falugyûlés Pusztavámon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "falugyûlés Pusztavámon"

Átírás

1 idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 3. szám falugyûlés Pusztavámon Meglepôen sokan vettek részt a Pusztavámi Mûvelôdési Házban február 10-én megrendezett falugyûlésen. Az önkormányzat részérôl Lisztmayer János polgármester köszöntötte a megjelenteket. A lakossági fórumon megjelent a képviselô-testület valamennyi tagja, a jegyzô, de ott láttuk a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Gerlinger Tibort és a civil szervezetek vezetôit, tagjait. A polgármester három fô témakört jelölt meg a Falugyûlés napirendi pontjaiként: 1. az elmúlt idôszak eseményei, 2. a jövôbe való tekintés, 3. a lakossággal való konzultáció. Lisztmayer János polgármester elôször a választások óta eltelt idô tapasztalatait összegezte, kiemelve, hogy nincs könnyû helyzetben az önkormányzat. Elsôsorban arra utalt, hogy a Márkus-hegyi bányában december 31-én megszûnt a szénkitermelés, következésképpen az iparûzési adó sem jár a településnek. Folyik a bánya környezetei helyreállítása, pénzt tehát nem remélhet a falu. Pedig most jól jönne az a 70 millió forintos iparûzési adóbevétel. Mint ismeretes, az önkormányzat 20,1 millió forinttal tartozik a bányának. ám van esély arra, hogy ez az összeg jelentôsen csökkenjen. Folyamatos párbeszéd folyik az önkormányzat és a Vértes Erômû Zrt között. Mivel 2014-ben már nem kapott iparûzési adót a település, ennek következtében (a tárgyalások eredményeképp), a tartozás 13.6 millióra csökkent. Az várható mondta a polgármester, hogy ez év végére ez az összeg tovább csökken 7,1 millió fontra. De még ez az összeg is csökkenhet 2016 végére. Volt az önkormányzatnak egy vesztes pere is, mégpedig egy csatorna beruházás kapcsán. A bíróság úgy döntött, hogy az önkormányzatnak a kamatokkal együtt 57 millió forintot kell kifizetnie. Lisztmayer János hangsúlyozta: a csatorna beruházás szerzôdése a legelônyösebb módon készült el, a lakosságnak mindenképpen kedvezô volt. A baj ott történt mondta, hogy a Magyar állami Kincstárnak (az elszámolás folyamán) 27 millió forintot ki kellett volna fizetnünk. Akkor ugyanis Lisztmayer János szerint a kamatok nem rakódtak volna az alapösszegre. Törô Gábor térségünk egyéni országgyûlési képviselôje és a település vezetôi, az 57 millió forintra a minisztériumban bejelentették igényüket egy állami A Pusztavámi képviselô-testület valamennyi tagja és a jegyzô, részt vett a falugyûlésen támogatásra. Az összeget Pusztavám Község Önkormányzata még tavaly december vége felé megkapta, néhány nappal késôbb át is utalta a Magyar állami Kincstárnak. Így az ügy lezárult! A polgármester ismét említést tett az utcabizalmi-hálózat kiépítésérôl. Mint választási programjában megfogalmazta, információkat vár a lakosságtól, mert vallja, hogy a valós gondokról autentikusan csak azok tudnak beszélni, akik át és megélik a hétköznapokat. Egy közös gondolkodást ajánlott a jelenlévôknek. Lisztmayer János a jövôrôl is beszélt. Elmondta, hogy Pusztavám jelenleg egy kistérségi rendszerben mûködik. Több olyan település is van a környékünkön, ahol nincs önálló önkormányzat. A gazdaságosság jegyében ezek a falvak beolvadtak más, egy erôteljesebb településbe, közös polgármesteri irányítással. Több falunak közös körjegyzôsége is mûködik kielégítôen. A polgármester nem zárta ki annak a lehetôségét, hogy Pusztavámnak és Mórnak közigazgatásilag közös polgármesteri hivatala legyen. Mindezt úgy kívánják Pusztavámon meglépni, hogy önállóságukat ne veszítsék el. Az erre vonatkozó tárgyalások elkezdôdtek, végsô döntés még nincs. Persze kínálkozik más lehetôség is. Kulcskérdés, hogy lehetséges-e pótolni a bánya által eddig fizetett iparûzési adóbevételt? A testület tagjaiban felmerült, hogy a korábban Pusztavámhoz tartozó, jelenleg Mórhoz csatolt ipari parkot a helyi képviselô-testület visszaperelje. Mint ismeretes, a Rába terültérôl van szó. Amennyiben sikerülne ezt a területet ismét Pusztavámhoz visszacsatolni, az ott lévô gyárban képzôdô nyereségbôl, iparûzési adó képzôdne Pusztavám javára. Folytatás a következô oldalon! 3. oldal március koszorúzás Hóesésben A Magyar Országgyûlés december 17-én a magyarországi németek elhurcolásának és elûzetésének emléknapjává nyilvánította január 19-ét, arra emlékezve, hogy 1946-ban ezen a napon hagyta el Magyarországot az elüldözött német lakosokat szállító elsô vonatszerelvény. 4. oldal kapcsolaterôsítô találkozó január 31-én (szombaton) délelôtt egy nagyszabású rendezvényt tartott, melynek célja a nickelsdorfi és pusztavámi civil szervezetek, valamint intézmények közötti együttmûködés és kapcsolat megerôsítése. 6. oldal 59 éve ôrzött 56 -os lyukas zászló Pintér István az 1956-os forradalmi események idején 14 éves fiúcska volt. Mint ismeretes, Kádár János november 4-én hívta be a szovjet csapatokat, akik heves harc árán túlerejükkel legyôzték a Pesti srácokat és így a Magyar Forradalom és Szabadságharc elbukott. 7. oldal tartalom: fizetnek a mozgóboltok is február 25-én tartotta soron következô testületi ülését. Egyebek mellett arról is döntött, hogy a mozgóáruknak is adót kell fizetniük.

2 Falugyûlés Pusztavámon Folytatás az elôzô oldalról! Fölmerült a kárpótlás ténye is, amely különbözô számítások alapján, 100 millió forint lenne az, amely úgymond járna Pusztavámnak. A falugyûlésen elhangzott a nyugdíjba vonuló fogorvos pótlása. Dr. Légrádi Gábor jegyzô ismertette a témával kapcsolatos információit. A lényeg: hamarosan új fogorvos látja el a betegeket. A polgármester kérdést intézett a falugyûlés résztvevôihez: mi a véleményük arról, hogy a helyi TV adás mûködjön-e a jövôben, vagy a Pusztavámi Krónika lással el információkkal a polgárokat. A felszólalók megnyilvánulásaiból az derült ki, hogy inkább az újság maradjon. Elhangzott, hogy a mûvelôdési ház évi mûködése és fenntartása 12 millió forintba kerül. Kiemelte: a ház jobb kihasználása érdekében ötleteket vár mindenkitôl. Szó volt a helyi civil szervezetek támogatásáról, amely 2014-tôl anyagi okok miatt megszûnik. Kivételt csak a polgárôrség és a sportkör élvez, bár ott is csökkentették a támogatás mértékét. Emmerlingné (Zsuzsika) helyi képviselô itt jelentette be, hogy a megszûnt Alba Takarékszövetkezet helyett hamarosan egy új bank jelenik meg a településen. A felszólalok több témát is érintettek: nincs a településen bölcsôde. Nem tudni mikor lesz hangzott a válasz. A katolikus templom melletti út, amely az útépítés során lezárásra kerül, kinyitják-e? Igen, de az idôpont még kérdéses mondta a polgármester. Felmerült egy lakó részérôl, hogy a nagy havazások idején az úttakarítás csupán egy nyomsávon történt. Kérte a felszólaló, hogy legalább két nyomsávban oda-vissza takarítsák az utakat. Úgy lesz! Sok lakóház elôtt a havas járdákat nem takarítják. Kiderült, hogy ezeket az épületeket nem lakják, de ahol A falugyűlésen igen sokan voltak lakják, a törvény kötelezi a lakókat a hó eltakarítására. Egy lakó a Fûrésztelep felé vezetô vasúti átjáró minôségét kifogásolta. Az útszakasz kátyús, igen elhanyagolt állapotban van. A felvetésre Pintér István alpolgármester válaszolt, de mint az Erdészet helyi igazgatója is elmondhatta, hogy az idei költségvetésükben már ott szerepel az erre az útszakaszra szánt összeg. Összesen 22 millió forint áll rendelkezésükre. Tavasszal a munkálatok elkezdôdhetnek. A Falugyûlés több mint két órán át tartott, ahol a lakók kérdéseire a polgármester, a jegyzô és a testületi tagok igyekeztek válaszolni. Nédó Géza Hitelfelvétel a mûködésre február 11-én tartotta meg soron következô nyílt testületi ülését, amelyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1. és a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttmûködési megállapodás felülvizsgálata. 2. A évi költségvetés elfogadása. 3. Egyebek. Az elsô napirendi pontban a következô megállapodás született. Együttmûködési megállapodás szabályozza a két önkormányzat kapcsolatát, mindazt a feladatot, amely a nemzetiségi önkormányzat törvényes mûködését, mûködtetését biztosítja. Ezt a megállapodást évente felül kell vizsgálni. Ennek a kötelezô felülvizsgálatnak tett a két testület eleget. A megállapodás tartalmában nem, csupán a jogszabályváltozásokban történt módosítás. A megállapodás szerint a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére havonta legalább tizenhat órában ingyenes helyiséghasználatot biztosít, biztosítja továbbá a mûködésük személyi és tárgyi feltételeit, így a testületi ülések elôkészítésének, valamint a mûködés, gazdálkodás, iratkezelés feladatait. A második napirendi pontban a testület megtárgyalta és elfogadta a évi költségvetés tervezetét. A tervezett költségvetés tartalmazza a kötelezôen ellátandó önkormányzati feladatokat, sajnálatos módon ezeken túlmenô kötelezettségvállalásokat az önkormányzat likvid helyzetére figyelemmel, nem foglal magában. Amint az az elôzô napi falugyûlésen is elhangzott, az önkormányzat a évi mûködését mintegy 60 millió forint éven belüli mûködési hitel felvételével volt kénytelen tervezni. A harmadik napirendi pontban Zombó Norbert képviselô jelezte, hogy a Településszerkezeti Terv (Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat) módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy a 8127 jelû út melletti egyes védôterület kiszabályozása a tényleges telekméretekkel nem egyezik. A testület a felvetést elfogadta és felvette a módosítandó ügyek közé. A település költségvetésének fôbb (sarok) számaira következô lapszámunkban térünk ki. Nédó Géza Testületünk elsô félévi munkaterve március: A évi költségvetés utolsó módosítása. Elôadó a polgármester. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetérôl. Elôadó a háziorvos és a védônô. A évi közbeszerzési terv elfogadása. Elôadó a polgármester április: Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról. A zárszámadás elfogadása. Elôzetesen tárgyalja a pénzügyi bizottság. Elôadó a polgármester. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetérôl. Elôadó: Mór város rendôrkapitánya, a körzeti megbízott, a helyi polgárôr egyesület elnöke. Nyelvoktatás Fejlesztésért Közalapítvány beszámolója a 2014-es évrôl. Elôadó a kuratóriumi elnök. Beszámoló a belsô ellenôrzések tapasztalatairól. Elôadó a jegyzô. A gyámügyi tevékenységrôl és a gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló beszámoló. Elôadó a jegyzô, a szociális társulás képviselôje és a családgondozó. A évi önkormányzati kitüntetô címek és díjak odaítélése (zárt ülés) év májusában nincs testületi ülés! Június: Tájékoztató az óvoda / iskola ös tanévrôl. Elôadó az intézményvezetô, tagintézmény vezetô. Beszámoló a többcélú társulási tevékenységrôl. Elôadó a polgármester. A év második féléves munkatervének meghatározása. Elôadó a polgármester. 2 Pusztavámi Krónika március

3 Koszorúzás hóesésben A Magyar Országgyûlés december 17-én a magyarországi németek elhurcolásának és elûzetésének emléknapjává nyilvánította január 19-ét, arra emlékezve, hogy 1946-ban ezen a napon hagyta el Magyarországot az elüldözött német lakosokat szállító elsô vonatszerelvény. Az Országgyûlés határozatában hangsúlyozta, tisztelettel adózik mindazok emléke elôtt, akiket a második világháború után a kollektív bûnösség igaztalan vádja és elve alapján üldöztek és hurcoltak el. Gerlinger Tibor: erôszakkal, brutálisan, embertelenül, mindenféle jogalapot nélkülözve ûzték el azokat, akik szorgos munkájukkal ezt a települést felépítették Az idôjárás nem volt kegyes február 9-én, amikor is a Pusztavámi Önkormányzat és a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében megkoszorúzták a tájház elôtt lévô kitelepítési emlékmûvet. A hatalmas hóesésben (megszámoltam), 22 fô vett részt a közös tiszteletadáson. (Többen is megtisztelhették volna e nemes eseményt. a szerk.). Elôször a magyarországi németek Himnuszát, majd a magyar Himnuszt hallottuk, ezt követôen Gerlinger Tibor, a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke emlékezett a magyar történelem egyik szégyenfoltjára. a kitelepítésekre februárjában mondta Gerlinger Tibor Pusztavám történetének a legdrámaiabb napjai zajlottak. Erôszakkal, brutálisan, embertelenül, mindenféle jogalapot nélkülözve ûzték el innen azokat, akik szorgos munkájukkal a települést felépítették. Sokszor felidéztük már e napok borzalmait, de megérteni máig nem tudtuk. Hogyan is történhetett meg mindez? Bár voltak elôzmények, mégsem hitte el senki, hogy még ez is bekövetkezhet. Az emberi gonoszság minden képzeletet felülmúlt. Rá kellett jönnünk, hogy a nemzet, a hit mögé bújva, meggyalázzák a haza, a nemzet, a hit legszebb értékeit, porig rombolva közösségeket, emberi méltóságot, évszázados tradíciókat. A II. Világháború végétôl, módszeres hajtóvadászat folyt a német nemzetségû fiatal férfiak ellen, akirôl azt feltételezték, hogy alkalmasak a bûnbak szerepére. Már akkor elkezdôdött a kollektív felejtés, ezúttal nem kívánt a nemzet önkritikusan szembenézni azzal, mi is történt az elôzô években. Ebben kinek-kinek a személyes tragédiája mellett, milyen személyes felelôssége volt. Kapóra jöttek hát a Magyarországon élô németek, akiket gonoszként, fel lehetett mutatni. Nem mi, hanem ôk tették azokat a szörnyûségeket, amelyek megtörténtek. Pedig nagyrészük a magyar hadseregben harcolt, pontosan ugyanúgy, mint bárki más. Ez a dráma, soha ki nem törölhetô nyomokat hagyott az egyének és családok életében. Még évvel a történések után is, ez lett az elsô, meghatározó és hátborzongató negatív élmény, ami elôször emlékezetünkbe jut. Nem szabad átadni magunkat a szívós propagandának, a tények tudatos elferdítôinek. Jól tudják ennek a receptjét a szélsôséges pártok ideológusai. Gondoljunk csak azokra a felmérésekre, amelyek döbbenetes eredményeket tárnak elénk a hazai közvélemény elôítéletességérôl. A kisebbségek elleni türelmetlenségrôl. Ezért kell makacsul emlékeznünk újra és újra arra, ami Pusztavámon történt 1948-ban mondta Gerlinger Tibor. Macher János egykori kitelepített német nyelven emlékezett a korabeli kitelepítésekre, gyötrelmeikrôl, szenvedéseikrôl, megaláztatásaikról. A megemlékezés végén Lisztmayer János Pusztavám Község polgármestere és dr. Légrádi Gábor a település jegyzôje megkoszorúzta a kitelepítési emlékmûvet. A helyi németség képviseletében Gerlinger Tibor, Möllmanné Stahl Erzsébet és Macher János helyezték el a megemlékezés virágait. N. G. Lisztmayer János polgármester és dr. Légrádi Gábor is megkoszorúzta a kitelepítési emlékmûvet Házasságkötés: Takács Andrea Fersch Ferenc (február 14.) Születés: Koncz László Zalán anyja neve: Kiss Anita (február 24.) Anyakönyvi hírek február Haláleset: Kluber Antalné született: Kemele Julianna (február 19.), Mosberger Józsefné született: Baruts Johanna (február 21.) Egy százalék a táncosoknak Tisztelt Pusztavámi lakosok! Amennyiben a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoportot az adójuk 1%-ával támogatni kívánják, kérjük, a bevallásukban a megfelelő rovatban ezt az adószámot beírni szíveskedjen: Köszönettel a tánccsoport vezetősége. Tisztelettel: Stettner Attila az egyesület elnöke Pusztavámi Krónika március 3

4 Kapcsolaterôsítô találkozó A kapcsolatépítô találkozón Gerhard Zapfl Nickelsdorf polgármestere, Unger Viky tolmács, Lisztmayer János Pusztavám polgármestere ismertette a tervezett programot január 31-én (szombaton) délelôtt egy nagyszabású rendezvényt tartott, melynek célja a nickelsdorfi és pusztavámi civil szervezetek, valamint intézmények közötti együttmûködés és kapcsolat megerôsítése. Ezen a fórumon részt vett Gerhard Zapfl Nickelsdorf polgármestere, Lisztmayer János Pusztavám polgármester, valamint a két település képviselô-testületének tagjai, intézmények, civil szervezetek képviselôi. Hivatalos egyeztetô fórummal kezdôdött a találkozó a Pusztavámi Mûvelôdési Ház nagytermében. A házigazdák nevében Lisztmayer János köszöntötte a megjelent osztrák és magyar vendégeket. Elmondta: a mai nap programja, hogy a két településen élô civil szervezetek vezetôi jobban megismerjék egymást, s ha van rá mód és lehetôség, jövôbeni programjukat egyeztessék egymással. Lisztmayer János elmondta, hogy Gerhard Zapfllal a múlt év decem- Pusztavámon, a Dózsa György utcában lévô keresztnél koszorúzott Gerhard Zapfl Nickelsdorf polgármestere, Gerlinger Tibor a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselôje, Törô Gábor a térség parlamenti képviselôje és Lisztmayer János Pusztavám polgármestere berében egy találkozójuk során állapodtak meg. Egy testvérvárosi kapcsolat akkor mûködik jól, ha az ott élô emberek rendszeresen találkoznak, és párbeszédet folytatnak egymással mondta a pusztavámi polgármester. Ezt követôen a napi programot ismertette a jelenlévôkkel. Gerhard Zapfl Nickelsdorf polgármestere szólásra emelkedett és a következôket mondta: Köszönjük a meghívást, nagy szeretettel jöttünk ismét Pusztavámra. Ezt követôen ô is bemutatta delegációja tagjait. Itt ismerhettük meg egyebek mellett Erich Weisz urat, Nickelsdorf alpolgármesterét, valamint azt a Nickelsdorfban magyar nyelvet tanító tanárnôt, aki magyar anyanyelvû. Az osztrák polgármester úgy fogalmazott, hogy elkötelezettek abban, hogy aki akar, tanulhasson magyarul. Kiemelte, hogy mindkét településen fontos a nyugdíjas klubok mûködtetése, s a jövôben is lát esélyt arra, hogy ez a kapcsolat tovább folytatódjon. A nickelsdorfi önkormányzatnál alkalmaznak egy fiatalembert, akinek az a munkája, hogy a fiatalságnak különbözô programokat szervezzen. Feladatul kapta, hogy nyisson Magyarország irányába, különösen Pusztavám felé. A delegáció tagja volt az osztrák néptánc-csoport vezetôje is, aki a pusztavámi néptánc-csoporttal szoros kapcsolatot ápol (immár 25 éve), és ez így lesz a jövôben is. Gerhard Zapfl Nickelsdorf polgármestere ezúton hívta meg a pusztavámi embereket arra az ünnepégre, amelyet az Ausztriában mûködô magyar szervezet rendez március 15-e alkalmából. Mint mondta, jöjjenek, s az ünnepség után, mulassunk együtt. (Egy osztrák ember szájából ez a mondtat nagyon szépen hangzott. a szerk.) A két delegáció tagjai még a délelôtt folyamán meglátogatták a mûve- Gerhard Zapfl Nickelsdorf polgármestere az evangélikus temetô bejáratánál lévô felújított keresztet koszorúzta meg lôdési házban próbáló Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekart. A program szerint keresztszentelésre került sor a három történelmi egyház részvételével. Elôbb a Dózsa György utcában felállított emlékmûnél találkoztak, majd szintén ökomenikus istentisztelet keretében, az evangélikus temetô bejáratánál lévô felújított keresztnél koszorúztak. Közremûködött mindkét helyen a Német Nemzetiségi Énekkar. A koszorúzáson megjelent Törô Gábor, térségünk parlamenti képviselôje, valamint Gerlinger Tibor a helyi németség képviseletében, akik mindkét kereszt talpazatánál virágokat helyeztek el. A hivatalos program után disznótoros ebéd várta a vendégeket a mûvelôdési házban. Vendéglátó ez alkalommal a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat volt. Az ebéd alatt és után, kisebb-nagyobb csoportok alakultak és egy jó pohár borocska mellett egyeztették a két település programjait. Nédó Géza Koszorúzás március 15-én Pusztavám Község Képviselő-testülete, március 15-én (Vasárnap) 10 órai kezdettel, a Művelődési Ház előtti téren (a Március 15-i emlékműnél), ünnepi megemlékezést tart az március 15-i események tiszteletére. Beszédet mond: Lisztes János Pusztavám polgármestere. A megemlékezés után koszorúzásra kerül sor. Kérünk mindenkit, ünnepeljük meg együtt a 167 évvel ezelőtti eseményeket, és a Magyar Forradalom és Szabadságharc kezdetét. A két delegáció tagjai a nap végén, egy közös vacsorán vettek rész 4 Pusztavámi Krónika március

5 Nemzetiségi Hét 2015 Óvoda Tikverôzés A nemzetiségi önkormányzat támogatásával az óvoda és az iskola felvállalta, hogy reflektorfénybe helyezi a régi pusztavámi ôseink életét, hagyományait, szokásait. Ezeknek a hagyományoknak a gyökere egészen mélyen vonul, így 2015-ben még mindig tisztelettel és szeretettel emlékezhetünk vissza szüleinkre, nagyszüleinkre, dédszüleinkre. Az ô életük, az akkori kultúra, az akkori szokások érteket teremtettek, szilárd alapot adtak nekünk, pusztavámiaknak. A mai kornak tudva levô, hogy máshol helyezkednek az értékhatárai, de ettôl függetlenül mégis jó idônként megállni, és egy kicsit visszagondolni azokra az idôkre, amikrôl igazán csak nagyszüleink, dédszüleink tudtak hitelesen mesélni. Ôk, akik megélték az akkori korban levô szépségeket, a kor nehézségeivel ötvözve. Ôk, akikrôl ma 2015-ben is mindenki tisztelettel, és legyünk ôszinték, egy kicsit elcsuklott hanggal beszél. A 2015 évi Nemzetiségi Hét megnyitása az óvodában történt. A megnyitón vendégeink között köszönhettük Lisztmayer János polgármester urat, Stettner Attila alpolgármester urat, Gerlinger Tibort a nemzetiségi önkormányzat elnökét, Macher János urat, aki szívén viseli a német nemzetiség sorsát, az intézmények vezetôit Visztné Kemele Szilviát, Leitner Andreát, és nem utolsó sorban Möllmann Erzsébetet, aki nagyon aranyos történeteket mesélt az ô gyermekkoráról, amit gyermekeink érdeklôdéssel fogadtak. Köszönjük Erzsi néninek, hogy idôt szánt ránk! Nagy érdeklôdéssel fogadtuk a történeteket, stílusából adódóan képzeletben részt vehettünk egy régi hó szikrázós, csilingelôs, de megfelelô öltözék hiányában, fagyos, lovas szánkózáson! A megnyitó és a mese után került sor a Fénykép kiállítás megtekintésére. Fotókiállítást a családok segítségével oldottuk meg. Nagyon szép és érdekes fényképeket sikerült gyûjtenünk. Különösen érdekes volt összehasonlítani a mai kor fényképeivel. Kedden régi típusú játékok készültek rongyból és csutkából. Most már évek óta az a tapasztalatunk, hogy ezekkel a játékokkal a gyerekek sokkal kreatívabban játékra képesek, mint amikor a színes játékok kavalkádjából válogathatnak. Eljött az az idô, amikor a régi típusú játékok hatnak az újdonság erejével. Szerdán finomabbnál finomabb sütemény illat lengte be az ovi folyosóját és csoportszobáit. Szintén a gyerekekkel közösen készítettek az óvoda dolgozói leveles-tésztából lekváros sütit és a cicás csoportos gyerekek nagy örömére, bohóc linzert. Csütörtök a táncról szólt. Macis csoportosaink a helyi német nemzetiségi énekkar közremûködésével, egy régi téli délutáni hangulatot idéztek fel. A jó meleg szobában a nénik és bácsik diót törtek. Diótörés közben úgy, mint régen, megbeszélték az élet nagy dolgait, és elénekelték kedvenc dalaikat. Nagyon remek hangulat alakult ki, együtt táncolt felnôtt és kisgyermek egészen sötétedésig. Pénteken került sor az óvoda részérôl a Nemzetiségi Hét zárására. Ajándékul az óvónôk hívták a gyerekeket meseszínházba. Idén a Békakirály meséjére esett a választás, amit mi felnôttek játszottunk el ovisainknak és a hozzánk érkezô vendégeknek. A Nemzetiségi Héttel, Gyermekkor régen mottónknak eleget téve, közös élményekkel gazdagodva, tudásunkhoz mérten mindent megtettünk annak érdekében, hogy a falura jellemzô német nemzetiségi hagyományokat ebben a témakörben felelevenítsük. Köszönet mindenkinek, aki segítette munkánkat, hogy gyermekeinknek egy szeletet adhassunk a régi pusztavámra jellemzô gyermekkorból! Brücklné Staudt Mónika Február 17-én a pusztavámi harmadik és negyedik osztályosok ellátogattak Mohára, ahol egy régi népszokást nézhettek meg. Illetve részesei lehettek. Moha egy kicsiny, négyutcányi falu Fejér megyében. Ez a kis közösség tartja életben évszázados hagyományát: a tikverôzést. A húshagyó kedd a farsang utolsó napja. Minden évben ezen a napon öltik magukra a év körüli mohai legények tradicionális maskaráikat, hogy a helyi szokáshoz híven elbúcsúztassák a telet. A maskarákba bújt alakoskodók végigjárják a falut, és a házaknál elvégzik a télûzô varázslatukat. Cserébe a falubeliek tojással ajándékozzák meg ôket. A maskarások legismertebb figurái a rongyos bohócok. Ruhájukat, kalapjukat gazdagon díszítik színes rongyszalagokkal és fekete maszkot viselnek. A két legfiatalabb alakoskodó lánynak öltözik, a régi falusi divatnak megfelelôen. Fejükre babos kendôt kötnek. A tikverôzô menetet házról házra a szalma-török vezeti. Az ô bô fehér ruháját, szalmával tömik ki. Fején kucsmát hord, botján láncot csörget. Elengedhetetlen kelléke az egészséghozó fokhagymafüzér. Az utóbbi években szerencsehozó résztvevôje lett a kéményseprô. Ma már nagy népszerûségnek örvendenek a hagyományôrzôk, amihez a média érdeklôdése is nagyban hozzájárul. A környezô településekrôl sok iskolás és óvodás gyermek érkezik minden évben, hogy részeseivé váljanak a télûzô varázslatnak. A színes rongyos bohócok mindenki arcát bekenik korommal! Mindenki sorra kerül a nap folyamán, akárhányan is vannak. Még a falun átutazókat sem kímélik. Aki elfut, utolérik. Aki elbújik, elôkerítik. Arc nem maradhat fehéren tikverôzésen a faluban. De mi is valójában az a TIKVERÉS? A fogadó házaknál a tikverôzôk jelképesen megütögetik a tyúkokat és bekormozzák a bôséges tojásáldás reményében. Jellegzetes étele a vendégváró farsangi fánk. A tikverôzés hagyományát az alakoskodók adják tovább egymásnak. Generációk követik egymást a népszokás ápolásában. Az esemény szervezésében és megvalósításában lelkesen veszik ki részüket a helyi önkéntesek. Köszönetünket fejezzük ki Zsófi néninek, aki beengedett bennünket az udvarába, s így közelrôl szemügyre vehettük a tikverôzést. Pisch Gizellának, aki megvendégelte a pusztavámiakat a farsangi fánkkal és üdítôvel. A kísérô tanárnôknek, Anikó néninek, Judit néninek és Noémi néninek. Dobos Eszter A polgárôrség elérhetôségei Kérjük a tisztelt pusztavámi lakosságot, hogy szükség esetén, az alábbi telefonszámon és címen keressék polgárôreinket: Limbacher Róbert szolgálatvezetô: Finta János elnök: Fogadónap A Pusztavám Község Polgárôr Egyesülete felvételt hirdet tagjai sorába. Kérjük, hogy aki kedvet érez a polgárôr szolgálatra, bûnmegelôzés céljából, az jelentkezzen Finta János elnöknél. Elérhetôségek: T.: , Felhívjuk a pusztavámi lakosság figyelmét, hogy Lisztmayer János polgármester és Stettner Attila alpolgármester fogadónapja, hétfôn 8 órától 14 óráig tart. Kérjük a megadott idôpont betartását. Interneten is A Pusztavámi Krónika a településünk honlapján is olvasható. Elérhetôség: Német Nemzetiségi Hét az óvodában Pusztavámi Krónika március 5

6 59 éve ôrzött 56-os zászló Egy ember belsô tartásáról, attitûdjérôl sokat elárul, hogyan viselkedik a hétköznapokban, vagy kritikus pillanatokban. Milyen döntésre képes? Bátran meri-e vállalni az ütközéseket, a konfliktusokat, a vitákat? Szembe mer-e nézni az élet kihívásaival, megtalálja-e a megoldás kulcsát? Valljuk be: életünk folyamán sokszor találjuk szembe magunkat kényes, kiélezett szituációkkal, amikor döntenünk kell. Pintér István pusztavámi nyugdíjas egy ilyen pillanatra 59 éve tisztán emlékszik. Ebbôl 34 évet ha nem is félelemben, de óvatosan, elôvigyázatosan töltött. A rendszerváltozás hozta el számára a nyugalmat, s nagy titkát azóta, gyermekeivel is megosztotta. Pintér István az 1956-os forradalmi események idején 14 éves fiúcska volt. Mint ismeretes, Kádár János november 4-én hívta be a szovjet csapatokat, akik heves harc árán túlerejükkel legyôzték a Pesti srácokat és így a Magyar Forradalom és Szabadságharc elbukott. István bácsi a bukást követô napok egyikén társaival a Kossuth utcán lévô fahíd közelében játszott, amikor egy csapzott, lesoványodott civil csoportra lett figyelmes. Társai hazarohantak, István bácsi azonban bevárta a sereget, akiknél dobtáras géppisztolyt látott. Megszámolta ôket: 27-en voltak, köztük három lány, szintén fegyverrel a kézben. Koruk változó volt: évesig, többen egyetemisták, fôiskolások. Néhány mondatot az egyik átlôtt vállú, vérzô forradalmárral szót ejtett, így kiderült, hogy Budapestrôl menekültek és Ausztriába tartanak. A sebesült forradalmár a megszeppent gyereknek átnyújtott egy (kb.) 1 méter-szer egy méteres mélyvörös zászlót, amelynek a közepén egy tenyérnyi köralakú lyuk tátongott. Fogd ezt a zászlót, és senkinek sem add oda. Ez a mi csapatunk lobogója, ez alatt harcoltunk Budapesten. Sajnos a várost az oroszok szétlôtték, sok a halott. Bennünket egy orosz különítmény üldöz, hamarosan itt lesznek. Jól rejtsd el ezt a zászlót, vissza fogok jönni érte mondta, majd Kisbér irányába, az erdôn át elindult társaival. István bácsi a kabátja alá tûrte a zászlót, vigyázva arra, hogy senki meg ne lássa. Az árokban, a fahíd alatt húzódott meg, mert idôközben odaértek az üldözôk. Két tehergépkocsit látott, s azon összesen legalább 40 orosz katona ült. Egyértelmûnek látszott, hogy a magyar forradalmárok után kutatnak. Odahaza a nagyapja vette észre a kidomborodó kabát alatt rejtegetett csomagot. Mi ez? Honnan szerezted? s már húzta is ki a zászlót unokája kabátja alól. István bácsi elmesélte a történetet a nagyapjának, aki türelmesen végighallgatta. Az öreg figyelmeztette unokáját, hogy nagy veszélynek teszik ki magukat, ha itt a pufajkások, vagy az oroszok megtalálják ezt a zászlót. Nem tudsz semmit a zászlóról, én meg azonnal elégetem. Menj be a házba és ne gyere ki förmedt rá a nagypapa. István bácsi belenyugodott a nagypapa döntésébe, bár erôs lelki ismeretfurdalást érzett a vérzô magyar forradalmár fiúval szemben, hiszen neki ígéretet tett a zászló megôrzésére. Nagypapa azonban határozott kemény ember volt, nem tûrte az ellenszegülést. Teltek múltak a napok, már et írtak, amikor koratavasszal, István bácsi és az egyik barátja, kismotorral Kisbérre mentek át. Egy kocsmába tértek be, s a felôl puhatolóztak, hogy tavaly decemberben látott-e valaki menekült magyar fiatalokat. A kocsmáros jólélekkel félrehúzta, s óvatosságra intette ôket: Ilyen kérdéseket nem szokás feltenni. Itt senki nem járt, nem láttak senkit, különben is, ha valaki meghallja, hogy ti kik után kutattok, meggyûlhet a bajotok. Meglepôdtek az ôszinte kocsmároson, kicsit még örültek is, hogy hivatalos ember nem hallotta kérdésüket. Már kifelé tartottak az ivóból, amikor egy szakálas, igen elhanyagolt külsejû atyafi, megszólította ôket. Suttogva így szólt: Én tudok azokról a forradalmárokról. Fizessetek egy deci pálinkát és egy üveg sört, mindet elmondok. Úgy is történt. Az öreg megkapta az itókát, majd egy mondattal felelt. A két pusztavámi fiú itt tudta meg, hogy az elcsigázott, több napja harcoló magyar forradalmárokat az orosz gárda a Kisbértôl nem messze lévô Ete és Hanta közti akácosban elfogta, bekerítette, és mind egy szálig lemészárolta. Még aznap érkezett egy teherautó, a holtesteket a platóra dobták és ismeretlen helyre szállították. Igazat mondott a szakállas vénember mondja István bácsi szomorúan maga elé nézve. Megkérdeztem tôle, hogy hány teherautón érkeztek az oroszok? Kettôn vágta rá a szemtanú. István bácsi ekkor már tudta, hogy ugyan arról a csoportról van, akiket Pusztavámon látott. Az öreg Novák nagypapa haldoklott. Magához hívatta unokáját, s halálos ágyán elmondta, hogy a zászlót akkor mégsem égette el, hanem a padláson egy olyan helyre dugta el, hogy azt ember fia soha meg nem találja. István bácsi kétszeresen is sírt aznap: meghalt a nagyapa, de végre megtudta, hogy a zászló nem semmisült meg. Könnyei a fájdalomtól és egyúttal az örömtôl potyogtak. Szeretett nagypapa eltávozott, ám a zászló megvan. Napokig kereste a zászlót, míg végül rábukkant. Azóta ôrzi, mint egy kincset. Nem próbálkozott túladni ezen a zászlón? kérdeztem a most 72 éves István bácsit. Jártam a Terrorháza Múzeumban, ott eltudnám képzeli a végleges helyét. Wittner Máriának az 56 -os halálraítéltnek, országgyûlési képviselônek írt egy levelet Ilike, a felségem. Ebben kérte velem egyetértésben, hogy fáradjon el Pusztavámra Lezsák Sándorral, az országgyûlés alelnökével, ahol átadnánk részére a zászlót, elmesélve a hozzá tartozó történetet. Itt nyilvánosan arra kértük volna a képviselôasszonyt és az alelnök urat, hogy tekintélyüket latba vetve juttassák el a zászlót a Terrorháza Múzeumba. Mária felhívott bennünket telefonon, s ô azt ajánlotta, hogy a Lakitelken lévô 56 -os Múzeumban helyezzük el a zászlót. Az ügy ezen a ponton megrekedt. Pintér István: Nálam jó helyen van a zászló Addig mi lesz a zászló sorsa? vetem közbe. Ôrzöm, ahogy eddig is tettem. Nálam jó helyen van. Szeretném a világ tudomására hozni, hogy volt 1956-ban egy egyetemista csapat, akik utolsó lôszerig harcoltak az oroszok ellen. Hôsök voltak ôk, akiknek nevét nem ismerjük. Szüleik sem tudják, hogy mikor, milyen körülmények között estek el. Ismeretlen helyen alusszák örök álmukat. Mi lesz a zászlóval? Gyerekeim tudnak az esetrôl, s talán halálom után, ôk tovább ôrzik a zászlót és annak titkát. A zászló a becsület, a tisztesség jelképe minden nációnál. Sajnos mi magyarok, nem minden esetben gondoljuk így. István bácsi viszont igen! Nédó Géza Fotó: a szerzô Locsolóbál Pusztavámon Énekkaros találkozó Pusztavám Község Polgárôr Egyesülete szervezésében április 5-én (vasárnap), jótékonysági Locsolóbált rendeznek a pusztavámi Mûvelôdési Házban. A bálon a szórakozást a BEATANG zenekar biztosítja. A szponzorok felajánlásával értékes tomboladíjakat nyerhetnek a vendégek. Minden érdeklôdôt, szeretettel vár a rendezôség. Helyfoglalás a ös, valamint a es telefonokon lehet. Kedves Olvasóink! Tisztelettel meghívjuk Önöket április 18-án 17 órakor kezdôdô XII. Énekkaros Találkozóra. Helyszín: Pusztavám Mûvelôdési Ház. Fellépô csoportok: Német Nemzetiségi Kórus Szigetszentmárton, Pacsirtakórus Geresdlak, Máriahalomi Dalkör Máriahalom, Német Nemzetiségi Énekkar Gánt, Rozmaring Népdalkör Etyek, Német Nemzetiségi Énekkar Pusztavám. Az esti vigassághoz a zenét a Vértessomlói Heimat töne Kapelle zenekar szolgáltatja. A csoportok mûsorideje maximum 15. perc. Minden kedves vendéget szeretettel várunk! 6 Pusztavámi Krónika március

7 Ne égessünk gumit, vagy mûanyagot Tájékoztató az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól. A levegôvédelmérôl szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. -a értelmében tilos a lég-szennyezés, valamint a levegô lakosságot zavaró bûzzel való terhelése, továbbá a levegô olyan mértékû terhelése, amely légszennyezést okoz. Továbbá a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 27. (2) és (3) bekezdései szerint (2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítô jogszabályban foglaltaknak nem megfelelô berendezésben történô égetése, a háztartásban keletkezô papírhulladék, és veszélyesnek nem minôsülô, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történô égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minôsül, ha a hulladék az elemi kár kivételével,bármilyen okból kigyullad. (3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos. Ebbe a tevékenységi körbe tartozik az illegális hulladékégetés. Pusztavámi Krónika március Foltvarró tanfolyam Foltvarró - Patchwor tanfolyam indul a Pusztavámi Mûvelôdési Házban március 22-tôl. A tanfolyamot Maronné Andrea fogja tartani, akinek nagy gyakorlata és tapasztalata van ezen a területen. A tanfolyam összesen hat alkalmat foglal magába. A foglalkozás ideje egyenként két és fél óra lesz. Vasárnapi napokon tól 17 óráig tart. A tanfolyam összes költsége Ft/fô. Ez a díj magába foglalja Manapság nagyon sokan a takarékosság jegyében, visszaállították a régi kályháikat, és fûtenek szénnel, fával és egyéb tüzelésre alkalmasnak vélt anyagokkal. A tendencia kissé visszafelé fordítja az idôt, elfelejtve, hogy ezen anyagok égetésekor keletkezô füst igen nagymértékben egészségkárosító lehet. Manapság szinte áttekinthetetlenül sokféle mûanyagot használunk. Mûanyag van a ruháinkban, a bútorainkban, a mûszaki cikkeinkben, mûanyaggal festjük, tapétázzuk falainkat, és mûanyaggal csomagolunk. A fahulladékok nagy része különbözô gyanta és lakk maradványok mellett faanyagvédô anyagokat biocidokat is tartalmazhat, amelyekbôl a nem tökéletes égés során szintén egészségkárosító anyagok szabadulnak fel. Papír és karton égetésekor a felíratok toxikus fém tartalma szennyezi a környezeti levegôt. Régi farostlemez hulladékok elégetése során arzén és króm kibocsátással kell számolni. Ne égessünk tehát: gumikat és mûanyagokat, mert ezek az egészségre nézve a leg károsabbak. az alapanyagot, a cérnát, és a töltetet. Kérjük, hogy aki kedvet érez ennek az egyre divatosabb varrási technikának, az elsajátításhoz jelentkezzen a 22/ es telefonszámon. Ezzel a foltvarrási technikával ágytakarók, falvédôk és egyéb dísztárgyak, figurák készíthetôk el. A tanfolyam megfelelô számú jelentkezô esetén indul el. Jelentkezz bátran! Orvosi rendelés Rendelési idő: Minden nap: 8 órától 12 óráig. Hétfőn és csütörtökön: 15 órától 16 óráig * 8 9-ig: gyermekeknek előjegyzés nélkül! 9 12-ig felnőtteknek, csak előjegyzéssel. A délutáni rendelésre a munkából jövőket várjuk! Még gyógyszeríratásra is kell időpontot kérni! Az orvosi rendelő telefonszáma: 22/ * Dr. Csillag Márta: 30/ * Fizetnek a mozgóboltok is február 25-én tartotta meg soron következô testületi ülését, amelyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: Beszámoló a képviselôk vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségérôl. Új szociális rendelet megalkotása, rendkívüli települési támogatás bevezetése. Piachasználat szabályozása. Közterületek használatáról szóló rendeletmódosítása. Általános Iskola felvételi körzethatárok véleményezése. Egyebek. Lisztmayer János polgármester úr betegsége miatt az ülést Stettner Attila alpolgármester vezette le. Az 1.) napirendhez: A képviselô-testületi ülést megelôzôen, tárgyalt az Ügyrendi Bizottság. Elnöke tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy a képviselôk eleget tettek a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek. A 2.) napirendhez: március 1-étôl módosult a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló, többször módosított 16/2005. (XII.15.) önkormányzati rendeletünk, törvényi módosítás következtében megszüntetésre került az önkormányzati segély intézménye, a méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás és a lakásfenntartási támogatás és ezzel párhuzamosan rendkívüli települési támogatás került bevezetésre. A Móri Járási Hivatalhoz került át az aktív korúak ellátása. A polgármester, a képviselô-testület által A Pusztavámi TC hírei Megkezdte felkészülését a Pusztavámi TC a 2014/2015-ös bajnoki szezonra. Januárban, az idôjárási helyzet miatt, túlnyomórészt teremben edzett minden korosztály. Köszönjük Visztné Kemele Szilvia közremûködését a tornaterem biztosításában. Néhány edzômérkôzést is játszott a csapat, méghozzá igen kemény ellenfelekkel szemben: Eredmények: Mór-Pusztavám 6-0, Oroszlány-Pusztavám 2-8, Oroszlány-Pusztavám 3-1. Komoly eredménynek számít, hogy a decemberi, Móron megrendezett Ismét jobb agyféltekés rajztanfolyam indul a Pusztavámi Mûvelôdési Házban. A tanfolyam idôpontja: március és április 2. (a tavaszi szünet ideje alatt) reggel 8 órától délután 15 óráig. Rajztanfolyam átruházott hatáskörben rendkívüli települési támogatást nyújt a rendkívüli élethelyzetbe került család, vagy személy részére. A 3.) napirendhez: A képviselô-testület meghatározta a piac használatának rendjét és térítési díjait. A rendes piaci napok hetente hétfô, kedd, szerda és péntek lesznek, csütörtökönként pedig helyi ôstermelôi piacot tartunk, minden esetben 8-16 óra között. A helyi ôstermelôknek lehetôséget biztosítunk minden hónap harmadik szombatján 8-12 óra között ôstermelôi piac tartására. Az árusok rendes piaci napon, alkalmanként 1500,- Ft/12 négyzetméter (egy elárusító hely) mértékû díjat (helypénzt) kötelesek fizetni, az ôstermelôknek. Ôstermelôi piaci napon az árusítás térítésmentes! A 4.) napirendhez: A képviselô-testület a mozgóbolti tevékenységgel kapcsolatosan módosította közterület használati rendeletét, amelynek értelmében a mozgóbolti tevékenységet folytatóknak 1500,- Ft/alkalom/ gépjármû közterület használati díjat kell fizetniük április 1-étôl. Az 5.) napirendhez: A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. Ezen törvényi kötelezettségünknek eleget tettünk. A Pusztavámon kijelölt iskola a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája, amely intézménynek ezúton is kívánunk a jövô évtôl is jó munkát, sok felvételizô, itt tanuló diákot! teremtornán az 1. helyen végeztünk. A felnôtt csapat keretében néhány változás történt. Érkezett: Hadnagy Péter, Bordács Róbert, Ritter Zoltán. A Fejér megyei II. osztály bajnoki nyitány március 1-én megkezdôdött, csapatunk Kajászón játszotta idei elsô mérkôzését, melyrôl a következô Pusztavámi Krónikában számolunk be. Az elsô hazai mérkôzés március 8-án lesz, hazai környezetben. Az ellenfél Pákozd csapata lesz. Csordás Mihály a PTC elnöke A tanfolyam díja forint, mely minden eszközigényt magában foglal. Várunk minden kedves érdeklôdôt. Jelentkezni elôzetesen is lehet a 22/ es telefonszámon. L. A. 7

8 Nemzetiségi hét az iskolában A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatásával, az iskolai nyelvi munkaközösség szervezésében évrôl évre egyik kiemelkedô programsorozatunk a Nemzetiségi hét. Február 7-én (hétfôn) reggel az iskola aulájában berendezett kiállítás megnyitójával vette kezdetét Nemzetiségi hetünk. Felhívásunkra igazán sok régi konyhai használati eszközt kaptunk a falu lakóitól, így gazdag anyaggal vártuk az érdeklôdôket. A megnyitóra az 1. osztályosok német nyelvû dalos-verses elôadással készültek. Az idei projekthét témája a Régi konyha volt. Mind az alsó, mind a felsô tagozatosokkal, változatos módszerekkel dolgoztuk fel a német népismeret és német órák keretében, a régi konyhai életet. A gyerekekkel ellátogattunk a Faluházba, fotókat készítettünk, ezt követôen pedig játékos formában (németül, és nyelvjárásban) igyekeztünk elsajátíttatni velük a tárgyak nevét. Kedden (február 8-án) a hagyományos kvircedli készítés, és formázás várta diákjainkat. Mindenki ügyesen segédkezett a sütemény elkészítésében. Szerdán (február 9-én), a hagyományos táncházunkon kicsik és nagyok töltötték be a tornatermet. A vidám mulatság után, nagy sikert aratott tanulóink körében az elôzô nap elkészített kvircedli, kakaóval. A kukoricamûvelést megismertetô egész évet átfogó projektünk keretében az ôsszel leszedett kukoricát a 2. osztályosok népismeret óra keretében lefosztották, és a csuhét felhasználva csütörtök délelôtt (február 10-én) csuhévirágot készítettünk az alsó tagozatosokkal. A felsô tagozatosokat már komolyabb feladat megoldására biztattuk: ôk a régi konyha alaprajzát tervezték és rajzolták németórákon. A farsangi szokások megismertetésének részeként tanulóink húshagyó kedden Mohára látogattak, ahol részesei voltak a 2011 óta a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén is szereplô mohai tikverôzésnek. Köszönjük a szülôknek, nagyszülôknek, hogy a kiállítás anyagának összeállításában segítségünkre voltak: Almádi Lászlóné, Auer Józsefné, Pusztavámi Józsefné, Macher Mátyásné, Jakab Jánosné, Unger Jánosné, Vécsei Józsefné, Bors Erzsébet, Magdáné Hargitai Katalin, Molnár Erika. További segítôink voltak: Farkas Mihályné, Kemele Istvánné, Krebsz Pálné (Erzsi néni), Pratsler Jánosné. Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô Készül a kvircedli A farsangi szokások megismertetésének részeként tanulóink húshagyó kedden Mohára látogattak Tisztelt Támogatók! Sikeres szereplés a megyei döntôn Tisztelt Pusztavámiak! A Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítványhoz az elmúlt évben befolyt adó 1%-át ( Ft) 2 tanterem (1. és 5. osztály) festésére fordítottuk. Köszönjük felajánlásukat! Kérjük, az alapítványon keresztül támogassák iskolánkat 2015-ben is! Tisztelettel: Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô Kedvezményezett adószáma: Kedvezményezett neve: Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány Nyílt nap az iskolában! Március 21-én (szombaton) nyílt napot tartunk iskolánkban! Szeretettel várjuk a kedves szülôket, hozzátartozókat az 1 3 tanórára. Az egyes osztályok egyéni órarendjérôl külön értesítést küldünk, illetve honlapunkon tájékozódhatnak róla! Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô Tavaszi szünet helyi rendje A tanév helyi rendjébe meghatározottak alapján a tavaszi szünet a következôképpen alakul iskolában: Tavaszi szünet: ig Utolsó tanítási nap: kedd Elsô tanítási nap: csütörtök Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô A Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Regionális Irodája, a Móri Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Táncsics Mihály Gimnázium a 2014/2015-ö tanévben, a móri Táncsics Mihály Gimnáziumban rendezte meg február 7-én a megyei német nyelvû vers- és prózamondó versenyt. A gyerekek több kategóriában versenyeztek. Az idei tanévben valamennyi tanulónk nyelvjárás kategóriában mérte Az idei tanévben valamennyi versenyzônk német nyelvjárás kategóriában mérte össze tudását és sikeresen szerepeltek össze tudását. Büszkén mondhatjuk, hogy a felkészülésbe befektetett munka meghozta gyümölcsét, hiszen mindannyian tovább jutottak a március 27-én Mosonmagyaróváron megrendezésre kerülô Nyugat-magyarországi döntôbe. Eredményeink nyelvjárásban: 1 2. osztályosok: 1. helyezett: Leitner Anna 2. helyezett: Frey Péter 4. helyezett: Hadnagy Bálint 3 4. osztályosok: 1. helyezett: Leitner Balázs 5 6. osztályosok: 1. helyezett: Kluber Rita 2. helyezett: Grósz Vilmos Ezúton szeretnék köszönetet mondani valamennyi felkészítô kollégának a hetekig tartó felkészítô munkájáért. Végül, de nem utolsó sorban a legnagyobb köszönet talán a szülôket, nagyszülôket és dédiket illeti, akik fáradtságot, idôt és energiát nem kímélve segítettek a gyerekek felkészítésében Freyné Pratsler Anikó nyelvi munkaközösség-vezetô Pusztavámi Krónika ISSN Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: Nédó Géza főszerkesztő, Leitner Andrea művelődésszervező, Brücklné Staudt Mónika óvodavezető, Visztné Kemele Szilvia iskolaigazgató. A szerkesztőség telefonszáma: 30/ Kiadó: Pusztavámi Községi Művelődési Ház A szerkesztőség címe: Nyomdai munka: ALTO Nyomda Kft. Székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. Telefon: 22/ , címe: 8 Pusztavámi Krónika március

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-6/2016. Tárgy: A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve Mell.: munkaterv

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 12. E L Ő T E R J E S Z T É S 2016. december 8-i rendes, nyílt ülésére Iktatószám:

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. Telefon/fax: (24) 542-155, (24) 542-156, E-mail: polgarmester@delegyhaza.hu Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 305/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozatával. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án 9.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve 1 / 8 Január 1. Napirend: Rendeletmódosítások 2. Napirend: Mályi Invest Kft 3. Napirend: Beszámolók 4. Napirend: Pályázatok 5. Napirend:

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi MUNKATERVE

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi MUNKATERVE BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. évi MUNKATERVE Elfogadta: a Társult Képviselő-testület 97/2015. (XII. 16.) TKt. számú határozatával. Bugac,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÉVI MUNKATERVE Záradék: Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkatervet a 246/2015. (XII. 14.) határozatával fogadta el. 2016. január

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi M U N K A T E R V E

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi M U N K A T E R V E Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi M U N K A T E R V E Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2017. évben 10 ülést tart.

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A 2012. I. FÉLÉV MUNKATERVÉT PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 277/2011. (XII. 14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben