Magyar nyelv és irodalom Tanmenet 2. osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar nyelv és irodalom Tanmenet 2. osztály"

Átírás

1 Adamikné dr. ászó Anna ocsák Veronika ntegrált magyar nyelvi és irodalmi program agyar nyelv és irodalom Tanmenet 2. osztály kiejtés, beszédfejlesztés, szóbeli és írásbeli szövegalkotás Anyanyelvi ismeretek nyelvtan és helyesírás Olvasás, szövegértés olvasásfejlesztés, mû- és irodalomismeret, könyv- és könyvtárhasználat Írásfejlesztés, íráshasználat Dinasztia Tankönyvkiadó udapest

2 dõkeret: 37 hét, 296 óra heti 8 óra: 4 olvasás 2 írás 2 nyelvtan-helyesírás A tanmenetben felhasználva 37 hét, 296 óra övidítések: Ok. = olvasókönyv alk. = alkalmazás Kt. = Kis töprengõ = gyakorlás mgh = magánhangzó felolv. = felolvasás msh = mássalhangzó olv. = olvasás besz. = beszélgetés dramat. olv. = dramatizáló olvasás szj. = szituációs játék szókincsfejl. = szókincsfejlesztés blégz. = beszédlégzés párbesz. olv. = párbeszédes olvasás artik. = artikuláció felism. = felismerés britm. = beszédritmus megfigy. = megfigyelés hangs. = hangsúly ö.függõ = összefüggõ szün. = szünettartás tulajd. = tulajdonság hlejtés= hanglejtés egjegyzés: az 57. óráig a Kis töprengõ. kötetét használjuk, az 59. órától a Kis töprengõ. kötetét Dinasztia Tankönyvkiadó 1155 udapest, Tóth stván u. 97. Telefon: , Fax: Felelõs vezetõ: allér udit

3 olvasás, 1. Z P T Tájékozódás a tanév elején. Kt. 3. old. smerkedés az olvasókönyvvel Ok., Kt. 5. old. Látogatás az iskolai könyvtárban. Kt. 6. old. Látogatás az iskolai könyvtárban. Kt. 8. old. eszélgetés a nyári élményekrõl. egfigyelési szempontok: beszédértés, beszédbátorság, kapcsolatteremtés, közvetlenség, összefüggõ beszéd. légz., artik., mondóka tanulása, eljátszása. ritm. megfigyelése elégz., artik. gy-egy fejezetcím olvasása hangosan, némán. zótagoló olv. Azonos elemet tartalmazó szavak olv. 1. A c-s kötés ismétlése, gyakorlása. cc co ca ásolás írott minta után. 2. dd do da ondat másolása. 1. Édes anyanyelvünk Kt. 7. old./ AZ KOLAc. fejezet bevezetése Ok. 3. old., Kt. 9. old emes agy gnes: yári rajz Ok. 4. old., Kt. 9. old. légz., artik. A beszédbátorság. Az áthajlás. A rím. A vers hangulatának érzékeltetése. Versolv. Verstanulás. 2. Édes anyanyelvünk Kt. 10. old./ zedik a gyümölcsöt Ok. 5. old., Kt. 10. old. légz., artik. Helyes hangs., szün. zótagolás és egybeolvasás. Válaszadás kérdésekre. A hosszú msh-k idõtartama. 3. lo la fo fa övid mondatok másolása írott szövegrõl. Z P T Világgá ment a nyár Ok. 6. old., Kt. 11. old. Arany ános: Õszbe csavarodott Ok. 6. old., Kt. 13. old. Csanádi mre: Hónapsoroló Ok old. Kt. 13. old. Vándormadár lennék Ok. 7. old., Kt. 15. old. Petõfi ándor: Õsz elején Ok. 11. old., Kt. 14. old. légz., artik. Helyes hangs. Hlejtés légz., artik. zókapcsolatok olvasása egy levegõvel. 8. légz., artik. A hosszú msh-k helyes ejtése. Hlejtés aját vélemény megfogalmazása. Hosszú szavak olvasása. A költõi nyelv megfigyelése. Versolvasás, verstanulás. Az áthajlás helyes olv. A vers hangulata és a költõi nyelv. Verstanulás. Az írói kifejezések Párbeszéd olv. 4. ho ha ko ka ásolás írott szövegrõl. 3. zavak, hangok, betûk (smétlés) Kt. 12. old./7. 4. zöveg, mondat, szó (smétlés) Kt. 16. old./ Petõfi: tt van az õsz, itt van újra Ok. 8. old., Kt. 16. old. Kt. 17. old. Tempó, hangerõ vers olvasásakor. légzés., artik. A hangok helyes ejtése. Az áthajlás helyes olv. A költõi kifejezõ eszközök felism. zókapcsolatok olv. ondatok olv. a hangs.jeleknek megfelelõen. Válogató olv. Közmondás 5. mo ma no na övid mondat látóhalló tollbamondása. 3

4 olvasás, 3. Z P T lõbb a begyünk, aztán az eszünk Ok. 9. old., Kt. 18. old. Kt. 19. old. A nyár még visszavisszajár Ok. 10. old., Kt. 20. old. Kt. 21. old. légzés, artik. A hangok helyes ejtése. zókincsfejl. légzés, artik. ondóka ritmizálása. zóhangs. Hlejtés Hlejtés zókincsfejlesztés. zókapcsolatok olv. Azonos elemû szósorok olv. zerepek szerinti olv. 6. Új betûk tanulása: q Q, w W, x X, y Y 5. zöveg, mondat, szó (smétlés) Kt. 18. old./6. 6. zó, szótag, hang és betû Kt. 21. old./ óra Ferenc: Zengõ AC Ok. 13. old., Kt. 22. old. eszritm.. Helyes hangs. alk. A betûrím. Versolv. itmizálva. 7. A kisbetûs ábécé másolása. zavak írása. Z P T ajos bö Ok. 14. old., Kt. 23. old. Kt. 25. old. A hangos olvasás vizsgálata zóhangs. zókincsfejlesztés. Ö.függõ beszéd fejl. légzés, artik. yelvtörõ. Ö.függõ beszéd fejl. zj. Kérdésekre válaszoló mondatok felolv. Hosszú szavak olv. Közmondás õvülõ szavak olv. egfigyelési szempontok: az olvasás módja (lassú, folyamatos ) hangképzés, a hangok idõtartama, pontosság, ritmus, szünettartás, hangerõ. 8. A nagybetûs ábécé másolása. Tulajdonnevek írása. 7. Hang és betû Kt. 24. old./7. 8. Hang és betû Kt. 25. old./ emes agy gnes: zetyepotya Péter Ok. 16. old. Kt. 26. old. Hlejtés zókincsfejl. ondat olv. különbözõ hanglejtéssel. zereplõ tulajdonságainak felismerése. A folyamatos olv. 9. nd ng pó pa ta tó Közmondás, szólás írása. Pl. Hasadra süt a nap. Kialussza a törököt a várából. O K T Ó Kt. 27. old. Kiss Dénes: Labdajáték Ok. 19. old., Kt. 28. old. átsszunk! Ok. 18. old., Kt. 29. old. légzés, artik. A helyesejtés Hangerõváltás Kiolvasó ritmizálása. Csoportos játék. Hosszú szavak olv. A folyamatos olv. A vers hangulata és kifejezései közti kapcsolat. 10. zo za zá ásolás írott szövegrõl. 9. égy új betû: q Q, w W, x X, y Y Kt. 28. old./ A kis bicebóca Ok. 20. old., Kt. 29. old. zókincsbõvítés. zj. Vélemény indoklása. zöveg tagolása vázlat alapján. zereplõ tulajd. felismerése. Az értelmezõ olv Az ábécé és a betûrend Kt. 30. old./8. 4

5 olvasás, Kt. 31. old. légzés., artik. zósorok olvasása egy levegõvel. ondat olv. a hangs. jeleknek megfelelõen. zj. Hosszú szavak olv. zerepek szerinti olv. 11. ac ad ag ondat írása látó-halló tollbamondással. O K T Ó Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt. 32. old. Csuklás stván: grifüles, az illemtanár (1. rész) iért köszönjünk? Hogyan köszönjünk? légzés., artik. Tempó eszélg. az olvasottakról. Vélemény meghallgatása. zj. A folyamatos olv. Párbeszéd olv. 12. ec eo ea ed ég mlékezetbõl írás. 11. Az ábécé és a betûrend Kt. 33. old./ AZ ÉD OTTHO c. fejezet bevezetése Ok. 25. old., Kt. 34. old. indenféle házakról Ok. 26. old., Kt. 34. old. eszélg. ondat olvasása különbözõ hlejtéssel. Kép és szöveg egyeztetése. Válaszadás kérdésekre. Értelmezõ olv. Párbeszéd olv. 12. Az ábécé és a betûrend Kt. 35. old./ agoly kiköltözik Ok. 27. old., Kt. 36. old. zókapcsolatok olv. egy levegõvel. zókincsfejl. Az értelmezõ olv. A történet lényegének kifejezése közmondással. Párbeszéd olv. 13. Az alsó hurokvonal c-s kötéssel folytatódik: go ga gg. zógyûjtés közösen (Hányféle ház volt Palkóék udvarán?) O K T Ó Kt. 37. old. emes agy gnes: i van a szobában? Ok. 28. old., Kt. 39. old. légz., artik. ondatok olv. a hangs. jeleknek megfelelõen. gh-k idõtartamának helyes ejtése. légzés, artik. zópárokban hangok helyes ejtése. zóhangs. Ö.függõ beszéd. Párbeszéd olv. Válaszadás kérdésekre a vers szavaival. Az áthajlás helyes olv. 14. jo ja lyo lya Válogató másolás. 13. A magánhangzók és a mássalhangzók Kt. 38. old./ átsszunk! i van a szobában? Ok. 29. old., Kt. 40. old. légz., ritmus-mondóka. gh. idõtartamának helyes érzékeltetése. áték. átékszabály értelmezõ olv. 14. A magánhangzók és a mássalhangzók Kt. 41. old./4. 8. O K T Ó Kicsi ház a nagy erdõben Ok. 30. old., Kt. 41. old. Kt. 42. old. légz., szóhangs. szókapcs-kban, bõvülõ mondatok olv-val. légz., artik. hangs. Hangs. jeleknek megfelelõ olv. Ö.függõ beszéd. Az értelmezõ olv. A szövegegységek felismerése. Kép és szöveg összekapcsolása. Hosszú mondat folyamatos olvasása. A felsorolás olvasásának technikája. 15. A ferde egyenes c-s kötéssel folytatódik: so sa sá. ondat kiegészítése válogató másolással. 15. A magánhangzók Kt. 43. old./8. 5

6 olvasás, 31. Gárdonyi Géza: ste; Horgas éla: ste Ok. 31. old., Kt. 44. old. A hangulat megfigy. A hangulat érzékeltetése felolvasáskor. Kérdésekhez tartozó részek megkeresése a szövegben. Az értelmezõ olv.. Az írói nyelv megfigyelése. Vers felolvasása: áthajlás. 16. A kis horogvonal íveléssel folytatódik: vo va bo ba. ondat másolása az Ok-bõl. 32. lalvás elõtt Ok. 32. old., Kt. 45. old. légz., artik. zókapcsolatok helyes hangs. Tagolás a vázlatpontoknak megfelelõen. Hosszú szavak olv. 16. A magánhangzók Kt. 46. old./ ózsef Attila: Altató Ok. 33. old., Kt. 47. old. Az érzelmek kifejezése hanglejtéssel. Ö.függõ beszéd: egyéni élmény. A vers hangulata. Költõi képek és valóságos képek. efrén. 17. ro ra oa Vers leírása látó-halló tollbamondással (Legyen álmod ) O V Kt. 48. old. zékely Dezsõ: meletek Ok. 34. old., Kt. 49. old. A szomszédaink Ok. 35. old., Kt. 49. old. légz., artik. Hangok helyes ejtése. Tempó és hangerõ zinonimák megkeresése (alszik) légz., artik. Hangerõ fokozása. zókapcsolatok pontos olv. Képvers. Kérdésekre válasz keresése. õvülõ szavak olv. Hosszú szavak olv. Folyamatos olv. A lényeges gondolat kifejezése közmondással. 18. A kis horogvonal fordított horogvonallal folytatódik: rr or vr br. zógyûjtés: az alszik szinonimái. 17. A rövid és a hosszú magánhangzók: i í Kt. 48. old./ Kt. 50. old. 36. õvülõ szavak olv. helyes szóhangs. Ö.függõ beszéd: a saját szomszéd bemutatása. Pontos olv. Válogató olv. Folyamatos olv. 18. A rövid és a hosszú magánhangzók: o ó, ö õ Kt. 51. old./ A jó orvosság Ok. 36. old., Kt. 51. old. légz., artik. A helyes hangs. msh-k helyes ejtése. Az értelmezõ olv.. Költõi kifejezések Pontos olv. ö.tett szavak olv. A közmondás 19. A kis horogvonal álló egyenessel folytatódik: rn rm bn bm. zókapcsolatok kiegészítéses másolása. O V Hogyan eszik a jó gyermek? Ok. 37. old., Kt. 53. old. Kányádi ándor: Kicsi faluból való vers Ok. 38. old., Kt. 54. old. eszédritm. Fej: mondóka. légz.: szókapcsk olv. esz. az illemszabályokról zj. esz rajzról. Ö.függõ beszéd: beszámoló egyéni élményrõl. kérdések alapján. Folyamatos olv. A vers hangulata. Értelmezõ olv. Kérdésekre válaszadás saját szavakkal. Versolv.: áthajlás. 20. vn vm on. Önálló írás: mondatalkotás képrõl (Kicsi faluból való vers). 19. A magánhangzók idõtartama: o ó, ö õ Kt. 53. old./ Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt. 55. old. légz., artik. Hangerõváltás, msh helyes ejtése: mondóka. Folyamatos olv. Párbeszéd olv. bõvülõ mondatok olv. Versmondó verseny. 20. A magánhangzók idõtartama: o ó, ö õ Kt. 57. old./10. 6

7 olvasás, Csukás stván: grifüles, az illemtanár (2. rész) okan vagyunk, de az a jó! esz. az olvasottakról. A saját élmények felidézése zj. 21. rp vp bp op oj ondat másolása kiegészítéssel. O V A CALD KÖ c. fejezet bevezetése Ok. 41. old., Kt. 57. old. Kányádi ándor: Tarlón túzok lépeget Ok. 42. old., Kt. 57. old. Andris megszületett Ok. 59. old., Kt. 59. old. légz., artik. Versrészlet olv. helyes hangs., ritmussal. zinonimák keresése (megy). Öfüggõ beszéd: egyéni élmény. Helyes hangs. mondat olvasásakor. A vers hangulata. Kép és szöveg kapcsolata. A szövegegységek felismerése. Az írói nyelv megfigyelése. 22. A kis horogvonal nagy horogvonallal vagy alsó íveléssel folytatódik: ri vi bi rv 21. A magánhangzók idõtartama: u ú, ü û Kt. 59. old./ Kristóf és arika Ok. 44. old., Kt. 60. old. légz., artik. A szövegegységek felismerése. Válaszadás kérdésekre. Az értelmezõ olv. gyakorlása. Párbeszéd olv. A szólás 22. A magánhangzók idõtartama: i í, u ú, ü û Kt. 60. old./ Kt. 61. old. légz., artik. ritm. Ö.függõ beszéd: egyéni élmény. Hosszú szavak olvasása. Az értelmezõ olv. 23. ru vu uv bu O V emes agy gnes: Pisti gondolkozik; emes agy.: A húgom Ok. 45. old., Kt old. A kisfiúnak jó napja volt Ok. 46. old., Kt. 63. old. légz., artik. Tempó ondat olv. különbözõ hanglejtéssel. esz. egyéni élményrõl. aját vélemény megfogalm. zóhangs Kérdésekre válasz keresése. A folyamatos olv. Verstanulás. Az értelmezõ olv. Az írói nyelv megfigyelése. Hosszú szavak olv. A szólás 24. A kis horogvonal álló egyenessel folytatódik felfelé: rt ot bt. ondatalkotás megadott szavakkal. 23. A magánhangzók idõtartama. Kt. 63. old./ Kt. 65. old. átsszunk! Ok. 48. old. légz., artik. ritm.. zün. Gyak. zj. A játékszabály megfogalmazása. áték. övekvõ szótagszámú szavak olv. õvülõ mondatok olv. Párbeszéd olv. átékleírás értelmezõ olv. 24. A magánhangzók idõtartama. Kt. 65. old./ D C Hogyan tanultam meg olvasni? Ok. 49. old., Kt. 66. old. Kt. 67. old. esz. egyéni élményrõl. zókincsfejl. ondat olv. meghatározott hlejtéssel. Helyesejtés Tempó: nyelvtörõ. zókapcs. Olv.: helyes hangs. ondat olv. különbözõ hlejtéssel. A szövegegységek felismerése. Válasz megfogalmazása. zópárok pontos olv. Az írói kifejezések felismerése. 25. A horogvonal ferde egyenessel folytatódik, és hullámvonallal végzõdik: az dz dzs 25. A magánhangzók idõtartama. Kt. 68. old./9. 7

8 olvasás, D C Téli napok, téli esték Ok. 50. old., Kt. 68. old. Zelk Zoltán: ste jó, este jó Ok. 51. old., Kt. 71. old. légz., artik. ondóka tanulása. Ö.függõ beszéd: egyéni élmény. esz. egyéni élményrõl. légz., artik. Válasz keresése a szövegben. Tartalmi egység megkeresése. zópárok pontos olv. Költõi képek keresése. Az áthajlás olv. Verstanulás. 26. iz uz ez Látó-halló tollbamondás. 26. A mássalhangzók idõtartama. Kt. 72. old./ agyap Ok. 52. old., Kt. 72. old. légz., artik. Ö.függõ beszéd: egyéni élmény. Válasz keresése a szövegben. Kép és szöveg kapcsolata. Képolvasás. A fõszereplõ. A történet lényegének kifejezése közmondással. 27. nz mz pz tz Két-három összefüggõ mondat írása képrõl (Téli napok, téli esték). D C Kt. 73. old. Az elsõ büntetés Ok. 53. old., Kt. 75. old. ondat olv. különbözõ hlejtésse. zj.: mimika alkalmazása. zóhangs. Ö.függõ beszéd. Azonos elemet tartalmazó szavak olv. Az írói kifejezések zószerkezetek olv. Párbeszéd olv. Válasz keresése a szövegben. Értelmezõ olv. A szólás 28. A kis horogvonal hullámvonallal folytatódik: oz rz vz bz. Közmondás, szólás másolása (agyapó). 27. A mássalhangzók idõtartama. Kt. 74. old./ zékely agda: Kirándulás esõben Ok. 54. old., Kt. 76. old. esz. egyéni élményrõl. Válaszadás kérdésekre, értelmezõ olv. Verstanulás. 28. A mássalhangzók idõtartama. Az egyjegyû betûk kettõzése Kt. 77. old./ Összefoglalás: Témazáró gyakorlás Kt. 78. old. Tempó, rtimus K nyelvtörõ. Változó mondathangs. Gyak. párbeszéd olv. versolv. Versmondás. 29. A ferde egyenes hullámvonallal folytatódik: sz zz. Közmondás látó-halló tollbamondása (Az elsõ büntetés). D C Csukás stván: grifüles, az illemtanár (3. rész) ire jók az illemszabályok? A ZÓTLA ATAK címû fejezet bevezetése Ok. 57. old., Kt. 5. old. llatok a ház körül; A háziállatok beszéde; A kis Anna Ok. 58. old., Kt old. esz. az olvasottakról. smerték-e ezeket az illemszabályokat? zj. besz. légz., artik. épi mondókák ritmusos olv. Ö.függõ beszéd: egyéni élmény. A néma olv. bevezetése. Kérdésekre válasz megfogalmazása. zerepek szerinti olv. 30. Az s betû alakítása és kapcsolása. Önálló írás: állattartással kapcsolatos tanács megfogalmazása. 29. A j hang kétféle jelölése Kt. 6. old./ átsszunk! Ok. 59. old. Kt. 7. old. A játékszabály megfogalmazása. áték. A játékleírás értelmezõ olv. lhelyezkedés a játéktéren. 30. A j hang kétféle jelölése Kt. 7. old./5. 8

9 olvasás, rénke Ok. 60. old., Kt. 8. old. légz., artik. em verbális komm Ö.függõ beszéd: vélemény megfogalmazása. Azonos elem tartalmazó hosszú szavak olvasása. 31. Az s kapcsolása horogvonalhoz: as ds ns ps. Válogató másolás a versbõl. A Petõfi ándor: Anyám tyúkja Ok. 61. old., Kt. 9. old. A kis kakas gyémánt félkrajcárja Ok. 62. old., Kt. 10. old. zóhangs. ondat olv. meghatározott hlejtéssel. Költõi kifejezés Versolv., verstanulás. A szereplõ tulajdonságainak felismerése. Párbeszéd A szólás értelmezése 32. ts ls ks mlékezetbõl írás: a kis kakas egyik ismétlõdõ mondata. 31. A j hang kétféle jelölése Kt. 10. old./ Kt. 12. old. zókapcs-k helyes hangsúlyozása. Helyes ejtés Változó mondathangs. Gyak. ábozás. zótagolás, egybeejtés, 32. A j hang kétféle jelölése Kt. 12. old./ A városon kívül Ok. 64. old. Kt. 13. old. arátaid az állatok Ok. 66. old., Kt. 14. old. sh-k helyes ejtése szópárokban. A kérdõ mondat hlejtésének Ö.függõ beszéd A néma olv. 33. cs ccs zs zzs Önálló írás: kérdések fogalmazása az otthoni állattartással kapcsolatban. A Felfedezések a kertben Ok. 65. old., Kt. 14. old. Teknõsök Ok. 67. old., Kt. 16. old. Hangs. szószerkezetekben, mondatokban. Változó mondathangs. õvülõ mondatok olv. légz., artik. Ö.függõ beszéd: szereplõ helyzetébe való beleélés. zerkezeti egységek szerinti szövegfeldolgozás. Írói kifejezések felismerése. Válasz keresése a szövegben. Tartalmi egység megkeresése. 34. Az s kapcsolása a kis horogvonalhoz: rs vs bs os. Két-három összefüggõ mondat írása kép alapján (Teknõsök). 33. A mássalhangzók idõtartama. A kétjegyû betûk kettõzése Kt. 16. old./ Kt. 18. old. yelvtörõ. zólamok olv. Változó mondathangs. zópárok olv., ondatrészletek olv. Válogató olv. 34. A mássalhangzók idõtartama. Kt. 18. old./ Félévi felmérés: a szövegértés vizsgálata hangos olvasás alapján 35. Az r alakítása és kapcsolása: ír, úr, ar ár. Válogató másolás. A 70. Félévi felmérés: a hangos olvasás szintje 35. Az elválasztás Kt. 20. old./8. 9

10 olvasás, A icó Ok. 68. old., Kt. 19. old. Kt. 20. old. zókincsfejl. Tartalommondás. légz., artik. hangerõ, tempó. õvülõ mondatok olv. egy levegõvel. zinonimák gyûjtése (égett). Tartalommondás támszavak segítségével. Ö.függõ beszéd: szereplõ helyzetébe való beleélés. Tagolás a történések ideje szerint. egkezdett tételmondat befejezése. Az értelmezõ olv. Válogató olv. A közmondás és a történet kapcsolata. Tartalmi egységek megkeresése. Párbeszéd olv. Felolvasás. 36. lr hr kr ilyen volt icó? Kéthárom összefüggõ mondat írása. 36. Az elválasztás Kt. 21. old./ Az életmentõ kutya Ok. 70. old., Kt. 22. old. zókincsfejlesztés. Tartalommondás vázlat alapján. Értelmezõ olv. Írói kifejezések A szólás 37. mr nr pr Kutyaszótár : it fejez ki a kutya különbözõ hangokkal? orog, ha yüszít, mikor stb. A ernáthegyi kutya Újfundlandi kutya Ok. 72. old., Kt old. Csukás stván: lmában fut a kutyám Ok. 71. old., Kt. 22. old. Ö.függõ beszéd. Vélemény indoklása. A néma olv. Értelmezõ olv. A vers hangulata. Értelmezõ olv. 38. tr fr ondat látó-halló tollbamondása. 37. Az elválasztás Kt. 24. old./ Kt. 25. old. légz., artik. britm. zóhangs., szakaszhans. Azonos elemet tartalmazó szavak olv. A folyamatos olv. 38. Az elválasztás Kt. 25. old./ Az állatok viszálya Ok. 74. old., Kt. 26. old. zókincsfejl. Válasz keresése a szövegben. Írói kifejezések felismerése. 39. A hegyes kapcsolások gyakorlása: in im un um ip up. ásolás nyomtatott szövegrõl. F Kt. 27. old. Devecseri Gábor: llatkerti útmutató (részlet) Ok. 73. old., Kt. 28. old. Az egerek gyûlése Ok. 76. old., Kt. 29. old. légz., artik., ritmus zókapcsolatok olv. egy levegõvel. ondathangs. Helyesejtési zópárok olv. Helyesejtés Tartalommondás szereplõ helyzetébe való beleélés alapján. Azonos elemeket tartalmazó szavak olv. A vers hangulata. Felolv. Az áthajlás olvasásának Értelmezõ olv. A szereplõ tulajdonságának felismerése. Írói kifejezések A folyamatos olv. A közmondás és a szöveg kapcsolata. 40. ni mi pi Önálló írás 39. A szótagolás segít a helyesírásban Kt. 28. old./6. 10

11 olvasás, 80. Kt. 30. old. 80. ondat olv. különbözõ hlejtéssel. Felkiáltó mondatok hlejtésének Helyesejtés Azonos elemet tartalmazó szavak olv. A folyamatos olv. 40. smétlés Kt. 31. old./ óra Ferenc: Az egyszeri szarka Ok. 77. old., Kt. 31. old. ritmus Helyesejtés gyéni vélemény megfogalmazása. Közmondás 41. nu mu nyu pu Találós kérdések látóhalló tollbamondás. F A kérkedõ nyúl Ok. 78. old., Kt. 32. old. Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt. 34. old. aját vélemény megfogalmazása. Ö.függõ beszéd: vélemény megfogalmazása. Helyesejtés Helyesejtés szópárok olvasásával. ondóka-, nyelvtörõmondó verseny. egkezdett vázlat kiegészítése. Válogató olv. Pontos olv. Közmondás zereplõ felismerése tulajdonságai, mozgása alapján. Versolv. Versmondó verseny. 42. hi hu li lu ki ku Összetett szavak írása. 41. ondat, szó Kt. 33. old./ Csukás stván: grifüles, az illemtanár (4. rész) ó étvágyat! esz. az olvasottakról, az illemszabályokról. zj. 42. A kijelentõ és a kérdõ mondat Kt. 36. old./ A KT címû fejezet bevezetése Ok. 81. old., Kt. 35. old.. Tuwim: Kerti vetemények Ok. 82. old., Kt. 35. old. A zöld kincsesbánya Ok. 83. old., Kt. 36. old. Tamkó irató Károly: gy kis kertet Ok. 83. old., Kt. 37. old. ritmus. Találós kérdések mondása. Ö.függõ beszéd: saját élmény. Vélemény indoklása. Az indulatszó felismerése és szerepe. A néma olv. A vers hangulata. 43. ti tu di du Válogató másolás. F A kert legnagyobb vadásza Ok. 84. old., Kt. 37. old. Kt. 38. old. it õröl a giliszta? Ok. 84. old., Kt. 39. old. emes agy gnes: zökõkút Ok. 85. old., Kt. 41. old. légz., artik. szóhangs. zókincsfejl. õvülõszavak olv. Vélemény indoklása. Ö.függõ beszéd 2-3 mondatban. légz., artik. A kérdõ mondat hlejtésének Versolv. eghatározott tempóban. Tételmondat megfogalmazása. A folyamatos olv. Válasz megkeresése a szövegben. Verstanulás. 44. nn mm pp A medve és a méhek hangját utánzó szavak. 43. A kijelentõ és a kérdõ mondat. Kt. 40. old./ éhek Ok. 86. old., Kt. 41. old. Pákolitz stván: ézlopó Ok. 87. old., Kt. 43. old. légz., artik. ondat olv. meghatározott hlejtéssel. Hangmagasság változtatása. zókincsfejl. Tartalmi kapcsolat felismerése szavak között. zólások A pontos olv. A vers hangulata. Hangutánzó szavak keresése. Verstanulás. 44. A kijelentõ és a kérdõ mondat. Kt. 42. old./8. 11

12 olvasás, A hinta meg a körtefa Ok. 88. old., Kt. 44. old. Ö.függõ beszéd: vélemény megfogalmazása. Értelmezõ olv. A szereplõ tulajdonságainak összegyûjtése. Az írói kifejezések felismerése. A szólások A folyamatos olv. 45. an am ap Önálló írás. F Kt. 45. old. ónay György: A róka és a szõlõ Ok. 90. old., Kt. 46. old. légz., helyesejtés. Ö.függõ beszéd: tartalommondás a szereplõ helyzetébe való beleélés alapján. Helyesejtés. Érzelmek kifejezése felolvasáskor. A vers eljátszása vagy bábos megjelenítése. Tartalmi egység megkeresése. zerepek szerinti olv. zólamok szerinti olv. Felolv. 46. dn dm cn mlékezetbõl írás 45. inden szó jelent valamit Kt. 46. old./ óra Ferenc: A cinege cipõje Ok. 91. old., Kt. 47. old. légz., artik., tempó, hangerõ. Helyesejtés. esz. zj. Értelmezõ olv. Képolv. zólás 46. Az ellentétes jelentésû szavak Kt. 48. old./ Hol vannak Kertország lakói télen? Ok. 92. old., Kt. 49. old. irtalan Ferenc: Hirdetmény Ok. 92. old., Kt. 50. old. légz., artik., hangmagasság változtatása. Hangs. (ikerszók) esz. éma olv. alapján válasz keresése a szövegben kérdésekre, a válasz megfogalmazása. A vers hangulata. Az áthajlás olv. 47. en em eny nny sn Válogató másolás. C árcius Ok. 93. old., Kt. 51. old. átsszunk! Ok. 89. old. Kt. 53. old. Zelk Zoltán: igófészek Ok. 94. old., Kt. 54. old. zókapcs., mondat olv. szókincsfejl. Ö.függõ beszéd: vélemény megfogalmazása. A játékszabály megfogalmazása. áték közösen. ritm., helyesejtés. Helyes hangs. szókapcsolatok olv. õvülõ mondatok olv. változó mondathangs. Az írói kifejezések felismerése és A lényeg kikeresése a szövegbõl. Az értelmezõ olv. Értelmezõ olv. A stilisztikai eszköz (szóismétlés) szerepének felismerése. A költõi kifejezõ eszköz felismerése és szerepe. 48. si su ásolás nyomtatott szövegrõl. 47. A rokon értelmû szavak Kt. 52. old./ Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt. 55. old. légz., artik. Hangs. A folyamatos olv. 48. Az egyszerû és az összetett szó Kt. 56. old./ Csukás stván: grifüles, az illemtanár (5. rész) Hogyan játsszunk? esz. az olvasottakról, az illemszabályokról. zj. 49. A horogvonal két vonalközös álló egyenessel folytatódik: it ut at dt 12

13 olvasás, C A ZÖLD ZÕ, A VGO ÉT c. fejezet bevezetése Ok. 97. old., Kt. 56. old. A pipiske és a fûszál Ok. 98. old., Kt. 56. old. ónay György: A tücsök és a hangya Ok. 99. old., Kt. 58. old. Helyesejtés Hangmagasság változtatása. ajz készítése a szöveg alapján. Helyesejtés Felolv hangs. jeleknek megfelelõen. zj. Párbeszéd olv. Értelmezõ olv. Vázlat készítése közösen. Képvers. Verstanulás. egkezdett vázlat befejezése. Kérdésekre válasz megfogalmazása. Értelmezõ olv. A szereplõk tulajdonságainak összegyûjtése. A közmondás 50. lt ht kt ft Hosszú mondat másolása nyomtatott szövegrõl. 49. Az összetett szavak elválasztása Kt. 58. old./ akab és a zab Ok old., Kt. 60. old. Hosszabbodó szósorok olv. A mese elmondása rajzok segítségével. A mese folytatása. A láncmese. esekezdetek és -befejezések. 50. A tõ és a toldalék Kt. 61. old./ Kt. 61. old. légz., artik. yelvtörõ. A mesemondás A pontos olv. Hosszú mondat olv. 51. nt pt tt tty Önálló írás: 2-3 összefüggõ mondat írása egyéni élményrõl. C Weöres ándor: Déli felhõk Ok old., Kt. 63. old. Csukás stván: óka icsi Ok old., Kt. 64. old. esz. egyéni élményrõl. légz. Helyesejtés Versolv. itmizálva. zókincsfejl. ondatok olv. meghatározott hlejtéssel. Verstanulás. Értelmezõ olv. A szereplõ tulajdonságainak felismerése. 52. gyedi kötések: zt et st. Válogató másolás. 51. ásképp ejtjük tty tj, tyj Kt. 64. old./ A pitypang bóbitája Ok old., Kt. 68. old. zókincsfejl. zj. Ö.függõ beszéd: vélemény megfogalmazása. Tartalmi egységek felismerése. zj. 52. ásképp ejtjük tty tj, tyj Kt. 69. old./ Weöres ándor: A tündér Ok old., Kt. 70. old. esz. olvasmányélmény alapján. zj. Válasz megfogalmazás kérdésekre. A vers hangulata. itmus, rím. Verstanulás. 53. A hurokvonallal folytatódó betûk: ae de te ze se. ondat másolása. C Petõfi ándor: Arany Lacinak Ok old., Kt. 65. old. ambi a réten Ok old., Kt. 67. old. A kérdõ mondatok hlejtésének Helyesejtés zókincsfejl. A vers hangulata. thajlás helyes olv. Verstanulás. egkezdett vázlat befejezése. Kérdésekre válasz megfogalmazása. 54. le he ke fe ásolás nyomtatott szövegrõl. 53. ásképp ejtjük ggy dj, gyj Kt. 66. old./6. 13

14 olvasás, 108. Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt. 71. old. Helyes hlejtés ondat olv. különbözõ hlejtéssel. zj. Páros : nyelvi fordulatok alklalmazása. Hosszú szavak olv. 54. ásképp ejtjük ggy dj, gyj Kt. 73. old./ Csukás stván: grifüles, az illemtanár (6. rész) it vegyünk fel? Hogyan öltözzünk? esz. az olvasottakról, saját vélemény elmondása, indoklása. 55. ne me pe Írói kifejezések másolása. P L A HLLZÓ VZK c. fejezet bevezetése Ok old., Kt. 73. old. Párácska Ok old., Kt. 74. old. Kt. 75. old. Tarbay de: it beszél a vízimalom a patakkal? Ok old., Kt. 76. old. légz. Az érzelmeket kifejezõ hangos olv. zereplõk lerajzolása a szöveg alapján. õvülõ szavak olv. mondathangs. és hlejtés zj. légz. yelvtörõ. Változó mondathangs. Az olvasmány hangulata. Tagolás vázlat alapján. Kritikai olv.: mesei és valóságos elemek felismerése. zerepek szerinti olv. Folyamatos olv. 56. ve be re Önálló írás közös szógyûjtés alapján: madárnyelv. 55. ásképp ejtjük nny nj, nyj Kt. 75. old./ A békák és a gólya; Weöres ándor: A békakirály Ok old., Kt. 77. old. zilágyi Domokos: ádi verebek; imai ihály: ölömbika Ok old., Kt old. Versolv. itmizálva. Hangerõ változtatása. A vers hangulata. A vers ritmusa. ímpárok keresése. Az értelmezõ olv. Az áthajlás helyes olv. 56. ásképp ejtjük nny nj, nyj Kt. 77. old./ A paraszt és a vízi szellem Ok old., Kt. 80. old. átsszunk! Ok old., Kt. 81. old. légz., artik. esemondás a szereplõ helyzetébe való beleéléssel. A játékszabály megfogalmazása. Közös játék. A szövegegységek felism. esekezdet ésbefejezés. Párbeszéd olv. Közmondás Az értelmezõ olv.. Közmondás 57. ah ak af ff ásolás nyomtatott szövegrõl. P L emes agy gnes: eromos, a remeterák Ok old., Kt. 81. old. A cápa Ok old., Kt. 84. old. Hangs. zj. légz. gyéni vélemény elmondása és indoklása. Vázlat megfogalmazása és leírása. ímpárok keresése. zerepek szerinti olv. Írói kifejezések felismerése és 58. ih ik if uh uk uf Válogató másolás. 57. ásképp ejtjük jj lj, llj Kt. 83. old./ Delfinek Ok old., Kt. 85. old. légz., hangerõ. esz. egyéni élményrõl. Válasz keresése a szövegben. Tartalmi kapcsolat keresése szavak között. Folyamatos olv. 58. ásképp ejtjük cc tsz, dsz, gysz Kt. 88. old./7. 14

15 olvasás, Kt. 87. old. légz., hangerõ. ondatok olv. a hangs. jeleknek megfelelõen. Tartalom elmondása vázlat alapján. A pontos olv. õvülõ és szûkülõ mondatok olv. 59. nk hh kk Önálló írás: mondatalkotás megadott szavakkal. P L Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt. 88. old. Csukás stván: grifüles, az illemtanár (7. rész) Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? légz. zöveg olv. a jeleknek megfelelõen. Ö.függõ beszéd: beszámoló az olvasottakról. Tartalommondás a szereplõ helyzetébe való beleéléssel. esz. az olvasottak alapján az illemszabályokról zj. A folyamatos olv. Versolv. Versmondás. Verstanulás. 60. al ab dl Válogató másolás. 59. ásképp ejtjük cc tsz, dsz, gysz Kt. 89. old./ A HGYK, VÖLGYK, OGÓ DÕK c. fejezet bevezetése Ok old., Kt. 90. old. A tölgyfa születésnapja Ok old., Kt. 90. old. Horgas éla: agolybeszéd Ok old. zókincsfejl. Artik. ondat olv. a hangs. jeleknek megfelelõen. légz., beszéd-ritmus mondókával. zópárok pontos olv. Hosszú szavak olv. 60. ásképp ejtjük ccs ts, ds, gys Kt. 91. old./ A három nyúl Ok old., Kt. 92. old. esz. a képzelet alapján. ondat olv. meghatározott hlejtéssel. Értelmezõ olv. Képzelet. Közmondás 61. il ul ib ub Közmondás másolása az O-bõl Az erdei menyasszony Ok old., Kt. 93. old. Kt. 94. old. em verbális komm. ondat olv. meghatározott hlejtéssel. zövegalkotás. Tartalommondás vázlat alapján. ajz készítése szöveghez. légz., hangerõ õvülõ szavak olv. Hangs. ondat olv. zj. Tételmondat megkeresése szövegben. 62. tl ll kl kb ásolás nyomtatott szövegrõl. 61. ásképp ejtjük másképp írjuk. Kt. 94. old./ orostyán anyó Ok old., Kt. 95. old. zókincsfejl. esz. az olvasottak alapján. ondat olv. meghatározott hlejtéssel. Kérdésekre válasz keresése a szövegben. Közmondás 62. ásképp ejtjük másképp írjuk. Kt. 96. old./ A kásásfazék Ok old., Kt. 97. Az állatok iskolája Ok old., Kt. 97. old. Kt. 98. old. légz. ondat olv. kölünbözõ hlejtéssel. zj. Tartalommondás támszavak segítségével, a szereplõ helyzetébe való beleéléssel. Értelmezõ olv. 63. oh ok of ásolás írott szövegrõl. 15

16 olvasás, 126. Ki ülteti az erdõt? Ok old., Kt. 99. old. Ténagy ándor: olondos mondóka Ok old. ondat olv. különbözõ hanglejtéssel. zókapcsolatok olv. Ö.függõ beszéd: tartalommondás. Kérdésekre válasz keresése a szövegben, a válasz önálló megfogalmazása. A pontos olv. 63. ásképp ejtjük tt dt Kt old./ Kt old. átsszunk Ok old. légz., artik. õvülõ szavak olv. ondatok olv. különbözõ hlejtéssel. Tartalommondás A játékszabály megfogalmazása. Közös játék. Hosszú szavak olv. Értelmezõ olv. Válogató olv. Verstanulás. A lényeg kikeresése a játékleírásban. Értelmezõ olv. 64. ol ob bl bb ásolás nyomtatott szövegrõl Az õzgida Ok old., Kt old. emes agy gnes: Láttam, láttam Ok old., Kt old. Az erdõ ajándékai Ok old., Kt old. Helyesejtés A vers ritmizálása. éma olv. Válaszadás kérdésekre írásban. Tények kiemelése a szövegbõl. Ok-okozati összefüggés felismerése. 64. ásképp ejtjük tt dt Kt old./ Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt old. légz., artik. yelvtörõ. õvülõ szavak és mondatok olv. zókincsfejl. Ö.függõ beszéd fejl. Változó mondathangs. Azonos elemeket tartalmazó szósor olv. Tartalmi kapcsolat keresése. 65. Az alsó hurokvonal hegyes kapcsolással folytatódik: gi gu gn. Válogató másolás Év végi felmérés: a hangos olvasás szintje Év végi felmérés néma olvasás alapján: a szövegértés szintje 66. gyi gyû lyu tyi mlékezetbõk írás (Találós kérdések). 65. ásképp ejtjük röviden ejtjük hosszan írjuk Kt old./ Csukás stván: grifüles, az illemtanár (8. rész) Tapintat és egyéb lelki finomságok esz. az olvasottakról, az illemszabályokról saját élmény alapján. zj. 66. ásképp ejtjük röviden ejtjük hosszan írjuk Kt old./ A VLG- DÉG c. fejezet bevezetése Ok old., Kt old. emes agy gnes: Ki lakik az utcában? Ok old., Kt old. Hol lakunk? Ok old., Kt old. ilyen alakú a Föld? Ok old., Kt old. esz. saját élmények alapján. Ö.függõ beszéd fejl. ondat felolv. eleknek megfelelõen. Kérdésekre válasz keresése. éma olv. Adatok keresése, leírása. éma olv. Válaszadás írásban. A kérdésekhez tartozó szövegrészek megkeresése. Közmondás A vers hangulata, versolv. 67. jj gj gyj nyj lyj ásolás nyomtatott szövegrõl. 67. Év végi ismétlés: hangok, betûk, szótagok. 16

17 olvasás, A Föld és égi testvérei Ok old., Kt old. i a nap? Ok old., Kt old. Petõfi ándor: A nap Ok old. iért van nappal és éjszaka? Ok old. Gyulai Pál: A szél és a nap Ok old., Kt old. õvülõ szavak olv. õvülõ szavak olv. zópárok olv. helyes hangsúllyal. zj. éma olv. Válasz keresése a szövegben. Kép és szöveg megfeleltetése. A bolygók nevének a megtanulása. Felolv. éma olv. Válasz keresése a szövegben. A vers hangulata. Válaszadás az olvasottak alapján saját szavakkal. Értelmezõ olv. Közmondás 68. Az alsó hurokvonal kis hurokvonallal folytatódik: je ge gye lye nye. ásolás nyomtatott szövegrõl. 68. Év végi ismétlés: a magánhangzók és a mássalhangzók A nappal és az éjszaka Ok old., Kt old. légz., artik. ondatok olv. meghatározott hangszínnel. zj. Ö.függõ beszéd: egyéni élmény. Tartalommondás. Válasz keresése a szövegben. Közmondás 69. Az alsó hurokvonal felsõ hurokvonallal folytatódik: jh jk gh jl. mlékezetbõl írás. Ú A Föld útitársa Ok old. Kt old. Tamkó irató Károly: A Hold Ok old., Kt old. A bölcs pásztorfiú Ok old., Kt old. légz., btempó, Ö.függõ beszéd: tartalommondás a szereplõ helyzetébe való beleéléssel. etakomm. helyzet ondat olv. meghat. hlejtéssel. éma olv. Válasz megkeresése a szövegben értelmezõ olv. Képolv. Verstanulás. Közmondás Párbeszéd 70. jf gf gyf. Két felsõ hurokvonalas betû kapcsolása: lf ll. Önálló írás. 69. Év végi ismétlés: a magánhangzók idõtartama ik azok a csillagképek? Ok old., Kt old. A göncölszekér meséje Ok old., Kt old. Az sthajnalcsillag Ok old., Kt old. A Tejút Ok old. Ö.függõ beszéd: tartalommondás. õvülõ szavak olv. éma olv. Válasz megkeresése a szövegben. Értelmezõ olv. 70. Év végi ismétlés: a mássalhangzók idõtartama! 36. Ú Összefoglalás. Témazáró gyakorlás Kt old. úcsú grifülestõl (9. rész) És mi van a lányokkal? Év végi ismétlés: 1., 2., 3., fejezet Hangs. helyesejtés yelvtörõ. õvülõ mondatok olv. Közös játék. esz. a tanult illemszabályokról. zj. zj., besz. A vers hangulata. Közmondás, folyamatos olv. 71. Év végi felmérés: év végi mestermunka: másolás, látó-halló tollbamondás, emlékezetbõl írás, önálló írás. 72. Az írásmunkák értékelése. 71. Év végi ismétlés: a j hang kétféle jelölése Év végi ismétlés: 4., 5., 6. fejezet zj., besz., folyamatos olv. 72. Év végi ismétlés: a mondatfajták. 17

18 olvasás, Év végi ismétlés: 7., 8. fejezet zj. esz., folyamatos olv. Ú Vers- és mesemondó verseny it tanultunk grifülestõl? Az értékelési szempontok összeállítása közösen. iben változott az egymás közti kapcsolat? egített-e grifüles? Versmondás, mesemondás eszélgetés az illemszabályokról. 73. Év végi ismétlés: másképp ejtjük másképp írjuk yári tervek. Olvasnivaló ajánlása. Olvasnivaló ajánlása. Felolvasás az ajánlott mûvekbõl. 74. Év végi ismétlés: másképp ejtjük másképp írjuk D

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy ária Lénárd András TANNTJAVALAT a esék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz 1 Alkotó szerkesztõ: Adamikné dr. Jászó Anna Felelõs szerkesztõ: Török gnes N 963 657

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Éves órakeret:1. 3. évfolyamok: 296 4. évfolyamok: 259 Heti óraszám: 1. 3. évfolyamok: 8 4. évfolyamok: 7 Témakörök 1.osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Magyar

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET 2010-2011. Készítette: Varjú Ágnes

TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET 2010-2011. Készítette: Varjú Ágnes TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET 2010-2011 Készítette: Varjú Ágnes A gyermekbarát program kerettanterve az általános iskola 1-4 évfolyamán a tanítás tartalmát

Részletesebben

2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 1 4. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS magyar1-4.qxd 2004.12.15. 12:39 Page 1 ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1 magyar1-4.qxd 2004.12.15. 12:39 Page 2 Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ

Részletesebben

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 4. osztály

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 4. osztály TANMENETEK az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez 4. osztály Készítették az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolai kar Gyakorló Általános Iskolájának pedagógusai Szakmai koordinátor: Tölgyszéky

Részletesebben

Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam

Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 8. OSZTÁLY JAVASOLT ÓRAKERET Tematikai egység évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I.BESZÉDKÉSZSÉG,

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.)

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) Alsó tagozatos tantervek Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika Testnevelés Helyi tanterv NAT

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 1. évfolyam... 2 A kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés... 2 Az olvasás-írás tanulásának előkészítése... 3 Kis- és nagybetűk írásának elsajátítása... 5 Irodalomolvasás, szövegértés... 6

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Tanterv

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Tanterv Kétnyelvű általános iskola MAGYAR NYELV mint anyanyelv Tanterv A tantárgy óraszáma: 1. osztály: 210 óra 2. osztály: 210 óra 3. osztály: 210 óra 4. osztály: 175 óra 5. osztály: 175 óra 6. osztály: 175 óra

Részletesebben

Esztergályosné Földesi Katalin érdemes tankönyvíró. Kézikönyv Az én ábécém 1. évfolyamos tankönyvcsalád tanításához

Esztergályosné Földesi Katalin érdemes tankönyvíró. Kézikönyv Az én ábécém 1. évfolyamos tankönyvcsalád tanításához Esztergályosné Földesi Katalin érdemes tankönyvíró Kézikönyv Az én ábécém 1. évfolyamos tankönyvcsalád tanításához KK_enabecem_ujtord.indd 1 8/28/13 9:34 AM Írta és összeállította ESZTERGÁLYOSNÉ FÖLDESI

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Fülöp Mária érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Celldömölk nyelvtan2_kk_2014.indd 1 FÜLÖP MÁRIA a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom tanterv az OM kerettantervének

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Magyar nyelv és irodalom 1 2. évfolyam A tanuló

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakasza az iskolába

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv ismerete és használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás,

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2 CÉLOK ÉS FELADATOK A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint második nyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához

MAGYAR NYELV mint második nyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához Zavod Republike Slovenije za šolstvo A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete MAGYAR NYELV mint második nyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához MADŽARSKI JEZIK kot drugi jezik

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS TANMENET 1.- 2. OSZTÁLYOS ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORTOK RÉSZÉRE HETI 8 ÓRÁBAN 2009 /2010. TANÉV

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS TANMENET 1.- 2. OSZTÁLYOS ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORTOK RÉSZÉRE HETI 8 ÓRÁBAN 2009 /2010. TANÉV SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS TANMENET 1.- 2. OSZTÁLYOS ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORTOK RÉSZÉRE HETI 8 ÓRÁBAN 2009 /2010. TANÉV Az IKT eszközökkel támogatott órák tananyaga kék színnel jelölt Az intézményi innovációhoz

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához Zavod Republike Slovenije za šolstvo A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához Madžarščina kot materinščina Prilagojeni

Részletesebben