A internet közvetítő szolgáltatóinak büntetőjogi felelősségéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A internet közvetítő szolgáltatóinak büntetőjogi felelősségéről"

Átírás

1 A internet közvetítő szolgáltatóinak büntetőjogi felelősségéről című PhD értekezés tézisei Tanszékvezető: Dr. Busch Béla Konzulens: Dr. Ligeti Katalin Dr. Gellér Balázs József Dr. Szabó Imre Büntetőjogi Tanszék

2 1. A TÉMA RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA, A DOLGOZAT CÉLJA Az informatikai rendszerek alapvető feladata és célja a különböző, az informatika tudománya által leképezhető folyamatok automatikus, emberi beavatkozás nélküli lebonyolítása. A informatikai rendszerek által működtetett informatikai folyamatok önálló elkülönült számítógépeken, illetve számítógépek között zajló kommunikáción keresztül bonyolódnak le. A kommunikációs folyamatok mögött mindig található azonban egy ember, aki parancsaival, programjaival irányítja ezeket az adatfeldolgozási folyamatokat. Egy informatikai rendszer által megvalósított kommunikációs folyamatban azonban nem csupán a küldő és a címzett személye bír jelentőséggel, hanem azoknak a köztes személyeknek is nagyon fontos szerep jut, akik biztosítják a két végpont közötti kommunikáció lehetőségét, akik a hálózatba kapcsolt számítógépek közötti hatékony kommunikációhoz az infrastruktúrát szolgáltatják. Ezek a személyek a közvetítő szolgáltatók, akiknek feladata az internet működtetése. Közvetítő szolgáltatók a hozzáférést biztosító szolgáltató, az egyszerű adatátvitelt végző szolgáltató, a gyorsítótárolást végző szolgáltató, a tárhelyszolgáltató és a keresőmotor szolgáltató. A közvetítő szolgáltatók által üzemeltetett informatikai rendszerek egyrészt segítenek a társadalom számára az informatikai környezet hatékony kihasználásában, ugyanakkor szolgáltatásaikkal óhatatlanul segítik az interneten keresztül elkövetett bűncselekmények megvalósulását. Annak érdekében, hogy a közvetítő szolgáltatók társadalom számára hasznos szerepüket megtarthassák, fontos, hogy részt vállaljanak a társadalomra veszélyes cselekményekkel szembeni fellépésben is. Az internetes környezetben megvalósított bűncselekményekkel szembeni talán legfontosabb probléma az interneten található jogellenes tartalmakkal szembeni fellépés hatékonyságának növelése. Ebben a közvetítő szolgáltatóknak fontos szerep jut, tekintettel arra, hogy az informatikai rendszereiken keresztül tárolt, hozzáférhetővé tett, illetve továbbított információ vonatkozásában beavatkozási és felügyeleti képességgel is bírnak. 2

3 Két irányvonal látszik kibontakozni a közvetítő szolgáltatók társadalmi szerepvállalását illetően: az egyik a jogellenes tartalmak blokkolásával, a másik pedig az internetes tartalmak eltávolításával, illetőleg hozzáférhetővé tételének megakadályozásával látja megvalósíthatónak a bűncselekményekkel szembeni hatékony fellépést. A jogellenes tartalmak blokkolására vonatkozó elméletek azok könnyű megkerülhetősége miatt nem nyújtottak idáig hatékony megoldást. Emellett a büntető-jogtudományokhoz kevésbé kapcsolódnak, így az értekezésben nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. A kutatások során inkább azt vizsgáltam, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben milyen esetekben merülhet fel a közvetítő szolgáltatók büntetőjogi felelőssége az általuk működtetett informatikai rendszereken keresztül megvalósított bűncselekmények vonatkozásában. A kutatás célja így annak vizsgálata volt, hogy a büntetőjogi felelősség dogmatikája képes-e becsatornázni rendszerébe az informatika térnyerése nyomán megjelenő újfajta élethelyzeteket, cselekményeket. További fontos célom volt annak vizsgálata, hogy képes-e mindezt úgy megvalósítani, hogy fenntartja a büntetőjog legalitásának elvét, vagy pedig a klasszikus elvekhez képest új, a modern büntetőjog szerepváltozásából származó új szemléletmódok mellé kell állnia, lévén, hogy a jelenlegi struktúrák nem elég stabilak ahhoz, hogy az újszerű problémákra megoldást szolgáltassanak. Az értekezés megírásával pedig az volt a célom, hogy bemutassam mindazokat a jogbölcseleti, jogelméleti és büntető jogdogmatikai változásokat, amelyek az informatika térnyerésével hatással vannak, és véleményem szerint növekvő mértékben hatással is lesznek a büntetőjog klasszikus felelősségi rendszerére. 3

4 2. A KUTATÁS MÓDSZERE ÉS A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 2.1. A kutatás módszere Az informatika hatásai miatt a rendszerváltást követő társadalmi fejlődés, mely alig több mint 20 éves múltra tekint vissza, sok tudományterületet befolyásol, így a jogtudományokat is. Nem gondolnám, hogy szégyellni kellene azt, hogy a jogalkalmazásban ez a fejlődés nem olyan zajos, mint amilyen elsősorban a gazdaság különböző területein. A jogalkalmazásnak átgondolt válaszokat kell adnia az emberek cselekményeire, azokra hatást gyakorolni pedig nem a pillanat műve. A jogtudomány lassabb reagálása miatt a dolgozat megírásánál nem támaszkodhattam kizárólag a jogalkalmazásban megjelenő problémákra, noha természetesen feldolgoztam az ide vonatkozó döntéseket. Nem támaszkodhattam ugyanakkor a hazai szakirodalomra sem. Bár elvétve találkozhatunk a téma fontosságát és súlyosságát át- és magukénak érző jogtudósok munkáival, azok azonban nem elegendőek egy doktori disszertáció megalapozásához. Ezen körülmények miatt a figyelmem elsősorban az európai büntetőjog fejlődése felé irányult. Az elsődleges kutatásokat követően körvonalazódott bennem, hogy ha büntető jogdogmatikai tárgyú dolgozat elkészítését célzom meg, és ugyanakkor hasznosítható eredményeket akarok kapni, akkor olyan nemzetközi ismereteket kell a vizsgálat fókuszába állítanom, amelyek elsődlegesen a kontinentális jogrendszer gyökereiből táplálkoznak. Mindezek miatt figyelmem a germán jogterületek felé fordult. A nemzetközi szakirodalom tanulmányozása alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a germán jogtudósok által lefolytatott jogviták hasznos kiindulópontként szolgálhatnak a közvetítő szolgáltatók büntetőjogi felelősségére vonatkozó saját álláspontunk meghatározásánál, hiszen nem tagadható, és el sem vetendő módon a büntetőjogi dogmatikánk a germán jogterületből táplálkozott. A választást az is nagyban megkönnyítette, hogy a germán területeken az informatika tudománya töretlen ütemben fejlődött az elmúlt évszázadban. Emiatt a jogtudomány, a jogalkotás és a jogalkalmazás egyszerűbben tudott reagálni a 4

5 fejlődés nyomán megjelenő társadalmi változásokra. Amiből az is következik, hogy ezeken a területeken nagyobb kapacitás áll már rendelkezésre az informatikai bűncselekmények üldözéséhez. Ebből pedig egyenesen következik, hogy az adott terület jogértelmezési nehézségeivel a jogalkalmazás széles körben találkozott, és így az a jogirodalomban is nagyobb figyelmet kapott. A germán jogalkalmazásban és jogirodalomban a közvetítő szolgáltatók büntetőjogi felelősségéhez kapcsolódó viták bemutatásával, és azok eredményeinek a nemzeti jogban történő alkalmazhatóságának vizsgálatával igyekeztem mindenhol megfogalmazni azt az álláspontot, amely a magyar büntetőjog szempontjából a leghatékonyabb megoldást szolgáltathatja A dolgozat felépítése Az értekezés elején a kockázat-társadalom 1 jellegzetességeinek a büntetőjogra gyakorolt hatásait vizsgáltam. Megállapítható, hogy a klasszikus büntetőjog alapelveinek helyét egyre inkább a modern büntetőjog veszi át, melyben a jog a globalizáció vonatkozásában mindenekelőtt társadalomirányítási eszközként jelenik meg. Vagyis tetten érhető az a tendencia, hogy a jog a kockázatmenedzsment egyik eszközévé válik. 2 A büntetőjog szerepével kapcsolatos vita szorosan kapcsolódik a közvetítő szolgáltatók felelősségi kérdéseihez. A felelősségi kérdésekből adódó büntetőjogi problémák megoldására kidolgozott két (az Ulrich Sieber által képviselt freiburgi, és a Winfried Hassemer által képviselt frankfurti) büntetőjogi iskola álláspontja pontosan a büntetőjog jövőbeni szerepvállalása mentén bontakozik ki, és adnak iránymutatást a lehetséges jogértelmezési lehetőségekre. A közvetítő szolgáltatók felelősségi kérdéseihez három lényeges, a büntetőjog általános részét érintő terület tartozik, amelyek feldolgozásának a dolgozatomban kiemelt helyet biztosítottam. 1 BECK: Risikogesellschaft. 1986, 65. oldal; Szerzői megjegyzés: a tézisekben található hivatkozások az értekezésből származnak, ezekkel kapcsolatos minden további információt az értekezés tartalmaz. 2 LADEUER: Risikobewältigung durch Flexibilisierung und Prozeduralisierung des Rechts, - Rechtliche Bindung von Ungewißheit oder Selbstverunsicherung des Rechts? 1999, 49. oldal 5

6 Az első terület annak a kérdésnek az eldöntéséhez igyekszik segítséget nyújtani, hogy melyek azok az esetek, amikor az interneten keresztül megvalósított, több államot érintő cselekmények esetén a magyar büntetőjogot lehet alkalmazni. Ugyanakkor igyekszik arra is választ adni, mit lehet kezdeni azokkal a bűncselekményekkel, amelyek hazai védett jogi tárgyat sértenek vagy veszélyeztetnek, azonban az elkövető büntetőjogi felelősségét a Büntető Törvénykönyv területi hatályára vonatkozó szabályok miatt nem lehet megállapítani. Egyszóval bemutatom a magyar állam büntetőhatalmának korlátait az interneten megvalósított cselekmények vonatkozásában. A második fő rész keretében azt vizsgálom, hogy a közvetítő szolgáltatók külön törvényben szabályozott felelősségi kérdései hogyan kapcsolódnak a büntetőjogi felelősség szabályaihoz. Pontosabban, hogy a közvetítő szolgáltatók felelősségét külön törvényben kizáró norma milyen viszonyban áll a bűncselekmény fogalmával, illetve, hogy a bűncselekmény melyik fogalmi elemében zárhatja ki ez a büntetőjogi felelősséget. A harmadik fő rész a közvetítő szolgáltatóknak az általuk üzemeltetett informatikai rendszereken keresztül megvalósított konkrét bűncselekményhez kapcsolódó viszonyát vizsgálja, részletesen bemutatva a mulasztással megvalósuló bűnsegédi magatartás szabályait. Ennek a résznek a jelentőségét az adja, hogy ezen felelősségi forma mellett már a jelenlegi jogszabályi környezetben is megállapíthatónak tartom a büntetőjogi felelősségüket. A célom a dolgozattal annak bizonyítása, hogy a közvetítő szolgáltatókat a jogszabályokban fennálló feltételek teljesülése esetén büntetőjogi felelősség terhelhet, ami miatt pedig igazolt az a társadalmi igény, miszerint a közvetítő szolgáltatóknak aktív szerepet kell vállalniuk az internet jogszerű működésében. 6

7 3. A KUTATÁS EREDMÉNYEI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE 3.1. Büntető joghatósági problémák az interneten Az internetes környezetben megvalósított bűncselekmények esetében különös problémát jelent azok globalizált jellege. Majdnem minden, az interneten keresztül megvalósított bűncselekmény körében feltehető emiatt a kérdés: melyik állam jogosult büntetőhatalmát érvényesíteni? A globalizáció fő ismertetőjegyének az egyes államok tértől és időtől független denacionalizálódását tartják, ennek ellenére azonban a társadalmi folyamatokban érzékelhető, hogy ez nem kizárólag a helyi tradicionális értékek tagadását jelenti. A globalizáció ugyanolyan mértékben erősíti is a helyi tradicionális értékekhez való kötődést. Mindenhol léteznek olyan erőfeszítések, melyek próbálják megőrizni a helyi autonómiát és a regionális kulturális identitást. 3 A joghatósági kérdések vizsgálatakor figyelembe vettem mindkét folyamatot, és törekedtem a magyar védett jogi tárgyak védelmét elősegítő jogértelmezési kérdésekre külön is hangsúlyt fektetni. Az interneten megvalósított bűncselekmények vonatkozásában az egyes államok közötti joghatósági konfliktusok feloldására a leghatékonyabb választ a jogharmonizáció nyújthat. Ennek keretében pontosan szabályozható, milyen bűncselekmények miatt melyik állam jogosult büntető hatalmát érvényesíteni. Belátható azonban, hogy ugyan léteznek erre vonatkozó és a nemzetközi jog területére tartozó kezdeményezések, azonban ezek még kezdetlegesnek mondhatók. Ezért fontosnak tartottam annak tisztázását, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nemzeti szuverenitást érintő kérdésekre milyen válaszok adhatóak az internetes környezetben megvalósított bűncselekmények esetében. A kérdés megválaszolásához a Btk. területi hatályára vonatkozó szabálya nyújtotta a kiindulási alapot, mely szerint a magyar törvényt kell alkalmazni a belföldön 3 GIDDENS: Konsequenzen der Moderne. 1997, 84. oldaltól 7

8 elkövetett bűncselekményekre. A több állam területén megvalósuló bűncselekmények esetén a jogirodalom és a bíróságok által elfogadott módon a cselekményegység elmélete alkalmazható. Eszerint belföldön elkövetettnek minősül egy bűncselekmény, ha annak akár az elkövetési magatartása, akár az eredménye belföldön valósul meg, illetve jön létre. Ebben a körben problémát jelent az internetes környezetben megvalósuló absztrakt veszélyeztető (pl. a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása), illetőleg immateriális (számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan belépés) deliktumok megítélése, ha azok elkövetési magatartását külföldi elkövető külföldön, egy olyan országban valósította meg, ahol az adott cselekmény nem büntetendő. Szemben a magyar joggal, a cselekményegység elmélete a germán jogterületek büntető törvénykönyveiben megtalálható, mégpedig az un. Ubiquitätsprinzips keretében. A germán jogirodalom ebben az elvben rögzített eredmény fogalom kiterjesztésével látja leghatékonyabban megvalósíthatónak a kérdés tisztázását. Sieber véleménye szerint az eredményt nem kell az általános dogmatikai tan szerint korlátozni az eredmény-bűncselekményekre, hanem bővíteni kell úgy, hogy eredménynek minősüljön a 9. DStGB értelmében a tettes által okozott azon eredmény is, mely a tényállási cselekménynek olyan egyedi tényállási következménye, melyre a tettes számíthatott 4. Ez a megoldás lehetőséget nyújt arra, hogy ha valaki célirányosan Magyarország területére továbbít jogellenes tartalmakat, akkor vele szemben a magyar büntetőjogot minden esetben alkalmazni lehessen az elkövető állampolgárságától és a kettős inkrimináció meglététől függetlenül. Sieber javaslatának problémája, hogy csak azokra a bűncselekményekre nyújt megoldást, ahol az elkövetési magatartás a hozzáférhetővé tételben, illetve a forgalomba hozatalban jelenik meg, vagyis a többi információtechnológiai környezetben megvalósuló immateriális bűncselekményre nem feltétlenül alkalmazható. Magyarországon a bírósági gyakorlat elfogadja a távolsági bűncselekményre vonatkozó elméleteket, noha azt a Btk. nem tartalmazza. A jelenlegi hazai 4 SIEBER: Internationales Strafrecht im Internet. Das Territorialitätsprinzip der 3,9 StGB im globalen Cyberspace. In: NJW 1999, oldalak, oldal 8

9 jogszabályi környezet alapján joggal veti fel a jogalkalmazó azt a kérdést, hogy írott jog hiányában milyen alapon próbáljuk meg a külföldön megvalósított hazai jogtárgyat sértő cselekmények elkövetőit felelősségre vonni? Egyre növekvő ütemben hallhatunk olyan informatikai rendszereket érintő bűncselekményekről, amelyek vonatkozásában szükséges lenne a magyar jogalkalmazó fellépése, azonban megfelelő szabályok hiányában erre jelenleg nincs a jogállami elveknek teljes mértékben megfelelő lehetősége. Szükségesnek tartom ezek miatt a magyar Btk. területi szabályainak az újragondolását, mely lehetővé tenné a Magyarország felett képzeletben található virtuális tér vonatkozásában is a magyar büntető hatalom gyakorlását. Az új szabályokban meg kellene jelennie a távolsági bűncselekmények esetén alkalmazandó cselekményegység elméletének, és tartalmaznia kellene a Magyarországon kifejtett egyébként külföldön megvalósított bűncselekményhez kapcsolódó részesi magatartások vonatkozásában is a Btk. alkalmazhatóságát. 9

10 3.2. A közvetítő szolgáltatók felelősségi szabályainak viszonya a büntetőjogi felelősséghez Az Európai Parlament és a Tanács június 8-án fogadta el az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi kérdéseiről rendelkező 2000/31/EK irányelvet (továbbiakban: EKI). Az EKI szabályozza a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával kapcsolatos követelményeket, a szolgáltatók és a közvetítő szolgáltatók felelősségének kérdéseit. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások jogi hátterének biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 5 egyes kérdéseiről (a továbbiakban Ekertv.), abból a célból, hogy a szolgáltatásokba vetett bizalom megszilárdulhasson, és így az általuk kínált gazdasági és társadalmi előnyök kiaknázhatóak legyenek. 6 Az EKI cikkei és ez alapján az Ekertv. szabályai is foglalkoznak a közvetítő szolgáltatók felelősségi kérdéseivel. Ezekbe a cikkekbe foglalt horizontális szabályok célja, hogy a jellemzően közvetítő jellegű szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat mentesítse a más által rendelkezésre bocsátott, a szolgáltatók által tárolt, továbbított vagy hozzáférhetővé tett információval okozott károk, jogsérelmek miatti felelősségre vonás alól. 7 Az Ekertv-ben írt felelősség olyan jogi felelősségi kategória, ami minden jogterületen alkalmazható, alkalmazandó. Ha egy szolgáltató meghatározott magatartásáért az Ekertv. szerint nem tartozik felelősséggel, akkor nem felel sem a büntetőjog, sem a polgári jog, sem pedig a közigazgatási jog szerint sem. Ez tehát azt jelenti, hogy a büntetőjogi felelősség megállapításánál a Btk-ban meghatározottakon 5 Az Ekertv. értelmező rendelkezése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra a továbbiakban a szolgáltatások fogalmát használom. 6 Az Ekertv. miniszteri indokolása 7 Az EKI szabályozási módszerét követte az Ekertv. is, a releváns szakaszok a szolgáltató és a közvetítő szolgáltató felelősségére vonatkoznak ( 7-12.). 10

11 kívül, egyéb jogszabályokban szabályozott felelősségi kérdéseket is figyelembe kell venni. A horizontális felelősséget korlátozó szabályok esetében fontos figyelembe venni, hogy a jogrend egységének szabályai miatt, ha egy magatartás a büntetőjog szerint nem jogellenes, akkor az nem lehet jogellenes a polgári jogi szabályrendszerben sem. Roxin szerint aki a jogrend egységének elvét vallja a polgári jogi vagy közjogi jellegű beavatkozási jogosultságok, engedélyek a büntetőjogban minden körülmény között kizárják a tényállásszerű magatartás jogellenességét. Véleménye szerint ellenkező esetben értékellentmondás keletkezne, és a büntetőjog ultima ratio jellegének is ellentmondana, ha valamilyen jogterületen megengedett magatartás a büntetőjogban büntethető lenne. 8 Mindezek miatt a jogalkalmazó nem tekinthet el a közvetítő szolgáltatók büntetőjogi felelősségének vizsgálata esetén az Ekertv. szabályainak alkalmazásától. A közvetítő szolgáltatók felelősségének megállapítása elsősorban a saját tartalmukkal kapcsolatban merülhet fel. Megállapítható viszont a szolgáltató felelőssége idegen tartalom vonatkozásában is, ha a közvetítő szolgáltató információtechnológia rendszere, illetőleg bizonyos körben magatartása nem felel meg az Ekertv-ben meghatározott, a mentesüléséhez szükséges feltételeknek. A közvetítő szolgáltató felelősségi kérdéseinek vizsgálata felmerülhet például akkor, ha a jogellenes tartalmat (filmeket, zenéket) anyagi ellenszolgáltatásért kínáló tartalomszolgáltató (un. warez honlap üzemeltetője), és a jogellenes tartalmakat a számítástechnikai rendszerében ténylegesen tároló tárhelyszolgáltató személye különbözik. Ugyanígy felmerülhet az un. torrent technológiát alkalmazó fájlcserélő honlapokat üzemeltető szolgáltatók esetében is, ahol elsősorban a részesi magatartásuk miatt jöhet szóba a büntetőjogi felelősségük. Ahogy annak az internetes moderált fórumnak az üzemeltetője vonatozásában is, amelyen keresztül tiltott pornográf felvételeket tesznek hozzáférhetővé. A közvetítő szolgáltatók büntetőjogi felelősségét felveti például, ha a közvetítő szolgáltató kezdeményezi az adatok átvitelét, az adatátvitel címzettjét maga választja 8 ROXIN: Strafrecht, AT, 14 Rdnr. 30 ff.. 11

12 ki, vagy ha módosítja, illetve kiválasztja a továbbított információt. Felmerülhet még a közvetítő szolgáltatók felelőssége az idegen jogellenes tartalom tulajdonosával fennálló szubjektív kapcsolata alapján is abban az esetben, ha a szolgáltató tudomással bír egy konkrét jogellenes információról és annak továbbításáról, vagyis arról, hogy az adattovábbítás a szolgáltatása igénybevételével történik. 9 A közvetítő szolgáltatók felelősségét szabályozó, a Btk-n kívüli felelősségi szabályokat alkalmazni kell tehát az Interneten megvalósuló bűncselekmények vonatkozásában is. A büntetőjogi felelősség és a közvetítő szolgáltatók horizontális jellegű, felelősség alól mentesítő tényállásai vonatkozásában az alapvető kérdést az jelenti, hogy azok alkalmazására a felelősség vizsgálata során mikor kerüljön sor. Pontosabban a kérdés az, hogy ezeknek a felelősségi szabályoknak az alkalmazására még a büntetőjogi felelősség vizsgálata előtt, vagy esetleg azt követően, a bűncselekmény fogalmi elemei megvalósulásának vizsgálata során kerüljön sor. Mivel ez a probléma alapvetően a legtöbb, az EKI-t alkalmazó tagállamban felmerülhet, így megvizsgáltam, hogy a germán jogterületen milyen válaszok születtek ebben a kérdésben. A dolgozatban ezért ennek a problémának a megoldására kialakult német megoldási modelleket hasonlítottam össze egymással és a magyar büntetőjoggal. A probléma megoldásának fő elméletei az un. Vorfilterlösung és az Integrationslösung, amelyekhez a kapcsolódó irányvonalakat is feldolgoztam (többek között Sieber, Spindler, Vassilaki megközelítéseit). A német jogirodalom még jelenleg is megosztott ebben a kérdésben. Sieber Spindlerhez hasonló megállapításra jutott a tényállásintegrált szűrő modelljével. A mentesítő tényállásokat Sieber szerint a tényállásszerűség szintjén kell alkalmazni. Sieber értelmezése szerint az EKI nyomán megvalósuló horizontális szabályozás a jogalkotó szándéka szerint a szolgáltatók kötelességi körét szűkíti, ezzel egyben pedig szűkíti a büntetőjog tiltó normáinak alkalmazási körét is HILGENDORF/FRANK/VALERIUS: Computer- und Internetstrafrecht. Rn SIEBER: Verantwortlichkeit im Internet (IV), 114. oldal 12

13 Az Ekertv-ben meghatározott szabályok figyelembe vétele elengedhetetlen a hazai büntető eljárásokban is, a jogbiztonság fellazulásának elkerülésére. A büntetőjogászok számára alapvetően furcsa helyzetet teremt ez a szabályozási módozat, mivel nem volt jellemző, hogy a büntetőjogi felelősségi szabályokon túlmenően további szempontokat is figyelembe kellett venni. Az egyes modellek, melyeket a német jogirodalom munkált ki, segítenek a hazai jogászok eligazodásában annyiban, hogy rávilágítanak a közvetítő tényállásoknak a bűncselekmény fogalmi elemeinél történő alkalmazása esetén milyen ellentmondások merülhetnek fel. A részességre, a bűnösségre, a jogszabály engedélyére vonatkozó szabályok hasonlósága miatt a német megoldásoknál vázolt problémák idehaza is felmerülnek. Sieber és Spindler modelljével kapcsolatban merült fel idáig a legkevesebb probléma, azonban látható, hogy ez sem szolgált megfelelő megoldással. Ebben a körben megnyugtató megoldást a jogalkotás nyújthatna, mégpedig úgy, hogy a horizontális hatályú jogszabályok alkotásánál az érintett jogterületek felelősségi szabályait is figyelembe veszi. Ennek első lépcsőjeként szükséges lenne az Ekertv-ben található szabályok újrafogalmazása, mégpedig úgy, hogy azok a felelősséget megalapozó magatartások leírását tartalmazzák, a felelősség alóli mentesítést tartalmazó szabályok helyett A közvetítő szolgáltatók felelőssége a mulasztással megvalósuló bűnsegédi magatartásokért A közvetítő szolgáltatók az informatikai rendszereik üzemeltetésével összefüggésben megvalósított cselekményeik miatt kerülhetnek a büntetőjog hatókörébe. Tevőleges magatartásuk alapozhatja meg a büntetőjogi felelősségüket idegen tartalmak esetében, ha szándékosan részt vesznek valamely bűncselekmény törvényi tényállásának a megvalósításában. Ez az eset jön szóba például a moderált fórumokat üzemeltetők vonatkozásában, melyekben a hozzáférhetővé tett adatok először tartalmi ellenőrzésen esnek át, és a szolgáltató tevőleges magatartása nyomán képezik szolgáltatás tárgyát. Ezekben az esetekben egy hibás kiválasztási döntés, valamint egy egyedi esetben büntetőjogilag releváns csatolmány átvétele és 13

14 hozzáférhetővé tétele nyomán a szolgáltatók tevőleges magatartást valósítanak meg. 11 A mulasztásuk pedig akkor veti fel tipikusan a büntetőjogi felelősségüket, ha valamely ellenőrzési, illetőleg a hozzáférhetőség korlátozására vonatkozó kötelezettségüknek szándékosan nem tesznek eleget. Az interneten terjedő jogellenes tartalmak megfékezésében álláspontom szerint ez utóbbi felelősségi formának lesz kiemelt szerepe a jövőben. A büntetőjog által nyújtott fenyegetettség nyomán ugyanis hatékonyan elérhető akármelyik, az interneten megvalósuló bűncselekmény vonatkozásában, hogy az adott tartalom felett felügyeleti joggal rendelkező közvetítő szolgáltató a jogellenes tartalomhoz történő hozzáférést megakadályozza. Melyek azok az esetkörök, amelyek vonatkozásában a közvetítő szolgáltató mulasztása egyáltalán szóba kerülhet? A cselekvési kötelezettség alapja mulasztás esetén a jogirodalom és a joggyakorlat szerint elsődlegesen a jogi normában meghatározott kötelezettség fennállása a tevőleges magatartás tanúsítására, de ilyen kötelezettség keletkezhet hatósági határozatból vagy szerződéses jogviszonyból is. A közvetítő szolgáltatók vonatkozásában az Ekertv. tartalmazza azokat a szabályokat, amik a közvetítő szolgáltatók számára aktív tevőleges magatartás tanúsítását írják elő. Az Ekertv. például a tárhely szolgáltatóját a szolgáltatásával kapcsolatos jogsértő tartalomról történő tudomásszerzést követően aktív magatartásra kötelezi. Ez alapján abban az esetben, ha az Ekertv-ben a tárhelyszolgáltató számára előírt cselekvési kötelezettség hatályosul, és ezt követően a tárhelyszolgáltató nem teszi meg a kötelességben foglalt magatartásokat, szóba jöhet a büntetőjogi felelősségének megállapítása mulasztással megvalósuló bűnsegédi magatartás címén. Ennek oka pedig az, hogy bár erre jogszabály kötelezi, nem teszi hozzáférhetetlenné a felügyelete alatt álló jogsértő tartalmat, segítséget nyújtva ezáltal a jogsértő tartalmat hozzáférhetővé tevő, és egyben bűncselekményt 11 JÄGER/COLLARDIN: Die Inhaltverantwortlichkeit von Online-Diensten. 1996, 238. oldal 14

15 megvalósító elkövető cselekményéhez. Ez tipikusan jogszabályon alapuló kötelezettség a szolgáltatók számára. Ezen túlmenően egyértelműen kötelezettséget keletkeztet minden közvetítő szolgáltató számára a jogerős vagy előzetesen végrehajtandó bírósági határozatban előírt cselekvési kötelezettség is, melynek szándékos nem teljesítése szintén megalapozza a mulasztás megállapítását. A germán jogirodalomban ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban felmerült, hogy létezik-e olyan az EKI szabályain kívüli általános kötelezettség, mely pusztán a jogellenes tartalomról történő tudomásszerzéssel megalapozza a mulasztás megállapíthatóságát a közvetítő szolgáltatók vonatkozásában. A német jogirodalomban több szerző vonatkozásában is felmerült, hogy tényleges parancsoló normatív kötelesség hiányában is lehetőség kínálkozik a mulasztás megállapíthatóságára, mégpedig elsősorban szociáletikai alapon. A mulasztás szociáletikai alapját (Garantenstellung) egy konkrét személynek a társadalomhoz fűződő speciális viszonya jelenti. Ebben az elméletben a konkrét személynek (Garant) nemcsak olyanképpen kell a közösséghez viszonyulnia, hogy tartózkodnia kell a közösség, illetőleg egyes tagjai érdekeit sértő vagy veszélyeztető cselekménytől, hanem ezen túlmenően bizonyos helyzetekben védelmet, gondoskodást kell tanúsítania más, meghatározott személyek vagy közösségek védelme iránt. 12 A német büntetőjogban a mulasztás szociáletikai alapon történő megállapíthatósága a mulasztás megállapíthatóságára vonatkozó elméleteket felülírta. Míg korábban a beavatkozási kötelezettség fennállását jogszabályra, szerződésből fakadó kötelezettségre, előzetes veszélyeztető tevékenységre (vorausgegangenes gefährdendes Tun) és szoros életviszonyokból származó kötelezettségekre alapították 13, addig az újabb tanítások, melyeket materiális funkciótannak hív a szakirodalom, materiális kritériumok bevezetésére törekszenek. A cselekvési kötelezettség tartalmára vonatkozóan a materiális funkciótan (materielle Funktionslehre) két alaphelyzetre vezeti vissza a beavatkozási 12 ERDŐSY: Kérdőjelek az okozatosság büntetőjogi értelmezésében oldal 13 RGSt 63, 392;74, 309; BGHSt 2, 150;19,

16 jogviszonyokat: a konkrét jogi tárgyra vonatkozó védelmi kötelezettségre (ún. Obhutspflichten vagy Beschützer-Garantenpflichten, Obhuts- oder Beschützergarant), és a veszélyforrás feletti felügyeleti kötelezettségre (Überwachungspflichten, Beherrschungspflichten, Überwachergarant). 14 Ezeknél az elméleteknél a beavatkozási kötelezettség alapját az adja, hogy a társadalom oldaláról meghatározott elvárás fogalmazódik meg a szükséges magatartás tanúsítására. A beavatkozási kötelezettség elfogadásának feltétele ez alapján az, hogy a társadalom egy meghatározott helyzetben általánosan és kötelezően elvárja valamely tevékenység kifejtését, ugyanakkor ezzel a társadalom által megfogalmazott elvárással a potenciális beavatkozásra kötelezett tisztában van. További feltétel, hogy a várakozásnak megfelelő magatartás nem tanúsítása büntetendő is legyen egyben, mivel ezekben a helyzetekben a társadalmi elvárás olyan mérvű és súlyú, hogy annak megsértése súlyos kárt jelent a társadalom bizalmi bázisának szintjén. Ennek a bizalomnak a megsértése felér az adott jogtárgy tevőleges magatartással történő veszélyeztetésével vagy megsértésével. 15 Az értekezésben megvizsgáltam ezeknek az elméleteknek a közvetítő szolgáltatók büntetőjogi felelősségének vizsgálata körében történő alkalmazhatóságukat, melynek célja egyben az is volt, hogy bemutassam a büntetőjogi értelemben vett mulasztásnak az utóbbi évtizedekben a német jogdogmatikában megjelenő fejlődési tendenciáit. A német jogdogmatikai eredmények irányvonalat jelenthetnek a kockázati társadalom által termelt veszélyforrások hatékony büntetőjogi kontrolljához. Az értekezésekben azonban arra törekedtem, hogy bemutassam, a hazai jogszabályi környezetben milyen esetben válhat a közvetítő szolgáltató elkövetővé. A mulasztással megvalósuló bűnsegédi magatartás a hatályos szabályok alapján tehát akkor merülhet fel, ha a közvetítő szolgáltató tudomására jut, hogy az általa 14 FINKE: i.m. 1998, 124. oldal; SIEBER: i.m. 1996, Heft 10., 500. oldal; OTTO: Grudkurs Strafrecht. 4. Aufl., 1992, 144. oldaltól. Reindl szerint a beavatkozási kötelezettség alapvetése valamely jogszabályi kötelezettség fennállása. Ezek fennállása azonban mind az Obshutgarant és az Überwachungsgarant esetében kérdéses. A megállapításához a formálisan kijelölt források lehetnek a jogszabályon alapuló kötelezettségek, az önkéntes kötelezettség átvállalása és a veszélyt megalapozó előzetes magatartás, illetőleg szóba jöhet még a jogilag kötelező üzemeltetés-biztonsági kötelezettség (Verkehrssicherungspflichten). Hasonlóan: JAKOBS: Strafrecht AT Absch. 1991, 29 Rn POPP: i.m. 2000, 128. oldal 16

TARTALOM. SZABÓ IMRE 5 A fájlcserélő honlapot üzemeltető közvetítő szolgáltatók felelőssége. BÉKÉS ÁDÁM 15 A jogforrási hierarchia újragondolása

TARTALOM. SZABÓ IMRE 5 A fájlcserélő honlapot üzemeltető közvetítő szolgáltatók felelőssége. BÉKÉS ÁDÁM 15 A jogforrási hierarchia újragondolása TARTALOM TANULMÁNYOK SZABÓ IMRE 5 A fájlcserélő honlapot üzemeltető közvetítő szolgáltatók felelőssége BÉKÉS ÁDÁM 15 A jogforrási hierarchia újragondolása JAKAB HAJNALKA 21 A jogtudomány és a joggyakorlat

Részletesebben

Szerkesztőségi ajánlás

Szerkesztőségi ajánlás Szerkesztőségi ajánlás Az elmúlt 20 esztendő bebizonyította, hogy az Alkotmánybíróság döntései milyen hatással vannak a jogalkotásra, a jogalkalmazásra, valamint a jogtudományra. A testület határozatait

Részletesebben

Dr. Liber Ádám. Dr. Vida Sándor. Gyertyánfy Péter

Dr. Liber Ádám. Dr. Vida Sándor. Gyertyánfy Péter TARTALOM Dr. Liber Ádám Dr. Vida Sándor Gyertyánfy Péter A közvetítő szolgáltatók felelőssége a szellemi tulajdon megsértéséért az Európai Unióban 5 A közösségi védjegy használatával szembeni elvárások

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Dr. Szilágyi Bernadett

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Dr. Szilágyi Bernadett Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Dr. Szilágyi Bernadett Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc. egyetemi tanár Az értekezés az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport

Részletesebben

A FÁJLMEGOSZTÁS HAZAI ÉS UNIÓS JOGI SZEMMEL

A FÁJLMEGOSZTÁS HAZAI ÉS UNIÓS JOGI SZEMMEL Faludi Gábor Gyenge Anikó 1 A FÁJLMEGOSZTÁS HAZAI ÉS UNIÓS JOGI SZEMMEL 1. A fájlcsere 2 szerzői jogi minősítése A fájlcsere (peer-to-peer, P2P 3 ) szerzői jogi minősítésével hazánkban eddig a legrészletesebben

Részletesebben

DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2015 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2015 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2015 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Győr, 2015 DOKTORI MŰHELYTANULMÁNYOK 2015. Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola GYŐR,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Fekete Orsolya

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Fekete Orsolya Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Fekete Orsolya A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein kitekintéssel a rendszerszintő problémák

Részletesebben

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEK dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai Témavezető: Dr. Bobvos Pál CSc.

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen Az ombudsmanok tíz éve Ten years of ombudsmen 1995 2005 ISBN 963 218 676 1 Egyszer megjelenő jubileumi kiadvány Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: 475-7100, Fax:

Részletesebben

A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése

A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Schadl György: A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése TÉZISEK Szeged 2011. Programvezető Prof. Dr. Szabó Imre egyetemi

Részletesebben

Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére

Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére TIGÁZ GEPA Gyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére Organisational, Management and Control MODEL for Small Size Entity

Részletesebben

Strasbourg, 28 March 2011 Strasbourg, 2011. március 28.

Strasbourg, 28 March 2011 Strasbourg, 2011. március 28. Strasbourg, 28 March 2011 Strasbourg, 2011. március 28. Opinion no. 614/2011 614/2011. sz. állásfoglalás CDL-AD(2011)001 CDL-AD(2011)001 Or.Engl. Eredeti: angol EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH

Részletesebben

Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law

Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law A tudományos közleményei 2011 No. 10 A tartalomból - Contents BEZDÁN Anikó Judit A vadásztársaságok fogalmának meghatározásáról The Conceptual Definition of Hunters Societies -3- Dr. ROMÁN Róbert A szövetkezeti

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság

Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ ELEKTRONIKUS ÚTON VÉGZETT NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ TARTALOMSZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPTÉTELEI 2002. március 7. Tartalomjegyzék I. A tartalomszabályozás

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS. Tézisek. A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban. dr. Schiffner Imola. Témavezetık:

PHD ÉRTEKEZÉS. Tézisek. A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban. dr. Schiffner Imola. Témavezetık: PHD ÉRTEKEZÉS Tézisek A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban dr. Schiffner Imola Prof. Dr. Bodnár László egyetemi tanár Témavezetık: Prof. Dr. Blutman László egyetemi tanár, tanszékvezetı Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET és GYAKORLAT Doktori Iskola Kvantitatív módszerek közgazdasági alkalmazása tématerület

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET és GYAKORLAT Doktori Iskola Kvantitatív módszerek közgazdasági alkalmazása tématerület MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET és GYAKORLAT Doktori Iskola Kvantitatív módszerek közgazdasági alkalmazása tématerület Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének

Részletesebben

Agrár- és Környezetjog

Agrár- és Környezetjog A tudományos közleményei 2007 No. 4 A tartalomból: BEZDÁN Anikó Nevesített jogi személy törvényes felügyeletének speciális vonása Special trait of the legal regulation of entitled legal person -3- NAGY

Részletesebben

STRIHÓ KRISZTINA. PhD Tézisek

STRIHÓ KRISZTINA. PhD Tézisek Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola STRIHÓ KRISZTINA A merchandising szerződés PhD Tézisek Civilisztika Program vezetője: Prof. Dr. Szabó Imre PhD Egyetemi tanár Témavezető:

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 283-281 ELEKTRONIKUS ÜGYMENET A KÖZIGAZGATÁSBAN CSÁKI GYULA BALÁZS*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 283-281 ELEKTRONIKUS ÜGYMENET A KÖZIGAZGATÁSBAN CSÁKI GYULA BALÁZS* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 283-281 ELEKTRONIKUS ÜGYMENET A KÖZIGAZGATÁSBAN CSÁKI GYULA BALÁZS* Információs társadalom és közigazgatás Az információs társadalom fogalma,

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL (2000) Készítette: Ügyvédi Iroda TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM?... 1 2. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM LEGFONTOSABB JOGI KÉRDÉSEI... 3

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 2 2014 ÁPRILIS APRIL WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Legutóbbi számunkban összefoglaltuk a 2014. évet érintő legfontosabb

Részletesebben

MOZGÁSBAN A FÁJLMEGOSZTÓK NEGYEDIK GENERÁCIÓS FÁJLCSERÉLÉS A LÁTHATÁRON?

MOZGÁSBAN A FÁJLMEGOSZTÓK NEGYEDIK GENERÁCIÓS FÁJLCSERÉLÉS A LÁTHATÁRON? Mezei Péter Németh László MOZGÁSBAN A FÁJLMEGOSZTÓK NEGYEDIK GENERÁCIÓS FÁJLCSERÉLÉS A LÁTHATÁRON? AJÁNLÁS Bár az érzés még friss, és nem volt ideje leülepedni, mégis úgy kívánja, hogy megosztásra kerüljön.

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése című kiemelt projekt keretében Alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai

Részletesebben

ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1.0b kiadás, a kézirat lezárva 2003. december 1-én. Copyright 2002, 2003, 2004, BalaBit IT Kft. A kiadvány tartalmának, illetve részeinek sokszorosítása abban az esetben

Részletesebben

HÍRVILLÁM. SIGNAL Badge. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Híradó Tanszék szakmai tudományos kiadványa

HÍRVILLÁM. SIGNAL Badge. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Híradó Tanszék szakmai tudományos kiadványa HÍRVILLÁM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Híradó Tanszék szakmai tudományos kiadványa SIGNAL Badge Professional journal of Signal Departement at the National University of Public Service 5. évfolyam 1.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Jánosi Andrea. Miskolc DOI: 10.14750/ME.2013.006

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Jánosi Andrea. Miskolc DOI: 10.14750/ME.2013.006 PhD ÉRTEKEZÉS dr. Jánosi Andrea Miskolc 2012 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Jánosi Andrea A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai

Részletesebben

KKB. Kivonat a magyar KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETI BIZOTTSÁG 2012. évi beszámolójából

KKB. Kivonat a magyar KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETI BIZOTTSÁG 2012. évi beszámolójából Kivonat a magyar KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETI BIZOTTSÁG 2012. évi beszámolójából Extract from the 2012 report of the Hungarian AUDITORS' PUBLIC OVERSIGHT COMMITTEE KKB Előszó A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti

Részletesebben