A CSURGÓI REFORMÁTUS CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK SZAKKATALÓGUSA CSURGÓI KÖNYVTÁR VIII. KÖTET.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSURGÓI REFORMÁTUS CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK SZAKKATALÓGUSA CSURGÓI KÖNYVTÁR VIII. KÖTET."

Átírás

1

2 A CSURGÓI REFORMÁTUS CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK SZAKKATALÓGUSA CSURGÓI KÖNYVTÁR VIII. KÖTET. FELELŐS KIADÓ: BENE KÁLMÁN DR. UJ-SOMOGY NYOMDA- ÉS LAPKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, KAPOSVÁR (NYOMDÁÉRT FELEL: ERDÉLYI JÓZSEF)

3

4 A KÖNYVTÁR FEJLŐDÉSÉNEK VÁZLATA. (Előszó gyanánt.) A csurgói református Csokonai Vitéz Mihály gimnázium nagykönyvtárának történetét az évi nyomtatott értesítőben Kondor József tanár írta meg. Ebből tudjuk, hogy a könyvtár alapját 1800-ban Sárközy János vetette meg, majd 1819-ben Nagyválhy János gyarapította az állományt, főként deák és német nyelvű művekkel. Mélyen megható, hogy iskolánk alapításának ez a lánglelkű, széles látókörű harcosa és munkása minden irányban milyen gazdag figyelmet tanúsított. A feljegyzések szerint 1839-ben a könyvtár már 500 kötetből állott, s annak gyarapítását főleg szépirodalmi részében Kacsóh Lajos tanár szorgalmazta nagy lelkesedéssel. így szülelelt meg az ú. íx. szépirodalmi könyvtár, amelynek fejlesztéséhez Mezey Pál és Budai Pál járultak hozzá nemes adományaikkal (utóbbi 541 könyvet és 80 térképet adományozott). Később a Földváry testvérek áldozatkészségével (363 kötet) a könyvtár az évben már 5000 kötetből állott s ezt a számot a Pápai Főiskola (717) és az Erőss-család nagylelkű adománya (500) jelentékeny mértékben növelte. Az eddig felsorolt adományokon kívül az inlézet fenntartótestülete is minden évben igyekezett a könyvtár mennyiségét, s főként minőségi értékél növelni. A leggazdagabb csoport eleitől fogva a hittudomány körébe vágó könyvek sorozata volt, s nem említve a magyar szépirodalom szakjának elmaradottságát, a könyvtár állománya különösen a modern nyelvek és irodalmak szempontjából volt szegényes. A fejlődés második szaka az évben kezdődöli, amikor iskolánk főgimnáziummá lett. likkor vetették meg a külön ifjúsági könyvtár alapját ojy módon, hogy a nagykönyvtárnak a tanuló-ifjúság részére is alkalmas, sőt kívánatos köteleit külön gyűjteményben helyezték el. Ebben az évtizedben egyébként id. Csorba Ede (456) és a Nyikos-Kacsóh-család értékes ajándékai (579) gyarapították a könyvek számát. A XIX. század végén és a XX. század elején nem történt jelentősebb esemény. Évről-évre fejlődött és gazdagodott a könyvtár, minden különösebb mozzanat nélkül. Hatalmas lendülettel segítette elő a fejlődést a XX. század második évtizede, amikor Török Ferenc ajándékából 859 kötet, az Erősscsalád újabb adományán kívül (273) Sárközy György főispán valóban kiemelkedő nagylelkűségéből 2600 könyv jutott a könyvtár birtokába. A Sárközy-féle adomány nemcsak számban a leg- 1*

5 4 tekintélyesebb, hanem belső értékében is nagyon számottevő. Sok ritka, régi és bibliofil szempontból is felette értékes darabbal gazdagította állományunkat. Az újabb évtizedek jelentősebb adományozói még a következők: Falussy Gusztáv dr. ( k), Kulcsár Endre ( k.), Mátlíé Lajos ( k.), Éhn Kálmán dr. (, k.), Bosznay István hagyatéka (1930.), dr. Fekete Gyula (1935.), a keszthelyi református egyházközség és legfőképpen őrgróf Pallavicini György ( k.) Kisebb gyűjteményekkel növelték az állományt: Bodola László, özv. Halka Mórné, Várnay Ernő dr. (1929), Czibor Ferenc, özv. Szánthó Jánosné (1931), továbbá a Csurgói öregdiákszövetség, a Magyar Gazdaságkutató Intézet, a Dunántúli Bank és Takarékpénztár R-T., zilahi Matoltsy Sándor dr. és még sokan mások. Az igazgatótanács az utóbbi években nagy áldozatkészséggel igyekezett könyvtárunkat fejleszteni, gazdagítani és a kor színvonalára emelni. így csak az évben 3000 pengő fedezetet biztosított erre a célra. * * * Talán nem lesz érdektelen, ha felsoroljuk azoknak a tanároknak a nevét, akik megállapíthatólag a könyvtár őrei, gondozói voltak: Kacson' Lajos (1840-es évek), Horváth József, Czibor Mór (1860-as évek), Héjas Pál, Zöld Ferenc (1870-esé\ek),. Dombi Vince, Nagy József (80-as évek), Kondor József ( !), Horváth József dr ( ), Maller Dezső (1917), Bene Kálmán dr. ( ), Bodó Jenő ( ), Écsy Ödön dr. ( ), Nyiri Antal dr. (1937 ). * * * A könyvtár első katalógusát Héjas Pál igazgató állította össze 1880-ban, amely szerint az állomány 4047 mű volt 6550 kötetben. A második, nyomtatott katalógus Kondor József tanár tollából 1892-ben jelent meg, s ez már 4648 műről számol be 8472 kötetben. Jelentősebb rendezés történt 1920-ban, amikor az állomány 8318 mű volt kötetben. Szomorú tény, hogy az 1892-es nyomtatott katalógusban feltüntetett könyvek közül ekkor már sok hiányzott. A könyvtár az évi értesítő szerint művet számlált kötetben vagy füzetben. Az igazgatótanács határozatából az iskolai évben kezdődött meg a könyvtár gyökeres rendezése, a könyveknek nagyság szerint való elhelyezése és sorszámozása, a cédulakataló. gus elkészítése, s ez a nagy és nehéz munka év nyarán fejeződött be. A cédulakatalógus abc-rendbén tünteti fel az állományt, s a rajta jelzett helyi szám alapján bármelyik könyv pillanatok alatt rendelkezésre áll, s így a könyvtár használhatósága gyors és biztos. A jelen katalógus, amely az említett cédulakatalógus alapján készült, 12 csoportban óhajtja a szakrendszert megoldani. így

6 bár egyáltalában nem elégítheti ki a ma már minden nagyobb könyvtárnál bevezetett és aprólékos részletekig menő beosztás igényeit, arra mindenesetre alkalmas, hogy az érdeklődőknek az áttekintést megkönnyítse, s iskolai szempontból megfelelő. Adatai a lehetőség szerint megbízhatók és pontosak. Ha a szakbeosztás keretében néhol tévedés van, szolgáljon mentségül, hogy a katalógus nem egy fő és nem egy kéz munkája. A fogyatékosságokért az olvasó szíves és megértő elnézését kérjük. Végül hálás köszönettel emlékezünk meg a fenntartó testület áldozatkészségéről, hogy e katalógus elkészítését és kinyomatását lehetővé telte, azokról a tanárokról, akik a katalógus bármilyen irányú munkájában részt vettek, valamint Weissenbach Iván báró, vármegyei főjegyző úrról, aki meleg érdeklődéssel és szeretettel kísérte munkánkat, s értékes tanácsokkal szolgált. Ha e katalógus közrebocsátásával valamelyes szolgálatot lehetiimk imádolt Alma Materünknek és a magyar nemzeti művelődés ügyének, többet értünk el, mint remélheténk. Legyen érette egyedül Istené a dicsőség! Csurgó, január havában. 5 BENE KÁLMÁN dr. tanügyi főtanácsos, gimn. igazgató.

7 SZAKCSOPORTOK. /. Vallás- és erkölcsfuidomány. Bölcsészet. II. Magyar nyelv és irodalom. a) Nyelvészet. b) Irodalom és irodalomtörténet. ///. Modern nyelű és irodalom. a) Angol nyelv és irodalom. b) Francia nyelv és irodalom. c) Német nyelv és irodalom. d) Olasz nyelv és irodalom. e) Más nyelvek és irodalmak. IV. Klasszika filológia. V. Történelem, jogtudomány és politika. VI. a) Mennyiségtan és természettan, b) Orvostudomány. VII. Földrajz, természetrajz, vegytan. 4 VIII. Neveléstudomány, esztétika, művészet. IX. Nemzetgazdaságtan, ipar, kereskedelem, statisztika. X. Szótárak, lexikonok, enciklopédiák, évkönyvek. XI. a) Vegyes művek, b) Kéziratok. XII. Folyóiratok, hírlapok. Függelék: Duplumok. FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK. a. = ajándék. É. n. = év nélkül. F. = folyóirat. f. = füzet. H. = Hungaricum. H. n. =hely nélkül. ifj. = ifjúsági könyvtár. k. = kötet. M. = mennyiségtani szertár. ny. = nyomda. p. = pagina (oldal). T. K. = tanári kézikönyvtár. Tő. = történelmi szertár. Tr. = természetrajzi szertár. u. = utalás.

8 I. Vallás- és erkölcstudomány. Bölcsészet. Állomány: 2479 mű 3033 kötet.

9

10 9 A Acta sanctissimi domini nostri Pii divina providentia Papáé Sixti in consistorio secreto causa necis illatáé Ludovico XVI. H. n. É. n. 20 p /10 Acta Synodi Nationalis Dordrechtanae 1618 et Dordrechtum, p. Sárközy a Acta Synodi Nationalis ecclesiarum Belgicarum. Lugduni Batavorum, Elzevir. 612 p. 91 Agat hon quid virtus et quid sapientia possit. I. Leipzig, Weidmann. XVI, 358 p. Sárközy a Agostino S.: Le Divote Meditazione. 514 p Alaxay József Tamás: Lirinumi szent Vintzének az eretnekségek újílásirúl írtt emlékeztető könyve. Pozsony, Schauff. 173 p. Sárközy a Albani Joli. Franciscus: Neniae pontificis de iure reges adpellandi. Romae Novae, Aldini 153 p /b Alber Joannes Nep.: Institutiones hermcneuticae scripturae sacrae novi testamenti. I. Pest, 1818^ Trattner. 302 p. Erőss a : u. az. II. 479 p : u. az. III. 432 p : Interpretatio sacrae Scripturae per omnes veteris el novi testamenti. II. kötet. Pest, Trattner. 744, 1 p. Erőss a : u. az. VII. kötet p : u. az. XII. kötet , 2 p : u. az. XIII. kötet. 1804, 822 p Albertini: Lelki énekek. XXII, 435 p Albertus Magmis: Dic Geheimnissen der Weiber p. Sárközy a Alcoran: De Mahomet. Traduit d' Arabé en Francois par le Sieur du Byer. A la Haye, Moetjens. 494 p. ' 3943 Alexander Bernát: A XIX. század pessimizmusa. B.-pest Franklin. 152 p Alexandriai Szent Katalin legendájáról. 69 p Alexandrus I 3.: Philippicae Sacrae seu Orationes Editio Quinla. Cassoviae, Frauenheim. 88 p Allocutio Habuit Sigismundus Alexander Mate. Pest, Trattner. 14 p. Sárközy a Allocutio Josephi episoopi alba regaliensis. Albae Begiae, Számmer, 16 p. Sárközy a /XV. Alpen, van Simon Heinrich: Leitfaden beim christlichen Beligions Unterricht fiir die reformierte Jugend. Frankfurt a M XIV., X, 144, XVI, 408, p. Sárközy a. * Offentliche Katechisationen nebst Predigt

11 10 Entwürfen. 1. Theil. Frankfurt am Main, Hermann. XXX. 706 p : u. az. Theil II : Anhang zu den öffentlichen Katechisationen über den Heidclbergischen Kalechismus III. Theil. I. Abtheihing. Frankfurt am Main, Hermann XIV., X, 144, p Geschichte und Litleratur des Heidelbergischen Kalechismus, oder kurze Geschichte der Reformation. Frankfurt am Main, Hermann XVI., /u. Alting Jakab: Fundamenla Hebracae linquae punclionis linquae sanclae sive Grammalica Hebraeae kiadás. Groningae Trissorum, Cölleni Johann. ny. 264 p. Sárközy a Altman János György: Heilige Beden. Üj és javított kiadás. Zürich, Heidegger. 30, 303. p Heiligc Reden bei verschiedenen Gelegenheiten vorgetragen. III., TV. Theil (egybekötve). Zürich, 1744/46. Heidegger. 324., 257. p Heilige Beden bei verschiedenen Gelegenheiten vorgetragen. III., IV., V. Theil (egybekötve). Zürich, 1744/46/49. Heidegger. 321., p Kanzel-Beden. III. Theil. Zürich, Heidegger p. Máthé a Heilige Beden. VI. Theil. Zürich, Orell. 14., 288. p Sammlung auserlesener Kanzel-Reden über wichtige Stücke der Lehre Jesu Christi. IV. Theil. Zürich, Heidegger. l-l, 559. p. Máthé a Alting Heinricus: Históriáé sacrae el profanáé compen. dium. Tiguri, Gessnerus. 9., 492., 58. p Alting Henrik: Theologi Palatini Históriáé Sacrae ct Profanáé Compendium. Tiguri, Gessncrianus ny p Amama Sixtiműs: Grammatica. Ebraea Martinio Buxtoriana. Recta leclio linquae sanctae. Amsterdam, Heynsius. 240., 96. p. Pápai 'főiskola a Ambrosii Lobwassers: Gesang-Buch, worinnen sowohl die Psalmen Davids. Marburg und Frankfurt, Brönner. 214., 2. p Ambrosius Mediolanensis: De officiis libri tres. Magunliae, Albinus p /a. Amesius Giulielmus: Christiane Catechesos sciagraphia. Amstelodami, Janssonius. 6., 256. p /u. : De Conscientia et eius iure vei Casibus.

12 11 (öt könyv. Új kiadás.) Franckerae, Bernardus p : Utriusque Epislolae Divi Petri Apostoli explicalio analytica. Amstelodami, Janssonius p Ammon Christoph Fried: Summa Theologiae Christianae. Göttinga, Dietrich. XX., 260., 34. p. Földváry a : Summa Theologiae Christianae (II. kiadás), Erlangae, Gredyet Breuning. I., XXXII., 287. p Ancülon Frederic: Sermons. Tome I. Berlin, Duncker. 10., : Sermons. Tome II p Andachtsübungen í'ür die heilige Festenzeit. Wien, Veri. der Oelerischen Buchdruckerei. 40., 32. p Andala Ruordus: Paraphrasis in Principia Philosophiae Ilenali Descartes. Subjunclae sunt: Variationum aeris athmosphaerici ephemerides. Franekquerae, Bleck p. Pápai főisk. a Andenken an die Verstorbencn. Pest, Trattner p Angus József dr.: Bibliai kézikönyv kalauzul a szent írás tanulmányozásához (1 térkép). B.-pest, Hornyánszky ny p Anna Sophie I^andgrafin: Der treue Seelenfreund Chrislus Jesus. 11 mell. Jena Sengenwald (14), 331., 56. p Annalen der leidenden Menschheit , 105. p Sárk. a der leidenden Menschheit II. füzet p. Sárközy a III. füzet I X 436. p. Sárközy a IV. füzet p. Sárközy a X. füzet p. Sárközy a Annalen der leidenden Menschheit. In zwanglosen Heften Neuntes Heí't, oder erste Heft Sárközy a Annegarn./.; Weltgeschichte für die Katblische Jugend. 4. Bándchen. 2. Ausgabe. Münster, Theissingsche Buchhandlung p Antal Gábor: Emlékkönyv főüszteletű és méltóságos dunántúli ev. ref. püspök urnák a belsősomogyi ev. ref. Egyházmegyében év ápr. 17-től mái. 15-ig tartott egyházlátogatásáról.. Összeállitotta: Nagy Lajos (1 mell.) Kaposvár, Kéthelyi p Antal Géza: Gondol Gábor emlékezete. Emlékbeszéd. Pápa, Főiskola. 13. p Bosznay a : Tanulmányok. Pápa, Főisk. ny p. Keszthelyi ref. egyház a. 7051

13 12 Antal József: Egyházi beszéd Széki Béla pápai lelkészi beiktatására. Pápa Főisk, ny. 22. p. Kacsóh a Anweisung. Kurze und einíállige vor Christliche Ellem. Jauer. É. n. Müller. 80. p. G835 Anyák könyve. (Aranytanácsok anyák és háziasszonyok számára.) Egy magyar anya. B.-pest, 1883 Méhner p Apáczai Csere János: Bölcsészeti dolgozatai. A m. tud. Akad. rendeletéből szerkesztette: Horváth Cyrill. Pest, Eggenberger p. Kulcsár a : Oralio de summa scholarum necessilale. Cum praefatione L. Felméri. Claudiopoli, Kovács. 27. p Apocriph. Az ó testamenlom mellé vettetett könyvek, mellyek Apocryphusoknak neveztetnek 1226 Apologie. Entwurf der Religion eines chrisllichen Philosophen. II. kiad. Erlangcn, Schleich. 1., 278. p Apologie. Pour L' eglise Anglicane. Amsterdam, Savouret. 30., 136. p. L. Móni: Hisloire /n. Apostol Pál: Egyházi beszédei I. füzei. Miskolc, Nyilas p. Kacsóh a : II. füzet p Appendix conlinens objectiones quintas et seplimas in Renati Des Carles Medilaliones, de prima Pliüosophía. Amstelodami, Elzevir p. 6251/a. Aristoteles Ethikája, Nikomachoshoz címzett. Ford.: Haberern Jonathán. B.-pest, Eggenberger. CXIX., 304. p. T. K Commentarii Collegii Conimbricensis Socielatis Jesu in libros Meleororum Aristotelis Slagirilae. Coloniae, Lazarus Zelzner. 3., 71., 7. p. 7751/b. Commenlarii Collegii Conimbricensis Sociclalis Jesu in libros De Generatione et. Corruplionc Aristotalis Stagiritae 2. editio Moguntiae, Johannes Albinus p Commentarii Collegii Conimbrioensii e Socielale Jesu: in Universam Dialeclicam Aristotelis Stagiritae Tomi II. ColOniae, Bernardus Gualter. 283., 383. p. 7751/d. Commentarii Conimbricensis Socielatis Jesu in libros Aristotelis, qui Parva Naturális appellantur. Coloniae, Lazarus Zelzner. 51. p. 775l/a. In libros Ethioorum Aristotelis ad Nicomachum aliguot Conimbricensis cursus disputaliones. Coloniae, Lazarus Zetzner. 47. p. 7751/c. Metaphysicorum libri (és egyéb kisebb művek) Tomus III. Lugduni, Berjon Jacobus p. Pápai főisk. a. k Arnd Jánosnak»Az igaz kereszlyénségről«irotl négy köny-

14 vei. Pestis időkre tartozó tanács. Jena, , 928., 19., 28., 13. p Arndt Johann: Vier Bücher vom wahren Christenthum. Frankfurt Berlin, Trowiszsch p Kacsóh a Amisem Henningus: De constitutione et partibus Metaphysicae tractatus... Frankfurt ad Oderán^, Johannes Thimen p. Í0032/U. Arnold Miklós: Scopae Dissolutae. Franekerae, Balek ny. XXXVI p Ars Beatae Moriendi, azaz boldogul való meghalásnak mestersége. E világból boldogul leendő ki-mulásokat óhajtozó keresztényeknek. (Szerző és a megjelenés" helye ismeretlen eszt.) 22., 175. p Aszalay József: Eszmék az életnap fogyatkozásai és leáldoztáról. Pest, Beiméi p. Földváry a : Szellemi omnibus kéjutazásra az élet útain. I., II., III. kötet. Pest, Beiméi. 308., 327., 364. p. Földváry a. 4759, 7038, 7037 Augustini S. Aurelii: Epistolae CCLXXIIX. Altdorffi, Schönnerstáedt. 30., 1040,, 94,, 48. p Augustinus Aurelius S.: De dectrina christiana libri IV. Augustae. Vindelicor, Volfian. 263., 268. p. Pápai főisk. a. i 4376 Augustinus Aurelius Divus: Operum secundus tomus. Venetia, II., 196., III p. Erőss a : Meditationes Confessiones. Coloniae Agrippinae, Egmondt. 410., 20., 468., 24. p. Pápai főiskola a Aurelius Augustinus: Quartus Tomus Operum Divi. Venetia, , 246. p. Pápai főisk. a : u. az. 6. és 7. Tomus, Venetia, I. 190., II p. Pápai főisk. a Aurelius oder das Denckmahl der Zártlichkeit. Wien, Kraus. 91. p. Török? Ausfeld Joli. Wilhelm: Erinnerungen aus Ch. Gotthilf Salzmanns Lében. Schnepfenthal, p Erőss a. ' Ábrahám Pátriárka»Fija Isák és Béthull Leánya Bebeka«Házasságok Alkalmasságával lett Beszélgetés p. Sárközy a Ágoston, Szent. Az Isten városáról irt 22. könyve. (1 3. kötet.) Pest, Boldini. XIV, 356., IX, 400., XIV, 410. p Áhítatosság óráji a valódi keresztyénségnek és a házi isteni tiszteletnek előmozdítására. 1. rész. Buda, Egyetemi ny. XX, 578. p. Sárközy a rész p

15 14 3. rész p rész p rész p rész p rész p rész É. n p Angiján János: Közönséges isteni tiszteleten mondandó templombeli imádságok. Veszprém, Számmer p I. rész Veszprém, Számmer p. Máthé a rész Pest, Tratlner p. Sárközy a II. rész Pest, Trattner p III. rész Pest, Tratlner p IV. rész Pest, Trattner p Árokháti István: Kérelem Szózat a bölcseleti-tan kezelőihez. N. Károly, Gönyei. 32. p. Málé a Árvái József: Vezérkönyv az ó és új teslamenlomi szent történetek előadásában. II. kiad. Sárospatak, Eperjesi ny p : u. az. Sárospatak, Ref. főiskola. XVI, 269. p. Bosznay a. * 5662 : n. az. 2. javított kiadás. Sárospatak, 1867 Eperjesi p : Ó és Űj Testamenlomi Szent Történetek. Olvasókönyv Népiskolák számára. Harmadik bővített kiadás. Népiskolai könyvtár IX. kötet. Sárospatak, Eperjesi. 130., 99. p. Máthé a B Bacon Franciscus de Verulamio: Instauralio Magna. De dignitate et augmenlis scientiarum. (Gímlap hiányzik.) 404., 684. p Bahrdt Carl Friedrich: Handbuch der Morál fiir den Bürgerstand. Halle, Hcmmerde u. Schwelschke p. Pápai főisk. a : System der moralischen Religion. I., II. Theil Berlin, Vieweg. 302., 382. p : Analytische Erklarung aller Briefe der Apostel Jesu. I., III. B. Berlin Mylius. 920., 894. p. Sárközy a Báily Ludovicus: Praxis pietatis. Das isi Uhuiig der Goltseligkeit. Berlin, Rüdigern. (27), 453., 97. p Balassa l 3 aulus: Symbolum Symbolorum , 3. p. Sárközjr a Balduino Friderico: Tractatus. Frankfurt. Wachter Gáspár. 10., p. Pápai főisk. a Bali Mihály: Egyházi névtára a Dunántúli egyházkerületnek évre. Pápa, Ref. főisk. 68. p.

16 15 Sárközy a : Miben áll a keresztyén templomoknak valódi becsük? (Beszéd.) Székesfehérvár, Számmer. 23. p Ballagi Mór: Rcnaniana. Pest, Osterlamm. 144 p. Kacsóh a : Tájékozódás a theologia mezején. (Válasz Philo Lajosnak.) Pest Engel és Mandello p. Kacsóh a : A héber nyelv elemi tankönyve. Prága, Eggenberger. VIII, 196. p. Erőss a Balogh Ferenc: A magyar prot. egyháztörténet irodalma. Debrecen, Városi ny. 93. p : A magy. prot. egyháztörténetem részletei a reformációtól. Debrecen, Csáthy ny p : Hitnézelek történelme. (Hagenbach nyomán.) 144. p. (Címlap hiányzik.) 7767 : Keresztyén egyháztörténetem. I. korszak. Debrecen, 1872.' Csáthy p : Keresztyén egyháztörténelem. II. korszak. Debrecen, Városi ny. 42. p. Keszthelyi rcf. egyház a : Tájékozó pontok a Theologia terén. A magy. prot. modernizmus és haladó orthodoxia szembesítése. Debrecen, Csáthy. 27. p Balogh István (selyei): Ének Prédikációk. XVIII p. 20 kézírásos lap. Címlap hiányzik. ' 3916 : Uti-lárs... rövid és együgyű tanítások. Várad, Szenczi K. Ábrahám ny p. Sárközy a Balog János Palai: Lelki igazgatás a betegségben és az halál árnyékában. Ultrajeclom, Voskul. 13., 142. p, Sárközy "a Balogh Pál almási: A filozófiai műveltség átlapolja és hátramaradásának okai Magyarországon. Buda, Egyet. ny. XVI, 211 p. Pápai főisk. a Balásfi Tamás: Tsepregi iskola, mellyben a lutheránus és kálvinista Prédikátornak lanuságokra... Eger, Püspöki oskola. 21., 463. p Balucius István: Sanclorum Presbylerorum Salviani Massiliensis cl Vincenlii Livinensis opera. Pedeponlum, Gattl János ny. XX, 464. p Barakongi Kristóf: Bibliamagyarázalok a szószéken. Miskolc, Fraenkel B p. Keszthelyi reí. egyház a Barátfülck. Anliklerikális okoskodások. (Papramorgó.) Pest, Heckenast p.! 5612 Barátsági dorgálás. Vitairat , 523. p Barátságos beszéd. Vulpinus egy Kálvinista és Veridicus egy Kalholikus között. Nagyszombat, 1759.

17 16 Akad. ny. 22. p Barcsa János dr.: A tiszántúli ref. egyházkerület történelme. I., II. Debrecen, Faragó ny. 273., 368. p : A. szabadság eszméje a XVII. században. Hajdúnánás, Bar'tha Imre. 82., 2. p Barla Jenő: Szegedy Gergely és Énekeskönyve 1569-ből. B.-pest, Hornyánszky. 34. p. Szerző a Barla-Szabó Jenő: Két lelkész a Barla-Szabó családból. Debrecen, p. f 1141 Barna Ferdinánd: A votjákok pogány vallásáról. B.-pest, Akadémia. 37. p /F. : A moldvaiak pogány istenei és ünnepi szertartásai. B.-pest, Akadémia. 84. p /F. Barthelemy-Saint Hilaire: A filozófia viszonya a természettudományokhoz és a valláshoz. Ford.: Pélerfy Jenő. B.-pest, M. Tud. Akad p Bartók György: A rendszer filozófiai vizsgálata. B.-pest, M. Tud. Akad. 45. p : A középkori és újkori filozófia történele. Budapest, Sylvester p Batizfalvy István: Bibliaismertetés. Budapest, Lampel. 68. p Battyán de, Alays: Oratio boni civis, sani philosophi et veri nominis Christiani... Posonium, Weber. 16. p Bauhofer György: Az összpontosító főelv a prot. egyház kormányzatában. Pest, Beiméi és Kozma. 20 p. " 7109 Baumeister M. Frid Christianus: Elementa philosophiae Recentioris... Lipsia, Frid Gleditschius. (18), 588., 12. Sárközy a : Institutiones Melaphisicae. Wittenberga, Zimm p. Pápai főisk. a : Institutiones Melaphisicae. Wittenberga, Wolfii conscriptae. Wittenberga. É. n. 27., 292. p. Pápai főisk. a : u. az. Wittenberga, Ahlfeldius. (12), 368, (10) p. Sárközy a : u. az. Wittenberga, Ahlfeld. (10), 368., 16. p Baumeister M. Frid. Christianus: u. az. (16. kiad.) Wittenberga, Ahlfeld. 10., 216., 10. p. Sárk. a : Philosophia. (Címlap nincs.) , 588., 12. p. i 5502 Baur Ferdinánd Christián: A középkori keresztyén egyház. (Ford.: Nóvák Ödön.) Budapest, XIV, 377. p. Bosznay a : Az őskereszlyénség története. (Ford.: Dósa

18 17 Dénes és Jeskó Lajos.) Budapest, p. Kacsóh a Baur Sámuel: Beden und Betraehtungen an den Grábem der Christen. (IV. rész.) Ulm, Ebner. VI, 394, p : Lében, Meinungen und Schicksale berühniter und denkvürdiger Personen aus allén Zeitaltern. I IV. Théil. Frankfurt a. M., Wilman. (4 kötet.) 476., 556., 610.', 583. p. Erőss a Baxter Richárd: Fölhívás a meg nem tért emberekhez, hogy megtérjenek. Angolból: Bauhoíer Gvörgy. Bozsnyő.' Kovács. 210 p Baíjlc Lomja: La pratique de Piete. Geneve, Chonet , 690. p Bálint Gábor: A mandsuk szertartásos könyve. Budapest, Akadémia. 16. p F. Bánhegyi István: Vallás- és erkölcstan. B.-pest, 1874.! Franklin. 63. p : Vezérkönyv a prot. népiskolai vallástanításban. B.-pest, Franklin. IV, 92. p Bánhorváti János: Patay Sámuel úrnak... prédikációi. Pest, Trattner. 46. p Bárány Pál, Szenitzei: A Szentírásnak... némclly meghomályosittatott helyeire való világoskodó lámpás. II. n p. Sárközy a Báthori Gábor: A szenteknek igaz tisztelete vagy halotti tanítás. Pest, Trattner. 28. p. Sárközy a : Cschszombati József sírhalma. Pest, Trattner p : Emlékezet. Kövekkel megrakott temetőkert. Halotti prédikációk. I., II. Pest, Trattner. 475., 486. p. Máthé a. 2742, 7782 : Tormássy János püspöki beiktatása alkalmával tartóit beszéd. Szeged, Grimm. 33. p. Sárközy a /XVI. Beausobre é Lenfant: Le Nouveau Testament de notre seigneur Jesus Christ. Amsterdam Brandmüller Pápai főisk a. "k : ii. az p Beausobre Isaak: Predigten, I IV. Theil. (Franc. ford.: Christian Aiigust Wichmann.) Lübeck, Leipzi g, Schmidt ,428, 402., 380. p. Pápai főisk. a , 12069, 13202, Beccaria: A bűnökről és büntetésekről. Zágráb, 1834, VIII, 102. p. Sárközy a : Des Herrn Marquis von Werk Verbrechen und Strafcn. I II. Breslau, Korn. 300., 202. p. Sárközy a ,

19 18 Beck Chrislophorus: Synopsis inslitutionum universae theologiae. Basilea ímhol. 15., 711. p. Pápai főiskola a Beckers Joachim János: Márrische Weisheit J. F. R p Beck Gergely: A Belsősomogyi Ref. Egyházmegye története. I. rész. Kaposvár, Uj-Somogy. Csurgói könyvtár II. kötele 107. p Beck József dr.: A tapasztalati lélektan és tiszta logika. (Ford.: Greguss Á.) Pest Heckenasl. 180p : u. az. Pest, Málé a Beckmanus Joh. Christqph: De regis officio erga deuin. Frankfurt ad Oderám Zeitler. 22, 111. p. Sárközy a Begedi Lajos: Üj énekes könyv. Kaposvár, Kélhelviny p Béke Sámuel: Vasárnapi beszédek. Kolozsvár, Barcza G p. Kacsóh a Beleichlung der Schrift von einem Exjesuilen. Bamberg Würzburg, Gaebhardt ny p Bellaagh József: Életszabályok világba lépő leánykák számára. Pest, Császár és Freilcisz. 132., 68. p. Földváry a. 4641/u. Bellarmin Bobért: De indulgenliis el iubileo libri duo. Colonia, Hierat p. Sárközy a Benedek Mihály: Tormássy János püspöki beiktatása alkalmával mondott beszéd. Szeged Griinn p. Sárközy a /XVII. Beneflicti papae XIV. litlerae apostolicac. Venelia Rosa. 72. p.! ' 5371 Beneke Friedrich Eduárd: Erlaulerungen über die Natúr und Bedeutung meiner psichologischen Grundhypolhesen. Berlin Debmigke. 30. p. Erőss a : Lehrbuch der Psychologie. Berlin, Fosén, Bromberg, Wittler. XX, 266. p. lírőss a Benke István: Zwingli Ulrik élete és a helv. reformáció megalapítása. SepsiszenIgvörgv, Jókai ny p Beobachlunqen meiner selbst. Wien, Körüngschen p. Sárközy a Bereczky Albert: Dicsőség Istennek... Tahitólfalu, Sylvesler ny p. Ceglédi a Berelzk Péter: Beköszöntő és búlsuzó Predikátciök. - Győr, Streibig. 74. p /u. : Hetedszakai templombéli közönséges könyörgések. Győr, Streibig. 1., 195. p Bergmann H. A.: Stimme der Zeit über das römischc Papstthum. Weimar, Voigt. 80. p. 7151

20 Berniem Ifalus: Compendium... Históriáé ecclesiasticae a reformatione Zwingli et Luther usque ad nostra tempóra. 12., 222. p. Sárközy a Berzeviczy Gregorius: Nachrichten über den jetzigcn Zusland der Evangelischen in Ungarn. Leipzig, Kummer p. Pápai főisk. a Beszédek Kálvin János halálának háromévszázados emlékünnepén, Pápán. Pápa Ref. főisk. 48. p. (Hiányos.) 8993 Beszédek. Kolzsvári ev. ref. ecclesia Külső városi templomának alapköve letétele alk Kolozsvár, Ref. koll. ny. 67., 29., 38., 11,. 77., 32., 28. p Betraehtungen über die Wahrheiten der Religion Braunschweig, Wapfenhaus p Beweis, dass die so vieler Klöster und die so grosse 'Anzahl der Mönche. Wahrheisburg, p. Sárközy a Beza Th. Veselius: Confessio Christianae fidei. Genf, 1595., Haeréd. Euslathii Vignon. 12., 271., 14. p. Sárközy a Beza Tódor: Jann, Calvini... Epistolae et Responsae., Et eiusdem vitae. (3. kiad.) Hanovia, Guilielmüs Anthonius ny p. Sárközy a :.]. Kálvin: Institulionum Christianae Religionis. (4. k.) Lugduni Batavorum, Dávid Lopez. 511,, 54. p. 141 Begthe István: A főünnepekről való evangéliumok. Németújvár, 1584, Manlius János p. Töredék. (Hungaricum.) Csire J. a /H. B. II. P.: Edgy a Teremtőhez felemelkedett elmének szabad gondolkodásai. Bécs, Süketnéma ny. 48. p. Sárközy a. >! 6036 Biblia. Apoeryphusok. (Címlap nincs.) 272. p A Thimotheushoz és Titushoz írt levelek p Göncitiationes locorum veteris Testamenti p Das ist: Die gantze Heil-Schrift Altes und Neues Testamenls. Nach der Teutschen Uebersetzung D. Martin Luthers. Hatle, Máysenhause. 22., 1079.,, 308., 4. p Das neue Testament. Ford.: Bahrdt Carl Friedrich. Berlin, Mylius p. Sárközy a Das neue Teslament, oder die neuesten Belehrungen Goltes durch Jesum und seine Apostel. 2. rész. Berlin, Mylius. 509., 984. p Das neue Teslament unsers Herrn. Verteulscht von D. Martin Luthern. Halle, 1724., 12., 680., 4. p 'Exodus. Mózes II. könyve. 89., 160. p v' Ford.: Károli Gáspár. Pozsony, Pest, Lan- 19 2*

5 57. ÁRVERÉS 6.000, VII.: Szeretném, ha szeretnének. Ötödik kiadás. Számozott példány

5 57. ÁRVERÉS 6.000, VII.: Szeretném, ha szeretnének. Ötödik kiadás. Számozott példány 1. ACSÁDY IGNÁCZ, DR. Magyarország Budavár visszafoglalása korában. A M. Tört. Társulat által koszorúzott pályamunka. Budapest, év nélk. Franklin. 334 p., 1 sztl. lev. XX. század eleji egészvászon kötésben,

Részletesebben

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000,

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000, 1. ABILGAARD, PETER CHRISTIAN Pferd- und Vieharzt in einem kleinen Auszuge, oder Handbuch von dem gewöhnlichsten Krankheiten der Pferde, des Horniehes, der Schafe und Schweine, sammt der bequemsten und

Részletesebben

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 21. Karasszon Dénes Gazda István Perjámosi Sándor A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A Magyar

Részletesebben

KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. IRTA:

KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. IRTA: KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. IRTA: HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. Alkalmam volt a H. Kovács Zsigmond ur által szerkesztett s kiadásra készen álló Kassai

Részletesebben

Adalékok Ráday Eszter könyvtárának rekonstrukciójához

Adalékok Ráday Eszter könyvtárának rekonstrukciójához Csikós Júlia Acta Siculica 2012 2013, 443 474 Adalékok Ráday Eszter könyvtárának rekonstrukciójához Bod Péter születésének 300. évfordulóján 1859-ben, a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium

Részletesebben

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE I. PRIMÄRE QUELLEN I.1. GEDRUCKTE BÜCHER VON GYULA FORGÁCS A spiritizmus (Der Spiritismus). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, 1899. A keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról

Részletesebben

21. árverés. 2009. április 18.

21. árverés. 2009. április 18. 21. árverés. 2009. április 18. 46. BENKŐ Ferentz (ford.) Werner Ábrahám Urnak a köveknek és értzeknek Külső megesmértető jegyeikről Irott szép, és igen hasznos Könyvetskéje, mellyet, Hazájának, és a Tanuló

Részletesebben

Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban

Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban Hegyi Ádám Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban A reformáció óta Bázel jelentős szerepet játszott a magyarországi művelődéstörténet

Részletesebben

31. könyvárverés, 2014. április 12.

31. könyvárverés, 2014. április 12. 31. könyvárverés, 2014. április 12. 20. Autores historiae ecclesiasticae. (Partim Graece. Ed. Beatus Rhenanus. Trad. Tyrannius Rufinus, Epiphanius Scholasticus). Basel, 1523. Frobenius. 6 sztl. lev. 636

Részletesebben

Introductio ad sapientiam sive De tratendis disciplinis et De subventione pauperum avagy Európa lelkiismeretes tanítómesteréről

Introductio ad sapientiam sive De tratendis disciplinis et De subventione pauperum avagy Európa lelkiismeretes tanítómesteréről 1 1 H. Kakucska Mária Introductio ad sapientiam sive De tratendis disciplinis et De subventione pauperum avagy Európa lelkiismeretes tanítómesteréről Európa praeceptorának és lelkiismeretének tekinthető

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA \Mh ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1939. AZ E. M. E. KIADÁSA 112. SZ. ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1938. EV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL Cluj-Kolozsvár Minerva

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával Árverési szabályzat Az aukciót az Antikkönyv.hu Kft. szervezi. A termékek eladója: Antikkönyv.hu Kft. 1042 Budapest József Attila utca 94. Telefonszám: 06/1-272-0817 Mobil: 06/30-520-6778 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4.

studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4. studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4. 178. tétel 43. tétel 246. tétel 48. tétel 54. tétel 27. tétel 303. tétel 51. tétel 24., 364., 26., 408., 5., 416., 47., 53., 114., 302., 60. tétel 30.,

Részletesebben

Oláh Róbert. A beregi oskolamesterek olvasmányai a 18-19. század fordulóján

Oláh Róbert. A beregi oskolamesterek olvasmányai a 18-19. század fordulóján Oláh Róbert A beregi oskolamesterek olvasmányai a 18-19. század fordulóján "Év fiatal könyvtárosa" pályázat 2008 Oláh Róbert A beregi oskolamesterek olvasmányai a 18-19. század fordulóján A partikularendszer

Részletesebben

A Központi Antikvárium 125. aukciója

A Központi Antikvárium 125. aukciója A Központi Antikvárium 125. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2012. november 26 - december 6. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale:

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR ItK A HALÁL MOTÍVUMA A MAGYARORSZÁGI IRODALMI EMBLEMATIKÁBAN (ItK), 113(2009). A halállal kapcsolatos magyarországi és magyar vonatkozású irodalmi emblematika vizsgálatában legalább

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

Hegyi Ádám. Komáromi H. Mihály (1690? 1748) debreceni lelkész prédikációja Mária Terézia cseh királynővé koronázása alkalmából 1

Hegyi Ádám. Komáromi H. Mihály (1690? 1748) debreceni lelkész prédikációja Mária Terézia cseh királynővé koronázása alkalmából 1 Hegyi Ádám Komáromi H. Mihály (1690? 1748) debreceni lelkész prédikációja Mária Terézia cseh királynővé koronázása alkalmából 1 A Debreceni Református Kollégium kora újkori könyvtári katalógusainak szövegkiadása

Részletesebben

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 4. 17. 25. 32. 41. 47. 55. 61. 82. 28. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2011. október

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZEREESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1940. AZ E. M. E. KIADÁSA KOLOZSVÁR 122. SZ- ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1939. ÉV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL MINKRVA IRODALMI

Részletesebben

be az egyetemre. 1676 márc. 5-én külföldről hazaérkezik Bedő Pállal. márc. 19-én iktalták be Jektornak. Beszédjének

be az egyetemre. 1676 márc. 5-én külföldről hazaérkezik Bedő Pállal. márc. 19-én iktalták be Jektornak. Beszédjének 529.. 41; Bölöni Bedő Pút. Bölönből származott, nemes család lett 1667 jun. 18-án (Fa sc. Il. 239.). 1672 május exaktorral és Bölöni Benkő Sámuel szement (Fasc. Il. 284.) az eklézsia költ- 18-án Lipcsébe

Részletesebben

25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 1. 5. 14. 16. 22. 27. 30. 36. 48. II 25. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2010. április

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2014/2015. tanév II. félév Tartalomjegyzék I. Teológia osztatlan képzés, nappali munkarend lelkész szakirány II. Teológia osztatlan képzés,

Részletesebben

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 35. Gazda István Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet,

Részletesebben

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

NEGYEDIK CSOPORT. Egyházi hatóságok könyvtárai.

NEGYEDIK CSOPORT. Egyházi hatóságok könyvtárai. NEGYEDIK CSOPORT. Egyházi hatóságok könyvtárai. Könyvtárak s könyvek számát tekintve, az egyházi hatóságok tulajdonát képező könyvtárak (még ha nem számítjuk is azokat, melyek a nyilvános vagy iskolai

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIKUS TEMPLOMI ÉNEK TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA

A MAGYAR EVANGÉLIKUS TEMPLOMI ÉNEK TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA 19.854 A MAGYAR EVANGÉLIKUS TEMPLOMI ÉNEK TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA (XVI-XVIII. SZÁZAD) FRIEDRICH KÁROLY BUDAPEST, 1944. A MAGYAR EVANGÉLIKUS TEMPLOMI ÉNEK TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA (XVI-XVIII. SZÁZAD) FRIEDRICH

Részletesebben