Békés megye történeti vallásföldrajza a X. századtól 1949-ig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békés megye történeti vallásföldrajza a X. századtól 1949-ig"

Átírás

1 Békés megye történeti vallásföldrajza a X. századtól 1949-ig LÖVEI ZSUZSANNA 1 Kereszténység helyzete a megyében a X-XV. század végéig Békés megye 2 ősidők óta lakott terület, a népvándorlás végén, a megye dús legelőkben bővelkedő, folyóvizekben gazdag földje jó lehetőséget kínált a IX. században ideérkező honfoglaló magyarok számára a letelepedéshez. A kereszténységre való áttérés először a magyar vezető rétegnél, a fejedelmi család tagjainál történt meg, a német-római és bizánci császárság között, az 970-es évek elején létrejött szövetségnek köszönhetően. Mivel így az országot az a veszély fenyegette, hogy a két birodalom között felőrlődik, Géza fejedelem nyugat felé keresett szövetségest a bizánciakkal szemben. Géza fia Vajk (István) szigorú keresztény nevelést kapott. Házassága révén felesége, Gizella bajor hercegnő és udvartartása is a nyugati kereszténység befolyását erősítette. István uralomra jutását követően felgyorsult a keresztény térítés, szükségessé, és lehetségessé vált az állam és az egyház megszervezése. Az önálló keresztény királyság megalapítása szerves egységben történt az önálló magyar keresztény egyházszervezet kiépítésével, megszervezésével. Egyházszervező tevékenysége során István király (uraik: ) a feltehetően 1002-ben már meglévő esztergomi érsekség mellé létrehozta az ország déli részén a Kalocsai érsekséget. Kezdetben ehhez az érsekséghez tartozott a bihari (később váradi), erdélyi és csanádi (marosvári székhellyel) püspökség ben 10 egyházmegyére osztotta az országot. Szent István állam- és egyházszervező munkássága biztosította a magyarság végleges csatlakozását a keresztény Európához. A keresztény egyház az új társadalmi berendezkedés biztos támasza volt, a királyság számára ideológiai erőt adott, a társadalomnak új hitet, erkölcsöt, művelődést és anyagi kultúrát (HUNYADI L. 1998). A viszonylag gyors keresztény térítés azonban nem számolta fel egyik napról a másikra az ősi pogány" hitet. Békés megye területén a honfoglalást követő időkben a keresztény misszió nagy nehézségekbe ütközött. A vidék ura, Vata (Csolt nemzetség) a kereszténység dühös ellené"-nek bizonyult. A régi hithez való ragaszkodásának hirdetésével szerzett magának támogatókat. A lázadó Vatát és embereit 1046-ban leverték A központi hatalom (a külső ellenség támadásainak meghiúsítása) és a kereszténység végső megszilárdítása a XI. század vége felé már Szent László király ( ) nevéhez köthető. Vata minden törekvése ellenére, Szent István egyházszervező törvényének megfelelően, Békés megyében szintén kialakult, meggyökeresedett és uralkodóvá vált a kereszténység és egyházi szervezete. A Csolt nemzetség is a kereszténység híve lett; Vésztőtől nyugatra, Csolt-Mágoron nagy méretű templomot és monostort építettek (1. ábra 1 doktorjelölt, Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz Tanszék a mai megye közigazgatási határait értem 231

2 JUHÁSZ ), melynek alapjai máig láthatók. A keresztény hit hirdetésére s a nép oktatására számos kis templom és monostor épült. XI.század Íl Í *?j XII. század eleje I XII. század vége Kemence 1. ábra A Csolt-Monostor alaprajza Vésztő határában (Szerkesztette: Juhász Irén nyomán Lövei Zsuzsanna) 232

3 Az evi tatár pusztítás idejére a tájon apró falvakból álló, sűrű településhálózat fejlődött ki. A lakosság több templomot is épített, földművelésből és legeltető állattartásból élt. Az államhatalmat kifejező királyi vármegye (székhelye Békés) és az egyház irányítója a csanádi püspök volt. Csanád vármegye Jelmagyarázat földút mocsár, vízzel borított rétség, kis szigetekkel O falu a pápai tizedlajstromban szereplő plébániás hely monostor, kolostor Barony ^egyhaza) 2. ábra Békés megye a XIV. század elejéig (Szerkesztette: Győrffy György nyomán Lövei Zsuzsanna) A megye fejlődésének virágzó szakasza a középkorban az Anjou-házból származó királyok uralkodása idején kezdődött és a török hódítók megjelenéséig tartott (2. ábra, GYŐRFFY GY. 1987). Zsimond király ( ) és Károly Róbert ( ) által 233

4 alapított gyulai uradalmat az ország egyik leggazdagabb családjának a Marótiaknak adományozta. Ők kezdték meg között a gyulai vár építését, megteremtve a félmegyényi uradalom központját. Kihalásuk után a gyulai uradalom 1482-ben Mátyás király fia, Korvin János birtoka lett. Gyula központi funkciói megerősödtek, s ezért ben Mátyás megyeszékhellyé tette. A XV. század végére a megye területén 140 falu volt, főként a Békés-Csanádi-löszháton és annak peremvidékén (HARSÁNY M. 1936). A reformáció első jelei a megyében A XVI. században jelentős változások történtek mind az ország, mind az egyház életében, a középkori magyar állam bukása egybeesett a reformáció magyarországi megjelenésével. A török elleni harcokban falvak, városok tömege szenvedett súlyos károkat és pusztult el. A lakóházakon kívül sok templom is romba dőlt, ezek többsége már protestáns volt. A reformáció ugyanis gyorsan terjedt ezen a tájon. A sokat szenvedett, elgyötört lakosság szívesen fogadta az anyanyelven hangzó evangéliumot, melyből vigasztalást, reménységet, erőt nyert. Kiváló prédikátorok hirdették az igét: Gálszécsi István, Ozorai Imre, Szegcdi Kis István. Az ő munkásságuknak is köszönhető, hogy megyében a református hívek, gyülekezetek száma mindmáig jelentős. Mágocsi Gáspár gyulai várkormányzósága idején (1550) az egész gyulai várörség és a város lakosainak gazdagabb része mind protestánssá, főleg evangélikussá lett. - A magyar protestantizmus a XVII. század közepére kialakította egyházkerületeit a Kárpátmedencében. Békés megyében a luteránusok a tiszai evangélikus, míg a kálvinisták a tiszántúli református egyházkerülethez tartoztak. Az egyházkerületek kiterjedése, határai az évszázadokon át többször változtak, de lényegében 1920-ig fennmaradtak (HARSÁNY M. 1936). A gyulai vár, a végvárak láncolatának egyik legfontosabb erőssége 1566-ban törökök kezére került. Ezt követően, Gyula 1695-ben történt felszabadulásáig a megye állandó lakosai csak a vizek, mocsarak védte területeken élhettek, így a vallási közösségek elsorvadtak (TÁBORSZKY L. 2000). A megye újranépesítése A török kiűzése után Békés megye jórészt elvadult, kietlen pusztaság volt. Linder Keresztély Ferdinánd, az udvari kamara tiszttartója 1698-as feljegyzésében olvasható, hogy a vidék Gyulaváritól kezdve Szentandrásig lakatlan pusztaság, kivéve Békést, ahol 10 embert talált. A hosszas bujdosás alatt sokan elidegenedtek otthonuktól, sokan elhaltak a bujdosás alatt, míg mások más megyebeliekkel házasodtak össze, s máshol teremtettek új otthont maguknak. Sajnos az eredeti lakosságból kevés tért vissza, 1711-től 1715-ig 9 helységet népesített be a haza szállingózó lakosság. Míg a Hunyadiak korában 140 népes község volt, sőt a hivatalos adatok szerint még a XVI. század elején is 63, az évi összeírás szerint 9 megcsonkított községben csak 520 család azaz mintegy 3000 fő élt (KERÉK M. 1939). A XVIII. század - birtokviszonyok tekintetében is - nagy változást hozott a megyében. A sok kis- és középbirtok helyett ismét a nagybirtokok uralma lépett előtérbe. A megye területe két nagy uradalom között oszlott meg: a szentandrási és a gyulai uradalom között. Ezeknek az uradalmaknak a birtokosai gyakoroltak döntő befolyást a következő időszakban az itt élő emberek életére. Ok irányították a megye közügyeit, nagyrészt ők 234

5 népesítették - telepítették be az elárvult falvakat, ők biztosították az életfeltételeket a régi és újonnan beköltözött népesség számára. Az ekkor újonnan s most már véglegesen megalakuló megye lassan benépesedett. A lakosság között megkülönböztetünk olyanokat, akik a megye régi lakosainak leszármazottai vagy akik önként költöztek ide más vidékekről s végül, akiket ide telepítettek. Ezek is kénytelenek voltak később maguk közé idegeneket befogadni. Elsőnek a hajdan legvirágzóbb helyek éledtek fel, mint Békés, Doboz, Gerla, Gyarmat, Gyula, Ladány, Öcsöd, Szeghalom és Vésztő. Az önként ideköltözöttek között elsősorban azokat kell megemlíteni, akik a szomszédos vármegyékből főleg Biharból, és Szabolcsból jöttek. Nagyrészt olyan családok, akik a háborús időkben a békési menekülök vendéglátói voltak. Ez időben - a gyulai katolikusokat (német), a csabai és gyomai evangélikusokat (szlovák) kivéve -, a lakosság úgyszólván kizárólag református vallású magyarságból állott ban Harruckern János György kapta meg a megye gyulai (1722-től a szentandrási) uradalmát. Az Ő nevéhez fűződik a földesúri telepítések legnagyobb része. Különböző kedvezményekkel, többek között a vallás szabad gyakorlásának engedélyezésével, igyekezett letelepíteni birtokán különböző nyelvű és vallású, eltérő hagyományokat őrző új lakosokat, főként az akkori Hont, Nógrád, Zolyóm vármegyéből (TÁBORSZKY L. 2000). A telepesek között magyarok, németek és szlovákok voltak, akik felerészben az evangélikus, felerészben a katolikus vallást követték. Szorgalmas, szívós munkájuk révén az elvadult föld ismét termővé változott. Harruckern telepítési politikájának fő jellemzője, hogy az azonos vallású és nemzetiségű lakosságot - a többiektől elkülönítve - mindig egy helyre telepítette le, hogy azok egyrészt egymás között élve saját szokásaiknak megfelelően könnyebben megszokhassanak új hazájukban, másrészt hogy elejét vegye az akkori időkben igen gyakori vallási súrlódásoknak. A letelepedéssel egy időben templomokat és iskolákat építettek, megteremtve ezzel a megye kulturális életének alapjait. A telepítések következtében az evangélikus és katolikus lakosság száma egyre nőtt, mivel az uradalmak földesurainak - Wenckheim és Andrássy család - nagy többsége katolikus volt. A németek és magyarok által lakott a települések főleg a megye délkeleti részén fekszenek. Míg az evangélikusok többnyire a megye nyugati részén élnek, köszönhetően az 1720 utáni szlovák evangélikusok odatelepítésének, kivéve Orosházát, ahová a Zombáról (Tolna megye) érkeztek evangélikus magyarok. Református települések a Körös mentén vannak, ezek kialakulására a Bihar megyéből származó magyarság betelepülése volt nagy hatással. Kivételt képez Békés, ahol Szegedi Kis István ( ) református lelkész munkássága ( ) végleg" meghatározó maradt a város vallási életében. - A kincstári telepítéseket, a XVIII. század második felében, a Tisza-Maros vidéken, illetve a Körös-Maros közén az vezérelte leginkább, hogy a teljesen kiszolgáltatott helyzetben lévő, elgyengült magyarság mellé a lakatlanná vált területeket elnémetesítsek, s így a magyarságot (és ezzel a protestáns egyházakat) meggyengítsék. A megye területén ezt nem nagyon sikerült véghez vinni, köszönhetően Harruckern János György említett telepítési politikájának. A benépesítés a XIX. század elejére java részben megtörtént (LÖVEI Zs. 2002). 235

6 A megye vallási közösségeinek helyzete XIX. században A jozefinista reformokat lezáró évi országgyűlés jelentős előrelépés volt a vallások egyenjogúsítása terén. Biztosította az ortodox keresztények és a protestáns felekezetek vallásszabadságát. Ekkor szűnt meg a katolikus egyház államegyház jellege, hatalmi túlsúlya és privilégiumainak többsége (HUNYADI L. 1998) ban (NAGY L. 1828) Békés megye lakosainak közel 17%-a római katolikus, 35%-a evangélikus, 40%-a református, 7%-a ortodox (görögkeleti) volt. Az egyéb felekezetek összesen nem érték el az 1%-ot. A népösszeírás során a megyében 30 településről adtak számot a lakosság vallási hovatartozását illetően. De, mivel az uradalmak kegyurai többségben katolikusok voltak, az áttéréseknek köszönhetően a katolikus hívek száma növekedni kezdett. Az 1840-es (FÉNYES E. 1851), 1850-es (HORNYÁNSZKY V. 1858) vallási adatok összeírása alapján a római katolikus hívek aránya 17,6%-ról 21,5%-ra emelkedett. A protestáns lakosság aránya nem változott, 1840-ben és 1850-ben egyaránt 34%-a evangélikus volt. A délkelet-alföldi evangélikusok nagyobbik fele a XIX. század első felében még szlovák vagy inkább szlovák gyökerű volt. Az evangélikusok közül sokan etnikailag nem kapcsolódtak a szlováksághoz, mint pl. az orosházi és környékbeli magyarok, továbbá a mezöberényi és gyomai németek. A megyén belül a református hívők aránya 44 %-ról 42 %-ra csökkent és 1850 között az ortodox egyház híveinek száma 9,4 %-ról 7,4%-ra fogyott, a görög katolikus egyház javára. Ebben az időben a görög katolikus hívek száma megkétszereződött: 597-ről 1288-ra emelkedett, és az izraeliták lassú beszivárgása figyelhető meg a megyében, elsősorban a nagyobb központi településeken, pl. Csaba, majd 1850-ben már Békés, Gyula, Sarkad területén. Az 1848/49-es országgyűlések határozata értelmében a protestáns egyházak egyenrangúak lettek a katolikus egyházzal. A szabadságharc leverése után a katolikus Habsburg ház megszorító intézkedéseket hozott a protestáns egyházakkal szemben. Ez azt eredményezte, hogy a protestáns lakosság számának növekedése lelassult, míg a katolikus egyház híveinek száma növekedett. Először a vegyes házasságok révén, majd átkeresztelkedések folytán, hiszen ezek különböző anyagi juttatásokkal jártak. A protestáns egyházak szabadságát" a 1867-es kiegyezés hozta meg, de ez az egyházak híveinek százalékos összetételén nem sokat változtatott. A XIX. század végére, az 1880-as (3. ábra, LÖVEI Zs. 2002) népszámlálás idejére a római katolikus hívők aránya 19,7%-ról 28,73%-ra növekedett a protestáns egyházak rovására. A református hívőké 34,89%-ra, míg az evangélikusoké 28,29%-ra csökkent. A lakosságnak 5,4%-a görög-keleti, 0,4%-a görög katolikus, itt kis mértékű fogyás figyelhető meg. Az izraelita hitközösség aránya nőtt: 1840-ben 0,3%, 1850-ben 0,7%, 1880-ban már elérte a 2,25%-ot. 236

7 Hajdú vármegye Jász-N agykun-szolnok vármegye Csongrád vármegye Arad vármegye Csanád vármegye j Jelmagyarázat,A> Izraelita Ortodox 3 Katolikus (gór., Evangélikus 4Bt Református 50 km 3. ábra Békés megye népességének vallási megoszlása 1880-ban (Szerkesztette Magyarország településeinek vallási adataiból ( ) Lövei Zsuzsanna) 237

8 Az 1890-es évek első felében sok korszerű, liberális egyházpolitikai törvény született: a kötelező polgári házasságról, a válásról, az anyakönywezetésről, a vegyes házasságból születető gyermekek vallásáról, az izraelita vallás egyenjogúsításáról. Ezek a törvények hozták létre a bevett, ismert és el nem ismert vallások rendszerét. A bevett felekezetek közé tartozott a római és görög katolikus, az ortodox, a református, az evangélikus, az unitárius és az izraelita egyház (1895-től). Ezek a felekezetek különböző kiváltságokban részesültek, pl. iskoláik állami támogatást kaptak, illetve az állam egyházuk fenntartásához is hozzájárult. Az ismert felekezetek közé azok az egyházak tartoztak, akik szabadon működhettek, de nem részesültek állami támogatásban, mint pl. az iszlám vagy a baptista egyház. Az el nem ismert felekezeteknek (amelyeket szektáknak is neveztek, pl. adventisták, nazarénusok, pünkösdisták, Jehova tanúi stb.) működése a gyülekezési jog általános szabályai szerint volt lehetséges (HUNYADI L. 1998). A XIX. század végén a megye területén a bevett felekezetek voltak legnagyobb számban, illetve az ismert felekezetek közül a baptista egyház már 1875-től működik Gyulán, az el nem ismert gyülekezetek inkább a XX. századtól vannak jelen a régióban. A megye vallási közösségeinek helyzete a XX. század elejétől 1949-ig A történelmi Magyarország nem csak soknemzetiségű, hanem szinte egyedülállóan vegyes felekezetű ország is volt. - A XX. század eleje óta a nemzetiségek között általánossá vált a kétnyelvűség. A Monarchia területén lefolytatott utolsó magyar népszámlálás során 1910-ben (4. ábra), a megyében 32,1%-ot római katolikusként, 0,43%-át görög katolikusként, 31,9%-ot reformátusként, 27,92%-ot evangélikusként, 4,81%-ot ortodoxként, 2,21%-ot pedig izraelitaként írtak össze. Az I. világháború után, a trianoni békekötést követően, Békés megye lakossága 310,2 ezer fő, ebből 35% római katolikus, 31,5% református, 27,5 % evangélikus, míg az ortodox és az egyéb vallásúak aránya közel 3% volt. Trianonnal nem csak az ország nemzetiségi viszonyai változtak meg, hanem a felekezeti viszonyok is jelentősen módosultak (5. ábra) és 1949 (6. ábra) között a lakosság száma a háborús veszteségek miatt 472,5 ezerről 469,5 ezerre csökkent. A katolikusok aránya 36%-ról 39%- ra, a reformátusoké 31,3%-ról 33,5%-ra növekedett. Az evangélikusoké 26,2%-ról 22,65%-ra csökkent, ez köszönhető az ekkor már elkezdődött szlovák-magyar népesség cserének. Az izraelita hívők száma a zsidóüldözések, deportálások miatt ről 1900-ra csökkent. 238

9 Hajdú vármegye Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Csongrád vármegye Arad vármegye Csanád vármegye él. 4k Jelmagyarázat Izraelita Ortodox Katolikus (görg. róm.) Evangélikus Református 50 km 4. ábra Békés megye népességének vallási megoszlása 1910-ben (Szerkesztette Magyarország településeinek vallási adataiból ( ) Lövei Zsuzsanna) A megyében 1941-ben mintegy zsidó (izraelita vallású) élt. A legnagyobb közösség a békéscsabai (kb fö) volt áprilisa és júniusa között először gettóba kényszeríttették, majd deportálták a magyar anyanyelvű és kultúrájú zsidó családokat. A szerelvények többségét azonban nem Auschwitzba, hanem a Bécs melletti Strasshofba 239

10 irányították. így a szerencsés véletlennek köszönhetően a régióban élő zsidók nagyobb arányban élték túl a megpróbáltatásokat, mint a más megyékből valók. Az évi népszámláláskor kb.5 ezerrel kevesebb izraelita vallású volt a megyében, mint 9 évvel korábban. Ha figyelembe vesszük, hogy a túlélők közül sokan elhagyták szülőföldjüket, a fővárosba vagy külföldre (USA, Izrael) távoztak, akkor is legalább 3000-re becsülhetjük a megyei zsidóközösségek háborús veszteségeit. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Hajdú-Bihar vármegye Csongrád vármegye f 5. ábra Békés megye népességének vallási megoszlása 1941-ben (Szerkesztette Magyarország településeinek vallási adataiból ( ) Lövei Zsuzsanna) 240

11 Jász-Nagykun-Szolnok megyes 1 Hajdú-Bihar megye Csongrád megye Románia Jelmagyarázat Izraelita Ortodox Katolikus (gör. róm.) Evangélikus Református Felekezeten kivüli km ^ 6. ábra Békés megye népességének vallási megoszlása 1949-ben Szerkesztette Magyarország településeinek vallási adataiból ( ) Lövei Zsuzsanna A II. világháború után bekövetkezett erőszakos ki- és betelepítések (szlovák, német) hatása sem elhanyagolható a vallási térszerkezet alakulására. A lakosság egy részének kicserélődése megváltoztatta elsősorban a német-és szlováklakta települések vallási összetételét. Az évi népszámlálás szerint Békés megye leginkább fogyó települései azok voltak, amelyeket valamilyen formában érintett a népességcsere (németek kitelepítése: Mezőberény, Elek, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Pusztaottlaka; szlovákoké: Békéscsaba, Szarvas, Endrőd, Nagybánhegyes, Tótkomlós). Mindenek előtt a 241

12 római katolikusok és kisebb mértékben a reformátusok aránya növekedett, míg az evangélikusoké csökkent. Békéscsabára nemcsak Szlovákiából, hanem Erdélyből is érkezetek nagyobb számban magyarok, s így az említett két (római katolikus, református) egyházközösség lélekszámának növekedéséhez mindkét bevándorlási "hullám" hozzájárult. Békés megye területéről 1949-ben közel 20 ezer evangélikus hiányzott, akiknek döntő többsége a lakosságcserének köszönhetően költözött el. Kivételt csak a közel ezer berényi kitelepített és elmenekült német, valamint azok az orosházi, békéscsabai vagy nagyszénási földművesek képeznek, akik az ország más területeire költöztek a földhözjutás reményében. Ugyanakkor a felekezetek lélekszámát csökkentették a háborús veszteségek. Pontosan nem ismerjük, hogy milyen volt ekkor a népesség természetes szaporodása ezen (1941 és 1949 között) időszakban. Egyértelmű, hogy Nagybánhegyes, Tótkomlós lutheránus közösségeinek ezret (ezreket) meghaladó fogyását a lakosságcsere okozta. Kondoros és Csabacsűd kitelepülő evangélikusait viszont nagyrészt pótolták a beköltözések, de előfordultak olyan esetek is, hogy korábban Szarvason élő földművesek Csabacsűdön vagy Kondoroson kaptak földet, és már e települések lakóiként távoztak Szlovákiába 111. Összegzés Szent István egyházszervező munkájának köszönhetően Békés megyében is kialakult, meggyökeresedett és uralkodóvá vált a kereszténység és az egyház szervezet a XII. század elejére. A XVI. század elején a reformáció gyors terjedésének köszönhetően a népesség többsége protestáns lett. A török hódoltság idején a lakosság nagy része elmenekült, a megye területe pusztává vált, élet csak a vizek védte mocsaras területeken volt, a vallási közösségek elsorvadtak. A XVIII. század elején az eredeti lakosság közül csak kevesen tértek vissza, főként reformátusok. Harruckern János Györgynek köszönhetően megkezdődött a különböző nyelvű és vallású népesség betelepítése, így az evangélikus és római katolikus hívők száma egyre nőtt. A XIX. század elején befejeződtek a betelepítések a vallás térbeli szerkezete körvonalazódni látszott, nagy részben ki is alakult, a megyében ekkor protestáns többség volt. A Békés megyében a római katolikus lakosság arányának növekedése a es szabadságharc utáni Habsburg-ház valláspolitikájának köszönhető, így az egyház pozíciója megerősödött az áttérések aránya megnövekedett, a protestáns hívek száma csökkent. Ebben az időben az izraeliták lassú beszivárgása figyelhető meg a nagyobb településeken. A XX. század elején a hívő római katolikusok száma a legmagasabb. Az I. világháborút követő erőszakos határrendezések, később a politikai változások újabb vándorlásra kényszeríttették a megyében élő népesség egy részét (LÖVEI Zs. 2002). A II. világháború után bekövetkezett erőszakos ki- és betelepítések (szlovák, német) hatása sem elhanyagolható a vallási térszerkezet alakulására. A lakosság egy részének kicserélődése a korábban főként német-és szlováklakta települések vallási összetételét változtatta meg. 242

13 Irodalom FÉNYES E. (1851) Magyarország geográphia szótára, 1-2. kötet, Pest. 350 o. HARSÁNY M. (1936): Békés vármegye története: in Békés vármegye (szerk.: Márkus György) Békésvármegye Monográfiája szerkesztősége és kiadóhivatala, Budapest, o. HORNYÁNSZKY V. (1858) Geographisches Lexikon des Königreichs Ungarn serbischen Woiwodschaft mit dem temescher Banate, Pest. GYÖRFFY GY. (1987): Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I., Békés, Csanád térképmelléklete, Akadémiai kiadó, Budapest. HUNYADI L. (1998): A Felvidék történeti vallásföldrajza: in: Frisnyák S. (szerk.) A Felvidék történeti földrajza, Nyíregyháza, o. JUHÁSZ I. (1996): Vésztő Mágori domb, Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 172, Kiadja a TKM Egyesület, Veszprém, 21. o. Kerék M. (1939): A magyar földkérdés: in A Magyarország települési viszonyainak kialakulása a török hódoltság korától a kiegyezésig, Mefhosz kiadó, Budapest, 10, 12. o. LÖVEI Zs. (2002): Békés megye vallásföldrajza, diplomaterv, Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz Tanszék, Miskolc, 25, 47, 48. o. Magyarország településeinek vallási adatai ( ) I-II. kötet, KSH, Budapest, Nagy L. (1828): Notitiae Politico-Geographico-Statisticae Inclyti Regni Hungáriáé, Partiumque Eidem Adnexarum, Buda. TÁBORSZKY L. (2000): Evangélikusok a Körösök vidékén: in: Havassy P. (szerk.) Egyházak a Körösök vidékén, Erkel Ferenc Múzeum-Dürer terem, Gyula o. \

ADALÉKOK CSONGRÁD MEGYE VALLÁSFÖLDRAJZÁHOZ A XVI. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG Lövei Zsuzsanna 1

ADALÉKOK CSONGRÁD MEGYE VALLÁSFÖLDRAJZÁHOZ A XVI. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG Lövei Zsuzsanna 1 ADALÉKOK CSONGRÁD MEGYE VALLÁSFÖLDRAJZÁHOZ A XVI. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG Lövei Zsuzsanna 1 1. Bevezetés Az 1989-90-es rendszerváltozás kapcsán a mai polgári Magyarországon fontos szerepe van a keresztyén

Részletesebben

ADALÉKOK BÉKÉS MEGYE VALLÁSFÖLDRAJZÁHOZ A XVI. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG

ADALÉKOK BÉKÉS MEGYE VALLÁSFÖLDRAJZÁHOZ A XVI. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG ADALÉKOK BÉKÉS MEGYE VALLÁSFÖLDRAJZÁHOZ A XVI. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG LÖVEI ZSUZSANNA Miskolci Egyetem, Társadalomföldrajz Tanszék 1. Bevezetés Az 1989-90-es rendszerváltozás után a mai polgári Magyarországon

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor Történelem a 10. évfolyam számára IV. témakör: Az újjáépítés kora Magyarországon A magyar országgyűlés. 1. 2:42 Normál Válaszolj a táblázat és saját ismereteid alapján a kérdésekre! A magyar országgyűlés...

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Természeti adottságok

Természeti adottságok Földrajzi fekvése Téglást az ész.47 42 és a kh. 21 40 földrajzi koordinátáknál található A település Észak- Alföldön van Hajdú-Bihar valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határán Két legközelebbi nagyváros

Részletesebben

Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945)

Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945) 1 Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945) A négy község Tatabánya, Alsógalla, Felsőgalla és Bánhida egyesítésével 1948-ban megalakult

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Budapest geopolitikai helyzete

Budapest geopolitikai helyzete Budapest geopolitikai helyzete Miért éppen itt? A Kárpát-medence legenergikusabb pontja. Medence-közepi fekvés, a centrális úthálózat központja A Duna vízi útja. Ideális dunai átkelőhely a nemzetközi utakat

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889.

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889. 1. térkép: A vizsgált terület települései. 1 = államhatár; 2 = megyehatár Romániában; 3 = folyó; 4 = településhatár; BH = Bihor/Bihar; SM = Satu Mare/Szatmár; MM = Maramureş/Máramaros. A települések számait

Részletesebben

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap: Adatbázis:

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap:  Adatbázis: Csongrád megye Megyeszékhely: Szeged Honlap: http://nemzetiegyseg.com/csongradmegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/csongrad0.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=7898&fullsize=

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre HAJDÚBAGOS Elérhetőség: Hajdúbagos Község Önkormányzata 4273 Hajdúbagos Nagy u. 101. Telefon: 52/567-212 Fax: 52/374-018 Hajdúbagos

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

Német nép- és honismeret

Német nép- és honismeret Német nép- és honismeret 9. évfolyam A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Család A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. november hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

Tér-Háló Építésziroda Veszprémvarsány Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu

Tér-Háló Építésziroda Veszprémvarsány Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A ALÁÍRÓLAP. www.ter-halo.hu ALÁÍRÓLAP 1 TARTALOMJEGYZÉK I. KIINDULÁSI ADATOK 5 1. ELÕZMÉNYEK...5 1.1. A rendezési terv céljai...5 1.2. A település eddigi fejlõdését befolyásoló legfontosabb tényezõk...5 1.3. A települést érintõ

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Ezer éve a Körösök mentén

Ezer éve a Körösök mentén 3 Ezer éve a Körösök mentén Elõszó az összeállításhoz A Bárka olyan, a magyar kultúra egészében gondolkodó, az egyetemes magyar irodalom, mûvészetek és társadalomtudományok értékeinek, eredményeinek teret

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.15-08.55 Békéscsaba,

Részletesebben

BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI

BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VÁNDORGYŰLÉSE GÖDÖLLŐ, 2008. DECEMBER 11-12. BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI A HAZAI RÉGIÓK KOMPLEX FEJLETTSÉGI SZINTJE 1990 ÉS 2007

Részletesebben

Békés. megye. Békéscsabai járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.

Békés. megye. Békéscsabai járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj. Békés megye Békéscsabai járás Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1587&fullsize=1

Részletesebben

Vallások és egyházak a dualizmus-kori Magyarországon. Novák Zsombor

Vallások és egyházak a dualizmus-kori Magyarországon. Novák Zsombor Vallások és egyházak a dualizmus-kori Magyarországon Novák Zsombor Vallási összetétel A dualizmus korában Magyarország vallási összetétele lényegesen nem változott meg az előző időszakhoz képest. A lakosság

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dr. Pál Tibor és Dr. Gavrilović Vladan A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dél-Magyarország demográfiai helyzetéről a XIX. század első felében az országos- és adóösszeírások alapján számos

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele

A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele A népesség kulturális helyzete Hogyan vizsgálják? írni-olvasni tudás (6, 7 éves v. 10, 15 éves kortól nézik) írni-olvasni

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai 1932-2013 Dobson Szabolcs, Dobson Dénes Bevezetés A magyarországi gyógyszertár névadási szokásokról még nem született korszakok közötti számszerű összehasonlító

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

Körös Volán Zrt. Közös üzemeltetésű vonalak/vonalszakaszok 1. számú táblázat

Körös Volán Zrt. Közös üzemeltetésű vonalak/vonalszakaszok 1. számú táblázat Körös 1079 Budapest - Gyula Körös 1079 Budapest, Népliget - Komádi,kh. Volánbusz Körös 1079 bony, Kossuth tér - Szolnok,aut.áll Kunság Körös 1079 Szolnok, aut.áll. - Törökszentmiklós,aut.áll. Borsod, Jászkun,Volánbusz

Részletesebben

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK Készítette: Dobi Frida JÖVEVÉNYSZAVAK A jövevényszavak és az idegen szavak között a határt nem lehet megvonni. Jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvből jött szavakat nevezzük, melyek

Részletesebben

Torda és a magyar vallásszabadság - unitáriusok

Torda és a magyar vallásszabadság - unitáriusok Torda és a magyar vallásszabadság - unitáriusok Tahitótfalu, 2015. július 17 Sipos Gábor Nem hitújítás! Reformáció A hitgyakorlat megújítása! Áldozás helyett: úrvacsora. Csak 2 szentség Egyetlen közbenjáró:

Részletesebben

TestLine - annafarkasdy tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - annafarkasdy tesztje-01 Minta feladatsor Test Érettségi felkészítő jellegű kérdéseket tartalmaz Történelem tantárgyból. kérdések Ókor, Középkor Kora Újkor és Újkor témájával foglalkoznak főképpen. Sok sikert, és jó játékot! Szentszövetség megalakulásának

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Békéscsabai Tankerülete 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Békéscsabai Tankerülete 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2014 KLIK Békéscsabai Tankerülete 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Fenntartói azonosító: 39011654-033000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc.

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc. Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben L. Rédei Mária, D.Sc. Miből élünk jövőre? És Hosszútávon? XIX. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2013. 04.17-19. Mosonmagyaróvár Megállapítható

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Magyarország mai településeinek etnikai adatbázisa

Magyarország mai településeinek etnikai adatbázisa Magyarország mai településeinek etnikai adatbázisa 1870 2011 Az elmúlt másfél évszázadban nemzetközi hírnevet kivívott hazai történeti-statisztikai kutatások területén a továbbfejlődéshez szeretnénk egy

Részletesebben