KÜRTÖS. Bethlen Gábor díj a Csemadoknak. ...mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜRTÖS. Bethlen Gábor díj a Csemadoknak. ...mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk"

Átírás

1 k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 11. szám Közéleti havilap A Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma november 4-én, Budapesten a Parlament Vadásztermében tüntette ki a Csemadokot anyanyelvünk és kultúránk szervezett megõrzése, ápolása, s a felvidéki magyar megmaradás érdekében folytatott mintegy hat évtizedes küzdelme elismeréseként. A Csemadok történelme folyamán elõször részesült ilyen magas kitüntetésben. Bársonyos forradalmunk után a máig sokat hangoztatott demokrácia éveiben sem méltatta érdemeit megmaradásunkért vívott küzdelmében senki, sõt a belõle is kinõtt gyermekei fordultak olykor ellene, segítve ezzel a megszüntetésére irányuló hatalmi törekvéseket. Pedig csak köszönetet érdemelne mindkét részrõl, mert nélküle ma nem tartanánk ott, ahol éppen tartunk ben a Bethlen Gábor-díjat a Csemadok és Somodi István, a Szárszói Baráti Kör elnöke kapták. A Csemadok részérõl a díjat Hrubík Béla országos elnök vette át az OT tagjainak jelenlétében. Lezsák Sándor, a kuratórium elnöke méltatta a Csemadokot, az alábbiakban a laudációjából idézünk. A történelem számos olyan esetet ismer, amikor a politikai élet fõszereplõi létrehoznak egy szervezetet, és az - elidegenedve a létrehozók szándékaitól - fokozatosan önállósul, és lassan eltávolodik a létrehozók akaratától. Ilyen szervezet volt a Csemadok is, amit a sztálini korszak hívott létre március 5-én Pozsonyban, a kommunista párt támogatásával Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete néven. Ebbõl ered a Csemadok mozaikszó. A hatalom mindenekelõtt azzal a céllal szorgalmazta a mûvelõdési szervezet létrehozását, hogy önmaga számára biztosítsa a szlovákiai magyarság közvetlen politikai ellenõrzését, és hogy a szervezet közvetítse a magyar nemzetiségû szlovák állampolgároknak a kommunista párt határozatait. Nos, mi nem azt a szervezetet méltatjuk, amelyiket a kommunista párt hozott létre, hanem azt, amelyik az alapítói szándékoktól függetlenül elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar kultúra és anyanyelv fennmaradásában a nemzetiségi elnyomás legkeserûbb éveiben is. Az egyesület a jogfosztottság évei után pótolhatatlan tevékenységet fejtett ki azáltal, hogy vállalta a magyar kisebbség népmûvészeti hagyományainak ápolását, kulturális életének november Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Bethlen Gábor díj a Csemadoknak kibontakoztatását, és közremûködött a magyar iskolák újraindításában. A párthatalom akarata ellenére a Csemadok gyûjtõhelye lett a szlovákiai magyar kisebbség problémáinak. A magyarság panaszait továbbítania kellett az illetékes szervekhez, ennek következtében akaratlanul is a magyar kisebbség szószólójává vált. A hetvenes évek végétõl lassú és rejtett nemzedékváltás történt. Minden pártállami éberség és fenyegetettség ellenére megjelentek a Csemadok tagságában a másként gondolkodó ellenzéki személyek és csoportok. Ebbõl a nemzedékbõl alakult ki az a réteg, amely 1989 után a szlovákiai magyarság közéletében politikai szerepet is vállalt. A magyar politikai élet elsõ vezetõi nem szerezhettek volna kellõ közéleti tapasztalatokat a Csemadokban történt szerepvállalásuk nélkül. A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején történtek olyan kezdeményezések a szlovák kommunista párt részérõl, amelyek nyíltan a magyarság létét fenyegették. Ilyen volt például a párt által 1978 januárjában kidolgozott, kétnyelvû oktatást szorgalmazó tervezet, amelynek célja a magyar iskolák felszámolása volt. Ezt - jelentõs részben a Csemadok ellenállása miatt - nem sikerült megvalósítaniuk. A magyarellenes szlovák törekvés 1983 õszén ismételten elõkerült, amikor a Szlovák Kormány nemzetiségi fõosztálya jóváhagyta az iskolaügyi törvény újabb tervezetét, amelynek elfogadása lényegében a magyar nyelvû oktatás felszámolását jelentette volna. Ezt a törvénytervezetet is a Csemadok által szervezett tiltakozások hatására vonta vissza a kormány. Az egypártrendszer összeomlását követõen az egységes nemzeti érdekképviselet szándéka magától értetõdõen vetette fel azt, hogy a Csemadokból kellene kialakítani egy magyar politikai mozgalmat....ha párttá vált volna, akkor mindenképpen valamilyen politikai ideológia mentén kellett volna meghatároznia önmagát, így a szlovákiai magyar közösségnek csak egy részét képviselhette volna. A Csemadoknak ezért volt fontos civil szervezetként megmaradnia, mert így a szlovákiai magyarság kulturális és nyelvi összérdekét védhette. (Folytatás a 7. oldalon)...mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk Bethlen Gábor szavai Móricz Zsigmond Erdély c. regényéből

2 2 Kürtös K ö z é l e t november JEGYZET Nyílt levél a szlovákiai magyar választópolgárokhoz! Tisztelt magyar választópolgárok! Gondolom, önök közül többen értesültek arról, hogy a Most- Híd elnöke, Bugár Béla november 25-én nyílt levélben fordult Berényi Józsefhez, a Magyar Koalció Pártja elnökéhez. Engedjék meg, hogy azok kedvéért, akik valamilyen oknál fogva nem értesültek az irományról, ismertessem röviden a levél tartalmát. A Híd fontosnak tartja, hogy a szlovákiai magyar kisebbség hangsúlyos és egyúttal hatékony képviselethez jusson a márcusi elõrehozott választásokon. És most tessenek megkapaszkodni. A rendelkezésünkre álló adatok alapján úgy látjuk, pártjaink választási koalíciója nem hozná meg a kívánt eredményt. Mivel a koalíciók parlamentbe jutásának küszöbe nem öt, hanem hét százalék, félõ, hogy a regionális politikusaink között megnõtt ellentétek veszélyeztetnék a választási küszöb átlépését. Ha jól értem és értelmezem, akkor csak a regionális politikusok között vannak, gondolom, áthidalhatatlan és megfékezhetetlen ellentétek, míg a két párt csúcspolitikusai tán bratyiznak egymással?! Csak mellékesen jegyzem meg, hogy én személy szerint még csak véletlenül sem kerültem konfliktusba a Most-Híd járási politikusaival. Igaz, jóformán nem is ismerem õket. Akit meg ismerek, azzal eddig semmi bajom nem volt, és fordítva is igaz. Csattanója a nyílt levélnek az utolsó bekezdés. A Híd koalíciós potenciálját készen állunk megosztani a Magyar Koalíció Pártjával, és ezért a párt Országos Választmányának meghatalmazása alapján felajánlom az MKP politikusainak a Híd választási listáján való indulást. Üdvözlettel, Bugár Béla. Berényi József, az MKP elnöke nem késlekedett a válaszlevél megírásával. Tisztelt Elnök Úr! Október 22-én a Most-Híd Országos Választmánya döntött: az MKP-val nem kíván választási koalíciót kötni. Az összefogást elutasítottátok. Nyílt levelének további részében Berényi hivatkozik arra, hogy az MKP 13 éve mûködõ politikai csoportosulás, rendelkezik európai parlamenti képviselettel, a megyei képviseletekben szinte kizárólag az MKP kapott mandátumot a szlovákiai magyar választóktól, továbbá a tavalyi novemberi helyhatósági választásokon Dél- Szlovákiában minden politikai pártnál több polgármesteri és helyi képviselõi mandátumot szerzett. Mi ezen eredmények figyelembe vételével egyenrangú partnerként kívánjuk kialakítani esetleges választási együttmûködésünket. Ezért az, hogy elutasítotok bennünket, ugyanakkor a Most-Híd választási listáján való indulást javasoljátok az MKP politikusai számára, nem megoldás, és ezt Ti is pontosan tudjátok. Ez nem más, mint az elutasítás elfedésére való kísérlet a közvélemény elõtt. Magyarán szólva, hogy a Most-Híd MOSTantól fogva mos/t/hatja kezeit a nyilvánosság elõtt, hogy az MKP elutasította nagylelkû ajánlatát. Hja, kérem, ki volt ez találva! Vagy ahogy Bugár nyílt levelét elemzõ cikkek egyikében olvastam: Nagyon cseles. Kár, hogy ennyire átlátszó. Az MKP nyitott a szlovákiai magyarság megmaradásához szükséges párbeszédre. De csakis egyenrangú partnerként. A szlovákiai magyar választók ezt igénylik - zárta Bugár Bélának címzett nyílt levelét az MKP elnöke. Ezek után idézzük csak fel a tavalyi parlamenti választások eredményeit. A Most-Híd 8,12 százalékkal bejutott a parlamentbe, az MKP 4,33 százalékkal kinnrekedt. Adjuk össze a két párt eredményeit, az annyi, mint 12,45 százalék. Nem akarom elhinni, hogy ha a két párt választási koalícióban indulna, március 10-én a magyar választópolgárok, még ha feltételezhetõen kevesebben járulnak is az urnákhoz, mint tavaly, nem tudnák összehozni a parlamentbe jutáshoz elengedhetetlenül szükséges 7 százalékot! Akkor hát a mostosok miért ódzkodnak a választási koalíciókötéstõl? Felejtsük el gyorsan, hogy a regionális politikusok között fennálló ellentétek miatt. Ez csak mese. Vagy ha tapasztalni is itt-ott konfliktusokat, meggyõzõdésem, hogy ha Bugár és Berényi is csendre intené regionális politikusait, hamar elcsitulnának az ellentétek, amit a választásokon való aktív részvétellel díjaznának a mezei választópolgárok. Nemde inkább arról szól a történet, hogy Bugárék egy kicsit tartanak a parlamentbe jutáshoz szükséges öt százalék megszerzéstõl? Viszont, focinyelven szólva, idegenlégiósokkal, azaz MKP-s politikusokkal a listájukon nagyon is biztosak lennének a továbbjutásban, miközben természetesen megtarthatnák továbbra is saját arculatukat, nevüket, választási programjukat stb. Hogy mi lesz utána a Magyar Koalíció Pártjával? Ez foglalkoztatja õket a legkevésbé, gondolván, elõbb-utóbb csak elfelejtik a szlovákiai magyarok, hogy létezett itt valaha valamiféle MKP pártformáció. Arra meg már végképpen nem fognak emlékezni, hogy az MKP-t anno annak elsõ elnöke, Bugár Béla csinálta ki. Mit tehet ilyen helyzetben a szlovákiai magyar választópolgár? Csak egy dolgot, mégpedig azt, hogy GONDOLKOZZON erõsen, és jól fontolja meg - van rá bõ három hónapja -, hogy március 10-én melyik pártra adja voksát. Eszmefuttatásom itt kívántam befejezni, csakhogy idõközben ülést tartott az MKP Országos Tanácsa, amelyen olyan határozat született amely kimondja: annak érdekében, hogy egyetlen magyar szavazat sem vesszen el, valamint a délszlovákiai választók véleményét figyelembe véve, az MKP továbbra is nyitott a választásokon való együttmûködés feltételeinek megbeszélésére és november 10-ig várják a hidasok válaszát. E sorok írásakor megérkezett Bugáréktól a válasz, melynek lényege, hogy a Híd bízik abban, hogy a politikai realitások figyelembe vétele elõrelépést fog eredményezni ebben a kérdésben. A részletek megtárgyalására a Híd elnöke november 11-én várja az MKP képviselõit. Tisztelt magyar választópolgárok! Helyszûke miatt már csak a végeredményt tudom konstatálni. Eredménytelenül ért véget a két párt között a két hete tartó levelezgetés, üzengetés. Berényi József szerint Bugárék indulatokkal teli sérelempolitikát folytatnak az MKP-val szemben, ezért nem lehetséges a Most-Híd és az MKP választási koalíciója. Innentõl kezdve rajtunk, szlovákiai magyar választópolgárokon a sor. /Bár/

3 2011. november Közélet Kürtös 3 A p a r a s z t v a k í t á s f e l s ő i s k o l á j a A MOSTanság lezajlott politikai üzengetések kapcsán mindenki számára egyértelmûvé vált az az amúgy sem túlságosan vagy álságosan titkolt tény, hogy Bugár Béla pártja valószínûleg sem a Magyar Gumiabroncs Szövetséggel, sem a Fókák Megmentéséért és Másért Egyesülettel nem fog násztáncba indulni a parlamenti választások alkalmával. Az is borítékolható volt, hogy egykori pártja, az MKP esélye a BB-vel való pártszövetségre vagy koalícióra csak a már elõbbiekben említett szubjektumok után jöhet szóba. Ennek kapcsán a hír, hogy Andrej Hrnèiar, Túrócszentmárton polgármestere bejelentette az indulását a szlovákiai hibridpárt listáján, még akár pozitív is lehetne, ám nézzünk egy kicsit a dolgok mögé. Az nyilvánvaló mindenki számára, ha egy kutya önként lemond az ugatásról, még senki nem nézi papagájnak. Ha egy megrögzött tolvaj naponta bérmálkozik, mint azt anno Gyurcsány Ferenc tette országpusztítása idején, még nem lesz kezdõ ministráns. Ha egy nemzeti bank elnöke lemond a jegybanki megbízásáról, az még bankár lesz az élete elkövetkezõ idõszakában is. Ugyanez a gondom Andrej Hrnèiarral is. Azért, mert lemondott a Matica slovenská alelnöki posztjáról, azért még a lelkében az a maticás lesz, aki szívvel-lélekkel egy olyan szervezetet támogatott, melynek a magyarok ezeréves elnyomása a napi reggelivel volt feltálalva az asztalára minden reggel. Innentõl kezdve az ember csak azt találgathatja, vajon Andej Hrnèiar, az egykori magyar kereszténydemokrata elkötelezettségû Bugár Béla pártjában mit keres. Akár befutó, akár kifutó helyen. Álszentség azt hinni, hogy a volt maticás alelnök majd felvállalja a felvidéki magyarság jogos, az európai értékek mentén megfogalmazott igényeit. Ha pedig felvállalja, azt hogyan teszi. Érdekbõl, vagy sehogy? De fordítsuk meg a dolgot. Milyen õszinteséggel vállalhatná fel például a Csemadok alelnöke a Szlovák Nemzeti Párt listáján az ezeréves magyar elnyomás elleni felszólalásait, a nyelvtörvény miatti köpködéseit és a szlovákiai magyar emberek jogainak sárba tiprását a párt elnökének Jano Slotának. Gondolom, a választ nem kell megfogalmaznunk. Egy olyan parasztvakításnak vagyunk szemtanúi, melyet az egykoron magukat magyar embernek mondó politikusok önmagukból való teljes kifordulása után fogalmazhatunk csak meg. Maga a parasztvakítás lényege sem érthetõ, hiszen Andrej Hrnèiar állítólag azért fogadta el Bugár javaslatát, mert õ(bb)volt az egyetlen, aki valamilyen szinten felfigyelt a túrócszentmártoni önkormányzat valamilyen pályázatára. Magától adódó a kérdés, vajon a pártelnök miért nem figyelt fel a dunaszerdahelyi, nagymegyeri, ipolynyéki, tornaljai, szepsi, feledi, rimaszécsi, bõsi vagy füleki önkormányzat pályázataira vagy az ottani önkormányzatok siralmas helyzetére, amikor saját minisztere asztalán több mint egy éve hegyekben állnak azon magyar falvak által benyújtott elbírálatlan és aláíratlan EU-s pályázatok, melyek a többszörösen hátrányos helyzetû magyar falvak elmaradottságán némileg enyhíthetnének, s ahol, ha nem is nagy számban, de a saját választóik is élnek az együttmûködésre szomjúhozó szlovákokkal egyetemben. Érthetetlen, miért ez az érdektelenség. Miért fontosabb MOST a Hídnak Túrócszentmárton, mint az Ipoly mente, Gömör, Hont, Mátyusföld vagy a Csallóköz. Valószínûleg azért, mert Túrócszentmártonban a vegyespárt a szlovákiai magyar alkalmazkodás jelképe. Hogy Dél-Szlovákiában nincsenek fejlesztések, infrastruktúra, munka, befektetés, hogy az ország legszegényebb rétegei itt élnek, hogy az egészségügy terén itt a legnagyobb a lemaradás, hogy az elhalálozás mértéke magasan meghaladja az országos átlagot, mindez nem számít. Fõ, hogy Túrócszentmártonból jöjjön néhány száz szavazat a hatalom megtartásához. Meg persze a politikai vakítás, lám még a Matica slovenská is a lojalista pártot támogatja. Nem véletlen tehát a viszonyulásuk is ahhoz, hogy létrejöhessen a magyar egység a Felvidéken, hogy szavazatainkkal ne a Smert támogassuk, hanem az itteni egyszerû magyar emberek érdekeit. Vajon Túrócszentmárton elsõ embere hogyan áll majd hozzá a kulturális tárca által horthystának minõsített Gúta, Párkány, Ógyalla, Szigetmajor vagy Nemesradnót nevéhez, a kettõs állampolgárság kérdéséhez, Malina Hedvig ügyéhez, és sorolhatnám az elmúlt évek jogsérelmeit, évtizedes mulasztásait. Érdekes kérdésként vetõdik fel hát, vajon a népszerûség egyben ésszerûség is-e? S vajon a politikai vetélkedés mértéke hol és miként lépheti át a normális elvárások és ész határát. Joggal adódik a kérdés, kit lehetne indítani a párt politikai ellenfeleként. Néhány ezer évvel korábban Caligula római császár saját lovát szerette volna megtenni szenátornak. Caligula, amellett hogy császár volt, õrült is volt egy személyben, tehát nem állt messze attól a realitástól és állapottól, ami a jelenkori szlovákiai politikát jellemzi. Adódik tehát a kérés, miért ne lehetne indítani politikai ellenfélnek egy lovat. Itt a magától értetõdõ felvetés, vajon a felvidéki magyar ló, Overdose függetlenként miért ne vehetné fel a harcot valamelyik párt listáján az illetékes politikusok ellen. Néhány érv Overdose mellett. Fölöslegesen nem nyitja ki a száját. Intelligenciája megegyezik egy átlagos szlovák politikus elmeállapotával, sõt, néhánynál meghaladja azt, bár a lovakat nem illik sértegetni. Gyorsabb és erõsebb azoknál. Abban a cirkuszban, amit ma a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának hívnak, magasan õ lenne a leghitelesebb, cirkuszi mutatványai hitelesebbek, látványosabbak és költségtakarékosabbak lennének a jól fizetett kétlábú lovakénál. S ha a végén valamit mégis elrontana, úgy sokkal hitelesebben lehetne visszalapátolni belé a lósz.rt, mint egyébként azt a magukat szlovák politikai elitnek mondók teszik nap mint nap saját választóik vagy éppen párttársaik felé, mint ahogyan azt az SDKÚ elnöke tette. Ideje felébredni. Nemcsak azért, mert a sok alvás lustává, tunyává és tehetetlenné tesz, és eltompítja a gondolkodásunkat is, hanem azért, mert egy olyan válaszúthoz ért a szlovákiai magyarság, ahol el kell döntenie, hogy szolgává válik, vagy érez még annyi önbecsülést szülei, anyanyelve, kultúrája iránt, ami megakadályozza õt abban, hogy saját emberi arcát és sorsát megtagadja. Mert a politikusok jönnek, mennek. Csak mi maradunk itt, a szülõföldön, szegényen, megtagadottan, kiszolgáltatottan, betegen. De reményben is. Hogy van józanságunk. Hogy önmagunkat ne vakítsuk meg, ha a jóisten látást adott. Mert nemcsak nézni, de látni is kell a dolgok mögé. Igaz, ez néha nem egyszerû, legalább annyira nem, mint szenátorrá tenni egy lovat. Bár Szlovákiában semmi sem lehetetlen. Palócz

4 4 Kürtös Közélet november Könyvbemutató Apátújfaluban November 3- án Apátújfaluban, a helyi általános iskola épületében került sor Jámbor László polgármester úr meghívására Csáky Pál politikus és közíró Hullámvasút c. tavaly megjelent könyvének bemutatójára. A kötet válogatott írásokat, interjúkat és felszólalásokat tartalmaz az elmúlt húsz esztendõ, az 1990 és 2010 közötti idõszak felvidéki magyarság szempontjából fontos és kiemelkedõ történéseirõl. A könyvbemutatóra a szép számban megjelent helyi lakosokon kívül eljöttek a környezõ települések polgármesterei is. A polgármester úr rövid köszöntõje után Peczár Károly, az Esterházy János Társulás elnöke méltatta a szerzõ legújabb kötetét, aki többek közt hangsúlyozta, hogy a Hullámvasút c. kötet tulajdonképpen a mintegy félmilliónyi felvidéki magyar életérõl szóló dokumentumgyûjtemény. A szerzõ az est során beszélt a könyv születésének ötletérõl, az 1989 utáni reménykedésekrõl és a megoldások keresésérõl közösségünk gondjaira a rendszerváltást követõ években, arról, hogy ez az elmúlt idõszak nemcsak a politikában, hanem közösségünk életében is leginkább a hullámvasúthoz volt hasonlítható: hol fent voltunk, hol meg lent. Csáky Pál beszélt arról is, hogy a felvidéki magyarságnak nincs miért szégyenkeznie, mindig az ország fejlõdése szempontjából fontos döntések mellett tette le a voksát. De megegyezés mindig csak úgy születhet, ha azt mindkét fél akarja, ha mindkét fél enged, nem lehet, hogy mindig csak az egyik hátrál a végletekig, mígnem teljesen feladja önmagát. A könyv bemutatásán kívül alkalom nyílt arra is, hogy a jelenlévõk elbeszélgessenek a közösségünket érintõ kérdésekrõl, a szûkebb régiójuk és az egész felvidéki magyarság jövõjérõl is. Vannak dolgok, amelyekért mi felelünk, mi döntjük el, hogy feladjuk-e önmagunkat, vagy továbbvisszük az õseink által ránk hagyományozott örökséget. Meg kell próbálnunk elõre nézni, s eldönteni, hogyan tudunk átjutni a tátongó szakadék felett a túlsó partra. Mert ennek a közösségnek, a felvidéki magyarságnak jövõje kell hogy legyen itt ezután is - zárta ezekkel a szavakkal mondanivalóját a szerzõ, Csáky Pál. Dunajszky Éva Lengyel Tiszti Tábor - Ipolyhídvég Ezzel a címmel jelent meg egy könyv a közelmúltban az Esztergomban székelõ Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány jóvoltából. A könyv bemutatója október 28-án volt Ipolyhidvégen. Nézzük át röviden a történelmi eseményeket, hogyan kerültek a lengyelek Ipolyhidvégre? A tengelyhatalmak oldalára csatlakozott Magyarország az szeptember 1- jén kitörõ német-lengyel háborúban a semlegesség álláspontjára helyezkedett. Az elsõ bécsi döntést követõen egy rövid szakaszon Kárpátalján helyreállt a közös lengyel-magyar határ. A magyar vezetés utasította a magyar határõrséget, hogy nyissa meg a határt a visszavonuló lengyel csapatok és a polgári menekültek elõtt. Szeptember közepétõl mintegy 120 ezer menekült érkezett Magyarországra, ami nagy kihívást jelentett a hatóságok számára fõleg az ellátás területén. A menekültek elhelyezésére elsõsorban az ország északi, északkeleti és dunántúli területén jelöltek ki településeket. Az Ipoly mentén is több mint tíz internálótábor volt, egyike az ipolyhidvégi tábor, ahol naplót vezettek, ami kézzel íródott, és amirõl eddig nem tudtak a második világháborús lengyel menekültüggyel foglalkozó kutatók, mert a naplót nem publikálták. A táborban lakók sorsáról az egyik legfontosabb forrás ez a most két nyelven közreadott, között lengyel katonatisztek által írott napló, amely ajándékként került a Prímási Levéltár õrizetébe 1991-ben. A könyvbemutatón a kiadót és a kuratóriumot Dr. Bárdos István képviselte, továbbá megjelent Dr. Hegedûs András, a Prímási Levéltár igazgatója, Csombor Erzsébet a KEMÖ levéltár igazgatója, Bayerné Jura Urszula és Bayer Viktor fordítók. A vendégeket és a falu lakosait Trevalecz László szavalata után Hocsák Marian, a falu polgármestere köszöntötte. A bemutató programját a Szent György Lovagrend (Visegrád, Pozsony) képviseletében Balogh Gábor vezette. A bemutatót követõ beszélgetésen érdekes adatokkal és felvetésekkel szolgált Dr. Csámpai Ottó a lovagrend felvidéki nagypriorja, szociológus és Dániel Erzsébet a LIMES- A N A V U M Regionális Honismereti Társulás elnöke. A könyvbemutató elõtt vendégeink a polgármester úr és Gyönyör László plébános úr kíséretében megtekintették a volt tábor épületét, az egyházi iskolát, a templomot és az itt elhelyezett fekete madonna festményt, amelyet egy lengyel tiszt festett meg, és ajándékozta a helyi plébánosnak hálájuk jeléül. A könyvbemutatót reményeink szerint egy emléktábla elhelyezése követi majd a tábori épület falán jövõ év februárjában. A visegrádi Szent György Lovagrend, a LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás és az ipolysági Honti Múzeum együttmûködése távlati tervei között szerepel további táborok feltárása és emléktáblák elhelyezése az Ipoly és Duna menti településeken az érintett önkormányzatok bevonásával. Az értékes dokumentumot, amely közli a magyar szakirodalom alapján a helység és környékének történetét, valamint krónikaszerûen írja le a tiszti táborban folyó eseményeket, az érdeklõdõk megvásárolhatják az ipolyhidvégi községi hivatalban. Balogh Gábor

5 2011. november Közélet Kürtös 5 Végsõ nyughelyen a Balassa család földi maradványai május 18-án született Karol Józef Wojty³a, aki II. János Pál néven 1978 és 2005 között a 264. római pápaként lett a katolikus egyház feje. Õ volt a pápaság 2000 éves történetében az elsõ, aki kelet-európai papként ült Szent Péter székébe. Õ volt 455 év óta az elsõ nem olasz, és 58 évével 132 év óta a legfiatalabb pápa. A katolikus egyház kormányzásában új rendszert vezetett be, de szentbeszédeiben is határozottan kiállt a háború, a fegyverkezés ellen, húsvéti és karácsonyi üzeneteinek gyakori témája volt a béke óhajtása, az ember jogainak tiszteletben tartása. A lengyelen kívül A Szlovák Nemzeti Múzeum kékkõi Bábmûvészeti és Játékmúzeuma, valamint a Hradèan Polgári Társulás összefogásának az eredményeként november 3- án került sor a történelmi Balassatemetõ ünnepélyes átadására Kékkõn. Évtizedeken keresztül akácos borította azt az öreg temetõt, amely a közeli vár urainak, a Balassáknak volt a temetkezési helyük. A történelmi sírkert feltárásának folyamata azoknak a polgároknak köszönhetõ, akik úgy érezték, hogy ezzel tartoznak városuknak. A kedvezõtlen politikai/történelmi helyzet és az emberi pusztítás kéznyomai elmélyítették az enyészetet, melynek következményei a megsemmisített sírkövek, a sírbolt beszakadása, melyet már több évtizede feltörtek, és valószínû, hogy még a háború ideje alatt kiraboltak. Néhány keresztet, amelyek a Balassa család sírjait jelölték, a vármúzeumban helyeztek el, ezek jelenleg a Balassi Bálint-expozícióban találhatók ban fiatal muzeológusok, mégpedig a Hanko házaspár és barátai kezdeményezésére, elkezdõdött a sírbolt megtisztítása és az azt körülvevõ bozót eltávolítása. Kidolgoztak egy mûemlékvédelmi tervet a Balassák temetkezési helyének feltárására és megvédésére. A projektet a Hradèan Polgári Társuláson keresztül nyújtották be, s ez elnyerte az Általános Hitelbank támogatását. A rekonstrukciós munkák folyamán a sírhelyeken kívül, ill. a beszakadt sírboltban talált csontmaradványokat tudományos módszerekkel is vizsgálták, és emberi csontokként lettek azonosítva. Valószínûsíthetõ, hogy a vár utolsó urának, Balassa Sándornak ( ) a földi maradványai ezek, amelyeket most ünnepélyes keretek között újratemettek. A temetési szertartást PaedDr. Marek Vaverka atya végezte. Helena Ferencová múzeumigazgató beszédében köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ezeket a maradványokat ünnepélyesen visszaadhatták az anyaföldnek, pontosabban elhelyezhették a Balassa család sírboltjába. S egyben reményét fejezte ki, hogy békéjüket ezentúl már senki nem fogja háborgatni. A földi maradványok hányattatott sorsára visszatekintve a következõket mondta az igazgató asszony: Nehéz most ennyi év távlatából megfelelni a kérdésre, miért jutott erre a sorsra ez a jelentõs emlékhely, mikor a szerény váraljai falu jelentõs nógrádi községgé, várossá fejlõdött, ahol teljes politikai, társadalmi és gazdasági élet folyt. Elfelejtették az emberek, nem kedvezett neki a történelmi idõszak? Talán mindegyikbõl egy kevés. Egy gondolkodó azt mondta, a történelembõl le kell vonni a helyes következtetést, és felhasználni a jelenkor számára. Mi a mai modern világunkban itt, Kékkõn még tegyük hozzá: meg kell becsülnünk, amink van, mindazt, amit történelmi városunk tovább tud adni dicsõ múltjából, fõleg gyermekeink részére. Wadowicei tölgy Ipolybalogon kitûnõen beszélt franciául, angolul, spanyolul, németül, olaszul, a hívõket rendszerint anyanyelvükön köszöntötte. Beszédeit maga írta, és a pápai többes szám helyett az egyes szám elsõ személyt használta. A 264 katolikus egyházfõ közül csak Szent Péter és IX. Pius ült nála hosszabb ideig a pápai trónon. Õ volt a legtöbbet utazó pápa: 104 külföldi látogatása során 129 országot keresett fel, eközben a Föld- Hold távolság háromszorosát tette meg. Mindenkinél több szentet és boldogot avatott, bíborost kreált. Több mint húsz merényletet kíséreltek meg ellene. Egészsége 1993-tól kezdett hanyatlani, Parkinson-kórban is szenvedett április 2-án, 84 éves korában halt meg, és május 1-jén avatták boldoggá. II. János Pál pápa boldoggá avatásának emlékére az egész Kárpát-medencében facsemetéket ültettek ki, melyek származási helye a Krakkóhoz közeli Wadowice, a pápa szülõvárosa. Járásunk Kliment Éva területén Ipolybalogon is elültettek egy innen származó tölgyet, melyet Molnár Imre történész (varsói nagykövetség) jóvoltából kaptunk, és aki a facsemetét személyesen hozta el. Kiültetésére október 23-án került sor a falu lakosságának részvétele mellett. A tölgyrõl tanúsítvány lett kiállítva, amely a ös nyilvántartási számot kapta. A wadowicei tölgy méltó helyre került az újonnan megépített Szent Erzsébet parkban, és hirdeti boldog II. János Pál pápa emlékét. Balogh Gábor

6 6 Kürtös K ö z é l e t november Sajó Sándor-emléktáblát avattak Jászberényben Sajó Sándor embernek és költõnek egyformán nagy volt. Emberi alakja néhány évtized multával el fog halványulni, költõi egyénisége szoborszerûen állandó marad az utókor elõtt - írta a költõ válogatott verseinek elõszavában dr. Bartha József 1937-ben. Ezt a szoborszerû állandóságot - ha most éppen nem is szobor, hanem egy emléktábla formájában - próbálja a Palóc Társaság Sajó Sándor életének egyes állomásain kézzel foghatóvá tenni, azaz köztereken, iskolákban emlékeztetni az ipolysági születésû költõre, aki verseiben a szülõföldhöz való hûséget és a trianoni békediktátum következtében érzett fájdalmát énekli meg. A szülõvárosban, Ipolyságon már látható egy Sajó-mellszobor, amely szintén a Palóc Társasághoz kötõdik, november 8-án pedig Jászberényben, a Jászság fõvárosában leplezték le Sajó Sándor emléktábláját az ottani Lehel Vezér Gimnáziumban. A Palóc Társaság segítõkész és aktív támogatókra talált a Keresztény Értelmiségiek Szervezetének jászberényi csoportjában, ill. a Jászok Egyesületében, akik a gimnáziummal együttmûködve érték el, hogy a költõ emléktábláját az elmúlt héten felavathattuk ott, ahol egykoron tanárként dolgozott. Sajó a délvidéki Újverbászról került ide tanárnak, ebbe a poros, de legalább magyar városba. Kellemes élmények kötötték õt e városhoz, megszerette a jászokat és a várost. A Lehel kürtjét is õrzõ alföldi kisváros ragyogó napsütéses õszi idõvel fogadta a Palóc Társaság és a régió iskoláinak - az ipolybalogi és ipolynyéki alapiskola, az ipolysági egyházi iskola és az ipolysági állami gimnázium - népes csoportját, akik vendéglátóik jóvoltából megismerkedhettek a Jász Múzeum kincseivel, megtekinthették a barokk stílusban épült Nagyboldogasszony templomot, amelynek tornyán - az ipolybalogihoz hasonlóan - a Szent Korona másolata látható, majd a délután során részt vettek az avatóünnepségen is a gimnázium épületében. Az avatás és felszentelés délután kettõkor kezdõdött Delényi Éva tárogatómûvész játékával, majd az ipolybalogi Lõrincz Aranka Sarolta énekében gyönyörködhettünk. Ezt követte két jászberényi fiatal szavalata, akik egy-egy Sajó költeményt mondtak el. Közülük Palócz Dorina járt is már Ipolyságon, hiszen résztvevõje volt a Palóc Társaság által évente megszervezett Sajó Sándor-szavalóversenynek. A Lehel Vezér Gimnázium igazgatója, Antics István úr köszöntõje után Lenický Erik ipolybalogi diák citerán játszott el Ipoly menti népdalokat. Majd Z. Urbán Aladár avatóbeszéde következett, amelyben bemutatta a költõt, és méltatta költészetét. Külön kiemelte Sajó kapcsolatát Jászberénnyel. Ez után a gimnázium igazgatója leleplezte az emléktáblát, s Taczman András, a Jézus Neve Plébánia állandó diakónusa felszentelte azt. A koszorúzás után az ünnepség a tárogató hangjaival s a nemzeti himnusz eléneklésével zárult. Ezt követõen kötetlen beszélgetés formájában ismerkedtek palócok és jászok egymással. A megemlékezés kapcsán idézzük fel Négyessy László gondolatait, aki Elnöki beszédében, amikor a Magyar Tudományos Akadémia 1932-ben levelezõ tagjává választotta Sajó Sándort a következõképp szólt hozzá: Magyar lelked a mûvészet varázsával szólalt meg nemcsak szorosan vett hazafias költészetedben, fájdalmasan idõszerû irredenta dalaidban, továbbá ünnepi ódáidban, hanem tisztán személyi élményekbõl fakadó költeményeidben is. Jól esett élveznünk ezt a tartalomban, nyelvben, formában igazán magyaros költészetet, de nem tévesztett meg bennünket költészeted tartalmi magyarsága. Mi költészetedben a mûvészi értékeket helyeztük mindenek fölé, a tartalom és forma bensõ összhangját, a költészet románcát, a nyelv muzsikáját. -ná- Közös erõvel határok nélkül Még októberben Focival az iskoláért címszó alatt Óvár és testvértelepülése, a magyarországi Dorogháza önkormányzatai közös egész napos rendezvénnyel támogatták a dorogházi iskola fûtését. Öt futballcsapat már délelõtt kezdte a körmérkõzéses tornát. Az ünnepélyes díjátadóra a finomságokkal telt asztalnál került sor, ahol minden csapat átvehette az emlékkupát. Ezt követõen a helyi kultúrház nagytermében Farkasházy András, Dorogháza polgármestere nyitotta meg a jótékonysági bált, melynek bevétele az alapiskola fûtésszámláját rendeltetett kiegyenlíteni. A testvértelepülések közös összefogása példaértékû, hogy a külföldi magyarság is tudja segíteni az anyaországot, nem csak fordítva - mondta a polgármester úr, és ezúton is szeretné megköszönni a határon túli jó érzésû emberek támogatását, mely a sok kis lurkó számára biztosította a meleget tantermeikben. -vj-

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2012. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya Hol vannak már azok a régi

Részletesebben

KÜRTÖS. Közéleti havilap. XII. évfolyam 11. szám. Ára 0,40 EUR 150,- Ft. 2014. november

KÜRTÖS. Közéleti havilap. XII. évfolyam 11. szám. Ára 0,40 EUR 150,- Ft. 2014. november k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 11. szám Közéleti havilap 2014. november Ára 0,40 EUR 150,- Ft 2 5 é v e t ö r t é n t A napokban emlékeztünk korunkbeli hazai történelmünk egyik legnagyobb eseményére,

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2011-ben

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2011-ben A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2011-ben A Bethlen Gábor-díjasok CSEMADOK történelem számos olyan esetet ismer, amikor a politikai élet főszereplői létrehoznak egy szervezetet, és az elidegenedve

Részletesebben

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 6. szám Közéleti havilap 2012. június Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft A nemzeti összetartozás napja Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar, A Kárpátok védték, ha jött a

Részletesebben

KÜRTÖS. Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) Gondolatok a könyvtárban (részlet)

KÜRTÖS. Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) Gondolatok a könyvtárban (részlet) k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 2. szám Közéleti havilap 2014. február Ára 0,40 EUR 150,- Ft Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) E sorok írásakor kis hazánkban március 15-én, ha idõközben senki sem

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztelt olvasó! Egy kis sajtótörténet. Lapunk tartalmából: A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN LAPVISSZATEKINTÕ

KÜRTÖS. Tisztelt olvasó! Egy kis sajtótörténet. Lapunk tartalmából: A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN LAPVISSZATEKINTÕ KÜRTÖS I. évfolyam 1.szám Közéleti havilap 2003. december Ára 10,- korona A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN ( G o n d o l a t o k e l a p i n d í t á s a k a p c s á n ) Tisztelt olvasó! Közel tíz év telt el

Részletesebben

KÜRTÖS. Anyanyelvemben õrizlek téged

KÜRTÖS. Anyanyelvemben õrizlek téged k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 5. szám Közéleti havilap 2012. május Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft K E L L E G Y K I S Á R A M S Z Ü N E T......énekeltük annak idején Hofi Géza kedvenc slágerét, s bár groteszk

Részletesebben

KÜRTÖS. Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik

KÜRTÖS. Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 8. szám Közéleti havilap 2014. augusztus Ára 0,40 EUR 150,- Ft Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik Az Európát kettéosztó vasfüggöny átvágásának, Németország

Részletesebben

BÚCSÚ A KORONÁTÓL - JÖN AZ EURÓ

BÚCSÚ A KORONÁTÓL - JÖN AZ EURÓ k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 11. szám Közéleti havilap 2008. november Ára 10,- korona 0,33 EUR Nov emberi jeles napok Minden naptárban megtalálhatók az esztendő piros betűs ünnepei, míg az igényesebb

Részletesebben

40 ÉVES A NAGYKÜRTÖSI JÁRÁS

40 ÉVES A NAGYKÜRTÖSI JÁRÁS k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2008. július Ára 10,- korona A MAGY GYAR KORK ORONA A TITOKZA OKZATOS OS TÖRTÉNETE TÉNETE A Szent Korona a magyar nemzet becses kincse, évezredes

Részletesebben

KÜRTÖS. Tanévnyitókról jelentjük. X. ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenye. Anyagi támogatás a Szülõföld Alaptól

KÜRTÖS. Tanévnyitókról jelentjük. X. ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenye. Anyagi támogatás a Szülõföld Alaptól k W r t s Q KÜRTÖS VII. évfolyam 9. szám Közéleti havilap 2009. szeptember Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tanévnyitókról jelentjük Szeptember 2-án újra benépesültek az iskolák, megkezdõdött a 2009/2010-es

Részletesebben

keveset vagy semmit nem tettek érdekünkben.

keveset vagy semmit nem tettek érdekünkben. k W r t s Q KÜRTÖS XI. évfolyam 8. szám Közéleti havilap 2013. augusztus Ára 0,40 EUR 150,- Ft Szent István és a Szent Korona üzenetei Kisasszony hava történelmünk során, de legújabb szokásaink révén is,

Részletesebben

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 9. szám Közéleti havilap 2008. szeptember Ára 10,- korona 0,33 EUR Megkezdődött a 2008/2009-es tanév Új tanév t - új pedagógiai progr ogramok A tanév első napját leginkább

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

KÜRTÖS. (Faludy György: Óda a magyar nyelvhez) Közéleti havilap. IX. évfolyam 4. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011.

KÜRTÖS. (Faludy György: Óda a magyar nyelvhez) Közéleti havilap. IX. évfolyam 4. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2011. április Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Szükségünk van húsvétra?! Ünnepek. Gond és készülõdés. Kötelességek, kiadások. Mindannyiunknak más-mást

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

KÜRTÖS T ÖRVÉNYEK ÉS BÍRÓ/ Á/K. Közéleti havilap. IX. évfolyam 7. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. július

KÜRTÖS T ÖRVÉNYEK ÉS BÍRÓ/ Á/K. Közéleti havilap. IX. évfolyam 7. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. július k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2011. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft A cím megtévesztõ lehet a cikk tartalmát illetõen, de csak olyan mértékig, hogy nem a bírák, bíróságok

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 5. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM 2010. Szelek / Kikelet hava. 1,32 EUR / 40, Sk

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 5. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM 2010. Szelek / Kikelet hava. 1,32 EUR / 40, Sk NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 5. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM 2010. Szelek / Kikelet hava 1,32 EUR / 40, Sk Nyelvőrök a spájzban Nincsenek pontos és mélyreható információim arról, hogy mikor is kezdődött Kínában a

Részletesebben

Polgári védelem - Az Ipoly régió biztonsága

Polgári védelem - Az Ipoly régió biztonsága k W r t s Q KÜRTÖS III. évfolyam 10. szám Közéleti havilap 2005. október Ára 10,- korona Egy esős októberi nap Amit az Isten ad, kedves öregem, el kell viselnünk, mint oly sok háborús veszedelmet; keményen

Részletesebben

Remény és várakozás az Ipoly mentén Egy konferencia margójára

Remény és várakozás az Ipoly mentén Egy konferencia margójára k W r t s Q KÜRTÖS IV. évfolyam 6. szám Közéleti havilap 2006. június Propagációs szám Történelmi nap az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskolában Amikor 2000-ben az ipolynyéki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Részletesebben

Visszatekintő a 2012-es esztendőre!

Visszatekintő a 2012-es esztendőre! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 11. Visszatekintő a 2012-es esztendőre! Az elmúlt év sárvári eseményeit, programjait idézzük fel lapunk 6. oldalán

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 4. ÉVFOLYAM 7./8. SZÁM 2009. Szent Jakab / Kisasszony hava. 1,32 EUR / 40, Sk

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 4. ÉVFOLYAM 7./8. SZÁM 2009. Szent Jakab / Kisasszony hava. 1,32 EUR / 40, Sk NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 4. ÉVFOLYAM 7./8. SZÁM 2009. Szent Jakab / Kisasszony hava 1,32 EUR / 40, Sk A Szent Korona mása porcelánból A világon egyedülálló, beavató magyar Szent Korona legnagyobb nemzeti

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 4. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. Pünkösd hava. 0,66 EUR / 20, Sk

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 4. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. Pünkösd hava. 0,66 EUR / 20, Sk NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 4. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. Pünkösd hava 0,66 EUR / 20, Sk Szent madarunk, a turul Egyre több érdekesség és hiteles ismeret bukkan elő a magyarság őstörténetéből. A turulról például,

Részletesebben

hívjuk fel a szlovákiai közvélemény és az európai közösség figyelmét az országban

hívjuk fel a szlovákiai közvélemény és az európai közösség figyelmét az országban k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 8. szám Közéleti havilap 2011. augusztus Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Kettős állampolgárság A sajtóban az utóbbi idõben újból elõtérbe kerültek a kettõs állampolgárság

Részletesebben

Életfa-díj a Magyar Kultúra Napján

Életfa-díj a Magyar Kultúra Napján I. évfolyam, 2. szám. A Csemadok Országos Választmányának kulturális rovata Életfa-díj a Magyar Kultúra Napján Ülésezett a Csemadok Országos Tanácsa A Magyar Kultúra Napján, 2008. január 22-én, Galántán,

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

Pedagógusfórum. (Havas Miklós) A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 február n 2. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk)

Pedagógusfórum. (Havas Miklós) A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 február n 2. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Pedagógusfórum A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 február n 2. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk)... amikor gyermeked neveled, legyen belőle bár tanító, vagy földi munkás,

Részletesebben

(Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 10. szám (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava 2014. október november Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Madách Imre. (Folytatás a 9. oldalon)

Madách Imre. (Folytatás a 9. oldalon) k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 2. szám Közéleti havilap 2008. február Ára 10,- korona Madách - díjak átadása A magyar kultúra napja alkalmából szokták megrendezni Balassagyarmaton a Madách-díjak átadását.

Részletesebben