ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűlésheza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűlésheza"

Átírás

1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: FAX: Ügyiratszám:26515/2013-!05 Ügyintéző: Kertész Sándorné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűlésheza Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete, mint fenntartó által tervezett, nevelési-oktatási intézmények átszervezésének véleményezésére...~0..:..... Jászai Menyhért alpolgármester Dr. Krizsai Anita osztályvezető törvényességi ellenőrzését végző személyek aláírása: ~~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (,~, (, r Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság IRfGY Ii AZ A. HU N Y R E G Y H Á Z A

2 NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE TELEFON: FAX: Tisztelt Közgyűlés! A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLlK) Nyíregyházi Tankerülete április 30-ai keltezésű levelében kereste meg az Önkormányzatot, melyben a nemzeti köznevelésről szóló évi CXc. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. (3)-(4) bekezdése alapján az intézményi átszervezések előtt, a működtető Önkormányzat véleményét kérte. írásban tájékoztattuk a Nyíregyházi Tankerületi igazgató asszonyt, hogy az átszervezés kérdését a Képviselő-testület a soron következő ülésén tárgyalja. Az Nkt. 83. (2) bekezdése szerint a fenntartó (KLlK) e törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, fenntartói jogának átadásáról. Az Nkt. 83. (3) bekezdése szerint a fenntartó (KIK) átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a működtető önkormányzat véleményét is. Az átszervezés több olyan intézményt is érint, melynek a működtetését az önkormányzat végzi. A szakszolgálati intézményrendszer átalakítása érinti a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt, és az Egységes Pedagógiai Sza kszolgá latot. A szakképző intézmények integrációja érinti a kollégiumok vonatkozásában az Inczédy György Középiskola Szakiskola és Kollégiumot, a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot, a Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégiumot, a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola és Kollégiumot, a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumot, a Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégiumot. A fenntartói jog átadása miatt a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt. 1.)A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (11.26.) EMMI rendelet tartalmazza a szakszolgálati intézményrendszer átalakítását. A rendelet szerint a pedagógiai szakszolgálatokat valamennyi szakszolgálati feladatra kiterjedően az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében megyénként és a fővárosban egy, a KIK által fenntartott pedagógiai szakszolgálati intézmény 6) NyíREGYHÁZA WW W.NYIREGYHAZ A.H U

3 NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR t. PF.: 83. M EGYEl JOG Ú VÁROS ALPOLGÁRMESTERE TELEFON: FAX: látja el. Az intézmény a feladatait a megyében és a fővárosban a székhelyen, a tagintézményekben, valamint a tankerület illetékességi területén levő egy vagy több tagintézményi telephelyen látja el. A szakszolgálati intézményrendszer szervezeti felépítése a következő: Székhelyintézmény: - megyénként és a fővárosban egy, a munka szakmai irányítását és koordinálását végző, valamint megyei, fővárosi vagy országos illetékességű szakértői bizottsági feladatokat is ellátó feladatellátási hely, ahol a tankerületenként legalább egy tagintézményből álló megyei, fővárosi pedagógiai szakszolgálati intézmény képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezető munkahelye is található. Tagintézmény: - tankerületi illetékességű tagintézmény: olyan tankerületenként szervezett intézményegység, amely a megyében, a fővárosban az adott tankerületi szint vonatkozásában - a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt kivételekkel- az Nkt.) 18. (2) bekezdésében felsorolt összes pedagógiai szakszolgálati feladatot, és a tagintézmény szintjén irányítási, képviseleti, szakmai feladatot lát el, - megyei, fővárosi illetékességű tagintézmény: olyan intézményegység, amely a megyében, a fővárosban egyes pedagógiai szakszolgálati feladatokat több tankerület illetékességi területére vonatkozóan lát el, - országos illetékességű tagintézmény: olyan intézményegység, amely az egyes pedagógiai szakszolgálati feladatokat országos illetékességgel lát el. Tagintézmény több tagintézményi telephelyen is működhet. Az állami fenntartásban lévő Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okiratában szereplő feladatai közül a pedagógiai szakszolgálati feladatok a szakszolgálati intézményrendszer nyíregyházi tankerületi tagintézményéhez kerülnének a szakszolgálatban dolgozó szakemberekkel együtt. A szintén állami fenntartásba lévő Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a rendelet alapján a következő szakszolgálati feladatokat látja majd el a szakszolgálati intézményrendszer átalakításával: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, WWW _N\'IREG YHAZA.HU R E G Y H Á Z A

4 NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE TELEFON: '510 FAX: ' iskola pszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. A véleményezéshez az előterjesztés 1. és 2. mellékiete áll rendelkezésünkre. A szakszolgálatok az átszervezés után is a működési körzetükben a szolgáltatásaikat úgy biztosítják, hogya gyermek, a tanuló lehetőleg a szakszolgálat épületében, a lakóhelyén, vagy a nevelési-oktatási intézményében vehesse igénybe, amellyel jogviszonyban áll. A szakszolgálati rendeletben előírt feladatbővülés szakemberlétszám bővüléssel is jár, melynek létszámkeretét megyei szinten a rendelet szabályozza. Mivel a szakszolgálatok ügyviteli, adminisztrációs feladatait eddig a székhelyintézmény dolgozói végezték, az átszervezéssel szükséges ezen szakszolgálatoknál is nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak alkalmazása. Erre a rendelet szintén lehetőséget biztosít. Az átszervezés a tárgyi feltételekben is változtatásokat igényel, így érintheti a működtető önkormányzatot is. 2.) A szakképzésről szóló évi ClXXXVl1. törvény (Szt.) 5. (1) bekezdése szerint a szakképző iskola állami fenntartója szakképzési feladatait szeptember l-jétől megyénként egyetlen szakképző iskola fenntartásával látja el. Ennek értelmében a megyében található -a vonatkozó jogszabály szerint érintett szakképző intézményeket integráini kell. A szakképzésről szóló törvény azonban lehetőséget ad arra, hogy a tanulólétszámot, valamint az uniós támogatásból eredő fenntartási kötelezettséget figyelembe véve ne egy, hanem két szakképző intézmény jöjjön létre. Megyénkben így két székhelyintézmény megtartaná önálló jogi személyiségét, OM azonosítóját, a többi intézmény a székhelyintézmény tagintézményévé válna. A két székhelyintézmény: Nyírségi Inczédy György Integrált Szakképző Iskola és Kollégium (Nyíregyháza, Árok út 53.) 10 tagintézménnyel Szatmári Mátészalkai Integrált Szakképző Iskola és Kollégium (Mátészalka, Baross l. u ) 7 tagintézménnyel (J) N Y R E G Y H Á Z A IREGYHAZA.HU

5 ~ NYíREGYHÁZA :~: 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: MEGYEI JOG Ú VÁROS FAX: ALPOLGÁRMESTERE ~l Mivel a szakképző iskolák fenntartója és működtetője is az ál/ami intézményfenntartó központ, így a véleményezés csak a szakképző iskolák kollégiumának vonatkozásában érint bennünket. A véleményezéshez az előterjesztés 3. mel/éklete áll rendelkezésünkre. 3.)Kocsis Fülöp püspök úr a Hajdúdorogi Egyházmegye képviseletében, március 5-én kelt, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak írt levelében kifejezte szándékát, mely szerint a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fenntartását a Hajdúdorogi Egyházmegye venné át. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ véleményünket kéri a tervezett fenntartóváltásról. Ezt követően május B-ai keltezéssel, levél/el fordult a Hajdúdorogi Egyházmegye az önkormányzathoz is. A levélben minimum 5 éves használatba kérik az önkormányzati tulajdonban lévő iskola ingatlanát és ingóságait is. A Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (4400 Nyíregyháza, Báthory u. 30.) a TÁMOP pályázat keretében vált EGYMI-vé. Ezáltal az addigi fogyatékos tanulók oktatási, fejlesztési alapfeladatain túlmenően sikeriilt kiépítenie Nyíregyházán az utazó gyógypedagógiai hálózatot, mely új feladatává vált. Így a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai ellátási körébe az érzékszervi, értelmi fogyatékosokon kívül bekeriiltek az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő /diszlexia, diszgáfia, diszkalkúlia/ általános- és középiskolás tanulók is, akik száma az utóbbi években többszörösére nőtt, és eddig a nevelési-oktatási intézmények saját szakember hiányában nem tudták biztosítani ezen tanulók jogszabályban előírt jogait. Az intézmény Nyíregyháza közigazgatási határain belül kötelező felvételt biztosít a Szakértői Bizottság szakvéleménye szerint integráltan nem oktatható sajátos nevelési igényű tanulók számára. A pályázati lehetőségek kihasználásával az iskola szakmai és infrastrukturális szempontból is magas színvonaion látja el feladatát. Ide koncentrálódott a városban dolgozó gyógypedagógus állomány, az intézményben 34 speciális végzettségű pedagógus és 14 gyógypedagógiai asszisztens dolgozik. Az iskola ellátja az integráltan nevelt és oktatott gyermekek és tanulók számára előírt fejlesztő órákat is a város valamennyi óvodájában és iskoláj ában. Állami fenntartásban a jól kiépített gyógypedagógiai ellátás rendszere megmarad, a jól kiképzett szakemberállomány továbbra is a KIK alkalmazásában maradna. IREGYHAZA.H U (j) N Y R E G Y H Á Z A

6 NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE TELEFON: FAX: E MAIL: Az önkormányzat 228f2012.(IX.27.) számú határozatával kinyilvánította azon szándékát is, hogy vállalja az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények - a szakképzésről szóló 2011.évi CLXXXVII. törvény 5. (1 )-(4) bekezdései szerinti szakképző iskola kivételével - feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint. A működtetés keretében saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. Az Nkt. 74. (2) bekezdése szerint köznevelési feladatokat az állam intézményalapításával és fenntartásával, továbbá egyházi vagy magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján látja el. Az Nkt. 74. (3) bekezdése szerint, ha a köznevelési közfeladat ellátása vallási, világnézeti szempontból elkötelezett nevelési, nevelési-oktatási intézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján történik, a szerződés megkötése nem mentesít a feladatellátási kötelezettség alól azon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem akarják vallási, világnézetileg elkötelezett iskolába járatni gyermeküket. Az állami intézményfenntartó központ gondoskodik arról, hogy ezekre a szülőkre, gyermekekre, tanulókra a köznevelési szerződés miatt a vallási, világnézeti szempontból el nem kötelezett nevelésben, nevelésben-oktatásban való részvételhez fűződő joguk érvényesítésében aránytalan teher nem hárulhat. Akkor adható át nevelési, nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti szempontból elkötelezett nevelést, oktatást folytató fenntartó számára, ha az intézménybe beíratott kiskorú gyermekek, tanulók esetén a szülők, nagykorúság elérése esetén a tanulók több mint fele azt támogatja. Az állami intézményfenntartó központ akkor tehet javaslatot az oktatásért felelős miniszternek, hogy az intézmény átadásával egyidejűleg kössön köznevelési szerződést a vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett nevelést-oktatást folytató fenntartóval, ha az iskola állami tulajdonban van, vagy a tulajdonos települési önkormányzat az átadásról döntött, és a nevelést-oktatást, a szakképzést a vallási, világnézeti szempontból el nem kötelezett nevelést-oktatást igénylő tanulók számára változatlan színvonaion biztosítja. A véleményezéshez az előterjesztés 4. mellékiete áll rendelkezésünkre. W NY R E G Y H Á Z A WWIN.NYI Rf GY HAZA.HU

7 NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: ALPOLGÁRMESTERE Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és amellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Nyíregyháza, 2013.május 22. ~1~- c: "-, asza.vme y ert WW W.N YJREGYHAZ A.HU N Y R E G Y H Á Z A

8 NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOG Ú VÁROS ALPOLGÁRMESTERE TELEFON: FAX: Melléklet a..../2013. V. számú előterjesztéshez Határozat-tervezet NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2013. (V.30.) számú határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete, mint fenntartó által tervezett, nevelési-oktatási intézmények átszervezésének véleményezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXc. törvény 83. (3)-(4) bekezdése alapján az átszervezéseket az alábbiak szerint véleményezi: A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta. 2. / A szakszolgálati intézményrendszer átalakítását elfogadásra javasolja a fenntartó felé azzal a feltétellel, hogyaműködtetőt érintően a tárgyi feltételek és a működtetést biztosító személyi feltételekről való döntés előtt további egyeztetés szükséges. 3.{A szakképző intézmények integrációjához kapcsolódóan a kollégiumok vonatkozásában az intézményrendszer átalakítását elfogadásra javasolja a fenntartó felé azzal a feltétellel, hogyaműködtetőt érintően a tárgyi feltételek és a működtetést biztosító személyi feltételekről való döntés előtt további egyeztetés szükséges. 4.{ A Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fenntartóváltását nem támogatja a fenntartó számára. S'/A Hajdúdorogi Egyházmegye kéréséről - mely az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan (Nyíregyháza, Báthory u. 30.) és ingóságok egyházi használatba adásáról szól - a döntést az állami intézményfenntartó fenntartói jogának átadásáról szóló döntést követő Közgyűlésen hozza meg. Nyíregyháza,2013. május 30. A határozatot kapják: 1.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete 2.) A Közgyűlés tagjai 3.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői c N Y R E G Y H Á Z A WWW. NYIREGYHAZA. HU

9 . Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházai Tankerülete Fenntartói döntés előkészítéséhez véleményezés 1. Törvényi háttér A nemzeti köznevelésről szóló CXC. Törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdése alapján: A fenntartó a) e törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról. Az Nkt. 2. Értelmező rendelkezések 4. E törvény alkalmazásában 10. intézményátszervezés: minden olyan fenntartó i döntés, amely az alapító okirat 21. (3) bekezdés c)-k) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. 83. (3) bekezdése alapj án A fenntartó b) átszervezésével összefüggő döntése, vagy véleményének kialakítás előtt beszerzi a (4) bekezdés ben foglaltak véleményét. 83. (4) bekezdése alapj án A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kémi: a) az intézmény alkalmazotti közössége, b) az iskolaszék, c) az iskolai szülői szervezet, d) az iskolai diákönkormányzat, e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézményesetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat, f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét. h) a működtető önkormányzat véleményét. 2. A véleményezés tárgya: a szakszolgálati intézményrendszer átalakítása A 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 1., és a 3. (2) bekezdése tartalmazza a szakszolgálati intézményrendszer átalakítását. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az átalakítással érintett intézmények az alábbiak:

10 2 A I-jével átvett intézmények 1. sz. táblázat Intézmény neve Arany János Altalános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Bónis Sámuel Altalános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Arpád Fejedelem Altalános és Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Makovecz Imre Altalános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai szakszolgálat Nagykállói Altalános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Szabolcs Vezér Altalános I Iskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Reguly Antal Altalános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Ujfehértói Altalános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Címe 4501 Kemecse, Móricz Zsigmond utca Demecser, Szabolcsvezér út Nyírtét Szabadság utca Ibrány, Lehel utca Csenger, Kossuth út Nagykálló, Szabadság tér Balkány, Kossuth út Baktalórántháza, Petőfi utca Ujfehértó, Debreceni út 10. Tankerület Kemecse Kemecse Kemecse Ibrány Csenger Nagykálló Nagykálló Baktalórántház a Nyíregyháza Ellátott pedagógiai szakszolgálati feladat - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás - gyógytestnevelés - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - továbbtanulási, pál ya vál asztási tanácsadás - gyógytestnevelés - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás - gyógytestnevelés - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás - gyógytestnevelés - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás - gyógytestnevelés - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés

11 3 Göllesz Viktor Speciális 4400 Nyíregyháza, Nyíregyháza - gyógypedagógiai Szakiskola, Általános Iskola Báthory út 30. tanácsadás, korai és Egységes fej lesztés, oktatás Gyógypedagógiai és gondozás Módszertani Intézmény - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés A MIK-tőI jével átvett intézmények 2. sz. táblázat Intézmény neve Címe Tankerület Ellátott pedagógiai szakszolgálati feladat Bárczi Gusztáv Altalános 4400 Nyíregyháza, Nyíregyháza - gyógypedagógiai Iskola, Készségfejlesztő Szarvas utca tanácsadás, korai Speciális Szakiskola, fejlesztés, oktatás Kollégium és Egységes és gondozás Gyógypedagógiai - fejlesztő nevelés Módszertani Intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Nyíregyháza - szakértői bizottsági Megyei Pedagógiai, Egyház u.l3. tevékenység Közművelődési és Képzési /Nyíregyháza és Intézet Mátészalka helyszínen! - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, Eltes Mátyás Altalános 4300 Nyírbátor, Nyírbátor - gyógypedagógiai Iskola, Speciális Szakiskola, Debreceni u. 67. tanácsadás, korai Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztés, oktatás és gondozás - fejlesztő nevelés A rendelet alapján az l, sz. táblázatban szereplő nevelési-oktatási intézményekről a pedagógiai szakszolgálatok leválnak a szakszolgájatban dolgozó szakemberekkel és feladatokkal együtt. A szakszolgálati intézményrendszer átalakításával: tankerületi tagintézményként működik: Kemecse, Ibrány, Csenger, Nagykálló, Baktalórántháza tagintézmény telephelyeként működik: Demecser, Balkány, Újfehértó A Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okiratában szereplő szakszolgálatj feladatqk a szakszolgálati intézményrendszer nyíregyházi tagintézményéhez kerülnek. A Bónis Sámuel Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 2013,0l.01. napjától a pedagógiai szakszolgálati feladatokat nem lát el.

12 4 A 2. sz. táblázatban szereplő intézmények által eddig ellátott szakszolgálati feladatok átkerülnek: a székhelyintézménybe!nyíregyházai a szakértői bizottsági tevékenység és a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás a megyei tagintézménybe /Mátészalkal a szakértői bizottsági tevékenység minden tankerületi tagintézménybe a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, valamint a fejlesztő nevelés A szakszolgálatok az átszervezés után is a működési körzetükben szolgáltatásaikat úgy biztosítják, hogya gyermek/tanuló lehetőleg a szakszolgálat épületében, a lakóhelyén, vagy a nevelési-oktatási intézményében vehesse igénybe, amellyel jogviszonyban áll. A szakszolgálati rendeletben előírt feladatbővülés szakemberlétszám bővüléssel IS jár, melynek létszámkeretét megyei szinten szintén a rendelet szabályozza. Mivel a szakszolgálatok ügyviteli, adminisztrációs feladatait eddig a székhelyintézmény dolgozói végezték, az átszervezéssel szükséges ezen szakszolgálatoknál is nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak alkalmazása. Erre a rendelet szintén lehetőséget biztosít. Tekintettel arra, hogy a tárgyi feltételek jelenleg sem megfelelőek, a létszámbővülés a tárgyi feltételekben is változtatásokat igényel.

13 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházai Tankerülete Fenntartói döntés előkészítéséhez véleményezés 1. Törvényi háttér A nemzeti köznevelésről szóló CXc. Törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdése alapján: A fenntartó a) e törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról. Az Nkt. 2. Értelmező rendelkezések 4. E törvény alkalmazásában 10. intézményátszervezés: minden olyan fenntartó i döntés, amely az alapító okirat 21. (3) bekezdés c)-k) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. 83. (3) bekezdése alapj án A fenntartó b) átszervezésével összefüggő döntése, vagy véleményének kialakítás előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét. 83. (4) bekezdése alapján A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kémi: a) az intézmény alkalmazotti közössége, b) az iskolaszék, c) az iskolai szülői szervezet, d) az iskolai diákönkormányzat, e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézményesetén - ha nem rendelkezik egyetéltési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat, f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét. 83. (5) bekezdése alapján A (3)-(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezés i joggal rendelkezők részére, amely a fenntartó i döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

14 83. (6) bekezdése alapján Ha a fenntartó három, vagy annál több köznevelési intézményt tart fenn, a (3 )-( 4) bekezdés szerinti véleményeztetési kötelezettségének - a nevelési-oktatási intézmény átalakítása, megszüntetése, vezetőjének tehet úgy is, hogy a tervezett intézkedésről megbízása és megbízásának visszavonása kivételével - eleget szóló táj ékoztatót az érintett köznevelési intézmény vezetőjének küldi meg azzal, hogy a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra, és hívja fel a (4) bekezdésben meghatározottak figyeimét arra, hogy a fenntartó tervezett intézkedésével kapcsolatos véleményüket a (5) bekezdésben meghatározott határidő biztosítása mellett a köznevelési intézmény vezetőjének küldhetik meg. A köznevelési intézmény vezetője a véleményeket a véleményezési határidő lejártát követő öt munkanapon belül megküldi a fenntartónak. 2. A véleményezés tárgya: a szakszolgálati intézményrendszer átalakítása A ls/20l3. (II.26.) EMMI rendelet l., és a 3. (2) bekezdése tartalmazza a szakszolgálati intézményrendszer átalakítását. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az átalakítással érintett intézmények az alábbiak: A 20l jével átvett intézmények Intézmény neve Címe Tankerület Pedagógiai szakszolgálati feladat Felső-Tisza Vidéki 4900 Fehérgyarmat, Fehérgyarmat gyógypedagógiai Egységes Tömöttvár utca 3. tanácsadás, korai, Pedagógiai fejlesztés, oktatás és Szakszolgálat i gondozás fejlesztő nevelés szakértői bizottsági tevékenység nevelési tanácsadás logopédiai ellátás a konduktív pedagógiai ellátás gyógytestnevelés iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása Kisvárdai 4600 Kisvárda, Kisvárda gyógypedagógiai Pedagógiai Szent László utca tanácsadás, korai Szakszolgálatok fejlesztés, oktatás és gondozás

15 3 Szatmári 4700 Mátészalka, Mátészalka Pedagógiai Kazinczy Ferenc Szakszolgálat utca 3-5. Nyírbátori 4300 Nyírbátor, Nyírbátor Kistérségi Báthori út 20. Pedagógiai Szakszolgálat Egységes 4400 Nyíregyháza, Nyíregyháza Pedagógiai Krúdy Gyula köz 4 fejlesztő nevelés szakértői bizottsági tevékenység nevelési tanácsadás logopédiai ellátás a konduktív pedagógiai ellátás gyógytestnevelés isko lapszi cho l ógiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás fejlesztő nevelés szakértői bizottsági tevékenység nevelési tanácsadás logopédiai ellátás a konduktív pedagógiai ellátás gyógytestnevelés iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás fej lesztő nevelés szakértői bizottsági tevékenység nevelési tanácsadás logopédiai ellátás a konduktív pedagógiai ellátás gyógytestnevelés iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása gyógypedagógiai tanácsadás, korai

16 4 Szakszolgálat 10. fejlesztés, oktatás és gondozás fejlesztő nevelés szakértői bizottsági tevékenység nevelési tanácsadás logopédiai ellátás a konduktív pedagógiai ellátás gyógytestnevelés iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása Rakamazi 4465 Rakamaz, Ady Nyíregyháza Pedagógiai Endre út 63. szakértői bizottsági Szakszolgálat tevékenység nevelési tanácsadás logopédiai ellátás gyógytestnevelés Pedagógiai 4440 Tiszavasvári, Tiszavasvári Szakszolgálati Vasvári Pál utca gyógypedagógiai Központ, Nevelési 67/a. tanácsadás, korai Tanácsadó, fej lesztés, oktatás és Logopédiai Intézet gondozás és Konduktív fejlesztő nevelés Pedagógiai szakértői bizottsági Intézmény tevékenység nevelési tanácsadás logopédiai ellátás a konduktív pedagógiai ellátás gyógytestnevelés iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása Nevelési 4800 Vásárosnamény gyógypedagógiai Tanácsadó Vásárosnamény, tanácsadás, korai Rákóczi út 32. fejlesztés, oktatás és gondozás fejlesztő nevelés szakértői bizottsági tevékenység nevelési tanácsadás logopédiai ellátás a konduktív pedagógiai

17 5 ellátás gyógytestnevelés iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása kiemel ten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása Záhony és 4625 Záhony, Záhony gyógypedagógiai Bodrogköz Alkotmány út 29. tanácsadás, korai Térségek Egységes fejlesztés, oktatás és Pedagógiai Szakszolgálata gondozás fejlesztő nevelés szakértői bizottsági tevékenység nevelési tanácsadás logopédiai ellátás a konduktív pedagógiai ellátás gyógytestnevelés iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása A rendelet alapján az intézmények a táblázatban részletezett szakszolgálati feladatokat látják el a szakszolgálati intézményrendszer átalakításával. A szakszolgálatok az átszervezés után is a működési körzetükben szolgáltatásaikat úgy biztosítják, hogya gyermekjtanuló lehetőleg a szakszolgálat épületében, a lakóhelyén, vagy a nevelési-oktatási intézményében vehesse igénybe, amellyel jogviszonyban áll. A szakszolgálati rendeletben előírt feladatbővülés szakemberlétszám bővüléssel IS jár, melynek létszámkeretét megyei szinten szintén a rendelet szabályozza. Mivel a szakszolgálatok ügyviteli, adminisztrációs feladatait eddig a székhelyintézmény dolgozói végezték, az átszervezéssel szükséges ezen szakszolgálatoknál is nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak alkalmazása. Erre a rendelet szintén lehetőséget biztosít. Tekintettel arra, hogy a tárgyi feltételek jelenleg sem megfelelőek, feltéte1ekben is változtatásokat igényel. a létszámbövülés a tárgyi

18 :. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházai Tankerülete Fenntartói döntés előkészítéséhez véleményezés 1. Törvényi háttér A nemzeti köznevelésről szóló CXc. Törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdése alapján: A fenntartó a) e törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról. Az Nkt. 2. Értelmező rendelkezések 4. E törvény alkalmazásában 10. intézményátszervezés: minden olyan fenntartó i döntés, amely az alapító okirat 21. (3) bekezdés c)-k) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. 83. (3) bekezdése alapján A fenntartó b) átszervezésével összefüggő döntése, vagy véleményének kialakitás előtt beszerzi a (4) bekezdés ben foglaltak véleményét. 83. (4) bekezdése alapján A fenn tartó (3) bekezdés ben foglalt döntése előtt ki kell kémi: a) az intézmény alkalmazotti közössége, b) az iskolaszék, c) az iskolai szülői szervezet, d) az iskolai diákönkormányzat, e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézményesetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat, :f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fövárosi, megyei gazdasági kamara h) a működtető önkormányzat véleményét. 83. (5) bekezdése alapján A (3 )-( 4) bekezdés ben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan infolmációt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartó i döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tétel ének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

19 2. A véleményezés tárgya: Intézményi integráció A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.) 5. (1) bekezdése szerint a szakképző iskola állami fenntartój a szakképzési feladatait szeptember l-jétől megyénként egyetlen szakképző iskola fenntartásával látja el, az e -ban, valamint a 92. (11) bekezdésében foglalt kivételekkel. Ennek értelmében a megyében található - a vonatkozó jogszabály szerint érintett - szakképző intézményeket integráini szükséges. A tanulói létszámot, valamint az uniós támogatásból eredő fenntartási kötelezettséget figyelembe véve a megyében két szakképző intézmény létrehozása valósítható meg. Így a jelenleg saját OM-azonosítóval rendelkező szakképző intézmények kettő kivételével elveszítik önálló jogi személyiségüket, és megszünnek, mint a KLIK önálló szervezeti egységei, és a két kijelölt székhely intézmény tagintézményévé válnak. l.) A (munkanév) Szatmári Mátészalkai Integrált Szakképző Iskola és Kollégium Mátészalka, Baross L. u a továbbiakban székhely intézményként 7 taggal bővül. 2.) A (munkanév) Nyírségi Inczédy György Integrált Szakképző Iskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. a továbbiakban székhely intézményként 10 taggal bővül. 3. A (munkanév) Nyírségi Inczédy György Integrált Szakképző Iskola és Kollégium 10 tagintézménye: A Bánki Donát Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 15. (OM-azonosító: ) szeptember l-jétől a (munkanév) Nyírségi Inczédy György Integrált Szakképző Iskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. tagintézményévé válik (munkanév: Nyírségi Integrált Szakképző, Bánki Donát Műszaki Szakközépiskola és Kollégium), elveszítve saját OM-azonosítóját. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12. (OM-azonosító: ) szeptember l-jétől a (munkanév) Nyírségi Inczédy György Integrált Szakképző Iskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. tagintézményévé válik (munkanév: Nyírségi Integrált Szakképző, Bencs László Szakiskola és Általános Iskola ), elveszítve saját OM-azonosítóját. A Budai Nagy Antal Szakközépiskola 4320 Nagykálló, Korányi F. u. 27. (OMazonosító: ) szeptember l-jétől (munkanév) a Nyírségi Inczédy György Integrált Szakképző Iskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. tagintézményévé válik (munkanév: Nyírségi Integrált Szakképző, Budai Nagy Antal Szakközépiskola), elveszítve saját OM-azonosítóját. A Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 16. (OM-azonosító: ) szeptember l-jétől a (munkanév) Nyírségi Inczédy György Integrált Szakképző Iskola és Kollégium

20 Nyíregyháza, Árok u. 53. tagintézményévé válik (munkanév: Nyírségi Integrált Szakképző, Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakközépiskola), elveszítve saját OM-azonosítóját. A Kállay Rudolf Szakiskola 4320 Nagykálló, Kossuth u. 8. (OM-azonosító: ) szeptember l-jétől (munkanév) a Nyírségi Inczédy György Integrált Szakképző Iskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. tagintézményévé válik (munkanév: Nyírségi Integrált Szakképző, Kállay Rudolf Szakiskola), elveszítve saját OM-azonosítóját. A Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32. (OM-azonosító: ) szeptember l-jétől a (munkanév) Nyírségi Inczédy György Integrált Szakképző Iskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. tagintézményévé válik (munkanév: Nyírségi Integrált Szakképző, Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium), elveszítve saját OM-azonosítóját. A Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4. (OM-azonosító: ) szeptember 1 jétől a (munkanév) Nyírségi Inczédy György Integrált Szakképző Iskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. tagintézményévé válik (munkanév: Nyírségi Integrált Szakképző, Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium), elveszítve saját OM-azonosítóját. A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1. (OM-azonosító: ) szeptember l-jétől a (munkanév) Nyírségi Inczédy György Integrált Szakképző Iskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. tagintézményévé válik (munkanév: Nyírségi Integrált Szakképző, Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium), elveszítve saját OM-azonosítóját. A Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Dugonics u (OM-azonosító: ) szeptember l-jétől a (munkanév) Nyírségi Inczédy György Integrált Szakképző Iskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. tagintézményévé válik (munkanév: Nyírségi Integrált Szakképző, Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium), elveszítve saj át OM-azonosítój át. A Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Család u. 11. (OM-azonosító: ) szeptember l-jétől a (munkanév) Nyírségi Inczédy György Integrált Szakképző Iskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. tagintézményévé válik (munkanév: Nyírségi Integrált Szakképző, Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és KOllégium), elveszítve saját OM-azonosítóját.