SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT"

Átírás

1 HELYI TANTERV Szabadszentkirály

2 Tartalomjegyzék Helyzetelemzés A tantárgyi rendszer és heti óraszámok kialakítása Az 1-4 évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok A nem szakrendszerű oktatás megszervezése Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok Kiemelt fejlesztési területek A tantárgyi tantervek közös jellegzetességei A tantárgyi tantervek közös jellegzetességei és alkalmazása a bevezető és kezdő szakasz tanterveiben (1 4. évfolyam) Célok és feladatok: Bevezető szakasz (1 2. évfolyam) Célok és feladatok: Kezdő szakasz (3 4. évfolyam) A tantárgyi tantervek közös jellegzetességei és alkalmazása az alapozó és fejlesztő szakasz tanterveiben (5 8. évfolyam) Célok és feladatok: Alapozó szakasz (5 6. évfolyam) Célok és feladatok: Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam) Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tanulói jogviszony Beiskolázás Az elsős évfolyamba lépés A 2-8. évfolyamra történő felvételnél be kell mutatni: Továbbhaladás az iskolában Az első-harmadik évfolyamokon Negyedik évfolyamtól Átjárhatóság Ha másik iskolából iratkozik át tanuló, és

3 Idegen nyelvi csoportok A tanulói jogviszony megszűnése Iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, formái Általános követelmények, és az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Ismeretek számonkérésének formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött súlya Tantárgyi szintű számonkérési formák: Iskolai szintű képességmérések A tanuló teljesítménye, magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái Ellenőrzési, értékelési rendszer Ellenőrzés célja Értékelés célja Az ellenőrzés, értékelés alapelvei Az értékelés funkciói A tanuló teljesítményének értékelése Első-harmadik évfolyamon Negyedik-nyolcadik évfolyamon A hátrányos helyzetű tanulók háromhavonkénti kötelező értékelése Magatartás értékelése Szorgalom értékelése Tanév közbeni dicséretek Tanév végi dicséretek: Az iskolai elmarasztalás formái Fegyelmező intézkedések Fegyelmi büntetések

4 7.6. Modulok értékelése, minősítése, valamint beszámítása az évfolyam sikeres befejezésébe A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A vizsgálatok megszervezése A mérések általános szempontjai A motoros tesztek és végzésük sorrendje Iskolai sportkör Az intézmény integrációs programja Az alkalmazás feltételei Az integrációs stratégia kialakítása Helyzetelemzés A célrendszer felállítása Az iskolába való bekerülés előkészítése Az óvodából az iskolába való átmenet segítése Az osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően Együttműködések partnerségi kapcsolatok kiépítése Kapcsolat a szülői házzal Kapcsolat a gyermekjóléti és szakszolgálattal Kapcsolat szakmai és szakszolgálatokkal Kapcsolat a kisebbségi önkormányzatokkal Kapcsolat civil szervezetekkel Kapcsolat középfokú oktatási intézményekkel A tanulást-tanítást segítő eszközrendszer elemei Kulcskompetenciákat fejlesztő programok Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek Az integrációt elősegítő módszertani elemek Műhelymunka a tanári együttműködé

5 A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei Multikulturális tartalmak A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Várható eredmények Egészségnevelési program Célja Területei: Mentálhigiéné Drog prevenció Testi fejlődés Környezetnevelési program Célja Területei Az összes tantárgy hagyományos tanórai foglalkozásai A nem hagyományos tanórai foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások Az iskolai környezet alakítása, iskola életvitele

6 Helyzetelemzés Iskolánk fenntartója a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. Nem változott az intézmény beiskolázási körzete. Négy település Szabadszentkirály, Gerde, Velény, Pécsbagota községek gyermekeinek oktatását- nevelését látja el intézményünk. A települések a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű települések sorába tartoznak. A hátrányos helyzetet a munkalehetőségek hiánya, ennek következtében a munkanélküliség, a szociális nehézségek, körülmények indokolják. A településeken már hosszú ideje nincs iskola, a szabadszentkirályi iskola körzeti iskolaként fogadja a négy település tanulóit, s biztosítja számukra az alapfokú oktatást. Iskolánk tanulólétszáma alapján (az elkövetkező időszakokban is) a nyolc évfolyammal, az évfolyamokon belül egy-egy tanulócsoporttal való működés feltételei adottak. A tanév aktuális adatait a következő táblázat mutatja: Tanuló létszám: 153 tanuló Szabadszentkirály 47 Gerde 77 Pécsbagota 11 Velény 15 Körzeten kívül - 3 Tarcsapuszta összesen 153 fő Tanulócsoportok száma: 8 tanulócsoport Osztály Létszám Osztályfőnök 1.osztály 17 fő Biróné Tímár Erika 2.osztály 19 fő Kővári Zoltánné 3.osztály 19 fő Ács Béláné 4.osztály 19 fő Kovátsné Lovas Andrea 6

7 5.osztály 17 fő Kovács Róbertné Horváth Csilla Andrea 6.osztály 20 fő Sárosi Istvánné 7.osztály 22 fő Dr. Biró Róbert 8.osztály 20 fő Kováts Szabolcs összesen 153 fő Napközis csoportok száma: 2 csopor Csoport Összetétel Létszám Csoportvezető 1. csoport 1. és 3. osztály 27 fő Juhász Tünde 2. csoport 2. és 4.osztály 27 fő Ratgeber Dokic Edit Az alábbi táblázat a tanulók szociális körülményeiről is ad információt: TANULÓLÉTSZÁM ( tanév) megnevezés 1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 6.o 7.o 8.o Összesen Létszám Szabadszentkirály Gerde Pécsbagota Velény Tarcsapuszta Integráció X étkező ebédel Csak HH tanulók (nem HHH) HHH.tanulók

8 a) Az iskola tartalmi munkája: A szociális háttértényezők közül a legsúlyosabb gond a szülők körében bemérhető munkanélküliség, ami kihatással van az iskolában szervezhető, szülői terhet jelentő programokra (pl. kirándulás, táborozás, stb.). A családok anyagi helyzete sok lehetőségtől foszthatja meg a gyerekeket. Olyan iskola működtetése célszerű tehát, ahol a lehetőségeket nem az anyagi háttér, hanem a tanulói képesség szabályozza. Ennek a vezérelvnek rendeli alá a kínálatát az iskola Pedagógiai Programja, amely lehetőséget kínál a tanulóknak képességeik kibontakoztatására, tudatosan felvállalja a tehetséggondozást, a hátrányok leküzdését az általános műveltség alapjainak elsajátításához. A választható foglalkozások, tehetséggondozás főbb elemei: Napközis ellátás 1-4. évfolyamon Emeltóraszámú idegen-nyelvi oktatás csoportbontásban Széleskörű szakköri kínálat: énekkar, számítástechnika, színjátszó, ügyes kezek, furulya, zongora stb. Sportköri kínálat A hátránykompenzációs tevékenység főbb elemei: Ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása Korrepetálási lehetőség biztosítása Egyéni fejlesztő foglalkozások biztosítása Cigány kisebbségi program működtetése A tehetséggondozás területén, az általános formákon túl (pl. szakkörök), speciális lehetőségeket is biztosít az iskola a tanulók számára, amelyek elősegítik a képességek fejlődését, a tehetség kibontakozását. Ezek közül is kiemelendők a versenyekre felkészítések, tanulók megmérettetése külső versenyeken. b) Tárgyi feltételek: 8

9 Az iskola ideális környezetben, parkos, ligetes kiépítésben található. Az oktató munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak. Rendelkezésre áll a kellő számú szaktanterem, korszerű informatikai terem, és udvari sportlétesítmények. Az oktatástechnikai eszközök, a közismereti szertárak felszereltségének színvonala megfelelő. A testnevelés tantárgy helyzetét megnehezíti a tornaterem hiánya. c) Személyi feltételek: Az alkalmazotti létszám és összetétel az intézményben ellátandó feladatok függvénye. Az iskolában a tanulói létszám 1 8. évfolyamon, 8 tanulócsoportban összesen: 153 fő. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátást jelenleg 7 tanuló részére - az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján gyógypedagógus alkalmazásával szerveztük meg. Az oktató nevelő munkát két-, az alsós tanulók számára szervezett napközis csoport segíti. A felzárkóztató foglalkozások a délelőtti tanórai keretekben, míg a tehetséggondozást szolgáló foglalkozások a délutáni foglalkoztatási formák között szervezettek. Iskolában mentor program is működik. A nemzeti etnikai irányelvek előírásai szerint etnikai oktatást is szerveztünk. Nincs szegregáció, minden kínálat nyitott a tanulók széles rétege felé. Az oktatónevelő munkára 15 fő pedagógust alkalmazunk. A pedagógusok képesítése alapján részben biztosított a szakos ellátottság. Az áttanításokkal szeretnénk a teljes szakos ellátottságot biztosítani. Az oktatást segítő technikai személyzet létszáma a fenntartó által engedélyezett mértékű, a zavartalan munkavégzés tekintetében megfelelő. 9

10 1. A tantárgyi rendszer és heti óraszámok kialakítása 1.1. Az 1-4 évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok Tantárgy/évfolyam Magyar nyelv és irodalom VÁLASZTHATÓ: Idegen nyelv VÁLASZTHATÓ: Matematika 4,5 4,5 4 3,5 VÁLASZTHATÓ: 0,5 0,5 1 1 Informatika Technika 1 VÁLASZTHATÓ: Környezetismeret 1,5 1,5 2 2 VÁLASZTHATÓ: 0,5 0,5 Ének-zene Rajz 1,5 1,5 2 2 VÁLASZTHATÓ: 0,5 0,5 Technika és életvitel Testnevelés és sport 2,5 2, Tánc-dráma modul VÁLASZTHATÓ: 1,5 1,5 2 1 Összesen: ,5 - A tanulók terhelésének felső határa ,5 10

11 NAT: 243/2003 (XII.17.) 7 (1) (kötelezőnél 1-4 évf. max. kettővel több) Választható órák: Kötelező óra: ,5 Tanulócsoportra kiosztott óraszám: ,5 A helyi tantervünk a NAT által műveltségterületenként meghatározott követelményeket tantárgyakba rendezi. Az idegen nyelv tantárgyhoz, a felső tagozaton minden évfolyamon kétféle óraszámot adunk meg. Ezek közül az alacsonyabb óraszám megegyezik azzal, amit a NAT mint minimálisan javasol az adott műveltségterület tanítására. A másik óraszám ennél magasabb, lehetőséget adva az emeltebb szintű oktatásra. Iskolánkban a Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterveit alkalmazzuk. Az óraszámokat heti bontásban lehet megtalálni a táblázatokban. Ez a megoldás nem akadálya annak, hogy az iskolában másként is megszervezhessük a tanórai foglalkozásokat. Lehetőség van például intenzív epochákat és projekteket kialakítani az órák összevonásával. Az óratervek kialakítása az alábbi szempontok figyelembevételével történt: a közoktatási törvényben az általános iskola bevezető és kezdő szakaszára meghatározott kötelező óraszámok, a NAT műveltségi területekre előírt százalékos időarányok, az informatika tanításának kiterjesztése az alsó tagozatra, a 2003-as törvénymódosítás testnevelés óraszámokat érintő változása, az intézmény gyakorlatában általánosan elfogadott és használt tantárgyi rendszer, választási lehetőség a helyi sajátosságoknak, igényeknek való megfeleléshez. 11

12 1.2. A nem szakrendszerű oktatás megszervezése. A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény (KT.) 8. -a határozza meg a nevelő-oktató munka szakaszait. A bevezető, és a kezdő szakaszban az 1-4. évfolyamon nem szakrendszerű oktatás keretében kell az oktatást megszervezni, míg az alapozó szakaszban az 5-6. évfolyamon részben nem szakrendszerű oktatás keretei között. Az oktatásszervezés általánosan elterjedt gyakorlatán változtatott a évi LXI. Törvény, amely előírta, hogy a kötelező tanórai foglalkozások % -ban nem szakrendszerű oktatást kell szervezni az 5-6. évfolyamokon. A KT évi LXXI. törvénnyel való módosítása a nem szakrendszerű oktatásra az 5-6. évfolyamokon felhasználható időkeretbe bevonta a kötelező tanórai foglalkozások mellé a nem kötelező tanórai foglalkozásokat is. Szakrendszerű az oktatás, ha az egyes tantárgyakat, műveltségi területeket, tantárgyi modulokat több, az egyes tantárgyak oktatására jogosító megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja. Nem szakrendszerű az oktatás, ha a tanulóknak a tantárgyakat, illetve a tantárgyak nagyobb körét egy, tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja KT 121. (34.). A KT (1) bekezdése alapján, az ötödik évfolyamon első ízben a 2008/2009. tanévben, majd azt követően az ötödik-hatodik évfolyamokon felmenő rendszerben kell megszervezni a nem szakrendszerű oktatást. A KT. előírásainak megfelelően az 5-6. évfolyamon képesség- és készségfejlesztésre kell fordítani az óraszám minimum 20%-át.(az átmeneti időszakban) Ez a két évfolyamon összesen 5 5 órát jelent. Az órákon alapkészségek fejlesztése történik, ezért ezeken az évfolyamokon a KT. 17. (8) bekezdése szerint a tanár akkor taníthat a 2008/2009- es tanévtől a nem szakrendszerű oktatásban, ha legalább százhúsz órás pedagógus továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében történő felkészülés keretében elsajátította a hat-tizenkét éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéséhez szükséges módszereket, vagy rendelkezik tanítói és tanári diplomával egyaránt. A tanító 1 4. évfolyamokon a tanítói képesítése alapján szerzett jogot a nem szakrendszerű oktatásban való részvételre. Az 5-6. évfolyamokon akkor jogosult a nem szakrendszerű oktatásban való részvételre, ha a tanítói diploma mellett szerzett valamely tantárgyból 12

13 szakkollégiumi végzettséget vagy tanári diplomát. Célok - az iskolai alapozó funkciók hatékonyságának növelése - az alapkészségek megerősítése, pótlása - az eltérő tanulói fejlettségi szint kezelése - a helyi tanterv eredményeinek elemzése alapján az elmaradók felzárkóztatása - lehetőség teremtése ahhoz, hogy a tanuló elérje a helyi tanterv elvárt követelményszintjét - olyan készség és képességfejlesztés, amely később a további sikeres tanulás előfeltétele lehet Feladatok - az alapozás folytatása - az alapkészségek (olvasáskészség, íráskészség, elemi számolási készség, elemi rendszerezőkészség és elemi kombinatív képesség) fejlesztése - a tanulók közötti különbségek mérése - fejlesztésközpontú folyamattervezés: a fejlesztő tevékenység az egyes gyerekek adottságaihoz, egyéni szükségleteihez, aktuális állapotához igazítva, - az elvárt teljesítménytől elmaradók felzárkóztatása - a tanórák differenciált megszervezése a tanulók képességeihez igazodva - az eltérő tanulói fejlettségi szintek megfelelő pedagógiai kezelése - a nem szakrendszerű oktatásra megjelölt tantárgyaknál fejlesztési területeket határozunk meg - részképesség zavarokkal küzdő tanulók munkáltatása - számítástechnika, könyvtár lehetőségeinek maximális kihasználása - képesség szerinti csoportbontás - kooperatív technikák alkalmazása - középiskolai előkészítők szervezése 13

14 - kulcskompetenciák fejlesztése - motiváló értékelés Kiemelten fontos fejlesztési feladatok - az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítása - az információszerzés-, és feldolgozás képességének fejlesztése - a kommunikációs képességek erősítése - a szociális kompetenciák fejlesztése - a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás kialakítása - problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Fejlesztési stratégiák tervezése: A tanulók fejlesztési stratégiájának kidolgozása során alapként szolgálnak a 4. évfolyam kompetenciamérésének eredményei, az ebből levont tanulságok, a tanév eleji diagnosztikai mérések eredményei. A diagnosztikai felmérések célja: - tájékozódás az alapozó funkciókat illetően, - a tanulók tudásának, hiányainak feltárása, - ismeretek, készségek, képességek beazonosítása, feltérképezése. - az országos kompetenciamérések eredményeinek elemzései, - az alsó és felső tagozatos munkaközösségek konzultációi, - az osztályfőnökök és szaktanárok esetmegbeszélései Szempontjai: Ha az alábbi kompetenciák - kompetenciakomponensek - fejlettségi szintje az első szinten vagy az alatt van fejlesztés, felzárkóztatás szükséges: - kommunikációs képességek, - szövegértés, 14

15 - olvasáskészség, - íráskészség, - problémamegoldás, - elemi rendszerező képesség, - elemi kombinatív képesség. - elemi számolási készség területén. Ellenőrzés, értékelés - A tanulókat érdemjeggyel és osztályzattal értékeljük. - A félévenkénti mérések eredményeiről, a gyermekek aktuális fejlettségi állapotáról a szülőket tájékoztatjuk fejlesztő, segítő szándékkal. - Ha a tanuló a követelményeket nem teljesíti javító vizsgát tehet vagy évfolyamot ismételhet. A vizsgálatok ideje: - szeptember a fejlesztés előtt - május OKÉV kompetenciamérés 4. évfolyamon Az iskolában maradó mérőlapok eredményeinek elemzése szolgáltat információt a pedagógiai döntés meghozatalához Célterületek: Matematikai kompetencia Szövegértési, szövegalkotási kompetencia Az értékelés fő szempontjai: - a készség- képességfejlesztés mért eredményei összehasonlítva az előző mérés eredményeivel - továbbhaladás konkrét feladatai - személyiségfejlesztés visszajelzés motiválás Eredményes a fejlesztés: - az egyes területeken mért májusi eredményekben a tanulók 100%-a érje el az I. szintet min. 50%-a haladja meg az I. szintet, min. 20%-a haladja meg a II. szintet 15

16 A nem szakrendszerű oktatásban a fejlesztés pedagógiai feladatához felhasznált tantárgyak Tantárgy Heti óraszám Magyar nyelv és irodalom 1 óra Idegen nyelv 1 óra Informatika 1 óra Matematika 1 óra Választható: Tánc és dráma 1 óra Történelem 0,5 óra 2009/2010-es tanévtől Természetismeret 0,5 óra 2009/2010-es tanévtől Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Informatika, Történelem, Természetismeret, valamint Idegen nyelvórán a megfelelő százalékban nem szakrendszerű oktatás folyik, a tantervekhez képest csökkentett tananyagtartalommal, hagyományos osztálykeretben, különböző tanulásszervezési, óravezetési technikák, módszerek alkalmazásával (kooperatív tanulásszervezési technika, differenciált óravezetés, páros munka). A választhatóaknál szakköri kereten belül folyik a különböző kompetenciák fejlesztése. A tanmeneteknek, szakköri terveknek, tartalmazniuk kell egy- egy tanóra, foglalkozás anyagát. Ez azt jelenti, hogy a nem szakrendszerű órák anyagaiban a készség- és képességfejlesztés kell, hogy előtérbe kerüljön. A tanmenetben jelölni kell a nem szakrendszerű oktatásra fordított időkeretet. 16

17 1.3. Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok Nem szakrend szerű 6. Nem Szakrend szerű Tantárgy 5. évf. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom ,5 3,5 VÁLASZTHATÓ 0,5 0,5 Történelem és állampolgári ismeretek 2 0,5 2 0,5 2 2 Idegen nyelv VÁLASZTHATÓ Matematika VÁLASZTHATÓ Informatika + Mozgóképkultúra és médiaismeret modul 7-8. évf. VÁLASZTHATÓ Természetismeret 3 0,5 3 0,5 Fizika 1,5 1,5 Biológia és egészségtan 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 Ének-zene Rajz Tánc- dráma 1 1 Testnevelés és sport 2,5 2,5 2,5 2,5 VÁLASZTHATÓ 0,5 0,5 0,5 0,5 Osztályfőnöki + Ember és társadalomismeret, etika modul(7-8. évf.) VÁLASZTHATÓ Összesen: 25,5 6 25, Tanulók terhelésének felső határa NAT: 25,5 25, /2003. (XII. 17.) 7.(1) ( kötelzőnél 1-4. évf. max 2-vel, 5-6. évf. max 3-mal, 7-8. évf. max 4-gyel több ) Választható órák 2,5 2,5 3,0 3,0 17

18 KÖTELEZŐ ÓRA: 22,5 22,5 25,0 25,0 Nem szakrendszerű oktatásra felhasznált órák száma Tanulócsoportra összesen kiosztott óraszám: Kiemelt fejlesztési területek A pedagógiai eredményesség szempontjából kiemelkedően fontos kereszttantervi követelmények (a NAT által meghatározott Kiemelt fejlesztési feladatok): Kiemelt fejlesztési feladatok: énkép és önismeret hon- és népismeret európai azonosságtudat egyetemes kultúra környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra testi és lelki egészség tanulás felkészülés a felnőtt lét szerepeire Kulcskompetenciák: kommunikációs narratív döntési szabálykövető lényegkiemelő életvezetési együttműködési 18

19 problémamegoldó kritikai komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek 3. A tantárgyi tantervek közös jellegzetességei 3.1. A tantárgyi tantervek közös jellegzetességei és alkalmazása a bevezető és kezdő szakasz tanterveiben (1 4. évfolyam) Célok és feladatok: Bevezető szakasz (1 2. évfolyam) - A kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása és továbbfejlesztése. - A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megteremtése. - A kisgyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése. - A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése. - A társakkal végzett közös tevékenységek élményének és örömének megerősítése. - A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és képességek kialakítása és gyakoroltatása. - A tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése. - A tanulók ösztönzése saját környezetük megismerésére és megértésére. - Az egészséges élet értékének felismertetése és tudatosítása a tanulókban. - A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése. 19

20 - Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz Célok és feladatok: Kezdő szakasz (3 4. évfolyam) - A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megóvása és megerősítése. - Az önismeret fejlesztése az önmagára vonatkozó ismeretek és tapasztalatok gyarapításával és megbeszélésével. - A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése. - A mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és megerősítése. - A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és képességek gyakoroltatása. - A megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság megőrzése és továbbfejlesztése. - A tanulók érdeklődésének felkeltése tágabb környezetük megismerése és megértése iránt. - Az önálló tanuláshoz szükséges motívumok kialakítása és megerősítése. - Az idegen nyelvek tanulása iránti igény felkeltése. - A szóbeli és az írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése, gyakoroltatása. - A narratív, a lényegkiemelő és a szabálykövető képességek kialakítása és folyamatos fejlesztése. - A mindennapi életvitellel összefüggő gyakorlati ismeretek nyújtása. - Elemi ismeretek közvetítése a természetről, a társadalomról, a művészetekről, az emberiség és a haza történelméről. - Az egészséges életmód mindennapi feltételeinek és összetevőinek megismertetése. 20

21 - A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése. - Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek nyújtása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz A tantárgyi tantervek közös jellegzetességei és alkalmazása az alapozó és fejlesztő szakasz tanterveiben (5 8. évfolyam) Célok és feladatok: Alapozó szakasz (5 6. évfolyam) - Az önértékelés képességének kialakítása és fejlesztése. - A rendszeres testmozgás és a sport iránti igény megerősítése és kielégítése. - A tanulókban meglévő szolidaritásérzés, együttműködő- és segítőkészség értékének tudatosítása és fejlesztése. - Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív beállítódások, magatartásoknak és szokások megerősítése. - A környezettel való harmonikus és konstruktív kapcsolathoz szükséges ismeretek, képességek és készségek kialakítása és fejlesztése. - A megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének tudatosítása. - Az értelmes tanulás feltételének megteremtése az érzékelés útján szerzett tapasztalatok gyűjtésével, rendszerezésével és sokoldalú értelmezésével. - A képi reprezentációk szerepének tudatosítása a tanulásban és a mindennapi életben. - Aktív tevékenységre lehetőséget adó feladatok adása a tanulóknak: kísérletek, megfigyelések, projektek stb. - A kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztése. 21

22 - Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása, gyakoroltatása - A problémamegoldó gondolkodás és a döntésképesség megalapozása. - A kreativitás fejlesztése. - Az önálló tanulás és az önműveléshez szükséges ismeretek és képességek megalapozása. - A tudományos ismeretek megértéséhez és elsajátításához szükséges szemléleti keretek és alapfogalmak megismertetése. - Az idegen nyelvtudás mindennapi életben történő felhasználási lehetőségeinek megismertetése. - A közösségek demokratikus működésének megértését elősegítő alapelvek megismertetése. - Az európai és a nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása. - Más népek és kultúrák megismerése iránti igény és beállítódás kialakítása. - A tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése Célok és feladatok: Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam) - Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése. - A szociális képességek fejlesztése, az érzelmi intelligencia mélyítése és gazdagítása. - Az emberi cselekedetek és konfliktusok értelmezése okaik, következményeik és az emberi értékekkel való összevetésük szempontjából. - Az egyéni és a közérdek, a többség és a kisebbség fogalmának tisztázása a környezeti, társadalmi és kulturális konfliktusok megbeszélése kapcsán. - A megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre. 22

23 - A képi reprezentációk értelmezéséhez és tanulásban való felhasználásukhoz szükséges vizuális képességek fejlesztése. - A kulcsfogalmak tartalmának folyamatos gazdagítása és mélyítése. - A problémaszituációkban is könnyen alkalmazható és működőképes fogalomrendszer kiépítése. - A véleményformálás és a vélemények, érvek kifejtéséhez, értelmezéséhez, megvédéséhez szükséges képességek kialakítása. - Az elvont fogalmi és elemző gondolkodás megalapozása. - A kritikai gondolkodás megalapozása és fejlesztése. - A komplex és különböző forrásokból származó információk kezeléséhez szükséges képességek kialakítása és fejlesztése. - Az önálló, felnőtt élettel kapcsolatos helyes döntések megalapozása. - A tanulók felkészítése a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra. - Az általános műveltség megalapozásához szükséges ismeretek átadása. Az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeinek megismerése. - A szűkebb és tágabb környezet természeti értékeinek, történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, megóvására történő ösztönzés és nevelés. - A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása. - Az emberiség előtt álló globális problémák megismerése. - Az idegen nyelvű kommunikáció fejlesztése. - Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése. - Az önálló és kritikus attitűd kialakításának megkezdése a médiákkal kapcsolatban. - Az információs technológia adta lehetőségek felhasználása a tanítás-tanulás folyamatába. - A lakóhely tanulási terepként történő felhasználása az ismeretek alkalmazásának gyakorlásához. 23

24 - Életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtése az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 4. A tankönyvek kiválasztásának elvei Törvényi háttér: 5/1998.(II.18.) MKM rendelet, a évi XXXVII, törvény. Az iskola tiszteletben tartja a pedagógus jogát a tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztására vonatkozóan a következő elvek érvényesülése esetén: Vizsgált Funkciók Motiváció Ismeretátadás Rendszerezés Koordináció Differenciálás Tanulásirányítás Tanulási stratégiák tanítása Az önértékelés elősegítése Értékekre nevelés A minőség összetevői - Illusztráltság - Érdekesség - Problémák bemutatása - Gondolkodást ösztönző egyéb megoldásokat tartalmaz - Érthetőség - Életszerűség - Tudományos pontosság - Strukturáltság - A többi tankönyvekkel való összehangoltság - Szintezett tananyag - A tanórai és az otthoni tanulás folyamatát orientáló eszközök - Az ismeretek alkalmazását gyakoroltató, illetve összefoglaló kérdések és feladatok - Érzelmi hatást keltő eszközök - Helyes értékrendet közvetítenek 24

25 A tartalmi kritériumok között fontos, hogy - a tankönyvek szakmailag hiteles tananyagot közvetítsenek, - támogassák a tantervekben megfogalmazott célok elérését; - tartsák szem előtt a tanulók személyiségformálását; - helyezzenek hangsúlyt a képességfejlesztésre, - a tananyag feldolgozását illetően elsősorban az induktív, a heurisztikus és a kooperatív tanulásra épülő módszereket részesítsék előnyben, - tegyék lehetővé a gyerekek kognitív és emocionális szükségleteinek kielégítését, a változatos nevelő hatások érvényesítését. - kínáljanak lehetőséget a nemzeti hagyományok közvetítésére, más kultúrák megismerésére is. - legyenek bennük véleménynyilvánításra ösztönző gyakorlatok, ezek legyenek alkalmasak az önismeret, az empátia fejlesztésére is, - a gyakorlatok mennyisége és nehézségi foka nyújtson lehetőséget a differenciált jártasság-, képesség- és készségfejlesztésre, a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra, - a tankönyvek folyamatos lehetőséget kínáljanak beszédművelésre, a szóbeli kommunikációs készség, az önálló ismeretszerzés fejlesztésére. - a tankönyv gazdaságos felhasználásának lehetősége (tartósság, többszöri felhasználás lehetősége Fontos a külső megjelenítés, megfelelő papírminőség, elérhető ár is. 25

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Általános Iskola OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri út. 27. Tel.: 96/279-137 E-mail: altiskfarad@gmail.com Intézményvezető: Márczisné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2014/2015.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

2014 ~ tanév. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1)

2014 ~ tanév. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1) Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1) 409 0609 2014 ~ 2015. tanév A 229/2012. EMMI (VIII.28.) rendelet 23-24. szerinti K ÖZZÉTÉ TELI LISTA 1 Budapest

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

13. A házi feladat, hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai

13. A házi feladat, hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai 13. A házi feladat, hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai a) A házi feladat szabályai 5.16. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Házirend kivonat A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek

Házirend kivonat A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek Házirend kivonat 4.11. A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek A témazáró dolgozat időpontját a tanulókkal egyeztetni kell legalább egy héttel a megíratás előtt. A tervezett

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (kivonat a pedagógiai programból) A házi feladat nem más, mint a tanulás meghosszabbított szakasza. A tanuló tudásához méretezett házi feladat

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u /2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u /2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2016/2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben