A CSURGÓI REFORMÁTUS CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK SZAKKATALÓGUSA CSURGÓI KÖNYVTÁR VIII. KÖTET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSURGÓI REFORMÁTUS CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK SZAKKATALÓGUSA CSURGÓI KÖNYVTÁR VIII. KÖTET."

Átírás

1

2 A CSURGÓI REFORMÁTUS CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK SZAKKATALÓGUSA CSURGÓI KÖNYVTÁR VIII. KÖTET. FELELŐS KIADÓ: BENE KÁLMÁN DR. UJ-SOMOGY NYOMDA- ÉS LAPKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, KAPOSVÁR (NYOMDÁÉRT FELEL: ERDÉLYI JÓZSEF)

3

4 A KÖNYVTÁR FEJLŐDÉSÉNEK VÁZLATA. (Előszó gyanánt.) A csurgói református Csokonai Vitéz Mihály gimnázium nagykönyvtárának történetét az évi nyomtatott értesítőben Kondor József tanár írta meg. Ebből tudjuk, hogy a könyvtár alapját 1800-ban Sárközy János vetette meg, majd 1819-ben Nagyválhy János gyarapította az állományt, főként deák és német nyelvű művekkel. Mélyen megható, hogy iskolánk alapításának ez a lánglelkű, széles látókörű harcosa és munkása minden irányban milyen gazdag figyelmet tanúsított. A feljegyzések szerint 1839-ben a könyvtár már 500 kötetből állott, s annak gyarapítását főleg szépirodalmi részében Kacsóh Lajos tanár szorgalmazta nagy lelkesedéssel. így szülelelt meg az ú. íx. szépirodalmi könyvtár, amelynek fejlesztéséhez Mezey Pál és Budai Pál járultak hozzá nemes adományaikkal (utóbbi 541 könyvet és 80 térképet adományozott). Később a Földváry testvérek áldozatkészségével (363 kötet) a könyvtár az évben már 5000 kötetből állott s ezt a számot a Pápai Főiskola (717) és az Erőss-család nagylelkű adománya (500) jelentékeny mértékben növelte. Az eddig felsorolt adományokon kívül az inlézet fenntartótestülete is minden évben igyekezett a könyvtár mennyiségét, s főként minőségi értékél növelni. A leggazdagabb csoport eleitől fogva a hittudomány körébe vágó könyvek sorozata volt, s nem említve a magyar szépirodalom szakjának elmaradottságát, a könyvtár állománya különösen a modern nyelvek és irodalmak szempontjából volt szegényes. A fejlődés második szaka az évben kezdődöli, amikor iskolánk főgimnáziummá lett. likkor vetették meg a külön ifjúsági könyvtár alapját ojy módon, hogy a nagykönyvtárnak a tanuló-ifjúság részére is alkalmas, sőt kívánatos köteleit külön gyűjteményben helyezték el. Ebben az évtizedben egyébként id. Csorba Ede (456) és a Nyikos-Kacsóh-család értékes ajándékai (579) gyarapították a könyvek számát. A XIX. század végén és a XX. század elején nem történt jelentősebb esemény. Évről-évre fejlődött és gazdagodott a könyvtár, minden különösebb mozzanat nélkül. Hatalmas lendülettel segítette elő a fejlődést a XX. század második évtizede, amikor Török Ferenc ajándékából 859 kötet, az Erősscsalád újabb adományán kívül (273) Sárközy György főispán valóban kiemelkedő nagylelkűségéből 2600 könyv jutott a könyvtár birtokába. A Sárközy-féle adomány nemcsak számban a leg- 1*

5 4 tekintélyesebb, hanem belső értékében is nagyon számottevő. Sok ritka, régi és bibliofil szempontból is felette értékes darabbal gazdagította állományunkat. Az újabb évtizedek jelentősebb adományozói még a következők: Falussy Gusztáv dr. ( k), Kulcsár Endre ( k.), Mátlíé Lajos ( k.), Éhn Kálmán dr. (, k.), Bosznay István hagyatéka (1930.), dr. Fekete Gyula (1935.), a keszthelyi református egyházközség és legfőképpen őrgróf Pallavicini György ( k.) Kisebb gyűjteményekkel növelték az állományt: Bodola László, özv. Halka Mórné, Várnay Ernő dr. (1929), Czibor Ferenc, özv. Szánthó Jánosné (1931), továbbá a Csurgói öregdiákszövetség, a Magyar Gazdaságkutató Intézet, a Dunántúli Bank és Takarékpénztár R-T., zilahi Matoltsy Sándor dr. és még sokan mások. Az igazgatótanács az utóbbi években nagy áldozatkészséggel igyekezett könyvtárunkat fejleszteni, gazdagítani és a kor színvonalára emelni. így csak az évben 3000 pengő fedezetet biztosított erre a célra. * * * Talán nem lesz érdektelen, ha felsoroljuk azoknak a tanároknak a nevét, akik megállapíthatólag a könyvtár őrei, gondozói voltak: Kacson' Lajos (1840-es évek), Horváth József, Czibor Mór (1860-as évek), Héjas Pál, Zöld Ferenc (1870-esé\ek),. Dombi Vince, Nagy József (80-as évek), Kondor József ( !), Horváth József dr ( ), Maller Dezső (1917), Bene Kálmán dr. ( ), Bodó Jenő ( ), Écsy Ödön dr. ( ), Nyiri Antal dr. (1937 ). * * * A könyvtár első katalógusát Héjas Pál igazgató állította össze 1880-ban, amely szerint az állomány 4047 mű volt 6550 kötetben. A második, nyomtatott katalógus Kondor József tanár tollából 1892-ben jelent meg, s ez már 4648 műről számol be 8472 kötetben. Jelentősebb rendezés történt 1920-ban, amikor az állomány 8318 mű volt kötetben. Szomorú tény, hogy az 1892-es nyomtatott katalógusban feltüntetett könyvek közül ekkor már sok hiányzott. A könyvtár az évi értesítő szerint művet számlált kötetben vagy füzetben. Az igazgatótanács határozatából az iskolai évben kezdődött meg a könyvtár gyökeres rendezése, a könyveknek nagyság szerint való elhelyezése és sorszámozása, a cédulakataló. gus elkészítése, s ez a nagy és nehéz munka év nyarán fejeződött be. A cédulakatalógus abc-rendbén tünteti fel az állományt, s a rajta jelzett helyi szám alapján bármelyik könyv pillanatok alatt rendelkezésre áll, s így a könyvtár használhatósága gyors és biztos. A jelen katalógus, amely az említett cédulakatalógus alapján készült, 12 csoportban óhajtja a szakrendszert megoldani. így

6 bár egyáltalában nem elégítheti ki a ma már minden nagyobb könyvtárnál bevezetett és aprólékos részletekig menő beosztás igényeit, arra mindenesetre alkalmas, hogy az érdeklődőknek az áttekintést megkönnyítse, s iskolai szempontból megfelelő. Adatai a lehetőség szerint megbízhatók és pontosak. Ha a szakbeosztás keretében néhol tévedés van, szolgáljon mentségül, hogy a katalógus nem egy fő és nem egy kéz munkája. A fogyatékosságokért az olvasó szíves és megértő elnézését kérjük. Végül hálás köszönettel emlékezünk meg a fenntartó testület áldozatkészségéről, hogy e katalógus elkészítését és kinyomatását lehetővé telte, azokról a tanárokról, akik a katalógus bármilyen irányú munkájában részt vettek, valamint Weissenbach Iván báró, vármegyei főjegyző úrról, aki meleg érdeklődéssel és szeretettel kísérte munkánkat, s értékes tanácsokkal szolgált. Ha e katalógus közrebocsátásával valamelyes szolgálatot lehetiimk imádolt Alma Materünknek és a magyar nemzeti művelődés ügyének, többet értünk el, mint remélheténk. Legyen érette egyedül Istené a dicsőség! Csurgó, január havában. 5 BENE KÁLMÁN dr. tanügyi főtanácsos, gimn. igazgató.

7 SZAKCSOPORTOK. /. Vallás- és erkölcsfuidomány. Bölcsészet. II. Magyar nyelv és irodalom. a) Nyelvészet. b) Irodalom és irodalomtörténet. ///. Modern nyelű és irodalom. a) Angol nyelv és irodalom. b) Francia nyelv és irodalom. c) Német nyelv és irodalom. d) Olasz nyelv és irodalom. e) Más nyelvek és irodalmak. IV. Klasszika filológia. V. Történelem, jogtudomány és politika. VI. a) Mennyiségtan és természettan, b) Orvostudomány. VII. Földrajz, természetrajz, vegytan. 4 VIII. Neveléstudomány, esztétika, művészet. IX. Nemzetgazdaságtan, ipar, kereskedelem, statisztika. X. Szótárak, lexikonok, enciklopédiák, évkönyvek. XI. a) Vegyes művek, b) Kéziratok. XII. Folyóiratok, hírlapok. Függelék: Duplumok. FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK. a. = ajándék. É. n. = év nélkül. F. = folyóirat. f. = füzet. H. = Hungaricum. H. n. =hely nélkül. ifj. = ifjúsági könyvtár. k. = kötet. M. = mennyiségtani szertár. ny. = nyomda. p. = pagina (oldal). T. K. = tanári kézikönyvtár. Tő. = történelmi szertár. Tr. = természetrajzi szertár. u. = utalás.

8 I. Vallás- és erkölcstudomány. Bölcsészet. Állomány: 2479 mű 3033 kötet.

9

10 9 A Acta sanctissimi domini nostri Pii divina providentia Papáé Sixti in consistorio secreto causa necis illatáé Ludovico XVI. H. n. É. n. 20 p /10 Acta Synodi Nationalis Dordrechtanae 1618 et Dordrechtum, p. Sárközy a Acta Synodi Nationalis ecclesiarum Belgicarum. Lugduni Batavorum, Elzevir. 612 p. 91 Agat hon quid virtus et quid sapientia possit. I. Leipzig, Weidmann. XVI, 358 p. Sárközy a Agostino S.: Le Divote Meditazione. 514 p Alaxay József Tamás: Lirinumi szent Vintzének az eretnekségek újílásirúl írtt emlékeztető könyve. Pozsony, Schauff. 173 p. Sárközy a Albani Joli. Franciscus: Neniae pontificis de iure reges adpellandi. Romae Novae, Aldini 153 p /b Alber Joannes Nep.: Institutiones hermcneuticae scripturae sacrae novi testamenti. I. Pest, 1818^ Trattner. 302 p. Erőss a : u. az. II. 479 p : u. az. III. 432 p : Interpretatio sacrae Scripturae per omnes veteris el novi testamenti. II. kötet. Pest, Trattner. 744, 1 p. Erőss a : u. az. VII. kötet p : u. az. XII. kötet , 2 p : u. az. XIII. kötet. 1804, 822 p Albertini: Lelki énekek. XXII, 435 p Albertus Magmis: Dic Geheimnissen der Weiber p. Sárközy a Alcoran: De Mahomet. Traduit d' Arabé en Francois par le Sieur du Byer. A la Haye, Moetjens. 494 p. ' 3943 Alexander Bernát: A XIX. század pessimizmusa. B.-pest Franklin. 152 p Alexandriai Szent Katalin legendájáról. 69 p Alexandrus I 3.: Philippicae Sacrae seu Orationes Editio Quinla. Cassoviae, Frauenheim. 88 p Allocutio Habuit Sigismundus Alexander Mate. Pest, Trattner. 14 p. Sárközy a Allocutio Josephi episoopi alba regaliensis. Albae Begiae, Számmer, 16 p. Sárközy a /XV. Alpen, van Simon Heinrich: Leitfaden beim christlichen Beligions Unterricht fiir die reformierte Jugend. Frankfurt a M XIV., X, 144, XVI, 408, p. Sárközy a. * Offentliche Katechisationen nebst Predigt

11 10 Entwürfen. 1. Theil. Frankfurt am Main, Hermann. XXX. 706 p : u. az. Theil II : Anhang zu den öffentlichen Katechisationen über den Heidclbergischen Kalechismus III. Theil. I. Abtheihing. Frankfurt am Main, Hermann XIV., X, 144, p Geschichte und Litleratur des Heidelbergischen Kalechismus, oder kurze Geschichte der Reformation. Frankfurt am Main, Hermann XVI., /u. Alting Jakab: Fundamenla Hebracae linquae punclionis linquae sanclae sive Grammalica Hebraeae kiadás. Groningae Trissorum, Cölleni Johann. ny. 264 p. Sárközy a Altman János György: Heilige Beden. Üj és javított kiadás. Zürich, Heidegger. 30, 303. p Heiligc Reden bei verschiedenen Gelegenheiten vorgetragen. III., TV. Theil (egybekötve). Zürich, 1744/46. Heidegger. 324., 257. p Heilige Beden bei verschiedenen Gelegenheiten vorgetragen. III., IV., V. Theil (egybekötve). Zürich, 1744/46/49. Heidegger. 321., p Kanzel-Beden. III. Theil. Zürich, Heidegger p. Máthé a Heilige Beden. VI. Theil. Zürich, Orell. 14., 288. p Sammlung auserlesener Kanzel-Reden über wichtige Stücke der Lehre Jesu Christi. IV. Theil. Zürich, Heidegger. l-l, 559. p. Máthé a Alting Heinricus: Históriáé sacrae el profanáé compen. dium. Tiguri, Gessnerus. 9., 492., 58. p Alting Henrik: Theologi Palatini Históriáé Sacrae ct Profanáé Compendium. Tiguri, Gessncrianus ny p Amama Sixtiműs: Grammatica. Ebraea Martinio Buxtoriana. Recta leclio linquae sanctae. Amsterdam, Heynsius. 240., 96. p. Pápai 'főiskola a Ambrosii Lobwassers: Gesang-Buch, worinnen sowohl die Psalmen Davids. Marburg und Frankfurt, Brönner. 214., 2. p Ambrosius Mediolanensis: De officiis libri tres. Magunliae, Albinus p /a. Amesius Giulielmus: Christiane Catechesos sciagraphia. Amstelodami, Janssonius. 6., 256. p /u. : De Conscientia et eius iure vei Casibus.

12 11 (öt könyv. Új kiadás.) Franckerae, Bernardus p : Utriusque Epislolae Divi Petri Apostoli explicalio analytica. Amstelodami, Janssonius p Ammon Christoph Fried: Summa Theologiae Christianae. Göttinga, Dietrich. XX., 260., 34. p. Földváry a : Summa Theologiae Christianae (II. kiadás), Erlangae, Gredyet Breuning. I., XXXII., 287. p Ancülon Frederic: Sermons. Tome I. Berlin, Duncker. 10., : Sermons. Tome II p Andachtsübungen í'ür die heilige Festenzeit. Wien, Veri. der Oelerischen Buchdruckerei. 40., 32. p Andala Ruordus: Paraphrasis in Principia Philosophiae Ilenali Descartes. Subjunclae sunt: Variationum aeris athmosphaerici ephemerides. Franekquerae, Bleck p. Pápai főisk. a Andenken an die Verstorbencn. Pest, Trattner p Angus József dr.: Bibliai kézikönyv kalauzul a szent írás tanulmányozásához (1 térkép). B.-pest, Hornyánszky ny p Anna Sophie I^andgrafin: Der treue Seelenfreund Chrislus Jesus. 11 mell. Jena Sengenwald (14), 331., 56. p Annalen der leidenden Menschheit , 105. p Sárk. a der leidenden Menschheit II. füzet p. Sárközy a III. füzet I X 436. p. Sárközy a IV. füzet p. Sárközy a X. füzet p. Sárközy a Annalen der leidenden Menschheit. In zwanglosen Heften Neuntes Heí't, oder erste Heft Sárközy a Annegarn./.; Weltgeschichte für die Katblische Jugend. 4. Bándchen. 2. Ausgabe. Münster, Theissingsche Buchhandlung p Antal Gábor: Emlékkönyv főüszteletű és méltóságos dunántúli ev. ref. püspök urnák a belsősomogyi ev. ref. Egyházmegyében év ápr. 17-től mái. 15-ig tartott egyházlátogatásáról.. Összeállitotta: Nagy Lajos (1 mell.) Kaposvár, Kéthelyi p Antal Géza: Gondol Gábor emlékezete. Emlékbeszéd. Pápa, Főiskola. 13. p Bosznay a : Tanulmányok. Pápa, Főisk. ny p. Keszthelyi ref. egyház a. 7051

13 12 Antal József: Egyházi beszéd Széki Béla pápai lelkészi beiktatására. Pápa Főisk, ny. 22. p. Kacsóh a Anweisung. Kurze und einíállige vor Christliche Ellem. Jauer. É. n. Müller. 80. p. G835 Anyák könyve. (Aranytanácsok anyák és háziasszonyok számára.) Egy magyar anya. B.-pest, 1883 Méhner p Apáczai Csere János: Bölcsészeti dolgozatai. A m. tud. Akad. rendeletéből szerkesztette: Horváth Cyrill. Pest, Eggenberger p. Kulcsár a : Oralio de summa scholarum necessilale. Cum praefatione L. Felméri. Claudiopoli, Kovács. 27. p Apocriph. Az ó testamenlom mellé vettetett könyvek, mellyek Apocryphusoknak neveztetnek 1226 Apologie. Entwurf der Religion eines chrisllichen Philosophen. II. kiad. Erlangcn, Schleich. 1., 278. p Apologie. Pour L' eglise Anglicane. Amsterdam, Savouret. 30., 136. p. L. Móni: Hisloire /n. Apostol Pál: Egyházi beszédei I. füzei. Miskolc, Nyilas p. Kacsóh a : II. füzet p Appendix conlinens objectiones quintas et seplimas in Renati Des Carles Medilaliones, de prima Pliüosophía. Amstelodami, Elzevir p. 6251/a. Aristoteles Ethikája, Nikomachoshoz címzett. Ford.: Haberern Jonathán. B.-pest, Eggenberger. CXIX., 304. p. T. K Commentarii Collegii Conimbricensis Socielatis Jesu in libros Meleororum Aristotelis Slagirilae. Coloniae, Lazarus Zelzner. 3., 71., 7. p. 7751/b. Commenlarii Collegii Conimbricensis Sociclalis Jesu in libros De Generatione et. Corruplionc Aristotalis Stagiritae 2. editio Moguntiae, Johannes Albinus p Commentarii Collegii Conimbrioensii e Socielale Jesu: in Universam Dialeclicam Aristotelis Stagiritae Tomi II. ColOniae, Bernardus Gualter. 283., 383. p. 7751/d. Commentarii Conimbricensis Socielatis Jesu in libros Aristotelis, qui Parva Naturális appellantur. Coloniae, Lazarus Zelzner. 51. p. 775l/a. In libros Ethioorum Aristotelis ad Nicomachum aliguot Conimbricensis cursus disputaliones. Coloniae, Lazarus Zetzner. 47. p. 7751/c. Metaphysicorum libri (és egyéb kisebb művek) Tomus III. Lugduni, Berjon Jacobus p. Pápai főisk. a. k Arnd Jánosnak»Az igaz kereszlyénségről«irotl négy köny-

14 vei. Pestis időkre tartozó tanács. Jena, , 928., 19., 28., 13. p Arndt Johann: Vier Bücher vom wahren Christenthum. Frankfurt Berlin, Trowiszsch p Kacsóh a Amisem Henningus: De constitutione et partibus Metaphysicae tractatus... Frankfurt ad Oderán^, Johannes Thimen p. Í0032/U. Arnold Miklós: Scopae Dissolutae. Franekerae, Balek ny. XXXVI p Ars Beatae Moriendi, azaz boldogul való meghalásnak mestersége. E világból boldogul leendő ki-mulásokat óhajtozó keresztényeknek. (Szerző és a megjelenés" helye ismeretlen eszt.) 22., 175. p Aszalay József: Eszmék az életnap fogyatkozásai és leáldoztáról. Pest, Beiméi p. Földváry a : Szellemi omnibus kéjutazásra az élet útain. I., II., III. kötet. Pest, Beiméi. 308., 327., 364. p. Földváry a. 4759, 7038, 7037 Augustini S. Aurelii: Epistolae CCLXXIIX. Altdorffi, Schönnerstáedt. 30., 1040,, 94,, 48. p Augustinus Aurelius S.: De dectrina christiana libri IV. Augustae. Vindelicor, Volfian. 263., 268. p. Pápai főisk. a. i 4376 Augustinus Aurelius Divus: Operum secundus tomus. Venetia, II., 196., III p. Erőss a : Meditationes Confessiones. Coloniae Agrippinae, Egmondt. 410., 20., 468., 24. p. Pápai főiskola a Aurelius Augustinus: Quartus Tomus Operum Divi. Venetia, , 246. p. Pápai főisk. a : u. az. 6. és 7. Tomus, Venetia, I. 190., II p. Pápai főisk. a Aurelius oder das Denckmahl der Zártlichkeit. Wien, Kraus. 91. p. Török? Ausfeld Joli. Wilhelm: Erinnerungen aus Ch. Gotthilf Salzmanns Lében. Schnepfenthal, p Erőss a. ' Ábrahám Pátriárka»Fija Isák és Béthull Leánya Bebeka«Házasságok Alkalmasságával lett Beszélgetés p. Sárközy a Ágoston, Szent. Az Isten városáról irt 22. könyve. (1 3. kötet.) Pest, Boldini. XIV, 356., IX, 400., XIV, 410. p Áhítatosság óráji a valódi keresztyénségnek és a házi isteni tiszteletnek előmozdítására. 1. rész. Buda, Egyetemi ny. XX, 578. p. Sárközy a rész p

15 14 3. rész p rész p rész p rész p rész p rész É. n p Angiján János: Közönséges isteni tiszteleten mondandó templombeli imádságok. Veszprém, Számmer p I. rész Veszprém, Számmer p. Máthé a rész Pest, Tratlner p. Sárközy a II. rész Pest, Trattner p III. rész Pest, Tratlner p IV. rész Pest, Trattner p Árokháti István: Kérelem Szózat a bölcseleti-tan kezelőihez. N. Károly, Gönyei. 32. p. Málé a Árvái József: Vezérkönyv az ó és új teslamenlomi szent történetek előadásában. II. kiad. Sárospatak, Eperjesi ny p : u. az. Sárospatak, Ref. főiskola. XVI, 269. p. Bosznay a. * 5662 : n. az. 2. javított kiadás. Sárospatak, 1867 Eperjesi p : Ó és Űj Testamenlomi Szent Történetek. Olvasókönyv Népiskolák számára. Harmadik bővített kiadás. Népiskolai könyvtár IX. kötet. Sárospatak, Eperjesi. 130., 99. p. Máthé a B Bacon Franciscus de Verulamio: Instauralio Magna. De dignitate et augmenlis scientiarum. (Gímlap hiányzik.) 404., 684. p Bahrdt Carl Friedrich: Handbuch der Morál fiir den Bürgerstand. Halle, Hcmmerde u. Schwelschke p. Pápai főisk. a : System der moralischen Religion. I., II. Theil Berlin, Vieweg. 302., 382. p : Analytische Erklarung aller Briefe der Apostel Jesu. I., III. B. Berlin Mylius. 920., 894. p. Sárközy a Báily Ludovicus: Praxis pietatis. Das isi Uhuiig der Goltseligkeit. Berlin, Rüdigern. (27), 453., 97. p Balassa l 3 aulus: Symbolum Symbolorum , 3. p. Sárközjr a Balduino Friderico: Tractatus. Frankfurt. Wachter Gáspár. 10., p. Pápai főisk. a Bali Mihály: Egyházi névtára a Dunántúli egyházkerületnek évre. Pápa, Ref. főisk. 68. p.

16 15 Sárközy a : Miben áll a keresztyén templomoknak valódi becsük? (Beszéd.) Székesfehérvár, Számmer. 23. p Ballagi Mór: Rcnaniana. Pest, Osterlamm. 144 p. Kacsóh a : Tájékozódás a theologia mezején. (Válasz Philo Lajosnak.) Pest Engel és Mandello p. Kacsóh a : A héber nyelv elemi tankönyve. Prága, Eggenberger. VIII, 196. p. Erőss a Balogh Ferenc: A magyar prot. egyháztörténet irodalma. Debrecen, Városi ny. 93. p : A magy. prot. egyháztörténetem részletei a reformációtól. Debrecen, Csáthy ny p : Hitnézelek történelme. (Hagenbach nyomán.) 144. p. (Címlap hiányzik.) 7767 : Keresztyén egyháztörténetem. I. korszak. Debrecen, 1872.' Csáthy p : Keresztyén egyháztörténelem. II. korszak. Debrecen, Városi ny. 42. p. Keszthelyi rcf. egyház a : Tájékozó pontok a Theologia terén. A magy. prot. modernizmus és haladó orthodoxia szembesítése. Debrecen, Csáthy. 27. p Balogh István (selyei): Ének Prédikációk. XVIII p. 20 kézírásos lap. Címlap hiányzik. ' 3916 : Uti-lárs... rövid és együgyű tanítások. Várad, Szenczi K. Ábrahám ny p. Sárközy a Balog János Palai: Lelki igazgatás a betegségben és az halál árnyékában. Ultrajeclom, Voskul. 13., 142. p, Sárközy "a Balogh Pál almási: A filozófiai műveltség átlapolja és hátramaradásának okai Magyarországon. Buda, Egyet. ny. XVI, 211 p. Pápai főisk. a Balásfi Tamás: Tsepregi iskola, mellyben a lutheránus és kálvinista Prédikátornak lanuságokra... Eger, Püspöki oskola. 21., 463. p Balucius István: Sanclorum Presbylerorum Salviani Massiliensis cl Vincenlii Livinensis opera. Pedeponlum, Gattl János ny. XX, 464. p Barakongi Kristóf: Bibliamagyarázalok a szószéken. Miskolc, Fraenkel B p. Keszthelyi reí. egyház a Barátfülck. Anliklerikális okoskodások. (Papramorgó.) Pest, Heckenast p.! 5612 Barátsági dorgálás. Vitairat , 523. p Barátságos beszéd. Vulpinus egy Kálvinista és Veridicus egy Kalholikus között. Nagyszombat, 1759.

17 16 Akad. ny. 22. p Barcsa János dr.: A tiszántúli ref. egyházkerület történelme. I., II. Debrecen, Faragó ny. 273., 368. p : A. szabadság eszméje a XVII. században. Hajdúnánás, Bar'tha Imre. 82., 2. p Barla Jenő: Szegedy Gergely és Énekeskönyve 1569-ből. B.-pest, Hornyánszky. 34. p. Szerző a Barla-Szabó Jenő: Két lelkész a Barla-Szabó családból. Debrecen, p. f 1141 Barna Ferdinánd: A votjákok pogány vallásáról. B.-pest, Akadémia. 37. p /F. : A moldvaiak pogány istenei és ünnepi szertartásai. B.-pest, Akadémia. 84. p /F. Barthelemy-Saint Hilaire: A filozófia viszonya a természettudományokhoz és a valláshoz. Ford.: Pélerfy Jenő. B.-pest, M. Tud. Akad p Bartók György: A rendszer filozófiai vizsgálata. B.-pest, M. Tud. Akad. 45. p : A középkori és újkori filozófia történele. Budapest, Sylvester p Batizfalvy István: Bibliaismertetés. Budapest, Lampel. 68. p Battyán de, Alays: Oratio boni civis, sani philosophi et veri nominis Christiani... Posonium, Weber. 16. p Bauhofer György: Az összpontosító főelv a prot. egyház kormányzatában. Pest, Beiméi és Kozma. 20 p. " 7109 Baumeister M. Frid Christianus: Elementa philosophiae Recentioris... Lipsia, Frid Gleditschius. (18), 588., 12. Sárközy a : Institutiones Melaphisicae. Wittenberga, Zimm p. Pápai főisk. a : Institutiones Melaphisicae. Wittenberga, Wolfii conscriptae. Wittenberga. É. n. 27., 292. p. Pápai főisk. a : u. az. Wittenberga, Ahlfeldius. (12), 368, (10) p. Sárközy a : u. az. Wittenberga, Ahlfeld. (10), 368., 16. p Baumeister M. Frid. Christianus: u. az. (16. kiad.) Wittenberga, Ahlfeld. 10., 216., 10. p. Sárk. a : Philosophia. (Címlap nincs.) , 588., 12. p. i 5502 Baur Ferdinánd Christián: A középkori keresztyén egyház. (Ford.: Nóvák Ödön.) Budapest, XIV, 377. p. Bosznay a : Az őskereszlyénség története. (Ford.: Dósa

18 17 Dénes és Jeskó Lajos.) Budapest, p. Kacsóh a Baur Sámuel: Beden und Betraehtungen an den Grábem der Christen. (IV. rész.) Ulm, Ebner. VI, 394, p : Lében, Meinungen und Schicksale berühniter und denkvürdiger Personen aus allén Zeitaltern. I IV. Théil. Frankfurt a. M., Wilman. (4 kötet.) 476., 556., 610.', 583. p. Erőss a Baxter Richárd: Fölhívás a meg nem tért emberekhez, hogy megtérjenek. Angolból: Bauhoíer Gvörgy. Bozsnyő.' Kovács. 210 p Baíjlc Lomja: La pratique de Piete. Geneve, Chonet , 690. p Bálint Gábor: A mandsuk szertartásos könyve. Budapest, Akadémia. 16. p F. Bánhegyi István: Vallás- és erkölcstan. B.-pest, 1874.! Franklin. 63. p : Vezérkönyv a prot. népiskolai vallástanításban. B.-pest, Franklin. IV, 92. p Bánhorváti János: Patay Sámuel úrnak... prédikációi. Pest, Trattner. 46. p Bárány Pál, Szenitzei: A Szentírásnak... némclly meghomályosittatott helyeire való világoskodó lámpás. II. n p. Sárközy a Báthori Gábor: A szenteknek igaz tisztelete vagy halotti tanítás. Pest, Trattner. 28. p. Sárközy a : Cschszombati József sírhalma. Pest, Trattner p : Emlékezet. Kövekkel megrakott temetőkert. Halotti prédikációk. I., II. Pest, Trattner. 475., 486. p. Máthé a. 2742, 7782 : Tormássy János püspöki beiktatása alkalmával tartóit beszéd. Szeged, Grimm. 33. p. Sárközy a /XVI. Beausobre é Lenfant: Le Nouveau Testament de notre seigneur Jesus Christ. Amsterdam Brandmüller Pápai főisk a. "k : ii. az p Beausobre Isaak: Predigten, I IV. Theil. (Franc. ford.: Christian Aiigust Wichmann.) Lübeck, Leipzi g, Schmidt ,428, 402., 380. p. Pápai főisk. a , 12069, 13202, Beccaria: A bűnökről és büntetésekről. Zágráb, 1834, VIII, 102. p. Sárközy a : Des Herrn Marquis von Werk Verbrechen und Strafcn. I II. Breslau, Korn. 300., 202. p. Sárközy a ,

19 18 Beck Chrislophorus: Synopsis inslitutionum universae theologiae. Basilea ímhol. 15., 711. p. Pápai főiskola a Beckers Joachim János: Márrische Weisheit J. F. R p Beck Gergely: A Belsősomogyi Ref. Egyházmegye története. I. rész. Kaposvár, Uj-Somogy. Csurgói könyvtár II. kötele 107. p Beck József dr.: A tapasztalati lélektan és tiszta logika. (Ford.: Greguss Á.) Pest Heckenasl. 180p : u. az. Pest, Málé a Beckmanus Joh. Christqph: De regis officio erga deuin. Frankfurt ad Oderám Zeitler. 22, 111. p. Sárközy a Begedi Lajos: Üj énekes könyv. Kaposvár, Kélhelviny p Béke Sámuel: Vasárnapi beszédek. Kolozsvár, Barcza G p. Kacsóh a Beleichlung der Schrift von einem Exjesuilen. Bamberg Würzburg, Gaebhardt ny p Bellaagh József: Életszabályok világba lépő leánykák számára. Pest, Császár és Freilcisz. 132., 68. p. Földváry a. 4641/u. Bellarmin Bobért: De indulgenliis el iubileo libri duo. Colonia, Hierat p. Sárközy a Benedek Mihály: Tormássy János püspöki beiktatása alkalmával mondott beszéd. Szeged Griinn p. Sárközy a /XVII. Beneflicti papae XIV. litlerae apostolicac. Venelia Rosa. 72. p.! ' 5371 Beneke Friedrich Eduárd: Erlaulerungen über die Natúr und Bedeutung meiner psichologischen Grundhypolhesen. Berlin Debmigke. 30. p. Erőss a : Lehrbuch der Psychologie. Berlin, Fosén, Bromberg, Wittler. XX, 266. p. lírőss a Benke István: Zwingli Ulrik élete és a helv. reformáció megalapítása. SepsiszenIgvörgv, Jókai ny p Beobachlunqen meiner selbst. Wien, Körüngschen p. Sárközy a Bereczky Albert: Dicsőség Istennek... Tahitólfalu, Sylvesler ny p. Ceglédi a Berelzk Péter: Beköszöntő és búlsuzó Predikátciök. - Győr, Streibig. 74. p /u. : Hetedszakai templombéli közönséges könyörgések. Győr, Streibig. 1., 195. p Bergmann H. A.: Stimme der Zeit über das römischc Papstthum. Weimar, Voigt. 80. p. 7151

20 Berniem Ifalus: Compendium... Históriáé ecclesiasticae a reformatione Zwingli et Luther usque ad nostra tempóra. 12., 222. p. Sárközy a Berzeviczy Gregorius: Nachrichten über den jetzigcn Zusland der Evangelischen in Ungarn. Leipzig, Kummer p. Pápai főisk. a Beszédek Kálvin János halálának háromévszázados emlékünnepén, Pápán. Pápa Ref. főisk. 48. p. (Hiányos.) 8993 Beszédek. Kolzsvári ev. ref. ecclesia Külső városi templomának alapköve letétele alk Kolozsvár, Ref. koll. ny. 67., 29., 38., 11,. 77., 32., 28. p Betraehtungen über die Wahrheiten der Religion Braunschweig, Wapfenhaus p Beweis, dass die so vieler Klöster und die so grosse 'Anzahl der Mönche. Wahrheisburg, p. Sárközy a Beza Th. Veselius: Confessio Christianae fidei. Genf, 1595., Haeréd. Euslathii Vignon. 12., 271., 14. p. Sárközy a Beza Tódor: Jann, Calvini... Epistolae et Responsae., Et eiusdem vitae. (3. kiad.) Hanovia, Guilielmüs Anthonius ny p. Sárközy a :.]. Kálvin: Institulionum Christianae Religionis. (4. k.) Lugduni Batavorum, Dávid Lopez. 511,, 54. p. 141 Begthe István: A főünnepekről való evangéliumok. Németújvár, 1584, Manlius János p. Töredék. (Hungaricum.) Csire J. a /H. B. II. P.: Edgy a Teremtőhez felemelkedett elmének szabad gondolkodásai. Bécs, Süketnéma ny. 48. p. Sárközy a. >! 6036 Biblia. Apoeryphusok. (Címlap nincs.) 272. p A Thimotheushoz és Titushoz írt levelek p Göncitiationes locorum veteris Testamenti p Das ist: Die gantze Heil-Schrift Altes und Neues Testamenls. Nach der Teutschen Uebersetzung D. Martin Luthers. Hatle, Máysenhause. 22., 1079.,, 308., 4. p Das neue Testament. Ford.: Bahrdt Carl Friedrich. Berlin, Mylius p. Sárközy a Das neue Teslament, oder die neuesten Belehrungen Goltes durch Jesum und seine Apostel. 2. rész. Berlin, Mylius. 509., 984. p Das neue Teslament unsers Herrn. Verteulscht von D. Martin Luthern. Halle, 1724., 12., 680., 4. p 'Exodus. Mózes II. könyve. 89., 160. p v' Ford.: Károli Gáspár. Pozsony, Pest, Lan- 19 2*

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

2012. augusztusi gyarapodás

2012. augusztusi gyarapodás . augusztusi gyarapodás Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok KK41928 A MAGYAR NEMZETI BANK TÖRTÉNETE ; 1. BUDAPEST : KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ, 1993-1999 KK41928 A MAGYAR

Részletesebben

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30.

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet 500 éve született uszár ál nyomdász, énekszerző, református

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

A HUNMARC BIBLIOGRÁFIAI REKORD

A HUNMARC BIBLIOGRÁFIAI REKORD A HUNMARC BIBLIOGRÁFIAI REKORD 151 152 A feladatgyűjtemény e fejezetében található példák a nemzeti és nemzetközi szabványosításon alapuló MARC struktúra alapfilozófiájára kívánnak rávilágítani. A MARC

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században II. Neolatin Konferencia Szeged, 2015. november 5 7. SZTE BTK Kari konferenciaterem, Szeged Egyetem u. 2. 2015. november 5. (csütörtök)

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori tézisek Hegyi Ádám Alex A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére 1715 és 1785 között

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert emlékezete

Szenczi Molnár Albert emlékezete Szenczi Molnár Albert emlékezete Összeállította, a szöveget gondozta, a szómagyarázatot készítette, a képanyagot válogatta, a kötetet tervezte Zalabai Zsigmond Lilium Aunun Dunaszerdahely 2001 í - i '

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Pázmány Péter: Összes művei

Pázmány Péter: Összes művei PPEK 600 Pázmány Péter: Összes művei Pázmány Péter Összes művei a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága július 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága július 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2008. július 9-i ülés Az ülés napirendje 1. John Ellicott: Asztali zenélő óra, 1765 körül, London. (Ébenfa, fém óraszerkezettel, negyedütős zenélő szerkezettel, rugóhajtással,

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok

A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok Hittan 225 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Borítókép: A melkisédeki papság visszaállítása. Készítette: Walter

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. április 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Lotz Károly (Homburg von der Höhe, 1833 Budapest, 1904): Fiatalkori önarckép, 1850 körül (vászon, olaj, 40x34 cm, jelzés nélkül)

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Szerző Könyv címe darabszám ár

Szerző Könyv címe darabszám ár Vásárolható könyvek Szerző Könyv címe darabszám ár Vitetnek ítélőszékre 5 2200 Dr. Árus Lajos Ószövetségi héber-magyar 21 1500 Magyar Reform. Egyház története 2 1000 Dienes Dénes Keresztyénség Mo.-n 1526

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Mechatronikai Szakgimnáziuma

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Mechatronikai Szakgimnáziuma 1. Venyercsán András 2. Versztó Martin 3. Szénási Attila 4. Szij Tamás Műszaki és TSZC Bláthy Ottó, és Kollégiuma Műszaki és Műszaki és Budapest 94 Tata 92 Budapest 88 Budapest 81 5. Bajári Tamás Szolnoki

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. október 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Dobyaschofsky, Franz Joseph (Bécs, 1818 Bécs, 1867): Jelenet (Egy keresztény mártírnő halála), 1836, Olaj, vászon, 76x100 cm, Jelezve

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94.

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. FEHÉR KATALIN Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. Bertits Ferenc pécsi pap a Mindenes Gyûjtemény címû folyóiratban 1, 1790-ben, egy

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK ÖSSZESÍTÉS nyilt fiú - IV nyilt fiú - V nyilt fiú - VI Strandröplabda Diákolimpia 0. Kispest NEVEZÉSEK nyilt lány IV nyilt lány V nyilt lány VI amatőr fiú IV amatőr fiú V amatőr fiú VI amatőr lány IV amatőr

Részletesebben

Diákolimpia. u9 lány. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 1. kör 2. kör 3. kör. Tempo Sport Kft 1/ :35:59

Diákolimpia. u9 lány. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 1. kör 2. kör 3. kör. Tempo Sport Kft 1/ :35:59 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 1. kör 2. kör 3. kör u9 lány 1 24 Bali Emese SKÁID Kodály Zoltán 2 3 Kádár Eszter Hunyadi János Evangélikus Ócoda és Ált.Isk. 00:10:59 00:00:00 00:03:28 00:03:43

Részletesebben

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp.,

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp., III. kcs. Fiú csapat Hely Csapat Pont 1. X. ker. Szent László Általános Iskola 2860 2. IV. ker. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2670 3. XXI. ker. Kazinczy Általános Iskola 2664 4. XIII. ker. Ének-Zenei

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELŐD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822, e-mail: takacse@drhe.hu

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére.

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. 1. Székely Mózes erdőfelügyelő Déva 50 K fillér 2. Sándor Lajos nagybirtokos 20,, 3. Kontz Domokos polgármester,, 10 4. Dr. Sándor Ákos kir.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Gimn. 47,100 43,900 47,250 47,250 47,400 46,300 279,200 2 Nagykőrös Arany János Ref. Gimn. 45,800 45,350 45,650 47,800 45,650

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben Serdülők Országos Bajnoksága Budapest, Mexikói út - 2005. december 10. Légpisztoly 20, serdülő lányok 1 Herendi Réka 1992 Pécs VLK 73 69 142 2 Fedor Zsófia 1993 Nyíregyházi PLE 69 71 140 3 Mokos Nikoletta

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

A nyelv változik, az Ige marad

A nyelv változik, az Ige marad A nyelv változik, az Ige marad Magyar bibliafordítások 1 I. A fordításokról általában Az Ige testté lett, Isten szava történéssé lett. A Biblia külső és belső történésekről számol be, a külsőt általában

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben