Alapok. Környezet. Gyakorlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapok. Környezet. Gyakorlat"

Átírás

1

2 az ügyfelek azonosítása és a dokumentumok hitelessége hagyományos és elektronikus megoldások összevetése az analóg és digitális világ különbségei ezen a téren. az elektronikus aláírás jelenleg alkalmazott nyilvános kulcsú technológiája az iratkezelés, dokumentummozgás és a független harmadik személyre épülő tanúsítás szabályrendszere iratutak a központi rendszerre vonatkozó szabályozás a hivatalos iratok elektronikus kézbesítése és az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvény a közig. eljárási törvény (csak annyiban, amennyiben az is bemenő adatokat szolgáltathat egy bírósági eljáráshoz) a hivatali kapuról, annak használatáról az ügyfélkapu létesítése, használata. hivatali kapu létesítése használata elektronikus űrlapok tervezése, közzététele Alapok Környezet Gyakorlat

3 Logikai, mőszaki

4 Fázisok, feladatok: Létrehozás Eredet igazolása (ki hozta létre, ellenőrizte, hagyta jóvá, küldte el) Hitelesség (azonosság) Sértetlenség Letagadhatatlanság (aki létrehozta, bizonyítható legyen) Időbeliség igazolása Továbbítás Sértetlenség, Bizalmasság Feldolgozás Értelmezhetőség Tárolás Megőrzés, Sértetlenség, Bizalmasság Megsemmisítés Bizalmasság

5 Ket. 28/A. (1) A hatóság a) írásban aa) postai úton, ab) telefaxon, ac) személyesen átadott irat útján, ad) kézbesítési meghatalmazott útján, ae) a hatóság kézbesítője útján, af) kézbesítési ügygondnok útján, ag) hirdetményi úton vagy ah) az e törvényben meghatározott módon elektronikus úton vagy b) szóban (az e törvényben meghatározott feltételekkel) tart kapcsolatot az ügyféllel Ez egy hagyományon alapuló megközelítés a gyakorlattal jó összhangban, azonban a tényleges hitelességre, bizonyíthatóságra nem ad elégséges támpontot

6 A hordozó (közvetítő) alapú megközelítés és megkülönböztetés nem indokolt Az információ tartalma és az információ eljutásának (birtoklásának) ténye két külön információvá válik Egyoldalú állítások (dokumentumok, bizonyítékok) nyilatkozat magánokirat Az ellenérdekű felek által kölcsönösen elfogadott állítások Átvétel visszaigazolása (mi van ha nem?) Jegyzőkönyvi nyilatkozat (átmenet a 3. felé) Független (érdektelen) harmadik fél által alátámasztott állítások Teljes bizonyító erejű magánokirat Közokirat (?) Tértivevénnyel megküldött irat (?) Központi rendszeren át küldött (elektronikus) irat

7 Adat és reprezentáció értelmezésének problémái Analóg objektumok esetében Lényegében végtelen mennyiségű információ nincs tökéletes másolat azonosság nem értelmezhető vizsgálati módszerek finomításával (a ma kezelhető határokon belül) mindig nyerhetők pótlólagos információk a hitelesség bizonyításához, cáfolatához Digitális objektumok esetében Véges mennyiségű információ Értelmezett, megvalósítható a tökéletes másolat Nem értelmezhető az eredeti fogalma A vizsgálati módszerek finomítása elvi alapon nem adhat többletinformációt A hitelesség, változatlanság bizonyításához -cáfolatához más eszközök kellenek Kritikus, hogy maga az adat ne tartalmazzon önmaga megváltoztatására vonatkozó utasításokat

8 A digitális aláírás és a hagyományos kézjegy közös céljai célok, amelyek minden esetben kellő felkészültséggel, de jellemzően a cél eléréséhez nem arányos költséggel megkerülhetők: 1. Az aláírás hitelesít:amikor B ellenőrzi az aláírást meggyőződik, hogy azt csak A küldhette (A nyilvános kulcsával előállítható) 2. Az aláírás letagadhatatlan: B vagy egy harmadik fél A közreműködése nélkül ellenőrizni képes az aláírást (A nyilvános kulcsa a szolgáltatótól elérhető) 3. Az aláírás nem hamisítható: (csak A ismeri a saját titkos kulcsát) 4. Az aláírás nem újrahasználható(nem átemelhető másik dokumentumhoz): az aláírás kapcsolódik a dokumentumhoz 5. Az aláírt dokumentum nem módosítható: ha módosítják a dokumentumot, az eredeti aláírás nem illeszkedik, s ez detektálható Alapvető különbség a két megoldás között: A hagyományos aláírás az üzenet (dokumentum) anyagi hordozójához (pl. papír) kapcsolódik, a digitális pedig a tartalomhoz

9 elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat. (Eatv 2. ) Ez jelentheti akár a digitalizált hagyományos aláírást is, de NEMezt értjük alatta a gyakorlatban! A gyakorlatban egy olyan digitális adat, mely: az aláírt dokumentum lenyomatát felhasználva, az aláíró titkos kulcsával átalakítva jön létre, mely egy (biztonságos) aláírás-létrehozó eszközön található, felhasználva az aláíró tanúsítványát, amiben az aláíró, az ellenőrzéshez szükséges nyilvános kulcs is megtalálható, melynek érvényessége a visszavonási listán ellenőrizhető, valamint tartalmazhat időbélyegzőt, (célszerű) melyek általában egy hitelesítés-szolgáltatótól szerezhetők be.

10 A legfontosabb adatok Az ITU-T által elfogadott és gondozott X.509-es szabványon alapul (több szabványosító szervezet is szabályozza) ISO/IEC alaptípus CAdES Cryptographic Message Syntax (CMS) Advanced Electronic Signature XAdES XML Advanced Electronic Signatures PAdES Portable Document Format (PDF) Advanced Electronic Signatures

11 BALE Biztonságos aláíró eszköz Ellenőrzést végző Aláírás ellenőrző alkalmazás Hitelesítés-szolgáltató visszavonási lista (CRL, OCSP) Aláíró alkalmazás Dokumentum készítője Aláíró Időbélyeg-szolgáltató

12

13 Kivárási idı Visszavonás kérés idıpontja A visszavonás kérés feldolgozásának idıtartama a HSZ-nál A visszavonás állapot közzétételének idıtartama a HSZ-nál Aláírás létrehozás ideje Megbízható idıpont Az elsı visszavonás állapot ellenırzés Tanúsítvány lánc felépítése és ellenırzése A második visszavonás állapot ellenırzés ES-C készítése Tanúsítványok, visszavonási információk tárolása vagy ES-X készítése

14 ES-X ES-A ES-T BES v. EPES ES-C A megırzés követelményeinek érvényesítése Aláírási szabályzat azonosító (opcionális) Aláírt és nem aláírt attribútumok Digitális aláírás Idıbélyezı a digitális aláíráson Teljes tanúsítvány és visszavonási referencia Idıbélyegzı az ES-C-n Idıbélyegzı a teljes tanúsítvány és visszavonási referencia Teljes tanúsítvány és visszavonási információ Archív idıbélyegzı

15 Azonosítás:olyan szolgáltatás, amelynek eredményeként az azonosítást igénylő a feladatának ellátásához szükséges biztonsággal egy harmadik személy vagy saját maga által bizonyosságot szerez, hogy az azonosítás alanya megegyezik az azonosítást kérő személlyel, és amelynek eredménye egy kellő biztonságú, a személy azonosítására egyértelműen alkalmas információ közlése, illetve megerősítése Autorizáció(feljogosítás): azonosításra épülő szolgáltatás, melynek eredményeként az egyértelműen azonosított személyhez (eszközhöz) eljárási, hozzáférési vagy más jogosultságokat állapítanak meg Célhoz kötöttség általánosan felhasználható azonosítók tilalma Az azonosítás az igénybe vett módszer szerint: tudás alapú azonosítás birtoklás alapú azonosítás tulajdonság alapú azonosítás Az azonosítás biztonsági szintje szerint: alacsony biztonsági szintű egyfázisú jelszavas ügyfélkapu közepes biztonsági szintű két fázisú (ügyfélkapu + egyszer használatos külön csatornán) magas biztonsági szintű legalább két fázisú, amiből az egyik tudás alapú kell legyen

16 Esemény Dokumentum alapú On-line, interaktív Papíron Elektronikusan Telefax Fizikai hordozó (floppy, CD) Elektronikus üzenet Gép-gép kapcsolat Naplózott hiteles közlés Szabad szövegő üzenet Elektronikus őrlap Elektronikus őrlap + dokumentum

17 Jogszabályi környezet, alapvető infrastrukturális elemek

18 2009. június 15.: az OGY ellenszavazat nélkül elfogadja Szabályozási területei: a központi elektronikus szolgáltató rendszeren át elérhető szolgáltatások nyújtásának és hozzáférésének eljárási és technikai feltételei az elektronikus közszolgáltatást nyújtó vagy a szolgáltatás működéséhez, engedélyezéséhez kapcsolódó hatósági tevékenységet végző személyek jogai és kötelezettségei Az állam feladatai az elektronikus közszolgáltatások elérhetővé tételében Az elektronikus közszolgáltatás igénybevételével, illetve nyújtásával kapcsolatos kötelezettségek szolgáltatói és felhasználói oldalon az elektronikus közszolgáltatást igénybevevő természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek jogait és kötelezettségei az elektronikus azonosítás alapelvei a központi rendszer alapszolgáltatásai a képviselet elektronikus igazolásának alapvető szabályai

19 A hozzáférés, közvagyon biztosítása Az elektronikus közszolgáltatások fejlesztése során biztosítani kell, hogy költségvetési vagy EU forrásokból létrehozott szoftverek, eljárási rendek, illetve más immateriális javak korlátlan felhasználási jogával az állam rendelkezzen, és a fejlesztések eredményei minden közigazgatási és közfeladatot ellátó szerv számára külön térítés nélkül hozzáférhetőek legyenek. Közhasznúsági, szabad hozzáférési követelmény nyílt szabványok alkalmazási kötelezettsége Az elektronikus közszolgáltatások működésének elősegítése a közigazgatás minden szervének, illetve minden elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezetnek kötelezettsége, amely kötelezettséget az e törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően, egymással együttműködve, összehangoltan kötelesek megvalósítani.

20 Törvény rögzíti a központi rendszer alapfunkcióit, és az igénybevétel feltételeit: a) az elektronikus kormányzati gerinchálózat, b) a kormányzati portál, c) az ügyfélkapu, d) a hivatali kapu, e) a biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás, f) az elektronikus tárhely és a központi rendszer cím, g) a központi archiválási szolgáltatás, h) az elektronikus fizetéseket és elszámolás lehetőségét biztosító rendszer, i) a központi ügyfélszolgálat (ügyfélvonal, kormányzati ügyféltájékoztató központ). Az elektronikus közszolgáltatást nyújtók mindezt igénybe vehetik, és vonatkoznak rá az üzemeltetési feltételek, amelyeket az informatikáért felelős miniszter ellenőriz.

21 Hivatali feldolgozó háttér- és szolgáltató rendszerek Háttérrendszerek Okmányirodák, Népesség nyilvántartó stb. Ágazati szolgáltató rendszerek (APEH elektronikus bevallás, OEP TAJ, stb.) Önkormányzati háttérrendszerek Csatlakozó Hivatali kliensek Központi elektronikus szolgáltató rendszer Közmő kiszolgáló rendszerek BEDSZ - biztonságos elektronikus dokumentumtovábbítási szolgáltató réteg Tár k e z e l ı Hivatali kapu E-ügyintézés üzenetek ellenırzése, átvételátadása, logisztikája, idıpecsét, napló Szervezeti postafiók Értesítési tárhely Tartós tárhely E K G Ügyfélkapu személyazonosító alrendszer Bejelentkeztetı felület eid/jelszavas Mo.hu Ágazati portálok Elektronikus ügyintézések: Ügytár, ügyindítás, őrlapkitöltés, direkt ügyintézés, lekérdezések Egyablakos ügyintézési pont Személyes ügyintézési interaktív felület Letöltések kulcstár, őrlapok, szerkesztık Publikus Tájékoztatás K Ü K Ügyfél

22 Szolgáltatás megnevezése[szolgáltatást nyújtó szervezet] Szolgáltatás kezdete Okmányirodai szolgáltatások[kekkh] Értesítés személyi iratok lejártáról[kekkh] január Elektronikus árverés[apeh] Adó- és járulékbevallás- SZJA, ÁFA, egyéb adónemek [APEH] Elektronikus cégeljárás[irm] Elektronikus mérlegbeszámoló[irm, APEH] 2009.(május 1-től kötelező!) Mezőgazdasági e-kérelmek benyújtása[mvh] 2008.(2009-től kötelező!) Mezőgazdasági adatszolgáltatás[mvh] Általános nyomtatványkitöltő szolgáltatás Ket. hatálya alatt[meh-apeh] Rendőrségi ügyekkel kapcsolatos e-ügyintézés[orfk] Jövedéki és energiaadó bevallás[vpop] Vámügyintézés[VPOP] Társadalombiztosítás, betegéletút lekérdezés[oep] Nyugdíjügyintézés[ONYF] Magán-nyugdíjpénztári adatszolgáltatás[pszáf] Felsőoktatási felvételi[okm, OH] Alkalmi munkavállalás [SZMM] 2010.

23

24 millió felett Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Január Február Március Április Május

25 januármájus

26 Alanyok:közig hatóságok, közüzemi szolgáltatók, bíróság és kapcsolódó szervek, egyéb költségvetési szervek és nem kötelezett szervezetek Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási hatóságok kötelesek a hatósági eljárásokban az elektronikus kapcsolattartást és az e törvény hatálya alá tartozó más szolgáltatásaikat a központi rendszer útján megvalósítani, illetve hozzáférhetővé tenni pl. adatok közzététele, nyilvántartások vezetése, tájékoztatók. A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság által folytatott eljárásokban, a jogi képviselő, a védő és a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság közötti írásbeli kapcsolat január 1-től Közszolgáltatók január 1-től kötelezettek tájékoztatás adására és ügyfélszolgálatra Minden más szervezet önként csatlakozhat a kötelezetteknek a kötelezés területén ingyenes (közszolgáltatók a fenntartáshoz forgalomarányosan hozzájárulnak) a többieknél megállapodás

27 Bármely személy, korlátozás nélkül igénybe veheti, ha egyébként jogosult az adatok megismerésére Csak törvény írhatja elő közszolgáltatás kötelező elektronikus igénybevételét A KR csatlakozásra kötelezett, vagy egyébként csatlakozó szervek szervezeti és működési szabályzatukban kötelezhetik ügyfélkapu nyitásra azokat a dolgozóikat, akik a dokumentumforgalomban részt vesznek Szabályzatban kell rögzíteni a kiadmányozás rendjét, a jogosultakat, és eljárásrendjüket a hitelesség bizosítása érdekében A KR alapszolgáltatások ingyenesek: maga a kapcsolattartás, a tárhely, az azonosítás, az elektronikus fizetés A biztonsági követelményeket a szolgáltatás nyújtók és a felhasználók is kötelesek figyelembe venni

28 Az ügyfélkapu felhasználói számára biztosított dokumentummegőrzési és elérési szolgáltatás A tárhely formái: értesítési tárhely: minden új küldemény itt tárolódik, ha 30 napig nem veszi át a címzett (nem nyitja meg) akkor törlődik A leíró adatok 1 évig megmaradnak, ha nem vették át tartós tárhely: az értesítési tárhelyre érkezett küldeményeket ide helyezheti át címzett. A tartós tárban levő egyes dokumentumokhoz olvasási hozzáférést adhat általa meghatározottaknak Központi rendszer cím kizárólag központi rendszeren belüli kapcsolattartásban használható elérési cím. (még nem működik)

29 Hivatali kapu: az ügyfélkapu szervezeti megfelelője, amely a kapcsolattartásban részt vevő szervezetet azonosítja egyedi szervezeti azonosítóval. A szervezeti azonosítót a szervezet által kijelölt, ügyfélkapuval rendelkező és azonosítható dolgozója kezeli. Altípusai az igénybevevő szervezetek szerint (hivatali kapu, cégkapu stb) Szervezeti postafiók: Csak a rövid távú megőrzés (maximum 30 napig) tartozik az alapszolgáltatásba. A 3. naptól figyelmeztetés az át nem vett küldeményekre Gépi átvétel lehetőségének biztosítása iratkezelő rendszerek vagy célrendszerek számára. Átvétel közhiteles tanúsítása mindkét irányban

30 Az elektronikus közszolgáltatás bizalmi szolgáltatás és kritikus infrastruktúra ennek megfelelően kell kezelni Csatlakozás csak akkor értelmezendő, ha ténylegesen szolgáltatást nyújt A központi rendszerhez való csatlakozás követelményeinek teljesítését megfelelő szakértői vizsgálat alapján a Nemzeti Hírközlési Hatóság egy erre feljogosított tanúsító szervezet tanúsítványa alapján regisztrálja, és a csatlakozás csak az NHH által elvégzett regisztráció után hajtható végre. A tanúsítást a csatlakozást megelőzően és utána rendszeresen el kell végezni. Ha a csatlakozás megtörténte után a felülvizsgálat során az erre feljogosított szakértő a feltételek hiányát érzékeli, az NHH-hoz fordul a regisztráció visszavonása érdekében.

31 Jelentősége: az elektronikus iratküldést közjogi szempontból, az elektronikus iratok hitelessége, joghatás kiváltó képessége alapján közelíti meg. Ennek legfontosabb elemei az okirat tartalmi változatlansága és a továbbításátvételhez fűződő jogkövetkezmények rendezése Elektronikus tértivevény: elektronikus okirat, amely alapján a hivatalos iratot feladó hitelt érdemlő módon megbizonyosodhat arról, hogy az átvételre jogosult szerv vagy személy az elektronikusan kézbesített küldeményt átvette, és ez mely időpontban történt meg. Az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltatón (a központi rendszeren) keresztül, közokirat kiállítására jogosult feladó által kézbesíttetett hivatalos irat -a hivatalos szerv saját minősített elektronikus aláírása nélkül is - elektronikus közokirat. a magánokirat, ha a szerzője küldi az ügyfélkapuján keresztül, elektronikus aláírás nélkül is teljes bizonyító erejű magánokirat lehet

32 Az elektronikus kézbesítés feltételeit érintő alapvető szabályok: Hivatalos irat kézbesítése G2G, G2C, C2G A kézbesítési vélelem az elektronikus kézbesítés során Ha a címzett a hivatalos iratnak az elektronikus kézbesítési tárhelyen történő elhelyezését követő ötödik munkanapon sem veszi át a küldeményt, akkor a hivatalos iratot az ezt követő munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Ha kézbesítési vélelem beállta megállapításának van helye, a címzettet és a feladót az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató automatikusan tájékoztatja az elektronikus kézbesítési tárhelyükön. Eltérési lehetőség (APEH kétszer kiküldi) Az elektronikusan kézbesített hivatalos iratok megőrzése, áttérés papír alapú kézbesítésre

33 394/B. A polgári perben és ha törvény más polgári eljárás vonatkozásában előírja július 1. és június 30. napja között a következő rendelkezéseket kell alkalmazni: ha a vállalkozások közötti perben kötelezőa jogiképviselet, a keresetlevél és minden egyéb beadvány, okirati bizonyíték benyújtására kizárólag elektronikus úton, a jogi képviselő hivatali kapuján keresztül kerülhet sor, és a bíróság is valamennyi hivatalos iratot elektronikusankézbesíti; az elektronikus úton benyújtott keresetlevelet a bíróság az alperes részére papíralapú okiratként kézbesíti azzal a kiegészítő tájékoztatással, hogy az eljárásban kötelező a jogi képviselet, ezért védekezését, nyilatkozatát jogi képviselővel eljárva, kizárólag elektronikus úton nyújthatja be; Kötelező jogi képviselet esetén az eredetileg papír alapú okirati bizonyítékok elektronikus benyújtása alóli kivételt jelenti, ha a bizonyítási eljárásban az okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre különösen akkor kerülhet sor, ha az eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok digitalizálása aránytalannehézséggel járna, vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás; a papír alapú benyújtást a bíróság hivatalból és a fél indítványára is elrendelheti; ha a fél bármely okból nem rendelkezik jogi képviselővel, akkor a bíróság a jogi képviselő képviseleti jogosultságának igazolásáig a félnek papír alapon kézbesíti a hivatalos iratokat; a megyei bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyekben a fél, illetve a jogi képviselő az elektronikus kézbesítést vállalhatja akkor is, ha nem kötelező a jogi képviselet; ha jogi képviselő nélkül eljáró fél vállalta az elektronikus kézbesítést, indokolt kérelmében az eljárás során egy alkalommal kérheti a papír alapú kézbesítésre való áttérést; a fél e jogát nem gyakorolhatja visszaélésszerűen; ha a fél, illetve a jogi képviselő a kötelező jogi képviselet esetét nem számítva nem vállalja az elektronikus kézbesítést, de az elektronikus kézbesítést a másik fél, illetve jogi képviselője vállalta, akkor a bíróság a papír alapú okiratot benyújtó fél hivatalos iratait papír alapon kézbesíti a másik fél, illetve jogi képviselője számára.

34 Eatv. 13. (1) Az aláíró jogosult az aláírás-létrehozó adatot birtokolni, továbbá köteles haladéktalanul tájékoztatni a hitelesítés-szolgáltatót a) az azonosításához szükséges személyazonosító adatokról, más személy (szervezet) képviseletében történő aláírásra jogosító elektronikus aláírás esetén a képviseletre, illetőleg aláírásra jogosult személy személyazonosító adatairól, az képviselet jellegére és korlátaira vonatkozó előírásokról, valamint a cégadatokról, továbbá mindezek változásáról; b) az aláírás-létrehozó adatnak illetéktelen személy tudomására jutásáról vagy elvesztéséről; c) az aláírással vagy az így aláírt elektronikusan aláírt elektronikus dokumentummal, illetve a tanúsítvánnyal kapcsolatban észlelt rendellenességről; d) a tanúsítvánnyal ellátott elektronikusan aláírt elektronikus dokumentummal kapcsolatos jogvita megindulásáról. (2) Ha az aláíró elmulasztotta teljesíteni az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét, az ebből eredő kárért felel. (3) Az aláíró, illetve az általa képviselt személy (szervezet) kérheti a tanúsítvány felfüggesztését, illetve visszavonását. (4) Az aláíró az aláírás-létrehozó adatot kizárólag az aláírás létrehozására használhatja, betartva a tanúsítványban jelzett esetleges egyéb korlátozásokat is.

35 i évi LXVII. tv. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról 33/A. A bíró külön jogszabály rendelkezése alapján minősített vagy fokozott biztonságú - hivatali - elektronikus aláírásával látja el a hatáskörébe tartozó ügyben általa készített elektronikus okiratot. A bíró az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatáshoz a Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala által megjelölt elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtót veszi igénybe. A bíró a Szolgáltató tájékoztatásával egyidejűleg értesíti a Hivatalt az Eat. 13. szerinti tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről (és értelemszerűen magáról a tájékoztatásról is). Az aláírás-létrehozó adat elvesztését vagy illetéktelen személy tudomására jutását a bíró a Hivatalnak is haladéktalanul jelenti, amely értesíti arról a Szolgáltatót. A Szolgáltató a Hivatal megkeresésére akkor köteles a tanúsítványt haladéktalanul visszavonni, ha az aláírás-létrehozó adat elvesztéséről vagy illetéktelen személy tudomására jutásáról szóló bejelentést részére a bíró korábban nem tette meg. A Hivatal az elektronikus aláírás hitelesítése céljából kiállított tanúsítvány visszavonását, illetve felfüggesztését a bíró beosztásának megváltozása, szolgálati viszonyának megszűnése, szünetelése, illetve egyéb ok esetén a Szolgáltatónál kezdeményezi. A Szolgáltató köteles a Hivatal megkeresésére a tanúsítványt haladéktalanul visszavonni, illetve felfüggeszteni. A bírák elektronikus aláírásával kapcsolatos részletes igazgatási szabályokat az OIT határozza meg.

36 100. (2) A személyi nyilvántartás a kinevezéshez szükséges iratokat, a bíró erkölcsi bizonyítványát, önéletrajzát, fényképét, az esküokmányt, a személyi adatlapot, a bírói kinevezéséről, beosztásáról, elektronikus aláírási jogosultságáról és a vezetői kinevezéséről szóló okiratokat, a bíró értékeléséről szóló iratot, az elismerésekről és kitüntetésekről szóló okiratokat, valamint a hatályos fegyelmi büntetésről és a kártérítésről szóló határozatot tartalmazza. (6) A bírónak a személyi nyilvántartásban szereplő adatairól és az iratok tartalmáról -abíró nevére, beosztására, szolgálati helyére, továbbá elektronikus aláírási jogosultságára vonatkozó adat kivételével -csak igazságügyi szerv részére lehet tájékoztatást adni, illetvea Szolgáltató részére az elektronikus aláírási jogosultságról vezetett nyilvántartás adataiból az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás biztosításához az Eat. szerint szükséges mértékben adatot továbbítani. 1. melléklet: 5. A bírói kinevezés időpontja, az erkölcsi bizonyítvány száma és kelte, a szolgálati helyek (időtartam kezdete és vége), beosztások (időtartam kezdete és vége), elektronikus aláírásra jogosultság (időtartam kezdete és vége), vezetői munkakörök (időtartam kezdete és vége), szakterületek (időtartam kezdete és vége), FEOR szám.

37 A hivatali kapu használata

38 Bíróságok 8 Békés Megyei Bíróság Fejér Megyei Bíróság Fıvárosi Bíróság Fıvárosi Ítélıtábla Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága Pécsi Ítélıtábla Pest Megyei Bíróság Vas Megyei Bíróság X X X X X X X X Összesen 2386 hivatali kapu üzemel már böngészıvel az országban

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Ez minden hivatali kapuval rendelkezı szervezetre vonatkozik

48

49 Köszönöm a figyelmet! Szittner Károly

50 1463 bájt 5B7= 5x16 2 =256x5 +Bx16=11x16 +5x1= =1463

51 A lenyomatképző algoritmus azonosítói

52 A lenyomatképző algoritmus azonosítói Az 1463 bájt (változó) hosszúságú szövegbıl elıállít egy fix (az SHA-1 esetén 160 bit) hosszúságú lenyomatot

53 A lenyomatképző algoritmus azonosítói Az 1463 bájt (változó) hosszúságú szövegbıl elıállít egy fix (az SHA-1 esetén 160 bit) hosszúságú lenyomatot A kódolás eredményeként csak a kulcspárt két tagjának valamelyikével elıállítható kötött hosszú a szövegre jellemzı lenyomat képzıdik Ez az aláírás lényegi eleme

54 A kódolás matematikai alapja, hogy prímszámokat találni relatíve könnyő, míg egy szám törzstényezıkre bontása jelenlegi ismereteink szerint igen számításigényes. Jelenleg még a 786 biz hosszúságú kulcsot nem sikerült feltörni, ezért az elfogadott rsa kulcs ma még az 1024 bites, de rövidesen váltás lesz a 2048 bitesre. A kódolt adat lényegében a privát kulccsal való osztás maradéka

55

56 Ez a rész a kódolt hash38 bájt =304 bit

Az e-közigazgatás és az építésügy. Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13.

Az e-közigazgatás és az építésügy. Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13. Az e-közigazgatás és az építésügy Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13. Tartalomjegyzék 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól...11 II/A.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra (HR-MTT+BALE)

Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra (HR-MTT+BALE) Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra

Részletesebben

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Tartalomjegyzék MINISZTERELNÖKI HIVATAL JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY 2/44 1. Dokumentum célja... 3 2. Releváns jogszabályok... 3 2.1.2007. évi cxxvii törvény az általános

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda Tartalomjegyzék 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 4. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 20., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 4. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 20., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 20., csütörtök 4. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2011. (I. 20.) BM utasítás a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési

Részletesebben

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Verziószám: 1.1 1/18 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI...

Részletesebben

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Trust&Sign Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz Verziószám 1.0 Hatálybalépés dátuma 2004. augusztus 1. MÁV INFORMATIKA

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOKBAN

ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOKBAN ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOKBAN Bevezetés A technika modernizációjához a közigazgatásnak alkalmazkodnia kell, így az elektronikus közigazgatás kiépítése és fejlesztése nem

Részletesebben

2012. évi CCXI. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról*

2012. évi CCXI. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 180. szám 37135 f) a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 3. (1) bekezdés a) pontjában az és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL Infokommunikációs Államtitkárság. Múlt és jövı. Eredmények és lehetıségek az infokommunikáció és az e-közigazgatás területén

MINISZTERELNÖKI HIVATAL Infokommunikációs Államtitkárság. Múlt és jövı. Eredmények és lehetıségek az infokommunikáció és az e-közigazgatás területén Múlt és jövı Eredmények és lehetıségek az infokommunikáció és az e-közigazgatás területén A siker záloga az e-közigazgatásban: Egyetértés Támogatottság Együttmőködés I. Az elmúlt idıszak eredményei Stratégiaalkotás

Részletesebben

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter. dr.

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter. dr. Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter dr. Kiss József Kleinheincz Gábor dr. Kovács Tamás dr. Réti László Sikolya Zsolt i n

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Polgármesteri Hivatal iratkezelési

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. július 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl... Melléklet

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról... 2

2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról... 2 Tartalom 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról... 2 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre

Részletesebben

Ajánlás. Eljárásrendi követelményekre. elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára

Ajánlás. Eljárásrendi követelményekre. elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Ajánlás Eljárásrendi követelményekre elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára Nemzeti Hírközlési Hatóság

Részletesebben

/ 6 2009.10.27. 16:12

/ 6 2009.10.27. 16:12 Nyomtatás http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_sz... / 6 2009.10.27. 16:12 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dunaszegi özös Önkormányzati Hivatal Dunaszeg, Dunaszentpál és unsziget özség Önkormányzata IRATEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: észítette: Megoldás 2006. ft. 9082 Nyúl, Árpád

Részletesebben

ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, syllabus 1.0

ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, syllabus 1.0 2014 ECDL Foundation (ECDL-F) és Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Minden jog fenntartva. Jelen kiadványt, ill. annak részeit tilos reprodukálni, bármilyen formában vagy eszközzel közölni

Részletesebben

III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat

III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: dr. Cséve Lajos +36/30/771-4111 DrCseve.Lajos@posta.hu Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

FOGALOMTÁR (1. számú melléklet) 37 HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG KÉRŐ ADATLAP (2. számú melléklet) 45 IRATMINTATÁR (3. számú melléklet) 46

FOGALOMTÁR (1. számú melléklet) 37 HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG KÉRŐ ADATLAP (2. számú melléklet) 45 IRATMINTATÁR (3. számú melléklet) 46 SEGÉDANYAG a községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi, valamint a fővárosi és a megyei önkormányzat képviselő-testülete hivatala által elkészítendő (elektronikus/papír) Egyedi Iratkezelési

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről

Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről 1.2 Melléklet a /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról 1 Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

Röviden a selejtezésrıl

Röviden a selejtezésrıl Röviden a selejtezésrıl A selejtezés a társaság számára feleslegessé vált eszközök (tárgyi eszközök, készletek) állományból való kivezetését (törlését) jelenti. A selejtezési eljárás lefolytatása nem jelenti

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 43. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. 74/2010. (III. 25.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 43. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. 74/2010. (III. 25.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 25., csütörtök 43. szám Tartalomjegyzék 74/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 75/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 76/2010. (III. 25.) Korm.

Részletesebben

Elektronikus archiválási szolgáltatással kapcsolatos. Hatósági tájékoztató

Elektronikus archiválási szolgáltatással kapcsolatos. Hatósági tájékoztató NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Elektronikus archiválási szolgáltatással kapcsolatos Hatósági tájékoztató Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 2008. június Tartalomjegyzék 1 Az elektronikus archiválás

Részletesebben