Gondolatok a Pünkösdről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolatok a Pünkösdről"

Átírás

1 XIII. évfolyam 5..szám május Gondolatok a Pünkösdről 1. Mindamellett, hogy a Szentlélek lejövetel pünkösdkor egy időszak alatt játszódott le, az a véleményem, hogy magának a Léleknek a hatása és ereje korántsem egy pillanat műve. Ahogyan gyakran megfogalmazzák az egyház, az Isten malmai lassan őrölnek, nagyon találónak érzem ezt a közöttünk élő Lélek működésére is. Bizonyára mindenki halott már Besenyei Péterről a többszörös világbajnok műrepülő pilótáról, akitől megkérdezték melyik mondatot tartja bizonyos szempontok szerint az élet filozófiájának. A válasza következő mondat volt: lassú víz partot mos. Ugyanakkor érdekes, ahogyan ő magáról mondja egy izgága örökmozgó ember. Aki őt ismeri, nem a lassúságáról ismeri. Ez a mondat nem a lassúságot, nem a tutyimutyiságot fejezi ki. Hanem azt, hogy szívós kitartó munkával nagy dolgokat tudunk elérni az életben. Ezek a közmondások nem egy ember, hanem az emberiség kollektív tapasztalatai. A műrepülő versenyzés arról szól, hogy a repülőgéppel nagyon pontosan kell repülni. Ehhez pedig nagy rutinra és rengeteg gyakorlásra van szükség, hogy egy - egy feladatot begyakoroljunk. Szépen lassan jön meg a tudás, és szépen lassan jön meg az, amit várunk a munkánktól. Ez a mondás nekem arra vonatkozik, hogy a kitartó munka eredménye nem máról holnapra jön. A Szentlélek nem pillanatok alatt megkapott és birtokolt valóság, amely akkor az volt az egész világ számára, de nem azt jelentette, hogy a keresztény ember megkapja a Szentlelket a Személyes pünkösdben a bérmálásban, és el van minden rendezve. Hanem jelenti azt, hogy a keresztény élet és a Lélek birtoklása mögött nagy munka és feladat

2 2 van, hogy a lélek jelen legyen nem egy egyszeri döntés, hanem folyamatos Isten melletti döntés. 2. Nagy kérdés mi hogyan jutunk hozzá a Szentlélekhez? Nagyon egyszerűen. Kérd úgy mint az életnek egyetlen ajándékát, a legnagyobbat. Ne ráadásként, hogy jó volna egy kis Szentlélek is. Így nem adja! Isten a Szentlelket nem adja csak ráadásnak. De akkor igen ha valaki érzi, hogy igen ez, ami lénye gyökeréből ez az ami hiányzik. Ingyen adja magát, de el nem adja magát. Ezért kell üres kézzel kérni. Mint amikor a kisgyermek egy dolgot tart a kezében, de szeretne valami másat is megfogni, de előbb utóbb rájön, hogy vagy egyiket, vagy másikat tudja csak kézben tartani. Tudni kell a Lélek mellett dönteni és utána megértjük a liturgikus éneket: Mindent megad a Szentlélek! 3. Gyökössy Endre írja egyik írásában, hasonlóak vagyunk lélekben néha az elhagyott szalonna sütőhelyekhez, ahol már meg van feketedve a hamu. Itt egy nagyon fontos mondat, ha itt elkezdünk keresgélni, mindannyiunkban felvetődik, hogy itt valamikor tűz volt, itt keresni kell a tüzet. A tűz néha teljesen kialszik és akkor még egyszer fel kell keresni néha nagy áldozat árán a Lelket, de sokszor a hamu alatt parázs van. Sokan emlékeznek a Ben Húr c. filmre melyben van egy érdekes rész, amikor elhurcolják és útjuk Názáreten keresztül vezet, akkor ez a Jézus az, aki a katonák tiltása ellenére vizet ad neki. Ekkor történik, hogy a katona szembenéz Krisztussal és nem tud mit mondani csak továbbot inteni. Aki ebbe a szembe belenéz, megtalálja a Lelket. Adja Isten, hogy ha belenézünk, ha találkozunk a Lélekkel, nagy erőnk legyen a világban élni. Jármi Zoltán parochus Nyugdíjas klub programja: május 11: anyák napi műsor május 26: szalonna sütés

3 Részletek a Katolikus katekizmusból 3 A Szentlélek megvilágosít és megerősít minket Az Apostolok Cselekedeteiben ezt olvassuk a filippi térítő munka kezdetéről: Szombaton kimentünk a kapun kívül a folyóhoz, mert sejtettük, hogy ott van az imádság helye. Leültünk és beszélni kezdtünk az ott egybegyűlt aszszonyokhoz. A hallgatóságban volt egy Lídia nevű bíborárus asszony. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy megérthesse, amit Pál mondott. (lásd: ApCsel 16,13-14) A Szentlélek megvilágosít minket. Megnyitja szívünket, hogy higgyünk az isteni igazságban és felismerjük Isten akaratát. A Szentlélek ezenfelül megerősít minket. Megindítja szívünket, hogy a hit szerint éljünk és teljesítsük Isten akaratát. Kedvet és erőt ad nekünk a jóra, megerősít a kísértések idején és utálatot kelt bennünk a rossz iránt. Vigasztal a szenvedésben és segít minket, hogy hűségesek maradjunk mindhalálig. Isten ilyen kegyelmek által segít minket, hogy örök célunkat elérjük. E kegyelmeket ezért nevezzük segítő kegyelmeknek. Nélkülük semmit sem kezdhetünk, semmit sem folytathatunk vagy végezhetünk, hogy üdvösségünket elérjük. Isten maga műveli bennetek a szándékot meg a véghezvitelt is. (Fil 2,13) Ezért kell gyakran könyörögnünk Isten kegyelméért. Isten minden embernek legalább annyi kegyelmet ad, amennyi üdvösségéhez szükséges. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. (Tim 2,4) Senki sem vész el örökre a maga súlyos bűne nélkül. Isten nem adja meg minden embernek ugyanazokat a kegyelmeket. Különböző utakon vezet minket örök célunkhoz. Isten nem ad minden embernek ugyanannyi kegyelmet. Isten például bővebben adja kegyelmét, ha gyakrabban imádkozunk hozzá, szentségeit magunkhoz vesszük és hagyjuk, hogy kegyelme vezessen minket. Isten a szükséget szenvedőknek is különös bőségben adja kegyelmét. Isten kegyelme csak akkor vezet minket az üdvösségbe, ha kegyelmével együttműködünk. A kis dolgokban is készségesen kell követnünk Isten ihletését. Isten nem kényszerít minket kegyelmével. Ezért lehetséges, hogy ellenállunk a kegyelemnek. Ez esetben a kegyelmek a mi hibánkból nem vezetnek minket az üdvösségbe. Szent Pál írja: Figyelmeztetlek titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába. (2 Kor 6,1) Jézus mondja: Senki sem jöhet énhozzám, hacsak az Atya, ki engem küldött, nem vonzza őt. (Jn 6,14)

4 4 A Szentlélek megszentel minket Szent Pál írja a Galateákhoz: Midőn elérkezett az idők teljessége, Isten elküldötte Fiát, hogy a fiaivá fogadjon minket. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét szívetekbe, aki ezt kiáltja: Abba! vagyis Atya! Ezért már nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, örökös is. (lásd:gal 4,4-7) A Szentlélek által részt kapunk a végtelenül szent Isten életéből és így leszünk Isten gyermekei, Krisztus fivérei és nővérei és az örök élet örökösei. Ezt az isteni ajándékot nevezzük kegyelmi életnek. A kegyelmi élet nagymértékben felülmúlja a természetes életet, ezért mondjuk természetfeletti életnek is. Isten gyermekeinek szívében a Szentlélek lakik. Ő az isteni élet lélegzete. Ő az eleven záloga annak, hogy majdan örökké az Atyánál fogunk élni. A Szentlélekkel együtt bennünk lakik az Atya és a Fiú is. Krisztus mondja: Hozzája megyünk és lakóhelyet szerzünk nála. (Jn 14,23) Ezért figyelmeztet Szent Pál eképpen: Nem tudjátok, hogy az Istennek temploma vagytok és az Isten Lelke lakik bennetek? (1 Kor 3,16) A kegyelmi élet a legbensőbb módon a szent Istenhez, minden kegyelem forrásához kapcsol minket, és ezáltal mi magunkat is megszentel. Ezért nevezzük a kegyelmi életet megszentelő kegyelemnek is. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint járjunk is. (Gal 5,25) Ha Isten gyermekei vagyunk, úgy is kell élnünk, mint Isten gyermekei élnek: szükséges, hogy szeressük és imádjuk Őt, szentségeit vegyük és szent akaratát teljesítsük. Így növekedünk a kegyelemben, bőséges termést gyűjtve az örök életre. Csak egy a fontos e világon: Isten gyermekéül élni. Csak egy a félelmetes: Istentől elszakadni, kegyelme nélkül meghalni és örökre veszendőbe menni. Az Úr megáldja, amit mi teremtünk És bátorítva őrködik felettünk, Hogy dolgainkat jól vigyük mi végbe, A változó világon mindig Öt dicsérve.

5 5 Személyes Pünkösd: A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGE Aki részesült a keresztségben, annak részt kell kapnia a Szentlélek kegyelmének teljességében is, amelyet Krisztus az első pünkösdön ajándékozott egyházának. Ezért rendelte Krisztus a bérmálás szentségét. A bérmálás kiszolgáltatása Midőn az apostolok Jeruzsálemben meghallották, hogy Szamaria befogadta Isten igéjét, elküldték az ottaniakhoz Pétert és Jánost. Ezek odaérve imádkoztak érettük, hogy elnyerjék a Szentlelket. Az ugyanis még egyikükre sem szállott le, hanem csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevében. Az apostolok tehát rájuk tették kezüket, és azok elnyerték a Szentlelket. (lásd: ApCsel 8,14-17) A Szentírásból tudjuk, hogy már az apostolok bérmáltak. A kereszténység első századaiban a bérmálást rendszerint azonnal a keresztség után kiszolgáltatták. Ezért következik a szentségek sorrendjében a bérmálás a keresztség után. A bérmálás rendszerint a püspök feladata. A pápa azonban felhatalmazást adhat a bérmálásra egy áldozópapnak is. A bérmálás a myróval történik. A myrót a püspök Nagycsütörtökön szenteli. A kereszt, mellyel a püspök, vagy az áldozópap megjelöli a bérmálandó homlokát, azt jelenti, hogy attól fogva ő Krisztus bajnoka és hitét nyíltan meg kell vallania az egész világ előtt. A megkenés a myróval azt jelenti, hogy a bérmálandó megkapja Krisztus erejét vagyis a Szentlelket. A bérmálás kegyelme Jézus az üldöztetés idejére azt ígérte tanítványainak: Mikor a zsinagógák, elöljárók és hatóságok elé hurcolnak benneteket, ne aggódjatok azon, hogyan és mivel védekezzetek vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanítja nektek, mit kell mondanotok. (Lk 12,11-12) Krisztus a bérmálásban betölt minket a Szentlélekkel. A Szentlélek segít abban, hogy hitünket benső meggyőződésből állhatatosan megvalljuk és bátran kiálljunk érte. Erőt ad a küzdelemben üdvösségünk ellenségei: a Sátán, rossz hajlamaink és a világ gonoszságai ellen. Képessé tesz minket arra, hogy a világ megszentelésében munkatársai legyünk és a családban, munkahelyünkön és a

6 6 közéletben apostolként működjünk. A keresztségben kapott kegyelmi élet a bérmálásban éri el teljes érettségét. Kiskorú gyermekekből a bérmálás kegyelme által Krisztus bajnokai lettünk. A bérmálás a keresztség bevégzése. A bérmálás eltörölhetetlen jegyet nyom lelkünkbe. E jegy pecsételi meg, hogy Krisztus bajnokai vagyunk és országában együtt működünk vele. E jegy egyben zálog arra is, hogy a Szentlélek erejével küldetésünket, mint megbérmáltak teljesíteni tudjuk. Arra, hogy a bérmálás kegyelmét minden nehézség közepette megőrizzük és bátran küzdjünk a világi gonoszság ellen, a lelkierősség sarkalatos erénye tesz minket képessé. A tiltott gyümölcs Azokat a helyeket, amelyek alkalmat adnak számodra az elbukáshoz, kerüld, mint az ostorcsapást, mert amikor számunkra láthatatlan a tiltott gyümölcs, akkor bennünk a vágy is gyengébb. Létrás szent János Mert minden ember életében van valamilyen tiltott gyümölcs. Egyeseknél egy egész csokorra való is található. Mindenekelőtt azonban, fel kell őket ismernünk. Mindezt a Szentírás segítségével megtehetjük. Miután pedig felismertük, jól el kell őket rejteni a szemünk elől, vagy pedig nekünk magunknak kerülni kell őket. Hogy mindez hogyan lehetséges, azt megtudhatjuk a szentatyák írásaiból csak cselekednünk kell. A legfontosabb azonban amit a szentatyák tanítanak, és amit felismerünk saját tapasztalásunk útján az nem más, mint mindenképp elkerülni az olyan eseteket, amikor a tiltott gyümölccsel érintkezhetünk. Azért, mert amíg e halandó testben élünk, mi mindnyájan gyengék vagyunk, és éppen ezért, a tiltott gyümölcs az elbukott test számára nagyon is édes. (Serafim igumen)

7 7 A Háromságos Halottak szombatja Mindnyájan azt szeretnénk, hogy azoknak, akik megelőztek bennünket ezen az úton, valamint a magunk számára is, hogy az Úr irgalmazzon és tegyen méltóvá az örök életre. Ahhoz, hogy ezt mi, vagy azok, akik már az Úrnál vannak, elérhessük, és célba érjünk, egyetlen út vezet azon fáradozni, hogy betartsuk, és a messzemenőkig megtegyük azt, amit az Úr meghagyott számunkra: Szeretni Istent mindenekfelett, felebarátunkat pedig, mint önmagunkat. Maga mondá az Úr, hogy: aki igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, örök élete van, és nem kerül ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Jn 5,24. Vagyis nem az, aki csak hallgatja, hanem aki meg is teszi azt. Ezen a napon templomainkban szerte a világon a Háromságos halottak szombatján, elhunytjainkra emlékezünk, közös szertartásokat végzünk értük. Ne feledkezzünk meg róluk, de magunkról sem, hogy addig, amíg van időnk, egyengessük a magunk számára is ezt az utat az örökkévalóságba Isten törvényeinek betartásával. Emlékezzünk arra is, hogy Isten az Egyház imádságán keresztül irgalmaz minden előttünk elköltözöttnek. Ragadjuk meg ezt az alkalmat, amikor közös fohászkodásban kérhetjük Isten irgalmát, magunk és hozzátartozóink számára, mert erre csak addig van lehetőségünk, amíg testben élünk. Maradjunk hűek Istenhez, tartsunk bűnbánatot, mert ezek híján aligha látjuk meg az elkövetkezendő élet világosságát. (Serafim igumen)

8 8 Pilinszky János: Pünkösd egy új templom falai között Szép ünnep volt Pünkösdvasárnap a Vecsés-Andrássy-telep híveinek. A templom építkezése között szünetelt s csak a hívek rendkívüli áldozata tette lehetővé, hogy a falak fölépüljenek, s a templom tető alá kerüljön. Végeérhetetlenül lehetne sorolnunk e nagyszerű áldozatosság példáit, de elég talán csak egyet említenünk. Az egyik hívő felajánlásának hiányzó összegét a Vöröskeresztnek nyújtott véradás díjából pótolta. Tette jelképes erővel világítja meg a telep valamennyi adományozójának templomépítő hitét. Az ünnepélyes szentmisét Várkonyi Imre prépost, az Actio Catholica országos igazgatója mutatta be nagy papi segédlettel. Mise közben ő mondotta a szentbeszédet is. Az ünnepélyes szentmisén a segédkezők között jelen volt dr. Radó Polikárp akadémiai tanár is. A fényes asszisztencia kíséretében érkező főpapot a templom kapujában virágcsokros kislányok és a vecsési egyházközség világi elnöke köszöntötte. Az üdvözlések elhangzása után a celebráns a hatalmas templomhajót zsúfolásig megtöltő hívek sorfala közt vonult az oltárhoz és kezdetét vette az ünnepélyes szentmise. Az országos igazgató szentbeszédében azt emelte ki, hogy a Szentlélek Úristen eljövetele vihar és tűz. Vihar, amely elseper minden értéktelent, minden kétséget, minden sötétséget az emberből, s amely világosságot gyújt az emberi lélekben. Felnyitja az emberi szemet, hogy ne csak alkotni tudjon, hanem valóban boldog legyen és az Isten útján tudjon járni. Szent Pál a galatabeliekhez írt levelében leírja, hogy az emberi lélek a Szentlélek vihara és tüze nélkül csak mire képes. Azt mondja az apostol: Lélek szerint éljetek, akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. A test a lélek ellen tusakodik, a lélek pedig a test ellen Tűz a Szentlélek Isten eljövetele. Az isteni szeretet az ember

9 9 lelkét feltüzesíti, hogy ne csak szájjal, de tettekkel is szeresse az Istent. Erre kell a Szentlélek tüze és ezt kapták az apostolok Pünkösd ünnepén. Azóta jár körül és tüzesíti a mi lelkünket is a nagy parancsban: a felebaráti szeretetben. A vecsési templom valóban a vecsésieké, s minden téglája valóságosan őrzi az építők keze nyomát. Falai még csupaszon állnak, de már ezeket a csupasz falakat is a szeretet, az odaadás láthatatlan, megható freskói népesítik be. És nem zavaró a sarokban álló hatalmas vaskályha, sem a burkolat nélküli mennyezet. Aki itt térdepelhet, nem azt látja, hogy félig kész templomban van, hanem valamiképp az alkotó szeretet műhelyében érzi magát. Az új vecsési templomot a hit és a szeretet emelte s ennek a hitnek és szeretetnek a jelenléte a templomlátogató legszebb és legmaradandóbb élménye. (Új Ember, május 24.) Visszatekintés Nyugdíjas Klub évi programjából. Téli hónapokban teadélután, pirítós kenyér készítés. Nőnapi, Anyák napi megemlékezés Hunyadi Mátyás Tagiskola tanulóinak ünnepi köszöntő műsora Görög Katolikus Egyházzal közösen meghívtuk a Sajó Gyöngye Népdalkört, akik szép népdalokkal szórakoztattak bennünket, mi pedig finom bográcsgulyással és süteménnyel vendégeltük meg a Népdalkör tagjait Két alkalommal voltunk fürödni: Hajdúnánáson és Bogácson. Bogácson étteremben ebédeltünk Klubtársunk Drótosné Magdika meghívására ellátogattunk Boldogkőváraljára, Magdika szülőházához. Itt az udvaron szalonnát sütöttünk. Uzsonna-délutánt tartottunk, melynek keretében zsíros kenyeret, paradicsomot, paprikát és más zöldségféléket fogyasztottunk Hagyomány, hogy minden hónapban köszöntjük és megünnepeljük névnapjukat ünneplő tagtársakat Karácsonyi ünnepeket és az év végi záró összejövetelen a Hunyadi Mátyás Tagiskola tanulói kedveskedtek szép ünnepi műsorral Az összejöveteleket imával kezdjük és fejezzük be.

10 10 Túrmezei Erzsébet - Pünkösd után Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. Pünkösd előtt - esedezés, esengés. Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. Csendesen várni - várni, hinni, kérni! Aztán - boldog pünkösd utánba érni! S pünkösd után - szent égi erőt-vetten, pünkösd után - Lélekkel telítetten. pünkösd után - bátor tanúvá lenni, pünkösd után - régit kárnak ítélni. Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után - adni, adni, adni! A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. [1] A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek (görögül pneuma, latinul Spiritus Sanctus) ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára: Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.

11 11 HÍREINK Hétköznapokon minden reggel órakor Szent Liturgiát végzünk. Május hónapban szokásosan esténként Parakliszt végzünk órakor. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket! Gyereknap kerül megrendezésre május 31-én vasárnap a kor kezdődő Szent Liturgia után. (Csoportfeladatok, ugráló vár, bábozás, kutyás bemutató, gyöngyfűzés, ikonragasztás, rajzverseny, bográcsgulyás, tűzoltó bemutató és habparty, kötélhúzás, ping-pong stb.szeretettel várjuk a családokat, gyerekeket erre a rendezvényre. Az elsőáldozás időpontja: Az oktatás az iskolai hitoktatás mellett hétfőn kor lesz az iroda- hittanteremben. Mi családunk Miskolci egyházmegyés családi lap 100 Ft-ét és a kispapok Élt és Világosság újság 150 Ft- ért kapható az újságok között. Sajópálfalai Zarándokház programjai Máj. 23. Ministráns találkozó lelki nap Béres Gábor atya Máj. 30. Házaspárok lelki napja Csejoszki Szabolcs atya Jún Ruszin Anyanyelvi Hagyományőrző Tábor Jún. 16. Tanév végi hittanos hálaadás Kiss Attila Jún. 21. Tanárok, tanítók hálaadása Jún. 23. Óvodapedagógusok és Bölcsődei dolgozók hálaadása Jún Kispapok lelkigyakorlata Fedor Péter atya Aug Edelény- Sajópálfala gyalogos zarándoklat Kovács Lajos atya Szept Ruszin búcsú Sajópálfala Kiss Attila

12 12 Pünkösd ünnepi rendje Pünkösd Vasárnap Utrenye Szent Liturgia Szuhakálló Búcsúi Szent Liturgia Keresztelő Keresztelő Vecsernye a Pünkösdi térdhajtási imákkal. Pünkösd Hétfő Dusnok Szent Liturgia Sajószentpéter Szent Liturgia és Körmenet Nyomár Szent Liturgia Hangács Szent Liturgia Vecsernye "Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek" ApCsel 2,3 SZENTPÉTERI LEVELEK Kiadja a Sajószentpéteri Görögkatolikus Egyházközség Felelős kiadó: Jármi Zoltán parókus (Elérhetőség: ) Sajószentpéter 3770, Vörösmarty út 12. Szerkesztés és nyomdai előkészítés: Ujházi Tibor Szerkesztőség címe: Bankszámlaszám: CIB bank

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve PPEK 293 Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve Országos Liturgikus Tanács A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com MÁJUS 2013 Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 1 Sám.16,7 2013. május Református Élet Jézus

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Fény és Forrás 2009. április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük

Részletesebben

Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május

Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május ÜZENET Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május Ige: Pál levele a Rómaiakhoz 8,12-17 Kedves Testvéreim! Pünkösdii üzenet Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai 2014 Pünkösdjén

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Rád tekintek Jézus, ki életem adója vagy. Teremtettségem tudatában egyetlen, ki végtelen és tisztán Szent, nagy. Ó mennyire szeretném

Részletesebben

Aki szeret, az látni akarja az Istent.

Aki szeret, az látni akarja az Istent. X.évfolyam 8. Szám 2012. december Aki szeret, az látni akarja az Istent. Mi senkit nem tudunk megmenteni! Egyedül Krisztus a Megváltó, ő tud megmenteni. Amikor egyre közelebb kerülünk hozzá, megtanuljuk,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2015 - IX. évf. 3. (61. sz.) Május PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu JÖJJ, SZENTLÉLEK! Hívjuk, várjuk a Pünkösd mia, a bérmálkozás mia, de

Részletesebben

A lélek tavasza. Nagyhét Húsvét. Lázár szombat 7.00-8.00-ig gyóntatás. 8.00 szent liturgia 18.00 vecsernye

A lélek tavasza. Nagyhét Húsvét. Lázár szombat 7.00-8.00-ig gyóntatás. 8.00 szent liturgia 18.00 vecsernye XII. évfolyam 4. szám A lélek tavasza 2014. április Lázár szombat 7.00-8.00-ig gyóntatás 8.00 szent liturgia 18.00 vecsernye Virágvasárnap 8.00 gyóntatás 9.00 utrenye 9.30 Szent Liturgia -barka szentelés

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Pünkösd. A Lélek megtapasztalása - a Szentlélek évében

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Pünkösd. A Lélek megtapasztalása - a Szentlélek évében SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Pünkösd A Lélek megtapasztalása - a Szentlélek évében A Szentlélek éve van. De hol van életünkben a Lélek? Mi a helyzet velünk, akik

Részletesebben

A Magyarországi Vincés Család lapja

A Magyarországi Vincés Család lapja VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXII. évf. 2. szám 2009. május Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, Hogy szépen tündököljék bennünk az Evangélium. (Énekeskönyv 378/4) Pünkösd. A Szentlélek ünnepe.

Részletesebben

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. (Jn 16,12-13) Szent XXIII. János pápa: Ó Vigasztaló Szentlélek,

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe

2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe II. évfolyam 1. szám 2015. január 2015 Hittel és imádsággal belépve az új évbe Jézus Krisztusra emlékezve lépünk be az Új Évbe! Az új év alaphangulatát az adja meg, ha imádkozva lépünk be a 2015-ös évbe.

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 2014 Több szeretetet a magyaroknak!

Részletesebben

15. Hogyan szól az apostoli hitvallás? ( Lásd az kérdések után a fontos imák között )

15. Hogyan szól az apostoli hitvallás? ( Lásd az kérdések után a fontos imák között ) TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 2014. 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 5. szám 2011. május JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA ELŐTT A Katolikus Egyházban minden évben a húsvétot követő negyedik vasárnapon, Jó Pásztor vasárnapján

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak!

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak! Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 1. szám 2015. január 11. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak! Az új év kezdetén boldogságot szokás kívánni

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 5. (48. sz.) Veni Sancte PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu HALADJATOK EGYRE ELŐBBRE! Egy tartalmas nyár után Istennek legyen

Részletesebben

"Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, aki veletek marad mindörökké."

Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, aki veletek marad mindörökké. Ugodi Harangszó Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője 2015. MÁJUS, PÜNKÖSD HAVA "Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, aki veletek marad mindörökké." (Jn 14,16) Kedves

Részletesebben