A Festetics Kristóf Általános Művelődési Központ módszertani adaptációt segítő mikrocsoportjának munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Festetics Kristóf Általános Művelődési Központ módszertani adaptációt segítő mikrocsoportjának munkaterve"

Átírás

1 Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. /Tamási Áron/ A Festetics Kristóf Általános Művelődési Központ módszertani adaptációt segítő mikrocsoportjának munkaterve (projektvezető: (tanár), Vikár Tibor(tanár), Kapus Melinda (tanárnő, Tagintézmény-vezető), Kovács Árpádné (tanárnő, ÁMK-igazgató) Bevezetés: A projekt sikerességének alapja, hogy milyen tanulás, tanítást segítő programnak a módszertani repertoárjával rendelkeznek az annak megvalósítására törekvő intézmények. Iskolánkban erre továbbképzett pedagógusaink több programot is segítségül hívhatnak annak érdekében, hogy az ismeret átadásának hatékonysága minden gyermek, különösképp az arra rászoruló tanulóknál is hatékony legyen. Az ismeret átadásának intézményesült színterén az osztályban tanítók, és tanárok az eredményességet csak a gyermekekre szabott, őket célzó, egyéniségüknek megfelelő, életkori sajátosságaikat figyelembe vevő, felkészültségi szintnek megfelelő módszerből választott módszertani eljárástól várhatjuk. Iskolánk eddig is segítette (felzárkóztatta) a tanulásban és más területen rászoruló ifjú diákokat. Pedagógusaink rendelkeznek a szükséges továbbképzési háttérrel (IPR; kooperatív tanulásszervezés stb.), melyekkel elindíthattuk a célzó folyamatot, mely programjaival megfelel napjaink ISKOLA TÍPUSÁNAK. Fontos, hogy a módszerek, melyeket a tanításra, nevelésre választanak pedagógusaink, azt meggyőződéssel és tudatosan teszik, nyitottan a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek befogadására. Nem közömbös számunkra, hogy hogyan sikerül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH-s) gyerekeknek a képességbeli szintre hozása, személyiségfejlődésük és szocializációjuk támogatása, annak érdekében, hogy megalapozzuk egész életen át tartó tanulásukat, növeljük társadalmi beilleszkedési esélyeiket. Iskolánk vezetősége, és tantestülete eddig is nagy figyelemmel kísérte a témához kapcsolódó pályázati lehetőségeket, mely minden évben hozzájárul a z iskola minőségi színvonalának, 1

2 ezáltal a gyerekek tanulását segítő eszközrendszer bővítéséhez, magasabb szintű oktatáshoz, így a segítség adáshoz is. Az intézményi kompetencia kiteljesedik a falusi programok szervezésében, a HHH-s diákok aktív bevonásával, szintjüknek megfelelő feladatokat adva. E feladatok megszervezését is, jelentős mértékben a pedagógusok vállalják. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH-s) tanulók integrált oktatása A megnőtt társadalmi egyenlőtlenségek hatása nagymértékben érezhető az iskolai oktatásban is. Törekednünk kell arra, hogy a gyermek iskolába kerülése, az ott eltöltött léte zökkenőmentes, és problémamentes legyen. Némely társadalmi rétegek háttérbe szorulása, gyermekeik lemaradása, fejlesztésre szorulása, elkerülhetetlenné teszi a segítséget, nyújtó kezet. Az iskolánk feladatának érzi az ilyen tanulók, családok, és azok problémáinak észrevételét, a gyenge teljesítményt nyújtó gyermekek érdekeinek védelmét, és magunkénak érezzük teljesítményük előrehaladását segíteni. Ezek legtöbbször a HHH-s tanulók. Arra törekszünk, hogy oktatásunk tartalma, eszközrendszere, módszerei megfeleljenek annak, amelyet elvár tőlünk a társadalom és a mai világ értékrendje. Nevelőink alkalmazzák az olyan speciális módszereket, melyek lehetővé teszik a tanulók közötti tudáskülönbségek ellensúlyozását, a HHH-s tanulók felzárkóztatását, ismereteik és érdeklődési körük kiterjesztését. Munkánk célja: Az IPR követelményrendszerének megfelelően felmérést végezzünk A jogszabályoknak megfelelő integrációs terv követése A HHH-s tanulók csoportban dolgozzanak a nem HHH-s tanulókkal együtt Az eltérő fejlődéssel rendelkező, és háttérrel érkező tanulók felismerése A gyerekek képességeinek mérése Megelőző (Prevenciós) munka tudatos végzése, felkészült pedagógusainkkal A központi szervekkel való együttműködés (pl.: Pedagógiai Szakszolgálatok stb.) A folyamatosan felmerülő problémák kezelése, megbeszélése közös iskolai fórumokon, munkaközösségi összejöveteleken 2

3 Nyitottság az eltérő szó megítéléséhez, megértéséhez, hogy alkalmasak legyünk elfogadni, türelemmel fejleszteni Testnevelés szerepe a közösségformálásban Kooperatív módszerek alkalmazása A differenciálás fontos szerepe A tanítást-tanulást segítő eszközök rendszere IPR A témakör a kulcskompetenciákat fejlesztő lehetőségekre, eszközrendszerére fókuszálódik! - Tanóra és komplex fejlesztő tevékenységek: segítségnyújtás az önálló tanulás kialakításához, tanórán és otthon - képességfejlesztés differenciáltan - a szülőnek érezni kell és megérteni, hogy segítsék gyermeküket, tudatosítani az iskola fontosságát, és a gyerekkel történő foglalkozást értelmi képességek fejlesztése: Az ismeret átadása során a játékok fejlesztő erejét. Az egyéni és társas játékok fontos szerepet játszanak, a képzelőerő, koncentráció, szabályok megértése, a kreativitás fejlesztésében. projekt módszer tanulási technikák különböző módszerekkel kooperatív technika a tanórai és tanórán kívüli segítő tevékenységek erősítése napközis és tanulószobai foglalkoztatás 1-4 évfolyamon: napközi + tanulószoba könyvtár a tanórán interaktív tábla 3

4 - Tanórán kívüli fejlesztő szabadidős tevékenységek: egyéni megbeszélések esetmegbeszélések (szülőkkel való együttműködés tudatosítása) értékelő esetmegbeszélések könyvtár bevonása a mindennapokba korrepetálások pályázatok figyelése hagyomány ápolása Régi és új játékok megismertetése, melyek lényege, hogy a tanár-diákkal, diák-diákkal leüljön és megbeszélje, megértse ezek szabályait. A falu programjaiban (és az iskolát fenntartó falvak), az iskola tradicionális rendezvényein részvétellel. szabadidő - Nem mindegy, hogy tölti el a gyermek a szabadidejét, mit csinál, milyen közösségben. Társasjátékok, szakkörök, de a lényeg a közösség fejlesztő erejét kihasználva tartozzon a gyermek valahova. Fejleszteni kívánjuk a kapcsolatteremtő képességet is, melyekre a logikai játékok, sportesemények biztosítják a lehetőséget. Sportolási lehetőség biztosítása tanítási időn kívül. Edzésekre járás a sport nevelő hatásának kihasználása nálunk fontos. (A HHH-s tanulók küzdésben is felveszik a versenyt a társaikkal, minden lehetséges versenyszerű rendezvénybe bevonjuk őket pl.: túra; Kistérségi versenyek, Diákolimpia; karate edzés; házi versenyek; Mikulás Túra; Tanár-diák vetélkedők, Festetics Napok Sporteseményei stb.) Célja: feladata a kíváncsiság felkeltése, egészségmegőrzés, közösségtudat fejlesztése, élmények nyújtása, hiányok pótlása-lehetőség szerint- 4

5 A tanári együttműködés formája- Műhelymunkák A tanárok közötti kapcsolattartás, egymástól tanulásra nagy hangsúlyt fektetünk. Óralátogatások egymás közt, korrepetálások és ezek dokumentációja. A munkaközösségek megbeszélései, tapasztalatcsere, esetmegbeszélések, fórumok segítik munkánkat. Megfogalmazzuk az elvárásainkat gyerek és szülő- tanár, egymás iránt. Megállapítjuk a KÖZÖS CÉLT. A rendszeres szakmai megújulás, a hiányok feltárása, technikák a hiányok feltárásához és pótlásához, az irány meghatározása, szakmai egyetértés. A műhelymunka formái: I. Esetmegbeszélések értékelő(hhh-s tanulóknál 3 havonta) II. Problémamegoldó fórumok III. Hospitálások IV. Megbeszélések értékeléssel Multikulturális tartalmak megjelenése iskolánkban A projekt módszer alkalmazása, melynek lényege a gyermekek ismeretszerzése egymásról. Egy olyan környezet kialakítása mely lehetősége a különböző helyről érkezett gyermekek szokásainak megértéséhez. Célja: egymás elfogadása, előítéletek csökkentése, megszüntetése, A szülők bevonása, hisz az iskolában tanítók közül nem egy van, aki a tanítványai anyját is apját is már tanította. Az ő megnyerésük kulcsfeladat. Beszéljenek egymással a felnőttek és a gyerekek. Így a szülő is megtanulja a nevelő szerepeket. Kapcsolatokat kell kialakítani, kapcsolat kell, hogy kialakuljon a generációk között, hogy beszélhessenek a múltról és együtt alakíthassák a jövőt. Dráma az iskolában Nálunk működik drámapedagógia, mely tulajdonképp a gyerekek megismerésén, önismeretén keresztül, és azon alapulva fejleszt. A személyiségjegyek fejlesztése gyakorlatokkal (dráma), játékokkal, és a színház. Átgondolva ezek beépítése a tantárgyakba fejleszt, és az olyan gyermekek is bevonhatók aktívan, vagy passzívan (HHH-sok) akik egyébként elzárkóznak a megnyilvánulásoktól, 5

6 olyan szerepeket adni nekik, mely rájuk jellemzően kielégíti szereplési vágyaikat, a megfelelő motiváltsággal. pl.: osztályfőnöki órák dramatikusan. Kooperatív tanulásvezetés (tervezés) Lényege, hogy a csoport valamennyi tagjának érdeke, hogy valamit megtanuljanak. Mivel a tanulmányok elsajátítása közben kölcsönösen függnek egymástól, együttműködési képességeik, készségeik biztosan fejlődnek, barátságok alakulnak ki. Tehát: motiváltak, közös célok, közben fejlőd(ik)nek kommunikációs képességeik, technikájuk. képesek vagyunk toleránsabbak lenni A gyerekek közötti különbségeket előnyként értelmezzük a HHH-s tanulók lemaradását csökkenti szemléletváltás pedagógusok közt motiváljuk a gyermekeinket, aktivizáló feladatokkal és módszerekkel (interaktív tábla) A kis csoportos együttműködés enyhít a versenyorientált pozitív légkört alakítunk ki fejlesztjük vele a tanulók empatikus érzékét, segítségadási motivációjukat Célunk: jobban figyeljünk (figyeljenek) egymásra segítsük egymást sikerességet tanuljunk, megtanuljuk a sikerességet kis siker is siker társas kapcsolatok elmélyülése Együttműködés a kapcsolatok kiépítése 1. HHH-s szülőkkel: 6

7 - Tájékoztatjuk minden őket érintő problémáról, lehetőségről - Meghívjuk őket rendezvényeinkre, konzultációkra, esetmegbeszélésekre - Esetmegbeszélésekre invitáljuk őket, beszélgetünk, javaslatokat teszünk, véleményt kérünk, egyeztetünk - Segítünk nekik, tanácsot adunk, a megfelelő szervekhez irányítjuk őket - Bizalmukat megpróbáljuk elnyerni, bevonni őket a munkába - Nyílt napra hívjuk őket 7

8 2. Középfokú iskolákkal továbbtanulás, pályaorientációs célzattal) - Szülői értekezletet tartunk az aktuális témákról - Nyílt napi részvétel szervezése a középiskolai fórumokra, börzékre, és a saját iskolánkba - Kapcsolatot tartunk a középiskolákkal 3. Családsegítő központtal, önkormányzataink jegyzőivel - A gondozásba vétel, majd a veszélyeztetett gyermekek figyelemmel kísérése - Igazolatlan hiányzások kiküszöbölése - Családlátogatással együttműködésre bírni a nehéz sorsú családokat - KÖZÖS CÉL AZ EGYÜTTMÜKÖDÉS Módszertani adaptációt segítő program 8

9 munkaterve Hónap tevékenység Tanár Augusztus A módszerek, és azok elemeinek, megbeszélése, fontossági sorrend felállítása, az éves program áttekintő vázlata. Osztályok díszítése hátrányos helyzetű gyerekek bevonásával. Pótvizsga előtti megbeszélések. Feladatok ismertetése az adaptációt segítő program tükrében. Csoportalakítások, a résztvevő tanárok fórumra hívása, gyermekek számbavétele. Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások. Dekoráció készítése a HHHs tanulókkal közösen.tanító és tanárok szakmai megbeszélése, az év előkészítő tapasztalatcseréje. Az átmenet a felsőbe fontos kérdései. Tanévnyitó előkészítése, műsora a HHH-s tanulók bevonásával. Pintérné T. Erika Vikár Tibor Simon Marianna Kovács Árpádné Kapus Melinda Sabján Szilvia Németh Róbert Gelencsér Krisztina Sabján Szilvia P-né Tóth Erika 9

10 Szeptember FESTETICS KRISTÓF Általános Művelődési Központ Leltár előkészítése, gyenge tanulók bevonása a rendrakásba, más feladatok adásával is. Versenyek tanulmányi versenyek előkészítése. Szülői értekezlet 2-8. osztályig, szülői találkozások tanárral esetmegbeszélő lapok megbeszélése, éves célok tisztázása szülő-diák tanár közt. Hospitálások, a 4. osztályos tanító 5. osztályban, a felsősök egymás között stb. Tanulók átmenetének megfigyelése. Munkaközösségek, éves értékelő tervezése. A HHH-s tanulók szociális helyzetének elemzése, megfigyelésük a tanulási helyzetekben. Tanmenetek leadása (HHH-s tanulók részletezve) Biczó Marianna Sabján Szilvia Osztályfőnökök Vikár Tibor Hónap tevékenység Tanár Október 56-os forradalomról gyűjtőmunka, IT-ről. Hospitálások A 8. osztályosok előadásában, megemlékezés az iskola tanulói, este pedig a falu polgárai előtt.az osztályfőnöki rendszer bővülése a pótoszt.főkkel, és az ehhez járuló kérdések számbavétele. Aradi vértanuk napjáról megemlékezés, a műsorra próbálás (HHH) A műsor hangosításának kezelésébe vonjuk a hozzá érdeklődő gyermekeket. / ötletbörze, esetmegbeszélés / Tanulmányi versenyek szervezése Tanulóink felkészítése a kistérségi vers és prózamondó versenyre Pókaszepetk anyaiskolában. Osztályfőnökök Németh Róbert Vikár Tibor Intézményvezető (5. ofő) 10

11 November Továbbképzés: Drámajáték az iskolában november óra Hospitálások Beszámoló a tanulmányi versenyek eredményességéről, és a továbbiakról. Nevelőtestületi értekezlet: Fogadóóra: Szülőkkel találkozás. Eddigi fejlődés, lemaradáspótlás. Egyéni esetmegbeszélések Tanítók és szaktanárok hospitálásának előkészítése / időpontok, órabeosztás egyeztetése/. Megfigyelési szempontok megbeszélése / kiemelve a kooperatív technikákat és differenciált rétegmunka alkalmazását / Kistérségi versmondó verseny, a szervezésben, lebonyolításban segítség a HHH-s tanulókkal. Alapítványi bál szervezése, díszítés gyerekekkel.(drámajáték az, táncok betanítása, HHH-s gy.-k beépítése, székhordás terem berendezése. Tanári kar 5 óra Kovács Árpádné Sziváné Pilisi Erika Felkészítő szaktanárok Osztályfőnökök Egész tantestület Bagladiné Marcsák Tünde 11

12 December FESTETICS KRISTÓF Általános Művelődési Központ Hospitálások Sportversenyek lebonyolítása, diákolimpiai részvétel. Helyi mérések (kompetencia) ütemezése, megbeszélése, kiértékelése. A tanulók félévi eredményeinek értékelése. Szöveges értékelés az alsó tagozat 4. osztályában. Osztályos pályaválasztási értekezlet kitérve a hátrányos helyzetű gyermekek továbbhaladására. Mikulásvárás osztálykeretekben. Karácsonyvárás, tanulók szereplésre, díszlet építése. Hospitálások értékelése, elemzése. A jó gyakorlatok összegyűjtése, lejegyzése, csoportosítása különböző tantárgyak és eltérő tanulócsoportok szerint. Simon Marianna Osztályfőnökök Iskolai koordinátor Igazgató Gyógypedagógus Juhász Róbert Hónap tevékenység Tanár Január Félévi értékelés, osztályozóvizsgák, osztályozó értekezletek, Hospitálások A problémás gyermekek szüleinek értesítése,családlátogatás, Szaktanárok Osztályfőnökök kapcsolattartás, Igazolatlan hiányzások, Kiértesítés Félévzáró értekezlet: Juhász Róbert Németh Róbert ötletbörze, tapasztalatok, tanári estmegbeszélések. A gyenge minősítést kapott tanulók esetmegbeszélése, fejlesztésük, előrehaladásuk megtervezése. Osztályf. Esetmegbeszélés a tanulási nehézségekkel és magatartási zavarokkal küzdő tanulókról. Harróné S E Haladási mulasztási naplók a HHHtanulók adminisztratív vonzatainak ellenőrzése. Fejlesztő naplók, 12

13 Február Március FESTETICS KRISTÓF Általános Művelődési Központ Szülői értekezlet: HHH-s gyerekek első félévi értékelése, előretekintés a 2. félévre Nyílt napok-szülők értesítése, kapcsolat tartás különös kép a Hátr. Helyz. Gyerm.-nél. Az iskolai farsang megszervezése, tanulók, szülők bevonása az aktív munkába. Osztályszinten feladat adása, aktív részvétel,érjük el a HHH-s diákok is örömmel vegyenek részt a farsangi mulatságon. Hospitálások A HHH-s tanulók negyedéves egyéni fejlesztésének tapasztalatai, félévi eredményeik, a fejlesztés irányai. A diákfórum tapasztalatainak megbeszélése. Továbbképzés: Tanulási problémák okai (vagy) Önismeret témában - A Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett emlékműsor szervezése. = Lehetőség szerint HHH-s tanulóink részvételével= differenciált szereposztással Ovis szombat rendezése már hagyományosan az első osztályosoknak (testnevelés, rajz, ének, mozgás, technika, dráma témakörökben állomásos jelleggel) Hospitálások A tanulók minden állomáson valamilyen funkciót képviselnek: pl.: rendező, időmérő, tereprendező, kísérő stb. Iskolai nevelési értekezlet: Osztályfőnökök Németh Róbert Kovács Árpádné Papp Zsuzsa of. 5 óra Szaksz Edit Németh Róbert Kovács Árpádné Kapus Melinda Hónap tevékenység Tanár 13

14 Április PA-PÓKÁK.- A leendő első osztályosok és látogatása iskolánkba. Festetics napok: Hagyomány iskolánkban már 11 éve e rendezvénysorozat. Sport, művészeti, kulturális, rendezvények, a Fest. Kristóf iskolának, és tagintézményének és a meghívott vendégeknek. Karate bemutató, kutyás műsor, tanár-diák versenyek,kresz verseny és még sok más érdekes. Érdeklődő szülők az iskola mindennapos rendjébe, ismerkedhetnek a nem hagyományos módszerű oktatással. Tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy gyermekük mennyire aktívan élvezi a kooperatív és differenciált munkaformákat. Fogadóóra! Az óvodások ismerkedése a tanító nénivel, a tantermekkel, a többi kisdiákkal. Hospitálások megszervezése, időpontok egyeztetése. Tanítók és szaktanárok egymás között, valamint a felsős kollégák hospitálása. A jövő tanévi elsősök beiratkozásának előkészítése. Bevonva a szervezésbe, a lebonyolításba, a versenyzésbe a problémás tanulókat is! Harróné S E Alsós tanítók+ Kovács Ferenc Gelencsér Krisztina Osztálytanítók Osztálytanítók Az egész tanári kar 14

15 Május Iskolai kirándulás közösen. Szülői értekezlet: (találkozás a szülőkkel, esetmegbeszélések megbeszélése) Közös anyák napja Hospitálások. Szempontok megbeszélése. A bemutató órák szakmai tapasztalatainak megvitatása. A HHH-s tanulók szereplése a tanórákon. Kompetenciamérések! Az alsó és felső tagozat külön. A rászoruló gyermekeknek, akiknek nincs módjuk és lehetőségük egyébként nagy kirándulásokat tenni, itt lehetőség nyílik ezt megtenni, természetesen valamilyen feladatot, Osztályfőnökök Osztálytanítók Juhász Róbert Az egész tanári kar Harróné S E vállalniok kell a kirándulás során. Hónap tevékenység Tanár 15

16 Június Július-Augusztus Tanévzáró értekezlet: éves értékelés a hhh-s tanulókkal foglalkozó pedagógusok véleményével, helyzetelemzéssel. A gyenge tanulmányi teljesítményt nyújtott tanulók esetmegbeszélése. Haladási, fejlesztési mulasztási naplók lezárása, értékelése, megbeszélése A fejlesztendő területek, módszerek megvitatása a következő tanévre. A problémás magatartású tanulók esetmegbeszélése Nyári tábor megszervezésének határideje. Osztályozó értekezlet: külön kitérve a problémás diákokra A HHH-s tanulók negyedéves egyéni fejlesztésének tapasztalatai, év végi értékelésük. Gyermeknap: különböző játékos programok gyerekekkel, gyerekekről. Pályázatok figyelembevétele/. Esetmegbeszélések Ballagás. Osztályozóvizsgák (magántanulók) Iskolai értékelés az elért sikerek - kiemelve a HHH-s tanulókat. tehetséggondozás eredményei Nyári napközis tábor: szeretettel várva programjaival a hhh-s és rászoruló csemetéket Nyári tábor: Balatonmária v. Zalalövő Tánc tábor, gyermekprogramok (kerékpár, uszoda, kézműves stb) szervezése lebonyolításában való segédkezés. (HHH) Bagladiné Marcsák Tünde ÁMK igazgató Bagladiné Marcsák Tünde Simon Marianna Kapus Melinda Kovács Árpádné Sabján Szilvia Bagladiné Marcsák Tünde Juhász Róbert Bagladiné Marcsák Tünde Vikár Tibor + tantestület 16

17 A remény jó dolog, talán a legjobb. És a jó dolgok nem halnak meg, miként a rosszak sem élnek örökké. /Stephen King/ (mikrocsoport -vezető) Kapus Melinda (Tagintézmény- vezető) Pókaszepetk, augusztus

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok MUNKATERV HÉHALMI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016 A TANÉV RENDJE Kezd nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Els félév: 2016. január 22-ig tart (2016. január 29-ig értesítés

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V 2014/2015 tanév munka tervéhez 2 Augusztus Alakuló értekezlet augusztus 25. igazgató Téma: tantárgyfelosztások

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben