Jávori Mária: Ukrán unitusok a kezdetektől a XX. elejéig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jávori Mária: Ukrán unitusok a kezdetektől a XX. elejéig"

Átírás

1 Jávori Mária: Ukrán unitusok a kezdetektől a XX. elejéig Ukrajna azt jelenti, határterület: u kraina, a határ mentén, Oroszország és Lengyelország, az ortodoxia és a katolicizmus határán. Kelet és Nyugat találkozási pontján fekszik ez az ásványi kincsekben és termőterületekben is gazdag ország. Valamelyik oldalhoz mindig tartoznia kellett, osztozkodások és érdekek ütközéseinek színtere volt. Nyelvileg, kulturálisan közelebb áll Lengyelországhoz és Közép-Európához. Ukrajna hatalmas területű ország km 2, nagyobb, mint Franciaország. Lakossága több mint 50 millió, ebből 36,4 millió az ukrán nemzetiségű. Ez a jelentős ukrán terület és népesség az 1918-ban és 1922-ben rövid időre megszerzett önállóságát kivéve gyakorlatilag nem rendelkezett független államisággal. Legtovább lengyel és orosz, illetve szovjet fennhatóság alatt volt. A 18. századtól az orosz kézen levő ukrán területek teljesen elszigetelődtek Nyugat-Európától. Nem véletlen, hogy Róma elsők között itt próbálkozhatott az egyházszakadással megtört egység helyreállításával. A jezsuiták, akik 1433-tól kollégiumot vezettek Kijevben, azon voltak, hogy rávegyék az ukrán vezető réteget az unióra. A breszti unió lengyel nyomásra, ukrán, litván és lengyel püspökök vezetésével, az alsó papság és a hívek akaratának ellenére született meg. A lengyel fennhatóság alatt az ukrán görög katolikus püspökök azonban soha sem rendelkeztek olyan tekintéllyel, hatalommal, mint lengyel társaik. Sőt, 1655 után, tíz évig pátriárkát sem választhattak maguknak. Lengyelország feldarabolása után megkezdődött az ukrán görög katolikusok kálváriája. Oroszországban ugyanis, ahol a pravoszláv volt az államvallás, nem mindig voltak toleránsak a más, és különösen nem a katolikus vallással szemben. Az orosz ortodox egyház központja csak 1326-ban került Kijevből Moszkvába, és 1448-tól volt autokefál, vagyis független Konstantinápolytól tól Bizánc bukása után pedig egyedül Oroszországban maradt államvallás az ortodoxia. III. Iván ( ) uralkodása alatt fogalmazódott meg az orosz nép küldetését hirdető tan, miszerint Moszkva a harmadik Róma, az igazhitűség mentsvára. Ezzel együtt erősödött az uralkodó küldetéstudata és az orosz ortodox egyházban játszott vezető szerepe. Nagy Péter ( ) megszüntette a moszkvai patriarchátust, és egy tizenkét tagú egyházi testülettel, a Szent Szinódussal helyettesítette, melynek tagjait maga nevezte ki. Az ortodox egyház teljesen az állam szolgálatában állt. II. Katalin ( ) az ortodox egyházat teljesen állami ellenőrzés alá vonta. Az unitus egyházat, papjait is megpróbálta a pravoszláv egyházba kényszeríteni. Nyolcszáz görög katolikus plébániát adott át az ortodoxoknak. I. Pál ( ) és I. Sándor ( ) viszont már toleránsabbak voltak velük szemben. Visszaadták az elvett plébániákat, és visszaengedték a Szibériába deportált papokat. Róma szüntelenül közbenjárt az unitus egyház érdekében ben állandó hivatalt állítottak fel az unitusok ügyeinek vizsgálatára. Főleg a püspöki kinevezések és az egyházmegyék területi felosztása miatt voltak vitáik Oroszországgal. I. Miklós ( ) már az unitus egyház felszámolását célozta meg. Döntését azzal indokolta, hogy az unitus papok részt vettek az es oroszellenes lengyel felkelésben. Már 1825-ben meghirdette az ortodoxia egyeduralmát. Közoktatási minisztere, Uvarov 1833-ban a "pravoszlávia, önkényuralom és népiség" jelszavával megteremtette a hivatalos népiség programját. Tiltották az ukrán katolikus imakönyvek és a vallási irodalom nyomtatását. Két évvel később kidolgozták az unitus és az orosz ortodox egyház egyesítésének tervét. Első lépésként az ukrán unitus egyházat az ortodox egyház fennhatósága

2 alá rendelték. Szemináriumaikat bezárták, templomaikat, plébániáikat, vagyonukat az orosz ortodox egyház kapta meg ban százhatvan unitus papot családjukkal együtt Szibériába száműztek. Az ilyen módon megnyirbált unitus egyház otthon maradt papjainak egy része 1831-ben "önként" azzal a kéréssel fordult I. Miklóshoz, hogy szentesítse a két egyház egyesülési szándékát. Róma hiába tiltakozott az unió ellen. Ellensúlyozandó az unitusokat elnyomó intézkedéseket, 1848-ban Rómában létrehoztak egy rutén és görög kollégiumot, két évvel később pedig ukrán unitus szeminárium nyílt Párizsban ben újabb elnyomási hullám indult el. Ennek következtében unitus papok és hívek tömegei menekültek Lengyelországba, vagy kerültek Szibériába. IX. Pius enciklikájának, amelyben elítélte az unitusokkal való bánásmódot, nem volt foganatja. Így az 1880-as években ukrán unitusok százai vándoroltak ki Amerikába, ahol az ukrán nyelvet nem üldözték, és vallás is szabadon volt gyakorolható. A 20. század elején azonban Oroszországban is változás következett be ben II. Miklós ( ) a vallási türelemről szóló manifesztumot bocsátott ki, amelynek alapján még az unitus sajtó is működhetett ben pedig ukrán unitus teológiai szeminárium nyílt. Ellentétben az ukrán ortodox egyházzal, amely már 1868-tól a Moszkvai Patriarchátus fennhatósága alá tartozott, az unitus egyház az utóbbi két évszázadban az ukrán nemzeti törekvések szolgálatában állt. A görög katolikus papok teológiailag is képzettebbek voltak. A görög katolikusok a Rómával való unióban részesei lettek a több évszázados római katolikus örökségnek (teológiai iskolák, különböző bölcseleti, természettudományi ismeretek, az azokra való nyitottság, tanító rendek tevékenységei) ban unitus papok alakították meg a "Proszvita" (Felvilágosodás) Társaságot a parasztság okítására. Több száz parókiai iskolát hoztak létre. Az a tény, hogy az unitus papok házasodhattak, családjuk volt, "hivatalukat" örökíthették, hozzájárult ahhoz, hogy az alsó papság inkább a világban élt, érdekeltebb volt a környezete alakításában, s a nemzeti mozgalmak számos fontos alakja került ki soraiból. A 20. században is aktívabbak voltak, mint ortodox társaik, pedig csak titokban működhettek, de akkor is állandóan tartották a kapcsolatokat híveikkel, látogatták őket. Segítette őket ebben az is, hogy az unitus plébániákhoz tartozó területek kisebbek, "bejárhatóbbak" voltak, mint a pravoszlávokéi. A századfordulón az ukrán görög katolikusok metropolitája a külföldön is nagy hírnévnek örvendő Andrej Septickij volt, aki hitéért a cári börtönöket is megjárta, és csak 1917-ben, a Kerenszkij-kormány alatt szabadult ki. Septickij irányításával gyors fejlődésnek indult az ukrán unitus egyházban a lelki, a tudományos és a kulturális élet. Papjainak magasabb szintű képzése érdekében két teológiai szemináriumot is alapított, és létrehozott egy kontemplatív rendet nők számára. De sem neki, sem híveinek nem volt könnyebb dolga, mint elődjeiknek ig Ukrajna lengyel uralom alá került területein több mint kétszáz ukrán unitus és ortodox papot börtönöztek be. Septickij védelmére kelt az ukrán ortodox egyháznak is, amelyet be akartak tiltani. Görög katolikus egyházának védelme érdekében, közbenjárására megszületett 1925-ben a Lengyelország és a Vatikán közti konkordátum, amely háromféle rítust tett elfogadottá Lengyelországban: a lengyel latint, az ukrán keletit és az örményt. Továbbá engedélyezte az ukrán unitus szemináriumok papképzését és a gyermekek hitoktatását. Az ukrán katolikusoknak az Egyesült Államokban volt a legjobb a helyzetük: 1924-re két egyházközösségük alakult meg. Philadelphiában a bukovinai és galíciai, Homesteadben pedig az egykori magyarországi (az akkor Csehszlovákiához tartozó Kárpátalja és Kelet-Szlovákia) és jugoszláviai görög katolikusok alapítottak egyházközösséget.

3 A Szovjetunióban Az 1890-es években Oroszország területén több mint 10,5 millió római, és 4 millió görög katolikus élt. A lengyel orosz háború ( ), valamint a független Litvánia, Lettország és Észtország létrejötte után a római katolikusok száma 1,6 millióra csökkent. Ellentétben az orosz ortodox egyházzal, amely független volt mindenféle nyugati hatástól, a római pápával való viszonyuk miatt sehogy sem illettek be a szovjet valláspolitikai elképzelésekbe. A forradalom első éveiben ennek ellenére mégis az unitusok voltak "jobb" helyzetben, és nem az ortodoxok. Nem véletlenül, hiszen egy, a bolsevik pártnak elkötelezett moszkvai patriarchátuson keresztül a hívők is könnyebben irányíthatók voltak. Az unitus egyház iskoláit és vagyonát elkobozták, s 1921-től elkezdődtek a letartóztatások, a koncepciós perek és a deportálások. A Vatikán ekkor még megpróbálkozott a párbeszéddel között egy francia jezsuita atyát, Michel d'herbigny-t három alkalommal is a Szovjetunióba küldte. Utazása előtt, titokban püspöknek szentelték föl, hogy a Szovjetunióban titokban ő is püspököket szentelhessen. Tárgyalásai nem jártak sikerrel, de ott-tartózkodása alatt valóban sikerült felszentelnie három püspököt. A politikai rendőrség azonban tudott titkos tevékenységéről, s utolsó útja alkalmával kiutasították az országból. Az általa helyreállított egyházi hierarchiát pedig között likvidálták. Három püspököt és száztizennégy papot börtönöztek be. Ellenlépésként XI. Pius 1930-ban levélben misére hívta a híveket Oroszországért és az ottani keresztényekért. A Kreml elutasította a vatikáni vádakat, és megszakította kapcsolatait a Szentszékkel ban Septickij metropolita pasztorális levélben, majd 1937-ben XI. Pius pápa enciklikában ítélte el a kommunizmust ben Lenin a vallást még magánügynek tekintette, amelyet mindenki szabadon gyakorolhat, ha az nem párt vagy államellenes. Felfogása szerint a vallás magától kihal, de addig is törekedni kell az ateista világnézet kialakítására ban a cári Oroszországban dekrétum született az állam és az egyház, az iskola és egyház szétválasztásáról, s a lelkiismereti szabadság garantálásáról ben törvény született a vallási szervezetekről: ezután csak az államilag jóváhagyott szervezetek működhettek. Az egyházak az államtól semmiféle támogatást nem kaptak ben minisztériumi jogkörrel megalakult a Vallási Ügyek Tanácsa. Az 1936-os szovjet alkotmány is kimondta a lelkiismereti szabadságot. Engedélyezte a vallásellenes propagandát, a vallásos propagandát azonban tiltotta. A vallásról hozott törvények a lényeget illetően a következők voltak: minden tizennyolc évét betöltött állampolgár szabadon "kielégítheti vallási igényeit", a hivatalosan elismert vallási társaság bármelyikéhez csatlakozhat, de csak lakóhelyén; húsz fő már vallási közösséget alapíthat; csak hivatalosan elismert papjuk, lelkészük lehet; az újonnan alakult vallási csoportokat be kell jelenteni, és ha hivatalosan bejegyezték őket, akkor működhetnek; a bejegyzést akkor tagadják meg, ha a vallás ellenkezik a törvénnyel, sérti a közbiztonságot vagy a nemzetiségek közti békét. Ezután sehová sem lehet fellebbezni; a tagokról névsort kell készíteni, és azt el kell fogadtatni a hatóságokkal;

4 a hívek külön engedély nélkül összejöhetnek imaházaikban, templomaikban, de tilosak az azokon kívüli összejövetelek; minden közösségnek három, a vallási ügyekkel foglalkozó tanács által jóváhagyott személyt kell kijelölniük, akik a tanácsnál képviselik a közösséget; tilos minden karitatív megnyilvánulás, továbbá imacsoportok, Biblia-órák szervezése és hittanórák tartása gyerekeknek, fiataloknak, nőknek; a vallási közösségeknek nem lehet saját vagyona. Az állami vezetés kinyilvánította, hogy a vallás nem egyeztethető össze a Szovjetunió céljaival. Több milliós tagsággal ateista ligákat alakítottak, s 1927-ben ateista ötéves terv is született. Az volt a cél, hogy 1937-re eltüntessék az Isten szót a szótárakból, könyvekből és a mindennapi szóhasználatból. Ezt a programot azonban leállították, mert kiderült, hogy az Isten szó használata nélkül az ateizmusról sem beszélhetnek. A II. világháború kezdetén pillanatnyi nyugalmuk lehetett a hívőknek. A váratlan és gyors német invázió miatt Sztálin ugyanis rászorult az egyházak segítségére. Ezért egy időre megszűnt a vallásellenes liga, az egyházakat támadó propaganda és a papok rendkívüli adója ig azonban még érte egy megrázkódtatás az ukrán unitus egyházat: 1939-ben megölték Septickij metropolita fivérét és feleségét. A metropolita vezetésével 1940-ben zsinatot tartottak Lvivben, hogy megtárgyalják, miként reagáljon az egyház az ellenséges valláspolitikára. A zsinat befejeztével tizennégy résztvevőt letartóztattak ben mikor tele voltak a kórházak háborús sebesültekkel, a papoknak megtiltották, hogy a betegeket látogassák. E határozat ellen Septickij tiltakozott, és utasította papjait, hogy folytassák a beteglátogatásokat ben négy görög katolikus exarcha, majd a metropolita is levelet írt XII. Piusnak az egyház szovjetunióbeli helyzetéről: addig harminckét ukrán papot gyilkoltak meg és harminchármat deportáltak Szibériába ben kezdődtek az első próbálkozások, hogy ukrán unitus papokat Róma-ellenes kampányra vegyenek rá után Az november 1-jén elhunyt Septickij utódja Joszip Szlipij, a lvivi Teológiai Akadémia rektora lett. Az állam nem szólt bele a választásba, és Septickij temetése még rendkívül ünnepélyes keretek között zajlott, a szertartáson az Ukrán Kommunista Párt első titkára, Hruscsov is megjelent. Vidéken azonban nem szakadtak meg az ukrán unitusok elleni támadások. Tizenöt templomukat elvették, és átadták az orosz ortodox egyháznak, vallásos témájú, liturgikus könyveiket elégették. A szovjet és lengyel kommunisták "parasztzászlóaljai" ukrán papokat gyilkoltak, és unitus templomokat romboltak le. A Pravdában, az Izvesztyiában és a moszkvai rádióban, a Vatikán és a nácinak bélyegzett unitus egyház hierarchiája ellen indult támadás. Még Septickij életében megkísérelték aláásni a metropolita tekintélyét, őt magát pedig megpróbálták rávenni a Rómával való szakításra. Decemberben küldöttség indult Moszkvába, hogy tiltakozzon az egyházat ért támadások ellen, és kifejezze szándékát a békés együttműködésre. A küldöttek között ott volt Gabriel Kosztelnyik, lvivi pap is, akit már 1941-ben felkerestek, hogy rávegyék, álljon egy Rómaellenes kampány élére. Mikor ezt akkor még elutasította, az NKVD letartóztatta, majd kivégezte feleségét és tizennyolc éves fiát.

5 1945-ben Alekszij, az új moszkvai pátriárka ezzel a felhívással fordult az ukrán katolikusokhoz: "Szabadítsátok fel magatokat; tépjétek el a láncokat, amelyek a Vatikánhoz kötnek, ahonnan tévútra, sötétségbe, lelki romlásba vezetnek titeket. Siessetek vissza a ti igazi anyátok, az Orosz Ortodox Egyház karjaiba". Majd Moszkvában az orosz ortodox egyház zsinatot tartott, amelynek a Vatikán és az ukrán unitus egyház bírálata volt a témája. Ugyanebben az évben a Nemzeti Tanács kimondta, hogy az unitus papok özvegyei, árvái, gyerekei jogtalanul bírják a korábban egyházi tulajdont képező papi otthonokat ingóságokat, ingatlanokat. Ezeket mind konfiskálták és az ortodox egyháznak adták át. Az államnak és az orosz ortodox egyháznak közös érdeke volt az ukrán görög katolikus egyház megszüntetése. Az ortodoxok ugyanis megszületése óta ellenezték a breszti uniót, és amikor csak lehetett, többnyire állami segítséggel, küzdöttek annak érvénytelenítéséért. A szovjet állam kapott az ortodox egyházzal való együttműködés lehetőségén. A "kapitalista Nyugat", az "átkos Róma" iránti unitus elköteleződés, és az ukrán unitus egyház nemzeti színezete sohasem volt kedves az állam szemében. Sokkal inkább a moszkvai központú autokefál orosz ortodox egyház, amely éppen Rómától való függetlensége miatt tudott államvallássá lenni. Az orosz pravoszláv egyház számára tehát nem idegen az állami alávetettség. Azok az ortodox papok, akik mégis ellenálltak, azok börtönökbe vagy munkatáborokba kerültek. A szovjet kormánynak 1943-ban Szergij moszkvai metropolita megválasztásával sikerült a pravoszláv egyházat az állam politikai eszközévé tennie ben Alekszij követte Szergijt, aki Sztálint így foglalta imáiba: "bölcs vezér, akit Isten helyezett nagy nemzetünk élére". Minden egyházi közösséget utasítottak, hogy imádkozzanak "Krisztust szerető nemzetünk Isten küldte vezérének egészségéért és boldogságáért". Még arra is történtek kísérletek, hogy megteremtsék Moszkva vezető szerepét az ortodox világban: Közel-Kelet, Európa, Amerika ortodox egyházait Alekszij felszólította, csatlakozzanak a Moszkvai Patriarchatushoz. Az ukrán unitus egyház felszámolásának sztálini módszere megegyezik I. Miklós taktikájával. A megfélemlítések, letartóztatások, az unitus egyház intézményeinek, tulajdonainak elkobzása, az ellenszegülő papok, hívek elhurcolása után az otthon maradt papok egy részét "rávették" az orosz ortodox egyházhoz való csatlakozást és a Rómával való szakítást célzó zsinat összehívására és az unió kimondására. XII. Pius 1945-ben "Orientales Omnes" kezdetű enciklikájában külön megemlítette a breszti unió háromszázötvenedik évfordulóját, és kitért a hívek II. Katalin, I. Miklós és II. Sándor uralkodása alatti szenvedésére. Szlipij és az ortodox egyház között már között tárgyalások folytak, de a metropolita minduntalan nemet mondott a pravoszláv egyházzal való egységre. Így a hatalom számára nem maradt más hátra, mint az unió erőszakos megvalósítása. Az első jel a lvivi Vilna Ukrajinában, április 6-án megjelenő cikk volt, amely a halott metropolitát támadta. Öt nappal később, egyetlen nap leforgása alatt öt ukrán püspököt tartóztattak le a nácikkal való kollaborálás vádjával. Az év májusában megalakult a görög katolikus és az ortodox egyház Újraegyesítését Kezdeményező Csoportja, a fentiekből már ismert Gabriel Kosztelnyik, Mihail Melnyik és Anton Pelveckij vezetésével. Megalakulásukról minden unitus papot értesítettek, és felszólították őket a csoporthoz való csatlakozásra, azt hangoztatván, hogy az ukrán unitus egyháznak ez az egyetlen hivatalosan elfogadott, törvényes intézménye. A megalakulás hátterében az NKVD állt: azt akarta elérni, hogy az unitus egyház a Nemzeti Tanácsnak és Sztálinnak írott kérvényt fogalmazzon meg az ortodoxokhoz való csatlakozásról. A csoport feladata továbbá az volt, hogy személyesen keressék fel az unitus papokat, és vegyék rá őket a csatlakozásra, s az ellenszegülők névsorát állítsák össze. Ezután ötszáz unitus papot tartóztatattak le. Május végére az ukrán görög

6 katolikus egyház minden vezetőjét és jelentős személyiségét letartóztatták. A vezetői nélkül maradt papság háromszáz tagja protestáló levelet írt a Népbiztosok Tanácsának elnökéhez, Molotovhoz, amelyben Kosztelnyikék csoportjának illegális működése és a görög katolikus egyház megsemmisítését célzó intézkedések ellen tiltakoztak, és kérték püspökeik szabadon bocsátását. Levelük elutasítása után házkutatásokra, egyházi iratok, dokumentumok elkobzására került sor, teológiaprofesszorokat, tanárokat, az uniót elutasító szerzeteseket tartóztattak le. A szemináriumi diákokat besorozták a Vörös Hadseregbe. A papok egy része Lengyelországba menekült, az erdőkben rejtőzött el, vagy csatlakozott az ukrán partizánokhoz. Ugyanakkor, 1946-ban a nyugat-európai ukrán unitusok XII. Piustól apostoli adminisztrátort kaptak, és Hirshbergben teológiai szemináriumuk indult. Úgyszintén ebben az évben szentelték fel titokban ortodox püspökökké az uniót kezdeményező egykori unitus papokat, Pelveckijt és Melnyiket, Kosztelnyik pedig megkapta a nős ortodox papok számára elérhető legmagasabb címet. Szlipij metropolita meg kijevi zárt tárgyalásán a maga nyolc év börtönét. A letartóztatott unitus püspököket öt és tíz év közötti szabadságvesztésre ítélték. A végső lépésre március 8-a és 10-e között került sor. Ekkor tartották ugyanis a lvivi Szent György székesegyházban azt a "zsinatot", amelyen sem a metropolita, sem püspökei nem jelentek meg, hiszen Szibériában voltak. A résztvevők: a kétezerkilencszázötven unitus papból kétszáztizenhat, valamint tizenkilenc civil. A zsinat az egyházi jog szerint mindenképp érvénytelen volt, hiszen nem püspökei hívták össze, hanem az állam óhajára ült össze. A zsinaton a civil hívek nem vehettek volna részt a szavazáson, csak a püspökök. Igaz, az unitus püspököket "pótolták" pravoszláv püspökökkel, többek között Pelveckij és Melnyik is ott volt, de ettől még nem lett legális a zsinat. A szinódus kimondta, hogy az unitus egyház nem létezik, az 1596-os breszti uniót megszüntette, és csatlakozott a Moszkvai Patriarchátushoz ban azonban a kijevi ortodox püspökök a Konstantinápolyi Patriarchátushoz tartoztak, így a breszti unió eltörlésével és az ortodoxokkal való egység megújításával a konstantinápolyi pátriárka jogutódjához kellett volna fordulni. A zsinat mégis Alekszij moszkvai patriarchától és Sztálintól kérte határozatainak szentesítését. Akik nem engedelmeskedtek a zsinati határozatoknak, nem tértek át a pravoszláv hitre azokat kb. háromszázezer embert, papokat, szeminaristákat, szerzeteseket, laikusokat elítélték. Az unitus templomokat az ortodoxok kapták meg. Megtiltották a görög katolikus istentiszteleteket. A szovjet politikai vezetés moshatta kezeit: látszatra ugyanis az Ukrán Unitus Egyház önmagát szüntette meg. A kárpátaljai unitus egyház A kárpátaljai görög katolikus egyház felszámolása kevésbé volt formális. Ez is templomfoglalásokkal és a Vatikán elleni propagandával kezdődött. A hívek lélekszáma négyszázhatvanegyezer volt. Négyszázötvenkilenc templomuk és kétszáznyolcvanegy plébániájuk háromszázötvennégy pap irányítása alatt állt. Püspökük 1944 óta Romzsa Teodor volt, s őt is megpróbálták rávenni az állammal való együttműködésre eredménytelenül. Romzsa 1944 decemberében Chira Sándort titokban püspökké szentelte. A görög katolikus egyház felszámolásához vezető első lépés az volt, hogy 1945-ben Moszkvából egyszerűen az ortodox Nesztor püspököt tették Kárpátalján Romzsa helyére ban elvették a teológiai szemináriumnak otthont adó püspöki palotát. Itt nem került sor külön zsinat megszervezésére. Gyorsabb, drasztikusabb módon érték el az unitus egyház

7 megsemmisítését október 28-án az országúton Romzsa püspök és kísérete lovaskocsijába teljes sebességgel beleszaladt egy katonai teherautó. A püspök a baleset után komolyabb sérülések nélkül került kórházba, ahol azonban november 1-jén mégis meghalt. Ciánkálit lélegeztettek be vele. Chira Sándor püspökké szentelése továbbra is titokban maradt és 1947 folyamán őt is kihallgatásoknak vetették alá, amelyek során még püspöki címet is ajánlottak neki, ha áttér az ortodox vallásra. Kárpátalján is Kosztelnyik járta körbe az unitus papokat, hogy felszólítsa őket a pravoszláv egyházhoz való csatlakozásra. Ezzel egyidejűleg megkezdődött az együttműködést megtagadó papok letartóztatása. Nagy többségüket szovjetellenes propagandával, agitációval vádolták. Chira Sándort 1949-ben külföld javára végzett kémkedés vádjával ítélték el. Kosztelnyikék sem kerülhették el végzetüket. Őt ban lőtték le a lvivi székesegyház előtt, de Melnyik és Pelveckij halálában is felelős volt a rendőrség ben XII. Pius újabb enciklikájában emlékezett meg az ukrán katolikusok szenvedéseiről, Róma iránti hűségükről ban pedig külön apostoli levelet írt az ukrán unitus egyháznak. A Sztálin utáni enyhülés 1953, a diktátor halála után a desztalinizáció az állam valláspolitikájára is kihatott. Az új szovjet vezetők felülvizsgálták az erőszakos intézkedéseket, kijelentették, hogy a hívők nem a párt és nép ellenségei, hanem olyan emberek, akiknek átnevelésre van szükségük. Ennek jegyében 1954-ben Tudományos Ateista Propaganda néven hatalmas vallásellenes program szervezésébe kezdtek, amelyet azonban csak 1961-ben publikáltak. Ebben megfogalmazták az állam magatartását a növekvő vallási aktivitással szemben. Bírálták a korábbi valláspolitika brutalitását és a tudományos ateista propaganda hiányát. Úgy tűnt, terrorral nem lehet leszámolni a hívőkkel, akik a "föld alatt" továbbra is működtek, titokban papokat képeztek, és szenteltek fel. Magánházaknál, erdőkben, temetőkben jöttek össze, vagy bezárt templomaikat nyitották ki, hogy szentmisén vehessenek részt. Földalatti nyomdát is működtettek. Nyugaton, elsősorban az USA-ban, Kanadában, Rómában élő ukrán papok is éltették az unitus egyházat (1957-ben pl. Winnipegben rendezték az ukrán püspökök első konferenciáját). Az ukrán katakombaegyház vezetésébe rögtön bekapcsolódtak azok az 1956/57-es amnesztiával szabadult papok, akik nem maradtak szibériai misszióban. Szlipij érseket is kiengedték, s ő is, akárcsak a többi szabadlábra helyezett pap, a szigorú tiltás ellenére folytatta pasztorációs tevékenységét ban, püspökké szentelésének huszadik évfordulóján pasztorális levelet írt híveinek, s Vaszil Velicskovszkijt titokban püspökké szentelte, amiért újabb hét évre ítélték. Már 1952-ben kiengedték volna, ha szakít az unitus vallással, és elfogadja a felkínált nyugat-ukrajnai ortodox metropolita címet ban Chira Sándort is kiengedték, de a következő évben ismét elítélték, mert ő is folytatta a lelkipásztori tevékenységet. Az aktív papokat főleg a BTK a alapján ítélték el, az állam és az egyház, az egyház és az iskola szétválasztását kimondó törvény megsértése miatt. Ezért maximum három év börtön járt. Különösen a baptisták és az adventisták esetében előszeretettel használták a t, mondván, hogy böjtjeikkel veszélyeztetik maguk és mások testi épségét, egészségét. Gyakori volt még a társadalmi munkában való részvétel megtagadásáért járó ítélet. Az ezekért kiróható leghosszabb büntetés öt év kényszermunka volt. Általában nem külön-külön, hanem mindkét cikkely megsértéséért vádolták őket, így az ítélet is súlyosabb volt.

8 A földalatti unitus egyháznak, több két-három tagú "kolostora" is volt. Egy ilyen "kolostor" nem volt más, mint egy lakás, kápolnának kinevezett szobával, ahol pár nővér élt együtt, s a földalatti unitus papok miséztek nekik. Rendi életforma szerint éltek. Kegytárgyakat, ikonokat készítettek, civilként kórházakban dolgoztak. Az óvintézkedések ellenére azonban elég gyakran buktak le. Egy idő után Nyugat-Ukrajnában is egyre aktívabbak lettek a hívek. 1968/69-ben Csehszlovákiában legalizálták az unitus egyházat, és ez erősítette az ukrán görög katolikusok reményeit. Ezzel párhuzamosan növekedett a vallásellenes propaganda, amelyet a lvovi egyetemről és az Ukrán Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézetéből irányítottak. Az újságokban megjelenő anyagok 23,7%-a a katolikusok, unitusok ellen szóló vita, támadó cikk volt. A tv-ben "Mítosz és valóság" címmel sorozatot adtak, amely szintén az egyházat bírálta. A rádióban ilyen volt pl. a Vatikáni Rádió műsorát támadó "Unitus rádiószabotőrök" című műsor. Filmeket is forgattak hasonló céllal (pl. "Szent György titkai", amelynek témája a papok és a németek együttműködése a II. világháborúban). Az ateista propagandában több mint háromezer előadó és hétezer agitátor vett részt. Felnőtteknek négyszázötven ateista klubot, fiatalok számára ezerhatszáz hasonló intézményt hoztak létre. A különböző vallási ünnepek helyett más ünnepségeket szerveztek. Ilyen volt pl. a keresztelőt "pótló", nálunk is ismert névadó ünnepség vagy a komszomolesküvők. A szülőket figyelmeztették, hogy ne használjanak gyermekeik előtt olyan szavakat, mint Isten vagy pl. angyal. Az egyházat leginkább dogmái, törvényei, hierarchiája, vagyona miatt támadták, elavultnak mondták, az unitus papokat pedig fasisztáknak bélyegezték. Az újságcikkek gyakran szóltak a papok erkölcstelen életéről, iszákosságáról. A "legnépszerűbb" cikkek a kiábrándult hívek nyilvános "tanúságtételei" voltak. Hruscsov országlása alatt ( ) kevésbé látványos, de hatásos támadás kezdődött a hívek ellen. A politikus hivatali ideje alatt közel húszezer templomot záratott be, ezeket raktárakká, ateista múzeumokká, esetenként uszodákká alakították át. Főleg a falvakban záratták be a templomokat, hogy az azokhoz legközelebb eső templom is több száz kilométerre legyen, lehetetlenné téve így a szentmise hetenkénti hallgatását. A továbbra is együtt élő szerzeteseket szétzavarták, a papoknak megtiltották, hogy más régiókban is szolgálatot teljesítsenek, csökkentették a szemináriumokban tanuló diákok számát. Megpróbálták regisztrálni a templomba járókat, miként azt is, kik kereszteltetik meg gyerekeiket, kik kérik felnőttként a keresztséget, kik kötnek egyházi házasságot, és kik jelennek meg velük a templomi szertartáson. Az egyetemistákat, orvosokat, mérnököket felszólították, hogy amennyiben meg akarják tartani állásukat, hagyjanak fel a templomba járással. Az anyákat, akik titokban unitus szentmisére, hittanra járatták a gyerekeiket, behívatták az iskolákba vagy a rendőrségre, és felszólították őket, hogy ne tegyék, amennyiben nem akarják, hogy gyermekeiket állami gondozásba vegyék. Szaporodtak a házkutatások, utcai "balesetek", bántalmazások, fenyegetések, bírságok kiszabása, rövid letartóztatások (tizenöt napot adtak egy unitus szentmisén való részvételért). Szeminaristák, papok lakásáról imaszövegeket, liturgikus, teológiai könyveket, ikonokat, miseruhákat, eszközöket vittek el tól fokozódott a földalatti unitus egyház elleni támadás. Részben a pocsajevi ortodox papi kongresszusnak köszönhetően, ahol a nyugat-ukrajnai ortodox papok az ukrán katakombaegyház aktivitása miatt panaszkodtak, mire a kijevi metropolita megígérte, közbenjár azért, hogy szigorúbban járjanak el az illegálisan működő unitus papokkal szemben, és végleg felszámolják a katakombaegyházat ben le is tartóztatták

9 az Velicskovszkijt, az egyház püspökét. Az unitus hívek, papok kérvényeket írtak, aláírásokat gyűjtöttek az egyház legalizálása érdekében, eredményt azonban nem értek el. Az 1977-es alkotmány ismételten leszögezte, hogy a hivatalosan bejegyzett egyházaknál szabad a vallásgyakorlás, de a vallási propaganda, ellentétben az ateista propagandával, tilos. A hitoktatást, a fiatalokkal való foglalkozást, az imaközösségek létrehozását és a karitatív tevékenységet továbbra is büntették. Csak azt a minimális vallási irodalmat engedélyezték, ami a liturgiákhoz szükséges volt. Igyekeztek a papot s a papi szolgálatot végző személyt teljesen elvágni a társadalomtól. Nem engedték az egyháznak, hogy missziós tevékenységet végezzen, s ezzel elevenbe találtak, hisz így éppen az egyik legfontosabb küldetését nem teljesíthette. A tiltások ellenére sok szülő továbbra is megkereszteltette és hittanra járatta gyermekét, és voltak helyek, ahol a gyerekek 60%-át megkeresztelték. Sokan felnőtt fejjel vették fel a keresztséget. Nagy volt a vallás iránti érdeklődés a tizennyolc és harminc év közötti értelmiségiek körében. A leningrádi ortodox szeminárium diákjainak fele például ateista szülők gyermeke volt. Moszkva és a Vatikán Szlipij érsek 1963 februárjában szabadult, és XXIII. János, valamint egy amerikai újságíró, Norman Cousin közbenjárásával Nyugatra mehetett. Mikor moszkvai látogatása alkalmával felvetette Hruscsovnak a hetvenes éveiben járó metropolita ügyét, a főtitkár kezdetben elutasító volt. Azt mondta Cousinnak, hogy Moszkva a Vatikánnal való kapcsolat javítására törekszik, aminek azonban nem ez a járható útja. Attól tartott ugyanis, hogy Szlipij szabadon bocsátásával és Vatikánba költözésével nyomban nyilvánosságra kerülnek az unitus és más egyházak elnyomásának körülményei. A Vatikánból azonban, Cousin közvetítésével megnyugtatták, hogy nem propaganda célokból akarják Szlipij kiengedését. Hruscsov végül is engedett a kérésnek. A metropolita Rómába mehetett, ahol valóban megtiltották neki, hogy az őt ostromló újságíróknak nyilatkozzon. Pedig sokan remélték, hogy nyilatkozatai hatására majd javulni fog a hívők sorsa a Szovjetunióban. De nem így történt; még 1963-ban is letartóztattak például három titokban működő unitus papot, mikor rátaláltak egy kis "kolostorra", ahová a papok misézni jártak. Majd a következő évben is elítéltek két papot és két kispapot, mivel ikonokat és teológiai könyveket találtak lakásukon. Rómában két szempontból vált zavaróvá Szlipij jelenléte: a Vatikánnak, szovjet kormány felé való közeledése és a Moszkvai Patriarchátussal tervezett ökumenikus kapcsolatok fejlesztése miatt. A nacionalistának és államellenesnek feltüntetett földalatti unitus egyház támogatása Rómából éppen hogy szovjetellenesnek számított. Valószínűleg az ortodoxokkal megkezdett párbeszédnek is a végét jelentette volna, ha a Vatikán felszólal a kánonjogilag érvénytelen lvivi unió és az unitusok elnyomásához asszisztáló ortodox magatartás ellen. Tisztázatlan volt az egyházmegyéjén kívül élő metropolita egyházjogi helyzete is. Távozása után Ukrajnában nem maradt az állam által hivatalosan elismert unitus püspök. Mindszenty bíboros Szlipijhez hasonló módon került Budapestről a Vatikánba. A különbség a kettejük között az volt, hogy Rómában hiába remélték egy, akár a kormány iránt lojális utód beiktatását a Szovjetunióban is, ez csak Magyarországon volt lehetséges. Az ukrán unitus egyház ugyanis hivatalosan nem létezett. Ezért 1965-ben VI. Pál jelképes gesztusként bíborosává tette Szlipijt.

számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól

számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Kiadó Laczkó Dezső Múzeum A kiállítás kurátora és az ismertető szerkesztője Tikovits Ernő a veszprémi kiállítás kurátora

Részletesebben

Bura László A MEGÚJULÓ EGYHÁZ

Bura László A MEGÚJULÓ EGYHÁZ Bura László A MEGÚJULÓ EGYHÁZ 1 2 Bura László A MEGÚJULÓ EGYHÁZ Esettanulmány: a Szatmári Római Katolikus Püspökség újjászületése a társadalmi-történeti változások 1990 2002 közötti folyamatában, Reizer

Részletesebben

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében Készítette: Gyóni Eszter I. A kommunizmus és a vallásos világszemlélet

Részletesebben

TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK,

TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK, 0 Tomka Ferenc HALÁLRA SZÁNTAK, MÉGIS ÉLÜNK! Egyházüldözés 1945 1990 és az ügynök-kérdés TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK, EGYHÁZÜLDÖZÉS 1945-1990 ÉS AZ ÜGYNÖK-KÉRDÉS SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 BEVEZETÉS....3 1. ELŐZMÉNYEK... 6 1.1. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A II. VILÁGHÁBORÚIG... 6 1.2. AZ EGYHÁZ HÁBORÚ UTÁNI HELYZETE

Részletesebben

MOSZKVA ÉS KELET-EURÓPA (A SZTALINIZMUS TÖRTÉNETE)

MOSZKVA ÉS KELET-EURÓPA (A SZTALINIZMUS TÖRTÉNETE) 1 MOSZKVA ÉS KELET-EURÓPA (A SZTALINIZMUS TÖRTÉNETE) ELŐLAP A szerzők ezt a könyvet a Föderáció archívjei ügynökség, az Orosz Föderáció Állami archívuma, az Orosz Állami szocinál-politikai történelemi

Részletesebben

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról Szerkesztette: Mózes Mihály Kozári József 1956 Tanulmányok a forradalomról EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

- Ki11ztékonnan 6lcet.

- Ki11ztékonnan 6lcet. 1992. november 41 BEKE GYÖRGY Vallásháború Erdélyben? Mélységes tiszteletem Alexandru Todea ba/ázsfalvi érseknek, akii súlyos betegség ném(toll el. 1. HoUand barátommal Kolozsvár foterén sétálok. Verofényes

Részletesebben

Szempontok a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség önszerveződésének

Szempontok a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség önszerveződésének TÓTH ISTVÁN Szempontok a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség önszerveződésének történetéhez* A 4. Ukrán Front csapatai 1944 őszén vonultak be Kárpátaljára, s rövid, formalitásnak tekinthető közjáték után

Részletesebben

II. János Pál pápa első lengyelországi látogatása a lengyel pápa a lengyel és a szovjet dokumentumok tükrében (1978 1980)

II. János Pál pápa első lengyelországi látogatása a lengyel pápa a lengyel és a szovjet dokumentumok tükrében (1978 1980) KÚT 2007/1-2. 145 MITROVITS MIKLÓS II. János Pál pápa első lengyelországi látogatása a lengyel pápa a lengyel és a szovjet dokumentumok tükrében (1978 1980) A katolikus egyház helyét az 1956 utáni, Lengyelországban

Részletesebben

Vallás és etnikum kapcsolata a Kárpát-medencében élő ruszinok körében

Vallás és etnikum kapcsolata a Kárpát-medencében élő ruszinok körében Gönczi Andrea Vallás és etnikum kapcsolata a Kárpát-medencében élő ruszinok körében A második világháborút kísérő területi átalakulások nyomán a görög katolikus egyház tagjait a szovjet hatalom a pápa

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

Az egyházak az államalapítástól napjainkig

Az egyházak az államalapítástól napjainkig MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu Az egyházak az államalapítástól napjainkig A Kárpát-medencében Kr.u. 1000-ben I. (Szent) István által alapított keresztény magyar királyság a nyugati,

Részletesebben

AZ OROSZ KISEBBSÉG HELYZETE A BALTIKUMBAN,

AZ OROSZ KISEBBSÉG HELYZETE A BALTIKUMBAN, BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁN AZ OROSZ KISEBBSÉG HELYZETE A BALTIKUMBAN, KIVÁLTKÉPP LETTORSZÁGBAN Budapest, 2011

Részletesebben

Sasik a viharban Egy gyermekmentő pap meghurcoltatásai a diktatúra évtizedeiben

Sasik a viharban Egy gyermekmentő pap meghurcoltatásai a diktatúra évtizedeiben Vörös Géza Betekintő 2013/4. Sasik a viharban Egy gyermekmentő pap meghurcoltatásai a diktatúra évtizedeiben Bevezetés1 Az egypártrendszer létrejöttétől egészen 1989-ig a mindenkori állami egyházpolitikát

Részletesebben

ISTEN SZOLGÁJÁNAK, MESZLÉNYI ZOLTÁN LAJOS PÜSPÖKNEK AZ ÉLETRAJZA I. CSALÁDI HÁTTÉR, SZÜLETÉS ÉS TANULMÁNYOK

ISTEN SZOLGÁJÁNAK, MESZLÉNYI ZOLTÁN LAJOS PÜSPÖKNEK AZ ÉLETRAJZA I. CSALÁDI HÁTTÉR, SZÜLETÉS ÉS TANULMÁNYOK ISTEN SZOLGÁJÁNAK, MESZLÉNYI ZOLTÁN LAJOS PÜSPÖKNEK AZ ÉLETRAJZA I. CSALÁDI HÁTTÉR, SZÜLETÉS ÉS TANULMÁNYOK Meszlényi Zoltán Lajos öt testvére közül a másodikként látta meg a napvilágot 1892. január 2-án

Részletesebben

Kovács László: BOKORTÖRTÉNET

Kovács László: BOKORTÖRTÉNET Kovács László: BOKORTÖRTÉNET A történet 1945-ben kezdődik, személyesen 1970-től vagyok résztvevője az eseményeknek. Az első 25 évet Bulányi György irataiból veszem, a következő 20 évet pedig (a rendszerváltásig)

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 Szerkesztette: Sarnyai Csaba Máté Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti

Részletesebben

Diószegi László: nálunk most es a Templomban a nyelvünk tiltva vann. A moldvai csángók magyar nyelvű hitéletének története és jelene

Diószegi László: nálunk most es a Templomban a nyelvünk tiltva vann. A moldvai csángók magyar nyelvű hitéletének története és jelene Diószegi László: nálunk most es a Templomban a nyelvünk tiltva vann. A moldvai csángók magyar nyelvű hitéletének története és jelene Minékünk nagy lelkek fájdalmával panaszkodtak papjok iránt való fogyatkozásokról:

Részletesebben

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Bevezetés Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását követően, a szovjet intervenció hatására Magyarország nemzetközi diplomáciai

Részletesebben

MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN

MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2000/1-4 BORSODI CSABA A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN Zúgva zajlik körülöttünk a történelmi

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon

Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon PPEK 628 Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon Közi Horváth József Rafinált vallásüldözés Magyarországon mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

1956 A magyar forradalom Európa történetében Rainer M. János

1956 A magyar forradalom Európa történetében Rainer M. János 1956 A magyar forradalom Európa történetében Rainer M. János 1956. október 23-án délután Budapesten kétszázezer ember ment az utcákra. A magyarok békés tüntetéssel adtak hangot a szabadság, demokrácia

Részletesebben

MINDSZENTY JÓZSEF. A LÉLEKMENTŐ BÍBOROS, HERCEGPRÍMÁS Köpeczi Bócz Edit kéziratából. Az előadás elhangzott: 2012 január 25-én, Göcseji Múzeumban

MINDSZENTY JÓZSEF. A LÉLEKMENTŐ BÍBOROS, HERCEGPRÍMÁS Köpeczi Bócz Edit kéziratából. Az előadás elhangzott: 2012 január 25-én, Göcseji Múzeumban MINDSZENTY JÓZSEF A LÉLEKMENTŐ BÍBOROS, HERCEGPRÍMÁS Köpeczi Bócz Edit kéziratából Az előadás elhangzott: 2012 január 25-én, Göcseji Múzeumban Köszönöm a meghívásukat, szeretettel köszöntöm Önöket, nagy

Részletesebben

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december Karácsonyi levél Kedves Diáktársaink,

Részletesebben

12 Választási. 10 Egészségügy 1-8

12 Választási. 10 Egészségügy 1-8 2006/4 Nárai Hírmondó 1 2006/4 Független Közéleti Információs Magazin Megjelenik negyedévente 1-8 Szerkesztették: Marton Melinda, Molnárné Németh Emma, Németh Tamás Felelős kiadó: Németh Tamás www.naraihirmondo.pantel.net

Részletesebben

ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAROKNÁL (2.) PÉTER-PÁL MARADJATOK MEG AZ EGYSÉGBEN! POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E

ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAROKNÁL (2.) PÉTER-PÁL MARADJATOK MEG AZ EGYSÉGBEN! POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 6. szám (40. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. június MARADJATOK MEG AZ EGYSÉGBEN! A Szentatya beszéde az ad limina látogatásra Rómába érkezett

Részletesebben

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok!

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! 1 2 Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! Amikor Andrew Vajna producerrel majd a hozzánk csatlakozó színész kollégáinkkal: Fenyő Ivánnal, Dobó Katával, Csányi Sándorral, Gesztesi Károllyal és a többiekkel még

Részletesebben