RT 200 / RT 300 / HG 500 FŐSZEGÉLYNYÍRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RT 200 / RT 300 / HG 500 FŐSZEGÉLYNYÍRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA"

Átírás

1 RT 200 / RT 300 / HG 500 FŐSZEGÉLYNYÍRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Modell: N1E-SPK-200, N1E-SPK-300, N1E-SPK-500 Gyártási év:2008 1

2 1. SZIMBÓLUMOK JELENTÉSEI. Figyelmeztetés! Ez a szimbólum az elıírások be nem tartásából származó üzemeltetés ideje alatti veszélyekre hívja fel a figyelmet. Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmünket, hogy azon személyek, akik nem ismerik a kasza használati útmutatóját, nem kezelhetik a kaszát. Figyelmeztetés! Ne használja esıs idıben. Áramütésveszély. A nedvesség károsíthatja a motort. FIGYELEM! Elektromos készülék. Óvja az esı és nedvesség elıl! Figyelmeztetés! Ez a szimbólum a munka ideje alatti védelmi eszközök használatára figyelmeztet. A munka területén belül tilos a kívülálló személyek, és különös módon a gyerekek és az állatok ott tartózkodása. Kemény tárgyak által okozott sérülésveszély. A munkálatok megkezdése elıtt vagy a beállítás alatt (pl.: átvizsgálás és konzerválás, szabályozás) a következı lépeseket kell végrehajtani: kikapcsolni a motort, megvárni a mozgó alkatrészek teljes leállását, kihúzni a dugaszt a hálózati aljzatból. A készüléken elhelyezett szimbólum azt jelzi, hogy a készülék nem tartozik az egyéb háztartási szemét fogalomköréhez. El kell vinni a villamos és az elektronikus készülékeknek kijelölt legközelebb található győjtı és feldolgozó helyére. A feldolgozás az ilyen típusú hulladékra vonatkozó aktuális elıírásokkal összhangban történhet meg. Az ilyen típusú hulladékra vonatkozó információk beszerzése érdekében vegye fel a kapcsolatot a Környezetvédelmi Minisztérium vagy a lakhelye szerinti Városi Köztisztasági Hivatal illetékes osztályával, vagy a készüléket árusító üzlettel. A fentnevezett villamos készülék szakszerő módon történı megsemmisítése hozzájárul az emberekre és a természetre káros következményének megelızéséhez, amelyek a nem megfelelı megsemmisítésbıl származhatnak. 2

3 BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK. 1. Az elektromos szegélynyíró összeszerelése és beüzemeltetése elıtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. 2. Tartsa be pontosan a megadott magyarázatokat és utasításokat, különös tekintettel a biztonságra. 3. A kezelést és a karbantartást csak az arra feljogosított személyek végezhetik, akik megismerkedtek a használati útmutatóval évnél fiatalabb személyek a készüléket nem kezelhetik. 5. Ne használja az elektromos szegélynyírót a kívülálló személyek (különösen gyerekek) és állatok közelében. 6. Ne közelítse sem kézzel, sem lábbal a vágórészeket, különösen kerülje ezt a motor bekapcsolásakor. 7. Jegyezze meg, hogy a harmadik személynek okozott esetleges kárért a kezelı személy a felelıs. 8. Ittas állapotban lévı és a reakciót lassító gyógyszerek hatása alatt álló személyeknek tilos a készülék használata. 9. A kaszálás alatt viseljen hosszú nadrágot és munkacipıt. 10. A készüléket csak nappal vagy megfelelı mesterséges világítás mellett használja. 11. A készülék használat idején viseljen védıeszközöket: védıszemüveget és fülvédıt. 12. Minden egyes kaszálás elıtt ellenırizze a készülék mőszaki állapotát. 13. Soha ne használja a készüléket megsérül védıtakaróval vagy anélkül 14. Soha ne erısítsen rá fém-vágóelemeket 15. Az összes elhasznált alkatrészt csak az új eredetire cserélje. 16. A javításokat csak az illetékes szerviz állomások végezhetik. 17. Főszegélynyíró hobbykertészek számára készült. FIGYELEM! Elektromos készülék. A hibás, sérült vagy nedves készülék használata esetében fenn áll z áramütés veszélye. Figyeljen a hosszabbító és a dugaszcsatlakozó sérülésmentes állapotára. Csak 220 V / 50 Hz váltó árammal mőködik. ÖSSZESZERELÉS (mint az A-ábrán). A modelltípusától függıen a markolat összeszerelése POS.1 szerint. 3

4 FIGYELEM! A NYÍRÁSI MUNKÁLATOK MEGKEZDÉSE ELİTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATU ÚTMUTATÓT! ELENNİRIZZE A DUGASZT, KÁBELT ÉS ALJZATOT. TARTSA A KÉSZÜLÉKET MIND A KÉT KEZÉVEL. Kapcsolja össze a kábelt és a csatlakozót úgy, ahogy a B-ábrán látható. 1. DAMILFEJ BESZERELÉSE Tekerje be a vágódamilfejet a szegélynyíróhoz úgy, ahogy a C-ábrán látható. A damilhossz szabályozása D-ábrán látható. 2. DAMILSZALAG VÁGÓFEJBEN VALÓ BESZERELÉSE. DAMILHOSSZ SZABÁLYOZÁSA E- ÁBRÁN LÁTHATÓ. 4

5 Kaszálás (lásd F- és az G-ábrát) TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS FIGYELEM! A TISZTÍTÁS MEGKEZDÉSE ELİTT FELTÉTLENÜL ÁRAMTALANÍTSA A KÉSZÜLÉKET. Minden egyes kaszálás után tisztítsa meg a készüléket a főtıl, homoktól. stb. A készülék folyó vízzel történı tisztítása tilos. Rendszeresen fújja le vagy finoman törölje le a motorventilátoron lerakódott szennyezést. Legyen óvatos a vágófejvédıborítás tisztítása alatt, vágási sérülés veszély. Tárolja a készüléket száraz, nedvességtıl mentes helyen, tőztıl és a főtı berendezésektıl távol. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. SZERKEZET. 1. Indító kábel 2. Markolat Belsı rész. 3. Ki-/Bekapcsoló 5

6 4. Kábelmarkolat. 5. Szigetelı borító. 6. Motorház. 7. Damilfej. 8. Damilfej védıborítója. 9. Kiegészítı elsı markolat. 10. Csavar. 11. Anya. MŐSZAKI ADATOK. Típus N1E-SPK-200 N1E-SPK-300 N1E-SPK-500 Feszültség/Frekvencia [V/Hz} 230/ / / 50 Teljesítmény [W] Motorfordulatszám [ford./perc] Damil átmérıje [mm] 1,2mm 1,2mm 1,2mm Vágás átmérıje [mm] Súly (kg) 2,0 2,2 2,7 Akusztikus zajszint ISO11094,EN ISO dB(A) 93dB(A) 95dB(A) Rezgés m/s² 6,2 6,2 6,2 GARANCIÁLIS FELTÉTELEK. 1. Az eladó az adott készülék megvásárlási dátumától kezdve 12-hónapra szóló garanciát nyújt. 2. A reklamáció benyújtásának feltétele a garanciális idıszak alatt az eladó által teljesen, változtatások és javítások nélkül kitöltött GARANCIALAP. 3. A hiánytalan felszereléssel és az aktuális garancialappal ellátott készüléket a vevı adja be az illetékes szervizállomáson. 4. A garancia biztosítja a készülék szerkezeti vagy rejtett anyag hibáiból származó használati idı alatt tapasztalt üzemzavarok ingyenes megszüntetését. 5. A bevitt készülék meghibásodási mértékének véleményezésére csak az illetékes szervizállomások jogosultak. A véleményezés csak a fent nevezett készülék a gyártó által megállapított, a világ összes használójára vonatkozó követelményei alapján történik. 6. Amennyiben továbbra is a normális munkamenetet megzavaró körülmények jelentkeznek, így a készülék és a tartozékai negyedik eredménytelen javítása után, egy újra, hibátlanra kicserélhetı. A FOGYASZTÓ ELVESZTHETI A GARANCIÁLIS JOGAIT ABBAN AZ ESETBEN, HA : 1. A nem a célnak megfelelıen használja. 2. Nem tartja be a használati utasításban felsorolt elıírásokat. 3. Nem megfelelıen tárolja. 6

7 4. Saját kezőleg a javításokat, alkatrészcserét, szerkezeti változtatásokat vagy önkéntes szétszereléseket elvégzi. 5. Nem az eredeti alkatrészeket, nem az elıírt üzemanyagokat használja (pl.: nem megfelelı kenıanyagok, olajok, vágó elemek,pótalkatrészek, stb.). 6. A készüléket a túl hosszan tartó és erısen igénybevevı üzemmódban túlerılteti. A GARANCIA NEM TERJED KI : 1. A készlék használata során üzemszerően elkopott alkatrészekre (pl.: vágóelemek, mőanyagelemek, kapcsoló, stb.) 2. A javítandó készülék a mindennemő szennyezéstıl (pl.: pór, fő, stb.) megtisztított állapotban adható le az illetékes szervizállomáson. 3. A garanciális idıszak az illetékes szervizállomásnál történt meghibásodási bejelentés idıpontjától kezdıdik. A javítás végrehajtója a megkezdés pillanatától legkésıbb 21 napon belül köteles a javítás teljesítésére és egyidejőleg a garancia javítási idıvel megtoldott meghosszabbítására. 4. Az indokolatlan reklamációból származó költségek a reklamálót terhelik. A garanciára vonatkozó elıírások és kötelezettségek tekintetében a PTK elıírásai alkalmazandóak. 7

8 NYILATKOZAT Mi, MTD POLAND SP. Z O.O. CÉG, (ul. Ogrodnicza 1, Orle) teljes felelısséggel nyilatkozunk, hogy a termék, amelyiknek a gyártója; Termék neve: szegélynyírógép Típus: N1E-SPK-200 Alapvetı paraméterek: 220W, kaszálási szélesség: 240mm Megfelel az EU kötelezı irányelveinek 89/336/EEC (elektromágneses kompatibilitás) 73/23EEC késıbb kiegészített 93/68/EEC(alacsony feszültségő villamos berendezés) 98/37/EC ( gépek biztonsága) 2000/14 EC (EC irányelve a környezetre ártalmas zajok kibocsátásáról)) Garantált és mért akusztikus zajszint 88 db(a) A fentnevezett irányelvek követelményeivel való harmonizálása érdekében a következı normákat és országos elıírásokat alkalmaztuk: EN /A1:2001, EN /A2:2002, EN :2000, EN /A1:2001 EN :2003 Bejelentési hely: TÜV Industrie Service GmbH-TÜV SÜD Group,Westendstrasse 199 D München A megfelelıségi szakértıi vélemény alkalmazási módszere ; ISO 11094:1991, EN ISO 3744:1995, melléklet III/2000/14/EC A termék gyártásáért felelıs alany: A mőszaki dokumentáció megırzéséért felelıs személy: MTD POLAND Sp. Z o.o.. Ul.Ogrodnicza Orle Tel Fax ORLE A dokumentumok aláírására felhatalmazott személy Dokumentációs és külsı minıség ellenırzése fıosztály vezetıje 8

9 NYILATKOZAT Mi, MTD POLAND SP. Z O.O. CÉG, (ul. Ogrodnicza 1, Orle) teljes felelısséggel nyilatkozunk, hogy a termék, amelyiknek a gyártója; Termék neve: szegélynyírógép Típus: N1E-SPK-300 Alapvetı paraméterek: 300W, kaszálási szélesség: 260mm Megfelel az EU kötelezı irányelveinek 89/336/EEC(elektromágneses kompatibilitás) 73/23EEC késıbb kiegészített 93/68/EEC(alacsony feszültségő villamos berendezés) 98/37/EC ( gépek biztonsága) 2000/14 EC (EC irányelve a környezetre ártalmas zajok kibocsátásáról)) Garantált és mért akusztikus zajszint 93 db(a) A fentnevezett irányelvek követelményeivel való harmonizálása érdekében a következı normákat és országos elıírásokat alkalmaztuk: EN /A1:2001, EN /A2:2002, EN :2000, EN /A1:2001 EN :2003 Bejelentési hely: TÜV Industrie Service GmbH-TÜV SÜD Group,Westendstrasse 199 D München A megfelelıségi szakértıi vélemény alkalmazási módszere ; ISO 11094:1991, EN ISO 3744:1995, melléklet III/2000/14/EC A termék gyártásáért felelıs alany: A mőszaki dokumentáció megırzéséért felelıs személy: MTD POLAND Sp. Z o.o.. Ul.Ogrodnicza Orle Tel Fax ORLE A dokumentumok aláírására felhatalmazott személy Dokumentációs és külsı minıség ellenırzése fıosztály vezetıje 9

10 NYILATKOZAT Mi, MTD POLAND SP. Z O.O. CÉG, (ul. Ogrodnicza 1, Orle) teljes felelısséggel nyilatkozunk, hogy a termék, amelyiknek a gyártója; Termék neve: szegélynyírógép Típus: N1E-2SPK-500 Alapvetı paraméterek: 500W, kaszálási szélesség: 280mm Megfelel az EU kötelezı irányelveinek 89/336/EEC(elektromágneses kompatibilitás) 73/23EEC késıbb kiegészített 93/68/EEC(alacsony feszültségő villamos berendezés) 98/37/EC ( gépek biztonsága) 2000/14 EC (EC irányelve a környezetre ártalmas zajok kibocsátásáról)) Garantált és mért akusztikus zajszint 95 db(a) A fentnevezett irányelvek követelményeivel való harmonizálása érdekében a következı normákat és országos elıírásokat alkalmaztuk: EN /A1:2001, EN /A2:2002, EN :2000, EN /A1:2001 EN :2003 Bejelentési hely: TÜV Industrie Service GmbH-TÜV SÜD Group,Westendstrasse 199 D München A megfelelıségi szakértıi vélemény alkalmazási módszere ; ISO 11094:1991, EN ISO 3744:1995, melléklet III/2000/14/EC A termék gyártásáért felelıs alany: A mőszaki dokumentáció megırzéséért felelıs személy: MTD POLAND Sp. Z o.o.. Ul.Ogrodnicza Orle Tel Fax ORLE A dokumentumok aláírására felhatalmazott személy Dokumentációs és külsı minıség ellenırzése fıosztály vezetıje 10

Használati útmutató. Inhalátor. útmutatóval. Termékinformáció. Felhasználóbarát útmutató. www.aldi-service.hu ID: #05002

Használati útmutató. Inhalátor. útmutatóval. Termékinformáció. Felhasználóbarát útmutató. www.aldi-service.hu ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Gyors útmutatóval Inhalátor Termékinformáció myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 www.aldi-service.hu QR kódokkal gyorsan

Részletesebben

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B CE 0051 AUTOKLÁV E9 B Figyelem! Ez a használati utasítás az eredeti, termékhez csomagolt használati utasításhoz kiegészítés. Kérem mindkét anyagot vegyék figyelembe a készülék használata során. HASZNÁLATI

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 40L 700212G V2/0815 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 212 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt Bevezetés Üzembe helyezés el tt olvassa át ezt a leírást. Ez a biztonságos munka és a zavarmentes kezelés el feltétele. Tartsa be a használati utasításban és a motoron látható biztonsági utasításokat és

Részletesebben

Használati útmutató. KB 2015 termoelektromos hűtődoboz. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. KB 2015 termoelektromos hűtődoboz. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Gyors KB 2015 termoelektromos hűtődoboz myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Áttekintés...3 Használata... 4 A csomag

Részletesebben

Használati útmutató. Digitális multiméter. Termékinformáció + VIDEÓ. www.aldi-service.hu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Digitális multiméter. Termékinformáció + VIDEÓ. www.aldi-service.hu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Digitális multiméter Termékinformáció myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 www.aldi-service.hu + VIDEÓ QR kódokkal gyorsan

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01 TE 50 / TE 50-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Használati utasítás Návod k obsluze Návod na obslu Instrukcja obsługi Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Инструкция

Részletesebben

Használati útmutató. Testzsír mértéke. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Testzsír mértéke. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Testzsír mértéke myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Áttekintés...3 Használata...4 A csomag tartalma/a készülék

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

ANTHOS MYRAY RXAC. 2. A felszerelés leírása 2.1. A röntgenegység leírása 2.2. A vezérlı tasztatúra leírása

ANTHOS MYRAY RXAC. 2. A felszerelés leírása 2.1. A röntgenegység leírása 2.2. A vezérlı tasztatúra leírása ANTHOS MYRAY RXAC TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Biztonsági Leírás 1.1.1. Szimbólumok leírása 1.1.2. A felszerelés célja és használata 1.2.1. Csoportosítás 1.2.2. Környezeti Feltételek 1.2.3. Garancia 1.3.

Részletesebben

559088-11 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW738 DW739

559088-11 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW738 DW739 559088-11 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW738 DW739 1. ábra 2. ábra 2 3A. ábra 3B. ábra 4A. ábra 4B. ábra 4C. ábra 4D. ábra 4E. ábra 4F. ábra 3 5A. ábra 5B. ábra 5C. ábra 90 5D.

Részletesebben

Használati utasítás, MultimatEasy

Használati utasítás, MultimatEasy Használati utasítás, MultimatEasy A használati utasítás szövegének és képanyagának összeállítását nagy körültekintéssel végezték el, úgyanúgy mint fordítását. Azonban elıfordulhatnak benne helyesírási

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HOMOKSZÓRÓ EGYSÉG ELSZÍVÓVAL 1200 W XHSB28 GARANCIALEVÉL

Az eredeti használati útmutató fordítása HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HOMOKSZÓRÓ EGYSÉG ELSZÍVÓVAL 1200 W XHSB28 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

16/2006. (III. 27.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökrıl. A rendelet hatálya

16/2006. (III. 27.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökrıl. A rendelet hatálya 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökrıl Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 101. -a szerinti feladatok ellátására, a 247. -a (2) bekezdésének f) és k) pontjaiban foglalt

Részletesebben

DC413 DC415 533444-64 H

DC413 DC415 533444-64 H 533444-64 H DC413 DC415 1 ábra 2 ábra 3 ábra 4 ábra 2 5 ábra 6 ábra 7 ábra 3 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓ DC413/DC415 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya

Részletesebben

0203373hu 007 07.2010. Elektromos bontókalapács. 23, 27 Low Vib. Használati utasítás

0203373hu 007 07.2010. Elektromos bontókalapács. 23, 27 Low Vib. Használati utasítás 0203373hu 007 07.2010 Elektromos bontókalapács EH 23, 27 Low Vib Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

Használati útmutató. Magyarország. BRICON nv. Horizont-Alfa Kft. HU-05 verzió

Használati útmutató. Magyarország. BRICON nv. Horizont-Alfa Kft. HU-05 verzió S P E E D Y Használati útmutató Magyarország HU-05 verzió BRICON nv Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Belgium. Tel: +32 3 777 39 74 Fax: +32 3 778 07 35 Website: www.bricon.be email: bricon@bricon.be

Részletesebben

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 .. Pakole Gáztech Kft. Pakole Gáztech Kft. 8000. Székesfehérvár Börgöndi út 8-10. DP24 B5 tipusú.......... falikazán gépkönyv Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 29/1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kezelési utasítás. Felvonó hajtómővek áttétellel AM0, AM1, AM2 és AM3 9.570.274 1

Kezelési utasítás. Felvonó hajtómővek áttétellel AM0, AM1, AM2 és AM3 9.570.274 1 Kezelési utasítás Felvonó hajtómővek áttétellel AM0, AM1, AM2 és AM3 9.570.274 1 Magyar változat: RST Elektronik GmbH Tannenstraße 11 D-74229 Oedheim / Germany Tel.: +49 (0) 7136 9912-0 Fax: +49 (0) 7136

Részletesebben

Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9

Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9 Tartalom Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9 Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást... 9 Jelmagyarázat...10 A csomag tartalma...

Részletesebben

533444-64 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC413 DC415

533444-64 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC413 DC415 533444-64 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC413 DC415 1 ábra 2 ábra 3 ábra 4 ábra 2 5 ábra 6 ábra 7 ábra 3 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓ DC413/DC415 Szívből gratulálunk

Részletesebben

DED9970. Tartalomjegyzék. HU Gázos hősugárzó 4,6 kw. Használati utasítás garancia kártyával

DED9970. Tartalomjegyzék. HU Gázos hősugárzó 4,6 kw. Használati utasítás garancia kártyával DED9970 HU Gázos hősugárzó 4,6 kw Használati utasítás garancia kártyával DEDRA HU Az alábbi használati utasítás kizárólag akkor érvényes, ha az alábbi országkód megtalálható a berendezésen. Ha ez a kód

Részletesebben

Olvassa el ezt először

Olvassa el ezt először Olvassa el ezt először Biztonsági tudnivalók A készülékkel kapcsolatos tudnivalók A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen. A készülék

Részletesebben

GT5050 GT5055 GT5560 GT6060. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H

GT5050 GT5055 GT5560 GT6060. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 2 Rendeltetésszerű használat Szívből

Részletesebben

CLIENTCALL ÜGYFÉLHÍVÓ RENDSZER

CLIENTCALL ÜGYFÉLHÍVÓ RENDSZER CLIENTCALL ÜGYFÉLHÍVÓ RENDSZER HARDWARE és SOFTWARE Kezelési Útmutató NANOSPACE Bt. 2010 www.nanospace.hu Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer fıbb egységei... 4 2.1. Nyomtató és kijelzı...

Részletesebben

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ. Kezelési utasítás GCS-2200E

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ. Kezelési utasítás GCS-2200E ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ Kezelési utasítás GCS-2200E 2 3 4 Rossz vágási irány Helyes vágási irány A fadöntés szándékolt iránya Állítson be kisebb, mint 1/10 faátmérőt Vágás A vágási felület kisebb, alávágási

Részletesebben

533222-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWD522 DWD524 DWD525 DWD530 D21570

533222-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWD522 DWD524 DWD525 DWD530 D21570 533222-23 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWD522 DWD524 DWD525 DWD530 D21570 1. ábra c DWD522/DWD524/DWD530 d c d DWD525 g g e b a j e b a j i c d g h e D21570 b a j 2. ábra 3.

Részletesebben

FSA 050. Hibridteszter Használati útmutató

FSA 050. Hibridteszter Használati útmutató FSA 050 hu Hibridteszter Használati útmutató FSA 050 Használati útmutató hu 2 FSA 050 Használati útmutató hu 3 Magyar tartalomjegyzék 4 FSA 050 Használati útmutató hu 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben