A SZAKDOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A GAZDASÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAKOKON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZAKDOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A GAZDASÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAKOKON"

Átírás

1 A SZAKDOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A GAZDASÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAKOKON I. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS FOLYAMATÁHOZ KÖTŐDŐ ELVÁRÁSOK 1. Témaválasztás A szakdolgozat témájának megválasztását az operatív szakvezetők koordinálják, akik közvetítő (összekötő) szerepet játszanak a hallgatók és a témákat meghirdető oktatók/intézetek között. A szakvezetők összegyűjtik az egyes intézetek/oktatók által felajánlott (és minden akadémiai évben áttekintett, szükség szerint aktualizált) témákat, azokat a szak szempontjai alapján értékelik és szerkesztik. Ezt követően a szorgalmi időszak 4. hét elejéig közzéteszik a témák jegyzékét. Ez a jegyzék tartalmazza: a téma/kör/ megnevezését, rövid, célirányosan konkrét meghatározását, az adott témakör oktatóit (lehetőleg minden témához több oktató). A hallgatók a felajánlott témák/oktatók közül választanak. A témák a kar honlapján a Hallgatók/Alapképzés/szakdolgozat menüben elérhetők, ugyanitt a hallgatók letölthetik a jelentkezési lapot, és felkeresik az általuk kiválasztott oktatót. Amennyiben az oktató befogadja a hallgatót, aláírja a hallgató által kitöltött témaválasztási nyilatkozatot. Ezzel történik a témára történő jelentkezés megerősítése. Az egyszer már aláíratott nyilatkozatot az adott oktató és hallgató csak közösen változtathatja meg Amennyiben a hallgató nem a saját szaknak megfelelő témát választ, a témaválasztáshoz szükséges kikérnie eredeti szakvezetője és a választott téma szerinti (vagyis a fogadó ) szak vezetőjének engedélyét, és ezt a témaválasztási nyilatkozathoz csatolni. A hallgató a kitöltött, valamint a témavezető és saját maga által is aláírt témaválasztási nyilatkozatot eljuttatja a Tanulmányi Osztálynak (TO). H.i.: szorgalmi időszak 8. hét vége. Az összegyűjtött témaválasztási nyilatkozatokat a Tanulmányi Osztály eljuttatja a szakvezetőknek. Ha a hallgató a témaválasztás határidejének lejártáig nem talál témavezető oktatót, a Nyilatkozatot a téma megjelölésével, de oktatói aláírás nélkül is leadhatja. A szakvezető később majd besorolja őt egy, az általa választott téma vezetését felvállaló oktatóhoz. A témaválasztás és témavezető elfogadásáról figyelembe véve az oktatói leterheltséget is, szükség esetén az érintett intézetigazgatók bevonásával a szakvezető dönt. H.i.: szorgalmi időszak 11. hét vége, majd közzéteszi a végleges listát. H.i.: szorgalmi időszak 12. hét vége. A témaválasztás megerősítése után kari szintű adatbázis készül, amely tartalmazza az adott évfolyam keretei között szakdolgozatot készítő valamennyi hallgató nevét (EHA kódját), a program és a szak nevét, a választott témát és a témavezető nevét. Ebbe az adatbázisba minden érintett hallgató és a kar minden oktatója folyamatos betekintést nyerhet. Abban az esetben, ha a szakdolgozat témájának módosítása új témavezető kiválasztását is igényli, a témaváltoztatás kizárólag az eredeti és új témavezető beleegyezésével és a szakvezető engedélyével lehetséges. Ezt az érintett oktatók és a szakvezető aláírásával ellátott nyomtatványon (témaváltoztatási kérelem) szükséges dokumentálni. Az üzleti szakokon (Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Pénzügy és számvitel) ajánlott (de nem kötelező), hogy a hallgatók szakdolgozatukat a szakmai gyakorlaton

2 tanulmányozott (tanulmányozandó) konkrét vállalati témában / üzleti gyakorlati probléma megoldásának tárgyában készítsék. 2. Szakdolgozati konzultáció A szakdolgozat megírására az Üzleti szakokon (az angol programot is beleértve) két félév, az Alkalmazott közgazdaságtan és a Gazdaságinformatika szakokon egy félév áll a hallgatók rendelkezésére. A szakdolgozat készítés módszertanának, valamint a szakdolgozattal kapcsolatos formai és tartalmi követelményeknek a megismertetése érdekében minden egyes félévben, bármely szak és évfolyam hallgatója számára a Kar választható jelleggel (tehát nem kötelező, tantervben szereplő tárgyként) előre meghirdetett időpontokban szervezett konzultációs lehetőséget biztosít (a továbbiakban: módszertani konzultáció). A módszertani konzultációk alapvető témakörei: a szakdolgozat-készítés módszertana: kutatási- és szakirodalom-feldolgozási módszerek; felkészítés a szakdolgozat-írásra: a szakirodalmi hivatkozási szabályok, valamint a szakdolgozattal kapcsolatos egységes formai követelmények megismertetése. A szakdolgozat készítés módszertanáról a Kar honlapján közzétett írásos tájékoztató (módszertani segédlet) áll a hallgatók rendelkezésére. A fenti tájékoztatóban szereplő ismeretek birtoklását minden szakdolgozatot készítő hallgatótól elvárjuk (attól függetlenül, hogy részt vett-e a szervezett módszertani konzultációkon). A tantervben is szereplő szakdolgozati konzultáció alapvető célja a szakdolgozat elkészítésének szakmai támogatása (a továbbiakban: szakmai konzultáció). Ezt az előzőekben megnevezett témavezetők végzik. A hallgatók a szakdolgozati konzultáció keretében (a gazdasági képzéseken a 6., a gazdaságinformatika szakon a 7. félévben) 3 szakmai konzultációt kötelesek igazoltatni a témavezetővel. A szakmai konzultáció külön kurzusként meghirdetésre kerül az ETR-en. A hallgató a szakmai konzultációra a félév végén a teljes munkaidős képzésben aláírást és gyakorlati jegyet, a részidős képzésben aláírást kap, amelyet a témavezető ad meg. A szakmai konzultációk meglétének igazolása és a féléves munka értékelése egységes formanyomtatványon, az ún. szakdolgozati konzultációs lapon történik. A hallgató féléves teljesítményének értékelése a témavezető által egy házi dolgozatra adott jeggyel (gyakorlati jegy) történik. Ez tulajdonképpen a leendő szakdolgozat egy fejezete lehet, amelyben a hallgató áttekinti és értékeli az általa választott téma szakirodalmát. A dolgozat terjedelme (a címlapot, irodalomjegyzéket és a tartalomjegyzéket nem számítva) minimum 10 oldal (ennek eléréséhez legalább 18 ezer leütés szükséges, szóközök nélkül). Az angol nyelvű programon a szervezett módszertani konzultáció két féléven keresztül (az 5. és 6. félévben) zajlik. A hallgatók teljesítményének értékelése az 5. félév végén a fentiekhez hasonlóan a témavezető által a szakdolgozat egy fejezetére adott jeggyel történik. 3. A szakdolgozat benyújtása A szakdolgozat benyújtására a mintatanterv szerint az üzleti szakokon a szakmai gyakorlat befejeztével, a 7. félév végén, míg az Alkalmazott közgazdaságtan és a Gazdaságinformatika szakokon a képzési idő utolsó (6., illetve 7.) félévének végén kerül sor. Az angol nyelvű üzleti képzésen a szakdolgozat benyújtása szintén a 6. félév végén történik. Azok a hallgatók, akik az angol nyelvű diploma mellett szeretnének magyar diplomát is szerezni a szakmai gyakorlatot követően a 7. félév végén meg is kell, hogy védjék szakdolgozatukat. 2

3 A szakdolgozat a kari vezetés által megadott határidőkkel a mintatantervtől eltérő félévekben is beadható. A szakdolgozat benyújtása a Kar Finish Szakmai Gyakorlati Rendszerén keresztül történő elektronikus feltöltéssel, valamint 2 fűzött példánynak a Tanulmányi Osztályra történő eljuttatásával történik. A szakdolgozat csak akkor tekinthető határidőre beérkezettnek, ha a hallgató mind az elektronikus példányt, mind a 2 fűzött példányt a kari vezetés által előre meghatározott határidőre ténylegesen feltölti, illetve benyújtja. Az elektronikus rendszer rögzíti az elektronikus változat feltöltésének pontos dátumát és idejét. A fűzött példányok benyújtásának megtörténtéről - kérésre - a hallgató a Tanulmányi Osztályon igazolást kap. Késedelmes benyújtás az egyetemi TVSZ előírása alapján csak külön szakvezetői engedéllyel és csak akkor fogadható el, ha a késedelem nem haladja meg az 1 hetet. Késedelmes benyújtás esetén a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott késedelmi díjat kell fizetni. A késedelmi díj megítélésénél az elektronikus és a hagyományos benyújtás dátuma közül a későbbit vesszük figyelembe. Ugyanakkor a Kar a késedelmes benyújtás esetén különösen az őszi félévben már nem tudja garantálni azt, hogy a hallgatót még az adott félévi MSc felvételi időszakban záróvizsgára képes bocsátani. Nem fogadható el a szakdolgozat akkor, ha vagy az elektronikus példány, vagy a TO-nak benyújtandó példányok egyikének esetében a késés időtartama túllépi az 1 hetet. 4. A szakdolgozat bírálata A szakdolgozat bírálata elektronikusan és on-line történik, a Kar Szakmai Gyakorlati rendszerén keresztül. Minden szakdolgozatot két bíráló értékel: az egyik a hallgató témavezetője, a másik a szakvezető által felkért bíráló (ez utóbbi lehet a Kar oktatója vagy a témához értő külső szakértő, az üzleti szakokon általában a vállalati mentor). A második bíráló személyére külső bíráló esetén a javasolt személlyel való egyeztetés után a témavezető tesz javaslatot. Az üzleti alapszakon erre akkor van szükség, ha a mentor nem lehet másodbíráló (pl. összeférhetetlenség, szakmai feltételek hiánya, stb. miatt). A témavezető a javasolt külső másodbíráló személyéről és adatairól (név, munkahely, elérési cím, cím) legkésőbb a szakdolgozat benyújtását megelőző negyedik hét végéig tájékoztatja az érintett szakvezetőt. A másodbíráló személyének jóváhagyása indokolt esetben az intézetigazgatóval történő előzetes egyeztetés után a szakvezető feladata. A szakvezető a másodbíráló személyének jóváhagyása után, legkésőbb a szakdolgozat benyújtását megelőző utolsó két hétig, továbbküldi a másodbíráló adatait a TO-nak, ahol az említett adatokat felveszik a Kari szintű adatbázisba. A bírálók a Kar Finish rendszerén keresztül érik el a bírálandó szakdolgozatokat. A megadott határidőig on-line kitöltik a bírálati lapot. Ezek után minden bíráló 1 példányt kinyomtat a bírálatából (záróvizsga jegyzőkönyvhöz csatolandó példány, amelyen a feltenni kívánt kérdések is szerepelnek), és ezt aláírva beküldi a Tanulmányi Osztálynak. A hallgató a rendszerbe belépve megtekintheti szakdolgozata értékelését ( a javasolt kérdések nélkül). 3

4 II. A SZAKDOLGOZATHOZ, MINT SZELLEMI TERMÉKHEZ KÖTŐDŐ ELVÁRÁSOK 5. A szakdolgozat elkészítésének tartalmi követelményei A szakdolgozattal a jelöltnek a következő főbb követelményeknek kell megfelelnie: - a dolgozat annak bemutatására szolgál, hogy a jelölt szert tett a közgazdasági / üzleti / gazdaságinformatikai tudományok műveléséhez szükséges alapismeretekre, elsajátította a tananyagot. Képes a szakkifejezések pontos használatára, képes felkutatni, összefoglalóan és értékelően bemutatni a kiválasztott téma aktuális irodalmát. - a dolgozattal a jelöltnek bizonyítania kell, hogy képes (a kiválasztott témakörben) a tanultakat, illetve a feldolgozott szakirodalmat valamely vállalati, gyakorlati probléma megoldására értő módon alkalmazni. 6. A szakdolgozat nyelve: A szakdolgozatot alapvetően a képzés nyelvén kell elkészíteni. A szak vezetője - ha biztosított az adott nyelven a konzulens és az opponens- a konzulens támogató javaslatára engedélyezheti, hogy a hallgató a szakdolgozatot a képzés nyelvétől eltérő nyelven készítse el. A magyar nyelvű képzésben a szakdolgozathoz ebben az esetben egy rövid (2 oldalas) magyar nyelvű összefoglalót is kell készíteni. A szakdolgozat értékelése a képzés (kivételesen a szakdolgozat) nyelvén készül. A szakdolgozat védése a képzés nyelvén történik. A fenti szabály nem érinti az angol képzés hallgatóit, mert ott eleve és kizárólag angol a dolgozat nyelve. 7. Formai és további követelmények: A dolgozat nyelve az adott szak (program) nyelvével azonos. Ettől csak a szakirány vezetőjének engedélyével lehet eltérni. A dolgozat kívánatos felépítése és formája: 1. Címlap: a dolgozat első oldala, oldalszámozás nélkül 4 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar A képzés megnevezése / Szak A szakdolgozat címe NÉV EHA kód témavezető neve beosztása Pécs, 20...

5 2. Tartalomjegyzék: a dolgozat tagolásának megfelelően, decimális számozásban, arab számokkal tartalmazza a fejezeteket és a fejezeten belüli pontokat, valamint azok oldalszámát. A tartalomjegyzéknek sincs oldalszáma, illetve ha több oldal terjedelmű, római számozással kell ellátni. 3. Előszó vagy bevezetés: a téma felvázolása, a témaválasztás indoklása, a kutatás és a témakör feldolgozásának módszere, a célok vagy hipotézisek megfogalmazása (miért választotta ezt a témát, mi az elemzés célja és módszere, miért érdemel figyelmet a dolgozat). 4. A téma és a megoldandó feladat elméleti hátterének és szakirodalmának bemutatása és értékelése. 5. Vállalati/gyakorlati alkalmazást tárgyaló szakdolgozat esetében: a gyakorlati/szakmai probléma bemutatása és értékelése. Elméleti jellegű szakdolgozat esetében: az alkalmazott vizsgálati-elemzési módszer bemutatása és felhasználásának indoklása. 6. A jelölt saját megállapításainak, kritikai megjegyzéseinek, véleményének, a vizsgált probléma megoldására tett javaslatainak megfogalmazása. 7. Összegzés: a dolgozat fontosabb megállapításainak, eredményeinek összegzése, a következtetések, javaslatok, ajánlások megfogalmazása. 8. Irodalomjegyzék: minimálisan 10 tudományos, azonosítható, hivatkozott és idézett mű felsorolását tartalmazza, amelyek közül legalább 2 idegen nyelvű forrásmunka kell, hogy legyen. Az irodalomjegyzékbe csak a szövegben idézett és/vagy hivatkozott, feldolgozott, átvett munkákat lehet (de azokat teljes körűen kell is) felvenni, alfabetikus sorrendben. 9. Kiegészítő részek (amennyiben vannak): melléklet, függelék, rövidítések jegyzéke. 10. Eredetiségi nyilatkozat. A szerző nyilatkozata arról, hogy a beadott dolgozat saját, eredeti munkája (aláírva!). További formai elvárások: Minden ábrát és táblázatot sorszámmal és címmel kell ellátni, az ábra vagy tábla felett, és a forrást az ábra vagy tábla alján kell feltüntetni. A (láb)jegyzeteket az egyes oldalak alján folyamatos sorszámozással kell megadni. Ezek száma oldalanként lehetőleg ne haladja meg a kettőt-hármat, terjedelme semmiképp se legyen nagyobb, mint az oldal főszövege. Az idézetek és hivatkozások forrását a szövegben, az alábbi formában kell megadni: Szó szerinti idézetnél: szögletes zárójelben a szerző neve, a mű kiadásának évszáma és az idézet oldalszáma, pl. [Bartels 1962, 33.] Nem szó szerinti idézetnél ugyanez az eljárás, azzal a különbséggel, hogy az oldalszám feltüntetése nem szükséges, pl. [Bartels 1962] Részletesen lásd: Szakdolgozati módszertani segédlet a kari honlapon. A dolgozat terjedelme minimum 30 maximum 60 gépelt oldal, ami lábjegyzetek és a korábbiakban említett kiegészítő részek nélkül értendő. A minimális terjedelem eléréséhez legalább 54 ezer leütés szükséges, szóközök nélkül. Nyomtatott példánnyal kapcsolatos követelmény: a dolgozatot úgy szükséges kinyomtatni, hogy egy lapra két oldal kerüljön. A szövegszerkesztés alkalmazandó jellemzői: - betűtípus: Times New Roman 12-es, - oldalbeállítás: körben 2,5 cm-es, páratlan oldalak esetében a baloldalon, páros oldalak esetében pedig a jobb oldalon 3 cm-es margó, - sorköz: 1,5-es. Amennyiben a szakdolgozat nem felel meg az előírt formai követelményeknek, értékelhetetlen minősítéssel visszaküldhető a hallgatónak. 5

6 8. Az elektronikus változat feltöltésének követelményei 6 A szakdolgozatot az útmutatónak megfelelően kell feltölteni a PTE KTK Finish rendszerébe. A feltöltendő fájl formátuma pdf kell, hogy legyen, nagysága ne haladja meg a 4 MB-ot. A file elnevezési sémája a következő: EHAKÓD_SZD.pdf, ahol az EHAKÓD helyére értelemszerűen a hallgató a saját EHA kódját írja be, csupa nagybetűvel. Például: KOBNAAK.PTE_SZD.pdf A feltöltéssel egyidejűleg a hallgató (on-line) nyilatkozik arról, hogy a szakdolgozat a saját munkája a feltöltött példány teljes egészében megegyezik a kinyomtatott példányokkal. A dokumentum csak egyszer tölthető fel! Figyelem: a szakdolgozat címének beírása vagy a nyilatkozat elfogadása hiányában a rendszer nem engedi feltölteni a szakdolgozatot! 9. Szakdolgozat értékelési kritériumok 1. Témaválasztás megítélése, a probléma felvetésének és a célok megfogalmazásának módja 8 pont 2. A téma vizsgálatának elméleti megalapozottsága, A szakirodalom feldolgozásának színvonala 12 pont 3. A tanulmányozott probléma és a kutatási módszer bemutatásának színvonala 10 pont 4. A gyakorlati probléma lehetséges megoldásai/ a kutatási módszer hasznosítása bemutatásának a minősége, az elemzés mélysége 15 pont 5. A kapott eredmények, következtetések, megoldási javaslatok színvonala 15 pont 6. A dolgozat szerkezete 10 pont 7. Stílus, nyelvezet (a terminológia helyes használata), nyelvhelyesség (helyesírás) 8 pont 8. Formai igényesség (a dolgozat külső megjelenése, ábrák, táblák, függelék minősége) 8 pont 9. Forrásokra való hivatkozás formai követelményei 4 pont 10. A bíráló benyomása a dolgozat egészéről 10 pont Amennyiben a bíráló a fenti szempontok szerinti értékelés során bármelyik kategóriában 0 pontot ad, a munka elfogadhatatlan, így elégtelen (1) osztályzattal kell minősíteni. Az érdemjegyek odaítélése egységes értékelési skála alapján történik. Az alkalmazott pontozási skála: 0-50 elégtelen (1) elégséges (2) közepes (3) jó (4) jeles (5)

7 10. A szakdolgozat titkosítása 7 A titkosítást az üzleti szakokon a témában érintett szervezet, más szakokon a hallgató a szakvezetőtől kérheti, azt a szakvezető a TVSZ ide vonatkozó szabályai alapján engedélyezheti. Ezeket az előírásokat a szakdolgozat bírálata, illetve a záróvizsga lebonyolítása során is érvényesíteni kell: TVSZ 59. (6) A szakdolgozat témáját, témavezetőjét a szakfelelős, illetve megbízottja hagyja jóvá, az esetleges titkosság engedélyezésével együtt. 60. (2) A szakdolgozat megvédése nyilvános, kivéve a titkosított szakdolgozat védését. (7) A titkosított szakdolgozat esetében a szakdolgozatot csak a témavezető, a bírálók, és a bizottság tagjai ismerhetik meg, amennyiben írásban vállalják, hogy a megismert titkot megőrzik. A titkosított szakdolgozat megvédésén csak az értékelő bizottság, a témavezető és a hallgató lehet jelen. A szakdolgozat titkosításnak megfelelő tárolásáról az Egyetemi Levéltár gondoskodik. 11. Plágium-eljárás Az egyetemi TVSZ 59. -ának vonatkozó előírásai: (11) Amennyiben a szakdolgozat két bírálója által javasolt érdemjegy közötti különbség több, mint kettő, vagy ha az egyik bíráló elégtelenre értékeli a szakdolgozatot, a szakfelelős kijelölhet egy harmadik bírálót is. (12) Amennyiben a szakdolgozat bírálata során legalább két bíráló által javasolt érdemjegy elégtelen, a szakdolgozat nem bocsátható védésre. Ebben az esetben a hallgatónak a szakfelelős által megadott határidőn belül új szakdolgozatot kell készítenie. (13) Amennyiben a benyújtott szakdolgozat sérti a szerzői jogokat, minősítése elégtelen (1), továbbá a szakdolgozat készítőjével szemben a szakfelelős fegyelmi eljárást kezdeményez a dékánnál. Ennek alapján: (A) Ha a bíráló szerint a hallgató plágiumot követett el, a dolgozatra elégtelent ad. (B) A szakfelelős (nálunk az operatív szakvezető) az elégtelent látva eldönti, hogy kiadja-e még harmadik bírálónak is, vagy a meglévő két bírálat megfelelő alapot ad a dolgozat megítéléséhez. (C) A szakfelelős a plágiumot elkövető hallgató dolgozatának bírálatait továbbítja a dékánhoz, fegyelmi eljárást kezdeményezve. (D) A dékán - a Fegyelmi Bizottsággal kötött korábbi eljárási megállapodás alapján - határozatában megállapítja a szerzői jogok megsértését, ennek alapján a hallgatót egy tanév (két szemeszter) időtartamra kizárja a záróvizsgára bocsátásból. (E) Ha a hallgató vitatja a szerzői jogok megsértését, kérelemmel a Fegyelmi Bizottsághoz fordulhat, amely ennek alapján részletes eljárást folytat le. 12.További információk A szakdolgozat készítésére vonatkozó részletes módszertani segédlet, valamint további információk, az aktuális feladatok és határidők a kari weblapon (Hallgatók/Alapképzés/szakdolgozat menüben) találhatók.

8 8 PTE KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT BÍRÁLATA A képzés / szak megnevezése: A jelölt neve / EHA kódja: A szakdolgozat címe: A szakdolgozat bírálója: Adható Adott AZ ÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI pontszám pontszám 1. A témaválasztás megítélése, a problémakör felvetésének és a célok megfogalmazásának módja 0-8 a) Nem vet fel reális üzleti, gazdasági problémát. 0 b) Reális, de kis jelentőségű üzleti, gazdasági probléma vizsgálata, nem világos a kutatás célja. 1-3 c) Aktuális, jó témaválasztás, de nem teljesen tisztázott a vizsgálat célja. 4-6 d) Aktuális, jó témaválasztás, a célok világos megjelenítésével A témakör vizsgálatának elméleti megalapozottsága, a szakirodalom feldolgozásának színvonala 0-12 a) Hiányzó vagy gyenge elméleti háttér, az alapvető szakirodalom hiányzik, a feldolgozás (értelmezés) színvonala gyenge. 0-4 b) Az alapvető magyar nyelvű szakirodalomra/ tananyagra épül. A képzésben tanultak felhasználása bizonyított. 5-8 c) A releváns hazai és nemzetközi szakirodalom és szakmai standardok ismeretét bizonyítja, a munkájába jól beépíti A tanulmányozott probléma és a kutatási módszer bemutatásának színvonala 0-10 a) Hiányzik vagy gyenge a vállalatleírás, esetbemutatás, a kutatás módszerének leírása. 0-3 b) A vállalatnak, a problémának és/vagy a kutatás módszerének bemutatása nem teljes, egyes részek hiányoznak vagy pontatlanok. 4-7 c) A vizsgált problémának és a kutatás módszerének a megfogalmazása, bemutatása teljes és világos A gyakorlati probléma lehetséges megoldásai bemutatásának / a kutatási módszer hasznosításának a minősége, az elemzés mélysége 0-15 a) Nem érzékeli megfelelően a problémát és/vagy hiányzik a törekvés a lehetséges megoldások felkutatására. 0-4 b) Mechanikusan követ alapvető módszereket, szakmai elveket, ismert véleményeket és megoldási javaslatokat. 5-9 c) Képes átlátni a problémákat, összefüggéseket és megfelelően értékeli a lehetséges megoldásokat A kapott eredmények, következtetések, megoldási javaslatok színvonala 0-15 a) A dolgozat alapvetően leíró jellegű, lényegi következtetések nélkül. 0-3 b) A következtetések csak részben elfogadhatóak, indokoltak és bizonyítottak. 4-6 c) Elemző jellegű feldolgozás, többségében jó, de nem túl újszerű következtetésekkel, érdemi gyakorlati alkalmazásokkal d) Helyes és önálló következtetések, meggyőző és hasznosítható javaslatok A dolgozat szerkezete 0-10 a) Strukturálatlan kidolgozás, áttekinthetetlen, indokolatlan szerkezet. 0-3 b) Aránytalan, nem egymásra épülő, egyes részeiben az előzményeket rosszul követő vagy túldimenzionált struktúra. 4-6 c) Arányos, logikus, egymásra épülő struktúra, a lényegi pontok és összefüggések helyes kiemelése és kidolgozása. 7-10

9 9 7. Stílus, nyelvezet (a terminológia helyes használata), nyelvhelyesség (helyesírás) 0-8 a) Nehézkes stílus, a szakkifejezések használata pontatlan, sok helyesírási hiba. 0-3 b) A terminológia használata helyes, de a stílus nehézkes, nyelvi-stiláris szempontból többször nem helyes, szabatos. 4-6 c) Szabatos szóhasználat, jól követhető gondolatmenet, a szakkifejezések pontos használata, gördülékeny, élvezhető fogalmazás Formai igényesség (a dolgozat külső megjelenítése, ábrák, táblák, függelék minősége) 0-8 a) Gondatlan, nem esztétikus kivitelezés, nem áttekinthető megjelenítés. 0-3 b) Gondos szerkesztés, de nem áttekinthető, hibás, formailag nem megfelelő mellékletek, ábrák, táblák, szövegrészek találhatók a dolgozatban. 4-6 c) Színvonalas és esztétikus külső megjelenítés A szakirodalmi hivatkozások formai követelményei 0-4 a) A forrásokra a szöveg nem hivatkozik és/vagy nincs irodalomjegyzék. 0 b) Hiányzó/hiányos bibliográfiai adatok, pontatlan hivatkozások. 1-3 c) Az irodalomkezelés a szabványnak megfelelő A bíráló benyomása a dolgozat egészéről (Ennek rövid, 4-5 soros indoklását ld. a szöveges értékelés -ben.) 0-10 Össz-pontszám* * Amennyiben a bíráló a fenti szempontok szerinti értékelés során bármelyik kategóriában 0 pontot ad, a munka elfogadhatatlan, így elégtelen (1) osztályzattal kell minősíteni. A szakdolgozat minősítése: 0-50 elégtelen (1); elégséges (2); közepes (3); jó (4); jeles (5). Érdemjegy: ( ) Szöveges értékelés (közepes vagy annál rosszabb érdemjegy esetén a bírálat csak szöveges értékeléssel fogadható el): Pécs, 20.. a bíráló aláírása A jelöltnek feltenni javasolt kérdések: 1. 2.

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények TVSZ 5. számú melléklete Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények A tanszékek által kiírt pályatételeket bármelyik hallgató kidolgozhatja és benyújthatja.

Részletesebben

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet

A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet PTE TTK FIZIKAI INTÉZET DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉS SZABÁLYAI 2010. FEBRUÁR. 02. 1 A FIZIKUS mesterszakon beadandó DIPLOMAMUNKA készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet A Fizikus MSc képzéshez kapcsolódó diplomamunka

Részletesebben

Szakdolgozat Szakmai gyakorlat Záróvizsga

Szakdolgozat Szakmai gyakorlat Záróvizsga Szakdolgozat Szakmai gyakorlat Záróvizsga III. éves tájékoztató, 2011. szeptember László Gyula Szabályzatok, információk 1) PTE KTK honlap: http://portal.ktk.pte.hu/ Hallgatók/Szabályzatok, tájékoztatók

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS Debreceni Egyetem BTK Útmutató szakdolgozatok készítéséhez (A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának alapján) Az egységes, osztatlan képzésben, az alapképzésben, (BSc, BA), mesterképzésben

Részletesebben

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein A HKR 8. számú melléklet A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein 1. A hallgató tanulmányainak utolsó két szemeszterében

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk Szakdolgozattéma-választás, konzultációk: szakdolgozattéma-választás

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára 2016. október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu A szakdolgozattal kapcsolatos információk elérhetősége ETR Dokumentumok/ MOME Dokumentumok/

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Jóváhagyta: EKF Sporttudományi Intézet Intézeti Tanácsa A diplomamunka célja a tanultak

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ

ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

A FIZIKA BSc szakon beadandó SZAKDOLGOZAT készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet június 28.

A FIZIKA BSc szakon beadandó SZAKDOLGOZAT készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet június 28. A FIZIKA BSc szakon beadandó SZAKDOLGOZAT készítés szabályai PTE TTK Fizikai Intézet 2016. június 28. A három éves alapképzés végén leadandó szakdolgozattal kapcsolatban a PTE TVSZ rendelkezik (vonatkozó

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Szakdolgozati követelmények

Szakdolgozati követelmények Szakdolgozati követelmények (Az MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam Tanulmányi Szabályzatának 2. számú melléklete) MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam (Megjegyzés: A Szakdolgozati követelmények című melléklet tartalmának

Részletesebben

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL Miskolc, 2013

Részletesebben

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/00 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK

ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTİMÉRNÖKI KAR MAGASÉPÍTÉSI TANSZÉK ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI IGAZSÁGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDOLGOZATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. H. BARÁTI

Részletesebben

Intézményi kommunikátor Kommunikátor

Intézményi kommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.)

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.) Tájékoztató a hagyományos képzésben résztvevő közgazdász hallgatók (gazdaságelemző és külgazdasági szakirány) számára 2011/12. tanév (tavaszi félév) Diplomamunka készítés és védés (követelmények, menetrend,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ BA SZAK, TANÍTÓ BA SZAK NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNNYAL ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAK NÉMET

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szabályzat a szakdolgozatokról

Szabályzat a szakdolgozatokról SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Szabályzat a szakdolgozatokról A szabályzat hatálya kiterjed a kar valamennyi képzésére, ahol a képesítési követelmények vagy az egyetemi szabályzatok

Részletesebben

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő 114-06 Szoftverfejlesztés Átfogó szakdolgozat készítése, mely vagy adatmodellezés alapján adatbázis-fejlesztés és tesztelési feladat megvalósítása, vagy egy adaptációs jellegű feladat megoldása specifikációja,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ a SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS hallgatói számára ZALAEGERSZEG 2011/2012. tanév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) 509-900

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMATERV KÉSZÍTÉSÉRŐL

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Alkotó vers és prózaírás (kreatív írás) szakirányú továbbképzési szak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT ÉVFOLYAMDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL Miskolc,

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Kari Tanács 9/2003. (02.18.) sz. Határozata a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről A Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása

A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása (részlet a TVSZ. Kari sajátosságokat tartalmazó mellékletéből magyarázatokkal és mintákkal) A dolgozat terjedelme 20 gépelt oldal (Kb. 50-60000

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára

A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára A diplomamunka készítés követelményei MSc-s hallgatók számára A diplomamunka A diplomamunka egyetemi szinten, a szakképzettségnek megfelelő alkotó jellegű, önálló munkán alapuló, tudományos igényű dolgozat,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON 1. A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ELVÁRÁSAIRÓL, FORMAI KÖVETELMÉNYEIRŐL PÉCS

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ELVÁRÁSAIRÓL, FORMAI KÖVETELMÉNYEIRŐL PÉCS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MSc képzés TÁJÉKOZTATÓ A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ELVÁRÁSAIRÓL, FORMAI KÖVETELMÉNYEIRŐL PÉCS 1. Bevezetés A felsőoktatás törvényi rendelkezéseinek megfelelően,

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez

Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez - a legfontosabb tudnivalók összefoglalása - A szakdolgozat célja az, hogy a jelölt a gyógyszerésztudomány kiválasztott problémakörének önálló tanulmányozásával

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1147-06/1 Átfogó szakdolgozat készítése, mely egy internetes szolgáltatást tervez és valósít meg vagy a kliens-,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a szakdolgozat témák kiadásának rendjéről a szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeiről a 3. évf. villamosmérnök BSc szakos hallgatók részére 1. A szakdolgozat témája Villamosmérnöki

Részletesebben

TVSZ 1 sz. melléklet

TVSZ 1 sz. melléklet TVSZ 1 sz. melléklet A diplomadolgozat (szakdolgozat) készítésének és bírálatának rendje, tartalmi és formai követelményei valamint a záróvizsga rendje a GTK-n (2013. 10. 21.) Kivonat (http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/szabalyzatok/etvsz_gtk_kieg_1_mell_dipldolg.pdf)

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON

PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON AK/24-1/2017. Dékánhelyettesi utasítás PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON Kiterjed az Eszterházy Károly Főiskola Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karán folyó felsőoktatási

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Szakdolgozat tájékoztató

Szakdolgozat tájékoztató Szakdolgozat tájékoztató Úr Balázs Meg kell írni Szakdolgozatot ír, aki végzős Általános rendszergazda Idegenforgalmi szakmenedzser Pénzügyi szakügyintéző Reklámszervező-szakmenedzser Vendéglátó-szakmenedzser

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Learned Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = záróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.3.6.1. sz. Egyetemi Szabályzat Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Követelményrendszer

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL Miskolc, 2014.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. Útmutató a diplomamunka készítéséhez és a záróvizsga követelményei az Andragógia MA képzésben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. Útmutató a diplomamunka készítéséhez és a záróvizsga követelményei az Andragógia MA képzésben NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Útmutató a diplomamunka készítéséhez és a záróvizsga követelményei az Andragógia MA képzésben Nyíregyháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2.

Részletesebben

1. A szakdolgozat témája

1. A szakdolgozat témája T Á J É K O Z T A T Ó a szakdolgozat témák kiadásának rendjéről a szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeiről a 3. évf. villamosmérnök BSc szakos hallgatók részére 1. A szakdolgozat témája Villamosmérnöki

Részletesebben

Diplomamunka-készítési Útmutató a Közlekedési Tanszék által kiírt diplomamunkák elkészítéséhez

Diplomamunka-készítési Útmutató a Közlekedési Tanszék által kiírt diplomamunkák elkészítéséhez Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar Közlekedési Tanszék Diplomamunka-készítési Útmutató a Közlekedési Tanszék által kiírt diplomamunkák elkészítéséhez Kiegészítés az Építész-,

Részletesebben

1. A szakdolgozat témája

1. A szakdolgozat témája T Á J É K O Z T A T Ó a szakdolgozat témák kiadásának rendjéről a szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeiről a 3. évf. villamosmérnök BSc szakos hallgatók részére a 2013-2014 tanévben 1. A szakdolgozat

Részletesebben

A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások

A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások 2014. május 7-ei változat Ajánlások a szakdolgozat felépítésére A témától függő arányban, a szakdolgozat tartalmazza a következő főbb részeket:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a szakdolgozat témák kiadásának rendjéről a szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeiről a 3. évf. villamosmérnök BSc szakos hallgatók részére 1. A szakdolgozat témája Villamosmérnöki

Részletesebben

A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása

A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása 1. Az oklevél kiadásának feltétele, szakdolgozat készítése és sikeres megvédése 1.1. A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez szakdolgozatot kell

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre A rendező intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Cím: 1042

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes Szakmai gyakorlat a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes gyakorlat-orientáció Üzleti BA szakok képzési struktúrája, szakaszai elméleti alapképzés

Részletesebben

FELHÍVÁS. a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

FELHÍVÁS. a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre FELHÍVÁS a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre A konferencia helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Cím:

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési

Részletesebben

I. Tartalmi követelmények

I. Tartalmi követelmények A PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYTERÜLETTŐL FÜGGETLEN, EGYSÉGES SZAKDOLGOZATÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI I. Tartalmi követelmények A szakdolgozat keretein belül a

Részletesebben

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR ROGRAM SZAKDOLGOZAT. Tájékoztató. Budapest november

SEMMELWEIS EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR ROGRAM SZAKDOLGOZAT. Tájékoztató. Budapest november SEMMELWEIS EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR ROGRAM SZAKDOLGOZAT Tájékoztató Budapest 2013. november Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, 2013. Minden jog fenntartva. Az anyag egészben vagy részletekben

Részletesebben

Szakdolgozat feltöltési útmutató

Szakdolgozat feltöltési útmutató Szakdolgozat feltöltési útmutató Tisztelt hallgatók mielőtt belekezdenének a szakdolgozatatuk feltöltésébe az elektronikus felületen kérem, hogy figyelmesen olvassák el a tájékoztatót. Feltölteni csak

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak ERASMUS tanulmányok Asztúriában és -ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ BA Kereskedelem és Marketing alapszak Dr. Király Éva Dr. Kéri András 2014. június 0 Nyelvi felkészítés a kettős diplomához a kis

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

Valamennyi oktatónak, TDK felelősnek, hallgatónak Helyben. Kedves Kolleginák, Kollégák, TDK Felelősök, TDK-zó Hallgatók!

Valamennyi oktatónak, TDK felelősnek, hallgatónak Helyben. Kedves Kolleginák, Kollégák, TDK Felelősök, TDK-zó Hallgatók! Valamennyi oktatónak, TDK felelősnek, hallgatónak Helyben Kedves Kolleginák, Kollégák, TDK Felelősök, TDK-zó Hallgatók! Az alábbiakban rövid tájékoztatást szeretnénk nyújtani a XXXI. OTDK-n való részvétel

Részletesebben

Záróvizsga Szabályzat

Záróvizsga Szabályzat Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Záróvizsga Szabályzat Elfogadva a Kari Tanács 2014-05-26-i ülésén Érvényes a 2014/15-ös tanévtől Bevezető Megjegyzés: az alapképzési szakok szakdolgozat,

Részletesebben

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Intézményi azonosító: FI 74250 4401 Nyíregyháza Sóstói út 31/B. Tel: 42/599-400 Fax: 42/402-485 SZAKDOLGOZATI LAP Szakirányú továbbképzéshez Név : NEPTUN-kód : Szakirányú továbbképzés:

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE Főiskolai és BSc szakokon Szakdolgozat 1. A szakdolgozat nyelve: magyar vagy angol. 2. A szakdolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény kötés. 3. A szakdolgozat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre

H I R D E T M É N Y. A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre H I R D E T M É N Y A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre A záródolgozat a szakképzettségnek megfelelő, önálló munkán

Részletesebben