A Festetics Kristóf Általános Művelődési Központ módszertani adaptációt segítő mikrocsoportjának munkaterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Festetics Kristóf Általános Művelődési Központ módszertani adaptációt segítő mikrocsoportjának munkaterve"

Átírás

1 Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. /Tamási Áron/ A Festetics Kristóf Általános Művelődési Központ módszertani adaptációt segítő mikrocsoportjának munkaterve (projektvezető: (tanár), Vikár Tibor(tanár), Kapus Melinda (tanárnő, Tagintézmény-vezető), Kovács Árpádné (tanárnő, ÁMK-igazgató) Bevezetés: A projekt sikerességének alapja, hogy milyen tanulás, tanítást segítő programnak a módszertani repertoárjával rendelkeznek az annak megvalósítására törekvő intézmények. Iskolánkban erre továbbképzett pedagógusaink több programot is segítségül hívhatnak annak érdekében, hogy az ismeret átadásának hatékonysága minden gyermek, különösképp az arra rászoruló tanulóknál is hatékony legyen. Az ismeret átadásának intézményesült színterén az osztályban tanítók, és tanárok az eredményességet csak a gyermekekre szabott, őket célzó, egyéniségüknek megfelelő, életkori sajátosságaikat figyelembe vevő, felkészültségi szintnek megfelelő módszerből választott módszertani eljárástól várhatjuk. Iskolánk eddig is segítette (felzárkóztatta) a tanulásban és más területen rászoruló ifjú diákokat. Pedagógusaink rendelkeznek a szükséges továbbképzési háttérrel (IPR; kooperatív tanulásszervezés stb.), melyekkel elindíthattuk a célzó folyamatot, mely programjaival megfelel napjaink ISKOLA TÍPUSÁNAK. Fontos, hogy a módszerek, melyeket a tanításra, nevelésre választanak pedagógusaink, azt meggyőződéssel és tudatosan teszik, nyitottan a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek befogadására. Nem közömbös számunkra, hogy hogyan sikerül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH-s) gyerekeknek a képességbeli szintre hozása, személyiségfejlődésük és szocializációjuk támogatása, annak érdekében, hogy megalapozzuk egész életen át tartó tanulásukat, növeljük társadalmi beilleszkedési esélyeiket. Iskolánk vezetősége, és tantestülete eddig is nagy figyelemmel kísérte a témához kapcsolódó pályázati lehetőségeket, mely minden évben hozzájárul a z iskola minőségi színvonalának, 1

2 ezáltal a gyerekek tanulását segítő eszközrendszer bővítéséhez, magasabb szintű oktatáshoz, így a segítség adáshoz is. Az intézményi kompetencia kiteljesedik a falusi programok szervezésében, a HHH-s diákok aktív bevonásával, szintjüknek megfelelő feladatokat adva. E feladatok megszervezését is, jelentős mértékben a pedagógusok vállalják. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH-s) tanulók integrált oktatása A megnőtt társadalmi egyenlőtlenségek hatása nagymértékben érezhető az iskolai oktatásban is. Törekednünk kell arra, hogy a gyermek iskolába kerülése, az ott eltöltött léte zökkenőmentes, és problémamentes legyen. Némely társadalmi rétegek háttérbe szorulása, gyermekeik lemaradása, fejlesztésre szorulása, elkerülhetetlenné teszi a segítséget, nyújtó kezet. Az iskolánk feladatának érzi az ilyen tanulók, családok, és azok problémáinak észrevételét, a gyenge teljesítményt nyújtó gyermekek érdekeinek védelmét, és magunkénak érezzük teljesítményük előrehaladását segíteni. Ezek legtöbbször a HHH-s tanulók. Arra törekszünk, hogy oktatásunk tartalma, eszközrendszere, módszerei megfeleljenek annak, amelyet elvár tőlünk a társadalom és a mai világ értékrendje. Nevelőink alkalmazzák az olyan speciális módszereket, melyek lehetővé teszik a tanulók közötti tudáskülönbségek ellensúlyozását, a HHH-s tanulók felzárkóztatását, ismereteik és érdeklődési körük kiterjesztését. Munkánk célja: Az IPR követelményrendszerének megfelelően felmérést végezzünk A jogszabályoknak megfelelő integrációs terv követése A HHH-s tanulók csoportban dolgozzanak a nem HHH-s tanulókkal együtt Az eltérő fejlődéssel rendelkező, és háttérrel érkező tanulók felismerése A gyerekek képességeinek mérése Megelőző (Prevenciós) munka tudatos végzése, felkészült pedagógusainkkal A központi szervekkel való együttműködés (pl.: Pedagógiai Szakszolgálatok stb.) A folyamatosan felmerülő problémák kezelése, megbeszélése közös iskolai fórumokon, munkaközösségi összejöveteleken 2

3 Nyitottság az eltérő szó megítéléséhez, megértéséhez, hogy alkalmasak legyünk elfogadni, türelemmel fejleszteni Testnevelés szerepe a közösségformálásban Kooperatív módszerek alkalmazása A differenciálás fontos szerepe A tanítást-tanulást segítő eszközök rendszere IPR A témakör a kulcskompetenciákat fejlesztő lehetőségekre, eszközrendszerére fókuszálódik! - Tanóra és komplex fejlesztő tevékenységek: segítségnyújtás az önálló tanulás kialakításához, tanórán és otthon - képességfejlesztés differenciáltan - a szülőnek érezni kell és megérteni, hogy segítsék gyermeküket, tudatosítani az iskola fontosságát, és a gyerekkel történő foglalkozást értelmi képességek fejlesztése: Az ismeret átadása során a játékok fejlesztő erejét. Az egyéni és társas játékok fontos szerepet játszanak, a képzelőerő, koncentráció, szabályok megértése, a kreativitás fejlesztésében. projekt módszer tanulási technikák különböző módszerekkel kooperatív technika a tanórai és tanórán kívüli segítő tevékenységek erősítése napközis és tanulószobai foglalkoztatás 1-4 évfolyamon: napközi + tanulószoba könyvtár a tanórán interaktív tábla 3

4 - Tanórán kívüli fejlesztő szabadidős tevékenységek: egyéni megbeszélések esetmegbeszélések (szülőkkel való együttműködés tudatosítása) értékelő esetmegbeszélések könyvtár bevonása a mindennapokba korrepetálások pályázatok figyelése hagyomány ápolása Régi és új játékok megismertetése, melyek lényege, hogy a tanár-diákkal, diák-diákkal leüljön és megbeszélje, megértse ezek szabályait. A falu programjaiban (és az iskolát fenntartó falvak), az iskola tradicionális rendezvényein részvétellel. szabadidő - Nem mindegy, hogy tölti el a gyermek a szabadidejét, mit csinál, milyen közösségben. Társasjátékok, szakkörök, de a lényeg a közösség fejlesztő erejét kihasználva tartozzon a gyermek valahova. Fejleszteni kívánjuk a kapcsolatteremtő képességet is, melyekre a logikai játékok, sportesemények biztosítják a lehetőséget. Sportolási lehetőség biztosítása tanítási időn kívül. Edzésekre járás a sport nevelő hatásának kihasználása nálunk fontos. (A HHH-s tanulók küzdésben is felveszik a versenyt a társaikkal, minden lehetséges versenyszerű rendezvénybe bevonjuk őket pl.: túra; Kistérségi versenyek, Diákolimpia; karate edzés; házi versenyek; Mikulás Túra; Tanár-diák vetélkedők, Festetics Napok Sporteseményei stb.) Célja: feladata a kíváncsiság felkeltése, egészségmegőrzés, közösségtudat fejlesztése, élmények nyújtása, hiányok pótlása-lehetőség szerint- 4

5 A tanári együttműködés formája- Műhelymunkák A tanárok közötti kapcsolattartás, egymástól tanulásra nagy hangsúlyt fektetünk. Óralátogatások egymás közt, korrepetálások és ezek dokumentációja. A munkaközösségek megbeszélései, tapasztalatcsere, esetmegbeszélések, fórumok segítik munkánkat. Megfogalmazzuk az elvárásainkat gyerek és szülő- tanár, egymás iránt. Megállapítjuk a KÖZÖS CÉLT. A rendszeres szakmai megújulás, a hiányok feltárása, technikák a hiányok feltárásához és pótlásához, az irány meghatározása, szakmai egyetértés. A műhelymunka formái: I. Esetmegbeszélések értékelő(hhh-s tanulóknál 3 havonta) II. Problémamegoldó fórumok III. Hospitálások IV. Megbeszélések értékeléssel Multikulturális tartalmak megjelenése iskolánkban A projekt módszer alkalmazása, melynek lényege a gyermekek ismeretszerzése egymásról. Egy olyan környezet kialakítása mely lehetősége a különböző helyről érkezett gyermekek szokásainak megértéséhez. Célja: egymás elfogadása, előítéletek csökkentése, megszüntetése, A szülők bevonása, hisz az iskolában tanítók közül nem egy van, aki a tanítványai anyját is apját is már tanította. Az ő megnyerésük kulcsfeladat. Beszéljenek egymással a felnőttek és a gyerekek. Így a szülő is megtanulja a nevelő szerepeket. Kapcsolatokat kell kialakítani, kapcsolat kell, hogy kialakuljon a generációk között, hogy beszélhessenek a múltról és együtt alakíthassák a jövőt. Dráma az iskolában Nálunk működik drámapedagógia, mely tulajdonképp a gyerekek megismerésén, önismeretén keresztül, és azon alapulva fejleszt. A személyiségjegyek fejlesztése gyakorlatokkal (dráma), játékokkal, és a színház. Átgondolva ezek beépítése a tantárgyakba fejleszt, és az olyan gyermekek is bevonhatók aktívan, vagy passzívan (HHH-sok) akik egyébként elzárkóznak a megnyilvánulásoktól, 5

6 olyan szerepeket adni nekik, mely rájuk jellemzően kielégíti szereplési vágyaikat, a megfelelő motiváltsággal. pl.: osztályfőnöki órák dramatikusan. Kooperatív tanulásvezetés (tervezés) Lényege, hogy a csoport valamennyi tagjának érdeke, hogy valamit megtanuljanak. Mivel a tanulmányok elsajátítása közben kölcsönösen függnek egymástól, együttműködési képességeik, készségeik biztosan fejlődnek, barátságok alakulnak ki. Tehát: motiváltak, közös célok, közben fejlőd(ik)nek kommunikációs képességeik, technikájuk. képesek vagyunk toleránsabbak lenni A gyerekek közötti különbségeket előnyként értelmezzük a HHH-s tanulók lemaradását csökkenti szemléletváltás pedagógusok közt motiváljuk a gyermekeinket, aktivizáló feladatokkal és módszerekkel (interaktív tábla) A kis csoportos együttműködés enyhít a versenyorientált pozitív légkört alakítunk ki fejlesztjük vele a tanulók empatikus érzékét, segítségadási motivációjukat Célunk: jobban figyeljünk (figyeljenek) egymásra segítsük egymást sikerességet tanuljunk, megtanuljuk a sikerességet kis siker is siker társas kapcsolatok elmélyülése Együttműködés a kapcsolatok kiépítése 1. HHH-s szülőkkel: 6

7 - Tájékoztatjuk minden őket érintő problémáról, lehetőségről - Meghívjuk őket rendezvényeinkre, konzultációkra, esetmegbeszélésekre - Esetmegbeszélésekre invitáljuk őket, beszélgetünk, javaslatokat teszünk, véleményt kérünk, egyeztetünk - Segítünk nekik, tanácsot adunk, a megfelelő szervekhez irányítjuk őket - Bizalmukat megpróbáljuk elnyerni, bevonni őket a munkába - Nyílt napra hívjuk őket 7

8 2. Középfokú iskolákkal továbbtanulás, pályaorientációs célzattal) - Szülői értekezletet tartunk az aktuális témákról - Nyílt napi részvétel szervezése a középiskolai fórumokra, börzékre, és a saját iskolánkba - Kapcsolatot tartunk a középiskolákkal 3. Családsegítő központtal, önkormányzataink jegyzőivel - A gondozásba vétel, majd a veszélyeztetett gyermekek figyelemmel kísérése - Igazolatlan hiányzások kiküszöbölése - Családlátogatással együttműködésre bírni a nehéz sorsú családokat - KÖZÖS CÉL AZ EGYÜTTMÜKÖDÉS Módszertani adaptációt segítő program 8

9 munkaterve Hónap tevékenység Tanár Augusztus A módszerek, és azok elemeinek, megbeszélése, fontossági sorrend felállítása, az éves program áttekintő vázlata. Osztályok díszítése hátrányos helyzetű gyerekek bevonásával. Pótvizsga előtti megbeszélések. Feladatok ismertetése az adaptációt segítő program tükrében. Csoportalakítások, a résztvevő tanárok fórumra hívása, gyermekek számbavétele. Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások. Dekoráció készítése a HHHs tanulókkal közösen.tanító és tanárok szakmai megbeszélése, az év előkészítő tapasztalatcseréje. Az átmenet a felsőbe fontos kérdései. Tanévnyitó előkészítése, műsora a HHH-s tanulók bevonásával. Pintérné T. Erika Vikár Tibor Simon Marianna Kovács Árpádné Kapus Melinda Sabján Szilvia Németh Róbert Gelencsér Krisztina Sabján Szilvia P-né Tóth Erika 9

10 Szeptember FESTETICS KRISTÓF Általános Művelődési Központ Leltár előkészítése, gyenge tanulók bevonása a rendrakásba, más feladatok adásával is. Versenyek tanulmányi versenyek előkészítése. Szülői értekezlet 2-8. osztályig, szülői találkozások tanárral esetmegbeszélő lapok megbeszélése, éves célok tisztázása szülő-diák tanár közt. Hospitálások, a 4. osztályos tanító 5. osztályban, a felsősök egymás között stb. Tanulók átmenetének megfigyelése. Munkaközösségek, éves értékelő tervezése. A HHH-s tanulók szociális helyzetének elemzése, megfigyelésük a tanulási helyzetekben. Tanmenetek leadása (HHH-s tanulók részletezve) Biczó Marianna Sabján Szilvia Osztályfőnökök Vikár Tibor Hónap tevékenység Tanár Október 56-os forradalomról gyűjtőmunka, IT-ről. Hospitálások A 8. osztályosok előadásában, megemlékezés az iskola tanulói, este pedig a falu polgárai előtt.az osztályfőnöki rendszer bővülése a pótoszt.főkkel, és az ehhez járuló kérdések számbavétele. Aradi vértanuk napjáról megemlékezés, a műsorra próbálás (HHH) A műsor hangosításának kezelésébe vonjuk a hozzá érdeklődő gyermekeket. / ötletbörze, esetmegbeszélés / Tanulmányi versenyek szervezése Tanulóink felkészítése a kistérségi vers és prózamondó versenyre Pókaszepetk anyaiskolában. Osztályfőnökök Németh Róbert Vikár Tibor Intézményvezető (5. ofő) 10

11 November Továbbképzés: Drámajáték az iskolában november óra Hospitálások Beszámoló a tanulmányi versenyek eredményességéről, és a továbbiakról. Nevelőtestületi értekezlet: Fogadóóra: Szülőkkel találkozás. Eddigi fejlődés, lemaradáspótlás. Egyéni esetmegbeszélések Tanítók és szaktanárok hospitálásának előkészítése / időpontok, órabeosztás egyeztetése/. Megfigyelési szempontok megbeszélése / kiemelve a kooperatív technikákat és differenciált rétegmunka alkalmazását / Kistérségi versmondó verseny, a szervezésben, lebonyolításban segítség a HHH-s tanulókkal. Alapítványi bál szervezése, díszítés gyerekekkel.(drámajáték az, táncok betanítása, HHH-s gy.-k beépítése, székhordás terem berendezése. Tanári kar 5 óra Kovács Árpádné Sziváné Pilisi Erika Felkészítő szaktanárok Osztályfőnökök Egész tantestület Bagladiné Marcsák Tünde 11

12 December FESTETICS KRISTÓF Általános Művelődési Központ Hospitálások Sportversenyek lebonyolítása, diákolimpiai részvétel. Helyi mérések (kompetencia) ütemezése, megbeszélése, kiértékelése. A tanulók félévi eredményeinek értékelése. Szöveges értékelés az alsó tagozat 4. osztályában. Osztályos pályaválasztási értekezlet kitérve a hátrányos helyzetű gyermekek továbbhaladására. Mikulásvárás osztálykeretekben. Karácsonyvárás, tanulók szereplésre, díszlet építése. Hospitálások értékelése, elemzése. A jó gyakorlatok összegyűjtése, lejegyzése, csoportosítása különböző tantárgyak és eltérő tanulócsoportok szerint. Simon Marianna Osztályfőnökök Iskolai koordinátor Igazgató Gyógypedagógus Juhász Róbert Hónap tevékenység Tanár Január Félévi értékelés, osztályozóvizsgák, osztályozó értekezletek, Hospitálások A problémás gyermekek szüleinek értesítése,családlátogatás, Szaktanárok Osztályfőnökök kapcsolattartás, Igazolatlan hiányzások, Kiértesítés Félévzáró értekezlet: Juhász Róbert Németh Róbert ötletbörze, tapasztalatok, tanári estmegbeszélések. A gyenge minősítést kapott tanulók esetmegbeszélése, fejlesztésük, előrehaladásuk megtervezése. Osztályf. Esetmegbeszélés a tanulási nehézségekkel és magatartási zavarokkal küzdő tanulókról. Harróné S E Haladási mulasztási naplók a HHHtanulók adminisztratív vonzatainak ellenőrzése. Fejlesztő naplók, 12

13 Február Március FESTETICS KRISTÓF Általános Művelődési Központ Szülői értekezlet: HHH-s gyerekek első félévi értékelése, előretekintés a 2. félévre Nyílt napok-szülők értesítése, kapcsolat tartás különös kép a Hátr. Helyz. Gyerm.-nél. Az iskolai farsang megszervezése, tanulók, szülők bevonása az aktív munkába. Osztályszinten feladat adása, aktív részvétel,érjük el a HHH-s diákok is örömmel vegyenek részt a farsangi mulatságon. Hospitálások A HHH-s tanulók negyedéves egyéni fejlesztésének tapasztalatai, félévi eredményeik, a fejlesztés irányai. A diákfórum tapasztalatainak megbeszélése. Továbbképzés: Tanulási problémák okai (vagy) Önismeret témában - A Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett emlékműsor szervezése. = Lehetőség szerint HHH-s tanulóink részvételével= differenciált szereposztással Ovis szombat rendezése már hagyományosan az első osztályosoknak (testnevelés, rajz, ének, mozgás, technika, dráma témakörökben állomásos jelleggel) Hospitálások A tanulók minden állomáson valamilyen funkciót képviselnek: pl.: rendező, időmérő, tereprendező, kísérő stb. Iskolai nevelési értekezlet: Osztályfőnökök Németh Róbert Kovács Árpádné Papp Zsuzsa of. 5 óra Szaksz Edit Németh Róbert Kovács Árpádné Kapus Melinda Hónap tevékenység Tanár 13

14 Április PA-PÓKÁK.- A leendő első osztályosok és látogatása iskolánkba. Festetics napok: Hagyomány iskolánkban már 11 éve e rendezvénysorozat. Sport, művészeti, kulturális, rendezvények, a Fest. Kristóf iskolának, és tagintézményének és a meghívott vendégeknek. Karate bemutató, kutyás műsor, tanár-diák versenyek,kresz verseny és még sok más érdekes. Érdeklődő szülők az iskola mindennapos rendjébe, ismerkedhetnek a nem hagyományos módszerű oktatással. Tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy gyermekük mennyire aktívan élvezi a kooperatív és differenciált munkaformákat. Fogadóóra! Az óvodások ismerkedése a tanító nénivel, a tantermekkel, a többi kisdiákkal. Hospitálások megszervezése, időpontok egyeztetése. Tanítók és szaktanárok egymás között, valamint a felsős kollégák hospitálása. A jövő tanévi elsősök beiratkozásának előkészítése. Bevonva a szervezésbe, a lebonyolításba, a versenyzésbe a problémás tanulókat is! Harróné S E Alsós tanítók+ Kovács Ferenc Gelencsér Krisztina Osztálytanítók Osztálytanítók Az egész tanári kar 14

15 Május Iskolai kirándulás közösen. Szülői értekezlet: (találkozás a szülőkkel, esetmegbeszélések megbeszélése) Közös anyák napja Hospitálások. Szempontok megbeszélése. A bemutató órák szakmai tapasztalatainak megvitatása. A HHH-s tanulók szereplése a tanórákon. Kompetenciamérések! Az alsó és felső tagozat külön. A rászoruló gyermekeknek, akiknek nincs módjuk és lehetőségük egyébként nagy kirándulásokat tenni, itt lehetőség nyílik ezt megtenni, természetesen valamilyen feladatot, Osztályfőnökök Osztálytanítók Juhász Róbert Az egész tanári kar Harróné S E vállalniok kell a kirándulás során. Hónap tevékenység Tanár 15

16 Június Július-Augusztus Tanévzáró értekezlet: éves értékelés a hhh-s tanulókkal foglalkozó pedagógusok véleményével, helyzetelemzéssel. A gyenge tanulmányi teljesítményt nyújtott tanulók esetmegbeszélése. Haladási, fejlesztési mulasztási naplók lezárása, értékelése, megbeszélése A fejlesztendő területek, módszerek megvitatása a következő tanévre. A problémás magatartású tanulók esetmegbeszélése Nyári tábor megszervezésének határideje. Osztályozó értekezlet: külön kitérve a problémás diákokra A HHH-s tanulók negyedéves egyéni fejlesztésének tapasztalatai, év végi értékelésük. Gyermeknap: különböző játékos programok gyerekekkel, gyerekekről. Pályázatok figyelembevétele/. Esetmegbeszélések Ballagás. Osztályozóvizsgák (magántanulók) Iskolai értékelés az elért sikerek - kiemelve a HHH-s tanulókat. tehetséggondozás eredményei Nyári napközis tábor: szeretettel várva programjaival a hhh-s és rászoruló csemetéket Nyári tábor: Balatonmária v. Zalalövő Tánc tábor, gyermekprogramok (kerékpár, uszoda, kézműves stb) szervezése lebonyolításában való segédkezés. (HHH) Bagladiné Marcsák Tünde ÁMK igazgató Bagladiné Marcsák Tünde Simon Marianna Kapus Melinda Kovács Árpádné Sabján Szilvia Bagladiné Marcsák Tünde Juhász Róbert Bagladiné Marcsák Tünde Vikár Tibor + tantestület 16

17 A remény jó dolog, talán a legjobb. És a jó dolgok nem halnak meg, miként a rosszak sem élnek örökké. /Stephen King/ (mikrocsoport -vezető) Kapus Melinda (Tagintézmény- vezető) Pókaszepetk, augusztus

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Óvoda Dátum Esemény Esemény 2016. augusztus 22-26 Nevelőtestületi értekezletek Nevelőtestületi értekezletek 24 Nyitás összevont csoporttal 29 Javító- és osztályozó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV AJKA 2012. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 549 fő Számított létszám: 620 fő SNI 1 tanulók száma: 39 fő BTM 2 tanulók száma: 34 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola Alsó tagozatos munkaközösség MUNKATERV tanév

Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola Alsó tagozatos munkaközösség MUNKATERV tanév Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola Alsó tagozatos munkaközösség MUNKATERV 2016-2017. tanév A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV 2011/2012-es tanév Mezőzombor, 2011.10.01. Készítette: Kiss Péterné igazgató Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben