A KÖRNYEZETI KÉPZÉS ELSİ ÉVTIZEDE AZ EGRI FİISKOLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖRNYEZETI KÉPZÉS ELSİ ÉVTIZEDE AZ EGRI FİISKOLÁN"

Átírás

1 1

2 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS ELSİ ÉVTIZEDE AZ EGRI FİISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának tizedik évfordulóján Eszterházy Károly Fıiskola Környezettudományi Tanszék Eger,

3 KÖSZÖNTİ A kerek évfordulók különösen alkalmasak az emlékezésre, önvizsgálatra, újra átélésre, vagy egyszerően ünneplésre. Az ünneplés pedig alkalom arra, hogy visszatekintve a múltra summázva az eredményeket, egy ideális jövı képét is felvázoljuk. A Környezettudományi Tanszék elsı kerek évfordulóját ünnepli az idén. Tíz év történelmi mércével mérve nem nagy idı. Ám a tanszék életében az elmúlt évtized történelmet teremtı idıszak volt. Nem kevés erıfeszítésbe került amíg a fıiskola Növénytani Tanszékének néhány oktatója és hallgatója által megalapított Egri Környezet- és Természetvédık Baráti Körében elindított környezet- és természetvédelmi tevékenységbıl megszületett a környezetvédelmi szak indításának terve, amely a Növénytani és Fizika Tanszék gyümölcsözı együttmőködésének eredményeképpen jött létre ben indult elsı alkalommal a képzés és ebben az évben jött létre a Környezettudományi Tanszék is dr. Kárász Imre vezetésével. A tanszék megszervezése óta a képzésben résztvevık köre örvendetesen bıvült a földrajz, politológia, állattani, kémia, filozófia tanszékek oktatóival. A tanszék kezdettıl fogva helyesen azt az álláspontot képviselte, hogy az ezredvégen a környezetvédelmi problémák megoldásának kulcskérdése a szemléletváltoztatás. Olyan pedagógusok képzése, akik képesek új attitőd kialakítására, amelyben a természet feletti uralom nem a természet leigázását jelenti. Számos ötlet, elméleti és gyakorlati felkészítést és megerısítést szolgáló programok jelzik a tanszék oktatóinak és hallgatóinak elkötelezettségét a ügye iránt és lelkes környezettudatos magatartását. A tanszék 10 éves tevékenységének kis tükre ez a kiadvány. Az olvasó betekintést nyerhet a tanszéki képzésekbe, a tudományos kutatási eredményekbe és a tanszék terveibe. Most, amikor az Európai Unió küszöbén állunk a belépésre várva, érzékelhetjük, hogy a nemcsak gazdasági kérdés, sıt nagyon sok vonatkozásban nem elsısorban az. Sokkal inkább a természet megértésének a képessége, és a környezetkímélı magatartás kialakítása. A fı kérdés az, sikerül-e 3

4 változtatni azon a mindennapi szemléleten, amely passzívan nézi a vizek és a levegı egyre szennyezettebbé válását, az erdık ritkulását, az éghajlati zavarokat, számos élı faj kipusztulását, a természeti tájak tönkretevését és nem utolsósorban az emberi szolidalítás erkölcsi normáinak fokozatos feladását. Ember és természet harmonikus viszonyának alakítása nem morális imperatívuszok hirdetésében, hanem az egyének egzisztenciális részvételében gyökerezı értékuniverzum megvalósításában érhetı el. A Környezettudományi Tanszék megalakulásától ezt a szemléletet képviseli növekvı eredménnyel. Gondolkodásunkban és magatartásunkban messze állunk még a környezetet óvó általános szemlélet érvényesülésétıl. De a tanszék eddigi tevékenységének eredményei biztatóak. A tanszék 10 éves munkájáról az elismerés hangján szólhatunk. Reméljük, hogy az évfordulóhoz társuló tanszéki programok is tovább erısítik a tanszék elkötelezettségét a természetvédelemi képzési programok, a környezetvédelmi nevelés és a minıségi munkavégzés iránt. Eger, augusztus Dr. Hauser Zoltán fıiskolai rektor 4

5 A KÖRNYEZETVÉDELEM SZAK ELİZMÉNYEI, MEGALAPÍTÁSA ÉS INDÍTÁSA Az Egri Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (OKTH) - Dr. Szalay-Marzsó Lászlóné kezdeményezésére az 1980-as évek elsı felében kezdte el az ún. oktatóközpont-hálózat kialakítását. E hálózat fı céljaként a környezeti nevelésben élenjáró szakemberek összefogását, szakmai továbbképzését és általuk a környezeti tudatformálás hatékonyságának növelését fogalmazták meg. A környezeti nevelésben jártas, lelkes és elkötelezett pedagógusokat kerestek elıbb az óvodákban, a közoktatási és közmővelıdési intézményekben, majd a felsıoktatásban is, akiket megnyertek egy-egy néhány fıbıl álló csoport megszervezésére. Egy természetközpontú ún. minimálprogram teljesítésével és különbözı hazai és nemzetközi környezeti továbbképzésen való felkészülés után ezek lettek a környezet- és természetvédelmi oktatóközpontok. Az elsı felsıoktatásban mőködı oktatóközpont Egerben jött létre. Dr. Kárász Imre szervezte meg 1986 ıszén, még a Növénytani tanszék oktatójaként. Néhány fiatal oktató és hallgató megalakította az Egri Környezet- és Természetvédık Baráti Körét, amely az oktatóközpont bázisa volt. Az oktatóközpont azzal a fı céllal alakult meg, hogy szervezze és koordinálja a fıiskolai hallgatók környezet- és természetvédelmi tevékenységét, elısegítse a leendı tanárok és a város mőködı tanárainak környezeti képzését és továbbképzését. Háttérként a fıiskola helyet biztosított a mőködéshez, de anyagi eszközökkel nem támogatta azt. A központ induláskor az OKTH-tól kapott támogatást, késıbb pedig sikeres pályázatokon nyert pénzforrásokból biztosította az egyre eredményesebb tevékenység feltételeit. Számos sikeres helyi, regionális, sıt országos akcióval és rendezvénnyel az oktatóközpont országos elismertséget szerzett. Többek között 1989-ben fı szervezıje volt a Környezetvédelem a felsıoktatásban címő országos konferenciának, 1991-ben pedig megbízták a Környezetvédelmi Világnap központi országos ünnepségének megszervezésével ben a fıiskola létrehozta a Környezettudományi Tanszéket. Mivel e tanszék megszervezésére és vezetésére az oktatóközpont vezetıje kapott megbízást, a központ is az új tanszékhez kapcsolódott. Ezzel lehetıségei megsokszorozódtak, az addig is jelentıs kisugárzása tovább erısödött, és az eddig inkább lokális jellegőbıl az egész Észak-Magyarországra kiterjedı regionális környezeti oktatóközponttá fejlıdött ben alapító tagként részt vett a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének (KOKOSZ) létrehozásában. 5

6 Az oktatóközpont valamennyi munkatársa társadalmi munkában dolgozott, így nem jelentett gondot, hogy a tanszék és a központ sokrétő munkája számos területen összekapcsolódott, felerısítették a munka eredményeit. Legfontosabb mőködési területeink és munkaformáink az alábbiak voltak: 1. Pedagógusok továbbképzése és folyamatos informálása: - Hagyományosnak tekinthetı szakmai elıadások, terepgyakorlatok, laboratóriumi bemutató foglalkozások, módszertani ötletbörzék, tapasztalatcserék szervezése. - Környezeti INFOTÁR üzemeltetése: írásos szakanyagok szabadpolcos elhelyezése, audiovizuális anyagok (videofilm, hangosított diasorozat, akció forgatókönyvek) kipróbálásának, megtekintésének lehetısége, több mint 100 kiadvány és audiovizuális anyag kölcsönözhetısége, közforgalomban nem lévı környezeti anyagok árusítása, beszerezhetıségük biztosítása. - ÖKOKLUB: heti összejövetelekkel folyamatos konzultációs lehetıség biztosítása. - A helyi sajátosságok jobb kihasználása érdekében és a terepmunka hangsúlyosabb alkalmazását segítendı, 1991-ben természetismereti tanösvényt építettünk ki a Nagy-Eged hegyen. 2. Fıiskolai hallgatók, közép- és általános iskolai tanulók aktivizálása és környezetvédelmi tevékenységük támogatása: - Szakdolgozatok és tudományos diákköri dolgozatok témavezetése, menedzselése. A hallgatók helyzetfelmérı és elemzı, videoanyagaihoz technika és nyersanyag biztosítása. - FALCO öntevékeny csoportunk mőködésének támogatása. - Táborok szervezése és vezetése (kutatótábor, környezetvédelmi vizitábor, ökológiai és környezetelemzı tábor): 3. Környezeti képzési és nevelési segédanyagok készítése (hangosított diasorozatok, videofilmek, írásos kiadványok, módszertani anyagok), kiállítások rendezése és pályázatok kiírása. 4. Hazai és nemzetközi tapasztalatcserék, versenyek, konzultációk szervezése illetve részvétel azok lebonyolításában. 5. Környezet- és természetvédelmi akciók szervezése, amelyek részben évrılévre ismétlıdık (pl. Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap), részben az aktuális, eseményekhez kapcsolódóak (pl. környezetvédelmi akadályverseny, család és kiállítás, Ember a TERMÉSZETBEN címő természetvédelmi hét, természetvédelmi vetélkedık stb.). 6. Együttmőködés a fıiskolán, a térségben mőködı és az országos társadalmi szervezetekkel. 6

7 A szak elıkészítése és indítása Az oktatóközponti munka lehetıséget biztosított a környezeti problémák folyamatos észlelésére, a környezeti nevelés és oktatás nemzetközi helyzetének megismerésére és a hazai szükségletek és lehetıségek megfogalmazására. A helyzetelemzésre 1989-ben az egri oktatóközpont közremőködésével Felsıtárkányban szervezett Környezetvédelem a felsıoktatásban címő országos konferencián került sor. A rendkívüli érdeklıdés és aktivitás jelezte, hogy kulcsfontosságú oktatáspolitikaioktatásszervezési kérdésekrıl volt szó. A konferencia állásfoglalásban kezdeményezte a környezeti felsıoktatási képzés megkezdését. Olyan pedagógusok képzését, akik képesek az óvodákban és a közoktatásban a sikeres környezeti nevelésre, a környezettudatos magatartás kialakításához szükséges ismeretek, attitődök és szemlélet közvetítésére. Abban az idıben az általános iskolák alsó tagozatában és a felsı tagozat ötödik osztályában környezetismeret tantárgyat tanítottak, de ilyen szakon tanárokat nem képeztek. Ezért fogalmazódott meg, hogy elsıként környezetismeret szakos képzést kellene indítani. A konferencia inspirációjára Szegeden (Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola) és Egerben gyakorlatilag párhuzamosan kezdıdött meg egy-egy új szak alapításának és indításának az elıkészítése. Egerben a növénytani és fizikai tanszékek konzultációjával kezdıdtek meg a szak elıkészületei. A növénytani tanszékrıl Dr. Kárász Imre és Dr. Suba János tanszékvezetı, a fizikáról pedig Dr. Ujfaludi László és Dr. Patkó György tanszékvezetı részvételével február 13-án tartott megbeszélésen született meg az elhatározás, mi szerint vagy környezetgazdálkodás névvel elkészítik egy új szak tervét. A koncepció kialakításában egyeztetı megbeszélés történt a földrajz, a kémia és az állattan tanszék vezetıivel is. A február 20-i megbeszélésre Dr. Kárász Imre és Dr. Ujfaludi László konkrét tervet készített, amelyet az említett tanszékek képviselıi is elfogadtak. A döntés értelmében környezetgazdálkodás néven a fıiskolai szenátushoz március 4-én benyújtották az új szak alapítását kezdeményezı javaslatot. A javaslat szerint a környezetgazdálkodás szak önálló szakként kerül megalapításra és párosítható biológia, fizika, kémia, földrajz és idegen nyelv szakokkal. A meglévı szakoktól abban is különbözik, hogy nemcsak tanári, hanem szaktanácsadói képesítést is ad, amely a végzettek többirányú munkavállalását teszi lehetıvé. A hallgatók ugyanis nemcsak az iskolai munkára, hanem a közigazgatás és szakigazgatás (önkormányzatok, környezet- és természetvédelmi regionális igazgatóságok, nemzeti parkok) illetve szakági intézmények és üzemek (pl. közegészségügy, környezetvédelmi üzemi laboratóriumok) feladatainak ellátására is felkészítést kapnak. A javaslatot a fıiskolai szenátus elfogadta és azt március 28-án a fıigazgató felterjesztette a Mővelıdési és Közoktatási Minisztériumhoz. Közben a szegedi Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola is benyújtotta javaslatát a környezetvédelmi tanár szakra. A MKM június 05-én szakmai fórumra hívta a 7

8 kezdeményezı intézményeket és a javaslatok véleményezıit. Ott kiderült, hogy a két javaslat alapvetıen ugyanazt a célt fogalmazza meg: egy környezeti szak megalapítását és azon olyan tanárok képzését, akik a tanári képesítésen kívül környezetvédelmi referens (ügyintézı) vagy más elnevezéső nem tanári képesítést is kapnak. A tartalmi (tantervi) elképzelések szinte teljesen megegyeztek a két javaslatban, de a szegedi változat kidolgozottabb volt. Megegyezés született arról, hogy elnevezéssel tanári szakot alapítanak és az egyeztetés szerint módosított szegedi tematika alapján, a képesítési követelmények elkészülte után engedélyezik a kezdeményezı fıiskolákon a szak indítását. A minisztérium /1992.XIII. számú határozatával megalapította a szakot és így 1992 szeptemberében nappali tagozaton három fıiskolán (közben ugyanis a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképzı Fıiskola is kérte az indítást) megkezdıdött a szakos tanárok képzése. A már végzett tanárok részére a kiegészítı képzés 1993 szeptemberében indult meg. Az alapító határozatban leírtak több indokolatlan korlátozást tartalmaztak. Így a szak csak biológia szakkal társítva, szakpárban végezhetı el, továbbá nem adható ki a szak elvégzésekor más, mint a tanári szakos oklevél. Egyetemi szinten 1993-ban környezettan tanári szakot alapítottak, amely már a biológián kívül kémia, fizika és földrajz szakkal is párosítható volt. A környezettan szakos képzés 1993-ban a Veszprémi Egyetemen indult meg, majd 1996-ban a tudományegyetemek (KLTE, ELTE, JATE) is elkezdték azt. Szakmailag megalapozatlan diszkriminációnak tartottuk a szak biológiával való kötelezı párosítási kényszert. Különösen azok után, hogy az egyetemeken szélesebb körő szakpárosításban engedélyezték a képzés. Ezért a társfıiskolákkal közösen kezdettıl szorgalmaztuk a korlátozás feloldását. Nyolc évi küzdelem eredményeként 2001-ben az oktatási minisztérium engedélyezte a szakképzést a fizika, a földrajz és a kémia szakokkal párosítva is. 8

9 A KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK ELSİ ÉVTIZEDE (történeti áttekintés) A szakos képzés megszervezésére, a szak indításával kapcsolatos feladatok elvégzésére a fıiskola fıigazgatója Környezetvédelmi Csoport létrehozásáról határozott, amelynek vezetésével Dr. Kárász Imrét, a növénytani tanszék fıiskolai tanárát bízta meg (1992. február 01.). Fél év állt rendelkezésre ahhoz, hogy a szeptemberben induló szak képzésének személyi és oktatásszervezési feltételeit megszervezze. Ehhez sem létszámfejlesztési keretet, sem pénzt nem kapott, a különbözı tanszékek oktatóit kellett e feladatnak megnyernie. Közben a csoport vezetıje a KÉE Szılészeti és Borászati Kutató Állomásával közösen a i képzés feltételrendszerének kialakítására pályázatot nyújtottak be a Felzárkózás az Európai Felsıoktatáshoz Alap (FEFA) kiírására, amelyen 400 ezer USD-t és 10 millió Ft-ot nyertek szeptemberében 19 hallgatóval nappali tagozaton megindult a szakos képzés. A szakképzésben induláskor a növénytani tanszék (Dr. Kárász Imre), a fizika tanszék (Dr. Ujfaludi László), a földrajz tanszék (Dr. Roncz Béla és Karászi István), a kémia tanszék (Dr. Gaál István) és a KÉE Szılészeti és Borászati Kutató Állomás (kémia gyakorlati képzés) vett részt. A feladatok jellege és nagysága szükségessé tette, hogy a Környezetvédelmi Csoport vezetıje kezdeményezze a szakképzésért felelıs új tanszék létrehozását. A fıiskolai szenátus október 16-i ülésének döntésével november 01-i dátummal megalapította a Környezettudományi tanszéket. Vezetésével és megszervezésével az eddigi csoportvezetıt bízták meg. Az induláshoz pénzt nem rendeltek, a FEFA pályázaton elnyert összegbıl kellett a tanszék alapjait megteremteni. Az intézmény 1992-ben átadott D-épületének második emeletén két irodában a vezetı, egy félállású adminisztrátor (Erdélyi Imréné) és egy laboráns (Garabás Ágnes) összetételben kezdte meg munkáját a tanszék. A D-épület ún. biológiai szárnyának átadásakor, az állattani és növénytani tanszékek ideköltözésének kezdetekor (1993. január) került a tanszék a mai helyére. Kezdetben 4 helyiség (két iroda és két oktatói laboratóriummá alakítható szeminárium helyiség) állt rendelkezésünkre, majd késıbb a hallgatói és oktatói létszám növekedésével és a technikai eszközök és mőszerek beszerzésével évrıl-évre területileg is gyarapodott a tanszék. Mindehhez több sikeres pályázat biztosított anyagi fedezetet. Fontosabb bıvítésnek tekinthetı 1996-ban a környezettudományi laboratórium kialakítása és 1998-ban Tiszafüreden az ökológiai és környezetelemzési terepgyakorlati bázis kiépítése, majd 2001-ben a mikrobiológiai laboratórium berendezésének megkezdése. Az almagyardombi meteorológiai állomás kiépítéséhez szükséges eszközök és mőszerek megvásárlásához ugyancsak a tanszék biztosította a forrásokat. Az állomás felállítását Dr. Roncz Béla irányította. 9

10 A személyi állomány is bıvült, február elsejével Garabás Ágnes kapott tanársegédi kinevezést, a FEFA pályázati keretbıl pedig egy tudományos munkatárs (Pelyhe Péter) és egy laboráns-technikus (Fónad Józsefné) alkalmazására volt lehetıség ben egy fıiskolai docensi (Dr. Kalocsai Ferenc) státuszt kapott a tanszék, majd 1995-ben, a technika tanszék felszámolásakor Dr. Németh Imre fıiskolai tanár került átszervezéssel a környezettudományi tanszékre tól lehetıvé vált évente gyakornok alkalmazása is. A kezdeti nagyobb fluktuáció után (betegség, átszervezés, munkahelyváltás okán) 1997-re stabilizálódott az oktatói és nem oktatói létszám, így jelenleg 4 oktató (Dr. Kárász Imre, Dr. Dobos Anna, Garabás Ágnes, Dr. Kiss Attila), egy laboráns (Antal Györgyné), egy adminisztrátor (Simon Edina) és egy gyakornok (jelenleg Rapi Sándor) alkotja a tanszéket. Kezdettıl fogva részt vesz a képzésben és felelıse a környezeti fizika tanegységnek a fizika tanszék. Idılegesen más tanszékekrıl is történik átoktatás (földrajz, növénytan, állattan, politológia, neveléstudomány, filozófia) és rendszeresen segíti munkánkat több külsı elıadó. A tanszéken a tudományos minısített oktatók aránya 75 %. A tanszék széleskörő kapcsolatrendszert alakított ki a gyakorlati képzés színvonalas végzéséhez is. Az elmúlt 10 évben 38 intézménnyel és üzemmel kötöttünk együttmőködési megállapodást. A gyakorlati képzés részét képezik a hazai és a külföldi terepgyakorlatok és az öntevékeny társadalmi szervezeti munka is. Folyamatosan bıvítettük a képzési profilt. A kezdeti biológia- szakpáros képzés korlátai késztették a tanszéket a Természetismeret és környezetkultúra szakirányú továbbképzési szak programjának kidolgozására és megalapítására. A pedagógusok környezeti továbbképzésére pedig akkreditáltattuk az Ember és természet integrált kurzus programját és további 6 rövidebb kurzust is kidolgoztunk. Jelenleg a Környezetvédelmi technológus két éves felsıfokú szakképzés adaptálása folyik és indításra kész a gazdálkodás szakosok részére az Ökológia és környezetgazdálkodás szakirány programja. A tanszék a környezeti szakképzés részének tekinti a szakmai társadalmi és tudományos szervezetekbeni tevékenységet s azok munkájának megismertetését is. Többségében tagjai alkotják a Körlánc Egyesület Egri Munkacsoportját és a Tőzliliom Egyesület Egri Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontját, sıt egyénileg is több szervezet és testület aktív tagjai. A tanszék kezdettıl szervezi, 1995-tıl pedig egyik meghirdetıje a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenynek. Hagyományos rendezvénye a Fıiskolai Környezetvédelmi Napok. 10

11 A TANSZÉK DOLGOZÓI Fıállású oktatók: - DR. KÁRÁSZ IMRE tanszékvezetı egyetemi tanár (1992. november 01. -) - DR. DOBOS ANNA fıiskolai docens (1996. október 01. -) - GARABÁS ÁGNES fıiskolai adjunktus (1994. február 01. -) - DR. KALOCSAI FERENC fıiskolai docens (1993. október augusztus 31.) - DR. KISS ATTILA fıiskolai docens (1997. augusztus 16. -) - DR. NÉMETH IMRE fıiskolai tanár (1995. szeptember június 30.) Más tanszékekrıl átoktatók: Fizika tanszékrıl (környezeti fizika, Environmental Science tanegységek) - DR. UJFALUDI LÁSZLÓ tanszékvezetı egyetemi tanár (1992-tıl) - FRANCZIA TAMÁS fıiskolai adjunktus (2002-tıl) - KISS LÁSZLÓ fıiskolai adjunktus (1993-tól) - KOVÁCH LÁSZLÓNÉ DR. fıiskolai docens (1993-tól) - DR. VIDA JÓZSEF fıiskolai docens (1993-tól) Földrajz tanszékrıl (a földtudományi alapjai, táj- és településföldrajz, klimatológia tanegységek) - DR. POZDER PÉTER tanszékvezetı fıiskolai docens (1993.) - KARÁSZI ISTVÁN fıiskolai adjunktus ( ) - DR. PAJTÓKNÉ DR. TARI ILONA fıiskola adjunktus ( ) - DR. RONCZ BÉLA fıiskolai docens ( ) Növénytani tanszékrıl (biometria, mikrobiológia tanegységek) - DR. ORBÁN SÁNDOR tszv. egyetemi tanár (biometria, 1995-tıl) - DR. NAÁR ZOLTÁN fıiskola docens (mikrobiológia, 1997-tıl) - PÉNZESNÉ KÓNYA ERIKA fıiskolai tanársegéd (biometria, 2001-tıl) Politológia tanszékrıl (politikai ökológia tanegység) - HACSI LAJOS fıiskolai adjunktus (1995.) Állattani tanszékrıl (hidrobiológia, Environmental Science tanegységek) - DR. ANDRIKOVICS SÁNDOR tanszékvezetı fıiskolai tanár (1997-tıl) Kémia tanszék (környezeti kémia tanegység) - DR. GAÁL ISTVÁN ny. fıiskolai tanár ( és ) - OLDAL VINCE fıiskolai adjunktus (1993. ) 11

12 Külsı óraadók: - DR. ESTÓK BERTALAN mikrobiológiai laborvezetı, Heves Megyei ÁNTSZ, Eger (természetgyógyászat, 1994-tıl) - FEKETE GYÖRGY igazgató, KEVITERV Eger Mérnöki Kft., Eger (hulladékgazdálkodás, 2001-tıl) - FITALA CSABA ornitológus, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger (ornitológia és madárvédelem, ) - DR. FODOR LÁSZLÓ egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Miskolc (környezetvédelmi jog és igazgatás, ) - GARAMSZEGI ISTVÁN erdımérnök, igazgató, Egri Erdészet, Eger (erdı- és vadgazdálkodás, 1993-tól) - DR. GULYÁS KATALIN megyei fıügyész-helyettes, Heves Megyei Fıügyészség, Eger (környezetvédelmi jog és igazgatás, 1999-tıl) - DR. HAVAS PÉTER egyetemi adjunktus, ELTE Tanárképzı Fıiskolai Kar (környezetvédelmi pszichológia, 1995.) - DR. LENGYEL ATTILA egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Miskolc (környezeti fizika, ) - MIKUS LÁSZLÓ herpetológus (herpetológia, 1995-tıl) - DR. NÉMETH IMRE egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gödöllı (biogazdálkodás, 1996-tól) - DR. RAISZ IVÁN egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Miskolc (környezeti kémia, ) - RITTENBACHER ÖDÖN környezetvédelmi szakmérnök, TERRA-VITA Környezetgazdálkodási Kft., Eger (hulladékgazdálkodás, ) - SÁNDOR ANDRÁS író (tömegkommunikáció és természetvédelem, 1995.) - SIPOS ROLAND, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger (ornitológia és madárvédelem, 2001-tıl) - DR. SZLÁVIK JÁNOS egyetemi tanár, Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (környezetgazdálkodás, 1996-tól) - DR. UJFALUDINÉ SZ. KATALIN kertészmérnök (tájrendezés, 1995-tıl) - VARGA ATTILA, Országos Közoktatási Intézet, Budapest (környezetvédelmi pszichológia, 2002-tıl) Továbbképzıs csoportoknál átoktatók: - DR. BALÁZS SÁNDOR tanszékvezetı fıiskolai tanár, EKF Neveléstudományi tanszék, Eger (a tanári mesterség idıszerő kérdései, 1998-tól) - KOMLÓSI CSABA fıiskolai tanársegéd, EKF Filozófia tanszék, Eger (a tanári mesterség idıszerő kérdései, 2000-tıl) - LEHOCZKY JÁNOS, Fıvárosi Pedagógiai Intézet, Budapest (természetismeret, 2000-tıl) - DR. LÉGRÁDY GYÖRGY fıiskolai docens, EKF Növényélettani tanszék, Eger (biológiai ismeretek, 1998-tól) 12

13 - DR. LOBOCZKY JÁNOS tanszékvezetı fıiskolai tanár, EKF Filozófia tanszék, Eger (a tanári mesterség idıszerő kérdései, 2000-tıl) - DR. MÉSZÁROS ILONA fıiskola adjunktus, EKF Neveléstudományi tanszék, Eger (a tanári mesterség idıszerő kérdései, 2001-tıl) - DR. NAGY ANDOR fıiskolai tanár, EKF Neveléstudományi tanszék, Eger (a tanári mesterség idıszerő kérdései, 1998-tól) - SIPOS ENDRE vezetı szaktanácsos, Fıvárosi Pedagógiai Intézet, Budapest (környezeti etika, 2000-tıl) - DR. TÓTH BALÁZSNÉ óraadó, EKF Filozófia tanszék, Eger (a tanári mesterség idıszerő kérdései, 2001-tıl) - DR. VAS MIKLÓS ny. fıiskolai docens (technikai ismeretek, környezettechnika, 1999-tıl) Tudományos munkatársak, gyakornokok: - PELYHE PÉTER tudományos munkatárs (1993. június május 31.) - JAKAB ZOLTÁN gyakornok, tudományos munkatárs (1996. október december 31.) - PELYHE TIBOR gyakornok (1997. október szeptember 25.) - KISS NÁNDOR gyakornok (1997. december december 07.) - LIPPÓCZY ÁKOS gyakornok (1998. október szeptember 25.) - BALOGH JÁNOS gyakornok (1999. október szeptember 24.) - SZÉKELY TAMÁS gyakornok (2000. november október 26.) - JÓSVAI PÉTER polgári szolgálatos munkatárs (2001. szeptember október 15.) - RAPI SÁNDOR gyakornok (2002. szeptember 01-tıl) Laboránsok, technikusok: - GARABÁS ÁGNES (1992. november január 31.) - FÓNAD JÓZSEFNÉ (1993. április május 23.) - KOVÁCS IMRÉNÉ (1996. szeptember augusztus 24.) - ANTAL GYÖRGYNÉ (1997. augusztus 25. -) Adminisztrátorok: - ERDÉLYI IMRÉNÉ (1992. november február 18.) - ANTALNÉ VARGA MÁRIA (1994. június október 31.) - BERECZKI ZSOLTNÉ (1997. november december 07.) - GULYÁS EDINA (2000. január 04. -) Gyakorlóiskolai vezetıtanárok: - HEGYI LÁSZLÓNÉ ( ) - FARKAS GÁBORNÉ (2000-) 13

14 OKTATÓK ÉLETRAJZA Dr. Kárász Imre tanszékvezetı, egyetemi tanár Személyi adatok: Név: Dr. Kárász Imre Születési hely, év: Kisláng, Állandó lakcím: 3304 Eger, Sánc u. 42. Családi állapota: nıs Házastársa: Baranyi Mária - középiskolai tanár Gyermekei: Tamás Imre (1974) - jogász Róbert (1976) vendéglátóipari és kereskedelmi menedzser Munkahely: Eszterházy Károly Fıiskola Környezettudományi Tanszék 3300 Eger, Leányka u. 6. Tel.: (36) /4168 Fax: (36) Diploma, tudományos fokozat: Iskolai végzettség: - KLTE Természettudományi Kar (kémia-biológia szakos középiskolai tanár) (1974) Tudományos fokozat: : tudományegyetemi doktor (KLTE, Debrecen) Értekezés címe: A Síkfıkút Project cserjeszintjének struktúra és fitomassza vizsgálata : biológia tudomány kandidátusa (MTA, Budapest) Értekezés címe: Egy mérsékelt övi tölgyes cserjefajainak gyökérzete : PhD. (KLTE, Debrecen) átminısítés : Dr. habil. (Soproni Egyetem, Sopron) Értekezés címe: Ökológiai vizsgálatok erdıtársulásokban 2. Munkahelyek, beosztások: : ált. iskolai tanár (I. sz. Ált. Isk., Gyöngyös) : fıiskolai adjunktus (EKTF, Eger) : fıiskolai docens (EKTF, Eger) : fıiskolai tanár (EKTF, Eger) : egyetemi tanár (EKTF, Eger) : tanszékvezetı (EKTF Környezettudományi Tanszék, Eger) 14

15 3. Fıiskolai megbízások: - Tanulmányi Bizottság elnöke ( ) - Akkreditációs Bizottság elnöke ( ) - Minıségbiztosító Tanács elnöke ( ) - Államvizsga (záróvizsga) Bizottság elnöke (1992-tıl) - Minıségbiztosítási Csoport vezetıje (2000-tıl) - Minıségértékelı Bizottság tagja (2000-tıl) 4. Oktatott tárgyak (EKF): 1. Ember és környezete (elıadás, ) 2. Természetvédelem alapjai (elıadás és gyakorlat, 1993-tól) 3. A ökológiai alapjai (elıadás és gyakorlat, 1993-tól) 4. Táj- és településökológia (elıadás, 1993-tól) 5. Távoli tájak nemzeti parkjai (elıadás, 1993-tól) 6. Környezetbiológia (elıadás biológia szak részére, 1995-ig) 7. Ökoturizmus (elıadás idegenforgalmi szakmenedzser szak, gazdálkodás szak és gazdaságismeret szak turisztika szakirány részére, 1999-tıl) Más intézményben: 1. Ökológia (Miskolci Egyetem ) 2. Ökológia (GATE Mg. Fıiskolai Kar, Gyöngyös, ) 3. Alkalmazott ökológia (GATE Mg. Fıiskola Kar, Gyöngyös, , 2001.) 4. Környezet és társadalom (KLTE, tutor, ) 5. Nyelvismeret: a/ Nyelvvizsga bizonyítvány: német, kandidátusi nyelvvizsga (TMB, Bp.) orosz, kandidátusi nyelvvizsga (TMB, Bp.) b/ Egyéb nyelvismeret: - angol nyelv 6. Kitüntetések: - Oktatási Miniszteri Dicséret (1982) - Kiváló Munkáért (1988) - Emléklap a környezeti oktatásban végzett kiemelkedı tevékenységért (1992) - Kaán Károly Emlékplakett (1994) - Pro Natura Emlékplakett (1995) - Eszterházy Károly Érem (ezüst fokozat, 1997) - Juhász-Nagy Pál Emlékérem (1998) - Apáczai Csere János díj (1999) - Enikı-díj a környezeti nevelésért (1999) - Kaán Károly Millenniumi Emlékérem (2000) - Kaán Károly Jubileumi Emlékérem 10 éves munkáért (2002) - Széchenyi Professzori Ösztöndíj ( ) 15

16 7. Kutatási témák: - A síkfıkúti cseres-tölgyes cserjeszintjének szünfenobiológiai, ökológiai és vegetációdinamikai vizsgálata. - Mérsékelt övi erdei cserjék gyökérzetének fiziognómiai struktúrája. - A hazai zonális erdıtársulások gyökérzete és szerepük a változó ökológiai viszonyokhoz való alkalmazkodásban. - Heves megye védett és védendı természeti értékeinek kutatása. - A környezeti oktatás helye és szerepe a hazai köz- és felsıoktatásban. - A szilárd hulladéklerakók kialakításának ökológiai és környezetvédelmi kérdései. 8. Tanulmányutak: 1973: Szlovák Tudományos Akadémia, BÁB-Project, Bratislava 1980: Besztercebányai Pedagógiai Fıiskola, Növénytani és Állattani Tanszéke (Banska Bistrica) 1986: Dr. Theodor Neubauer Pedagógiai Fıiskola, Kémia és Biológia Intézet (Erfurt/Mühlhausen) 1986: Pflanzensoziologisches Institut, Klagenfurt (Osztrák Oktatási Minisztériumi ösztöndíj) 1991: Universität für Bodenkultur (Bécs), ISRR Nemzetközi Konferencia 1992: Ausztria, ARGE 1992: Vilniusi Pedagógiai Fıiskola (Vilnius) 1992: Szlovénia 1993: Anglia, Field Studies Council Central Service, Shewsbury, (British Council ösztöndíj) 1993: Németország (Drezda), Nemzetközi Környezettudományi Konferencia 1993: Ausztria, ARGE 1994: USA (Arizona, Utah, Nevada) - Környezettudományi terepgyakorlat (február 26- március 14.) 1994: USA (Arizona, Utah, Nevada, Kalifornia, Új-Mexikó, Colorádó) (április május 05.) 1994: Kazahsztán, Kazah Tudományos Akadémia és Botanikus Kertje, ISRR Nemzetközi Konferencia 1995: Ausztria-Németország - Környezet- és természetvédelmi terepgyakorlat 1995: Németország (Erfurt) 1995: Franciaország (Párizs, OECD Környezetgazdálkodási Osztály) 1996: Románia (Erdély) környezet- és természetvédelmi terepgyakorlat 1996: Finnország (Helsinki, Kemi) 1996: Ausztria (Raach) 1997: USA (Arizona, Kalifornia, Nevada, Idaho, Wyoming, Montana, Utah) 1998: USA (Montana, Missoula, University of Montana) (július ) 1998: Anglia (London, South Bank University) 1999: Románia (Kirulyfürdı) 16

17 2000: Dánia (Koppenhága) 2000: Horvátország környezet- és természetvédelmi terepgyakorlat 2000: Románia (Erdély) 9. Egyéb szakmai utazások: 1981: NDK (Erfurt) 1992: Románia (Erdély) 1993: Olaszország 1994: Izrael 1995: Görögország 1999: Lengyelország (Krakkó) 1999: Horvátország 1999: Anglia (London) 10. Nemzetközi szakmai konferenciákon való részvétel: Eddig 30 nemzetközi konferencián vettem részt, s azokon 21 elıadást tartottam a következı helyszíneken: Bratislava (1972); Banska Bistrica (1980); Erfurt (1981, 1986, 1995); Klagenfurt (1986, ea.); Bécs (1989, 1991/ea./, 1992, 1994, 1995/ea./, 1996); London (1993, 1998); Alma Ata (1994, 2 ea.); Eger (1985, 1991/2ea./, 1992 /ea./, 1993/ea./, 1995); Budapest (1992, 1995/ea./, 1999 /ea./); Raach (1996, ea.); Noszvaj (1997/2ea./, 1999/2ea./), Missoula (1998, ea.); Debrecen (1999, ea.); Csíkszereda (Kirulyfürdı 1999, 2 ea.), Koppenhága (2000). 11. Hazai (országos) szakmai konferenciákon tartott elıadások: A hazai szakmai rendezvényeken és tudományos konferenciákon 53 elıadást tartottam. Konferenciakötetben teljes terjedelemben megjelent 9, abstract kötetben 21 elıadás összefoglalója. 12. Szerkesztıi és lektori tevékenység: Összesen 30 különbözı fıiskolai jegyzet, könyv, tankönyv, oktatási segédanyag szerkesztése, továbbá 10 könyv illetve oktatási kiadvány lektorálása. 13. Szerkesztı Bizottsági tagsága: TERMÉSZETBÚVÁR Szerkesztı Bizottság tag, decembertıl KAPCSOLAT címő lap felelıs szerkesztıje (a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének híradója), június december 17

18 14. Tudományos társaságok és társadalmi szervezetek tagsága: Magyarországon: - MTA Természetvédelmi Bizottsága MBT Botanikai Szakosztály MBT Környezet- és Természetvédelmi Szakosztály MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Magyar Természettudományi Társulat Természet és Környezetvédı Tanárok Egyesülete Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Heves Megyei Környezetvédı Szövetség elnökség tagja Életfa Környezetvédı Szövetség Tud. Biz. elnöke Életfa Környezetvédı Szövetség vezetıség tagja Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége alelnöke Közcélú Környezetvédelmi Alap Szakértı Bizottság Környezetvédelmi Minisztérium Oktatási Bizottság Egri Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont vez Tőzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület elnöke Környezetvédelmi Alap Célelıirányzat Szakértıi Bizottság tagja Környezetvédelmi szakértı Közoktatási vizsgáztató Külföldön: - International Society of Root Research (ISRR = Gyökérkutatók Nemzetközi Szervezete) Publikációk: Publikációk száma összesen (elıadás kivonatok nélkül): 196 ebbıl szakfolyóiratban megjelent: 52 (idegen nyelven: 9) könyv, könyvrészlet, ill. jegyzet: 31 (idegen nyelven: 2) Tudományos elıadások száma: 74 (ebbıl nemzetközi konf.: 21) 18

19 Dr. Kiss Attila fıiskolai docens Személyi adatok: Név: Dr. Kiss Attila Születési hely, év: Eger, Állandó lakcím: 3300 Eger, Vak Bottyán u. 3. Munkahely: Eszterházy Károly Fıiskola Környezettudományi Tanszék 3300 Eger, Leányka u. 6. Tel.: (36) /4127 Fax: (36) Diploma, tudományos fokozat: Iskolai végzettség: - KLTE vegyész (1994) - KLTE angol-magyar szakfordító (1996) - DATE Felsıfokú külkereskedelmi és áruforgalmi szaktanfolyam (1996) Tudományos fokozat: 1997: Ph.D. (kémia, KLTE) Értekezés címe: Fémion-protein-nukleinsav kölcsönhatásokat modellezı rendszerek egyensúlyi és szerkezeti vizsgálata 2. Munkahelyek, beosztások: : PhD ösztöndíjas (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen) : fıiskolai adjunktus (EKF Környezettudományi Tanszék, Eger) : fıiskolai docens (EKF Környezettudományi Tanszék, Eger) 3. Fıiskolai megbízások: - Európai Tanulmányi Központ létesítésére irányuló pályázati bizottság (1997) - Intézményi Phare pályázati koordinátor (1998) - CEEPUS-koordinátor (1998) - Leonardo pályázatok koordinátora (1999) - Projekt Iroda vezetı (2001-tıl) 4. Oktatott tárgyak (EKF): 1. Környezeti kémia (elıadás és gyakorlat, 1997-tıl) 2. Környezetvédelmi technológiák (elıadás és gyakorlat, 1997-tıl) 3. Environmental Science (Természettudományi szakfordító képzés, 1997-tıl) 5. Nyelvismeret: : német állami középfokú nyelvvizsga : angol állami felsıfokú nyelvvizsga 6. Kitüntetések: - Universitas Alapítvány, egyéni elismerésként különdíj (1995, 1997) - Leidenfrost Gyula Alapítvány, egyéni elismerésként különdíj (1996, 1998) 19

20 - Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány, Alkotói Díj (1997) - Bolyai János Akadémiai Kutatási Ösztöndíj (1999) - Az Eszterházy Károly Fıiskoláért díj (2000) 7. Kutatási téma: - Környezeti hatásvizsgálatok, biológiai minták elemanalízise. - Nehézfémszennyezık mobilitásának és komplexképzı képességének vizsgálata. - Növényvédıszerek fotokatalizált degradációjának vizsgálata. - Talajérzékenységi vizsgálatok. 8. Tanulmányutak: 1994: Graz, Techische Uneversität (Osztrák-Magyar Akciós Alapítvány) 1995: Hollandia, University of Leiden (Soros ösztöndíj) 1996: Németország, University of Dortmund (DAAD ösztöndíj) 1998: USA (Montana, Missoula), University of Montana (Környezetvédelmi workshop) 1999: Birmingham, Newman College (Erasmus TS-visit). 9. Egyéb szakmai utazások: 2000: Róma (La Sapienzia University) 2001: Lisszabon (The Catholic University of Lisboa) 2001: Strassbourg (University of Strassbourg) 10. Nemzetközi szakmai konferenciákon való részvétel: Eddig 15 nemzetközi konferencián vettem részt, s azokon 15 elıadást tartottam. 11. Hazai (országos) szakmai konferenciákon tartott elıadások: A hazai szakmai rendezvényeken és tudományos konferenciákon 12 elıadást tartottam. Konferenciakötetben teljes terjedelemben megjelent 3, abstract kötetben 6 elıadás összefoglalója. 12. Tudományos társaságok és társadalmi szervezetek tagsága: - Magyar Kémikusok Egyesülete, tag Magyar Természettudományi Egyesületek Szövetsége, tag MTA Környezeti Kémiai Albizottság tagja Magyar Fotokémiai Társaság tagja Publikációk: Publikációk száma összesen (elıadás kivonatok nélkül): 50 ebbıl szakfolyóiratban megjelent: 18 (idegen nyelven: 18) könyv, könyvrészlet, ill. jegyzet: 5 Tudományos elıadások száma: 27 (ebbıl nemzetközi konf.: 15) 20

/4206 Neme Nő Születési dátum 1969 Állampolgárság magyar

/4206  Neme Nő Születési dátum 1969 Állampolgárság magyar SZEMÉLYI ADATOK Dobos Anna PhD. Magyarország, 3300 Eger, Leányka utca 6-8. (Eszterházy Károly Egyetem, Környezettudományi és Tájökológiai tanszék) 36-36-520-400/4206 dobos.anna@uni-eszterhazy.hu http://geonature.uni-eger.hu/

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név VÁSÁRHELYI JUDIT Cím 8294 KAPOLCS, KOSSUTH U. 94. Telefon 87/437-012 30/325-3040 Fax E-mail jvasarhelyi@foek.hu Állampolgárság magyar Születési idı 1944. június

Részletesebben

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN Szegedi Sándor Lakatos László Bíróné Kircsi Andrea MMT XXXIII. Meteorológiai Vándorgyőlés, Eger 2010 augusztus 30-31. Debreceni Egyetem 15

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület - 1999.

Közhasznúsági jelentés A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület - 1999. Közhasznúsági jelentés A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület - 1999. 1. Számviteli beszámoló: BEVÉTELEK (Ft) Nyitó vagyon - 1999.01.01. 562 000.-Ft Támogatások: 1 919.394.-Ft Bankkamatok: 11

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató 1. Aczél Ágnes gazdasági ügyintéző TTK Kísérleti Fizikai 2. Andirkó Erika könyvtáros TTK Matematikai Intézet 3. Angi Emese nyelvtanár TTK Dékáni Hivatal Nyelvtanári Csoport 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A

N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A SZEMÉLYI ADATOK Családi állapot: házas Születési dátum: 1955.03.11. Születési hely: Szombathely ISKOLÁK 1961-1969 Általános Iskola Gencsapáti 1969-1973 Entzbrúder

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 1998. május 12-én kezdte meg KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság által 1401. sorszám alatt bejegyzett társadalmi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok 2013. évi határozatok A 2013. február 6-i SZE 1177/3.2/2013.(II.6.) határozat: Honlapszerkesztı Bizottság létrehozása SZE 1178/3.3/2013.(II.6.) határozat: A KJF hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv

2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv 2009/2010-es tanév rendje (nappali tagozat + felnıttképzés) Éves munkaterv Idıpont Megnevezés Felelıs Augusztus 24. 8 óra Fıállású tanároknak tanévkezdés, megbeszélés Augusztus 24. 10 Angliai felkészítı

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

Önéletrajz - Dr. Bodnár Ildikó SZEMÉLYES ADATOK MUNKAHELYEK

Önéletrajz - Dr. Bodnár Ildikó SZEMÉLYES ADATOK MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z K E L T : 201 2. M Á R C I U S 0 5. SZEMÉLYES ADATOK Név: DR. BODNÁR ILDIKÓ Végzettség: OKLEVELES VEGYÉSZ Cím: 4251 HAJDÚSÁMSON-SÁMSONKERT, SZŰCS UTCA 24/10. Telefon: Mobil: 06-30-981-6794,

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció 2011.04.14-16. Gödöllı Regionális gazdaságtan II. tagozat 2011.04.15. Ékes Szeverin Kristóf Fazekas Nikolett Világgazdaság és globalizáció

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hufnagel Levente

Oktatói önéletrajz Dr. Hufnagel Levente habilitált egyetemi docens Kertészettudományi Kar Biometria és Agrárinformatika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1991-1997 ELTE TTK, okleveles biológus SZIE KeTK, Kertészeti növényvédelem ELTE TTK,

Részletesebben

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület)

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) (1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre. Az

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A SZOCIÁLPEDAGÓGIA szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Szociálpedagógia Tagozat: Levelező, LA, LD Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) 1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 E-mail(ek) hock.zsuzsa@fppti.hu Állampolgárság

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

a tanári testület 9 A tantestület * Bogdán Krisztina (2002) vezetőtanár, spanyol: 10. évf., 11. évf., 12. évf., 12. fakt

a tanári testület 9 A tantestület * Bogdán Krisztina (2002) vezetőtanár, spanyol: 10. évf., 11. évf., 12. évf., 12. fakt a tanári testület 9 A tantestület * Ábrahám Rita (2008) latin: 11. évf. Bodó Kinga (2008) angol: 7. évf. Dr. Bodó Márton (1996) vezetőtanár, munkaközösség-vezető, osztályfőnök: 11. b, magyar: 11. b, 12.

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK)

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) 2011-20. ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) Félév Kredit Követelmény Oktatók 1. I. ÉVF. 1. FÉLÉV 2011-20. ŐSZTŐL Biológiai alapismeretek 3 vizsga KTAK103 Galambos József Kémiai

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar 5 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe; Pécsi Tudományegyetem, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 BCE, Gazdálkodási Kar, Ph.D. képzés 1993-1996 BCE, Gazdálkodási Kar,

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus SZEMÉLYI ADATOK DR. WACHTLER ISTVÁN Magyarország, 3200 Gyöngyös, Virág u 38/1 +36-37-312 916 Wachtler.istvan@uni-eszterhazy.hu Neme Férfi Születési dátum 1945.12.05. Állampolgárság Magyar POZÍCIÓ / BEOSZTÁS

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Mely szakra Végzettsége

Mely szakra Végzettsége Sorszám Mely szakra Név Végzettsége képesített 1. Kovácsné főiskola könyvtár Balogh Erzsébet 2. Szabóné főiskola könyvtár Szemán Katalin 3. Kiss Tiborné főiskola népművelés 4. Gaál Zoltán főiskola közművelődés

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

A meteorológia oktatása Kolozsvárott

A meteorológia oktatása Kolozsvárott A meteorológia oktatása Kolozsvárott Bartók Blanka Babes-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar, Kolozsvár MMT XXXIII. Vándorgyőlése Eger, 2010 augusztus 30-31 Babes-Bolyai Tudományegyetem 1872: a Kolozsvári

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7 Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. záróvizsga bizottság

Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. záróvizsga bizottság Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. Dr. Sipiczki Mátyás egyetemi tanár 2016. június 6-7-8. (hétfő, kedd,szerda) 8 óra ÉTK. V. szárny F.502 Biológia BSc (ökológia

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben