N É H Á N Y R E F O R M K O R I ŰJ SZERZEM É N Y Ü N K

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N É H Á N Y R E F O R M K O R I ŰJ SZERZEM É N Y Ü N K"

Átírás

1 N É H Á N Y R E F O R M K O R I ŰJ SZERZEM É N Y Ü N K Új Magyar Képtárunk állandó kiállításán az első négy teremben nemzeti művészetünk kezdeteit, reformkori festészetünk értékeit mutatjuk be. Itt azonban csak kis hányada látható a XIX. század első feléből származó festményeinknek, múltszázadi tanulmány i gyűjteményünkbe lépve ismerhetjük meg jobban és sokrétűbben festészetünk e hőskorát. A kutató a neves művészek mellett alig ismert, jóformán a feledés homályába merült múltszázad eleji mestereink munkáit tanulmányozhatja, és a reformkori festészet legjelentősebb műfaján, az arcképen kívül, a tájkép, az életkép ábrázolását, sőt a történelmi festészet első zsengéit is megtalálhatja. Ez a gazdag és változatos gyűjtemény hű képet ad reformkori képzőművészetünk legizmosabb ágáról, festészetünkről. Nemcsak egy-egy már a saját korában is neves, elismert tehetség művészi kibontakozását szemlélteti jól anyagunk id. Marko Károly, Brocky Károly, Barabás Miklós fejlődését, hanem sok szürkévé fakult névről is letörölhetjük több, mint egy évszázad porát. Ezeknek a névszerint alig ismert festőknek szerepe nem korszakalkotó ugyan, de működésük a nagy együttesben mint az épületekben az egyes téglák nélkülözhetetlen; szervesen illoszkednok abba a munkába, mellyel nemzeti képzőművészetünk alapját a XIX. század elején lerakták. A Magyar Nemzeti Galériában reformkori anyagunk további gyűjtését is egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük, habár ezen a téren korántsem kell olyan nagy hiányokat pótolnunk, mint például a XX. század, főleg a két háború közötti idő festészetének bemutatásában. Ha egy magángyűjtő fölajánlásában, vagy ha a szerény műtárgypiacon egy-egy gyűjteményünkbe illő reformkori festmény felbukkan, igyekszünk megvásárolni, gondolva arra, hogy nemzeti festészetünk kezdeti korát a legapróbb részletekig híven ki kell egészítenünk. Néhány ilyen új szerzeményünket amelyekkel reformkori anyagunk Nemzeti Galériánk megalakulása óta gyarapodott szándékozón) most bemutatni és a hozzájuk fűződő adatokat röviden ismertetni ny^arán Lándor Tivadar gyűjteményéből szép, de restaurálásra szoruló reformkori portrét vásároltunk meg, amely Kováts Jánost, a bőkezűségéről és nemes adományairól ismert egri származású irodalomtörténészt és nyelvészt ábrázolja. A képet a Lándor-család évtizedek óta, mint Miklóssy József múltszázad eleji görögkatolikus ikonfestő legsikerültebb arcképét tartotta számon. Gyűjteményünkbe is, mint Miklóssy művét vezettük be, minthogy restaurálásra azonnal nem kerülhetett sor, a kép szignatűráját, így megsötétedett, állapotában a leltározáskor csak alig kivehetően J. M. monogrammként és 1820-as évszámban sejtettük. A családi hagyományon kívül, Miklóssy József nevének kezdőbetűit vélve a J. M.-ben, az is megerősítette szerzőségét, hogy az újjárendezett Egri Képtárban Kováts Jánosnak igen életteli, jó kvalitású, hasonló arcképét ismerjük tőle 1824-ből; és hogy a Magyar Történelmi Képcsarnok is őriz egy Miklóssy arcképet Kováts Jánosról 1832-ből, amely az egritől csak részleteiben tér el. Új szerzeményünk gondosabb tanulmányozása, ós elsősorban a festmény letisztítása folytán előtűnt jelzés alapján megállapítottam, hogy a festmény Hesz János Mihály egri festő munkája, A restaurálás következtében a festménye szignatúrájában a J. M. kezdőbetűkön és az 1820-as évszámon kívül a következő név és szöveg vált olvashatóvá:,,j. M. Hess Agriensis pinx 1820." 1 (38. kép.) Hesz János Mihályt ( után) irodalmunk elsősorban, mint oltárképfestőt tartja számon. Az Egerből Bécsbe került művész számos hazai és osztrák templom oltárképét festette: Szamosújváron, Egerben, Esztergomban, Agárdon, Nagycenken, Bécsben, Salzburgban stb. Új Magyar Képtárunk mindössze egy művét őrizte eddig, Szent Család szentekkel című kisméretű vallásos kompozícióját 1813-ból, amelynek jelzése a névaláírás betűformáiban is megegyezik új szerzeményünkével. Hesz Jánostól csak két arcképet ismerünk a Magyar Történeti Képcsarnokban: Fusz János zeneszerző képmását ből és Károlyi József pasztell portréját. Az irodalom még ezeken kívül két arcképét jegyezte fel a múlt századi neves közgazdászról és műgyűjtőről Ózdi Sturmann Márton-ról és feleségéről, Sembery Anna Máriáról 1795-ből. Kováts Jánost ábrázoló festményéről azonban nem történt említés. Hesz Kováts Jánost markánsarcu, nyílt tekintetű, tömpeorrú, borotvált, energikus, megnyerő, javakorabeli férfinek ábrázolja. Barna sujtásos magyar ruhában a századeleji divat szerint fehér ny T akfodorral, álló prémgalléros mentében, melyen piros szalagon I. Ferenctől kapott kitüntetése függ: Franciscus Imperator Austriae" felirattal és I. Ferenc arcképével. Derekán szép markolatú, finom ötvösmunkájú kard. Jobbjában kékesszürke fedelű Montesquieu kötetet tart, baljával márványasztalra támaszkodik, melyen egymás mellett három könyv látható alighanem az ábrázolt legkedvesebb olvasmányai Biblia Sacra, Corpus Juris és Cicero.

2 A festmény a századeleji klasszicista portréfestészet jegyében fogant, Hesz János még a XVIII. század végén kezdte meg Bécsben tanulmányait, Hubert Maurer akadémiai tanár növendékeként ben az Akadémián díjat is nyert, klasszikus tárgyú és megjolonítésű művéért, Priámus elkéri Achillestől Hector holttestét. A Tudományos Gyűjtemény is képei akadémiai klasszikaságát" emeli ki. 2 Későbbi vallásos témájú festményein és nagyméretű oltárképeiben az olasz manierizmus hatása érezhető. Kazinczy Ferenc megjegyzi levelében az esztergomi oltárképről írottakban, hogy Heszre,,az olasz iskola hősein kívül az erővel eltölt Rubens hatott". 3 Ezen az egészen más témájú művén, Kováts János portréján akár az olasz iskola, akár Rubens hatását túlzás volna keresni. Kétségtelenül egy jeles, a XVIII XIX. század fordulóján élő művész jól jellemzett, nyugodt megfogalmazású alkotása, melyben a klasszikus hűvösségen átdereng az ábrázolt iránti elismerése, rokonszenve. Fusz János arcképén, mely egy évvel korábbi Kováts Jánosénál, szintén az életteli megjelenítés ragad meg és a művésznek kitűnő emberábrázoló készségét érezteti. Sokkal puhább modellálású Károlyi József arcképe, melynek keletkozési idejét nem tudjuk, lehet, hogy későbbi munkája, de ez a lágyság a pasztelltochnikának is betudható. Ha összehasonlítjuk gyűjteményünkben és a Történeti Képcsarnokban látott Hesz képeket, a részletekben egyező megoldásokat találhatunk. Például a Képtárunkban levő Szent Család hátterét ugyanúgy függönyszerűen jobboldalra kötött zöld drapériával zárja le, mint a két évvel később festett Kováts János portrén. Ez az új szerzeményünk több szempontból is figyelemre méltó. Elsősorban örvendetes, hogy Hesz János Mihálynak eddig ismeretlen arcképe került múzeumunkba, és hogy e mesternek, akinek úgyis kevéssé ismerjük arcképfestői tevékenységét, ezzel az arcképpel is bővült oeuvreje. Másrészt figyelemre méltó az a kultúrtörténeti szempontból érdekes körülmény, amely Hesz János Mihály ós Kováts János kapcsolatára világít, a századeleji Bécsben élő magyarok egymásközötti viszonyára. Nemzeti képzőművészetünk megújhodása idejére ez is jellemző adalék. Kováts János ( ) előbb magyar főúri családoknál nevelő, majd I. Ferenc meghívására a bécsi udvarban a magyar nyelv ós irodalom tanítója volt. Jótékony célokra rengeteget áldozott, többek között az egri kórházra és szegények intézetére hagyta vagyonát, alapítványt tett az egri bölcselet és jogtudományi hallgatók részére, az eperjesi görögkatolikus egyház könyvtárát 1200 váltó ós 5000 pengő forint alapítvánnyal létesítette. A Magyar Tudományos Akadémia alaptőkéjéhez is 1000 forinttal járult hozzá. Áldozatkészségét avval a néhány sorral jellemezhetjük legjobban, mely Egerben levő portréján az oszlopra írva így olvasható: Szép meghalni Hazáin! érted: vagyis élni sokáig, hasznos Tettekkel, holtig adózni neked." 4 A szintén egri születésű Hesz csak négy évvel volt fiatalabb Kováts Jánosnál. Feltehető, hogy már gyermekkorukban Egerben ismerték egymást, de ha csupán Bécsben találkoztak is, bizonyára omlegették közös szülővárosukat, melyet mindketten szerettek. Hesz a neve mellett szinte állandó jelzőként használta az Agriensis megjelölést. Prof. Hesz Mihály, Egri fi, ki velem mindig magyarul szólla" írja Kazinczy is 1816-ban egyik levelében. Szülővárosa iránti érzését adományaival Kováts is ugyancsak megmutatta. Az Egri Képtárban levő már említett képmásának a hátlapjára a következő ajánló szöveget íratta: Érsek Eger Városa Nemes Tanátsának Érdemes Közönségének, Kedves Hazánkfiainak Örök Emlékezetül Képemet Életemnek 68-ik esztendejében, születésem napján, augusztus 25-én, 1832-dikben kedveskedem. Kováts János mp. Austriának Fő Városából, Bétsből." Feltehető az is, hogy Kováts és Hesz között szó került Hesz Jánosnak arról a tervezetéről, amelyet 1820-ban, a portréfestésóvel egy esztendőben, terjesztett be a nádornak, ahol Magyar Képzőművészeti Akadémia felállítását szorgalmazza. 5 Hesz e nemzeti közművelődést elősegítő tervéhez a bécsi és prágai akadémiákat veszi példaképnek. Azt reméli, hogy a mágnásokat és gazdag polgárokat alapítványok tevésére serkenti, az államot pedig arra, hogy Pesten vagy Budán az intézet céljára épületet adjon. Hesz szívesen vállalta volna a főiskola vezetését is, bár neki, mint a nádorhoz intézett felterjesztésében írja, Bécsbon gazdag jövedelme van, mégis előbbre helyezné azt a kitüntető feladatot, hogy a művészet terén hazájának szolgáljon. Sajnos a Képzőművészeti Akadémia létesítésének terve nem keltett kellő visszhangot. Valószínű, hogy Kováts, a bőkezű mecénás, jó magyar hazafi támogatta Hesznek ezt a tervét. He.3z János Mihály csak ritkán jött látogatóba Magyarországra, élete végéig Bécsben élt, de otthona a magyar ifjak előtt mindig nyitva állt. A múlt század elején Bécsben tanuló festők gyakran felkeresték, sőt néhányan egyideig tanítványai is voltak: Balkay Pál, Nagy Sámuel, Kiss Sámuel, Marczinkay Elek, Wándza Mihály. Az irodalom Miklóssy József nevét nem említi tanítványai között, de éppen Kováts János portréjának alapján tételezhetjük fel, hogy Hesz Miklóssy val is érintkezett. Miklóssy ( ) a szlovinkai születésű szegény parasztfiúból lett krasznibródi bazilita barát, mint a görögkatolikus egyház kántora került Bécsbe 1814-ben. 6 Hivatali teendői mellett az Akadémiára is beiratkozott. Akadémiai oklevelét 1823-ból ismerjük. Tehát mikor egy évvel tanulmányai befejezése után Kováts János arcképét festi, még pályája kezdetén álló festő. Elképzelhető, hogy segítségül veszi Hesz János útmutatásait, aki akkor már ismert, köztiszteletben álló művész, a bécsi Mérnöki Akadémia rajztanára volt. Miklóssy ábrázolása a főalak beállításában és a háttér megfestésében tér el Hesz művé-

3 tői. Míg Hesz festményén ez semleges, addig Miklóssy én Eger város látképe látható. A festmény egész megoldásában méltóságteljesebb, reprezentatívabb Hesz művénél. A jobboldalon levő Minerva szobor, a városképi háttér valószínűen a megrendelő elképzelése. Kováts az arcképét Hesszel alighanem saját részére festtette, viszont Miklóssy festményei Eger városának, Eperjes Könyvtárának és a Nemzeti Múzeumnak készültek. Hesz János Mihály ez új szerzeménye reformkori festészetünk legkorábbi időszakából igen számottevő alkotás és kétségtelenül gazdagodása gyűjteményünknek. * Reformkori új szerzeményeink bemutatásában a festmények keletkezési idejét véve alapul időrendi sorrendben Marastoni Jakab ( ) Házaspár című képo következik 7 (39. kép). A velencei származású neves mester rövid bécsi, majd három évi pozsonyi tartózkodását követően, pesti letelepedése után 1838-ban festette ezt a kettős portrét. Marastoni 1836-ban költözik Pestre, már ismerik nevét Pozsonyban és Pest-Budán is. A pozsonyi diétán sok magyar főúrról készít arcképet és alig tölt rövid időt Pesten, itt is számos megrendeléssel bízzák meg, részben a nemesek, részben a tehetősebb polgárok köréből ból több arcképét ismerjük, melyek közül a Nemzeti Galériánk tulajdonában van Szapáry grófnő képe három gyermekével (kisméretű változatban) 1837-ből, és Numvári Werther Frigyes vadászruhás képmása 1838-ból. Új szerzeményünkről irodalmunk nem tesz említést, sem Marastoni monográfusa, sem a Marastoni család leszármazottai nem ismerik. 8 Új képünk pesti polgár-házaspárt ábrázol, a hagyomány szerint gazdag papírkereskedőt. 9 A vörös selyem empire kereveten félszeg merevséggel ül egymás mellett a fiatal pár. A sima, fekete hajú, pávakék selyemruhás nő derekához ugyanolyan törökös mintájú kendő simul, mint amilyent Marastoni későbbi, híressé vált Görög nő című festményéről jól ismerünk. A hölgy jobbját a körszakállas, hosszúkás arcú, barna ruhás férfi kedves ügyetlenséggel tartja. A kép hátterét a kor divatjának megfelelően, a Szapáry - nét ábrázoló kép hátteréhoz hasonlóan, dús zöld bársonyfüggöny zárja le. Jelzése jobbra lent olvasható:,,j. Marastoni. pinx, 1838." A festmény a kissé merevvé vált klasszicista irányt felváltó biedermeier jellegzetes alkotása. Marastoni a híres velencei és római akadémiákon tanulta a divatos arcképfestési modort, miképpen kell beállítani a modellt, hogy az alakok finom tartásúak, modellálásukkal tetszetősek legyenek. Nagy technikai készsége, részletező aprólékossága párosult a színek összehangolásának érzékletességével. Olasz voltának és a velencei koloristákon való iskolázottságának legfőbb jellegzetessége ez: a színnek, mind domináns elemnek szerepeltetése. A festmény anyagszerű kidolgozását illetően sem találhatunk kívánni valót a képen. Marastoni korai művei között figyelemre méltó hely illeti meg. A magyar földben meggyökeresedett olasz festő nevét elsősorban az első Magyar Festészeti Akadémia létesítésével írta be művészetünk történetébe, lelkes és fáradhatatlan pedagógiai munkásságának hatását most kerek száz évvel halála után már tárgyilagosan lemérhetjük. Reformkori művészeti életünkben betöltött fontos szerepéről és mint Lötz Károly, Than Mór, Zichy Mihály első mesterének, a NIX. század második felében virágba borult festészetünknek is egyik előkészítőjéről kell megemlékeznünk. * A fiatalon meghalt Tikos Albert ( ) Fürdő előtt című 1839-ben festett műve szintén értékes új szerzeményünk 10 (III. színes tábla). Evvel a festménnyel együtt mindössze négy művének hollétéről tudunk. Múzeumunkban eddig csak egy képe képviselte, állandó kiállításunk egyik bensőséges témájú, vonzó darabja, a Gyermekét tápláló anya, melyet római tanulmányútján 1842-ben festett. A kép a Pesti Műegylet egyik legkorábbi kiállításán is szerepolt. A Magyar Történeti Képcsarnok őrzi még Tikosnak két önarcképét, melyek közül valószínűleg csak egyik a festő képmása. Ezen a négy festményen kívül még az irodalomból ismerjük néhány életképét és több arcképét a 40-es évek elejéről. Tikosnak a Fürdő előtt legkorábbi ismert műve. Huszonnégy éves korában festette. Művészete a bécsi biedermeier légkörében fejlődött ben került a császárvárosba, ahol több más magyar ifjúval, Friedrich von Amerling tanítványa. Amerling művészete korának számos festőjét magával ragadta, festészetének főbb jellemvonásai: a szépség szolgálata, a rajz virtuóz biztonsága, a kifejezés melegsége, a színezés harmóniája mind olyan értékek, amelyek méltán állítják az osztrák biedermeier vezető mesterei közé. A zöld vízparton, sötét barlangnyílás előtt, profilban ábrázolt, finom arcélű, elmerengve ülő fiatal nőt szinte klasszikus szoborszerűségében ábrázolja Tikos. Sima, hátul kontyba fésült barna haján élénk kék háló, jobb válláról leengedett fehér köntöse lágyvonalú hátát és vállát keretezi s a lecsüngő piros lepel meleg reflexeket sugároz. Mesterkéletlen szendeség, kellemes báj teszi vonzóvá a finom női alakot. A kép jelzése balra lent a levelek közt: A. Tikos 839." A lecsúsztatott ingvállal kiemelt női test szoborszerű szépsége elég gyakori a biedermeier ábrázolásban. Az elsősorban arcképfestő Amerling oeuvre-jében is ismerünk hasonló beállítást: Szemérmes Zsuzsanna című 1837-ben festett képén, melyet feltehetően Tikos is ismert, hiszen abban az időben járt Amerlinghez. A kép kellemes vonalritmusával hathatott Tikosra, színbeli és tónusbeli össze-

4 hasonlítását azonban nincs módunk megtenni, mert Amerling képét csak reprodukciókból ismerjük. 11 Hasonló összevetés kínálkozik a hányatott sorsú kortárs, Borsos József Biedermeier női arckép című festményével, melyen a beállítás hasonlóságán kívül a modellálás finomságai ia a közös osztrák mesterre emlékeztetnek. 12 Az analógiák további felsorolását mellőzve is nyilvánvaló, hogy Tikosnak a Fürdő előtt című képe a bécsi és a magyar biedermeier festészet rokonságára utal. A festmény az egyrészt bécsi iskolán nevelkedett reformkori festészetünk egyik jellegzetes szép emléke. Weber Henrik ( ) három friss itáliai feljegyzése, népviseletben ábrázolt olasz nők alakjai zárják a sort reformkori új szerzeményeink közlésében. 13 ( kép.) Weber Henrik életművéből már eddig is szép számmal őrzünk anyagunkban olyan főműveit, mint sógorának, Mosonyi Mihály zeneszerzőnek és feleségének kettős arcképét, mint a németajkú tipikus Pesti polgár portréját, s történelmi képei közül Salamon király a börtönben címűt. Korai festményeiből azonban aránylag kevés van Galériánkban. Az 1845-ben Velencében festett Önarckép-e, s ugyanonnan való Tanulmány feje. Olaszországi tanulmányútján, vagy annak emlékeiből készült Nápolyi nő és Romagnai asszony képeihez kapcsolódik e három új szerzeményünk. Az olasz népviselet gazdagságát, az öltözetben a tüzes színek kedvelését és a fejdíszek változatos szépségét három képünk is bizonyítja. Fiatal nő kerítéshez támaszkodva ül, ruhája piros selyem, ezüst csipkével szegélyezve, érdekes, lapos, fehér fejdísze fehér szalagokkal díszített. A kerítés mellett üde zöld repkény fut a ház falán, mely hangulatosabbá teszi a beállítást. A másik fiatal nő távolba tekintő merengő megjelenítése a délszaki agavéval és élénk piros szoknyájának dús redőzésével festői hatású. A harmadik képen a fáradtan maga elé néző idős pórnő megfestésében a sárga-zöld szalagdíszes kötény piros-fehér hímzéssel élénkül. A modellek ábrázolásában egyszerűség, kedves keresetlenség nyilvánul. A kellemes, közvetlen művek jelentőségét az adja, hogy Weber fejlődésére nagyhatású első itáliai útjához kapcsolódnak között járt először Olaszországban, Velence, Firenze, Róma, Nápoly főbb állomásokkal. 14 E festményei ezidőben, vagy közvetlenül hazaérkezése után készültek. Olasz népi alakok ábrázolását a legkülönbözőbb beállításokban ismerjük a század elejéről. Például Kováts Mihály ecsetje alól 1841-bon egész sorozata került ki a friss akvarelleknek, Nápoly, Róma, Sorrento vidékén élő festői népviseleti! parasztnők alakjaival. Idősebb Marko Károly rajzaiban, Brocky Károly és Barabás Miklós vízfestményeiben is fellelhetünk különböző népviselet ábrázolásokat. De nemcsak a magyar művészetben találjuk meg Weber festményeinek előképeit, hanem a nagy francia művész Camille Corot is itáliai tartózkodása alatt gyakran festette a népet. Az Olasz nő korsóval ( ), Heverésző fiatal olasz parasztfiú ( ) - megragadóan szép, egyszerű megjelenítésükben is dús festőiségű alkotások. Bodnár Éva

5 JEGYZETEK Hesz János Mihály: Kováts János képmása, o. v., 91,5x75 cm. Ltsz.: T. J. M. Hess Agriensis pinx Vétel: özv. Lándor Tivadarnétól. Vételár: 2200, Ft. Restaurálta: Révay Kálmánné. Kruchten József: A Honnyi művészek' Esmértetése. Tudományos gyűjtemény, IV. sz és XII. sz Í. Kazinczy Ferenc levelezése. VII. 425, 591. XIV. 178, 532. Bodnár Czobor: Az Egri Képtár vezetője és katalógusa, Bp old., XVIII. tábla. Hesz János Mihály tervezete 1820-ban Magyar Képzőművészet Akadémia {elállítása iránt. Ismerteti Ernst Lajos. Bp Beszkid Miklós: Egy elfelejtett képírónk. Művészet. XIII. évf old. Marastoni Jakab: Házaspár, o. v., 127x103,5 cm. Ltsz.: T. Jelezve jobbra lent.: J. Marastoni pinx Vétel: A Bizományi Áruház Vállalat útján Korda Józseftől. Vételár: 3540 Ft. Restaurálta: Révay Kálmánné. 8 Péter Kornélia: Marastoni Jakab. Budapest, Korda Józsefné Bp. szíves szóbeli közlése alapján. "Tikos Albert: Fürdő előtt, o. v., 114x99 cm. Ltsz.: T. Jelezve balra lent,: A. Tikos 839. Vétel a Bizományi Áruház Vállalat I. Művészeti Aukcióján, Vételár: 2200 Ft." Restaurálta: Vasadi Hermann. 11 Günther Probszt: Friedrich von Amerling. Wien, repr. 11! Borsos József: Biedermeier női arckép. O. v., 92,7x71,5 cm. Jn. 13 Weber Henrik: Olasz nő (ülő) O. k., 33x 25,5 cm. Ltsz.: T. Jelezve balra lent: H. Weber. Weber Henrik: Olasz nő (álló) o. v., 30x18,5 cm. Ltsz.: T. Jelezve jobbra fent: H. Weber. Weber Henrik: Idős olasz nő. O. k., 30x 20 cm. Ltsz.: T. Jelezve balra lent: H. W. Vétel: Fáy (Wertheimer) Károly gyűjteményéből. A három festmény vételára 7000 Ft. 14 Koday Ernő: Weber Henrik. Bp

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2012. december 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Gerick, Joseph (Gerik József), id. (pozsonyi ötvös, 18. század

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Kós Károly 21. századi tükre Egy illusztrált, magyar kiadású szakkönyv bemutatása Készítette: Dróth Júlia Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő I. évfolyam Budapest, 2007.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Budapest látványossága, a Vigadó

Budapest látványossága, a Vigadó Budapest látványossága, a Vigadó I. Pályamunkánk témájaként Budapest látványossága, a Vigadó bemutatását választottuk. Ismertetésének eszközéül ez a dokumentum és a melléklete, egy általunk létrehozott

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.29.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának történelmi zászlóiról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Könyvtárosképzés Németországban.*

Könyvtárosképzés Németországban.* KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Könyvtárosképzés Németországban.* A könyvtári alkalmazottaknak Németországban három csoportjuk van: felső, középső és alsófokú, a mi fogalmazásunk szerint tudományos tisztviselő, segédszemélyzet

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 Turcsányi Antal festőművész 2014 Benedek Elek meseillusztráció I. 16x22 cm papír, ceruza Turcsányi Antal festőművézs 2014 Benedek Elek

Részletesebben

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Könyvárveréseken vagy antikváriumok kirakatában egyre ritkábban tűnik fel az őskori, ókori és középkori

Részletesebben

A nap részletes programjáról tájékozódjon honlapunkon:

A nap részletes programjáról tájékozódjon honlapunkon: Köszöntő: Kedves Barátunk! Különleges eseményre invitáljuk Önt 2012. december 14-ére az Országos Idegennyelvű Könyvtárba! Ezen a napon, 16-tól 20 óráig Legyen ünnep! című programsorozatunk keretében a

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. április 8-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. április 8-i ülés KJB / 2013.04.08. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2013. április 8-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2013.04.08. Vízparti város (Traui tájkép

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés KJB / 2015.06.01. Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.06.01. 1. Kramer, Samuel Theophilus: Huszár József és felesége,

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2011. január 19-i ülés 1. A KJB 2010. éve KJB / 2009.02.05. A KJB 11 ülést tartott (2007: 11 ülés; 2008: 10 ülés, 2009: 10) A KJB összesen 75 napirendi pontot tárgyalt (2007:

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2006. (X. 16.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2006. (X. 16.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2006. (X. 16.) MNB rendelete az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK RÁKÓCZI-HÁZ 3530 Miskolc, Rákóczi u. 2. Tel.: 46/ 500-680 E-mail: miskolcigaleria@gmail.com www.miskolcigaleria.hu Nyitva

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2012. április 11-i ülés Az ülés napirendje 1. Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 Budapest, 1898): Eötvös József és Trefort Ágoston portréja, 1844. Papír, ceruza, akvarell,

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. A gazdasági tevékenység lényege és területei. A kereskedelem feladatai és formái. A kereskedelem szerepe és kapcsolatrendszere a nemzetgazdaságban. 2. A piac fogalma.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.10.05. Kulturális Javak Bizottsága 2015. október 5-i ülés Az ülés napirendje 1/2 KJB / 2015.10.05. 1) Ferenczy Károly (Bécs, 1862 Budapest, 1917): Virágok parasztkorsóban, 1911 (vászon, olaj,

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2013. július 8-i ülés Az ülés napirendje (vászon, olaj, 55 x 42,5 cm, dublírozott, sérült, kiegészített, restaurálandó, 16. századi velencei díszkeretben, műtárgynyilvántartási

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. október 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Dobyaschofsky, Franz Joseph (Bécs, 1818 Bécs, 1867): Jelenet (Egy keresztény mártírnő halála), 1836, Olaj, vászon, 76x100 cm, Jelezve

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE.

GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE. GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE. V ^ \ ALAMELY ORSZÁG vagy ^O ^ város gazdagságára és műveltfóy )J s^ meglehetős biztosságere ^*-r gal következtethetünk magángyűjteményeinek számából

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

A Kulturális Javak Bizottsága 2015. május 4-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:

A Kulturális Javak Bizottsága 2015. május 4-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: A Kulturális Javak Bizottsága 2015. május 4-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 1. Radnóti Miklós hagyatékából 2014. október és november folyamán budapesti árveréseken felbukkant tárgyak (7

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 23-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 26. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Horváth József művei

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Borbély Károly A pálya íve

Borbély Károly A pálya íve Borbély Károly A pálya íve Barabás Miklós munkásságáról (Kézdimárkosfalva, 1810-1898, Budapest) Hogyan van kódolva egy életpálya és miként kapcsolódhat az egy nemzet kultúrájának fejlődéséhez? Hogyan lesz

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS I. Munkácsy-kritikák kritikája. II. Harsányi Zsolt Ecce Homo"-jának kritikája. III. Munkácsy és a Louvre. Ára

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

Kockásliliom a művészetben

Kockásliliom a művészetben Kockásliliom a művészetben 2009 óta foglalkozok a kockásliliomokkal és élőhelyükkel. Megfogott a növény szépsége, eleganciája. valószínűleg nem csak velem történt meg ez, hiszen amióta világ a világ, az

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története

Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története A könyvek általában új ismeretekkel és értékekkel bő vítik az érdeklő dő emberi elmét. Lehet az regény, hely-

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865 Pesti Vigadó Műsorfüzet 1865 MEGNYÍLT A VIGARDA! N agy örömmel tesszük közzé, hogy majd tizenhat évnyi várakozás után Pest városa ismét rendelkezik olyan fényes, európai színvonalú épülettel, ahol reményeink

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK Könnyűipari alapismeretek középszint 0631 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi gyűjtemény, 1956-os gyűjt. Megnevezés: Vasládika kulccsal

Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi gyűjtemény, 1956-os gyűjt. Megnevezés: Vasládika kulccsal Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi Megnevezés: Vasládika kulccsal Anyag, technika: vas, kézi kovácsolás Méret, terjedelem: m: 12,5 cm, sz: 25,3 cm, h: 30 cm Készítés helye,

Részletesebben

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új Élete 1991. november 23.-án született Kiskohon ma Románia területe. Nehéz gyermekkora volt, hiszen árvaházba került. 1913-ban Andrássy József örökbefogadta. Cimfestő szakmát tanult, majd egyik tanára,

Részletesebben

Zalai kézműves értékek zalai viseletek

Zalai kézműves értékek zalai viseletek Zalakomári népviselet Zalai kézműves értékek zalai viseletek A zalakomári népviselet darabjait a Keszthelyi Balatoni Múzeum gyűjteményében, és a Nagykanizsai Thúry György Múzeum néprajzi gyűjteményében

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2010. március 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Csáth Géza [Brenner József] levele Kosztolányi Dezsőhöz. (Földes, 1916. június 13. 4 folio (8 beírt oldal) 214x136 mm. Tintaírás,

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

A három Mária. Aranyozott faszobor

A három Mária. Aranyozott faszobor E 94.77.1 A három Mária. Aranyozott faszobor K 94.56.1 A Sasfiók mellszobra. Márkus Emília ajándéka Gobbi Hildának. Edmond Rostand: A sasfiók Nemzeti Színház, 1942. február 21. Ferenc, reichstadti herceg:

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.)

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) Szathmári István A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) B o d n á r Ildikó 2001 tavaszán az ELTE BTK akkori, Pesti Barnabás utcai épületében

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

Realizmus II. A városi műfaj

Realizmus II. A városi műfaj Realizmus II A városi műfaj A modern élet A főleg mezőgazdasági termelésen alapuló társadalom a XIX. századi Európában átalakul. Oka az ipari forradalom, ami a városi lakosság drámai növekedését eredményezte.

Részletesebben

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 4 db ünnepi fıkötıjének restauráltatása

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 4 db ünnepi fıkötıjének restauráltatása A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 4 db ünnepi fıkötıjének restauráltatása 2009. tavaszán múzeumunk pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiumához 4 db ünnepi fıkötı restaurálására,

Részletesebben

Hincz Gyula Leányka című festményének restaurálási dokumentációja

Hincz Gyula Leányka című festményének restaurálási dokumentációja Hincz Gyula Leányka című festményének restaurálási dokumentációja 2011 Készítette: Csűrös Orsolya és Zsiros Ágnes festő-restaurátorok A festmény adatai: Szerző: Hincz Gyula A mű címe: Leányka Mérete: 60

Részletesebben

A művészettörténetírás atyja: Vasari

A művészettörténetírás atyja: Vasari Reneszánsz művészet A név jelentése: újjászületés, olaszul: rinascimento, franciául: renaissance A kor olasz gondolkodói használják először, saját koruk kulturális teljesítményét az ókorhoz hasonlíthatónak

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI

Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI 1. IDŐSZALAG Tegyétek időrendi sorrendbe a Marosvásárhellyel

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK Könnyűipari alapismeretek emelt szint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben