Szakmai igazgató Bakos Erika Tel.: /104

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai igazgató Bakos Erika bakos.erika@kello.hu Tel.: 36-1-237-6900/104"

Átírás

1

2 Könyvtárellátó Nonprofit Kft Budapest, Váci út 19. Tel.: Levélcím: 1391 Budapest, Pf Ügyvezető igazgató Tőczik Zsolt Tel.: /103 Szakmai igazgató Bakos Erika Tel.: /104 Titkárság Tel.: /105 Fax.: Könyvtári értékesítés Bariczné Rózsa Mária Tel.: /264 Új Könyvek és bibliográfia Szirtes Borbála Tel.: /286 Logisztika Konyicsákné Kreisz Katalin Tel.: /275 Kódex Könyváruház 1054 Budapest, Honvéd u. 5. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8:00-18:00, szombat: 8:00-14:00 Telefon: /207 Fax: A Kello Infopontok elérhetőségei: kello.hu/rolunk/kello-pontok Keressen minket a Facebookon is: facebook.com/konyvtarellato.kft

3 szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

4 Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 52. év fo lyam Ki ad ja és ter jesz ti a Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Fe le lős ki adó: Tőczik Zsolt Készítette: az Új Könyvek Szerkesztősége Felelős szerkesztő: Bakos Erika Főszerkesztő: Szirtes Borbála Nyom ta és kö töt te a Pharma Press Nyom da ipa ri Kft. Bu da pest, február Meg je le nik éven te hu szon hat szor Meg ren del he tő a ki adó és a szer kesz tő ség cí mén: Bu da pest, XIII. ker., Váci út 19. Pos ta cím: 1391 Bu da pest, Pf.: 204. Te le fon: (1) , fax: (1) ; ve vő szol gá lat: (1) , /126. ISSN

5 ISMERETTERESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM 1 FILOZÓFIA Okkult jelenségek. Ezoterikus iskolák Allen, ames ( ) Me di tá ci ós könyv az év 365 nap já ra. [Mis kolc] : Hermit, [2015]. 193 p. ; 21 cm ISBN fű zött : 2500, Ft me di tá ció ezoterika A kö tet első ki adá sá hoz ké pest már több mint száz esz ten dő telt el, de a meditációs tevékenység manapság reneszánszát éli. Se sze ri se szá ma azok nak a köny vek nek, ame lyek a meditáció világába kívánják bevezetni az érdeklődőket. Ta lán ép pen en nek okán le het unikális ki ad vány a je len mű, amelynek szerzője, aki a meditáció prófétájának is tekinthető, 1913-ban vetette papírra a témával kapcsolatos gondolatait. Bevezetőjének sorai szerint ő is ember - társain kívánt segíteni, hiszen amint azt írja: Körülnéztem a világban, és azt láttam, a szomorúság fertőzi, és a szenvedés tüze égeti Ennek a gondolatnak a talaján azt vall ja, hogy aki nem leli a me di tá ció út ját, nem ér he ti el a sza bad sá got és a meg - világosodást. A történések, dolgok mélyén megbújó mélyebb összefüggéseket, gondolatokat kívánja feltárni olvasóinak az év 365 napjára szóló meditációival. Valamennyi gondolatát sorba rendezve adja közre, mindegyik elején dőlt betűvel szedve egy állítás olvasható, majd az állítás beteljesítéséhez elvezető meditációs út gondolati stációit kapja az olvasó. Hol találjuk meg a békét? Hol bujkál az igaz ság? ilyen és eh hez ha son ló kér dé sek re is vá laszt ta lál majd az érdeklődő, aki azt bizonyosan észreveszi, hogy a mai fel gyor sult vi lág ban már nem biz tos, hogy a ta ná csok a szer ző által felkínált módon érhetnek célba. Inkább könyvészeti érdekességként ajánlható, a meditálni kívánó olvasóknak. ALLEN, ames angol író, filozófus, korának jelentős gondolkodója, aki hazájában a meditáció prófétája nevet kapta. 3

6 Pszi cho ló gia Bagdy Emő ke (1941 ) Re la xá ció, meg nyug vás, bel ső béke. [Bu da pest] : Kulcs - lyuk K., cop p. ; 18 cm + CD ISBN fű zött : 3150, Ft sze mé lyi ség-lé lek tan me di tá ció men tál hi gi é nia au - di tív dokumentum Nap ja ink ban egy re több ne ga tív in ger ha tá sa i nak va - gyunk ki té ve. Ép pen ezért ki emel ten fon tos, hogy a fel - gyü lem lett stresszt ké pe sek le gyünk fel ol da ni. A ha zai pszi cho ló gia nagy asszo nya, Bagdy Emő ke je len kö te té ben a bel ső béke meg ta - lálásához, a meditációhoz, relaxációhoz kínál remek gyakorlatokat. Bevezetőben fel te szi a kér dést: Tu dunk-e iga zán meg pi hen ni, töl te kez ni, el en ged ni (ma gun - kat és gond ja ink ter hét), meg bé kél ni a meg vál toz tat ha tat lan dol gok kal, majd szakmai tapasztalatai, tudományos kutatásai alapján válaszol erre: sajnos a leg - töb ben nem tud ják meg te rem te ni bel ső bé ké jü ket, pe dig a har mo ni kus élet vi tel - hez ez elengedhetetlenül szükséges. Ezután a stressz és a stresszkezelés fogalmával ismerteti meg olvasóit, majd a relaxáció hatásmechanizmusát magyarázza el. Ami kor a test se gít a lé lek nek, és Ami kor az elme se gít a test nek fejezetcímek alatt feltárja a mentális relaxációs műveletek, folyamatok állomásait, mibenlétét. Ezután tér rá a meditáció értelmezésére, megmagyarázva az imagináció és a vizu - alizáció fogalmait. Minden mindennel összefügg vallja a szerző, azaz érzel - meink kihatással vannak testi állapotunkra, és a stresszek egyként megbetegíthetnek, de gyó gyít hat nak is min ket. A gon do lat és a kép ze let te rem tő ere jé ről szólva, be mu tat ja, hogy az utób bi nak mi lyen nagy sze re pe van az ön gyó gyí tás - ban. A CD mellékleten hét, a szerző által összeállított és vezetett relaxációs, medi tá ci ós gya kor lat sze re pel. Ezek kö zül há rom MP3 for má tum ban, a má sik négy gya kor lat audio for má tum ban is meg hall gat ha tó. Va la mennyi gya kor lat szö ve ge írásos formában is megtalálható a kötetben, így ha valaki a saját hangján szeretné rög zí te ni a gya kor la to kat, úgy ezen szö ve gek alap ján meg te he ti. A köz vet len, te - ge ző dő meg szó lí tás sal és rend kí vül kö zért he tő stí lus ban meg írt lé lek gyógy ásza ti kis ká té min den ol va só fi gyel - mé re ér de mes. A re mek ön se gí tő han gos do ku men tum meghallgatásához CD lejátszó szükséges. A kiadvány a Stresszkezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben című kiadvány felhasználásával készült. A szer ző ről: Leg utóbb is mer te tett műve: A sze mé lyi ség tit kai ( ) 4

7 Az evo lú ció árnyoldala : a lelki betegségek és az alterna - tív szexualitás darwini elemzése. Gyuris Petra et al. (szerk.) Bu da pest : Akad. K., p. ; 25 cm ISBN kö tött : 3600, Ft lélektan törzsfejlődés lelki élet kóros lelkiállapot szexualitás Sz A Pé csi Tu do mány egye te men be lül mű kö dő Evo lú ci ós Pszichológia Kutatócsoport munkatársai által írt, Gyuris Pet ra, Meskó Nor bert és Tisljár Ro land ál tal szer kesz tett kö tet el ső sor ban a klasszi kus ér te lem ben vett pszi cho pa - to ló gi ai kór ké pek kel, de vi an ci ák kal fog lal ko zik az evo lú ci ós pszi cho ló gia né ző - pont já ból, ezen túl azon ban olyan tár sa dal mi szem pont ból so kat vi ta tott je len sé gek ről is szól nak a szer zők, mint a ho mo sze xu a li tás és a pros ti tú ció. El ső - ként az evo lú ci ós pszi cho ló gia alap ja i ba ve ze tik be az ol va sót, ezt kö ve ti a kü lön - böző patológiák bemutatása, a depressziótól a szerhasználaton, a skizofrénián vagy a borderline szindrómán keresztül a nárcizmusig és az evészavarokig. Az Alternativitás cím alatt kö zölt írá sok egy részt a homoszexualitást mint al ter na tív szexuális viselkedést vizsgálják, elsősorban annak lehetséges magyarázatait be - mutatva, másrészt a prostitúció evolúciós eredetét kutatják. Az utolsó rész az alkal ma zott evo lú ci ós pszi cho ló gia új don sá ga it összeg zi, el ső sor ban a prak ti zá ló pszichiáterek és klinikai szakpszichológusok számára összegyűjtve az információ kat. A kötet irodalomjegyzékkel zárul Mol nár V. ó zsef (1930 ) A nap arca : a gyer mek raj zok üze ne te + Ég és föld öle lé - sében + Újraszülető világ. [Budapest] : Ős-Kép K., cop p. ; 23 cm gyermeklélektan gyermekrajz tanulmánygyűjtemény Sz i X Az ősi magyar műveltséget, a néplélekrajzot kutató szerző, Mol nár V. ó zsef leg újabb kö te te két ko ráb bi, a ma gyar ősműveltség és a gyermekrajzok kapcsolatát vizsgáló művét, valamint egy általa szerkesztett tanulmánygyűjteményt tartalmaz. Az Ég és föld öle lé sé ben (leg utóbb: ) című egység az 1994-től a Győr-Sopron megyei pedagógusok lapjában, a Hogyan tovább-ban megjelent tanulmányait gyűjti össze. Ezekben gyakran hivatkozik a régiek szokásaira, hitvilágára, hiszen nézete szerint a mainál sokkal természetesebb, a gyermeki világot sokkal megértőbben kezelő nevelésre lenne szükség. Bőséges fe- 5

8 kete-fehér gyermekrajzokból álló illusztrációs anyaggal alátámasztott elemzése szerint a gyermekvilág rajzai bizonyos, világszerte kimutatható ősképekről tudósítanak. Ilyen állandó elemek például a királylány, amely a kettős anyaságot közvetíti, vagy a jellegzetes férfiasságszimbólumok: a hatalmas fejfedők vagy csákók, az övek, rajtuk hatalmas kardokkal. Megfigyelése szerint szinte minden fiúgyerek rajzol létrát, amely nem más, mint az égig érő fa stb. A nap arca ( ) lényegében az Ég és föld öle lé sé ben folytatásának tekinthető, amelyben a szerző ismét a gyermekek ezúttal színesben reprodukált rajzaiban megnyilvánuló ősképek nyomába ered. Az Újraszülető világ ( ) cím alatt a Ma gyar Ha gyo mány Mű he lyé ben 2009-ben véget ért, hároméves tanfolyamról adnak számot a kötetben közölt gyermekrajz-elemző vizsgadolgozatok. Szerzőik a szeminárium résztvevői, tanítók, óvónők, szü lők, s nem utol só sor ban Mol nár V. ó zsef. A kö tet a rajz ok ta tás sal fog lalkozó pedagógusok és óvónők számára ajánlható. Az Ég és föld öle lé sé ben elő ző ki adá sa: A nap arca elő ző ki adá sa: Az Új ra szü le tő vi lág elő ző ki adá sa: A szer ző ről ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Az em ber élet szent sé - ge ( ) Nóg rá di Csil la Álom és ön is me ret. [Bu da pest] : Ursus Lib ris, p. ; 20 cm ISBN fű zött : 2700, Ft álom ön is me ret sze mé lyi ség-lé lek tan pszi cho te rá pia A szer zőt a be ve ze tő so rai sze rint gyer mek ko ra óta fog - lalkoztatja az álom témájának kérdésköre, jelenleg klinikai szakpszichológusként kutatja az álom mibenlétét, az álom és önismeret kapcsolatát. Csalatkozni fog az, aki valamiféle népszerűsítő stílusban megírt álomfejtő könyvet sejt a cím mö gött, mert ko ránt sincs er ről szó. A lek tor és a szer ző be - vezető soraiból kiderül, hogy Nógrádi Csilla választott témáját tudományos alapossággal járja körül, felfedve az álmok mögött rejtőző különféle személyiségek sajátos vonásait. Az álom tudományos maghatározása után a lélek és szellem viszonyát vizsgálja, majd az úgynevezett hősi korok álmait, a gyógyító és jósálmokat veszi górcső alá. A pszichoanalízis szempontjából fontos, a pszichoszexuális fejlődést meghatározó álmokról is szól, majd a személyiségfejlődés lépcsőfokaiként írja le a szabad asszociációk áldásos hatását, valamint a ung által meghatározott archetípusokat. A modern alváskutatás vívmányainak sorában a REM korszakként jellemzi a mai álomkutatást, majd az alvás biológiai szerepét igencsak fontosnak tekintve arról is ír, miféle negatív hozadéka lehet az alvás megvonásának. Keveset tudunk arról, hogy az álmokat tudatosan is lehet használni, ennek a hiánynak a pótlására vállalkozott a szerző, ami kor az Álomindukció, az Álomkontroll technikák és a Lucid álmok kísérlete 6

9 című fejezetcímek alatt bemutatja a tudatos álomtechnikákat. Ezek megismerése a téma iránt érdeklődőknek igencsak hasznos lehet, hiszen általa segítséget kaphatnak a tudatos álom gyakorlásához, és ahhoz, hogy mindezt saját önismereti munkájuk szolgálatába állítsák. Külön kiemelhető a tibeti álomjoga, azaz az éber tudatosság létrehozásának mibenléte, amely számos értékes adalékkal szolgál a tudatos álomtechnika témakörében. A szerző célja szerint elméleti és terápiás munkája során szerzett tapasztalatait kívánta megosztani olvasóival, hogy az emberi lélekről, önismeretről, és a megismerés módjáról szóló tudását szélesebb körben is megismerhetővé tegye. Ha az olvasó vele tart a korokon, földrészeken átívelő gondolati utazáson, egészen bizonyos, hogy különleges személyiségfejlesztő, tudáskalandban lesz része. A bibliográfiával kiegészített munka a pszichológia iránt mélyebben, és ezen belül is az álmok iránt érdeklődő olvasóknak, szakembereknek a figyelmére érdemes. Lebár ózsef illusztrációi méltó aláfestői a szövegnek. NÓGRÁDI Csil la pszi cho ló gus, szak író. Kli ni kai szak pszi cho ló gus ként da ga - na tos be te ge ket se gít az Or szá gos On ko ló gi ai In té zet ben. Leg utóbb is mer te tett műve: Az el va rá zsolt Cif ra pa lo ta ( ) 2 VALLÁS Bib lia. Bib lia ma gya rá za tok Dunn, ames D. G. (1939 ) Kez det ben volt az evan gé li um : é zus, Pál és az evan gé li u - mok. Bu da pest : Kál vin, p. ; 23 cm ISBN fű zött : 3400, Ft te o ló gia apos tol evan gé li um ige hir de tés bib lia ma - gya rá zat Az el is mert Pál-ku ta tó, ames D. G. Dunn te o ló gus a kö zel - múltban tartott előadásaiból válogatta kötetét. Mint meghí - vott elő adó a beér-sevai Ben Gurion Egye te men, a barcelonai Katalóniai Teológiai Fakultáson tartott nemzetközi szimpóziumon és az olaszországi Arricában a Pál apostol emlékév keretében zsidó és római katolikus vallású hallgatóság előtt fejthette ki legújabb kutatásainak eredményét. A szerző kilenc rövid tanulmányának főszereplői ézus, Pál és az evangéliumok, vagyis az Újszövetség tanulmányozásának alapvető témái. Dunn professzor a protestáns bibliatudomány szemszögéből, bevezető, áttekintő célzattal válaszol meg olyan lényeges kérdéseket, mint az evangéliumok megszületése, megbízhatósága vagy a három szinoptikus evangélium összevetése ánoséval, de ide tartozik 7

10 kedvenc területe, Pál apostol mint a kereszténység megalapítója. Szemléletére jellemző, hogy az evangéliumokat a történeti ézus megismerésének szóbeli hagyo - mányra épülő forrásainak tekinti, ezenfelül vizsgálja a ézus-mozgalom és Pál apostol zsidó kontextusát, továbbá kimutatja a folytonosságot ézus küldetése és a páli tanítások között. A nehezen megválaszolható kérdéseket és problémákat nem megkerülve izgalmas, vitára indító kötetet produkált, melyet saját pályafutását be - mutató személyes bevezetés, valamint a könyv végén rövidítésjegyzék, bibliográfia, for rás-, tárgy- és szer zői mu ta tó egé szít ki. DUNN, ames D. G. brit pro tes táns te o ló gus, a Durham University te o ló gi ai és val lás tu do má nyi fa kul tá sá nak emeritus pro fesszo ra. Több tu do má nyos szer ve - zet, köz tük a Bri tish Academy tag ja, Pál apos tol mun kás sá gá nak ku ta tó ja ként az új szemlélet képviselője Pasquali, Elena Ki csik ké pes bib li á ja. Bu da pest : Kál vin, p. ; 22 cm ISBN kö tött : 3500, Ft bib li ai tör té net gyer mek könyv Gy Igazán a legkisebbeknek készült a kedves, színes rajzok - kal illusztrált, strapabíró gyermekbiblia. A angol szerző a teremtéstől hét ószövetségi és hét újszövetségi történe - tet, részletet mesél el leegyszerűsítve, de érthetően. A Szent írás sal való első is mer ke dést nagy ban meg könnyí ti Noé, Ábrahám, ózsef, Mózes, Dávid, ónás, Dániel és mindenekelőtt ézus alak - já nak a gyer me kek ér tel mé hez iga zí tott, hiteles bemutatása, valamint néhány példázat és tanítás megértetése. Val lá sos iro da lom Heward-Mills, Dag A vá das ko dók. Szom bat hely : Immanuel Szó szó ró, cop p. ; 21 cm (Hű ség és hűt len ség sorozat) ISBN fű zött : 1750, Ft val lá sos iro da lom pél dá zat A nemzetközileg ismert, sikeres evangelizátor a vallási kö - zösségeket mételyező vádaskodásról szól könyvében. Az amerikai típusú agitáló-népszerűsítő vallási bestsellerek nyelvén fogalmazza meg a keresztény gyülekezetekben, az ördög képében megjelenő gonoszt, akinek elődje a sátán

11 egykoron leghalálosabb fegyverét szabadította Krisztusra: a vádaskodást. A ghánai orvos-gyülekezetvezető Dag Heward-Mills szerint: Talán az egyik legnagyobb ellenség, akivel valaha is találkozhatsz, a testvérek között lévő vádaskodó. Hogy miféle alantas erő rejtezik a vádaskodásban, és hogy mit akar elérni a vádaskodó hamis és igaztalan szavaival, valamint, hogy hogyan lehet elhallgattatni a vádlót, ezek re e kér dé sek re ke re si és adja meg a vá laszt a szer ző kö te té ben. A bib li ai idé - zettekkel, imádságokkal bőséggel tagolt kötet speciálisan protestáns közösségek tagjainak figyelmére számíthat. A so ro zat ban leg utóbb: A ke net hez ve ze tő lé pé sek ( ) A szer ző ről ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Min ta há zas ság ( ) Kereszténység. Keresztény egyházak Calvin, ean ( ) A ke resz tény val lás rend sze re. Bu da pest : Kál vin, ; 24 cm , [3] p. ISBN p. ISBN Kö zös ada tai: ISBN kö tött : 6000, Ft te o ló gia re for má tus egy ház Sz Magyarul eredetileg a pápai Református Főiskola által gon do zott Re for má tus egy há zi könyv tár című so ro zat 5 6. tag ja ként je lent meg ben a re for má tus te o ló gi ai iro da lom egyik alap mű ve, Kál vin Institutiója. A szép ki vi tel ben, kor - sze rű fel dol go zás ban meg újí tott so ro zat ban most a 6 7. kö tet ként ve het jük kéz be a felépítésében Luther Nagy ká téjára emlékeztető, közel kétezer oldalas, 1536-ban ke let ke zett mű vet. Szer ző je ek kor alig volt hu szon hét éves, de nagy munkáját élete végéig bővítette. Így lett az eredetileg hat fejezetes írás végül nyolc van fe je ze tes (1559-es vég ső ki adás). Az Institutio Christianae religionis (A keresztény vallás rendszere) első köny ve Is ten ről mint Te rem tő ről, a má so dik, mint Meg vál tó ról, a har ma dik, mint az em ber meg szen te lő jé ről szól. Az utób bi könyv a jelen, majdnem ezernégyszáz oldalas, kétkötetes kiadás második darab - já ban foly ta tó dik, tár sul va a ne gye dik könyv höz, amely az üd vös ség re se gí tő esz - kö zök ről, min de nek előtt Is ten egye te mes egy há zá ról ta nít. A for dí tó, Bu zo gány Dezső erdélyi származású egyháztörténész elkerülte a korábbi fordítások latinizmu sa it, fel bon tot ta a hosszú, tö mör szer ke ze tű mon da to kat, va la mint élt a ma gyar nyelv szi no ni má i nak gaz dag sá gá val. To váb bi ér de me az új ki adás nak, hogy visszatérve az eredeti latin kiadások mintájához, a lapszélen közli a bibliai helye- 9

12 ket mai helyesírással. A fordításhoz mérhető hatalmas munka áll az utalások és értelmezések rendszerezése mögött is, míg ugyanígy emeli a használhatóságot a má so dik kö tet vé gén ta lál ha tó tárgy- és név mu ta tó, va la mint a több mint száz ol - da las textiárium, amely a szak lek tort, Bogárdi Sza bó Ist ván püs pö köt di csé ri. A hel vét pro tes tan tiz mus dog ma ti ká ja a könyv ál lo mány fi gye lem be vé te le mel lett a te o ló gi ai iro da lom mal ren del ke ző könyv tá rak kö te le ző en be szer zen dő anya ga. Elő ző (rö vi dí tett) ki adá sa (Ta ní tás a ke resz tyén val lás ra, 1559 cím mel): Tel jes ki adá sa (A ke resz tyén val lás rend sze re cím mel): A so ro zat ban leg utóbb (6.) és a szer ző leg utóbb is mer te tett műve: A ka to li kus le ve lek ma gya rá za ta ( ) Ró zsai Ti va dar ( ) Álmokat álmodni látásokat látni : válogatott igehirdeté - sek Bu da pest : Kál vin, p. ; 20 cm (Ma gyar re for má tus igehirdetők) ISBN fű zött : 1600, Ft re for má tus egy ház ige hir de tés vá lo ga tott művek A Kál vin Ki adó új so ro za ta (Ma gyar re for má tus ige hir - de tők) az egy ház gaz dag ige hir de tői örök sé gé nek meg őr - zését szolgálja. A szerkesztők olyan 20. századi igehirdetők pré di ká ci ó i ból kö zöl nek vá lo ga tá so kat, akik nek ér té - kes üzenete a mai olvasóközönség számára is fontos és aktuális. Ezen lelkészek, te o ló gu sok so rá ból ki emel ke dik Ró zsai Ti va dar, a 20. szá zad utol só har ma dá nak leg na gyobb ha tá sú val lás ta ná ra. Ál dá sos ne ve lő mun ká ja nyo mán 1967-től húsz éven át di ák jai kö zül kö zel há rom száz lett te o ló gi ai hall ga tó Bu da pes ten vagy Debrecenben. Szenvedélyes és nagy hatású igehirdető volt, aki végtelen alapos - sággal készült fel minden igehirdetésére, és kereste azt az üzenetet, amellyel első - sorban az ifjúságot tudja megszólítani az evangélium erejével Vallotta, hogy az igehirdetés és az istentisztelet olyan szükségszerűség az egyház életében, mint az emberi szervezet számára a lélegzetvétel Igényes volt önmagával és diákjaival szem ben is írja róla Bölcskei Gusz táv, aki ti zen hét éven át állt a re for má tus egyház élén. A kötetben található tizenöt igehirdetés ízelítőt ad Rózsai Tivadar igehirdetői életművéből. Az igehirdetés az evangélium hirdetése Az evangélium nem a természet kijelentése, hanem a kijelentés természete. Az evangélium nem félelmetességével, hanem félelmet elvevő, megnyugtató tényével hat Az evan gé li um nem vad erők tom bo lá sa, ha nem meg szó lí tó üze net. Ezt az evan gé li - u mot kell és le het hir det ni min dig: még föld ren gés kül ső és bel ső, lé lek ta ni és tör té nel mi föld ren gés ide jén is ol vas ha tó a füg ge lék ben kö zölt Ró zsai-be - szédben (Fi a ta lok nak pré di kál tam), amely egy nyíregyházi lelkészértekezleten hang zott el 1987-ben. Az utó szót jegy ző és a vá lo ga tás mun ká ját vég ző Fe ke te 10

13 Károly a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gya - korlati teológiai professzora maga is a szerző tanítványa volt. So ro zat nyi tó kö tet. RÓZSAI Ti va dar re for má tus lel kész, val lás ta nár, sá ros pa - ta ki te o ló gi ai ta nul má nyai után Bá zel ben Karl Barth ta nít vá - nya volt. Több tiszáninneni és ti szán tú li gyü le ke zet ben vég zett lel ki pász to ri szol gá lat után a Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um Gim ná zi u má nak val lás ta ná ra volt. 3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK Po li ti ka. Po li ti ka tu do mány Hor váth Pé ter Pár tok és ko a lí ci ók : kor mány ala kí tás Ma gyar or szá gon, Bu da pest : Gon do lat, p. ; 20 cm (Recta ratio) ISBN fű zött : 2500, Ft po li ti ka tör té net kor mány Ma gyar or szág szá - zad Sz Doktori értekezésének könyvvé szerkesztett változatában Hor váth Pé ter po li to ló gus a ma gyar or szá gi kor mány ala kí - tás ok kal fog lal ko zik, 1990 és 2014 kö zött. El ső ként a kutatási problémákat, valamint a vizsgálódás körét és módszerét vázolja fel, majd át te kin ti a szak iro dal mat. A má so dik fe je zet ben a pár tok ún. prog ram tá vol sá gá val fog lal ko zik, és az 1990-es, 94-es, 98-as és 2002-es vá lasz tá so kat kö ve tő kor - mányalakítások példáján keresztül a koalíciós összetételt vizsgálja a választási prog ra mok alap ján. El ső sor ban azt a klasszi kus kér dést elem zi, hogy a prog ra - mok nak mi lyen sze re pe van a ko a lí ci ós össze té tel ben, a policy-pozíciók mennyi - re sikeresen jelzik előre az egyes pártok kormányzati részvételét és a koalíció egészének pártösszetételét. A következő egységben a választói akarat érvényesü - lését vizsgálja a szerző, hogy a pártösszetételben és a ciklus közbeni kormányala - kí tá si for ga tó köny vek ben a po li ti ku sok mennyi re ve szik fi gye lem be a vá lasz tói preferenciákat. A negyedik fejezet az intézményi környezettel foglalkozik, rész - letesen tárgyalva a kormányalakítási szabályokat és az államfő formális szere - pét, és azt is be mu tat ja, ho gyan lett mi nisz ter el nök-je lölt 1993-ban Boross Pé ter, 1994-ben Horn Gyu la, 2004-ben Gyurcsány Fe renc, vé gül 2009-ben Bajnai Gor - don, hogy mi ként tu dott meg ala kul ni az első két ki sebb sé gi kor mány. A szer ző a 11

14 vé gén összegzi következtetéseit, és ennek keretében kitér a 2014-es választásokat követő kormányalakításra is. A kötet a felhasznált irodalom jegyzékével, a kutatási eredmények megértését segítő összefoglaló táblázatokkal, tárgy- és névmutatóval zárul. A sorozat első ismertetett kötete. HORVÁTH Pé ter po li to ló gus óta az MTA Tár sa da - lom tu do má nyi Ku ta tó köz pont Po li ti ka tu do má nyi In té zet De - mok rá cia- és Po li ti ka el mé le ti Osz tály tu do má nyos segédmunkatársa. Ku ta tá si te rü le te a köz pon ti kor mány zat és a po li ti kai vég re haj tás mű kö dé se, ko a lí ci ós po li ti ka, vá lasz tá si ígé re tek és kor mány za ti tel je sí tés Ma gyar or szá gon. Gaz da ság. Köz gaz da ság-tu do mány. Pénz ügy Beke enő (1956 ) Nem zet kö zi szám vi tel. [Bu da pest] : Akad. K., cop p. ; 24 cm (Pénz ügy és szám vi tel szak könyv tár) ISBN fű zött : 3750, Ft nemzetközi pénzügy számvitel egyetemi jegyzet Sz A nem zet kö zi szám vi tel té má já val fog lal ko zik tan könyv - ében Beke enő. Elsőként általánosságban ír a számvitel globalizálódásáról, majd részletesen bemutatja a nemzetkö zi szám vi te li rend sze re ket, az Eu ró pai Unió gya kor la - tán és az Amerikai Egyesült Államok Általánosan Elfogadott Szám vi te li El ve in ke resz tül a ha tá lyos nem zet kö zi stan dar do kig. Egy kü - lön fejezetben a szerző rámutat a nemzeti számviteli szabályokban jelenleg még fenn ál ló el té rő vo ná sok ra, olyan szem pont ok alap ján, mint a jog rend szer, a fi nan - szírozási vagy az adózási rendszer, az infláció, a szakember-ellátottság vagy a kul tu rá lis té nye zők. Kü lön ír a nem zet kö zi szám vi te li har mo ni zá ció szük sé ges sé - gé ről, majd en nek ked ve ző köz gaz da sá gi ha tás me cha niz mu sa it mu tat ja be. A kö - tet végén a harmonizáció gyakorlati kutatási eredményeit, és a számviteli standardok ha tás vizs gá la ta i nak eredményeit közli. A függelékben a kutatásban felhasz nált mutatók leírása kapott helyet. Az irodalomjegyzékkel záródó mű szakem be rek, illetve egyetemi hallgatók olvasmánya. A so ro zat ban leg utóbb: Kul tú ra fi nan szí ro zás az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ban és Ma gyar or szá gon ( ) A szerzőről ld. és legutóbb ismertetett műve: Nemzetközi számviteli harmoni - zá ció elvi és gya kor la ti le he tő sé ge ( ) 12

15 og. og tu do mány Deli Ger gely (1980 ) Salus rei republicae. Bp. : Gon do lat, p. ; 20 cm (Recta ratio) ISBN fű zött : 2500, Ft ró mai jog ma gán jog dön tés ho za tal jog tör té net jog - tu do mány so ro za ti kiadvány Sz A nép jó lé te le gyen a leg főbb tör vény fo gal ma zott egy - ko ron Ci ce ro, és va ló ban: a nép üd vé nek (salus sei republicae, vagy salus sei populi) elve nem csak a köz jog - ban volt leg főbb iga zo dá si pont, ha nem a ma gán fe lek köz ti ítél ke zés te rü le tén, va la mint a pol gá rok jo ga i nak vé del me so rán is irány adó volt. A szer ző je len köny vé ben a né ze tet ku ta tá si hi po té zis nek te kint ve a köz jó szem pont já nak ma gán konf lik tu sok fel ol dá sá ban be töl tött sze re - pét ve szi gór cső alá. Azon ne héz ese te ket vizs gál ja, ame lyek nél nem állt ren - del ke zés re egy ér tel mű jogi meg ol dás, vagy ké zen fek vő, egyen ran gú meg ol dá si lehetőségek álltak szemben egymással. Öt konkrét jogesetet tárgyalva olyan kér - dé sek re ke re si a vá laszt, hogy meg en ged he tő-e az ügy vé di si ker díj, kié a fel dol - go zás ré vén lét re jött új do log, ki nek jó az el len ál lá si jog az adás vé tel nél, le he tet len-e az er kölcs te len vég ren de le ti ki kö tés, il let ve hogy mi kor hasz nos a meg bí zás nél kü li ügy vi vő te vé keny sé ge? A ma gyar és né met nyel vű összeg zés - sel, irodalom- és forrásjegyzékkel záródó kötet szakemberek olvasmánya. A so ro zat ban leg utóbb: Pár tok és ko a lí ci ók ( ) A szer ző ről ld. és leg utóbb is mer te tett műve: A jó er köl csök ről ( ) Lenkovics Bar na bás (1950 ) Keserű Bar na Ar nold Kőhidi Ákos Pol gá ri jogi ala pok. : 4. átd. kiad. Bp. : Eöt vös. Kvk., p. ; 24 cm ISBN fű zött : 4352, Ft pol gá ri jog Ma gyar or szág fel ső ok ta tá si tankönyv Sz Az eredetileg az ELTE ogi Továbbképző Intézet Társada - lombiztosítási Főiskolai Szak hallgatói számára készült jegyzetről (az Új Köny vek nem ismertette) használat közben kiderült, hogy mindazon egyetemek és főiskolák, tanfolyamok hallgatói számára jó összefoglalást jelent, akiknek polgári jogi alapismeretekre van szükségük. A Lenkovics Barnabás által jegyzett kötet így több ször is meg je lent; most itt van a ne gye dik, át dol go zott ki adás, a szer ző gár - dát tekintve Keserű Barna Arnolddal és Kőhidi Ákossal kiegészülve, amelynek 13

16 megjelentetését természetesen az új Ptk. életbe lépése tette indokolttá. A szerzők a Polgári Törvénykönyv szerkezetét követve tárgyalják a polgári jog klasszikus törzsanyagát: a polgári jog általános részét, a személyek jogát, a dologi, kötelmi és öröklési jogot, valamint a szellemi alkotások jogát. Kimaradt viszont a feldolgozásból a társasági jog ismertetése, csupán a jogi személyekről szóló részben esik szó a témáról. A kötetet jól áttekinthető, világos szerkezete, közérthető fogalmazásmódja alkalmassá teszi arra is, hogy a polgári jog rendszerében, kérdéseiben tájékozódni szándékozó érdeklődők kézikönyv gyanánt használhassák. Elő ző ki adás: LENKOVICS Bar na bás élet raj zát ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Do lo gi jog ( ) KESERŰ Barna Arnold jogász. A Batthyány Lajos Szakkollégium igazgatóhelyettese. A Széchenyi István Egyetem Állam- és ogtudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója. A og Állam Politika című tudományos folyóirat online szerkesztője. KŐHIDI Ákos jo gász. A Szé che nyi Ist ván Egye tem Ál lam- és og tu do má nyi Kar pol gá ri jogi és pol gá ri el já rás jo gi tan szék ad junk tu sa Lenkovics Bar na bás (1950 ) Szé kely Lász ló (1958 ) A sze mé lyi jog váz la ta. : 3. átd. kiad. Bu da pest : Eöt vös. Kvk., p. ; 24 cm ISBN fű zött : 3036, Ft polgári jog személyi jog Magyarország oktatási segédlet Sz Lenkovics Barnabás és Székely László immár harmadik, átdolgozott kiadásban megjelenő kötete a személyi joggal foglalkozik. A kiadvány szerzői először meghatározzák a sze mé lyi jog fo gal mát: a sze mé lyi jog a pol gá ri jog vi - szonylag önálló jogterülete, amely a személyi viszonyok, különösen a jogalanyiság (státusjogok) és a személyiségi jogok szabályozásán keresztül biztosítja és védi a személyi autonómiát, a személyek önrendelkezésének és önmegvalósításának szabadságát. E meghatározás értelmében foglalkoznak azu - tán az emberrel mint jogalannyal (jogképessége, cselekvőképessége, jognyilatkozatainak érvényessége), a jogi személyek fajtáival, a rájuk vonatkozó közös és eltérő szabályokkal, valamint a személyiségi jogok védelmével. A felhasznált iro - dalom jegyzékével záruló kiadványt joghallgatók kereshetik a könyvtárban, főként a jogi felsőoktatási intézménnyel rendelkező településeken. Elő ző ki adás: LENKOVICS Bar na bás élet raj zát ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: Pol gá ri jogi ala pok ( ) SZÉKELY Lász ló élet raj zát ld.: Leg utóbb is mer te tett műve: A sze - mé lyi sé gi jo gok ha zai el mé le te ( ) 14

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben