Pedagógiai program. Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola 2013."

Átírás

1 Pedagógiai program Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola 2013.

2 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei A pedagógiai program céljainak megvalósítása érdekében végzett tevékenység A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei

3 1. Az iskolai nevelés programja "Jó szóval oktasd, játszani is engedd..." (József Attila) 1.1. Pedagógiai munkánk alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai munkánkban alkalmazzuk a kompetencia alapú nevelés-oktatás alapelveit és módszereit, amelyek áthatják iskolánk egész nevelési tevékenységét. Nevelő-oktató munkánkban a következőre törekszünk: A minden ember számára nélkülözhetetlen általános műveltség alapjainak az elsajátíttatása tanulóinkkal, melyekre biztonsággal építhetik ismereteiket a későbbiekben is. Az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása. Saját, egyéni, hatékony tanulási módszerek kialakítása, az emlékezet edzése, az ismeretek előhívásának gyorsítása. Szülőföldünk, hazánk kultúrájának, hagyományainak, történelmi emlékeinek megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása. Az európai és nemzetközi törekvések ismerete, más népekkel szembeni tolerancia, Európához való tartozásunk erősítése. A demokratikus magatartásformák kialakítása. A különféle kommunikációs csatornákon nyert információk (verbális, vizuális, audiovizuális, informatikus) értelmezése, feldolgozása. Az egészséges életmód, egészségvédelem technikájának elsajátítása. A környezetvédelem lehetőségeinek ismerete és gyakorlása. Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat, módszertani sokszínűség. Óvoda-iskola átmenet támogatása. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka céljai Általános céljaink: A társadalom számára hasznos, pozitív gondolkodással bíró embereket neveljünk, akik tanulmányaik befejezése után képesek lesznek önállóan eligazodni a társadalom állandó változásaiban. 4

4 Tanítványaink rendelkezzenek korszerű ismeretekkel, a mindennapokban alkalmazható tudással. Diákjaink legyenek képesek helytállni Magyarországon, Európában és a globalizálódó világban. Arra törekszünk, hogy a szülők és a tanulók elégedettek legyenek a felkészítéssel, a megszerzett tudással a továbbtanulás terén. Célok az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára (1 4. évfolyam): A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsünk, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszünk. Az iskolába lépő kisgyermekben fejlesszük tovább a megismerést, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Zökkenőmentesen vezessük át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás felé. Előzzük meg a tanulási kudarcokat a tanulók hatékony megismerésével, az egyéni képességek optimális, differenciált fejlesztésével. Fejlesszük a tanulók önállóságát, együttműködési képességét, felelősségvállalását az életkori sajátosságok figyelembevételével. Törekedjünk arra, hogy tanulóink megőrizzék gyermeki aktivitásukat, fejlődjön kreativitásuk, vizuális befogadóképességük. Szoktassuk folyamatos, kitartó tevékenységre őket játékban és tanulásban egyaránt. Segítsük a gyermek természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsünk, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszünk. Célok az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszára (5 8. évfolyam): Folytassuk az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését. Tanulóinkat elemző gondolkodásra neveljük. A helyes értékrend és énkép, valamint az önnevelés szándékának kialakítása tanulóinkban. 5

5 Az eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű gyerekeket együtt neveljük. A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítsük fel a továbbtanulásra és a társadalomba való majdani beilleszkedésre. Tudatosítsuk a tanulókkal jogaikat és kötelességeiket. Tanulóink társas kapcsolataikban legyenek kulturáltak, bírjanak kellő erkölcsi tartással. A kulcskompetenciák fejlesztése: A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden embernek szüksége van a személyes boldoguláshoz és fejlődéshez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Anyanyelvi kommunikáció A tanuló rendelkezzék azzal a képességgel, hogy különféle helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tudjon. (Hallott és olvasott szöveg megértése, szövegalkotás, helyes és kreatív nyelvhasználat.) Idegen nyelvi kommunikáció A tanuló anyanyelvén kívül legalább egy idegen nyelven tudjon kommunikálni, legyen képes szóbeli és írásbeli üzenetek megértésére, beszélgetések kezdeményezésére Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának a képessége, amellyel a tanuló felkészül a mindennapok problémáinak megoldására. (Számok, mértékek és struktúrák, alapműveletek ismerete, matematikai fogalmak, összefüggések, koncepciók megértése.) Természettudományos kompetencia A tanuló tudjon magyarázatot adni a természetben, valamint az ember és a világ közt lezajló folyamatok kölcsönhatásaira. Elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, tudományos fogalmainak, módszereinek, technológiai folyamatainak, ezek természetre gyakorolt hatásainak az ismerete. Digitális kompetencia 6

6 A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (SDT) használatát a munka, szabadidő, kommunikáció terén. (Információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása, cseréje, számítógépes alkalmazások, együttműködés az interneten keresztül.) A hatékony, önálló tanulás A tanulók legyenek képesek saját tanulási módszerük kialakítására egyénileg és csoportban is, tudjanak az idővel és az információval hatékonyan gazdálkodni. Szociális és állampolgári kompetencia A tanuló rendelkezzék saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel. Ismerje meg és kövesse a társadalom által elfogadott erkölcsi normákat.(különös tekintettel az előítéletek leküzdésére, a kompromisszumra törekvésre.) Ismerje meg a demokrácia fogalmát, az állampolgári jogokat és az EU értékeit. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segítségével tanulóink képesek legyenek megismerni tágabb környezetüket és megragadni a kínálkozó lehetőségeket. (A gazdaság működésének megértése, a pénz világában való tájékozódás.) Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Ismerje meg hazánk és a világ kulturális örökségét művészeti alkotásokon keresztül. Legyen képes művészi önkifejezésre, műalkotások és előadások elemzésére, összehasonlításra. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka feladatai: Színvonalas alapfokú oktatás végzése az ismeretek közvetítésével és a személyiség fejlesztésével. Közvetíteni kívánunk: alapvető tudományos ismereteket erkölcsi, etikai és vallási értékeket magatartási, viselkedési normákat Fejleszteni kívánjuk tanulóinknál: az értelmes, kreatív és kritikai gondolkodást a kommunikációs képességeket és készségeket a manuális képességeket 7

7 az egész életen át történő tanulási igényt tevékenység és problémaközpontú, felfedező tanulást a pozitív tanulási attitűd kialakulását a demokratikus és felelős döntési készséget a toleranciát, a nyitottságot az egészséges életmódra való törekvést A kulcskompetenciákra épülnek az alábbi kiemelt fejlesztési feladataink: énkép, önismeret hon- és népismeret európai azonosságtudat- egyetemes kultúra aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés gazdasági nevelés környezettudatos nevelés a tanulás tanítása testi és lelki egészség felkészülés a felnőtt lét szerepeire Az 1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk feladata: személyre szóló fejlesztés a felelősségtudat és a kitartás képességének fejlesztése minták adása az új ismeretek megszerzéséhez, feladatok és problémák megoldásához a tanulási szokások kialakítása az egyéni képességek kibontakozása a tanulási nehézségek leküzdése és a hátrányok csökkentése az értékek tudatosítása a szűkebb és tágabb környezetben emberi magatartásminták és szokások megismertetése és kialakítása a gyermeki személyiség formálása Az 5 8. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk feladata: az önismeret és az együttműködési készség fejlesztése, a pozitív gondolkodásmód megerősítése a helyes értékrend és énkép, valamint az önnevelés szándékának kialakítása 8

8 az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmának tudatosítása a demokratikus technikák és normarendszer kialakítása a nemzeti és az etnikai hagyományok tudatosítása és ápolása a nemzeti azonosságtudat és a különböző kultúrák megismerése iránti érdeklődés felkeltése az Európához való tartozás, valamint más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése és megbecsülése A kitűzött célok elérésének érdekében a következő nevelési eszközöket, módszereket kívánjuk alkalmazni: az ismeretanyag elsajátításában a rendszerességre, alaposságra szoktatás folyamatos ellenőrzéssel és értékeléssel a nevelési-oktatási folyamatban a beszélgetés, a meggyőzés, a példaadás módszerének alkalmazása minden tevékenységben a gyakorlás módszere a dicséret és a büntetés következetes alkalmazása a helyes értékrend kialakításában a nevelés-oktatásban használt tárgyak, technikai eszközök megfelelő kiválasztása a tanulók sokoldalú fejlesztésére Mivel nincs két egyforma szituáció, gyermek, pedagógus, ezért nincs egyedüli célravezető módszer sem. Ezért a leghatékonyabb módszereket kell megválasztani a gyermekek egyéni képességeit, személyiségét szem előtt tartva. Követelmények: Az iskolából kikerülő tanulók önállóan is képesek legyenek önmaguk tudásának bővítésére, fejlesztésére, alapismereteik alkalmazására a továbbtanulásban és a hétköznapi életben. Legyenek képesek ismereteik, kommunikációs készségeik (írás, olvasás, számolás, kommunikáció, viselkedéskultúra) birtokában tudatosan és igényesen élő, feladatokat vállaló és teljesítő, egymást segítő ifjakká válni, akikre jellemző: a színvonalas alapműveltség, a nyitottság, a sokoldalúság egymás tisztelete, mások érdekeinek figyelembevétele 9

9 a haza iránti elkötelezettség, a társadalmi érdeklődés és aktivitás etikus, alkotó diákélet, életkoruknak megfelelő értékrend, döntési képesség A meghatározott órakeretben és tananyaggal, megfelelő módszerekkel alakuljanak ki a tanulókban az alábbi képességek: a megfigyelés centrikus gondolkodás a memorizálás, az ismeretek felidézésének képessége, az emlékezet (memoriterek, versek, dalok, idézetek, szabályok megtanulásával) komplex látásmód helyes kommunikáció, előadásmód összehasonlítási, ok-okozati, bizonyítási vagy cáfolási képesség csoportosítási, rendszerezési képesség a kiemelés, az általánosítás, az indoklás, az ítéletalkotás és következtetés képessége kreativitás a tanár-diák kapcsolatok, a tantárgyi kötődés Tanulóink éljenek az alkotás lehetőségével, mivel a tanítás-tanulás folyamatában módjuk van egyedi elgondolások, ötletek, találmányok, alkotások (vers, próza, festmény, fotó stb.) kivitelezésére. Törekedjenek az iskolai értékrend és normák megismerésére, elsajátítására, megtartására. Legyenek képesek önmaguk és mások munkájának reális megítélésére, véleményük legyen határozott, nyílt és jobbító szándékú. Az iskolai oktató-nevelő munka elveinek érvényesítése, követelményeinek megvalósítása a következő elvárásokat támasztja a nevelőtestület tagjaival szemben: egységes nevelési látásmódra törekvés, melyen belül az egyéni nevelői hatásoknak erősíteniük kell egymást az önismeret, önfejlesztés, önbizalom tanítókra, tanárokra vonatkozó követelménye önállóság a minőségi munka elvégzésében együttműködési képesség, tolerancia fejlesztése empátiás készség a tanulókkal, kollégákkal szemben 10

10 a realitásérzék fejlesztésére való törekvés a különböző szociokulturális háttérrel rendelkező tanulók segítése érdekében a példa szerepének felvállalása 1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Hogy el tudjunk fogadni másokat, hogy kapcsolatba tudjunk lépni másokkal, ahhoz önmagunkról s a másik személyiségéről nyert benyomásainkat is pontosítanunk kell. Ehhez önismeret, kíváncsiság, a beleélés és az együttérzés képessége szükséges, s az a kölcsönös megbecsülés és bizalom, amely a kapcsolattartás nélkülözhetetlen eszköze. A tanulók személyiségfejlesztése, harmonikus öröm- és alkotóképes emberré nevelése megkívánja azt a nevelési többletet, amelyben a világra vonatkozó ismeretekkel szinkronban fejlesztjük neveltjeink belső, pszichikus világát, társas kapcsolati és egyedi készségeit is. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai munkánk célja: a különböző szintű adottságokkal rendelkező és eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű tanulóink minél jobban kibontakoztathassák saját személyiségüket teret adjunk a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának fejlesszük önismeretüket, eligazodásukat saját lelki világukban segítsük az eligazodásukat az iskolán kívüli életben segítsük társas kapcsolataik kialakítását A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok színterei: tanórai nevelés tanórán kívüli nevelés iskolán kívüli nevelés A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos munkánk során figyelembe kell venni a következőket: az iskola felelős a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, valamint a tanulóközösségek kialakulásáért és fejlődéséért a pedagógus a nevelő- oktató munka keretében gondoskodjon a gyermek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről 11

11 az ismereteket tárgyilagosan és sokoldalúan közvetítse az iskola a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában működjön együtt a szülővel olyan lehetőségeket keressünk, melyek az emelt szintű oktatásból kimaradt tanulók számára is biztosítja, hogy kialakuljon az önművelődési igényük, kreativitásuk, a csoporthoz tartozás élményét ők is megéljék az iskolában gondoskodni kell az alapvető erkölcsi ismeretek elsajátításáról az iskolának semlegesnek kell lennie vallási, világnézeti kérdésekben a tanórák és a napközi keretében végzett személyiségfejlesztés során a nevelő a környezettel való hatékony kölcsönhatás, eredményes problémamegoldás révén viselkedési modellé válhat a tanulók számára kiemelt területként kell kezelnünk az iskolába kerülés korszakát, hisz ekkor az első osztályosoknak be kell illeszkedniük egy érzelmileg lazább kötődést jelentő közösségbe, az iskola közösségébe, ahol találkoznak a társadalmi elvárásokkal az első osztályosok nevelőinek segítséget kell nyújtaniuk a beilleszkedéshez, el kell érniük, hogy kialakuljon a szorongásmentes légkör, ahol a gyermekek megfelelő sikerélményhez jutva képességeik legjavát tudják nyújtani, ugyanakkor társaikhoz, nevelőikhez harmonikus kapcsolat fűzi őket meg kell ismerkedniük az iskola hagyományaival, értékeivel, és el kell érni, hogy azokra büszkék legyenek az iskola falain belül és azon kívül is az alsó tagozat feladata a személyiségformálás terén az alapozás, hisz a tanulók a kisgyermeki korból a kiskamasz kor felé haladnak, eközben személyiségük nagymértékben változik, alakul. Ki kell alakítanunk az én harmóniáját, az önismeretet, önelfogadást, önértékelést. a felső tagozat feladata a személyiség sokoldalú kibontakoztatása, a helyes viselkedési minták rögzülése. A kamaszkor önkeresési nehézségeiben -a saját életük teljesebbé tétele érdekében életvezetési ismeretek elsajátítására is lehetőséget kínálunk tanulóinknak (osztályfőnöki óra keretén belül). kiemelt szerepe van az iskolánkban folyó emelt óraszámú osztályoknak számítástechnikából és az emelt szintű osztályoknak angol- és német nyelvből. Az itt oktató nevelőknek el kell érniük, hogy tanítványaik fegyelmezett és kitartó tanulási formát sajátítsanak el, alakuljon ki náluk az önművelés igénye, 12

12 jellemezze őket a problémaérzékenység, a kreativitás, a szellemi és gyakorlati igényesség, a vállalkozási kedv. cél, hogy a sportiskolai osztályba járó tanulóknak az iskola által biztosított tanulási folyamatok révén fejlődjön a személyisége, minél szélesebb körben ismerjék meg és építsék be meglévő tudásrendszerükbe a sport specifikus tudáselemeket (akarat, önfegyelem, kitartás, küzdeni tudás), tudjanak képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő irányba továbbtanulni. A sport, mint személyiség- és közösségformáló eszköz az iskola összes diákja életében kapjon fontos szerepet! 1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészség az ember legdrágább kincse, amely a szervezet és a környezet közti dinamikus egyensúly állapotát fejezi ki. Az egészség pozitív fogalom, mely a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket hangsúlyozza. Nem passzív állapotot, hanem egy életen át tartó aktív folyamatot jelent, hiszen mindenki naponta saját magának aktív közreműködésével kell, hogy biztosítsa a környezet változásai között. Cél: Az egészségkulturáltság kialakítása, s ezzel az egyén alkalmassá tétele arra, hogy egészségével kapcsolatos szükségleteit önmaga kielégítse. Az egészségnevelés a személyiségre irányul. Feladata: A tudatos és felelősségteljes magatartás kialakítása. Ez magába foglalja az ismeretek átadását, az egészségi jártasságok, készségek, szokások kialakítását. Az egészségnevelés a mindennapok nevelőmunkájának szerves része, a tanulók személyiségfejlesztése érdekében. Fontos, hogy az egyén beépítse ezeket. Az összes nem terápiás egészségnövelő módszer gyűjtőfogalma, tehát magába foglalja a korszerű egészségnevelés, elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. Az egészségnevelési program tehát arra való, hogy kellő ismeretek átadásával hozzásegítse a tanulókat az egészséges életvitel kialakításához, a helyes értékrend felépítéséhez. 13

13 Az egészségfejlesztés iskola feladatai: Az iskolában az egészségnevelés nem egy konkrét tananyag, hanem több tantárgy (biológia, kémia, testnevelés, környezetismeret és vizuális nevelés, osztályfőnöki órák stb.) témaköreiből összeálló ismeretanyagból tevődik össze. Feladatok: a helyes szokások, napirend kialakítása korszerű, egészséges táplálkozás egészségmegőrző mozgás, sportolás, helyes tartás kialakítása mentálhigiénia Helyes szokások, napirend kialakítása Személyi higiéné, tisztaság Az egészség fő feltétele a test és a környezet tisztasága: tisztálkodás, haj, bőr, körömápolás, fülápolás, fogápolás, vécéhasználat, zsebkendőhasználat, napjában többszöri kézmosás. Az említett tevékenységeken kívül fontos feladat az erre a célra szolgáló helyiségek (vécé, zuhanyzó, mosdó) tisztán tartása, fertőtlenítése, rendeltetésszerű használata. Munka (tanulás) - pihenés helyes aránya A gyerekek fő tevékenységformája a tanulás, ezért az órarend összeállításánál és a tanórák felépítésénél figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait és terhelhetőségüket. A pihenésnek két formája van: a passzív és az aktív. A passzív pihenés az alvás; alvásigényük nagy ebben a korban, 8-10 óra. Az aktív pihenés legfontosabb feladata a szabadidő helyes eltöltésének megszervezése. Egészséges öltözködés Az öltözködésénél figyelni kell arra, hogy: az időjáráshoz alkalmazkodjon a gyermek komfort érzetének megfeleljen biztosítsa a bőr szellőzését 14

14 a mozgásban ne akadályozza réteges, ízléses legyen a tevékenységnek megfelelő és az alkalomhoz illő legyen Korszerű, egészséges táplálkozás: napi ötszöri étkezés változatos, az évszaknak és napszaknak megfelelő táplálkozás biztosítása megfelelő minőségű és mennyiségű tápanyagbevitel az életkornak megfelelő ételek biztosítása (mennyiség, elkészítési mód, fűszerezés) a helyes és helytelen táplálkozási szokások ismérvei, összehasonlítása Fontos tudni a gyerekeknek! A táplálék bevitelének módja, útja, felszívódása-felhasználása, ürülése az emberi szervezetben és az ezeket elősegítő tényezők, eljárások ismerete életkorhoz igazodva. A megismerés módszerei: példaadás, olvasás, rajzolás, szerepjáték, kisfilmek megtekintése. Az étkezéssel kapcsolatos szociális környezet biztosítása: étkezési időpontok helyszín (étkező, ebédlő, teakonyha, főzőkonyha) kiszolgáló feltételek (bútorzat, edények, tányérok, evőeszközök) Ezek ismerete, helyes, rendeltetésszerű használatuk, tisztán tartásuk és tárolásuk. A nevelőtestület mellett a konyhai dolgozók és az élelmezésvezető együttes feladata a gyerekek ez irányú nevelésének gyakorlata. Egészségmegőrző mozgás, sportolás, helyes testtartás kialakítása A mozgás mindennapjaink szerves része. A mozgás, sportolás befolyásolja testi- lelki egyensúlyunkat, hatással van teljesítőképességünkre, örömet okoz és elősegíti a szervezet helyes működését, karbantartását. A mozgás alapvető emberi tevékenység. Cél: a mozgás, sportolás öntevékenységi igényének kialakítása, mely önmagunk iránti felelősségünk egyik ismérve. Mentálhigiéné-lelki egészségtan A lelki folyamatok kóros elváltozásának megelőzésére szolgál. 15

15 Életvezetési problémák: a családmodell szerkezete helyes életvezetési stratégiák (tanulás -munka - teljes élet) erkölcsi normák megállapítása megfelelő nemi, szexuális irányultság kialakítása a vallás tradicionális megismertetése, felekezetek tisztázása, szabad gyakorlat fenntartása a nemzeti érzés táplálása A program megvalósításának színterei: tanórai foglalkozások tanórán kívüli foglalkozások sportprogramok, kirándulások szülői értekezlet egészségnap (hét) környezetünk tisztaságáért - szemétszedés dohányzás, füstmentes nap egészséges táplálkozási nap sportnap prevenciós egészségvédelmi nap (előadássorozat az egészségvédelmi szervek bevonásával) Egészségfejlesztő személyek és segítő kapcsolatok: iskolavezető egészségnevelő drogügyi koordinátor gyermek - és ifjúságvédelmi felelős iskolaorvos, védőnő szabadidő szervező diákönkormányzati vezető testnevelő tanárok, nevelőtanárok, gyermekfelügyelők szülők; szülői munkaközösség, Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési tanácsadó, Családsegítő 16

16 ÁNTSZ rendvédelmi szervek ifjúságvédelmi szakemberei Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Meghatározás: Az elsősegélynyújtás az első segítség vagy kezelés, amit olyan személynek nyújtunk, aki megsérült vagy hirtelen megbetegedett. Törvényi háttér (1997. évi CLIV. tv. 5. ) kötelessége a tőle elvárható módon segítséget nyújtani, és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, ha sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli A mindennapok során számos alkalommal találkozunk potenciális veszélyforrással, mely akár súlyosan károsíthatja egészségünket. Nem csupán a sérüléssel járó balesetek tartoznak ide, hanem a szervezetünkben hirtelen kialakuló változások, melyek gyors lefolyásukkal jelentenek fokozott veszélyt az emberre. Súlyos állapotú beteg esetében rendkívül lényeges az ellátást megkezdők gyorsasága és hatékonysága Késlekedés esetén csökken a beteg túlélési esélye, illetve nő a maradandó egészségkárosodás valószínűsége. Az elsősegélynyújtás gyermekkorban történő oktatása a későbbi elfogadható tudás alapja, a hajlandóság kialakításának egyik eszköze. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia és egészségtan, illetve testnevelés óra) és a délutáni szabadidős - és csoportfoglalkozásokon valósul meg. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: Az elsősegélynyújtás célja a baleset vagy hirtelen egészségkárosodás közvetlen következményeinek elhárítása, az állapot további romlásának kivédése. Az egészségügyi vészhelyzeteket felismerése, lehetőség szerinti elhárítása. Közvetlen életmentő beavatkozások elsajátítása. Az oktatás célja, hogy a tanuló megtanulja az elsősegély jelentőségét. Ismerje a baleseti helyszínen a tevékenység szabályait és sorrendjét. Ismerje fel az életveszélyt (vizsgálatokkal is). Súlyossági sorrendet tudjon felállítani. A tanuló képes legyen: az elsősegélynyújtás szükségességének felismerésére 17

17 az életveszély tüneteinek megszüntetésére a gyakoribb rosszullétek, mérgezések elsősegélyére helyes segélykérésre Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: Tanóra 1. óra: Az emberi test és működése, az eszmélet és a légzés vizsgálata, értékelése. 2. óra: A sebek és vérzések ellátása. 3. óra: Az eszméletlenség, átjárható légút biztosítása, stabil oldalfektetés. 4. óra: A helyes viselkedés baleseti szituációban; mentőhívás. 5. óra: Ismétlés, szituációs feladatok. 6. óra: Ismétlés, szituációs feladatok. A program végén egy megrendezett baleseti szituációban mérjük fel a gyermekek teljesítményét. Tanórán kívüli tevékenység: 1. szakkör 2. versenyfelkészítés - felmenő rendszerben (Vöröskereszt) 3. tábor Tematika: telefonon történő segítséghívás és a vészhelyzettel kapcsolatos kérdések helyes megválaszolása stabil oldalfekvés és egyéb elsősegély-technikák kisebb sebek ellátása, kötözése közlekedésbiztonság veszélyes gyógyszerek és mérgező növények 1.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: Minden nevelőnek legfontosabb feladata a gyerekek életének, sokirányú tevékenységének fejlesztése, kibontakoztatása. 18

18 A tanulók személyiségfejlesztése komplex jellegű legyen, az egész személyiségre hasson, figyelembe kell azonban venni a gyermek általános iskolában megtett útját, valamint a közösségben és a családban elfoglalt helyét. A 4. osztályból az 5. osztályba lépést megkönnyíti az alsó és felső tagozatos nevelők közötti szoros kapcsolattartás. Fontosnak tartjuk a folyamatosság biztosítását a már elért eredményekre való építéssel és annak továbbfejlesztésével. Így kevesebb lesz a törés a tanulók testi és lelki fejlődésében és tanulmányi munkájában. A gyermek és az osztályközösség fejlesztése differenciáltan történjék minden órán osztályban is fontos az osztályfőnök és a szaktanárok, valamint a napközis nevelő közti folyamatos, a közösség fejlődését szolgáló együttműködés. A személyiség fejlesztésére használt eszközök tartalma és metodikája rugalmas jellegű legyen, igazodjék a tanulók egyéniségéhez. Érjük el, hogy legyen segítőkész embertársaival, becsülje az alkotó embert, mások tehetségét és tudását, rendelkezzen önfegyelemmel, szorgalommal, tisztességgel. Az osztályközösség minden tagja számára fontos követelmény egymás elfogadása (és nem a kirekesztés!). Érezzen felelősséget környezetéért. A felelősségvállalás megalapozása történhet együttműködésre épülő csoportmunka alkalmazásával. Kiemelt feladata legyen a szaktanárnak, nevelőknek és az osztályfőnöknek a tanulók megismerése, a nevelési problémával induló gyerekek fokozott segítése. Az osztályfőnök munkáját jellemezze a törődés a tanulóival, a gyermekszeretet és a differenciált bánásmód. A tanulókkal alakítson ki személyes kapcsolatot. Az egészséges életmódra nevelés nagyon fontos a gyerekek testi és lelki fejlődése szempontjából. Az önértékelés és elemzés, a tanulságok megfogalmazásának képességét minden tanulóban ki kell alakítani. A sport szerepe fontos a személyiség fejlesztésében, a versenyszerű sportolás növeli a gyerekek kitartását, erősíti a közösségi érzést, küzdeni tudásra nevel, ezért minden évfolyamon el kell fogadtatni a mindennapi testnevelést. A pályaválasztásra készülés legyen fontos motiváló tényező a felső tagozatos tanulók számára. A 8. osztályos tanulók tudják, hogy az iskolánkban megkezdett munka folytatása következik a választott iskolájukban. 19

19 A személyiségfejlesztés folyamatában a legfontosabb partner a szülő. A pedagógus találja meg a lehetőséget a hatékony együttműködésre. Ennek fontos színtere a szülői értekezlet, a fogadóóra, a családokkal közös rendezvények, kirándulások, esetleg a családlátogatás. Az osztályfőnökökre fontos szerep vár, mert koordináló és kiegyensúlyozó szerepet töltenek be a nevelőtestület, a szülők és a tanulók között. Minden tanuló számára fontos legyen az osztályközösség egységének megszilárdítása, ezért ő maga is tevékenykedjen. Tanuljon a képességeinek megfelelően. Végezzen a közösség érdekében hasznos tevékenységet. Tartsa fontosnak a fegyelem közösségben játszott szerepét. Vállaljon felelősséget önmagáért, társaiért, tetteiért, szavaiért. Alakuljon ki a tanulókban az iskola fegyelméért érzett felelősség, hozzanak létre magatartási példákat Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai Személyiség és közösség fejlesztésének tanórán kívüli lehetőségei: AZ ELŐÍRT TANANYAG MEGISMERÉSÉT, FELDOLGOZÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK Sportiskola Versenyek, vetélkedők, bemutatók: A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti) versenyek. A versenyekre a tehetséges tanulókat készítjük fel és küldjük ügyelve arra, hogy egy-egy diák ne legyen túlzott terhelésnek kitéve. A tanulók felkészítését a szaktanáraik végzik. A városi, megyei, országos meghirdetésű versenyeken az iskolai fordulók legjobbjai vesznek részt. A nevezések általában ingyenesek, néhány versenyfajtában azonban nevezési díjak lehetségesek. Egyéb tanórán kívüli foglalkozások, a tantervi követelmények elsajátítása érdekében: énekkar fotószakkör környezetvédelmi szakkör ünnepélyek 20

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOM 1. Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai elvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK... 5 ELŐSZÓ A FELÜLVIZSGÁLT ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAMHOZ... 5

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Pedagógiai program. Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2.

Pedagógiai program. Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. 2013 Pedagógiai program Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. 1 Tartalom Bevezetés... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

2015. Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Pedagógiai program

2015. Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Pedagógiai program 2015 Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Pedagógiai program 2015. TARTALOM 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015.

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. 1 S OLY JÓLESIK NEKEM ODATEKINTENEM, HOL EGY KIS VIDÁMSÁG VAN E SZOMORÚ VILÁGBAN (Petőfi Sándor) 2 1.Bevezető...

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A Tolnai Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja. Helyi Tanterve

A Tolnai Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja. Helyi Tanterve Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. A Tolnai Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola és tagintézménye Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM.

Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola és tagintézménye Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola és tagintézménye Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM OM szám: 031850 Nevelőtestület elfogadta: 2014. augusztus 31. Intézményvezető jóváhagyta:

Részletesebben

A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth Kálmán Utcai Iskolája

A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth Kálmán Utcai Iskolája A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth Kálmán Utcai Iskolája Pedagógiai Program Marcali, 2013. Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

Pedagógiai program Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola

Pedagógiai program Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 6 Az iskola funkciója 6 Iskolánk

Részletesebben

Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszaszalka. PEDAGÓGIAI programja

Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszaszalka. PEDAGÓGIAI programja Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszaszalka PEDAGÓGIAI programja 1 2014 Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszaszalka PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben