A kommunikáció feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kommunikáció feltételei"

Átírás

1 A kommunikáció feltételei Az emberek közti interakció nagyrészt üzenetek szabályozott cseréjéből - kommunikációból áll. A kommunikáció meghatározott körülmények között zajló társadalmi folyamat, egy jelrendszer szándékos és kölcsönös felhasználása, legáltalánosabb a nyelv használata. A kommunikáció célja az üzenetátadás, az információk átvitele egy feladótól egy címzetthez A kommunikáció segítségével, megfelelő szimbólumok, szimbólumrendszerek használata mellett az emberek információk, érzések, gondolatok közös értelmezésére törekszenek. A kommunikáció alapfunkciói: Információs funkció: a kommunikációs folyamat résztvevői között tájékoztatás történik, mely során tényeket, ezek magyarázatát közöljük. A vélemény-, gondolatközlés, a közléshez fűződő érzések, illetve az érzések magyarázata is ide tartozik. Érzelmi funkció: a közlő személyiség belső feszültségeinek feloldására kerül sor a belső tartalmak, az érzelmek kifejezésével. A pozitív és a negatív érzelmek egyaránt ide tartoznak. (a visszafojtott pozitív érzelmek éppúgy feszültséget okoznak, mint a negatívak.) Motivációs funkció: a kommunikációs folyamatokban a közlő fél a legtöbbször a fogadót rá akarja bírni valamire: cselekvésre, magatartásváltoztatásra, közös vélemény kialakítására, stb. E funkció leginkább a meggyőzés, a bátorítás révén jut kifejezésre. Ellenőrzési funkció: újabb kommunikációs kapcsolatfelvétel segítségével tudjuk meg, hogy az eredeti elérte-e célját? Ehhez azonban kommunikációs céljainknak nagymértékben tudatosnak kell lenniük. A funkció segítségével tárjuk fel partnereink indítékait A kommunikáció tényezői: 1. A közös eszközrendszer, nyelv - /kód/ hagyományokon alapuló, közösségileg elfogadott szabályrendszer. Olykor a beszélő nem egyenesen közli mondanivalóját, hanem a külső körülményektől függően más szavakkal fogalmazza meg a mondanivalóját - kódolja. Ez veszélyes is lehet, amennyiben a vevő szó szerint érti a hallottakat, és félremagyarázza a közlést. Fontos, hogy a vevő képes legyen dekódolni a rejtjelezett közlést. Ide tartozik az enkód: a közlés módjának, formai sajátosságának, jelrendszerének (más szóval szimbólumainak) megválasztása. A jel: a választott kód elemi egysége. A dekód: a közlő által választott kód "megfejtése", amelynek két feltétele van: - a fogadónak ismernie kell a közlő által választott kódot (ellenkező esetben közvetítő eszközt vagy személyt kell igénybe vennie), - az üzenet jelentéstartalmának azonosnak kell lennie a közlő és a fogadó számára. A sikeres kommunikáció alapfeltétele a jelrendszer egységessége, a "közös nyelv" megléte. Csak olyan jeltárat használjunk, amely mindkét fél számára egyértelmű és világos! 2. Az üzenet, közlemény - a kommunikáció tartalma, melyet több érzékszervi csatornán lehet felfogni. A hatékony kommunikációt segíti az én-üzenet alkalmazása. Ez nem más, mint mondanivalónk olyan megfogalmazása, ahol szigorúan csak azt mondjuk el, amit érzünk, hogyan hat rank a másik viselkedése. Az én-üzenettel nem sértjük meg a másik felet, megértést és együttérzést váltunk ki benne, ezzel rá tudjuk venni, hogy segítsen a problémák megoldásában. Ezzel szemben a te-üzenet a másik személyről alkotott képünk közlése, mindig arról szól, milyen a másik, ítélkezünk felette, sértjük az érzéseit. S mivel ezzel akaratlanul is ellenállást váltunk ki belőle, nem is számíthatunk a segítségére, együttműködésére. 3. A kommunikátor - /feladó, forrás, adó, beszélő/ az akció kezdeményezője, az információ tartalmának a meghatározója. A feladó és a vevő szerepei felcserélődhetnek, a vevőből adó lesz - kimondja válaszát, visszacsatolást ad.

2 4. Az interpretátor - /vevő, hallgató/ felfogja a kibocsátott jelzéseket, értelmezi a kommunikátor személyét, feltételezhető szándékait, valamint a kommunikáció tartalmát, formáját. 5. Közvetítő közeg /csatorna, a jeleket közvetítő közeg/ - a kommunikátor és az interpretátor közötti kontaktus, ez lehet a levegő, a telefon, egy könyv stb. A zaj a jelek továbbhaladását lassító, zavaró vagy akadályozó körülmény a csatornában. A zajforrás nemcsak a műszaki hiba lehet, hanem az átvitel során fellépő személyes félreértések is (zajnak minősül az is, ha a fogadó nem akar válaszolni). Az emberek közötti kommunikáció lehet közvetlen és közvetett. A közvetlen kommunikáció során az emberek szemtől szembe közvetítik az információkat, s így számos nem nyelvi eszköz is rendelkezésre áll (testtartás, megjelenés, mimika, stb.). Az élőbeszédnek két összetevője van: digitális (verbális, szóbeli) és analóg (non-verbális, nem szóbeli). Az averbális eszközök részben taníthatók, utánozhatók, részük azonban ösztönös. A közlés hatékonyságában a verbális kommunikáció cask 7%-ban játszik szerepet, míg a vokális rész (a hang tónusa, modulációja, mellékzörejek) 38%-ban kap szerepet, és a non-verbális kommunikáció 55%- ban szerepel. A közvetett kommunikáció során valamilyen továbbítást végző eszközt iktatunk be (például telefon, írás, radió, stb.). Vagyis a kommunikáció az a folyamat, amelyben a feladó kódolja az üzenetet, amely egy meghatározott csatornán kerül átvitelre a vevőhöz, aki dekódolja az üzenetet. ÁBRA A kommunikáció általában dinamikus, kétirányú folyamat, amelyben az üzenetek küldése és a partner figyelemmel követése egyszerre van jelen. A személyközi kommunikáció bizonyos mértékig a feladó és a vevő közös társas ismeretein nyugszik. Kölcsönös folyamat, amely a korábban szerzett ismeretekre és a partnerek közös történetére épít. A kommunikáció a közlési folyamat végbemenetele szempontjából lehet: teljes - amikor a fogadótól értékelhető válasz érkezik, részleges - amikor a közlő észleli, hogy a fogadó "vette" az üzenetet, de válasz nem érkezik, egyoldalú: - amikor a közlő nem tudja, hogy üzenete eljutott-e a fogadóhoz. Az aktív figyelem segítheti a kommunikáció hatékony végbemenetelét. A siker egyik feltétele, hogy háttérbe szorítsuk saját, szubjektív véleményünket, s csak arra figyeljünk, amit a másik mond. Elengedhetetlen a beleérző képesség (empátia), amelynek segítségével bele tudjuk élni magunkat a másik fél helyzetébe. Közléssorompók - olyan közlések, amelyek valósággal megfagyasztják a beszélgetést, megakadályozzák a további sikeres kommunikációt. Legfőbb csoportjai, melyeket lehetőleg kerülnünk kell egy-egy probléma megbeszélésénél: - utasítás, rendelet, parancs, - figyelmeztetés, fenyegetőzés, ígéretek, - megintés, moralizálás, leszidás, - tanácsok osztogatása, - "előadások", kioktatás, logikus argumentumok felsorakoztatása, - ítélkezés, kritizálás, egyet nem értés kifejezése, okolás, - jutalmazás, egyetértés kifejezése, - megbélyegzés, megszégyenítés, kinevetés,

3 - interpretáció, analizálás, diagnosztizálás, - ismételt megerősítés, szimpatizálás, vigasztalás, felkarolás, - "szondázás", kérdezősködés, kihallgatás, - menekülés, humorizálás, bagatellizálás. Személyiség és kommunikáció "Amit megtehet az öröklés, azt megteheti a környezet is" (Zazzo R., 1960) A személyiség. A személyiség érettsége Az személyiség az ember egész testi-lelki valójában nyilvánul meg, ahogy viselkedik, ahogy belső életét éli. Ebbe a fogalomba tartoznak tulajdonságai, reakciómódja, élményvilága. Elmondhatjuk, hogy azonos külvilági ingerre, hatásra minden ember más és más módon reagál. A válaszreakciók, cselekvések, a viselkedés összessége a személyiség megnyilvánulása. A személyiség tulajdonképpen a környezethez való alkalmazkodás módja. Ez az alkalmazkodás annál jobb, minél érettebb a személyiség. Biológiailag érett az ember, ha képes gondoskodni saját maga /illetve a rábízottak/ ellátásáról, táplálásáról, védelméről. Társadalmilag érett az egyén, ha képes alkalmazkodni a környezetéhez, annak tilalmaihoz és engedélyeihez. A szabályokkal való összeütközés konfliktusok kialakulásához vezethet. Pszichológiailag akkor érett, ha lelki igényeit a társadalommal összhangban tudja kielégíteni. Az érett személyiség megnyilvánul az önálló gondolkodásban és cselekvésben, vagyis a tudatosságban, a társas kapcsolatokat illetően pedig az őszinteségben, az érzések szabad kifejezésében. Más megközelítés szerint: "A személyiség akkor érett, ha karakterisztikus viselkedésmódjai és kontaktusformái stabilizálódnak, ha interperszonális kapcsolatai harmonikusak és egyaránt szolgálják közösségi értékek létrehozását és az önmegvalósítástg(kulcsár Zs., 1974) Személyiségfejlődés

4 A személyiségfejlődés szempontjából az egyén legkorábbi életszakaszai a meghatározók. Hiányos vagy kedvezőtlen körülmények, családi háttér miatt gyermekkorban /sőt újszülött-, csecsemőkorban/ jelentős a lelki sérülékenység veszélye, melyek aztán nagy mértékben kihatnak a személyiség fejlődésére. Ami a személyiségfejlődés során ebben az életkorban sérül, kimarad, szinte már alig hozható helyre. Elmondható, hogy minél korábbi eredetű a zavar, hiányosság, annál kevésbé hozható helyre, és viszont - a későbbiek nagyobb eséllyel pótolhatók, helyrehozhatók. "A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés folyamata, amelynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat. Mások viselkedésének látott, átélt, tapasztalt élményei, a szülők által nyújtott viselkedési minták, a saját magatartásunkról nyert visszajelentések módosító hatásai és a tudatos nevelés útján közvetített törekvések egyaránt belejátszanak ebbe a fejlődésbe. Ennek során humanizálódunk, vagyis megtanulunk emberi módon élni és viselkedni. A szocializáció tehát lélektani szempontból a személyiségfejlődés társadalmi vetülete" (Buda Béla, 1974). Személyiségzavarok Mivel az a természet törvénye, hogy minden változik, ez alól az emberi személyiség sem lehet kivétel. Alapvető állandósága ellenére sok változáson, fejlődésen megy át az élete folyamán, folytonosan külső hatások, különféle élmények érik, amelyekre az ember rendszerint a rá jellemző módon reagál. A hétköznapi életben a hozzátartozók, barátok, munkatársak számára a szokatlan viselkedés, vagy akár a jellemtorzulás megnyilvánulásai jelezhetik a pszichés jellegű betegségek kialakulását - ha az illető egyszer csak váratlanul "furcsán kezd el viselkedni. Persze kisebb "kilengések, magatartásbeli változások, múló, időleges lelki zavarok mindenkinél előfordulhatnak, pl. munkahelyi stressz, családi tragédia, betegség stb. hatására. Ha azonban a tünetek hosszabb ideje fennállnak, komolyabb betegségre kell gyanakodnunk, amelyeknek a legkülönbözőbb okai lehetnek. A különféle betegségek, például az agyat károsító daganat vagy gyulladás néha megdöbbentő és nagyon gyors személyiségváltozást okozhatnak. Mik lehetnek a személyiségzavarok kiváltó okai? Régebben a személyiségzavarokat többnyire örökletes betegségeknek tartották, az újabb kutatások azonban hangsúlyozzák a környezeti tényezők szerepét. A rendezetlen családi háttér, alkoholizmus, brutalitás, de a szülők elhanyagoló, rideg, szeretetlen magatartása mind oka lehet a személyiségzavarnak és antiszociális, gyűlölködő, erkölcsi fogyatékost nevelhet. Ellenben a biztos, stabil családi környezetben az alakuló személyiség megfelelő védettséget szerezhet az élet stresszhelyzeteivel szemben. A pszichés megbetegedések okát tehát elsősorban nem az egyénben, hanem az egyén és a külvilág sajátos viszonyában kereshetjük. Richter összefoglalta a neurózisra hajlamosító, családi tényezőket: 1.A csonka család nem tud a gyermek számára megfelelő férfi-női mintát nyújtani. 2.Neurózisra hajlamosítja a gyermeket, ha a családi miliő rejtetten vagy nyíltan diszharmonikus, feszült. 3.Neurózisra hajlamosít a szülő személyiségének rejtett zavara, deviáns magatartása. A személyiségzavarral küzdő egyén lelki egyensúlya nagyon törékeny, sokkal nehezebben viseli a nehézségeket, megrázkódtatásokat, terhelést, stresszt, ezért ezek hatására könnyen kialakulhatnak testi és újabb lelki betegségek. A család és a külső hajlamosító tényezők szerepének hangsúlyozása

5 tehát azért lényeges, mert a személyiségzavarban szenvedők fokozottabban ki vannak téve a legkülönbözőbb, testi betegségeket okozó, önpusztító veszélynek - pl. alkoholizmus, kábítószerfogyasztás stb. Kutatások szerint náluk nagyobb az esélye a társadalmi normákkal való összeütközésre (bűnözés), közülük kerül ki a legtöbb munkanélküli, hajléktalan és fordul elő a legtöbb válás. A személyiségzavarok Buda Béla szerint a személyiség olyan tartós és súlyos elváltozásai, amelyek nem annyira jellegzetesek, mint valamely pszichiátriai kórkép (pl. mániás-depresszió vagy skizofrénia) illetve nem érik el a pszichózis súlyossági fokát. Streszhelyzetben az ember rendszerint hasonló módon reagál, de ha ez egyik módszer hatástalan, legközelebb másikkal próbálkozik. A személyiségzavarral küzdők esetében azonban ez a reakció szinte mindig azonos, az emberekhez, helyzetekhez, élményekhez való viszonyulásuk állandó és merev, nem képesek váltani, alkalmazkodni a valósághoz. Az esetek többségében nincsenek tisztában azzal, hogy viselkedési és gondolkodási mintáik nem megfelelőek - magánéleti és társadalmi kapcsolataik többnyire egy egész életen át problémásak. Három fő típust ismer a szakirodalom, ismertetjük néhány jellemző vonásukat: 1, a különcök, a furcsák Paranoid személyiségzavar - ez a típus az örökös panaszkodó, pereskedő, mindenre és mindenkire gyanakszik, bizalmatlan, titkolózó, sértődékeny, távolságtartó, rideg, túlérzékeny, ingerlékeny, merev, nincs humorérzéke. Skizoid személyiségzavar - zárkózott, érzelmileg hideg, közönyös, visszahúzódó, távolságtartó, többnyire magányos, nem képes tartós, bensőséges kapcsolatra, védekezésképpen gyakran merül fantáziálásba, álmodozásba, elméleti eszmefuttatásokba, a társadalmi normák iránt érzéketlen. Skizotípiás személyiségzavar - szociálisan és érzelmileg elkülönülő, hűvös, bizalmatlan, gyanakvó, gondolkodása "mágikus, ködös és elvont, beszéde, viselkedése és öltözködése sokszor furcsa, különc, sőt bizarr. 2, a dramatikusak, az ijesztőek Antiszociális személyiségzavar - őket nevezi a köznyelv pszichopatáknak, már gyermek- illetve serdülőkorban megmutatkoznak a típus jegyei: hazudozik, lop, csavarog, állatokat kínoz, verekedik, kábítószerezik, felnőtt korban kötekedő, erőszakos, impulzív, nyughatatlan, viselkedése felelőtlen, képtelen a bűntudatra, lelkifurdalásra és az empátiára, figyelmen kívül hagyja mások érzéseit, jogait, a társadalmi normák hidegen hagyják, hajlamos a bűnözésre, alkoholizmusra, szexuális devianciára. Érzelmileg labilis (határeseti, borderline) személyiségzavar - bizonytalan az énképe, reagálásai, érzelmei, hangulata, környezetéhez való viszonyulása kiszámíthatatlan, ingadozó, szélsőséges, nagy szüksége van támaszra, hol megnyerő és kedves, majd indulatos, követelőző, agresszív, egyszer imádja, másik pillanatban gyűlöli ugyanazt az embert, jellemzőek rá a szorongásos rohamok, önpusztító magatartás és mértéktelenség - alkohol, kábítószer, gyógyszer, szexuális kalandok. Hisztrionikus személyiségzavar - dramatikus, teátrális, feltűnni vágyó típus, egész élete szerepjáték, rideg, felszínes, érzelmei túlzóak és gyermetegek, kihívó, flörtölő, szexuálisan provokatív, de tartós kapcsolatra képtelen, jellemzőek rá a szélsőséges érzelmi megnyilvánulások, dühroham, kitörések, öngyilkossággal való fenyegetőzés. Nárcisztikus (önimádó) személyiségzavar - hihetetlenül egocentrikus, önszerető, látszatvilágban él, felsőbbrendűnek, különlegesnek gondolja magát, kapcsolatai felszínesek, kizárólag magával törődik, másoktól feltétlen csodálatot vár el, érzékeny a kudarcra és a kritikára, viselkedése általában nagyon önző, sértő, arrogáns, irigy, mohó.

6 3, a szorongók, a félősek Kényszeres személyiségzavar - mindenben a tökéletességet, a precizitást keresi, megbízható, rendszerető, módszeres, de munkamániássá válhat esetleg a túlzott aprólékosság miatt elveszik a részletekben, erős felelősségérzete miatt szorongóvá válhat, lassú, körülményes, mereven betartja a társadalmi és erkölcsi normákat, viselkedése olykor unalmas, száraz. Elkerülő személyiségzavar - kitérő személyiségnek is nevezik, félénk, túlérzékeny, szorongó, aggodalmaskodó, kisebbségi komplexus gyötri, fél a felelősségvállalástól, erősen vágyik rá, hogy szeressék és elfogadják, de bátortalan, tart minden újtól, könnyen zavarba jön, állandóan a visszautasítástól, a csalódástól, a kritikától, a megalázottságtól, a nevetségessé válástól retteg. Dependens (függő, alárendelő) személyiségzavar - szorongó, nincs önbizalma, másoknak rendeli alá magát, esetenként túlzottan szolgálatkész, önfeláldozó, mindenkinek meg akar felelni, bocsánatot kér, hogy él, vonzódik az "erősekhez, akikhez ragaszkodik és akikre támaszkodik, mert fél az önállóságtól, a döntéshozataltól, a véleménynyilvánítástól, a felelősségvállalástól. Mint a típus felállításoknál általában, itt is érvényes, hogy a személyiségzavarok általában nem teljesen tiszta formában, hanem többnyire átfedésekkel, kombináltan jelentkezhetnek. Kommunikációs módszerek Eszközök A nyelv szerepe a kommunikációban A kommunikáció legfőbb problémája mindig az, hogy két különböző személy között zajlik, akiknek gondolkodása, értékrendje, neveltetése stb. lényegesen eltér egymástól. Ezért az egyének gondolatait, közlendőit valamilyen a másik számára érthető formába kell önteni. A gondolatoknak nincs konkrét formájuk, ezért azokat "ki kellett találni"- így jött létre a nyelv. Az azonos csoporthoz tartozó személyek saját, közös jelrendszert fejlesztettek ki, amelynek segítségével továbbíthatják gondolataikat. A kommunikáció ezen területével hihetetlenül széles szakmai terület foglalkozik, ezért mélyen belemennünk képtelenség lenne. Csupán néhány gyakorlati és alapvető pontra szeretnénk felhívni a figyelmet. A megszületett gondolatot tehát szavakba öntöm -- ezt a folyamatot nevezik a szakemberek nyelvi kódolásnak. A megfogalmazott mondat azonban nem csupán nyelvtani szerkezet: jellemzőivel sok információt közöl magáról a megszólaló személyről is, és árnyalhatja, pontosíthatja a mondanivalót a másik fél számára. De ugyanígy megakadályozhatja a helyes értelmezést, megzavarhatja, félrevezetheti a hallgatót. Megfogalmazáskor vigyázzunk tehát a következőkre: Használjuk a megfelelő kifejezéseket, semmiképpen sem olyanokat, amelyeket magunk sem értünk pontosan. Szerkesszük mondatainkat tisztán és világosan -- A túlbonyolított megfogalmazások veszélyes csapdák. Saját magunk is belezavarodhatunk, és butaságot mondhatunk. A hallgatót összezavarja, megtéveszti -- a mondat végére, nem tudja, miről szólt az eleje. Írott formában elveszi az olvasó kedvét az olvasástól, mert olyan "nyögvenyelős. Ráadásul bizalmatlanságot kelthetnek, mert a többszörösen összetett mondatok jellemzően azon személyek fegyverei, akik maguk sem tudják, mit beszélnek. Sok rossz példát hallunk a politikában, közéletben, amikor valaki a ködösítés eme formájával tereli el a figyelmet a lényegről. A nyelvhasználat egységessége -- igyekezzünk mindig közös nyelvet találni a másik féllel. Ez azt is jelenti, hogy a nyelv adott területe is legyen közös. Tehát ha olyan személlyel beszélünk, aki nem

7 járatos a közgazdasági szakkifejezésekben, akkor kerüljük a számára ismeretlen kifejezéseket, és fogalmazzuk meg azokat számára érthető módon. A nyelvi megfogalmazásnál fontos a választékos nyelvhasználat is, mert annak alapján értékelik a beszélőt. A kulturált, választékos, pontos megfogalmazás (vagy írásban a gondos helyesírás és szép stilisztika) azt üzeni a másik félnek, hogy egy intelligens, jól képzett, tehát megbízható személlyel áll szemben. Ha pongyolán fogalmazunk, hibákkal és rosszul központozva, azzal rontjuk saját hitelünket. Gondoljunk csak arra, hogy a híres szélhámosok legfőbb eszköze a választékos beszéd és megjelenés volt áldozataik meggyőzésében. A közlés egyértelműsége Négy alapelv betartásával megbízhatóan kiküszöbölhetjük a kommunikációs zavarokat. Ezek az alapelvek a következők: Mennyiség. Mindig annyi információt adj át a másik félnek, amennyire szüksége van a megértéshez. Ne locsogj fölöslegesen, de ne légy szófukar sem, ha pontosítani kell a közlésedet! Minőség. Ne mondj olyasmit, amiről tudod, hogy nem igaz, vagy nem tudod az igazát bizonyítani. Ezzel szavahihető maradsz a partner szemében. Relevancia. Csak arról beszélj, ami a közlés szempontjából fontos, ne beszélj mellé, ne traktáld a másik felet fölösleges logikai bukfencekkel. Modor. Kerüld a homályos, kétértelmű kifejezéseket, utalásokat. Légy nyílt és tárgyilagos. Nonverbális kommunikáció Az ember nem csupán szavakkal kommunikál, hanem a szóbeli közlést kísérő mozdulataival, arckifejezésével, térbeli elhelyezkedésével és megjelenésével is üzenetet közvetít -- ez a metakommunikáció. És amit a testünk elárul rólunk -- testbeszéd --, az sokszor beszédesebb, mint a szavaink -- érzelmi és fizikai állapotunkat, hangulatunkat, véleményünket, sőt jellemünket is kifejezi. Mint a kommunikációra általában, a nonverbális jelekre is érvényes, hogy "azok az emberek, akik több időt töltenek együtt, jobban megértik egymást, mint azok, akiknek a csoportkontaktusa kisebb" (Salzinger-Hammer-Portnoy-Polgar 1970). Egy hozzánk közelálló személynek már egy szemöldökrándulásából tudjuk, mit gondol. A feleség hazatérő férjére pillantva, vagy a köszönéséből kitalálja, ha rossz napja volt. Ha felhívjuk a barátnőnket, telefonon keresztül is érezzük, ha vidám, fáradt vagy dühös. Nem is az a fontos, "amit" mond, hanem "ahogy" mondja. Albert Mehrabian (1972) megállapítása szerint a teljes közlésrendszernek csak a 7%-a verbális (kizárólag szóbeli), a fennmaradó 38% vokális (hangszín, hanglejtés, beszédtempó) és 55% az ún. "kifejezőmozgás" (gesztikuláció, tekintet, mimika, testtartás, stb.). A nyelv szerepe a kommunikációban A kommunikáció legfőbb problémája mindig az, hogy két különböző személy között zajlik, akiknek gondolkodása, értékrendje, neveltetése stb. lényegesen eltér egymástól. Ezért az egyének gondolatait, közlendőit valamilyen a másik számára érthető formába kell önteni. A gondolatoknak nincs konkrét formájuk, ezért azokat "ki kellett találni" - így jött létre a nyelv. Az azonos csoporthoz tartozó személyek saját, közös jelrendszert fejlesztettek ki, amelynek segítségével továbbíthatják gondolataikat. A kommunikáció ezen területével hihetetlenül széles szakmai terület foglalkozik, ezért mélyen belemennünk képtelenség lenne. Csupán néhány gyakorlati és alapvető pontra szeretnénk felhívni a figyelmet. A megszületett gondolatot tehát szavakba öntöm - ezt a folyamatot nevezik a szakemberek nyelvi kódolásnak. A megfogalmazott mondat azonban nem csupán nyelvtani szerkezet: jellemzőivel sok információt közöl magáról a megszólaló személyről is, és árnyalhatja, pontosíthatja a mondanivalót a másik fél számára. De ugyanígy megakadályozhatja a helyes értelmezést, megzavarhatja, félrevezetheti a hallgatót. Megfogalmazáskor vigyázzunk tehát a következőkre:

8 Használjuk a megfelelő kifejezéseket, semmiképpen sem olyanokat, amelyeket magunk sem értünk pontosan. Szerkesszük mondatainkat tisztán és világosan -- A túlbonyolított megfogalmazások veszélyes csapdák. Saját magunk is belezavarodhatunk, és butaságot mondhatunk. A hallgatót összezavarja, megtéveszti -- a mondat végére, nem tudja, miről szólt az eleje. Írott formában elveszi az olvasó kedvét az olvasástól, mert olyan "nyögvenyelős. Ráadásul bizalmatlanságot kelthetnek, mert a többszörösen összetett mondatok jellemzően azon személyek fegyverei, akik maguk sem tudják, mit beszélnek. Sok rossz példát hallunk a politikában, közéletben, amikor valaki a ködösítés eme formájával tereli el a figyelmet a lényegről. A nyelvhasználat egységessége -- igyekezzünk mindig közös nyelvet találni a másik féllel. Ez azt is jelenti, hogy a nyelv adott területe is legyen közös. Tehát ha olyan személlyel beszélünk, aki nem járatos a közgazdasági szakkifejezésekben, akkor kerüljük a számára ismeretlen kifejezéseket, és fogalmazzuk meg azokat számára érthető módon. A nyelvi megfogalmazásnál fontos a választékos nyelvhasználat is, mert annak alapján értékelik a beszélőt. A kulturált, választékos, pontos megfogalmazás (vagy írásban a gondos helyesírás és szép stilisztika) azt üzeni a másik félnek, hogy egy intelligens, jól képzett, tehát megbízható személlyel áll szemben. Ha pongyolán fogalmazunk, hibákkal és rosszul központozva, azzal rontjuk saját hitelünket. Gondoljunk csak arra, hogy a híres szélhámosok legfőbb eszköze a választékos beszéd és megjelenés volt áldozataik meggyőzésében. A közlés egyértelműsége Négy alapelv betartásával megbízhatóan kiküszöbölhetjük a kommunikációs zavarokat. Ezek az alapelvek a következők: Mennyiség. Mindig annyi információt adj át a másik félnek, amennyire szüksége van a megértéshez. Ne locsogj fölöslegesen, de ne légy szófukar sem, ha pontosítani kell a közlésedet! Minőség. Ne mondj olyasmit, amiről tudod, hogy nem igaz, vagy nem tudod az igazát bizonyítani. Ezzel szavahihető maradsz a partner szemében. Relevancia. Csak arról beszélj, ami a közlés szempontjából fontos, ne beszélj mellé, ne traktáld a másik felet fölösleges logikai bukfencekkel. Modor. Kerüld a homályos, kétértelmű kifejezéseket, utalásokat. Légy nyílt és tárgyilagos. Nonverbális kommunikáció Az ember nem csupán szavakkal kommunikál, hanem a szóbeli közlést kísérő mozdulataival, arckifejezésével, térbeli elhelyezkedésével és megjelenésével is üzenetet közvetít -- ez a metakommunikáció. És amit a testünk elárul rólunk -- testbeszéd --, az sokszor beszédesebb, mint a szavaink -- érzelmi és fizikai állapotunkat, hangulatunkat, véleményünket, sőt jellemünket is kifejezi. Mint a kommunikációra általában, a nonverbális jelekre is érvényes, hogy "azok az emberek, akik több időt töltenek együtt, jobban megértik egymást, mint azok, akiknek a csoportkontaktusa kisebb" (Salzinger-Hammer-Portnoy-Polgar 1970). Egy hozzánk közelálló személynek már egy szemöldökrándulásából tudjuk, mit gondol. A feleség hazatérő férjére pillantva, vagy a köszönéséből kitalálja, ha rossz napja volt. Ha felhívjuk a barátnőnket, telefonon keresztül is érezzük, ha vidám, fáradt vagy dühös. Nem is az a fontos, "amit" mond, hanem "ahogy" mondja. Albert Mehrabian (1972) megállapítása szerint a teljes közlésrendszernek csak a 7%-a verbális(kizárólag szóbeli), a fennmaradó 38% vokális (hangszín, hanglejtés, beszédtempó) és 55% az ún. "kifejező mozgás" (gesztikuláció, tekintet, mimika, testtartás, stb.). Metakommunikáció (nem verbális jelek) mimika tekintet hang, vokális elemek gesztus, testtartás, mozgás kronémika (az interakció időviszonya) proxémia (térközszabályozás) emblémák (ruha, hajviselet, díszek, jelvények)

9 A nonverbális jelek megerősíthetik, kiegészíthetik, helyettesíthetik a szóbeli közlést vagy annak egy részét és befolyásolhatják a közlésfolyamat alakulását. Ugyanakkor a nonverbális jelek tagadhatják is az elhangzott közlést (az illető mást mond, mint amit a gesztusaival, mimikájával kifejez, pl. megerősít valamit, "igen, közben tagadólag rázza a fejét, lesüti a szemét stb., ezzel a beszélő hiteltelenné válik). Ilyen esetben, ha a verbális és nonverbális kommunikáció között ellentmondást észlelünk, a nonverbális jelek üzenetét, valódiságát fogadjuk el. "...az elhangzó közlemény tartalmának egyik része az, aminek kedvéért a beszélő a közlésre rászánja magát, a másik pedig olyan összetevő, amely a szándékolt tartalommal mintegy együtt érkezik a közlemény címzettjéhez. Mindkét rész "informatív", de nem mindkettő "kommunikatív" is."(szende T., 1987) A nonverbális jeleket eredetük alapján a következő csoportokba sorolhatjuk: örökölt jelek -- ezek az alapérzelmek arckifejezései, pl. meglepetés, félelem, öröm, undor, jelentésük a világ minden táján azonos, ösztönösen megtanult jelek -- az adott kultúrától, közösségtől függnek, pl. bizonyos kézjelek, bólintás egyezményes jelek -- tudatosan kifejlesztett és tanult, meghatározott céllal használt jelek, pl. bizonyos szakmák belső egyezményes jelei vagy a siketnémák jelbeszéde A nem verbális jelek "kibocsátásának" gyakoriságát, típusát, illetve kontrollálását befolyásolja az egyén kora, iskolázottsága, személyisége, társadalmi környezete stb. A testbeszéd milyensége (a közléstől függetlenül) információt közvetít többek között a kommunikációban résztvevők érzelmi állapotáról (öröm, bánat, harag), tulajdonságairól (félénkség, önbizalom, jóindulat), a személyek egymáshoz való viszonyáról (meghitt rokoni kapcsolat, új kolléga, a gázóraleolvasó, rég látott ismerős, undok szomszéd), a résztvevők társadalmi helyzetétől (nagyfőnök, rendőr, hivatalnok) stb. Kommunikációs módszerek, technikák, praktikák, manipuláció A manipuláció meghatározása A szakirodalom definíciói szerint: A manipuláció a szimmetria álcájába öltöztetett aszimmetrikus kapcsolat, amelyben az egyik fél információtöbblet birtokában van, és ezzel olyan viselkedésre veszi rá a hátrányosabb helyzetű személyt, amelyre az nem lenne hajlandó, ha minden információt ismerne. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy egy kapcsolaton belül felborul a partneri viszony, az egyik fél lépéselőnybe kerül, és ezzel visszaél. Gyakran figyelhetünk meg ilyen "trükköket" a reklám területén. Amikor egy új szolgáltatást ajánlanak, általában csak a fogyasztó számára előnyös oldalról szólnak: elmondják, hogy mennyivel hatékonyabb a kozmetikai eljárás, de elhallgatják, hogy vannak veszélyei az egészségre nézve, vagy hangsúlyozzák, mennyivel olcsóbb az új mosószer, de nem beszélnek arról, hogy foltos marad majd a ruha. Ezzel az emberek jelentős részét rá tudják venni, hogy az új terméket kipróbálja. Persze, ha a reklámban elhangzana a negatívum is, akkor a fogyasztó gondolkodóba esne, és esetleg maradna a bevált módszernél vagy terméknél. Általában a manipuláció jelen van mindennapi életünkben, a társas érintkezés minden szintjén, a magánéletben, ezért hozzászoktunk, és elég nehéz lelepleznünk. Az udvariassági formulák, a bókok, a színlelt érdeklődés már mind különböző manipulációs eszközök, amelyek azonban nem válnak veszélyessé, amíg csak egy-egy helyzethez kötődnek, és nem károsak egyik fél számára sem. A manipuláció akkor válik veszélyessé, ha tartós befolyás alá vonja az egyik felet, és korlátozza annak szabadságát - számtalan példát láthatunk erre a párkapcsolatokban, tanár-diák vagy szülő-gyerek kapcsolatban. Miért veszélyes a manipuláció? A konzultánsi és tréneri munka során a tartós és hatékony együttműködés biztosítéka a feltétlen bizalom a kliens és közöttünk. A manipuláció kétélű fegyver, mert ha a másik fél rájön, hogy

10 manipulálták, teljesen elveszti a bizalmát. A manipulációt nem lehet megmagyarázni, indokolni. Legnagyobb kísértés az ember számár, hogy manipuláció révén jelentős előnyökhöz juthat egy olyan világban, ahol mindennapos létbizonytalanságban kell intézményeinket fenntartani. Egy-egy adományozó, támogató segítségének megszerzése létkérdés lehet számunkra. Éppen ezért még veszélyesebb következményi lehetnek, ha megpróbáljuk őket manipulálni. Egy apró lépésekkel kiépített partnerség biztosabb alap, mint egy csellel szerzett hatalmas támogatás. Mert ha a másik fél rádöbben, hogy becsapták (márpedig előbb-utóbb rá fog jönni), végleg búcsút mondhatunk jóindulatának, ráadásul számíthatunk rá, hogy a rossz hírt másoknak is elmeséli, ezzel akár több támogatót vagy partnert is elveszíthetünk egyszerre. A manipuláció visszaélés a bizalommal!!! A befolyásolás és manipuláció határai Nem könnyű megvonni a határvonalat befolyásolás és manipuláció között. Ha a tapasztaltabb és felkészültebb fél tanácsot ad, saját tapasztalatait mondja el, ezzel erősen befolyásolhatja a másik oldalt, aki bízik benne, és hisz neki. Nem beszélhetünk manipulációról, amíg a fölényben lévő személy igyekszik minden kérdésben megosztani tudását a másikkal, korrektül tájékoztatja a partnert, és valóban minden tapasztalatát elmondja. A manipuláció ott kezdődik, amikor csak a saját céljainak megfelelő információkat adja át, és ezzel előre megszabja, milyen döntést hoz majd partnere. Magyarán: megfosztja a másik felet a döntés szabadságától. Kommunikáció a csoporton belül CSOPORTOS KOMMUNIKÁCIÓ jellemzői ÉS PROBLÉMÁI Kommunikációs struktúrák Egy csoporton belül általában kétféle kommunikációs struktúra működik párhuzamosan: a tudatosan megtervezett és kialakított - vagy látható a rejtett struktúra, amelyeket az emberek és viszonyok alakítanak ki. A két struktúra átfedheti egymást, de gyakran a rejtett struktúra dominál és ilyenkor senki sem érti, hogy az általuk kialakított, megtervezett rendszer mért nem működik rendesen. A tudatos vagy látható struktúra A vezetés vagy a csoport közösen kialakított rendszere, amelyet annak alapján terveznek meg, hogy: mekkora csoportnak kell kommunikálnia, milyen feladatokat, munkákat kell koordinálni, elvégezni, milyenek a műszaki feltételek, milyenek az intézményi és anyagi keretek, milyen a szervezet korbeli, nembeli és végzettségi összetevői stb. A láthatatlan struktúrát azonban egészen más szempontok alakítják: milyenek a csoporton belüli tényleges hatalmi és erőviszonyok, milyenek az egyes személyek közötti kapcsolatok, milyen burkolt szándékok mozgatják az egyes résztvevőket, milyen - a közöstől eltérő - személyes célok vannak jelen a csoportban, milyen elfojtott, megoldatlan konfliktusok lappanganak stb. Ebből is láthatjuk, hogy a rejtett struktúrák egyrészt lehetnek veszélyesek, de mindenképpen elnyomhatják a józan ésszel kialakított rendszert, hiszen az emberek nem tudnak túllépni saját árnyékukon.

11 A rejtett és látható struktúrán belül is vannak szerepek - ahogyan a csapatokban általában. Nézzük pihenésképpen néhányat a leggyakoribbak közül: Konstruktív szerepek: belső informátor Rendkívül jó készsége van a belső hírek gyűjtésére - mindenkivel találkozik, beszélget, az emberek elmondják neki a híreket, problémákat. külső informátor folyamatos mozgásban van a világban, idegenekkel találkozik, gyorsan és könnyen felfog dolgokat, ő szokott minden reklámból és bulettinből több példányt felmarkolni. a kém kiszimatolja a dolgokat, be tud épülni mások bizalmába, és azok azt is elmondják neki, amit esetleg nem akarnak. Vagy a semleges emberek hordják hozzá az információkat a diszpécser át tudja látni a kommunikációs hálózatot, folymatosan követi, kinek mire van szüksége és eszerint lövi tovább a dolgokat a szűrő a szűrő hasonló, de képes értékelni a bejövő információkat, és a fölöslegeseket kidobni. Ha nem jól működik, katasztrófát okoz, ha jó, akkor aranyat ér a mikroszkóp azokat a részleteket is meglátja egy információban, ami elsőre senkinek nem tűnik fel. Nagyon alaposan vizsgál meg mindent, ezért észreveszi a hibákat is az analitikus kielemzi és levezeti az információkat - milyen hatásai vannak, lesznek, mit jelent számunkra a kombinatorikus a sok kicsi részletet képes összerakni - érzi, hol illeszkednek egymáshoz a részek, és kikerekíti belőle az egészet Vannak nem egyértelműen konstruktív viselkedési formák is, amelyek árthatnak a kommunikációnak. Például: a pletykafészek mindegy, hogy mi, csak zúgjon. Minden kis hírt azonnal továbbad tekintet nélkül a következményekre. a kommentátor Minden információt megtold a saját véleményével, nézetével - akkor is, ha nincs elég ismerete ehhez. a kivetítő Bármi megy be információként, ő azt sokszorosan felnagyítva, eltúlozva továbbítja. A dekoratőr A számára kicsit fád ifnormációkat "kicsinosítja", becsomagolja, aztán ember legyen a talpán, aki kihámozza az igazságot. A bitorló Saját pozíciójának erősítése érdekében visszatart információkat - hiszen a manipulációhoz információtöbbletre van szükség, így sokszor gáncsolja a munkát. Salátagyár a kombinatorikus destruktív ellentéte, aki erőszakkal az össze nem illő dolgokat is keveri és ezzel megzavarja a többieket is.

12 Hierarchia és kommunikáció a csoporton belüli kommunikációs rendszert nagyban befolyásolja a hierarchia formája és mértéke. Egy erős, diktatorikus vezetés akkor is ragaszkodni fog az információk ellenőrzéséhez, ha ezzel gátolja a munkát. Egy baráti csoport szintjén mozgó csoport mindent igyekszik majd megosztani egymással, mindenkinek korlátlan hozzáférést biztosít minden információhoz. Ez nemes gesztus, de valamennyi tag rá van kényszrítve, hogy selejtezze, osztályozza és feldolgozza az ifnormációkat, ami jelentős munkatöbblet. Semmilyen struktúra mellett sem szeretnénk állást foglalni, hiszen mindegyik lehet előnyös bizonyos helyzetekben. Az alábbiakban csak bemutatjuk a legalapvetőbb fomákat előnyeikkel és hátrányaikkal. A formációk Lineáris A tagok csak a hozzájuk legközelebb álló pontokkal kommunikálnak egyenesen - a lánc két végén elhelyezkedők csak eggyel-eggyel. Rendkívül átlátható, de lassú és nehézkes. Ha a lánc egy tagja kiesik, a kommunikáció megbénul. Körkörös A tagok körkörösen tudnak kommunikálni, nincs központi elosztó, mindenki demokratikusan ugyanannyi információhoz juthat. De a kör is könnyen megszakadhat. Pókháló Egy nyilvánvaló központon gyakorlatilag minden információ keresztülfolyik, de a rendszer valamennyi tagja szabadon kommunkálhat az összes többivel. Megszervezése is kialakítása komoly munka, de rendkívül rugalmas tud lenni. A központ szerepe a legsebezhetőbb és veszélyesebb. Hálós Annyiban tér el az előbbitől, hogy nincs központ, szabadon és demokratikusan szerveződik. Bármely tagja pótolható, folyamatosan működő rendszer, de kaotikussá válhat. Hópehely A pókhálótól abban különbözik, hogy az egyes pontok csak a központtal vannak összekötve, egymástól elszigeteltek - ha a központot kiiktatjuk, megbénul az egész. A kommunikációs struktúra elemzése és fejlesztése Ha új struktúrát akarunk kialakítani vagy a meglévőt tökéletesíteni, okvetlen elmezésekkel kell kezdenünk. A fentiekben már felsoroltuk néhány alapvető szempontot, ezeket csak átismételjük. A rejtett és látható struktúra ütközésének elkerülésére érdemes rugalmasan hozzálláni a munkához, és az előbbieken túl még megvizsgálni: milyen a kommunikációban résztvevők egymáshoz fűződő viszonya? - milyen régen ismerik egymást, milyen az emberi kapcsolat közöttük? Dolgoztak-e már együtt, és ha igen milyen eredményességgel? Milyen az értékrendjük, mennyire tudják azt egyeztetni egymással - ez fokozhatja vagy gátolhatja a hajlandóságot a kommunikációra vannak-e megoldatlan konfliktusok, versengés, rivalizálás? milyen a valós hatalmi rendszer a csoportban? Van-e "árnyvezető", tekintély, akit mindenki elfogad? Vannak-e problémás emberek, személyek kik véleményformálok, kik a kiskatonák? Milyen az egyes tagok személyisége? Ki bírja jobban a felelősséget, ki kevésbe?

13 Ki szófogadóbb, ki "kicsapongóbb"? Ki milyen mértékben ki milyen kommunikációs szerepet játszott eddig? milyen a tagok csoporthoz való hozzáállása kik az elkötelezettek, minden körülmények között vállalók kik a kispadon ücsörgők kik a teljesen semlegesek, csak pénzért dolgozók Ha az elemzésekkel készen vagyunk, általában magától kialakul a térkép, ahol az egyes pontok természetesen elfoglalt pozíciójára érdemes építeni. Ilyenkor az aránytalanságokat és hibalehetőségeket próbáljuk kiszűrni: minden pozíció helyettesíthető legyen valamilyen ideig kulcsfontosságú feladatokat ne végezzen egy ember, ert belegabalyodik arányosan legyenek elosztva a feladatokat minden pont a műszaki és személyi feltételeinek megfelelő feladatot kapjon - az alábecsülés éppen olyan veszélyes, mint a túlzások az egymással összefüggő munkát végzők akadálytalanul tudjanak egymással kommunikálnia a szükséges mértékben legyen biztosítva az információk ellenőrzése és követése - nem CIA módszerekkel, de tudjunk róla, ha valami elkallódna vagy elakadna legyen tartalék kapacitás a rendszerben maximálisan használja ki lehetőségeit, hiszen a mai világban az információ a ledrágább áru legyen megfelelő fórum a hibák szűrésére és módosításokra - értékelés, megvitatás stb. A szervezet belső kommunikációja A belső kommunikáció a legtöbb szervezetben intuitíve vagy szokásjogok alapján működik. Szerencsés esetben és főként kisebb szervezeteknél működhet, de egy nagyobb létszámú társaság esetében, amelynek komplex és bonyolult feladatokat kell megoldania, párhuzamosan többféle programot, munkát kell koordinálnia, már csődöt mondhat. A szervezetben dolgozók és a vezetők sokszor nehezen jönnek rá, hogy a legtöbb konfliktus, probléma forrása csupán a hiányosan, elégtelenül működő belső kommunikáció. A belső kommunikáció feladatai Közvetíteni a munkához szükséges információkat Mi zajlik a szervezetben - milyen feladatok vannak éppen, ki mit csinál stb. Elengedhetetlen az egyének számára, hogy meg tudják tervezni saját munkájukat - főként, ha csapatokban dolgozunk. Azok a feladatok kapnak prioritást, amelyeknek eredményére a másiknak szüksége van, határidők és egyéb elvárások betartása stb. Mi zajlik a szervezeten kívül, ami befolyásolja a munkát? - ne bekötött szemmel bolyongjunk a labirintusban, legyünk tisztában vele, milyen egyéb tényezők fogják befolyásolni munkánk eredményét - ne dolgozzon valaki egy törvény elemzésén, ha a jövő héten fogja tárgyalni a parlament a módosítást. Közvetíteni a szakmai fejlődéshez szükséges információkat Milyen segédanyagot, hol találok meg? - katalógusok, nyilvántartások Milyen képzési lehetőségeim vannak? - meghívók, értesítők Kitől tudok tanácsot, segítséget kérni? - belső munkamegosztás, szakterületek tisztázása, a munka folyamatos koordinálása Ki milyen problémán dolgozik, milyen eredményei vannak? - szakmai egyeztetők, beszámolók Irányítani és szűrni az információkat A fölös információk ne terheljék a csatornákat - tudnunk kell, mennyire képesek szűrni az emberek az infomációkat, és ha ez túl sok időbe telik nekik, akkor a felsőbb szinten kell megszűrni, hogy

14 minden időben legyen feldolgozva. A rossz helyre érkező információk gyorsan eljussanak valódi céljukhoz - sokszor a címzés hibás - erre is kell mechanizmus, hogy kijavítsuk a hibát, és minél gyorsabban a megfelelő helyen érjen földet az infó. Tájékoztatni az embereket az őket érintő kérdésekben közös rendezvények, akciók - ez inkább pszichológiai szempontból fontos. Ha ilyen hírek nem jutnak el valakihez, az mellőzöttnek érzi magát, duzzogni kezd, romlik a vizsonya azokkal, akik kaptak meghívót. szabadságok, betegségek, munkaképtelenség - kire ne számítsanak, kit kell helyettesíteni. műszaki és egyéb problémák - milyen gondok adódnak, mikorra lesznek elhárítva. Enélkül nem tudja senki hatékonyan tervezni a munkáját. Ha a telefonvonalak "beáztak" és két napig nem lehet telefonálni, akkor az időt más munkával töltsük ki, ne lógassuk a lábunkat. szervezeti kérdések, változások, problémák - vannak olyan problémák, amikről jobb, ha nem tudnak, mert csak idegesítené őket, és gyorsan meg lehet oldani, anélkül, hogy nehézséget okozna. De ha komolyabb gondok adódnak a finanszírozás terén, ne egy külső embertől tudják meg, hogy a cég nem fizeti a számlákat, vagy ne a fizetés napján vegyék észre, hogy késnek a bérek. Az sem jó, ha semmiből-semmi, egyszercsak egy idegen arc ül a régi munkatárs helyén minden kommentár nélkül. Az ilyen információk erősen befolyásolják az emberi faktort, megteremtik a megfelelő bizalmat, nyitottságot az emberek között, megelőzhetik a sokkot, pánikot, pletykát stb. A kommunikáció szerepe a konfliktuskezelésben Konfliktus A konfliktus fogalma a latin confligere szóból származik, jelentése harcolni, küzdeni. A kifejezést ellentétes erők, hatások összeütközésénél használjuk. A konfliktusokat a személyiséget fejlődése során érő káros, megterhelő -- elsősorban érzelmi-indulati -- hatások okozzák, amelyek aztán befolyásolják az egyéniség, a jellem kialakulását. Az érzékeny, fejlődő, alakuló személyiség szeizmográfként reagál a megterhelésekre, ezért olyan súlyosak és hosszan hatóak a kisgyermekkorban, csecsemőkorban szerzett lelki sérülések, de a későbbiek sem elhanyagolhatók (pl. a hasonlóan érzékeny kamaszkorban). A lélekben egymással ellentétes erők küzdenek, melyek nyomán diszharmónia keletkezik. Megkülönböztetünk külső és belső konfliktust: a külső konfliktus -- az egyén és a külvilág között zajlik, a belső konfliktus -- az egyén belső világában zajlik, vágyai, adottságai, indulatai között A külső konfliktusok akkor okoznak igazán problémát, ha már meglévő belsőkhöz társulnak. Ezek a belső konfliktusok rendszerint krónikusak, az egyén régóta "dédelgeti" őket, és kialakul az ördögi kör -- mivel nem tud megszabadulni tőlük, sajátos ismétlődésre hajlamosak, mindig hasonló élményhelyzetbe hozzák az egyént. Egy adott helyzetben kialakuló, aktuális konfliktus még súlyosabban hat azáltal, hogy felidézi a régi, krónikus konfliktust. Egyszerűen szólva: akárhogy álljunk is meg egy tömegben, mindig éppen a fájós tyúkszemünkre taposnak. A konfliktusok (feltárása) esetében az okozza a legnagyobb gondot, hogy az emberek igen sajátosan próbálnak megszabadulni a számukra fájó, elviselhetetlen gondolatoktól, érzésektől - a tudattalanba száműzik, elfojtják azokat. Ezek sokszor mélyen eltemetettek és aztán különféle neurotikus tünetben, szorongásban törnek elő. A felületes, külső szemlélőnek néha igazán érthetetlen, hogy valaki miért egy "apróság miatt bukik ki", omlik össze. A többszörösen ismétlődő

15 érzelmek és hatások, ismétlődő nehéz helyzetek érzékennyé teszik a (neurotikus) személyiséget. A benne működő, sérült érzelmi-indulati hatóerők megint zavart szenvednek és a megterhelő élmények, újabb stresszhelyzet hatására felborul az amúgy is ingatag egyensúly - ahogy mondani szokás, "túlcsordul a pohár". Sokan sokféleképpen magyarázzák magát a konfliktust: Egy "kortárs definíció" szerint a konfliktus olyan helyzet, amikor két vagy több fél ellentétes vagy összeegyeztethetetlen elképzelése, nézete, érdeke, álláspontja, értéke stb. kerül összeütközésbe, ezek egymással vetélkednek, konfrontálódnak, esetleg (kölcsönösen) kizárják egymást. Az egyik fél hozzáállása gátolja a másik nézeteinek, elképzeléseinek, érdekeinek, értékeinek érvényesítését. Mindannyian voltunk valamilyen konfliktus szenvedő alanyai, ismerjük az azt kísérő negatív érzéseket, a haragot, a tehetetlenséget. A konfliktus mégis természetesnek mondható, az emberi kommunikáció velejárója, nem lehet teljesen kivédeni. El lehet kerülni a másokkal való konfrontálódást, a konfliktusból ki lehet lépni, kikerülni, tagadni - és lehet kezelni, meg lehet oldani. Egy másik, sarkalatos vélemény szerint a konfliktus olyan összeegyeztethetetlen helyzet, amikor az egyik tendencia érvényesülése (végérvényesen) kizárja bármely más tendencia megvalósulását. Illusztrációképpen a két hajótörött példáját hozza fel, akik egy mentőcsónakban hányódnak a tengeren és csak egy személy számára elegendő az élelem, tehát az egyiknek el kell pusztulnia, hogy a másik életben maradjon. Eszerint nagyon ritkán kerül az ember valódi konfliktus helyzetbe, mert a konfliktus alatt nem ellenvélemények ütközését, nem csupán konfrontációt ért, e nézet szerint, ha az egyik fél érvényesíteni akarja az akaratát, érdekét, az lehetetlenné teszi, hogy a másik is megtegye. A konfliktusok kérdésével bővebben a szervezetfejlesztés keretén belül foglalkozunk. Az alábbiakban nézzük meg azt, hogy e konfliktuskezelés során az egyes lépéseknél mire kell ügyelnünk, milyen kommunikációs eszközöket használhatunk. A konfliktusmegoldás lépései bevezetés -- a felek bevonása a megoldás folyamatába. A feleket, amelyek rendszerint már fülig merültek saját konfliktusukba meg kell győznünk, hogy a helyzeten lehet és kell is segíteni. Ha itt sikeresek vagyunk a munka felét már el is végeztük... Használható kommunikációs eszközök A kommunikáció segítségével fel kell oldanunk a felek ellenérzéseit, hagynunk kell, hogy levezethessék felgyülemlett feszültségeiket. Semmilyen formában sem szabad ítélkeznünk, lehetőleg minden megnyilvánulásra pozitív választ kell adnunk. Használjunk általános megfogalmazást: "általában mindenki reménytelennek tartja a helyzetet...". a konfliktus rekonstruálása -- feltárjuk a konfliktus történetét, kialakulását, egész menetét. A felek elmesélik saját élményüket, nézetüket. Közben tisztázzuk, miből is ered valójában a probléma. Használható kommunikációs eszközök Ehhez először a "siratófal" technikát érdemes alkalmazni. A falnak mindent el lehet panaszolni, mert az megőrzi titkainkat, rezzenéstelenül áll, és nem szól közbe, nem zavar. Igyekezzünk minél többet "kicsalogatni" a felekből. Használjuk az aktív figyelmet, óvakodjunk minden megítéléstől, véleményezéstől. Ha szófukar a partner próbáljunk csalogatókat használni: "ez nagyon izgalmas...", "ez érdekel, mondana többet róla?", "nem értettem pontosan azt a részt, hogy..." Ha a partner az ellenkező véglet, tehát nagyon bőbeszédű, a rengeteg információból ki kell szűrnünk a számunkra hasznosat és fontosat, ezért irányított, de nyitott kérdéseket tegyünk fel: "ön erre hogyan reagált?", "mit érzett ekkor?", "mi történt ezután?" stb.

16 a konfliktus megfogalmazása -- a valódi forrás megfogalmazása, az okok tisztázása, a közös érdekek megkeresése. A felek segítségével objektív képet alkotunk a helyzetről, segítünk nekik körülírni valós igényeiket, szükségleteiket. Azt kell kimondanunk, amit a felek nem tudnak vagy nem akarnak megfogalmazni. Minden esetben úgy, hogy ők ezt reálisnak és jogosnak érezzék, de a másik fél számára is jogossá kell tennünk az igényeket. Használható kommunikációs eszközök Itt a kommunikáció folyamatosan a mi kezünkben van. Tudatosan és komolyan használjuk az "énüzenet" technikáját: vagyis saját és a résztvevő felek érzésein és igényein keresztül értessük meg a másik féllel a helyzetet, de semmilyen esetben se minősítsük egyik felet sem. Arról beszéljünk, ami a konfliktus valódi forrása. megoldási lehetőségek keresése -- a lehetséges megoldások felvázolása és egyeztetése a felekkel. A felekkel közösen felvetünk minél több lehetséges megoldást, majd értékeljük azoknak hatását mindkét félre. Ügyeljünk rá, hogy merjék elmondani javaslataikat, tegyük azokat érthetővé a másik számára is, segítsünk tisztán és pontosan fogalmazni nekik. Használható kommunikációs eszközök Használjunk csalogatókat, nyitott kérdéseket: "mi lenne számodra az elfogadható megoldás?", "mit kellene tenni, hogy ez változzon". Óvakodjunk az értékeléstől! Minden javaslatot jegyezzünk fel, és csak akkor kezdjünk értékelni, ha már kifogytak az ötletből. Az értékelésnél ne adjunk lehetőséget a kategorikus elutasításra, tehát ne használjunk zárt kérdéseket (amelyekre igennel vagy nemmel tudnak felelni). Ne azt kérdezzük "ez neked megfelel?", hanem azt "ez a lépés számodra mit jelentene?". Fő célunk legyen az, hogy minél pontosabb és konkrétabb visszacsatolást nyerjünk mindkét féltől. Így lépésről lépésre jutunk közelebb a mindkét fél számára megfelelő megoldáshoz. megegyezés -- a kiválasztott megoldásból adódó eljárások szóban vagy írásban történő rögzítése. A jövőbeni magatartást, szabályokat mindkét félnek be kell tartania. A megállapodás megfogalmazásánál legyünk egyértelműek, pontosak és kimerítőek. Ösztönözzük a résztvevőket, hogy minden esetre kiterjedjen a figyelmük. Használható kommunikációs eszközök Itt fő feladatunk, hogy a kiválasztott eljárást nagyon konkrét formába öntsük - nem elég "az ezentúl mindenki rendesen fog viselkedni...", hanem az egyességnek legyen része: "X minden reggel legkésőbb 9.00-ra beér az irodába, viszont nem vállal túlórákat. Ha nem tudnak befejezni egy adott munkát, akkor egyeztetés után Y és X együtt dolgoznak munkaidő után X lakásán" és hasonlók.

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN MODULFÜZET Betegszállító felnőttképzési program 2. modul KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN Írta: Pete László Lektorálta: Dr. Bumbera József HARRUCKERN JÁNOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYÓGYPEDAGÓGIAI KOLLÉGIUM,

Részletesebben

ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ I. CIKLUS Dr. Radó András

ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ I. CIKLUS Dr. Radó András ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ I. CIKLUS Dr. Radó András 1. A kommunikáció fogalma, folyamata és korlátai A kommunikáció információk cseréje valamilyen segédeszköz felhasználásával. A kommunikáló emberek az információt

Részletesebben

FŐNIX- FÜRED TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT HOGYAN BÁNJUNK NEHÉZ EMBEREKKEL?- EMBERISMERET A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SEGÉDANYAG

FŐNIX- FÜRED TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT HOGYAN BÁNJUNK NEHÉZ EMBEREKKEL?- EMBERISMERET A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SEGÉDANYAG FŐNIX- FÜRED TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT Cégjegyzékszám: 19-06-508245 Cím: 8230. Balatonfüred Déry Tibor u 14 Tel/Fax: 87/ 482 533 Mobil: 06 20/ 32 72 177, e-mail: fonixfüred@gmail.com, web: www.fonixfured.com

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzők: Dr. Lénárt Szilvia Németh Márta Kisgyörgy Sándor Vámos István az Érdekvédelmi

Részletesebben

Képzési szakanyagok. I. A személyes erőforrások kezelése 1

Képzési szakanyagok. I. A személyes erőforrások kezelése 1 Képzési szakanyagok Az alábbiakban magyarországi és erdélyi ismert és elismert szakértők civil szervezetek tevékenységében hasznosítható dolgozatait, képzési anyagait válogattuk össze. Válogatásunk a következő

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.02.27.

Gyakorló ápoló képzés 2012.02.27. Kommunikáció Miskolczi Mária 2012. 02. 23. A kommunikáció meghatározása Számos meghatározása létezik, pl: = Tájékoztatás, közlés = Csoporton belüli verbális kapcsolatok/interakciók = A kommunikáció olyan

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-18-4 Önismeret és együttműködés a közszolgálatban szerző: Svelta Erzsébet lektorálta: Dr. Benedekné Dömötör Ildikó 1 Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség?

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség? 1.) Mi a kommunikáció?az információelmélet meghatározása szerint kommunikáció minden, amiben információ továbbítása történik függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben (illetve ennek milyen

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

MUNKAANYAG. Aranyiné Farkas Magdolna. Kommunikáció alapjai a szépészeti szolgáltatóegységekben. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Aranyiné Farkas Magdolna. Kommunikáció alapjai a szépészeti szolgáltatóegységekben. A követelménymodul megnevezése: Aranyiné Farkas Magdolna Kommunikáció alapjai a szépészeti szolgáltatóegységekben A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS Oktatási segédlet Fejlesztő Garay Éva Szakmai lektor Komora Nóra Nyelvi lektor Maczkay Zsaklin Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban FVM A Földmûvelésügyi és Vi d é k f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m támogatásával készült D r. C s e p r e g i T i b o r, D r. K o z á r i J ó z s e f Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a Mi a pálya?

TANÁRI KÉZIKÖNYV a Mi a pálya? Farkas Aranka Horváth Kornélia TANÁRI KÉZIKÖNYV a Mi a pálya? 7. évfolyamhoz Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem ha nincsenek céljaid. (Benjamin Elijah Mays) Mi a Paĺya

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI. tanulmány. Készítette: Dr. Bóday Pál. Készült az FSZH támogatásával

A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI. tanulmány. Készítette: Dr. Bóday Pál. Készült az FSZH támogatásával HBt HUMÁNPOLITIKA Személyzetfejlesztő és Tanácsadó Betéti Társaság A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI tanulmány Készítette: Dr. Bóday Pál Készült az FSZH támogatásával Budapest,

Részletesebben

Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv. Kommunikációs szemináriumi segédanyag

Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv. Kommunikációs szemináriumi segédanyag Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv Kommunikációs szemináriumi segédanyag OFTEX által akkreditált szeminárium: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai

Részletesebben

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM. Rozvíjanie komunikačných schopností na školách s vyučovacím jazykom maďarským

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM. Rozvíjanie komunikačných schopností na školách s vyučovacím jazykom maďarským METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM Rozvíjanie komunikačných schopností na školách s vyučovacím jazykom maďarským A kommunkációs képesség fejlesztése a magyar tanítási nyelvű alapiskolákon Tünde Puntigán Viola

Részletesebben

Személyiség-lélektani alapismeretek

Személyiség-lélektani alapismeretek Csomós István Személyiség-lélektani alapismeretek A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 SZEMÉLYISÉG-LÉLEKTANI

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Nemeskéri Zsolt - Pankász Balázs MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 2015 Készült az IPA

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Kommunikációs ismeretek

Kommunikációs ismeretek Ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban 2. Ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban 2. Kommunikációs ismeretek VKSZI Budapest, 2008. szeptember 5. Tartalomjegyzék 1. KOMMUNIKÁCIÓ...4 1.1. A

Részletesebben

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat)

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat) Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve (kivonat) Az Ökumenikus Segélyszervezet Tandem programja által támogatott a Kék Paradicsom majorságban kialakított új szolgáltatás bemutatása,

Részletesebben

-Háttéranyag az előadásoz 1 - Szerkesztette: Révész László

-Háttéranyag az előadásoz 1 - Szerkesztette: Révész László 8.5. Szuggesztiós technikák és kommunikáció a testnevelésben: konfliktuskezelés, érzelmileg biztonságos környezet, hatékony fegyelmezés. -Háttéranyag az előadásoz 1 - Szerkesztette: Révész László 1. Bevezetés

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A SZERVEZETI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL. Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL. Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program

Részletesebben

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ESR 112. I. Elméleti alapismereti modul 2. kötet (pszichológia, kommunikáció) segédlet

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ESR 112. I. Elméleti alapismereti modul 2. kötet (pszichológia, kommunikáció) segédlet MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ESR 112 I. Elméleti alapismereti modul 2. kötet (pszichológia, kommunikáció) segédlet az Egységes Segélyhívó Rendszer Hívásfogadó Központ operátorainak képzésében résztvevők

Részletesebben

Önismeret civil szervezetek munkatársai részére

Önismeret civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Tanulmányi útmutató III. félév dr. Barabási

Részletesebben

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Tanulmányi útmutató III. félév dr. Barabási

Részletesebben