Székhelyszolgáltatási szerződés/ Domiciliation agreement

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székhelyszolgáltatási szerződés/ Domiciliation agreement"

Átírás

1 Székhelyszolgáltatási szerződés/ Domiciliation agreement amely létrejött egyrészről/ concluded between Reklámmegoldás Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/ registered seat: HU Csővár Madách u 1. hrsz:52/1. cgj./ registration number: , Adószám/ VAT number: , bankszámlaszám/ GIRO bank account number: Sberbank led by Sber Bank Magyarország Zrt.; IBAN bank account number: HU ; SWIFT/BIC code: MAVOHUHB (MAVOHUHBXXX if 11 digit needed); represented by: László Aladár Balló ügyvezető/managing director), mint megbízott/ as agent (a továbbiakban: Megbízott/ hereinafter referred to as: Agent) másrészről/and......(székhely/ registered seat: HU-2615 Csővár Madách u 1. cgjsz./ registration number:....., adószám/ VAT number., levelezési cím/ postal address (ahová a továbbküldést kéri/ address to which any mail should be forwarded):..képviseli/ represented by:.., szig.sz./passport number:,adókártyaszám/personal tax number:., telefon/ telephone number:.., / address.., a.n./ mother s maiden name., lakcím/ address:.., cégiratok, számlák, szerződések, okmányok őrzésének helye/ place of keeping the company documents, invoices, contracts, other documents:., szerződéskötés időpontjában tulajdonosként/üzembentartóként/ at the time of the signature of this present contract, as the owner/registered keeper of vehicle/tow with the attributes listed below: folytatás a mellékletben/ see the continuation in the appendix; <6/1990.(IV.12)KÖHÉM 5.sz. mell. II.alpontjában rögzített környezetvédelmi besorolású> gépjárművel/vontatmánnyal rendelkezik)/(environmental rating <the number should be signalled by putting a ring around it> determined in Point II of the appendix no. 5 of 6/1990. (IV.12) KOHÉM), mint megbízó, (a továbbiakban: Megbízó)/as principal (hereinafter referred to as: Principal), Megbízott és Megbízó a továbbiakban Felek között a mai napon, az alábbiak szerint: 1. Előzmények: Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízott székhelyszolgáltatást nyújt a 2615 Csővár Madách u 1 szám alatti Csővár 52/1 hrsz.-ú ingatlanon, amelyet jogosult használni és hasznosítani, ezen belül bérbe, albérletbe, illetve egyéb jogcímen harmadik személy Agent and Principal hereinafter referred jointly to as the Contracting Parties, under the terms and conditions set forth herein: 1. Preamble: The Contracting Parties hereby state that the Agent provides domiciliation services in the real estate with address of HU-2615 Csővár, Madách utca 1., under the 1

2 használatába adni. 2. A megbízás tárgya: Szerződő Felek megállapodása alapján a mai napon a Megbízott a Megbízó részére székhely létesítése céljából részleges és korlátozott használatába adja a jelen székhely-szolgáltatási szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlannak a Felek által kijelölt részét. Megbízót jelen megállapodás alapján megilleti az a jog, hogy a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlant a cégadatai között székhelyként feltüntesse székhelyeként a működéséhez kapcsolódó hatóságok, bíróságok és egyéb szervek előtt bejelentse és feltüntesse 3. Megbízott kötelezettségei és jogosultságai: Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen székhely-szolgáltatási szerződés 5. pontjában rögzített díj ellenében a jelen szerződés 2. pontjában foglaltakon túl a székhely bejegyzéséhez szükséges cégmódosítás ügyvédi díját teljes egészében átvállalja, amennyiben az a megbízott partner ügyvédjénél készül el. - a Megbízó cégtábláját elkészítteti, és annak székhelyén elhelyezi - hétfő, szerda, pénteken 9-13 óra, kedd, csütörtök óra közötti időpontban ügyeletet biztosít a székhelyen, a 2615 Csővár Madách u 1 szám alatt - az ügyeleti időben biztosítja a Megbízó részére érkező levelek, egyéb küldemények, valamint üzenetek átvételét, - a Megbízó részére érkezett leveleket a Megbízott kibontás nélkül aznap továbbítja (megbízó költségén, a választott díjcsomagban foglaltak szerint) a megadott postai címére. vagy az irodavezetőnek adott külön meghatalmazás alapján levelét felbontja, szkenneli, ezi, és az összegyűlt leveleket havonta egyszer a Megbízó levelezési címére továbbítja - Megbízott a Megbízó részére érkező faxokról és telefonokról elektronikusan értesítést küld (a választott díjcsomagban foglaltak szerint) - a székhelyen, a társaság részére érkező cégiratokat, csomagokat megőrzi a díjfizetés idejéig Megbízott a fenti szolgáltatás fejében az 5. pontban rögzített megbízási díjra jogosult. 4. Megbízó kötelezettségei és jogosultságai: Megbízó köteles a megbízás teljesítéséhez szükséges információkat, tájékoztatást /küldemények továbbításához szükséges postai cím, telefonszám, cím stb.-t a Megbízott részére haladéktalanul megadni, annak változásáról a Megbízottat 24 órán belül értesíteni, azt írásban megerősíteni, küldemények átvételéhez szükséges bélyegzőt átadni. A hatályos törvény szerint a megbízó cég, a székhelyén köteles tárolni (másolatban is megfelel): - másolat a társasági szerződésről és cégbejegyzési végzésről, - aláírás minta, plot number 52/1 (hereinafter referred to as: Office), that the Agent has the legal right to use and utilize, included but not limited to lease, rent or let third party to utilize it with any other title. 2. Subject of the agreement: Based on the mutual consent of the Contracting Parties, on the signing date of this present contract, the Agent delivers to physical possession to the Principal, partially and for limited use, the mutually appointed part of the Office determined in Paragraph 1 of this present contract, for the purpose of establishing registered office in it. Principal has the right to state and announce the Office as registered seat of its company towards competent authorities, courts, and other legal parties. 3. Rights and obligations of the Agent: Agent assumes the obligation, in return of the fee determined in Paragraph 5, to pay the whole amount of legal fees of the necessary modification of the corporate documents of the company of the Principal arisen from the official announcement of the registered office address, if the modification is executed by the lawyer of the Agent. Furthermore, the Agent: - orders the sign board of the Principal and places it at the Office, - provides duty time on Mondays, Wednesdays, Fridays between 9:00 13:00 and on Tuesdays and Thursdays between 13:00 17:00 in the Office, - provides reception of mails, letters, messages and packages (hereinafter: Mails) of the Principal during the duty time, - transfers Mails to the postal address of the Principal previously agreed, on the day of reception without extracting (at the expense of the Principal based on the fee described in the chosen service package detailed in Paragraph 5). or, based on the special authorization given to the office manager, opens the Mails, scans them, transfers them via and sends them together once per month to the postal address of the Principal. - sends electronic notification to the Principal about any fax and/or telephone messages (based on the chosen service package detailed in Paragraph 5) - keeps any company documents and/or packages at the Office, that was previously sent to the 2

3 -személyes iratok, - engedélyhez kötött tevékenység/ek írásos engedélye, -dokumentáció, hogy a székhelyen a hivatali leveleket átveszik, majd továbbítják a cégvezetőnek, (székhelyszolgáltatási szerződés tartalmazza) -a székhelyen legyen megjelölve a cégvezető címe, telefonszáma, hogy amennyiben szükséges, a hivatali szerv képviselői felvehessék vele a kapcsolatot (székhelyszolgáltatási szerződés tartalmazza), -a székhelyen legyen egy szerződés, hogy a cégvezető milyen jogcímen (pl. ingatlan bérlés-bérbeadás) jelentette be a címet a cég székhelyeként (székhelyszolgáltatási szerződés tartalmazza), -a székhelyen legyen megjelölve a cég iratőrzési címe (székhelyszolgáltatási szerződés tartalmazza), Megbízó felelőssége és kötelezettsége ezek biztosítása. Megbízó köteles fenti szolgáltatások fejében a jelen szerződés 5. pontjában foglalt megbízási díjat, valamint a szolgáltatás igénybevételével felmerült egyéb költséget, a megbízott számláján feltüntetett módon és határidőig megfizetni. Megbízott, a számlájának beszkennelt képét, a megbízó szerződésben szereplő címére elküldi, majd eredetiben a megbízó által megadott postacímre postázza. Megbízó, jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a cég mindennapi működése során keletkező számlákat, iratokat, okmányokat nem a székhelyen tárolja, őrzi, archiválja. Megbízó a cég rendelkezésében álló gépjárművek és pótkocsik forgalmi engedélyébe a székhelye szerinti címet köteles beíratni legkésőbb a jelen szerződéskötés évének utolsó napjáig. Megbízó nyilatkozik,hogy a cég bejegyzett székhelyén tartott hivatalos iratok, csak az országos, megyei, valamint az önkormányzati ellenőrző szerveknek adhatóak ki. Ezen nyilatkozat visszavonásig érvényes. (Amennyiben a nyilatkozó azt szeretné,hogy más is hozzáférjen az iratokhoz, akkor jelen szerződéshez csatolva külön nyilatkozzon erről a kedvezményezett nevének, és a beazonosításhoz szükséges adatainak feltüntetésével.) Megbízó, aláírásával megerősíti, hogy a település önkormányzatának maximum két rendezvényét támogatja. Megbízó kötelezi magát, hogy vállalkozásának legalább két alapvető döntését (pl. mérlegelfogadás, évértékelő&jövő évi stratégia elfogadása, taggyűlés) a székhelyen hozza meg (ennek tényét jegyzőkönyvben dokumentálja ebből egy példányt, székhelyén tárol)! eleget téve ezzel a 282/2011/eu direktívában foglalt székhelyhasználatnak; Principal, during the period of payment of fees. Agent is entitled to receive the fee determined in Paragraph 5 from the Principal, in return of the above listed services. 4. Rights and obligations of the Principal: Principal is obliged to provide the Agent immediately with all the necessary information concerning the postal address, telephone number, , etc., that is necessary for the transfer of Mails. The changes of the formerly listed data has to be reported and confirmed in written by the Principal to the Agent within 24 hours, beside the handover of the company stamp, that is required at the take-over of Mails. According to the effective Hungarian law, Principal is obliged to store the following documents (copies are accepted) in its registered office: - copy of the articles of association and the order of the registration of the company issued by the competent court of company registration/other authority; - specimen signature; - personal documents; - written permits concerning activities that are subjects to previous authorization; - documentation that proves that the official mails are received and transferred to the manager of the company of the Principal (this present Domiciliation agreement includes this information); - the address and telephone number of the manager of the Principal s company have to be at the disposal of the representatives of authorities at the registered office in order to make them able to contact him/her if necessary (this present Domiciliation agreement includes this information); - a contract should be kept at the registered office, that shows and proves the title (for example rent) according to which the announcement of the registered seat has happened by the manager of the Principal s company (this present Domiciliation agreement includes this information); - the address should be represented at the registered office, where the company documentation is archived (this present 3

4 "(1) A 2006/112/EK irányelv 44. és 45. cikkének alkalmazásában az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye (2) Az (1) bekezdésben említett hely meghatározásához figyelembe kell venni a vállalkozás általános irányítására vonatkozó alapvető döntések meghozatalának helyét, a vállalkozás létesítő okirat szerinti székhelyét, Megbízó jogosult a megbízási díj ellenében a jelen szerződés 2. és 3. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevételére. 5. Megbízási díj és fizetési módja: (kiválasztott bekarikázandó) a. A jelen szerződés 2. és 3.. pontjában foglalt Standard csomag tartalmaz minden szolgáltatást, mely egy vállalkozásnál felmerül a székhelyének ügyintézésével, fenntartásával kapcsolatosan: szolgáltatás díja Ft + áfa/hó, azaz Kilencezer-nyolcszáz Forint + áfa/ hó, mely tartalmaz 4 db fax vagy /hó küldését, 2 db rádiótelefonhívás/hó, 2 db postázás/hó (az adott szolgáltatók tarifája nélkül). Az alapszolgáltatáson felül igénybevett munkát a /további igényelhető szolgáltatások -ban leírt tarifával számlázzuk. A megbízási díjat, a Megbízó köteles negyedévenként előre, a tárgynegyedévet megelőző hónap utolsó napjáig a Megbízott részére megfizetni. Az első negyedévre vonatkozó megbízási díj a szerződés megkötésekor esedékes. Megbízott a megbízási díjról szóló számláját átutalás esetén a fizetési határidőt megelőzően juttatja el, készpénzes fizetés esetén a teljesítéssel egyidejűleg adja át a Megbízó részére. b. Start csomag: Ft+áfa/hó, mely tartalmazza a székhelyszolgáltatás standard csomag díjban rögzítetteket, plusz a közzétételi díj és illeték egyszeri költségét, valamint a könyvelési díjat. Nem tartalmazza a levelek utánküldését, továbbítását, az elektronikus Dokumentum Tárolási és Továbbítási Rendszer használatát, és faxküldést. Egy év letelte után választhat másik csomagot, a csomagban maradt díjat átviheti a választott csomagba. c. Premium csomag: Ft+áfa/hó, mely a Standard csomagon felül tartalmazza a beérkező levelek utánküldését, továbbítását, 100 db fax, vagy elküldését a szolgáltatók tarifája nélkül, 10 virtuális titkársági napot, hitelfelvételhez díjmentes vizsgálatot, klasztertagságot A választott csomagon felüli, mindenkori - évente felülvizsgált - díjak a Domiciliation agreement includes this information). It is the liability and the responsibility of the Principal to provide and secure the above listed documents. As the offset of the provided services, Principal is liable to transfer the fee, detailed in Paragraph 5, and any other extra fees arisen in connection with the services to the bank account of the Agent in the agreed way until the agreed deadline represented on the invoice received. Agent is obliged to scan the invoice and send the scanned version of it to the address represented in this present agreement, and then send the original version to the postal address of the Principal. By signing of this present agreement, Principal declares, that any bill, document, etc. issued during the day to day operation of the company is not stored, secured, held or archived in the registered office. Principal is obliged to represent its registered seat in all registration books of its own vehicles and trailers at latest until the end of the year of the signing date of this present agreement. Principal hereby declares that the official documents stored in the company s registered office can only be provided to national, county, and local supervisor authorities. This statement is effective until revocation (If the Principal wants other parties to get access to the documents, then Principal has to take an independent declaration attached to this present agreement, in which the name of the beneficiary, and the necessary data necessary for the identification of the beneficiary are represented). By signing of this present agreement, Principal hereby confirms, that it sponsors maximum two (2) events of the local government. Principal engages itself to bring at least two decisions (e.g.: acceptance of the balance sheet, annual meeting, future strategy meeting, general meeting) at its registered seat (this fact is recorded in a resolution, one copy of which is stored at the registered seat)! to meet the requirements of the Directive of 282/2011/EU regarding the usage of registered seat; "(1) According to the Article no. 44 and 45 of the Directive 2006/112/EK the registered seat of the economic activity of the taxable entity... (2) At the determination of the place mentioned in Section (1), the place of the essential decision-making in relation with the general leadership of the company, the registered seat according to the articles of association should be taken into consideration. Principal has the right to receive the services detailed in Paragraph 2 and 3, in return of the commission fee. 5. Amount and payment method of the commission 4

5 /további igényelhető szolgáltatások -ban olvashatóak Szolgáltatási díjak a fizetési határidőt követő - 15 napon túli - kiegyenlítetlen székhely-szolgáltatási számla, valamint a szerződés megszűnésétől a cégbírósági papírokban megjelenő székhelyváltozás/kijelentkezés idejére; - küldése/értesítés levél/irat érkezésről 1 +áfa/ . Tárgyhónapot követően számlázzuk fizetés elmaradása esetén egyenlegfeltöltéssel veheti igénybe ezen szolgáltatást az Erste Bank bankszámlára történő befizetéssel/utalással (megjegyzés rovatba egyenlegfeltöltés -t írjanak be) Megbízó lemond ezen szolgáltatásról a számlakiegyenlítés/egyenlegfeltöltés elmaradásával -a levéltovábbítás díja, valamint díjfizetésre irányuló levél küldése: a választott mód (posta, futárposta, stb.) szolgáltatási díja+a díj 25%+Áfa/levél, de min. 1 +áfa utánvétellel, vagy egyenlegfeltöltésből fizetve -levél beszkennelése- /fax-on továbbítása 3,5 /oldal+áfa bankszámlára előreutalva, bankba befizetve -telefonüzenet továbbítása 9,5 +áfa/üzenet - előreutalva, bankba befizetve, egyenlegfeltöltésből fizetve -irodavezetőnknél letett irat/küldemény átadása harmadik félnek 15 +áfa/harmadik fél készpénzben, -tárgyaló igénybevétele: 35 +áfa/ minden megkezdett óra készpénzben, vagy előreutalva/befizetve. I. Partnerprogram: Havidíjas székhelyszolgáltatást igénybevevő partner ajánlása esetén 1000 Ft/hó bruttó közvetítési díjjal csökkentjük a megbízó havidíját 3 évig II. Partnerprogram: Egyösszegű díjat befizető székhelyszolgáltatást igénybevevő partner ajánlása esetén a befizetett összeg egyszeri 10%-a illeti meg a megbízót 6. Szerződés felmondása: Felek jelen szerződést 3 hónapos felmondási határidővel bármikor felmondhatják. Amennyiben Megbízó bármely fizetési kötelezettségének, határidő lejártát követő legkésőbb 15 napon belül nem tesz eleget, a Megbízott jogosult a székhely-szolgáltatásra irányuló szerződést, azonnali hatállyal felmondani, valamint a Felek megállapodása alapján, a késedelmes díj után, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét követelni késedelmi kamat jogcímén. Megbízott jogosult a székhely-szolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondására abban az esetben is, ha a Megbízó bármilyen okból huzamos ideig (legalább 15 fee (please put a ring around the chosen option): a. The Standard package, determined in Paragraph 2 and 3 contains all services that can arise in connection with the management or maintenance of the regiestered seat of a company: service fee is HUF + VAT / month, which includes sending 4 pcs of fax or / month, 1 pc of mobile phone call / month, 1 pc of transferring posts / month (without the commission of the actual postal service providers), free use of conference room. Everything beyond this is available for a fee and billed as described on The commission fee of the Agent shall be paid by the Principal to the Agent quarterly in advance, until the last day of the month before the current quarter. The first quarterly fee is payable at the signing date of this present agreement. Agent sends the invoice of the commission fee prior to the deadline of the current payment obligation, when it has to be paid by bank transfer. In case of payment in cash, Agent hands over the invoice to the Principal at the same time of the fullfilment of the payment obligation. b. Start package: HUF + VAT / month, which includes the services described in the Stardard package and the one time fee of announcement and duty, plus the fee of accounting. It does NOT contain the forwarding of Mails, the use of the electronic system for Storing and Forwarding Documents and sending fax messages. New package can be chosen after one year and any overpayment can be transfered to the newly chosen package. c. Premium package: HUF + VAT / month, which includes the services described in the Standard package, plus the forwarding of any incoming mails, sending 100 pcs of fax or excluding the fee of the service providers, 10 days of using virtual office, free inspection of any loan application, cluster membership Beyond the packages, the actual recalculated yearly fees can be viewed here: Service fees, that has to be paid after fifteen (15) days after the deadline of the invoice, or for the period between the termination of this present agreement and the change of company data in the copy of register: 5

6 napon keresztül) nem elérhető sem ben, sem telefonon, illetve nem veszi át a megadott levelezési címre küldött postai küldeményeit. Továbbá, a Megbízott jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására (és ezzel egyidejűleg a székhelyhasználati engedély azonnali visszavonására) amennyiben tudomására jut (kizárólag megalapozott forrásokból: NAV/apeh, vpop, pénzintézetek, rendőri és hivatalos szervek) hogy Megbízó nem az üzleti etikának megfelelően végezi tevékenységét, azzal ellentétes magatartást tanúsít és ezekről hivatalos írásos dokumentumok kerülnek megbízott tudomására. Megbízott azonnali hatályú felmondása esetén, a Megbízó által előre fizetett kedvezménykonstrukció (pl.: 2 év előrefizetésért 3 év szolgáltatást kap) elvész. Ebben az esetben a végelszámolás alapjául az 5/a pontban leírtak érvényesíthetőek Megbízott felmondását, a Megbízónak, a jelen szerződésben megadott, vagy a Megbízó által frissítésként feladott/bejelentett - megbízott által dokumentálhatóan átvett (pl. tértivevényes levél) - levelezési címére köteles megküldeni azzal, hogy a küldeményt a feladástól számított 5. napon akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha azt a címzett bármilyen okból nem veszi át. A címváltozásból (pl. elköltözés) eredő kézbesíthetetlenségért a Megbízó a felelős, ha erről előzetesen a Megbízottat írásban nem értesítette. A szerződéssel kapcsolatos minden értesítést igazolható módon, írásban, személyes kézbesítés, tértivevényes levél, futárposta, telefax vagy útján küld el megbízott a megbízó részére a jelen szerződésben megadott elérhetőségeire. A küldemény személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napján; tértivevényes levél esetében a tértivevényen szereplő időpontban; futárposta esetén a futárpostának történő átadást követő munkanapon; és fax esetében az elküldés napján tekintendő kézbesítettnek. Székhelyszolgáltatás megszűnéséről megbízott - megbízó költségén - tájékoztatja a cégbíróságot, adóhatóságot, megbízó bankját. A Megbízó mulasztásából, tevékenységéből, ügyviteléből, szerződésszegéséből eredő károkért, a Megbízott sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállal. 7. Szerződés tartama: Jelen székhely-szolgáltatási szerződés határozatlan időre jön létre. 8. Általános rendelkezések: A székhely-szolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Megbízónak kötelessége tájékoztatni a hatóságokat, bíróságokat és egyéb szerveket a jogszabályokban megszabott módon és formában. Mindaddig, amíg a cégnyilvántartásban, a társaság székhelye nem került átvezetésre és cégkivonaton az új székhely nem kerül feltüntetésre, megbízott köteles a társaság postai küldeményeit átvenni - kivéve, ha a megbízó megadott elérhetőségére nem kézbesíthető a küldemény vagy a megbízó elérhetetlensége, vagy díj-nemfizetése miatt - sending /notification mail/about document reception 1 EUR+VAT/ . Invoice is sent after the current month when the cost occured in the event of delay of payment, the service can be used in prepaid system, and money shall be sent to the bank account led by Erste Bank Zrt. (IBAN bank account number: HU ; SWIFT/BIC code: GIBAHUHB (GIBAHUHBXXX if 11 digit needed)) (write prepayment in the comment section). Agent cancels the service above detailed if this payment/prepayment is not sent. - the fee of Mail transfer and the mailing of the invoice is: chosen method s (postal, etc.) service fee + 25% of that fee + VAT / letter, but min. 1 EUR+VAT paid with balance-uploading or cash on delivery - scanning mails, forwarding them via /fax 3.5 EUR + VAT paid prior to service to bank account - phone message transfer is 9.5 EUR+VAT/ message paid prior or prepaid to bank account - any documents or Mails previously kept by the Office Manager that is required to be given to third party costs 15 EUR + VAT/ number of third party paid in cash - Using the conference room: 35 EUR+VAT/ after every started hour in cash, or paid via bank transfer I. Partner program: in case of recommendation of partner who will use domiciliation services on a monthly basis, Principal gets the benefit to pay HUF less per month to obtain the same level of services for 3 years. II. Partner program: in case of recommendation of partner who will pay a single fee for domiciliation, Principal receives the 10% of the single fee. 6. Cession of the agreement: Contracting Parties have the right to abrogate this present agreement at any time with a grace time of three (3) months. In case of non-fulfilment of payment of any fees at the side of the Principal, with a delay of fifteen (15) 6

7 szűnik meg a szerződés (ebben az esetben címzett ismeretlenként kerül vissza a feladóhoz a küldemény) - és a megbízót a megadott címén értesíteni küldemény érkezéséről. Megbízót mindaddig terheli a székhelyszolgáltatási díj fizetésének kötelezettsége, amíg az új székhely a cégkivonaton nem kerül feltüntetésre. Jelen bekezdésben foglalt kötelezettség a feleket jelen székhely-szolgáltatási szerződés felmondásától függetlenül terheli. A szerződő Felek minden, a jelen székhely- szolgáltatási szerződésből származó jogvita elbírálására alávetik magukat a Magyar Gazdasági Kamara mellett szervezett, állandó, választott Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen székhely-szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak. A szerződő Felek kijelentik, hogy jogképesek és szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen székhely szolgáltatási szerződésben szereplő szolgáltatás nem egyezik meg a 49/2007. (XI. 14.) IRM rendeletben szabályozott ügyvédi iroda által nyújtott székhelyszolgáltatással hiszen az kizárja a 282/2011/eus direktívában foglalt, alapvető döntéshozás helyszínéül történő székhelymegjelölést. A felek a jelen szerződést elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. days after the payment deadline, the Agent has the right to terminate this present agreement with immediate effect and stop providing any service to the Principal. Moreover, in case of delay of payment of the commission fee or any other fee arisen from the service provision, Principal is obliged to pay interest of default for the period of delay that is equal to the duplicate of the base interest determined by the Hungarian National Bank. Agent has the right to terminate this present agreement with immediate effect in that case as well, if the Principle is not available for a longer period of time (at least for 15 days) via , via phone or does not take over the Mails at the postal address given previously. Furthermore, Agent has the right to abrogate this present agreement with immediate effect (and revoke all authorization for the usage of the Office as a registered seat from the Principal), if Agent become aware of the fact (only from reliable source: NAV, VPOP, financial institutes, policeor other official departments) that Principal is not operating according to the common business ethics and Agent receives official document(s) that proves this. If Agent terminates tis present agreement with immediate effect, then all priory paid or prepaid bonus payment options (e.g.: receives 3 years of service for the fee of only 2 years) are lost. In such case, invoices and final payments shall be made based on Paragraph 5/a of this present agreement. The abrogation of this present agreement from the side of the Agent has to be delivered to the Principal s postal address determined in this agreement or to the address latterly up-to-dated and communicated to the Agent in a provable way (for instance recorded delivery). The abrogation of this present agreement has to be regarded as delivered in any case after five (5) days after the delivery in that case as well, if the Principal did not take over the post by any reason. Principal is liable for the impossibility of delivery arisen from the change of the postal address, in case if the change was not communicated formerly towards the Agent. Every notification concerning this present agreement should be delivered by the Agent to the Principal s contact determined in this present agreement in a provable way, thus in written, by personal handover, by recorded delivery, by courier mail, via telefax, via . The post should be regarded as delivered on the handover date in case of personal handover; on the date signalled on the record in case of recorded delivery; on the following workday after the handover to the courier post in case of courier mail; and on the sending date in case of telefax, or . Agent has the right to inform at the expense of the Principal- the Court of Registry, the tax authority and the bank of the Principal about the cession of the domiciliation. Agent is not responsible, neither financially, nor morally, for any damage, loss, outstanding profit or cost of the Principal arisen from default, inadequate activity or procuration, or the breach of the contract on the Principal s side. 7

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a

Részletesebben

mely létrejott egyrészről Bérbeadó: Pacont Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.,

mely létrejott egyrészről Bérbeadó: Pacont Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156., Pacont_standard_contract_Lease_pages_1-2_20111101 BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejott egyrészről Bérbeadó:. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156., cégjegyzékszám: 01-09-077-850, adószám: Képviseli: Benny

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat

Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat Lakás címe 1. Bérlési irányelvek A Bérlő/társak/ kijelenti/k/, hogy a Lakásbérleti Szerződés (a továbbiakban,

Részletesebben

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT Szerződés azonosító száma / ID no. of the agreement:... Kapcsolódó számlacsomag típusa /Type

Részletesebben

Tenancy Agreement. Bérleti szerződés. The present Agreement has been concluded at the place and day below by and between:

Tenancy Agreement. Bérleti szerződés. The present Agreement has been concluded at the place and day below by and between: Bérleti szerződés Amely létrejött az alulírott helyen és időben egyrészről: Magánszemély esetén születési idő: lakcím: anyja neve:, mint bérbeadó ( Bérbeadó )/ Társaság esetén: székhelye: ; cégjegyzék

Részletesebben

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD.

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. Business Rules on credit and documentary operations A jelen Üzletszabályzat kihirdetésének

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1.1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre és a magyar

Részletesebben

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and.

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and. Bérleti szerződés (2014/15) Lease Contract (2014/15) amely létrejött egyrészről concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. ig. szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and.

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and. Bérleti szerződés (2014/15) Lease Contract (2014/15) amely létrejött egyrészről concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. ig. szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

egy keret megállapodásban rögzítették, és egyúttal megállapodtak, hogya megvalósításból

egy keret megállapodásban rögzítették, és egyúttal megállapodtak, hogya megvalósításból Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a LEGO Manufacturing Kft. által a 0685/20 hrsz.-ú Nyíregyháza külterületként nyilvántartott, kivett beruházási terület megjelölésű ingatlanon

Részletesebben

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) amely létrejött egyrészr l Concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. Ig. Szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés az ÉRV Zrt. Lázbérc ivóvíztermelő telep ZeeWeed ultraszűrő membrán technológiájának max. 8000 m3/nap kapacitással való bővítésének tervezésére és kulcsrakész kivitelezésére Contract

Részletesebben

Lakásbérleti Szerződés

Lakásbérleti Szerződés Lakásbérleti Szerződés cím Bérlési feltételek: Bérlés időszak kezedete: Bérlési időszak vége: Bérleti díj : Kaució: (Visszafizetendő) Ingatlankezelő : Ruzsik Dezső, 06 20 521 5706, dezso@bpartner.com Bérlő(k):

Részletesebben

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints I. Bevezető rendelkezések I Introduction 1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints A Bank of China (Hungária) Zrt. (H-1051 Budapest, József nádor tér

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

Business Code. Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepének

Business Code. Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepének A Business Code of Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepének Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Hungary Branch magyarországi földgázkereskedelmi üzletszabályzata

Részletesebben

Beleegyezési Nyilatkozat és Őssejtmegőrzési Megállapodás. Informed Consent Declaration and Stem Cell Storage Agreement

Beleegyezési Nyilatkozat és Őssejtmegőrzési Megállapodás. Informed Consent Declaration and Stem Cell Storage Agreement Beleegyezési Nyilatkozat és Őssejtmegőrzési Megállapodás Informed Consent Declaration and Stem Cell Storage Agreement Az Anya Beleegyezési Nyilatkozata (Mother's Informed Consent Declaration) A Belegyezési

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply to

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply

Részletesebben

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Részletesebben

F E L H A S Z N Á L Á S I F E L T É T E L E K

F E L H A S Z N Á L Á S I F E L T É T E L E K F E L H A S Z N Á L Á S I F E L T É T E L E K 1 Pubhunter App üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) adatai: 1.1 név: Extreme Net Kft. 1.2 székhely: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. 1.3 adószám: 14437081-2-41

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek 1. DEFINITIONS 1.1 In these conditions: the Company means GHABZE SOLUTIONS

Részletesebben