Békés megye történeti vallásföldrajza a X. századtól 1949-ig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békés megye történeti vallásföldrajza a X. századtól 1949-ig"

Átírás

1 Békés megye történeti vallásföldrajza a X. századtól 1949-ig LÖVEI ZSUZSANNA 1 Kereszténység helyzete a megyében a X-XV. század végéig Békés megye 2 ősidők óta lakott terület, a népvándorlás végén, a megye dús legelőkben bővelkedő, folyóvizekben gazdag földje jó lehetőséget kínált a IX. században ideérkező honfoglaló magyarok számára a letelepedéshez. A kereszténységre való áttérés először a magyar vezető rétegnél, a fejedelmi család tagjainál történt meg, a német-római és bizánci császárság között, az 970-es évek elején létrejött szövetségnek köszönhetően. Mivel így az országot az a veszély fenyegette, hogy a két birodalom között felőrlődik, Géza fejedelem nyugat felé keresett szövetségest a bizánciakkal szemben. Géza fia Vajk (István) szigorú keresztény nevelést kapott. Házassága révén felesége, Gizella bajor hercegnő és udvartartása is a nyugati kereszténység befolyását erősítette. István uralomra jutását követően felgyorsult a keresztény térítés, szükségessé, és lehetségessé vált az állam és az egyház megszervezése. Az önálló keresztény királyság megalapítása szerves egységben történt az önálló magyar keresztény egyházszervezet kiépítésével, megszervezésével. Egyházszervező tevékenysége során István király (uraik: ) a feltehetően 1002-ben már meglévő esztergomi érsekség mellé létrehozta az ország déli részén a Kalocsai érsekséget. Kezdetben ehhez az érsekséghez tartozott a bihari (később váradi), erdélyi és csanádi (marosvári székhellyel) püspökség ben 10 egyházmegyére osztotta az országot. Szent István állam- és egyházszervező munkássága biztosította a magyarság végleges csatlakozását a keresztény Európához. A keresztény egyház az új társadalmi berendezkedés biztos támasza volt, a királyság számára ideológiai erőt adott, a társadalomnak új hitet, erkölcsöt, művelődést és anyagi kultúrát (HUNYADI L. 1998). A viszonylag gyors keresztény térítés azonban nem számolta fel egyik napról a másikra az ősi pogány" hitet. Békés megye területén a honfoglalást követő időkben a keresztény misszió nagy nehézségekbe ütközött. A vidék ura, Vata (Csolt nemzetség) a kereszténység dühös ellené"-nek bizonyult. A régi hithez való ragaszkodásának hirdetésével szerzett magának támogatókat. A lázadó Vatát és embereit 1046-ban leverték A központi hatalom (a külső ellenség támadásainak meghiúsítása) és a kereszténység végső megszilárdítása a XI. század vége felé már Szent László király ( ) nevéhez köthető. Vata minden törekvése ellenére, Szent István egyházszervező törvényének megfelelően, Békés megyében szintén kialakult, meggyökeresedett és uralkodóvá vált a kereszténység és egyházi szervezete. A Csolt nemzetség is a kereszténység híve lett; Vésztőtől nyugatra, Csolt-Mágoron nagy méretű templomot és monostort építettek (1. ábra 1 doktorjelölt, Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz Tanszék a mai megye közigazgatási határait értem 231

2 JUHÁSZ ), melynek alapjai máig láthatók. A keresztény hit hirdetésére s a nép oktatására számos kis templom és monostor épült. XI.század Íl Í *?j XII. század eleje I XII. század vége Kemence 1. ábra A Csolt-Monostor alaprajza Vésztő határában (Szerkesztette: Juhász Irén nyomán Lövei Zsuzsanna) 232

3 Az evi tatár pusztítás idejére a tájon apró falvakból álló, sűrű településhálózat fejlődött ki. A lakosság több templomot is épített, földművelésből és legeltető állattartásból élt. Az államhatalmat kifejező királyi vármegye (székhelye Békés) és az egyház irányítója a csanádi püspök volt. Csanád vármegye Jelmagyarázat földút mocsár, vízzel borított rétség, kis szigetekkel O falu a pápai tizedlajstromban szereplő plébániás hely monostor, kolostor Barony ^egyhaza) 2. ábra Békés megye a XIV. század elejéig (Szerkesztette: Győrffy György nyomán Lövei Zsuzsanna) A megye fejlődésének virágzó szakasza a középkorban az Anjou-házból származó királyok uralkodása idején kezdődött és a török hódítók megjelenéséig tartott (2. ábra, GYŐRFFY GY. 1987). Zsimond király ( ) és Károly Róbert ( ) által 233

4 alapított gyulai uradalmat az ország egyik leggazdagabb családjának a Marótiaknak adományozta. Ők kezdték meg között a gyulai vár építését, megteremtve a félmegyényi uradalom központját. Kihalásuk után a gyulai uradalom 1482-ben Mátyás király fia, Korvin János birtoka lett. Gyula központi funkciói megerősödtek, s ezért ben Mátyás megyeszékhellyé tette. A XV. század végére a megye területén 140 falu volt, főként a Békés-Csanádi-löszháton és annak peremvidékén (HARSÁNY M. 1936). A reformáció első jelei a megyében A XVI. században jelentős változások történtek mind az ország, mind az egyház életében, a középkori magyar állam bukása egybeesett a reformáció magyarországi megjelenésével. A török elleni harcokban falvak, városok tömege szenvedett súlyos károkat és pusztult el. A lakóházakon kívül sok templom is romba dőlt, ezek többsége már protestáns volt. A reformáció ugyanis gyorsan terjedt ezen a tájon. A sokat szenvedett, elgyötört lakosság szívesen fogadta az anyanyelven hangzó evangéliumot, melyből vigasztalást, reménységet, erőt nyert. Kiváló prédikátorok hirdették az igét: Gálszécsi István, Ozorai Imre, Szegcdi Kis István. Az ő munkásságuknak is köszönhető, hogy megyében a református hívek, gyülekezetek száma mindmáig jelentős. Mágocsi Gáspár gyulai várkormányzósága idején (1550) az egész gyulai várörség és a város lakosainak gazdagabb része mind protestánssá, főleg evangélikussá lett. - A magyar protestantizmus a XVII. század közepére kialakította egyházkerületeit a Kárpátmedencében. Békés megyében a luteránusok a tiszai evangélikus, míg a kálvinisták a tiszántúli református egyházkerülethez tartoztak. Az egyházkerületek kiterjedése, határai az évszázadokon át többször változtak, de lényegében 1920-ig fennmaradtak (HARSÁNY M. 1936). A gyulai vár, a végvárak láncolatának egyik legfontosabb erőssége 1566-ban törökök kezére került. Ezt követően, Gyula 1695-ben történt felszabadulásáig a megye állandó lakosai csak a vizek, mocsarak védte területeken élhettek, így a vallási közösségek elsorvadtak (TÁBORSZKY L. 2000). A megye újranépesítése A török kiűzése után Békés megye jórészt elvadult, kietlen pusztaság volt. Linder Keresztély Ferdinánd, az udvari kamara tiszttartója 1698-as feljegyzésében olvasható, hogy a vidék Gyulaváritól kezdve Szentandrásig lakatlan pusztaság, kivéve Békést, ahol 10 embert talált. A hosszas bujdosás alatt sokan elidegenedtek otthonuktól, sokan elhaltak a bujdosás alatt, míg mások más megyebeliekkel házasodtak össze, s máshol teremtettek új otthont maguknak. Sajnos az eredeti lakosságból kevés tért vissza, 1711-től 1715-ig 9 helységet népesített be a haza szállingózó lakosság. Míg a Hunyadiak korában 140 népes község volt, sőt a hivatalos adatok szerint még a XVI. század elején is 63, az évi összeírás szerint 9 megcsonkított községben csak 520 család azaz mintegy 3000 fő élt (KERÉK M. 1939). A XVIII. század - birtokviszonyok tekintetében is - nagy változást hozott a megyében. A sok kis- és középbirtok helyett ismét a nagybirtokok uralma lépett előtérbe. A megye területe két nagy uradalom között oszlott meg: a szentandrási és a gyulai uradalom között. Ezeknek az uradalmaknak a birtokosai gyakoroltak döntő befolyást a következő időszakban az itt élő emberek életére. Ok irányították a megye közügyeit, nagyrészt ők 234

5 népesítették - telepítették be az elárvult falvakat, ők biztosították az életfeltételeket a régi és újonnan beköltözött népesség számára. Az ekkor újonnan s most már véglegesen megalakuló megye lassan benépesedett. A lakosság között megkülönböztetünk olyanokat, akik a megye régi lakosainak leszármazottai vagy akik önként költöztek ide más vidékekről s végül, akiket ide telepítettek. Ezek is kénytelenek voltak később maguk közé idegeneket befogadni. Elsőnek a hajdan legvirágzóbb helyek éledtek fel, mint Békés, Doboz, Gerla, Gyarmat, Gyula, Ladány, Öcsöd, Szeghalom és Vésztő. Az önként ideköltözöttek között elsősorban azokat kell megemlíteni, akik a szomszédos vármegyékből főleg Biharból, és Szabolcsból jöttek. Nagyrészt olyan családok, akik a háborús időkben a békési menekülök vendéglátói voltak. Ez időben - a gyulai katolikusokat (német), a csabai és gyomai evangélikusokat (szlovák) kivéve -, a lakosság úgyszólván kizárólag református vallású magyarságból állott ban Harruckern János György kapta meg a megye gyulai (1722-től a szentandrási) uradalmát. Az Ő nevéhez fűződik a földesúri telepítések legnagyobb része. Különböző kedvezményekkel, többek között a vallás szabad gyakorlásának engedélyezésével, igyekezett letelepíteni birtokán különböző nyelvű és vallású, eltérő hagyományokat őrző új lakosokat, főként az akkori Hont, Nógrád, Zolyóm vármegyéből (TÁBORSZKY L. 2000). A telepesek között magyarok, németek és szlovákok voltak, akik felerészben az evangélikus, felerészben a katolikus vallást követték. Szorgalmas, szívós munkájuk révén az elvadult föld ismét termővé változott. Harruckern telepítési politikájának fő jellemzője, hogy az azonos vallású és nemzetiségű lakosságot - a többiektől elkülönítve - mindig egy helyre telepítette le, hogy azok egyrészt egymás között élve saját szokásaiknak megfelelően könnyebben megszokhassanak új hazájukban, másrészt hogy elejét vegye az akkori időkben igen gyakori vallási súrlódásoknak. A letelepedéssel egy időben templomokat és iskolákat építettek, megteremtve ezzel a megye kulturális életének alapjait. A telepítések következtében az evangélikus és katolikus lakosság száma egyre nőtt, mivel az uradalmak földesurainak - Wenckheim és Andrássy család - nagy többsége katolikus volt. A németek és magyarok által lakott a települések főleg a megye délkeleti részén fekszenek. Míg az evangélikusok többnyire a megye nyugati részén élnek, köszönhetően az 1720 utáni szlovák evangélikusok odatelepítésének, kivéve Orosházát, ahová a Zombáról (Tolna megye) érkeztek evangélikus magyarok. Református települések a Körös mentén vannak, ezek kialakulására a Bihar megyéből származó magyarság betelepülése volt nagy hatással. Kivételt képez Békés, ahol Szegedi Kis István ( ) református lelkész munkássága ( ) végleg" meghatározó maradt a város vallási életében. - A kincstári telepítéseket, a XVIII. század második felében, a Tisza-Maros vidéken, illetve a Körös-Maros közén az vezérelte leginkább, hogy a teljesen kiszolgáltatott helyzetben lévő, elgyengült magyarság mellé a lakatlanná vált területeket elnémetesítsek, s így a magyarságot (és ezzel a protestáns egyházakat) meggyengítsék. A megye területén ezt nem nagyon sikerült véghez vinni, köszönhetően Harruckern János György említett telepítési politikájának. A benépesítés a XIX. század elejére java részben megtörtént (LÖVEI Zs. 2002). 235

6 A megye vallási közösségeinek helyzete XIX. században A jozefinista reformokat lezáró évi országgyűlés jelentős előrelépés volt a vallások egyenjogúsítása terén. Biztosította az ortodox keresztények és a protestáns felekezetek vallásszabadságát. Ekkor szűnt meg a katolikus egyház államegyház jellege, hatalmi túlsúlya és privilégiumainak többsége (HUNYADI L. 1998) ban (NAGY L. 1828) Békés megye lakosainak közel 17%-a római katolikus, 35%-a evangélikus, 40%-a református, 7%-a ortodox (görögkeleti) volt. Az egyéb felekezetek összesen nem érték el az 1%-ot. A népösszeírás során a megyében 30 településről adtak számot a lakosság vallási hovatartozását illetően. De, mivel az uradalmak kegyurai többségben katolikusok voltak, az áttéréseknek köszönhetően a katolikus hívek száma növekedni kezdett. Az 1840-es (FÉNYES E. 1851), 1850-es (HORNYÁNSZKY V. 1858) vallási adatok összeírása alapján a római katolikus hívek aránya 17,6%-ról 21,5%-ra emelkedett. A protestáns lakosság aránya nem változott, 1840-ben és 1850-ben egyaránt 34%-a evangélikus volt. A délkelet-alföldi evangélikusok nagyobbik fele a XIX. század első felében még szlovák vagy inkább szlovák gyökerű volt. Az evangélikusok közül sokan etnikailag nem kapcsolódtak a szlováksághoz, mint pl. az orosházi és környékbeli magyarok, továbbá a mezöberényi és gyomai németek. A megyén belül a református hívők aránya 44 %-ról 42 %-ra csökkent és 1850 között az ortodox egyház híveinek száma 9,4 %-ról 7,4%-ra fogyott, a görög katolikus egyház javára. Ebben az időben a görög katolikus hívek száma megkétszereződött: 597-ről 1288-ra emelkedett, és az izraeliták lassú beszivárgása figyelhető meg a megyében, elsősorban a nagyobb központi településeken, pl. Csaba, majd 1850-ben már Békés, Gyula, Sarkad területén. Az 1848/49-es országgyűlések határozata értelmében a protestáns egyházak egyenrangúak lettek a katolikus egyházzal. A szabadságharc leverése után a katolikus Habsburg ház megszorító intézkedéseket hozott a protestáns egyházakkal szemben. Ez azt eredményezte, hogy a protestáns lakosság számának növekedése lelassult, míg a katolikus egyház híveinek száma növekedett. Először a vegyes házasságok révén, majd átkeresztelkedések folytán, hiszen ezek különböző anyagi juttatásokkal jártak. A protestáns egyházak szabadságát" a 1867-es kiegyezés hozta meg, de ez az egyházak híveinek százalékos összetételén nem sokat változtatott. A XIX. század végére, az 1880-as (3. ábra, LÖVEI Zs. 2002) népszámlálás idejére a római katolikus hívők aránya 19,7%-ról 28,73%-ra növekedett a protestáns egyházak rovására. A református hívőké 34,89%-ra, míg az evangélikusoké 28,29%-ra csökkent. A lakosságnak 5,4%-a görög-keleti, 0,4%-a görög katolikus, itt kis mértékű fogyás figyelhető meg. Az izraelita hitközösség aránya nőtt: 1840-ben 0,3%, 1850-ben 0,7%, 1880-ban már elérte a 2,25%-ot. 236

7 Hajdú vármegye Jász-N agykun-szolnok vármegye Csongrád vármegye Arad vármegye Csanád vármegye j Jelmagyarázat,A> Izraelita Ortodox 3 Katolikus (gór., Evangélikus 4Bt Református 50 km 3. ábra Békés megye népességének vallási megoszlása 1880-ban (Szerkesztette Magyarország településeinek vallási adataiból ( ) Lövei Zsuzsanna) 237

8 Az 1890-es évek első felében sok korszerű, liberális egyházpolitikai törvény született: a kötelező polgári házasságról, a válásról, az anyakönywezetésről, a vegyes házasságból születető gyermekek vallásáról, az izraelita vallás egyenjogúsításáról. Ezek a törvények hozták létre a bevett, ismert és el nem ismert vallások rendszerét. A bevett felekezetek közé tartozott a római és görög katolikus, az ortodox, a református, az evangélikus, az unitárius és az izraelita egyház (1895-től). Ezek a felekezetek különböző kiváltságokban részesültek, pl. iskoláik állami támogatást kaptak, illetve az állam egyházuk fenntartásához is hozzájárult. Az ismert felekezetek közé azok az egyházak tartoztak, akik szabadon működhettek, de nem részesültek állami támogatásban, mint pl. az iszlám vagy a baptista egyház. Az el nem ismert felekezeteknek (amelyeket szektáknak is neveztek, pl. adventisták, nazarénusok, pünkösdisták, Jehova tanúi stb.) működése a gyülekezési jog általános szabályai szerint volt lehetséges (HUNYADI L. 1998). A XIX. század végén a megye területén a bevett felekezetek voltak legnagyobb számban, illetve az ismert felekezetek közül a baptista egyház már 1875-től működik Gyulán, az el nem ismert gyülekezetek inkább a XX. századtól vannak jelen a régióban. A megye vallási közösségeinek helyzete a XX. század elejétől 1949-ig A történelmi Magyarország nem csak soknemzetiségű, hanem szinte egyedülállóan vegyes felekezetű ország is volt. - A XX. század eleje óta a nemzetiségek között általánossá vált a kétnyelvűség. A Monarchia területén lefolytatott utolsó magyar népszámlálás során 1910-ben (4. ábra), a megyében 32,1%-ot római katolikusként, 0,43%-át görög katolikusként, 31,9%-ot reformátusként, 27,92%-ot evangélikusként, 4,81%-ot ortodoxként, 2,21%-ot pedig izraelitaként írtak össze. Az I. világháború után, a trianoni békekötést követően, Békés megye lakossága 310,2 ezer fő, ebből 35% római katolikus, 31,5% református, 27,5 % evangélikus, míg az ortodox és az egyéb vallásúak aránya közel 3% volt. Trianonnal nem csak az ország nemzetiségi viszonyai változtak meg, hanem a felekezeti viszonyok is jelentősen módosultak (5. ábra) és 1949 (6. ábra) között a lakosság száma a háborús veszteségek miatt 472,5 ezerről 469,5 ezerre csökkent. A katolikusok aránya 36%-ról 39%- ra, a reformátusoké 31,3%-ról 33,5%-ra növekedett. Az evangélikusoké 26,2%-ról 22,65%-ra csökkent, ez köszönhető az ekkor már elkezdődött szlovák-magyar népesség cserének. Az izraelita hívők száma a zsidóüldözések, deportálások miatt ről 1900-ra csökkent. 238

9 Hajdú vármegye Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Csongrád vármegye Arad vármegye Csanád vármegye él. 4k Jelmagyarázat Izraelita Ortodox Katolikus (görg. róm.) Evangélikus Református 50 km 4. ábra Békés megye népességének vallási megoszlása 1910-ben (Szerkesztette Magyarország településeinek vallási adataiból ( ) Lövei Zsuzsanna) A megyében 1941-ben mintegy zsidó (izraelita vallású) élt. A legnagyobb közösség a békéscsabai (kb fö) volt áprilisa és júniusa között először gettóba kényszeríttették, majd deportálták a magyar anyanyelvű és kultúrájú zsidó családokat. A szerelvények többségét azonban nem Auschwitzba, hanem a Bécs melletti Strasshofba 239

10 irányították. így a szerencsés véletlennek köszönhetően a régióban élő zsidók nagyobb arányban élték túl a megpróbáltatásokat, mint a más megyékből valók. Az évi népszámláláskor kb.5 ezerrel kevesebb izraelita vallású volt a megyében, mint 9 évvel korábban. Ha figyelembe vesszük, hogy a túlélők közül sokan elhagyták szülőföldjüket, a fővárosba vagy külföldre (USA, Izrael) távoztak, akkor is legalább 3000-re becsülhetjük a megyei zsidóközösségek háborús veszteségeit. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Hajdú-Bihar vármegye Csongrád vármegye f 5. ábra Békés megye népességének vallási megoszlása 1941-ben (Szerkesztette Magyarország településeinek vallási adataiból ( ) Lövei Zsuzsanna) 240

11 Jász-Nagykun-Szolnok megyes 1 Hajdú-Bihar megye Csongrád megye Románia Jelmagyarázat Izraelita Ortodox Katolikus (gör. róm.) Evangélikus Református Felekezeten kivüli km ^ 6. ábra Békés megye népességének vallási megoszlása 1949-ben Szerkesztette Magyarország településeinek vallási adataiból ( ) Lövei Zsuzsanna A II. világháború után bekövetkezett erőszakos ki- és betelepítések (szlovák, német) hatása sem elhanyagolható a vallási térszerkezet alakulására. A lakosság egy részének kicserélődése megváltoztatta elsősorban a német-és szlováklakta települések vallási összetételét. Az évi népszámlálás szerint Békés megye leginkább fogyó települései azok voltak, amelyeket valamilyen formában érintett a népességcsere (németek kitelepítése: Mezőberény, Elek, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Pusztaottlaka; szlovákoké: Békéscsaba, Szarvas, Endrőd, Nagybánhegyes, Tótkomlós). Mindenek előtt a 241

12 római katolikusok és kisebb mértékben a reformátusok aránya növekedett, míg az evangélikusoké csökkent. Békéscsabára nemcsak Szlovákiából, hanem Erdélyből is érkezetek nagyobb számban magyarok, s így az említett két (római katolikus, református) egyházközösség lélekszámának növekedéséhez mindkét bevándorlási "hullám" hozzájárult. Békés megye területéről 1949-ben közel 20 ezer evangélikus hiányzott, akiknek döntő többsége a lakosságcserének köszönhetően költözött el. Kivételt csak a közel ezer berényi kitelepített és elmenekült német, valamint azok az orosházi, békéscsabai vagy nagyszénási földművesek képeznek, akik az ország más területeire költöztek a földhözjutás reményében. Ugyanakkor a felekezetek lélekszámát csökkentették a háborús veszteségek. Pontosan nem ismerjük, hogy milyen volt ekkor a népesség természetes szaporodása ezen (1941 és 1949 között) időszakban. Egyértelmű, hogy Nagybánhegyes, Tótkomlós lutheránus közösségeinek ezret (ezreket) meghaladó fogyását a lakosságcsere okozta. Kondoros és Csabacsűd kitelepülő evangélikusait viszont nagyrészt pótolták a beköltözések, de előfordultak olyan esetek is, hogy korábban Szarvason élő földművesek Csabacsűdön vagy Kondoroson kaptak földet, és már e települések lakóiként távoztak Szlovákiába 111. Összegzés Szent István egyházszervező munkájának köszönhetően Békés megyében is kialakult, meggyökeresedett és uralkodóvá vált a kereszténység és az egyház szervezet a XII. század elejére. A XVI. század elején a reformáció gyors terjedésének köszönhetően a népesség többsége protestáns lett. A török hódoltság idején a lakosság nagy része elmenekült, a megye területe pusztává vált, élet csak a vizek védte mocsaras területeken volt, a vallási közösségek elsorvadtak. A XVIII. század elején az eredeti lakosság közül csak kevesen tértek vissza, főként reformátusok. Harruckern János Györgynek köszönhetően megkezdődött a különböző nyelvű és vallású népesség betelepítése, így az evangélikus és római katolikus hívők száma egyre nőtt. A XIX. század elején befejeződtek a betelepítések a vallás térbeli szerkezete körvonalazódni látszott, nagy részben ki is alakult, a megyében ekkor protestáns többség volt. A Békés megyében a római katolikus lakosság arányának növekedése a es szabadságharc utáni Habsburg-ház valláspolitikájának köszönhető, így az egyház pozíciója megerősödött az áttérések aránya megnövekedett, a protestáns hívek száma csökkent. Ebben az időben az izraeliták lassú beszivárgása figyelhető meg a nagyobb településeken. A XX. század elején a hívő római katolikusok száma a legmagasabb. Az I. világháborút követő erőszakos határrendezések, később a politikai változások újabb vándorlásra kényszeríttették a megyében élő népesség egy részét (LÖVEI Zs. 2002). A II. világháború után bekövetkezett erőszakos ki- és betelepítések (szlovák, német) hatása sem elhanyagolható a vallási térszerkezet alakulására. A lakosság egy részének kicserélődése a korábban főként német-és szlováklakta települések vallási összetételét változtatta meg. 242

13 Irodalom FÉNYES E. (1851) Magyarország geográphia szótára, 1-2. kötet, Pest. 350 o. HARSÁNY M. (1936): Békés vármegye története: in Békés vármegye (szerk.: Márkus György) Békésvármegye Monográfiája szerkesztősége és kiadóhivatala, Budapest, o. HORNYÁNSZKY V. (1858) Geographisches Lexikon des Königreichs Ungarn serbischen Woiwodschaft mit dem temescher Banate, Pest. GYÖRFFY GY. (1987): Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I., Békés, Csanád térképmelléklete, Akadémiai kiadó, Budapest. HUNYADI L. (1998): A Felvidék történeti vallásföldrajza: in: Frisnyák S. (szerk.) A Felvidék történeti földrajza, Nyíregyháza, o. JUHÁSZ I. (1996): Vésztő Mágori domb, Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 172, Kiadja a TKM Egyesület, Veszprém, 21. o. Kerék M. (1939): A magyar földkérdés: in A Magyarország települési viszonyainak kialakulása a török hódoltság korától a kiegyezésig, Mefhosz kiadó, Budapest, 10, 12. o. LÖVEI Zs. (2002): Békés megye vallásföldrajza, diplomaterv, Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz Tanszék, Miskolc, 25, 47, 48. o. Magyarország településeinek vallási adatai ( ) I-II. kötet, KSH, Budapest, Nagy L. (1828): Notitiae Politico-Geographico-Statisticae Inclyti Regni Hungáriáé, Partiumque Eidem Adnexarum, Buda. TÁBORSZKY L. (2000): Evangélikusok a Körösök vidékén: in: Havassy P. (szerk.) Egyházak a Körösök vidékén, Erkel Ferenc Múzeum-Dürer terem, Gyula o. \

ADALÉKOK CSONGRÁD MEGYE VALLÁSFÖLDRAJZÁHOZ A XVI. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG Lövei Zsuzsanna 1

ADALÉKOK CSONGRÁD MEGYE VALLÁSFÖLDRAJZÁHOZ A XVI. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG Lövei Zsuzsanna 1 ADALÉKOK CSONGRÁD MEGYE VALLÁSFÖLDRAJZÁHOZ A XVI. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG Lövei Zsuzsanna 1 1. Bevezetés Az 1989-90-es rendszerváltozás kapcsán a mai polgári Magyarországon fontos szerepe van a keresztyén

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945)

Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945) 1 Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945) A négy község Tatabánya, Alsógalla, Felsőgalla és Bánhida egyesítésével 1948-ban megalakult

Részletesebben

Természeti adottságok

Természeti adottságok Földrajzi fekvése Téglást az ész.47 42 és a kh. 21 40 földrajzi koordinátáknál található A település Észak- Alföldön van Hajdú-Bihar valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határán Két legközelebbi nagyváros

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889.

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889. 1. térkép: A vizsgált terület települései. 1 = államhatár; 2 = megyehatár Romániában; 3 = folyó; 4 = településhatár; BH = Bihor/Bihar; SM = Satu Mare/Szatmár; MM = Maramureş/Máramaros. A települések számait

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre HAJDÚBAGOS Elérhetőség: Hajdúbagos Község Önkormányzata 4273 Hajdúbagos Nagy u. 101. Telefon: 52/567-212 Fax: 52/374-018 Hajdúbagos

Részletesebben

Tér-Háló Építésziroda Veszprémvarsány Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu

Tér-Háló Építésziroda Veszprémvarsány Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu ALÁÍRÓLAP 1 TARTALOMJEGYZÉK I. KIINDULÁSI ADATOK 5 1. ELÕZMÉNYEK...5 1.1. A rendezési terv céljai...5 1.2. A település eddigi fejlõdését befolyásoló legfontosabb tényezõk...5 1.3. A települést érintõ

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. november hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

Ezer éve a Körösök mentén

Ezer éve a Körösök mentén 3 Ezer éve a Körösök mentén Elõszó az összeállításhoz A Bárka olyan, a magyar kultúra egészében gondolkodó, az egyetemes magyar irodalom, mûvészetek és társadalomtudományok értékeinek, eredményeinek teret

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

Német nép- és honismeret

Német nép- és honismeret Német nép- és honismeret 9. évfolyam A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Család A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival

Részletesebben

Vallások és egyházak a dualizmus-kori Magyarországon. Novák Zsombor

Vallások és egyházak a dualizmus-kori Magyarországon. Novák Zsombor Vallások és egyházak a dualizmus-kori Magyarországon Novák Zsombor Vallási összetétel A dualizmus korában Magyarország vallási összetétele lényegesen nem változott meg az előző időszakhoz képest. A lakosság

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.15-08.55 Békéscsaba,

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

Békés. megye. Békéscsabai járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.

Békés. megye. Békéscsabai járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj. Békés megye Békéscsabai járás Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1587&fullsize=1

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dr. Pál Tibor és Dr. Gavrilović Vladan A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dél-Magyarország demográfiai helyzetéről a XIX. század első felében az országos- és adóösszeírások alapján számos

Részletesebben

A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele

A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele A népesség kulturális helyzete Hogyan vizsgálják? írni-olvasni tudás (6, 7 éves v. 10, 15 éves kortól nézik) írni-olvasni

Részletesebben

Körös Volán Zrt. Közös üzemeltetésű vonalak/vonalszakaszok 1. számú táblázat

Körös Volán Zrt. Közös üzemeltetésű vonalak/vonalszakaszok 1. számú táblázat Körös 1079 Budapest - Gyula Körös 1079 Budapest, Népliget - Komádi,kh. Volánbusz Körös 1079 bony, Kossuth tér - Szolnok,aut.áll Kunság Körös 1079 Szolnok, aut.áll. - Törökszentmiklós,aut.áll. Borsod, Jászkun,Volánbusz

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN

VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN VÁLTOZÓ TÁRSADALOMFÖLDRAJZ DEBRECEN-NAGYVÁRAD EUROMETROPOLISZ SZEREPE A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉBEN Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés 60 éves az EKF Földrajz

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA)

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) (Karol Kósa, Beáta Udvardi) A falu temploma A Faluház Kisújfalu szûkebb környezete Kisújfalu (Nová Vieska) Szlovákia délnyugati részén, a Kisalföldön terül el. Érsekújvárt (Nové

Részletesebben

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc.

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc. Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben L. Rédei Mária, D.Sc. Miből élünk jövőre? És Hosszútávon? XIX. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2013. 04.17-19. Mosonmagyaróvár Megállapítható

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Kettős társadalom Feudális-rendi arisztokrácia úri középosztály közalkalmazottak parasztság (önállók, bérlők, zsellérek, cselédek Kapitalista osztály nagytőkésekzse

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Szemere, a Lipcsey, a Király, az Okolicsányi, a Veresmarty családot.

Szemere, a Lipcsey, a Király, az Okolicsányi, a Veresmarty családot. Településünkről Magyarország Észak Alföldi Régiójához tartozó Jász Nagykun Szolnok megye észak keleti csücskében, a Tiszafüredi Kistérségben található Tiszaigar települése. A község Tiszafüred Városától

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza

A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza Tanulmánygyűjtemény Első kötet A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza Tanulmánygyűjtemény Első kötet Szerkesztette:

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti G ü L ó M m m v y j m 1600 j m M y m y, A u j T m j j M m m y Á - j m y b, v m v ü vü. A 13 14. m u j v b m b - ü m y y mó u m. U y bb b T m m y bb v - bb mb m y (v m ) j. 1 A j bb, y y yó m ü ü ü ( -

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben A B C D 1. Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2. I/1. Bács-Kiskun Ács 34 582 01 3. I/2. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 4. I/3. Bács-Kiskun Finommechanikai

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től A.) Módosítás 3. sz. Függelék A KÖRÖS VOLÁN Zrt., Békéscsaba jegy- és bérletárusító helyei 5. Gyula Autóbusz-állomás

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Jelenetek egy házasságból a soknemzetiségű evangélikus egyház

Jelenetek egy házasságból a soknemzetiségű evangélikus egyház Jelenetek egy házasságból a soknemzetiségű evangélikus egyház Bergman filmje amelynek címét kölcsönöztem egy eléggé nyomasztó házasság jeleneteit mutatja be. A kárpát-medencei nemzetiségek együttélése

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3870 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család ÖSSZEFOGLALÁSOK A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család Karl Vocelka osztrák történészprofesszor, a Bécsi Egyetem Történeti Intézetének elnöke ismert a magyar szakmai közönség számára. Az elmúlt két

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben