2. HADÁSZATI EMLÉKEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. HADÁSZATI EMLÉKEK"

Átírás

1 BEVEZETŐ Ezer év az Úr kezében annyi, mint egy pillanat, és mégis ebben az egy pillanatban mennyi minden történik. Mennyi öröm, bánat, mennyi tudatos, manipulált, ösztönös küzdelem, igyekezet önmagunk, családunk, közösségünk és az élet fenntartásáért. Az élet mozgatórugói gyökereinkből erednek, és azokból növik ki magukat. Az élet vallási, szellemi és anyagi táplálékba ágyazódik be, ez vezeti az öntudat kapujához. Gyökerek? Kik ápolták, ápolják, mivel táplálják? A modern idők, az Európai Unió, a technika világa ránk zúdult. Nagyon sok értékkel ajándékozott meg, de mennyi ereinkben csörgedező értéktől foszt meg nap mint nap és szakít el az értékes hagyományainktól, egészséges életformától, összetartó faluközösségtől!? Az őseink évszázadokkal ezelőtt a teljesítetlen ígéretek elől menekültek, és sajátos törvényeik szerint építették föl a maguk világát. Letelepedtek Moldvába, Gyimesekbe, Bukovinába, Havasalföldre, Amerikába Egy részük visszatelepedett, mások ott maradtak, beolvadtak, beolvasztották, olvasztják de már merre is induljon ismét? Az élet követeli a testi, lelki, szellemi táplálékot, amit egyesek jó csalétekként a távolból mutogatnak, mert szükségük van a kész emberre, a robotra, a jövedelmet olcsón növelő személyre és életforrásra. Piac lett a világunk, mindent a pénz szemüvegén keresztül ítélünk meg: az élettársunkat, a munkatársunkat, a családot, az áldást, a jövőnk legdrágább és legbiztonságosabb életforrását, a gyermeket. Hajt a tarthatatlan követelmény, és indul az útverő, akit követ a tömeg. Indul a fiatalabb generáció, aki már nem a szülőföldnek, hanem a világnak szüli a gyermekét, s lesz a világ polgára, de nem a családja, közössége, népe, vidéke, gyökeret és életet adott kiegyensúlyozott gyimesi élet élvezője. Annyi szépség van itt: a patak, a hegytető, a templom, a vár, az út, az iskola, a legelő, a kaszáló, a messzi távolban látható határgerincek -völgyek. Beszélnek, hívnak, éltetnek, évszázados múltat hoznak szemeink elé, és megszólaltatják a lakosságot. És beszél a vidék szabadságvágyról, amely aktuális ma is, akár 300 évvel ezelőtt. Beszél élni akarásról, beszél a sok

2 2. HADÁSZATI EMLÉKEK 2.1. REDUT SÁNCVÁR A redut 1 az erődöknél magasabb, mint a torokvonal, hogy abból az erődök között levő tért pásztázni, az ellenség áttörését a térközökben megnehezíteni és végre az elveszett főmű visszafoglalását megkönnyíteni lehessen. 2 Az 1700-as évek elején építhették, a török-tatár Erdélybe való betörésének megakadályozására. A Gyimesi szorosban a redut a Bilibók-tető lejtőjén látható, Moldva felé irányuló ágyúállásokkal. A reduttól följebb szintén a Bilibók tető oldalán egy csillag alaprajzú, földből épített erődítés látható. Valószínű, hogy figyelő pont volt és őrhely, későbbi háborúkkor stratégiai védelmi pont. Gyimes és az egész Keleti-Kárpátok értelmezhető gyepűtájként is, ahol más európai határvidékekhez hasonlóan (pl. német francia határ) nagy sűrűségben vannak jelen a védelmi táj elemei. A szorosok, hegynyergek és fontos átjárók apró várgyepükkel és töltésekkel voltak megvédve. Ezek fenntartásáról és a hegyi ösvények őrzéséről is a székelyek gondoskodtak. A szorosok használatára nézve korai adalék a Tagányi által idézett adat Mátyás király 1467-es Moldva elleni hadviselésről, aki a Gyimesi és Ojtozi szorosokat Moldva felől bevágva és fegyveresekkel megrakva találta. Az 1701-ben az osztrák katonaság irányításával a Kabola-hágónál 643, 1702-ben 400 ember építette a ma is látható sáncot. Ezt a II. Józsefféle katonai felvétel térképe Régi-sánc néven tünteti fel. Az ún. Új-Sánc a Gyimesi-vámnál épült. Az ún. Rákóczi-várat 1626 körül Bethlen Gábor építtette a Gyimesi szoros védelmére közvetlen a Tatros mellett emelkedő, az egykori határt hordozó gerincen. A terület stratégiai helyzetéből következően elterjedt hadászati reliktumok között külön típust képviselnek a cikkcakkos lövészárkok mára részben földdel, fűrészporral feltöltött nyomvonalai, a géppuskafészkek magas, jó kilátású pontokon létesültek. Az egyes lőállásokat lövészárokrendszer kötött össze. A tábori konyhák és híradós telephelyek földhányással körbevett és elplanírozott területei jól felismerhetők. Legnagyobb sűrűséggel a mihályszállási volt csendőrlaktanya körzetében találhatók. Egyes hadászatilag frekventált részeken máig megőrződtek a bombák és lövedékek becsapódásának nyomai. 3 A gyimesi védelmi táj szerveződésében az I. és II. világháború harci cselekményei illetve az azokat megelőző erődítési, védelmi munkálatok a meghatározóak. Az 1910-es években a határvonalra nagyméretű, betonból készült félgömb alakú határköveket tettek le, még ma is felismerhetők, bár a román katonaság megpróbálta ezeket felrobbantani. Az első világháborúban a lineáris futóárok mellett a hegyoldalakban szétszórtabb lövészteknők rendszere jellemző. Az első világháborús hadi morfológiai emlékek beazonosítását megnehezíti, hogy sok helyen a lejtős tömegmozgások és az emberi tevékenység elmosták az eredeti formákat. A helyi lakosság sem emlékszik már ezek kialakulásának körülményeire. (...) A második világháborúban a jó kilátópontokra telepített csoportos géppuskafészkek a jellemzők. Egyes hadászatilag frekventált részeken máig megőrződtek a bombák és lövedékek becsapódásának Réduit: francia eredetű szó, jelentése menedék. Révai nagy lexikona. XVI. kötet. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság. Babits Kiadó. Budapest ILYÉS Zoltán: A tájhasználat változásai és a történeti kultúrái századi fejlődése Gyimesben. Eszterházi Károly Főiskola, Földrajz tanszék. Eger

3 3. HŐSÖK ÉS ÁLDOZATOK EMLÉKHELYE A GYIMESI SZOROSBAN Itt a vidékünkön mindenhol fellelhetők az évszázadok során kiépített védelmi rendszerek ben sikerült egy pár katona sírhelyet beazonosítani és megjelölni. A plébániához tartozó legtávolabbi filia a műúton 183 km, légvonalban 40 km-re van. A Barátos hegyei is a heves harcokról és a sok elesett hős katonáról tanúskodik. A Kármelhegyi Boldogasszony búcsú előtti napon, 2012-ben keresztet állítottunk a Hosszú-havasra a sok elesett hős emlékére. De a Gyimesek, a kosteleki, sósteleki, magyarcsügési, piricskei, kotumbai részek is erről tanúskodnak. Kész történelem minden hegy, árok, puskafészek. Sebő Ödön leírása a Halálra ítélt zászlóalj c. könyvében és az idősök tanúsága erről regél. A Keleti-Kárpátok kapuja a hadak útja volt. Szent László a legendák világában, de a nép tudatában is ott él: ezen a vidéken vívta Szent László győzelmes harcait a betörő kunokkal, akiket a besenyők, úzok, tatárok, törökök stb. követtek. Megszenvedték a háborúkat és rendszerváltozásokat. Közigazgatásilag Gyimesbükk Csíkhoz tartozott. A Nád nevű csíkszépvízi káposztásföldek, Szénásút, Szellő hegye, a Sulca patak feje és medrében vezetett az út Kostelekre. Az első világháborúban épült hadiút emlékét őrzi a Motorsirülő nevű útkiszélesedés, és védelmi sáncok láthatók a Kostelek bejáratánál. Boldog Páter Rupert Mayer atya ott vigasztalta a sérülteket, bátorította a társait. Csodálatos, mondja Bálint Lajos Erdély első érseke, hogy ezt a világtól elzárt falut Kosteleket ajándékozta meg a Gondviselés München apostola, korunk egyik legnagyobb egyénisége, Boldog Páter Rupert Mayer jezsuita atya ereklyéjével, aki a Sóstelek részén veszítette el a lábát. A betegeket, sebesülteket gondozó központ romjai mai is láthatók ben Bálint Lajos érsek úr szorgalmazására emlékmű épült ÜDVÖZLET A HŐSÖKNEK ANTAL ERZSÉBET ÍRÁSÁVAL Milyen üdvös azt gondolni (tudni), hogy a világ Isten nyelve, amiből egy szó vagy betű sem hiányzik, ahol minden szó, leírt mondat igaz. A két világháborút követő évek egyik hiánycikke a tiszta történelem összefoglalása. Az idősebbek, akik átéltük a II. világháború borzalmait mint gyermekek, soha nem felejtjük el. Itt Gyimesen, Erdély legkeletibb részén van a Keleti-Kárpátok kapuja. Évszázadok óta ezek a hegyek és völgyek a hadak útjai voltak, és egy nagy temetővé tették a háborúk. A népi emlékezet csak a két világháború áldozataira emlékszik. Megható volt, a tábornok úr beszédét hallgatni, amit a nemzet televíziója (Duna TV) közvetített (2008. november 8-án), ahol beszámolt az anyaországi hadtörténelmi múzeum messzemenő tevékenységéről, kutatásairól. Döbbenetes volt látni azt a helyet a Don kanyarnál, ahol a három napig tartó ütközet után csak néhányan maradtak, és azokat is fogságba ejtették. Elszorult az embernek a szíve annak láttán, hogy az öreg veteránok olyan sok év után oda látogattak, ahol valamikor harcoltak, ahol elvesztették bajtársaikat. Sírva mondta az egyik: Itt most nincs kinek átadni. A magukkal hozott ajándékot ráhelyezték egy keresztfára, és azt kívánták, hogy nyugodjanak békében. Talán ennek az adásnak hatására írom e sorokat. Akkor, hirtelen arra gondoltam, hogy ott távol a hazától, szeretteiktől, idegen földben, vajon tudnak-e békében nyugodni? Hány és hány ehhez hasonló hely van, amiről nem is

4 4. GYIMESBÜKKI BEJEGYZÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚRÓL 4.1. GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY PÜSPÖK LÁTOGATÁSI BEJEGYZÉSE május 17-én az oláh betörés után első ízben Gyimesre jöttem, hogy Gyimesbükkön tábori misét mondjak a 10. lovas hadosztálynak, a 16. honvéd dandárnak és a bajoroknak. Több száznak kiosztottam a bérmálás szentségét, pápai áldást adtam a jelenvoltakra (köztük Báró Rohr vezérezredes, az első hadsereg fővezére, és Bauer tábornok), s előbb magyarul, majd németül beszédet intéztem derék csapatainkhoz és szövetségeseinkhez. A tábori kórházakat meglátogattam (a bajoroké a vasúti indóházban) és ebédre Boér János az oláh fogságból szerencsésen megmenekült lelkésszel együtt Lengerer ezredesnek és a honvédeknek vendégei voltunk. Egy ellenséges repülőből istentisztelet után reánk lőttek; egy tizedes sebesült meg. Isten oltalmazza Erdély e szép végvidékét, s a derék hűséges csángókat; Rákóczy vára legyen ezentúl is intő jel az ellenséges indulatú szomszédnak: ne bántsd a magyart! BOÉR JÁNOS PLÉBÁNOS ÍRÁSÁBÓL augusztus 27-én esti 9 órakor, hazánk délkeleti részét új ellenség támadta meg és sikerült neki október 14-ig egészen Parajdig előnyomulni. Ma, amikor tisztán látjuk, minő nyomorú sorsra jutott Románia azután, hogy áruló módon rajtunk ütött, önkéntelen is felvetjük a kérdést, hogy tudta ez a minden haditapasztalatot nélkülöző ellenfelünk aránylag könnyen átlépni Erdély határát. Hadvezetőségünk kétségtelenül megtesz minden intézkedést 1 GYDH. 70.

5 5. KONTUMÁC 5.1. A KONTUMÁC HELYRŐL ÉS NEVÉRŐL A kontumácia szó kapcsán érdekes értelmezésekre bukkantunk. A latin contumacia főnév értelme: makacsság, dac, megátalkodottság. A contumac, contumeliosus melléknevek pedig makacst, csökönyöst, gyalázkodót, szidalmazót, szégyenletest jelent. A Révai lexikonban ezt találjuk: makacsság, a bírói idézés elleni engedetlenség, meg nem jelenés. A contumulo, contumulare jelentése pedig sírdombbal befödni, betemetni. A contumacia annyi is mint vesztegzár. 1 A contumacia latinból átvett szó, és megnevezte azt az intézményt, amely az átutazó személyek és állatok egészségügyi állapotát megfigyelés alatt tartotta. Ugyanakkor minden csomag, termék, levél fertőtlenítéséért is felelős volt. A contumacia intézménye a területet, az épületeket, a kerítést, a személyzetet és más kellékeket jelentette. Egyértelmű a magyar vesztegzárral, a német Contumaz Stationen-nel vagy a francia cordon sanitaire-el A VALLÁSOS ÉLET TÖRTÉNETE A legrégebbi adataink P. Reparolis Vicentius ferencesről ( ) szólnak, akit Mária Terézia utasítására a vesztegzár lelkészének neveztek ki Csík-Gyimesre. Ő volt az, aki a madéfalvi veszedelem évében, szeptember 3-án engedélyt kért a szentmise végzésére, és az akkor meglévő kevés létszámú gyermeket tanítására. A királyi főkormányszék közbenjárásával az engedélyt meg is kapta. Ettől az időtől kezdve a vesztegzári (kontumáci) lelkészek a helybéli, valamint a határnál szolgálatot teljesítők gyermekeit is tanították. A plébánia 1782 létrehozása előtt, a bécsi levéltár anyaga szerint itt egy káplán teljesített szolgálatot. A csíksomlyói ferences rendi szerzetesek 1782-ben Gyimesben a vámhivatal közelében római katolikus templomot alapítanak ben Olti Péter csíkszentmiklósi plébános volt a gyimesvölgyi terület lelki adminisztrátora augusztus 19-én keltezett királyi levélből 385 hívőről kapunk tudomást, amely valószínű, csak a vesztegzári őslakosokra vonatkozik. A dokumentumok alapján 1782-ben kőből és téglából építették, illetve cseréppel fedték a templomot. Van egy kis tornya is, egy kis haranggal. Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel az 167 m 2 területen fekvő templomot. Elgondolkodtató az északi oldalán talált felirat: 1712 szeptember hónapban itt voltam figyelés alatt (egészségügyi) Karanteria-Karanta patak (örmény) Kontumacia. Az évszám MDCCXII. Korábban létezett már az épület? Azt alakították át templommá? A főbejárattal átellenben, az út felőli oldalán látható a régi befalazott bejárati ajtó. Az épület megáldásának időpontját a létező dokumentumok alapján pontosan tudjuk: 1783-ban szentelték fel a Gyimes völgyében élő hívek vallásos gondozására. Báró Szepessy Ignác püspök 1823-ban született jegyzőkönyvben megemlíti, hogy a gyimesbükki egyházközség hét órai járásra fekszik Csíkszépvíztől, és hogy 1782-ben II. József idejében létesült. Filiái 1 2 Révai nagy lexikona. IV. kötet. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság. Babits Kiadó. Budapest BIRÓ: 20

6 8. SZíNDARAB 8.1. A GYIMESI VADVIRÁG NÉPSZÍNMŰ A Gyimesi vadvirág című három felvonásos népszínművet Géczi István budapesti színész, író írta, aki csaknem 20 évig vándorszínész társulatokkal járta az országot Erdélytől Felvidékig. A dráma egy igaz történeten alapszik, ami Gyimesbükkön történt meg az 1890-es években. Két legény egy lányba volt szerelmes, az egyik legény gazdag (Fábián), a másik meg szegény (Prezsmer) volt. A leány a szegény legényhez, Prezsmerhez ment férjhez. Boldogan éltek majdnem 10 évig, ameddig a Fábián felesége fel nem biztatta az urát, hogy egy búcsú alkalmával csókolja meg a Prezsmer feleségét. Fábián, részeg lévén, megcsókolta az asszonyt; Prezsmer haragjában baltát dobott Fábián felé, halálos sebet ejtve rajta. Prezsmer felesége ártatlan volt, de ő nem hitt az asszonynak, és elkergette. Az asszony bánatában, szégyenében ledobta magát a tarhavasi nagy kőszikláról és meghalt. Fábián haldoklott, de amikor tudomást szerzett az asszony haláláról, magához hívatja a papot, a jegyzőt és Prezsmert, s kezét a szent keresztre téve megesküszik, hogy az asszony ártatlan volt, utána ő is meghalt. Prezsmert 10 év börtönbüntetésre ítélik emberölésért, de mikor megtudta, hogy a felesége ártatlan volt, és ő nem lett a falu csúfja, büszkén tartottaa kezét a bilincs alá. Prezsmernek volt egy 10 éves lánykája, aki apa-anya nélkül maradt, Fábiánnak szintén egy 10 éves fia marad árván. Mivel addig a Gyimes völgyében gyilkosság nem történt, a hír szélvészként terjedt el az egész Magyarország területén. Géczi István a hír hallatára Gyimesbükkre jött, hogy tanulmányozza a gyimesi nép életét, hagyományait, lakodalmi szokásait és így nagy hozzáértéssel megírta a Gyimesi vadvirág című népszínművet, amely nagy sikert ért el.

7 6. GYIMESBÜKK A NYOMÁS ALATT Közép-Gyimes-Lok végénél a völgyben néhány óriásnagyságú bükkfa magaslik: Bükkreng (így hívják a csángók a rengeteget), mely az itt kezdődő Gyimesbükknek nevét adta. Itt szalad be a Bálványos-patak, háttérben felötlik a Hosszúhavas és a magas Bálványos. A vidék itt sokkal vonzóbb küllemet ölt, minek fő oka abban van, hogy a hegyek e tájat nem kopárosították el, hanem minden oldalról szép fenyves erdők által árnyaltatnak. 1 Gyimesbükk az ezeréves történelmi határnak helyet adó legalsó település, a valamikor legnépesebb a három nagy község közül, amelyek ebből szakadtak ki, mint önálló egyházközségek is. Először a Gyimesi-szoros vidéke népesült be, leghamarabb a tatárbetörések megszűnése után. Majd szétszórtan, kezdetben még bátortalanul jelentek meg az első tanyák, pásztorkunyhók, s aztán az első telepeseket egyre többen követték. A kialakult szállások a legősibb szenthelyek is egyben, ahova időnként az állatok csendes legeltetése közben a gazdák visszavonultak imádkozni. A fáktól megtisztított patakvölgyek valóságos falvakká nőtték ki magukat, jelentős havasi területek alakultak ki ben már 6298 fő volt a lakosság létszáma, 1992-ben pedig 5316-an éltek a faluban. Gyimesbükk község főút menti részei a vasútállomástól a volt határig terjedő Gyimes, a központi Bükk és Felsőbükk. A baloldalon benépesített patakvölgyek: Buha-patak, Bartosok-patak, Teknő-patak, Bálványos-patak, amely több patak és falurész összegyűjtője (Törökök pataka, Kulcsárok-pataka, Péterkéék-pataka, Csűrkapu-pataka, Halas-pataka). Külön falurészként szerepel Tarhavas-patak, Rönk/Runk, Andrássy-, Füstös út pataka, és Petki-patak. (A Petki-patak északi irányból, a Kurtasarok (1189 m) felől ered). Petki-patakát mint Gyimesbükk részét 1898-ban vették nyilvántartásba, valamikor vámhivatal és tisztek, plébánia lakott területe, Karenta pataka és Sánc-patak. Jobb oldalon az Áldomáspatak található. Feljebb, a Tatros jobb és bal oldalán találhatóak az egyes falurészek, mint Egresalja, Korhán, Templomszer, Szilóta, Zenenzi, Vízentúli és bilibókszeri részek. 2 A községet 1951-ben Bákó megyéhez csatolták politikai és területátrendezési okok miatt. Az 1960-as évektől teljesen megszűntették a magyar nyelvű oktatást. Egyik napról a másikra a szülők és a tanítók megkérdezése nélkül tértek át a román nyelvű oktatásra. A napjainkban is nemzeti túlfűtöttségben élő személyek szerint a kormány, az ortodox egyház, a görögkatolikus egyház szent és nemes feladata kell legyen, hogy a román nemzet ölébe visszahozza a gyimesieket ELTULAJDONÍTOTT GYIMESBÜKKI LEVÉLTERI ANYAG Gyimesbükk, Vll. 8. Iksz. 91 JEGYZŐKÖNYV 1 ORBÁN: Vö. VOFKORI: 168. Vö. DUMITRU Zaharia: Ghimeş-Făgetul sub teroarea horthystă. In: PETRICĂ Bilibok-Bârsan ION Gabor: Studiul limbii române, din perspectiva noilor obiective curriculare. Editura Egal. Bacău

8 7. A GYIMESI NÉP KULTÚRÁJÁRÓL A gyimesbükki hívek a kultúra terén is tevékenykednek, nem egy közülük a verseléshez is ért. A mély vallási élet és a táj szépsége hatással van a született költői-írói adottságra is. A helyiek a népköltészet ősi gyimesi ritmusait is megőrizték, szívesen vállalják a Gazda szerepét a lakodalmakban. Nem túlzás azt mondani, hogy Gyimes a Székelyföld néprajzának múzeuma. Vagyis, ami ott hamarabb eltűnt, elenyészett, itt változatlanul vagy átformálódva még tovább fönnmaradt. De nemcsak erről van szó. A viseleti darabok, a mustrák, a házak és bútoraik, a növényismeret, a párválasztás kedves szokása, a lakodalom némelyik szokása, a középkori keretezettségű katolicizmus, a pogány elemeket felvillantó néphit, a ráolvasások, a táncok, a balladák, a keservesek nemcsak esztétikailag szépek vagy más szempontból érdekesek, nemcsak megborzongatják az embert, hanem a tudomány számára lehetővé teszik a népi kultúra múltjának tanulmányozását, pontosabb megértését. A magyar-román kapcsolatok a magyar népi kultúra keleteurópai beilleszkedésének jobb megértését segítik. 1 Ez a vidék magába zárja a különböző kultúrák, hagyományok, népszokások világát. Ezen a vidéken a gyimesi nép fennmaradása érdekében évszázadokon keresztül kitartással dolgozott nehéz körülmények között, dacolva a történelmi, vallási, természeti kihívásokkal. A hely természeti szépsége gyönyörű látványban részesíti az erre járó utast vagy kirándulót. A népművészet darabjai, szokásai, hagyományai, énekei, táncai gyönyörű világba vezetnek. Kodály Zoltán mondta: Ha ilyen szép és színes a viseletük, akkor milyen lehet a zenéjük, a kultúrájuk Kultúrájuk abban az állapotban maradt meg, amely az egész magyarságra, székelységre jellemző volt elszakadásuk idején. Összetartja-e valami a magyarságnak, különösen pedig a székelységnek ezen a szétszóródott csoportjait? Igen, még pedig a közös származás tudata, és az egyre erősödő felelősség érzet. Ez hozza össze esztendőről esztendőre 1 KALLÓS Zoltán MARTIN György: Tegnap a Gyimesben jártam. Európa Könyvkiadó. Budapest

9 8. SZíNDARAB 8.1. A GYIMESI VADVIRÁG NÉPSZÍNMŰ A Gyimesi vadvirág című három felvonásos népszínművet Géczi István budapesti színész, író írta, aki csaknem 20 évig vándorszínész társulatokkal járta az országot Erdélytől Felvidékig. A dráma egy igaz történeten alapszik, ami Gyimesbükkön történt meg az 1890-es években. Két legény egy lányba volt szerelmes, az egyik legény gazdag (Fábián), a másik meg szegény (Prezsmer) volt. A leány a szegény legényhez, Prezsmerhez ment férjhez. Boldogan éltek majdnem 10 évig, ameddig a Fábián felesége fel nem biztatta az urát, hogy egy búcsú alkalmával csókolja meg a Prezsmer feleségét. Fábián, részeg lévén, megcsókolta az asszonyt; Prezsmer haragjában baltát dobott Fábián felé, halálos sebet ejtve rajta. Prezsmer felesége ártatlan volt, de ő nem hitt az asszonynak, és elkergette. Az asszony bánatában, szégyenében ledobta magát a tarhavasi nagy kőszikláról és meghalt. Fábián haldoklott, de amikor tudomást szerzett az asszony haláláról, magához hívatja a papot, a jegyzőt és Prezsmert, s kezét a szent keresztre téve megesküszik, hogy az asszony ártatlan volt, utána ő is meghalt. Prezsmert 10 év börtönbüntetésre ítélik emberölésért, de mikor megtudta, hogy a felesége ártatlan volt, és ő nem lett a falu csúfja, büszkén tartottaa kezét a bilincs alá. Prezsmernek volt egy 10 éves lánykája, aki apa-anya nélkül maradt, Fábiánnak szintén egy 10 éves fia marad árván. Mivel addig a Gyimes völgyében gyilkosság nem történt, a hír szélvészként terjedt el az egész Magyarország területén. Géczi István a hír hallatára Gyimesbükkre jött, hogy tanulmányozza a gyimesi nép életét, hagyományait, lakodalmi szokásait és így nagy hozzáértéssel megírta a Gyimesi vadvirág című népszínművet, amely nagy sikert ért el.

10 9. RÉGEBB A LAKODALOM 9.1. LAKODALMAS MOZZANATOK A RÉGI IDŐKBŐL Két-három év ismerkedés után, miután egymást jól kiismerték az ifjak, lakodalomra határozzák el magukat. Egy szombat este a legény két jó embere (barátai) által kikéreti a lányt. A kikérés folyamata alatt, a fiatalok kinn maradnak, s ha a válasz kedvező, csak akkor mennek be a szülök áldását elfogadni. Az eljegyzés, a szülők beavatása későbbi, úribb szokásnak számított. Másnap a papnál kihirdetésüket kérik. Háromszori hirdetés után régi szokás szerint csütörtök napon esküdni mennek. A menyasszony néhány barátnője kíséretében, úgy a legény is. A legény felpántlikázott (szalagozott), felvirágzott kalappal nyáron és télen bunda sapkával jelenik meg az esküvőn. De a lány sem marad le a cicomázásával, színes koszorúval felékesíti a fejét. Az esküvő idején a menyasszony nem a mindennapokon hordott csángós öltözetbe jelenik meg, hanem hófehér rokolyába (szoknyába), mely fölött magyaros szabású nyúlprémes mellényt ölt magára, és hímzett fehér kesztyűbe. Ezt az öltözetet még csak egyszer veszi magára az életbe a menyaszszony, esküvő utáni vasárnap, mikor ünnepélyes módon megy a vőlegény, násznagy és gazda vezetése alatt a hazai menyasszony léhozatalara. Volt eset, aki ezt a menyasszonyi ruhát meg tudta őrizni, akár idős korában is ebbe a ruhába temették el. Ma már egyáltalán nincs ilyen. Mielőtt elindulnának a vőlegény házától, a gazda megtartja a vőlegény búcsúztatót. A meghívott fiatalság, legények valamint a fiatal házasok lóháton, a többiek szekéren vagy vesszőből font kocsi szekéren indulnak el a két vőfély közzé vett vőlegénnyel, de nem feledkeznek meg a kedvderítő muzsikus, gardanyosról, akiket a szekér saroglyába ültetik. Ekként érnek a násznagyhoz, aki őket, hogy jókedvvel legyenek, megvendégeli. A vőlegénynek költségei pótlására egy cifra varrottas inget a menyasszonynak, inghajjal (pendely) katrincát és egy szép bernyészt ajándékoz a násznagy. Végül innen

11 10. A CSÍK-GYIMESI VASÚTVONAL A történelmi Magyarországnak Trianon előtt mindössze öt vasúti határállomása volt. Egy Szerbiában Zimonynál, és négy Romániában: Orsován, Vöröstoronynál, Predealon és Gyimesbükkön. A többi határokon átkelő vasútvonal az Osztrák Örökös Tartományok felé vezettek. Az 1867-es osztrák magyar kiegyezést követően a magyar állam első rangú feladatának tekintette a Kárpát-medence infrastruktúrájának kiépítését. A vasútépítés a centrumtól a magyar állam határvidékei felé haladva több szakaszban valósult meg. A különböző régiók más-más időpontban jutottak vasút vonalhoz, és ez értelemszerűen kihatott az illető térség gazdasági és társadalmi fejlődésének ütemére. A vasút mindenütt a modernizáció egyik fontos tényezője volt, meghatározó módon alakította át az embernek térhez és időhöz való kapcsolatát. Átalakult a személy és áruforgalom dinamikája, a települések térszerkezete, a gazdasági kapcsolatok kiszámíthatóbbá váltak. A kiegyezést követő években, az erdélyi vasútépítés hőskorában ( ) kiépült az Első Erdélyi Vasút (Arad Gyulafehérvár fővonal és Piski Petrozsény szárnyvonal), illetve a Magyar Keleti Vasút (Nagyvárad Kolozsvár Székelykocsárd Tövis Segesvár Brassó fővonal, ebből kiágaztak a Székelykocsárd Marosvásárhely, Kiskapus Nagyszeben, Tövis Gyulafehérvár szárnyvonalak) hálózata. Székelyföld ekkor mindössze egy szárnyvonalat kapott: Székelykocsárdtól Marosvásárhelyig. A gazdasági fejlődés terén amúgy is elmaradt Székelyföld, vasút hiányában még inkább a történelmi Magyarország peremterületévé vált. A székelyföldi vasútépítés történetében a helyi érdekű vasútépítkezések jelentettek előrelépést. Székelyföldön négy, rendes nyomtávú helyi érdekű vasút épült. Ezek a következők: a Marosvásárhely- Szászrégen (1886), a Héjjasfalva Székelyudvarhely (1888), illetve a brassó-háromszéki helyi érdekű vasút (1891), amely Brassó-Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhely- Bereck vonalon haladt. A negyedik vasútvonal a Kis-Küküllő-völgyi helyi érdekű vasút, amely két szakaszban épült meg: Balázsfalva-Sóvárad (1898), majd Sóvárad-Parajd (1906). Számtalan terv született Csík vármegyének a

12 11. GAZDASÁGI ÉLET FAKITERMELÉS A népszaporulat szempontjából a kis telepek lassú növekedése vehető számba. A letelepedés folyamata a XVIII. században még lassú volt, a XIX. században azonban nagymértékben felgyorsult, a szaporulat megnőtt, így a XX. sz. elejére az itteni lakosság száma már hétezerre emelkedett, az utolsó negyven év alatt pedig megkétszereződött, pedig a közbeeső világháború is elég nagy veszteséget jelentett. Ez a szaporulat részben a múlt század végén a Gyimes völgyén keresztül Moldva felé megépített vasútvonal kereskedelmi jelentőségének is tulajdonítható. Ekkor indult meg nagy fűrészüzemek megindításával a gyimesi őserdők kiirtása. Ez a nagy kiterjedésű, de mégis csak legelőkből és kaszálókból álló föld már nem tudta a megszaporodott lakosságát eltartani, s így kivándorlással volt kénytelen segíteni a túlnépesedésen, s a velejáró bajokon. Számadatok: 1779 körül a Gyimes lakossága 550 fő körül lehetett, ben kb körül, 1867-ben 4848 fő, 1900-ban 8941 fő, 1910-ben fő, 1941-ben fő (ebből magyar 13485), 1985 körül fő. 1 A betelepülésre vonatkozó adatok a XVII. századtól nyomon követhetők. A lakosok a csíki községekből menekültek a zsellérség, a katonaság, az adó elől. Többen Moldvában telepedtek le, majd visszaszivárogtak, és alulról felfelé népesítették be a Tatros völgyét és a patakokat. A vasút átadásával jelentős változások észlelhetőek, a gyimesi lakosság életében. Rengeteg gazdag zsidó jelenik meg a vidéken, akik túlnyomó része a gazdag erdős területek miatt telepedtek be. Jelentősen megnövekedik a fakitermeléssel foglalkozók száma. A zsidó kereskedők nagy fakitermelő és fafeldolgozó telepeket működtettek. Tarhavas patakán egy Zenezi nevezetű 1 Vö. TANKÓ: 33.

13 12. A VALLÁSOS ÉLET ÉS ÜNNEPEINK KARÁCSONY Minden ünnepi készülődést és eseményt fölülmúl az a csodálatos várakozás, ami Jézus Krisztus születését előzi meg. Karácsony a megnyugvás, a meghitt szeretet, az ajándékozás felemelő érzésének legszebb családi megnyilvánulása. Az advent a gyimesieknek nem csak Krisztus-várás, hanem a már eljött üdvözítő üdvösségének bírása. Az adventi idő számukra a beteljesedés időszaka, ízelítő a mennyei boldogságból. Ez nyilvánul meg az adventi gyónásban, a Szállást keres a szent család ima hagyományának gyakorlásában és karácsony ünneplésében. Advent alatt tánctilalom, házasságkötés- és mulatságtilalom van. Az adventi szent időt Szent András, Szent Miklós, Szent Luca, Szeplőtelen fogantatás ünnepe, Szent Tamás napja és a szálláskeresés szokása teszi színessé. Szent András napján Gyimesfelsőlokon van búcsú. A csángó nép fő jellemvonása karácsony alapeszméje: a szeretet. Szereti szülőföldjét, családját, embertársait. Hazaszeretetéről tanúskodik szülőföldjéhez való ragaszkodása: ha az élet másfelé sodorja, ide mindig visszatér. Régen is elmentek Amerikáig is pénzt szerezni, de hazajöttek házat építeni. Nem féltek a nagycsaládtól. Istenre bízták sorsukat. Gyimesben a karácsony vigíliájának külön nevet adtak: karácsony szenvedéje. Ez az elnevezés fejezi ki igazi tartalmát s a nép együttérzését az egyházzal. Karácsony szenvedéjé-vel hág tetőfokára az adventi áhítat, az éjféli szentmisével. Eszünkbe juttatja azt a fáradságos utat, amit a Boldogságos Szűz Mária és Szent József megtett Betlehemig, a rideg környezetet, a barlangot, a barmokat, a kemény jászlat, s a mostohaságot, mellyel a világ kétezer éve fogadta Krisztust. Karácsony éjjelén a szentmisén pásztorjátékot adnak elő a fiatalok. Az utóbbi időben cigány csoportok is szerepeltek. A

14 13. KÖZÖSSÉGÜNKBEN MŰKÖDŐ IMACSOPORTOK AZ ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR, IMACSOPORTOK, IMAALKALMAK Az 1869-as években Fogarassy Mihály püspök a fejlődő egyházközségi élet felé fordul. Nagy jelentőséget tulajdonít a vallási társulatoknak, s a rózsafüzér társulatot külön is megáldja ben újraszervezték a Élő Rózsafüzér Egyletet. Megalapítója a Domokos-rend volt, 316 taggal és 20 vezetővel. Úgyszintén létezett a Szentkereszt hadsereg, amelynek 58 csoportja és 696 tagja volt ben György Lajos plébános idején községünkben három férfiakból álló rózsafüzércsoport is működött. Jó lenne, ha most is valaki újjászervezné a férfi rózsafüzér csoportot is október hónapjában az Élő Rózsafüzér társulatot újjászerveztük, illetve kiegészítettük a 15 személyű csoportokat, 20 személyű csoportra, hozzáfűzve a Világosság titkait. Az Élő Rózsafüzér csoport 20 tagból áll, ez alkot egy koszorút. Községünkben 32 csoport működik 640 taggal, ebből 16 csoport Gyimesben és 16 csoport Bükkben. Itt megemlíteném a legfiatalabb Hit, Remény, Szeretet rózsafüzér csoportot, Antal Mária Magdolna vezetésével ez dicséretre méltó, mert a tagok mind fiatal házasok. Egy iskolás csoport is bejegyeztette magát 2008 februárjában. Az őszi Rózsafüzér Királynője ünnepe alkalmával tartott találkozón egy férfi csoport is bejelentette magát ben Gyimesben egy diákcsoport is beindult Görbe Erzsébet hitoktató vezetésével. A titokcsere több formában történik, mivel községünk eléggé szétszórt és nagyok a távolságok. Van, aki a hónap első vasárnapján szentmise után cseréli, mások valahol összegyűlnek, vagy a koszorúvezető házához viszik a titkot. Most is szokás a titokcserénél valamennyi pénzt adományozni, amit időközönként a plébánosnak átadnak. Ezekből liturgikus ruhákat vettünk: fekete palástot, ministráns ingeket, készíttettünk. A rózsafüzér társulat zászlóit kicseréltettük, egy gyimesbükki zászlót készítettünk: egyik oldalán a nagytemplom, másik oldalt a csángó öltözetű menyasszonyi ruhát utánzó Szűzanya képe látható. Szőnyegeket vásárol-

A BUKOVINAI SZÉKELYSÉG TEGNAP ÉS MA

A BUKOVINAI SZÉKELYSÉG TEGNAP ÉS MA Sebestyén Ádám A BUKOVINAI SZÉKELYSÉG TEGNAP ÉS MA A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkig címû könyv átdolgozott és kibõvített kiadása Lektorok: Dr. Andrásfalvy Bertalan

Részletesebben

A moldvai csángó magyarok

A moldvai csángó magyarok A moldvai csángó magyarok Ferenczi Enikő Woollahra, NSW, Ausztrália 1. Bukovinai bujdosóének, Ószékely népballadák, 263. old b) Bukovina, mit vétettem - Bukovina, mit vétettem, Hogy én benned nem élhettem?

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004 1 SZAKDOLGOZAT Készítette: Lajkó Zoltánné Debrecen, 2004 2 KATOLIKUS ÜNNEPI SZOKÁSOK SZAJOLBAN Témavezető: Dr. Bartha Elek Tanszékvezető Készítette: Lajkó Zoltánné Debreceni Egyetem Néprajz- és honismeret

Részletesebben

Határkerülés a Szentföldön (Nyárádremete, 2008)

Határkerülés a Szentföldön (Nyárádremete, 2008) K i s m a g y a r n é p r a j z d i á k o k n a k 1753: minden Embernek aki tiszta vizet akar inya a kut főre kel menni s onnan merithet [Illyefva, Hsz]. 2009 Tavasz - Tél V. évfolyam 1-2. (9-10.) szám

Részletesebben

A pluralitás vonzáskörében

A pluralitás vonzáskörében Jakab Attila A pluralitás vonzáskörében Csíkszereda történelmi, társadalmi és vallási mikroszociográfiája Mûhelytanulmány 13. Jakab Attila A pluralitás vonzáskörében Csíkszereda történelmi, társadalmi

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek . Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 5. szám, 2011. Minden Minden Ez az ünnepkör minden hívő számára ismert fogalom, de hogy

Részletesebben

CSÍKRÁKOS MONOGRÁFIÁJA

CSÍKRÁKOS MONOGRÁFIÁJA Azoknak, akiket az élet vihara elsodort szülőföldjükről, de szívükben hűek maradtak a néphez és földhöz, ahonnan vétettek. CSÍKRÁKOS MONOGRÁFIÁJA Írta: Császár László, tanár 1957, március Szerkesztette,

Részletesebben

Köszöntő. Arany László múlt századi költő és műfordító örökérvényű verssoraival motiválva köszöntjük valamennyi olvasónkat:

Köszöntő. Arany László múlt századi költő és műfordító örökérvényű verssoraival motiválva köszöntjük valamennyi olvasónkat: Köszöntő Mikor kimondjuk a két szót: Péteri község, mennyi minden juthat eszünkbe. Szülőfalunk és lakóhelyünk, ahol ma több, mint kétezren élünk. Sokunknak a legkedvesebb táj, az élet kezdete és vége,

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL 2 Negyven éve pap

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A bukovinai székelyek kálváriája (letelepítése a Völgységben) főiskolai hallgató tanító. Szekszárd 2008.

SZAKDOLGOZAT. A bukovinai székelyek kálváriája (letelepítése a Völgységben) főiskolai hallgató tanító. Szekszárd 2008. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Illyés Gyula Főiskolai Kar SZAKDOLGOZAT A bukovinai székelyek kálváriája (letelepítése a Völgységben) Konzulens: Dr. Kolontári Attila Készítette: Lovász Lóránd főiskolai hallgató

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel

VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel MÁRTON ÁRON ERDÉLYI PÜSPÖK ÉLETE ÉS ESZMÉI TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY XX. SZÁZAD INTÉZET BUDAPEST 2002 A kötet a Teleki László Alapítvány és a XX.

Részletesebben

2009. ADVENT. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2009. ADVENT. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XIII. évfolyam 1. szám 2009. ADVENT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

Istentől áldott, új esztendőt!

Istentől áldott, új esztendőt! A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 210 Ft XXI. évfolyam 1. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2014. január Istentől áldott, új esztendőt! Várfi András polgármester újévi köszöntője

Részletesebben

2Sóvidék. Szováta K. Szováta Közművelődési Folyóirata. i. évfolyam 2. szám 2009. november

2Sóvidék. Szováta K. Szováta Közművelődési Folyóirata. i. évfolyam 2. szám 2009. november 2Sóvidék Szováta Közművelődési Folyóirata Szováta K i. évfolyam 2. szám 2009. november Tartalomjegyzék A szerkesztőség a Bernády Közművelődési Egylet tagja. Főszerkesztő: Szolláth Hunor Főszerkesztő-helyettes:

Részletesebben

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia Meghalt Habsburg Ottó Igazi európai, katolikus keresztény, odaadó családapa 3. oldal A család és a társadalom A család az emberséggel adott érték, lehetőség, kincs 4. oldal Vezércikk Az evangéliumi úton

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Pogány-havas kistérség GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Helyzetfeltárás

Pogány-havas kistérség GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Helyzetfeltárás Pogány-havas kistérség GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Helyzetfeltárás Készítette: Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Kht. Esztergom 2007 2008. Készítették: Ocskay Gyula projektvezető

Részletesebben

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY Barabás Dóra Székelyudvarhely Babeș-Bolyai Tudományegyetem Régészet, I. év 2014 0 Székelyudvarhelyi tábla Segesvár irányából, háttérben a Jézus

Részletesebben

A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele

A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele - XXX. évfolyam, 4. szám 2008. advent A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele Mit jelent advent? Advent a Karácsonyra való felkészülés időszaka. Általában négy hét, amikor a legkisebbektől a legnagyobbakig

Részletesebben

nádi Suttogó SzépVíz KözSéG HAVilApjA

nádi Suttogó SzépVíz KözSéG HAVilApjA nádi Suttogó SzépVíz KözSéG HAVilApjA i. évfolyam, 4. SzáM, 2011. június Mária Út Szépvíz község határában Fotó: Molnár Sándor A csíkszentmiklósi fiatalok a Mária út jelzőtábláinak festése közben A Mária

Részletesebben

szent örömbe boruljon! Szerencse, tiszta fény Húsvét Szent Ünnepén öröm nélkül ne hagyjon!

szent örömbe boruljon! Szerencse, tiszta fény Húsvét Szent Ünnepén öröm nélkül ne hagyjon! XX. évfolyam 1. szám 2013. március Az emberiség eddigi története, ahogyan ismerjük, nem más, mint az emberiség egyre nagyobb és nagyobb összefogásra való törekvése. Ez az egység különböző eszközökkel valósul

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

2009. Szent István X. évf. 2. szám (37) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

2009. Szent István X. évf. 2. szám (37) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja www.communio.hu/luxchristi 2009. Szent István X. évf. 2. szám (37) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Örvendj, magyar hon, jó anya, fiad dicséretét dalold, zengjen dicséneked szava

Részletesebben

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007)

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007) TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK I évfolyam 3 szám (2007) Ópusztaszeri harangszentelés székelyföldi résztvevőkkel A nándorfehérvári győzelem 551 évfordulója alkalmával, 2007 július 22-én Ópusztaszeren,

Részletesebben

AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2013. 11. 03. - XXIII. ÉVF. 5. SZ.

AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2013. 11. 03. - XXIII. ÉVF. 5. SZ. AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2013. 11. 03. - XXIII. ÉVF. 5. SZ. Halottak napja kapcsán talán aktuális arról a jelenségről beszélni, mely, bár mindenkit utolér, mégis

Részletesebben

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9)

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) HÚSVÉT 2014. 1 Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) Ezzel a mottóval fogalmazta meg Ferenc pápa nagyböjti üzenetét. És valóban Szent Pál apostol szavai megelevenedtek előttünk

Részletesebben

Részletek a hosszúhetényi plébánia történetéből

Részletek a hosszúhetényi plébánia történetéből Magyar Zsolt Részletek a hosszúhetényi plébánia történetéből Hosszúhetényi Honismereti Füzetek 5. 2005. Lektorálták: Dr. Andrásfalvi Bertalan Dr. Varga László Kiadja: Nemes János Általános Művelődési Központ,

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben