Békés megye történeti vallásföldrajza a X. századtól 1949-ig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békés megye történeti vallásföldrajza a X. századtól 1949-ig"

Átírás

1 Békés megye történeti vallásföldrajza a X. századtól 1949-ig LÖVEI ZSUZSANNA 1 Kereszténység helyzete a megyében a X-XV. század végéig Békés megye 2 ősidők óta lakott terület, a népvándorlás végén, a megye dús legelőkben bővelkedő, folyóvizekben gazdag földje jó lehetőséget kínált a IX. században ideérkező honfoglaló magyarok számára a letelepedéshez. A kereszténységre való áttérés először a magyar vezető rétegnél, a fejedelmi család tagjainál történt meg, a német-római és bizánci császárság között, az 970-es évek elején létrejött szövetségnek köszönhetően. Mivel így az országot az a veszély fenyegette, hogy a két birodalom között felőrlődik, Géza fejedelem nyugat felé keresett szövetségest a bizánciakkal szemben. Géza fia Vajk (István) szigorú keresztény nevelést kapott. Házassága révén felesége, Gizella bajor hercegnő és udvartartása is a nyugati kereszténység befolyását erősítette. István uralomra jutását követően felgyorsult a keresztény térítés, szükségessé, és lehetségessé vált az állam és az egyház megszervezése. Az önálló keresztény királyság megalapítása szerves egységben történt az önálló magyar keresztény egyházszervezet kiépítésével, megszervezésével. Egyházszervező tevékenysége során István király (uraik: ) a feltehetően 1002-ben már meglévő esztergomi érsekség mellé létrehozta az ország déli részén a Kalocsai érsekséget. Kezdetben ehhez az érsekséghez tartozott a bihari (később váradi), erdélyi és csanádi (marosvári székhellyel) püspökség ben 10 egyházmegyére osztotta az országot. Szent István állam- és egyházszervező munkássága biztosította a magyarság végleges csatlakozását a keresztény Európához. A keresztény egyház az új társadalmi berendezkedés biztos támasza volt, a királyság számára ideológiai erőt adott, a társadalomnak új hitet, erkölcsöt, művelődést és anyagi kultúrát (HUNYADI L. 1998). A viszonylag gyors keresztény térítés azonban nem számolta fel egyik napról a másikra az ősi pogány" hitet. Békés megye területén a honfoglalást követő időkben a keresztény misszió nagy nehézségekbe ütközött. A vidék ura, Vata (Csolt nemzetség) a kereszténység dühös ellené"-nek bizonyult. A régi hithez való ragaszkodásának hirdetésével szerzett magának támogatókat. A lázadó Vatát és embereit 1046-ban leverték A központi hatalom (a külső ellenség támadásainak meghiúsítása) és a kereszténység végső megszilárdítása a XI. század vége felé már Szent László király ( ) nevéhez köthető. Vata minden törekvése ellenére, Szent István egyházszervező törvényének megfelelően, Békés megyében szintén kialakult, meggyökeresedett és uralkodóvá vált a kereszténység és egyházi szervezete. A Csolt nemzetség is a kereszténység híve lett; Vésztőtől nyugatra, Csolt-Mágoron nagy méretű templomot és monostort építettek (1. ábra 1 doktorjelölt, Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz Tanszék a mai megye közigazgatási határait értem 231

2 JUHÁSZ ), melynek alapjai máig láthatók. A keresztény hit hirdetésére s a nép oktatására számos kis templom és monostor épült. XI.század Íl Í *?j XII. század eleje I XII. század vége Kemence 1. ábra A Csolt-Monostor alaprajza Vésztő határában (Szerkesztette: Juhász Irén nyomán Lövei Zsuzsanna) 232

3 Az evi tatár pusztítás idejére a tájon apró falvakból álló, sűrű településhálózat fejlődött ki. A lakosság több templomot is épített, földművelésből és legeltető állattartásból élt. Az államhatalmat kifejező királyi vármegye (székhelye Békés) és az egyház irányítója a csanádi püspök volt. Csanád vármegye Jelmagyarázat földút mocsár, vízzel borított rétség, kis szigetekkel O falu a pápai tizedlajstromban szereplő plébániás hely monostor, kolostor Barony ^egyhaza) 2. ábra Békés megye a XIV. század elejéig (Szerkesztette: Győrffy György nyomán Lövei Zsuzsanna) A megye fejlődésének virágzó szakasza a középkorban az Anjou-házból származó királyok uralkodása idején kezdődött és a török hódítók megjelenéséig tartott (2. ábra, GYŐRFFY GY. 1987). Zsimond király ( ) és Károly Róbert ( ) által 233

4 alapított gyulai uradalmat az ország egyik leggazdagabb családjának a Marótiaknak adományozta. Ők kezdték meg között a gyulai vár építését, megteremtve a félmegyényi uradalom központját. Kihalásuk után a gyulai uradalom 1482-ben Mátyás király fia, Korvin János birtoka lett. Gyula központi funkciói megerősödtek, s ezért ben Mátyás megyeszékhellyé tette. A XV. század végére a megye területén 140 falu volt, főként a Békés-Csanádi-löszháton és annak peremvidékén (HARSÁNY M. 1936). A reformáció első jelei a megyében A XVI. században jelentős változások történtek mind az ország, mind az egyház életében, a középkori magyar állam bukása egybeesett a reformáció magyarországi megjelenésével. A török elleni harcokban falvak, városok tömege szenvedett súlyos károkat és pusztult el. A lakóházakon kívül sok templom is romba dőlt, ezek többsége már protestáns volt. A reformáció ugyanis gyorsan terjedt ezen a tájon. A sokat szenvedett, elgyötört lakosság szívesen fogadta az anyanyelven hangzó evangéliumot, melyből vigasztalást, reménységet, erőt nyert. Kiváló prédikátorok hirdették az igét: Gálszécsi István, Ozorai Imre, Szegcdi Kis István. Az ő munkásságuknak is köszönhető, hogy megyében a református hívek, gyülekezetek száma mindmáig jelentős. Mágocsi Gáspár gyulai várkormányzósága idején (1550) az egész gyulai várörség és a város lakosainak gazdagabb része mind protestánssá, főleg evangélikussá lett. - A magyar protestantizmus a XVII. század közepére kialakította egyházkerületeit a Kárpátmedencében. Békés megyében a luteránusok a tiszai evangélikus, míg a kálvinisták a tiszántúli református egyházkerülethez tartoztak. Az egyházkerületek kiterjedése, határai az évszázadokon át többször változtak, de lényegében 1920-ig fennmaradtak (HARSÁNY M. 1936). A gyulai vár, a végvárak láncolatának egyik legfontosabb erőssége 1566-ban törökök kezére került. Ezt követően, Gyula 1695-ben történt felszabadulásáig a megye állandó lakosai csak a vizek, mocsarak védte területeken élhettek, így a vallási közösségek elsorvadtak (TÁBORSZKY L. 2000). A megye újranépesítése A török kiűzése után Békés megye jórészt elvadult, kietlen pusztaság volt. Linder Keresztély Ferdinánd, az udvari kamara tiszttartója 1698-as feljegyzésében olvasható, hogy a vidék Gyulaváritól kezdve Szentandrásig lakatlan pusztaság, kivéve Békést, ahol 10 embert talált. A hosszas bujdosás alatt sokan elidegenedtek otthonuktól, sokan elhaltak a bujdosás alatt, míg mások más megyebeliekkel házasodtak össze, s máshol teremtettek új otthont maguknak. Sajnos az eredeti lakosságból kevés tért vissza, 1711-től 1715-ig 9 helységet népesített be a haza szállingózó lakosság. Míg a Hunyadiak korában 140 népes község volt, sőt a hivatalos adatok szerint még a XVI. század elején is 63, az évi összeírás szerint 9 megcsonkított községben csak 520 család azaz mintegy 3000 fő élt (KERÉK M. 1939). A XVIII. század - birtokviszonyok tekintetében is - nagy változást hozott a megyében. A sok kis- és középbirtok helyett ismét a nagybirtokok uralma lépett előtérbe. A megye területe két nagy uradalom között oszlott meg: a szentandrási és a gyulai uradalom között. Ezeknek az uradalmaknak a birtokosai gyakoroltak döntő befolyást a következő időszakban az itt élő emberek életére. Ok irányították a megye közügyeit, nagyrészt ők 234

5 népesítették - telepítették be az elárvult falvakat, ők biztosították az életfeltételeket a régi és újonnan beköltözött népesség számára. Az ekkor újonnan s most már véglegesen megalakuló megye lassan benépesedett. A lakosság között megkülönböztetünk olyanokat, akik a megye régi lakosainak leszármazottai vagy akik önként költöztek ide más vidékekről s végül, akiket ide telepítettek. Ezek is kénytelenek voltak később maguk közé idegeneket befogadni. Elsőnek a hajdan legvirágzóbb helyek éledtek fel, mint Békés, Doboz, Gerla, Gyarmat, Gyula, Ladány, Öcsöd, Szeghalom és Vésztő. Az önként ideköltözöttek között elsősorban azokat kell megemlíteni, akik a szomszédos vármegyékből főleg Biharból, és Szabolcsból jöttek. Nagyrészt olyan családok, akik a háborús időkben a békési menekülök vendéglátói voltak. Ez időben - a gyulai katolikusokat (német), a csabai és gyomai evangélikusokat (szlovák) kivéve -, a lakosság úgyszólván kizárólag református vallású magyarságból állott ban Harruckern János György kapta meg a megye gyulai (1722-től a szentandrási) uradalmát. Az Ő nevéhez fűződik a földesúri telepítések legnagyobb része. Különböző kedvezményekkel, többek között a vallás szabad gyakorlásának engedélyezésével, igyekezett letelepíteni birtokán különböző nyelvű és vallású, eltérő hagyományokat őrző új lakosokat, főként az akkori Hont, Nógrád, Zolyóm vármegyéből (TÁBORSZKY L. 2000). A telepesek között magyarok, németek és szlovákok voltak, akik felerészben az evangélikus, felerészben a katolikus vallást követték. Szorgalmas, szívós munkájuk révén az elvadult föld ismét termővé változott. Harruckern telepítési politikájának fő jellemzője, hogy az azonos vallású és nemzetiségű lakosságot - a többiektől elkülönítve - mindig egy helyre telepítette le, hogy azok egyrészt egymás között élve saját szokásaiknak megfelelően könnyebben megszokhassanak új hazájukban, másrészt hogy elejét vegye az akkori időkben igen gyakori vallási súrlódásoknak. A letelepedéssel egy időben templomokat és iskolákat építettek, megteremtve ezzel a megye kulturális életének alapjait. A telepítések következtében az evangélikus és katolikus lakosság száma egyre nőtt, mivel az uradalmak földesurainak - Wenckheim és Andrássy család - nagy többsége katolikus volt. A németek és magyarok által lakott a települések főleg a megye délkeleti részén fekszenek. Míg az evangélikusok többnyire a megye nyugati részén élnek, köszönhetően az 1720 utáni szlovák evangélikusok odatelepítésének, kivéve Orosházát, ahová a Zombáról (Tolna megye) érkeztek evangélikus magyarok. Református települések a Körös mentén vannak, ezek kialakulására a Bihar megyéből származó magyarság betelepülése volt nagy hatással. Kivételt képez Békés, ahol Szegedi Kis István ( ) református lelkész munkássága ( ) végleg" meghatározó maradt a város vallási életében. - A kincstári telepítéseket, a XVIII. század második felében, a Tisza-Maros vidéken, illetve a Körös-Maros közén az vezérelte leginkább, hogy a teljesen kiszolgáltatott helyzetben lévő, elgyengült magyarság mellé a lakatlanná vált területeket elnémetesítsek, s így a magyarságot (és ezzel a protestáns egyházakat) meggyengítsék. A megye területén ezt nem nagyon sikerült véghez vinni, köszönhetően Harruckern János György említett telepítési politikájának. A benépesítés a XIX. század elejére java részben megtörtént (LÖVEI Zs. 2002). 235

6 A megye vallási közösségeinek helyzete XIX. században A jozefinista reformokat lezáró évi országgyűlés jelentős előrelépés volt a vallások egyenjogúsítása terén. Biztosította az ortodox keresztények és a protestáns felekezetek vallásszabadságát. Ekkor szűnt meg a katolikus egyház államegyház jellege, hatalmi túlsúlya és privilégiumainak többsége (HUNYADI L. 1998) ban (NAGY L. 1828) Békés megye lakosainak közel 17%-a római katolikus, 35%-a evangélikus, 40%-a református, 7%-a ortodox (görögkeleti) volt. Az egyéb felekezetek összesen nem érték el az 1%-ot. A népösszeírás során a megyében 30 településről adtak számot a lakosság vallási hovatartozását illetően. De, mivel az uradalmak kegyurai többségben katolikusok voltak, az áttéréseknek köszönhetően a katolikus hívek száma növekedni kezdett. Az 1840-es (FÉNYES E. 1851), 1850-es (HORNYÁNSZKY V. 1858) vallási adatok összeírása alapján a római katolikus hívek aránya 17,6%-ról 21,5%-ra emelkedett. A protestáns lakosság aránya nem változott, 1840-ben és 1850-ben egyaránt 34%-a evangélikus volt. A délkelet-alföldi evangélikusok nagyobbik fele a XIX. század első felében még szlovák vagy inkább szlovák gyökerű volt. Az evangélikusok közül sokan etnikailag nem kapcsolódtak a szlováksághoz, mint pl. az orosházi és környékbeli magyarok, továbbá a mezöberényi és gyomai németek. A megyén belül a református hívők aránya 44 %-ról 42 %-ra csökkent és 1850 között az ortodox egyház híveinek száma 9,4 %-ról 7,4%-ra fogyott, a görög katolikus egyház javára. Ebben az időben a görög katolikus hívek száma megkétszereződött: 597-ről 1288-ra emelkedett, és az izraeliták lassú beszivárgása figyelhető meg a megyében, elsősorban a nagyobb központi településeken, pl. Csaba, majd 1850-ben már Békés, Gyula, Sarkad területén. Az 1848/49-es országgyűlések határozata értelmében a protestáns egyházak egyenrangúak lettek a katolikus egyházzal. A szabadságharc leverése után a katolikus Habsburg ház megszorító intézkedéseket hozott a protestáns egyházakkal szemben. Ez azt eredményezte, hogy a protestáns lakosság számának növekedése lelassult, míg a katolikus egyház híveinek száma növekedett. Először a vegyes házasságok révén, majd átkeresztelkedések folytán, hiszen ezek különböző anyagi juttatásokkal jártak. A protestáns egyházak szabadságát" a 1867-es kiegyezés hozta meg, de ez az egyházak híveinek százalékos összetételén nem sokat változtatott. A XIX. század végére, az 1880-as (3. ábra, LÖVEI Zs. 2002) népszámlálás idejére a római katolikus hívők aránya 19,7%-ról 28,73%-ra növekedett a protestáns egyházak rovására. A református hívőké 34,89%-ra, míg az evangélikusoké 28,29%-ra csökkent. A lakosságnak 5,4%-a görög-keleti, 0,4%-a görög katolikus, itt kis mértékű fogyás figyelhető meg. Az izraelita hitközösség aránya nőtt: 1840-ben 0,3%, 1850-ben 0,7%, 1880-ban már elérte a 2,25%-ot. 236

7 Hajdú vármegye Jász-N agykun-szolnok vármegye Csongrád vármegye Arad vármegye Csanád vármegye j Jelmagyarázat,A> Izraelita Ortodox 3 Katolikus (gór., Evangélikus 4Bt Református 50 km 3. ábra Békés megye népességének vallási megoszlása 1880-ban (Szerkesztette Magyarország településeinek vallási adataiból ( ) Lövei Zsuzsanna) 237

8 Az 1890-es évek első felében sok korszerű, liberális egyházpolitikai törvény született: a kötelező polgári házasságról, a válásról, az anyakönywezetésről, a vegyes házasságból születető gyermekek vallásáról, az izraelita vallás egyenjogúsításáról. Ezek a törvények hozták létre a bevett, ismert és el nem ismert vallások rendszerét. A bevett felekezetek közé tartozott a római és görög katolikus, az ortodox, a református, az evangélikus, az unitárius és az izraelita egyház (1895-től). Ezek a felekezetek különböző kiváltságokban részesültek, pl. iskoláik állami támogatást kaptak, illetve az állam egyházuk fenntartásához is hozzájárult. Az ismert felekezetek közé azok az egyházak tartoztak, akik szabadon működhettek, de nem részesültek állami támogatásban, mint pl. az iszlám vagy a baptista egyház. Az el nem ismert felekezeteknek (amelyeket szektáknak is neveztek, pl. adventisták, nazarénusok, pünkösdisták, Jehova tanúi stb.) működése a gyülekezési jog általános szabályai szerint volt lehetséges (HUNYADI L. 1998). A XIX. század végén a megye területén a bevett felekezetek voltak legnagyobb számban, illetve az ismert felekezetek közül a baptista egyház már 1875-től működik Gyulán, az el nem ismert gyülekezetek inkább a XX. századtól vannak jelen a régióban. A megye vallási közösségeinek helyzete a XX. század elejétől 1949-ig A történelmi Magyarország nem csak soknemzetiségű, hanem szinte egyedülállóan vegyes felekezetű ország is volt. - A XX. század eleje óta a nemzetiségek között általánossá vált a kétnyelvűség. A Monarchia területén lefolytatott utolsó magyar népszámlálás során 1910-ben (4. ábra), a megyében 32,1%-ot római katolikusként, 0,43%-át görög katolikusként, 31,9%-ot reformátusként, 27,92%-ot evangélikusként, 4,81%-ot ortodoxként, 2,21%-ot pedig izraelitaként írtak össze. Az I. világháború után, a trianoni békekötést követően, Békés megye lakossága 310,2 ezer fő, ebből 35% római katolikus, 31,5% református, 27,5 % evangélikus, míg az ortodox és az egyéb vallásúak aránya közel 3% volt. Trianonnal nem csak az ország nemzetiségi viszonyai változtak meg, hanem a felekezeti viszonyok is jelentősen módosultak (5. ábra) és 1949 (6. ábra) között a lakosság száma a háborús veszteségek miatt 472,5 ezerről 469,5 ezerre csökkent. A katolikusok aránya 36%-ról 39%- ra, a reformátusoké 31,3%-ról 33,5%-ra növekedett. Az evangélikusoké 26,2%-ról 22,65%-ra csökkent, ez köszönhető az ekkor már elkezdődött szlovák-magyar népesség cserének. Az izraelita hívők száma a zsidóüldözések, deportálások miatt ről 1900-ra csökkent. 238

9 Hajdú vármegye Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Csongrád vármegye Arad vármegye Csanád vármegye él. 4k Jelmagyarázat Izraelita Ortodox Katolikus (görg. róm.) Evangélikus Református 50 km 4. ábra Békés megye népességének vallási megoszlása 1910-ben (Szerkesztette Magyarország településeinek vallási adataiból ( ) Lövei Zsuzsanna) A megyében 1941-ben mintegy zsidó (izraelita vallású) élt. A legnagyobb közösség a békéscsabai (kb fö) volt áprilisa és júniusa között először gettóba kényszeríttették, majd deportálták a magyar anyanyelvű és kultúrájú zsidó családokat. A szerelvények többségét azonban nem Auschwitzba, hanem a Bécs melletti Strasshofba 239

10 irányították. így a szerencsés véletlennek köszönhetően a régióban élő zsidók nagyobb arányban élték túl a megpróbáltatásokat, mint a más megyékből valók. Az évi népszámláláskor kb.5 ezerrel kevesebb izraelita vallású volt a megyében, mint 9 évvel korábban. Ha figyelembe vesszük, hogy a túlélők közül sokan elhagyták szülőföldjüket, a fővárosba vagy külföldre (USA, Izrael) távoztak, akkor is legalább 3000-re becsülhetjük a megyei zsidóközösségek háborús veszteségeit. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Hajdú-Bihar vármegye Csongrád vármegye f 5. ábra Békés megye népességének vallási megoszlása 1941-ben (Szerkesztette Magyarország településeinek vallási adataiból ( ) Lövei Zsuzsanna) 240

11 Jász-Nagykun-Szolnok megyes 1 Hajdú-Bihar megye Csongrád megye Románia Jelmagyarázat Izraelita Ortodox Katolikus (gör. róm.) Evangélikus Református Felekezeten kivüli km ^ 6. ábra Békés megye népességének vallási megoszlása 1949-ben Szerkesztette Magyarország településeinek vallási adataiból ( ) Lövei Zsuzsanna A II. világháború után bekövetkezett erőszakos ki- és betelepítések (szlovák, német) hatása sem elhanyagolható a vallási térszerkezet alakulására. A lakosság egy részének kicserélődése megváltoztatta elsősorban a német-és szlováklakta települések vallási összetételét. Az évi népszámlálás szerint Békés megye leginkább fogyó települései azok voltak, amelyeket valamilyen formában érintett a népességcsere (németek kitelepítése: Mezőberény, Elek, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Pusztaottlaka; szlovákoké: Békéscsaba, Szarvas, Endrőd, Nagybánhegyes, Tótkomlós). Mindenek előtt a 241

12 római katolikusok és kisebb mértékben a reformátusok aránya növekedett, míg az evangélikusoké csökkent. Békéscsabára nemcsak Szlovákiából, hanem Erdélyből is érkezetek nagyobb számban magyarok, s így az említett két (római katolikus, református) egyházközösség lélekszámának növekedéséhez mindkét bevándorlási "hullám" hozzájárult. Békés megye területéről 1949-ben közel 20 ezer evangélikus hiányzott, akiknek döntő többsége a lakosságcserének köszönhetően költözött el. Kivételt csak a közel ezer berényi kitelepített és elmenekült német, valamint azok az orosházi, békéscsabai vagy nagyszénási földművesek képeznek, akik az ország más területeire költöztek a földhözjutás reményében. Ugyanakkor a felekezetek lélekszámát csökkentették a háborús veszteségek. Pontosan nem ismerjük, hogy milyen volt ekkor a népesség természetes szaporodása ezen (1941 és 1949 között) időszakban. Egyértelmű, hogy Nagybánhegyes, Tótkomlós lutheránus közösségeinek ezret (ezreket) meghaladó fogyását a lakosságcsere okozta. Kondoros és Csabacsűd kitelepülő evangélikusait viszont nagyrészt pótolták a beköltözések, de előfordultak olyan esetek is, hogy korábban Szarvason élő földművesek Csabacsűdön vagy Kondoroson kaptak földet, és már e települések lakóiként távoztak Szlovákiába 111. Összegzés Szent István egyházszervező munkájának köszönhetően Békés megyében is kialakult, meggyökeresedett és uralkodóvá vált a kereszténység és az egyház szervezet a XII. század elejére. A XVI. század elején a reformáció gyors terjedésének köszönhetően a népesség többsége protestáns lett. A török hódoltság idején a lakosság nagy része elmenekült, a megye területe pusztává vált, élet csak a vizek védte mocsaras területeken volt, a vallási közösségek elsorvadtak. A XVIII. század elején az eredeti lakosság közül csak kevesen tértek vissza, főként reformátusok. Harruckern János Györgynek köszönhetően megkezdődött a különböző nyelvű és vallású népesség betelepítése, így az evangélikus és római katolikus hívők száma egyre nőtt. A XIX. század elején befejeződtek a betelepítések a vallás térbeli szerkezete körvonalazódni látszott, nagy részben ki is alakult, a megyében ekkor protestáns többség volt. A Békés megyében a római katolikus lakosság arányának növekedése a es szabadságharc utáni Habsburg-ház valláspolitikájának köszönhető, így az egyház pozíciója megerősödött az áttérések aránya megnövekedett, a protestáns hívek száma csökkent. Ebben az időben az izraeliták lassú beszivárgása figyelhető meg a nagyobb településeken. A XX. század elején a hívő római katolikusok száma a legmagasabb. Az I. világháborút követő erőszakos határrendezések, később a politikai változások újabb vándorlásra kényszeríttették a megyében élő népesség egy részét (LÖVEI Zs. 2002). A II. világháború után bekövetkezett erőszakos ki- és betelepítések (szlovák, német) hatása sem elhanyagolható a vallási térszerkezet alakulására. A lakosság egy részének kicserélődése a korábban főként német-és szlováklakta települések vallási összetételét változtatta meg. 242

13 Irodalom FÉNYES E. (1851) Magyarország geográphia szótára, 1-2. kötet, Pest. 350 o. HARSÁNY M. (1936): Békés vármegye története: in Békés vármegye (szerk.: Márkus György) Békésvármegye Monográfiája szerkesztősége és kiadóhivatala, Budapest, o. HORNYÁNSZKY V. (1858) Geographisches Lexikon des Königreichs Ungarn serbischen Woiwodschaft mit dem temescher Banate, Pest. GYÖRFFY GY. (1987): Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I., Békés, Csanád térképmelléklete, Akadémiai kiadó, Budapest. HUNYADI L. (1998): A Felvidék történeti vallásföldrajza: in: Frisnyák S. (szerk.) A Felvidék történeti földrajza, Nyíregyháza, o. JUHÁSZ I. (1996): Vésztő Mágori domb, Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 172, Kiadja a TKM Egyesület, Veszprém, 21. o. Kerék M. (1939): A magyar földkérdés: in A Magyarország települési viszonyainak kialakulása a török hódoltság korától a kiegyezésig, Mefhosz kiadó, Budapest, 10, 12. o. LÖVEI Zs. (2002): Békés megye vallásföldrajza, diplomaterv, Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz Tanszék, Miskolc, 25, 47, 48. o. Magyarország településeinek vallási adatai ( ) I-II. kötet, KSH, Budapest, Nagy L. (1828): Notitiae Politico-Geographico-Statisticae Inclyti Regni Hungáriáé, Partiumque Eidem Adnexarum, Buda. TÁBORSZKY L. (2000): Evangélikusok a Körösök vidékén: in: Havassy P. (szerk.) Egyházak a Körösök vidékén, Erkel Ferenc Múzeum-Dürer terem, Gyula o. \

Magyarország etnikai földrajza és a recens etnikai térfolyamatok vizsgálata a szomszédos országokban. zárójelentés a K 49567 sz.

Magyarország etnikai földrajza és a recens etnikai térfolyamatok vizsgálata a szomszédos országokban. zárójelentés a K 49567 sz. Magyarország etnikai földrajza és a recens etnikai térfolyamatok vizsgálata a szomszédos országokban zárójelentés a K 49567 sz. OTKA kutatásról 1. Magyarország etnikai földrajza Kárpát-medencei etnikai

Részletesebben

A középkori Magyarország történeti vallásföldrajza

A középkori Magyarország történeti vallásföldrajza A középkori Magyarország történeti vallásföldrajza HUNYADI LÁSZLÓ 1 Honfoglalás, kalandozások A honfoglaló magyarságot törzsszövetség fogta össze ( hétmagyarok népe"). A magyar törzsekhez csatlakozott

Részletesebben

Az egyházak az államalapítástól napjainkig

Az egyházak az államalapítástól napjainkig MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu Az egyházak az államalapítástól napjainkig A Kárpát-medencében Kr.u. 1000-ben I. (Szent) István által alapított keresztény magyar királyság a nyugati,

Részletesebben

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története Készítette: Tóth Dorina Anna Debrecen, 2014. április 28. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Részletesebben

Előszó Aki nem tudja honnét jön, nem tudhatja hová megy, mert azt sem tudja, hogy hol van. Habsburg Ottó

Előszó Aki nem tudja honnét jön, nem tudhatja hová megy, mert azt sem tudja, hogy hol van. Habsburg Ottó 1 Előszó Aki nem tudja honnét jön, nem tudhatja hová megy, mert azt sem tudja, hogy hol van. Habsburg Ottó Az 1990-es évek elején, illetve a 2000 környékén a hazánkkal szomszédos országokban megtartott

Részletesebben

Budapest és régiója etnikai térszerkezetének átalakulása (1850-1990)

Budapest és régiója etnikai térszerkezetének átalakulása (1850-1990) Földrajzi Értesítő XLIII. évf. 1994. 3-4. füzet, pp. 299-324. Budapest és régiója etnikai térszerkezetének átalakulása (1850-1990) KOCSIS KÁROLY Bevezetés Pest, Buda és Óbuda 1873-as egyesülésével létrejött

Részletesebben

Etnikum és vallás. A népesség etnikai nyelvi megoszlása. 11. táblázat A Kárpát-medence magyarsága (1910 2001) SZLOVÁKIA (SK) Vajdaság (SRB)

Etnikum és vallás. A népesség etnikai nyelvi megoszlása. 11. táblázat A Kárpát-medence magyarsága (1910 2001) SZLOVÁKIA (SK) Vajdaság (SRB) Etnikum és vallás A népesség etnikai nyelvi megoszlása Magyarország, amely 1918-ig Európa egyik legtarkább etnikai vallási összetételű országa volt, a trianoni békediktátum értelmében területének 71,4%-át,

Részletesebben

VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Történettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata

A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata Szerző: Hohl Zsófia Eötvös Loránd Tudományegyetem földrajz BSc., 3. évfolyam 2011. Koblenz, porosz rajnai kerület földjéről

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Dunabogdány története A kezdetektől 2000-ig Munkaanyag 5. változat Figyelem: a következő összeállítás még nem végleges!!! Készítette: Rokfalusy Balázs (Eddig) a következő dunabogdányi személyek segítették

Részletesebben

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787 KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN II. József német telepesei 1784 1787 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Vezető: Prof. Dr. Botos Katalin Témavezető Dr. Szulovszky

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat. Házassági szerződések a XVIII-XIX. századi. Veszprém megyében

Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat. Házassági szerződések a XVIII-XIX. századi. Veszprém megyében Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogász egyetemi szak Jogtörténeti Tanszék Levelező Tagozat Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat Házassági szerződések a

Részletesebben

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig JÁROLI JÓZSEF Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig Békéscsaba rövid története.indd 1 18/09/14 20:25 Városvédő Füzetek 3. Szerkeszti: Jároli József Békéscsaba rövid története.indd 2 18/09/14

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete Szabadka 2014

Részletesebben

Józseffalva 222 éve. udomány és társadalom. Tamás Edit. Történeti áttekintés

Józseffalva 222 éve. udomány és társadalom. Tamás Edit. Történeti áttekintés Tamás Edit Józseffalva 222 éve Történeti áttekintés A mai Sárospatak korábban önálló települések összevonása révén jött létre. A Bodrog folyó két partján fekvő mezővárosok 1883-ban egyesültek. A jobb parton

Részletesebben

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VI. évfolyam 4. szám 2010 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Hatodik évfolyam, 2010/4. szám A folyóirat

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI TÉRSZERKEZETE PETE JÓZSEF 1 1. BEVEZETÉS A vallásföldrajz jóllehet, komoly nemzetközi múlttal és jelennel rendelkezik Magyarországon új diszciplínának tekinthető.

Részletesebben

Az etnikai térszerkezet változása Magyarországon a két világháború között

Az etnikai térszerkezet változása Magyarországon a két világháború között Az etnikai térszerkezet változása Magyarországon a két világháború között OLASZ Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK, Szeged olasz@jgypk.u-szeged.hu Az I. világháborút követően, a trianoni békeszerződés

Részletesebben

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon University of Miskolc Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék SZAKDOLGOZAT Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon Név: Domina Viktor Igazgatásszervező Nappali tagozat Konzulens: Hallók

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

Fejezetek Dunaszentmiklós történetéből

Fejezetek Dunaszentmiklós történetéből Fejezetek Dunaszentmiklós történetéből Időutazásunk kezdetén menjünk vissza a 19. század közepéig, és képzeljük magunkat egy korabeli vándor helyébe, aki hosszú és fárasztó útja során elérte Dunaszentmiklós

Részletesebben

NAGYATÁD. Butor Zsanett. Dr. Irás Krisztina

NAGYATÁD. Butor Zsanett. Dr. Irás Krisztina EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TERÜLETI FEJLŐDÉS VIZSGÁLATA EGY KISVÁROS TÖRTÉNETÉN KERESZTÜL NAGYATÁD SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Butor Zsanett térképész és geoinformatikus

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/bacsfaine-dr-hevizi-jozsa-etnikai-es-vallasimegoszlas-szerint-aranyositott-onkormanyzatok-a-magyar-kiralysagban-03-02-04/

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 Károly Róbert Főiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet CSILLAGFALU SZAKDOLGOZAT Készítette: Moser András

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com EstiGimi 2012. [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] EstiGimi történelem tételek a szóbeli érettségi felkészüléséhez. A tételek irányadóak. 1. Az ókori demokrácia Mutassa be az athéni állam működését

Részletesebben

Ezer év. Zala megye históriája

Ezer év. Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Megjelent Zala megye első írásos említésének ezredik évfordulója alkalmából. Ezer év Zala megye históriája Pannon Lapok Társasága Zalaegerszeg,

Részletesebben