falugyûlés Pusztavámon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "falugyûlés Pusztavámon"

Átírás

1 idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 3. szám falugyûlés Pusztavámon Meglepôen sokan vettek részt a Pusztavámi Mûvelôdési Házban február 10-én megrendezett falugyûlésen. Az önkormányzat részérôl Lisztmayer János polgármester köszöntötte a megjelenteket. A lakossági fórumon megjelent a képviselô-testület valamennyi tagja, a jegyzô, de ott láttuk a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Gerlinger Tibort és a civil szervezetek vezetôit, tagjait. A polgármester három fô témakört jelölt meg a Falugyûlés napirendi pontjaiként: 1. az elmúlt idôszak eseményei, 2. a jövôbe való tekintés, 3. a lakossággal való konzultáció. Lisztmayer János polgármester elôször a választások óta eltelt idô tapasztalatait összegezte, kiemelve, hogy nincs könnyû helyzetben az önkormányzat. Elsôsorban arra utalt, hogy a Márkus-hegyi bányában december 31-én megszûnt a szénkitermelés, következésképpen az iparûzési adó sem jár a településnek. Folyik a bánya környezetei helyreállítása, pénzt tehát nem remélhet a falu. Pedig most jól jönne az a 70 millió forintos iparûzési adóbevétel. Mint ismeretes, az önkormányzat 20,1 millió forinttal tartozik a bányának. ám van esély arra, hogy ez az összeg jelentôsen csökkenjen. Folyamatos párbeszéd folyik az önkormányzat és a Vértes Erômû Zrt között. Mivel 2014-ben már nem kapott iparûzési adót a település, ennek következtében (a tárgyalások eredményeképp), a tartozás 13.6 millióra csökkent. Az várható mondta a polgármester, hogy ez év végére ez az összeg tovább csökken 7,1 millió fontra. De még ez az összeg is csökkenhet 2016 végére. Volt az önkormányzatnak egy vesztes pere is, mégpedig egy csatorna beruházás kapcsán. A bíróság úgy döntött, hogy az önkormányzatnak a kamatokkal együtt 57 millió forintot kell kifizetnie. Lisztmayer János hangsúlyozta: a csatorna beruházás szerzôdése a legelônyösebb módon készült el, a lakosságnak mindenképpen kedvezô volt. A baj ott történt mondta, hogy a Magyar állami Kincstárnak (az elszámolás folyamán) 27 millió forintot ki kellett volna fizetnünk. Akkor ugyanis Lisztmayer János szerint a kamatok nem rakódtak volna az alapösszegre. Törô Gábor térségünk egyéni országgyûlési képviselôje és a település vezetôi, az 57 millió forintra a minisztériumban bejelentették igényüket egy állami A Pusztavámi képviselô-testület valamennyi tagja és a jegyzô, részt vett a falugyûlésen támogatásra. Az összeget Pusztavám Község Önkormányzata még tavaly december vége felé megkapta, néhány nappal késôbb át is utalta a Magyar állami Kincstárnak. Így az ügy lezárult! A polgármester ismét említést tett az utcabizalmi-hálózat kiépítésérôl. Mint választási programjában megfogalmazta, információkat vár a lakosságtól, mert vallja, hogy a valós gondokról autentikusan csak azok tudnak beszélni, akik át és megélik a hétköznapokat. Egy közös gondolkodást ajánlott a jelenlévôknek. Lisztmayer János a jövôrôl is beszélt. Elmondta, hogy Pusztavám jelenleg egy kistérségi rendszerben mûködik. Több olyan település is van a környékünkön, ahol nincs önálló önkormányzat. A gazdaságosság jegyében ezek a falvak beolvadtak más, egy erôteljesebb településbe, közös polgármesteri irányítással. Több falunak közös körjegyzôsége is mûködik kielégítôen. A polgármester nem zárta ki annak a lehetôségét, hogy Pusztavámnak és Mórnak közigazgatásilag közös polgármesteri hivatala legyen. Mindezt úgy kívánják Pusztavámon meglépni, hogy önállóságukat ne veszítsék el. Az erre vonatkozó tárgyalások elkezdôdtek, végsô döntés még nincs. Persze kínálkozik más lehetôség is. Kulcskérdés, hogy lehetséges-e pótolni a bánya által eddig fizetett iparûzési adóbevételt? A testület tagjaiban felmerült, hogy a korábban Pusztavámhoz tartozó, jelenleg Mórhoz csatolt ipari parkot a helyi képviselô-testület visszaperelje. Mint ismeretes, a Rába terültérôl van szó. Amennyiben sikerülne ezt a területet ismét Pusztavámhoz visszacsatolni, az ott lévô gyárban képzôdô nyereségbôl, iparûzési adó képzôdne Pusztavám javára. Folytatás a következô oldalon! 3. oldal március koszorúzás Hóesésben A Magyar Országgyûlés december 17-én a magyarországi németek elhurcolásának és elûzetésének emléknapjává nyilvánította január 19-ét, arra emlékezve, hogy 1946-ban ezen a napon hagyta el Magyarországot az elüldözött német lakosokat szállító elsô vonatszerelvény. 4. oldal kapcsolaterôsítô találkozó január 31-én (szombaton) délelôtt egy nagyszabású rendezvényt tartott, melynek célja a nickelsdorfi és pusztavámi civil szervezetek, valamint intézmények közötti együttmûködés és kapcsolat megerôsítése. 6. oldal 59 éve ôrzött 56 -os lyukas zászló Pintér István az 1956-os forradalmi események idején 14 éves fiúcska volt. Mint ismeretes, Kádár János november 4-én hívta be a szovjet csapatokat, akik heves harc árán túlerejükkel legyôzték a Pesti srácokat és így a Magyar Forradalom és Szabadságharc elbukott. 7. oldal tartalom: fizetnek a mozgóboltok is február 25-én tartotta soron következô testületi ülését. Egyebek mellett arról is döntött, hogy a mozgóáruknak is adót kell fizetniük.

2 Falugyûlés Pusztavámon Folytatás az elôzô oldalról! Fölmerült a kárpótlás ténye is, amely különbözô számítások alapján, 100 millió forint lenne az, amely úgymond járna Pusztavámnak. A falugyûlésen elhangzott a nyugdíjba vonuló fogorvos pótlása. Dr. Légrádi Gábor jegyzô ismertette a témával kapcsolatos információit. A lényeg: hamarosan új fogorvos látja el a betegeket. A polgármester kérdést intézett a falugyûlés résztvevôihez: mi a véleményük arról, hogy a helyi TV adás mûködjön-e a jövôben, vagy a Pusztavámi Krónika lással el információkkal a polgárokat. A felszólalók megnyilvánulásaiból az derült ki, hogy inkább az újság maradjon. Elhangzott, hogy a mûvelôdési ház évi mûködése és fenntartása 12 millió forintba kerül. Kiemelte: a ház jobb kihasználása érdekében ötleteket vár mindenkitôl. Szó volt a helyi civil szervezetek támogatásáról, amely 2014-tôl anyagi okok miatt megszûnik. Kivételt csak a polgárôrség és a sportkör élvez, bár ott is csökkentették a támogatás mértékét. Emmerlingné (Zsuzsika) helyi képviselô itt jelentette be, hogy a megszûnt Alba Takarékszövetkezet helyett hamarosan egy új bank jelenik meg a településen. A felszólalok több témát is érintettek: nincs a településen bölcsôde. Nem tudni mikor lesz hangzott a válasz. A katolikus templom melletti út, amely az útépítés során lezárásra kerül, kinyitják-e? Igen, de az idôpont még kérdéses mondta a polgármester. Felmerült egy lakó részérôl, hogy a nagy havazások idején az úttakarítás csupán egy nyomsávon történt. Kérte a felszólaló, hogy legalább két nyomsávban oda-vissza takarítsák az utakat. Úgy lesz! Sok lakóház elôtt a havas járdákat nem takarítják. Kiderült, hogy ezeket az épületeket nem lakják, de ahol A falugyűlésen igen sokan voltak lakják, a törvény kötelezi a lakókat a hó eltakarítására. Egy lakó a Fûrésztelep felé vezetô vasúti átjáró minôségét kifogásolta. Az útszakasz kátyús, igen elhanyagolt állapotban van. A felvetésre Pintér István alpolgármester válaszolt, de mint az Erdészet helyi igazgatója is elmondhatta, hogy az idei költségvetésükben már ott szerepel az erre az útszakaszra szánt összeg. Összesen 22 millió forint áll rendelkezésükre. Tavasszal a munkálatok elkezdôdhetnek. A Falugyûlés több mint két órán át tartott, ahol a lakók kérdéseire a polgármester, a jegyzô és a testületi tagok igyekeztek válaszolni. Nédó Géza Hitelfelvétel a mûködésre február 11-én tartotta meg soron következô nyílt testületi ülését, amelyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1. és a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttmûködési megállapodás felülvizsgálata. 2. A évi költségvetés elfogadása. 3. Egyebek. Az elsô napirendi pontban a következô megállapodás született. Együttmûködési megállapodás szabályozza a két önkormányzat kapcsolatát, mindazt a feladatot, amely a nemzetiségi önkormányzat törvényes mûködését, mûködtetését biztosítja. Ezt a megállapodást évente felül kell vizsgálni. Ennek a kötelezô felülvizsgálatnak tett a két testület eleget. A megállapodás tartalmában nem, csupán a jogszabályváltozásokban történt módosítás. A megállapodás szerint a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére havonta legalább tizenhat órában ingyenes helyiséghasználatot biztosít, biztosítja továbbá a mûködésük személyi és tárgyi feltételeit, így a testületi ülések elôkészítésének, valamint a mûködés, gazdálkodás, iratkezelés feladatait. A második napirendi pontban a testület megtárgyalta és elfogadta a évi költségvetés tervezetét. A tervezett költségvetés tartalmazza a kötelezôen ellátandó önkormányzati feladatokat, sajnálatos módon ezeken túlmenô kötelezettségvállalásokat az önkormányzat likvid helyzetére figyelemmel, nem foglal magában. Amint az az elôzô napi falugyûlésen is elhangzott, az önkormányzat a évi mûködését mintegy 60 millió forint éven belüli mûködési hitel felvételével volt kénytelen tervezni. A harmadik napirendi pontban Zombó Norbert képviselô jelezte, hogy a Településszerkezeti Terv (Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat) módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy a 8127 jelû út melletti egyes védôterület kiszabályozása a tényleges telekméretekkel nem egyezik. A testület a felvetést elfogadta és felvette a módosítandó ügyek közé. A település költségvetésének fôbb (sarok) számaira következô lapszámunkban térünk ki. Nédó Géza Testületünk elsô félévi munkaterve március: A évi költségvetés utolsó módosítása. Elôadó a polgármester. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetérôl. Elôadó a háziorvos és a védônô. A évi közbeszerzési terv elfogadása. Elôadó a polgármester április: Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról. A zárszámadás elfogadása. Elôzetesen tárgyalja a pénzügyi bizottság. Elôadó a polgármester. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetérôl. Elôadó: Mór város rendôrkapitánya, a körzeti megbízott, a helyi polgárôr egyesület elnöke. Nyelvoktatás Fejlesztésért Közalapítvány beszámolója a 2014-es évrôl. Elôadó a kuratóriumi elnök. Beszámoló a belsô ellenôrzések tapasztalatairól. Elôadó a jegyzô. A gyámügyi tevékenységrôl és a gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló beszámoló. Elôadó a jegyzô, a szociális társulás képviselôje és a családgondozó. A évi önkormányzati kitüntetô címek és díjak odaítélése (zárt ülés) év májusában nincs testületi ülés! Június: Tájékoztató az óvoda / iskola ös tanévrôl. Elôadó az intézményvezetô, tagintézmény vezetô. Beszámoló a többcélú társulási tevékenységrôl. Elôadó a polgármester. A év második féléves munkatervének meghatározása. Elôadó a polgármester. 2 Pusztavámi Krónika március

3 Koszorúzás hóesésben A Magyar Országgyûlés december 17-én a magyarországi németek elhurcolásának és elûzetésének emléknapjává nyilvánította január 19-ét, arra emlékezve, hogy 1946-ban ezen a napon hagyta el Magyarországot az elüldözött német lakosokat szállító elsô vonatszerelvény. Az Országgyûlés határozatában hangsúlyozta, tisztelettel adózik mindazok emléke elôtt, akiket a második világháború után a kollektív bûnösség igaztalan vádja és elve alapján üldöztek és hurcoltak el. Gerlinger Tibor: erôszakkal, brutálisan, embertelenül, mindenféle jogalapot nélkülözve ûzték el azokat, akik szorgos munkájukkal ezt a települést felépítették Az idôjárás nem volt kegyes február 9-én, amikor is a Pusztavámi Önkormányzat és a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében megkoszorúzták a tájház elôtt lévô kitelepítési emlékmûvet. A hatalmas hóesésben (megszámoltam), 22 fô vett részt a közös tiszteletadáson. (Többen is megtisztelhették volna e nemes eseményt. a szerk.). Elôször a magyarországi németek Himnuszát, majd a magyar Himnuszt hallottuk, ezt követôen Gerlinger Tibor, a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke emlékezett a magyar történelem egyik szégyenfoltjára. a kitelepítésekre februárjában mondta Gerlinger Tibor Pusztavám történetének a legdrámaiabb napjai zajlottak. Erôszakkal, brutálisan, embertelenül, mindenféle jogalapot nélkülözve ûzték el innen azokat, akik szorgos munkájukkal a települést felépítették. Sokszor felidéztük már e napok borzalmait, de megérteni máig nem tudtuk. Hogyan is történhetett meg mindez? Bár voltak elôzmények, mégsem hitte el senki, hogy még ez is bekövetkezhet. Az emberi gonoszság minden képzeletet felülmúlt. Rá kellett jönnünk, hogy a nemzet, a hit mögé bújva, meggyalázzák a haza, a nemzet, a hit legszebb értékeit, porig rombolva közösségeket, emberi méltóságot, évszázados tradíciókat. A II. Világháború végétôl, módszeres hajtóvadászat folyt a német nemzetségû fiatal férfiak ellen, akirôl azt feltételezték, hogy alkalmasak a bûnbak szerepére. Már akkor elkezdôdött a kollektív felejtés, ezúttal nem kívánt a nemzet önkritikusan szembenézni azzal, mi is történt az elôzô években. Ebben kinek-kinek a személyes tragédiája mellett, milyen személyes felelôssége volt. Kapóra jöttek hát a Magyarországon élô németek, akiket gonoszként, fel lehetett mutatni. Nem mi, hanem ôk tették azokat a szörnyûségeket, amelyek megtörténtek. Pedig nagyrészük a magyar hadseregben harcolt, pontosan ugyanúgy, mint bárki más. Ez a dráma, soha ki nem törölhetô nyomokat hagyott az egyének és családok életében. Még évvel a történések után is, ez lett az elsô, meghatározó és hátborzongató negatív élmény, ami elôször emlékezetünkbe jut. Nem szabad átadni magunkat a szívós propagandának, a tények tudatos elferdítôinek. Jól tudják ennek a receptjét a szélsôséges pártok ideológusai. Gondoljunk csak azokra a felmérésekre, amelyek döbbenetes eredményeket tárnak elénk a hazai közvélemény elôítéletességérôl. A kisebbségek elleni türelmetlenségrôl. Ezért kell makacsul emlékeznünk újra és újra arra, ami Pusztavámon történt 1948-ban mondta Gerlinger Tibor. Macher János egykori kitelepített német nyelven emlékezett a korabeli kitelepítésekre, gyötrelmeikrôl, szenvedéseikrôl, megaláztatásaikról. A megemlékezés végén Lisztmayer János Pusztavám Község polgármestere és dr. Légrádi Gábor a település jegyzôje megkoszorúzta a kitelepítési emlékmûvet. A helyi németség képviseletében Gerlinger Tibor, Möllmanné Stahl Erzsébet és Macher János helyezték el a megemlékezés virágait. N. G. Lisztmayer János polgármester és dr. Légrádi Gábor is megkoszorúzta a kitelepítési emlékmûvet Házasságkötés: Takács Andrea Fersch Ferenc (február 14.) Születés: Koncz László Zalán anyja neve: Kiss Anita (február 24.) Anyakönyvi hírek február Haláleset: Kluber Antalné született: Kemele Julianna (február 19.), Mosberger Józsefné született: Baruts Johanna (február 21.) Egy százalék a táncosoknak Tisztelt Pusztavámi lakosok! Amennyiben a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoportot az adójuk 1%-ával támogatni kívánják, kérjük, a bevallásukban a megfelelő rovatban ezt az adószámot beírni szíveskedjen: Köszönettel a tánccsoport vezetősége. Tisztelettel: Stettner Attila az egyesület elnöke Pusztavámi Krónika március 3

4 Kapcsolaterôsítô találkozó A kapcsolatépítô találkozón Gerhard Zapfl Nickelsdorf polgármestere, Unger Viky tolmács, Lisztmayer János Pusztavám polgármestere ismertette a tervezett programot január 31-én (szombaton) délelôtt egy nagyszabású rendezvényt tartott, melynek célja a nickelsdorfi és pusztavámi civil szervezetek, valamint intézmények közötti együttmûködés és kapcsolat megerôsítése. Ezen a fórumon részt vett Gerhard Zapfl Nickelsdorf polgármestere, Lisztmayer János Pusztavám polgármester, valamint a két település képviselô-testületének tagjai, intézmények, civil szervezetek képviselôi. Hivatalos egyeztetô fórummal kezdôdött a találkozó a Pusztavámi Mûvelôdési Ház nagytermében. A házigazdák nevében Lisztmayer János köszöntötte a megjelent osztrák és magyar vendégeket. Elmondta: a mai nap programja, hogy a két településen élô civil szervezetek vezetôi jobban megismerjék egymást, s ha van rá mód és lehetôség, jövôbeni programjukat egyeztessék egymással. Lisztmayer János elmondta, hogy Gerhard Zapfllal a múlt év decem- Pusztavámon, a Dózsa György utcában lévô keresztnél koszorúzott Gerhard Zapfl Nickelsdorf polgármestere, Gerlinger Tibor a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselôje, Törô Gábor a térség parlamenti képviselôje és Lisztmayer János Pusztavám polgármestere berében egy találkozójuk során állapodtak meg. Egy testvérvárosi kapcsolat akkor mûködik jól, ha az ott élô emberek rendszeresen találkoznak, és párbeszédet folytatnak egymással mondta a pusztavámi polgármester. Ezt követôen a napi programot ismertette a jelenlévôkkel. Gerhard Zapfl Nickelsdorf polgármestere szólásra emelkedett és a következôket mondta: Köszönjük a meghívást, nagy szeretettel jöttünk ismét Pusztavámra. Ezt követôen ô is bemutatta delegációja tagjait. Itt ismerhettük meg egyebek mellett Erich Weisz urat, Nickelsdorf alpolgármesterét, valamint azt a Nickelsdorfban magyar nyelvet tanító tanárnôt, aki magyar anyanyelvû. Az osztrák polgármester úgy fogalmazott, hogy elkötelezettek abban, hogy aki akar, tanulhasson magyarul. Kiemelte, hogy mindkét településen fontos a nyugdíjas klubok mûködtetése, s a jövôben is lát esélyt arra, hogy ez a kapcsolat tovább folytatódjon. A nickelsdorfi önkormányzatnál alkalmaznak egy fiatalembert, akinek az a munkája, hogy a fiatalságnak különbözô programokat szervezzen. Feladatul kapta, hogy nyisson Magyarország irányába, különösen Pusztavám felé. A delegáció tagja volt az osztrák néptánc-csoport vezetôje is, aki a pusztavámi néptánc-csoporttal szoros kapcsolatot ápol (immár 25 éve), és ez így lesz a jövôben is. Gerhard Zapfl Nickelsdorf polgármestere ezúton hívta meg a pusztavámi embereket arra az ünnepégre, amelyet az Ausztriában mûködô magyar szervezet rendez március 15-e alkalmából. Mint mondta, jöjjenek, s az ünnepség után, mulassunk együtt. (Egy osztrák ember szájából ez a mondtat nagyon szépen hangzott. a szerk.) A két delegáció tagjai még a délelôtt folyamán meglátogatták a mûve- Gerhard Zapfl Nickelsdorf polgármestere az evangélikus temetô bejáratánál lévô felújított keresztet koszorúzta meg lôdési házban próbáló Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekart. A program szerint keresztszentelésre került sor a három történelmi egyház részvételével. Elôbb a Dózsa György utcában felállított emlékmûnél találkoztak, majd szintén ökomenikus istentisztelet keretében, az evangélikus temetô bejáratánál lévô felújított keresztnél koszorúztak. Közremûködött mindkét helyen a Német Nemzetiségi Énekkar. A koszorúzáson megjelent Törô Gábor, térségünk parlamenti képviselôje, valamint Gerlinger Tibor a helyi németség képviseletében, akik mindkét kereszt talpazatánál virágokat helyeztek el. A hivatalos program után disznótoros ebéd várta a vendégeket a mûvelôdési házban. Vendéglátó ez alkalommal a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat volt. Az ebéd alatt és után, kisebb-nagyobb csoportok alakultak és egy jó pohár borocska mellett egyeztették a két település programjait. Nédó Géza Koszorúzás március 15-én Pusztavám Község Képviselő-testülete, március 15-én (Vasárnap) 10 órai kezdettel, a Művelődési Ház előtti téren (a Március 15-i emlékműnél), ünnepi megemlékezést tart az március 15-i események tiszteletére. Beszédet mond: Lisztes János Pusztavám polgármestere. A megemlékezés után koszorúzásra kerül sor. Kérünk mindenkit, ünnepeljük meg együtt a 167 évvel ezelőtti eseményeket, és a Magyar Forradalom és Szabadságharc kezdetét. A két delegáció tagjai a nap végén, egy közös vacsorán vettek rész 4 Pusztavámi Krónika március

5 Nemzetiségi Hét 2015 Óvoda Tikverôzés A nemzetiségi önkormányzat támogatásával az óvoda és az iskola felvállalta, hogy reflektorfénybe helyezi a régi pusztavámi ôseink életét, hagyományait, szokásait. Ezeknek a hagyományoknak a gyökere egészen mélyen vonul, így 2015-ben még mindig tisztelettel és szeretettel emlékezhetünk vissza szüleinkre, nagyszüleinkre, dédszüleinkre. Az ô életük, az akkori kultúra, az akkori szokások érteket teremtettek, szilárd alapot adtak nekünk, pusztavámiaknak. A mai kornak tudva levô, hogy máshol helyezkednek az értékhatárai, de ettôl függetlenül mégis jó idônként megállni, és egy kicsit visszagondolni azokra az idôkre, amikrôl igazán csak nagyszüleink, dédszüleink tudtak hitelesen mesélni. Ôk, akik megélték az akkori korban levô szépségeket, a kor nehézségeivel ötvözve. Ôk, akikrôl ma 2015-ben is mindenki tisztelettel, és legyünk ôszinték, egy kicsit elcsuklott hanggal beszél. A 2015 évi Nemzetiségi Hét megnyitása az óvodában történt. A megnyitón vendégeink között köszönhettük Lisztmayer János polgármester urat, Stettner Attila alpolgármester urat, Gerlinger Tibort a nemzetiségi önkormányzat elnökét, Macher János urat, aki szívén viseli a német nemzetiség sorsát, az intézmények vezetôit Visztné Kemele Szilviát, Leitner Andreát, és nem utolsó sorban Möllmann Erzsébetet, aki nagyon aranyos történeteket mesélt az ô gyermekkoráról, amit gyermekeink érdeklôdéssel fogadtak. Köszönjük Erzsi néninek, hogy idôt szánt ránk! Nagy érdeklôdéssel fogadtuk a történeteket, stílusából adódóan képzeletben részt vehettünk egy régi hó szikrázós, csilingelôs, de megfelelô öltözék hiányában, fagyos, lovas szánkózáson! A megnyitó és a mese után került sor a Fénykép kiállítás megtekintésére. Fotókiállítást a családok segítségével oldottuk meg. Nagyon szép és érdekes fényképeket sikerült gyûjtenünk. Különösen érdekes volt összehasonlítani a mai kor fényképeivel. Kedden régi típusú játékok készültek rongyból és csutkából. Most már évek óta az a tapasztalatunk, hogy ezekkel a játékokkal a gyerekek sokkal kreatívabban játékra képesek, mint amikor a színes játékok kavalkádjából válogathatnak. Eljött az az idô, amikor a régi típusú játékok hatnak az újdonság erejével. Szerdán finomabbnál finomabb sütemény illat lengte be az ovi folyosóját és csoportszobáit. Szintén a gyerekekkel közösen készítettek az óvoda dolgozói leveles-tésztából lekváros sütit és a cicás csoportos gyerekek nagy örömére, bohóc linzert. Csütörtök a táncról szólt. Macis csoportosaink a helyi német nemzetiségi énekkar közremûködésével, egy régi téli délutáni hangulatot idéztek fel. A jó meleg szobában a nénik és bácsik diót törtek. Diótörés közben úgy, mint régen, megbeszélték az élet nagy dolgait, és elénekelték kedvenc dalaikat. Nagyon remek hangulat alakult ki, együtt táncolt felnôtt és kisgyermek egészen sötétedésig. Pénteken került sor az óvoda részérôl a Nemzetiségi Hét zárására. Ajándékul az óvónôk hívták a gyerekeket meseszínházba. Idén a Békakirály meséjére esett a választás, amit mi felnôttek játszottunk el ovisainknak és a hozzánk érkezô vendégeknek. A Nemzetiségi Héttel, Gyermekkor régen mottónknak eleget téve, közös élményekkel gazdagodva, tudásunkhoz mérten mindent megtettünk annak érdekében, hogy a falura jellemzô német nemzetiségi hagyományokat ebben a témakörben felelevenítsük. Köszönet mindenkinek, aki segítette munkánkat, hogy gyermekeinknek egy szeletet adhassunk a régi pusztavámra jellemzô gyermekkorból! Brücklné Staudt Mónika Február 17-én a pusztavámi harmadik és negyedik osztályosok ellátogattak Mohára, ahol egy régi népszokást nézhettek meg. Illetve részesei lehettek. Moha egy kicsiny, négyutcányi falu Fejér megyében. Ez a kis közösség tartja életben évszázados hagyományát: a tikverôzést. A húshagyó kedd a farsang utolsó napja. Minden évben ezen a napon öltik magukra a év körüli mohai legények tradicionális maskaráikat, hogy a helyi szokáshoz híven elbúcsúztassák a telet. A maskarákba bújt alakoskodók végigjárják a falut, és a házaknál elvégzik a télûzô varázslatukat. Cserébe a falubeliek tojással ajándékozzák meg ôket. A maskarások legismertebb figurái a rongyos bohócok. Ruhájukat, kalapjukat gazdagon díszítik színes rongyszalagokkal és fekete maszkot viselnek. A két legfiatalabb alakoskodó lánynak öltözik, a régi falusi divatnak megfelelôen. Fejükre babos kendôt kötnek. A tikverôzô menetet házról házra a szalma-török vezeti. Az ô bô fehér ruháját, szalmával tömik ki. Fején kucsmát hord, botján láncot csörget. Elengedhetetlen kelléke az egészséghozó fokhagymafüzér. Az utóbbi években szerencsehozó résztvevôje lett a kéményseprô. Ma már nagy népszerûségnek örvendenek a hagyományôrzôk, amihez a média érdeklôdése is nagyban hozzájárul. A környezô településekrôl sok iskolás és óvodás gyermek érkezik minden évben, hogy részeseivé váljanak a télûzô varázslatnak. A színes rongyos bohócok mindenki arcát bekenik korommal! Mindenki sorra kerül a nap folyamán, akárhányan is vannak. Még a falun átutazókat sem kímélik. Aki elfut, utolérik. Aki elbújik, elôkerítik. Arc nem maradhat fehéren tikverôzésen a faluban. De mi is valójában az a TIKVERÉS? A fogadó házaknál a tikverôzôk jelképesen megütögetik a tyúkokat és bekormozzák a bôséges tojásáldás reményében. Jellegzetes étele a vendégváró farsangi fánk. A tikverôzés hagyományát az alakoskodók adják tovább egymásnak. Generációk követik egymást a népszokás ápolásában. Az esemény szervezésében és megvalósításában lelkesen veszik ki részüket a helyi önkéntesek. Köszönetünket fejezzük ki Zsófi néninek, aki beengedett bennünket az udvarába, s így közelrôl szemügyre vehettük a tikverôzést. Pisch Gizellának, aki megvendégelte a pusztavámiakat a farsangi fánkkal és üdítôvel. A kísérô tanárnôknek, Anikó néninek, Judit néninek és Noémi néninek. Dobos Eszter A polgárôrség elérhetôségei Kérjük a tisztelt pusztavámi lakosságot, hogy szükség esetén, az alábbi telefonszámon és címen keressék polgárôreinket: Limbacher Róbert szolgálatvezetô: Finta János elnök: Fogadónap A Pusztavám Község Polgárôr Egyesülete felvételt hirdet tagjai sorába. Kérjük, hogy aki kedvet érez a polgárôr szolgálatra, bûnmegelôzés céljából, az jelentkezzen Finta János elnöknél. Elérhetôségek: T.: , Felhívjuk a pusztavámi lakosság figyelmét, hogy Lisztmayer János polgármester és Stettner Attila alpolgármester fogadónapja, hétfôn 8 órától 14 óráig tart. Kérjük a megadott idôpont betartását. Interneten is A Pusztavámi Krónika a településünk honlapján is olvasható. Elérhetôség: Német Nemzetiségi Hét az óvodában Pusztavámi Krónika március 5

6 59 éve ôrzött 56-os zászló Egy ember belsô tartásáról, attitûdjérôl sokat elárul, hogyan viselkedik a hétköznapokban, vagy kritikus pillanatokban. Milyen döntésre képes? Bátran meri-e vállalni az ütközéseket, a konfliktusokat, a vitákat? Szembe mer-e nézni az élet kihívásaival, megtalálja-e a megoldás kulcsát? Valljuk be: életünk folyamán sokszor találjuk szembe magunkat kényes, kiélezett szituációkkal, amikor döntenünk kell. Pintér István pusztavámi nyugdíjas egy ilyen pillanatra 59 éve tisztán emlékszik. Ebbôl 34 évet ha nem is félelemben, de óvatosan, elôvigyázatosan töltött. A rendszerváltozás hozta el számára a nyugalmat, s nagy titkát azóta, gyermekeivel is megosztotta. Pintér István az 1956-os forradalmi események idején 14 éves fiúcska volt. Mint ismeretes, Kádár János november 4-én hívta be a szovjet csapatokat, akik heves harc árán túlerejükkel legyôzték a Pesti srácokat és így a Magyar Forradalom és Szabadságharc elbukott. István bácsi a bukást követô napok egyikén társaival a Kossuth utcán lévô fahíd közelében játszott, amikor egy csapzott, lesoványodott civil csoportra lett figyelmes. Társai hazarohantak, István bácsi azonban bevárta a sereget, akiknél dobtáras géppisztolyt látott. Megszámolta ôket: 27-en voltak, köztük három lány, szintén fegyverrel a kézben. Koruk változó volt: évesig, többen egyetemisták, fôiskolások. Néhány mondatot az egyik átlôtt vállú, vérzô forradalmárral szót ejtett, így kiderült, hogy Budapestrôl menekültek és Ausztriába tartanak. A sebesült forradalmár a megszeppent gyereknek átnyújtott egy (kb.) 1 méter-szer egy méteres mélyvörös zászlót, amelynek a közepén egy tenyérnyi köralakú lyuk tátongott. Fogd ezt a zászlót, és senkinek sem add oda. Ez a mi csapatunk lobogója, ez alatt harcoltunk Budapesten. Sajnos a várost az oroszok szétlôtték, sok a halott. Bennünket egy orosz különítmény üldöz, hamarosan itt lesznek. Jól rejtsd el ezt a zászlót, vissza fogok jönni érte mondta, majd Kisbér irányába, az erdôn át elindult társaival. István bácsi a kabátja alá tûrte a zászlót, vigyázva arra, hogy senki meg ne lássa. Az árokban, a fahíd alatt húzódott meg, mert idôközben odaértek az üldözôk. Két tehergépkocsit látott, s azon összesen legalább 40 orosz katona ült. Egyértelmûnek látszott, hogy a magyar forradalmárok után kutatnak. Odahaza a nagyapja vette észre a kidomborodó kabát alatt rejtegetett csomagot. Mi ez? Honnan szerezted? s már húzta is ki a zászlót unokája kabátja alól. István bácsi elmesélte a történetet a nagyapjának, aki türelmesen végighallgatta. Az öreg figyelmeztette unokáját, hogy nagy veszélynek teszik ki magukat, ha itt a pufajkások, vagy az oroszok megtalálják ezt a zászlót. Nem tudsz semmit a zászlóról, én meg azonnal elégetem. Menj be a házba és ne gyere ki förmedt rá a nagypapa. István bácsi belenyugodott a nagypapa döntésébe, bár erôs lelki ismeretfurdalást érzett a vérzô magyar forradalmár fiúval szemben, hiszen neki ígéretet tett a zászló megôrzésére. Nagypapa azonban határozott kemény ember volt, nem tûrte az ellenszegülést. Teltek múltak a napok, már et írtak, amikor koratavasszal, István bácsi és az egyik barátja, kismotorral Kisbérre mentek át. Egy kocsmába tértek be, s a felôl puhatolóztak, hogy tavaly decemberben látott-e valaki menekült magyar fiatalokat. A kocsmáros jólélekkel félrehúzta, s óvatosságra intette ôket: Ilyen kérdéseket nem szokás feltenni. Itt senki nem járt, nem láttak senkit, különben is, ha valaki meghallja, hogy ti kik után kutattok, meggyûlhet a bajotok. Meglepôdtek az ôszinte kocsmároson, kicsit még örültek is, hogy hivatalos ember nem hallotta kérdésüket. Már kifelé tartottak az ivóból, amikor egy szakálas, igen elhanyagolt külsejû atyafi, megszólította ôket. Suttogva így szólt: Én tudok azokról a forradalmárokról. Fizessetek egy deci pálinkát és egy üveg sört, mindet elmondok. Úgy is történt. Az öreg megkapta az itókát, majd egy mondattal felelt. A két pusztavámi fiú itt tudta meg, hogy az elcsigázott, több napja harcoló magyar forradalmárokat az orosz gárda a Kisbértôl nem messze lévô Ete és Hanta közti akácosban elfogta, bekerítette, és mind egy szálig lemészárolta. Még aznap érkezett egy teherautó, a holtesteket a platóra dobták és ismeretlen helyre szállították. Igazat mondott a szakállas vénember mondja István bácsi szomorúan maga elé nézve. Megkérdeztem tôle, hogy hány teherautón érkeztek az oroszok? Kettôn vágta rá a szemtanú. István bácsi ekkor már tudta, hogy ugyan arról a csoportról van, akiket Pusztavámon látott. Az öreg Novák nagypapa haldoklott. Magához hívatta unokáját, s halálos ágyán elmondta, hogy a zászlót akkor mégsem égette el, hanem a padláson egy olyan helyre dugta el, hogy azt ember fia soha meg nem találja. István bácsi kétszeresen is sírt aznap: meghalt a nagyapa, de végre megtudta, hogy a zászló nem semmisült meg. Könnyei a fájdalomtól és egyúttal az örömtôl potyogtak. Szeretett nagypapa eltávozott, ám a zászló megvan. Napokig kereste a zászlót, míg végül rábukkant. Azóta ôrzi, mint egy kincset. Nem próbálkozott túladni ezen a zászlón? kérdeztem a most 72 éves István bácsit. Jártam a Terrorháza Múzeumban, ott eltudnám képzeli a végleges helyét. Wittner Máriának az 56 -os halálraítéltnek, országgyûlési képviselônek írt egy levelet Ilike, a felségem. Ebben kérte velem egyetértésben, hogy fáradjon el Pusztavámra Lezsák Sándorral, az országgyûlés alelnökével, ahol átadnánk részére a zászlót, elmesélve a hozzá tartozó történetet. Itt nyilvánosan arra kértük volna a képviselôasszonyt és az alelnök urat, hogy tekintélyüket latba vetve juttassák el a zászlót a Terrorháza Múzeumba. Mária felhívott bennünket telefonon, s ô azt ajánlotta, hogy a Lakitelken lévô 56 -os Múzeumban helyezzük el a zászlót. Az ügy ezen a ponton megrekedt. Pintér István: Nálam jó helyen van a zászló Addig mi lesz a zászló sorsa? vetem közbe. Ôrzöm, ahogy eddig is tettem. Nálam jó helyen van. Szeretném a világ tudomására hozni, hogy volt 1956-ban egy egyetemista csapat, akik utolsó lôszerig harcoltak az oroszok ellen. Hôsök voltak ôk, akiknek nevét nem ismerjük. Szüleik sem tudják, hogy mikor, milyen körülmények között estek el. Ismeretlen helyen alusszák örök álmukat. Mi lesz a zászlóval? Gyerekeim tudnak az esetrôl, s talán halálom után, ôk tovább ôrzik a zászlót és annak titkát. A zászló a becsület, a tisztesség jelképe minden nációnál. Sajnos mi magyarok, nem minden esetben gondoljuk így. István bácsi viszont igen! Nédó Géza Fotó: a szerzô Locsolóbál Pusztavámon Énekkaros találkozó Pusztavám Község Polgárôr Egyesülete szervezésében április 5-én (vasárnap), jótékonysági Locsolóbált rendeznek a pusztavámi Mûvelôdési Házban. A bálon a szórakozást a BEATANG zenekar biztosítja. A szponzorok felajánlásával értékes tomboladíjakat nyerhetnek a vendégek. Minden érdeklôdôt, szeretettel vár a rendezôség. Helyfoglalás a ös, valamint a es telefonokon lehet. Kedves Olvasóink! Tisztelettel meghívjuk Önöket április 18-án 17 órakor kezdôdô XII. Énekkaros Találkozóra. Helyszín: Pusztavám Mûvelôdési Ház. Fellépô csoportok: Német Nemzetiségi Kórus Szigetszentmárton, Pacsirtakórus Geresdlak, Máriahalomi Dalkör Máriahalom, Német Nemzetiségi Énekkar Gánt, Rozmaring Népdalkör Etyek, Német Nemzetiségi Énekkar Pusztavám. Az esti vigassághoz a zenét a Vértessomlói Heimat töne Kapelle zenekar szolgáltatja. A csoportok mûsorideje maximum 15. perc. Minden kedves vendéget szeretettel várunk! 6 Pusztavámi Krónika március

pusztavámi krónika Nônapi köszöntô A német kitelepítésekre emlékeztünk III. évfolyam 3. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika Nônapi köszöntô A német kitelepítésekre emlékeztünk III. évfolyam 3. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika III. évfolyam 3. szám Idôszaki havilap Ingyenes A német kitelepítésekre emlékeztünk A második világháború után a németségre a kollektív bûnbak szerepét osztották ki. A Szovjetunióban

Részletesebben

Fejlesztik a malomerdô panzió környékét. tartalom: tisztelt olvasó! idôszaki havilap ingyenes

Fejlesztik a malomerdô panzió környékét. tartalom: tisztelt olvasó! idôszaki havilap ingyenes idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 2. szám Fejlesztik a malomerdô panzió környékét Pusztavám Község Önkormányzata 2015. január 28-án megtartotta (soros) nyílt testületi ülését, amelyen több napirendi

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

ötletládák Pusztavámon

ötletládák Pusztavámon idôszaki havilap ingyenes iii. évfolyam 11. szám ötletládák Pusztavámon Pusztavámon a polgármester választást október 12-én Lisztmayer János (független jelölt) 554 érvényes szavazattal (54.74 %.) megnyerte.

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes A pusztavámi kitelepítések emlékére állított emlékkô A Szovjetunió, Jugoszlávia, Lengyelország és Csehszlovákia, a németség sorsa szempontjából

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes Közöttetek maradok Búcsú Petrovics Istvántól Furcsa bánat ölel át, / Távoli útra indulok./ Elmarad az ismerôs világ, / Otthon melege,

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 16. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 16. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 16. szám Idôszaki havilap Ingyenes Stabil, keresztény állam 2013. szeptember Merkatz László Pusztavám polgármestere augusztus 20-án a település központjában megrendezett

Részletesebben

pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december

pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december Újévi petíció Mit is kérhetnék esdve, szépen? Adj egy kis békét jó Uram! Esendô testünk börtönében, élhessünk itt lenn boldogan.

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes Él a remény! 1956. október 23-ra emlékeztünk Pusztavámon, méltó módon emlékeztünk az 1956. október 23.-i eseményekre. A Mûvelôdési Ház

Részletesebben

Tartalom: Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében. idôszaki havilap ingyenes. 2014. augusztus

Tartalom: Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében. idôszaki havilap ingyenes. 2014. augusztus idôszaki havilap ingyenes iii. évfolyam 8. szám Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében Szomorú látványt nyújtott a leégett sportöltözô a tûzvész után Pusztavámi tûzesethez vonultak ki a tûzoltók július

Részletesebben

a hatalmas cégek diktálnak

a hatalmas cégek diktálnak Idôszaki havilap Ingyenes III. évfolyam 5. szám 2014. május Fejér megye 2. számú országgyûlési egyéni választókerületében, rendben zajlottak az április 6-i országgyûlési választások. Pusztavámon három

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2013. augusztus Új vagyonrendelet Képviselô-testületünk a munkaterv szerinti utolsó ülését július 3-án tartotta az elsô félévben. Elsô

Részletesebben

Pusztavámi FalunaPok 2014. június 13 14 15.

Pusztavámi FalunaPok 2014. június 13 14 15. idôszaki havilap ingyenes iii. évfolyam 7. szám 2014. július Pusztavámi FalunaPok 2014. június 13 14 15. Három napos mulatság zajlott Pusztavámon. A megnyitó péntek délután a Mûvelôdési Házban kezdôdött,

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Váraljai Barbara Őszi fasor XXII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Önkormányzati hírek ÜNNEPEK

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

Lehet újra igazi magyar foci. 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Lehet újra igazi magyar foci. 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Meghívó a március 15-i megemlékezésekre Csenger-Zalán Zsolt polgármester írása Urr Gábor települési fôépítész bemutatkozása

Részletesebben

Karácsony édes ünnepén

Karácsony édes ünnepén 2009. december Ára: 250 Ft - AJÁNDÉK FALINAPTÁRRAL XV. évfolyam 12. szám Móra László: Karácsony édes ünnepén Legyen ma templom minden ember szíve, Melyben a lélek szárnyat bontogat! Karácsony édes ünnepén

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének

Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének 95., halálának 5. évfordulója alkalmából a Szilasligeten a Hegy u. és Vécsey utca sarkánál kialakított

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

Visszafogott gazdálkodás. Barbárok a kultúra közterein. Pátyon nem lehet ezután lopni

Visszafogott gazdálkodás. Barbárok a kultúra közterein. Pátyon nem lehet ezután lopni PÁTYI XXI. ÉVFOLYAM 2012/3. SZÁM KURÍR PÁTY ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visszafogott gazdálkodás Barbárok a kultúra közterein Pátyon nem lehet ezután lopni LÉPJEN BELJEBB! LÉPJEN BELJEBB! A Páty Faluközösségért

Részletesebben

pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes Adósságszolgálat rendezés 2014. január 29-én a Képviselô-testület megtartotta elsô ülését. Napirend elôtt körünkben köszöntöttük Törô

Részletesebben

Március 15. Szerencsi

Március 15. Szerencsi Március 15. Szerencsen Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 5. szám 2014. március 21. Óvodai körzethatárok Isten éltesse

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA

KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2008. DECEMBER HÓ, 9. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 140,- FT KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA Az ősegyházban, az első századok folyamán, a keresztények nem ünnepelték meg Jézus

Részletesebben

2015. február XXII. évfolyam 2. szám

2015. február XXII. évfolyam 2. szám Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk! www.facebook.com/racalmas A Rácalmás Televízió adása MINDEN NAP 19 órakor kezdődik. Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken keresztül

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben