Szakmai igazgató Bakos Erika Tel.: /104

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai igazgató Bakos Erika bakos.erika@kello.hu Tel.: 36-1-237-6900/104"

Átírás

1

2 Könyvtárellátó Nonprofit Kft Budapest, Váci út 19. Tel.: Levélcím: 1391 Budapest, Pf Ügyvezető igazgató Tőczik Zsolt Tel.: /103 Szakmai igazgató Bakos Erika Tel.: /104 Titkárság Tel.: /105 Fax.: Könyvtári értékesítés Bariczné Rózsa Mária Tel.: /264 Új Könyvek és bibliográfia Szirtes Borbála Tel.: /286 Logisztika Konyicsákné Kreisz Katalin Tel.: /275 Kódex Könyváruház 1054 Budapest, Honvéd u. 5. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8:00-18:00, szombat: 8:00-14:00 Telefon: /207 Fax: A Kello Infopontok elérhetőségei: kello.hu/rolunk/kello-pontok Keressen minket a Facebookon is: facebook.com/konyvtarellato.kft

3 szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

4 Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 52. év fo lyam Ki ad ja és ter jesz ti a Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Fe le lős ki adó: Tőczik Zsolt Készítette: az Új Könyvek Szerkesztősége Felelős szerkesztő: Bakos Erika Főszerkesztő: Szirtes Borbála Nyom ta és kö töt te a Pharma Press Nyom da ipa ri Kft. Bu da pest, február Meg je le nik éven te hu szon hat szor Meg ren del he tő a ki adó és a szer kesz tő ség cí mén: Bu da pest, XIII. ker., Váci út 19. Pos ta cím: 1391 Bu da pest, Pf.: 204. Te le fon: (1) , fax: (1) ; ve vő szol gá lat: (1) , /126. ISSN

5 ISMERETTERESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM 1 FILOZÓFIA Okkult jelenségek. Ezoterikus iskolák Allen, ames ( ) Me di tá ci ós könyv az év 365 nap já ra. [Mis kolc] : Hermit, [2015]. 193 p. ; 21 cm ISBN fű zött : 2500, Ft me di tá ció ezoterika A kö tet első ki adá sá hoz ké pest már több mint száz esz ten dő telt el, de a meditációs tevékenység manapság reneszánszát éli. Se sze ri se szá ma azok nak a köny vek nek, ame lyek a meditáció világába kívánják bevezetni az érdeklődőket. Ta lán ép pen en nek okán le het unikális ki ad vány a je len mű, amelynek szerzője, aki a meditáció prófétájának is tekinthető, 1913-ban vetette papírra a témával kapcsolatos gondolatait. Bevezetőjének sorai szerint ő is ember - társain kívánt segíteni, hiszen amint azt írja: Körülnéztem a világban, és azt láttam, a szomorúság fertőzi, és a szenvedés tüze égeti Ennek a gondolatnak a talaján azt vall ja, hogy aki nem leli a me di tá ció út ját, nem ér he ti el a sza bad sá got és a meg - világosodást. A történések, dolgok mélyén megbújó mélyebb összefüggéseket, gondolatokat kívánja feltárni olvasóinak az év 365 napjára szóló meditációival. Valamennyi gondolatát sorba rendezve adja közre, mindegyik elején dőlt betűvel szedve egy állítás olvasható, majd az állítás beteljesítéséhez elvezető meditációs út gondolati stációit kapja az olvasó. Hol találjuk meg a békét? Hol bujkál az igaz ság? ilyen és eh hez ha son ló kér dé sek re is vá laszt ta lál majd az érdeklődő, aki azt bizonyosan észreveszi, hogy a mai fel gyor sult vi lág ban már nem biz tos, hogy a ta ná csok a szer ző által felkínált módon érhetnek célba. Inkább könyvészeti érdekességként ajánlható, a meditálni kívánó olvasóknak. ALLEN, ames angol író, filozófus, korának jelentős gondolkodója, aki hazájában a meditáció prófétája nevet kapta. 3

6 Pszi cho ló gia Bagdy Emő ke (1941 ) Re la xá ció, meg nyug vás, bel ső béke. [Bu da pest] : Kulcs - lyuk K., cop p. ; 18 cm + CD ISBN fű zött : 3150, Ft sze mé lyi ség-lé lek tan me di tá ció men tál hi gi é nia au - di tív dokumentum Nap ja ink ban egy re több ne ga tív in ger ha tá sa i nak va - gyunk ki té ve. Ép pen ezért ki emel ten fon tos, hogy a fel - gyü lem lett stresszt ké pe sek le gyünk fel ol da ni. A ha zai pszi cho ló gia nagy asszo nya, Bagdy Emő ke je len kö te té ben a bel ső béke meg ta - lálásához, a meditációhoz, relaxációhoz kínál remek gyakorlatokat. Bevezetőben fel te szi a kér dést: Tu dunk-e iga zán meg pi hen ni, töl te kez ni, el en ged ni (ma gun - kat és gond ja ink ter hét), meg bé kél ni a meg vál toz tat ha tat lan dol gok kal, majd szakmai tapasztalatai, tudományos kutatásai alapján válaszol erre: sajnos a leg - töb ben nem tud ják meg te rem te ni bel ső bé ké jü ket, pe dig a har mo ni kus élet vi tel - hez ez elengedhetetlenül szükséges. Ezután a stressz és a stresszkezelés fogalmával ismerteti meg olvasóit, majd a relaxáció hatásmechanizmusát magyarázza el. Ami kor a test se gít a lé lek nek, és Ami kor az elme se gít a test nek fejezetcímek alatt feltárja a mentális relaxációs műveletek, folyamatok állomásait, mibenlétét. Ezután tér rá a meditáció értelmezésére, megmagyarázva az imagináció és a vizu - alizáció fogalmait. Minden mindennel összefügg vallja a szerző, azaz érzel - meink kihatással vannak testi állapotunkra, és a stresszek egyként megbetegíthetnek, de gyó gyít hat nak is min ket. A gon do lat és a kép ze let te rem tő ere jé ről szólva, be mu tat ja, hogy az utób bi nak mi lyen nagy sze re pe van az ön gyó gyí tás - ban. A CD mellékleten hét, a szerző által összeállított és vezetett relaxációs, medi tá ci ós gya kor lat sze re pel. Ezek kö zül há rom MP3 for má tum ban, a má sik négy gya kor lat audio for má tum ban is meg hall gat ha tó. Va la mennyi gya kor lat szö ve ge írásos formában is megtalálható a kötetben, így ha valaki a saját hangján szeretné rög zí te ni a gya kor la to kat, úgy ezen szö ve gek alap ján meg te he ti. A köz vet len, te - ge ző dő meg szó lí tás sal és rend kí vül kö zért he tő stí lus ban meg írt lé lek gyógy ásza ti kis ká té min den ol va só fi gyel - mé re ér de mes. A re mek ön se gí tő han gos do ku men tum meghallgatásához CD lejátszó szükséges. A kiadvány a Stresszkezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben című kiadvány felhasználásával készült. A szer ző ről: Leg utóbb is mer te tett műve: A sze mé lyi ség tit kai ( ) 4

7 Az evo lú ció árnyoldala : a lelki betegségek és az alterna - tív szexualitás darwini elemzése. Gyuris Petra et al. (szerk.) Bu da pest : Akad. K., p. ; 25 cm ISBN kö tött : 3600, Ft lélektan törzsfejlődés lelki élet kóros lelkiállapot szexualitás Sz A Pé csi Tu do mány egye te men be lül mű kö dő Evo lú ci ós Pszichológia Kutatócsoport munkatársai által írt, Gyuris Pet ra, Meskó Nor bert és Tisljár Ro land ál tal szer kesz tett kö tet el ső sor ban a klasszi kus ér te lem ben vett pszi cho pa - to ló gi ai kór ké pek kel, de vi an ci ák kal fog lal ko zik az evo lú ci ós pszi cho ló gia né ző - pont já ból, ezen túl azon ban olyan tár sa dal mi szem pont ból so kat vi ta tott je len sé gek ről is szól nak a szer zők, mint a ho mo sze xu a li tás és a pros ti tú ció. El ső - ként az evo lú ci ós pszi cho ló gia alap ja i ba ve ze tik be az ol va sót, ezt kö ve ti a kü lön - böző patológiák bemutatása, a depressziótól a szerhasználaton, a skizofrénián vagy a borderline szindrómán keresztül a nárcizmusig és az evészavarokig. Az Alternativitás cím alatt kö zölt írá sok egy részt a homoszexualitást mint al ter na tív szexuális viselkedést vizsgálják, elsősorban annak lehetséges magyarázatait be - mutatva, másrészt a prostitúció evolúciós eredetét kutatják. Az utolsó rész az alkal ma zott evo lú ci ós pszi cho ló gia új don sá ga it összeg zi, el ső sor ban a prak ti zá ló pszichiáterek és klinikai szakpszichológusok számára összegyűjtve az információ kat. A kötet irodalomjegyzékkel zárul Mol nár V. ó zsef (1930 ) A nap arca : a gyer mek raj zok üze ne te + Ég és föld öle lé - sében + Újraszülető világ. [Budapest] : Ős-Kép K., cop p. ; 23 cm gyermeklélektan gyermekrajz tanulmánygyűjtemény Sz i X Az ősi magyar műveltséget, a néplélekrajzot kutató szerző, Mol nár V. ó zsef leg újabb kö te te két ko ráb bi, a ma gyar ősműveltség és a gyermekrajzok kapcsolatát vizsgáló művét, valamint egy általa szerkesztett tanulmánygyűjteményt tartalmaz. Az Ég és föld öle lé sé ben (leg utóbb: ) című egység az 1994-től a Győr-Sopron megyei pedagógusok lapjában, a Hogyan tovább-ban megjelent tanulmányait gyűjti össze. Ezekben gyakran hivatkozik a régiek szokásaira, hitvilágára, hiszen nézete szerint a mainál sokkal természetesebb, a gyermeki világot sokkal megértőbben kezelő nevelésre lenne szükség. Bőséges fe- 5

8 kete-fehér gyermekrajzokból álló illusztrációs anyaggal alátámasztott elemzése szerint a gyermekvilág rajzai bizonyos, világszerte kimutatható ősképekről tudósítanak. Ilyen állandó elemek például a királylány, amely a kettős anyaságot közvetíti, vagy a jellegzetes férfiasságszimbólumok: a hatalmas fejfedők vagy csákók, az övek, rajtuk hatalmas kardokkal. Megfigyelése szerint szinte minden fiúgyerek rajzol létrát, amely nem más, mint az égig érő fa stb. A nap arca ( ) lényegében az Ég és föld öle lé sé ben folytatásának tekinthető, amelyben a szerző ismét a gyermekek ezúttal színesben reprodukált rajzaiban megnyilvánuló ősképek nyomába ered. Az Újraszülető világ ( ) cím alatt a Ma gyar Ha gyo mány Mű he lyé ben 2009-ben véget ért, hároméves tanfolyamról adnak számot a kötetben közölt gyermekrajz-elemző vizsgadolgozatok. Szerzőik a szeminárium résztvevői, tanítók, óvónők, szü lők, s nem utol só sor ban Mol nár V. ó zsef. A kö tet a rajz ok ta tás sal fog lalkozó pedagógusok és óvónők számára ajánlható. Az Ég és föld öle lé sé ben elő ző ki adá sa: A nap arca elő ző ki adá sa: Az Új ra szü le tő vi lág elő ző ki adá sa: A szer ző ről ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Az em ber élet szent sé - ge ( ) Nóg rá di Csil la Álom és ön is me ret. [Bu da pest] : Ursus Lib ris, p. ; 20 cm ISBN fű zött : 2700, Ft álom ön is me ret sze mé lyi ség-lé lek tan pszi cho te rá pia A szer zőt a be ve ze tő so rai sze rint gyer mek ko ra óta fog - lalkoztatja az álom témájának kérdésköre, jelenleg klinikai szakpszichológusként kutatja az álom mibenlétét, az álom és önismeret kapcsolatát. Csalatkozni fog az, aki valamiféle népszerűsítő stílusban megírt álomfejtő könyvet sejt a cím mö gött, mert ko ránt sincs er ről szó. A lek tor és a szer ző be - vezető soraiból kiderül, hogy Nógrádi Csilla választott témáját tudományos alapossággal járja körül, felfedve az álmok mögött rejtőző különféle személyiségek sajátos vonásait. Az álom tudományos maghatározása után a lélek és szellem viszonyát vizsgálja, majd az úgynevezett hősi korok álmait, a gyógyító és jósálmokat veszi górcső alá. A pszichoanalízis szempontjából fontos, a pszichoszexuális fejlődést meghatározó álmokról is szól, majd a személyiségfejlődés lépcsőfokaiként írja le a szabad asszociációk áldásos hatását, valamint a ung által meghatározott archetípusokat. A modern alváskutatás vívmányainak sorában a REM korszakként jellemzi a mai álomkutatást, majd az alvás biológiai szerepét igencsak fontosnak tekintve arról is ír, miféle negatív hozadéka lehet az alvás megvonásának. Keveset tudunk arról, hogy az álmokat tudatosan is lehet használni, ennek a hiánynak a pótlására vállalkozott a szerző, ami kor az Álomindukció, az Álomkontroll technikák és a Lucid álmok kísérlete 6

9 című fejezetcímek alatt bemutatja a tudatos álomtechnikákat. Ezek megismerése a téma iránt érdeklődőknek igencsak hasznos lehet, hiszen általa segítséget kaphatnak a tudatos álom gyakorlásához, és ahhoz, hogy mindezt saját önismereti munkájuk szolgálatába állítsák. Külön kiemelhető a tibeti álomjoga, azaz az éber tudatosság létrehozásának mibenléte, amely számos értékes adalékkal szolgál a tudatos álomtechnika témakörében. A szerző célja szerint elméleti és terápiás munkája során szerzett tapasztalatait kívánta megosztani olvasóival, hogy az emberi lélekről, önismeretről, és a megismerés módjáról szóló tudását szélesebb körben is megismerhetővé tegye. Ha az olvasó vele tart a korokon, földrészeken átívelő gondolati utazáson, egészen bizonyos, hogy különleges személyiségfejlesztő, tudáskalandban lesz része. A bibliográfiával kiegészített munka a pszichológia iránt mélyebben, és ezen belül is az álmok iránt érdeklődő olvasóknak, szakembereknek a figyelmére érdemes. Lebár ózsef illusztrációi méltó aláfestői a szövegnek. NÓGRÁDI Csil la pszi cho ló gus, szak író. Kli ni kai szak pszi cho ló gus ként da ga - na tos be te ge ket se gít az Or szá gos On ko ló gi ai In té zet ben. Leg utóbb is mer te tett műve: Az el va rá zsolt Cif ra pa lo ta ( ) 2 VALLÁS Bib lia. Bib lia ma gya rá za tok Dunn, ames D. G. (1939 ) Kez det ben volt az evan gé li um : é zus, Pál és az evan gé li u - mok. Bu da pest : Kál vin, p. ; 23 cm ISBN fű zött : 3400, Ft te o ló gia apos tol evan gé li um ige hir de tés bib lia ma - gya rá zat Az el is mert Pál-ku ta tó, ames D. G. Dunn te o ló gus a kö zel - múltban tartott előadásaiból válogatta kötetét. Mint meghí - vott elő adó a beér-sevai Ben Gurion Egye te men, a barcelonai Katalóniai Teológiai Fakultáson tartott nemzetközi szimpóziumon és az olaszországi Arricában a Pál apostol emlékév keretében zsidó és római katolikus vallású hallgatóság előtt fejthette ki legújabb kutatásainak eredményét. A szerző kilenc rövid tanulmányának főszereplői ézus, Pál és az evangéliumok, vagyis az Újszövetség tanulmányozásának alapvető témái. Dunn professzor a protestáns bibliatudomány szemszögéből, bevezető, áttekintő célzattal válaszol meg olyan lényeges kérdéseket, mint az evangéliumok megszületése, megbízhatósága vagy a három szinoptikus evangélium összevetése ánoséval, de ide tartozik 7

10 kedvenc területe, Pál apostol mint a kereszténység megalapítója. Szemléletére jellemző, hogy az evangéliumokat a történeti ézus megismerésének szóbeli hagyo - mányra épülő forrásainak tekinti, ezenfelül vizsgálja a ézus-mozgalom és Pál apostol zsidó kontextusát, továbbá kimutatja a folytonosságot ézus küldetése és a páli tanítások között. A nehezen megválaszolható kérdéseket és problémákat nem megkerülve izgalmas, vitára indító kötetet produkált, melyet saját pályafutását be - mutató személyes bevezetés, valamint a könyv végén rövidítésjegyzék, bibliográfia, for rás-, tárgy- és szer zői mu ta tó egé szít ki. DUNN, ames D. G. brit pro tes táns te o ló gus, a Durham University te o ló gi ai és val lás tu do má nyi fa kul tá sá nak emeritus pro fesszo ra. Több tu do má nyos szer ve - zet, köz tük a Bri tish Academy tag ja, Pál apos tol mun kás sá gá nak ku ta tó ja ként az új szemlélet képviselője Pasquali, Elena Ki csik ké pes bib li á ja. Bu da pest : Kál vin, p. ; 22 cm ISBN kö tött : 3500, Ft bib li ai tör té net gyer mek könyv Gy Igazán a legkisebbeknek készült a kedves, színes rajzok - kal illusztrált, strapabíró gyermekbiblia. A angol szerző a teremtéstől hét ószövetségi és hét újszövetségi történe - tet, részletet mesél el leegyszerűsítve, de érthetően. A Szent írás sal való első is mer ke dést nagy ban meg könnyí ti Noé, Ábrahám, ózsef, Mózes, Dávid, ónás, Dániel és mindenekelőtt ézus alak - já nak a gyer me kek ér tel mé hez iga zí tott, hiteles bemutatása, valamint néhány példázat és tanítás megértetése. Val lá sos iro da lom Heward-Mills, Dag A vá das ko dók. Szom bat hely : Immanuel Szó szó ró, cop p. ; 21 cm (Hű ség és hűt len ség sorozat) ISBN fű zött : 1750, Ft val lá sos iro da lom pél dá zat A nemzetközileg ismert, sikeres evangelizátor a vallási kö - zösségeket mételyező vádaskodásról szól könyvében. Az amerikai típusú agitáló-népszerűsítő vallási bestsellerek nyelvén fogalmazza meg a keresztény gyülekezetekben, az ördög képében megjelenő gonoszt, akinek elődje a sátán

11 egykoron leghalálosabb fegyverét szabadította Krisztusra: a vádaskodást. A ghánai orvos-gyülekezetvezető Dag Heward-Mills szerint: Talán az egyik legnagyobb ellenség, akivel valaha is találkozhatsz, a testvérek között lévő vádaskodó. Hogy miféle alantas erő rejtezik a vádaskodásban, és hogy mit akar elérni a vádaskodó hamis és igaztalan szavaival, valamint, hogy hogyan lehet elhallgattatni a vádlót, ezek re e kér dé sek re ke re si és adja meg a vá laszt a szer ző kö te té ben. A bib li ai idé - zettekkel, imádságokkal bőséggel tagolt kötet speciálisan protestáns közösségek tagjainak figyelmére számíthat. A so ro zat ban leg utóbb: A ke net hez ve ze tő lé pé sek ( ) A szer ző ről ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Min ta há zas ság ( ) Kereszténység. Keresztény egyházak Calvin, ean ( ) A ke resz tény val lás rend sze re. Bu da pest : Kál vin, ; 24 cm , [3] p. ISBN p. ISBN Kö zös ada tai: ISBN kö tött : 6000, Ft te o ló gia re for má tus egy ház Sz Magyarul eredetileg a pápai Református Főiskola által gon do zott Re for má tus egy há zi könyv tár című so ro zat 5 6. tag ja ként je lent meg ben a re for má tus te o ló gi ai iro da lom egyik alap mű ve, Kál vin Institutiója. A szép ki vi tel ben, kor - sze rű fel dol go zás ban meg újí tott so ro zat ban most a 6 7. kö tet ként ve het jük kéz be a felépítésében Luther Nagy ká téjára emlékeztető, közel kétezer oldalas, 1536-ban ke let ke zett mű vet. Szer ző je ek kor alig volt hu szon hét éves, de nagy munkáját élete végéig bővítette. Így lett az eredetileg hat fejezetes írás végül nyolc van fe je ze tes (1559-es vég ső ki adás). Az Institutio Christianae religionis (A keresztény vallás rendszere) első köny ve Is ten ről mint Te rem tő ről, a má so dik, mint Meg vál tó ról, a har ma dik, mint az em ber meg szen te lő jé ről szól. Az utób bi könyv a jelen, majdnem ezernégyszáz oldalas, kétkötetes kiadás második darab - já ban foly ta tó dik, tár sul va a ne gye dik könyv höz, amely az üd vös ség re se gí tő esz - kö zök ről, min de nek előtt Is ten egye te mes egy há zá ról ta nít. A for dí tó, Bu zo gány Dezső erdélyi származású egyháztörténész elkerülte a korábbi fordítások latinizmu sa it, fel bon tot ta a hosszú, tö mör szer ke ze tű mon da to kat, va la mint élt a ma gyar nyelv szi no ni má i nak gaz dag sá gá val. To váb bi ér de me az új ki adás nak, hogy visszatérve az eredeti latin kiadások mintájához, a lapszélen közli a bibliai helye- 9

12 ket mai helyesírással. A fordításhoz mérhető hatalmas munka áll az utalások és értelmezések rendszerezése mögött is, míg ugyanígy emeli a használhatóságot a má so dik kö tet vé gén ta lál ha tó tárgy- és név mu ta tó, va la mint a több mint száz ol - da las textiárium, amely a szak lek tort, Bogárdi Sza bó Ist ván püs pö köt di csé ri. A hel vét pro tes tan tiz mus dog ma ti ká ja a könyv ál lo mány fi gye lem be vé te le mel lett a te o ló gi ai iro da lom mal ren del ke ző könyv tá rak kö te le ző en be szer zen dő anya ga. Elő ző (rö vi dí tett) ki adá sa (Ta ní tás a ke resz tyén val lás ra, 1559 cím mel): Tel jes ki adá sa (A ke resz tyén val lás rend sze re cím mel): A so ro zat ban leg utóbb (6.) és a szer ző leg utóbb is mer te tett műve: A ka to li kus le ve lek ma gya rá za ta ( ) Ró zsai Ti va dar ( ) Álmokat álmodni látásokat látni : válogatott igehirdeté - sek Bu da pest : Kál vin, p. ; 20 cm (Ma gyar re for má tus igehirdetők) ISBN fű zött : 1600, Ft re for má tus egy ház ige hir de tés vá lo ga tott művek A Kál vin Ki adó új so ro za ta (Ma gyar re for má tus ige hir - de tők) az egy ház gaz dag ige hir de tői örök sé gé nek meg őr - zését szolgálja. A szerkesztők olyan 20. századi igehirdetők pré di ká ci ó i ból kö zöl nek vá lo ga tá so kat, akik nek ér té - kes üzenete a mai olvasóközönség számára is fontos és aktuális. Ezen lelkészek, te o ló gu sok so rá ból ki emel ke dik Ró zsai Ti va dar, a 20. szá zad utol só har ma dá nak leg na gyobb ha tá sú val lás ta ná ra. Ál dá sos ne ve lő mun ká ja nyo mán 1967-től húsz éven át di ák jai kö zül kö zel há rom száz lett te o ló gi ai hall ga tó Bu da pes ten vagy Debrecenben. Szenvedélyes és nagy hatású igehirdető volt, aki végtelen alapos - sággal készült fel minden igehirdetésére, és kereste azt az üzenetet, amellyel első - sorban az ifjúságot tudja megszólítani az evangélium erejével Vallotta, hogy az igehirdetés és az istentisztelet olyan szükségszerűség az egyház életében, mint az emberi szervezet számára a lélegzetvétel Igényes volt önmagával és diákjaival szem ben is írja róla Bölcskei Gusz táv, aki ti zen hét éven át állt a re for má tus egyház élén. A kötetben található tizenöt igehirdetés ízelítőt ad Rózsai Tivadar igehirdetői életművéből. Az igehirdetés az evangélium hirdetése Az evangélium nem a természet kijelentése, hanem a kijelentés természete. Az evangélium nem félelmetességével, hanem félelmet elvevő, megnyugtató tényével hat Az evan gé li um nem vad erők tom bo lá sa, ha nem meg szó lí tó üze net. Ezt az evan gé li - u mot kell és le het hir det ni min dig: még föld ren gés kül ső és bel ső, lé lek ta ni és tör té nel mi föld ren gés ide jén is ol vas ha tó a füg ge lék ben kö zölt Ró zsai-be - szédben (Fi a ta lok nak pré di kál tam), amely egy nyíregyházi lelkészértekezleten hang zott el 1987-ben. Az utó szót jegy ző és a vá lo ga tás mun ká ját vég ző Fe ke te 10

13 Károly a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gya - korlati teológiai professzora maga is a szerző tanítványa volt. So ro zat nyi tó kö tet. RÓZSAI Ti va dar re for má tus lel kész, val lás ta nár, sá ros pa - ta ki te o ló gi ai ta nul má nyai után Bá zel ben Karl Barth ta nít vá - nya volt. Több tiszáninneni és ti szán tú li gyü le ke zet ben vég zett lel ki pász to ri szol gá lat után a Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um Gim ná zi u má nak val lás ta ná ra volt. 3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK Po li ti ka. Po li ti ka tu do mány Hor váth Pé ter Pár tok és ko a lí ci ók : kor mány ala kí tás Ma gyar or szá gon, Bu da pest : Gon do lat, p. ; 20 cm (Recta ratio) ISBN fű zött : 2500, Ft po li ti ka tör té net kor mány Ma gyar or szág szá - zad Sz Doktori értekezésének könyvvé szerkesztett változatában Hor váth Pé ter po li to ló gus a ma gyar or szá gi kor mány ala kí - tás ok kal fog lal ko zik, 1990 és 2014 kö zött. El ső ként a kutatási problémákat, valamint a vizsgálódás körét és módszerét vázolja fel, majd át te kin ti a szak iro dal mat. A má so dik fe je zet ben a pár tok ún. prog ram tá vol sá gá val fog lal ko zik, és az 1990-es, 94-es, 98-as és 2002-es vá lasz tá so kat kö ve tő kor - mányalakítások példáján keresztül a koalíciós összetételt vizsgálja a választási prog ra mok alap ján. El ső sor ban azt a klasszi kus kér dést elem zi, hogy a prog ra - mok nak mi lyen sze re pe van a ko a lí ci ós össze té tel ben, a policy-pozíciók mennyi - re sikeresen jelzik előre az egyes pártok kormányzati részvételét és a koalíció egészének pártösszetételét. A következő egységben a választói akarat érvényesü - lését vizsgálja a szerző, hogy a pártösszetételben és a ciklus közbeni kormányala - kí tá si for ga tó köny vek ben a po li ti ku sok mennyi re ve szik fi gye lem be a vá lasz tói preferenciákat. A negyedik fejezet az intézményi környezettel foglalkozik, rész - letesen tárgyalva a kormányalakítási szabályokat és az államfő formális szere - pét, és azt is be mu tat ja, ho gyan lett mi nisz ter el nök-je lölt 1993-ban Boross Pé ter, 1994-ben Horn Gyu la, 2004-ben Gyurcsány Fe renc, vé gül 2009-ben Bajnai Gor - don, hogy mi ként tu dott meg ala kul ni az első két ki sebb sé gi kor mány. A szer ző a 11

14 vé gén összegzi következtetéseit, és ennek keretében kitér a 2014-es választásokat követő kormányalakításra is. A kötet a felhasznált irodalom jegyzékével, a kutatási eredmények megértését segítő összefoglaló táblázatokkal, tárgy- és névmutatóval zárul. A sorozat első ismertetett kötete. HORVÁTH Pé ter po li to ló gus óta az MTA Tár sa da - lom tu do má nyi Ku ta tó köz pont Po li ti ka tu do má nyi In té zet De - mok rá cia- és Po li ti ka el mé le ti Osz tály tu do má nyos segédmunkatársa. Ku ta tá si te rü le te a köz pon ti kor mány zat és a po li ti kai vég re haj tás mű kö dé se, ko a lí ci ós po li ti ka, vá lasz tá si ígé re tek és kor mány za ti tel je sí tés Ma gyar or szá gon. Gaz da ság. Köz gaz da ság-tu do mány. Pénz ügy Beke enő (1956 ) Nem zet kö zi szám vi tel. [Bu da pest] : Akad. K., cop p. ; 24 cm (Pénz ügy és szám vi tel szak könyv tár) ISBN fű zött : 3750, Ft nemzetközi pénzügy számvitel egyetemi jegyzet Sz A nem zet kö zi szám vi tel té má já val fog lal ko zik tan könyv - ében Beke enő. Elsőként általánosságban ír a számvitel globalizálódásáról, majd részletesen bemutatja a nemzetkö zi szám vi te li rend sze re ket, az Eu ró pai Unió gya kor la - tán és az Amerikai Egyesült Államok Általánosan Elfogadott Szám vi te li El ve in ke resz tül a ha tá lyos nem zet kö zi stan dar do kig. Egy kü - lön fejezetben a szerző rámutat a nemzeti számviteli szabályokban jelenleg még fenn ál ló el té rő vo ná sok ra, olyan szem pont ok alap ján, mint a jog rend szer, a fi nan - szírozási vagy az adózási rendszer, az infláció, a szakember-ellátottság vagy a kul tu rá lis té nye zők. Kü lön ír a nem zet kö zi szám vi te li har mo ni zá ció szük sé ges sé - gé ről, majd en nek ked ve ző köz gaz da sá gi ha tás me cha niz mu sa it mu tat ja be. A kö - tet végén a harmonizáció gyakorlati kutatási eredményeit, és a számviteli standardok ha tás vizs gá la ta i nak eredményeit közli. A függelékben a kutatásban felhasz nált mutatók leírása kapott helyet. Az irodalomjegyzékkel záródó mű szakem be rek, illetve egyetemi hallgatók olvasmánya. A so ro zat ban leg utóbb: Kul tú ra fi nan szí ro zás az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ban és Ma gyar or szá gon ( ) A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett műve: Nemzetközi számviteli harmoni - zá ció elvi és gya kor la ti le he tő sé ge ( ) 12

15 og. og tu do mány Deli Ger gely (1980 ) Salus rei republicae. Bp. : Gon do lat, p. ; 20 cm (Recta ratio) ISBN fű zött : 2500, Ft ró mai jog ma gán jog dön tés ho za tal jog tör té net jog - tu do mány so ro za ti kiadvány Sz A nép jó lé te le gyen a leg főbb tör vény fo gal ma zott egy - ko ron Ci ce ro, és va ló ban: a nép üd vé nek (salus sei republicae, vagy salus sei populi) elve nem csak a köz jog - ban volt leg főbb iga zo dá si pont, ha nem a ma gán fe lek köz ti ítél ke zés te rü le tén, va la mint a pol gá rok jo ga i nak vé del me so rán is irány adó volt. A szer ző je len köny vé ben a né ze tet ku ta tá si hi po té zis nek te kint ve a köz jó szem pont já nak ma gán konf lik tu sok fel ol dá sá ban be töl tött sze re - pét ve szi gór cső alá. Azon ne héz ese te ket vizs gál ja, ame lyek nél nem állt ren - del ke zés re egy ér tel mű jogi meg ol dás, vagy ké zen fek vő, egyen ran gú meg ol dá si lehetőségek álltak szemben egymással. Öt konkrét jogesetet tárgyalva olyan kér - dé sek re ke re si a vá laszt, hogy meg en ged he tő-e az ügy vé di si ker díj, kié a fel dol - go zás ré vén lét re jött új do log, ki nek jó az el len ál lá si jog az adás vé tel nél, le he tet len-e az er kölcs te len vég ren de le ti ki kö tés, il let ve hogy mi kor hasz nos a meg bí zás nél kü li ügy vi vő te vé keny sé ge? A ma gyar és né met nyel vű összeg zés - sel, irodalom- és forrásjegyzékkel záródó kötet szakemberek olvasmánya. A so ro zat ban leg utóbb: Pár tok és ko a lí ci ók ( ) A szer ző ről ld. és leg utóbb is mer te tett műve: A jó er köl csök ről ( ) Lenkovics Bar na bás (1950 ) Keserű Bar na Ar nold Kőhidi Ákos Pol gá ri jogi ala pok. : 4. átd. kiad. Bp. : Eöt vös. Kvk., p. ; 24 cm ISBN fű zött : 4352, Ft pol gá ri jog Ma gyar or szág fel ső ok ta tá si tankönyv Sz Az eredetileg az ELTE ogi Továbbképző Intézet Társada - lombiztosítási Főiskolai Szak hallgatói számára készült jegyzetről (az Új Köny vek nem ismertette) használat közben kiderült, hogy mindazon egyetemek és főiskolák, tanfolyamok hallgatói számára jó összefoglalást jelent, akiknek polgári jogi alapismeretekre van szükségük. A Lenkovics Barnabás által jegyzett kötet így több ször is meg je lent; most itt van a ne gye dik, át dol go zott ki adás, a szer ző gár - dát tekintve Keserű Barna Arnolddal és Kőhidi Ákossal kiegészülve, amelynek 13

16 megjelentetését természetesen az új Ptk. életbe lépése tette indokolttá. A szerzők a Polgári Törvénykönyv szerkezetét követve tárgyalják a polgári jog klasszikus törzsanyagát: a polgári jog általános részét, a személyek jogát, a dologi, kötelmi és öröklési jogot, valamint a szellemi alkotások jogát. Kimaradt viszont a feldolgozásból a társasági jog ismertetése, csupán a jogi személyekről szóló részben esik szó a témáról. A kötetet jól áttekinthető, világos szerkezete, közérthető fogalmazásmódja alkalmassá teszi arra is, hogy a polgári jog rendszerében, kérdéseiben tájékozódni szándékozó érdeklődők kézikönyv gyanánt használhassák. Elő ző ki adás: LENKOVICS Bar na bás élet raj zát ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Do lo gi jog ( ) KESERŰ Barna Arnold jogász. A Batthyány Lajos Szakkollégium igazgatóhelyettese. A Széchenyi István Egyetem Állam- és ogtudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója. A og Állam Politika című tudományos folyóirat online szerkesztője. KŐHIDI Ákos jo gász. A Szé che nyi Ist ván Egye tem Ál lam- és og tu do má nyi Kar pol gá ri jogi és pol gá ri el já rás jo gi tan szék ad junk tu sa Lenkovics Bar na bás (1950 ) Szé kely Lász ló (1958 ) A sze mé lyi jog váz la ta. : 3. átd. kiad. Bu da pest : Eöt vös. Kvk., p. ; 24 cm ISBN fű zött : 3036, Ft polgári jog személyi jog Magyarország oktatási segédlet Sz Lenkovics Barnabás és Székely László immár harmadik, átdolgozott kiadásban megjelenő kötete a személyi joggal foglalkozik. A kiadvány szerzői először meghatározzák a sze mé lyi jog fo gal mát: a sze mé lyi jog a pol gá ri jog vi - szonylag önálló jogterülete, amely a személyi viszonyok, különösen a jogalanyiság (státusjogok) és a személyiségi jogok szabályozásán keresztül biztosítja és védi a személyi autonómiát, a személyek önrendelkezésének és önmegvalósításának szabadságát. E meghatározás értelmében foglalkoznak azu - tán az emberrel mint jogalannyal (jogképessége, cselekvőképessége, jognyilatkozatainak érvényessége), a jogi személyek fajtáival, a rájuk vonatkozó közös és eltérő szabályokkal, valamint a személyiségi jogok védelmével. A felhasznált iro - dalom jegyzékével záruló kiadványt joghallgatók kereshetik a könyvtárban, főként a jogi felsőoktatási intézménnyel rendelkező településeken. Elő ző ki adás: LENKOVICS Bar na bás élet raj zát ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Pol gá ri jogi ala pok ( ) SZÉKELY Lász ló élet raj zát ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: A sze - mé lyi sé gi jo gok ha zai el mé le te ( ) 14

Szakmai igazgató Bakos Erika bakos.erika@kello.hu Tel.: 36-1-237-6900/104

Szakmai igazgató Bakos Erika bakos.erika@kello.hu Tel.: 36-1-237-6900/104 Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 19. Tel.: + 36 1 237 6900 Levélcím: 1391 Budapest, Pf. 204. Ügyvezető igazgató Tőczik Zsolt titkarsag@kello.hu Tel.: 36-1-237-6900/103 Szakmai igazgató

Részletesebben

2014. 23. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

2014. 23. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST 2014. 23. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA 201423001 201423352 KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 51. év fo

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom

Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom 5 TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom Mert víz re vá gyik mind, ki tik kadt ked vét hogy meg ned ve sít se: for rás ra lel, le ül egy kõ re

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu Tompaládonyban zajlik az élet Má jus fa ál lí tá sa Te le pü lé sünk má jus fá ját áp ri lis 30-án es te ál lí tot tuk fel a fa lu ház ud va rán. A fa a köz ség ha tá rá ban ta lál ha tó er dõ bõl szár

Részletesebben

Nemzeti ünnep és szoboravatás. Baktay-konferencia a Laffertban. A hónap mûvésze. Lakossági zöldhulladék-gyûjtés. Képviselõ-testületi ülés

Nemzeti ünnep és szoboravatás. Baktay-konferencia a Laffertban. A hónap mûvésze. Lakossági zöldhulladék-gyûjtés. Képviselõ-testületi ülés XXII. évfolyam 2013. március * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Nemzeti ünnep és szoboravatás Baktay-konferencia a Laffertban A hónap mûvésze Lakossági zöldhulladék-gyûjtés Képviselõ-testületi

Részletesebben

MAGYAR KÖZIGAZGATÁS. Új folyam, 3. szám KÖZSZOLGÁLATI KÉPZÉS SZAKMAI FÓRUM SZEMLE. Felkai László, Kis Norbert, Szarka Gábor

MAGYAR KÖZIGAZGATÁS. Új folyam, 3. szám KÖZSZOLGÁLATI KÉPZÉS SZAKMAI FÓRUM SZEMLE. Felkai László, Kis Norbert, Szarka Gábor MAGYAR KÖZIGAZGATÁS Felkai László, Kis Norbert, Szarka Gábor KÖZSZOLGÁLATI KÉPZÉS Kis Norbert: Patyi András: Janza Frigyes: Padányi József: Cserny Ákos: Koltányi Gergely Kowalik Tamás: Varga Zs. András:

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben