A Festetics Kristóf Általános Művelődési Központ módszertani adaptációt segítő mikrocsoportjának munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Festetics Kristóf Általános Művelődési Központ módszertani adaptációt segítő mikrocsoportjának munkaterve"

Átírás

1 Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. /Tamási Áron/ A Festetics Kristóf Általános Művelődési Központ módszertani adaptációt segítő mikrocsoportjának munkaterve (projektvezető: (tanár), Vikár Tibor(tanár), Kapus Melinda (tanárnő, Tagintézmény-vezető), Kovács Árpádné (tanárnő, ÁMK-igazgató) Bevezetés: A projekt sikerességének alapja, hogy milyen tanulás, tanítást segítő programnak a módszertani repertoárjával rendelkeznek az annak megvalósítására törekvő intézmények. Iskolánkban erre továbbképzett pedagógusaink több programot is segítségül hívhatnak annak érdekében, hogy az ismeret átadásának hatékonysága minden gyermek, különösképp az arra rászoruló tanulóknál is hatékony legyen. Az ismeret átadásának intézményesült színterén az osztályban tanítók, és tanárok az eredményességet csak a gyermekekre szabott, őket célzó, egyéniségüknek megfelelő, életkori sajátosságaikat figyelembe vevő, felkészültségi szintnek megfelelő módszerből választott módszertani eljárástól várhatjuk. Iskolánk eddig is segítette (felzárkóztatta) a tanulásban és más területen rászoruló ifjú diákokat. Pedagógusaink rendelkeznek a szükséges továbbképzési háttérrel (IPR; kooperatív tanulásszervezés stb.), melyekkel elindíthattuk a célzó folyamatot, mely programjaival megfelel napjaink ISKOLA TÍPUSÁNAK. Fontos, hogy a módszerek, melyeket a tanításra, nevelésre választanak pedagógusaink, azt meggyőződéssel és tudatosan teszik, nyitottan a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek befogadására. Nem közömbös számunkra, hogy hogyan sikerül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH-s) gyerekeknek a képességbeli szintre hozása, személyiségfejlődésük és szocializációjuk támogatása, annak érdekében, hogy megalapozzuk egész életen át tartó tanulásukat, növeljük társadalmi beilleszkedési esélyeiket. Iskolánk vezetősége, és tantestülete eddig is nagy figyelemmel kísérte a témához kapcsolódó pályázati lehetőségeket, mely minden évben hozzájárul a z iskola minőségi színvonalának, 1

2 ezáltal a gyerekek tanulását segítő eszközrendszer bővítéséhez, magasabb szintű oktatáshoz, így a segítség adáshoz is. Az intézményi kompetencia kiteljesedik a falusi programok szervezésében, a HHH-s diákok aktív bevonásával, szintjüknek megfelelő feladatokat adva. E feladatok megszervezését is, jelentős mértékben a pedagógusok vállalják. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH-s) tanulók integrált oktatása A megnőtt társadalmi egyenlőtlenségek hatása nagymértékben érezhető az iskolai oktatásban is. Törekednünk kell arra, hogy a gyermek iskolába kerülése, az ott eltöltött léte zökkenőmentes, és problémamentes legyen. Némely társadalmi rétegek háttérbe szorulása, gyermekeik lemaradása, fejlesztésre szorulása, elkerülhetetlenné teszi a segítséget, nyújtó kezet. Az iskolánk feladatának érzi az ilyen tanulók, családok, és azok problémáinak észrevételét, a gyenge teljesítményt nyújtó gyermekek érdekeinek védelmét, és magunkénak érezzük teljesítményük előrehaladását segíteni. Ezek legtöbbször a HHH-s tanulók. Arra törekszünk, hogy oktatásunk tartalma, eszközrendszere, módszerei megfeleljenek annak, amelyet elvár tőlünk a társadalom és a mai világ értékrendje. Nevelőink alkalmazzák az olyan speciális módszereket, melyek lehetővé teszik a tanulók közötti tudáskülönbségek ellensúlyozását, a HHH-s tanulók felzárkóztatását, ismereteik és érdeklődési körük kiterjesztését. Munkánk célja: Az IPR követelményrendszerének megfelelően felmérést végezzünk A jogszabályoknak megfelelő integrációs terv követése A HHH-s tanulók csoportban dolgozzanak a nem HHH-s tanulókkal együtt Az eltérő fejlődéssel rendelkező, és háttérrel érkező tanulók felismerése A gyerekek képességeinek mérése Megelőző (Prevenciós) munka tudatos végzése, felkészült pedagógusainkkal A központi szervekkel való együttműködés (pl.: Pedagógiai Szakszolgálatok stb.) A folyamatosan felmerülő problémák kezelése, megbeszélése közös iskolai fórumokon, munkaközösségi összejöveteleken 2

3 Nyitottság az eltérő szó megítéléséhez, megértéséhez, hogy alkalmasak legyünk elfogadni, türelemmel fejleszteni Testnevelés szerepe a közösségformálásban Kooperatív módszerek alkalmazása A differenciálás fontos szerepe A tanítást-tanulást segítő eszközök rendszere IPR A témakör a kulcskompetenciákat fejlesztő lehetőségekre, eszközrendszerére fókuszálódik! - Tanóra és komplex fejlesztő tevékenységek: segítségnyújtás az önálló tanulás kialakításához, tanórán és otthon - képességfejlesztés differenciáltan - a szülőnek érezni kell és megérteni, hogy segítsék gyermeküket, tudatosítani az iskola fontosságát, és a gyerekkel történő foglalkozást értelmi képességek fejlesztése: Az ismeret átadása során a játékok fejlesztő erejét. Az egyéni és társas játékok fontos szerepet játszanak, a képzelőerő, koncentráció, szabályok megértése, a kreativitás fejlesztésében. projekt módszer tanulási technikák különböző módszerekkel kooperatív technika a tanórai és tanórán kívüli segítő tevékenységek erősítése napközis és tanulószobai foglalkoztatás 1-4 évfolyamon: napközi + tanulószoba könyvtár a tanórán interaktív tábla 3

4 - Tanórán kívüli fejlesztő szabadidős tevékenységek: egyéni megbeszélések esetmegbeszélések (szülőkkel való együttműködés tudatosítása) értékelő esetmegbeszélések könyvtár bevonása a mindennapokba korrepetálások pályázatok figyelése hagyomány ápolása Régi és új játékok megismertetése, melyek lényege, hogy a tanár-diákkal, diák-diákkal leüljön és megbeszélje, megértse ezek szabályait. A falu programjaiban (és az iskolát fenntartó falvak), az iskola tradicionális rendezvényein részvétellel. szabadidő - Nem mindegy, hogy tölti el a gyermek a szabadidejét, mit csinál, milyen közösségben. Társasjátékok, szakkörök, de a lényeg a közösség fejlesztő erejét kihasználva tartozzon a gyermek valahova. Fejleszteni kívánjuk a kapcsolatteremtő képességet is, melyekre a logikai játékok, sportesemények biztosítják a lehetőséget. Sportolási lehetőség biztosítása tanítási időn kívül. Edzésekre járás a sport nevelő hatásának kihasználása nálunk fontos. (A HHH-s tanulók küzdésben is felveszik a versenyt a társaikkal, minden lehetséges versenyszerű rendezvénybe bevonjuk őket pl.: túra; Kistérségi versenyek, Diákolimpia; karate edzés; házi versenyek; Mikulás Túra; Tanár-diák vetélkedők, Festetics Napok Sporteseményei stb.) Célja: feladata a kíváncsiság felkeltése, egészségmegőrzés, közösségtudat fejlesztése, élmények nyújtása, hiányok pótlása-lehetőség szerint- 4

5 A tanári együttműködés formája- Műhelymunkák A tanárok közötti kapcsolattartás, egymástól tanulásra nagy hangsúlyt fektetünk. Óralátogatások egymás közt, korrepetálások és ezek dokumentációja. A munkaközösségek megbeszélései, tapasztalatcsere, esetmegbeszélések, fórumok segítik munkánkat. Megfogalmazzuk az elvárásainkat gyerek és szülő- tanár, egymás iránt. Megállapítjuk a KÖZÖS CÉLT. A rendszeres szakmai megújulás, a hiányok feltárása, technikák a hiányok feltárásához és pótlásához, az irány meghatározása, szakmai egyetértés. A műhelymunka formái: I. Esetmegbeszélések értékelő(hhh-s tanulóknál 3 havonta) II. Problémamegoldó fórumok III. Hospitálások IV. Megbeszélések értékeléssel Multikulturális tartalmak megjelenése iskolánkban A projekt módszer alkalmazása, melynek lényege a gyermekek ismeretszerzése egymásról. Egy olyan környezet kialakítása mely lehetősége a különböző helyről érkezett gyermekek szokásainak megértéséhez. Célja: egymás elfogadása, előítéletek csökkentése, megszüntetése, A szülők bevonása, hisz az iskolában tanítók közül nem egy van, aki a tanítványai anyját is apját is már tanította. Az ő megnyerésük kulcsfeladat. Beszéljenek egymással a felnőttek és a gyerekek. Így a szülő is megtanulja a nevelő szerepeket. Kapcsolatokat kell kialakítani, kapcsolat kell, hogy kialakuljon a generációk között, hogy beszélhessenek a múltról és együtt alakíthassák a jövőt. Dráma az iskolában Nálunk működik drámapedagógia, mely tulajdonképp a gyerekek megismerésén, önismeretén keresztül, és azon alapulva fejleszt. A személyiségjegyek fejlesztése gyakorlatokkal (dráma), játékokkal, és a színház. Átgondolva ezek beépítése a tantárgyakba fejleszt, és az olyan gyermekek is bevonhatók aktívan, vagy passzívan (HHH-sok) akik egyébként elzárkóznak a megnyilvánulásoktól, 5

6 olyan szerepeket adni nekik, mely rájuk jellemzően kielégíti szereplési vágyaikat, a megfelelő motiváltsággal. pl.: osztályfőnöki órák dramatikusan. Kooperatív tanulásvezetés (tervezés) Lényege, hogy a csoport valamennyi tagjának érdeke, hogy valamit megtanuljanak. Mivel a tanulmányok elsajátítása közben kölcsönösen függnek egymástól, együttműködési képességeik, készségeik biztosan fejlődnek, barátságok alakulnak ki. Tehát: motiváltak, közös célok, közben fejlőd(ik)nek kommunikációs képességeik, technikájuk. képesek vagyunk toleránsabbak lenni A gyerekek közötti különbségeket előnyként értelmezzük a HHH-s tanulók lemaradását csökkenti szemléletváltás pedagógusok közt motiváljuk a gyermekeinket, aktivizáló feladatokkal és módszerekkel (interaktív tábla) A kis csoportos együttműködés enyhít a versenyorientált pozitív légkört alakítunk ki fejlesztjük vele a tanulók empatikus érzékét, segítségadási motivációjukat Célunk: jobban figyeljünk (figyeljenek) egymásra segítsük egymást sikerességet tanuljunk, megtanuljuk a sikerességet kis siker is siker társas kapcsolatok elmélyülése Együttműködés a kapcsolatok kiépítése 1. HHH-s szülőkkel: 6

7 - Tájékoztatjuk minden őket érintő problémáról, lehetőségről - Meghívjuk őket rendezvényeinkre, konzultációkra, esetmegbeszélésekre - Esetmegbeszélésekre invitáljuk őket, beszélgetünk, javaslatokat teszünk, véleményt kérünk, egyeztetünk - Segítünk nekik, tanácsot adunk, a megfelelő szervekhez irányítjuk őket - Bizalmukat megpróbáljuk elnyerni, bevonni őket a munkába - Nyílt napra hívjuk őket 7

8 2. Középfokú iskolákkal továbbtanulás, pályaorientációs célzattal) - Szülői értekezletet tartunk az aktuális témákról - Nyílt napi részvétel szervezése a középiskolai fórumokra, börzékre, és a saját iskolánkba - Kapcsolatot tartunk a középiskolákkal 3. Családsegítő központtal, önkormányzataink jegyzőivel - A gondozásba vétel, majd a veszélyeztetett gyermekek figyelemmel kísérése - Igazolatlan hiányzások kiküszöbölése - Családlátogatással együttműködésre bírni a nehéz sorsú családokat - KÖZÖS CÉL AZ EGYÜTTMÜKÖDÉS Módszertani adaptációt segítő program 8

9 munkaterve Hónap tevékenység Tanár Augusztus A módszerek, és azok elemeinek, megbeszélése, fontossági sorrend felállítása, az éves program áttekintő vázlata. Osztályok díszítése hátrányos helyzetű gyerekek bevonásával. Pótvizsga előtti megbeszélések. Feladatok ismertetése az adaptációt segítő program tükrében. Csoportalakítások, a résztvevő tanárok fórumra hívása, gyermekek számbavétele. Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások. Dekoráció készítése a HHHs tanulókkal közösen.tanító és tanárok szakmai megbeszélése, az év előkészítő tapasztalatcseréje. Az átmenet a felsőbe fontos kérdései. Tanévnyitó előkészítése, műsora a HHH-s tanulók bevonásával. Pintérné T. Erika Vikár Tibor Simon Marianna Kovács Árpádné Kapus Melinda Sabján Szilvia Németh Róbert Gelencsér Krisztina Sabján Szilvia P-né Tóth Erika 9

10 Szeptember FESTETICS KRISTÓF Általános Művelődési Központ Leltár előkészítése, gyenge tanulók bevonása a rendrakásba, más feladatok adásával is. Versenyek tanulmányi versenyek előkészítése. Szülői értekezlet 2-8. osztályig, szülői találkozások tanárral esetmegbeszélő lapok megbeszélése, éves célok tisztázása szülő-diák tanár közt. Hospitálások, a 4. osztályos tanító 5. osztályban, a felsősök egymás között stb. Tanulók átmenetének megfigyelése. Munkaközösségek, éves értékelő tervezése. A HHH-s tanulók szociális helyzetének elemzése, megfigyelésük a tanulási helyzetekben. Tanmenetek leadása (HHH-s tanulók részletezve) Biczó Marianna Sabján Szilvia Osztályfőnökök Vikár Tibor Hónap tevékenység Tanár Október 56-os forradalomról gyűjtőmunka, IT-ről. Hospitálások A 8. osztályosok előadásában, megemlékezés az iskola tanulói, este pedig a falu polgárai előtt.az osztályfőnöki rendszer bővülése a pótoszt.főkkel, és az ehhez járuló kérdések számbavétele. Aradi vértanuk napjáról megemlékezés, a műsorra próbálás (HHH) A műsor hangosításának kezelésébe vonjuk a hozzá érdeklődő gyermekeket. / ötletbörze, esetmegbeszélés / Tanulmányi versenyek szervezése Tanulóink felkészítése a kistérségi vers és prózamondó versenyre Pókaszepetk anyaiskolában. Osztályfőnökök Németh Róbert Vikár Tibor Intézményvezető (5. ofő) 10

11 November Továbbképzés: Drámajáték az iskolában november óra Hospitálások Beszámoló a tanulmányi versenyek eredményességéről, és a továbbiakról. Nevelőtestületi értekezlet: Fogadóóra: Szülőkkel találkozás. Eddigi fejlődés, lemaradáspótlás. Egyéni esetmegbeszélések Tanítók és szaktanárok hospitálásának előkészítése / időpontok, órabeosztás egyeztetése/. Megfigyelési szempontok megbeszélése / kiemelve a kooperatív technikákat és differenciált rétegmunka alkalmazását / Kistérségi versmondó verseny, a szervezésben, lebonyolításban segítség a HHH-s tanulókkal. Alapítványi bál szervezése, díszítés gyerekekkel.(drámajáték az, táncok betanítása, HHH-s gy.-k beépítése, székhordás terem berendezése. Tanári kar 5 óra Kovács Árpádné Sziváné Pilisi Erika Felkészítő szaktanárok Osztályfőnökök Egész tantestület Bagladiné Marcsák Tünde 11

12 December FESTETICS KRISTÓF Általános Művelődési Központ Hospitálások Sportversenyek lebonyolítása, diákolimpiai részvétel. Helyi mérések (kompetencia) ütemezése, megbeszélése, kiértékelése. A tanulók félévi eredményeinek értékelése. Szöveges értékelés az alsó tagozat 4. osztályában. Osztályos pályaválasztási értekezlet kitérve a hátrányos helyzetű gyermekek továbbhaladására. Mikulásvárás osztálykeretekben. Karácsonyvárás, tanulók szereplésre, díszlet építése. Hospitálások értékelése, elemzése. A jó gyakorlatok összegyűjtése, lejegyzése, csoportosítása különböző tantárgyak és eltérő tanulócsoportok szerint. Simon Marianna Osztályfőnökök Iskolai koordinátor Igazgató Gyógypedagógus Juhász Róbert Hónap tevékenység Tanár Január Félévi értékelés, osztályozóvizsgák, osztályozó értekezletek, Hospitálások A problémás gyermekek szüleinek értesítése,családlátogatás, Szaktanárok Osztályfőnökök kapcsolattartás, Igazolatlan hiányzások, Kiértesítés Félévzáró értekezlet: Juhász Róbert Németh Róbert ötletbörze, tapasztalatok, tanári estmegbeszélések. A gyenge minősítést kapott tanulók esetmegbeszélése, fejlesztésük, előrehaladásuk megtervezése. Osztályf. Esetmegbeszélés a tanulási nehézségekkel és magatartási zavarokkal küzdő tanulókról. Harróné S E Haladási mulasztási naplók a HHHtanulók adminisztratív vonzatainak ellenőrzése. Fejlesztő naplók, 12

13 Február Március FESTETICS KRISTÓF Általános Művelődési Központ Szülői értekezlet: HHH-s gyerekek első félévi értékelése, előretekintés a 2. félévre Nyílt napok-szülők értesítése, kapcsolat tartás különös kép a Hátr. Helyz. Gyerm.-nél. Az iskolai farsang megszervezése, tanulók, szülők bevonása az aktív munkába. Osztályszinten feladat adása, aktív részvétel,érjük el a HHH-s diákok is örömmel vegyenek részt a farsangi mulatságon. Hospitálások A HHH-s tanulók negyedéves egyéni fejlesztésének tapasztalatai, félévi eredményeik, a fejlesztés irányai. A diákfórum tapasztalatainak megbeszélése. Továbbképzés: Tanulási problémák okai (vagy) Önismeret témában - A Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett emlékműsor szervezése. = Lehetőség szerint HHH-s tanulóink részvételével= differenciált szereposztással Ovis szombat rendezése már hagyományosan az első osztályosoknak (testnevelés, rajz, ének, mozgás, technika, dráma témakörökben állomásos jelleggel) Hospitálások A tanulók minden állomáson valamilyen funkciót képviselnek: pl.: rendező, időmérő, tereprendező, kísérő stb. Iskolai nevelési értekezlet: Osztályfőnökök Németh Róbert Kovács Árpádné Papp Zsuzsa of. 5 óra Szaksz Edit Németh Róbert Kovács Árpádné Kapus Melinda Hónap tevékenység Tanár 13

14 Április PA-PÓKÁK.- A leendő első osztályosok és látogatása iskolánkba. Festetics napok: Hagyomány iskolánkban már 11 éve e rendezvénysorozat. Sport, művészeti, kulturális, rendezvények, a Fest. Kristóf iskolának, és tagintézményének és a meghívott vendégeknek. Karate bemutató, kutyás műsor, tanár-diák versenyek,kresz verseny és még sok más érdekes. Érdeklődő szülők az iskola mindennapos rendjébe, ismerkedhetnek a nem hagyományos módszerű oktatással. Tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy gyermekük mennyire aktívan élvezi a kooperatív és differenciált munkaformákat. Fogadóóra! Az óvodások ismerkedése a tanító nénivel, a tantermekkel, a többi kisdiákkal. Hospitálások megszervezése, időpontok egyeztetése. Tanítók és szaktanárok egymás között, valamint a felsős kollégák hospitálása. A jövő tanévi elsősök beiratkozásának előkészítése. Bevonva a szervezésbe, a lebonyolításba, a versenyzésbe a problémás tanulókat is! Harróné S E Alsós tanítók+ Kovács Ferenc Gelencsér Krisztina Osztálytanítók Osztálytanítók Az egész tanári kar 14

15 Május Iskolai kirándulás közösen. Szülői értekezlet: (találkozás a szülőkkel, esetmegbeszélések megbeszélése) Közös anyák napja Hospitálások. Szempontok megbeszélése. A bemutató órák szakmai tapasztalatainak megvitatása. A HHH-s tanulók szereplése a tanórákon. Kompetenciamérések! Az alsó és felső tagozat külön. A rászoruló gyermekeknek, akiknek nincs módjuk és lehetőségük egyébként nagy kirándulásokat tenni, itt lehetőség nyílik ezt megtenni, természetesen valamilyen feladatot, Osztályfőnökök Osztálytanítók Juhász Róbert Az egész tanári kar Harróné S E vállalniok kell a kirándulás során. Hónap tevékenység Tanár 15

16 Június Július-Augusztus Tanévzáró értekezlet: éves értékelés a hhh-s tanulókkal foglalkozó pedagógusok véleményével, helyzetelemzéssel. A gyenge tanulmányi teljesítményt nyújtott tanulók esetmegbeszélése. Haladási, fejlesztési mulasztási naplók lezárása, értékelése, megbeszélése A fejlesztendő területek, módszerek megvitatása a következő tanévre. A problémás magatartású tanulók esetmegbeszélése Nyári tábor megszervezésének határideje. Osztályozó értekezlet: külön kitérve a problémás diákokra A HHH-s tanulók negyedéves egyéni fejlesztésének tapasztalatai, év végi értékelésük. Gyermeknap: különböző játékos programok gyerekekkel, gyerekekről. Pályázatok figyelembevétele/. Esetmegbeszélések Ballagás. Osztályozóvizsgák (magántanulók) Iskolai értékelés az elért sikerek - kiemelve a HHH-s tanulókat. tehetséggondozás eredményei Nyári napközis tábor: szeretettel várva programjaival a hhh-s és rászoruló csemetéket Nyári tábor: Balatonmária v. Zalalövő Tánc tábor, gyermekprogramok (kerékpár, uszoda, kézműves stb) szervezése lebonyolításában való segédkezés. (HHH) Bagladiné Marcsák Tünde ÁMK igazgató Bagladiné Marcsák Tünde Simon Marianna Kapus Melinda Kovács Árpádné Sabján Szilvia Bagladiné Marcsák Tünde Juhász Róbert Bagladiné Marcsák Tünde Vikár Tibor + tantestület 16

17 A remény jó dolog, talán a legjobb. És a jó dolgok nem halnak meg, miként a rosszak sem élnek örökké. /Stephen King/ (mikrocsoport -vezető) Kapus Melinda (Tagintézmény- vezető) Pókaszepetk, augusztus

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

GÖRGETEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÖRGETEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖRGETEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. Tartalomjegyzék I. ISKOLÁNKRÓL... 3 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 2. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK... 4 3. AZ ISKOLÁBAN

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program 2013. Tartalomjegyzék: 1. Nevelési program...3 1.1. Bevezetés...3 1.2. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény. Egységes Pedagógiai Programja 2010.

Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény. Egységes Pedagógiai Programja 2010. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Programja 2010. Mottó: Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban jelen van az

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth Kálmán Utcai Iskolája

A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth Kálmán Utcai Iskolája A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth Kálmán Utcai Iskolája Pedagógiai Program Marcali, 2013. Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Programja 2010.

Egységes Pedagógiai Programja 2010. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Programja 2010. Mottó: Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban jelen van az

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája FEJLESZTÉSI TERV Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe: 2345 Apaj Dobó István utca 74. Intézmény OM azonosítója:032537 Intézményvezető

Részletesebben

A KÁLLAY MIKLÓS. Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÁLLAY MIKLÓS. Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A KÁLLAY MIKLÓS Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2 I. BEVEZETŐ Mottó: Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA Általános Iskola 3842 HALMAJ

GÁRDONYI GÉZA Általános Iskola 3842 HALMAJ GÁRDONYI GÉZA Általános Iskola 3842 HALMAJ FŐ ÚT 17. (OM: 029020) Pedagógiai program Érvényes: 2013.szeptember 01-től 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

Pedagógiai program. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2.

Pedagógiai program. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2. Pedagógiai program 2013 Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2. 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 HELYZETELEMZÉS... 4 1. Tanulmányi eredményeink:... 4 2. Várható tanulólétszámok....

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben