Gyomaendrőd Város Közművelődési koncepciója Munkaanyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyomaendrőd Város Közművelődési koncepciója 2008-2013 Munkaanyag"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Közművelődési koncepciója Munkaanyag Készítette: Intézményfelügyeleti Iroda 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés. I. 1. Alapfogalmak, kifejezések meghatározása I. 2. A közművelődési koncepció jogszabályi háttere I Az Alapvető Jogok Chartája I Liszaboni szerződés I A Magyar Köztársaság Alkotmánya I A múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. Törvény I A Magyar Kormány Nemzeti Stratégiai Jelentés a szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról ( ) I Az Oktatási és Kulturális Minisztérium kulturális stratégiája I A Körös-szögi Kistérség kulturális stratégiája I A közművelődésről szóló 25/1999. (VII. 23.) KT sz. rendelet I. 3. A közművelődési koncepció elkészítésének célja, alapelvei I A közművelődési koncepció elkészítésének célja I A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei II. Helyzetelemzés II. 1. Történelmi áttekintés, városunk fekvése, környezete II. 2. Népesség II. 3. A település szociális helyzete és foglalkoztatottsága II. 4. Értékeink II. 5. SWOT-analízis III. A közművelődési intézmények és a közművelődésben résztvevő szervezetek bemutatása III. 1. Katona József Városi Művelődési Központ III. 2. Közösségi Ház III. 3. Városi Könyvtár III. 4. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény III. 5. Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény Városi Képtár III. 6. Kner Nyomdaipari Múzeum III. 7. Emléktermek, emlékhelyek III. 8. Varga Lajos Sportcsarnok III. 9. Tourinform-iroda III. 10. OMart Könyvesbolt III. 11. Utakon Kulturális Egyesület III. 12. Helyi média III. 13. A kisebbségi önkormányzatok közművelődési tevékenységei III. 14. A Polgármesteri Hivatal közművelődési tevékenysége III Az Önkormányzat Képviselő-testülete által létesített alapok III. 15. A közművelődési feladatellátást segítő intézmények, szervezetek III Közoktatási intézmények III Közművelődési Tanács III Civil szervezetek: III. 16. Testvérvárosi kapcsolatok III. 17. Gyomaendrődiek Világtalálkozója IV. A közművelődési koncepció céljai, a célok eléréséhez tervezett feladatok IV. 1. Közművelődési koncepcióval szembeni elvárások 2

3 IV. 2. Célkitűzések, feladatok, önkormányzati elvárások V. Záradék Mellékletek. oldal 1. számú melléklet. oldal 2. számú melléklet. oldal 3. számú melléklet. oldal 4. számú melléklet oldal 5. számú melléklet oldal 3

4 Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak. Kodály Zoltán I. Bevezetés I. 1. Alapfogalmak, kifejezések meghatározása A koncepcióban a kultúra és közművelődéssel kapcsolatos fogalmakat és kifejezéseket az alábbi értelemben használjuk: Polgár: A polgár műveltsége, tudása révén sorsát irányítani képes állampolgár, akinek érdeke és joga van a kultúrához és a kulturált időtöltéshez. A városi ember komfortérzetének megteremtése a korszerű kultúra, és ennek igénybevételi lehetőségei nélkül ma már elképzelhetetlen. A kultúra: (az UNESCO 1982-es párizsi határozata szerint) azoknak a különböző lelki, anyagi, értelmi és érzelmi sajátosságoknak az összessége, amelyek egy társadalmat, vagy társadalmi csoportot jellemeznek. A fogalom nem csak a művészeteket, a tudományokat foglalja magába, hanem az életmódokat is, az ember alapvető jogait, az értékek, a hagyományok és hitek rendszerét. A kultúra szerepe fontos a társadalmi integrációban, a gyakorlat intézményesítésében és az egyének együttműködésében, az emberek személyi fejlődésében, önállóságainak kibontakoztatásában, készségeinek, jártasságainak képességeinek és ismereteinek gyarapodásában, az életmód minőségének fokozásában. Azt, hogy a kultúra pozitív, vagy negatív értékei kerülnek-e túlsúlyba, mindenkor a művelődés, vagyis a kultúra elsajátítása és alkalmazása dönti el. A közművelődés a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúra elsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg. 1 A közművelődési tevékenység átfogja az iskolarendszeren kívüli művelődési, képzési, szórakozási, tájékoztatási, közösségi lehetőségeket, azokat szerves kapcsolatba építi a helyi társadalom életével, a kisebbségi, a nemzeti és az egyetemes kultúrával, így rendszer- és folyamatjellegű együttműködést jelent a mikro és a makrotársadalom, valamint az egyetemes kultúra különböző szféráival. 2 A település kulturális életét jelenti: azon művelődési tevékenységek, rendezvények, események, folyamatok összessége, a közművelődés intézményrendszere, és egyéb közösségi szervezetek, amelyek alkalmat kínálnak a város polgárainak az öntevékeny művelődésre, a kulturált szórakozásra és a szabadidő hasznos eltöltésére. Közművelődési intézmények, közösségi színtér A közművelődési intézmény a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv, vagy egyéb fenntartású intézmény. A közösségi színtér adott helyen rendszeresen működő intézmény-rész vagy egyéb jogállású létesítmény (helyiség együttes, épület), mely a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati 1 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 1. számú mellékletének q) pontja 2 Dr. Gerencsér Katalin 4

5 fenntartásban, önkormányzatok társulásában vagy közművelődési megállapodás alapján, erre a célra alkalmassá tett és működtetett. Nyilvános könyvtári ellátás: a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatások és az e szolgáltatások nyújtását elősegítő központi szolgáltatások összessége, amelyek biztosítják az állampolgár számára az információhoz való szabad hozzáférést. I. 2. A közművelődési koncepció jogszabályi háttere A jogszabályi háttér áttekintését az Európai Unió kultúrára, közművelődésre vonatkozó szabályainak áttekintésével kezdjük, majd a magyarországi szabályozás bemutatásával helyezzük el a városunk közművelődési koncepcióját, így láttatva, hogyan illeszkedik városunk közművelődési feladatellátása és intézményhálózata a közművelődés rendszerébe. I Az Alapvető Jogok Chartájának Preambuluma kimondja a tagállamok kulturájának nemzeti identitásának megőrzését, tiszteletben tartását: Európa népei mind szorosabb uniójuk létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékekre alapított békés jövőben. Szellemi és erkölcsi öröksége tudatában az Unió az emberi méltóság, szabadság, egyenlőség és szolidaritás oszthatatlan, egyetemes értékein alapul; a demokrácia elveire és a jog szabályaira támaszkodik. Az egyént állítja tevékenysége középpontjába az Uniós polgárság intézményének létrehozásával, a szabadság, a biztonság és az igazságosság térségének megteremtésével. Az Unió hozzájárul e közös értékek megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez, miközben tiszteletben tartja az európai népek kultúráinak és hagyományainak sokféleségét, a tagállamok nemzeti identitását és közhatóságaik szervezetét nemzeti, regionális és helyi szinten; a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés előmozdítására törekszik és biztosítja a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlását és a letelepedés szabadságát. Ennek érdekében szükséges az alapvető jogok megerősítése a társadalomban bekövetkező változások, a társadalmi haladás, a tudományos és technológiai fejlődés fényében, azáltal hogy e jogokat Chartában teszi még nyilvánvalóbbá. I Az Európai Unióról Szóló Szerződés és Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés Egységes Szerkezetbe Foglalt Változata A Lisszaboni szerződést december 13-án írták alá. A tagállamok tervei szerint a szerződés január 1-jén az európai parlamenti választások előtt néhány hónappal lép életbe, amennyiben azt mind a 27 tagállam ratifikálta A Lisszaboni szerződés kultúrához kapcsolódó részei: Az Unió hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és regionális, sokszínűségét, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget. Az Unió fellépésének célja a tagállamok közötti együttműködés előmozdítása és szükség esetén tevékenységük támogatása és kiegészítése a következő területeken: - az európai népek kultúrája és történelme ismeretének és terjesztésének javítása; - az európai jelentőségű kulturális örökség megőrzése és védelme; - nem kereskedelmi jellegű kulturális cserék; - művészeti és irodalmi alkotás, beleértve az audiovizuális szektort is. Az Unió és a tagállamok erősítik az együttműködést harmadik országokkal és a kultúra területén hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetekkel, különösen az Európa Tanáccsal. Az Unió a Szerződések egyéb rendelkezései alá tartozó tevékenysége során, különösen kultúrái sokszínűségének tiszteletben tartása és támogatása érdekében, figyelembe veszi a kulturális szempontokat. I A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított évi XX. törvény 70/F. paragrafus bekezdése szerint: A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot. A (2) bekezdés szerint: A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közművelődés 5

6 kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép és felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg. A közművelődéshez való jog tehát az állampolgárok alapvető joga. A közművelődés közügy. I A múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. Törvény kimondja: A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. A nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése a társadalom közös érdeke. 73. (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. (2) A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata. 76. (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. (2) Ennek formái különösen: a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 77. A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76. -ban felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. 78. (1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. I A Magyar Kormány Nemzeti Stratégiai Jelentés a szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról ( ) jelentésében kitér a kulturális javak védelmére: A kulturális javakhoz való hozzáférés érdekében folytatódik a Közkincs program, amely a könyvtári szolgáltatások és a közművelődés infrastrukturális lehetőségeit teremti meg, illetve javítja a hátrányos helyzetű térségekben. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer a könyvtári rendszer egésze által biztosított dokumentumokat és információs szolgáltatásokat juttatja el a falvakba és kistelepülésekre. 6

7 Az önálló könyvtárépület mellett könyvtári szolgáltató helyek kialakításával, illetve mozgókönyvtár (könyvtárbusz) üzemeltetésével történhet a szolgáltatások fogadása. I Az Oktatási és Kulturális Minisztérium kulturális stratégiájában prioritásnak tekinti az élethosszig tartó tanulást (LLL) és a kreativitást A közművelődés kulcs szerepet játszik az egész életen át tartó tanulás, a Life-long-learning, (LLL) területén. A felnőttképzés közművelődési intézményekben szervezett formális, nonformális és informális alkalmai az Európai Unió által is kiemelten támogatott közművelődési tevékenységek, melyek intézményi háttere alapvetően adott Magyarország kistelepülésein, hátrányos helyzetű térségeiben egyaránt. Az itt megszerezhető munkaerő piaci rehabilitációhoz és a sikeres alkalmazkodáshoz szükséges kompetenciák rövid-, közép- és hosszútávon egyaránt, hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség javításához, a kulturális autizmus (kulturális szegénység) fokozatos felszámolásához. A kreativitás és önkifejezés (amatőr tevékenységek, népművészeti hagyomány) közösségei, alkotói Az öntevékeny alkotók és közösségek működésének, társadalmi elfogadásának segítése, a kultúra iránti fogékonyság érdekében a kreativitás önmegvalósítást és életértelmezést biztosító képességének kibontakoztatása, a helyi társadalomra és a munkaerőpiacra gyakorolt kedvező hatásainak bemutatása. I A Körös-szögi Kistérség kulturális stratégiája A Kistérség stratégiájában bölcsen a kulturális turizmusra fektetett nagy hangsúlyt, mely finanszírozására elsősorban a lehetséges pályázati források kiaknázását jelölte meg, hisz az önkormányzati forrás mindenhol egyre csekélyebb. Nagy hangsúlyt fektet még az értékek megőrzésére, a hagyományápolásra, a kistérség településeinek együttműködésére, kommunikációjára a kistérség ismertté tételére, a művészeti élet serkentésére. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa március 1-jén pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett Közkincs pályázatára, és nyert. Bekerülve az NKÖM Közkincs-programjába a Társulási Tanács létrehozta a Körös- szögi Kistérség Közkincs Kerekasztalát. Üléseiket 2007 decemberében kezdték meg. Ezzel megindult a térség életének első hosszú távú kulturális, közoktatási és közművelődési stratégiai programja. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának tagjai a nyolc önkormányzat (Békésszentandrás, Csabacsüd, Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas), és a települések egyes közintézményei. Magánszemély támogatók, a civil társadalom számos szervezete is állandó tagként együttműködési megállapodás keretében vállalták, hogy a szarvasi kistérség közösségi, kulturális és közművelődési értékeinek megőrzése, ápolása illetve fejlesztése céljából egymást segítve együttműködnek kulturális szakmai érdekegyeztető fórum működtetésében. A tagok száma közel 40. I A közművelődésről szóló 25/1999. (VII. 23.) KT számú rendelet kimondja: 1. A rendelet célja, hogy az önkormányzat a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és lehetőségei ismeretében meghatározza a település közművelődési feladatait, törekvéseit, azonnali intézkedéseit, megalapozza közép- és hosszú távra a fejlesztés lehetőségeit. 3. (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés kiemelt céljait a következők szerint határozza meg: a.) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastuktúra biztosítása, b.) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása, c.) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a "gazdatudat", a helyi értékek védelmének erősítése, a település, környezetvédő, természetbarát közösségek szervezése, támogatása, 7

8 d.) az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek hagyományainak gondozása, fejlesztése, e.) az élet minőségének, az ünnepek örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek alkotó táborok segítése, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása, f.) a település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolat a testvérváros kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása, g.) a munkanélküliség csökkentéséhez felnőttoktatási és az iskolai képzést kiegészítő, képességfejlesztő lehetőségek biztosítása, a humánerőforrás fejlesztése. A település közművelődési feladatainak meghatározása 4. (1) A helyi lakosság igényeihez igazodó iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőséget biztosítanak a mindkét városrészen működő közművelődési létesítmények és a város középfokú oktatási intézményei. (2) A közösségi emlékezet gazdagítását a településen történtek dokumentálását szolgálja az Endrődi Füzetek megjelentetésének támogatása, a város történetének és jelenének bemutatása az interneten, elszármazott nagyjaink munkásságának megismertetése (3) A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok, az élet minőségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez, az esztétikai élmények megéléséhez, az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi, az ökológiai kultúra értékei megismerésének biztosítása, színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata, irodalmi estek, művészeti baráti körök szervezése. (4) Amatőr művészeti csoportok, alkotó műhelyek, művészeti táborok támogatása, a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, az önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel segítése. (5) A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, településvédő-, szépítő, természet-, környezet-, érdekvédő, közéleti helytörténeti, tudományos kör, egyesület összefogása, számukra igény szerinti fórumok, bemutatók szervezése. Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése. (6) Tájékoztatási alkalmak biztosítása, amelyben helyet kapnak a város kulturális, sport, oktatási, közéleti eseményei a működtetőktől függetlenül, együttműködési alkalmak kialakítása. (7) A közművelődésre szolgáló létesítményekben, a közösségi szintérben a polgárok tájékoztatásához, közösségi művelődéshez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a célnak megfelelő, esztétikus, célszerű környezet és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítők, animáló szakember biztosítása. (8) A lakosság kulturális értékei bemutatásához alkalmak biztosítása, megfelelő szervezőmunkával a bemutató sikerének biztosítása, a különféle művészeti csoportok menedzselése, közérdekű, közhasznú kiállítások szervezése. A helyi újságok, kábeltévé szervezőivel, szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése. I. 3. A közművelődési koncepció elkészítésének célja, alapelvei I A közművelődési koncepció elkészítésének célja 8

9 Elsődleges cél a kultúrához való hozzáférés minél szélesebb körű biztosítása az esélyegyenlőség növelése érdekében. Egyre jellemzőbbé válik, hogy a kultúra telekommunikált, azaz elsősorban a média közvetíti, pedig ez nem pótolja a személyes és közösségi részvételt igénylő művelődést. Általános jelenség az igények átlagos szintjéhez képest is az anyagi kondíciók elmaradása. A közművelődési koncepció elkészítésének célja, az Önkormányzat közművelődésfeladatellátási kereteinek megfogalmazása, a hagyományok és az eddigi tevékenységek tapasztalatai alapján. Figyelembe kell venni a helyi társadalom művelődési igényeit, a lakosság szocio-kulturális helyzetét, és egységes alapelvek szerint meghatározni a város által támogatott tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, kijelölni a prioritásokat, a szakmai és finanszírozási alapelveket, továbbá a jogszabályi kereteket. Meg kell határoznunk a közművelődés szerepét Gyomaendrőd fejlődésével kapcsolatos önkormányzati elképzelésekben, az önkormányzat érdekeltségét, szerepvállalását és felelősségét e folyamatban. Alapvető fontosságú meghatározni, hogy melyek az Önkormányzat kötelezően és önkéntesen vállalt közművelődési feladatai. Az önkormányzatnak ugyanakkor támogatnia kell a kultúra finanszírozásának új, a civil kezdeményezéseknek az eddigieknél tágabb teret biztosító, sőt azokat ösztönző formáit. A közművelődési koncepciónak tükröznie kell a város kulturális hagyományait, a kultúra napjainkban lejátszódó átalakulását, polgárosodását. A központi irányítás által meghatározott elképzelések mellett, célszerű támogatni civil szférából érkező kulturális igényeket, valamint az európai kultúrával összekötő, az integráció szempontjából meghatározó kulturális eseményeket, kezdeményezéseket. I A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei: 1. A közművelődéshez kapcsolódó jogok érvényesítése során az egyenlő bánásmód követelményeit meg kell tartani. 2. A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. 3. A helyi önkormányzati fenntartású könyvtár, a közművelődési megállapodással működtetett közművelődési intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. 4. Mindenkinek joga, hogy: a) megismerhesse a kulturális örökség javait, és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján, b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a közművelődési intézmények szolgáltatásait, c) műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen, d) művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 5. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy közművelődési jogairól, azok gyakorlásának helyi lehetőségeiről folyamatosan tájékoztatást kapjon különösen a helyi média, sajtó útján. II. Helyzetelemzés II. 1. Történelmi áttekintés, városunk fekvése, környezete Gyomaendrőd január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével jött létre. A több száz éves múltra visszatekintő települések azonos múltja, földrajzi közelségük, a családi és gazdasági kapcsolataik ezer szállal való kötődése az egyesülés erejében rejlő közös jövőbe vetett hit reményével és realitásával számolva lépte át a harmadik évezred küszöbét. 9

10 Mivel az 1982-es egyesítésig a két település önálló volt, így történetüket is külön-külön kell bemutatni. Gyoma történelme A név jelentésére kétféle magyarázatot ismerünk: torok, torkolat; amit az magyaráz, hogy a Körösök összefolyásánál (azaz a torkolatnál, toroknál) helyezkedik el a település. A másik elmélet szerint a megnevezés ősi magyar személynévi eredetű ben említi először hiteles adat Gama, majd ben Gyoma néven. A falu első birtokosai az iktári Bethlenek voltak. A hódoltság ideje alatt a falu sorsa azonos volt a többi alföldi településsel: hol a török csapatok, hol a tatár lovasok, hol a rácok pusztításait szenvedte meg a lakosság. Voltak évek, amikor teljesen elpusztult a falu. Csak a szatmári békekötéstől figyelhető meg ismét egy lassú benépesülési folyamat, amelyet Harruckern János György földbirtokos betelepítési akciója gyorsított fel. Harruckern az idetelepülőknek komoly adó és egyéb kedvezményeket ajánlott fel, és arra is figyelt, hogy egy településre csak egyfajta vallásúak kerüljenek. Így történt, hogy Gyomára főleg reformátusok, Endrődre inkább katolikusok telepedtek le. Gyoma újratelepülésének hivatalos dátuma: A letelepült lakosság állattartással, majd földműveléssel foglalkozott. A település történetének fontos alakja volt Csepcsányi Tamás, aki 1830-ban németajkúakat telepített Gyomára, ugyanezen évben megszerezte a vásártartási jogot, és szintén 1830-ban mezővárosi rangra emeltette a települést. A 19. század legnagyobb földesura Wodianer Albert volt, aki óvodát, iskolát és templomot építtetett Gyomának. Ennek az időszaknak a közteherviselése nagy gondot jelentett a lakosságnak. Példa értékű volt a település részvétele az 1848-as szabadságharcban. A jobbágyfelszabadítás után kialakult a tanyai gazdálkodás. A foglalkoztatás szempontjából a malmoknak, az Ailer-féle téglagyárnak és a később világhírűvé vált Kner nyomdának (1882-) volt jelentősége tól már vasútja is, majd hídja is lett Gyomának, így lehetővé vált, hogy a település intenzíven bekapcsolódjon a környék gazdasági és kulturális életébe től járási székhely lett a község bírósággal, ügyészséggel; vagyis a megye északi részének regionális központjává emelkedett. A kultúrában a felekezeti elemi iskolák adták az alapot. Gyoma létesítette a megye első óvodáját is (1841). Gazdasági iskolája, iparos tanonc iskolája működött. Nagy mecénása volt a kultúrának a Kner család. Könyvtárat működtettek, támogatták az iskolákat és a sportéletet, példát mutattak a városszépítésben. Endrőd történelme Nevét feltehetően egy Endre nevű birtokosától kapta. Az első hiteles adat, amelyben említik, egy 1416-ban a váradi káptalan által kiadott oklevél ben már jelentékeny településként említik a források, ahol 33 nemes család lakik. A hódoltság idején Endrődöt is elpusztították a törökök, a tatárok, a rácok. Az újratelepülés az l700-as évek legelején kezdődött, több hullámban zajlott le, és az 1760-as években fejeződött be. Endrőd újratelepülésének hivatalos dátuma: Harruckern János György földesúr katolikus vallásúakat telepített Endrődre. Ez a tényező később döntően befolyásolta a falu sorsát. A letelepült lakosság eleinte csak a saját szükségletére termelt. Később állatokat tenyésztettek eladásra, majd ahogy az utak javultak, gabonafélék eladásával is kezdtek foglalkozni. Katolikusok lévén, a családok 6-8, néha még több gyermek felnevelésére is vállalkoztak, úgyhogy a 19. század elején a környéken egyedülálló demográfiai növekedés indult meg.( 1930-ban megközelítette a lakost, jelenleg még a 6000 főt sem éri el )A 19. század végére nyert létjogosultságot a tanyai gazdálkodási forma. Ennek a családi keretek között történő gazdálkodási módnak Endrődön nagy hagyománya lett, úgyhogy 1930-ra a lakosságnak több mint a fele tanyán élt és igen eredményesen gazdálkodott. A kézműipar szinte minden ágában találunk hírneves dinasztiákat. Főleg a mezőgazdaságot kiszolgáló kézműipar fejlődött: kovács, bognár, csizmadia. A bognárok olyan kocsitípust fejlesztettek ki, amelynek egy példánya ma is látható Ópusztaszeren. A kultúrában igen fontos szerepe volt a tanyán élő embereknek. Ez a zárt közösség őrizte legtovább a magyar kultúra kincseit: a szóbeli kultúrát, a szokás kultúrát, de a szőttes mintákban őrizte az ősi motívumokat, a fonott és faragott tárgyakban pedig a formaművészetet. Ebben a tanyavilágban 11 olvasókör működött. Endrődön is volt iparostanonc iskola (1896-), mezőgazdasági népiskola (1916-), és polgári iskolája is volt ( ). A 20. század elején szülőotthon, szegényház, járványkórház, és három gyógyszertár fémjelezte a szociális és egészségügyet. Ebben az időben benzinkút működött, volt egy szálloda, és a 10

11 megyében az elsők között nyitotta meg Endrőd a moziját. A Népház tekintélyes épülete 1930-tól működött, akkor még színházzal. Az Ipartestület felnőtt kórust tartott fent. E rövid bemutatásból is látszik, hogy elődeink életében milyen fontos szerepet töltött be a kultúra, a közművelődés. Az március 1.-től városi rangot nyert település Észak Békés-megye egyik meghatározó gazdasági, igazgatási és kulturális központja. A város több mint harmincezer hektáros külterületén a megszilárduló és fejlődő mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének megélhetését. Az ipari területen korábban jelentős volt a Háziipari Szövetkezet textil iparával. Napjainkban meghatározó a nyomdaipar, de számos egyéb területen így a cipőiparban, faiparban, élelmiszer feldolgozóiparban található meghatározó számú vállalkozás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken európai színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és az idelátogatók számára. A Budapesttől 160 kilométerre fekvő kisváros elérhető autóval a 46-os főközlekedési útvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás Dévaványa irányból. A csaknem 15 ezres lakosú Körös-parti városon a Budapest-Lőkösháza vasútvonal halad keresztül. A kiváló közlekedési adottságok, a befektetőknek kínált lehetőségek és feltételek, a vendéglátás, pihenés és szórakozás változatos palettája vonzóvá teheti e várost a gazdasági élet szereplőin túl a szabadidejüket eltöltő vendégek számára is. II. 2. Népesség A lakosság száma év elején fő. A helyi népesség döntő többsége magyar nemzetiségű, ám számottevő Gyomaendrődön a magukat német (sváb) nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz tartozók. A cigány közösség 1995 óta, a német pedig 1998 óta rendelkezik önálló kisebbségi önkormányzattal. Demográfiai adatok Év Állandó Évenkénti születések száma Gyomaendrőd Városban

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 1 BEVEZETÕ Az Országgyûlés 1997. december 9-i ülésnapján fogadta el a CXL. számú, a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Művelődési Központja KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Csenger Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4 2.1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA. Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA. Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2013 A kulturális koncepció összeállításában részt vettek:

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA Mert azt tanultam mindenütt, azt láttam minden nagy nemzetnél, hogy az apák dolgát folytatják az utódok Ugyanezt láttam Északon és Délen, minden olyan nemzetnél, ahova mi tanulni járunk, hogy hazajőve

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 2008-2018

KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 2008-2018 1 KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 2008-2018 Készítette: Szilárdi László Intézményvezető Városi Művelődési Ház és Könyvtár Kistarcsa, 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Kistarcsa bemutatása III. Kistarcsa

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Gárdonyi kistérség. Közművelődési és Közgyűjteményi Koncepció. Tervezet

Gárdonyi kistérség. Közművelődési és Közgyűjteményi Koncepció. Tervezet Gárdonyi kistérség Közművelődési és Közgyűjteményi Koncepció Tervezet 1 1. Bevezetés 2. Oktatási Kulturális Minisztérium 2007-2013. stratégiai munkaanyagából Közművelődés a társadalmi haladás és a nemzet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 23712010. Előadó: Mell.: 1 Hiv. sz.: Varga Tamás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015. Keszthely, 2011. február 14. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 1.1. A koncepció célja... 5 1.2. A koncepció jogi háttere... 6 1.2.1. A kultúra

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4 KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4 TARTALOM Szerkesztői előszó helyett: Orbán György Šwierkiewicz Róbert kiállítását nyitja

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 TARTALOM INTÉZMÉNYEK RÉGIÓ, MEGYE, KISTÉRSÉG Mók Ildikó: A tatabányai kistérség közművelődési

Részletesebben

Népzenétől a kortárs zenéig

Népzenétől a kortárs zenéig Szent Gergely Népfőiskola Népzenétől a kortárs zenéig A Békés Megye Népművészetéért Alapítvány tevékenysége, kiemelt pályázati projektje Konzulens: Gulyás Zsuzsanna Készítette: Kölcseyné Balázs Mária Finanszírozás

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program CSEPREG Város Önkormányzata 2013.09.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...12 Célok...12

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A stratégiai tervezés célja... 4 1.2. A könyvtár bemutatása... 4 1.2.1.

Részletesebben

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN I. BEVEZETŐ... 3 II. A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK HELYZETELEMZÉSE

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzatának

Ócsa Város Önkormányzatának Ócsa Város Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2015-2019. Készítette: Ócsa Város Önkormányzata 2015. március 12. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.4. oldal 1. Célok.7. oldal 1.1. A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Pedagógiai-művelődési programja 2014.02.01. 1 Tartalomjegyzék: AZ INTÉZMÉNY JOGI MEGHATÁROZOTTSÁGA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT... 5 A DÁMK ÁLTAL ELLÁTANDÓ ÉS A SZAKFELADATREND

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015. március - 2020. március -TERVEZET- 2015. április xx. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település infrastruktúrája... 4 Közlekedés... 4 Közmű infrastruktúra...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben