Az eszperantó nyelv rövid nyelvtana. Összeállította : Paár Norbert

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az eszperantó nyelv rövid nyelvtana. Összeállította : Paár Norbert"

Átírás

1 Az eszperantó nyelv rövid nyelvtana Összeállította : Paár Norbert 1.

2 Betűk és hozzátartozó hangértékek: a A ȧ avara b B b bubo c C c celo ĉ Ĉ cs ĉokolado d D d dolĉa e E ė elefanto f F f fumo g G g gaso ĝ Ĝ dzs ĝangalo h H h horo ĥ Ĥ kh, ch ĥimero i I i inteligenta j J j jupo ĵ Ĵ zs ĵurnalo k K k koro l L l lampo m M m mono n N n nesto o O o orelo p P p papriko r R r ringo s S sz soldato ŝ Ŝ s ŝalo t T t tero u U u urbo ŭ Ŭ félhangzós u aŭtuno v V v vespero z Z z zumzumi 2.

3 Amint az látható, a nyelv latin betűket használ, melyeknek hangértékei a legtöbb esetben megegyeznek a magyar nyelv betűinek hangértékeivel. A mássalhangzók neveit úgy kell képezni, hogy a mássalhangzóhoz csatolunk egy hangsúlytalan o végződést (bo co ĉo do ). Az ŭ félhangzó soha nem áll magában, mindig egy magánhangzóhoz csatlakoztatva használjuk (aŭ eŭ oŭ). (Kivéve a w angol hangzó fonetikus átírásában : west = ŭest.) aŭdi (hallani) aŭskulti (hallgatni) silenti (hallgatni) silento (csend) bela (szép) bona (jó) homo (ember) ridi (nevetni) formiko (hangya) leono (oroszlán) lago (tó) dolĉa (édes) grava (fontos) simio (majom) temo (téma) celo (cél) kato (macska) granda (nagy) malgranda (kicsi) hundo (kutya) knabo (fiú) knabino (lány) ludi (játszani) gaja (vidám) la (a, az) ankaŭ (is, szintén) elefanto (elefánt) ĝirafo (zsiráf) paŝi (lépni) esti (lenni) veni (jönni) paroli (beszélni) pomo (alma) vorto (szó) kolo (nyak) hejmo (otthon) rivero (folyó) rivereto ( patak) riverego (folyam) puto (kút) silentema (hallgatag) fumo (füst) domo (ház) tigro (tigris) sonĝo (álom) sonĝi (álmodni) Suno (Nap) Luno (Hold) urso (medve) manĝi (enni) trinki (inni) strato (utca) 3.

4 Hangsúly: A hangsúly mindig az utolsó előtti szótagon van. Hangsúlyozási formák: 1. ha a hangsúlyos magánhangzó és az utolsó magánhangzó között csak egyetlen mássalhangzó található, vagy nincs mássalhangzó, akkor a hangsúlyos magánhangzót kicsit megnyújtva ejtjük. 2. ha a hangsúlyos magánhangzó és az utolsó magánhangzó között kettő, vagy több mássalhangzó található, akkor a hangsúlyos magánhangzót röviden, de kicsit megnyomva ejtjük. pomo, voli, ĝirafo, tero, timi, bela, sidi, stelo, balai elefanto, vesperto, sendi, lunde, helpi, varma, verda, dolĉa 3. az egyszótagú szavak mindig hangsúlytalanok. mi, vi, li, ŝi, ĝi, ni, kaj, la, sed, ne, ke, nek, ve, tra, ĉe, tro, ĝis Szófaji végződések: szófaj végződés példa főnév o suno, knabo, viro, linio melléknév a alta, bela, granda, juna képzett határozó e alte, bele, bone, june főnévi igenév i ami, voli, stari, sidi Az adott szó szófaját a szótőhöz illesztett szófaji végződés határozza meg. A végződés lecserélésével megváltozik a szófaj és ezzel együtt a szó jelentése is. főnév melléknév határozó főnévi igenév amo ama ame ami szerelem szerelmes szerelmesen szeretni 4.

5 A létige Azok számára, akik már tanultak egy másik idegen nyelvet, nem újdonság, hogy a létigét a harmadik személyben is ki kell tenni, de nekünk, magyaroknak ez szokatlan. Ahogy minden neo latin nyelvben, úgy itt is ki kell tehát tenni mindig a létigét, akkor is, ha a magyar nyelvben elhagyjuk. La aŭto estas verda. Stefano estas saĝa. Eva estas bela. La lernanto kaj la lernantino estas lertaj. La elefanto estas granda. La ĝirafo estas alta. La tigro estas rabobesto. Suno estas brila. Az autó [van] zöld. Isván [van] okos. Éva [van] szép. A tanuló és a tanulólány [vannak] ügyes[ek]. Az elefánt [van] nagy. A zsiráf [van] magas. A tigris [van] ragadozó. [A] Nap [van] ragyogó. Nyelvtani jelek: nyelvtani elem jel példa többesszám j knaboj, viroj, seĝoj tárgyeset n knabon, viron, seĝon (knabojn, virojn, seĝojn) Két eset létezik, alanyeset, és tárgyeset. Az alanyesetet a tárgyeset jelének hiánya jelzi. Ha egy tárgyból több van, mint egy, akkor többesszámot kell használnunk. A tárgyeset jele mindig a többesszám jele után áll. 5.

6 Főnév melléknév egyeztetés: alanyeset tárgyeset egyesszám alta monto magas hegy altan monton magas hegyet többesszám altaj montoj magas hegyek altajn montojn magas hegyeket A főnév és a rá vonatkozó melléknév ugyanazon végződéseket kell, hogy felvegyen, ezt hívjuk egyeztetésnek. Anna kaj Eva estas belaj knabinoj. La hundo kaj la kato estas domaj bestoj. Eva vidas altan monton. Eva rigardas la altajn montojn. Anna és Éva szép lányok. A kutya és a macska háziállatok. Éva egy magas hegyet lát. Éva nézi a magas hegyeket. A nőnem képzése Nincs nyelvtani nem, csak a szó jelentése hordozhat nemet. Bármely hímnemű értelmet hordozó szóból nőnemű értelmet hordozó szó hozható létre az in utóképzővel. viro férfi virino nő direktoro igazgató direktorino igazgatónő knabo fiú knabino lány subakvisto búvár subakvistino búvárnő sinjoro úr sinjorino asszony 6.

7 Igeragozás: kijelentő mód feltételes mód felszólító mód jelenidő as lernas us lernus u lernu múltidő is lernis estus inta estus lerninta jövőidő os lernos Ahogy az látszik, az igevégződések (igazán ragnak nevezni nem lehet) nem utalnak sem a cselekvés alanyára, sem pedig a tárgyára, ezért az alanyt és a tárgyat mindig ki kell tenni. Ha nincs névszói alany és tárgy, akkor névmással kell helyettesíteni azokat. Ha a felszólító módú alaknál nincs jelölve az alany, akkor az második személyű. Ha ilyenkor is ki van téve a személyes névmás, akkor az nyomatékosítja, hogy TE (TI, ÖN, ÖNÖK) tedd (tegyétek) meg! A felszólító módnak nincs sem múltideje, sem jövőideje, a feltételes módnak nincs jövőideje, a múltidejét pedig csak összetett igeragozással (igeképzéssel) lehet kifejezni. La knabino rigardas la altajn montojn. La knabino rigardis la altajn montojn. La knabino rigardos la altajn montojn. La knabino rigardus la altajn montojn. La knabino rigardu la altajn montojn! Matene Anna manĝis panon kun butero. Tagmeze Anna manĝas supon. Nokte Anna nenion manĝos. A lány nézi a magas hegyeket. A lány nézte a magas hegyeket. A lány nézni fogja a magas hegyeket. A lány nézné a magas hegyeket. A lány nézze a magas hegyeket. Reggel Anna vajas kenyeret evett. Délben Anna leves eszik. Este Anna semmit nem eszik majd. Vi diris, ke mi legu la poemon. Legu la poemon! Li legu la poemon! Te mondtad, hogy én olvassam a verset. Olvasd el a verset! Ő olvassa a verset! 7.

8 Tulajdonnevek és köznevek A köznevek használata a magyar nyelvben megszokott módon történik. A különbség a tulajdonneveknél kezdődik. Ha egy tulajdnonnévhez köznév is tartozik, akkor az mindig a tulajdonnév elé kerül (ellentétben a magyar nyelvvel, ahol utána áll!). Ilyenkor a köznév végére kell illeszteni a többesszám és tárgyeset jelét, és a köznév kap jelzőt. (Azzal kell egyeztetni!) Ha egy szó tulajdonnévi jelzőt kap, akkor azt határozott névelővel ellátva a tulajdonnév után kell elhelyezni. A tulajdonnevekből végződéscserével létrehozott szavak mindig nagybetűvel kezdődnek. (A magyar nyelvben ilyenkor kisbetűt használunk!) A képzett szavak viszont már kisbetűvel kezdődnek. En la valo Sajó estas urbo Miskolc. A Sajó völgyben van Miskolc (város). Rigardu la monton Gellért! La plej granda pinto de Hungario estas en montaro Mátra. Sinjoro Kovács estas la prezidanto de la asocio. Demandu sinjoron Tóth pri la programo de festoj. Nézd a Gellért hegyet! Magyarország legmagasabb csúcsa a Mátrahegységben van. Kovács úr a szövetség elnöke. Kérdezd meg Tóth urat az ünnepségek programjáról. Nevek Ellentétben a magyar nyelvben megszokott sorrenddel, első a keresztnév (antaŭnomo), és utána jön a vezetéknév (familia nomo). A keresztnevek egy része hasonult, rendelkezik saját, eszperantósított formával. Mostanában azonban szívesebben használják a keresztneveket is eredeti formájukban, hasonulás nélkül, ha a keresztnév leírható latin betűkkel. Ha nem, úgy fonetikusan kell átírni. A vezetékneveket, ha az eredeti nyelvben az latin betűkkel volt leírva, úgy eredeti formájában kell megtartani. Ha nem, úgy fonetikusan kell átírni. 8.

9 Helységnevek A városok közül a fővárosok egy jelentős része, és a kongresszusi városok rendelkeznek hasonult névvel. A többi helységet ha latin betűvel leírható a neve, akkor egyszerűen le kell írni, ha nem, akkor fonetikusan kell átírni. A keresztnevekhez hasonlóan a latin betűs helységnevek újabban használhatóak szabadon, míg a többi helységnév átírható fonetikusan. Országnevek Minden ország rendelkezik saját megnevezéssel az eszperantó nyelvben. Az ország neve lehet egyedi név. Ebben az esetben az ország lakosait az an utóképzővel az ország nevéből kell képezni. Az ország neve képződhet a nép nevéből, vagy egy város nevéből is. Ilyenkor az i utóképzőt, vagy a land utóképzőt kell használni. (Régebben használatban volt ilyen esetre az uj utóképző is, de ez mára archaizmussá vált.) Egyéb földrajzi nevek Minden kontinens rendelkezik saját megnevezéssel. Eŭropo Azio Afriko Ameriko Aŭstralio Antarkto Európa Ázsia Afrika Amerika Ausztrália Antarktisz Minden óceán és tenger rendelkezik saját megnevezéssel. A nagyobb földrajzi objektumok (tavak, folyók, hegységek, öblök, stb.) rendelkeznek saját megnevezéssel. Ha nincs ilyen megnevezés, vagy nem azt használuk, akkor érdemes egy köznévvel jelölni előtte, hogy mit is takar a név. (Ez már csak azért is hasznos, mert ilyenkor a köznevet könnyebben tudjuk tárgyesetbe tenni szükség esetén, mint a tulajdonnevet!) 9.

10 Személyes névmások: egyesszám többesszám első személy mi ni második személy vi (ci) vi harmadik személy li ŝi ĝi ili Alapesetben önözünk második személyben, ezért egyezik meg az egyesszámú és a többesszámú alak. Ha kimondottan tegezni akarunk, akkor arra külön szó van (ci). Mi vidas elefanton. Vi vidas ĝirafon. Ni vidas la knabinon. Ili vidis la hundon. Ĝi estas hundo. Látok egy elefántot. Látsz egy zsiráfot. Látjuk a lányt. Látják a kutyát. Ez egy kutya. Tárgyas névmások: egyesszám többesszám első személy min nin második személy vin (cin) vin harmadik személy lin ŝin ĝin ilin A tárgyas névmásokat a személyes névmásokból képezzük, a tárgyeset jelének hozzákapcsolásával. Anna rigardas nin. Mi vidas vin. Vi vidis min. Anna vidis min, mi vidis ŝin. Stefano vidis vin, vi vidis lin. Anna kaj Stefano vidis nin, ni vidis ilin. Anna minket néz. Téged nézlek. Engem nézel. Anna engem néz, én őt. István téged néz, te őt. Anna és István minket néz, mi őket. 10.

11 Birtokos névmások: egyesszám többesszám első személy mia nia második személy via (cia) via harmadik személy lia ŝia ĝia A birtokos névmásokat a személyes névmásokból képezzük a melléknév végződésének hozzákapcsolásával. A birtokos névmások melléknévként viselkednek. ilia Mia libro estas bruna. La bruna libro estas la mia. Lia libro estas blanka. Ankaŭ ŝia libro estas blanka. Iliaj libroj estas blankaj. La blankaj libroj estas la iliaj. Az én könyvem barna. A barna könyv az enyém. Az ő könyve fehér. Az ő könyve is fehér. Az ő könyveik fehérek. A fehér könyvek az ővék. 11.

12 Melléknév fokozása: emelő csökkentő alapfok bela szép bela szép középfok pli bela szebb malpli bela kevésbé szép felsőfok la plej bela a legszebb la malplej bela a legkevésbé szép túlzófok la pleje plej bela a legeslegszebb la malpleje malplej bela a legeslegkevésbé szép Anna estas alta. Petro estas pli alta. Karlo estas pli alta, ol Petro. Stefano estas alta, kiel Petro. Karlo estas la plej alta. Eva estas malpli alta ol Anna. Eva estas la malplej alta. Eva estas lerte desegnas. Anna pli lerte pentras. Karlo rapide kuras. Stefano pli rapide povas kuri. Stefano kuras plej rapide. Monto Ĉomolumba estas la pleje plej alta monto de la Tero. Anna magas. Péter magasabb. Károly magasabb, mint Péter. István magas, mint Péter. Károly a legmagasabb. Éva kevésbé magas, mint Anna. Éva a legkevésbé magas. Éva ügyesen rajzol. Anna ügyesebben fest. Károly gyorsan fut. István gyorsabban tud futni. István fut a leggyorsabban. A Csomolumba hegy a legeslegmagasabb hegye a Földnek. Összehasonlítás Az összehasonlításnak két formája van. Amikor egymással egyenértékű mennyiségeket hasonlítok össze, és amikor különböző mennyiségeket hasonlítok össze. Ha két azonos mennyiséget hasonlítok össze, akkor a kiel szócskát kell használni. Ha a két összehasonlítandó mennyiség nem azonos, akkor az ol szócskát kell használni. Anna estas bela, kiel cigno. Anna estas pli bela ol cigno. Anna szép, mint egy hattyú. Anna szebb, mint egy hattyú. 12.

13 Határozott névelő: A határozott névelőt a la szóval jelöljük. Ez nem változik sem számban, sem esetben. A határozatlan névelőt a határozott névelő hiánya jelzi. Mi vidis knabinon. Mi vidis la knabinon. Knabo kantas laŭte. La knabo knabas laŭte. Láttam egy lányt. Láttam a lányt. Egy fiú hangosan énekel. A fiú hangosan énekel. Tagadás: Az elsődleges tagadó szó a ne, melynek jelentése lehet ne, vagy nem, függően a mondatbeli helyétől. Az ismételt tagadást jelző tagadószó a nek (sem). A tagadást ki lehet fejezni tagadó névmásokkal is. Nincs kettős tagadás. Anna ne estas alta. Ne Anna estas alta. Nek Anna estas alta. Neniu estas tie. Eva vidas nenion. Eva vidas neniun. Karlo trovas la libron nenie. Stefano legis ĉi tion libron ankoraŭ neniam. Anna nem magas. Nem Anna magas. Anna sem magas. Senki nincs ott. Éva semmit nem lát. Éva senkit nem lát. Károly sehol nem találja a könyvet. István még soha nem olvasta ezt a könyvet. 13.

14 Ellentétes jelentésű szavak képzése A szótövek számát felére lehet csökkenteni, hogyha az egyik szótőből egy képzővel képezhetjük az ellentétét is. Ez az előképző a mal. alta magas malalta alacsony bela szép malbela csúnya longa hosszú mallonga rövid larĝa széles mallarĝa keskeny dika vastag maldika vékony fermi zárni malfermi nyitni granda nagy malgranda kicsi varma meleg malvarma hideg Tagadó névmások A tagadó névmások nen betűkapcsolattal kezdődnek. Megtalálhatóak a tabella szavak ötödik oszlopában. Neniu estas en la ĉambro. Nenion mi vidis. Li trovis nenion en la kesto. Neniam mi vidis vin! La libro estas nenie. Senki nincs a szobában. Semmit sem láttam. Semmit nem talált a ládában. Soha nem láttalak még. A könyv sehol sincs. 14.

15 Visszaható névmások Amikor a tevékenység alanya és tárgya azonos, akkor visszahatásról beszélünk. Mi kombas min. Fésülködök. (Fésülöm magam.) Vi lavas vin. Ni banas nin. Mosakodsz. (Mosod magad.) Fürdünk. (Fürdetjük magunkat.) Azonban a harmadik személyben gondot okoz az, hogy az első és második személyben jól meghatározható (egyedi), hogy kiről van szó, a harmadik személyben viszont rengeteg ő és ők létezhet. Ezért itt megjelenik egy új visszaható névmás, a si. Li lavas lin. Ŝi banas ŝin. Li lavas sin. Ŝi banas sin. Ő mossa őt. (Nem magát!) Ő fürdeti őt. (Nem magát!) Ő mosdik. (Mossa magát.) Ő fürdik. (Fürdeti magát.) A visszaható birtokos névmásnál arra kell vigyázni, hogy csak az alanyra vonatkozhat. Ugyanígy állhatnak a si, sin és sia szavak elöljárószóval is. Li legas lian libron. Ŝi legas sian libron. Ŝi pensas ĉiam pri si. Li kaj lia amikino amuzis sin agrable en la balo. Karlo alvenis kun sia amikino. Stefano manĝis per sia poŝtranĉilo. Ő olvassa az ő könyvét. (Nem a sajátját.) Ő olvassa a saját könyvét. Mindig csak magára gondol. Ő és a barátnője kellemesen mulattak (mulattatták magukat) a bálban. Károly a barátnőjével érkezett. István a zsebkésével evett. 15.

16 Kérdés A kérdőmondatok mindig kérdőszóval kell, hogy kezdődjenek. Ha nincs a mondatban kérdőnévmás, akkor a ĉu általános kérdőszót használjuk. Kiel oni nomas vin? Oni nomas min Anna. Kiu vi estas? Mi estas Anna. Kia vi estas? Mi estas alta. Ĉu vi estas alta? Jes, mi estas alta. Ĉu vi estas malalta? Ne, mi ne estas malalta, sed mi estas alta. Hogy hívnak? Annának hívnak. Ki vagy? Anna vagyok. Milyen vagy? Magas vagyok. Magas vagy? Igen, magas vagyok. Alacsony vagy? Nem, nem vagyok alacsony, hanem magas vagyok. Kérdőnévmások A kérdőnévmások k betűvel kezdődnek, és a tabellaszavak első oszlopában találhatóak. Kie estas vi? Hol vagy? Kiam vi alvenos? Mikor fogsz megérkezni? Kion vi faris? Mit csináltál? Kiel vi fartas? Hogy érzed magad? Kies estas ĉi tiu hundo? Kié ez a kutya? Kial vi atendas lin? Miért várod őt? Kiu li estas? Ki ő? Mutató névmások A mutató névmások t betűvel kezdődnek, és a tabella szavak harmadik oszlopában találhatóak. Tiu aŭto estas verda. Tion vi vidis? Tie estas la monto! Tiam mi alvenos. Az az autó zöld. Azt láttad? Ott van a hegy! Akkor fogok megérkezni! 16.

17 Vonatkoztató névmások A vonatkoztató névmások alakjai megegyeznek a kérdőnévmásokkal, és a tabella szavak második oszlopában találhatóak. Kian floron vi tiras, tian vi flaras! Kiel vi faras la liton, tiel dormos! Kie ili serĉis, tie li ne estis. Kiom monon ili havis, ĉiun donis al la soldato. Kia estas la bonvenon, tia estas la saluton! Tie estas la libro, kie vi lasis ĝin. Tion vi aĉetu, kion vi trovas en la vendejo! Amilyen virágot szakítasz, olyat szagolsz! Ahogy megveted az ágyad, úgy fogsz aludni! Ahol ők keresték, ott nem volt. Amennyi pénzük volt, azt mind a katonának adták. Amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten! Ott van a könyv, ahol hagytad. Azt vegyél, amit találsz a boltban. Kicsinyítő és nagyító képzők Az et kicsinyítő képzővel személyeknél, fogalmaknál és cselekedeteknél tudjuk a kisebb, enyhébb, gyengébb fokozatokat kifejezni. Az eg nagyító képzővel személyeknél, fogalmaknál és cselekedeteknél tudjuk a nagyobb, erősebb fokozatokat kifejezni. monto hegy montego óriás hegy monteto domb rivero folyó riverego folyam rivereto patak ega óriási eta piciny bela szép belega gyönyörű beleta helyes bona jó bonega nagyszerű boneta jócska ridi nevetni ridegi kacagni rideti mosolyogni plori sirni ploregi zokogni ploreti pityeregni 17.

18 Egy adott tulajdonsággal rendelkező személy képzése Egy adott tulajdonsággal felruházott személyt az ul utóképző képez. Ugyanez az utóképző szolgál az állatok bizonyos csoportjának képzésére is. bela szép belulo szép ember lama sánta lamulo sánta ember ruĝa vango piros orca ruĝvangulo piros orcájú ember mamo emlő mamulo emlős rampi mászni rampulo csúszómászó, hüllő ulo pasi, hapsi A cselekvés helyének képzése A cselekvés helyének képzésére az ej utóképzőt kell használni. lerni tanulni lernejo iskola bani fürdetni banejo fürdőszoba kuiri főzni kuirejo konyha halti megállni haltejo megálló ŝtuparo lépcsősor ŝtuparejo lépcsőház ejo helyiség A cselekvés eszközének képzése A cselekvés eszközének képzésésre az il utóképzőt kell használni. balai seperni balailo seprő pentri festeni pentrilo ecset piki szúrni pikilo tű ilo eszköz 18.

19 Valamivé válni, és valamivé tenni Az iĝ utóképző azt fejezi ki, hogy egy tulajdonságot felvesz, egy cselekvést elkezd, vagy egy cselekvést magára vonatkoztat. Az ig utóképző azt fejezi ki, hogy egy tulajdonsággal ellát, egy cselekvést elvégeztet. bela szép beliĝi megszépülni beligi megszépíteni bona jó boniĝi megjavulni bonigi megjavítani lama sánta lamiĝi lesántulni lamigi lesántítani bruna barna bruniĝi megbarnulni, lebarnulni brunigi megbarnítani ruĝa piros ruĝiĝi elpirulni ruĝigi elpirítani, megpirítani Műveltető ige képzése A műveltető igét az ig utóképzővel kell képezni. labori dolgozni laborigi dolgoztatni legi olvasni legigi olvastatni stari állni starigi állítani sidi ülni sidigi ültetni vendi eladni vendigi eladatni Visszaható ige képzése Az előzőekben ismermertetésre került a visszahantó névmás, mellyel egy igét visszahatóvá lehet tenni. Egy másik módszer a visszahatóvá tételre az iĝ utóképző használata. Általában elmondható, hogy a visszaható névmás a szándékos cselekvések kifejezésére, míg az iĝ utóképző a nem szándékos cselekvések, vagy történések jelzésére használható. turni forgatni turni sin turniĝi forogni razi borotválni razi sin raziĝi borotválkozni bani fürdetni bani sin baniĝi fürdeni lavi mosni lavi sin laviĝi mosdani kombi fésülni kombi sin kombiĝi fésülködni 19.

20 Cselekvés kezdetének képzése Egy cselekvés elkezdését két eszközzel is lehet jelezni. Egyrészt az iĝ utóképzővel, másrészt az ekelőképzővel. A két módszer teljesen egyenértékű, bár vannak szavak, melyek már többé kevésbé rögzültek a nyelvben egyik, vagy másik módszerrel. stari állni ekstari stariĝi felállni sidi ülni eksidi sidiĝi leülni kuŝi feküdni ekkuŝi kuŝiĝi lefeküdni iri menni ekiri iriĝi elindulni vidi látni ekvidi vidiĝi meglátni Folytatólagos cselekvés vagy ismétlődő cselekvés képzése A folytatólagos, vagy ismétlődő cselekvést, cselekvéssorozatot az ad utóképzővel kell jelezni. paŝi lépni paŝadi lépegetni kanti énekelni kantadi énekelgetni promeni sétálni promenadi sétálgatni ludi játszani ludadi játszogatni ridi nevetni ridadi nevetgélni A cselekvés, vagy történés megnevezése Az igei szótő főnévi végződéssel általában kifejezi, hogy magáról a cselekvésről vagy történésről van szó. Viszont, ha nem igei szótőről van szó, úgy ezt az ad utóképzővel lehet egyértelművé tenni. Ha a szó már tartalmaz egy ig vagy iĝ utóképzőt, akkor mindez felesleges, mert ezek a képzők egyértelművé teszik, hogy magáról a cselekvésről vagy történésről van szó. krono korona kronado koronázás martelo kalapács martelado kalapálás paŝi lépni paŝo lépés haltigi megállítani haltigo megállítás turniĝi forogni turniĝo forgás movi mozgatni movado mozgatás, mozgalom moviĝi mozogni moviĝo mozgás 20.

21 Helyhatározó: A helyhatározót kifejezhetjük képzett határozóval, névmással, vagy elöljárószóval. Ha az elöljárószó vonatkozhat hol és hova kérdésre is, akkor a hol kérdésre válaszoló alak alanyesettel, míg a hova kérdésre válaszoló alak tárgyesettel áll. Helyhatározói elöljárószavak: elöljárószó jelentése alanyaesettel jelentése tárgyesettel al hoz, hez, höz, felé antaŭ előtt elé apud mellett mellé cis innen innenre ĉe nál, nél hoz, hez, höz ĉirkaŭ körül köré de tól, től de apud mellől ekster kívül kintre el ból, ből el inter közül el sub alól el trans túlról en ban, ben ba, be ĝis ig inter között közé kontraŭ szemben szembe laŭ mentén malantaŭ mögött mögé preter mellett el sub alatt alá super fölött fölé tra át, keresztül trans túl túlra 21.

22 La floro estas en la vazo. La urbo estas en la lando. La domo estas en la urbo. La ĉambro estas en la domo. La tablo estas en la ĉambro. La vazo staras sur la tablo. Tero cirkulas ĉirkaŭ Suno. La lando estas en Eŭropo. Suno estas en Universo. Eŭropo estas sur Tero. Starante cis la rivero, tagmeze, oni povas aŭdi la fajfadon de la lokomotivoj el trans la rivero. La fervojaj relparoj kuŝas laŭ la rivero de unu urbo ĝis la alia urbo. Inter la relparoj kaj la rivero staras multdek jaraj arboj. El inter la arboj ofte elkuras diversaj arbaraj bestoj. Tra la rivero kondukas ponto, de la ponto ĝis la turo kondukas ŝoseo por aŭtoj. La turo estas sur la pinto de la monto, trans la rivero. Malantaŭ la domo situas la ĝardeno. Sub la domo estas kelo, super la domo estas subtegmento. Ĉe la muro de la domo staras la dometo de la hundo. La puto estas sur la korto, antaŭ la domo, kontraŭ la pordego, apud la barilo. Inter la puto kaj barilo kondukas vojeto de la pordego ĝis la florĝardeno. Venante el la domo, oni devas iri preter ĝi. A virág a vázában van. A város az országban van. A ház a városban van. A szoba a házban van. Az asztal a szobában van. A váza az asztalon van. A föld a Nap körül kering. Az ország Európában van. A Nap az Univerzumban van. Európa a Földön van. A folyón innen állva, délben az ember hallhatja a mozdonyok füttyét a folyón túlról. A vasúti sinek a folyó mentén az egyik várostól a másik városig fekszenek. A sinek és a folyó között sok évtizedes fák állnak. A fák közül gyakran kifutnak különböző erdei állatok. A híd a folyón át vezet, a hídtól a toronyig műút vezet autók számára. A torony a hegy tetején van, a folyón túl. A ház mögött van a kert. A ház alatt pince van, a ház fölött padlás van. A ház falánál áll a kutyaól. A kút az udvaron van, a ház előtt, szemben a kapuval, a kerítés mellett. A kút és a kerítés között vezet az ösvény a kaputól a virágoskertig. A házból jövet, el kell menned mellette. 22.

23 Égtájak nordokcidento nordo nordoriento okcidento oriento sudokcidento sudo sudoriento Norde de la urbo grandaj kamparoj estas. Serbio situas sude de Hungario. Antaŭe iru orienten, poste ĉe la fonto turniĝu suden. La vento blovas de sudoriento. La vagonaro iras al nordokcidento [nordokcidenten]. Antaŭen estas nordo, malantaŭen sudo, dekstren estas oriento, maldekstre ja okcidento. Északra a várostól nagy szántóföldek vannak. Szerbia délre van Magyarországtól. Először menj kelet felé, aztán a forrásnál fordulj dél felé. A szél dél kelet felöl fúj. A vonat észak nyugat felé megy. Előre van észak, hátrafele dél, jobbra van kelet, balra pedig nyugat. 23.

24 Tőszámnév: unu 1 du 2 tri 3 kvar 4 kvin 5 ses 6 sep 7 ok 8 naŭ 9 dek 10 dek kvin 15 dudek 20 dudek ok 28 kvindek naŭ 59 cent 100 kvarcent 400 kvarcent okdek ses 486 mil sepmil dek mil dudek sepmil naŭcent kvindek ok cent mil kvarcent sesdek trimil okcent sepdek naŭ miliono ses milionoj kvar milionoj sepcent dudek trimil sepcent dudek ok Tri filinoj kaj unu patrino estas kvar diabloj por la patro. (itala proverbo) Három lány és egy anya, négy ördög egy apának. (olasz közmondás) 24.

25 Sorszámnév: A sorszámnevet a tőszámnévből képezzük a melléknév végződésének hozzákapcsolásával. A sorszámnév melléknévként viselkedik. Mi estas la unua. Faru la duan taskon! El lastaj fariĝos la unuaj! Elektu la trian keston! Én vagyok az első. Csináld meg a második feladatot! Utolsókból lesznek az elsők! Válaszd a harmadik fiókot! 25.

26 Időhatározó: Az időhatározót kifejezhetem képzett határozóval, határozószóval, névmással, vagy elöljárószóval. Időhatározói elöljárószavak: elöljárószó jelentése antaŭ előtt ĉirkaŭ körül de tól, től, óta depost végétől dum alatt, ig ekde kezdetétől en ban, ben ĝis ig je kor por ra, re post után Hónapok: januaro februaro marto aprilo majo junio julio aŭgusto septembro oktobro novembro decembro A hét napjai: lundo mardo merkredo ĵaŭdo vendredo sabato dimanĉo Kiam vi vekiĝis? Mi vekiĝis je la sepa. Kiam vi naskiĝis? Mi naskiĝis en novembro. Mi naskiĝis en mil naŭcent okdek tri. La printempaj monatoj estas marto, aprilo, kaj majo. Ni vojaĝis en Aŭstrio por tri semajnoj. En tuta septembro estis bela vetero. Hodiaŭ estas la morgaŭo de la hieraŭo. Lunde komencas la semajno. Mikor ébredtél? Hét órakkor ébredtem. Mikor születtél? Novemberben születtem ban születtem. A tavaszi hónapok március, április, és május. Ausztriába utaztunk három hétre. Egész szepbemberben szép idő volt. Ma van a tegnap holnapja. Hétfőn kezdődik a hét. 26.

27 Időhatározó szavak hodiaŭ morgaŭ hieraŭ tagmezo antaŭtagmezo posttagmezo noktmezo mateno tago vespero nokto semajno monato jaro jardeko jarcento jarmilo ma holnap tegnap dél délelőtt délután éjfél reggel nap, nappal este éjszaka hét hónap év évtized évszázad évezred Idő meghatározása: la dek dua horo kaj dek kvin minutoj la dek dua kaj dek kvin la dek dua kaj kvarono tri kvaronoj antaŭ la dek tria kvarono post la de dua je la dek dua kaj dek kvin 12:15 (tizenkét óra, tizenöt perc) 12:15 (tizenkettő tizenöt) 12:15 (tizenkettő és egy negyed) 12:15 (háromnegyeddel tizenhárom előtt) 12:15 (egy negyeddel tizenkettő után) 12:15 kor (időpont!) 27.

28 Dátum meghatározása: la dek kvara de septembro de/en mil naŭcent okdek tri la dek kvaran de septembro de/en mil naŭcent okdek tri szeptember 14. e szeptember 14. én Kiam vi naskiĝis? Mi naskiĝis la dek kvaran de septembro en mil naŭcent sepdek kvin. Kiam ni renkotiĝos? Ni renkontiĝos morgaŭ, je la dek kvara kaj tridek kvin. La lernohoro komencas matene je la oka. Ĉiumatene mi vekiĝas je la kvina kaj tridek. Ĉi-semajne neniu serĉis vin. Reĝo Stefano, la Sankta regis en la dek unua jarcento. En kiu jarcento reĝo Matiaso regis? Reĝo Matiaso regis en la dek kvina jarcento. Kioma jarmilo komencis en dumil unu? La tria jarmilo komencis en dumil unu. Mikor születtél? szeptember 14.-én születtem. Mikor találkozunk? Holnap, 14:35-kor talákozunk. A tanóra reggel 8:00-kor kezdődik. Minden reggel 5:30-kor ébredek. Ezen a héten senki nem keresett. Szent István király a XI. században uralkodott. Melyik évszázadban uralkodott Mátyás király? Mátyás király a XV. században uralkodott. Hanyadik évezred kezdődött 2001-ben? A 3. évezred kezdődött 2001-ben. 28.

29 Birtokviszony kifejezése: 1. amikor a birtoklás a mondat állítmánya, akkor a havi igét használjuk. 2. ha a birtokost személyes névmással jelöljük, akkor birtokos névmást használunk. 3. ha a birtokost névszóval jelöljük, akkor a de elöljárószót használjuk. La patro havas ruĝan libron. Mia libro estas ruĝa. La libro de la patro estas ruĝa. Mi havas ruĝan pilkon. Ĉi tiu ruĝa pilko estas la mia. La mia pilko estas ruĝa. Stefano havas blankan libron. La blanka libro estas de Stefano. La libro de Stefano estas blanka. La libro de la patro de Stefano estas verda. La verda libro estas de la patro de Stefano. La patro de Stefano havas verdan libron. Van egy piros labdám. A piros labda az enyém. A labdám piros. Istvánnak van egy fehér könyve. A fehér könyv Istváné. István könyve fehér. István édesapjának a könyve zöld. A zöld könyv István édesapjáé. István édesapjának van egy zöld könyve. Általánosító névmások Az általánosító névmások feladata, hogy általánosságot, kiterjesztettséget fejezzen ki. Ĉiu tago konsistas el dudek kvar horoj. Ni ĉiuj estas fidelaj al la ideo. Mi serĉis vin ĉie. Ĉiam mi aŭdas lian voĉon. Estu la lingvo ĉies! Oni punas min ĉial. Faru la taskon ĉiel! Ĉio estas la via eraro! Minden nap 24 órából áll. Mi mind hűségesek vagyunk az eszméhez. Mindenhol kerestelek. Mindig hallom a hangját. A nyelv legyen mindenkié! Mindenért engem büntetnek. Mindenképpen csináld meg a feladatot! Minden a te hibád! 29.

30 Határozatlan névmások A határozatlan névmásoknak nincs előtagjuk, és a tabella szavak hetedik oszlopában találhatóak. Iu atendis min. Io estas en la ĉambro. Iam ankaŭ mi revenos. Ĉio estas ie. Nenio estas ĉies, sed ĉio estas ies! Valaki várt engem. Valami van a szobában. Valamikor én is visszajövök. Minden van valahol. Semmi sem mindenkié, de minden valakié! Rész és gyűjtemény képzése Egy egész különálló részét az er utóképzővel lehet képezni, míg egy több egészből álló nagyobb egészet az ar utóképzővel. sablo homok sablero homokszem neĝo hó neĝero hópehely arbo fa arbaro erdő pano kenyér panero kenyérmorzsa haro hajszál hararo hajzat, frizura dento fog dentaro fogsor Hajlam és elvont fogalom képzése Egy bizonyos irányba, vagy tulajdonság felé mutató hajlamot az em utóképzővel kell képezni egy tulajdonságból, vagy cselekvésből. Egy elvont fogalom képzése egy tulajdonságból az ec utóképzővel történik. alta magas alteco magasság timi félni timema félénk bela szép beleco szépség bona jó boneco jóság 30.

RÁDIÓAMATŐR ALAPISMERETEK - ESZPERANTÓ - Összeállította: Dr. Ferenczy Imre HA1UD

RÁDIÓAMATŐR ALAPISMERETEK - ESZPERANTÓ - Összeállította: Dr. Ferenczy Imre HA1UD RÁDIÓAMATŐR ALAPISMERETEK - ESZPERANTÓ - Összeállította: Dr. Ferenczy Imre HA1UD GYŐR 2004 Bemutatjuk a szerzőt Dr. Ferenczy Imre 1932-ben született Tokodon. Középiskolai tanulmányait Esztergomban végezte,

Részletesebben

ESZPERANTO IRASBELI VIZSGA

ESZPERANTO IRASBELI VIZSGA ~NEMZETKÖZINYELV~ ~NEMZETKÖZINYELV~ DR. SALGA ATTILA, ESZPERANTO,, IRASBELI VIZSGA ALAP-, KÖZÉP- ÉS FELSŐ FOKON (ORIGÓ VIZSGARENDSZER) DEBRECEN 2014 ~NEMZETKÖZINYELV~ ~NEMZETKÖZINYELV~ A jó teljesítmény

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

Informilo de Király Lajos Esperanto - Amika Rondo Miskolc. A Király Lajos Eszperantó Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc

Informilo de Király Lajos Esperanto - Amika Rondo Miskolc. A Király Lajos Eszperantó Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc N O R D H U N G A R I A I N F O R M O Informilo de Király Lajos Esperanto - Amika Rondo Miskolc É S Z A K M A G Y A R O R S Z Á G I H Í R A Király Lajos Eszperantó Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc 2007.

Részletesebben

Kissné Faragó Ildikó. Budapest, 2003. február 10.

Kissné Faragó Ildikó. Budapest, 2003. február 10. Előszó A Nyelvtani gyakorlatok gyűjteménye az intézet néhai tanárának, Székely József munkájának az átdolgozása. A könyv felújítását és újbóli megjelentetését az indokolja, hogy a magas óraszámban magyar

Részletesebben

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz!

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz! 1. tétel: A mondat fogalma. A mondat fajai a kifejezett tartalom és a beszélő szándéka szerint. A modalitás. A grammatikai forma és a funkció ellentmondása Mondat: a beszédnek elemi, láncszemnyi egysége.

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

Mondo Aŭrora Hajnalvilág

Mondo Aŭrora Hajnalvilág Mondo Aŭrora - Hajnalvilág Hajnalvilág Alapítvány 2009 Dankon Petoj Kontinueco: ene de la unuopaj ĉapitroj de la libro mi disvolvas mozaikece temojn malpli grandajn, ofte malproksimajn unu de la aliaj,

Részletesebben

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK MAGYAR NYELV Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK Učebnica pre III. ročník gymnázií a pre III. ročník stredných odborných škől TERRA vydavateľstvo, s. r. o.

Részletesebben

Informilo de Király Lajos Esperanto Amika Rondo Miskolc. A Király Lajos Eszperantó Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc. 2006. május Majo 2006.

Informilo de Király Lajos Esperanto Amika Rondo Miskolc. A Király Lajos Eszperantó Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc. 2006. május Majo 2006. N O R D H U N G A R I A I N F O R M O Informilo de Király Lajos Esperanto Amika Rondo Miskolc É S Z A K M A G Y A R O R S Z Á G I H Í R A Király Lajos Eszperantó Baráti Kör Tájékoztatója Miskolc 2006.

Részletesebben

Thomas Breinstrup Interlingua tanfolyam kezdőknek

Thomas Breinstrup Interlingua tanfolyam kezdőknek Thomas Breinstrup Interlingua tanfolyam kezdőknek Thomas Breinstrup Interlingua tanfolyam kezdőknek 2015 Szerkesztette: GAJÁRSZKI LÁSZLÓ interlingua.nyelv.info A könyv a Thomas Breinstrup: Interlingua-kursus

Részletesebben

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan NNCL1231-4B0v1.0 ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan Kedves Nyelvtanuló! Engedd meg, hogy így ismeretlenül is szeretettel köszöntselek a nyelvtanulók hatalmas, és egyre növekvő táborában. Remélem, nem haragszol

Részletesebben

ELVÁRT ESZPERANTÓ SZÓKINCS

ELVÁRT ESZPERANTÓ SZÓKINCS VIZI LÁSZLÓ ELVÁRT ESZPERANTÓ SZÓKINCS A középfokú eszperantó állami nyelvvizsgán hozzávetőleg erre a szókincsre van szükség szótövek (!) tekintetében. Végződéscserével, képzőkkel, szóösszetétellel természetesen

Részletesebben

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ).

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). A határozók A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). határozó (hullámos vonallal húzzuk alá) H (nagy H betű) III. Jellemzői 1.) Kifejezőeszközei

Részletesebben

MAGYAR NYELV az alapiskola 8. osztálya számára

MAGYAR NYELV az alapiskola 8. osztálya számára A határozószók Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet MAGYAR NYELV az alapiskola 8. osztálya számára Maďarský jazyk pre 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Slovenské pedagogické nakladateľstvo

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

SZÓGYŰJTEMÉNY Széki-hun (Székely) Magyar Eszperantó. VORTOPROVIZO Sik-huna (Sikula) Hungara Esperanta

SZÓGYŰJTEMÉNY Széki-hun (Székely) Magyar Eszperantó. VORTOPROVIZO Sik-huna (Sikula) Hungara Esperanta SZÓGYŰJTEMÉNY Széki-hun (Székely) Magyar Eszperantó VORTOPROVIZO Sik-huna (Sikula) Hungara Esperanta Előszó Egy székely ember gond nélkül megérti a magyarországi nyelvhasználatot, de azok, akik csak az

Részletesebben

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11.

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. M O L N Á R B E R T A L A N ALAPOZÓ TANFOLYAM teljesen kezdők és újrakezdők számára LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. Alapozó tanfolyamunk - amelynek jegyzetét éppen olvasod - segítségével elsajátíthatod

Részletesebben

Eszperantó Egy nyelv a békéért

Eszperantó Egy nyelv a békéért SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET SZAKDOLGOZAT Eszperantó Egy nyelv a békéért Esperanto Lingvo por la paco Készítette: Pataki Zsófia andragógus Témavezető: dr. Újvári Edit egyetemi

Részletesebben

Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc

Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc Ked ves Ba rá tom! Az élet olyan, mint a fo lyó: cso dá la tos do log, de nem ve szély te len. Aho gyan meg kell ta nul ni úsz ni, mi e lôtt a fo lyó ba lépsz, úgy

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working

1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working New English File Pre-Intermediate Grammar Bank File 1 1A Kérdő szórend Kérdések egyszerű jelen és múlt időben, a do / does / did használatával kérdőszó segédige ragozott alakja alany főige szótári alakja

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Juhász Lászlóné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam I. 2 SZERKESZTİK: Wakai Szeidzsi Somodi Júlia Károli Gáspár Református Egyetem Japán Tanszék 2006. január Lektorálta: Jordán

Részletesebben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben A HATÁROZÓK I. Elméleti segédanyag AZ ASZEMANTIKUS HATÁROZÓI VONZATOK Nem pontosan körülhatárolható jelentéső (aszemantikus) vonzatok, amelyek nem sorolhatók be a határozók egyik szemantikai csoportjába

Részletesebben

Gondolatok Szent István napján, Nemzeti Ünnepünk ünneplésére

Gondolatok Szent István napján, Nemzeti Ünnepünk ünneplésére A keresztény nemzeti gondolat hírnöke X. évfolyam 8. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományõrzõ folyóirat * Ára: 100 Ft Gondolatok Szent István napján, Nemzeti Ünnepünk ünneplésére Hatalmad alá tartozik,

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Ábécés olvasókönyv. I. kötet

Kísérleti tankönyv. Ábécés olvasókönyv. I. kötet Kísérleti tankönyv 1 Ábécés olvasókönyv I. kötet A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv 1.2.1.

Részletesebben

KISS DÉNES EMBERSZÁM

KISS DÉNES EMBERSZÁM KISS DÉNES EMBERSZÁM 1 2 KISS DÉNES EMBERSZÁM 3 Kiss Dénes, 2008 A tipográfia és a nyomdai előkészítés Döme Katalin és Dunay Sándor munkája 4 ELIGAZÍTÓ ELŐSZÓ A SZERZŐI SZÁNDÉKRÓL A szerző szavunkban is

Részletesebben