SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT"

Átírás

1 HELYI TANTERV Szabadszentkirály

2 Tartalomjegyzék Helyzetelemzés A tantárgyi rendszer és heti óraszámok kialakítása Az 1-4 évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok A nem szakrendszerű oktatás megszervezése Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok Kiemelt fejlesztési területek A tantárgyi tantervek közös jellegzetességei A tantárgyi tantervek közös jellegzetességei és alkalmazása a bevezető és kezdő szakasz tanterveiben (1 4. évfolyam) Célok és feladatok: Bevezető szakasz (1 2. évfolyam) Célok és feladatok: Kezdő szakasz (3 4. évfolyam) A tantárgyi tantervek közös jellegzetességei és alkalmazása az alapozó és fejlesztő szakasz tanterveiben (5 8. évfolyam) Célok és feladatok: Alapozó szakasz (5 6. évfolyam) Célok és feladatok: Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam) Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tanulói jogviszony Beiskolázás Az elsős évfolyamba lépés A 2-8. évfolyamra történő felvételnél be kell mutatni: Továbbhaladás az iskolában Az első-harmadik évfolyamokon Negyedik évfolyamtól Átjárhatóság Ha másik iskolából iratkozik át tanuló, és

3 Idegen nyelvi csoportok A tanulói jogviszony megszűnése Iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, formái Általános követelmények, és az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Ismeretek számonkérésének formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött súlya Tantárgyi szintű számonkérési formák: Iskolai szintű képességmérések A tanuló teljesítménye, magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái Ellenőrzési, értékelési rendszer Ellenőrzés célja Értékelés célja Az ellenőrzés, értékelés alapelvei Az értékelés funkciói A tanuló teljesítményének értékelése Első-harmadik évfolyamon Negyedik-nyolcadik évfolyamon A hátrányos helyzetű tanulók háromhavonkénti kötelező értékelése Magatartás értékelése Szorgalom értékelése Tanév közbeni dicséretek Tanév végi dicséretek: Az iskolai elmarasztalás formái Fegyelmező intézkedések Fegyelmi büntetések

4 7.6. Modulok értékelése, minősítése, valamint beszámítása az évfolyam sikeres befejezésébe A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A vizsgálatok megszervezése A mérések általános szempontjai A motoros tesztek és végzésük sorrendje Iskolai sportkör Az intézmény integrációs programja Az alkalmazás feltételei Az integrációs stratégia kialakítása Helyzetelemzés A célrendszer felállítása Az iskolába való bekerülés előkészítése Az óvodából az iskolába való átmenet segítése Az osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően Együttműködések partnerségi kapcsolatok kiépítése Kapcsolat a szülői házzal Kapcsolat a gyermekjóléti és szakszolgálattal Kapcsolat szakmai és szakszolgálatokkal Kapcsolat a kisebbségi önkormányzatokkal Kapcsolat civil szervezetekkel Kapcsolat középfokú oktatási intézményekkel A tanulást-tanítást segítő eszközrendszer elemei Kulcskompetenciákat fejlesztő programok Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek Az integrációt elősegítő módszertani elemek Műhelymunka a tanári együttműködé

5 A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei Multikulturális tartalmak A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Várható eredmények Egészségnevelési program Célja Területei: Mentálhigiéné Drog prevenció Testi fejlődés Környezetnevelési program Célja Területei Az összes tantárgy hagyományos tanórai foglalkozásai A nem hagyományos tanórai foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások Az iskolai környezet alakítása, iskola életvitele

6 Helyzetelemzés Iskolánk fenntartója a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. Nem változott az intézmény beiskolázási körzete. Négy település Szabadszentkirály, Gerde, Velény, Pécsbagota községek gyermekeinek oktatását- nevelését látja el intézményünk. A települések a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű települések sorába tartoznak. A hátrányos helyzetet a munkalehetőségek hiánya, ennek következtében a munkanélküliség, a szociális nehézségek, körülmények indokolják. A településeken már hosszú ideje nincs iskola, a szabadszentkirályi iskola körzeti iskolaként fogadja a négy település tanulóit, s biztosítja számukra az alapfokú oktatást. Iskolánk tanulólétszáma alapján (az elkövetkező időszakokban is) a nyolc évfolyammal, az évfolyamokon belül egy-egy tanulócsoporttal való működés feltételei adottak. A tanév aktuális adatait a következő táblázat mutatja: Tanuló létszám: 153 tanuló Szabadszentkirály 47 Gerde 77 Pécsbagota 11 Velény 15 Körzeten kívül - 3 Tarcsapuszta összesen 153 fő Tanulócsoportok száma: 8 tanulócsoport Osztály Létszám Osztályfőnök 1.osztály 17 fő Biróné Tímár Erika 2.osztály 19 fő Kővári Zoltánné 3.osztály 19 fő Ács Béláné 4.osztály 19 fő Kovátsné Lovas Andrea 6

7 5.osztály 17 fő Kovács Róbertné Horváth Csilla Andrea 6.osztály 20 fő Sárosi Istvánné 7.osztály 22 fő Dr. Biró Róbert 8.osztály 20 fő Kováts Szabolcs összesen 153 fő Napközis csoportok száma: 2 csopor Csoport Összetétel Létszám Csoportvezető 1. csoport 1. és 3. osztály 27 fő Juhász Tünde 2. csoport 2. és 4.osztály 27 fő Ratgeber Dokic Edit Az alábbi táblázat a tanulók szociális körülményeiről is ad információt: TANULÓLÉTSZÁM ( tanév) megnevezés 1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 6.o 7.o 8.o Összesen Létszám Szabadszentkirály Gerde Pécsbagota Velény Tarcsapuszta Integráció X étkező ebédel Csak HH tanulók (nem HHH) HHH.tanulók

8 a) Az iskola tartalmi munkája: A szociális háttértényezők közül a legsúlyosabb gond a szülők körében bemérhető munkanélküliség, ami kihatással van az iskolában szervezhető, szülői terhet jelentő programokra (pl. kirándulás, táborozás, stb.). A családok anyagi helyzete sok lehetőségtől foszthatja meg a gyerekeket. Olyan iskola működtetése célszerű tehát, ahol a lehetőségeket nem az anyagi háttér, hanem a tanulói képesség szabályozza. Ennek a vezérelvnek rendeli alá a kínálatát az iskola Pedagógiai Programja, amely lehetőséget kínál a tanulóknak képességeik kibontakoztatására, tudatosan felvállalja a tehetséggondozást, a hátrányok leküzdését az általános műveltség alapjainak elsajátításához. A választható foglalkozások, tehetséggondozás főbb elemei: Napközis ellátás 1-4. évfolyamon Emeltóraszámú idegen-nyelvi oktatás csoportbontásban Széleskörű szakköri kínálat: énekkar, számítástechnika, színjátszó, ügyes kezek, furulya, zongora stb. Sportköri kínálat A hátránykompenzációs tevékenység főbb elemei: Ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása Korrepetálási lehetőség biztosítása Egyéni fejlesztő foglalkozások biztosítása Cigány kisebbségi program működtetése A tehetséggondozás területén, az általános formákon túl (pl. szakkörök), speciális lehetőségeket is biztosít az iskola a tanulók számára, amelyek elősegítik a képességek fejlődését, a tehetség kibontakozását. Ezek közül is kiemelendők a versenyekre felkészítések, tanulók megmérettetése külső versenyeken. b) Tárgyi feltételek: 8

9 Az iskola ideális környezetben, parkos, ligetes kiépítésben található. Az oktató munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak. Rendelkezésre áll a kellő számú szaktanterem, korszerű informatikai terem, és udvari sportlétesítmények. Az oktatástechnikai eszközök, a közismereti szertárak felszereltségének színvonala megfelelő. A testnevelés tantárgy helyzetét megnehezíti a tornaterem hiánya. c) Személyi feltételek: Az alkalmazotti létszám és összetétel az intézményben ellátandó feladatok függvénye. Az iskolában a tanulói létszám 1 8. évfolyamon, 8 tanulócsoportban összesen: 153 fő. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátást jelenleg 7 tanuló részére - az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján gyógypedagógus alkalmazásával szerveztük meg. Az oktató nevelő munkát két-, az alsós tanulók számára szervezett napközis csoport segíti. A felzárkóztató foglalkozások a délelőtti tanórai keretekben, míg a tehetséggondozást szolgáló foglalkozások a délutáni foglalkoztatási formák között szervezettek. Iskolában mentor program is működik. A nemzeti etnikai irányelvek előírásai szerint etnikai oktatást is szerveztünk. Nincs szegregáció, minden kínálat nyitott a tanulók széles rétege felé. Az oktatónevelő munkára 15 fő pedagógust alkalmazunk. A pedagógusok képesítése alapján részben biztosított a szakos ellátottság. Az áttanításokkal szeretnénk a teljes szakos ellátottságot biztosítani. Az oktatást segítő technikai személyzet létszáma a fenntartó által engedélyezett mértékű, a zavartalan munkavégzés tekintetében megfelelő. 9

10 1. A tantárgyi rendszer és heti óraszámok kialakítása 1.1. Az 1-4 évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok Tantárgy/évfolyam Magyar nyelv és irodalom VÁLASZTHATÓ: Idegen nyelv VÁLASZTHATÓ: Matematika 4,5 4,5 4 3,5 VÁLASZTHATÓ: 0,5 0,5 1 1 Informatika Technika 1 VÁLASZTHATÓ: Környezetismeret 1,5 1,5 2 2 VÁLASZTHATÓ: 0,5 0,5 Ének-zene Rajz 1,5 1,5 2 2 VÁLASZTHATÓ: 0,5 0,5 Technika és életvitel Testnevelés és sport 2,5 2, Tánc-dráma modul VÁLASZTHATÓ: 1,5 1,5 2 1 Összesen: ,5 - A tanulók terhelésének felső határa ,5 10

11 NAT: 243/2003 (XII.17.) 7 (1) (kötelezőnél 1-4 évf. max. kettővel több) Választható órák: Kötelező óra: ,5 Tanulócsoportra kiosztott óraszám: ,5 A helyi tantervünk a NAT által műveltségterületenként meghatározott követelményeket tantárgyakba rendezi. Az idegen nyelv tantárgyhoz, a felső tagozaton minden évfolyamon kétféle óraszámot adunk meg. Ezek közül az alacsonyabb óraszám megegyezik azzal, amit a NAT mint minimálisan javasol az adott műveltségterület tanítására. A másik óraszám ennél magasabb, lehetőséget adva az emeltebb szintű oktatásra. Iskolánkban a Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterveit alkalmazzuk. Az óraszámokat heti bontásban lehet megtalálni a táblázatokban. Ez a megoldás nem akadálya annak, hogy az iskolában másként is megszervezhessük a tanórai foglalkozásokat. Lehetőség van például intenzív epochákat és projekteket kialakítani az órák összevonásával. Az óratervek kialakítása az alábbi szempontok figyelembevételével történt: a közoktatási törvényben az általános iskola bevezető és kezdő szakaszára meghatározott kötelező óraszámok, a NAT műveltségi területekre előírt százalékos időarányok, az informatika tanításának kiterjesztése az alsó tagozatra, a 2003-as törvénymódosítás testnevelés óraszámokat érintő változása, az intézmény gyakorlatában általánosan elfogadott és használt tantárgyi rendszer, választási lehetőség a helyi sajátosságoknak, igényeknek való megfeleléshez. 11

12 1.2. A nem szakrendszerű oktatás megszervezése. A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény (KT.) 8. -a határozza meg a nevelő-oktató munka szakaszait. A bevezető, és a kezdő szakaszban az 1-4. évfolyamon nem szakrendszerű oktatás keretében kell az oktatást megszervezni, míg az alapozó szakaszban az 5-6. évfolyamon részben nem szakrendszerű oktatás keretei között. Az oktatásszervezés általánosan elterjedt gyakorlatán változtatott a évi LXI. Törvény, amely előírta, hogy a kötelező tanórai foglalkozások % -ban nem szakrendszerű oktatást kell szervezni az 5-6. évfolyamokon. A KT évi LXXI. törvénnyel való módosítása a nem szakrendszerű oktatásra az 5-6. évfolyamokon felhasználható időkeretbe bevonta a kötelező tanórai foglalkozások mellé a nem kötelező tanórai foglalkozásokat is. Szakrendszerű az oktatás, ha az egyes tantárgyakat, műveltségi területeket, tantárgyi modulokat több, az egyes tantárgyak oktatására jogosító megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja. Nem szakrendszerű az oktatás, ha a tanulóknak a tantárgyakat, illetve a tantárgyak nagyobb körét egy, tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja KT 121. (34.). A KT (1) bekezdése alapján, az ötödik évfolyamon első ízben a 2008/2009. tanévben, majd azt követően az ötödik-hatodik évfolyamokon felmenő rendszerben kell megszervezni a nem szakrendszerű oktatást. A KT. előírásainak megfelelően az 5-6. évfolyamon képesség- és készségfejlesztésre kell fordítani az óraszám minimum 20%-át.(az átmeneti időszakban) Ez a két évfolyamon összesen 5 5 órát jelent. Az órákon alapkészségek fejlesztése történik, ezért ezeken az évfolyamokon a KT. 17. (8) bekezdése szerint a tanár akkor taníthat a 2008/2009- es tanévtől a nem szakrendszerű oktatásban, ha legalább százhúsz órás pedagógus továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében történő felkészülés keretében elsajátította a hat-tizenkét éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéséhez szükséges módszereket, vagy rendelkezik tanítói és tanári diplomával egyaránt. A tanító 1 4. évfolyamokon a tanítói képesítése alapján szerzett jogot a nem szakrendszerű oktatásban való részvételre. Az 5-6. évfolyamokon akkor jogosult a nem szakrendszerű oktatásban való részvételre, ha a tanítói diploma mellett szerzett valamely tantárgyból 12

13 szakkollégiumi végzettséget vagy tanári diplomát. Célok - az iskolai alapozó funkciók hatékonyságának növelése - az alapkészségek megerősítése, pótlása - az eltérő tanulói fejlettségi szint kezelése - a helyi tanterv eredményeinek elemzése alapján az elmaradók felzárkóztatása - lehetőség teremtése ahhoz, hogy a tanuló elérje a helyi tanterv elvárt követelményszintjét - olyan készség és képességfejlesztés, amely később a további sikeres tanulás előfeltétele lehet Feladatok - az alapozás folytatása - az alapkészségek (olvasáskészség, íráskészség, elemi számolási készség, elemi rendszerezőkészség és elemi kombinatív képesség) fejlesztése - a tanulók közötti különbségek mérése - fejlesztésközpontú folyamattervezés: a fejlesztő tevékenység az egyes gyerekek adottságaihoz, egyéni szükségleteihez, aktuális állapotához igazítva, - az elvárt teljesítménytől elmaradók felzárkóztatása - a tanórák differenciált megszervezése a tanulók képességeihez igazodva - az eltérő tanulói fejlettségi szintek megfelelő pedagógiai kezelése - a nem szakrendszerű oktatásra megjelölt tantárgyaknál fejlesztési területeket határozunk meg - részképesség zavarokkal küzdő tanulók munkáltatása - számítástechnika, könyvtár lehetőségeinek maximális kihasználása - képesség szerinti csoportbontás - kooperatív technikák alkalmazása - középiskolai előkészítők szervezése 13

14 - kulcskompetenciák fejlesztése - motiváló értékelés Kiemelten fontos fejlesztési feladatok - az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítása - az információszerzés-, és feldolgozás képességének fejlesztése - a kommunikációs képességek erősítése - a szociális kompetenciák fejlesztése - a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás kialakítása - problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Fejlesztési stratégiák tervezése: A tanulók fejlesztési stratégiájának kidolgozása során alapként szolgálnak a 4. évfolyam kompetenciamérésének eredményei, az ebből levont tanulságok, a tanév eleji diagnosztikai mérések eredményei. A diagnosztikai felmérések célja: - tájékozódás az alapozó funkciókat illetően, - a tanulók tudásának, hiányainak feltárása, - ismeretek, készségek, képességek beazonosítása, feltérképezése. - az országos kompetenciamérések eredményeinek elemzései, - az alsó és felső tagozatos munkaközösségek konzultációi, - az osztályfőnökök és szaktanárok esetmegbeszélései Szempontjai: Ha az alábbi kompetenciák - kompetenciakomponensek - fejlettségi szintje az első szinten vagy az alatt van fejlesztés, felzárkóztatás szükséges: - kommunikációs képességek, - szövegértés, 14

15 - olvasáskészség, - íráskészség, - problémamegoldás, - elemi rendszerező képesség, - elemi kombinatív képesség. - elemi számolási készség területén. Ellenőrzés, értékelés - A tanulókat érdemjeggyel és osztályzattal értékeljük. - A félévenkénti mérések eredményeiről, a gyermekek aktuális fejlettségi állapotáról a szülőket tájékoztatjuk fejlesztő, segítő szándékkal. - Ha a tanuló a követelményeket nem teljesíti javító vizsgát tehet vagy évfolyamot ismételhet. A vizsgálatok ideje: - szeptember a fejlesztés előtt - május OKÉV kompetenciamérés 4. évfolyamon Az iskolában maradó mérőlapok eredményeinek elemzése szolgáltat információt a pedagógiai döntés meghozatalához Célterületek: Matematikai kompetencia Szövegértési, szövegalkotási kompetencia Az értékelés fő szempontjai: - a készség- képességfejlesztés mért eredményei összehasonlítva az előző mérés eredményeivel - továbbhaladás konkrét feladatai - személyiségfejlesztés visszajelzés motiválás Eredményes a fejlesztés: - az egyes területeken mért májusi eredményekben a tanulók 100%-a érje el az I. szintet min. 50%-a haladja meg az I. szintet, min. 20%-a haladja meg a II. szintet 15

16 A nem szakrendszerű oktatásban a fejlesztés pedagógiai feladatához felhasznált tantárgyak Tantárgy Heti óraszám Magyar nyelv és irodalom 1 óra Idegen nyelv 1 óra Informatika 1 óra Matematika 1 óra Választható: Tánc és dráma 1 óra Történelem 0,5 óra 2009/2010-es tanévtől Természetismeret 0,5 óra 2009/2010-es tanévtől Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Informatika, Történelem, Természetismeret, valamint Idegen nyelvórán a megfelelő százalékban nem szakrendszerű oktatás folyik, a tantervekhez képest csökkentett tananyagtartalommal, hagyományos osztálykeretben, különböző tanulásszervezési, óravezetési technikák, módszerek alkalmazásával (kooperatív tanulásszervezési technika, differenciált óravezetés, páros munka). A választhatóaknál szakköri kereten belül folyik a különböző kompetenciák fejlesztése. A tanmeneteknek, szakköri terveknek, tartalmazniuk kell egy- egy tanóra, foglalkozás anyagát. Ez azt jelenti, hogy a nem szakrendszerű órák anyagaiban a készség- és képességfejlesztés kell, hogy előtérbe kerüljön. A tanmenetben jelölni kell a nem szakrendszerű oktatásra fordított időkeretet. 16

17 1.3. Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok Nem szakrend szerű 6. Nem Szakrend szerű Tantárgy 5. évf. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom ,5 3,5 VÁLASZTHATÓ 0,5 0,5 Történelem és állampolgári ismeretek 2 0,5 2 0,5 2 2 Idegen nyelv VÁLASZTHATÓ Matematika VÁLASZTHATÓ Informatika + Mozgóképkultúra és médiaismeret modul 7-8. évf. VÁLASZTHATÓ Természetismeret 3 0,5 3 0,5 Fizika 1,5 1,5 Biológia és egészségtan 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 Ének-zene Rajz Tánc- dráma 1 1 Testnevelés és sport 2,5 2,5 2,5 2,5 VÁLASZTHATÓ 0,5 0,5 0,5 0,5 Osztályfőnöki + Ember és társadalomismeret, etika modul(7-8. évf.) VÁLASZTHATÓ Összesen: 25,5 6 25, Tanulók terhelésének felső határa NAT: 25,5 25, /2003. (XII. 17.) 7.(1) ( kötelzőnél 1-4. évf. max 2-vel, 5-6. évf. max 3-mal, 7-8. évf. max 4-gyel több ) Választható órák 2,5 2,5 3,0 3,0 17

18 KÖTELEZŐ ÓRA: 22,5 22,5 25,0 25,0 Nem szakrendszerű oktatásra felhasznált órák száma Tanulócsoportra összesen kiosztott óraszám: Kiemelt fejlesztési területek A pedagógiai eredményesség szempontjából kiemelkedően fontos kereszttantervi követelmények (a NAT által meghatározott Kiemelt fejlesztési feladatok): Kiemelt fejlesztési feladatok: énkép és önismeret hon- és népismeret európai azonosságtudat egyetemes kultúra környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra testi és lelki egészség tanulás felkészülés a felnőtt lét szerepeire Kulcskompetenciák: kommunikációs narratív döntési szabálykövető lényegkiemelő életvezetési együttműködési 18

19 problémamegoldó kritikai komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek 3. A tantárgyi tantervek közös jellegzetességei 3.1. A tantárgyi tantervek közös jellegzetességei és alkalmazása a bevezető és kezdő szakasz tanterveiben (1 4. évfolyam) Célok és feladatok: Bevezető szakasz (1 2. évfolyam) - A kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása és továbbfejlesztése. - A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megteremtése. - A kisgyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése. - A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése. - A társakkal végzett közös tevékenységek élményének és örömének megerősítése. - A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és képességek kialakítása és gyakoroltatása. - A tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése. - A tanulók ösztönzése saját környezetük megismerésére és megértésére. - Az egészséges élet értékének felismertetése és tudatosítása a tanulókban. - A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése. 19

20 - Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz Célok és feladatok: Kezdő szakasz (3 4. évfolyam) - A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megóvása és megerősítése. - Az önismeret fejlesztése az önmagára vonatkozó ismeretek és tapasztalatok gyarapításával és megbeszélésével. - A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése. - A mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és megerősítése. - A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és képességek gyakoroltatása. - A megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság megőrzése és továbbfejlesztése. - A tanulók érdeklődésének felkeltése tágabb környezetük megismerése és megértése iránt. - Az önálló tanuláshoz szükséges motívumok kialakítása és megerősítése. - Az idegen nyelvek tanulása iránti igény felkeltése. - A szóbeli és az írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése, gyakoroltatása. - A narratív, a lényegkiemelő és a szabálykövető képességek kialakítása és folyamatos fejlesztése. - A mindennapi életvitellel összefüggő gyakorlati ismeretek nyújtása. - Elemi ismeretek közvetítése a természetről, a társadalomról, a művészetekről, az emberiség és a haza történelméről. - Az egészséges életmód mindennapi feltételeinek és összetevőinek megismertetése. 20

21 - A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése. - Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek nyújtása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz A tantárgyi tantervek közös jellegzetességei és alkalmazása az alapozó és fejlesztő szakasz tanterveiben (5 8. évfolyam) Célok és feladatok: Alapozó szakasz (5 6. évfolyam) - Az önértékelés képességének kialakítása és fejlesztése. - A rendszeres testmozgás és a sport iránti igény megerősítése és kielégítése. - A tanulókban meglévő szolidaritásérzés, együttműködő- és segítőkészség értékének tudatosítása és fejlesztése. - Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív beállítódások, magatartásoknak és szokások megerősítése. - A környezettel való harmonikus és konstruktív kapcsolathoz szükséges ismeretek, képességek és készségek kialakítása és fejlesztése. - A megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének tudatosítása. - Az értelmes tanulás feltételének megteremtése az érzékelés útján szerzett tapasztalatok gyűjtésével, rendszerezésével és sokoldalú értelmezésével. - A képi reprezentációk szerepének tudatosítása a tanulásban és a mindennapi életben. - Aktív tevékenységre lehetőséget adó feladatok adása a tanulóknak: kísérletek, megfigyelések, projektek stb. - A kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztése. 21

22 - Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása, gyakoroltatása - A problémamegoldó gondolkodás és a döntésképesség megalapozása. - A kreativitás fejlesztése. - Az önálló tanulás és az önműveléshez szükséges ismeretek és képességek megalapozása. - A tudományos ismeretek megértéséhez és elsajátításához szükséges szemléleti keretek és alapfogalmak megismertetése. - Az idegen nyelvtudás mindennapi életben történő felhasználási lehetőségeinek megismertetése. - A közösségek demokratikus működésének megértését elősegítő alapelvek megismertetése. - Az európai és a nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása. - Más népek és kultúrák megismerése iránti igény és beállítódás kialakítása. - A tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése Célok és feladatok: Fejlesztő szakasz (7 8. évfolyam) - Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése. - A szociális képességek fejlesztése, az érzelmi intelligencia mélyítése és gazdagítása. - Az emberi cselekedetek és konfliktusok értelmezése okaik, következményeik és az emberi értékekkel való összevetésük szempontjából. - Az egyéni és a közérdek, a többség és a kisebbség fogalmának tisztázása a környezeti, társadalmi és kulturális konfliktusok megbeszélése kapcsán. - A megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre. 22

23 - A képi reprezentációk értelmezéséhez és tanulásban való felhasználásukhoz szükséges vizuális képességek fejlesztése. - A kulcsfogalmak tartalmának folyamatos gazdagítása és mélyítése. - A problémaszituációkban is könnyen alkalmazható és működőképes fogalomrendszer kiépítése. - A véleményformálás és a vélemények, érvek kifejtéséhez, értelmezéséhez, megvédéséhez szükséges képességek kialakítása. - Az elvont fogalmi és elemző gondolkodás megalapozása. - A kritikai gondolkodás megalapozása és fejlesztése. - A komplex és különböző forrásokból származó információk kezeléséhez szükséges képességek kialakítása és fejlesztése. - Az önálló, felnőtt élettel kapcsolatos helyes döntések megalapozása. - A tanulók felkészítése a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra. - Az általános műveltség megalapozásához szükséges ismeretek átadása. Az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeinek megismerése. - A szűkebb és tágabb környezet természeti értékeinek, történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, megóvására történő ösztönzés és nevelés. - A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása. - Az emberiség előtt álló globális problémák megismerése. - Az idegen nyelvű kommunikáció fejlesztése. - Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése. - Az önálló és kritikus attitűd kialakításának megkezdése a médiákkal kapcsolatban. - Az információs technológia adta lehetőségek felhasználása a tanítás-tanulás folyamatába. - A lakóhely tanulási terepként történő felhasználása az ismeretek alkalmazásának gyakorlásához. 23

24 - Életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtése az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 4. A tankönyvek kiválasztásának elvei Törvényi háttér: 5/1998.(II.18.) MKM rendelet, a évi XXXVII, törvény. Az iskola tiszteletben tartja a pedagógus jogát a tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztására vonatkozóan a következő elvek érvényesülése esetén: Vizsgált Funkciók Motiváció Ismeretátadás Rendszerezés Koordináció Differenciálás Tanulásirányítás Tanulási stratégiák tanítása Az önértékelés elősegítése Értékekre nevelés A minőség összetevői - Illusztráltság - Érdekesség - Problémák bemutatása - Gondolkodást ösztönző egyéb megoldásokat tartalmaz - Érthetőség - Életszerűség - Tudományos pontosság - Strukturáltság - A többi tankönyvekkel való összehangoltság - Szintezett tananyag - A tanórai és az otthoni tanulás folyamatát orientáló eszközök - Az ismeretek alkalmazását gyakoroltató, illetve összefoglaló kérdések és feladatok - Érzelmi hatást keltő eszközök - Helyes értékrendet közvetítenek 24

25 A tartalmi kritériumok között fontos, hogy - a tankönyvek szakmailag hiteles tananyagot közvetítsenek, - támogassák a tantervekben megfogalmazott célok elérését; - tartsák szem előtt a tanulók személyiségformálását; - helyezzenek hangsúlyt a képességfejlesztésre, - a tananyag feldolgozását illetően elsősorban az induktív, a heurisztikus és a kooperatív tanulásra épülő módszereket részesítsék előnyben, - tegyék lehetővé a gyerekek kognitív és emocionális szükségleteinek kielégítését, a változatos nevelő hatások érvényesítését. - kínáljanak lehetőséget a nemzeti hagyományok közvetítésére, más kultúrák megismerésére is. - legyenek bennük véleménynyilvánításra ösztönző gyakorlatok, ezek legyenek alkalmasak az önismeret, az empátia fejlesztésére is, - a gyakorlatok mennyisége és nehézségi foka nyújtson lehetőséget a differenciált jártasság-, képesség- és készségfejlesztésre, a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra, - a tankönyvek folyamatos lehetőséget kínáljanak beszédművelésre, a szóbeli kommunikációs készség, az önálló ismeretszerzés fejlesztésére. - a tankönyv gazdaságos felhasználásának lehetősége (tartósság, többszöri felhasználás lehetősége Fontos a külső megjelenítés, megfelelő papírminőség, elérhető ár is. 25

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE Készült: 2009. 05. 05. Módosítva: 2013. 03.31. Módosítva és felülvizsgálva: 2014. 03. 31. Felülvizsgálva és módosítva:

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008.

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V Módosítás 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANTERVEK 3.o. 2. TANTÁRGYI RENDSZER ÉS INTEGRÁCIÓ 4.o. 2.1 TANTÁRGYI RENDSZERÜNK 4.o. 2.2 TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Helyi Tanterv 2. TANÍTÁSI-TANULÁSI TERV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM OLDAL 2. Tanítási-tanulási terv 3 2.1. A helyi tanterv elkészítésének

Részletesebben

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV I. Bemutatkozás Felgyő község Csongrádtól délre, mintegy 5-6 km-re terül el. A község az 1960-as években kezdett épülni, mára a környék egyik legszebb, legrendezettebb

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kerettantervek megnevezése 3. II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4

Tartalomjegyzék. I. Kerettantervek megnevezése 3. II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4 HELYI TANTERV Tartalomjegyzék I. Kerettantervek megnevezése 3 II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4 III. Óraszámok (táblázatos)- felmenő rendszerben 6 IV. Az oktatásban alkalmazható

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012.

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012. A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE 2012. június BEVEZETŐ Napjainkban egyre sokoldalúbb és magabiztosabb tájékozódási

Részletesebben

A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

2. Az általános iskolák helyi tanterve

2. Az általános iskolák helyi tanterve 2. Az általános iskolák helyi tanterve TARTALOMJEGYZÉK 2.Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 2.. A választott kerettanterv megnevezése 2. Az általános

Részletesebben

II. HELYI TANTERV. 1.1 A képzés szakaszai, a különböző szakaszváltások problémáinak megoldása

II. HELYI TANTERV. 1.1 A képzés szakaszai, a különböző szakaszváltások problémáinak megoldása II. HELYI TANTERV 1. AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDJE 1.1 A képzés szakaszai, a különböző szakaszváltások problémáinak megoldása 1.1.2 Az iskola szerkezete, a képzés szakaszai 8 évfolyamos általános iskola: -

Részletesebben

2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397 II. HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA

2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397 II. HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. Dunabogdányi Általános Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM 032397 II. HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom II. HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA... 3 1. AZ EGYES

Részletesebben

A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2009. február

A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2009. február A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. február TARTALOM JEGYZÉK Alapító Okirat Az iskola arculata I. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V H E L Y I T A N T E R V I. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖ- TELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK ÉS ÓRA- SZÁMAIK (ÓRATERV) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

Helyi tanterv. Jóváhagyta: 2120 Dunakeszi, Garas utca 26. 037314 KIK 122011 Felelős kiadó: Kárpáti Zoltánné igazgató

Helyi tanterv. Jóváhagyta: 2120 Dunakeszi, Garas utca 26. 037314 KIK 122011 Felelős kiadó: Kárpáti Zoltánné igazgató Helyi tanterv Jóváhagyta: 2120 Dunakeszi, Garas utca 26. 0714 KIK 121 Felelős kiadó: Kárpáti Zoltánné igazgató 2 A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 2.1 BEVEZETŐ... 2.2 A VÁLASZTOTT

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei... 6 2.4 A Nemzeti alaptantervben

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tanév 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.

HELYI TANTERV. Tanév 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. HELYI TANTERV 1 Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények 1.1 Tantervek Az iskola egyes évfolyamain

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

ÁMK. Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja. Tartalmi lerendezés

ÁMK. Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja. Tartalmi lerendezés Tartalmi lerendezés I. Bevezetés II. Jogi státusz III. Iskolánk bemutatása IV. Helyzetelemzés V. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások 1. Pedagógiai alaplevek 2. Célok, feladatok,

Részletesebben

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) 1.1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető és kezdő

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Nebuló Általános Iskola Cím: Miskolc, Győri kapu 27.; Telefon/Fax: 46/508-965; 508-966; e-mail: info@nebuloiskola..hu; www.nebuloiskola.

Nebuló Általános Iskola Cím: Miskolc, Győri kapu 27.; Telefon/Fax: 46/508-965; 508-966; e-mail: info@nebuloiskola..hu; www.nebuloiskola. Helyzetelemzés Miskolc város oktatására jellemző, hogy hatalmas intézményhálózattal rendelkezik. Intézményeinek kihasználtsága változatos, ezt az intézmények elhelyezkedése, funkciója erőteljesen meghatározza.

Részletesebben

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő Tartalomjegyzék 1. A választott kerettantervek... 4 2. Óratervek bevezetésének ütemezése... 5 3. A választott kerettantervek tantárgyai és kötelező óraszámai... 5 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben