Magyar nyelv és irodalom Tanmenet 2. osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar nyelv és irodalom Tanmenet 2. osztály"

Átírás

1 Adamikné dr. ászó Anna ocsák Veronika ntegrált magyar nyelvi és irodalmi program agyar nyelv és irodalom Tanmenet 2. osztály kiejtés, beszédfejlesztés, szóbeli és írásbeli szövegalkotás Anyanyelvi ismeretek nyelvtan és helyesírás Olvasás, szövegértés olvasásfejlesztés, mû- és irodalomismeret, könyv- és könyvtárhasználat Írásfejlesztés, íráshasználat Dinasztia Tankönyvkiadó udapest

2 dõkeret: 37 hét, 296 óra heti 8 óra: 4 olvasás 2 írás 2 nyelvtan-helyesírás A tanmenetben felhasználva 37 hét, 296 óra övidítések: Ok. = olvasókönyv alk. = alkalmazás Kt. = Kis töprengõ = gyakorlás mgh = magánhangzó felolv. = felolvasás msh = mássalhangzó olv. = olvasás besz. = beszélgetés dramat. olv. = dramatizáló olvasás szj. = szituációs játék szókincsfejl. = szókincsfejlesztés blégz. = beszédlégzés párbesz. olv. = párbeszédes olvasás artik. = artikuláció felism. = felismerés britm. = beszédritmus megfigy. = megfigyelés hangs. = hangsúly ö.függõ = összefüggõ szün. = szünettartás tulajd. = tulajdonság hlejtés= hanglejtés egjegyzés: az 57. óráig a Kis töprengõ. kötetét használjuk, az 59. órától a Kis töprengõ. kötetét Dinasztia Tankönyvkiadó 1155 udapest, Tóth stván u. 97. Telefon: , Fax: Felelõs vezetõ: allér udit

3 olvasás, 1. Z P T Tájékozódás a tanév elején. Kt. 3. old. smerkedés az olvasókönyvvel Ok., Kt. 5. old. Látogatás az iskolai könyvtárban. Kt. 6. old. Látogatás az iskolai könyvtárban. Kt. 8. old. eszélgetés a nyári élményekrõl. egfigyelési szempontok: beszédértés, beszédbátorság, kapcsolatteremtés, közvetlenség, összefüggõ beszéd. légz., artik., mondóka tanulása, eljátszása. ritm. megfigyelése elégz., artik. gy-egy fejezetcím olvasása hangosan, némán. zótagoló olv. Azonos elemet tartalmazó szavak olv. 1. A c-s kötés ismétlése, gyakorlása. cc co ca ásolás írott minta után. 2. dd do da ondat másolása. 1. Édes anyanyelvünk Kt. 7. old./ AZ KOLAc. fejezet bevezetése Ok. 3. old., Kt. 9. old emes agy gnes: yári rajz Ok. 4. old., Kt. 9. old. légz., artik. A beszédbátorság. Az áthajlás. A rím. A vers hangulatának érzékeltetése. Versolv. Verstanulás. 2. Édes anyanyelvünk Kt. 10. old./ zedik a gyümölcsöt Ok. 5. old., Kt. 10. old. légz., artik. Helyes hangs., szün. zótagolás és egybeolvasás. Válaszadás kérdésekre. A hosszú msh-k idõtartama. 3. lo la fo fa övid mondatok másolása írott szövegrõl. Z P T Világgá ment a nyár Ok. 6. old., Kt. 11. old. Arany ános: Õszbe csavarodott Ok. 6. old., Kt. 13. old. Csanádi mre: Hónapsoroló Ok old. Kt. 13. old. Vándormadár lennék Ok. 7. old., Kt. 15. old. Petõfi ándor: Õsz elején Ok. 11. old., Kt. 14. old. légz., artik. Helyes hangs. Hlejtés légz., artik. zókapcsolatok olvasása egy levegõvel. 8. légz., artik. A hosszú msh-k helyes ejtése. Hlejtés aját vélemény megfogalmazása. Hosszú szavak olvasása. A költõi nyelv megfigyelése. Versolvasás, verstanulás. Az áthajlás helyes olv. A vers hangulata és a költõi nyelv. Verstanulás. Az írói kifejezések Párbeszéd olv. 4. ho ha ko ka ásolás írott szövegrõl. 3. zavak, hangok, betûk (smétlés) Kt. 12. old./7. 4. zöveg, mondat, szó (smétlés) Kt. 16. old./ Petõfi: tt van az õsz, itt van újra Ok. 8. old., Kt. 16. old. Kt. 17. old. Tempó, hangerõ vers olvasásakor. légzés., artik. A hangok helyes ejtése. Az áthajlás helyes olv. A költõi kifejezõ eszközök felism. zókapcsolatok olv. ondatok olv. a hangs.jeleknek megfelelõen. Válogató olv. Közmondás 5. mo ma no na övid mondat látóhalló tollbamondása. 3

4 olvasás, 3. Z P T lõbb a begyünk, aztán az eszünk Ok. 9. old., Kt. 18. old. Kt. 19. old. A nyár még visszavisszajár Ok. 10. old., Kt. 20. old. Kt. 21. old. légzés, artik. A hangok helyes ejtése. zókincsfejl. légzés, artik. ondóka ritmizálása. zóhangs. Hlejtés Hlejtés zókincsfejlesztés. zókapcsolatok olv. Azonos elemû szósorok olv. zerepek szerinti olv. 6. Új betûk tanulása: q Q, w W, x X, y Y 5. zöveg, mondat, szó (smétlés) Kt. 18. old./6. 6. zó, szótag, hang és betû Kt. 21. old./ óra Ferenc: Zengõ AC Ok. 13. old., Kt. 22. old. eszritm.. Helyes hangs. alk. A betûrím. Versolv. itmizálva. 7. A kisbetûs ábécé másolása. zavak írása. Z P T ajos bö Ok. 14. old., Kt. 23. old. Kt. 25. old. A hangos olvasás vizsgálata zóhangs. zókincsfejlesztés. Ö.függõ beszéd fejl. légzés, artik. yelvtörõ. Ö.függõ beszéd fejl. zj. Kérdésekre válaszoló mondatok felolv. Hosszú szavak olv. Közmondás õvülõ szavak olv. egfigyelési szempontok: az olvasás módja (lassú, folyamatos ) hangképzés, a hangok idõtartama, pontosság, ritmus, szünettartás, hangerõ. 8. A nagybetûs ábécé másolása. Tulajdonnevek írása. 7. Hang és betû Kt. 24. old./7. 8. Hang és betû Kt. 25. old./ emes agy gnes: zetyepotya Péter Ok. 16. old. Kt. 26. old. Hlejtés zókincsfejl. ondat olv. különbözõ hanglejtéssel. zereplõ tulajdonságainak felismerése. A folyamatos olv. 9. nd ng pó pa ta tó Közmondás, szólás írása. Pl. Hasadra süt a nap. Kialussza a törököt a várából. O K T Ó Kt. 27. old. Kiss Dénes: Labdajáték Ok. 19. old., Kt. 28. old. átsszunk! Ok. 18. old., Kt. 29. old. légzés, artik. A helyesejtés Hangerõváltás Kiolvasó ritmizálása. Csoportos játék. Hosszú szavak olv. A folyamatos olv. A vers hangulata és kifejezései közti kapcsolat. 10. zo za zá ásolás írott szövegrõl. 9. égy új betû: q Q, w W, x X, y Y Kt. 28. old./ A kis bicebóca Ok. 20. old., Kt. 29. old. zókincsbõvítés. zj. Vélemény indoklása. zöveg tagolása vázlat alapján. zereplõ tulajd. felismerése. Az értelmezõ olv Az ábécé és a betûrend Kt. 30. old./8. 4

5 olvasás, Kt. 31. old. légzés., artik. zósorok olvasása egy levegõvel. ondat olv. a hangs. jeleknek megfelelõen. zj. Hosszú szavak olv. zerepek szerinti olv. 11. ac ad ag ondat írása látó-halló tollbamondással. O K T Ó Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt. 32. old. Csuklás stván: grifüles, az illemtanár (1. rész) iért köszönjünk? Hogyan köszönjünk? légzés., artik. Tempó eszélg. az olvasottakról. Vélemény meghallgatása. zj. A folyamatos olv. Párbeszéd olv. 12. ec eo ea ed ég mlékezetbõl írás. 11. Az ábécé és a betûrend Kt. 33. old./ AZ ÉD OTTHO c. fejezet bevezetése Ok. 25. old., Kt. 34. old. indenféle házakról Ok. 26. old., Kt. 34. old. eszélg. ondat olvasása különbözõ hlejtéssel. Kép és szöveg egyeztetése. Válaszadás kérdésekre. Értelmezõ olv. Párbeszéd olv. 12. Az ábécé és a betûrend Kt. 35. old./ agoly kiköltözik Ok. 27. old., Kt. 36. old. zókapcsolatok olv. egy levegõvel. zókincsfejl. Az értelmezõ olv. A történet lényegének kifejezése közmondással. Párbeszéd olv. 13. Az alsó hurokvonal c-s kötéssel folytatódik: go ga gg. zógyûjtés közösen (Hányféle ház volt Palkóék udvarán?) O K T Ó Kt. 37. old. emes agy gnes: i van a szobában? Ok. 28. old., Kt. 39. old. légz., artik. ondatok olv. a hangs. jeleknek megfelelõen. gh-k idõtartamának helyes ejtése. légzés, artik. zópárokban hangok helyes ejtése. zóhangs. Ö.függõ beszéd. Párbeszéd olv. Válaszadás kérdésekre a vers szavaival. Az áthajlás helyes olv. 14. jo ja lyo lya Válogató másolás. 13. A magánhangzók és a mássalhangzók Kt. 38. old./ átsszunk! i van a szobában? Ok. 29. old., Kt. 40. old. légz., ritmus-mondóka. gh. idõtartamának helyes érzékeltetése. áték. átékszabály értelmezõ olv. 14. A magánhangzók és a mássalhangzók Kt. 41. old./4. 8. O K T Ó Kicsi ház a nagy erdõben Ok. 30. old., Kt. 41. old. Kt. 42. old. légz., szóhangs. szókapcs-kban, bõvülõ mondatok olv-val. légz., artik. hangs. Hangs. jeleknek megfelelõ olv. Ö.függõ beszéd. Az értelmezõ olv. A szövegegységek felismerése. Kép és szöveg összekapcsolása. Hosszú mondat folyamatos olvasása. A felsorolás olvasásának technikája. 15. A ferde egyenes c-s kötéssel folytatódik: so sa sá. ondat kiegészítése válogató másolással. 15. A magánhangzók Kt. 43. old./8. 5

6 olvasás, 31. Gárdonyi Géza: ste; Horgas éla: ste Ok. 31. old., Kt. 44. old. A hangulat megfigy. A hangulat érzékeltetése felolvasáskor. Kérdésekhez tartozó részek megkeresése a szövegben. Az értelmezõ olv.. Az írói nyelv megfigyelése. Vers felolvasása: áthajlás. 16. A kis horogvonal íveléssel folytatódik: vo va bo ba. ondat másolása az Ok-bõl. 32. lalvás elõtt Ok. 32. old., Kt. 45. old. légz., artik. zókapcsolatok helyes hangs. Tagolás a vázlatpontoknak megfelelõen. Hosszú szavak olv. 16. A magánhangzók Kt. 46. old./ ózsef Attila: Altató Ok. 33. old., Kt. 47. old. Az érzelmek kifejezése hanglejtéssel. Ö.függõ beszéd: egyéni élmény. A vers hangulata. Költõi képek és valóságos képek. efrén. 17. ro ra oa Vers leírása látó-halló tollbamondással (Legyen álmod ) O V Kt. 48. old. zékely Dezsõ: meletek Ok. 34. old., Kt. 49. old. A szomszédaink Ok. 35. old., Kt. 49. old. légz., artik. Hangok helyes ejtése. Tempó és hangerõ zinonimák megkeresése (alszik) légz., artik. Hangerõ fokozása. zókapcsolatok pontos olv. Képvers. Kérdésekre válasz keresése. õvülõ szavak olv. Hosszú szavak olv. Folyamatos olv. A lényeges gondolat kifejezése közmondással. 18. A kis horogvonal fordított horogvonallal folytatódik: rr or vr br. zógyûjtés: az alszik szinonimái. 17. A rövid és a hosszú magánhangzók: i í Kt. 48. old./ Kt. 50. old. 36. õvülõ szavak olv. helyes szóhangs. Ö.függõ beszéd: a saját szomszéd bemutatása. Pontos olv. Válogató olv. Folyamatos olv. 18. A rövid és a hosszú magánhangzók: o ó, ö õ Kt. 51. old./ A jó orvosság Ok. 36. old., Kt. 51. old. légz., artik. A helyes hangs. msh-k helyes ejtése. Az értelmezõ olv.. Költõi kifejezések Pontos olv. ö.tett szavak olv. A közmondás 19. A kis horogvonal álló egyenessel folytatódik: rn rm bn bm. zókapcsolatok kiegészítéses másolása. O V Hogyan eszik a jó gyermek? Ok. 37. old., Kt. 53. old. Kányádi ándor: Kicsi faluból való vers Ok. 38. old., Kt. 54. old. eszédritm. Fej: mondóka. légz.: szókapcsk olv. esz. az illemszabályokról zj. esz rajzról. Ö.függõ beszéd: beszámoló egyéni élményrõl. kérdések alapján. Folyamatos olv. A vers hangulata. Értelmezõ olv. Kérdésekre válaszadás saját szavakkal. Versolv.: áthajlás. 20. vn vm on. Önálló írás: mondatalkotás képrõl (Kicsi faluból való vers). 19. A magánhangzók idõtartama: o ó, ö õ Kt. 53. old./ Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt. 55. old. légz., artik. Hangerõváltás, msh helyes ejtése: mondóka. Folyamatos olv. Párbeszéd olv. bõvülõ mondatok olv. Versmondó verseny. 20. A magánhangzók idõtartama: o ó, ö õ Kt. 57. old./10. 6

7 olvasás, Csukás stván: grifüles, az illemtanár (2. rész) okan vagyunk, de az a jó! esz. az olvasottakról. A saját élmények felidézése zj. 21. rp vp bp op oj ondat másolása kiegészítéssel. O V A CALD KÖ c. fejezet bevezetése Ok. 41. old., Kt. 57. old. Kányádi ándor: Tarlón túzok lépeget Ok. 42. old., Kt. 57. old. Andris megszületett Ok. 59. old., Kt. 59. old. légz., artik. Versrészlet olv. helyes hangs., ritmussal. zinonimák keresése (megy). Öfüggõ beszéd: egyéni élmény. Helyes hangs. mondat olvasásakor. A vers hangulata. Kép és szöveg kapcsolata. A szövegegységek felismerése. Az írói nyelv megfigyelése. 22. A kis horogvonal nagy horogvonallal vagy alsó íveléssel folytatódik: ri vi bi rv 21. A magánhangzók idõtartama: u ú, ü û Kt. 59. old./ Kristóf és arika Ok. 44. old., Kt. 60. old. légz., artik. A szövegegységek felismerése. Válaszadás kérdésekre. Az értelmezõ olv. gyakorlása. Párbeszéd olv. A szólás 22. A magánhangzók idõtartama: i í, u ú, ü û Kt. 60. old./ Kt. 61. old. légz., artik. ritm. Ö.függõ beszéd: egyéni élmény. Hosszú szavak olvasása. Az értelmezõ olv. 23. ru vu uv bu O V emes agy gnes: Pisti gondolkozik; emes agy.: A húgom Ok. 45. old., Kt old. A kisfiúnak jó napja volt Ok. 46. old., Kt. 63. old. légz., artik. Tempó ondat olv. különbözõ hanglejtéssel. esz. egyéni élményrõl. aját vélemény megfogalm. zóhangs Kérdésekre válasz keresése. A folyamatos olv. Verstanulás. Az értelmezõ olv. Az írói nyelv megfigyelése. Hosszú szavak olv. A szólás 24. A kis horogvonal álló egyenessel folytatódik felfelé: rt ot bt. ondatalkotás megadott szavakkal. 23. A magánhangzók idõtartama. Kt. 63. old./ Kt. 65. old. átsszunk! Ok. 48. old. légz., artik. ritm.. zün. Gyak. zj. A játékszabály megfogalmazása. áték. övekvõ szótagszámú szavak olv. õvülõ mondatok olv. Párbeszéd olv. átékleírás értelmezõ olv. 24. A magánhangzók idõtartama. Kt. 65. old./ D C Hogyan tanultam meg olvasni? Ok. 49. old., Kt. 66. old. Kt. 67. old. esz. egyéni élményrõl. zókincsfejl. ondat olv. meghatározott hlejtéssel. Helyesejtés Tempó: nyelvtörõ. zókapcs. Olv.: helyes hangs. ondat olv. különbözõ hlejtéssel. A szövegegységek felismerése. Válasz megfogalmazása. zópárok pontos olv. Az írói kifejezések felismerése. 25. A horogvonal ferde egyenessel folytatódik, és hullámvonallal végzõdik: az dz dzs 25. A magánhangzók idõtartama. Kt. 68. old./9. 7

8 olvasás, D C Téli napok, téli esték Ok. 50. old., Kt. 68. old. Zelk Zoltán: ste jó, este jó Ok. 51. old., Kt. 71. old. légz., artik. ondóka tanulása. Ö.függõ beszéd: egyéni élmény. esz. egyéni élményrõl. légz., artik. Válasz keresése a szövegben. Tartalmi egység megkeresése. zópárok pontos olv. Költõi képek keresése. Az áthajlás olv. Verstanulás. 26. iz uz ez Látó-halló tollbamondás. 26. A mássalhangzók idõtartama. Kt. 72. old./ agyap Ok. 52. old., Kt. 72. old. légz., artik. Ö.függõ beszéd: egyéni élmény. Válasz keresése a szövegben. Kép és szöveg kapcsolata. Képolvasás. A fõszereplõ. A történet lényegének kifejezése közmondással. 27. nz mz pz tz Két-három összefüggõ mondat írása képrõl (Téli napok, téli esték). D C Kt. 73. old. Az elsõ büntetés Ok. 53. old., Kt. 75. old. ondat olv. különbözõ hlejtésse. zj.: mimika alkalmazása. zóhangs. Ö.függõ beszéd. Azonos elemet tartalmazó szavak olv. Az írói kifejezések zószerkezetek olv. Párbeszéd olv. Válasz keresése a szövegben. Értelmezõ olv. A szólás 28. A kis horogvonal hullámvonallal folytatódik: oz rz vz bz. Közmondás, szólás másolása (agyapó). 27. A mássalhangzók idõtartama. Kt. 74. old./ zékely agda: Kirándulás esõben Ok. 54. old., Kt. 76. old. esz. egyéni élményrõl. Válaszadás kérdésekre, értelmezõ olv. Verstanulás. 28. A mássalhangzók idõtartama. Az egyjegyû betûk kettõzése Kt. 77. old./ Összefoglalás: Témazáró gyakorlás Kt. 78. old. Tempó, rtimus K nyelvtörõ. Változó mondathangs. Gyak. párbeszéd olv. versolv. Versmondás. 29. A ferde egyenes hullámvonallal folytatódik: sz zz. Közmondás látó-halló tollbamondása (Az elsõ büntetés). D C Csukás stván: grifüles, az illemtanár (3. rész) ire jók az illemszabályok? A ZÓTLA ATAK címû fejezet bevezetése Ok. 57. old., Kt. 5. old. llatok a ház körül; A háziállatok beszéde; A kis Anna Ok. 58. old., Kt old. esz. az olvasottakról. smerték-e ezeket az illemszabályokat? zj. besz. légz., artik. épi mondókák ritmusos olv. Ö.függõ beszéd: egyéni élmény. A néma olv. bevezetése. Kérdésekre válasz megfogalmazása. zerepek szerinti olv. 30. Az s betû alakítása és kapcsolása. Önálló írás: állattartással kapcsolatos tanács megfogalmazása. 29. A j hang kétféle jelölése Kt. 6. old./ átsszunk! Ok. 59. old. Kt. 7. old. A játékszabály megfogalmazása. áték. A játékleírás értelmezõ olv. lhelyezkedés a játéktéren. 30. A j hang kétféle jelölése Kt. 7. old./5. 8

9 olvasás, rénke Ok. 60. old., Kt. 8. old. légz., artik. em verbális komm Ö.függõ beszéd: vélemény megfogalmazása. Azonos elem tartalmazó hosszú szavak olvasása. 31. Az s kapcsolása horogvonalhoz: as ds ns ps. Válogató másolás a versbõl. A Petõfi ándor: Anyám tyúkja Ok. 61. old., Kt. 9. old. A kis kakas gyémánt félkrajcárja Ok. 62. old., Kt. 10. old. zóhangs. ondat olv. meghatározott hlejtéssel. Költõi kifejezés Versolv., verstanulás. A szereplõ tulajdonságainak felismerése. Párbeszéd A szólás értelmezése 32. ts ls ks mlékezetbõl írás: a kis kakas egyik ismétlõdõ mondata. 31. A j hang kétféle jelölése Kt. 10. old./ Kt. 12. old. zókapcs-k helyes hangsúlyozása. Helyes ejtés Változó mondathangs. Gyak. ábozás. zótagolás, egybeejtés, 32. A j hang kétféle jelölése Kt. 12. old./ A városon kívül Ok. 64. old. Kt. 13. old. arátaid az állatok Ok. 66. old., Kt. 14. old. sh-k helyes ejtése szópárokban. A kérdõ mondat hlejtésének Ö.függõ beszéd A néma olv. 33. cs ccs zs zzs Önálló írás: kérdések fogalmazása az otthoni állattartással kapcsolatban. A Felfedezések a kertben Ok. 65. old., Kt. 14. old. Teknõsök Ok. 67. old., Kt. 16. old. Hangs. szószerkezetekben, mondatokban. Változó mondathangs. õvülõ mondatok olv. légz., artik. Ö.függõ beszéd: szereplõ helyzetébe való beleélés. zerkezeti egységek szerinti szövegfeldolgozás. Írói kifejezések felismerése. Válasz keresése a szövegben. Tartalmi egység megkeresése. 34. Az s kapcsolása a kis horogvonalhoz: rs vs bs os. Két-három összefüggõ mondat írása kép alapján (Teknõsök). 33. A mássalhangzók idõtartama. A kétjegyû betûk kettõzése Kt. 16. old./ Kt. 18. old. yelvtörõ. zólamok olv. Változó mondathangs. zópárok olv., ondatrészletek olv. Válogató olv. 34. A mássalhangzók idõtartama. Kt. 18. old./ Félévi felmérés: a szövegértés vizsgálata hangos olvasás alapján 35. Az r alakítása és kapcsolása: ír, úr, ar ár. Válogató másolás. A 70. Félévi felmérés: a hangos olvasás szintje 35. Az elválasztás Kt. 20. old./8. 9

10 olvasás, A icó Ok. 68. old., Kt. 19. old. Kt. 20. old. zókincsfejl. Tartalommondás. légz., artik. hangerõ, tempó. õvülõ mondatok olv. egy levegõvel. zinonimák gyûjtése (égett). Tartalommondás támszavak segítségével. Ö.függõ beszéd: szereplõ helyzetébe való beleélés. Tagolás a történések ideje szerint. egkezdett tételmondat befejezése. Az értelmezõ olv. Válogató olv. A közmondás és a történet kapcsolata. Tartalmi egységek megkeresése. Párbeszéd olv. Felolvasás. 36. lr hr kr ilyen volt icó? Kéthárom összefüggõ mondat írása. 36. Az elválasztás Kt. 21. old./ Az életmentõ kutya Ok. 70. old., Kt. 22. old. zókincsfejlesztés. Tartalommondás vázlat alapján. Értelmezõ olv. Írói kifejezések A szólás 37. mr nr pr Kutyaszótár : it fejez ki a kutya különbözõ hangokkal? orog, ha yüszít, mikor stb. A ernáthegyi kutya Újfundlandi kutya Ok. 72. old., Kt old. Csukás stván: lmában fut a kutyám Ok. 71. old., Kt. 22. old. Ö.függõ beszéd. Vélemény indoklása. A néma olv. Értelmezõ olv. A vers hangulata. Értelmezõ olv. 38. tr fr ondat látó-halló tollbamondása. 37. Az elválasztás Kt. 24. old./ Kt. 25. old. légz., artik. britm. zóhangs., szakaszhans. Azonos elemet tartalmazó szavak olv. A folyamatos olv. 38. Az elválasztás Kt. 25. old./ Az állatok viszálya Ok. 74. old., Kt. 26. old. zókincsfejl. Válasz keresése a szövegben. Írói kifejezések felismerése. 39. A hegyes kapcsolások gyakorlása: in im un um ip up. ásolás nyomtatott szövegrõl. F Kt. 27. old. Devecseri Gábor: llatkerti útmutató (részlet) Ok. 73. old., Kt. 28. old. Az egerek gyûlése Ok. 76. old., Kt. 29. old. légz., artik., ritmus zókapcsolatok olv. egy levegõvel. ondathangs. Helyesejtési zópárok olv. Helyesejtés Tartalommondás szereplõ helyzetébe való beleélés alapján. Azonos elemeket tartalmazó szavak olv. A vers hangulata. Felolv. Az áthajlás olvasásának Értelmezõ olv. A szereplõ tulajdonságának felismerése. Írói kifejezések A folyamatos olv. A közmondás és a szöveg kapcsolata. 40. ni mi pi Önálló írás 39. A szótagolás segít a helyesírásban Kt. 28. old./6. 10

11 olvasás, 80. Kt. 30. old. 80. ondat olv. különbözõ hlejtéssel. Felkiáltó mondatok hlejtésének Helyesejtés Azonos elemet tartalmazó szavak olv. A folyamatos olv. 40. smétlés Kt. 31. old./ óra Ferenc: Az egyszeri szarka Ok. 77. old., Kt. 31. old. ritmus Helyesejtés gyéni vélemény megfogalmazása. Közmondás 41. nu mu nyu pu Találós kérdések látóhalló tollbamondás. F A kérkedõ nyúl Ok. 78. old., Kt. 32. old. Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt. 34. old. aját vélemény megfogalmazása. Ö.függõ beszéd: vélemény megfogalmazása. Helyesejtés Helyesejtés szópárok olvasásával. ondóka-, nyelvtörõmondó verseny. egkezdett vázlat kiegészítése. Válogató olv. Pontos olv. Közmondás zereplõ felismerése tulajdonságai, mozgása alapján. Versolv. Versmondó verseny. 42. hi hu li lu ki ku Összetett szavak írása. 41. ondat, szó Kt. 33. old./ Csukás stván: grifüles, az illemtanár (4. rész) ó étvágyat! esz. az olvasottakról, az illemszabályokról. zj. 42. A kijelentõ és a kérdõ mondat Kt. 36. old./ A KT címû fejezet bevezetése Ok. 81. old., Kt. 35. old.. Tuwim: Kerti vetemények Ok. 82. old., Kt. 35. old. A zöld kincsesbánya Ok. 83. old., Kt. 36. old. Tamkó irató Károly: gy kis kertet Ok. 83. old., Kt. 37. old. ritmus. Találós kérdések mondása. Ö.függõ beszéd: saját élmény. Vélemény indoklása. Az indulatszó felismerése és szerepe. A néma olv. A vers hangulata. 43. ti tu di du Válogató másolás. F A kert legnagyobb vadásza Ok. 84. old., Kt. 37. old. Kt. 38. old. it õröl a giliszta? Ok. 84. old., Kt. 39. old. emes agy gnes: zökõkút Ok. 85. old., Kt. 41. old. légz., artik. szóhangs. zókincsfejl. õvülõszavak olv. Vélemény indoklása. Ö.függõ beszéd 2-3 mondatban. légz., artik. A kérdõ mondat hlejtésének Versolv. eghatározott tempóban. Tételmondat megfogalmazása. A folyamatos olv. Válasz megkeresése a szövegben. Verstanulás. 44. nn mm pp A medve és a méhek hangját utánzó szavak. 43. A kijelentõ és a kérdõ mondat. Kt. 40. old./ éhek Ok. 86. old., Kt. 41. old. Pákolitz stván: ézlopó Ok. 87. old., Kt. 43. old. légz., artik. ondat olv. meghatározott hlejtéssel. Hangmagasság változtatása. zókincsfejl. Tartalmi kapcsolat felismerése szavak között. zólások A pontos olv. A vers hangulata. Hangutánzó szavak keresése. Verstanulás. 44. A kijelentõ és a kérdõ mondat. Kt. 42. old./8. 11

12 olvasás, A hinta meg a körtefa Ok. 88. old., Kt. 44. old. Ö.függõ beszéd: vélemény megfogalmazása. Értelmezõ olv. A szereplõ tulajdonságainak összegyûjtése. Az írói kifejezések felismerése. A szólások A folyamatos olv. 45. an am ap Önálló írás. F Kt. 45. old. ónay György: A róka és a szõlõ Ok. 90. old., Kt. 46. old. légz., helyesejtés. Ö.függõ beszéd: tartalommondás a szereplõ helyzetébe való beleélés alapján. Helyesejtés. Érzelmek kifejezése felolvasáskor. A vers eljátszása vagy bábos megjelenítése. Tartalmi egység megkeresése. zerepek szerinti olv. zólamok szerinti olv. Felolv. 46. dn dm cn mlékezetbõl írás 45. inden szó jelent valamit Kt. 46. old./ óra Ferenc: A cinege cipõje Ok. 91. old., Kt. 47. old. légz., artik., tempó, hangerõ. Helyesejtés. esz. zj. Értelmezõ olv. Képolv. zólás 46. Az ellentétes jelentésû szavak Kt. 48. old./ Hol vannak Kertország lakói télen? Ok. 92. old., Kt. 49. old. irtalan Ferenc: Hirdetmény Ok. 92. old., Kt. 50. old. légz., artik., hangmagasság változtatása. Hangs. (ikerszók) esz. éma olv. alapján válasz keresése a szövegben kérdésekre, a válasz megfogalmazása. A vers hangulata. Az áthajlás olv. 47. en em eny nny sn Válogató másolás. C árcius Ok. 93. old., Kt. 51. old. átsszunk! Ok. 89. old. Kt. 53. old. Zelk Zoltán: igófészek Ok. 94. old., Kt. 54. old. zókapcs., mondat olv. szókincsfejl. Ö.függõ beszéd: vélemény megfogalmazása. A játékszabály megfogalmazása. áték közösen. ritm., helyesejtés. Helyes hangs. szókapcsolatok olv. õvülõ mondatok olv. változó mondathangs. Az írói kifejezések felismerése és A lényeg kikeresése a szövegbõl. Az értelmezõ olv. Értelmezõ olv. A stilisztikai eszköz (szóismétlés) szerepének felismerése. A költõi kifejezõ eszköz felismerése és szerepe. 48. si su ásolás nyomtatott szövegrõl. 47. A rokon értelmû szavak Kt. 52. old./ Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt. 55. old. légz., artik. Hangs. A folyamatos olv. 48. Az egyszerû és az összetett szó Kt. 56. old./ Csukás stván: grifüles, az illemtanár (5. rész) Hogyan játsszunk? esz. az olvasottakról, az illemszabályokról. zj. 49. A horogvonal két vonalközös álló egyenessel folytatódik: it ut at dt 12

13 olvasás, C A ZÖLD ZÕ, A VGO ÉT c. fejezet bevezetése Ok. 97. old., Kt. 56. old. A pipiske és a fûszál Ok. 98. old., Kt. 56. old. ónay György: A tücsök és a hangya Ok. 99. old., Kt. 58. old. Helyesejtés Hangmagasság változtatása. ajz készítése a szöveg alapján. Helyesejtés Felolv hangs. jeleknek megfelelõen. zj. Párbeszéd olv. Értelmezõ olv. Vázlat készítése közösen. Képvers. Verstanulás. egkezdett vázlat befejezése. Kérdésekre válasz megfogalmazása. Értelmezõ olv. A szereplõk tulajdonságainak összegyûjtése. A közmondás 50. lt ht kt ft Hosszú mondat másolása nyomtatott szövegrõl. 49. Az összetett szavak elválasztása Kt. 58. old./ akab és a zab Ok old., Kt. 60. old. Hosszabbodó szósorok olv. A mese elmondása rajzok segítségével. A mese folytatása. A láncmese. esekezdetek és -befejezések. 50. A tõ és a toldalék Kt. 61. old./ Kt. 61. old. légz., artik. yelvtörõ. A mesemondás A pontos olv. Hosszú mondat olv. 51. nt pt tt tty Önálló írás: 2-3 összefüggõ mondat írása egyéni élményrõl. C Weöres ándor: Déli felhõk Ok old., Kt. 63. old. Csukás stván: óka icsi Ok old., Kt. 64. old. esz. egyéni élményrõl. légz. Helyesejtés Versolv. itmizálva. zókincsfejl. ondatok olv. meghatározott hlejtéssel. Verstanulás. Értelmezõ olv. A szereplõ tulajdonságainak felismerése. 52. gyedi kötések: zt et st. Válogató másolás. 51. ásképp ejtjük tty tj, tyj Kt. 64. old./ A pitypang bóbitája Ok old., Kt. 68. old. zókincsfejl. zj. Ö.függõ beszéd: vélemény megfogalmazása. Tartalmi egységek felismerése. zj. 52. ásképp ejtjük tty tj, tyj Kt. 69. old./ Weöres ándor: A tündér Ok old., Kt. 70. old. esz. olvasmányélmény alapján. zj. Válasz megfogalmazás kérdésekre. A vers hangulata. itmus, rím. Verstanulás. 53. A hurokvonallal folytatódó betûk: ae de te ze se. ondat másolása. C Petõfi ándor: Arany Lacinak Ok old., Kt. 65. old. ambi a réten Ok old., Kt. 67. old. A kérdõ mondatok hlejtésének Helyesejtés zókincsfejl. A vers hangulata. thajlás helyes olv. Verstanulás. egkezdett vázlat befejezése. Kérdésekre válasz megfogalmazása. 54. le he ke fe ásolás nyomtatott szövegrõl. 53. ásképp ejtjük ggy dj, gyj Kt. 66. old./6. 13

14 olvasás, 108. Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt. 71. old. Helyes hlejtés ondat olv. különbözõ hlejtéssel. zj. Páros : nyelvi fordulatok alklalmazása. Hosszú szavak olv. 54. ásképp ejtjük ggy dj, gyj Kt. 73. old./ Csukás stván: grifüles, az illemtanár (6. rész) it vegyünk fel? Hogyan öltözzünk? esz. az olvasottakról, saját vélemény elmondása, indoklása. 55. ne me pe Írói kifejezések másolása. P L A HLLZÓ VZK c. fejezet bevezetése Ok old., Kt. 73. old. Párácska Ok old., Kt. 74. old. Kt. 75. old. Tarbay de: it beszél a vízimalom a patakkal? Ok old., Kt. 76. old. légz. Az érzelmeket kifejezõ hangos olv. zereplõk lerajzolása a szöveg alapján. õvülõ szavak olv. mondathangs. és hlejtés zj. légz. yelvtörõ. Változó mondathangs. Az olvasmány hangulata. Tagolás vázlat alapján. Kritikai olv.: mesei és valóságos elemek felismerése. zerepek szerinti olv. Folyamatos olv. 56. ve be re Önálló írás közös szógyûjtés alapján: madárnyelv. 55. ásképp ejtjük nny nj, nyj Kt. 75. old./ A békák és a gólya; Weöres ándor: A békakirály Ok old., Kt. 77. old. zilágyi Domokos: ádi verebek; imai ihály: ölömbika Ok old., Kt old. Versolv. itmizálva. Hangerõ változtatása. A vers hangulata. A vers ritmusa. ímpárok keresése. Az értelmezõ olv. Az áthajlás helyes olv. 56. ásképp ejtjük nny nj, nyj Kt. 77. old./ A paraszt és a vízi szellem Ok old., Kt. 80. old. átsszunk! Ok old., Kt. 81. old. légz., artik. esemondás a szereplõ helyzetébe való beleéléssel. A játékszabály megfogalmazása. Közös játék. A szövegegységek felism. esekezdet ésbefejezés. Párbeszéd olv. Közmondás Az értelmezõ olv.. Közmondás 57. ah ak af ff ásolás nyomtatott szövegrõl. P L emes agy gnes: eromos, a remeterák Ok old., Kt. 81. old. A cápa Ok old., Kt. 84. old. Hangs. zj. légz. gyéni vélemény elmondása és indoklása. Vázlat megfogalmazása és leírása. ímpárok keresése. zerepek szerinti olv. Írói kifejezések felismerése és 58. ih ik if uh uk uf Válogató másolás. 57. ásképp ejtjük jj lj, llj Kt. 83. old./ Delfinek Ok old., Kt. 85. old. légz., hangerõ. esz. egyéni élményrõl. Válasz keresése a szövegben. Tartalmi kapcsolat keresése szavak között. Folyamatos olv. 58. ásképp ejtjük cc tsz, dsz, gysz Kt. 88. old./7. 14

15 olvasás, Kt. 87. old. légz., hangerõ. ondatok olv. a hangs. jeleknek megfelelõen. Tartalom elmondása vázlat alapján. A pontos olv. õvülõ és szûkülõ mondatok olv. 59. nk hh kk Önálló írás: mondatalkotás megadott szavakkal. P L Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt. 88. old. Csukás stván: grifüles, az illemtanár (7. rész) Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? légz. zöveg olv. a jeleknek megfelelõen. Ö.függõ beszéd: beszámoló az olvasottakról. Tartalommondás a szereplõ helyzetébe való beleéléssel. esz. az olvasottak alapján az illemszabályokról zj. A folyamatos olv. Versolv. Versmondás. Verstanulás. 60. al ab dl Válogató másolás. 59. ásképp ejtjük cc tsz, dsz, gysz Kt. 89. old./ A HGYK, VÖLGYK, OGÓ DÕK c. fejezet bevezetése Ok old., Kt. 90. old. A tölgyfa születésnapja Ok old., Kt. 90. old. Horgas éla: agolybeszéd Ok old. zókincsfejl. Artik. ondat olv. a hangs. jeleknek megfelelõen. légz., beszéd-ritmus mondókával. zópárok pontos olv. Hosszú szavak olv. 60. ásképp ejtjük ccs ts, ds, gys Kt. 91. old./ A három nyúl Ok old., Kt. 92. old. esz. a képzelet alapján. ondat olv. meghatározott hlejtéssel. Értelmezõ olv. Képzelet. Közmondás 61. il ul ib ub Közmondás másolása az O-bõl Az erdei menyasszony Ok old., Kt. 93. old. Kt. 94. old. em verbális komm. ondat olv. meghatározott hlejtéssel. zövegalkotás. Tartalommondás vázlat alapján. ajz készítése szöveghez. légz., hangerõ õvülõ szavak olv. Hangs. ondat olv. zj. Tételmondat megkeresése szövegben. 62. tl ll kl kb ásolás nyomtatott szövegrõl. 61. ásképp ejtjük másképp írjuk. Kt. 94. old./ orostyán anyó Ok old., Kt. 95. old. zókincsfejl. esz. az olvasottak alapján. ondat olv. meghatározott hlejtéssel. Kérdésekre válasz keresése a szövegben. Közmondás 62. ásképp ejtjük másképp írjuk. Kt. 96. old./ A kásásfazék Ok old., Kt. 97. Az állatok iskolája Ok old., Kt. 97. old. Kt. 98. old. légz. ondat olv. kölünbözõ hlejtéssel. zj. Tartalommondás támszavak segítségével, a szereplõ helyzetébe való beleéléssel. Értelmezõ olv. 63. oh ok of ásolás írott szövegrõl. 15

16 olvasás, 126. Ki ülteti az erdõt? Ok old., Kt. 99. old. Ténagy ándor: olondos mondóka Ok old. ondat olv. különbözõ hanglejtéssel. zókapcsolatok olv. Ö.függõ beszéd: tartalommondás. Kérdésekre válasz keresése a szövegben, a válasz önálló megfogalmazása. A pontos olv. 63. ásképp ejtjük tt dt Kt old./ Kt old. átsszunk Ok old. légz., artik. õvülõ szavak olv. ondatok olv. különbözõ hlejtéssel. Tartalommondás A játékszabály megfogalmazása. Közös játék. Hosszú szavak olv. Értelmezõ olv. Válogató olv. Verstanulás. A lényeg kikeresése a játékleírásban. Értelmezõ olv. 64. ol ob bl bb ásolás nyomtatott szövegrõl Az õzgida Ok old., Kt old. emes agy gnes: Láttam, láttam Ok old., Kt old. Az erdõ ajándékai Ok old., Kt old. Helyesejtés A vers ritmizálása. éma olv. Válaszadás kérdésekre írásban. Tények kiemelése a szövegbõl. Ok-okozati összefüggés felismerése. 64. ásképp ejtjük tt dt Kt old./ Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt old. légz., artik. yelvtörõ. õvülõ szavak és mondatok olv. zókincsfejl. Ö.függõ beszéd fejl. Változó mondathangs. Azonos elemeket tartalmazó szósor olv. Tartalmi kapcsolat keresése. 65. Az alsó hurokvonal hegyes kapcsolással folytatódik: gi gu gn. Válogató másolás Év végi felmérés: a hangos olvasás szintje Év végi felmérés néma olvasás alapján: a szövegértés szintje 66. gyi gyû lyu tyi mlékezetbõk írás (Találós kérdések). 65. ásképp ejtjük röviden ejtjük hosszan írjuk Kt old./ Csukás stván: grifüles, az illemtanár (8. rész) Tapintat és egyéb lelki finomságok esz. az olvasottakról, az illemszabályokról saját élmény alapján. zj. 66. ásképp ejtjük röviden ejtjük hosszan írjuk Kt old./ A VLG- DÉG c. fejezet bevezetése Ok old., Kt old. emes agy gnes: Ki lakik az utcában? Ok old., Kt old. Hol lakunk? Ok old., Kt old. ilyen alakú a Föld? Ok old., Kt old. esz. saját élmények alapján. Ö.függõ beszéd fejl. ondat felolv. eleknek megfelelõen. Kérdésekre válasz keresése. éma olv. Adatok keresése, leírása. éma olv. Válaszadás írásban. A kérdésekhez tartozó szövegrészek megkeresése. Közmondás A vers hangulata, versolv. 67. jj gj gyj nyj lyj ásolás nyomtatott szövegrõl. 67. Év végi ismétlés: hangok, betûk, szótagok. 16

17 olvasás, A Föld és égi testvérei Ok old., Kt old. i a nap? Ok old., Kt old. Petõfi ándor: A nap Ok old. iért van nappal és éjszaka? Ok old. Gyulai Pál: A szél és a nap Ok old., Kt old. õvülõ szavak olv. õvülõ szavak olv. zópárok olv. helyes hangsúllyal. zj. éma olv. Válasz keresése a szövegben. Kép és szöveg megfeleltetése. A bolygók nevének a megtanulása. Felolv. éma olv. Válasz keresése a szövegben. A vers hangulata. Válaszadás az olvasottak alapján saját szavakkal. Értelmezõ olv. Közmondás 68. Az alsó hurokvonal kis hurokvonallal folytatódik: je ge gye lye nye. ásolás nyomtatott szövegrõl. 68. Év végi ismétlés: a magánhangzók és a mássalhangzók A nappal és az éjszaka Ok old., Kt old. légz., artik. ondatok olv. meghatározott hangszínnel. zj. Ö.függõ beszéd: egyéni élmény. Tartalommondás. Válasz keresése a szövegben. Közmondás 69. Az alsó hurokvonal felsõ hurokvonallal folytatódik: jh jk gh jl. mlékezetbõl írás. Ú A Föld útitársa Ok old. Kt old. Tamkó irató Károly: A Hold Ok old., Kt old. A bölcs pásztorfiú Ok old., Kt old. légz., btempó, Ö.függõ beszéd: tartalommondás a szereplõ helyzetébe való beleéléssel. etakomm. helyzet ondat olv. meghat. hlejtéssel. éma olv. Válasz megkeresése a szövegben értelmezõ olv. Képolv. Verstanulás. Közmondás Párbeszéd 70. jf gf gyf. Két felsõ hurokvonalas betû kapcsolása: lf ll. Önálló írás. 69. Év végi ismétlés: a magánhangzók idõtartama ik azok a csillagképek? Ok old., Kt old. A göncölszekér meséje Ok old., Kt old. Az sthajnalcsillag Ok old., Kt old. A Tejút Ok old. Ö.függõ beszéd: tartalommondás. õvülõ szavak olv. éma olv. Válasz megkeresése a szövegben. Értelmezõ olv. 70. Év végi ismétlés: a mássalhangzók idõtartama! 36. Ú Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt old. úcsú grifülestõl (9. rész) És mi van a lányokkal? Év végi ismétlés: 1., 2., 3., fejezet Hangs. helyesejtés yelvtörõ. õvülõ mondatok olv. Közös játék. esz. a tanult illemszabályokról. zj. zj., besz. A vers hangulata. Közmondás, folyamatos olv. 71. Év végi felmérés: év végi mestermunka: másolás, látó-halló tollbamondás, emlékezetbõl írás, önálló írás. 72. Az írásmunkák értékelése. 71. Év végi ismétlés: a j hang kétféle jelölése Év végi ismétlés: 4., 5., 6. fejezet zj., besz., folyamatos olv. 72. Év végi ismétlés: a mondatfajták. 17

18 olvasás, Év végi ismétlés: 7., 8. fejezet zj. esz., folyamatos olv. Ú Vers- és mesemondó verseny it tanultunk grifülestõl? Az értékelési szempontok összeállítása közösen. iben változott az egymás közti kapcsolat? egített-e grifüles? Versmondás, mesemondás eszélgetés az illemszabályokról. 73. Év végi ismétlés: másképp ejtjük másképp írjuk yári tervek. Olvasnivaló ajánlása. Olvasnivaló ajánlása. Felolvasás az ajánlott mûvekbõl. 74. Év végi ismétlés: másképp ejtjük másképp írjuk D

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó OCSÁK VONIKA Tanmenetjavaslat az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz 3. osztály KTTANTV SZINT! Dinasztia Tankönyvkiadó ÍTA: OCSÁK VONIKA TIPOGÁFIA: KNAUSZ VALÉIA FLLÕS SZKSZTÕ: ALOGH ANIKÓ

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanmenet

Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2013-2014. tanév Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Tankönyv: Báder Ilona: Ábécés Olvasókönyv Báder Ilona: Írásmunkafüzet (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Készítette: Kertész Erika Bognár Angéla

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy ária Lénárd András TANNTJAVALAT a esék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz 1 Alkotó szerkesztõ: Adamikné dr. Jászó Anna Felelõs szerkesztõ: Török gnes N 963 657

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény Tartalom 4 11. Eseményképek 12 13. 14 15. 16 17. 18 19. 20 21. Így szólunk egymáshoz A köszönés, megszólítás, bemutatkozás nyelvi és nem nyelvi

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 2. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 2. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 2. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 MÁSODIKOS TANMENETJAVASLATUNKBAN SZEREPLÕ ESZKÖZÖK ÉS JELÖLÉSEK MÁSODIKOS

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 ELSÕS TANKÖNYVEINK Kiadói kód Cím Rövidítés RO-001 Olvasni tanulok 1. félév

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ź ľ ü ú ľ ű ú ü ĺĺľ ĺĺ ü É Íľ É Á ĺ É Íľ ľ É É ł É Ü É ĺ ľ ĺ É ą Á Ą ą ľľ ľ ĺ ľé ľ ą ď ľ ĺá ľ ü ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ü ö ú ö ľ ľ ľ ü ľ ĺ ľ ö ź ľ ľ Ĺ ú ö ú ĺĺĺ ü ĺ ľ ľ ĺĺ ú ľ ľ ź ĺ ľ ĺ ö ö ľ ĺĺľ Ĺ ź Ą ľ ź

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

ó ő ő ő ő ü ő ő ö ó ü ź ű ĘĘ ü É É É Ü Ü É É É É É Ĺ É Ü É É Ö É É É Ł É ü ő ź É Ü ö ź ź ő ő ő ä ű ö ő ö ő ő ö ó ź ö ö ö ę ő ö ó ó ö ú ő ü ź ő ő ő ő ö ó ő ę ő ó ö ő ü ű ü ö ü ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ő ó ö

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-6/2015/Sz MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB POLGÁRMESTERI JELENTÉS Előterjesztő:

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, 2011. szeptember 1. Implementációs

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM

A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4243 TÉGLÁS A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM 2007. DECEMBER Kiegészítve 2011.

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ᔗ卧 ö nlí ó l l lᔗ卧 n c. ᔗ卧:. F G ö S c n I n E M K ÉÉ S c n I n E Inf u u l R n M ll F jl Mul c pl n Mű u n I l G ᔗ卧 ᔗ卧 呗 4 A ód ᔗ卧.ᔗ卧. F jlᔗ卧 ö n u... ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧n n pᔗ卧l f u... A d p b ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 l n

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD

TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 1. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2002 Készítette: FÖLDVÁRI ERIKA tanító LASSÚNÉ RUSKÓ RENÁTA tanító PINTÉR TIBOR zoopedagógus BEVEZETÉS A hatéves kisgyermek tanulási, ismeretszerzési

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben