14. "TUDÁSLÉTRA" A MÁTRADERECSKE - MÁTRABALLA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS GYAKORLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14. "TUDÁSLÉTRA" A MÁTRADERECSKE - MÁTRABALLA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS GYAKORLATA"

Átírás

1 Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk a gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk.. Amit az iskolában tanítunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségünkre gyakorol, megmarad. (Eötvös József) 14. "TUDÁSLÉTRA" A MÁTRADERECSKE - MÁTRABALLA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS GYAKORLATA Intézményről Az intézmény bemutatása A mátraderecskei iskolaépület Az intézmény szeptember 1-jétől jött létre három intézmény összevonásával. A tanulói létszám a 2010/2011. tanévben 136 fő, fokozatosan csökkenő tendencia érvényesül. Hátrányos helyzetű tanulók száma, aránya: 73 fő, 53 %. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya: 46 fő, 33 %. Az iskolában 8 tanulócsoport működik. Így minden évfolyamon egy osztály van. Napközis csoportok száma egy, ahol az alsó tagozatos gyerekek ellátása történik. Mind a halmozottan hátrányos helyzetű, mind az SNI-s tanulók oktatása-nevelése integrált keretek között zajlik. Az iskola nagy hangsúlyt fektet az esélyegyenlőség biztosítására, ezen belül a tanulók képességek szerinti fejlesztésére. Fokozottan odafigyelnek egyrészt a tehetséggondozásra, másrészt a hátrányok kompenzálására, felzárkóztatásra. Ezen felül a felső tagozaton - figyelembe véve a továbbtanulási irányokat - szakköröket tartanak, illetve választható tanórai foglalkozások keretében a gyerekek magasabb óraszámban tanulhatják az informatikát, és felvehetik a német nyelvet második idegen nyelvként. A mindennapos testnevelés biztosítása a testnevelés órákon, a tömegsport foglalkozásokon, valamint a DSE keretein belül történik Az IPR gyakorlatról Bevezetés előtti állapot szegregált oktatási struktúra hagyományos pedagógiai módszerek alkalmazása ösztönszerű pedagógiai innováció jelentős tanulólétszám csökkenés A bevezetés körülményei a tantestülettel való konzultáció a bevezetés lehetőségéről; a törvényi háttér megismertetése - a 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D, 39/E - tantestülettel való tudatosítása; a Közoktatási Törvény 95 (1) i.) pontja alapján kiadott IPR áttanulmányozása;

2 az addigi "ráérzett pedagógiai gyakorlat" összevetése az IPR elemeivel; a tantestület tagjainál bekövetkezett szemléletváltás a változtatás szükségességének irányába; a szülők meggyőzése az IPR bevezetéséről és annak várható előnyeiről; a fenntartó megnyerése az ügy érdekében; a bázisintézményi és a HEFOP pályázat megírása és elnyerése Az IPR bevezetése és alkalmazása Az IPR bevezetése 2003-ban kezdődött a Bázis iskolai pályázat megnyerésével, ezzel párhuzamosan került sor az integráció keretében a különböző programok kidolgozására. Ez a munka folytatódott a HEFOP pályázat megvalósítása során. Majd a tapasztalatokra építve bővültek, átdolgozásra kerültek a jelenleg is alkalmazott programok. Eredmény: Megindult egy tantestületi innováció A mikrocsoportok létrejöttével, a team munka megvalósulásával új minőséget kapott a csoportmunka Bővültek a partnerkapcsolatok: szakmai kapcsolatok a fejlesztés révén, szülői szervezetekkel, szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel A tantestület megismerkedett a kooperatív tanulás módszerekkel Jelentős marketing tevékenység a média bevonásával A bázisintézményi találkozókon tanítottuk egymást és tanultunk egymástól Növekedett az intézmény presztízse a településen és azon kívül is Célrendszer Szegregált oktatási struktúra megszüntetése, befogadó integrált osztályok kialakítása Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása Tudatos pedagógiai innováció Aktív tanulói viselkedés elérése a tanórákon Hátrányközpontú differenciálás helyett, az adaptív tanórai differenciálás alkalmazása Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése Csökkenjen a HHH tanulók lemorzsolódásának aránya Csökkenjen a HHH tanulók hiányzásának száma Növekedjen az érettségit adó középfokú oktatási intézményben továbbtanuló HHH gyerekek aránya A kompetenciamérések átlaga ne romoljon, a HHH és a nem HHH tanulók eredményei közelítsenek egymáshoz Az IPR-ben megismert új pedagógiai módszerek épüljenek be a mindennapi pedagógiai gyakorlatba A tanórákon kívüli programokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítva legyen A HHH tanulók sikerességének biztosításához a különböző lehetőségek (Útravaló program, Arany János program) igénybevétele Az iskola infrastruktúrájához való egyenlő hozzáférés biztosítása Mentori rendszer kiépítése a HHH tanulókra történő egyéni odafigyelés és fejlesztés céljából A tantestület tagjainak 90%-a sajátítsa el az IPR sikeres alkalmazásához szükséges kompetenciákat. Az iskola társadalmi környezetének minél szélesebb körben történő bevonása a HHH tanulók iskolai sikeressége érdekében

3 14.2. "Tudáslétra" programismertető A programot kidolgozták: Barcziné Horváth Márta igazgató, tanár Csehné Bódi Csilla tanár Fónad Ottó tanár Kis Lászlóné tanító Kissné Fónad Anna tanító Kocsis Gáborné tanító, fejlesztőpedagógus Kovács Jánosné igazgató helyettes, tanár Pádár Szabolcsné tanár Pintérné Ládi Zsuzsanna tanító Prógli Boglárka tanár "SZTK" Szociális kompetenciák, Társadalmi beilleszkedés és Kommunikációs program 1-2. évfolyamon A gyermek iskoláztatása, taníttatása a jelen helyzetben létkérdés a szülők számára. A jelenlegi és a jövőbeni munkaerőpiac csak a szakképzett, magasan kvalifikált munkaerőt fogadja el. Az értékválság, a tudás leértékelődése ugyanakkor szintén tapasztalható. E kettősség állítja nehéz helyzet elé a ma iskoláját. A kommunikációs kultúra, a műveltség, a tudás alapja, egymás megértésének, elfogadásának és az érvényesülésnek döntő tényezője. E nélkül lehetetlenné válik az információk felfogása, megértése, szelektálása, felhasználása, közvetítése és alkotása is. Az egyéni és a kiscsoportos képességfejlesztések mellett helyi SZTK programunk ezt a komplex területet kívánja megcélozni, hiszen tapasztalatunk szerint egyre nagyobb számban kerülnek be az iskolába olyan szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, akiknek fejlesztés nélkül esélyük sincs az iskolai úgynevezett tanulási nyelvezet, tanulási szituációk megértésére. A programot már óta alakítjuk, formáljuk és teszteljük az első és második osztályokban. Olyan élményekkel szolgáljuk e fejlesztőmunkát leginkább, amelyekben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire képes. Sőt, arra is, hogy ezt miként fogadják társai, a többiek. A program kilenc hónapon keresztül havonta négy foglalkozást tartalmaz, júniusban a tanév végéhez igazodva kettőt. A program szerint tanórán kívüli foglalkozások, de lehetőség van a tanórai megvalósításra, illetve anyaga lehet a képességfejlesztő foglalkozásoknak is "Hónapról - Hónapra" Komplex szabadidős program 1-4. évfolyamon Mottó: Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy - kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. /Kodály Zoltán/ Komplex Művészeti program, mely a naptárhoz annak népi változatához illeszti programját. Végigköveti az év jeles napjait, s a jeles napokhoz komplex program kapcsolódik. A programok feladatai igen változatosak, színesek, több készséget vonnak be a fejlesztésbe "Tanulj meg tanulni" Tanulásmódszertan a 6. évfolyamon Önálló tanulást segítő módszertani eszközök alkalmazása tanórán kívüli keretben A program céljai, feladatai A tanuláshoz való viszony áthangolása A tanulási szokások formálása, hatékony tanulási módszerek elsajátítása A tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése Személyiségépítés

4 "Mozgó számok" évfolyamokon A matematikai tananyagot 1-3. évfolyamon a mozgásos tevékenykedtetés, játékos tapasztalatszerzés, a minél többoldalú érzékelés útján dolgozza fel testnevelés órákon. Célja: Látom - hallom - tapasztalom! Különösen hatékony a hátrányos helyzetű, részképesség zavarral küzdő, SNI gyermekek szociális képességeik fejlesztésében. Képessé teszi őket a társaikkal való együttes tanulásra, hatékony együttműködésre "Ép test, ép lélek" Közösségfejlesztő program évfolyamokon A program egy hónapra készült. A feladatok heti váltásban követik egymást Célja: Az egészséges életvitel kialakításán túl, egységgé kovácsolja a résztvevőket. Területei: Ép test Ép lélek Ép környezet Ételed az életed Megvalósítása kooperatív csoportmunkában történik Egészség -projekt: Angol nyelvi mentálhigiénés program évfolyamokon Célok, feladatok: A projektpedagógia lényege, hogy a gyermekek egy adott témán belül önálló, kutató munkát végeznek, amellyel új ismeretekre tehetnek szert és kreativitásukat is fejleszthetik. Az angol nyelvben ez igen jelentős, mivel az órán megszerzett tudást a projektmunkák segítségével új, gyakorlatiasabb ismeretekkel egészíthetik ki. A projekttémákat kiscsoportokban, kooperatív módon, önállóan dolgozzák fel, amelyre több hét áll rendelkezésükre A témák meghatározása után a csoport elkezdi a gyűjtőmunkát, majd a kidolgozás következik és legvégül a prezentáció, vagyis a projekt bemutatása, amely saját maguk és egymás szóbeli értékelésével zárul Pályaorientációs program 7-8. évfolyamokon Célok: Az átmenet problémáinak csökkentése érdekében alaposabb előkészítő munka Tudatosabb együttműködés a középiskolákkal Az utókövetés feltételeinek kialakítása Komplex személyiségfejlesztés Reális, tudatos énkép kialakítása. Hatékony együttműködés kialakítása a szülőkkel Pályázatok, ösztöndíj lehetőségek figyelemmel kísérése Sikeres iskola- illetve pályaválasztás segítése A tanuló az adottságainak legmegfelelőbb iskolába kerüljön

5 14.3. "Mátra alján, falu szélén" projektterv (részlet) Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola 3246 Mátraderecske, Kossuth Lajos u. 2. Tantárgyközi tematikus projekt 2. osztály március Téma és tantárgyi kapcsolódás Készítette: Kocsis Gáborné TANTÁRGY Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének Testnevelés Rajz TÉMA és PRODUKTUM Párnafesztivál Mátraderecskén Palóc hagyományok, riportok, kommunikáció, könyvtári és infotechnikai adatgyűjtés Fotóalbum készítése a Párnafesztiválokról és kiállítás rendezése Öreg néne Őzikéje - Verses mese dramatizálása - bemutatása Mérés-becslés, gasztronómiai ismeretek bővítése, hagyományos palóc ételek elkészítése, receptek gyűjtése Receptkönyv és ételbemutató Természetes gyógymódok Mofetta Környezetvédelem tavaszi falutakarítás Album készítése - bemutató Mátraderecske dalhagyománya Asszonykórus Dalcsokor - bemutató Túra szervezése Kékestetőre, az ország legmagasabb pontjára Fényképalbum készítése Tipográfiai ismeretek bővítése, album készítése különböző technikákkal hulladékhasznosítás, díszletkészítés

6 Technika Informatika Az alkotásokból - bemutató A Földkéreg szerkezete, vulkanikus törésvonalak, utóvulkáni tevékenység - makett készítése Vulkáni tevékenység - bemutató IKT eszközök megismerése és alkalmazása, adatgyűjtés, fényképezés, videoanyag készítése Pályaorientációs foglalkozás

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008.

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Tartalomjegyzék AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA... 3 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI... 3 AZ ÉRTÉKELÉS IDŐTARTAMA... 4 AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése Kutatási beszámoló Szerkesztette: Németh Szilvia Budapest, 2008. szeptember 2009. február 1 A tanulmány a Roma Education Fund megrendelésére

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Egyéni fejlesztési terv készítése A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Az intézményünkben

Részletesebben