A különállás és összetartozás magatartásmodellje Buda Ferenc költészetében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A különállás és összetartozás magatartásmodellje Buda Ferenc költészetében"

Átírás

1 A különállás és összetartozás magatartásmodellje Buda Ferenc költészetében 1. Megkésett pályakezdés: Buda Ferenc 56-os- és börtönversei E komor, a kilátástalanság szürkeségének árnyalatait újra meg újra tudatosító líra, Buda Ferenc költészete külön helyet foglal el irodalmunkban mind hangoltsága, mind életrajzi háttere szempontjából. Hogy a személyes élettörténet is hozzájárult a világkép komorságához, aligha tagadható 1 ; súlyosabb indok azonban a nemzet élettörténete: a költı sorsa szinte csak alátámasztotta igaz, nyomós érvekkel, börtönévekkel három 56-os versért mindazt, amit az egyes ember legyen bár mővész felfogni képes a történelem egyidejő beszédébıl. Az elsı Buda Ferenc-versekben dacos, szembeszegülı költıi személyiség képzıdik meg. A szembeszegülést az alulról jöttség, a hányatott sors tudatosítása váltotta ki. 2 A korai versek példázatosan artikulálják e sorsot: Nagyapámat sose láttam, / megelızött a halálban (Nagyapám); Pincelépcsın tanultam meg járni ; Csetledeztem, botladoztam félve, / s négykézláb, de fölmásztam a fényre (Pincelépcsı); Sártengerben porfolyókon / jártam (Sártengerben). A szembeszegülést még nem férfias magabiztossággal kamaszos daccal fogalmazza meg: Váljék teste puha röggé, / pihenjen és porladozzék / mindörökké távolítja el magától nagyapja halálát (Nagyapám); Higgyétek el, nem vagyok akárki kezdi a Pincelépcsıt; szárnyat kötve két kezemre / kiszállok a végtelenbe zárul a Sártengerben. Buda Ferenc indulása a korabeli kritika számára e korai versek és a Füvek példája (1963) verseihez volt köthetı, s csak az 1991-es év (Csöndország címő negyedik verseskötete) hozta meg a lehetıséget, hogy a korai Buda-lírát a maga valójában ismerhessük meg. A maga helyén, az életmő nyitányaként a Hatalmam: nyugalom 1992-es győjteményes kötet tudja csak elhelyezni 3 a feledés zsákjából szegként kibújó verseket. 4 Az 1956-os forradalom utáni megtorlás kevésbé emlegetett áldozata Buda Ferenc, a szó szoros értelmében is, hisz börtönbe csukták, s egész költészetét illetıen is, mivel több tucatnyi verse majd negyven évnyi hallgatásra ítéltetett, s ki tudja, miként alakult volna e pálya és hatástörténete, ha igazi indulása a maga idejében történhetett volna meg. A számtalan kritikus felfedte s maga Buda Ferenc által, interjúkban vállalt hagyomány is differenciáltabban lett volna megítélhetı. A napvilágra nem került pályakezdés, a vécé- és cigarettapapírra lejegyzett vagy fejben ırzött 5 börtönversek még, értelemszerően, semmit sem mutatnak Nagy László hatásából, sıt a nyilvánvaló s több kortárs, legmarkánsabban 1 Vö.: Buda szerepvállalása ( ) távol áll a pusztán irodalmi kérdéseket érintı-felvetı költıi magatartástól. Élet és költészet olyan szoros összefonódására figyelhetünk nála, hogy gondokat kimondó verseit is csak az élet kiteljesítésének mozzanataiként értékelhetjük. FÜZI László, A szó magában mit ér? (Buda Ferenc: Holt számban búzaszál) = FÜZI 1993, László, Az irodalom helyzettudata, Jelenkor Kiadó, Pécs, Régen jött költı, aki a vállát nyomó gondokat, az alámerülés veszélyeit, az emberi és költıi létezés kardélen kivívott egyensúlyát ilyen szigorú és pontos érzékletességgel tudta volna megnevezni, formává nemesíteni. KISS Ferenc: Buda Ferenc = KISS F. 1984, Ferenc, Fölrepülni rajban, Szépirodalmi, Budapest, Vö. GÖRÖMBEI András: Csöndország és Árvaföld (Buda Ferenc versei) = GÖRÖMBEI 2003, András, Irodalom és nemzeti önismeret, Nap Kiadó, Budapest, Hányszor hallhattuk a summás véleményt: semmi értékes nem maradt az íróasztalfiókokban az államparti idıkbıl!... 5 Vö. ELEK Tibor interjúját Buda Ferenccel: Gazdátlanul a Föld is árva = ELEK 2004, Tibor, Fényben és árnyékban, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony,

2 Ratkó József pályakezdését meghatározó József Attila-hatás mellett a tárgyiasabb versbeszéd Szabó Lırinc vagy Illyés Gyula mintaadására enged következtetni. Az államterror számára a bosszúállásra ürügyet jelentı 56-os versek 6 indulata még teljesen a fiatal József Attila dacos, indulatos, ugyanakkor groteszkbe hajló látásmódjára emlékeztetnek. Elsısorban a Rend keretes versszakainak egyszerre félelmet keltı és ironizáló jelzıhalmozásával: Rıtcsillagos, komor, kövér / tankok teremtenek nyugalmat. A komor és különösen a kövér animizálásában érezni némi csúfondárosságot is, míg a nyugalom ironikus értelme nyilvánvaló. Így variálódik valamelyest a másképp egynemően tragikus hangnem. A vers másutt a mindennapi nyelvtıl alig-alig elemelkedı képekkel Húsunk emésztı gyilkos hordák / minden erınket megrabolták, igehalmozással katalogizálja a nemzetre zúduló pusztítást: Minket meggyaláztak, megöltek, / hernyótalpak halomra törtek, / töltött ágyúcsövekkel vártak, / tízszeres vasgyőrőbe zártak, / bombáztak, lıttek, aprítottak. Az esztétikai összetettség ellenében ható, mert üres deklarációban és kiüresedett allegorizálással kifejezett tragikus pátosz ( minket nem gyız meg érv, sem eszme ; A véres, megfeszített Béke / lenéz a fegyverek csövére ) nem engedi a keretben megcsillantott hangnemet érvényesülni igaz, a gúny és irónia mindig valamelyes kívülállást, felülnézetet feltételez, amely ebben a történelmi szituációban még alkotói magatartásként is nehezen valósítható meg. Így a vers kijelentései nem annyira mővészi igazságként, mint inkább a megtörtént valóság igazságaként hatnak: Hazánk zúzott szivén a vér / görcsös, sajgó csomókba alvad. Az allegorizálás ellenében ható metaforikus viszonyításban már jóval átélhetıbb a béke megcsúfolása: Kibelezett béke / nyög, mint beteg állat (Mécsesszemő remény), noha a rákövetkezı két sor is túlesztétizálja, feleslegesen stilizálja a képet: megtiport testére / hideg havak szállnak. De e vers már mind a felütés ellentétezı szerkezetében Fellegfúró fecskék / fulladnak a porba, mind a harmadik versszak motívumösszegzı képeiben Földszínszürke hadak / jajtalpú csizmája / tapossa a havat / simára, simára eredeti, egyszerre átéltségre valló és az átéltségtıl már mővészi távlatot tartó költıi magatartást sejtet. (Épp ezért tőnik feleslegesnek az utolsó versszak, amelynek funkciója ugyan a címbeli kép kibontása, mégis túl simán, a Nyugat elsı nemzedékét fıként Tóth Árpád, Juhász Gyula elégikus borongásait idézıen stilizál, illetve József Attila jellegzetes jelzıs szerkezetét kemény a fagy ismétli minden többlet nélkül.) Az Írásjel nélkül több motívuma is a hetyke József Attila költıi magatartását idézi: a vágtató folyóba szórom / szél-lobogtatta lelkemet ; Irgalmatlan hamis hatalmak. A zárlat anaforikus szerkezettel, alliterációval nyomósított átka viszont visszasugárzik az egész szonettre: de jaj e szolga-szülı kornak jaj azoknak akik tipornak mert rájuk omlik a homok 6 három verse juttatta börtönbe, ( ) a Rend, a Tizenöt-húsz éves halottak és a Pesten esik a hó címőek. ( ) 1956 november 4-e után íródott mindhárom vers. FÜZI László, Semmim sincsen, mégis csak veszthetek (Buda Ferenc: Csöndország) = FÜZI 1993,

3 A Törtkarú is csak részleteiben válik mőalkotássá. Az indítás egyszerre vaskosan reális és apokaliptikus képe (amely egyébként a faluversek József Attilájának látásmódjára emlékeztet) telitalálat: Törtkarú ágra kötve / leng a kifordult a fészek. A zárlat alliterációval súlyosbított halál-sugallata is hiteles: félelembe falazott / éjszaka feketéllik. Itt-ott azonban a történelem felismert igazságai szó szerint kerülnek bele a versbe: új testben, új alakban / ez emberek a régik, illetve csillag vagy iker S bető / egyként hallgasst parancsol. A *** címő szöveg azonban már egységes kis groteszk a vasaltatni vitt talicskaként metaforizált szív ironikus-játékos képével, s a Földfekete is teljes vers a Weöres Sándor-i, motívumokat egymásba görgetı technikával. E kiforratlan, csúszkáló hang a börtönversek java részében egyrészt magabiztosabbá válik 7, másrészt átalakul: egyre kevesebb József Attila-reminiszcenciával találkozhatunk, s újdonság az a szemléletes tárgyiasság, amely, legyen bár Szabó Lırinc-, Illyés Gyula-, netán Babits Mihály-hatás vagy részben önálló fejlemény, az élmény eltávolításával finomította a korábban túlságosan közvetlenül patetikus versbeszédet. E versek egyik nagy erénye a visszafogott indulatból erıt merítı szentenciózus számvetés, a költıi alaphelyzet józan felmérésébıl eredı tárgyilagosság, a rezignáción felülkerekedı életbizalom, az alapvetı emberi értékek gyızedelmébe vetett szilárd hit. A szövegek depatetizálásához járul hozzá a börtönkörnyezethez tartozó szókincs 8 : a smasszerek, börtöntöltelék, a rab nyilvántartási száma, a köröm alá vert szeg, a darócruha, ablakrács, fogházfalak, tárgyalóterem, büntetett elıélető, tífuszoltás, poloska, vádirat, ürülék a lefokozott, beszőkült empirikus valóság meghatározta nyelvi anyag ellenében hat a stilizáló szándéknak, s erısítik a költı reflexív hajlamát. E reflexív nyelvi tudatosság is vezethetett a felismeréshez, miszerint van egyrészt a saját szavaitól megfosztott költıi én ( Szárnyaszegett füst a szavam / mind odavan / mind odavan ), másrészt a szavak értékét, hitelességét devalváló hatalom, miként a Töredékek másik darabja fogalmaz: Szavak: / hamis pénzek potyognak szerteszét. / İrült rendszer, de van benne beszéd. A bent és kint oppozíciója is meghatározója a versbeszédnek és költıi értékszemléletnek. A Kinıtt a fő, virágzik már a körte és Az udvaron kanyargunk körbekörbe (Séta), az Ott kinn az ég vert kékszínő ezüstben, / itt kámzsa leng a kínos éjjelen (Az ablakon) ellentéte. A kinti világ nosztalgikus emlékként szivárog be e versvilágba, mint az Akácvirág szép népdal-imitációjában, s némileg kívülrıl, készen kapott mintákból is építkezik az a dac, erkölcsi tartás, amellyel a lélek igyekszik épségét megırizni. A börtöntöltelékek -tıl és a fiatal József Attilától is való az a vagány, hetyke szembeszegülés, amit A vétkeim hatalmasak fogalmaz meg 9 : Kutya legyek, ha félek, / hogy nem nyújt senki majd kezet / ily börtöntölteléknek. A Tőnıdöm már címével is József Attilára utal, miként a zárlat helytállást megvalló öntanúsítása is: Verhetnek, mint vasat, / más színre mégse váltok: / ırzöm a parazsat / és mérem a világot. Mind gyakoribbak lesznek azonban a lefelé horgadó 7 kiadásuk elıtt Buda Ferenc a kézmővesekhez hasonlóan minden versét»újracsiszolta«: dokumentumértéküket csökkentve zárt tömbbé összeálló költészete szerves darabjává formálta valamennyit. FÜZI László, Semmim sincsen, mégis csak veszthetek = FÜZI 1993, 242. Az azonban nem valószínő, hogy az átdolgozás során a költı a versek minden esetlegességének eltüntetésére törekedett volna. 8 Vö. A börtönköltészet sajátossága, hogy részletezı leírással szerepelnek benne a hétköznapi léthez, a mindennapokhoz kötıdı események. FÜZI László, Semmim sincsen, mégis csak veszthetek = FÜZI 1993, Vö. FÜZI László: Semmim sincsen, mégis csak veszthetek = FÜZI 1993,

4 verszárlatok: Gazdátlanul görög / súlynyomta semmiségem (Felleg mögött); az öntanúsításhoz főzött ironikus hozzátoldások: élni akarok / és megmaradni jónak. / Bár meg is halhatok / épp ebbıl kifolyólag (Nıttem). Vagy a lehetıségek korlátait belátó józan bölcsesség tanúságai: s mert mód egyébre nincs nem is lehet / az agykéregbe vésem versemet (Korommezıkön); Tudom: nem fog a kulcslyukon bejönni / szabadságom, sem a küszöb alatt (Kinn a vasúton). S a jelen stigmájával megjelölt jövı rideg számbavétele: ha egyszer innét kikerülök végül, / hordozhatom majd ékes örökségül / s jelül: büntetett elıélető (Kiskésemmel). A tartás megırzése, bármily erıs rá az erkölcsi igény, oly nehéz, hogy kényszeres cselekvés kíséri tudatosítását: szálanként hull, fogyatkozik reményem. / De tőrni kell most könny nélkül, keményen. / S a kurta csikkel ujjam pörkölöm. (Az ember olykor) A költıi én alaphelyzete paradox, abszurd: Rabja vagyok annak, kit vádolok (Keresni mindig); szolgálok hitem eszményeinek / tetıtıl-talpig szürke rab-darócban (Ígértek enyhítést). Verscím is figyelmeztet (Huszonegy évem): fiatal, szinte kamasz még a költı, aki egyre szenvtelenebb józansággal veszi számba kilátástalan helyzetét: ürülékemmel egy szintre aláztak / e szennyvízlelkő névleg-emberek ; csak légy vagyok a pókok lakomáján. E versek többsége a petrarcai szonett egy tömbbe szedésének és a keresetlen, tompa asszonáncoknak a szürke egyszerőségével is a lírai alany léthelyzetének lefokozottságát fejezi ki. Egyik legérdekesebb azonban a 6 7-szótagos sorok szabad váltakoztatásából épülı Várni címő darab. Úgy kapcsolódik be a modern költészet fınévi igeneves verseinek áramába, hogy értelemszerően nem tudhat az utána következı nagy infinitivusos versekrıl (Utassy József: Az én keresztem; Pilinszky János: Meghatározás és Infinitivus; Domonkos István: Kormányeltörésben; Nagy Gáspár: Infinitivusok lányom olvasókönyvébıl, Öröknyár; elmúltam 9 éves és Hétparancsolat), ám sajátos módon azok sem tudhattak Buda Ferenc versérıl. Pedig a maga immigrációs természetében 10 idıben jócskán megelızi azokat! Az értelmes és emberi viszonyaiból kiesett személyiség 11 monológjáról van ugyanis szó, miként Domonkos Istvánnál, úgy Budánál is. Várni várni várni / ablakot betenni / ablakot kitárni kezdıdik a vers, a háromszoros ismétlést is a kényszeres cselekvés jelentéskörébe, a testi valójában és szellemi létében is rabra jellemzı szférába vonva. A földgolyó pusztulása vagy a történik bármi között, bombasztikus és jelentéktelen bizarr választása között csak a versbeszéd önkörébe visszatérése lehetséges: jaj összekötözve / várni várni várni. S bár egy pillanatra mintha a várakozás jézusi jelentéspotenciálja is érvényesülne: minden virradóra / várni, a gondolat rögtön a leszőkült léthelyzetbe kanyarodik vissza: várni rengeteg / kınehéz napoknak / perccé-porladását. A József Attila-hatás tudatosításának dokumentuma A szó címő vers, amely a Tudod, hogy nincs bocsánat jónéhány változatban megírt két sorának variációját hívja a maga költıi világába, és a mindenséggel mérd magad önmegszólító-öntanúsító parancsát szembesíti az állampusztai valósággal 12, lefokozva-kifordítva az eredetit: Dolgozz, igyál, egyél / s feküdj le este tízre. Részben önálló nyelvet tud teremteni ( Itt állsz ím egymagad / sorsodba hurkolódva. // Istentıl ellopott / pénzeid szétgurulnak ), részben azonban kevéssé önállósuló, 10 A téma részletesebb tárgyalását l. SZIGETI LAJOS Sándor, Élni elıször itt e világon (Infinitivus és immigráció) = SZIGETI L. 1995, Lajos Sándor, Modern hagyomány, Lord Kiadó, Budapest, GÖRÖMBEI 1993, FÜZI László, Semmim sincsen, mégis csak veszíthetek = FÜZI 1993,

5 mert nem annyira újraíró, mint inkább a József Attila-i hanggal azonos funkciójú megoldással él ( Nyelved hegyéig ér / a félelem vasíze ). A börtönévek idején legteljesebben az egy tömbbe zárt szonettek szürkeségében és a Várni infinitivusos soraiban tudta rögzíteni Buda Ferenc a maga léthelyzetének abszurditását, amit a Töredékek egy kétsorosa így summáz: Hajnalfény hullazöldje / iszonyul rá a földre. Ám mintha már a hit megerısödését, a visszanyert öntudatot és én-teljességet példázná egy másik, a hazát immáron nem patetikus szólamokban megszólító, hanem bár még némi József Attilá-s ízzel, mégis találó képstruktúrában újrateremtı kis töredék: Kopóid kitagadtak, börtönt adtál fiadnak, mégis vaskulcs a zárban én itt is a szívedhez találtam és talpraálltam, ó, hazám. 2. Hatalom és nyugalom bináris oppozíciója Az 1992-ben közreadott összegyőjtött versek és mőfordítások kötete, a Hatalmam: nyugalom újrarendezi a költı pályaívét. Egyrészt nem követi az addig megjelent kötetek rendjét: a ciklusok címei , , , , egyegy idıszakot jelölnek ki, hangsúlyosan nem az egyes kötetek megjelenéséhez illeszkedve. Másrészt a dátumokban megtestesülı címnélküliség kiemeli a kötetcímet, amely bár Buda pályáján a legkevésbé poétikus Füvek példája, Ébresszen aranysíp, Holt számból búzaszál, Csöndország, s az összegyőjtött versek után nyolc évvel megjelenı Árvaföld: valamennyi szép, stilizáltság érzetét keltı, gazdag asszociatív tartalmú cím, a címben jelölt két szóval föltárja e költészet két, talán leglényegesebb elemét. Elsı olvasásra erısen problematikus a cím: a hatalom szót a költıi énhez rendeli, holott a versekben az egyén életébe drasztikusan beavatkozó hatalomról is szó van. A *** címő versben e közvetlenül beavatkozó hatalom határozza meg az egyén helyzetét, méghozzá a hatalmat képviselıkhöz képest oppozícióban: s mert fogva tart a hatalom, / vesztegelünk a hővös oldalon. A majd harminc évvel késıbbi Szécsi Margithoz írt prózavers, a Margit a keskeny úton a konszolidáció néven ismert társadalmi-lélekbeli állapot -ról szólván szögezi le: Szövetség helyett cimboraság, szolgálat helyett hatalom. A kádári korszak keserően pontos vízióját adja e versben: Lejáratott eszmék, fonákjukra fordult fogalmak vigyorognak kajánul az újonnan születık világra nyíló szemébe, földben, vízben, levegıben szétterjed a romlás, a bomlás, s a fertızettıl való oltalomra már-már az édes anyatej sem elegendı. Kevésbé élesen kirajzolódik azonban a hatalom egy másik jelentésköre is, amely a címbe foglaltnak feleltethetı meg. Ez pedig a személyesség, a magánélet szférájához kapcsolható hatalom. A fogalom e második jelentése élesen szemben áll az egyének fölé rendelt társadalmi (állampárti) hatalom jelentésével, sıt jelentésárnyalatait részben az azzal való oppozícióból nyeri. Lényege a személyiségnek az a mindenek dacára, mégpedig az azt 5

6 szétdúlni igyekvı hatalom ellenére is megırzött integritása. Az erkölcsi tartásnak a magabiztonsága. E hatalomnak egyik legfıbb összetevıje a lelkiismeretével mindig elszámolni tudó egyén megnyert nyugalma. A Hatalmam: nyugalom cím látszólagos problematikusságát fokozza, hogy a nyugalom fogalma kötıdik az egyének fölötti hatalom jelentésegységéhez is. Már a korai Rend így fogalmaz: Rıtcsillagos, komor, kövér / tankok teremtenek nyugalmat. Az egyik töredék is inkább negatív értelemben használja: Az ajtó csukott csendje / csitítva fagy fülembe: / nyugalom / nyugalom A Buda Ferenc versei alapján bízvást vaskorszaknak nevezhetı kádári idıkre jellemzı, a társadalomra rádermedı apátia nyugalma jelenik meg a Vascsillagban: Vas-színő vizeken fuvalom, / betonba öntött nyugalom. A József Attila halálára a nyugalom tárgyiasító képében jeleníti meg az erıszakos hatalmat képviselı egyént: a sarkokon lábát váltogatja / a csıretöltött nyugalom. Már a börtönversekben megjelenik azonban szinonimával abban az értelemben, amelyben a cím is használja. A fal fehérjén a bosszú gondolatát hessegeti el így: Ám higgadok, számoljanak csak mások, / nem dolgaim hitvány kis bosszulások. Az Este van is Arany János Családi körére alludálva a magánéletben, a családban, az egyén belsı integritásában megteremtıdı nyugalmat hiányolja. Az elsı kötet címadó verse, a Füvek példája a személyiség, az egyén méltó nyugalma elnyerésének küzdelmes munkáját tudatosítja: görcsös konokság / gombóca ült torkomban, s nem oldott, / de kötözött a sok bajjal épített nyugalom. Az egyénéhez hasonlóan a természet létmódjához is hozzátartozik a nyugalom. Buda már a Füvek példája óta, s azóta mind tudatosabban a természet, a veszélyeztetett természet leltározó költıje is. Újabb *** címő versében azonban a természet nyugalmát megzavaró ısz még erısen metaforikus, antropomorfikus értelmő, a magyar történelemre utal: Trágyaterítgetı, töretlen nyugalomban / lombvesztı fáink közé az ısz beloppan kezdi a verset, s a nyitó melléknévi igenévi jelzı rendkívül sugallatosan mutatja meg e nyugalom természetét békés magáértvalóságát, miként a beloppan leleményes szóalkotása, lopódzik és belobban összevonása e nyugalmat megtörı erık erıszakos jellegét. A Szólaljatok félhosszú verse részletezı tárgyias leírásban bontogatja az egyén nyugalmának jelentését: Ülök az udvaron, / apám udvarán, / a szilvafa alatt. / Sugarak merevítik / az eget. / A fa egyhelyben áll, ágai / mozognak, / a gyenge széltıl is inognak, / mint sebhelyes karok. / Ülök az udvarán apámnak, / nyugodt vagyok. / Mellettem bor van egy üvegben, / vörös bor, / s félig telt pohár. / Cigarettázva szemlélem a / rügyezı fákat. E nyugalom elemei: a valahova- és valakihez-tartozás, a szemlélıdés örömének joga, lehetısége, az otthonosság-érzet. Mindebbıl a fájdalom sem hiányozhat: Lám, könnyeznek a venyige-végek, / nekik valami / fáj. Ebbıl az összetett, mégis rendkívül egyszerő, eredendı értelmében primitív világból sarjad az az elnyert, kiküzdött nyugalom, amely a higgadt szemlélıdést higgadt számvetéssé tudja növelni, elıször a (szülı)ház mindenséggé magasításával: Ülök a kisszéken, / négy világtáj bővöletében. / Az égig fölmagasodnak / apám házának piros cserepei, majd hazává nemesítésével: Hát ez a hazám: ez a ház, 6

7 ez a táj, ez a sziszegı homok, amely mégis fölnevelt, édes szülötteivel együtt, mint a kajla kökénybokrot és az egyenes körtefát. E kiküzdött nyugalom mondathatja öntanúsítóan: Én / ismerem ezt a hazát. Mert csak ezáltal, a megszerzett nyugalom és a tapasztalat közvetítette ismeret révén válhat bensıségessé az egyén haza-élménye: Útjait, emberi sorsú fáit, ismerem embereit: földijeimet, gyenge gyerektalppal tiportam tarlói borostás isten-arcán, s még a vadnyulak és fácánok rejtekhelyeit is tudom. E nyugalom egyik összetevıje a hit: a remény soha fel nem adása. Amelyre a Szólaljatok részben sorstársait, részben magát is újra és újra biztatja, szemben a szavakat kiárusítók hatalmával: Szólaljatok, rozsdás hajnalok kürtjei, ti sárgacsizmás kakasok, rúgjátok szét kusza álmaimat, vashomlokú, konok hitemet hirdessétek: nem lehet igaz, hogy vér és erı hiába elároklik, harsány hazugok torka bedagadjon a ti szavatoktól, szólaljatok, lángfejő kakasaim, naponta kiáltsatok, hogy el ne aludjak! Patetikus, romantikusan küldetéshitő a zárlat? Ugyanabból a szilárd erkölcsi erıbıl ered e pátosz és küldetéstudat, mint Nagy László költészetében. Késıbb meg is rendül, meg is bicsaklik e tudat, de soha nem az egyén integritásába vagy az erkölcsi parancsokba vetett hit: gyanakvón figyelem magam / nyugalmam rongyaiban (Szél fúj,). A nyugalomból származó, az egyénnek a fölsıbb hatalommal szembeni erkölcsiszellemi sértetlenségét biztosító hatalomnak egyik legkorábbi, esztétikailag legösszetettebb Vö. Megíródott már az a vers, amelytıl késıbb, mikor már két zsendülı költı találkozott, fölemelt kézzel nagyot csettintettem írja a Nemrıl ÁGH István Buda Ferenc hármaskönyve c. esszéjében. ÁGH 2000, István, Ahogy a vers mibennünk, Széphalom Könyvmőhely, Budapest,

8 kivallása Nem címő verse. Ez a nem is kettıs értelmő: a Nem voltam hıs csak hülye / más bolondok hegedője önironikus jelentéstartalmához társul a krisztusi áldozatnak a hasznosságnál magasabb értelme: S bár Krisztusnak lenni szégyen / hisz kivégzik észrevétlen / míg a vízre rászáll a nap / kiválasztom nádszálamat. A kiszolgáltatottság, a gyötrelem vállalása 14 vezethet a zárlat öntudatához, öntanúsításához: Megyek hát tovább örökké fejszétlenül nagy fák közé s meggörbített utaimon kıvé simul a nyugalom A számvetı, leltározó alapú fohászkodó-himnikus 15 típusú félhosszú versek közé tartozó Felettem vassisakos mennyboltban található az összegyőjtött kötet címévé emelt szószerkezet. A vers Buda Ferenc kevésbé sikerült alkotásai közé tartozik túlságosan érezhetı képszerkezetén Nagy László hatása: szavam réztollú / fácánkakasok rikoltása, érc / és ólom teríti temetıjét / dörgı fáim alá, kinyílnak / ujjaim alvó rügyei a fagyban. A vers zárlatának ódai öntanúsítása is a költıelıd gesztusa: erım, féltett parazsam, hát ne hőlj ki, / tömör vállamat hőség te tartsad! Ebbıl következik azonban az a Buda Ferenc-ien józan, szikár, tárgyias hozzátoldás, amely a hatalom és nyugalom összetartozásában az erı, hőség magabiztosságát fedezi fel: Feküdj lábamhoz éber kutyám s hatalmam: nyugalom! Az Arcunk még egy mozzanattal gazdagítja az egyén nyugalomból fakadó hatalmának jelentéskörét. A társ iránti szerelem, szeretet megtartó ereje társul hozzá: Te vagy az ország, otthon, haza, / megáldott méhednek van igaza. // Beléd én jajszóval kapaszkodom, / kívüled fölöttem nincs hatalom. Buda Ferenc költıi világában a fogalmak e kettéhasadtsága fejezi ki a kívülmaradásnak és a valahova-tartozásnak a kettısségét. Amibıl kívül tud maradni annak ellenére, hogy súlyosan beavatkozott az életébe, az a regnáló, az egyén fölé súlyosodó elnyomó hatalom. Nem úgy marad kívül, hogy ne tudatosítaná annak romboló-pusztító erejét; de éppen e pusztuló erıvel szemben ırzi meg illetve küzdi ki magában azt a szilárd erkölcsi tartást, a kisközösség iránti hőséget és elkötelezettséget, a tanya, család világához kötı szeretetet, az elesettek és szegények iránti részvétet, amely amellett, hogy az erkölcsi szilárdság megvallásának intenzitásában Nagy Lászlóval rokonítja egyedivé, önálló alkatúvá teszi költészetét. 3. A kettıs motívumszerkezet elemei 14 A Passió-ábrázolásokon a kigúnyoltatás jelenetében a töviskoszorús Krisztus kezében a nád mint jogar a kiszolgáltatottság, a földi gyötrelem jele ( ). ÚJVÁRI Edit, nád szócikk = (szerk.) PÁL József ÚJVÁRI Edit, Szimbólumtár, Balassi Kiadó, Budapest, VASY Géza, Buda Ferenc költészete = VASY 1995, Géza, Sors és irodalom, Széphalom Könyvmőhely, Budapest

9 E költészet alapmotívumai, szociografikus jellegébıl következıen, a természeti és a tanyasifalusi életvilág elemeibıl válnak ki. A motívumok közül az egyik legjellemzıbb, a homok is részesül abból a kétosztatúságból, amely a hatalom és nyugalom motívumának jelentéspotenciálját jellemzi. Legelsı elıfordulása rögtön kiemelt, hangsúlyos: az 56-os forradalom leveretése után született Írásjel nélkül zárlatában fordul elı, az ölhetnek hisz csak egy vagyok áldozatvállalásának rímválaszaként: de jaj e szolga-szülı kornak / jaj azoknak akik tipornak / mert rájuk omlik a homok. A homok itt a természet nyers erejét képviseli, s azokkal fordul szembe, akik a természet és metaforikusan: az emberi társadalom alaptörvényeit semmibe veszik. A népdalok ihletését mutató Akácvirágban a futóhomok a költıi én metaforikus viszonyítója. A személyiség porlódását fejezhetné ki e viszonyítás, ha a futóhomokot nem kötné meg az akác, a természet egyensúlyát biztosítani hivatott elem: Csak por lennék a földi utakon, / ha meg nem kötnéd futóhomokom. A homok motívuma minden tropikus átlényegítés ellenére is mindig megırzi eredendıen természeti jellegét, így nem ab ovo negatív vagy pozitív, hanem a vers viszonyrendszerében nyeri el értékét. A Tehén tıgyébıl kezdető versben az alföldi tájat uraló homok a megkötözı, lehúzó erık metaforája. A vers elégikus életképként indul, rendkívül érzékletes képsorokkal: Tehén tıgyébıl csurrant fellegek habját himbálják sajtárkék egek. Idınk szalmája hull a földre lassan, a dolgom az, hogy szálra számolgassam. A felrúgott fejıszék rendje dől a lenti tájra menthetetlenül. Homályos hétfın s falfehér vasárnap hátratett kézzel ballagunk a nyárnak. Innen lendül át a nemzet sorsával, történelmével számot vetı gondolati szférákba. A József Attila-i kartotékadat itt már egy egész közösség a rabságban közösek sorsa: A létünk csak egy számadat, szerény, / a történelem vegyi képletén. Így vonja vissza a zárlat a nyitó képek valódiságát, álomnak, emléknek minısítve azokat. A falusi életképben otthonosságot ígérı mozzanatok elenyésznek, a felrúgott fejıszék rendje szerinti világ rabolja meg még az emberek álmait is: A szabad térbe messzire néz az ablak, s mi csak álmunkat mondhatjuk szabadnak. Pedig az is a rabsághoz kötött, homokkal-földdel homlokig födött. 9

10 A homok motívumkörével olyan szinonimák tartoznak ide, mint a por, föld, sár (ez utóbbi a Mély sár alapmotívumává lesz) szembeállítható az épített, ember által alkotott, a természet rendjével szembeforduló világot képviselı vas motívuma. A versvilágot szinte uralja a motívummá emelt vas: vassisakos a mennybolt, vasíző a virradat, vasszínőek a vizek, vasszelídségőek a füvek. 16 Bár többnyire természeti elemhez kapcsolódik, nem a maga tárgyiasságában, hanem metaforikus jelentésviszonyaiban kerül a versbe, általában a pusztító erık képviselıjeként, nemegyszer olyan szinonimákkal, mint az acél, ón, nikkel, pléh. A Hóban az elsı olvasatra természeti kép kinyílt virágokra havat öklelt / a vasszarvú idı a vers végén a hangszimbolika és az autotextuális utalás révén fedi fel társadalmi töltetét: a szirom-tekintető / korai virágokra havat / öklel ez az emlékezetes, / vasszarvú idı, hideg kémény / peremén hókorona, karók / végén villogó hó-tojás, fegyver- / módra zörög-zeng a jeges nád. / Ropog a havas gyalogjáró, / csikorognak a jaj-talpú csizmák. Másutt is a természeti világból vett metaforikával jelenik meg az egyén magánszféráját feldúló idegen erı. A Fakul az ablak paradox módon a népdalok ritmusában énekli meg a világba vetett, ott támaszra nem lelı ember kiszolgáltatottságát: Keserves munkám / lebarmolt erdı, / vetésem zöldjén / vasorrú varjú. Szintén az emberi közösségeket szétroncsoló hatalomhoz társul a vas a Kutya a társam címő, az 1956-os forradalom leveretésére emlékezı versben. A felütés nyomatékos, fenyegetı lendülető mozgást kifejezı igéi és v-, ny-, t-, f-alliterációi azonnal megteremtik a félelem, pusztítás légkörét: Vonít a veszett szél, vágtat, / nyikorgat nyárfaágat, / tömör felhık tolulnak, / falják a párálló holdat. A vadászat metaforájában testesül meg az októberi vérontás: Október, véres ünnep, / dörgı puskákat sütnek / fácánra, csontrózsás bakra, / gyönyörő dámvadakra. A novemberi megtorlás elérkeztét pedig a vas motívumával érzékelteti a költı: Télszagú vasfuvallat átveszi a hatalmat. Rozsdás levelek hullnak s vére a vacogó nyúlnak. Témájában, módszerében is hasonló a Harmadik évszak. Itt már kezdettıl meghatározó a hullás, romlás képzete: Koraısz, agyalágyult dinnyék, / jegenye-jajgatás, esızik száraz levél, / repül a vörös hegyoldal, körtefa / lobog, almafák piros öklei potyognak. Itt is a zárlat hozza meg a novemberi fagyot (az évszak áthallásos, történelmi jelentése nyilvánvaló, a harmadik évszak pedig utalva a harmadnapon motívumára a jézusi szenvedéstörténetet kapcsolja ide): Megjön a fagy is, az igazi, fölépül fehér világa, sőrő acéllal beültet mélyszántást, kövér vetést, esendı vadra 16 GÖRÖMBEI András, Költı a fekete aszály évadján (Vázlat Buda Ferencrıl) = GÖRÖMBEI 1986, András, Ki viszi át?, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,

11 durrog a visszhangos vasmennyezet. Apokaliptikus látomás kiegészítı motívuma a vas a Sárga fény, sárga lomb címő versben: lélek-lovakon / a szorongás megjelenik, szérőtaposó / patákkal, vállain vas-öltözet, / vas-vacogás, acél hideglelés. A Lennék kisgyermek József Attila-i motívumokat újraíró számvetés, amelyben a Budánál oly ritkán emlegetett játék válik alapelemmé, a játékra való képtelenséget szintén a vassal teszi érzékletessé: Nem megy a játék. Kezemben vas súly., gondok közt fekszem, zörgı vaságyban. A vas pozitív jelentésére is van példa. Ilyenkor vagy a maga életét kétkezi munkával irányító embert körülvevı tárgyakra vonatkozik ( Ráforrt az én kezem és szivem / a vasra zárul a Mély sár), vagy paradox módon transzcendens jelentéső, mint az Erdı, falu fohászkodó zárlatában: Ne hagyj el hitem, varázsló vasharang! A vas és Buda megannyi motívumának kettıs jelentésszerkezetét írja versbe a Kincseket ırzök címő kiváló prózaverse. A földdel teletömött szájú tetszhalottak, a szerszámok e kincsek, évszázadok emlékeit ırzik magukban, noha Porból-piszokból kivakarva, vakrozsdától megtakarítva sem rangosak: cifrázat nélkül, szerény és célszerő mivoltukban élnek velem egy fedél alatt. Nem oly beszédesek, mint a vashernyók, acélkukacok, csupán múltunk csöndes tanúiként vallanak munkáról, hétköznapokról, hivalkodás nélkül hordozzák az ember kezenyomát, hirdetik az alakítható anyag szépségét s a szellem találékonyságát. İk a zajtalan történelem tanúságtevıi : azok történelméé, akikkel a költıi én közösséget érez, akikhez odatartozik, akiknek a világából nem vonja ki magát. Azok világából, akiket a zárlat pontosan megnevez: a tárgyak Szólnak a néprıl, aki gyökeret ver és gyümölcsöt terem. A vas szemantikai párja a kı. A Vonatozók azt a keserves küszködést örökíti meg, ahogy a kizsigerelt munkások hajnalonta újra és újra nekivágnak a munkának: Hétrét hajtva önmagunkba / indulunk kıkemény hajnalokon. Az utazók magukba-roskadtságát életük kilátástalansága, gondjaik megoldatlansága és megoldhatatlansága okozza: vetetlen gondok fekete magvait / hagyogatjuk az úton. S az, hogy a történelem semmibe veszi ıket: Lép, / lép vállunkon elıre a / százlábú történelem. A belsı integritás ırzése marad mint végsı menedék: Magunkat eladtuk pénzért, kenyérért, egy doboz cigarettáért, csak lelkünk darabkáit rejtegetjük töredezett szélő örömökben. A Mese a kı-elıtagú metaforákból épít látomásos szerkezető versvilágot, 17 amelyben a cím idézte mőfaj révén válik hihetıvé a megkönnyebbülést hozó megoldás, véget vetve a kıvilág pusztaságának: kisbojtár / bújj elı / ostorod / kapd elı / s kı kövön / nem marad. 17 Vö. GÖRÖMBEI 1986,

12 A vas más szinonimáival válik víziószerővé a leírás a Sújtok tavaszi ággal Jézust is blaszfémikus képben tárgyiasító soraiban: a pléhcsatorna csordít sótalan könnyet, cinegék teli torkából a nikkel-csipogás kipendül. Éled a tél-tarka mezı, e penészes Jézus-arc, hórongyai alól ütköznek zöld szakálltüskék: végtelen vetés-sorok. A pusztítás erejeként tételezett, ónos düh -ő tél ellen a költıi én a fegyvertelen némahitőek -kel, a természet megújulást hozó erıivel szövetkezve fordul szembe, nyelvi megformáltságát tekintve is erısen Nagy László-i öntanúsítással: repedezett rög-arcodat sújtom én is / aranysebhelyes tavaszi ággal! A Roham hosszúverse is sokban emlékeztet Nagy László hosszú-énekeire, itt-ott a metaforikus képek patetikus halmozása túlságosan is az idısebb kortársat idézi: Félelem vasíze a számban, / vérem szagán felindul s / tábort jár ellenem vasmellő, / acélköldökő sereg, kiomol / kapuin a szívnek a vér. Buda igazi költıi ereje nem a képek zuhatagos árjában, hanem a tárgyiasabb, szociografikusabb jelenetezésben nyilvánul meg 18, noha a vashoz társított képáradat sodró erejő nyelvi lelemény: vaskosárban vaskenyér / vas-dunán a vashidak / vas mennybolton vasludak / vas-nyakakon vas-iga / vas-karámban vasbika / vas- Betlehem vas-pásztor / vas-jézus és vas-jászol / vas-tengerben vas-halak / vasvárosban vasfalak / vastornyokon vas süveg / vas-mezıkön vas füvek / vastányérban vaskanál / vaskapuban vas-halál. Az apoétikus, montázs-szerő, leltározó felsorolás alkot a metaforikus egységekkel kontrasztot: Számlák, kérvények árcédulák, / igénylések, SzTK-beutalók, / receptek, orvosok, ebédjegyek, / lakbér, gyerekcsipogás, ruha / kell neki! cipı kell neki, / kinıtte! hol a pénz! nincs pénz! / nincsen békesség! szembesülünk a leghétköznapibb gondok szorításával, miközben a vers szimultán, szomszédos hasábba tördelt rétegében ugyanez naiv-nonszensz költıi gesztusokban fejezıdik ki: szakad a folt / szakad a fej // apad a hold / apad a tej. Az Ítélet apokaliptikus látomásában a vas szintén a düh, az erı kifejezıje. E kis, nyolcsornyi pilinszkys kép mind rövidségét, mind pedig a pilinszkys hangulatot tekintve egyedüli darab Buda lírájában egyszerre tudja érzékeltetni az utolsó ítélet igazságtevı erejét és a homályos félelem borzongását az ismeretlentıl tartó emberben. Az apokaliptikus látomást személyesebb dimenzióba kapcsolja az Ostor, törött ág tizenhat sornyi dala. Az 56 leverésekor írt Törtkarú átirata a vers, a korai változatból a pusztító hatalom konkrét megtestesítését hagyja el, a csillag vagy iker S bető viselıi helyett a természet végítéletes pusztulását rettenti magától a költıi én: Viharok vas-árnyéka, / mázsás szivemrıl pusztulj! 4. A költıi magatartás etikai természető vonásai 18 Vö. Buda Ferenc költészetének egyéni jellegét a puritán felsorolások, bemutatások, s az azokat újabb és újabb dimenzióba emelı tömör reflexiók adják. GÖRÖMBEI 2003,

13 A korabeli kritika Buda Ferenc pályáján az Ébresszen aranysíp! versei után cezúrát húzott: Buda költészetének megdöbbentı elkomorulása ezután következett be. A fekete aszály idejébe érkezett, elnémult ajkán a költıi szó, a korábbi hármas tagolású ars poeticából lényegében csak a virrasztás maradt meg, s a költészeten kívüli területekre szorult munka, de a reménykedés is kiőzetett szemléletébıl. 19 Kiss Ferenc atyai féltéssel hiányolja a költıi világkép játékosabb elemeit. 20 Füzi László a végzetesen tragikus hangot Buda számvetı hajlamával magyarázza, kiemelve, hogy bár a magatartáseszmény alapjai nem változtak, ezekért minduntalan küzdelmet kell vívnia a költınek, ezért oly uralkodó szerepő az öntanúsítás gesztusa. 21 Márkus Béla arra helyezi a hangsúlyt, hogy miként az élettel, úgy a halállal is áldott-terhes Buda költészete, tehát a személyessé tett elmúlás képzete nem a halálra készülıdésbıl, hanem a halálra készenlétbıl fakad 22. Vasy Géza a költıi hang végsı letisztulását emeli ki: ez a most már minden nem végérvényesnek, tehát elhagyhatónak vélt elemtıl magát megszabadító költészet e nemben a nyolcvanas évek egyik legszebb és leghitelesebb szintézise 23. Buda költészetének komorabbá válása a hetvenes évek közepétıl aligha tagadható. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy e komorság 56 óta eleve adott volt költészetében, 24 súlyosabb hatásúnak, egyöntetően sötétebbnek azért hatnak az újabb versek, mert az önerısítı, biztató jellegő zárlatok elmaradnak. 25 Egyetértek tehát Vasy Gézával, hogy a versvilág letisztul: azáltal, hogy a versek egész szövegéhez képest olykor váratlanul fölmagasodó verszárásokról lemond a költı. S tény, hogy ez a reményrıl való lemondást sugallja az olvasónak, s így a virrasztás, a leltározó szemlélet, a dolgok számbavétele marad mint lehetséges költıi gesztus. E gesztus mögött azonban továbbra is ott van az a morális, etikai alap, amelynek egyik eleme a különállás: külön a közösségporlasztó, a személyiséget elsorvasztó (állam)hatalomtól. Másik eleme az összetartozás érzése, amely a családért, a népért való felelısség tudatából, a sorsazonosságból, az alulsó Magyarországgal egylélegzéső személyiségébıl 26 táplálkozik. Az Ady Endre emlékének szentelt remek prózaverse, a Liliom és korbács Buda etikai törvényeinek a foglalata. A vers metaforikus viszonyításokkal, illetve bibliai allúziókkal illúziótlan látleletet ad kora morális viszonyairól: Kietlen földön, ezer éve gazos ugaron, bekerítve hívatlan nászolókkal, dögvészes gyülekezettel, süket akácfákkal és a halál kerékvetı köveivel nem jó látónak lenni ott, ahol a Próféta közröhej tárgya és megkövezik. A vers legendásan szép zárlata gazdag asszociatív tartalmú metaforákkal fonja körül a megidézett költıelıd alakját: Halhatatlan szájából kinı a liliom, kezébıl kisuhog a korbács. 27 A 19 GÖRÖMBEI 1986, KISS Ferenc, Buda Ferenc új verseskötete = KISS F. 1993, FÜZI László, A szó magában mit ér? = FÜZI 1993, MÁRKUS Béla, Indítsd meg énekeimet. Buda Ferenc: Holt számból búzaszál = MÁRKUS 1996, Béla, Démonokkal csatázva, Felsımagyarország Kiadó, Miskolc, VASY 1995, Vö. MÁRKUS 1996, Más szempontból, de KABDEBÓ Lóránt is utalt e zárlatok problémás voltára: A második kötet. Helykeresés és látomás a valóságról = KABDEBÓ 1980, Lóránt, Versek között, Magvetı Könyvkiadó, Budapest, GÖRÖMBEI 1986, Irodalomtörténeti szempontból tanulságos, amire VASY Géza mutat rá, hogy a sokkal ismertebb, hasonló Nagy László-verszárlat A föltámadás szomorúságából késıbbi, mint Buda verse. VASY 1995,

14 korbács egyrészt Ady uralkodói alkatát szimbolizálja 28, másrészt a hitet meggyalázók elleni küzdelemre 29, a kufárokat a templomból korbáccsal kikergetı Krisztusra is utal, akárcsak a tisztaság jelképeként is olvasható liliom 30, hiszen a középkori utolsóítélet-ábrázolásokon a világbíró Krisztus szájából a kard mellett olykor liliom nı ki: a kegyelem szava 31. A tisztaság és küzdelem kettıssége sugárzik Buda Nagy Lászlót búcsúztató verseibıl is. Az elmondhatatlan szavak és a László mőhelye is abban látja a veszteség súlyát, hogy nem pusztán a költı, de a mindannyiunkért küzdı ember távozott: nem tollat temetünk ma itt, de kardot szögezi le az elıbbi, a magyar irodalom egy jelentıs hagyományát vonva egybe penna és kard motívumába, Zrínyitıl Petıfiig. 32 Az utóbbi pedig a mindent mindegynek valló antimorált leplezi le: Semmi sem mindegy. Mint ahogy az sem mindegy, hogy a költı hátasa a szérő szemetjén tengıdı táltoscsikó-e, avagy aranyat prüsszentı szamár. A Legenda bibliai átirata a tehetetlenség, a kétségbeesett tétlenség állóképeiben láttatja a szent családot. A cigarettázó József, a fölsikoltó csecsemı, a kimerülten fekvı Mária, a sárba süppedı pásztorok: a megváltatlanság sivár világa ez. A vers variatív keretében József alakját emeli ki a költı: Virraszt fönn József, az ács / reggelig ébren. / Szívja a keserő füstöt / szelíden, eltökélten. Az állóképekké merevített anti-idill minden reményvesztettséget, kilátástalanságot sugalló hangulata ellenére József magatartásában ott rejlik a helytálló ember szelíd eltökéltsége is 33. A virrasztás a költı szerepére is utaló motívum: a Rohamban a Virrasztok magam is magatartását a család közelsége teszi értelmessé: Süllyeszt-emel / négy ember lélegzete: / asszonyszuszogás, / gyermekszuszogás. A virrasztás teherbírás is: abban az értelemben, ahogy Kiss Ferenc beszélt a Buda-vers kietlenség és reménytelenség tömbjei alatt nem megnyomorodó, hanem tartásában megerısödı lírai személyiségérıl 34. A Rohamban a keserő-ironikus kiábrándultságon is fölül tud emelkedni az önmagaérzékelés és -bátorítás felelısségben megnyilvánuló fegyelme 35 révén. A hangmenetében, de némileg megoldásaiban is rapszodikus nagy igényő kompozíció a Nélkülünk ki hajtaná végre a virradatot? döbbenetes erejő kérdéséig ível, csendesen zárja a nagy futamokat reveláló eseménysort és szemérmes szerénységgel visszafelel a példakép, Nagy László emlékezetes sorára:»ki becéz falban megeredt / hajakat, verıereket? / S dúlt hiteknek kicsoda állít / káromkodásból katedrálist?«36 A hetvenes évekre illúziótlanabbá, kegyetlenebbé vált Buda versvilága. Hiába is keresnénk a meghittség olyan megnyilvánulásait, mint a költıi én belefeledkezése a környezı világ gazdagságába a Libamezı címő versben: bámulnak böszme bocik, bócorgó / malacok, bibogó kislibák / talpalnak szivemen tudatlanul, / csikók gyönyörő gyöngyházpalástban, / fodor bárányok fehér bekecsben igaz, ez itt hiánylista csupán, a gyerekkorból, de legalább a nosztalgia édessége be tud még lopakodni a versbe. A Tanya-hazám ezzel szemben 28 Vö. Ostor címszó = HOPPÁL Mihály JANKOVICS Marcell NAGY András SZEMADÁM György, Jelképtár, Helikon Kiadó, Budapest, 2004, Vö. GÖRÖMBEI 1986, Vö. GÖRÖMBEI 1986, Liliom címszó = Jelképtár, Vö. FÜZI László, A szó magában mit ér? = FÜZI 1993, 237., ill. MÁRKUS 1996, GÖRÖMBEI 1986, Vö. KISS Ferenc, Buda Ferenc = KISS F. 1993, SZAKOLCZAY Lajos, Sértetlen-szép vizek páncéllá hegesednek (Buda Ferencrıl) = SZAKOLCZAY 1996, SZAKOLCZAY 1996,

15 már csak a szikár tárgyiasság szemléletével leltározza a tanyavilágot. A vers változatos, összetett szerkezete, a tárgyilagosság, a lírai részvét és az irónia regisztereit egyként megszólaltató hangneme 37 révén az Alvó föld / tanyaország jelképes érvényővé magasodik, az egész Magyarországot szimbolizálva. Az ısz évada, / minden kifosztva látlelete sem ingatja meg azonban teljesen a költıt abban a hitében, hogy van talán értelme ennek az apokaliptikus hóhérol -ásnak: ú j v i l á g / ú j é g ú j f ö l d / Í g é r e t F ö l d j e // új Jeruzsálem // Szótlan föld, mindent kibírsz. Miként Ratkó József fölfedezi a halottaknak az élıkénél is elevenebb, mert a nemzet egész történelmét magában ırzı világát, úgy látja meg Buda Ferenc Fák címő versében a fák / fejfák / kopjafák sorában is a halálon túli reménnyé korhadó örökkévalóságot: fejfák kopjafák csak álltok vigyáztok hírünk fennálltáig emlékünk elmúltáig csak álltok esı ver por záporoz rátok földdé váltok akár alant a csontok füvekben feltámadtok A Holt számból búzaszál a karthágóihoz mérhetı, a Dérrel sózott, ködlı lapályon / feküdt hazám iránti hőség mellett tanúságot tevı himnikus dal. Az önerısítı-önbiztató igehalmozás hitem reggele, mosd meg arcom, / táplálj, taposs, tőzzel keresztelj nem a hőség ingatagságát hivatott kifejezni, hanem a küzdelmet, amire a költı kényszerül a Tarlók, fehér tanyák decemberi világában, a szegénység és elnyomottság sivárságában, a szellemi pusztítás nyomait látva. S a verszáró kinyilatkoztatás e külsı hatalmakkal szembeszegülve látszik még súlyosabbnak, végérvényesebbnek: Röst nem leszek vérrel fizetni, hússal, csonttal csak itt adózom. Itthon vagyok, öledbe fekszem. Holt számból búzaszál kizöldül. A haza fogalma nem azonos az országéval: Buda Ázsia felett címő verse errıl is tanúskodik. Repülıgépen, Ázsia felett az ıseim özönlenek élménye körül keringnek gondolatai: Koponyám, bordáim belsı falán / árnyékuk imbolyog, Hol vonult az a had, / hol nyargalt az a ló? De hiába a fogékonyság az összetartozás érzésének intenzív megélésére, ha a verset áthatja kozmikus és parányi riasztó kettıssége 38 : Száll a gép sebesen, / ragyog a világos ég, / a fémszárny riadtan remeg. A címében korjelölı 83 a konszolidáció látszatbékéjét idézi elsı soraiban: Van hajlékom, / van hol virrasztanom. De nem a birtoklás igéivel ragadható meg a kor (illetve ezekkel csak ironikusan), hanem a minden mindegy állapotával: İsz van, de éppúgy lehetne / tél, nyár vagy tavasz. Vagy az elvontságában is érzékletes metaforikus szerkezettel: morzsalék-idı, s a rögtön erre következı szójátékos-ironikus jelzıs szerkezettel: krónikus 37 Vö. GÖRÖMBEI 1986, Vö. GÖRÖMBEI 2003,

16 jelen. Már nem a szerszámok mágikus terében él: Papirok, tárgyak kerítenek, / kacatok, limlomok, / kezek könyékig kesztyőben / mőanyag manipulátorok. A költıi én magatartása a megszokás, beletörıdés is jellemzıje e kornak: gyomrom már nem háborog. E beletörıdés azonban csak részleges: a küzdésrıl már lemondott a költı, az emlékezés jogáról, a leltárról, a történelmi számvetésrıl azonban nem: Történelem, történelem bakancsok, lánctalpak, gumiabroncsok lenyomata, vérfolt a kövezeten, levágott lópata. S romok, romok. A fel nem tárt, be nem vallott, elhallgatott és meghamisított múlt és a bizonytalan jövı egyként nyomja a lelkét. A Száz éve itt minden ideiglenes keserő megállapítása uralja a verset, amely a lefokozott élet döbbenetes látlelete 39. Csöndország nem valami mesés birodalom: az elhallgatott és elhallgattatott szavak országa, ahol a költı utolsó lehetséges etikus magatartása az éber figyelem, a virrasztás, a Fölöttem hold is csillag is szavaival a vállalás: Virrasztok megváltatlanul. S marad még utolsó esélyként az emberi tisztaság megırzése, mint az ifjúkori hitek, reménységek maradéka, ahogy a Szécsi Margithoz írt prózavers, a Margit fogalmaz: Mert repedt bordával, rogyadozó inakkal is remélni kell, remélni, hogy a lét mocska még lebírható. (Kiemelés az eredetiben.) 5. Az Árvaföldtıl az Árapályig: szemléleti és nyelvi módosulások Vasy Géza már a Csöndország verseiben úgy érzékeli, hogy a költı egyre inkább nem pusztán a magyarság, hanem az emberiség sorsáért aggódik 40 magam ezt a jelleget, Görömbei Andráshoz hasonlóan, csak az Árvaföld kötettıl érzem markánsan kirajzolódónak. A legutóbbi kötetben az az újdonság, hogy a jellemzı motívumok és magatartáselemek továbbvitele mellett a költıi szemlélet egyetemesebb horizontúvá tágult, közvetlen politikai vonatkozásai megszőntek, helyettük fölerısödött magának az emberi természetnek és emberi létnek az általános, létfilozófiai érvényő szemlélése. 41 Az Árvaföld elıtti Buda-verseket egyfajta lefojtottság, a szürke változatos árnyalatainak kikeverése jellemzi. A kisemberi nyomorúság és kilátástalanság árnya vetül rá a többnyire a por, homok alapszíneit variáló tájra. A szülıföld kisemmizett haza, röghöz köt, nem fölemel; közösségiség csak a történelmi múltban lelhetı föl, a jelenben nem marad más a költıi én számára, mint a többséggel szembeni kívüllét, a kivonulás szellemi fölénye, illetve az elesettekkel és kisemmizettekkel vállalt keserő sorsközösség. 39 GÖRÖMBEI 2003, Vö. VASY 1995, Vö. GÖRÖMBEI 2003,

17 Az Árvaföld részben ezt a poétikát viszi tovább. Buda egyénire kikevert félhosszú versei itt azonban már ziláltabbak, hangnemüket tekintve kevésbé egynemőek. Maholnap / reánkszakadsz-é, / türelmes égi tetı? kérdezi a kötetnyitó Arcok, de a pusztulást a természet egyetemességébe vetítı képek egyhangúságát Fonnyad a fő, / a gyökér elrohad ; Te szikkadt föld, sivár homok, / vizet vagy vért iszol? disszonáns, a nyelv karneváli elemeit játékba hozó szemlélet töri meg. Olykor szarkasztikussá válik a hang: Látod, te vén hülye, / lángol a grófok szérője! / Neked ugyan / mi gondod vele? Máskor a vásári kikiáltók szerepébe bújva vált ironikus hangra a költıi én: szabad a szolga, szabad a gazda, / szabad a vásár, hej, akció! / akció! reakció! féláron / eladó, ami eladható, / vegyék csak, vegyék! mind vigyék! / míg a pajta porig ég!. A világ karneváli-vásári forgatagának értékporlasztó voltát érzékeltetik a - *-gal jelölt címtelen szöveget színes-mozgalmasra mintázó szójátékok: hadak jönnek, új hadak: a / hangszalagrend lovagjai, bunkók / hadnagyai, öklök bajnokai, / bankók és bankok tábornokai. A Túlélésben frivolan gunyoros hang fejezi ki a szellemi és természeti értékeket pazarló attitőd és a politikai visszarendezıdés tehát az erkölcs, a környezettudatosság és a politikai ésszerőség semmibevétele miatti felháborodást: mert e trikolór küsded pátriában kor- és portársaim minden de minden többszöri sokszori akárhányszori alkalommal használható sıt használandó tehát használatos is: eszme téveszme rögeszme úgy ám hölgyeim akárcsak popsi alá a tetrapelenka ( ) Katalógusszerő felsorolás, enjambement, szójátékok, regiszterkeverés: ezek az új hangszereléső Buda Ferenc-i félhosszú vers poétikai újdonságai. Miként az irónia, a szarkazmus, a mondategységek felbontása, ezek sem a költıi én elbizonytalanodását fejezik ki; szó sincs itt akár a nyelv uralhatatlanságáról, akár az én felbomlásáról, megsokszorozódásáról vagy szituálhatatlanságáról. A költıi én értékrendje nem változott; az említett eszközök szembesítik az olvasót azzal a világgal, amellyel szemben a költıi én most is a kívüllét szellemi fölényét és erkölcsi tisztaságát választja. A változás egyéb formai megújhodással is járt: szembetőnı a Buda jellegzetes mőfajával, a félhosszú verssel élesen opponáló haikuk megjelenése. 42 Buda haikui elszakadnak a hagyományos formától kivétel az Évszakok tizennégy szakasza, túlnyomó többségük, a rendkívül tömör forma ellenére, már-már apokaliptikus tartalmakat tud felvillantani. (E célból teherbíróbbá is teszi Buda a formát: több haikuból épít fel egyetlen költeményt, mint Kányádi Sándor is.) Úgy tekintenek e versek a létre, mint a megbontott, megsérült teljességre. Minden képe a hiány, a kibillentség, magából kifordultság jelenségét ragadja meg: Törött faágon / lakatlan, szélzilálta, / kifordult fészek. (Diszkontinuitás). A Történelem apokaliptikus képben jelenítıdik meg, újraszituálva e líra egyik alapmotívumát, a 42 Görömbei András szerves alakulásnak tartja a haikuk megjelenését Buda költészetében: Verseiben ugyanis régóta megfigyelhetı a szentenciaszerő tömörítés. Néhány szóval, néhány képpel élesen, összegzı sőrítéssel mutat be egy szituációt, fogalmaz meg egy gondolatot. Most a már többször említett magasabb nézıpont, létösszegzı látásmód juttatta el ehhez a mőformához. GÖRÖMBEI 2003,

18 homok -ot itt a közönyös, rideg természeti elem jelentésében, de metaforikusan a történelem, vagyis az ember kegyetlenségére utalva: Homok tengere! / Patkót, zabolát elnyel, / lókoponyákat. E rideg kegyetlenség villan fel az Idı második versszakában: Irgalom nélkül / leng az inga szüntelen / oda és vissza. Még a két nosztalgikus, a gyermekkor derős szemléletét felvillantó szakasszal induló Emlék is az elértéktelenedés, a visszavonhatatlan pusztulás képével zárul: Apadó emlék / vizét visszanyeldesı, / elhagyott ókút. Az élet szentségének sérülését mutatja be a Rabság több stációban. A harmadiknegyedik szakasz a metaforikusan értelmezett repülés motívumával kapcsolódik egymáshoz. Repülni hová? / Riadt madár kuporog / repedt tojáson. nyomatékosítja r -alliterációkkal az élet szárnyaszegettségét, a születés hiábavalóságát a harmadik. A negyedik a transzcendencia kiüresedésérıl ad hírt, a legtöbb hatáspotenciált a második sor igéjébe sőrítve: Kenderkötélen / bronzharang hánykolódik. / Csak hangja szárnyal. A korábbi versek kı-, illetve vas-elıtagból épített egységeinek eljárását ismétli szigorúbb keretek között a Civilizáció elsı szakasza. A szótárazott szóösszetételekre váratlanul következik az utolsó, amely egyéni lelemény, pontos és tömör kifejezıje a kor társadalmának: Mőkı. Mőselyem. / Mőszív. Mőméz. Mővirág. / Mőtét és mőtett. A tragikum mellett olykor a groteszk 43, sıt a humor is felvillan, mint a Gyorsulás szóleleményében: Szapora idı: / mily hamar letelik egy / gazemberöltı! Szelíden önironikus az Optimizmus elsı képdarabja: Gyér lámpafényben / szúnyogok gyülekeznek: / lesz társaságom. A 63 haiku ciklusát záró utolsó darab a kommunikációra utaló címmel (Dialógus) egyszerre önreflexív és összefoglaló jellegő, három sorba sőrítve a tragikum, groteszk és a nevetséges minıségeit: Tücsök felelget / mozdonyzakatolásra. / Tereferélünk. A versek szemléletét gazdagító hangnemi összetettség jellemzı a kötet többi versére. Ezek, a Zöld ág, a Dal és a két kazak népdalátköltés kivételével, a Buda költészetében fokozatosan tért hódító, egyre uralkodóbbá váló, a rapszodikus indíttatásúból eszmélkedıvészemlélıdıvé formálódó 44 félhosszú versek. A számvetés, a lét egészével való szembenézés igénye modulálja ıket az ellentéteket és különbözéseket kiegyenlítı 45, együtt-látó, összegzı jellegővé. Így válnak a különbözı arcok, közös sorsra ítéltségük jegyében, egyformán a halál sáncai -vá a kötetnyitó Arcok poémájában. Buda úgy teremti meg a szemlélet egyetemességét, hogy egy-egy jellegzetes, a hétköznapi léthelyzetek téridejébıl kimetszett jelenetet látomásos egységekkel társít, végletes és végleges jelentést kapcsolva hozzájuk: Alszik a vén, álmából fölriad. Álmaink égbe nyerítı lovak. Fonnyad a fő, gyökér elrohad. 43 Vö. GÖRÖMBEI 2003, Vö. VASY 1995, GÖRÖMBEI 2003,

19 Hogy a nemzet-, haza-központú szemlélet egyetemessé tágul, a nemzetféltés az emberiség féltésévé erısbül, azt az Ég s föld között szinte deklarálja: FÖLD-VÍZ HAZA Ó ÉG-FÖLD HAZA / FEKETE ÖKÖR GÁZOLTA / BÚZAVETÉS / VÉGIDİ ROMHALMAZA / JAJ / EURÁZIA / TE / EMBERES / TE / EMBERTELEN / A NYELVBÉLI S NYELVEN IS TÚLI / ÉRTELEM / JAJDUL FÖL LÁTTODON. Mintha a verzál szedés is e féltés, e pusztulás világnyivá tágulását jelezné. Ha valóban az az európaiság mércéje valamely magyar író vagy költı esetében, hogy mőve mennyire illeszthetı be a legújabb nyugat-európai folyamatok (t)rendjébe, akkor Buda Ferenc ma minden bizonnyal az egyik legeurópaibb magyar költınk. Skandináv, német és francia példákat idézhetnénk annak igazolásául, hogy a nem annyira földrajzi, mint társadalmi értelemben vett Nyugat-Európa kulturális közbeszédének egyik aktuális tárgya az a gondolkodásmód, amelyet régebben egyszerően környezetbarátnak hívtunk, ma inkább divatosan környezettudatos -nak nevezünk, a kifejezés ilyen, a magyar nyelv szemléletétıl idegen változatában is hódolva a nyugati nyelvek felfogásának. A környezettudatos mégis kifejezıbb Buda esetében, hisz nála nem a környezet, a természet iránti rajongásról van szó (persze arról is), mint inkább a féltésrıl, aggódásról annak tudatában, hogy az ember gátlástalanul pusztítja saját (s nem mellesleg: más élılények) életterét. És mint Illyés vízügyekben illetékes költıje, Buda nem átall arra a következtetésre jutni, hogy a felelıtlenség tudatosítása mővészi, költıi feladat is ha már más, aki figyelmeztessen, nem akad, vagy legalábbis nem elég hangos a szava. A program kitőzésében: vegytiszta programosság; megvalósításában: színtiszta költıiség. Ez a program nevezzük inkább témának, noha nyilvánvaló, hogy attitőd, világnézet is egyben, szóval ez a téma nem a divat csinnadrattájával vonult be e lírába, hanem szervesen kapcsolódik az eddigi pálya ívéhez. Mintegy matematikai logikával következik a táj festıi, a szülıföld gondolati és az ott élı ember szociográfiai képébıl hogy Buda Ferenc lírájának fıbb szemléleti egységeit alkalmilag különválasszuk, nem feledve, hogy ezek mindig egységbe forrva léteznek nála a fordított nézıpont, amely a létfilozófiai és társadalmi értelemben egyszerre felfogott embertıl halad az ember által veszélyeztetett természetig. Ha a 20. század második felére gondolunk, óhatatlan párhuzamként kínálkozik az atomtól való fenyegetettség és ennek szintén gazdag európai irodalma. Éppen csak a mai fenyegetések sokrétőbbek és bonyolultabbak (miközben az atomcsapás veszélye sem múlt el végképp). S ha valami elhatárolja Buda Ferencet ettıl a czesłav miłoszi értelemben katasztrofista lírától, az éppen e szemlélet szervesülése e költészet más szegmenseihez. Buda lírája a nemzeti irodalom bartóki modelljéhez kapcsolódik: nemzeti és egyetemes, természeti és történelmi ötvözése, múlt és jelen összekapcsolása hoz létre a Bartók zenéjébıl ismert gondolati és formai szintézist. A nemzet történelmi múltja mint a jelen társadalmi folyamatainak örök mércéje kapcsolódik a Buda-vers szociologikus látásmódjához, mely elsısorban a falusi, tanyasi ember életérıl, közérzetérıl minden korok alulsó Magyarországáról nyújt képet. Ehhez a környezettudatos (talán akkor inkább már természettudatos ) szemlélet úgy kapcsolódik szervesen, hogy múlt és jelen dimenziójához a harmadikat, a jövıt is odakapcsolja. Ugyanakkor a katasztrofista nézıpontból láttatott ember nem elszigetelt pusztító lény, felelıtlenségének lenyomatai ott vannak a társadalom életében 19

20 is, így e dimenzióban logikusan és hatásosan forrasztja egybe Buda a társadalom- és természet - (pontosabban: ember -) kritikát, azaz nem valamiféle fölöttünk rendelkezı ismeretlen hatalom, tılünk független szörny veszélyezteti Földünket (mint az atomkor katasztrofista verseiben gyakran), hanem ugyanaz az ember, aki a társadalom ügyeit is tékozló despota módjára intézi. S ez az a pont, ahol a környezettudatos vagy katasztrofista Buda Ferenc különbözik a nyugat-európai költıktıl. Jellegzetesen magyaros szemléletmód ez, azaz olyan gondolkodói világlátás, amely Budát úgy kapcsolja az európai líra áramába, hogy azt eredeti saját iránnyal és lendülettel gazdagítja. Ráadásul Buda költészete a hatalom természetrajzát adva is szervesen gyökerezik az európai hagyományban. Csakhogy nála nem a szuverén individuum áll szemben valamiféle titokzatos (nehezen ellenırizhetı), óriási (egészében átláthatatlan) hatalommal a nyugat-európai képletre ez jellemzı, hanem a mindig a kiszolgáltatott vesztes szerepére ítélt alulsó Magyarország nemzeti közössége a politikai és geopolitikai értelemben is nyomasztó túlsúllyal bíró szocialista, majd a rendszerváltozás után látványosan átvedlı, ám értékrendszerét tekintve alapjaiban változatlan, hatalomgyakorlási módját tekintve ma is gyakran nemzetellenes, despotikus, környezettudatosság szempontjából különösen felelıtlen politikai elittel. A természet törvényeit semmibe vevı létmód a természet erıinek elszabadulásával jár. Talán ezért válik a homok motívuma is egyértelmően pusztító, feltartóztathatatlan, kezelhetetlen erıvé, s lesz a címadó versben a kemény szik, porhanyó homok -ból apokaliptikus fergeteg: száraz vihar homokverés / ide két isten is kevés. A Himnusz haza felütése nyilvánvaló teszi a természeti erık és az emberi társadalom összefüggését: Homok-haza Szikföld-haza múltam és jövım halmaza édes gyümölccsel éltetı aszú füvön tengıdtetı Köröskörül kinyílt egek hová legyek mivé legyek hátul pogány s pogány elöl jobbról Bizánc Bécs balfelıl E szétmálló világ egyetlen összetartója a költıi én etikai szilárdsága: Krisztus példázatából merít erıt a Ki kell nekünk is bírni morális minimumprogramjához. A zárlat a föld, homok motívumában ismét az ember fölött álló közönyös természeti erıket tárgyiasítja, anélkül hogy teljesen az emberen kívülre helyezné sorsának alakítását. Erre utal a Szózatot töredékesen idézı Baka István Üzenet Új-Huligániából címő versének zárlatára emlékeztetı, szuggesztív verszárás, amelynek utalásrendszerében benne rejlik a magyar történelem ezredéve. 20

XVIII. 2010/1. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat

XVIII. 2010/1. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat XVIII. 2010/1. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat T a r t a l o m 3 5 6 9 13 21 25 28 31 33 37 40 42 45 48 49 51 53 Csoóri Sándor Mennyi játék és mennyi förtelem, Fúj, fúj a szél Tóth

Részletesebben

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L.

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE ILLYÉS GYULA DEBRECEN, 2002 A kötetet összeállította: GÖRÖMBEI

Részletesebben

Gyermek- és ifjúsági irodalom III. évfolyam, 1. félév (2005) 1/43

Gyermek- és ifjúsági irodalom III. évfolyam, 1. félév (2005) 1/43 Gyermek- és ifjúsági irodalom III. évfolyam, 1. félév (2005) 1/43 1. tétel: A gyermekirodalom fogalma. Esztétikai jellemzık. Mőnemek és mőfajok. A gyermekirodalom történetének általános áttekintése a kezdetektıl

Részletesebben

Vázlat Móricz Zsigmond Erdélyének újraolvasásához

Vázlat Móricz Zsigmond Erdélyének újraolvasásához Nagy Gábor Vázlat Móricz Zsigmond Erdélyének újraolvasásához 1. Fordítás és felejtés Soha elfeledettebb, elhallgatottabb nagy alkotása a magyar irodalomnak, mint Móricz Zsigmond Erdélye. Mert soha nemzet

Részletesebben

'00 ) 00 ] 00 í) ' Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében

'00 ) 00 ] 00 í) ' Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében '00 ) 00 ] 00 í) ' Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében KÖDÖBÖCZ GÁBOR HAGYOMÁNY ÉS ÚJÍTÁS KÁNYÁDI SÁNDOR KÖLTÉSZETÉBEN CSOKONAI KÖNYVTÁR (Bibliotheca Studiorum Litterarium) 26. SZERKESZTI:

Részletesebben

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2013. III.

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2013. III. IRODALMI EPRESKERT 5. SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2013. III. évfolyam 1. szám ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA

Részletesebben

ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA A megjelentetett írásokat, képeket az alkotók

ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA A megjelentetett írásokat, képeket az alkotók IRODALMI EPRESKERT 5. SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2011. I. évfolyam 3.szám ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA A

Részletesebben

Lapunk tartalmából: el tudjuk hagyni azt, hogy a többiek vélt, vagy valós elvárasaira alapozva bizonyos szerepekhez ragaszkodunk,

Lapunk tartalmából: el tudjuk hagyni azt, hogy a többiek vélt, vagy valós elvárasaira alapozva bizonyos szerepekhez ragaszkodunk, XIX. évfolyam 2008. V. szám Falu Tamás arcképe a Vidéki állomások címu verseskötete borítóján és egy saját kezu dedikálása Lapunk tartalmából:? megemlékezések Falu Tamás születésének 127. évfordulójáról;?

Részletesebben

Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke

Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke Kornélia doktorandusz, ME BtK Nyomda: ME Sokszorosító Üzeme

Részletesebben

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II.

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II. IRODALMI EPRESKERT 5. SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II. évfolyam 4. szám ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA

Részletesebben

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen IV. évfolyam 2012 4. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDRŐL Kozma László: Ünnepi színpad... 3 Fülöp Lajos: Az

Részletesebben

VERSÉBEN ÉL. Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján

VERSÉBEN ÉL. Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján VERSÉBEN ÉL Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján 1 VERSÉBEN ÉL Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján Szerkesztette Gréczi Zsoldos Enikı Bíbor Kiadó Miskolc 3 Támogatók: Miskolci Egyetem Magyar

Részletesebben

AGRIA. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente. Arculattervező és képszerkesztő:

AGRIA. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente. Arculattervező és képszerkesztő: AGRIA Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente Főszerkesztő: Főmunkatársak: Nyelvi lektor: Szerkesztőségi titkár: Tipográfiai szerkesztő: Arculattervező és képszerkesztő: Elektronikus

Részletesebben

Anyai ágon Csáth Géza (eredeti nevén Brenner József) unokabátyja

Anyai ágon Csáth Géza (eredeti nevén Brenner József) unokabátyja 1. Kosztolányi Dezső Kosztolányi Dezső 1885-ben született Szabadkán Anyai ágon Csáth Géza (eredeti nevén Brenner József) unokabátyja 1903 őszén a budapesti egyetem bölcsészkarára iratkozott be magyar-német

Részletesebben

Erős Kinga. a belső szobához

Erős Kinga. a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Orpheusz Kiadó Budapest, 2013 A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Erős Kinga, 2013 Orpheusz Kiadó, 2013 Confessio a barátságról

Részletesebben

Irodalomelmélet az irodalom történetében

Irodalomelmélet az irodalom történetében Irodalomelmélet az irodalom történetében 1 A történetek hézagai Az elıszó szerint elsısorban a külföld számára készült, reprezentálandó a magyar irodalom bizonyos termékei 1 -t a tudományosság mai szintjén.

Részletesebben

A szóra bírt mindenség

A szóra bírt mindenség Nagy István Attila A szóra bírt mindenség (Műelemzések, tanulmányok) Lektorálta: dr. Katona Béla Nyíregyháza 1996 TARTALOM A szóra bírt mindenség (József Attila: Óda) Hideg csillagok égnek (A csillag József

Részletesebben

AGRIA. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente. Arculattervező és képszerkesztő:

AGRIA. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente. Arculattervező és képszerkesztő: AGRIA Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente Főszerkesztő: Főmunkatársak: Nyelvi lektor: Szerkesztőségi titkár: Tipográfiai szerkesztő: Arculattervező és képszerkesztő: Elektronikus

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium. Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium. Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011 Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011 Kiss Dávid 12/27/2010 Tartalomjegyzék 1. Petőfi Sándor életműve (forradalmi, látomás-költészete)... 2 2.

Részletesebben

AGRIA. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente. Arculattervező és képszerkesztő:

AGRIA. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente. Arculattervező és képszerkesztő: AGRIA Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat Megjelenik negyedévente Főszerkesztő: Főmunkatársak: Nyelvi lektor: Szerkesztőségi titkár: Tipográfiai szerkesztő: Arculattervező és képszerkesztő: Elektronikus

Részletesebben

Muravidék kulturális folyóirat

Muravidék kulturális folyóirat Muravidék kulturális folyóirat képzó mú vészet, irodalom kulturális létformák A por fia Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület 2013 Gyôrffy Sándor A POR FIA...mert felôlem az rendeltetett, / hogy vihar

Részletesebben

Emberparány a mindenségben

Emberparány a mindenségben Lapszámunkat Szúdy Nándor festményeivel illusztráltuk. A mûvészrõl az 5. oldalon olvashatnak Makkai Ádám Emberparány a mindenségben 1. A világmindenség bennem forog és én a világmindenségben régi ez s

Részletesebben

HÍD IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT ALAPÍTÁSI ÉV: 1934 XXXV. ÉVFOLYAM

HÍD IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT ALAPÍTÁSI ÉV: 1934 XXXV. ÉVFOLYAM t> 4 10 1971 OKTÓBER HÍD IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT ALAPÍTÁSI ÉV: 1934 XXXV. ÉVFOLYAM SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: ÁCS KAROLY (FÖ- ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ) BORI IMRE MAJOR NÁNDOR VUKOVICS

Részletesebben

napló magyar Az Írószövetség esete a Kánaánnal és a politika uszályával

napló magyar Az Írószövetség esete a Kánaánnal és a politika uszályával magyar napló A Magyar Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 Szerkesztőbizottság: Jókai Anna (elnök), Báger Gusztáv, Csontos János, Horváth Antal, Ka lász Már ton, Kő Pál, Nemes Attila, Salamon

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA - A VALLÁS ANCSIN ISTVÁN A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása

Részletesebben

0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI

0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI BEVEZETÉS A TAROT-HOZ Elmélet (i) 0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI Mottó: "Ha a Tarot-t kézbe veszed, mondj el elıtte egy imát, terítsd ki lelked imaszınyegét és borulj le Isten elıtt a tudásért, mert az életet

Részletesebben

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2015. V.

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2015. V. IRODALMI EPRESKERT 5. SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2015. V. évfolyam 2. szám ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA

Részletesebben

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás)

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Antal Margit Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Reményik Sándor és az Erdélyi Helikon kapcsolata Sokak keserűségét fejezték ki a Végvári néven fellépő Reményik sorai: Eredj, ha tudsz [

Részletesebben

Könyvheti meditáció. magyar napló

Könyvheti meditáció. magyar napló magyar napló A Magyar Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 Szerkesztőbizottság: Jókai Anna (elnök), Báger Gusz táv, Cson tos Já nos, Hor váth An tal, Ka lász Már ton, Kő Pál, Nemes Attila,

Részletesebben