S Z E C S K A Y Ü g y v é d i I r o d a - A t t o r n e y s a t L a w

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z E C S K A Y Ü g y v é d i I r o d a - A t t o r n e y s a t L a w"

Átírás

1 S Z E C S K A Y Ü g y v é d i I r o d a - A t t o r n e y s a t L a w H-1055 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR (MAIL: H-1245 BUDAPEST PF/POB 1228) HUNGARY Tel: +36 (1) Fax +36 (1) AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY TOVÁBBFEJLESZTÉSE készítette: Szecskay Ügyvédi Iroda szerzők: Dr. Bacher Gusztáv Dr. Bodnár Zsófia Dr. Boytha Dóra Dr.Faludi Gábor Dr. Hepp Nóra Dr. Keller Anikó Dr. Szecskay András augusztus 1. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK Az Ektv. elfogadása Az Ektv. módosítása Fejlemények az Ektv évi módosítása óta Az Európai Bizottság észrevételei Az elektronikus kereskedelem szabályozását vizsgáló INFOKOM tanulmány A spamre (kéretlen elektronikus reklám) vonatkozó hazai jogi szabályozás Az elektronikus üzletek szabályozása A digitális jogkezelés és az Ektv Az értesítés-eltávolítási eljárások egyes tapasztalatai Az IHM előterjesztése az elektronikus kereskedelmi jogsértések miatt indítható eljárások szabályaival kapcsolatban Jogszabályi koherencia A MÓDOSÍTÁS INDOKAI Az Ektv. szabályozási tárgya, és az írásbeli alak - kapcsolat a Ptk.-val Az Európai Bizottság észrevételeire adott válasz Az INFOKOM elektronikus kereskedelem kérdéseivel foglalkozó tanulmány egyes javaslatainak átültetetése A spamre vonatkozó szabályozás továbbfejlesztése Egyes külföldi államok spam-re vonatkozó szabályozása Ausztria Egyesült Királyság Franciaország Németország Japán A jogérvényesítési irányelv szerinti tájékoztatáshoz való jog és az Ektv Egyéb fogalmi pontosítások

3 RÖVIDÍTÉSEK ÉS ELNEVEZÉSEK JEGYZÉKE (1) Közösségi jog Adatvédelmi irányelv A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1995. október 24.) EKI az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi kérdéseiről szóló 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2000. június 8.) Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2002. július 12.) Jogérvényesítési irányelv a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2004. április 29.) (2) Magyar jog Avtv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény Ektv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirôl szóló évi CVIII. törvény Eatv. az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény Eht. az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény Fgytv. a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény Grtv. a gazdasági reklámtevékenységről szóló évi LVIII. törvény Inytv. az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény Ket. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény Kkütv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény Média törvény a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény Szjt. a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény 3

4 1. ELŐZMÉNYEK 1.1. Az Ektv. elfogadása Az Európai Unióhoz történő csatlakozása előtt a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás Cikkeiben rögzített általános jogközelítési kötelezettsége folytán Magyarország köteles volt biztosítani az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi kérdéseiről szóló 2000/31/EK irányelv ("EKI"), mint közösségi norma átültetését a magyar jogba. Az EKI-hez történő teljes körű jogharmonizáció első lépéseként a magyar törvényhozás elfogadta az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvényt ("Ektv"). Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások fogalommal kapcsolatban a jogirodalom joggal felvetette, hogy az túlságosan és szükségtelenül bonyolult. Ezért tanulmányunkban a fogalom rövidebb változatát: "információs társadalmi szolgáltatás" használjuk, és javaslatot is teszünk a rövidebb fogalomra vonatkozó jogszabálymódosításra. Az új szabályozás célja az volt, hogy az EKI 1. Cikkével összhangban, a hatályos jogszabályok - így különösen az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény ("Eatv.") - által már szabályozott kérdésekre is figyelemmel, meghatározza az elektronikus út igénybevételével létrehozott magánjogi jogviszonyok alapvető szabályait. Az Ektv. az információs társadalmi, elektronikus úton kötött szerződésekre speciális szabályokat tartalmaz a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet keretjellegű szabályaihoz képest. Az elektronikus kereskedelem szempontjából pedig speciális a jogi normacsoport a kereskedelem általános közigazgatási szabályrendszeréhez képest. Az Ektv. a következő lényeges témaköröket érinti: (i) az előzetes engedélyezést kizáró elv kimondása; (ii) az információs társadalmi szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás; (iii) az elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó szabályok (általános szerződési feltételek, tájékoztatási kötelezettség sajátos tartalma, ajánlat és elfogadás, stb.); (iv) a közvetítő szolgáltató a tartalomszolgáltatóhoz képest mögöttes felelősségének korlátozása a tartalom jogsértő minőségéért; (v) a szerzői jogsértést megvalósító információs társadalmi szolgáltatással kapcsolatos értesítési és eltávolítási eljárás; (vi) az információs társadalmi szolgáltatás felhasználásával küldött (kéretlen) reklámokra vonatkozó szabályok, (vii) fogyasztóvédelmi jellegű rendelkezések. 4

5 1.2. Az Ektv. módosítása A csatlakozási tárgyalások során, az EKI-hez történő teljes körű jogharmonizáció megvalósítása kapcsán felmerült az EKI azon pontjainak átültetése a magyar jogba, amelyeket az Ektv. jogharmonizációs záradékában mint át nem vett rendelkezéseket felsorolt, továbbá sor került egyes hatályos szabályok felülvizsgálatára is a módosítás során. Az Ektv. jogharmonizációs záradéka a következő témaköröket jelezte az EKI-ből át nem vett rendelkezésként: (i) Szabályozott szakmák esetében az elektronikus reklámközlések megengedhetősége, e tekintetben magatartási kódexek kialakításának ösztönzése (EKI 2. Cikk g.) pont, 8. Cikk, 16. Cikk); (ii) (iii) Az információs társadalmi szolgáltatások nyújtásának tagállamok közötti korlátozására vonatkozó tilalom, ill. a korlátozás tilalma alóli kivételek (EKI 3. Cikk 2., 4., 5. bekezdése); Elektronikus úton történő, bíróságon kívüli alternatív vitarendezés ösztönzése (EKI 17. Cikk 2., 3. bekezdése); (iv) Tagállamok együttműködési kötelezettsége a végrehajtási intézmények kialakítása, tagállami összekötők működtetése, ill. az információs társadalmi szolgáltatásokra vonatkozó gyakorlatról, a vitás kérdésekről, hatósági és bírósági döntésekről szóló tájékoztatás útján révén (EKI 19. Cikk). Az Ektv as módosítása az alábbi területekre terjed ki: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) a magánjellegű kommunikáció kivétele az Ektv. hatálya alól; a közvetítő szolgáltatók mögöttes felelősségét korlátozó szabályok átalakítása (egyszerű adatátvitel és hozzáférés-biztosítás, gyorsítótárolás, tárhelyszolgáltatás, illetve keresőszolgáltatás szerint eltérően); a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény szerinti szabályozott szakmák gyakorlására irányadó, kötelező kamarai magatartási szabályok, valamint etikai szabályok által megengedhető elektronikus reklám; szolgáltatói magatartási kódexek alkotásának lehetősége (állami ösztönzés); a szolgáltatói és fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek információs társadalommal kapcsolatos önszabályozásának állami elismerése és támogatása; adatvédelmi rendelkezések továbbfejlesztése az újabb közösségi adatvédelmi szabályok fényében; hatékonyabb szankciórendszer bevezetése (fogyasztóvédelmi szabályok, a személyes adatok védelméről szóló törvény, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény alkalmazása, valamint az eljáró hatóság felhatalmazása lefoglalás illetve zár alá vétel alkalmazására); 5

6 (viii) a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, mint felügyeleti szerv hatáskörének meghatározása, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság szakhatósági, illetve szakértői részvétele a hatósági eljárásban Fejlemények az Ektv évi módosítása óta Az Európai Bizottság észrevételei Az Európai Bizottság áprilisában kelt levelében (továbbiakban: "Észrevételek") az Ektv. rendelkezéseinek a közösségi joggal (EKI) való megfelelésével kapcsolatban tett fel kérdéseket, illetve közölt kifogásokat. Az Észrevételek értelmében nem került sor az Ektv.-ben a fogyasztó (EKI 2. cikk e.) pont) és a kereskedelmi tájékoztatás (EKI 2. cikk f.) pont) fogalmának meghatározására. Az átültetés hiányára hívta fel a Bizottság a magyar jogalkotó figyelmét az EKI 1. cikk (5) bekezdése tekintetében, mivel az EKI alkalmazhatóságára vonatkozó kizáró rendelkezések (pl. adózás, kartelljog) nem kerültek be az Ektv. rendelkezései közé. Kifogásolta a Bizottság, hogy az Ektv. a letelepedett szolgáltató fogalmát nem az EKI 2. cikk c.) pontjának egyértelműen megfelelően szabályozza, mivel nem tartalmazza, hogy az információs társadalmi szolgáltatáshoz szükséges eszközök és technológiák fizikai megléte egy tagállam területén önmagában még nem alapozza meg, hogy a szolgáltató az adott tagállamban letelepedett (állandó telephellyel rendelkező) szolgáltatónak minősüljön. A Bizottság az EKI 2. cikk a.) pontja alapján kérte az ellenszolgáltatás Ektv. 2 j.) pontjában foglalt meghatározásának módosítását. Az EKI értelmében - ellentétben az Ektv. rendelkezésével nemcsak a szolgáltatás igénybe vevője által teljesített ellenszolgáltatás minősül a szolgáltatás ellenértékének. Az Európai Bíróság a "Bond van Adverteerders" [C-352/85.] ügyben foglalt úgy állást, hogy "Az EK-Szerződés jelenlegi 50. cikke nem írja elő, hogy a szolgáltatásért az azt igénybe vevő fél fizessen." Az EKI 3. cikkét ("Belső piac") tekintve az Ektv. - a Bizottság nézete szerint az alábbiak miatt szorul kiigazításra: (i) (ii) Az EKI 3. cikk (2) bekezdése szerinti tagállamok közötti információs társadalmi szolgáltatások másik tagállamból történő nyújtásának szabadságát érintő korlátozás tilalmát az Ektv. 1 (2) bekezdése nem egyértelműen szabályozza; Az EKI 3. cikk (4) bekezdés a.) pontja szerinti származási ország elvének alkalmazásától való esetleges eltérések feltételeire - melyeket az EKI kimerítően sorol fel - az Ektv. 3/A (1) bekezdése nem terjed ki. A más tagállamból nyújtott szolgáltatás "külön jogszabályban meghatározott esetekben" történő korlátozhatóságára vonatkozó rendelkezés jogbizonytalanságot eredményez, ezért felülvizsgálatra szorul. 6

7 (iii) Az EKI 3. cikk (4) bekezdése b.) pontja szerint, a bírósági eljárások - ideértve az előzetes eljárásokat és a bűnügyi nyomozás keretében végrehajtott intézkedéseket - nem érintik a tagállamok közötti információs társadalmi szolgáltatások másik tagállamból történő nyújtásának szabadságát érintő korlátozás tilalmát. A Bizottság az e pontban meghatározott előzetes eljárások, valamint a bűnügyi nyomozás tekintetében kérte fel a magyar jogalkotót az Ektv. 3/A. (4) bekezdésének kiegészítésére. Az Ektv. az előzetes engedélyezést kizáró elv (4. cikk) átültetése szempontjából az alábbiak miatt módosítandó: (i) Az EKI 4. cikk (1) bekezdését érintő kifogás alapja, hogy az Ektv. 3. (1) bekezdése nem tiltja kifejezetten az információs társadalmi szolgáltatás előzetes engedélyhez kötését. (ii) Az előzetes engedélyezést kizáró elv ellenére alkalmazható engedélyezési rendszerekkel összefüggésben a Bizottság kifejtette, hogy az "...információs társadalmi szolgáltatást..." (Ektv. 3. (2) bek.) szókapcsolat ellentmond az EKI azon meghatározásával, miszerint a "...nem kifejezetten és kizárólagosan az információs társadalmi szolgáltatásokra irányuló... " esetek vonatkozásában megengedett engedélyezési előírások fenntartása (EKI 4. cikk (2) bek.). A fentiekben említett kereskedelemi kommunikáció (reklám) fogalom következtében a Bizottság szerint: hiánya (i) (ii) az Ektv. 14. (1) és (2) bekezdések tartalmának feltárása nehézségbe ütközik. A meghatározás hiánya miatt ugyanis nem állapítható meg, hogy megtörtént-e az EKI 6. cikkének (Adatszolgáltatás) valamint 7. cikkének (Nem kívánt kereskedelmi tájékoztatás) megfelelő átültetése, a kereskedelmi tájékoztatás alkalmazása tekintetében a szabályozott szakmák szabályairól (EKI 8. cikk (1) bek.), valamint az önszabályozásról (EKI 8. cikk (2) bek.) szóló rendelkezéssel kapcsolatban lehet szükséges az Ektv. 14/A. (1) és (2) bekezdéseinek módosítása. Az elektronikus úton kötött szerződések körében több megjegyzést tett a Bizottság. (i) (ii) A kivételek közé tartozó szerződések (ingatlanra vonatkozó jogokat keletkeztető, vagy átruházó, illetve kezességi és ügyleti biztosítékról szóló szerződések, EKI 9. cikk a.) és c.) pontjai) szempontjából tisztázásra szorul, hogy e szerződések a magyar jog alapján megköthetők-e elektronikus úton. Az ezzel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettség (EKI 9. cikk (3) bek.) beiktatása is szükséges az Ektv. rendelkezései közé. 7

8 (iii) A szerződés megkötésének nyelve, valamint a szerződésnek a nyelve (Ektv. 5. (2) d. pont) közötti különbségtétel indokolása szükséges amiatt, hogy az EKI 10. cikk (1) d. pontja kizárólag szerződéskötés nyelvét említi, mint a szolgáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettség részét. A felelősségkorlátozó szabályok (EKI 12. cikk (1) bek., 13. cikk (1) bek., 14. cikk (1) bek.) tekintetében az a kérdés vetődött fel, hogy az Ektv. 7. (2) és (3) bekezdései, amelyek a bármely jogsérelemért, illetve kárért fennálló közvetítői szolgáltatói felelősség korlátozását írják elő, valamint az Ektv. 8., 9. és 10. -ai alapján, amelyek csupán az okozott kárért történő felelősségvállalásról rendelkeznek, fennállhat-e a közvetítő szolgáltató büntetőjogi felelőssége. További kérdés, hogy az Ektv ban lefektetett információs társadalmi jogsértő szolgáltatásokra vonatkozó értesítési és eltávolítási eljárás szerinti közlések alakjára vonatkozó korlátozás (közokirat, illetve teljes bizonyító erejű magánokirat) nem azt jelenti-e, hogy csak hivatalos irat alapján kerülhet sor az eltávolításra. A Bizottság észrevételeire adott kormányzati válasz tartalmát a 2.2.fejezet tartalmazza Az elektronikus kereskedelem szabályozását vizsgáló INFOKOM tanulmány Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium INFOKOM vizsgálata keretében tanulmányozta az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatának szükségességét és egyben javaslatokat tett bizonyos módosításokra. Az Infokom munkaanyag az EKI és az Ektv. összhangjának vizsgálata során különösképpen az Ektv. fogalommeghatározásaira, az információs társadalmi szolgáltatások belső piacon belül történő áramlásának korlátozására, az előzetes engedélyezést kizáró elvre, az általános adatszolgáltatás tartalmára, a kereskedelmi közléssel (így a nem kívánt kereskedelmi közléssel is) kapcsolatos szabályokra, a szolgáltatók felelősségére, az értesítési és eltávolítási eljárásra, valamint az elektronikus úton történő szerződéskötés egyes vonatkozásaira tér ki. A munkaanyag az Ektv. fogalom meghatározásai közül hiányolja a kereskedelmi közlés definíciónak átvételét az EKI-ből azzal a megjegyzéssel azonban, hogy a a gazdasági reklámtevékenységről szóló évi LVIII. törvény (Grtv.) definíciója alkalmas az EKI definíciójának helyettesítésére. Emellett felveti, hogy az Ektv.-ben nem definiált fogyasztó fogalmat is pontosítani szükséges. A pontosítás a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvényben ("Fgytv.") található fogyasztó definícióra történő kifejezett utalással, vagy önálló, az EKI-n alapuló fogalomalkotással lenne megoldható. Leszögezi, hogy az EKI-vel összhangban a fogyasztó fogalmát a jelenleg az Fgytv.-ben található meghatározással szemben szükséges lenne a természetes személyekre leszűkíteni, bár a fogyasztó fogalmának ennél tágabb meghatározása sem ellentétes az EKI szellemével. A szűkítés 8

9 igényét azzal indokolja, hogy a tágabb fogalom a valójában magánszemélyként tevékenykedő hazai kényszervállalkozásokra tekintettel került megalkotásra, célja voltaképp a családi vállalkozások fogyasztóként történő elismerése. Az információs társadalmi szolgáltatások belső piacon történő áramlásának korlátozásával kapcsolatban a munkaanyag felhívja a figyelmet arra, hogy bár az azt megelőző cím így hangzik, azonban az Ektv. 3. -a kifejezetten nem mondja ki az előzetes engedélyezést kizáró elvet. E vonatkozásban a munkaanyag utal az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendeletre is. A munkaanyag szerint a csomagküldő tevékenységre vonatkozó rendelkezések elektronikus kereskedelemre való alkalmazása nyilvánvalóan ellentétes az EKI céljával. (Ld. az előterjesztés pontját.) A tanulmány figyelmeztet továbbá arra, hogy az Ektv. 3/A. -a nem veszi át az EKI 3. cikk (4) bekezdésének a) és b) pontjai közül az a) pontot, amely pedig a b) ponttal együttesen konjunktív feltételrendszert képez. Ennek megfelelően az Ektv. 3/A. (1) bekezdéséből az a fordulat, amely szerint az információs társadalmi szolgáltatások belső piacon történő áramlása külön jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható, az EKI 3. cikk (4) a) pontjával helyettesítendő, amely a szükségesség és arányosság elvei alapján taxatíve meghatározza azokat a célokat, amelyek érdekében korlátozás rendelhető el. Az EKI 5. cikkében taglalt és az Ektv. 4. -ával átültetett általános adatszolgáltatás tekintetében a munkaanyag eltérést állapít meg az adatszolgáltatás tartalmára nézve. Az EKI az adatszolgáltatás keretében a szolgáltató cégjegyzékszámának (illetve egyéb szervezetek esetén más hasonló nyilvántartásba vételének számának), míg az Ektv. a tevékenység végzéséhez szükséges engedélynek a közzétételét írja elő. A munkaanyag továbbá kiemeli, hogy a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet is tartalmaz tájékoztatással kapcsolatos, a fogyasztók érdekeit védő többletszabályokat távollévők között (így akár elektronikus úton) bonyolított szerződéskötések tekintetében. A kormányrendelet 3. -a így például írásbeli tájékoztató megküldését írja elő a szerződés megkötése előtt. A munkaanyag megállapítja, hogy az Ektv. az EKI 6. cikkét, amely a kereskedelmi tájékoztatással kapcsolatos szabályokat tartalmazza, csak nyomokban vette át. Az Ektv a pontatlan a tekintetben, hogy az EKI-vel összhangban előírja ugyan, hogy a reklámnak azonosíthatónak kell lennie, ezt azonban a küldött reklámra vonatkoztatja, míg az EKI bármilyen (tehát pl. reklámcsík / un banner vagy felugró, un. pop-up ablak) formában megjelenő reklámra is vonatkozik. A munkaanyag meglátása szerint azonban a Reklámetikai Kódex tartalmazza az Ektv.- ben nem kellően kifejtett, de az EKI alapján szükséges rendelkezéseket, míg a Grtv. reklám-fogalma fedi a kereskedelmi tájékoztatás meghatározását. Így közvetlen 9

10 jogalkotási igény e téren nem áll fenn, amíg ezen szabályok kellő biztonsággal érvényesülnek. A tanulmány ugyanakkor felhívja arra a figyelmet, hogy gyakorlati tapasztalatok szerint az Ektv. 13. (4) bekezdése, amely szerint csak írásbeli alakban lehet kifejezni az elektronikus reklámküldemények küldéséhez adható hozzájárulást, nehézkessé teszi a nyilatkozat megtételét, hiszen az elektronikus úton csak fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumban tehető meg. Ugyanakkor az ilyen reklámot kérő személyek nyilvántartása, amelyet ugyanezen szakasz ír elő, egyes álláspontok szerint indokolatlan és felesleges. Mindazonáltal a kéretlen kereskedelmi tájékoztatással kapcsolatban a munkaanyag szerint mind az EKI, mind pedig az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2002. július 12.) ("Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv") alapján van jogalkotási teendő. Az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv és ezzel az Ektv. összhangban van természetes személyek számára az opt-in rendszert biztosítja. A nem természetes személyek tekintetében annyit ír elő, hogy a tagállamoknak e személyek jogos érdekeit is védeniük kell a kéretlen üzenetekkel szemben. Az Ektv.-vel ellentétben azonban az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv szerint jogszerű a közvetlen üzletszerzési szándékkal küldött elektronikus levél, ha a küldő az elektronikus levélcímet egy termék vagy szolgáltatás értékesítése során jogszerűen, elektronikus levelezés céljából szerezte és azt kizárólag arra használja, hogy saját, hasonló termékét vagy szolgáltatását reklámozza, feltéve, hogy a cím megszerzésekor és utóbb is, minden egyes üzenetben lehetővé teszi a küldemény lemondását egyszerű, nyilvánvaló és ingyenes módon (ide nem értve a hálózati kapcsolat költségét). A jogszerűség további feltételét képezi mind a kívánt, mind pedig a kéretlen kereskedelmi tájékoztatás esetében, hogy a feladó személyazonossága feltüntetésre kerüljön és valódi legyen, és tartalmazzon olyan címet, amelyre a címzett a lemondó nyilatkozatot elküldheti. Az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv azt is leszögezi, hogy a hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon közölhető, amely lehetővé teszi a felhasználó szándékának önkéntes, konkrét és megfelelő információk birtokában történő kifejezését. Az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv szerint a személyes adatok védelméről szóló 95/46/EK irányelv (1995. október 24.) ("Adatvédelmi irányelv") bírói jogorvoslatról, felelősségről és szankciókról szóló rendelkezéseit kell alkalmazni a kéretlen elektronikus reklámmal kapcsolatos nemzeti szabályozásra is, amely előírja, hogy az adatvédelmi hatósághoz fordulás mellett biztosítani kell a felhasználók számára bírói jogorvoslatot, valamint kártérítéshez való jogot is. Az Európai Unióban elterjedt általános felfogás szerint az elektronikus levélcím személyes adat, amelynek kezelése során az adatvédelmi irányelv alapján a célhoz 10

11 kötöttség elve alapján kell eljárni. Az elektronikus levélcím csak az érintett kifejezett és tájékozott hozzájárulásával gyűjthető. A munkaanyag szerint az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvnek történő megfelelés érdekében tehát elsősorban általában a reklám fogalmát kellene módosítani egyrészt akként, hogy az az elektronikus levelezés útján küldött reklám mellett a honlapon közzétett reklámot is magában foglalja, másrészt pedig az automatikus hívórendszerek, fax, rövid szöveges üzenet, és multimédia üzenet (sms és mms) útján küldött reklámra is kiterjedjen. Az Ektv. 14. (1) bekezdése szerinti opt-in rendszer megtartandó, de ugyanakkor kifejezetten meg kell tiltani a nyilvános helyről történő címgyűjtést. Emellett biztosítani kell azt, hogy a kereskedők saját ügyfeleik jogszerűen gyűjtött címeire kéretlenül is küldhessenek reklámüzenetet azzal, hogy azon a reklám küldőjének személyét amely ez esetben reklámjogi szempontból reklámozó, reklámszolgáltató is egyben a Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvvel összhangban feltüntetik és biztosítják, hogy egyoldalú nyilatkozattal bármikor egyszerűen meg lehessen a jövőre nézve tiltani az ilyen reklám küldését. Javasolja továbbá a munkaanyag, hogy az Ektv. 14. (3) bekezdéséből a jogalkotó törölje a reklám közzétevőjére rótt azon kötelezettséget, amely szerint a közzétevő is köteles nyilvántartást vezetni azokról, aki részére írásban bejelentette, hogy kíván reklámot kapni. A javaslat szerint ugyanis a közzétevőtől, mint közvetítő szolgáltatótól nem követelhető meg a reklámok figyelése. (A reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevője egyetemleges felelősségéről részletesen ld. az előterjesztés pontját.) A szolgáltatók felelősségének, illetve az értesítési és eltávolítási eljárás szabályozásával kapcsolatban a munkaanyag kifogásokat fogalmaz meg. Alapvetően hibásnak tartja a munkaanyag az Ektv. felelősség szabályozásának koncepcióját, amely szerint a polgári jogi felelősség alapvetően fennáll, és az alól bizonyos közvetítő szolgáltatók mentesülnek. Az EKI szerint ugyanis a főszabály a felelőtlenség és ahhoz képest jelentkeznek kivételként a felelősségi szabályok. Ekként kellene módosítani az anyag szerint az Ektv. szabályait is. A munkaanyag javasolja továbbá az Ektv. 7. (4) bekezdésének hatályon kívül helyezését, amely lehetővé teszi, hogy az a személy, akit jogellenes tartalmú információ révén sérelem ért, a közvetítő szolgáltatókkal szemben jogsértés megelőzésére és abbahagyására irányuló igényt érvényesítsen. A munkaanyag szerint továbbá szükségtelen a keresőkre kiterjeszteni bármilyen felelősséget, hiszen ezt az EKI sem teszi. 11

12 Az Ektv a szerinti értesítési és eltávolítási eljárás intézményét a tanulmány kritizálja. Kifogásolja, hogy az csupán a szerzői jogi jogsértésekre terjed ki annak ellenére, hogy az EKI nem tesz különbséget a jogsértések között. A másik, a véleményszabadság alapjogát érintő alkotmányos aggályokat is felvető problémának látja a munkaanyag a jelenlegi eljárásban a tartalom végleges eltávolításának lehetőségét mindenfajta bírói döntés nélkül. A munkaanyag szerint így az Ektv. 13. (9) és (12) bekezdéseit szintén hatályon kívül kellene helyezni, mivel a (9) bekezdés a jogrendszer alapelveit sérti, míg a (12) bekezdés esetében a szolgáltató a Ptk a alapján amúgy sem tehető felelőssé, ha jogszabályi kötelezettségeit teljesítette. A munkaanyag továbbá az Ektv ának átfogó módosítására tesz javaslatot azzal, hogy az ne csak szerzői jogi jogsértésekre, hanem általában a jogellenes tartalmakra terjedjen ki az ún. 4R eljárás átvételével. A 4R eljárás (report, remove, respond, replace) szerint a szolgáltató bejelentésre eltávolítja az információt, a tartalomszolgáltató kifogására azonban visszahelyezi és a feleket bírói útra irányítja a jogvita rendezése céljából. A bíróság ideiglenes vagy végleges döntéséig az információ hozzáférhető marad, ha erre a tartalomszolgáltató igényt tart. A jogalkotó emellett tegye lehetővé, hogy a tartalomszolgáltató ún. előzetes nyilatkozatot helyezzen letétbe, amelynek birtokában a közvetítő szolgáltató a tartalmat nem köteles eltávolítani, hanem haladéktalanul létrehozza a kapcsolatot a kifogást tevő és a tartalomszolgáltató között, azzal, hogy a továbbiakban közvetlenül ők rendezzék vitájukat. (Az előterjesztés szerinti eltérő álláspontot az és 2.6. pont tartalmaza.) Az elektronikus úton történő szerződéskötés tekintetében a munkaanyag az írásbeliség fogalmát vizsgálja az elektronikus úton tett nyilatkozatok esetében. Az Eatv. szabályozása értelmében a tanulmány szerint - írásbelinek a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum minősül. Az írásbeliség tekintetében az Eatv. 1. (2) bekezdése szerint a felek egymás közötti viszonyukban ettől csupán annyiban térhetnek el, hogy az elektronikusan aláírt dokumentumokat minősítik írásbelinek. Ez a tanulmány szerint jelentősen megnehezíti a gyakorlatot. Javaslatot tesz arra, hogy jogszabály az elektronikus levélváltás útján történő szerződéskötést ismerje el egyszerű magánokirattal történő írásbeli szerződéskötésnek. (Az előterjesztés szerinti álláspontot a 2.1. pont tartalmazza.) A fentieken túl a munkaanyag javaslatot tesz az Ektv. 15/A. -ának hatályon kívül helyezésére, mivel álláspontja szerint egyrészt az állam elismeri rendelkezés bizonytalan tartalmú, másrészt pedig kérdéses a szolgáltatói és fogyasztói képviseletet ellátó társadalmi szervezetekre történő szűkítés A spamre (kéretlen elektronikus reklám) vonatkozó hazai jogi szabályozás Az Ektv. 14. tartalmazza az információs társadalmi szolgáltatás felhasználásával küldött reklámokra vonatkozó különös szabályokat. 12

13 Kizárólag az igénybe vevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikus úton, levelezés során reklám (azaz az Ektv. az opt-in rendszert választotta). Az információs társadalmi szolgáltatás felhasználásával küldött reklámhoz kapcsolódóan tájékoztatni kell a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol a reklámok információs társadalmi szolgáltatás felhasználásával történő küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti. A reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevője köteles nyilvántartást vezetni azokról, akik részükre írásban bejelentették, hogy kívánnak információs társadalmi szolgáltatás felhasználásával reklámot kapni. A nyilvántartás harmadik fél számára kizárólag az igénybe vevő előzetes hozzájárulásával adható át. A reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevője nem küldhet információs társadalmi szolgáltatás felhasználásával reklámot azoknak, akik ezen nyilvántartásban nem szerepelnek. A küldés tilalma a reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője által küldendő összes reklámra vonatkozik. Az információs társadalmi szolgáltatás felhasználásával küldött reklámnak világosan és egyértelműen azonosíthatónak kell lennie, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára. Az Ektv évi XCVII. tv. alapján beiktatott - 13/A. (4) bek. szerint a szolgáltató különösen az igénybe vevő számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása, piackutatás céljából a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem hozhatók kapcsolatba. Az Eht. - amely a jogharmonizációs záradék szerint az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvvel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz - az adatok közvetlen üzletszerzési vagy tájékoztatási célra történő felhasználása tekintetében az alábbi szabályozást tartalmazza (Eht.162. ). Az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszer az előfizető tekintetében csak akkor alkalmazható közvetlen üzletszerzési vagy tájékoztatási célra, ha ehhez az előfizető előzetesen hozzájárult. Az előfizető kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési célú küldemény továbbítása, amelyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai. Közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlés telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton nem továbbítható annak az előfizetőnek, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen közlést fogadni. E rendelkezés nem érinti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény alapján az igénybevevőt megillető jogokat. A kéretlen elektronikus reklám szabályozási tárgyához kapcsolodó szabályokat tartalmaz a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény (Kkütv.), melynek hatálya azokra terjed ki, akik közvetlen üzletszerzéshez történő kapcsolatfelvétel céljára név- és lakcímadatot igényelnek, illetőleg kezelnek. 13

Az elektronikus úton küldött reklámokra vonatkozó szabályozás áttekintése Módosítási javaslatok Készült a Nemzeti Hírközlési Hatóság megbízásából

Az elektronikus úton küldött reklámokra vonatkozó szabályozás áttekintése Módosítási javaslatok Készült a Nemzeti Hírközlési Hatóság megbízásából Az elektronikus úton küldött reklámokra vonatkozó szabályozás áttekintése Módosítási javaslatok Készült a Nemzeti Hírközlési Hatóság megbízásából Készítették: Bayer Judit Simon Éva Vikman László 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

Tárgy: a Sanoma Media Budapest Zrt. adatkezelése H A T Á R O Z A T

Tárgy: a Sanoma Media Budapest Zrt. adatkezelése H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-608-15/2013/H. Tárgy: a Sanoma Media Budapest Zrt. adatkezelése H A T Á R O Z A T A Sanoma Media Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Kötelezett) (1037 Budapest,

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL (2000) Készítette: Ügyvédi Iroda TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM?... 1 2. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM LEGFONTOSABB JOGI KÉRDÉSEI... 3

Részletesebben

TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK

TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus

Részletesebben

Online Áruházunk használata

Online Áruházunk használata Online Áruházunk használata Áruházunkban feltüntetett árak bruttó árak, a 27% ÁFA-t tartalmazzák. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a termék(ek) megrendelése vásárlási szerződésnek minősül, így a megrendelt

Részletesebben

A termék képe alatt található a termék megnevezése és az ára.

A termék képe alatt található a termék megnevezése és az ára. Vásárlási feltételek Amennyiben vásárlója kíván lenni Webáruházunknak, kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót. Szolgáltatásunk igénybevételéhez elengedhetetlen, hogy az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 300 000 Ft, azaz Háromszázezer forint adatvédelmi bírság. 100 000 Ft, azaz Százezer forint adatvédelmi bírság

H A T Á R O Z A T. 300 000 Ft, azaz Háromszázezer forint adatvédelmi bírság. 100 000 Ft, azaz Százezer forint adatvédelmi bírság Ügyszám: NAIH-6372-14/2012/H. Tárgy: Nyereményjáték adatkezelése H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Jogász Egylet közös konferenciája Az információs társadalom hatása a jogrendszerre 2000.

A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Jogász Egylet közös konferenciája Az információs társadalom hatása a jogrendszerre 2000. AZ INTERNET ALAPVET JOGI PROBLÉMÁI AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEMMEL ÖSSZEFÜGG JOGI KÖRNYEZET SZABÁLYOZÁSA A 2000/31/EU IRÁNYELV TÜKRÉBEN A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Jogász Egylet közös konferenciája

Részletesebben

A SZERZŐDÉS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZHATÓAK MEG:

A SZERZŐDÉS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZHATÓAK MEG: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Dr. Jóri András A 2003/98/EK számú irányelv átültetése

Dr. Jóri András A 2003/98/EK számú irányelv átültetése Dr. Jóri András A 2003/98/EK számú irányelv átültetése A PSI irányelv (DIRECTIVE 2003/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 November 2003 on the re-use of public sector information)

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! ny.regionális igazgató. elnök Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület

Tisztelt Olvasó! ny.regionális igazgató. elnök Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület 1 AMIT ÉRDEMES TUDNI a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényekről 2 Tisztelt

Részletesebben

Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság

Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ ELEKTRONIKUS ÚTON VÉGZETT NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ TARTALOMSZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPTÉTELEI 2002. március 7. Tartalomjegyzék I. A tartalomszabályozás

Részletesebben

Dr. Liber Ádám. Dr. Vida Sándor. Gyertyánfy Péter

Dr. Liber Ádám. Dr. Vida Sándor. Gyertyánfy Péter TARTALOM Dr. Liber Ádám Dr. Vida Sándor Gyertyánfy Péter A közvetítő szolgáltatók felelőssége a szellemi tulajdon megsértéséért az Európai Unióban 5 A közösségi védjegy használatával szembeni elvárások

Részletesebben

adatkezelése H A T Á R O Z A T

adatkezelése H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-826-13/2014/H. Tárgy: termékbemutató adatkezelése H A T Á R O Z A T A... (a továbbiakban: Kötelezett) (...) által folytatott jogellenes adatkezelést megtiltom azáltal, hogy elrendelem adatkezelési

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Az Internet használattal összefügg jogi kérdések, hazai megoldások Szakmai Konferencia, Budapesti Ügyvédi Kamara 2000. május. Szerz : Dr.

Az Internet használattal összefügg jogi kérdések, hazai megoldások Szakmai Konferencia, Budapesti Ügyvédi Kamara 2000. május. Szerz : Dr. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGI KÉRDÉSEI. A SZERZ DÉS LÉTREJÖTTÉNEK, TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI Az Internet használattal összefügg jogi kérdések, hazai megoldások Szakmai Konferencia, Budapesti Ügyvédi

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem kontra fogyasztóvédelem

Elektronikus kereskedelem kontra fogyasztóvédelem Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 127-141. o. Elektronikus kereskedelem kontra fogyasztóvédelem Strihó Krisztina 1 A tanulmányban az elektronikus

Részletesebben

Részletes indokolás. Az 1-3. -hoz

Részletes indokolás. Az 1-3. -hoz Részletes indokolás Az 1-3. -hoz A törvény teljes körűen meghatározza a tárgyi, személyi és területi hatályát, a személyi hatály körében külön kiemelve az elektronikus hírközlési tevékenységet végző szervezetek

Részletesebben

A FÁJLMEGOSZTÁS HAZAI ÉS UNIÓS JOGI SZEMMEL

A FÁJLMEGOSZTÁS HAZAI ÉS UNIÓS JOGI SZEMMEL Faludi Gábor Gyenge Anikó 1 A FÁJLMEGOSZTÁS HAZAI ÉS UNIÓS JOGI SZEMMEL 1. A fájlcsere 2 szerzői jogi minősítése A fájlcsere (peer-to-peer, P2P 3 ) szerzői jogi minősítésével hazánkban eddig a legrészletesebben

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához dr. Verebics János: Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához I. Az Internet-szolgáltatások a hatályos hírközlési jogi szabályozása I.1 Az Internet-szolgáltatás, mint hírközlési

Részletesebben

KÖRINFO. Közigazgatási eljárás jogi szabályozása. (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól=ket)

KÖRINFO. Közigazgatási eljárás jogi szabályozása. (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól=ket) KÖRINFO Közigazgatási eljárás jogi szabályozása (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól=ket) A KET felépítése: A KET V. fejezetből áll, melyek az

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft.

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési és Üzleti Feltételek (továbbiakban Üzletszabály vagy ÁSZF ) a DomainTank Informatikai Kft. (továbbiakban

Részletesebben

ADATVÉDELMI / ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ WEBNPRO (2012. 01. 25-től)

ADATVÉDELMI / ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ WEBNPRO (2012. 01. 25-től) ADATVÉDELMI / ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ WEBNPRO (2012. 01. 25-től) Tartalomjegyzék Preambulum... 2 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. Jogszabályi alapok... 3 1.2. Értelmező rendelkezések... 3 2. A személyes

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben