A internet közvetítő szolgáltatóinak büntetőjogi felelősségéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A internet közvetítő szolgáltatóinak büntetőjogi felelősségéről"

Átírás

1 A internet közvetítő szolgáltatóinak büntetőjogi felelősségéről című PhD értekezés tézisei Tanszékvezető: Dr. Busch Béla Konzulens: Dr. Ligeti Katalin Dr. Gellér Balázs József Dr. Szabó Imre Büntetőjogi Tanszék

2 1. A TÉMA RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA, A DOLGOZAT CÉLJA Az informatikai rendszerek alapvető feladata és célja a különböző, az informatika tudománya által leképezhető folyamatok automatikus, emberi beavatkozás nélküli lebonyolítása. A informatikai rendszerek által működtetett informatikai folyamatok önálló elkülönült számítógépeken, illetve számítógépek között zajló kommunikáción keresztül bonyolódnak le. A kommunikációs folyamatok mögött mindig található azonban egy ember, aki parancsaival, programjaival irányítja ezeket az adatfeldolgozási folyamatokat. Egy informatikai rendszer által megvalósított kommunikációs folyamatban azonban nem csupán a küldő és a címzett személye bír jelentőséggel, hanem azoknak a köztes személyeknek is nagyon fontos szerep jut, akik biztosítják a két végpont közötti kommunikáció lehetőségét, akik a hálózatba kapcsolt számítógépek közötti hatékony kommunikációhoz az infrastruktúrát szolgáltatják. Ezek a személyek a közvetítő szolgáltatók, akiknek feladata az internet működtetése. Közvetítő szolgáltatók a hozzáférést biztosító szolgáltató, az egyszerű adatátvitelt végző szolgáltató, a gyorsítótárolást végző szolgáltató, a tárhelyszolgáltató és a keresőmotor szolgáltató. A közvetítő szolgáltatók által üzemeltetett informatikai rendszerek egyrészt segítenek a társadalom számára az informatikai környezet hatékony kihasználásában, ugyanakkor szolgáltatásaikkal óhatatlanul segítik az interneten keresztül elkövetett bűncselekmények megvalósulását. Annak érdekében, hogy a közvetítő szolgáltatók társadalom számára hasznos szerepüket megtarthassák, fontos, hogy részt vállaljanak a társadalomra veszélyes cselekményekkel szembeni fellépésben is. Az internetes környezetben megvalósított bűncselekményekkel szembeni talán legfontosabb probléma az interneten található jogellenes tartalmakkal szembeni fellépés hatékonyságának növelése. Ebben a közvetítő szolgáltatóknak fontos szerep jut, tekintettel arra, hogy az informatikai rendszereiken keresztül tárolt, hozzáférhetővé tett, illetve továbbított információ vonatkozásában beavatkozási és felügyeleti képességgel is bírnak. 2

3 Két irányvonal látszik kibontakozni a közvetítő szolgáltatók társadalmi szerepvállalását illetően: az egyik a jogellenes tartalmak blokkolásával, a másik pedig az internetes tartalmak eltávolításával, illetőleg hozzáférhetővé tételének megakadályozásával látja megvalósíthatónak a bűncselekményekkel szembeni hatékony fellépést. A jogellenes tartalmak blokkolására vonatkozó elméletek azok könnyű megkerülhetősége miatt nem nyújtottak idáig hatékony megoldást. Emellett a büntető-jogtudományokhoz kevésbé kapcsolódnak, így az értekezésben nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. A kutatások során inkább azt vizsgáltam, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben milyen esetekben merülhet fel a közvetítő szolgáltatók büntetőjogi felelőssége az általuk működtetett informatikai rendszereken keresztül megvalósított bűncselekmények vonatkozásában. A kutatás célja így annak vizsgálata volt, hogy a büntetőjogi felelősség dogmatikája képes-e becsatornázni rendszerébe az informatika térnyerése nyomán megjelenő újfajta élethelyzeteket, cselekményeket. További fontos célom volt annak vizsgálata, hogy képes-e mindezt úgy megvalósítani, hogy fenntartja a büntetőjog legalitásának elvét, vagy pedig a klasszikus elvekhez képest új, a modern büntetőjog szerepváltozásából származó új szemléletmódok mellé kell állnia, lévén, hogy a jelenlegi struktúrák nem elég stabilak ahhoz, hogy az újszerű problémákra megoldást szolgáltassanak. Az értekezés megírásával pedig az volt a célom, hogy bemutassam mindazokat a jogbölcseleti, jogelméleti és büntető jogdogmatikai változásokat, amelyek az informatika térnyerésével hatással vannak, és véleményem szerint növekvő mértékben hatással is lesznek a büntetőjog klasszikus felelősségi rendszerére. 3

4 2. A KUTATÁS MÓDSZERE ÉS A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 2.1. A kutatás módszere Az informatika hatásai miatt a rendszerváltást követő társadalmi fejlődés, mely alig több mint 20 éves múltra tekint vissza, sok tudományterületet befolyásol, így a jogtudományokat is. Nem gondolnám, hogy szégyellni kellene azt, hogy a jogalkalmazásban ez a fejlődés nem olyan zajos, mint amilyen elsősorban a gazdaság különböző területein. A jogalkalmazásnak átgondolt válaszokat kell adnia az emberek cselekményeire, azokra hatást gyakorolni pedig nem a pillanat műve. A jogtudomány lassabb reagálása miatt a dolgozat megírásánál nem támaszkodhattam kizárólag a jogalkalmazásban megjelenő problémákra, noha természetesen feldolgoztam az ide vonatkozó döntéseket. Nem támaszkodhattam ugyanakkor a hazai szakirodalomra sem. Bár elvétve találkozhatunk a téma fontosságát és súlyosságát át- és magukénak érző jogtudósok munkáival, azok azonban nem elegendőek egy doktori disszertáció megalapozásához. Ezen körülmények miatt a figyelmem elsősorban az európai büntetőjog fejlődése felé irányult. Az elsődleges kutatásokat követően körvonalazódott bennem, hogy ha büntető jogdogmatikai tárgyú dolgozat elkészítését célzom meg, és ugyanakkor hasznosítható eredményeket akarok kapni, akkor olyan nemzetközi ismereteket kell a vizsgálat fókuszába állítanom, amelyek elsődlegesen a kontinentális jogrendszer gyökereiből táplálkoznak. Mindezek miatt figyelmem a germán jogterületek felé fordult. A nemzetközi szakirodalom tanulmányozása alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a germán jogtudósok által lefolytatott jogviták hasznos kiindulópontként szolgálhatnak a közvetítő szolgáltatók büntetőjogi felelősségére vonatkozó saját álláspontunk meghatározásánál, hiszen nem tagadható, és el sem vetendő módon a büntetőjogi dogmatikánk a germán jogterületből táplálkozott. A választást az is nagyban megkönnyítette, hogy a germán területeken az informatika tudománya töretlen ütemben fejlődött az elmúlt évszázadban. Emiatt a jogtudomány, a jogalkotás és a jogalkalmazás egyszerűbben tudott reagálni a 4

5 fejlődés nyomán megjelenő társadalmi változásokra. Amiből az is következik, hogy ezeken a területeken nagyobb kapacitás áll már rendelkezésre az informatikai bűncselekmények üldözéséhez. Ebből pedig egyenesen következik, hogy az adott terület jogértelmezési nehézségeivel a jogalkalmazás széles körben találkozott, és így az a jogirodalomban is nagyobb figyelmet kapott. A germán jogalkalmazásban és jogirodalomban a közvetítő szolgáltatók büntetőjogi felelősségéhez kapcsolódó viták bemutatásával, és azok eredményeinek a nemzeti jogban történő alkalmazhatóságának vizsgálatával igyekeztem mindenhol megfogalmazni azt az álláspontot, amely a magyar büntetőjog szempontjából a leghatékonyabb megoldást szolgáltathatja A dolgozat felépítése Az értekezés elején a kockázat-társadalom 1 jellegzetességeinek a büntetőjogra gyakorolt hatásait vizsgáltam. Megállapítható, hogy a klasszikus büntetőjog alapelveinek helyét egyre inkább a modern büntetőjog veszi át, melyben a jog a globalizáció vonatkozásában mindenekelőtt társadalomirányítási eszközként jelenik meg. Vagyis tetten érhető az a tendencia, hogy a jog a kockázatmenedzsment egyik eszközévé válik. 2 A büntetőjog szerepével kapcsolatos vita szorosan kapcsolódik a közvetítő szolgáltatók felelősségi kérdéseihez. A felelősségi kérdésekből adódó büntetőjogi problémák megoldására kidolgozott két (az Ulrich Sieber által képviselt freiburgi, és a Winfried Hassemer által képviselt frankfurti) büntetőjogi iskola álláspontja pontosan a büntetőjog jövőbeni szerepvállalása mentén bontakozik ki, és adnak iránymutatást a lehetséges jogértelmezési lehetőségekre. A közvetítő szolgáltatók felelősségi kérdéseihez három lényeges, a büntetőjog általános részét érintő terület tartozik, amelyek feldolgozásának a dolgozatomban kiemelt helyet biztosítottam. 1 BECK: Risikogesellschaft. 1986, 65. oldal; Szerzői megjegyzés: a tézisekben található hivatkozások az értekezésből származnak, ezekkel kapcsolatos minden további információt az értekezés tartalmaz. 2 LADEUER: Risikobewältigung durch Flexibilisierung und Prozeduralisierung des Rechts, - Rechtliche Bindung von Ungewißheit oder Selbstverunsicherung des Rechts? 1999, 49. oldal 5

6 Az első terület annak a kérdésnek az eldöntéséhez igyekszik segítséget nyújtani, hogy melyek azok az esetek, amikor az interneten keresztül megvalósított, több államot érintő cselekmények esetén a magyar büntetőjogot lehet alkalmazni. Ugyanakkor igyekszik arra is választ adni, mit lehet kezdeni azokkal a bűncselekményekkel, amelyek hazai védett jogi tárgyat sértenek vagy veszélyeztetnek, azonban az elkövető büntetőjogi felelősségét a Büntető Törvénykönyv területi hatályára vonatkozó szabályok miatt nem lehet megállapítani. Egyszóval bemutatom a magyar állam büntetőhatalmának korlátait az interneten megvalósított cselekmények vonatkozásában. A második fő rész keretében azt vizsgálom, hogy a közvetítő szolgáltatók külön törvényben szabályozott felelősségi kérdései hogyan kapcsolódnak a büntetőjogi felelősség szabályaihoz. Pontosabban, hogy a közvetítő szolgáltatók felelősségét külön törvényben kizáró norma milyen viszonyban áll a bűncselekmény fogalmával, illetve, hogy a bűncselekmény melyik fogalmi elemében zárhatja ki ez a büntetőjogi felelősséget. A harmadik fő rész a közvetítő szolgáltatóknak az általuk üzemeltetett informatikai rendszereken keresztül megvalósított konkrét bűncselekményhez kapcsolódó viszonyát vizsgálja, részletesen bemutatva a mulasztással megvalósuló bűnsegédi magatartás szabályait. Ennek a résznek a jelentőségét az adja, hogy ezen felelősségi forma mellett már a jelenlegi jogszabályi környezetben is megállapíthatónak tartom a büntetőjogi felelősségüket. A célom a dolgozattal annak bizonyítása, hogy a közvetítő szolgáltatókat a jogszabályokban fennálló feltételek teljesülése esetén büntetőjogi felelősség terhelhet, ami miatt pedig igazolt az a társadalmi igény, miszerint a közvetítő szolgáltatóknak aktív szerepet kell vállalniuk az internet jogszerű működésében. 6

7 3. A KUTATÁS EREDMÉNYEI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE 3.1. Büntető joghatósági problémák az interneten Az internetes környezetben megvalósított bűncselekmények esetében különös problémát jelent azok globalizált jellege. Majdnem minden, az interneten keresztül megvalósított bűncselekmény körében feltehető emiatt a kérdés: melyik állam jogosult büntetőhatalmát érvényesíteni? A globalizáció fő ismertetőjegyének az egyes államok tértől és időtől független denacionalizálódását tartják, ennek ellenére azonban a társadalmi folyamatokban érzékelhető, hogy ez nem kizárólag a helyi tradicionális értékek tagadását jelenti. A globalizáció ugyanolyan mértékben erősíti is a helyi tradicionális értékekhez való kötődést. Mindenhol léteznek olyan erőfeszítések, melyek próbálják megőrizni a helyi autonómiát és a regionális kulturális identitást. 3 A joghatósági kérdések vizsgálatakor figyelembe vettem mindkét folyamatot, és törekedtem a magyar védett jogi tárgyak védelmét elősegítő jogértelmezési kérdésekre külön is hangsúlyt fektetni. Az interneten megvalósított bűncselekmények vonatkozásában az egyes államok közötti joghatósági konfliktusok feloldására a leghatékonyabb választ a jogharmonizáció nyújthat. Ennek keretében pontosan szabályozható, milyen bűncselekmények miatt melyik állam jogosult büntető hatalmát érvényesíteni. Belátható azonban, hogy ugyan léteznek erre vonatkozó és a nemzetközi jog területére tartozó kezdeményezések, azonban ezek még kezdetlegesnek mondhatók. Ezért fontosnak tartottam annak tisztázását, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nemzeti szuverenitást érintő kérdésekre milyen válaszok adhatóak az internetes környezetben megvalósított bűncselekmények esetében. A kérdés megválaszolásához a Btk. területi hatályára vonatkozó szabálya nyújtotta a kiindulási alapot, mely szerint a magyar törvényt kell alkalmazni a belföldön 3 GIDDENS: Konsequenzen der Moderne. 1997, 84. oldaltól 7

8 elkövetett bűncselekményekre. A több állam területén megvalósuló bűncselekmények esetén a jogirodalom és a bíróságok által elfogadott módon a cselekményegység elmélete alkalmazható. Eszerint belföldön elkövetettnek minősül egy bűncselekmény, ha annak akár az elkövetési magatartása, akár az eredménye belföldön valósul meg, illetve jön létre. Ebben a körben problémát jelent az internetes környezetben megvalósuló absztrakt veszélyeztető (pl. a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása), illetőleg immateriális (számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan belépés) deliktumok megítélése, ha azok elkövetési magatartását külföldi elkövető külföldön, egy olyan országban valósította meg, ahol az adott cselekmény nem büntetendő. Szemben a magyar joggal, a cselekményegység elmélete a germán jogterületek büntető törvénykönyveiben megtalálható, mégpedig az un. Ubiquitätsprinzips keretében. A germán jogirodalom ebben az elvben rögzített eredmény fogalom kiterjesztésével látja leghatékonyabban megvalósíthatónak a kérdés tisztázását. Sieber véleménye szerint az eredményt nem kell az általános dogmatikai tan szerint korlátozni az eredmény-bűncselekményekre, hanem bővíteni kell úgy, hogy eredménynek minősüljön a 9. DStGB értelmében a tettes által okozott azon eredmény is, mely a tényállási cselekménynek olyan egyedi tényállási következménye, melyre a tettes számíthatott 4. Ez a megoldás lehetőséget nyújt arra, hogy ha valaki célirányosan Magyarország területére továbbít jogellenes tartalmakat, akkor vele szemben a magyar büntetőjogot minden esetben alkalmazni lehessen az elkövető állampolgárságától és a kettős inkrimináció meglététől függetlenül. Sieber javaslatának problémája, hogy csak azokra a bűncselekményekre nyújt megoldást, ahol az elkövetési magatartás a hozzáférhetővé tételben, illetve a forgalomba hozatalban jelenik meg, vagyis a többi információtechnológiai környezetben megvalósuló immateriális bűncselekményre nem feltétlenül alkalmazható. Magyarországon a bírósági gyakorlat elfogadja a távolsági bűncselekményre vonatkozó elméleteket, noha azt a Btk. nem tartalmazza. A jelenlegi hazai 4 SIEBER: Internationales Strafrecht im Internet. Das Territorialitätsprinzip der 3,9 StGB im globalen Cyberspace. In: NJW 1999, oldalak, oldal 8

9 jogszabályi környezet alapján joggal veti fel a jogalkalmazó azt a kérdést, hogy írott jog hiányában milyen alapon próbáljuk meg a külföldön megvalósított hazai jogtárgyat sértő cselekmények elkövetőit felelősségre vonni? Egyre növekvő ütemben hallhatunk olyan informatikai rendszereket érintő bűncselekményekről, amelyek vonatkozásában szükséges lenne a magyar jogalkalmazó fellépése, azonban megfelelő szabályok hiányában erre jelenleg nincs a jogállami elveknek teljes mértékben megfelelő lehetősége. Szükségesnek tartom ezek miatt a magyar Btk. területi szabályainak az újragondolását, mely lehetővé tenné a Magyarország felett képzeletben található virtuális tér vonatkozásában is a magyar büntető hatalom gyakorlását. Az új szabályokban meg kellene jelennie a távolsági bűncselekmények esetén alkalmazandó cselekményegység elméletének, és tartalmaznia kellene a Magyarországon kifejtett egyébként külföldön megvalósított bűncselekményhez kapcsolódó részesi magatartások vonatkozásában is a Btk. alkalmazhatóságát. 9

10 3.2. A közvetítő szolgáltatók felelősségi szabályainak viszonya a büntetőjogi felelősséghez Az Európai Parlament és a Tanács június 8-án fogadta el az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi kérdéseiről rendelkező 2000/31/EK irányelvet (továbbiakban: EKI). Az EKI szabályozza a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával kapcsolatos követelményeket, a szolgáltatók és a közvetítő szolgáltatók felelősségének kérdéseit. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások jogi hátterének biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 5 egyes kérdéseiről (a továbbiakban Ekertv.), abból a célból, hogy a szolgáltatásokba vetett bizalom megszilárdulhasson, és így az általuk kínált gazdasági és társadalmi előnyök kiaknázhatóak legyenek. 6 Az EKI cikkei és ez alapján az Ekertv. szabályai is foglalkoznak a közvetítő szolgáltatók felelősségi kérdéseivel. Ezekbe a cikkekbe foglalt horizontális szabályok célja, hogy a jellemzően közvetítő jellegű szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat mentesítse a más által rendelkezésre bocsátott, a szolgáltatók által tárolt, továbbított vagy hozzáférhetővé tett információval okozott károk, jogsérelmek miatti felelősségre vonás alól. 7 Az Ekertv-ben írt felelősség olyan jogi felelősségi kategória, ami minden jogterületen alkalmazható, alkalmazandó. Ha egy szolgáltató meghatározott magatartásáért az Ekertv. szerint nem tartozik felelősséggel, akkor nem felel sem a büntetőjog, sem a polgári jog, sem pedig a közigazgatási jog szerint sem. Ez tehát azt jelenti, hogy a büntetőjogi felelősség megállapításánál a Btk-ban meghatározottakon 5 Az Ekertv. értelmező rendelkezése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra a továbbiakban a szolgáltatások fogalmát használom. 6 Az Ekertv. miniszteri indokolása 7 Az EKI szabályozási módszerét követte az Ekertv. is, a releváns szakaszok a szolgáltató és a közvetítő szolgáltató felelősségére vonatkoznak ( 7-12.). 10

11 kívül, egyéb jogszabályokban szabályozott felelősségi kérdéseket is figyelembe kell venni. A horizontális felelősséget korlátozó szabályok esetében fontos figyelembe venni, hogy a jogrend egységének szabályai miatt, ha egy magatartás a büntetőjog szerint nem jogellenes, akkor az nem lehet jogellenes a polgári jogi szabályrendszerben sem. Roxin szerint aki a jogrend egységének elvét vallja a polgári jogi vagy közjogi jellegű beavatkozási jogosultságok, engedélyek a büntetőjogban minden körülmény között kizárják a tényállásszerű magatartás jogellenességét. Véleménye szerint ellenkező esetben értékellentmondás keletkezne, és a büntetőjog ultima ratio jellegének is ellentmondana, ha valamilyen jogterületen megengedett magatartás a büntetőjogban büntethető lenne. 8 Mindezek miatt a jogalkalmazó nem tekinthet el a közvetítő szolgáltatók büntetőjogi felelősségének vizsgálata esetén az Ekertv. szabályainak alkalmazásától. A közvetítő szolgáltatók felelősségének megállapítása elsősorban a saját tartalmukkal kapcsolatban merülhet fel. Megállapítható viszont a szolgáltató felelőssége idegen tartalom vonatkozásában is, ha a közvetítő szolgáltató információtechnológia rendszere, illetőleg bizonyos körben magatartása nem felel meg az Ekertv-ben meghatározott, a mentesüléséhez szükséges feltételeknek. A közvetítő szolgáltató felelősségi kérdéseinek vizsgálata felmerülhet például akkor, ha a jogellenes tartalmat (filmeket, zenéket) anyagi ellenszolgáltatásért kínáló tartalomszolgáltató (un. warez honlap üzemeltetője), és a jogellenes tartalmakat a számítástechnikai rendszerében ténylegesen tároló tárhelyszolgáltató személye különbözik. Ugyanígy felmerülhet az un. torrent technológiát alkalmazó fájlcserélő honlapokat üzemeltető szolgáltatók esetében is, ahol elsősorban a részesi magatartásuk miatt jöhet szóba a büntetőjogi felelősségük. Ahogy annak az internetes moderált fórumnak az üzemeltetője vonatozásában is, amelyen keresztül tiltott pornográf felvételeket tesznek hozzáférhetővé. A közvetítő szolgáltatók büntetőjogi felelősségét felveti például, ha a közvetítő szolgáltató kezdeményezi az adatok átvitelét, az adatátvitel címzettjét maga választja 8 ROXIN: Strafrecht, AT, 14 Rdnr. 30 ff.. 11

12 ki, vagy ha módosítja, illetve kiválasztja a továbbított információt. Felmerülhet még a közvetítő szolgáltatók felelőssége az idegen jogellenes tartalom tulajdonosával fennálló szubjektív kapcsolata alapján is abban az esetben, ha a szolgáltató tudomással bír egy konkrét jogellenes információról és annak továbbításáról, vagyis arról, hogy az adattovábbítás a szolgáltatása igénybevételével történik. 9 A közvetítő szolgáltatók felelősségét szabályozó, a Btk-n kívüli felelősségi szabályokat alkalmazni kell tehát az Interneten megvalósuló bűncselekmények vonatkozásában is. A büntetőjogi felelősség és a közvetítő szolgáltatók horizontális jellegű, felelősség alól mentesítő tényállásai vonatkozásában az alapvető kérdést az jelenti, hogy azok alkalmazására a felelősség vizsgálata során mikor kerüljön sor. Pontosabban a kérdés az, hogy ezeknek a felelősségi szabályoknak az alkalmazására még a büntetőjogi felelősség vizsgálata előtt, vagy esetleg azt követően, a bűncselekmény fogalmi elemei megvalósulásának vizsgálata során kerüljön sor. Mivel ez a probléma alapvetően a legtöbb, az EKI-t alkalmazó tagállamban felmerülhet, így megvizsgáltam, hogy a germán jogterületen milyen válaszok születtek ebben a kérdésben. A dolgozatban ezért ennek a problémának a megoldására kialakult német megoldási modelleket hasonlítottam össze egymással és a magyar büntetőjoggal. A probléma megoldásának fő elméletei az un. Vorfilterlösung és az Integrationslösung, amelyekhez a kapcsolódó irányvonalakat is feldolgoztam (többek között Sieber, Spindler, Vassilaki megközelítéseit). A német jogirodalom még jelenleg is megosztott ebben a kérdésben. Sieber Spindlerhez hasonló megállapításra jutott a tényállásintegrált szűrő modelljével. A mentesítő tényállásokat Sieber szerint a tényállásszerűség szintjén kell alkalmazni. Sieber értelmezése szerint az EKI nyomán megvalósuló horizontális szabályozás a jogalkotó szándéka szerint a szolgáltatók kötelességi körét szűkíti, ezzel egyben pedig szűkíti a büntetőjog tiltó normáinak alkalmazási körét is HILGENDORF/FRANK/VALERIUS: Computer- und Internetstrafrecht. Rn SIEBER: Verantwortlichkeit im Internet (IV), 114. oldal 12

13 Az Ekertv-ben meghatározott szabályok figyelembe vétele elengedhetetlen a hazai büntető eljárásokban is, a jogbiztonság fellazulásának elkerülésére. A büntetőjogászok számára alapvetően furcsa helyzetet teremt ez a szabályozási módozat, mivel nem volt jellemző, hogy a büntetőjogi felelősségi szabályokon túlmenően további szempontokat is figyelembe kellett venni. Az egyes modellek, melyeket a német jogirodalom munkált ki, segítenek a hazai jogászok eligazodásában annyiban, hogy rávilágítanak a közvetítő tényállásoknak a bűncselekmény fogalmi elemeinél történő alkalmazása esetén milyen ellentmondások merülhetnek fel. A részességre, a bűnösségre, a jogszabály engedélyére vonatkozó szabályok hasonlósága miatt a német megoldásoknál vázolt problémák idehaza is felmerülnek. Sieber és Spindler modelljével kapcsolatban merült fel idáig a legkevesebb probléma, azonban látható, hogy ez sem szolgált megfelelő megoldással. Ebben a körben megnyugtató megoldást a jogalkotás nyújthatna, mégpedig úgy, hogy a horizontális hatályú jogszabályok alkotásánál az érintett jogterületek felelősségi szabályait is figyelembe veszi. Ennek első lépcsőjeként szükséges lenne az Ekertv-ben található szabályok újrafogalmazása, mégpedig úgy, hogy azok a felelősséget megalapozó magatartások leírását tartalmazzák, a felelősség alóli mentesítést tartalmazó szabályok helyett A közvetítő szolgáltatók felelőssége a mulasztással megvalósuló bűnsegédi magatartásokért A közvetítő szolgáltatók az informatikai rendszereik üzemeltetésével összefüggésben megvalósított cselekményeik miatt kerülhetnek a büntetőjog hatókörébe. Tevőleges magatartásuk alapozhatja meg a büntetőjogi felelősségüket idegen tartalmak esetében, ha szándékosan részt vesznek valamely bűncselekmény törvényi tényállásának a megvalósításában. Ez az eset jön szóba például a moderált fórumokat üzemeltetők vonatkozásában, melyekben a hozzáférhetővé tett adatok először tartalmi ellenőrzésen esnek át, és a szolgáltató tevőleges magatartása nyomán képezik szolgáltatás tárgyát. Ezekben az esetekben egy hibás kiválasztási döntés, valamint egy egyedi esetben büntetőjogilag releváns csatolmány átvétele és 13

14 hozzáférhetővé tétele nyomán a szolgáltatók tevőleges magatartást valósítanak meg. 11 A mulasztásuk pedig akkor veti fel tipikusan a büntetőjogi felelősségüket, ha valamely ellenőrzési, illetőleg a hozzáférhetőség korlátozására vonatkozó kötelezettségüknek szándékosan nem tesznek eleget. Az interneten terjedő jogellenes tartalmak megfékezésében álláspontom szerint ez utóbbi felelősségi formának lesz kiemelt szerepe a jövőben. A büntetőjog által nyújtott fenyegetettség nyomán ugyanis hatékonyan elérhető akármelyik, az interneten megvalósuló bűncselekmény vonatkozásában, hogy az adott tartalom felett felügyeleti joggal rendelkező közvetítő szolgáltató a jogellenes tartalomhoz történő hozzáférést megakadályozza. Melyek azok az esetkörök, amelyek vonatkozásában a közvetítő szolgáltató mulasztása egyáltalán szóba kerülhet? A cselekvési kötelezettség alapja mulasztás esetén a jogirodalom és a joggyakorlat szerint elsődlegesen a jogi normában meghatározott kötelezettség fennállása a tevőleges magatartás tanúsítására, de ilyen kötelezettség keletkezhet hatósági határozatból vagy szerződéses jogviszonyból is. A közvetítő szolgáltatók vonatkozásában az Ekertv. tartalmazza azokat a szabályokat, amik a közvetítő szolgáltatók számára aktív tevőleges magatartás tanúsítását írják elő. Az Ekertv. például a tárhely szolgáltatóját a szolgáltatásával kapcsolatos jogsértő tartalomról történő tudomásszerzést követően aktív magatartásra kötelezi. Ez alapján abban az esetben, ha az Ekertv-ben a tárhelyszolgáltató számára előírt cselekvési kötelezettség hatályosul, és ezt követően a tárhelyszolgáltató nem teszi meg a kötelességben foglalt magatartásokat, szóba jöhet a büntetőjogi felelősségének megállapítása mulasztással megvalósuló bűnsegédi magatartás címén. Ennek oka pedig az, hogy bár erre jogszabály kötelezi, nem teszi hozzáférhetetlenné a felügyelete alatt álló jogsértő tartalmat, segítséget nyújtva ezáltal a jogsértő tartalmat hozzáférhetővé tevő, és egyben bűncselekményt 11 JÄGER/COLLARDIN: Die Inhaltverantwortlichkeit von Online-Diensten. 1996, 238. oldal 14

15 megvalósító elkövető cselekményéhez. Ez tipikusan jogszabályon alapuló kötelezettség a szolgáltatók számára. Ezen túlmenően egyértelműen kötelezettséget keletkeztet minden közvetítő szolgáltató számára a jogerős vagy előzetesen végrehajtandó bírósági határozatban előírt cselekvési kötelezettség is, melynek szándékos nem teljesítése szintén megalapozza a mulasztás megállapítását. A germán jogirodalomban ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban felmerült, hogy létezik-e olyan az EKI szabályain kívüli általános kötelezettség, mely pusztán a jogellenes tartalomról történő tudomásszerzéssel megalapozza a mulasztás megállapíthatóságát a közvetítő szolgáltatók vonatkozásában. A német jogirodalomban több szerző vonatkozásában is felmerült, hogy tényleges parancsoló normatív kötelesség hiányában is lehetőség kínálkozik a mulasztás megállapíthatóságára, mégpedig elsősorban szociáletikai alapon. A mulasztás szociáletikai alapját (Garantenstellung) egy konkrét személynek a társadalomhoz fűződő speciális viszonya jelenti. Ebben az elméletben a konkrét személynek (Garant) nemcsak olyanképpen kell a közösséghez viszonyulnia, hogy tartózkodnia kell a közösség, illetőleg egyes tagjai érdekeit sértő vagy veszélyeztető cselekménytől, hanem ezen túlmenően bizonyos helyzetekben védelmet, gondoskodást kell tanúsítania más, meghatározott személyek vagy közösségek védelme iránt. 12 A német büntetőjogban a mulasztás szociáletikai alapon történő megállapíthatósága a mulasztás megállapíthatóságára vonatkozó elméleteket felülírta. Míg korábban a beavatkozási kötelezettség fennállását jogszabályra, szerződésből fakadó kötelezettségre, előzetes veszélyeztető tevékenységre (vorausgegangenes gefährdendes Tun) és szoros életviszonyokból származó kötelezettségekre alapították 13, addig az újabb tanítások, melyeket materiális funkciótannak hív a szakirodalom, materiális kritériumok bevezetésére törekszenek. A cselekvési kötelezettség tartalmára vonatkozóan a materiális funkciótan (materielle Funktionslehre) két alaphelyzetre vezeti vissza a beavatkozási 12 ERDŐSY: Kérdőjelek az okozatosság büntetőjogi értelmezésében oldal 13 RGSt 63, 392;74, 309; BGHSt 2, 150;19,

16 jogviszonyokat: a konkrét jogi tárgyra vonatkozó védelmi kötelezettségre (ún. Obhutspflichten vagy Beschützer-Garantenpflichten, Obhuts- oder Beschützergarant), és a veszélyforrás feletti felügyeleti kötelezettségre (Überwachungspflichten, Beherrschungspflichten, Überwachergarant). 14 Ezeknél az elméleteknél a beavatkozási kötelezettség alapját az adja, hogy a társadalom oldaláról meghatározott elvárás fogalmazódik meg a szükséges magatartás tanúsítására. A beavatkozási kötelezettség elfogadásának feltétele ez alapján az, hogy a társadalom egy meghatározott helyzetben általánosan és kötelezően elvárja valamely tevékenység kifejtését, ugyanakkor ezzel a társadalom által megfogalmazott elvárással a potenciális beavatkozásra kötelezett tisztában van. További feltétel, hogy a várakozásnak megfelelő magatartás nem tanúsítása büntetendő is legyen egyben, mivel ezekben a helyzetekben a társadalmi elvárás olyan mérvű és súlyú, hogy annak megsértése súlyos kárt jelent a társadalom bizalmi bázisának szintjén. Ennek a bizalomnak a megsértése felér az adott jogtárgy tevőleges magatartással történő veszélyeztetésével vagy megsértésével. 15 Az értekezésben megvizsgáltam ezeknek az elméleteknek a közvetítő szolgáltatók büntetőjogi felelősségének vizsgálata körében történő alkalmazhatóságukat, melynek célja egyben az is volt, hogy bemutassam a büntetőjogi értelemben vett mulasztásnak az utóbbi évtizedekben a német jogdogmatikában megjelenő fejlődési tendenciáit. A német jogdogmatikai eredmények irányvonalat jelenthetnek a kockázati társadalom által termelt veszélyforrások hatékony büntetőjogi kontrolljához. Az értekezésekben azonban arra törekedtem, hogy bemutassam, a hazai jogszabályi környezetben milyen esetben válhat a közvetítő szolgáltató elkövetővé. A mulasztással megvalósuló bűnsegédi magatartás a hatályos szabályok alapján tehát akkor merülhet fel, ha a közvetítő szolgáltató tudomására jut, hogy az általa 14 FINKE: i.m. 1998, 124. oldal; SIEBER: i.m. 1996, Heft 10., 500. oldal; OTTO: Grudkurs Strafrecht. 4. Aufl., 1992, 144. oldaltól. Reindl szerint a beavatkozási kötelezettség alapvetése valamely jogszabályi kötelezettség fennállása. Ezek fennállása azonban mind az Obshutgarant és az Überwachungsgarant esetében kérdéses. A megállapításához a formálisan kijelölt források lehetnek a jogszabályon alapuló kötelezettségek, az önkéntes kötelezettség átvállalása és a veszélyt megalapozó előzetes magatartás, illetőleg szóba jöhet még a jogilag kötelező üzemeltetés-biztonsági kötelezettség (Verkehrssicherungspflichten). Hasonlóan: JAKOBS: Strafrecht AT Absch. 1991, 29 Rn POPP: i.m. 2000, 128. oldal 16

17 üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül bűncselekményt valósítanak meg, és bár számára a jogszabály ezt előírja, nem teszi meg haladéktalanul a szükséges lépéseket a bűncselekményt megvalósító tartalom hozzáférhetetlenné tételéért. A büntetőeljárás során a legnehezebb bizonyítási kérdés a közvetítő szolgáltató, mint bűnsegéd segítségnyújtása szándékosságának bizonyítása. A korábban már említett értesítési és eltávolítási eljárás szabályai pontosan meghatározzák, hogy milyen módon lehet a közvetítő szolgáltatót felhívni valamely szellemi tulajdonjogot sértő tartalom eltávolítására. Ez a kötelezettség minden közvetítő szolgáltató esetében aktív tevőleges magatartást ír elő. A szolgáltató számára szabályosan kézbesített értesítés egyben a szolgáltató vonatozásában a tudomásszerzést is bizonyíthatja. Ez a módszer a büntetőjogi fenyegetettség okán hatékonyan ösztönzi a közvetítő szolgáltatókat a társadalmi szerepvállalásra. Ezzel kapcsolatban a legnagyobb probléma, hogy a bűncselekmények csupán nagyon szűk körét érinti. Álláspontom szerint ebben a jogintézményben sok lehetőség rejtőzik, ezért érdemes lenne a szabályait újragondolni, és megvizsgálni, hogy milyen módon lenne összekapcsolható más, hasonló módon, terjesztéssel megvalósuló bűncselekménnyel. Az Ekertv. szabályainak újragondolásával hatékonyabb védelmet érhetnénk el Magyarországon a virtuális térben. 17

18 4. A tézisek összefoglalása angol nyelven The first purpose of the research was to gauge how Hungarian penal doctrine could be affected by the application of the rules for liability for intermediary services participating in electronic commerce. In line with Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market, adopted on 8 June 2000 by the European Parliament and the Council, these rules were incorporated into Hungarian Act CVIII of 2001 on certain issues pertaining to electronic commercial services and services related to the information society. After surveying relevant foreign and Hungarian literature it became apparent that there is no legal practice in Hungary for applying rules on liability regulating liability of intermediary service providers other than the Penal Code. This is in spite of the fact that it is essential primarily related to crimes perpetrated on the Internet to apply these rules, with special regard to the horizontal regulation of the Act on Electronic commerce containing the rules on liability, pursuant to rules on liability must be applied in every field of the law, thus also in penal law. In German jurisprudence literature in relation to horizontal legislation the basic problem is the issue, during the application of the rules, of which of the conceptual elements of the crime should be the subject of the examination of liability rules. Bearing in mind that this was presented as the main problem in the (primarily German) literature, the study focussed primarily on this area. The study examined the German model solutions for this problem, and compared them, primarily through a presentation of arguments pro and contra. As well as the main models of application (Vorfilterlösung; Integrationslösung), the research looked at the trends that have formed after them (including the approaches of Sieber, Sieber and Vassilaki). The finding of the study is that jurisprudence is divided in this issue. We need a legislative change on the e-commerce Act to harmonise it with the rules of the Criminal Code. 18

19 The second purpose of the research was to present a concrete case, when the criminal liability of the service providers can be stated. This is the accomplices carried out by omission The criminal conduct of complicity is assistance, which can be either active or by omission. Omission is not just a simple inaction: in this context, it means that there is an obligation to do something, but against the obligation, the accomplice does nothing. The statutory obligation is based, inter alia, on an act, or a relationship in civil law, or an administrative decision, or on the perpetrator s prior act which established the risk of injury or harm (those are, to a certain extent, non-legal norms). For example if the principal offence is realized through the help of a website s software, the operators are assisting: if the website operator was obligated to terminate infringing activity, and s/he in spite of the knowledge about this fact does not prevent further violations, can be liable for the omission. The operators of a website actually have the opportunity to modify the software function. They can influence the sharing of information through the website, they can prevent the sharing of information. Here, however, a fundamental question arises: what are the appropriate obligations for a service provider? When s/he gets the knowledge about those facts, does this give him/her an obligation to do something? Hungarian e-commerce act 16 (HeC) Section 7 says that the intermediary service providers shall not be required to monitor the contents of the information which they transmit or store or provide access to, nor shall they be required to actively seek facts or circumstances indicating illegal activity. This concerns cases where the provider hasn t got knowledge of any involving illegal content. Is there any general obligation for the service providers to do something when he gets knowledge that somebody uses his/her services for an illegal operation? Is there any obligation from the perpetrator s prior act which established the risk of injury or harm in the case of a website based on file sharing technology? We can say definitively that there isn t such an obligation. While the owner of the house can be évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (herein after referred to as HeC) 19

20 held liable if s/he fails to do the necessary repair work, and therefore a fallen part of the roof causes injury to someone, s/he can not be held liable because the tenant of a house throws a plant pots out of the window which injures someone. Similarly, the intermediary service provider can t be held directly liable, because the recipient of the hosting service conducts illegal activities. Furthermore, it can be expected that the service provider in some cases assists in the elimination of illegal activities. Those contributions may be required from them. There are three different situations, in which the service providers must do something to earn freedom from liability. HeC Section 7 Subsection (5) says The exoneration of the intermediary service provider from liability according to Subsection (2) shall not affect the possibility for the person who has sustained any injury by way of the information with unlawful content to enforce his claims stemming from the infringement in front of a court, including the requiring of the intermediary service provider in addition to the infringer - to terminate or prevent an infringement. In this case the obligation for the conduct comes from an act, directly from an administrative decision. This obligation is for all kind of intermediary service providers for any crimes. 17 In other cases there are obligations on conduct for hosting and search engines service providers in any kind of crimes. HeC Section 10 and 11 say: The intermediary service providers (hosting, search engine) shall not be held liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that: a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity in connection with the information and is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or b) the provider, upon obtaining knowledge or awareness of what is contained in Paragraph a) acts expeditiously to remove or to disable access to the information. The third case comes from the notice and take-down process, regulated in Section 13 of HeC. It s only applicable for the host and search engine service providers, and 17 The mere conduit service provider s criminal liability can only be based in this situation. 20

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Kiindulópont A HÁLÓZATSEMLEGESSÉG elve komplex, nem definit fogalom

Kiindulópont A HÁLÓZATSEMLEGESSÉG elve komplex, nem definit fogalom Kiindulópont A HÁLÓZATSEMLEGESSÉG elve komplex, nem definit fogalom Technológiai vonatkozásban: Szolgáltatások/alkalmazások bármely hálózaton, bármilyen eszközön keresztüli (technológiasemleges) elérhetősége

Részletesebben

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 August 2005 11519/05 COPEN 117 EJN 39 EUROJUST 43 NOTE from : to : Subject : Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai Agenda Fizetési határidő Jogszabályváltozás a késedelmes fizetésekre vonatkozóan 2013. július 1- től Késedelmi kamat Behajtási

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

CSIMA BEÁTA. Reintegrációs tevékenység a büntetés-végrehajtásban. Reintegration activities in the Hungarian penitentiary service

CSIMA BEÁTA. Reintegrációs tevékenység a büntetés-végrehajtásban. Reintegration activities in the Hungarian penitentiary service CSIMA BEÁTA Reintegrációs tevékenység a büntetés-végrehajtásban Reintegration activities in the Hungarian penitentiary service Absztrakt Tanulmányom megalkotásának célja, hogy a fogvatartotti foglalkoztatás

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Technológia-semlegesség a szabályozásban

Technológia-semlegesség a szabályozásban 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás 2008. október 15-17. Zalakaros Technológia-semlegesség a szabályozásban Nagy Péter nagy.peter@hte.hu Szabályozás korai szakasza Technológia

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

Sectio Juridica et Politika, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 281-279

Sectio Juridica et Politika, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 281-279 Sectio Juridica et Politika, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 281-279 A FAKTORING JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYI KEZESSÉG ELÉVÜLÉSÉNEK PROBLEMATIKÁJA NAGY ZOLTÁN* A magyar bírói gyakorlat az elmúlt

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések Vitarendezés a fogyasztó és vállalkozás közötti határon átnyúló, online ügyekben Gyakran Ismételt Kérdések 1. Mi az online vitarendezési platform és hogyan működik? Az Európai Bizottság létrehozott egy

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

SUSE Success Stories Varga Zsolt

SUSE Success Stories Varga Zsolt SUSE Success Stories Varga Zsolt operatív igazgató / Novell PSH Varga.zsolt@npsh.hu 2 Nagy forgalmú webes portál infrastruktúra kialakítása (közszféra) Megoldandó feladatok, nehézségek Igen nagy számú

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések Vitarendezés a fogyasztó és vállalkozás közötti határon átnyúló, online ügyekben Gyakran Ismételt Kérdések 1. Mi az online vitarendezési platform és hogyan működik? Az Európai Bizottság létrehozott egy

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

Mit is jelent és miért külön szabályozási kérdés a hálózatsemlegesség?

Mit is jelent és miért külön szabályozási kérdés a hálózatsemlegesség? Mit is jelent és miért külön szabályozási kérdés a hálózatsemlegesség? Gálik Mihály egyetemi tanár SZAMM, 2011. április 21. A hálózat-semlegesség fogalma és szabályozásának igénye A hálózat-semlegesség

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban

Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies, 3, 2 (2014) 117 138 Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban Havasi Bálint Attila közjegyzőhelyettes, Bicske E-mail: havasibalint@mokk.hu Összefoglalás.

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek

Vállalatirányítási rendszerek Vállalatirányítási rendszerek Varga Zsigmond Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2015. március 03. Nyilvános Motiváció? 2013 SAP AG. All rights reserved. 2 Adatrögzítés része a fejlődésnek 3 Mestermunkától

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

ASUS GX800 lézeres játékegér

ASUS GX800 lézeres játékegér ASUS GX800 lézeres játékegér 1 6 Felhasználói kézikönyv HUG5761 Elsö kiadás (V1) Május 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits

INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits FOGYASZTÓI HITEL Consumer Credit MAGYARORSZÁG IGEN Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Eplanation /Remark 1.A fogyasztói hitelt

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója alapján, az egységes jogalkalmazás elősegítésére Szerző: dr. Garancsy Georgina jogász, hivatalos

Részletesebben

IT ADVISORY. Biztonság a felhőben. Gaidosch Tamás CISA, CISM, CISSP. 2010. január 20.

IT ADVISORY. Biztonság a felhőben. Gaidosch Tamás CISA, CISM, CISSP. 2010. január 20. IT ADVISORY Biztonság a felhőben Gaidosch Tamás CISA, CISM, CISSP 2010. január 20. Tartalom Cloud hype Mi micsoda? Szempontok Előnyök és kockázatok 1 Hype 2 Hype cloud outsourcing Forrás: Gartner 3 Mit

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

Biztosítási termékek adózása

Biztosítási termékek adózása Biztosítási termékek adózása Aviva Presztízs életbiztosítás Pethı Balázs, Szenior menedzser, KPMG 2010. Március 25. TAX 1 Presztízs életbiztosítás adózása A Presztízs befektetési egységekhez kötött, teljes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Payment Center. Rövid útmutató. Verzió 1.0.1

Payment Center. Rövid útmutató. Verzió 1.0.1 Payment Center Rövid útmutató Verzió 1.0.1 This document has been created by the Wirecard AG. Its contents may be changed without prior notice. External web links are provided for information only. Wirecard

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. 31.3.2005 PE 355.758v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. 31.3.2005 PE 355.758v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Kölekedési és Idegenforgalmi Biottság 31.3.2005 PE 355.758v01-00 MÓDOSÍTÁS 1-5 Ajánlási javaslat második olvasatra Paolo Costa A gépjárművek ei és utasbitonsági

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Budapest, MSZÜK, 2014. február 3.

Budapest, MSZÜK, 2014. február 3. Újdonságot nem érintő nyilvánosságra jutás az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatában Dr. Kacsuk Zsófia Budapest, MSZÜK, 2014. február 3. Áttekintés Újdonságot nem érintő nyilvánosságra jutás Interneten

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 100'1 JON 14. T/3330. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A KÉMIAI BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA, A CLP ÉS A SEVESO II. IRÁNYELV KAPCSOLATA

A KÉMIAI BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA, A CLP ÉS A SEVESO II. IRÁNYELV KAPCSOLATA V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Cimer Zsolt zsolt.cimer@katasztrofavedelem.hu Halász László halasz.laszlo@zmne.hu A KÉMIAI BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA, A CLP ÉS A SEVESO II. IRÁNYELV KAPCSOLATA

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA,

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, 1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, A BÜNTETŐ TÖRVÉNY VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI Btk. 2-4., 1/1999. Büntető jogegységi határozat A törvény hatálya arra a kérdésre ad választ, hogy mikor, hol és kivel

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards MAGYARORSZÁG FIZETÉSI KÁRTYA Bank cards Igen Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Comment /Remarks 1. A kártya kibocsátója lehet

Részletesebben

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29.

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. Hillary Clinton az internetről Az internet a világ új idegrendszereként értelmezhető, ahol minden felhasználónak joga van az információ szabad keresésére,

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben