Hajnal Anikó Szabóné D. Mária TANÁRI KÉZIKÖNYV. a Nyelvi készség fejlesztőfüzethez. Celldömölk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajnal Anikó Szabóné D. Mária TANÁRI KÉZIKÖNYV. a Nyelvi készség fejlesztőfüzethez. Celldömölk"

Átírás

1 Hajnal Anikó Szabóné D. Mária TANÁRI KÉZIKÖNYV a Nyelvi készség fejlesztőfüzethez Celldömölk

2 AP ISBN Hajnal Anikó, Szabóné D. Mária, kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az APÁCZAI KIADÓ Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18., Telefon: 95/ , fax: 95/ Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Nyomdai előkészítés Széll Ildikó Terjedelem: 4,12 A/5 ív

3 Kedves Kollégák! Kedves Szülők! Az utóbbi években tapinthatóan növekedett a felső tagozatba kerülő írási, helyesírási és olvasási problémával küzdő tanulók aránya. A témával kapcsolatban számos szakirodalom jelent meg az elmúlt évtizedekben, amelyek segítik megérteni a nehézség mibenlétét, természetét; a háttérben meghúzódó oki tényezőket; valamint útmutatást adnak kezelésére vonatkozóan. Ezen elméleti megfontolásokat szem előtt tartva egy olyan fejlesztőfüzet-sorozat elkészítését vállaltuk, amely a mindennapi gyakorlat szintjén nyújt hasznos segítséget és tanácsot a problémák hátterében meghúzódó részképességek fejlesztésére. Mindannyian tudjuk, hogy a tanulási problémákat legtöbbször bizonyos részképességek kiesése, gyengesége, egyes területek fejlődésbeli elmaradása okozza. Az esetek egy részében csak a készségek, képességek megkésett fejlődéséről van szó, más esetben valódi deficit áll az olvasás, írás, helyesírás terén megmutatkozó alacsony teljesítmény mögött. Bármi is legyen azonban a tanulási probléma hátterében, a pedagógus és vele karöltve a szülő feladata, hogy segítséget nyújtson a gyermeknek a nehézségek leküzdésében, biztosítsa számára az egyéni fejlődéshez szükséges feltételeket. Egy olyan iskolai tevékenység, mint az írás, helyesírás vagy az olvasás, a különböző idegrendszeri mechanizmusok szoros és harmonikus együttműködését kívánja meg. Az összetett teljesítmények kivitelezését nehezítő, akadályozó részképesség-problémák megnyilvánulhatnak az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás, a beszéd és a mozgás területén is. A felsorolt területeken megmutatkozó hiányosságok, problémák megnehezítik a gyermek számára az eredményes tanulmányi előrehaladást, sorozatos kudarcélményt okozhatnak. Az elszenvedett sikertelenségek erőteljesen csökkentik a tanulás iránti motivációt, a gyermek önbizalmát. A gyenge teljesítmény következtében kialakulhat a környezet negatív értékelése és minősítése, amely másodlagos magatartási problémákhoz vezethet, agresszívvá vagy éppen ellenkezőleg szorongóvá, visszahúzódóvá tehetik a gyermeket. Kiadványunkkal elsősorban a felső tagozatos és a középiskolás korú tanulók, az őket fejlesztő gyógypedagógiai végzettséggel nem rendelkező pedagógusok és a gyermeküknek segíteni akaró szülők fejlesztő munkáját kívánjuk segíteni. A füzet a gyermek önálló munkájára is lehetőséget teremt, a tanulót aktív alanyává kívánjuk tenni a fejlesztésnek. Ön most a sorozat nyelvi készségeket fejlesztő füzetét tartja a kezében. A nyelvi készségek problémái esetén zavart szenved a beszédészlelés, beszédmegértés, a helyes artikuláció. Sérül a szimbólumok felismerése és képzése, a jelentéstartalmak értelmezése. Szűk mind az aktív, mind a passzív szókincs, a gyermek korlátozott nyelvi kódot használ és ért meg. Gondolatait mind szóban, mind írásban nehezen tudja formába önteni, az összefüggő szöveg megszerkesztése gondot okoz számára. A grammatikai problémák sokasága akadályozza az írásos megnyilvánulást. Fejlesztőfüzetünk egyaránt tartalmaz szókincset, grammatizmust (nyelvtan), nyelvi kreativitást (alkotóképesség), nyelvi kompetenciát (hozzáértés), nyelvi performanciát (teljesítmény) fejlesztő feladatokat. A gyakorlatok megjelennek a hang, betű, szótag, szó, mondat és szöveg szintjén. Kiadványunk egy tanári és egy tanulói füzetből álló, párhuzamos szerkesztésű tükörkiadvány, amely megteremti a fejlesztést végző pedagógus, szülő és a diák hatékony együttműködését, párhuzamosan folyó munkáját. A füzetek jobb oldalán foglalnak helyet a fejlesztését célzó feladatsorok, amelyek általános és középiskolás diákok különböző korosztályain történő kipróbálás után kerültek beépítésre. Tematikájukat tekintve kapcsolódnak a célcsoport tananyagához. Az egy lapon szereplő feladatok érdekes és változatos tevékenységeket kínálnak, elkerülve ezzel az unalmas és monoton gyakorlást. Az egész füzet felépítésében és egy-egy feladatsoron belül is a fokozatosság elvét szem előtt tartva, egyre nehezedő tevékenységeket végeztet a tanulóval. Mindez biztosítja a diák egyéni tempójához igazodó folyamatos fejlődés lehetőségét, valamint módot ad a fejlesztést végző számára a minőségi és mennyiségi differenciálásra egyaránt. A tanári füzet bal oldala két részből áll: a tanulónak szóló Utasítások és a pedagógus, szülő munkáját segítő Gyakorlati tapasztalatok, ötletek, tanácsok. Ez utóbbi rész összegzi a kipróbálás során leszűrt tapasztalatokat, jelzi a feladatok megoldása során felmerülő buktatókat, jellegzetes tévesztéseket. Javaslatot tesz a rásegítés módjaira a gyermek elakadása esetén. Utal a feladatokban megjelenő tantárgyi kapcsolódás lehetőségeire. A tanulói füzet bal oldala szintén két részből épül fel. Az Utasítások a gyermek számára jól érthetően, kezdetben egyszerű, kellően tagolt, majd egyre összetettebb módon fogalmazza meg az elvégzendő tevékenységeket. A Mentőöv közvetlen gyakorlati segítséget, hasznos tanácsokat ad a tanulónak bizonytalanság vagy elakadás esetére, támogatva ezzel az önálló munkavégzést. Eredményes munkát kívánunk! A Szerzők 3

4 UTASÍTÁSOK 1. Az aláhúzott betűk helyére keress más betűket, amelyekkel újabb szavakat kapsz! 2. Nevezd meg a rajzokat! Emeld ki a páratlan számú képek nevének kezdőhangját, a páros számú képek nevének utolsó hangját! Írd le a két szót! 3. Minden szóban két másik szót rejtettünk el. Az első szó utolsó betűje ugyanaz, mint a második szó első betűje. Keresd meg és karikázd be ezeket a közös betűket! 4. Keresd meg a szavak szinonimáit, és írd be a táblázatba! 5. Pótold a hiányzó betűket a szavakban! Az első oszlopban rövid-hosszú magánhangzópárok, a má sodikban rövid-hosszú mássalhangzópárok hiányoznak. A szópárok mindkét tagjával alkoss mondatot úgy, hogy kiderüljön a közöttük lévő jelentésbeli különbség! Karikázd be a szópároknak azt a tagját, amelyikhez a mellettük megadott fogalom kapcsolódik! 6. Álló egyenesekkel bontsd szavakra, majd írd le a mondatokat! 7. A mondatok jelentésének megfelelően pótold a hiányzó szavakat! GYAKORLATI TAPASZTALATOK, ÖTLETEK, TANÁCSOK 1. Érdemes először megbeszélni, hogy magán- vagy mássalhangzót kell-e kicserélni a szóban. Ha a gyerek nehezen találja a megfelelő betűt, akkor próbálgassák egyesével a lehetséges megoldásokat az ábécé betűrendjének megfelelően! Törekedjenek az összes jó megoldás megtalálására! 2. Beszéljék meg, hogy melyek a páros, s melyek a páratlan sorszámú képek! Segítésként a képek fölé tegyenek jelzést, hogy melyik képhez tartozó szónál kell az első, s melyiknél az utolsó hangot leválasztani! Ezzel megkönnyítik a gyermek számára az összetett utasítás felbontását, értelmezését, s így elkerülhetőek a figyelem megosztásából adódó tévesztések. Ha a hanganalízis sikertelen, akkor írassák le a szavakat, és keressék meg a megfelelő betűket! 3. Karikáztassák be eltérő színnel a két szót, így könnyen megállapítható a közös betű, amelyet mindkét szín keretez! Előfordul, hogy kettőnél több szót is talál a gyerek (kötök, székel, sajtó szavakban), de csak akkor helyes a megoldás, ha a közös betű megfelel az utasításban leírtaknak. Ha szükséges, beszéljék meg a szavak jelentését! 4. Támaszkodjanak a gyermek szókincsére, első olvasat után a tanuló minél több szót próbáljon teljesen önállóan a táblázatban elhelyezni! A fennmaradó szavakat próbálják mondatba foglaltatni vagy helyzethez köttetni, így behatárolva azok jelentését. Ha az ige ismeretlen, használtassanak szinonimaszótárt! A táblázat kitöltése után beszéljék meg az egy-egy oszlopba sorolt kifejezések jelentésbeli árnyalati különbségeit! 5. Beszéljék meg, hogy mit jelent és hogyan jelöljük a hangok hosszúságát! (Szóban és írásban egyaránt!) A hiányzó betűpárok pótoltatása után értelmezzék az ismeretlen szavakat! Ezt követően mondatalkotással vagy helyzetbe illesztéssel kerestessenek minél szorosabb asszociációs kapcsolatot a szópárok egyik tagja és a melléjük rendelt fogalom között! 6. Egyszeri néma olvasás után olvastassák fel az egész mondatot hangosan, nyújtott olvasással! (Ne hagyják, hogy a gyerek ismételgessen egy-egy szórészt, vagy magában silabizálja a szöveget!) Egy mondat nyújtott olvasását addig ismételtessék, amíg a gyermek el nem tudja mondani a mondat tartalmát! Ezután kerestessék meg és jelöltessék a szóhatárokat! (Így elkerülhetik a toldalékos szavak szóhatárának hibás jelölését.) 7. Ebben a feladatban sok olyan szót használtunk fel, amely a gyermek passzív szókincsében sem szerepel. Érdemes tehát a feladatot a szavak magyarázatával (körülírás, szinonima, ellentétes szójelentés) kezdeni. Ezt követően hagyják, hogy a gyermek önállóan dolgozzon! Arra azonban hívják fel a figyelmét, hogy először azokat a szavakat pótolja, amelyeknek az elhelyezésében biztos! A kitöltés után felolvasással ellenőriztessék a megoldást! Hiba esetén utaljanak vissza a megbeszélt jelentésekre! 4

5 1. hegyező legyező tészta tiszta szegény szegély szűrj tűrj pumpa pompa szék szél tacskó zacskó szerény szegény hús húz M A K E T T É R C kötök kapor rádió székel okos sajtó karó füles zabál, vihog, szunyál, hangoskodik, lármázik, étkezik, falatozik, kacag, hahotázik, durmol, üvölt, bóbiskol, kuncog, óbégat, habzsol, szendereg nevet alszik eszik kiabál vihog szunyál zabál hangoskodik kacag durmol étkezik lármázik hahotázik bóbiskol falatozik üvölt kuncog szendereg habzsol óbégat 5. f zet ü f zet ű gyöngy tü el z tű el zz puska k r o k r ó betegség to l to ll tinta rült ö rült ő tébolyda ka a sz ka a ssz pénz v r a v r á seb la os k la os kk város HunyadiMátyástanépválasztottakirállyáaDunajegén. 6. Hunyadi Mátyást a nép választotta királlyá a Duna jegén. Acukrosételekésitalokrongáljákafogakat. A cukros ételek és italok rongálják a fogakat. tágas, settenkedve, kicicomázott, ingerült, aranyveretes, kihelyezett 7. Az aranyveretes tükörben újra megnézte magát a kicicomázott hölgy. A bokor mögött settenkedve osonó róka elkerülte a kihelyezett csapdát. A tágas téren várakozó ingerült tömeg hangosan kiabálta a bűnös nevét. 5

6 UTASÍTÁSOK 1. Karikázd be az egy sorban lévő szavak közül azt, amelyik jelentése alapján nem illik a többi közé! 2. Kódold a szavakat a szótagokat jelző nagybetűkkel! (pl.: A) ma B) gi C) da D) al alma: DA, gida: BC) 3. Olvasd végig az egy-egy sorban lévő betűhalmazokat! Húzd alá azokat, amelyeknek jelentése van! 4. Kösd össze a szavakat a megfelelő képpel! Takard le papírral a nyomtatott szavakat, és a képek mellé írd le a megfelelő szót! 5. Keress közös előtagot a felsorolt szavakhoz, hogy összetett szavakat kapj! 6. A megfelelő tagmondattal egészítsd ki az összetett mondatokat! Ügyelj arra, hogy az okok és a következmények helyes logikai sorrendben legyenek! 7. Tagold a szöveget mondatokra! Tedd ki a mondatvégi írásjeleket! Másold le a szöveget folyóírással a füzetedbe! GYAKORLATI TAPASZTALATOK, ÖTLETEK, TANÁCSOK 1. Minden sorban keressenek két hasonló jelentésű szót, s ennek alapján határozzák meg a jelentésmezőt! Ezt követően a maradék szavakból soronként haladva állapítsák meg, hogy melyik tartozik a halmazba, s melyik nem! 2. A hangos szótagoltatás után álló egyenesekkel tagoltassák a szavakat, majd a tanuló önállóan végezze el a kódolást! 3. Előzetes áttekintés nélkül, szavanként hangosan olvastassák fel a szavakat, majd jelöltessék a jelentéssel rendelkezőket! Ennél a feladatnál fokozottan jelentkezhetnek olvasási hibák, a gyerek törekszik jelentéssel bíró szóval helyettesíteni a betűhalmazt. 4. Ebben a feladatban olyan szavakat használtunk fel, amelyek esetleg a gyermek passzív szókincsében sem szerepelnek. Fontos, hogy a gyermek önállóan dolgozzon, és a képekhez kizárásos módszerrel keresse meg a szavakat! Bár a szavak leírásának elsődleges célja a szójelentés bevésése, a szavak helyesírásának összehasonlítással történő ellenőrzése nem maradhat el. 5. Oszloponként haladjanak a megoldással! Először beszéljék meg az ismeretlen szavakat, majd minden szóhoz igyekezzenek minél több előtagot gyűjtetni! Ha egy előtag több szóhoz is illik, próbáltassák végig azt a teljes oszlopon! A kapott szóösszetételeket foglaltassák mondatba! 6. Ha papírra kiíratják a tagmondatokat, akkor tologatással könnyebben megtalálható a megoldás. Az ok-okozat feltárásakor segítségként érdemes megbeszélni az összetett mondatok cselekményének időrendjét! Jó megoldás esetén egy mondaton belül nincs szóismétlés. 7. Néma olvasás után többször olvastassák fel az egész szöveget hangosan, mondatokra tagolás nélkül! Ezt addig ismételtessék, amíg a gyermek el nem tudja mondani a szöveg tartalmát! Ezután kerestessék meg és jelöltessék a mondathatárokat! Ügyeljenek arra, hogy a mondatok csak akkor fogadhatóak el, ha az így elkészült szöveg logikailag is helytálló! 6

7 1. 2. jókedvű morcos kedélyes vidám mosolygós értelmes okos jóképű eszes jófejű futóbab karfiol sütőtök szőlő karalábé katicabogár házilégy keresztes pók káposztalepke bolha A) mar B) jó C) rin D) ha E) rap F) ga jóga: BF hajó: DB hamar: DA harap: DE margarin: AFC marha: AD 3. bereglye geberlye begerlye gereblye gelyebre gereblye belyegre karaván kavarán kavánar rakaván ravánka karaván ravakán gombogaly gomgalybo gombolyag bogomlyag gombolyag bolyagom gombalyog 4. zsalugáter talicska petrezselyem bólya sarló zsalugáter bólya kemence talicska sarló kemence petrezselyem 5. cipő fűző eső fürdő kéreg sarok pálya mozdony kopáncs pucoló jég korszak gőz gép fa kanál talp csap kazán rakás tartó krém hajó vicc nem tudott írni, elvágta a kezét, begipszelték a kezét, vérzett, eltörte a kezét, be kellett gipszelni Eltörte a kezét, mert elesett a jégen. Elvágta a kezét, mert nem tud bánni a késsel. Eltörte a kezét, ezért be kellett gipszelni. Elvágta a kezét, ezért vérzett., Begipszelték a kezét tehát nem tudott írni. TAVASSZAL A GAZDA ELVETI A MAGOKAT. A KICSÍRÁZÓ GABONA HAMAROSAN MEGNŐ. A NAPOS IDŐ ARANYLÓ KALÁSZOKAT ÉRLEL. AZONBAN ELVERHETI A TERMÉS EGY RÉSZÉT A JÉGESŐ. ARATÁSKOR MIN- DEN GAZDA ÖRÜL A SOKZSÁKNYI BÚZÁNAK. 7

8 UTASÍTÁSOK 1. A szavak egyik betűjét cseréld ki a megadott betűvel úgy, hogy új szót kapj! 2. Szavanként összekevertük a szótagokat. Keresd meg az összetartozó párokat (szó a szó összekevert szótagjai)! A párok alapján készíts kódot a számokból és a hozzájuk tartozó betűkből! 3. Minden szóban elrejtettünk egy másik szót. Keresd meg ezeket, és keretezd be! 4. Keress szinonimákat a felsorolt szavakhoz! 5. Keresd meg a szavak ellentétes jelentésű párját! 6. Pótold a zárójelben megadott mássalhangzókkal a hiányos mondatokat! A megfejtéseket többször ismételd el hangosan! 7. A képek az elrejtett szólások szó szerinti jelentését ábrázolják. Állítsd össze a megadott sza vak ból a szólásokat, majd magyarázd meg őket! GYAKORLATI TAPASZTALATOK, ÖTLETEK, TANÁCSOK 1. Érdemes először megbeszélni, hogy magán- vagy mássalhangzót kell-e kicserélni a szóban. Ha a gyerek nem találja a megoldást, akkor próbálgatással minden lehetséges helyre illesztessék be a betűt a tulajdonságának megfelelően! (mgh., msh.) 2. Először szótagoltassák a számozással jelölt szavakat, és álló egyenesekkel jelöltessék a szótaghatárokat! Ez megkönnyíti a gyermek számára a hozzárendelést! Egy közösen megoldott példa után a kódolást a gyerek önállóan végezze! 3. Hívják fel a gyermek figyelmét arra, hogy az új szó bárhol lehet, és a kétjegyű mássalhangzók elemei nem választhatóak szét! A betűk sorrendje szintén nem változtatható, és egy betűt sem lehet átugrani. 4. Beszéljék meg a szinonima fogalmát! Az egy oszlopba tartozó szavak jelentését próbálják tagadással megfogalmazni! Pl.: csendes, szótlan, szűkszavú, szófukar az olyan ember, aki NEM beszél sokat. 5. Kétféle módon közelíthető meg a feladat megoldása. Egyik lehetőség, hogy a felsorolt szavakhoz tulajdonságokat gyűjtetnek, s ezen tulajdonságok tagadásával próbálják megkerestetni az ellentétpárt. A másik lehetőség, hogy a fogalomhoz szituációt rendelnek, s ehhez ellentétes helyzetet keresve találtatják meg a szópárt. 6. Áttekinthetőbb lesz a feladat, ha először a szóhatárokat jelöltetik álló egyenesekkel. Ezt követően szavanként vizsgáltassák meg, hogy a zárójelben lévő mássalhangzók beillesztésekor mikor kapnak jelentéssel bíró szót! Gyakoroltassák a megfejtésként kapott nyelvtörőket! 7. Beszéljék meg, hogy mit ábrázolnak a képek! Ennek segítségével a gyerek a megadott szavakból állítsa össze a mondatot. Ha az nem felel meg a szólás kötött szórendjének, akkor a kulcsszavak segítségével a pontos szólást keressék ki szakkönyvből! A feladat végén mindenképpen térjenek ki a szólás magyarázatára! 8

9 1. tacskó z zacskó cipő ó cipó mázol f fázol béka e béke szélen t télen bútor á bátor kacsa sz kasza egér e Eger papír t tapír szabálysértés 4. tekegolyó A golyfobortá D ketelyógo 2. szarvasmarha 5. gólyafészek B sérszatésbály E boszargárvas 3. szarvasbogár 6. fogolytábor C vashaszarmar F fégószeklya Kód: 1B 2C 3E 4D 5F 6A 3. szék karika ablak tál kever repül rémes rétes alma ajtó pénz komoly csuklya köröm kacsa fogó 4. kicsi apró csendes rút ékes parányi halk szótlan csúnya rusnya tetszetős szép pinduri szűkszavú csúf szemrevaló pici szófukar ocsmány gyönyörű 5. nyár apró vidám reggel völgy kunyhó nappal rövid tél óriási szomorú este hegy palota éjszaka hosszú 6. Sá r a g ö b g e r ö g r e b ö b g e. r (g, b, r) Egy u a k p c o asz k p u a k k c meg egy u a k p c o asz k p u a, k k c az ét k u a k p c o asz k p u a. k k c (k, p, c) 7. Szöget üt a fejébe. a, szöget, fejébe, üt Bottal ütheti a nyomát. nyomát, a, ütheti, bottal Köti az ebet a karóhoz. az, köti, a, ebet, karóhoz Nagy fába vágja a fejszéjét. vágja, nagy, a, fába, fejszéjét 9

10 UTASÍTÁSOK 1. Válogasd szét a szavakat a gyűjtőfogalmaknak megfelelően! 2. Keress közös előtagot a felsorolt szavakhoz, hogy összetett szavakat kapj! 3. Pótold a szavak hiányzó betűit a táblázatnak megfelelően! Megoldásként állatneveket kell kapnod. 4. Pótold a hiányos mondatokat -nák vagy -nék toldalékkal! A sor végére írd ki a mondatban szereplő cselekvő számát és személyét! 5. A megfelelő tagmondattal egészítsd ki az összetett mondatokat! Ügyelj arra, hogy az okok és a következmények helyes logikai sorrendben legyenek! 6. Jelöld álló egyenesekkel a szóhatárokat, majd színessel tagold a szöveget mondatokra! Másold le a szöveget folyóírással a füzetedbe! 7. Rajzold meg és színezd ki a fagylaltokat a szövegnek megfelelően! GYAKORLATI TAPASZTALATOK, ÖTLETEK, TANÁCSOK 1. Először a táblázatban lévő három főfogalmat értelmezzék! Ezt követően támaszkodjanak a gyermek szókincsére, első olvasat után a tanuló minél több szót próbáljon teljesen önállóan elhelyezni a felső két sorból! A fennmaradó szavakat próbálják mondatba foglaltatni vagy helyzethez köttetni, így behatárolva azok jelentését. Ha valamelyik szó ismeretlen, használtassanak értelmező szótárt! 2. Oszloponként haladjanak a megoldással! Először beszéljék meg az ismeretlen szavakat, majd minden szóhoz igyekezzenek minél több előtagot gyűjtetni! Ha egy előtag több szóhoz is illik, próbáltassák végig azt a teljes oszlopon! A kapott szóösszetételeket foglaltassák mondatba! Probléma esetén hívják fel a gyermek figyelmét az összetett szó és a szószerkezet közötti különbségekre! 3. Érdemes először megbeszélni, hogy magán- vagy mássalhangzót kell-e beilleszteni a szóba. Ha a gyerek nehezen találja a megfelelő betűt, akkor az első oszlopban próbálgatással, a második és harmadik oszlopban segítségként egy-két betű megadásával jussanak el a megoldáshoz. 4. Először ragozzák el az olvas igét jelen idő, feltételes mód, határozatlan ragozásban (én olvasnék valamit)! Írassák le a ragozási sort, majd kereteztessék be a -nák, -nék toldalékokat, s vizsgálják meg ezen ragozási alakok számát és személyét! Ezt a segítséget felhasználva oldassák meg a feladatot! 5. Először társítsák az állatokhoz a jelentésük alapján egyértelműen hozzájuk rendelhető igéket, majd válasszák ki azok helyét a mondatpárok logikáját figyelembe véve! Elakadás esetén papírra írassák ki a pótolandó kifejezéseket és rendezzék azokat! Az ok-okozat feltárásakor segítségként érdemes megbeszélni az összetett mondatok cselekményének időrendjét. 6. Egyszeri néma olvasás után olvastassák fel az egész szöveget hangosan, nyújtott olvasással! Ezt addig ismételtessék, amíg a gyermek el nem tudja mondani a szöveg tartalmát! Ezután kerestessék meg és jelöltessék a szóhatárokat, majd a mondathatárokat! 7. A nevek sorrendjét szándékosan cseréltük fel, csak hiba esetén hívják fel erre a figyelmet! Beszéljék meg, hogy hány információegységet tartalmaz egy-egy tagmondat, s ezek hogyan jeleníthetőek meg a rajzon! 10

11 1. tutaj, kredenc, mamusz, heverő, személygépkocsi, saru, hokedli, sámli, komp, villamos, papucs, bakancs, topánka, metró, asztal lábbeli: bútor: jármű: mamusz, saru, papucs, bakancs, topánka kredenc, heverő, hokedli, sámli, asztal tutaj, személygépkocsi, komp, villamos, metró 2. hó cipő léc pálya arc pihe szezon kunyhó szakáll sí jég ál hányó bot virág név takaró oktató csap láb 3. magánhangzóval mássalhangzóval magán- és mássalhangzóval g o r i ll a g a z e ll a h i ú z h i é n a p ú p o s t e v e sz u r i k á t a k e n g u r u k oa l a l e o p á d r k ok r o dil e le f ánt t igr i s 4. Ha figyelnél, monda nék valamit neked. Ők megmonda nák az igazat, ha nem kapnának ki érte. A gyerekek leír nák a véleményüket, ha a tanárok kíváncsiak lennének rá. Ír nék neked levelet, ha megadnád a címedet. / E 1 / T 3 / T 3 / E felém repült, éhes volt, hálás volt, nyüszített, visítottam, dorombolt Kivittem a kutyát sétálni, mert nyüszített. Kivittem a kutyát sétálni, ezért hálás volt. Megetettem a macskát, mert éhes volt. Megetettem a macskát, ezért dorombolt. Megijedtem a denevértől, mert felém repült. Megijedtem a denevértől, ezért visítottam. felhívtamtelefononabarátaimatmegbeszéltükatalálkozótnyolcóráraamozieléafilmvetítéselőttettünkegy hamburgertésvettünkegycsomagpattogatottkukoricát 7. Lujza háromgombócos csokifagyit vett, Jeromos ugyanakkora adagot kért, de két csokit málnára és citromra cserélt. Cs = csoki M = málna C = citrom Cs M C Jeromos Cs Cs Cs Lujza 11

12 UTASÍTÁSOK 1. Pótold a szavak hiányzó betűit a táblázat szerint! 2. A szótagokat szavanként állítsd helyes sorrendbe! Az így kapott szavaknak keresd meg a rímelő párját, és írd be a táblázatba! 3. Minden szóban több szót rejtettünk el, a táblázat jelöli, hogy hányat. Keresd meg, és írd ki a füzetedbe az elrejtett szavakat! 4. A betűkből állíts össze szavakat, és egészítsd ki a hiányos szólásokat! Milyen helyzetekre illenek a szólások? Nézz utána a jelentésüknek! 5. Jelöld álló egyenesekkel a szóhatárokat, majd színessel tagold a szöveget összetett mondatokra! Másold le a szöveget folyóírással a füzetedbe! 6. Írd be a felsorolt foglalkozásokat a megfelelő munkahelyhez! Minden foglalkozást a legjellemzőbb helyre írj! GYAKORLATI TAPASZTALATOK, ÖTLETEK, TANÁCSOK 1. Szükség esetén próbálgatással kerestessék a megoldásokat! Előfordulhat, hogy egy szón belül két üres helyre is azonos betűt kell beilleszteni. A táblázat kitöltése után beszéljék meg az ismeretlen szavak jelentését! 2. A szótagokat szavanként haladva állíttassák megfelelő sorrendbe! A kapott szavak szótagszámát és hangzását figyelembe véve kerestessék meg a rímpárt! Ahol szükséges, adjanak szómagyarázatot! 3. Hívják fel a gyermek figyelmét arra, hogy új szó bárhol lehet a megadott szavakban, és egy betű több elrejtett szónak is része lehet. A kétjegyű mássalhangzók elemei nem választhatóak szét! A betűk sorrendje nem változtatható. 4. A betűk papírra írásával és tologatásával könnyebb megalkotni a szavakat. Beszéljék meg a szóláshasonlatok jelentését, és keressenek olyan helyzeteket, amikor ezek alkalmazhatóak! 5. Egyszeri néma olvasás után olvastassák fel az egész szöveget hangosan, nyújtott olvasással! Ezt addig ismételtessék, amíg a gyermek el nem tudja mondani a szöveg tartalmát! Ezután kerestessék meg és jelöltessék a szóhatárokat, majd a mondathatárokat! A feladat megoldását nehezíti a tulajdonnevek előfordulása, és a mondat szerkezetének bonyolultabbá válása. Az összetett mondatokat alkotó tagmondatok határának felismerését segíti, ha bekarikáztatják a kötő- és utalószavakat. 6. Beszéljék meg, hogy foglalkozásonként milyen tevékenységeket végeznek az emberek! Ezt követően vizsgálják meg, hogy melyik munkahelyen lehet ezt a tevékenységkört ellátni! 12

13 ő ű b d z zs s sz ny gy ty köt ő t ű sza b a d leb zs el me sz es sző ny eg gy ár gy ű jt ő d o b oz gej z ír sz ö sz ös gy ík ny ál kit ű n ő b or d a mo zs ár sz ára s be ty árgú ny a b ű nöz ő b en d ő rú zs o z baj sz o s ty úkbe gy gy ű löl ő b an d a zs íro z tap s ol fe ny ő gy anta cso-lya-kor, li-ho-ked, tya-kár, juk-gond, ce-ke-men, nye-te-rét, ró-kot-hó, lo-kul-gunk lúdtollunk gomblyuk Orsolya petrence sószóró kenyerét hártya nokedli kullogunk gondjuk korcsolya kemence hókotró tenyerét kártya hokedli 3 szó 3 szó 4 szó 5 szó MÁKOS: mák, kos, Ákos SEPER: epe, eper, per KOVÁCSOL: kovács, ács, Vác PADLÓ: pad, ad, ló KULTÚRA: úr, túr, túra SZÉPÍT: szép, ép, épít TÉRKÉP: tér, ér, kép, ép KALAPÁCS: kalap, alap, lap, ács LEKVÁROS: lekvár, vár, ár, város Bámul, mint borjú az új kapura. Szegény, mint a templom egere. Belejön, mint kiskutya az ugatásba. Örül, mint majom a farkának. Ordít, mint a fába szorult féreg. KÖVETÉS: követ, vet, vetés, öv, és ÍRÓESZKÖZ: író, ró, eszköz, ír, köz KANAPÉK: kan, nap, pék, ék, napé ú r o b j e e e r g ty k s k a i u a m o j m r é g e f amikoraholdaföldésanapközékerülakkorfigyelhetjükmeganapfogyatkozásjelenségéthaaföld bizonyospontjárólnézzükilyenkorteljesenvagyrészlegeseneltakarjaaholdanapot laboráns, karosszérialakatos, pénztáros, tervező, eladó, orvos, ápolónő, boltvezető, asztalos, autószerelő, műtős, beteghordó, autófényező, kárpitos élelmiszerbolt bútorgyár kórház autószerviz pénztáros eladó boltvezető tervező asztalos kárpitos laboráns orvos ápolónő műtős beteghordó karosszérialakatos autószerelő autófényező 13

14 UTASÍTÁSOK 1. Alkoss szóláncot! Minden szóban egy-egy betűt kell cserélned, a csere helyét jelöltük. 2. Töltsd ki a keresztrejtvényt a meghatározások alapján! A kétjegyű mássalhangzó egy betű, ezért egy keretbe írd! A megfejtésül kapott fogalmat magyarázd meg! 3. Keress közös előtagot a felsorolt szavakhoz, hogy összetett szavakat kapj! 4. Kösd össze a meghatározásokat a megadott foglalkozásnevekkel! 5. A mondatokban lévő igéket alakítsd át a megadott feltételeknek megfelelően! Ügyelj arra, hogy a mondatokban a cselekvő száma és személye is megváltozik! Az átalakítást követően minden alkalommal írd le a teljes mondatot! 6. Készíts rajzot a mondatnak megfelelően! GYAKORLATI TAPASZTALATOK, ÖTLETEK, TANÁCSOK 1. Először beszéljék meg azt, hogy a megadott szó melyik betűjét kell cserélni az egyes lépésekkor! (Pl.: a VÁR szóban az Á betűt cseréljük először.) Hívják fel a figyelmet arra, hogy magánhangzót magánhangzóra, mássalhangzót mássalhangzóra kell cserélni! A feladat minden lépésénél több szót is találhat a gyermek, de mindig csak egy szó alkalmas arra, hogy a helyes szóláncot megalkossa. Probléma esetén mindkét irányból elindulva gyűjtessenek szavakat! 2. Közösen értelmezzék a meghatározásokat, támaszkodjanak a gyermek előzetes ismereteire! A soronkénti megfejtések beírása előtt számolják meg, hány hangból áll a szó, s ez egyezik-e a megadott keretek számával! A megoldásul kapott ERSZÉNY szó jelentéseit beszéljék meg! 3. Oszloponként haladjanak a megoldással, és minden szóhoz igyekezzenek minél több előtagot gyűjtetni! Ha egy előtag több szóhoz is illik, próbáltassák végig azt a teljes oszlopon! A kapott szóösszetételeket foglaltassák mondatba! 4. Közösen értelmezzék a meghatározásokat, támaszkodjanak a gyermek előzetes ismereteire, személyes élményeire! Beszélgessenek arról, hogy a felsorolt foglalkozásokhoz milyen képességek megléte, illetve milyen tanulmányok elvégzése szükséges! 5. Először kerestessék meg a mondat alanyát és állítmányát! (Ha így még nem tanulta a gyerek, akkor kerestessék ki a cselekvést kifejező szót és a cselekvőt!) A feladat elvégzése előtt érdemes áttekinteni a gyermekkel az igeidőkről tanultakat! Javasolt transzformációs lépések: az alany átalakítása, az ige egyeztetése az alannyal, az igeidő módosítása. Az így elkészített mondatokat írassák le! 6. Beszéljék meg, hogy hány információegységet tartalmaz a bővített mondat, s ezek hogyan jeleníthetőek meg a rajzon! 14

15 1. V Á R V É R V É S K É S K O S T Ö R T Ö K L Ö K L É K L É P T Ú R T Ű R T Ű Z F Ű Z F Ő Z A tetőről az esővizet összegyűjtő és elvezető csatorna. 1. E R E SZ 2. Öt pár ízelt lábbal rendelkező állat. 2. R Á K 3. Halmazállapot. 3. SZ I L Á R D 4. Csermelynél is kisebb folyóvíz. 4. É R 5. Égtáj, ebben az irányban van Magyarországtól Ausztria. 5. NY U G A T Magyarázat: 1. Pénz tárolására használt eszköz, pénztárca. 2. A kenguru kicsinyének élőhelye. 3. név más vonat öntetű szín sor azonosság oldalú ivó elő személy leírás egy jegyű tej termék utó forgalom nemű csokoládé rokon autó kedvű termelés 4. Kiszolgáló személyzet a repülőgépen. A követ építészeti, szobrászati célra megmunkáló kézműves. Csempét, járólapot lerakó szakember. A tető faszerkezetét elkészítő szakember. Forgó tengelyű gépen fát, fémet megmunkáló mesterember. burkoló ács kőfaragó esztergályos légikísérő 5. A béka brekeg a tó partján. múlt idő, T./3. A békák brekegtek a tó partján. A menyét után szaladok a hegyi ösvényen. jövő idő, T./1. A menyét után fogunk szaladni a hegyi ösvényen. Te nyerted meg a pókerbajnokságot. jövő idő, E./1. Én fogom megnyerni a pókerbajnokságot. 6. A dombon álló három ház közül a középsőre nemzetiszínű zászlót tűztek. 15

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékváros Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom Fõnév......................... 3 19; 41 56; 75 90; 111 126 Fõfogalom

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár:

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: JELENTKEZÉSI LAP Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: Második fordulóba jutás esetén Windows 7 operációs rendszert, és Office 2007 programcsomagot fogsz

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N063* MÁJUSI MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 006. május 5., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013.

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. Augusztus vége volt, a gyerekek már hazajöttek a nyaralásból.

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 80 elért pontszám: 1. CSEREBERE JÁTÉK 5 PONT Egy betű megváltoztatásával fejezd ki más szóval! Pl.: gyümölcs / vágya: alma-álma

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár.

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár. Óravázlat 2. osztályos nyelvtan Tananyag: Mit tudsz már a szavakról? Oktatási cél: A szavak jelentésének megfigyelése. Szómagyarázatok készítése az életkornak megfelelő szókincs használatával. Szavak összeállítása

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Kódszám: Séta a Balaton-felvidéken A Káli-medence a Balaton-felvidéken található. Honfoglaló ősünknek, Kál vitéznek őrzi a nevét. Az Árpád-korban

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya Gyakorló feladatok 3.osztály Készítette: Gyányi Ibolya Melyik mesterség bújt el a mondatokban? A süveg Eszter fején van. A hóbucka lapos. Ott pihen testvérem a fa árnyékában. A csizma diadala csak elnyomás

Részletesebben

1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Írd le, mit tudsz a függőleges sorban olvasható

1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Írd le, mit tudsz a függőleges sorban olvasható 20. Fővárosi Informatika lkalmazói Tanulmány Verseny 2010/11. Elméleti feladatlap Szövegszerkesztés kategória Név:. Kerület: 1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Írd le, mit tudsz a függőleges sorban olvasható

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

7 ábra -7 kérdés: A játék leírása:

7 ábra -7 kérdés: A játék leírása: 7 ábra -7 kérdés: A játék leírása: A tanulók ½ percig nézhetik az ábrát, amelyet mutatunk. Minden apró részletet meg kell figyelniük. Miután letelt az idő, eltesszük az ábrát, és 8 kérdésre kell válaszolniuk,

Részletesebben

10-20 szó: az eredmény kiváló néha játszanak az analízis-szintézis képességét fejlesztő játékokkal,

10-20 szó: az eredmény kiváló néha játszanak az analízis-szintézis képességét fejlesztő játékokkal, I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Feladat: Gyermeke keresse meg a betűhalmazban az elrejtőzött állatokat. Fontos! - Csak két irányban (balról jobbra és föntről lefelé) haladhat gyermeke - Csak

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím:

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím: JELENTKEZÉSI LAP Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím: Második fordulóba jutás esetén Windows 7 operációs rendszert, és Office 2013 programcsomagot

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

Az egyszerűsítés utáni alak:

Az egyszerűsítés utáni alak: 1. gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6. 2 b 36 b 6 Az egyszerűsítés utáni alak: 2. A 2, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával elkészítjük az összes, különböző számjegyekből álló háromjegyű

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY. Informatika. Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013

ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY. Informatika. Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY Informatika 5 Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 HOGYAN KELL HASZNÁLNI? 1. Mi a szoftver? Fogalmazd meg

Részletesebben

Kooperatív módszertanra épülő együttműködés. Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva. 2015. február

Kooperatív módszertanra épülő együttműködés. Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva. 2015. február Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Moharos Ágnes Regőcziné Ábrahám Éva 2015. február Módszerekhez kapcsolható grafikai szervezők Halmazábrák (Venn-diagram) Gondolatok összehasonlítására, különbségek

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján

Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján Szervezi a Magyar Pedagógiai Társaság Szókincsháló Szakosztálya (bővebb információ a www.szokincshalo.hu honlapon) Ez a felmérés

Részletesebben

Karikázd be, hogy hányadik osztályba jársz! 7 8

Karikázd be, hogy hányadik osztályba jársz! 7 8 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2014. október 20. Össz.pontszám: 65p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:.... TOLLAL DOLGOZZ! Karikázd be, hogy hányadik

Részletesebben

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MATEMATIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II. részben

Részletesebben