Horizontális együttműködés: tankönyvbemutató a 3. osztályos kompetencia alapú oktatás, magyar nyelv és irodalom, szövegértés témakörben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Horizontális együttműködés: tankönyvbemutató a 3. osztályos kompetencia alapú oktatás, magyar nyelv és irodalom, szövegértés témakörben"

Átírás

1 1 Horizontális együttműködés: tankönyvbemutató a 3. osztályos kompetencia alapú oktatás, magyar nyelv és irodalom, szövegértés témakörben Készítette: Józsa Anikó Mészáros Hajnalka Török Flóris Általános Iskola június

2 2 Horizontális együttműködés: tankönyvbemutató a 3. osztályos kompetencia alapú oktatás, magyar nyelv és irodalom, szövegértés témakörben I. BEVEZETÉS Iskolánkban 1985 óta folyik Meixner módszerű oktatás. Mára már minden évfolyamon lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekek e módszer segítségével tanulhassanak. Ezért június 10-én a horizontális együttműködés részeként a kompetencia alapú oktatás keretein belül a 3. osztályos tankönyvcsalád tankönyvbemutatójának adott otthont iskolánk. Résztvevők: Török Flóris Általános Iskola, mint házigazda 7 fő Páneurópa Általános Iskola 2 fő Kazinczy Általános Iskola Bugyi 1 fő Előadó: Damó Eszter II. A MÓDSZER A módszer, mely Dr. Meixner Ildikó logopédus-pszichológus nevéhez köthető, méltán része a kompetencia alapú oktatásnak. Meixner Ildikó a kedves, önzetlen, kreatív ember, aki a világ bármely táján megállta a helyét, sok nyelven olvasó-beszélő európai értelmiségi volt, aki a magyar gyógypedagógia, pedagógia, pszichológia egyik legnagyobb alakja, iskolateremtője volt. 50 dolgos év alatt olyan tanítási módszert dolgozott ki az olvasás, helyesírás megtanítására, a beszéd fejlesztésére, amely a mai legkorszerűbb kutatási eredmények alapján megfogalmazódó elvárásoknak is megfelel. Fejleszti a szükséges készségeket, érdekes, változatos feladatokat biztosít, a gyerekek játszva, sokat tevékenykedve tanulnak. Kiindulópontja mindig a gyermek, a maga életkori sajátosságaival, a természetes kíváncsiságából adódó tudásvágyával. A híres pályatárshoz, Maria Montessorihoz hasonlóan módszertanát fejlődésükben elmaradott kisgyerekek fejlesztésére dolgozta ki, majd adoptálta a harmonikus fejlődésű többség számára. Éppen ezért bármely iskolába lépő kisgyerek számára elérhető, a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét már a kezdeti időszakban

3 3 megteremti. Állítható, hogy e módszer hátránykompenzáló, kompetenciafejlesztő alapokon nyugszik. Iskolánk büszke rá, hogy pedagógusaink az elsők között ismerték fel ennek a módszernek a nagyszerűségét, rendkívül átgondolt, kidolgozott rendszerét. III. A HORIZONTÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A hálózati vagy horizontális együttműködés, egymástól tanulás napjaink szervezetelméleti, szociológiai szakirodalmának talán leggyakrabban használt kulcsfogalmai. Felgyorsult világunk változásainak követése nagy kihívás az élet minden területén. Versenyképes minőséget csak úgy lehet létrehozni, ha naprakészek vagyunk, követjük szakterületünk változásait, de ezt csak akkor vagyunk képesek felhasználni, ha a saját rendszerünket jól ismerjük. Mindezek hátterében meghatározó tényezőként ott áll szervezetünk saját küldetése, jövőképe. Rohanó világunkban azonban egyre kevesebb időnk van a változások követésére, a kutatási eredmények kipróbálására és beillesztésére a gyakorlatba. Hosszú időbe telik a beválás, a hatékonyság elemzése is. Ezért kapnak egyre nagyobb szerepet az egymástól való tanulás módszerei életünk szinte minden területén. A horizontális együttműködés talán legfontosabb jellemzője ugyanis az, hogy bevált gyakorlatokat közvetít. A horizontális együttműködés azt jelenti, hogy a helyi, térségi szereplők együtt alakítják ki jövőképüket, annak megvalósítási programjait, azok intézkedéseit, együtt végzik az ellenőrzést és az eredmények regisztrálását. Az aktív vertikális és horizontális együttműködés egyik fókuszpontja a fejlesztést fogadó régió lehet. Hiszen egyrészt közvetíthet a résztvevők között (elképzelések gondozása, azok kidolgozása, fejlesztési koncepció ápolása), ugyanakkor döntnökként is felléphet a megvalósítók között (regionális közbeszerzés vagy a fejlesztések elosztása), éppen a

4 4 közösségi érdekek (választott képviselet esetén beszámolási kötelezettséggel) határozott érvényesítésével. Legfontosabb céljai: a bevált gyakorlatok megismerése, saját rendszerünk jobbítása, az együttműködés lehetőségeinek felkutatása. Előnyei: nyitott, rugalmas, egymásra figyelő kommunikációt feltételez; jól működő gyakorlatokat közvetít saját szervezetünk működésének jobbítása mindig az elsődleges cél marad; egymást támogató fejlesztési rendszerek jöhetnek létre. Mindezek figyelembevételével iskolánkban a következő gyakorlatot ismerhettük meg: IV. A BEMUTATÓ ANYAGA, KAPCSOLÓDÁSI PONTOK KOMPETENCIAFEJLESZTÉS TERÜLETEIVEL A hónapról hónapra Meixner-módszeren alapuló 3. osztályos anyanyelv tankönyvcsalád bemutatása A tankönyvcsalád kidolgozása a Meixner Alapítvány keretei között, a HEFOP P /1.0 programban történt között. A taneszközfejlesztés, kipróbálás színtere a Rákospalotai Meixner Iskola volt, ahol 2000 óta folyik inkluzív oktatás. A

5 5 AZ OLVASÓKÖNYV-SOROZAT KONCEPCIÓJA Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. 1. AZ OLVASÁSTANULÁS NEM ZÁRUL LE ELSŐ OSZTÁLYBAN: 2. osztályban az olvasásórák felét olvasástechnikai feladatok adják, másik felét szövegfeldolgozások. 3. osztályban a szövegolvasást megelőzően olvasástechnikai gyakorlatokkal készítik elő a szövegolvasást. 4. osztályban a szövegek az évek során fokozatosan, de erőteljesen nehezednek Marék Veronikától a hosszú történelmi olvasmányig. 2. A SZÖVEGEK TERJEDELME NŐ: 2. osztályban heti 2 rövid, maximum fél oldalas olvasmány 3. osztályban heti 2-3 általában 1 oldalas, de maximum másfél oldalas olvasmány 4. osztályban heti 2-3 általában 2 oldalas, de maximum négy oldalas olvasmány 3. A SZÖVEGFELDOLGOZÁS ELSŐ LÉPCSŐFOKA A NYELVI MEGÉRTÉS Az anyanyelvi kommunikáció az idegen nyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is

6 6 igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. 1. osztályban a szövegek szókészlete és nyelvi megformáltsága évrőlévre fokozatosan, de intenzíven nehezedik: 2. osztályban nehezebb szavak csak a szószedetekben fordulnak elő, a szövegekben szinte egyáltalán nem. A szövegek mondatai rövidek, ritka az összetett mondat. 3. osztályban, a szövegekben max idegen szó, kifejezés előfordulhat, de a választott többségében elbeszélő- szövegek nyelvezete mai. 4. osztályban, a szövegekben már sok idegen szó, kifejezés lehet, mivel fontos felkészülni a felső tagozatos szaktárgyi tanulás olvasási igényeire. 4. AZ OLVASÓKÖNYVEK EGYSÉGES FELÉPÍTÉSE A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget, ezért a tankönyv felépítésénél cél volt: 1. hónapokra szerkesztettség 2. az egyes hónapok hónapbevezetővel kezdődjenek, 3. heti vers mindenki számára elérhető legyen

7 7 4. a szövegek kiválasztásában törekedtünk az évszakokhoz, ünnepekhez való kapcsolódásra 5. hagyományos kulturális elemeket hordozzon 5. A SZÖVEGVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI A szövegek legyenek hangulatosak, derűsek, az élet harmóniáját sugárzók. Legyen bennük humor. Legyenek a mai gyerekek életvilága, szemlélete, életvitele számára is elérhetők. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént mindennapi életében, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a mindennapi tevékenységek során van szükség. Biztosítsák a gyerek számára a személyes irodalmi élményt, ugyanakkor hordozzák azokat a hagyományos kulturális elemeket, amelyek közös nemzeti kultúránk alapjai, illetve a felső tagozatos irodalomtanítás előképei. 6. AZ IRODALMI SZÖVEGEK FELDOLGOZÁSÁNAK LÉPÉSEI Ismerkedés a szöveggel Ismeretlen, bizonytalan jelentésű szavak és kifejezések gyűjtése, értelmezése Konkrétumok felidézése, kikeresése, rendszerezése,megjelenítése, rögzítése cselekmény leírások szereplők helyszínek vázlat Értelmezés, újraolvasás

8 8 Házi feladat megoldása, megbeszélése Utógondozás 7. AZ IRODALMI SZÖVEGEK FELDOLGOZÁSÁNAK ESZKÖZEI, KELLÉKEI Olvasókönyv Differenciált feladatlapok Rajzok készítése Borítékos feladatok Dramatikus játék Képek, dokumentumok, tárgyak Kapcsolódó művészeti alkotások (zene, film) Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezésének, fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. 8. AZ ÓRASZERVEZÉS SAJÁTOSSÁGAI vizualitás kiemelt szerepe A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. változatos tanulói tevékenység dramatikus lehetőségek kiaknázása szükséges és elégséges differenciálás

9 A vizualitás szerepe a szókincsbővítésben, leírások értelmezésében (tárgyak, helyszínek, szereplők) a cselekmény rendezésében, rögzítésében a személyes irodalmi élmény képi megfogalmazásában Változatos tanulói tevékenység frontális osztálymunka egyéni feladatvégzés: feladatlap megoldása, borítékos feladat, rajzolás kiscsoportos feladatvégzés: közös feladatmegoldás, közös ellenőrzés, dramatizálás kooperatív tanulási forma A kooperatív tanulási forma a tanulók kiscsoportos tevékenységén alapszik. Szerepet játszik a tanulók intellektuális képességeinek, valamint a szociális- és együttműködési képességeinek kialakulásában és fejlődésében. A konstruktív tanulási elméletre épül, vagyis az ismeretek elsajátítása nem befogadó, hanem alkotó módon történik. A kooperáció nem azt jelenti, hogy a tanulók csoportokba rendeződnek, és a saját feladatukkal foglalkoznak. A hangsúly a közös munkán, az együttműködésen van. A szociális készségek területén képzetlen tanulók nem tudnak közösen együttműködni. Meg kell nekik tanítani azokat a technikákat, melyek az együttműködéshez szükségesek. A csoportok általában heterogének. A gyengébben teljesítő tanulók esélyt kapnak, hogy ne maradjanak le, a jobb képességűek tanítva tanulhatnak, így tudásuk mélyebbé válik. Mivel a tanulás tevékenységhez kötődik, a motiváció erős. A diákok megtanulják, hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Ez növeli önbizalmukat, erősíti kritikai érzéküket, elősegíti a szocializációt 8.3. Dramatikus lehetőségek kiaknázása Párbeszédek összeolvasása Elbeszélő szövegből párbeszédek alkotása Érzelmi állapotok megjelenítése a szöveg alapján - gesztusok, mimika, hangsúly, hanglejtés, hangerő

10 10 Jelenetek eljátszása Improvizálás Színjátékok (betlehemes) Szükséges és elégséges differenciálás A módszer kiemelten kezeli a tanulói esélyegyenlőség megvalósítását. Nevelési oktatási tevékenységünkben igyekszünk megtalálni azokat a hátránykompenzáló módszereket, eljárásokat, amelyekkel a tanulási - tanítási folyamat eredményesebbé tehető. Az élethosszig tartó tanulás alapkészségeinek elsajátításához nagyon fontos feladatunk a képességek kibontakoztatása. Egyéni különbségek, amelyeket figyelembe kell vennünk: olvasástechnika szövegértés munkatempó szókincs verbális kifejezőképesség figyelmi kapacitás rendelkezésre álló ismeretanyag 9. A DIFFERENCIÁLT MUNKAFÜZET SAJÁTOSSÁGAI Két feladatsort állítottunk össze az olvasmányok többségénél. Ez több problémát is felvet: Ki melyiket kapja? (Változhat év közben.) A feladatlapok formailag, technikailag különbözőek. A könnyebb feladatsor az esetek döntő többségében nem redukált feldolgozási szintet eredményez, hanem több segítséget nyújt a szöveg értelmezéséhez. Az irodalmi szövegek feldolgozásának céljai Az irodalmi élmény mélyítése Szókincsbővítés A szövegben való eligazodás képességének fejlesztése A mindennapok problémáinak megoldására a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek.

11 11 A matematikai kompetencia - eltérő mértékben - felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. Ezek a gondolkodási műveletek éppúgy alkalmazhatóak a szövegértés- szövegalkotás területén is. Jellemek, helyzetek, konfliktusok felismerési, értelmezési képességének csiszolása A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. Az olvasás eszközszerű használatának gyakoroltatása A szaktárgyi tanulás előkészítése A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. Szociális érzékenység finomítása Olvasóvá nevelés

12 12 V. ZÁRÓ GONDOLAT Az eredményes tanulás további feltétele a helyes szövegértés és logikus gondolkodás képességének kialakítása, továbbfejlesztése. Kompetencia alapú oktatásunk lehetővé teszi, hogy a szükséges készségeket minél eredményesebben fejlesszük tanulóinknál. Ennek érdekében elsősorban a tanítási órákon alkalmazott differenciált foglalkozásokkal, vagy tanórán kívüli egyéni és felzárkóztató foglalkozásokkal kívánjuk ezt létrehozni. Lehetőség szerinti felzárkóztatást biztosítunk egyéni foglalkozás formájában diszlexiás, diszgráfiás tanulóink számára is. VI. MELLÉKLETEK 1. Az előadás bemutató anyaga 2. Fényképek a bemutatóról 3. Jegyzőkönyv 4. Jelenléti ív 5. Meghívó

13 13 1. MELLÉKLETEK Damó Eszter - Csorba József: A Hónapról hónapra Meixnermódszerű harmadik osztályos szövegfeldolgozó munkafüzet feladattípusai Szókincsbővítés 1. Színezd azonos színűre és kösd össze az összetartozókat! délnek Afrika felé 2. Keresd meg a jelentését és színezd egyforma színűre! 3. Fejezd be a mondatokat az alábbi szókapcsolatokkal! 4. Mit jelenthet a szövegben? Húzd alá! Örömét éred ennek a fának 5. Fogalmazd meg másképpen! Az aláhúzott szavak helyett keress más kifejezést! 6. Mit jelent? Húzd alá! nyalánkság nyalni szokás finomság édesség falánkság 7. Húzd alá a szövegben, ami ezt jelenti: Célba vett minket a puskájával. 8. Írd ide másképpen az aláhúzott részt! Az állatoknak csöppet sem tetszett a nyulacska kényelmeskedése. 9. Írd be a mondatokba a táblázatban található kifejezéseket! Illessz hozzájuk toldalékot is, ha szükséges! meghá früstö megtraktá puhint örül bebegyel l k l rajta Az első szünetben az iskolában. szoktunk 10. Fejezd be a mondatokat az alábbi szókapcsolatokkal!

14 Mit jelenthet az alábbi szövegrészlet? Keresd meg, és húzd alá! minden hajnalban felborult egy óriási tejesköcsög, amiből vastag fehérség borította el a völgyet hótakaró borítja be a zúzmara lepi be a köd üli meg a völgyet tájat növényeket 12. Hogyan szerepelnek ezek a kifejezések a szövegben? 13. Írj a füzetedbe mondatokat a történettel kapcsolatban az alábbi szavaknak a felhasználásával! 14. Mit jelent? Írd le más szavakkal a füzetedbe! 15. Mit jelent? Írd ide másképpen! 16. Mit jelent a szövegben? Írd mellé! 17. Keress hasonló jelentésű szavakat a szövegből! 18. Egészítsd ki a mondatokat a mese megfelelő kifejezéseivel! 19. Fogalmazd meg másképpen, és írd le a füzetedbe! 20. Keress a szövegben a képekhez tartozó fogalmakat! Írd ezeket a megfelelő kép alá! 21. Mit jelent? Színezd ki a fogalmakat, és rajzold be a képre ugyanazzal a színnel! 22. Hogyan szerepelnek a történetben az alábbi kifejezések? Húzd alá a szövegben, s jelöld a margón a megfelelő számmal! 23. Írd le más szavakkal! 24. Próbálj meg a megtalált kifejezések közül minél többel mondatokat fogalmazni az iskolai tapasztalataidról élményeidről. Írd le a füzetedbe a mondatokat! 25. Mit jelent? Használd az Értelmező Kéziszótárt! 26. Mit jelent? Írj magyarázatot amelyikhez tudsz! Csoportmunka: Beszéljétek meg, mit jelentenek az alábbi idézetekből a vastagon kiemelt fogalmak, kifejezések! Vajknak is, meg kellett merítkeznie a szent vízben. Irodalmi élmény 1. Húzd alá a szövegben azt a részt, ami a legjobban tetszett! Készíthetsz róla rajzot is!

15 15 Irodalomelmélet Miért? 2. Rajzold le az a jelenetet, ami a legjobban tetszett! 3. Beszéljétek meg! A történet írója milyen kapcsolatban lehet a természettel? Hogyan érezhet iránta? Miből derül ez ki? 27. Keresd ki a könyv tartalomjegyzékéből az alábbi történetek szerzőit Karikázd be! népmese, műmese, monda, regény, verses mese Miért? 29. Melyik csoportba tartozik a történet? Karikázd be! Miért gondolod? regény népmese műmese monda verses mese 30. Melyik csoportba tartozik a történet? 31. Jegyezd meg: 32. Színezd egyformára a rímelő szavakat! 33. Ez a mese verses mese. Keresd meg és húzd alá a mesében a rímeket! 34. Beszéljétek meg! Az eddig olvasott történetek közül melyek azok, amik valamiben hasonlítanak a kis csillag történetére? Melyik, és miben? Lényegkiemelés, értelmezés 35. Húzd alá a jó választ! Kérdés? Válaszlehetőségek. 36. Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! 37. Húzd alá azt a részt a történetben, ami a kérdésekhez tartozik! 38. Húzd alá az olvasókönyvedben a választ! 39. Keresd meg a mondatok befejezését és kösd össze!

16 Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? 41. Felelj a kérdésekre! Mire volt büszke a szarvas? Miért? 42. Rajzold le a legnagyobb képtelenséget! 43. Írj az igaz mondatok elé i betűt, a hamis mondatok elé pedig h betűt! 44. Jelöld az igaz mondatokat i betűvel! A hamis mondatokat fogalmazd át igazzá! Úgy ír le a füzetedbe! 45. Keresd meg az igaz mondatokat! Írj elé i betűt! A hamisakban húzd alá, ami nem jó! Írd le kijavítva a hamis mondatokat a füzetedbe! 46. Húzd alá a mondatoknak azt a részét, ami nem a történetnek megfelelő! Javítsd a mondatokat a füzetedben! 47. Összekeveredtek a mondatok. Tedd rendbe őket! Először válogasd szét a táblázatba, majd írd le jól a füzetedbe! 48. Készíts rajzot a történethez! Válaszd ki az egyik témát! 49. Jelöld nyilakkal a útvonalát! 50. Jelöld nyilakkal a vándor útvonalát! Páros munka: beszéljétek meg, hogy becsapta-e a.. Tájékozódás s szövegben 51. Állítsd össze a manók zenekarát! 52. Milyen volt a zene manók táncához? Írd le a füzetedbe! 53. Csoportmunka: Mi minden hallatszik a februári erdőben? Mi az, amit még nem lehet hallani? 54. Húzd alá az olvasókönyvedben a favágó udvarias mondatait! 55. Mit jelentett Attila álma a táltosok szerint? Húzd alá a választ a történetben! 56. Egészítsd ki a Fehér király arcképeit! 57. Színezd ki a rajzon, milyen színű februárban a táj a történet szerint? 58. Mit készít? Színezd azonos színűre!

17 17 A szűcs bőrből, csizmát 59. Színezd megfelelő színekkel a képtörténet képein azokat a részleteket, aminek színei a meséből kiderülnek! 60. Készíts rajzot a fecskék útra keléséről a rajzfüzetedbe! 61. Rajzold le a hollót ötletének megvalósítása közben! 62. Rajzolj két arcképet a Fehér királyról! Az egyik a történet elején, a másik a végén ábrázolja! 63. Idézzük fel a történetet, egészítsétek ki a mondatokat a szöveg alapján! 64. Húzd alá a szövegben azokat a részeket, amelyek a kérdésekhez tartoznak! 65. Állítsd össze a szöveg alapján az alábbi állatok téli étlapját! Írd le a füzetedbe! 66. Válaszolj a kérdésekre a szöveg felidézésével! Ellenőrizd a válaszokat a szöveg alapján! 67. Húzd alá a szövegben azokat a részeket, amelyek a kérdésekhez tartoznak! Hol találhatóak ezek a részletek? Írd be a minta szerint hol kezdődnek! oldal bekezd és sor Soron belül (eleje, közepe, vége) 1 Miért indultak útnak a elején. magyarok? 68. Rajzolj térképet a vándor útjáról! Jelöld rajta a helyszíneket is! 69. Rajzold le a történet végét! 70. Oszd be keretekkel a szöveget az alábbi három részre! 71. Válogasd szét színekkel, hogy mit szeretett Lala, és mit nem! 72. Csoportmunka: Mi mindent lehet kiolvasni a szövegből a gólyák szokásairól? Írjátok le a füzetbe! 73. Azt jelölik a nyilak, hogy kinek ki a fia! Rajzold be a hiányzó nyilakat!

18 18 Szereplők 74. Írd ki a mese szereplőit a füzetedbe! 75. Hány szereplője van a mesének? szereplő 76. Válaszd ki a listából a történet szereplőit? Karikázd be őket! 1. Melyik madár szerepel a történetben? Karikázd be! góly fecs sas pacs vadli a ke irta ba 77. Kire igaz? Színezd azonos színűre! 78. Milyen tulajdonságok illenek a szereplőkre? Írd a szereplők neve mellé! 79. Kik a szereplők? Egészítsd ki a listát! 80. Írd fel a füzetedbe a mese címét! Írd alá, hogy kik a szereplők! 81. Csoportmunka: az alábbi felsorolásból minden név megtalálható a történetben. a jó Isten Szent Péter angyalok kis csillag gyermek nagy csillag boltos asszony Kik azok közülük, akiket csak megemlít a mesélő, nem tényleges szereplői az eseményeknek? Megbeszélés alapján karikázzátok be őket! Húzzátok alá a szövegben azokat a részeket, ahol felbukkannak! 82. Válogasd ki a szereplőkre illő tulajdonságokat! Írd melléjük! 83. Milyen volt a nyulacska? Színezd ki a rá illő szavakat! 84. Kire igaz? Színezd azonos színűre! büszke tapasztalatlan ostoba apa szerencsés pénzéhes fiúk kíméletlen ártatlan furulyaárus élelmes 85. Borítékos feladat: melyik szereplő érezte, gondolta ezt?

19 Beszéljétek meg! Milyen változásokat lehet megfigyelni a szereplők tulajdonságaiban? Fogalmazás 87. Válassz címet a Beszéljétek meg! Mi a véleményetek a történet címéről? 89. Milyen címet lehetne még adni ennek a mesének? Írd le! 90. Keretezzétek be az olvasókönyvi szövegben (bevezető) 91. Mi derül ki a bevezetőből? 92. Csoportmunka: Mi lehetett a történet előzménye? Írjatok bevezetőt! 93. Írjatok hozzá bevezetést és befejezést! 94. Csoportmunka: A történetet befejezését elhagytuk az 95. Írj olyan befejezést, ami nem ilyen szomorú! 96. Páros munka: Játsszátok el Péter és a király párbeszédét! 97. Páros munka: Írjatok párbeszédet! 98. Szerinted hogy fejeződhet be a történet? Írd le a füzetedbe! 99. Keretezd be a szövegben azt a részt, amiben a történet befejezése található! Beszéljétek meg! Mi derül ki ebből a részből? Miért fontos ez a rész? 100. Csoportmunka: Illesszétek össze a 3. boríték mondatait párbeszéddé! Írjatok hozzá bevezetést és befejezést is! 101. Fogalmazás csoportmunka: Írjatok párbeszédet 102. Alkoss a 9. boríték mondataiból párbeszédet! Egy már ismert történethez kapcsolódik Egészítsd ki a párbeszédet! 104. Csoportmunka: Írjatok párbeszédet arról, hogyan vitatták meg! 105. Beszéljétek meg! Hogyan ér véget a történet? Miért hiányzik 106. Csoportmunka:Válasszatok ki egy címet az alábbiak közül, és írjátok le másképpen! Hogyan veszítettem el a

20 20 púpomat? (A vidám púpos meséli) Írj párbeszédet a füzetedbe arról, amikor a tanító bemegy a kocsmába, vacsorának valóért! 107. Borítékos feladat. Eseményképek 108. Milyennek képzeled a nevük alapján a testvéreket? Rajzold le a füzetedbe, hogyan nézhetnek ki! 109. Fogalmazás: A kocsmáros meséli el a három fiú történetét Páros munka: írjátok le a történetet az erdei öreg szemszögéből. Mese és valóság 111. Húzd alá a szövegben azokat a részeket, amik a valóságban nem történhetnek meg! 112. Beszéljétek meg! Mi minden lehet valóságos ebben a történetben? 113. Húzd alá a szövegben azokat a részeket, amelyek a valóságban nem történhetnek meg! Hány ilyen eseményt találtál? Írd le őket a füzetedbe! 114. Húzd alá a mesében azokat a mondatokat, amik a szereplők megfigyelhető tulajdonágai! Írd le ezeket röviden, a saját szavaiddal a füzetedbe! 115. Húzd alá azokat a szövegrészeket a mesében, amik a valóságban is megtörténhetnek! 116.Melyek a csodás részei a történetnek? Keresd ki a szövegből, és húzd alá, ami semmiképp sem történhetett meg a valóságban! 117. Vannak a történetnek olyan részei, amelyek a szemünk láttára is megtörténnek. Húzz alá ilyen szövegrészeket! 118. Húzd alá a szövegben azokat a részeket, amelyek a valóságban nem történhetnek meg! Hány ilyen eseményt találtál? Rekonstrukció, bővítés, aktualizálás

21 Keresd meg az összefoglalás mondatainak a befejezését! Jelöld keretezéssel a mondatokhoz tartozó részeket a szövegben! Egyszer egy ember hogy milyen sok pénzük van Számozással rendezd sorba az összefoglalás mondatait! Jelöld be a szövegben keretezéssel a mondatokhoz tartozó szövegrészeket! Az öreg kapott egy aranyat az önzetlenségéért. ny Ez a mese láncmese. Pótold a hiányzó láncszemeket! 122. Egészítsd ki az összefoglalás mondatait az alábbi szavakkal! pásztorfiú kard különös pöröly 123. Pótold nyilakat a vándor útvonalán! 124. Rajzolj térképet a vándor útjáról! 125. Páros munka: Próbáljátok meg elmesélni a történetet szemszögéből! 126. Összekeveredtek az összefoglalás mondatai! Szerencsére a mondatok eleje a helyén maradt. Húzd alá az elkeveredett részeket, s a hibás mondatokat írd le jól a füzetedbe! 127. Írd le a válaszokat a füzetedbe! Ha ügyesen választod meg a mondatok sorrendjét, a mese rövid összefoglalását kapod! 128. A kérdések segítségével írj összefoglalást a füzetedbe! 129. Egészítsd ki az összefoglaló mondatait! 130. Egészítsd ki az összefoglalót! 131. Páros munkában próbáljatok összefoglalót írni a történetről a füzetbe! 132. A mondatok kiegészítésével készíts összefoglalást a történethez! 133. Keresd meg az összefoglaló mondatainak befejezését és színezd azonos színűre! Számozással állítsd sorrendbe a mondatokat! 134. Állítsd sorba számozással a vázlatpontokat úgy, ahogy a mesében történt! Az utolsó vázlatpontot neked kell kitalálni!

22 Rendezd össze a borítékból a párbeszédet! 136. Rakd sorrendbe az 4. boríték képeit! A képek alapján egészítsd ki a hiányos vázlatot! 137. Fejezd be az összefoglalás hiányos mondatait! Próbáld meg emlékezetből, s ha készen vagy, ellenőrizd a szöveg alapján! 138. Rakd sorba a képeket és a hozzá tartozó vázlatpontokat! A képek és a vázlat alapján láncmeséléssel mondjátok el a történetet! 139. Páros munka: Játsszátok el Péter és a király párbeszédét! 140. Oszd be keretekkel a szöveget három részre! Adj címet a részeknek! 141. Fejezd be az összefoglalás elkezdett mondatait! 142. Rakd sorrendbe az 5. boríték képeit! A képek alapján egészítsd ki a hiányos vázlatot! 143. Rakd sorba a boríték eseményeit! 144. Borítékos feladat. A szavakból mondatok 145. Borítékos feladat. Vázlat 146. Borítékos feladat. Képtörténet 147. Állítsd sorrendbe a történetről szóló mondatokat számozással! A róka kitalálta, hogyan segítsen az V öreg ló baján Rajzoljátok le a mesét láncrajzolással! 149. Csoportmunka. Olvassátok fel hangjátékszerűen a mesét! Osszátok el a szerepeket egymás között! A mesélők is többen vannak, 150. A saját keresztnevednek ismered a történetét? Kérdezd meg szüleidet,! 151. Beszéljétek meg! Szólások, közmondások, hagyományok 152. Húzd alá a meséhez illeszkedő szólást! 153. Melyik szólás illik a mesére? Húzd alá! 154. Gyűjtsetek még ebes, kutyás szólásokat, közmondásokat és írjátok le!

23 23 (Segít Ó. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások című gyűjteménye) 155. Írd le, mit jelentenek a szólások! Ha nem tudod, nézz utána! 156. Milyen tanulsága lehet a mesének? Húzd alá! Több is jó lehet! 157. Beszéljétek meg! Milyen karácsonnyal kapcsolatos népszokásról hallottatok már? Mit szerettek legjobban a ti otthoni karácsonyotokban? 158. Már olvastál a karácsonyi népszokásokról. Mit tudsz a karácsonyi kántálásról? Írd le a füzetedbe! 159. Mit jelentenek a szólások? Keresd a párját! 160. Milyen tanulsága lehet a mesének? Húzd alá! Több is lehet! 161. Mit jelentenek a szólások? Színezd egyforma színűre! lóvá tesz ellátja a baját 162. Keresd meg a szólások magyarázatát! Színezd azonos színűre! Melyik illik a történetre? Jelöld csillaggal! Fonológiai elemzőkészség fejlesztése 163. Borítékos feladat. Rakjátok ki a szókapcsolatokat! 164. Rejtvény 165. Írj olyan szavakat, amelyek így kezdődnek! 166. Egy betűt változtass meg és írd le az új szót! hoz, húz, 167. Írd be a szavakba a hiányzó mássalhangzókat! Az olvasmány szavaiból válogass! -ó-a: gólya 2. FÉNYKÉPEK

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge

http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge Mi is az a Tudástár? nyelvi sokszínűségről szóló fejezetek gyűjteménye nyelvek sokfélesége az egyes nyelvi szinteket érintve a nyelvi diverzitás társadalmi

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK A FÉLSIVATAGI NÉPEK ÉS KÖRNYEZETÜK Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM SZKA_207_15

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc)

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc) Óravázlat 4. osztályos környezet Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc) Oktatási cél: Hazánk tájegységeinek felszíni adottságai, természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei képekben, elhelyezése

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

A mérés tárgya, tartalma

A mérés tárgya, tartalma A mérés tárgya, tartalma 1 A TUDÁS Az oktatás elméletének egyik legősibb problémája az ismeretek és a képességek viszonyának értelmezése. A tudás részei, elemei tekintetében számos álláspont alakult ki,

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben