A KÖRNYEZETI KÉPZÉS ELSİ ÉVTIZEDE AZ EGRI FİISKOLÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖRNYEZETI KÉPZÉS ELSİ ÉVTIZEDE AZ EGRI FİISKOLÁN"

Átírás

1 1

2 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS ELSİ ÉVTIZEDE AZ EGRI FİISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának tizedik évfordulóján Eszterházy Károly Fıiskola Környezettudományi Tanszék Eger,

3 KÖSZÖNTİ A kerek évfordulók különösen alkalmasak az emlékezésre, önvizsgálatra, újra átélésre, vagy egyszerően ünneplésre. Az ünneplés pedig alkalom arra, hogy visszatekintve a múltra summázva az eredményeket, egy ideális jövı képét is felvázoljuk. A Környezettudományi Tanszék elsı kerek évfordulóját ünnepli az idén. Tíz év történelmi mércével mérve nem nagy idı. Ám a tanszék életében az elmúlt évtized történelmet teremtı idıszak volt. Nem kevés erıfeszítésbe került amíg a fıiskola Növénytani Tanszékének néhány oktatója és hallgatója által megalapított Egri Környezet- és Természetvédık Baráti Körében elindított környezet- és természetvédelmi tevékenységbıl megszületett a környezetvédelmi szak indításának terve, amely a Növénytani és Fizika Tanszék gyümölcsözı együttmőködésének eredményeképpen jött létre ben indult elsı alkalommal a képzés és ebben az évben jött létre a Környezettudományi Tanszék is dr. Kárász Imre vezetésével. A tanszék megszervezése óta a képzésben résztvevık köre örvendetesen bıvült a földrajz, politológia, állattani, kémia, filozófia tanszékek oktatóival. A tanszék kezdettıl fogva helyesen azt az álláspontot képviselte, hogy az ezredvégen a környezetvédelmi problémák megoldásának kulcskérdése a szemléletváltoztatás. Olyan pedagógusok képzése, akik képesek új attitőd kialakítására, amelyben a természet feletti uralom nem a természet leigázását jelenti. Számos ötlet, elméleti és gyakorlati felkészítést és megerısítést szolgáló programok jelzik a tanszék oktatóinak és hallgatóinak elkötelezettségét a ügye iránt és lelkes környezettudatos magatartását. A tanszék 10 éves tevékenységének kis tükre ez a kiadvány. Az olvasó betekintést nyerhet a tanszéki képzésekbe, a tudományos kutatási eredményekbe és a tanszék terveibe. Most, amikor az Európai Unió küszöbén állunk a belépésre várva, érzékelhetjük, hogy a nemcsak gazdasági kérdés, sıt nagyon sok vonatkozásban nem elsısorban az. Sokkal inkább a természet megértésének a képessége, és a környezetkímélı magatartás kialakítása. A fı kérdés az, sikerül-e 3

4 változtatni azon a mindennapi szemléleten, amely passzívan nézi a vizek és a levegı egyre szennyezettebbé válását, az erdık ritkulását, az éghajlati zavarokat, számos élı faj kipusztulását, a természeti tájak tönkretevését és nem utolsósorban az emberi szolidalítás erkölcsi normáinak fokozatos feladását. Ember és természet harmonikus viszonyának alakítása nem morális imperatívuszok hirdetésében, hanem az egyének egzisztenciális részvételében gyökerezı értékuniverzum megvalósításában érhetı el. A Környezettudományi Tanszék megalakulásától ezt a szemléletet képviseli növekvı eredménnyel. Gondolkodásunkban és magatartásunkban messze állunk még a környezetet óvó általános szemlélet érvényesülésétıl. De a tanszék eddigi tevékenységének eredményei biztatóak. A tanszék 10 éves munkájáról az elismerés hangján szólhatunk. Reméljük, hogy az évfordulóhoz társuló tanszéki programok is tovább erısítik a tanszék elkötelezettségét a természetvédelemi képzési programok, a környezetvédelmi nevelés és a minıségi munkavégzés iránt. Eger, augusztus Dr. Hauser Zoltán fıiskolai rektor 4

5 A KÖRNYEZETVÉDELEM SZAK ELİZMÉNYEI, MEGALAPÍTÁSA ÉS INDÍTÁSA Az Egri Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (OKTH) - Dr. Szalay-Marzsó Lászlóné kezdeményezésére az 1980-as évek elsı felében kezdte el az ún. oktatóközpont-hálózat kialakítását. E hálózat fı céljaként a környezeti nevelésben élenjáró szakemberek összefogását, szakmai továbbképzését és általuk a környezeti tudatformálás hatékonyságának növelését fogalmazták meg. A környezeti nevelésben jártas, lelkes és elkötelezett pedagógusokat kerestek elıbb az óvodákban, a közoktatási és közmővelıdési intézményekben, majd a felsıoktatásban is, akiket megnyertek egy-egy néhány fıbıl álló csoport megszervezésére. Egy természetközpontú ún. minimálprogram teljesítésével és különbözı hazai és nemzetközi környezeti továbbképzésen való felkészülés után ezek lettek a környezet- és természetvédelmi oktatóközpontok. Az elsı felsıoktatásban mőködı oktatóközpont Egerben jött létre. Dr. Kárász Imre szervezte meg 1986 ıszén, még a Növénytani tanszék oktatójaként. Néhány fiatal oktató és hallgató megalakította az Egri Környezet- és Természetvédık Baráti Körét, amely az oktatóközpont bázisa volt. Az oktatóközpont azzal a fı céllal alakult meg, hogy szervezze és koordinálja a fıiskolai hallgatók környezet- és természetvédelmi tevékenységét, elısegítse a leendı tanárok és a város mőködı tanárainak környezeti képzését és továbbképzését. Háttérként a fıiskola helyet biztosított a mőködéshez, de anyagi eszközökkel nem támogatta azt. A központ induláskor az OKTH-tól kapott támogatást, késıbb pedig sikeres pályázatokon nyert pénzforrásokból biztosította az egyre eredményesebb tevékenység feltételeit. Számos sikeres helyi, regionális, sıt országos akcióval és rendezvénnyel az oktatóközpont országos elismertséget szerzett. Többek között 1989-ben fı szervezıje volt a Környezetvédelem a felsıoktatásban címő országos konferenciának, 1991-ben pedig megbízták a Környezetvédelmi Világnap központi országos ünnepségének megszervezésével ben a fıiskola létrehozta a Környezettudományi Tanszéket. Mivel e tanszék megszervezésére és vezetésére az oktatóközpont vezetıje kapott megbízást, a központ is az új tanszékhez kapcsolódott. Ezzel lehetıségei megsokszorozódtak, az addig is jelentıs kisugárzása tovább erısödött, és az eddig inkább lokális jellegőbıl az egész Észak-Magyarországra kiterjedı regionális környezeti oktatóközponttá fejlıdött ben alapító tagként részt vett a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének (KOKOSZ) létrehozásában. 5

6 Az oktatóközpont valamennyi munkatársa társadalmi munkában dolgozott, így nem jelentett gondot, hogy a tanszék és a központ sokrétő munkája számos területen összekapcsolódott, felerısítették a munka eredményeit. Legfontosabb mőködési területeink és munkaformáink az alábbiak voltak: 1. Pedagógusok továbbképzése és folyamatos informálása: - Hagyományosnak tekinthetı szakmai elıadások, terepgyakorlatok, laboratóriumi bemutató foglalkozások, módszertani ötletbörzék, tapasztalatcserék szervezése. - Környezeti INFOTÁR üzemeltetése: írásos szakanyagok szabadpolcos elhelyezése, audiovizuális anyagok (videofilm, hangosított diasorozat, akció forgatókönyvek) kipróbálásának, megtekintésének lehetısége, több mint 100 kiadvány és audiovizuális anyag kölcsönözhetısége, közforgalomban nem lévı környezeti anyagok árusítása, beszerezhetıségük biztosítása. - ÖKOKLUB: heti összejövetelekkel folyamatos konzultációs lehetıség biztosítása. - A helyi sajátosságok jobb kihasználása érdekében és a terepmunka hangsúlyosabb alkalmazását segítendı, 1991-ben természetismereti tanösvényt építettünk ki a Nagy-Eged hegyen. 2. Fıiskolai hallgatók, közép- és általános iskolai tanulók aktivizálása és környezetvédelmi tevékenységük támogatása: - Szakdolgozatok és tudományos diákköri dolgozatok témavezetése, menedzselése. A hallgatók helyzetfelmérı és elemzı, videoanyagaihoz technika és nyersanyag biztosítása. - FALCO öntevékeny csoportunk mőködésének támogatása. - Táborok szervezése és vezetése (kutatótábor, környezetvédelmi vizitábor, ökológiai és környezetelemzı tábor): 3. Környezeti képzési és nevelési segédanyagok készítése (hangosított diasorozatok, videofilmek, írásos kiadványok, módszertani anyagok), kiállítások rendezése és pályázatok kiírása. 4. Hazai és nemzetközi tapasztalatcserék, versenyek, konzultációk szervezése illetve részvétel azok lebonyolításában. 5. Környezet- és természetvédelmi akciók szervezése, amelyek részben évrılévre ismétlıdık (pl. Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap), részben az aktuális, eseményekhez kapcsolódóak (pl. környezetvédelmi akadályverseny, család és kiállítás, Ember a TERMÉSZETBEN címő természetvédelmi hét, természetvédelmi vetélkedık stb.). 6. Együttmőködés a fıiskolán, a térségben mőködı és az országos társadalmi szervezetekkel. 6

7 A szak elıkészítése és indítása Az oktatóközponti munka lehetıséget biztosított a környezeti problémák folyamatos észlelésére, a környezeti nevelés és oktatás nemzetközi helyzetének megismerésére és a hazai szükségletek és lehetıségek megfogalmazására. A helyzetelemzésre 1989-ben az egri oktatóközpont közremőködésével Felsıtárkányban szervezett Környezetvédelem a felsıoktatásban címő országos konferencián került sor. A rendkívüli érdeklıdés és aktivitás jelezte, hogy kulcsfontosságú oktatáspolitikaioktatásszervezési kérdésekrıl volt szó. A konferencia állásfoglalásban kezdeményezte a környezeti felsıoktatási képzés megkezdését. Olyan pedagógusok képzését, akik képesek az óvodákban és a közoktatásban a sikeres környezeti nevelésre, a környezettudatos magatartás kialakításához szükséges ismeretek, attitődök és szemlélet közvetítésére. Abban az idıben az általános iskolák alsó tagozatában és a felsı tagozat ötödik osztályában környezetismeret tantárgyat tanítottak, de ilyen szakon tanárokat nem képeztek. Ezért fogalmazódott meg, hogy elsıként környezetismeret szakos képzést kellene indítani. A konferencia inspirációjára Szegeden (Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola) és Egerben gyakorlatilag párhuzamosan kezdıdött meg egy-egy új szak alapításának és indításának az elıkészítése. Egerben a növénytani és fizikai tanszékek konzultációjával kezdıdtek meg a szak elıkészületei. A növénytani tanszékrıl Dr. Kárász Imre és Dr. Suba János tanszékvezetı, a fizikáról pedig Dr. Ujfaludi László és Dr. Patkó György tanszékvezetı részvételével február 13-án tartott megbeszélésen született meg az elhatározás, mi szerint vagy környezetgazdálkodás névvel elkészítik egy új szak tervét. A koncepció kialakításában egyeztetı megbeszélés történt a földrajz, a kémia és az állattan tanszék vezetıivel is. A február 20-i megbeszélésre Dr. Kárász Imre és Dr. Ujfaludi László konkrét tervet készített, amelyet az említett tanszékek képviselıi is elfogadtak. A döntés értelmében környezetgazdálkodás néven a fıiskolai szenátushoz március 4-én benyújtották az új szak alapítását kezdeményezı javaslatot. A javaslat szerint a környezetgazdálkodás szak önálló szakként kerül megalapításra és párosítható biológia, fizika, kémia, földrajz és idegen nyelv szakokkal. A meglévı szakoktól abban is különbözik, hogy nemcsak tanári, hanem szaktanácsadói képesítést is ad, amely a végzettek többirányú munkavállalását teszi lehetıvé. A hallgatók ugyanis nemcsak az iskolai munkára, hanem a közigazgatás és szakigazgatás (önkormányzatok, környezet- és természetvédelmi regionális igazgatóságok, nemzeti parkok) illetve szakági intézmények és üzemek (pl. közegészségügy, környezetvédelmi üzemi laboratóriumok) feladatainak ellátására is felkészítést kapnak. A javaslatot a fıiskolai szenátus elfogadta és azt március 28-án a fıigazgató felterjesztette a Mővelıdési és Közoktatási Minisztériumhoz. Közben a szegedi Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola is benyújtotta javaslatát a környezetvédelmi tanár szakra. A MKM június 05-én szakmai fórumra hívta a 7

8 kezdeményezı intézményeket és a javaslatok véleményezıit. Ott kiderült, hogy a két javaslat alapvetıen ugyanazt a célt fogalmazza meg: egy környezeti szak megalapítását és azon olyan tanárok képzését, akik a tanári képesítésen kívül környezetvédelmi referens (ügyintézı) vagy más elnevezéső nem tanári képesítést is kapnak. A tartalmi (tantervi) elképzelések szinte teljesen megegyeztek a két javaslatban, de a szegedi változat kidolgozottabb volt. Megegyezés született arról, hogy elnevezéssel tanári szakot alapítanak és az egyeztetés szerint módosított szegedi tematika alapján, a képesítési követelmények elkészülte után engedélyezik a kezdeményezı fıiskolákon a szak indítását. A minisztérium /1992.XIII. számú határozatával megalapította a szakot és így 1992 szeptemberében nappali tagozaton három fıiskolán (közben ugyanis a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképzı Fıiskola is kérte az indítást) megkezdıdött a szakos tanárok képzése. A már végzett tanárok részére a kiegészítı képzés 1993 szeptemberében indult meg. Az alapító határozatban leírtak több indokolatlan korlátozást tartalmaztak. Így a szak csak biológia szakkal társítva, szakpárban végezhetı el, továbbá nem adható ki a szak elvégzésekor más, mint a tanári szakos oklevél. Egyetemi szinten 1993-ban környezettan tanári szakot alapítottak, amely már a biológián kívül kémia, fizika és földrajz szakkal is párosítható volt. A környezettan szakos képzés 1993-ban a Veszprémi Egyetemen indult meg, majd 1996-ban a tudományegyetemek (KLTE, ELTE, JATE) is elkezdték azt. Szakmailag megalapozatlan diszkriminációnak tartottuk a szak biológiával való kötelezı párosítási kényszert. Különösen azok után, hogy az egyetemeken szélesebb körő szakpárosításban engedélyezték a képzés. Ezért a társfıiskolákkal közösen kezdettıl szorgalmaztuk a korlátozás feloldását. Nyolc évi küzdelem eredményeként 2001-ben az oktatási minisztérium engedélyezte a szakképzést a fizika, a földrajz és a kémia szakokkal párosítva is. 8

9 A KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK ELSİ ÉVTIZEDE (történeti áttekintés) A szakos képzés megszervezésére, a szak indításával kapcsolatos feladatok elvégzésére a fıiskola fıigazgatója Környezetvédelmi Csoport létrehozásáról határozott, amelynek vezetésével Dr. Kárász Imrét, a növénytani tanszék fıiskolai tanárát bízta meg (1992. február 01.). Fél év állt rendelkezésre ahhoz, hogy a szeptemberben induló szak képzésének személyi és oktatásszervezési feltételeit megszervezze. Ehhez sem létszámfejlesztési keretet, sem pénzt nem kapott, a különbözı tanszékek oktatóit kellett e feladatnak megnyernie. Közben a csoport vezetıje a KÉE Szılészeti és Borászati Kutató Állomásával közösen a i képzés feltételrendszerének kialakítására pályázatot nyújtottak be a Felzárkózás az Európai Felsıoktatáshoz Alap (FEFA) kiírására, amelyen 400 ezer USD-t és 10 millió Ft-ot nyertek szeptemberében 19 hallgatóval nappali tagozaton megindult a szakos képzés. A szakképzésben induláskor a növénytani tanszék (Dr. Kárász Imre), a fizika tanszék (Dr. Ujfaludi László), a földrajz tanszék (Dr. Roncz Béla és Karászi István), a kémia tanszék (Dr. Gaál István) és a KÉE Szılészeti és Borászati Kutató Állomás (kémia gyakorlati képzés) vett részt. A feladatok jellege és nagysága szükségessé tette, hogy a Környezetvédelmi Csoport vezetıje kezdeményezze a szakképzésért felelıs új tanszék létrehozását. A fıiskolai szenátus október 16-i ülésének döntésével november 01-i dátummal megalapította a Környezettudományi tanszéket. Vezetésével és megszervezésével az eddigi csoportvezetıt bízták meg. Az induláshoz pénzt nem rendeltek, a FEFA pályázaton elnyert összegbıl kellett a tanszék alapjait megteremteni. Az intézmény 1992-ben átadott D-épületének második emeletén két irodában a vezetı, egy félállású adminisztrátor (Erdélyi Imréné) és egy laboráns (Garabás Ágnes) összetételben kezdte meg munkáját a tanszék. A D-épület ún. biológiai szárnyának átadásakor, az állattani és növénytani tanszékek ideköltözésének kezdetekor (1993. január) került a tanszék a mai helyére. Kezdetben 4 helyiség (két iroda és két oktatói laboratóriummá alakítható szeminárium helyiség) állt rendelkezésünkre, majd késıbb a hallgatói és oktatói létszám növekedésével és a technikai eszközök és mőszerek beszerzésével évrıl-évre területileg is gyarapodott a tanszék. Mindehhez több sikeres pályázat biztosított anyagi fedezetet. Fontosabb bıvítésnek tekinthetı 1996-ban a környezettudományi laboratórium kialakítása és 1998-ban Tiszafüreden az ökológiai és környezetelemzési terepgyakorlati bázis kiépítése, majd 2001-ben a mikrobiológiai laboratórium berendezésének megkezdése. Az almagyardombi meteorológiai állomás kiépítéséhez szükséges eszközök és mőszerek megvásárlásához ugyancsak a tanszék biztosította a forrásokat. Az állomás felállítását Dr. Roncz Béla irányította. 9

10 A személyi állomány is bıvült, február elsejével Garabás Ágnes kapott tanársegédi kinevezést, a FEFA pályázati keretbıl pedig egy tudományos munkatárs (Pelyhe Péter) és egy laboráns-technikus (Fónad Józsefné) alkalmazására volt lehetıség ben egy fıiskolai docensi (Dr. Kalocsai Ferenc) státuszt kapott a tanszék, majd 1995-ben, a technika tanszék felszámolásakor Dr. Németh Imre fıiskolai tanár került átszervezéssel a környezettudományi tanszékre tól lehetıvé vált évente gyakornok alkalmazása is. A kezdeti nagyobb fluktuáció után (betegség, átszervezés, munkahelyváltás okán) 1997-re stabilizálódott az oktatói és nem oktatói létszám, így jelenleg 4 oktató (Dr. Kárász Imre, Dr. Dobos Anna, Garabás Ágnes, Dr. Kiss Attila), egy laboráns (Antal Györgyné), egy adminisztrátor (Simon Edina) és egy gyakornok (jelenleg Rapi Sándor) alkotja a tanszéket. Kezdettıl fogva részt vesz a képzésben és felelıse a környezeti fizika tanegységnek a fizika tanszék. Idılegesen más tanszékekrıl is történik átoktatás (földrajz, növénytan, állattan, politológia, neveléstudomány, filozófia) és rendszeresen segíti munkánkat több külsı elıadó. A tanszéken a tudományos minısített oktatók aránya 75 %. A tanszék széleskörő kapcsolatrendszert alakított ki a gyakorlati képzés színvonalas végzéséhez is. Az elmúlt 10 évben 38 intézménnyel és üzemmel kötöttünk együttmőködési megállapodást. A gyakorlati képzés részét képezik a hazai és a külföldi terepgyakorlatok és az öntevékeny társadalmi szervezeti munka is. Folyamatosan bıvítettük a képzési profilt. A kezdeti biológia- szakpáros képzés korlátai késztették a tanszéket a Természetismeret és környezetkultúra szakirányú továbbképzési szak programjának kidolgozására és megalapítására. A pedagógusok környezeti továbbképzésére pedig akkreditáltattuk az Ember és természet integrált kurzus programját és további 6 rövidebb kurzust is kidolgoztunk. Jelenleg a Környezetvédelmi technológus két éves felsıfokú szakképzés adaptálása folyik és indításra kész a gazdálkodás szakosok részére az Ökológia és környezetgazdálkodás szakirány programja. A tanszék a környezeti szakképzés részének tekinti a szakmai társadalmi és tudományos szervezetekbeni tevékenységet s azok munkájának megismertetését is. Többségében tagjai alkotják a Körlánc Egyesület Egri Munkacsoportját és a Tőzliliom Egyesület Egri Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontját, sıt egyénileg is több szervezet és testület aktív tagjai. A tanszék kezdettıl szervezi, 1995-tıl pedig egyik meghirdetıje a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenynek. Hagyományos rendezvénye a Fıiskolai Környezetvédelmi Napok. 10

11 A TANSZÉK DOLGOZÓI Fıállású oktatók: - DR. KÁRÁSZ IMRE tanszékvezetı egyetemi tanár (1992. november 01. -) - DR. DOBOS ANNA fıiskolai docens (1996. október 01. -) - GARABÁS ÁGNES fıiskolai adjunktus (1994. február 01. -) - DR. KALOCSAI FERENC fıiskolai docens (1993. október augusztus 31.) - DR. KISS ATTILA fıiskolai docens (1997. augusztus 16. -) - DR. NÉMETH IMRE fıiskolai tanár (1995. szeptember június 30.) Más tanszékekrıl átoktatók: Fizika tanszékrıl (környezeti fizika, Environmental Science tanegységek) - DR. UJFALUDI LÁSZLÓ tanszékvezetı egyetemi tanár (1992-tıl) - FRANCZIA TAMÁS fıiskolai adjunktus (2002-tıl) - KISS LÁSZLÓ fıiskolai adjunktus (1993-tól) - KOVÁCH LÁSZLÓNÉ DR. fıiskolai docens (1993-tól) - DR. VIDA JÓZSEF fıiskolai docens (1993-tól) Földrajz tanszékrıl (a földtudományi alapjai, táj- és településföldrajz, klimatológia tanegységek) - DR. POZDER PÉTER tanszékvezetı fıiskolai docens (1993.) - KARÁSZI ISTVÁN fıiskolai adjunktus ( ) - DR. PAJTÓKNÉ DR. TARI ILONA fıiskola adjunktus ( ) - DR. RONCZ BÉLA fıiskolai docens ( ) Növénytani tanszékrıl (biometria, mikrobiológia tanegységek) - DR. ORBÁN SÁNDOR tszv. egyetemi tanár (biometria, 1995-tıl) - DR. NAÁR ZOLTÁN fıiskola docens (mikrobiológia, 1997-tıl) - PÉNZESNÉ KÓNYA ERIKA fıiskolai tanársegéd (biometria, 2001-tıl) Politológia tanszékrıl (politikai ökológia tanegység) - HACSI LAJOS fıiskolai adjunktus (1995.) Állattani tanszékrıl (hidrobiológia, Environmental Science tanegységek) - DR. ANDRIKOVICS SÁNDOR tanszékvezetı fıiskolai tanár (1997-tıl) Kémia tanszék (környezeti kémia tanegység) - DR. GAÁL ISTVÁN ny. fıiskolai tanár ( és ) - OLDAL VINCE fıiskolai adjunktus (1993. ) 11

12 Külsı óraadók: - DR. ESTÓK BERTALAN mikrobiológiai laborvezetı, Heves Megyei ÁNTSZ, Eger (természetgyógyászat, 1994-tıl) - FEKETE GYÖRGY igazgató, KEVITERV Eger Mérnöki Kft., Eger (hulladékgazdálkodás, 2001-tıl) - FITALA CSABA ornitológus, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger (ornitológia és madárvédelem, ) - DR. FODOR LÁSZLÓ egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Miskolc (környezetvédelmi jog és igazgatás, ) - GARAMSZEGI ISTVÁN erdımérnök, igazgató, Egri Erdészet, Eger (erdı- és vadgazdálkodás, 1993-tól) - DR. GULYÁS KATALIN megyei fıügyész-helyettes, Heves Megyei Fıügyészség, Eger (környezetvédelmi jog és igazgatás, 1999-tıl) - DR. HAVAS PÉTER egyetemi adjunktus, ELTE Tanárképzı Fıiskolai Kar (környezetvédelmi pszichológia, 1995.) - DR. LENGYEL ATTILA egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Miskolc (környezeti fizika, ) - MIKUS LÁSZLÓ herpetológus (herpetológia, 1995-tıl) - DR. NÉMETH IMRE egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gödöllı (biogazdálkodás, 1996-tól) - DR. RAISZ IVÁN egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Miskolc (környezeti kémia, ) - RITTENBACHER ÖDÖN környezetvédelmi szakmérnök, TERRA-VITA Környezetgazdálkodási Kft., Eger (hulladékgazdálkodás, ) - SÁNDOR ANDRÁS író (tömegkommunikáció és természetvédelem, 1995.) - SIPOS ROLAND, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger (ornitológia és madárvédelem, 2001-tıl) - DR. SZLÁVIK JÁNOS egyetemi tanár, Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (környezetgazdálkodás, 1996-tól) - DR. UJFALUDINÉ SZ. KATALIN kertészmérnök (tájrendezés, 1995-tıl) - VARGA ATTILA, Országos Közoktatási Intézet, Budapest (környezetvédelmi pszichológia, 2002-tıl) Továbbképzıs csoportoknál átoktatók: - DR. BALÁZS SÁNDOR tanszékvezetı fıiskolai tanár, EKF Neveléstudományi tanszék, Eger (a tanári mesterség idıszerő kérdései, 1998-tól) - KOMLÓSI CSABA fıiskolai tanársegéd, EKF Filozófia tanszék, Eger (a tanári mesterség idıszerő kérdései, 2000-tıl) - LEHOCZKY JÁNOS, Fıvárosi Pedagógiai Intézet, Budapest (természetismeret, 2000-tıl) - DR. LÉGRÁDY GYÖRGY fıiskolai docens, EKF Növényélettani tanszék, Eger (biológiai ismeretek, 1998-tól) 12

13 - DR. LOBOCZKY JÁNOS tanszékvezetı fıiskolai tanár, EKF Filozófia tanszék, Eger (a tanári mesterség idıszerő kérdései, 2000-tıl) - DR. MÉSZÁROS ILONA fıiskola adjunktus, EKF Neveléstudományi tanszék, Eger (a tanári mesterség idıszerő kérdései, 2001-tıl) - DR. NAGY ANDOR fıiskolai tanár, EKF Neveléstudományi tanszék, Eger (a tanári mesterség idıszerő kérdései, 1998-tól) - SIPOS ENDRE vezetı szaktanácsos, Fıvárosi Pedagógiai Intézet, Budapest (környezeti etika, 2000-tıl) - DR. TÓTH BALÁZSNÉ óraadó, EKF Filozófia tanszék, Eger (a tanári mesterség idıszerő kérdései, 2001-tıl) - DR. VAS MIKLÓS ny. fıiskolai docens (technikai ismeretek, környezettechnika, 1999-tıl) Tudományos munkatársak, gyakornokok: - PELYHE PÉTER tudományos munkatárs (1993. június május 31.) - JAKAB ZOLTÁN gyakornok, tudományos munkatárs (1996. október december 31.) - PELYHE TIBOR gyakornok (1997. október szeptember 25.) - KISS NÁNDOR gyakornok (1997. december december 07.) - LIPPÓCZY ÁKOS gyakornok (1998. október szeptember 25.) - BALOGH JÁNOS gyakornok (1999. október szeptember 24.) - SZÉKELY TAMÁS gyakornok (2000. november október 26.) - JÓSVAI PÉTER polgári szolgálatos munkatárs (2001. szeptember október 15.) - RAPI SÁNDOR gyakornok (2002. szeptember 01-tıl) Laboránsok, technikusok: - GARABÁS ÁGNES (1992. november január 31.) - FÓNAD JÓZSEFNÉ (1993. április május 23.) - KOVÁCS IMRÉNÉ (1996. szeptember augusztus 24.) - ANTAL GYÖRGYNÉ (1997. augusztus 25. -) Adminisztrátorok: - ERDÉLYI IMRÉNÉ (1992. november február 18.) - ANTALNÉ VARGA MÁRIA (1994. június október 31.) - BERECZKI ZSOLTNÉ (1997. november december 07.) - GULYÁS EDINA (2000. január 04. -) Gyakorlóiskolai vezetıtanárok: - HEGYI LÁSZLÓNÉ ( ) - FARKAS GÁBORNÉ (2000-) 13

14 OKTATÓK ÉLETRAJZA Dr. Kárász Imre tanszékvezetı, egyetemi tanár Személyi adatok: Név: Dr. Kárász Imre Születési hely, év: Kisláng, Állandó lakcím: 3304 Eger, Sánc u. 42. Családi állapota: nıs Házastársa: Baranyi Mária - középiskolai tanár Gyermekei: Tamás Imre (1974) - jogász Róbert (1976) vendéglátóipari és kereskedelmi menedzser Munkahely: Eszterházy Károly Fıiskola Környezettudományi Tanszék 3300 Eger, Leányka u. 6. Tel.: (36) /4168 Fax: (36) Diploma, tudományos fokozat: Iskolai végzettség: - KLTE Természettudományi Kar (kémia-biológia szakos középiskolai tanár) (1974) Tudományos fokozat: : tudományegyetemi doktor (KLTE, Debrecen) Értekezés címe: A Síkfıkút Project cserjeszintjének struktúra és fitomassza vizsgálata : biológia tudomány kandidátusa (MTA, Budapest) Értekezés címe: Egy mérsékelt övi tölgyes cserjefajainak gyökérzete : PhD. (KLTE, Debrecen) átminısítés : Dr. habil. (Soproni Egyetem, Sopron) Értekezés címe: Ökológiai vizsgálatok erdıtársulásokban 2. Munkahelyek, beosztások: : ált. iskolai tanár (I. sz. Ált. Isk., Gyöngyös) : fıiskolai adjunktus (EKTF, Eger) : fıiskolai docens (EKTF, Eger) : fıiskolai tanár (EKTF, Eger) : egyetemi tanár (EKTF, Eger) : tanszékvezetı (EKTF Környezettudományi Tanszék, Eger) 14

15 3. Fıiskolai megbízások: - Tanulmányi Bizottság elnöke ( ) - Akkreditációs Bizottság elnöke ( ) - Minıségbiztosító Tanács elnöke ( ) - Államvizsga (záróvizsga) Bizottság elnöke (1992-tıl) - Minıségbiztosítási Csoport vezetıje (2000-tıl) - Minıségértékelı Bizottság tagja (2000-tıl) 4. Oktatott tárgyak (EKF): 1. Ember és környezete (elıadás, ) 2. Természetvédelem alapjai (elıadás és gyakorlat, 1993-tól) 3. A ökológiai alapjai (elıadás és gyakorlat, 1993-tól) 4. Táj- és településökológia (elıadás, 1993-tól) 5. Távoli tájak nemzeti parkjai (elıadás, 1993-tól) 6. Környezetbiológia (elıadás biológia szak részére, 1995-ig) 7. Ökoturizmus (elıadás idegenforgalmi szakmenedzser szak, gazdálkodás szak és gazdaságismeret szak turisztika szakirány részére, 1999-tıl) Más intézményben: 1. Ökológia (Miskolci Egyetem ) 2. Ökológia (GATE Mg. Fıiskolai Kar, Gyöngyös, ) 3. Alkalmazott ökológia (GATE Mg. Fıiskola Kar, Gyöngyös, , 2001.) 4. Környezet és társadalom (KLTE, tutor, ) 5. Nyelvismeret: a/ Nyelvvizsga bizonyítvány: német, kandidátusi nyelvvizsga (TMB, Bp.) orosz, kandidátusi nyelvvizsga (TMB, Bp.) b/ Egyéb nyelvismeret: - angol nyelv 6. Kitüntetések: - Oktatási Miniszteri Dicséret (1982) - Kiváló Munkáért (1988) - Emléklap a környezeti oktatásban végzett kiemelkedı tevékenységért (1992) - Kaán Károly Emlékplakett (1994) - Pro Natura Emlékplakett (1995) - Eszterházy Károly Érem (ezüst fokozat, 1997) - Juhász-Nagy Pál Emlékérem (1998) - Apáczai Csere János díj (1999) - Enikı-díj a környezeti nevelésért (1999) - Kaán Károly Millenniumi Emlékérem (2000) - Kaán Károly Jubileumi Emlékérem 10 éves munkáért (2002) - Széchenyi Professzori Ösztöndíj ( ) 15

16 7. Kutatási témák: - A síkfıkúti cseres-tölgyes cserjeszintjének szünfenobiológiai, ökológiai és vegetációdinamikai vizsgálata. - Mérsékelt övi erdei cserjék gyökérzetének fiziognómiai struktúrája. - A hazai zonális erdıtársulások gyökérzete és szerepük a változó ökológiai viszonyokhoz való alkalmazkodásban. - Heves megye védett és védendı természeti értékeinek kutatása. - A környezeti oktatás helye és szerepe a hazai köz- és felsıoktatásban. - A szilárd hulladéklerakók kialakításának ökológiai és környezetvédelmi kérdései. 8. Tanulmányutak: 1973: Szlovák Tudományos Akadémia, BÁB-Project, Bratislava 1980: Besztercebányai Pedagógiai Fıiskola, Növénytani és Állattani Tanszéke (Banska Bistrica) 1986: Dr. Theodor Neubauer Pedagógiai Fıiskola, Kémia és Biológia Intézet (Erfurt/Mühlhausen) 1986: Pflanzensoziologisches Institut, Klagenfurt (Osztrák Oktatási Minisztériumi ösztöndíj) 1991: Universität für Bodenkultur (Bécs), ISRR Nemzetközi Konferencia 1992: Ausztria, ARGE 1992: Vilniusi Pedagógiai Fıiskola (Vilnius) 1992: Szlovénia 1993: Anglia, Field Studies Council Central Service, Shewsbury, (British Council ösztöndíj) 1993: Németország (Drezda), Nemzetközi Környezettudományi Konferencia 1993: Ausztria, ARGE 1994: USA (Arizona, Utah, Nevada) - Környezettudományi terepgyakorlat (február 26- március 14.) 1994: USA (Arizona, Utah, Nevada, Kalifornia, Új-Mexikó, Colorádó) (április május 05.) 1994: Kazahsztán, Kazah Tudományos Akadémia és Botanikus Kertje, ISRR Nemzetközi Konferencia 1995: Ausztria-Németország - Környezet- és természetvédelmi terepgyakorlat 1995: Németország (Erfurt) 1995: Franciaország (Párizs, OECD Környezetgazdálkodási Osztály) 1996: Románia (Erdély) környezet- és természetvédelmi terepgyakorlat 1996: Finnország (Helsinki, Kemi) 1996: Ausztria (Raach) 1997: USA (Arizona, Kalifornia, Nevada, Idaho, Wyoming, Montana, Utah) 1998: USA (Montana, Missoula, University of Montana) (július ) 1998: Anglia (London, South Bank University) 1999: Románia (Kirulyfürdı) 16

17 2000: Dánia (Koppenhága) 2000: Horvátország környezet- és természetvédelmi terepgyakorlat 2000: Románia (Erdély) 9. Egyéb szakmai utazások: 1981: NDK (Erfurt) 1992: Románia (Erdély) 1993: Olaszország 1994: Izrael 1995: Görögország 1999: Lengyelország (Krakkó) 1999: Horvátország 1999: Anglia (London) 10. Nemzetközi szakmai konferenciákon való részvétel: Eddig 30 nemzetközi konferencián vettem részt, s azokon 21 elıadást tartottam a következı helyszíneken: Bratislava (1972); Banska Bistrica (1980); Erfurt (1981, 1986, 1995); Klagenfurt (1986, ea.); Bécs (1989, 1991/ea./, 1992, 1994, 1995/ea./, 1996); London (1993, 1998); Alma Ata (1994, 2 ea.); Eger (1985, 1991/2ea./, 1992 /ea./, 1993/ea./, 1995); Budapest (1992, 1995/ea./, 1999 /ea./); Raach (1996, ea.); Noszvaj (1997/2ea./, 1999/2ea./), Missoula (1998, ea.); Debrecen (1999, ea.); Csíkszereda (Kirulyfürdı 1999, 2 ea.), Koppenhága (2000). 11. Hazai (országos) szakmai konferenciákon tartott elıadások: A hazai szakmai rendezvényeken és tudományos konferenciákon 53 elıadást tartottam. Konferenciakötetben teljes terjedelemben megjelent 9, abstract kötetben 21 elıadás összefoglalója. 12. Szerkesztıi és lektori tevékenység: Összesen 30 különbözı fıiskolai jegyzet, könyv, tankönyv, oktatási segédanyag szerkesztése, továbbá 10 könyv illetve oktatási kiadvány lektorálása. 13. Szerkesztı Bizottsági tagsága: TERMÉSZETBÚVÁR Szerkesztı Bizottság tag, decembertıl KAPCSOLAT címő lap felelıs szerkesztıje (a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének híradója), június december 17

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Debrecen, Egyetem tér 1. Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 18. Telefon: (52) 316-012 Telefax: (52) 533-677 1912 1949 DEBRECENI EGYETEM Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Dékáni pályázat Rusvai Miklós 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Eddig végzett szakmai, vezetıi, tudományos és oktatói munka, tudományos illetve szakmai

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

A természetvédelem az egyetemi és fiskolai földrajz tanszékek

A természetvédelem az egyetemi és fiskolai földrajz tanszékek A természetvédelem az egyetemi és fiskolai földrajz tanszékek oktatási tevékenységében A természetvédelem az egyetemi és fiskolai földrajz tanszékek oktatási tevékenységében Horváth Gergely * Nem vitatható,

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2000. évi mőködésérıl Budapest 2001 E mail: kiss@mab.hu INTERNET: http://www.mab.hu Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar

Részletesebben

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata NEMZETI BESZÁMOLÓ AZ AARHUSI EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2011. 1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata 1. Az Aarhusi Egyezmény 1 (Egyezmény) nemzeti végrehajtásáért a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2-1. Feladatkör, szakmai tevékenységek 1.1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum PIR törzsszám: 305668 Honlapcím: mezogazdasagimuzeum.hu

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 12. évfolyam 2. szám 2007. június Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2007. június

Részletesebben

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN Doktori

Részletesebben

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY Sic itur ad astra. SZEGED SCIENTISTS ACADEMY a MI tanáraink tanár tanár Ki a gyermek képzelőtehetségére hat, az egész valójának irányt ad. Eötvös József tanár Tanár az lehet, aki abban a középiskolában,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására

Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására Kérelem természetvédelmi mérnök mesterszak indítására Mezőgazdaságtudományi Kar 2006. október 1 Tartalomjegyzék I. Adatlap...3 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe...3 2. Kari tagozódású felsőoktatási

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2001. évi mőködésérıl Budapest 2002 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLATA 2012 AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A MAB 2012/10/IX/1-35. sz. határozata 2012. december 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar. KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2012-2013-as tanév. Elfogadva a Kari Tanács 38/2013. (XII. 05.) sz.

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar. KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2012-2013-as tanév. Elfogadva a Kari Tanács 38/2013. (XII. 05.) sz. Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2012-2013-as tanév Elfogadva a Kari Tanács 38/2013. (XII. 05.) sz. határozatával EGER, 2013 ÉVES KARI ÖNÉRTÉKELÉS Készítette: Eszterházy

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı

a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı Ikt. szám: 4749/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról Az elıterjesztést készítették:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére Tárgy: A 2010 augusztusáig megbízott intézményvezetık beszámolója a vezetıi megbízás

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Dr. Kárász Imre tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Kárász Imre tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Kárász Imre tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Kárász Imre publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehető tudományos publikációk köre

Részletesebben

A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA

A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA KAPOSVÁRI EGYETEM Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzı Fıiskola GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2007. 2 A Nevelési Program jellemzıi Törvényességi kötelezettség: minden

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

Beszámoló az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelı munkáról 2009-2012

Beszámoló az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelı munkáról 2009-2012 Beszámoló az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelı munkáról 2009-2012 Sárospatak 2012 1. Bevezetı Tisztelt Képviselıtestület! Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyó oktató-nevelı

Részletesebben