SARLÓS ISTVÁN A VILÁGHÁBORÚK KÖZÖTT 1. Az ország állapota az els világháború után

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SARLÓS ISTVÁN A VILÁGHÁBORÚK KÖZÖTT 1. Az ország állapota az els világháború után"

Átírás

1 SARLÓS ISTVÁN BAJA MEZGAZDASÁGA A VILÁGHÁBORÚK KÖZÖTT 1 Az ország állapota az els világháború után Az I. világháború, különösen annak elvesztése nagyon mély gazdasági és társadalmi kihívásokat jelentett Magyarország számára. Az június 4-én aláírt trianoni békeszerzdéssel a megmaradó csonka ország kiesett a területét és a környez országokat is egybefogó Osztrák Magyar Monarchia egységébl. Az 1914-ben még belterületnek számító országok hirtelen ellenségessé és idegenné váltak, a legalapvetbb nemzetközi 1 Felhasznált források és dokumentumok: Az évi népszámlálás. 2. rész. A népesség foglalkozása és a nagyipari és kereskedelmi vállalatok községenkint. Magyar Statisztikai Közlemények. Új Sorozat, 71. kötet, Budapest 1925; Az évi népszámlálás. 2. rész. Foglalkozási adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint, az ipar és kereskedelmi nagyvállalatok. Magyar Statisztikai Közlemények. Új Sorozat, 86. kötet, Budapest 1934; Magyarország mezgazdaságának fbb üzemi adatai az évben. Magyar Statisztikai Közlemények. Új Sorozat, 105. kötet, Budapest 1937; Az évi népszámlálás. 1. Foglalkozási adatok községek szerint. Budapest Felhasznált irodalom Baja és Bajaszentistván történetéhez: Barlay Magda, Baja város gazdaság- és településföldrajza. Pécs 1939; Bácskai János György, Baja földrajza. Baja 1943; Bánáti Tibor, Mesél házak. Baja. Baja 2001; Dankó Imre, Baja irodalma. Baja 1951; Faludi Gábor Gergely Ferenc, Adalékok Baja els világháború utáni történetéhez. In: Khegyi Mihály (szerk.), Baja története. A kezdetektl 1944-ig. Budapest 1989, o.; Faludi Gábor Gergely Ferenc, Fejezetek a város közötti történetébl. In: Khegyi Mihály (szerk.), Baja története. A kezdetektl 1944-ig. Budapest 1989, o.; Gergely Ferenc Khegy Mihály, A Pécs Baranya Baja háromszög történelmi problémái között. Baja 1974; Jaszlics Béla, Baja településföldrajza. h.n., é.n.; Knézy László, Baja a forradalom s a szerb megszállás alatt. Budapest 1940; Meskó Géza, Idszer problémák Baja város gazdasági életében. Budapest 1939; Rapcsányi Jakab, Baja. In: Ladányi Miksa, Baja és Bács Bodrog vármegye községei. Budapest 1934; Újpéteri Ede, Baja város természetes szaporodásának kérdése. Baja 1935; Újpéteri Ede, Baja város jövje. Budapest 1936.

2 kapcsolatokat sem mindig sikerült kiépíteni, nemhogy gazdaságiakat, és fleg nem társadalmiakat, pedig a régi fejldés megtartásához ezekre nagy szükség lett volna. Magyarország minden települése rákényszerült a gazdasági adottságok és lehetségek újraértékelésére, valamint az ezzel párhuzamosan fellép társadalmi változások megfelel irányba terelésére. További problémát jelentett a kor szelleme, az a keresztény nemzeti eszmerendszer, amely a megadott állapotot csak átmenetnek tekintette, és a régi határok visszaállítására törekedett. Nagyon sok olyan ideiglenes megoldás született, melyek nem tükrözték a reális lehetségeket, ezek pedig nem kedveztek a gazdasági stabilitásnak és a társdalom organikus fejldésének. 2 A felhasznált források Az alapvet forrásként a korszakban tartott három népszámlálás adatait használtam, és ezen idsorok feldolgozásával kívántam változási trendeket kimutatni. A három népszámlálás adatfelvételi kategóriáiban azonban nagy eltérések mutatkoznak után még komoly területi változások voltak az országban. A Baranya Baja Szerb Magyar Köztársaság kikiáltása (1921) Baját is érintette, így a megszállás alól felszabaduló területek népszámlálása csak ezek után kezddhetett el, s a közölt adatok valójában az 1922-es állapotokat tükrözik. Az 1930-as népszámlálás adatfelvétele nagyban hasonlít az as gyakorlatra, bár egy-két kategória megváltozott, ami a feldolgozásukban okozott némi nehézséget. Baja és a mellette lév Bajaszentistván egyesülésére a korszakban került sor. Az 1920-as népszámláláskor még két külön település 1930-ban egyesült, ezért 1920-as adataikat összevontan kezelem. Az igazi problémát azonban az 1941-es népszámlálás jelentette. 2 Például nem számolták fel a történelmi Hont vármegyét, így viszont önálló közigazgatási egységként megmaradt egy 218 km 2 -es terület székhelyként Nagymaros községgel.

3 Az adatokat ugyan felvették az év elején, viszont a bekövetkez háború miatt a feldolgozásukra és kiadásukra már nem volt lehetség. 3 Erre csak több mint 25 év múlva az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején került sor. Az ország területi gyarapodását nem tüntették fel, az adatokat visszaszámították az eredeti 1270 km 2 terület Bács Bodrog vármegyére. Az így kiigazított adatokat az új gazdasági alapkategóriák szerint adták ki, amelyek egybevetése a korábbiakkal már komoly torzításokat is eredményezett. Az országos statisztikák közül még komoly figyelmet fordítottam az ös nagy mezgazdasági összeírásra. Elssorban a termesztett növényekre és a tenyésztett állatokra helyeztem a hangsúlyt. A birtokstruktúrára vonatkozó adatok kigyjtésével és elemzésével elssorban a mezgazdasági népesség életérl kaphatunk információkat, és ugyanez mondható el a mvelési eszközökre is. A mezgazdasági statisztika legnagyobb hibáját már a korabeli szerkesztk is jelezték. Az adatszolgáltatás nem volt korrekt, az adatfelvételkor a gazdák eltitkolták bizonyos javaikat, különösen az állatok terén vallottak be kevesebbet a ténylegesnél. Baja az els világháború után Egészen más helyzet állt el a Délvidéken. A Magyarországgal november 13-án megkötött belgrádi fegyverszünet kérdésesnek minsítette a Délvidék hovatartozását a Pécs Baja Szabadka vonalig terjeden. Ennek megfelelen a hónap végére a szerb csapatok bevonultak erre a területre, és katonai kormányzást vezettek be. Baja és Mohács ennek megfelelen kimaradt mind az szirózsás forradalom további eseményeibl, mind a Tanácsköztársaság rendszerébl. A megszállás a terület gazdasági kirablását is jelentette, az ipari üzemek berendezéseit, a szállítóeszközök jelents részét elvitték. Az 3 Csak a népesség korcsoportok, vallás, anyanyelv és nemzetiség szerinti megoszlását adták ki.

4 inflációt helyi fizeteszközök kibocsátásával próbálták megfékezni, ennek viszont az lett a következménye, hogy minden településnek saját pénze lett, ami csak tovább növelte a káoszt. A megszálló csapatokat csak 1921 augusztusában sikerült nagy nehezen távozásra bírni, ezért Baja egy év hátránnyal kezdte meg a károk felmérését és az újjáépítést. A békeszerzdésben rögzített állapotok szeptembertl álltak fenn, Magyarország területileg ekkor lett újra szuverén állam, bár kisebb kiigazítások még ezek után is történtek. A városok jogi státuszát ekkor rendezték, és bizonyos mértékig racionalizálták a rendszert, valamint csökkentették az apparátus nagyságát. Délen a szerb csapatok távozása után újjászervezték Bács Bodrog vármegyét km 2 maradt belle magyar kézen. Így született meg az ország legkisebb megyéje, melynek székhelye Baja törvényhatósági joggal felruházott város lett, valójában a megye egyetlen nagyobb települése. Zomborból ideiglenes jelleggel költöztették ide a vármegyei hivatalokat (a kereskedelmi szakközépiskola épületébe). Az els Jugoszlávia megsznésével a vármegyei hivatali apparátus 1941 nyarán viszszatért eredeti helyére, Zomborba. Baja város helyzetét tovább nehezítette az 1920-as években, hogy fterétl 180 méterre nyugatra már Pest Pilis Solt Kiskun vármegye terült el, 4 így a gazdaságilag már szervesen hozzá tartozó részeket, mint a hajóállomást, a vasútállomást, a vele szervesen egybeépült Bajaszentistvánt nem innen igazgatták. A tarthatatlan állapotokat felismerve 1929-ben népszavazást kezdeményeztek Bajaszentistván hovatartozásáról, és ezen egyhangúan a Bajához tartozásra szavazott a község lakossága. A két települést ennek következtében november 1-én egyesítették. 5 4 Faludi Gábor Gergely Ferenc, Fejezetek a város közti történtébl. In: Khegyi Mihály (szerk.), Baja története a kezdetektl 1944-ig. Budapest 1989, 326. o. 5 Uo., 329. o.

5 A város népessége és a mezgazdaság A két világháború közötti Magyarországon még mindig a mezgazdaság adott az emberek legnagyobb részének munkát, és a legtöbb településen a f gazdasági ágazatnak számított. Az 1. táblázat adataiból látszik, hogy országos szinten a mezgazdaságból élk részaránya miként csökken az 1920-as 55,8 százalékról 1941-re 49,2 százalékra. Bács Bodrog vármegye esetében is ugyanez a trend figyelhet meg. A kis terület és alföldi fekvés megye esetében azonban ez a visszaszorulás lassabb volt, a megye lakosságának dönt többsége, 75,4 százaléka, még 1941-ben is a mezgazdaságból élt. A megye egyetlen nagyobb településének tekinthet Baján az stermelésbl élk aránya 1920-ban 27,9%, ami egy város esetében nagynak mondható. Ez 1930-ra 20,1 százalékra apadt, a mezgazdaságból élk abszolút száma is 12,6 százalékkal csökkent. A város a kiépül új megyeszékhelyi apparátusával, és éled iparával jó munkalehetséget kínált a mezgazdaságban dolgozó fiatalok számára. A gazdasági világválság után azonban megfordult a folyamat. Az ipar egy része tönkrement, és a Gömbös-kormány agráriumot támogató intézkedései következtében sokan visszatértek eredeti foglalkozásukhoz re a mezgazdaságból élk részaránya 21,4 százalékra ntt, szemben az országos trenddel, ami csökkenést mutat. Ez az abszolút számok tekintetében is 23 százalékos növekedés 1930-hoz viszonyítva. A mezgazdaságban dolgozók A népszámlálási statisztikában a gazdaság elsdleges termelési szektoraként, külön részletezés olvasható a mezgazdaságról. A mezgazdaság és a kertészet adatai azonban nem mindig egyeznek meg a foglakozási fcsoportban szerepl adatokkal. Ennek elsdleges oka a városi külterületeken élk beszámításában, az egyéb és ismeretlen fcsoportba tartozók

6 esetleges átvételében, valamint az ipar és mezgazdaság határán álló tevékenységek esetleges átsorolásában keresend. Ilyen például a selyemhernyó-tenyésztésben résztvevk megítélése, amely e korban is igen kérdéses volt. A táblázatok értékelését tovább nehezíti a kategóriák megváltoztatása az 1941-es népszámlálás esetében ban és 1930-ban ugyanazokat a kategóriákat használták. Az 1. fcsoportba tartoztak az önállók, azaz a saját földdel rendelkezk, akiket három alcsoportra bontottak. Az els alcsoportba a keresk tartoztak. A második alcsoportba sorolt segítk megítélése kérdéses lehet, mivel ezek azok a keres családjában lév felntt és munkaképes családtagok, akik nem találtak más gazdasági szektorban munkát. A bújtatott munkanélküliséget itt érhetjük tetten. A sok segít emellett rontotta a termelékenységet, jelents beruházási forrásokat emésztett fel, és a gazdaságokat önellátást biztosító termékek elállítására kényszeríttette. A harmadik alcsoportba tartozó eltartottak száma arra enged következtetni, hogy összességében milyen volt ezen családi gazdaságok jövedelmezsége. A 2 4. fcsoportba tartozó tisztvisel, cseléd, illetve munkás kategóriáknak csak kett-kett alcsoportja van, a keresk és az eltartottak. A tisztviselkre, azaz a képzett gazdatisztekre csak a legnagyobb birtokosoknak volt szükségük és pénzük. A 3. fcsoportba tartozó cselédet már minden módosabb gazda tartott, társadalmi presztízsét is ersítette a cselédek száma. A 4. fcsoportba sorolt mezgazdasági munkásokat minden 10 kataszteri holdnál nagyobb földdel rendelkez gazda tartott. A cselédek és munkások közötti alapvet különbség az, hogy a cseléd általában a munkaadójánál lakott, a gazdaság valamelyik melléképületében, a munkásnak viszont önálló lakhelye volt. E két fcsoport helyezte nagyon képlékeny és ellentmondásos a Horthy korszakban, ugyanis az önálló egzisztenciával rendelkez munkás helyzete jobb volt a cselédnél, viszont egy esetleges gazdasági válság utáni elbocsátások sokkal jobban fenyegették ket, mint a félig-meddig családtagnak számító cselédeket. A munkás vagy cseléd alkalmazását sok tényez

7 befolyásolta, a jobb anyagi helyzetben lév gazdák általában munkást alkalmaztak, a sok házkörüli munka inkább a cselédeknek kedvezett, és a helyi sajátosságok is fontos szerepet játszottak ban bvítették a felmérést, és az 1. fcsoport keres alcsoportját tovább bontották a gazdaságok típusa és mérete alapján. A birtokokat a méretük alapján felosztották 1 hold alatti, 1 10, 10 50, közötti és 100 hold feletti kategóriákra, valamint külön felvették a részes, a kertész és az egyéb kategóriákat. Az összehasonlíthatóság kedvéért ezt nem vettem figyelembe, csak az összeggel számoltam. A többi f- és alcsoportot az adatfelvételkor változatlanul hagyták. Az 1941-es statisztikák feldolgozásakor azonban komoly változásokat vezettek be a f- és alcsoportokban egyaránt. Az új fcsoportok: önálló, segítik, állandó fizikai dolgozók, idszakos fizikai dolgozók és szellemi dolgozók. Ezekbl az önállókat szétbontották a birtok nagysága szerint 0 1, 1 3, 3 5, 5 10, 10 20, közötti és 50 hold feletti egyéb alcsoportokra. A táblázat kezelhetsége végett ezt a részletes bontást mellzöm, és csak az összegekkel számolok. A szellemi dolgozók kategória gyakorlatilag azonos a korábbi tisztvisel meghatározással. Az állandó és idszakos fizikai munkások a korábbi cseléd és munkás fcsoportok összeolvasztásából és más szempontú szétválasztásából jöttek létre. Munkásnak a szerzdéssel rendelkezt tekintették, és ezek közül az idszakosnak csak a naptári év bizonyos részére állították ki elre a megbízását. A napszámosokat azért tekinthetjük külön fcsoportnak, mert ket csak pillanatnyi szükség alapján alkalmazták egyik napról a másikra. A mezgazdasági keresk megoszlásáról külön táblázatot készítettek 1975-ben a népszámlálási adatok közlésekor, ám a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért ennek a feldolgozását mellzöm. A 2. táblázat alapján látszik, hogy 1920-ban az önállóak és a cselédek aránya mind Baján, mind Bács Bodrog vármegyében elmarad az országos átlagtól. Az önállóak tekintetében az eltérés minimális. A cselédek esetében Baja 4,4 százalékkal, Bács Bodrog pedig 6,2 százalékkal maradt el az országos át-

8 lagtól. A cselédek alacsony számával szemben kiugróan magas a munkások aránya, 41,9%, illetve 42,6%, szemben az országos átlaggal, ami mindössze 34,9%. A tisztviselk aránya Baján 0,5%, ami jóval meghaladja a megyei átlagot, és magasabb az országos átlagnál is ra viszont jelentsen megváltoztak a korábbi állapotok. Az országos tendencia szerint gyorsan ntt az önállóak és a cselédek száma, a munkásoké pedig csökkent. A változás magyarázatát a Nagyatádi-féle földreformban kell keresnünk, amely nagyon sok földnélküli mezgazdasági munkásnak adott pár holdas telket. Normális gazdasági körülmények között ezek a törpebirtokosok szkösen megélhettek a földjükbl, de az els komoly gazdasági válság ellehetetlenüléssel fenyegette ket. A 3. táblázatban látható, hogy az országos trend mind Baján, mind Bács Bodrog vármegyében érvényes volt, és az önállóak aránya, 57,9 százalékra, illetve 56,3 százalékra emelkedett, amelyek magasabbak, mint az országos átlag. A növekedés 1920-as bázison számítva mindössze 6%, de az arányokban lév nagyobb mérték a 4. fcsoportba tartozó munkások fogyásával magyarázható. Az országos csökkenés 4,9 százalékával szemben a vármegyei átlag 8,6 százalékkal csökkent, a városé pedig pont 14 százalékkal as bázison számítva a csökkenés közel 41 százalékos. Az évtized elején végrehajtott földreform hatásai 1930-ra már kezdtek elveszni országos szinten, és kiderült, hogy a létrehozott kisbirtokos rendszer nem életképes, de a Bácskában mindez nem így volt, ami a földek minségével magyarázható. A tisztviselk csökkenése is országos trend. A nagybirtokosi rendszer visszaszorulásával nem volt szükség annyi gazdatisztre. Az országos trend Baján felersödött, viszont a megyében megduplázódott a gazdatisztek száma. Az önállóak számának növekedése 5,2 százalékkal megemelte a cselédek számát, 1920-as bázison számítva pedig 32 százalékkal. Az 1941-es népszámlálás közlésekor jelentsen megváltoztatták a fcsoportokat. A 4. táblázatban látható 1. fcsoportba kerül önálló birtokos és segítje megegyezik a korábbi 1. fcsoporttal, ám a másik 3 munkás kategóriát (állandó fizi-

9 kai, idszakos fizikai és szellemi) összevonták egy 2. fcsoportba munkás név alatt. Az 1. fcsoport esetében viszonyíthatjuk az adatokat az 1920-ban és 1930-ban felvettekhez, a másodiknál csak az összeghez. Országos szinten 1941-re 61,2 százalékra ntt az önállóak aránya az 54,4 százalékról. Ebben elssorban a birtokaprózódás a felels, mert a földosztás után eltelt szk 20 évben egy fél generáció már lecseréldött, és az örökösök a legtöbb esetben osztoztak az elhunyt földjein. Másodsorban az évi XXVII. törvénycikk, amely július 15-én lépett hatályba, és a telepítésrl szólt. 25 év alatt 400 ezer holdat telepítési célokra elirányzó törvény elssorban a szegények földhöz juttatását célozta, ezért szaporította az önálló gazdák számát, jóllehet csak minimálisan, mert 1941-ig csak a kezdeti szakasza valósulhatott meg. Jelentsebb válság sem rázta meg a gazdaságot, st a gyri program és a második világháború következtében jelents konjunktúra bontakozott ki, amely a kistermelk fennmaradását is lehetvé tette. A városokra e folyamatok sokkal kisebb hatást gyakoroltak, ennek megfelelen Baján is 5,8 százalékos csökkenés volt tapasztalható az országos növekedéssel szemben. A munkások fcsoport adataiból azt az egyet tudjuk biztosan megállapítani, hogy minél nagyobb az állandó fizikai munkások aránya, annál piacképesebb és stabilabb az adott terület mezgazdasága, tehát modernebb is. A 2. fcsoportból a szellemi munkásokat megfeleltethetjük a korábbi tisztvisel kategóriának, ezek aránya országos szinten nem változott, Baján 0,3 százalékkal, a megyében 0,1 százalékkal ntt. Az állandó fizikai munkás kategória ersen összecseng a korábbi cseléd fcsoporttal, ezért itt az 1930-as adathoz viszonyítok ben ez az arányszám országos szinten 13,7%, azaz alig csökkent. Ugyanez mondható el Bajára, viszont megyei szinten egy kismérték emelkedés tapasztalható. Az idszakos fizikai munkás kategória pedig a korábbi 4. fcsoporttal, azaz a munkás fcsoporttal cseng össze, itt az országos 30 százalékhoz képest az 1941-es 24,7% ers visszaesésnek számít. A vármegyében is az országos trendnek megfelel irányba mozog a munkások aránya, de sokkal kisebb mértékben, itt csak

10 2,7 százalékos fogyás volt tapasztalható. Baján viszont mindezek ellenkezje tapasztalható, az 1930-ban 27,9 százalékos munkásarány 1941-re 34,5 százalékra ntt. Az 1941-es adatok más kategóriákkal történ számolása miatt a bázisindex-, és a láncindex-számításnak nem látom értelmét, mert komoly torzításokat eredményezhet. Baja mezgazdasága az 1930-as évek közepén A népszámlálási adatokból egyértelmen megállapíthatjuk, hogy Magyarországon a két világháború között még mindig a primer gazdasági szektor, azaz a mezgazdaság a meghatározó ágazat. Vitathatatlan szerepét mutatja, hogy 1935-ben teljes kör mezgazdasági összeírást tartottak az országban. Az eredményeket ben több kötetben adták ki. Ezekbl választottam ki három kisebb részt a népszámlálási statisztikában lév adatok bvítésére, és a kialakítandó kép pontosítására. Elször megvizsgáltam a gazdaságok számát, majd a gazdaságok területét. Másodsorban megnéztem a város mezgazdasági területeinek mvelési ágankénti bontását. A gazdaságok számbavételekor megtartottam az eredeti statisztikában használt kategóriákat, egyetlen kivételtl eltekintve. Az 1 kataszteri hold (k. hold) alatti birtokosokat szántóterülettel rendelkez és anélküli csoportokra osztják, ezeket én összevontam. A fcsoportjaim ennek megfelelen: 1 k. hold alatti, 1 5, 5 10, 10 20, 20 50, , , , k. holdas, és 1000 k. hold feletti birtokok. A birtokok területének számbavételekor ugyanezeket a kategóriákat használtam. A mvelési ágak esetében átvettem a statisztikákban található fcsoportokat, így ezek a következk: szántó, kert, rét, szl, legel, erd, nádas és földadó alá nem es területek. A gazdaságok száma A mezgazdaság vizsgálatakor a birtokméret kérdése mindig

11 alapvet fontosságú. A szántóföldi termelés esetén hatványozottan érvényesül a méretgazdaságosság elve, de vannak speciális piaci lehetségek, amelyeket kihasználva egy kisbirtokos is kényelmesen megélhet a földje jövedelmeibl. A két világháború között Magyarországon még dönten a hagyományos szántóföldi gabonatermesztés folyt, ezért is lényeges a birtokkoncentráció vizsgálata. Az 5. táblázatban látható, hogy országos szinten az 1 k. hold alatti törpebirtokkal rendelkezk aránya 40,6%, és ez Bács Bodrog vármegyében csak 38,5%. Baján a törpebirtokosok száma 52,4 százalékra szökött fel. A Nagyatádi-féle földreform során a város teljes határát kiosztották az igénylk között, de a sok embernek csak kevés föld jutott. Az között a Délvidékrl menekülk elssorban Baján próbáltak meg letelepedni, az nagy számuk tovább növelte a nincstelen igénylk számát. Az itt élk azonban kihasználhatták a városi piac biztosította értékesítési lehetségeket, és a legtöbbjük zöldség és gyümölcstermesztésre specializálódott. A következ két kategóriába tartoztak a törpebirtokosok. Az 1 5 k. holdas birtokosok országos aránya 33,5%, ami kisebb, mint a vármegyei átlag, amely 35% volt. Baján a birtokosoknak csak 28,3 százaléka tartozott ebbe a kategóriába. A földreform során k voltak azok az igénylk, akik a már meglév földjeikhez kaptak egy további birtoktestet, az úgynevezett ragasztást. A Bácska természeti adottságainak köszönheten egy 3 4 k. holdon gazdálkodó birtokos már nyugodtan megélhetett a szántóföldi mvelésbl is, mivel itt voltak a korabeli Magyarország legjobb földjei. 6 A aranykorona érték földek produkáltak olyan termésátlagokat, amibl a környékbeli parasztok már minimálisan iskoláztatni is tudták a gyermekeiket. Az 5 10 k. holdas birtok volt Bács Bodrog vármegye jellemz birtoktípusa a korszakban. A megyék közül itt a legmagasabb e kategóriának az aránya, 15,3%. Ezen a birtokon már egy parasztcsalád kényelmesen megélhetett, és a leg- 6 Kabán és Százhalombattán vannak 24 aranykoronás földek is, de ezek területe kicsi.

12 nagyobb fiúgyerek számára már egy közép- vagy felsfokú 7 oktatási intézmény látogatásának anyagi lehetségeit is megteremtették. Az összes többi kategóriában Baja és Bács Bodrog vármegye adatai elmaradnak az országos átlagtól, de ez az elbbi három kategória magas arányával magyarázható. Ennek alapján arra következtethetünk, hogy a birtokkoncentráció nem érte el az országos szintet. A gazdaságok területe A gazdaságok területi megoszlásából is ugyanazokat a következtetéseket vonhatjuk le, mint a gazdaságok számának a megoszlásából. A 6. táblázat alapján látszik, hogy Baján a két szélsséges adat kiugróan magas. A törpebirtokosok 3 százalékos aránya 1,2 százalékkal nagyobb az országos átlagnál, ami jelents eltérésnek mondható. A másik kirívó adat az 1000 k. hold feletti nagybirtokok területének a 37,2 százalékos aránya. A két nagybirtokos nagyon különbözött egymástól. A nagyobb, de értéktelenebb területtel maga a város rendelkezett. Baja eredetileg dél-keleti határában lév homokos terület felé akart terjeszkedni, de ez az 1920-as években kivihetetlennek bizonyult, ezért a területet beerdsítették akácfával a helyi méhészek legnagyobb örömére. A másik nagybirtokos a Latinovics család volt, amelynek kúriája ma is ott áll a város fterének északkeleti végében. A kisbirtokosok alsó rétegét képvisel 1 5 k. holdasok aránya is valamivel nagyobb, mint az országos arányszám, de ezt betudhatjuk városi sajátosságnak. A többi kategóriában a bajai adatok követik az országos adatokat, és általában pár százalékkal elmaradnak tlük. A mvelési ágak szerinti felosztás 7 Ez utóbbi nagyon ritka volt, Baján tudomásom szerint mindössze kett embernek volt erre lehetsége.

13 A mvelt területek mvelési áganként való felosztásának vizsgálatából lehet következtetni a terület mezgazdaságának színvonalára. A mvelési ágak esetében a helyi sajátosságokat mindig figyelembe kell vennünk a következtetéseink levonásakor. Az els kirívó adat az utolsó kategóriában található: a földadó alá nem es területek aránya 11,8%, ami több mint duplája az országos átlagnak. Ez minden városnak az alapvet sajátossága, hogy a területének a beépítése miatt viszonylag nagy a mveletlen területek aránya. A másik nagy eltérés az országos viszonyszámoktól a szántóterületek arányában, azaz az els kategóriában látható. Baján 51,2% csak a szántók részesedése, amely bven elmarad az országos 60,9 százaléktól, és még jobban a vármegyei 72,1 százaléktól. Ezt az adatot is tekinthetjük városi sajátosságnak, és egy modernebb, belterjes mezgazdaság kialakítására tett kísérletnek is. A szántóterületek viszonylag alacsony számaránya szintén városi sajátosság, az 51,2% a megyeszékhelyek tekintetében Bajánál a legmagasabb, egy modern városban elvileg ez a szám a 30 százalékot sem érheti el. A modern kertgazdálkodásnak pedig szintén semmi nyoma sincs, ugyanis a következ kategóriába tartozó kertek aránya mindössze 0,7%, ami még az országos átlagot sem éri el. A kertek alacsony aránya egész Bács Bodrog vármegyére jellemz. Ennek ellenére sokkal több kert volt, mint az a számadatokból látszik, ugyanis a szlk aránya 5,5% városi szinten, st megyei szinten 6,6%, és ezek jelentsen meghaladják az országos átlagot. A helyi gazdák a szlkben általában csak saját borszükségletüket termelték meg. A homoki borok nem voltak rossz borok, de nem vehették fel a versenyt a hagyományos magyar borvidékek termékeivel. A szlsorok közét azonban a gazdák kihasználták, általában zöldségeket termesztettek itt a városi piacra. Az összeíráskor a tulajdonos megítélésén múlott, hogy kertnek vagy szlnek minsítette a területet. 8 A város környékén lév szlskertek jelents részében csemege- 8 A társadalmi presztízs miatt általában az utóbbit választották.

14 szlt termesztettek. Az 1910-es években nemesített Pannónia kincse nev fajtával ekkor értek el nagy sikereket a környékbeli termelk. A mvelést területek megoszlásában még egy kiemelkeden nagy arányszám látható, az erdk 23,6 százaléka. Az országos átlag mindössze 12%, a megyei pedig csak 6,1%. A magas arányszám Baja speciális fekvésével magyarázható. A város területe két nagyobb erdt is magába foglalt. A Duna árteréhez tartozó, a város részét képez két szigeten ekkor még kiterjedt erdségek voltak. A Kis-Pandúr és a Nagy-Pandúr szigetek viszonylagos árvízmentesítésérl csak a második világháború után gondoskodtak. A másik pedig a város birtokában lév, már korábban emlegetett akácerd volt. Az erdk Baja számára nagyon jó gazdasági alapanyagot biztosítottak, a fájukkal két frészmalmot és egy bútorgyárat is elláttak. A következtetések összegzése A magyar történelemnek csupán egy speciális idpillanata az közötti idszak, de pont ekkor teremtdött meg a lehetség egy vidéki kisváros számára, hogy országos szerepet játsszon, és megkezdje a felzárkózást a fejlettebb településekhez. A felzárkózást elssorban gazdasági téren kellett volna megvalósítani, és ennek legfontosabb szegmense a mezgazdaság és annak a modernizációja volt. Sajnos a bajai mezgazdaság két világháború közti állapotából és annak változásaiból nem erre következtethetünk. A foglalkoztatási adatokból egyértelmen látszik, hogy stabil növekedési pályáról szó sem lehetett a korszakban, és ezt csak megersítette a birtokstruktúráról és a termékszerkezetrl talált adatokból kialakított kép. A város sokkal inkább az országos trendekkel sodródott, bár azok kihívásaira némi helyi specialitással tudott válaszolni re Baja mezgazdasága kilendült a vidéki kisvárosok megszokott életébl, és komoly együttmködés indult meg az ipari üzemekkel, de ebbe már beleszólt a revízió sikere és az újabb világháború.

15

Kovács Teréz AZ EGYÉNI MEZGAZDÁLKODÁS ÉS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON

Kovács Teréz AZ EGYÉNI MEZGAZDÁLKODÁS ÉS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON Kovács Teréz AZ EGYÉNI MEZGAZDÁLKODÁS ÉS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2006. szeptember TARTALOM BEVEZETÉS 7 1. A disszertáció célja 8 2. Alkalmazott módszerek és források 10 3.

Részletesebben

A FÖLDTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON*

A FÖLDTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON* TÖRTÉNETI DOLGOZATOK A FÖLDTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON* OROS IVÁN Az emberiség történetét hosszú ideig döntően befolyásolta a természet, elsősorban a föld és az éghajlat. A környezet

Részletesebben

ZSIDÓSÁG SOMOGY MEGYÉBEN 1686-1938

ZSIDÓSÁG SOMOGY MEGYÉBEN 1686-1938 KOVÁCS TAMÁS ZSIDÓSÁG SOMOGY MEGYÉBEN 1686-1938 Betelepedés, befogadás, asszimiláció A somogyi zsidóság történetének középkori elzményeit homály borítja. Nem kizárt, hogy laktak zsidók a megyében, de jelenlétüknek

Részletesebben

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége BEVEZETÉS A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk.

Részletesebben

A megtelepül_ ipari vállalatok egy olyan városon kívüli telepen helyezkedtek el, amely közel feküdt a vasúthoz. Itt kés_bb a gabonaraktárakból

A megtelepül_ ipari vállalatok egy olyan városon kívüli telepen helyezkedtek el, amely közel feküdt a vasúthoz. Itt kés_bb a gabonaraktárakból 1. ismertetem azt, miért is ezzel a témával foglalkozok. kutatási témám. stb 2. megvizsgálom milyen fokozatai vannak az iparosodásnak, iparosításnak a kisvárosoknak 3. a fejlődés, változás alapjai után

Részletesebben

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége Cserti Csapó Tibor Orsós Anna A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk. Legtöbbször

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940

NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940 TAKÁCS TIBOR NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940 Törvényi szabályozás A helyi elitek kutatásában már évtizedek óta használják a legnagyobb adófizetők jegyzékeit, és Vörös Károlytól kezdve

Részletesebben

STATISZTIKAI SZEMLE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

STATISZTIKAI SZEMLE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: STATISZTIKAI SZEMLE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. ANDORKA RUDOLF, DR. BALOGH MIKLÓS, DR. BESENYEI LAJOS, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. KATONA TAMÁS (a Szerkesztőbizottság

Részletesebben

Vállalkozások Magyarországon 1992-1997

Vállalkozások Magyarországon 1992-1997 IDŐSZAKI KÖZLEMÉNYEK I. SZÁM Vállalkozások Magyarországon 1992-1997 Budapest, 1998. november E C O S T A T a KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézete Levélcím: 1440 Budapest, Pf. 21. Cím: 1149 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE BUDAPESTI MSZAKI ÉS GAZDASÁGGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MSZAKI MENEDZSMENT GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE A BME Mszaki

Részletesebben

Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve

Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve 2013 Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal Péld 27, 33 Tanulmánykötet készítői: Bacsó Róbert, PhD Oktató, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K I. BEVEZETÉS...1 II. ELVI ALAPOK...1 II.1. Jövkép...1 II.2. Alapelvek...2 II.3. Értékek...2 II.4. A szolgáltatástervezési koncepció célja...2 II.5. A szolgáltatástervezési

Részletesebben

Elmulasztott lehetségek felzárkózási esélyek

Elmulasztott lehetségek felzárkózási esélyek Elmulasztott lehetségek felzárkózási esélyek A magyarországi napkollektoros piac jelene és jövje 2020-ig az európai tendenciák és a hazai támogatáspolitika tükrében. Készítette: a! " #$%% &'(% &' )))%

Részletesebben

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete Tanyakutatás 2005 Kutatási jelentések A TANYÁS TÉRSÉGEK GAZDASÁGA Témavezető: Dr. Csatári Bálint Szerkesztő: Gaborjákné Dr. Vydareny Klára Szerzők: Farkas Jenő Gaborjákné

Részletesebben

Mikrohitelezési szektor Magyarországon mikrohitelezés a KKV-k számára

Mikrohitelezési szektor Magyarországon mikrohitelezés a KKV-k számára (MVHK) Mikrohitelezési szektor Magyarországon mikrohitelezés a KKV-k számára Szekfő Tibor 2 írásainak felhasználásával Írta: Kovács István 1 2007. szeptember 1 Kovács István: a PRIMOM Vállalkozásélénkít

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete Elemző tanulmány Győr, 2009. TARTALOM 1. FÖLDRAJZI JELLEMZŐK... 2 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 2 1.2. Természetföldrajz... 2 1.3. Településszerkezet...

Részletesebben

Gazdaasszonyok és farmerfeleségek Családi gazdálkodás, munkamegosztás és döntések a mezőgazdasági vállalkozók családjaiban

Gazdaasszonyok és farmerfeleségek Családi gazdálkodás, munkamegosztás és döntések a mezőgazdasági vállalkozók családjaiban 0. Gazdaasszonyok és farmerfeleségek Családi gazdálkodás, munkamegosztás és döntések a mezőgazdasági vállalkozók családjaiban Készítette: Csurgó Bernadett Minden jog fenntartva a Rubeus Egyesületnek és

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város komplex marketingstratégiája

Szekszárd Megyei Jogú Város komplex marketingstratégiája DUNAÚJVÁROSI TERÜLETI TERVEZŐ ÉS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ BT., DUNAÚJVÁROS Szekszárd Megyei Jogú Város komplex marketingstratégiája 2014-2020 2014. DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 2 3 Készült a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)*

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* SZÁSZI FERENC SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* Természetes és tényleges szaporodás Témánkban - a jelölt időszakban - a Szabolcs-Szatmár megyei lakosság Magyarországon és

Részletesebben

RÉKA Regionális Értékel és Kvantitatív Analízisek, 2002/1. szám, pp. 77 124.

RÉKA Regionális Értékel és Kvantitatív Analízisek, 2002/1. szám, pp. 77 124. A NÉPESEDÉS ÉS A GAZDASÁGI FEJL DÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MEXIKÓBAN JENEY LÁSZLÓ Kulcsszavak: Mexikó, Szövetségi állam, Népesség, Gazdaság, Területi egyenl tlenségek Egy sokszín ország változatos szomszédokkal

Részletesebben

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata I. BEVEZETÉS...6 II. HELYZETELEMZÉS...7 II.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...7 II.1.1. Pécs az országos településhálózatban...7 II.1.1.1.

Részletesebben

Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. Készítette: Czimbalmas Róbert.

Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. Készítette: Czimbalmas Róbert. DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM KARCAGI KUTATÓINTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor a közgazdaságtudomány doktora MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

Szociális szolgáltatástervezési koncepció

Szociális szolgáltatástervezési koncepció Szociális szolgáltatástervezési koncepció Kistarcsa 2006. 2 TARTALOM I. A koncepció célja 3 II. Helyzetkép 7 1. Kistarcsa bemutatása 7 2. Területi-földrajzi elhelyezkedés 10 2.1. Területi-földrajzi elhelyezkedés

Részletesebben

A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA

A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA Tananyag III. évfolyamos hallgatók részére Írták: Andorka Rudolf, Cseh-Szombathy László, Elekes Zsuzsanna, Gazsó Ferenc, Gyenei Márta BKE Szociológia és Szociálpolitika

Részletesebben

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény Fogyatékosságügyi statisztikák Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 2001. évi népszámlálás 12. A emberek helyzete 3 Tartalom 2 2001.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 STATISZTIKAI ELEMZÉSEK VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 A KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézete (ECOSTAT) egy évtizede folytat kutatásokat a magyarországi vállalkozások tevékenységéről.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Szabóné dr. Pataky Eszter

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Szabóné dr. Pataky Eszter DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Szabóné dr. Pataky Eszter Sopron 2005 Köszönetnyilvánítás Ezúton is szeretnék köszönetet mondani témavezetmnek, Hoós János professzornak; családomnak és kollégáimnak, akik bíztak

Részletesebben

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE Központi Statisztikai Hivatal SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE, 2007. október KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA, 2007 ISBN 978-963-235-145-2 (nyomtatott)

Részletesebben

AZ OSZTRÁK GAZDASÁGPOLITIKA FBB VONÁSAI BRUNO KREISKY

AZ OSZTRÁK GAZDASÁGPOLITIKA FBB VONÁSAI BRUNO KREISKY KACZOR PÉTER AZ OSZTRÁK GAZDASÁGPOLITIKA FBB VONÁSAI BRUNO KREISKY KANCELLÁRSÁGA IDEJÉN A Második Osztrák Köztársaság gazdasági és politikai sajátosságai Az 1945-ben újjászületett, de szuverenitását csak

Részletesebben

Budapest XV. kerület (Rákospalota, Pestújhely és Újpalota) legfontosabb szociális statisztikai jellemzıi és szociális térképe 2009

Budapest XV. kerület (Rákospalota, Pestújhely és Újpalota) legfontosabb szociális statisztikai jellemzıi és szociális térképe 2009 Budapest XV. kerület (Rákospalota, Pestújhely és Újpalota) legfontosabb szociális statisztikai jellemzıi és szociális térképe 2009 Cím: Budapest XV. Kerület (Rákospalota, Pestújhely és Újpalota) legfontosabb

Részletesebben