Hajnal Anikó Szabóné D. Mária TANÁRI KÉZIKÖNYV. a Nyelvi készség fejlesztőfüzethez. Celldömölk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajnal Anikó Szabóné D. Mária TANÁRI KÉZIKÖNYV. a Nyelvi készség fejlesztőfüzethez. Celldömölk"

Átírás

1 Hajnal Anikó Szabóné D. Mária TANÁRI KÉZIKÖNYV a Nyelvi készség fejlesztőfüzethez Celldömölk

2 AP ISBN Hajnal Anikó, Szabóné D. Mária, kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az APÁCZAI KIADÓ Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18., Telefon: 95/ , fax: 95/ Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Nyomdai előkészítés Széll Ildikó Terjedelem: 4,12 A/5 ív

3 Kedves Kollégák! Kedves Szülők! Az utóbbi években tapinthatóan növekedett a felső tagozatba kerülő írási, helyesírási és olvasási problémával küzdő tanulók aránya. A témával kapcsolatban számos szakirodalom jelent meg az elmúlt évtizedekben, amelyek segítik megérteni a nehézség mibenlétét, természetét; a háttérben meghúzódó oki tényezőket; valamint útmutatást adnak kezelésére vonatkozóan. Ezen elméleti megfontolásokat szem előtt tartva egy olyan fejlesztőfüzet-sorozat elkészítését vállaltuk, amely a mindennapi gyakorlat szintjén nyújt hasznos segítséget és tanácsot a problémák hátterében meghúzódó részképességek fejlesztésére. Mindannyian tudjuk, hogy a tanulási problémákat legtöbbször bizonyos részképességek kiesése, gyengesége, egyes területek fejlődésbeli elmaradása okozza. Az esetek egy részében csak a készségek, képességek megkésett fejlődéséről van szó, más esetben valódi deficit áll az olvasás, írás, helyesírás terén megmutatkozó alacsony teljesítmény mögött. Bármi is legyen azonban a tanulási probléma hátterében, a pedagógus és vele karöltve a szülő feladata, hogy segítséget nyújtson a gyermeknek a nehézségek leküzdésében, biztosítsa számára az egyéni fejlődéshez szükséges feltételeket. Egy olyan iskolai tevékenység, mint az írás, helyesírás vagy az olvasás, a különböző idegrendszeri mechanizmusok szoros és harmonikus együttműködését kívánja meg. Az összetett teljesítmények kivitelezését nehezítő, akadályozó részképesség-problémák megnyilvánulhatnak az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás, a beszéd és a mozgás területén is. A felsorolt területeken megmutatkozó hiányosságok, problémák megnehezítik a gyermek számára az eredményes tanulmányi előrehaladást, sorozatos kudarcélményt okozhatnak. Az elszenvedett sikertelenségek erőteljesen csökkentik a tanulás iránti motivációt, a gyermek önbizalmát. A gyenge teljesítmény következtében kialakulhat a környezet negatív értékelése és minősítése, amely másodlagos magatartási problémákhoz vezethet, agresszívvá vagy éppen ellenkezőleg szorongóvá, visszahúzódóvá tehetik a gyermeket. Kiadványunkkal elsősorban a felső tagozatos és a középiskolás korú tanulók, az őket fejlesztő gyógypedagógiai végzettséggel nem rendelkező pedagógusok és a gyermeküknek segíteni akaró szülők fejlesztő munkáját kívánjuk segíteni. A füzet a gyermek önálló munkájára is lehetőséget teremt, a tanulót aktív alanyává kívánjuk tenni a fejlesztésnek. Ön most a sorozat nyelvi készségeket fejlesztő füzetét tartja a kezében. A nyelvi készségek problémái esetén zavart szenved a beszédészlelés, beszédmegértés, a helyes artikuláció. Sérül a szimbólumok felismerése és képzése, a jelentéstartalmak értelmezése. Szűk mind az aktív, mind a passzív szókincs, a gyermek korlátozott nyelvi kódot használ és ért meg. Gondolatait mind szóban, mind írásban nehezen tudja formába önteni, az összefüggő szöveg megszerkesztése gondot okoz számára. A grammatikai problémák sokasága akadályozza az írásos megnyilvánulást. Fejlesztőfüzetünk egyaránt tartalmaz szókincset, grammatizmust (nyelvtan), nyelvi kreativitást (alkotóképesség), nyelvi kompetenciát (hozzáértés), nyelvi performanciát (teljesítmény) fejlesztő feladatokat. A gyakorlatok megjelennek a hang, betű, szótag, szó, mondat és szöveg szintjén. Kiadványunk egy tanári és egy tanulói füzetből álló, párhuzamos szerkesztésű tükörkiadvány, amely megteremti a fejlesztést végző pedagógus, szülő és a diák hatékony együttműködését, párhuzamosan folyó munkáját. A füzetek jobb oldalán foglalnak helyet a fejlesztését célzó feladatsorok, amelyek általános és középiskolás diákok különböző korosztályain történő kipróbálás után kerültek beépítésre. Tematikájukat tekintve kapcsolódnak a célcsoport tananyagához. Az egy lapon szereplő feladatok érdekes és változatos tevékenységeket kínálnak, elkerülve ezzel az unalmas és monoton gyakorlást. Az egész füzet felépítésében és egy-egy feladatsoron belül is a fokozatosság elvét szem előtt tartva, egyre nehezedő tevékenységeket végeztet a tanulóval. Mindez biztosítja a diák egyéni tempójához igazodó folyamatos fejlődés lehetőségét, valamint módot ad a fejlesztést végző számára a minőségi és mennyiségi differenciálásra egyaránt. A tanári füzet bal oldala két részből áll: a tanulónak szóló Utasítások és a pedagógus, szülő munkáját segítő Gyakorlati tapasztalatok, ötletek, tanácsok. Ez utóbbi rész összegzi a kipróbálás során leszűrt tapasztalatokat, jelzi a feladatok megoldása során felmerülő buktatókat, jellegzetes tévesztéseket. Javaslatot tesz a rásegítés módjaira a gyermek elakadása esetén. Utal a feladatokban megjelenő tantárgyi kapcsolódás lehetőségeire. A tanulói füzet bal oldala szintén két részből épül fel. Az Utasítások a gyermek számára jól érthetően, kezdetben egyszerű, kellően tagolt, majd egyre összetettebb módon fogalmazza meg az elvégzendő tevékenységeket. A Mentőöv közvetlen gyakorlati segítséget, hasznos tanácsokat ad a tanulónak bizonytalanság vagy elakadás esetére, támogatva ezzel az önálló munkavégzést. Eredményes munkát kívánunk! A Szerzők 3

4 UTASÍTÁSOK 1. Az aláhúzott betűk helyére keress más betűket, amelyekkel újabb szavakat kapsz! 2. Nevezd meg a rajzokat! Emeld ki a páratlan számú képek nevének kezdőhangját, a páros számú képek nevének utolsó hangját! Írd le a két szót! 3. Minden szóban két másik szót rejtettünk el. Az első szó utolsó betűje ugyanaz, mint a második szó első betűje. Keresd meg és karikázd be ezeket a közös betűket! 4. Keresd meg a szavak szinonimáit, és írd be a táblázatba! 5. Pótold a hiányzó betűket a szavakban! Az első oszlopban rövid-hosszú magánhangzópárok, a má sodikban rövid-hosszú mássalhangzópárok hiányoznak. A szópárok mindkét tagjával alkoss mondatot úgy, hogy kiderüljön a közöttük lévő jelentésbeli különbség! Karikázd be a szópároknak azt a tagját, amelyikhez a mellettük megadott fogalom kapcsolódik! 6. Álló egyenesekkel bontsd szavakra, majd írd le a mondatokat! 7. A mondatok jelentésének megfelelően pótold a hiányzó szavakat! GYAKORLATI TAPASZTALATOK, ÖTLETEK, TANÁCSOK 1. Érdemes először megbeszélni, hogy magán- vagy mássalhangzót kell-e kicserélni a szóban. Ha a gyerek nehezen találja a megfelelő betűt, akkor próbálgassák egyesével a lehetséges megoldásokat az ábécé betűrendjének megfelelően! Törekedjenek az összes jó megoldás megtalálására! 2. Beszéljék meg, hogy melyek a páros, s melyek a páratlan sorszámú képek! Segítésként a képek fölé tegyenek jelzést, hogy melyik képhez tartozó szónál kell az első, s melyiknél az utolsó hangot leválasztani! Ezzel megkönnyítik a gyermek számára az összetett utasítás felbontását, értelmezését, s így elkerülhetőek a figyelem megosztásából adódó tévesztések. Ha a hanganalízis sikertelen, akkor írassák le a szavakat, és keressék meg a megfelelő betűket! 3. Karikáztassák be eltérő színnel a két szót, így könnyen megállapítható a közös betű, amelyet mindkét szín keretez! Előfordul, hogy kettőnél több szót is talál a gyerek (kötök, székel, sajtó szavakban), de csak akkor helyes a megoldás, ha a közös betű megfelel az utasításban leírtaknak. Ha szükséges, beszéljék meg a szavak jelentését! 4. Támaszkodjanak a gyermek szókincsére, első olvasat után a tanuló minél több szót próbáljon teljesen önállóan a táblázatban elhelyezni! A fennmaradó szavakat próbálják mondatba foglaltatni vagy helyzethez köttetni, így behatárolva azok jelentését. Ha az ige ismeretlen, használtassanak szinonimaszótárt! A táblázat kitöltése után beszéljék meg az egy-egy oszlopba sorolt kifejezések jelentésbeli árnyalati különbségeit! 5. Beszéljék meg, hogy mit jelent és hogyan jelöljük a hangok hosszúságát! (Szóban és írásban egyaránt!) A hiányzó betűpárok pótoltatása után értelmezzék az ismeretlen szavakat! Ezt követően mondatalkotással vagy helyzetbe illesztéssel kerestessenek minél szorosabb asszociációs kapcsolatot a szópárok egyik tagja és a melléjük rendelt fogalom között! 6. Egyszeri néma olvasás után olvastassák fel az egész mondatot hangosan, nyújtott olvasással! (Ne hagyják, hogy a gyerek ismételgessen egy-egy szórészt, vagy magában silabizálja a szöveget!) Egy mondat nyújtott olvasását addig ismételtessék, amíg a gyermek el nem tudja mondani a mondat tartalmát! Ezután kerestessék meg és jelöltessék a szóhatárokat! (Így elkerülhetik a toldalékos szavak szóhatárának hibás jelölését.) 7. Ebben a feladatban sok olyan szót használtunk fel, amely a gyermek passzív szókincsében sem szerepel. Érdemes tehát a feladatot a szavak magyarázatával (körülírás, szinonima, ellentétes szójelentés) kezdeni. Ezt követően hagyják, hogy a gyermek önállóan dolgozzon! Arra azonban hívják fel a figyelmét, hogy először azokat a szavakat pótolja, amelyeknek az elhelyezésében biztos! A kitöltés után felolvasással ellenőriztessék a megoldást! Hiba esetén utaljanak vissza a megbeszélt jelentésekre! 4

5 1. hegyező legyező tészta tiszta szegény szegély szűrj tűrj pumpa pompa szék szél tacskó zacskó szerény szegény hús húz M A K E T T É R C kötök kapor rádió székel okos sajtó karó füles zabál, vihog, szunyál, hangoskodik, lármázik, étkezik, falatozik, kacag, hahotázik, durmol, üvölt, bóbiskol, kuncog, óbégat, habzsol, szendereg nevet alszik eszik kiabál vihog szunyál zabál hangoskodik kacag durmol étkezik lármázik hahotázik bóbiskol falatozik üvölt kuncog szendereg habzsol óbégat 5. f zet ü f zet ű gyöngy tü el z tű el zz puska k r o k r ó betegség to l to ll tinta rült ö rült ő tébolyda ka a sz ka a ssz pénz v r a v r á seb la os k la os kk város HunyadiMátyástanépválasztottakirállyáaDunajegén. 6. Hunyadi Mátyást a nép választotta királlyá a Duna jegén. Acukrosételekésitalokrongáljákafogakat. A cukros ételek és italok rongálják a fogakat. tágas, settenkedve, kicicomázott, ingerült, aranyveretes, kihelyezett 7. Az aranyveretes tükörben újra megnézte magát a kicicomázott hölgy. A bokor mögött settenkedve osonó róka elkerülte a kihelyezett csapdát. A tágas téren várakozó ingerült tömeg hangosan kiabálta a bűnös nevét. 5

6 UTASÍTÁSOK 1. Karikázd be az egy sorban lévő szavak közül azt, amelyik jelentése alapján nem illik a többi közé! 2. Kódold a szavakat a szótagokat jelző nagybetűkkel! (pl.: A) ma B) gi C) da D) al alma: DA, gida: BC) 3. Olvasd végig az egy-egy sorban lévő betűhalmazokat! Húzd alá azokat, amelyeknek jelentése van! 4. Kösd össze a szavakat a megfelelő képpel! Takard le papírral a nyomtatott szavakat, és a képek mellé írd le a megfelelő szót! 5. Keress közös előtagot a felsorolt szavakhoz, hogy összetett szavakat kapj! 6. A megfelelő tagmondattal egészítsd ki az összetett mondatokat! Ügyelj arra, hogy az okok és a következmények helyes logikai sorrendben legyenek! 7. Tagold a szöveget mondatokra! Tedd ki a mondatvégi írásjeleket! Másold le a szöveget folyóírással a füzetedbe! GYAKORLATI TAPASZTALATOK, ÖTLETEK, TANÁCSOK 1. Minden sorban keressenek két hasonló jelentésű szót, s ennek alapján határozzák meg a jelentésmezőt! Ezt követően a maradék szavakból soronként haladva állapítsák meg, hogy melyik tartozik a halmazba, s melyik nem! 2. A hangos szótagoltatás után álló egyenesekkel tagoltassák a szavakat, majd a tanuló önállóan végezze el a kódolást! 3. Előzetes áttekintés nélkül, szavanként hangosan olvastassák fel a szavakat, majd jelöltessék a jelentéssel rendelkezőket! Ennél a feladatnál fokozottan jelentkezhetnek olvasási hibák, a gyerek törekszik jelentéssel bíró szóval helyettesíteni a betűhalmazt. 4. Ebben a feladatban olyan szavakat használtunk fel, amelyek esetleg a gyermek passzív szókincsében sem szerepelnek. Fontos, hogy a gyermek önállóan dolgozzon, és a képekhez kizárásos módszerrel keresse meg a szavakat! Bár a szavak leírásának elsődleges célja a szójelentés bevésése, a szavak helyesírásának összehasonlítással történő ellenőrzése nem maradhat el. 5. Oszloponként haladjanak a megoldással! Először beszéljék meg az ismeretlen szavakat, majd minden szóhoz igyekezzenek minél több előtagot gyűjtetni! Ha egy előtag több szóhoz is illik, próbáltassák végig azt a teljes oszlopon! A kapott szóösszetételeket foglaltassák mondatba! 6. Ha papírra kiíratják a tagmondatokat, akkor tologatással könnyebben megtalálható a megoldás. Az ok-okozat feltárásakor segítségként érdemes megbeszélni az összetett mondatok cselekményének időrendjét! Jó megoldás esetén egy mondaton belül nincs szóismétlés. 7. Néma olvasás után többször olvastassák fel az egész szöveget hangosan, mondatokra tagolás nélkül! Ezt addig ismételtessék, amíg a gyermek el nem tudja mondani a szöveg tartalmát! Ezután kerestessék meg és jelöltessék a mondathatárokat! Ügyeljenek arra, hogy a mondatok csak akkor fogadhatóak el, ha az így elkészült szöveg logikailag is helytálló! 6

7 1. 2. jókedvű morcos kedélyes vidám mosolygós értelmes okos jóképű eszes jófejű futóbab karfiol sütőtök szőlő karalábé katicabogár házilégy keresztes pók káposztalepke bolha A) mar B) jó C) rin D) ha E) rap F) ga jóga: BF hajó: DB hamar: DA harap: DE margarin: AFC marha: AD 3. bereglye geberlye begerlye gereblye gelyebre gereblye belyegre karaván kavarán kavánar rakaván ravánka karaván ravakán gombogaly gomgalybo gombolyag bogomlyag gombolyag bolyagom gombalyog 4. zsalugáter talicska petrezselyem bólya sarló zsalugáter bólya kemence talicska sarló kemence petrezselyem 5. cipő fűző eső fürdő kéreg sarok pálya mozdony kopáncs pucoló jég korszak gőz gép fa kanál talp csap kazán rakás tartó krém hajó vicc nem tudott írni, elvágta a kezét, begipszelték a kezét, vérzett, eltörte a kezét, be kellett gipszelni Eltörte a kezét, mert elesett a jégen. Elvágta a kezét, mert nem tud bánni a késsel. Eltörte a kezét, ezért be kellett gipszelni. Elvágta a kezét, ezért vérzett., Begipszelték a kezét tehát nem tudott írni. TAVASSZAL A GAZDA ELVETI A MAGOKAT. A KICSÍRÁZÓ GABONA HAMAROSAN MEGNŐ. A NAPOS IDŐ ARANYLÓ KALÁSZOKAT ÉRLEL. AZONBAN ELVERHETI A TERMÉS EGY RÉSZÉT A JÉGESŐ. ARATÁSKOR MIN- DEN GAZDA ÖRÜL A SOKZSÁKNYI BÚZÁNAK. 7

8 UTASÍTÁSOK 1. A szavak egyik betűjét cseréld ki a megadott betűvel úgy, hogy új szót kapj! 2. Szavanként összekevertük a szótagokat. Keresd meg az összetartozó párokat (szó a szó összekevert szótagjai)! A párok alapján készíts kódot a számokból és a hozzájuk tartozó betűkből! 3. Minden szóban elrejtettünk egy másik szót. Keresd meg ezeket, és keretezd be! 4. Keress szinonimákat a felsorolt szavakhoz! 5. Keresd meg a szavak ellentétes jelentésű párját! 6. Pótold a zárójelben megadott mássalhangzókkal a hiányos mondatokat! A megfejtéseket többször ismételd el hangosan! 7. A képek az elrejtett szólások szó szerinti jelentését ábrázolják. Állítsd össze a megadott sza vak ból a szólásokat, majd magyarázd meg őket! GYAKORLATI TAPASZTALATOK, ÖTLETEK, TANÁCSOK 1. Érdemes először megbeszélni, hogy magán- vagy mássalhangzót kell-e kicserélni a szóban. Ha a gyerek nem találja a megoldást, akkor próbálgatással minden lehetséges helyre illesztessék be a betűt a tulajdonságának megfelelően! (mgh., msh.) 2. Először szótagoltassák a számozással jelölt szavakat, és álló egyenesekkel jelöltessék a szótaghatárokat! Ez megkönnyíti a gyermek számára a hozzárendelést! Egy közösen megoldott példa után a kódolást a gyerek önállóan végezze! 3. Hívják fel a gyermek figyelmét arra, hogy az új szó bárhol lehet, és a kétjegyű mássalhangzók elemei nem választhatóak szét! A betűk sorrendje szintén nem változtatható, és egy betűt sem lehet átugrani. 4. Beszéljék meg a szinonima fogalmát! Az egy oszlopba tartozó szavak jelentését próbálják tagadással megfogalmazni! Pl.: csendes, szótlan, szűkszavú, szófukar az olyan ember, aki NEM beszél sokat. 5. Kétféle módon közelíthető meg a feladat megoldása. Egyik lehetőség, hogy a felsorolt szavakhoz tulajdonságokat gyűjtetnek, s ezen tulajdonságok tagadásával próbálják megkerestetni az ellentétpárt. A másik lehetőség, hogy a fogalomhoz szituációt rendelnek, s ehhez ellentétes helyzetet keresve találtatják meg a szópárt. 6. Áttekinthetőbb lesz a feladat, ha először a szóhatárokat jelöltetik álló egyenesekkel. Ezt követően szavanként vizsgáltassák meg, hogy a zárójelben lévő mássalhangzók beillesztésekor mikor kapnak jelentéssel bíró szót! Gyakoroltassák a megfejtésként kapott nyelvtörőket! 7. Beszéljék meg, hogy mit ábrázolnak a képek! Ennek segítségével a gyerek a megadott szavakból állítsa össze a mondatot. Ha az nem felel meg a szólás kötött szórendjének, akkor a kulcsszavak segítségével a pontos szólást keressék ki szakkönyvből! A feladat végén mindenképpen térjenek ki a szólás magyarázatára! 8

9 1. tacskó z zacskó cipő ó cipó mázol f fázol béka e béke szélen t télen bútor á bátor kacsa sz kasza egér e Eger papír t tapír szabálysértés 4. tekegolyó A golyfobortá D ketelyógo 2. szarvasmarha 5. gólyafészek B sérszatésbály E boszargárvas 3. szarvasbogár 6. fogolytábor C vashaszarmar F fégószeklya Kód: 1B 2C 3E 4D 5F 6A 3. szék karika ablak tál kever repül rémes rétes alma ajtó pénz komoly csuklya köröm kacsa fogó 4. kicsi apró csendes rút ékes parányi halk szótlan csúnya rusnya tetszetős szép pinduri szűkszavú csúf szemrevaló pici szófukar ocsmány gyönyörű 5. nyár apró vidám reggel völgy kunyhó nappal rövid tél óriási szomorú este hegy palota éjszaka hosszú 6. Sá r a g ö b g e r ö g r e b ö b g e. r (g, b, r) Egy u a k p c o asz k p u a k k c meg egy u a k p c o asz k p u a, k k c az ét k u a k p c o asz k p u a. k k c (k, p, c) 7. Szöget üt a fejébe. a, szöget, fejébe, üt Bottal ütheti a nyomát. nyomát, a, ütheti, bottal Köti az ebet a karóhoz. az, köti, a, ebet, karóhoz Nagy fába vágja a fejszéjét. vágja, nagy, a, fába, fejszéjét 9

10 UTASÍTÁSOK 1. Válogasd szét a szavakat a gyűjtőfogalmaknak megfelelően! 2. Keress közös előtagot a felsorolt szavakhoz, hogy összetett szavakat kapj! 3. Pótold a szavak hiányzó betűit a táblázatnak megfelelően! Megoldásként állatneveket kell kapnod. 4. Pótold a hiányos mondatokat -nák vagy -nék toldalékkal! A sor végére írd ki a mondatban szereplő cselekvő számát és személyét! 5. A megfelelő tagmondattal egészítsd ki az összetett mondatokat! Ügyelj arra, hogy az okok és a következmények helyes logikai sorrendben legyenek! 6. Jelöld álló egyenesekkel a szóhatárokat, majd színessel tagold a szöveget mondatokra! Másold le a szöveget folyóírással a füzetedbe! 7. Rajzold meg és színezd ki a fagylaltokat a szövegnek megfelelően! GYAKORLATI TAPASZTALATOK, ÖTLETEK, TANÁCSOK 1. Először a táblázatban lévő három főfogalmat értelmezzék! Ezt követően támaszkodjanak a gyermek szókincsére, első olvasat után a tanuló minél több szót próbáljon teljesen önállóan elhelyezni a felső két sorból! A fennmaradó szavakat próbálják mondatba foglaltatni vagy helyzethez köttetni, így behatárolva azok jelentését. Ha valamelyik szó ismeretlen, használtassanak értelmező szótárt! 2. Oszloponként haladjanak a megoldással! Először beszéljék meg az ismeretlen szavakat, majd minden szóhoz igyekezzenek minél több előtagot gyűjtetni! Ha egy előtag több szóhoz is illik, próbáltassák végig azt a teljes oszlopon! A kapott szóösszetételeket foglaltassák mondatba! Probléma esetén hívják fel a gyermek figyelmét az összetett szó és a szószerkezet közötti különbségekre! 3. Érdemes először megbeszélni, hogy magán- vagy mássalhangzót kell-e beilleszteni a szóba. Ha a gyerek nehezen találja a megfelelő betűt, akkor az első oszlopban próbálgatással, a második és harmadik oszlopban segítségként egy-két betű megadásával jussanak el a megoldáshoz. 4. Először ragozzák el az olvas igét jelen idő, feltételes mód, határozatlan ragozásban (én olvasnék valamit)! Írassák le a ragozási sort, majd kereteztessék be a -nák, -nék toldalékokat, s vizsgálják meg ezen ragozási alakok számát és személyét! Ezt a segítséget felhasználva oldassák meg a feladatot! 5. Először társítsák az állatokhoz a jelentésük alapján egyértelműen hozzájuk rendelhető igéket, majd válasszák ki azok helyét a mondatpárok logikáját figyelembe véve! Elakadás esetén papírra írassák ki a pótolandó kifejezéseket és rendezzék azokat! Az ok-okozat feltárásakor segítségként érdemes megbeszélni az összetett mondatok cselekményének időrendjét. 6. Egyszeri néma olvasás után olvastassák fel az egész szöveget hangosan, nyújtott olvasással! Ezt addig ismételtessék, amíg a gyermek el nem tudja mondani a szöveg tartalmát! Ezután kerestessék meg és jelöltessék a szóhatárokat, majd a mondathatárokat! 7. A nevek sorrendjét szándékosan cseréltük fel, csak hiba esetén hívják fel erre a figyelmet! Beszéljék meg, hogy hány információegységet tartalmaz egy-egy tagmondat, s ezek hogyan jeleníthetőek meg a rajzon! 10

11 1. tutaj, kredenc, mamusz, heverő, személygépkocsi, saru, hokedli, sámli, komp, villamos, papucs, bakancs, topánka, metró, asztal lábbeli: bútor: jármű: mamusz, saru, papucs, bakancs, topánka kredenc, heverő, hokedli, sámli, asztal tutaj, személygépkocsi, komp, villamos, metró 2. hó cipő léc pálya arc pihe szezon kunyhó szakáll sí jég ál hányó bot virág név takaró oktató csap láb 3. magánhangzóval mássalhangzóval magán- és mássalhangzóval g o r i ll a g a z e ll a h i ú z h i é n a p ú p o s t e v e sz u r i k á t a k e n g u r u k oa l a l e o p á d r k ok r o dil e le f ánt t igr i s 4. Ha figyelnél, monda nék valamit neked. Ők megmonda nák az igazat, ha nem kapnának ki érte. A gyerekek leír nák a véleményüket, ha a tanárok kíváncsiak lennének rá. Ír nék neked levelet, ha megadnád a címedet. / E 1 / T 3 / T 3 / E felém repült, éhes volt, hálás volt, nyüszített, visítottam, dorombolt Kivittem a kutyát sétálni, mert nyüszített. Kivittem a kutyát sétálni, ezért hálás volt. Megetettem a macskát, mert éhes volt. Megetettem a macskát, ezért dorombolt. Megijedtem a denevértől, mert felém repült. Megijedtem a denevértől, ezért visítottam. felhívtamtelefononabarátaimatmegbeszéltükatalálkozótnyolcóráraamozieléafilmvetítéselőttettünkegy hamburgertésvettünkegycsomagpattogatottkukoricát 7. Lujza háromgombócos csokifagyit vett, Jeromos ugyanakkora adagot kért, de két csokit málnára és citromra cserélt. Cs = csoki M = málna C = citrom Cs M C Jeromos Cs Cs Cs Lujza 11

12 UTASÍTÁSOK 1. Pótold a szavak hiányzó betűit a táblázat szerint! 2. A szótagokat szavanként állítsd helyes sorrendbe! Az így kapott szavaknak keresd meg a rímelő párját, és írd be a táblázatba! 3. Minden szóban több szót rejtettünk el, a táblázat jelöli, hogy hányat. Keresd meg, és írd ki a füzetedbe az elrejtett szavakat! 4. A betűkből állíts össze szavakat, és egészítsd ki a hiányos szólásokat! Milyen helyzetekre illenek a szólások? Nézz utána a jelentésüknek! 5. Jelöld álló egyenesekkel a szóhatárokat, majd színessel tagold a szöveget összetett mondatokra! Másold le a szöveget folyóírással a füzetedbe! 6. Írd be a felsorolt foglalkozásokat a megfelelő munkahelyhez! Minden foglalkozást a legjellemzőbb helyre írj! GYAKORLATI TAPASZTALATOK, ÖTLETEK, TANÁCSOK 1. Szükség esetén próbálgatással kerestessék a megoldásokat! Előfordulhat, hogy egy szón belül két üres helyre is azonos betűt kell beilleszteni. A táblázat kitöltése után beszéljék meg az ismeretlen szavak jelentését! 2. A szótagokat szavanként haladva állíttassák megfelelő sorrendbe! A kapott szavak szótagszámát és hangzását figyelembe véve kerestessék meg a rímpárt! Ahol szükséges, adjanak szómagyarázatot! 3. Hívják fel a gyermek figyelmét arra, hogy új szó bárhol lehet a megadott szavakban, és egy betű több elrejtett szónak is része lehet. A kétjegyű mássalhangzók elemei nem választhatóak szét! A betűk sorrendje nem változtatható. 4. A betűk papírra írásával és tologatásával könnyebb megalkotni a szavakat. Beszéljék meg a szóláshasonlatok jelentését, és keressenek olyan helyzeteket, amikor ezek alkalmazhatóak! 5. Egyszeri néma olvasás után olvastassák fel az egész szöveget hangosan, nyújtott olvasással! Ezt addig ismételtessék, amíg a gyermek el nem tudja mondani a szöveg tartalmát! Ezután kerestessék meg és jelöltessék a szóhatárokat, majd a mondathatárokat! A feladat megoldását nehezíti a tulajdonnevek előfordulása, és a mondat szerkezetének bonyolultabbá válása. Az összetett mondatokat alkotó tagmondatok határának felismerését segíti, ha bekarikáztatják a kötő- és utalószavakat. 6. Beszéljék meg, hogy foglalkozásonként milyen tevékenységeket végeznek az emberek! Ezt követően vizsgálják meg, hogy melyik munkahelyen lehet ezt a tevékenységkört ellátni! 12

13 ő ű b d z zs s sz ny gy ty köt ő t ű sza b a d leb zs el me sz es sző ny eg gy ár gy ű jt ő d o b oz gej z ír sz ö sz ös gy ík ny ál kit ű n ő b or d a mo zs ár sz ára s be ty árgú ny a b ű nöz ő b en d ő rú zs o z baj sz o s ty úkbe gy gy ű löl ő b an d a zs íro z tap s ol fe ny ő gy anta cso-lya-kor, li-ho-ked, tya-kár, juk-gond, ce-ke-men, nye-te-rét, ró-kot-hó, lo-kul-gunk lúdtollunk gomblyuk Orsolya petrence sószóró kenyerét hártya nokedli kullogunk gondjuk korcsolya kemence hókotró tenyerét kártya hokedli 3 szó 3 szó 4 szó 5 szó MÁKOS: mák, kos, Ákos SEPER: epe, eper, per KOVÁCSOL: kovács, ács, Vác PADLÓ: pad, ad, ló KULTÚRA: úr, túr, túra SZÉPÍT: szép, ép, épít TÉRKÉP: tér, ér, kép, ép KALAPÁCS: kalap, alap, lap, ács LEKVÁROS: lekvár, vár, ár, város Bámul, mint borjú az új kapura. Szegény, mint a templom egere. Belejön, mint kiskutya az ugatásba. Örül, mint majom a farkának. Ordít, mint a fába szorult féreg. KÖVETÉS: követ, vet, vetés, öv, és ÍRÓESZKÖZ: író, ró, eszköz, ír, köz KANAPÉK: kan, nap, pék, ék, napé ú r o b j e e e r g ty k s k a i u a m o j m r é g e f amikoraholdaföldésanapközékerülakkorfigyelhetjükmeganapfogyatkozásjelenségéthaaföld bizonyospontjárólnézzükilyenkorteljesenvagyrészlegeseneltakarjaaholdanapot laboráns, karosszérialakatos, pénztáros, tervező, eladó, orvos, ápolónő, boltvezető, asztalos, autószerelő, műtős, beteghordó, autófényező, kárpitos élelmiszerbolt bútorgyár kórház autószerviz pénztáros eladó boltvezető tervező asztalos kárpitos laboráns orvos ápolónő műtős beteghordó karosszérialakatos autószerelő autófényező 13

14 UTASÍTÁSOK 1. Alkoss szóláncot! Minden szóban egy-egy betűt kell cserélned, a csere helyét jelöltük. 2. Töltsd ki a keresztrejtvényt a meghatározások alapján! A kétjegyű mássalhangzó egy betű, ezért egy keretbe írd! A megfejtésül kapott fogalmat magyarázd meg! 3. Keress közös előtagot a felsorolt szavakhoz, hogy összetett szavakat kapj! 4. Kösd össze a meghatározásokat a megadott foglalkozásnevekkel! 5. A mondatokban lévő igéket alakítsd át a megadott feltételeknek megfelelően! Ügyelj arra, hogy a mondatokban a cselekvő száma és személye is megváltozik! Az átalakítást követően minden alkalommal írd le a teljes mondatot! 6. Készíts rajzot a mondatnak megfelelően! GYAKORLATI TAPASZTALATOK, ÖTLETEK, TANÁCSOK 1. Először beszéljék meg azt, hogy a megadott szó melyik betűjét kell cserélni az egyes lépésekkor! (Pl.: a VÁR szóban az Á betűt cseréljük először.) Hívják fel a figyelmet arra, hogy magánhangzót magánhangzóra, mássalhangzót mássalhangzóra kell cserélni! A feladat minden lépésénél több szót is találhat a gyermek, de mindig csak egy szó alkalmas arra, hogy a helyes szóláncot megalkossa. Probléma esetén mindkét irányból elindulva gyűjtessenek szavakat! 2. Közösen értelmezzék a meghatározásokat, támaszkodjanak a gyermek előzetes ismereteire! A soronkénti megfejtések beírása előtt számolják meg, hány hangból áll a szó, s ez egyezik-e a megadott keretek számával! A megoldásul kapott ERSZÉNY szó jelentéseit beszéljék meg! 3. Oszloponként haladjanak a megoldással, és minden szóhoz igyekezzenek minél több előtagot gyűjtetni! Ha egy előtag több szóhoz is illik, próbáltassák végig azt a teljes oszlopon! A kapott szóösszetételeket foglaltassák mondatba! 4. Közösen értelmezzék a meghatározásokat, támaszkodjanak a gyermek előzetes ismereteire, személyes élményeire! Beszélgessenek arról, hogy a felsorolt foglalkozásokhoz milyen képességek megléte, illetve milyen tanulmányok elvégzése szükséges! 5. Először kerestessék meg a mondat alanyát és állítmányát! (Ha így még nem tanulta a gyerek, akkor kerestessék ki a cselekvést kifejező szót és a cselekvőt!) A feladat elvégzése előtt érdemes áttekinteni a gyermekkel az igeidőkről tanultakat! Javasolt transzformációs lépések: az alany átalakítása, az ige egyeztetése az alannyal, az igeidő módosítása. Az így elkészített mondatokat írassák le! 6. Beszéljék meg, hogy hány információegységet tartalmaz a bővített mondat, s ezek hogyan jeleníthetőek meg a rajzon! 14

15 1. V Á R V É R V É S K É S K O S T Ö R T Ö K L Ö K L É K L É P T Ú R T Ű R T Ű Z F Ű Z F Ő Z A tetőről az esővizet összegyűjtő és elvezető csatorna. 1. E R E SZ 2. Öt pár ízelt lábbal rendelkező állat. 2. R Á K 3. Halmazállapot. 3. SZ I L Á R D 4. Csermelynél is kisebb folyóvíz. 4. É R 5. Égtáj, ebben az irányban van Magyarországtól Ausztria. 5. NY U G A T Magyarázat: 1. Pénz tárolására használt eszköz, pénztárca. 2. A kenguru kicsinyének élőhelye. 3. név más vonat öntetű szín sor azonosság oldalú ivó elő személy leírás egy jegyű tej termék utó forgalom nemű csokoládé rokon autó kedvű termelés 4. Kiszolgáló személyzet a repülőgépen. A követ építészeti, szobrászati célra megmunkáló kézműves. Csempét, járólapot lerakó szakember. A tető faszerkezetét elkészítő szakember. Forgó tengelyű gépen fát, fémet megmunkáló mesterember. burkoló ács kőfaragó esztergályos légikísérő 5. A béka brekeg a tó partján. múlt idő, T./3. A békák brekegtek a tó partján. A menyét után szaladok a hegyi ösvényen. jövő idő, T./1. A menyét után fogunk szaladni a hegyi ösvényen. Te nyerted meg a pókerbajnokságot. jövő idő, E./1. Én fogom megnyerni a pókerbajnokságot. 6. A dombon álló három ház közül a középsőre nemzetiszínű zászlót tűztek. 15

HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD

HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD írták: Adorján Katalin, Csorba József, Damó Eszter AIÓ Tankönyvkiadó, 2012 Az alábbiakban tanítási órákra osztva

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 4. évfolyamos (diagnózis: diszgráfia, olvasási nehézség) sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: vizuális észlelés, differenciálás,

Részletesebben

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány keretei között,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 6. tanításához

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 6. tanításához Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Érdemes Tankönyvíró Érdemes Tankönyvíró Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 6. tanításához Kovács Csongorné a Tankönyvesek

Részletesebben

TANMENET SOKSZÍNÛ MATEMATIKA

TANMENET SOKSZÍNÛ MATEMATIKA TANMENET SOKSZÍNÛ MATEMATIKA 1. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2003 Készítette: MURÁTINÉ SZÉL EDIT tanító Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mû bõvített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv

Részletesebben

Az általános iskolai olvasástanításban leggyakrabban használt négy tankönyvcsalád feldolgozása és elemzése fejlődéslélektani szempontból

Az általános iskolai olvasástanításban leggyakrabban használt négy tankönyvcsalád feldolgozása és elemzése fejlődéslélektani szempontból Az általános iskolai olvasástanításban leggyakrabban használt négy tankönyvcsalád feldolgozása és elemzése fejlődéslélektani szempontból Készítették: Balogh Klára Honti Mária 2004. Az elemzés során figyelembe

Részletesebben

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 5. tanításához

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 5. tanításához Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Érdemes Tankönyvíró Érdemes Tankönyvíró Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 5. tanításához Kovács Csongorné a Tankönyvesek

Részletesebben

Esztergályosné Földesi Katalin érdemes tankönyvíró. Kézikönyv Az én ábécém 1. évfolyamos tankönyvcsalád tanításához

Esztergályosné Földesi Katalin érdemes tankönyvíró. Kézikönyv Az én ábécém 1. évfolyamos tankönyvcsalád tanításához Esztergályosné Földesi Katalin érdemes tankönyvíró Kézikönyv Az én ábécém 1. évfolyamos tankönyvcsalád tanításához KK_enabecem_ujtord.indd 1 8/28/13 9:34 AM Írta és összeállította ESZTERGÁLYOSNÉ FÖLDESI

Részletesebben

A nyelvtan és helyesírás tanításához

A nyelvtan és helyesírás tanításához Szilágyi Ferencné Kézikönyv A nyelvtan és helyesírás tanításához 3. évfolyam AP030332_Nyelvtan3 kk.indd 1 2014.05.30. 12:27 Szerző SzILÁGyI FERENCNÉ AP 030332 ISBN 978 963 465 987 7 Szilágyi Ferencné,

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Fülöp Mária érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Celldömölk nyelvtan2_kk_2014.indd 1 FÜLÖP MÁRIA a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

MÁSODIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV

MÁSODIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV MÁSODIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV A HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁDHOZ írták: Adorján Katalin, Csorba József, Damó Eszter AIÓ Tankönyvkiadó, 2012 NYELVTAN 1. FÉLÉV Az alábbiakban

Részletesebben

Alkotószerkesztő: Vitéz Annamária. Tudományos szakmai lektor: dr. Sliz Marianna Ilona. Pedagógiai lektor: Tóth Ágnes. Fedélterv: Slezák Ilona

Alkotószerkesztő: Vitéz Annamária. Tudományos szakmai lektor: dr. Sliz Marianna Ilona. Pedagógiai lektor: Tóth Ágnes. Fedélterv: Slezák Ilona A kiadvány megfelel az 51/201 (XII. 21.) EMMI-rendelet sz. melléklet: Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára 01.1. A változat és 01. B változat továbbá az 5. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben

Óratervek, óravázlatok

Óratervek, óravázlatok ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Magyar nyelv és irodalom Szakmai napokon bemutatott tanítási órák tervei, leírásai 2010. Időpont Évfolyam

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Kurucz Krisztina

Részletesebben

terápiája Tanári segédanyag NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ. BUDAPEST

terápiája Tanári segédanyag NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ. BUDAPEST Bittera Tiborné-dr. Juhász Ágnes A megkésett terápiája beszédfejlődés Tanári segédanyag az Én is tudok beszélni 1 című munkatankönyvhöz NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ. BUDAPEST Bírálták GEREBEN FERENCNÉ Bevezetés

Részletesebben

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2013 KÉSZÍTŐ: Vámos Éva Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. HASZNOS TUDNIVALÓK... 4 III.

Részletesebben

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK MAGYAR NYELV Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK Učebnica pre III. ročník gymnázií a pre III. ročník stredných odborných škől TERRA vydavateľstvo, s. r. o.

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Magyar nyelv 3. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Fábián Márta A kiadvány KHF/4415-12/2008. engedélyszámon 2008.10.21. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Részletesebben

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Tartalomjegyzék Előszó 3 Első fejezet 10 Második fejezet 15 Harmadik fejezet 35

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

A kommunikáció fogalma, tényezõi és funkciói (8. old.)

A kommunikáció fogalma, tényezõi és funkciói (8. old.) A kommunikáció fogalma, tényezõi és funkciói (8. old.) 1. a) Lehetséges megoldások: információ, számítógép, chat, beszélgetés, kapcsolatok, társak, internet, üzenet b) Egy kisgyereknek például arról beszélhetünk,

Részletesebben

Gonda Judit. Kerek -Világ. Játékos óvodai projektek az átlagostól eltérõ készség- és képességszint megismeréséhez

Gonda Judit. Kerek -Világ. Játékos óvodai projektek az átlagostól eltérõ készség- és képességszint megismeréséhez Gonda Judit Kerek -Világ Játékos óvodai projektek az átlagostól eltérõ készség- és képességszint megismeréséhez Budapest, 2012 Szerzõ: Gonda Judit Lektorálta: Dr. Bíró Katalin, a neveléstudomány kandidátusa

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász Éva Nyelvi

Részletesebben

Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak

Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány

Részletesebben

TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 10-12 éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia

TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 10-12 éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 0 - éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia 008. Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 0

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához irodalom_6_kk.indd 1 2014.05.30. 11:41 Szerző Radóczné Bálint Ildikó Szerkesztette Füzesiné Széll Szilvia Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv

Részletesebben