Székhelyszolgáltatási szerződés/ Domiciliation agreement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székhelyszolgáltatási szerződés/ Domiciliation agreement"

Átírás

1 Székhelyszolgáltatási szerződés/ Domiciliation agreement amely létrejött egyrészről/ concluded between Reklámmegoldás Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/ registered seat: HU Csővár Madách u 1. hrsz:52/1. cgj./ registration number: , Adószám/ VAT number: , bankszámlaszám/ GIRO bank account number: Sberbank led by Sber Bank Magyarország Zrt.; IBAN bank account number: HU ; SWIFT/BIC code: MAVOHUHB (MAVOHUHBXXX if 11 digit needed); represented by: László Aladár Balló ügyvezető/managing director), mint megbízott/ as agent (a továbbiakban: Megbízott/ hereinafter referred to as: Agent) másrészről/and......(székhely/ registered seat: HU-2615 Csővár Madách u 1. cgjsz./ registration number:....., adószám/ VAT number., levelezési cím/ postal address (ahová a továbbküldést kéri/ address to which any mail should be forwarded):..képviseli/ represented by:.., szig.sz./passport number:,adókártyaszám/personal tax number:., telefon/ telephone number:.., / address.., a.n./ mother s maiden name., lakcím/ address:.., cégiratok, számlák, szerződések, okmányok őrzésének helye/ place of keeping the company documents, invoices, contracts, other documents:., szerződéskötés időpontjában tulajdonosként/üzembentartóként/ at the time of the signature of this present contract, as the owner/registered keeper of vehicle/tow with the attributes listed below: folytatás a mellékletben/ see the continuation in the appendix; <6/1990.(IV.12)KÖHÉM 5.sz. mell. II.alpontjában rögzített környezetvédelmi besorolású> gépjárművel/vontatmánnyal rendelkezik)/(environmental rating <the number should be signalled by putting a ring around it> determined in Point II of the appendix no. 5 of 6/1990. (IV.12) KOHÉM), mint megbízó, (a továbbiakban: Megbízó)/as principal (hereinafter referred to as: Principal), Megbízott és Megbízó a továbbiakban Felek között a mai napon, az alábbiak szerint: 1. Előzmények: Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízott székhelyszolgáltatást nyújt a 2615 Csővár Madách u 1 szám alatti Csővár 52/1 hrsz.-ú ingatlanon, amelyet jogosult használni és hasznosítani, ezen belül bérbe, albérletbe, illetve egyéb jogcímen harmadik személy Agent and Principal hereinafter referred jointly to as the Contracting Parties, under the terms and conditions set forth herein: 1. Preamble: The Contracting Parties hereby state that the Agent provides domiciliation services in the real estate with address of HU-2615 Csővár, Madách utca 1., under the 1

2 használatába adni. 2. A megbízás tárgya: Szerződő Felek megállapodása alapján a mai napon a Megbízott a Megbízó részére székhely létesítése céljából részleges és korlátozott használatába adja a jelen székhely-szolgáltatási szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlannak a Felek által kijelölt részét. Megbízót jelen megállapodás alapján megilleti az a jog, hogy a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlant a cégadatai között székhelyként feltüntesse székhelyeként a működéséhez kapcsolódó hatóságok, bíróságok és egyéb szervek előtt bejelentse és feltüntesse 3. Megbízott kötelezettségei és jogosultságai: Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen székhely-szolgáltatási szerződés 5. pontjában rögzített díj ellenében a jelen szerződés 2. pontjában foglaltakon túl a székhely bejegyzéséhez szükséges cégmódosítás ügyvédi díját teljes egészében átvállalja, amennyiben az a megbízott partner ügyvédjénél készül el. - a Megbízó cégtábláját elkészítteti, és annak székhelyén elhelyezi - hétfő, szerda, pénteken 9-13 óra, kedd, csütörtök óra közötti időpontban ügyeletet biztosít a székhelyen, a 2615 Csővár Madách u 1 szám alatt - az ügyeleti időben biztosítja a Megbízó részére érkező levelek, egyéb küldemények, valamint üzenetek átvételét, - a Megbízó részére érkezett leveleket a Megbízott kibontás nélkül aznap továbbítja (megbízó költségén, a választott díjcsomagban foglaltak szerint) a megadott postai címére. vagy az irodavezetőnek adott külön meghatalmazás alapján levelét felbontja, szkenneli, ezi, és az összegyűlt leveleket havonta egyszer a Megbízó levelezési címére továbbítja - Megbízott a Megbízó részére érkező faxokról és telefonokról elektronikusan értesítést küld (a választott díjcsomagban foglaltak szerint) - a székhelyen, a társaság részére érkező cégiratokat, csomagokat megőrzi a díjfizetés idejéig Megbízott a fenti szolgáltatás fejében az 5. pontban rögzített megbízási díjra jogosult. 4. Megbízó kötelezettségei és jogosultságai: Megbízó köteles a megbízás teljesítéséhez szükséges információkat, tájékoztatást /küldemények továbbításához szükséges postai cím, telefonszám, cím stb.-t a Megbízott részére haladéktalanul megadni, annak változásáról a Megbízottat 24 órán belül értesíteni, azt írásban megerősíteni, küldemények átvételéhez szükséges bélyegzőt átadni. A hatályos törvény szerint a megbízó cég, a székhelyén köteles tárolni (másolatban is megfelel): - másolat a társasági szerződésről és cégbejegyzési végzésről, - aláírás minta, plot number 52/1 (hereinafter referred to as: Office), that the Agent has the legal right to use and utilize, included but not limited to lease, rent or let third party to utilize it with any other title. 2. Subject of the agreement: Based on the mutual consent of the Contracting Parties, on the signing date of this present contract, the Agent delivers to physical possession to the Principal, partially and for limited use, the mutually appointed part of the Office determined in Paragraph 1 of this present contract, for the purpose of establishing registered office in it. Principal has the right to state and announce the Office as registered seat of its company towards competent authorities, courts, and other legal parties. 3. Rights and obligations of the Agent: Agent assumes the obligation, in return of the fee determined in Paragraph 5, to pay the whole amount of legal fees of the necessary modification of the corporate documents of the company of the Principal arisen from the official announcement of the registered office address, if the modification is executed by the lawyer of the Agent. Furthermore, the Agent: - orders the sign board of the Principal and places it at the Office, - provides duty time on Mondays, Wednesdays, Fridays between 9:00 13:00 and on Tuesdays and Thursdays between 13:00 17:00 in the Office, - provides reception of mails, letters, messages and packages (hereinafter: Mails) of the Principal during the duty time, - transfers Mails to the postal address of the Principal previously agreed, on the day of reception without extracting (at the expense of the Principal based on the fee described in the chosen service package detailed in Paragraph 5). or, based on the special authorization given to the office manager, opens the Mails, scans them, transfers them via and sends them together once per month to the postal address of the Principal. - sends electronic notification to the Principal about any fax and/or telephone messages (based on the chosen service package detailed in Paragraph 5) - keeps any company documents and/or packages at the Office, that was previously sent to the 2

3 -személyes iratok, - engedélyhez kötött tevékenység/ek írásos engedélye, -dokumentáció, hogy a székhelyen a hivatali leveleket átveszik, majd továbbítják a cégvezetőnek, (székhelyszolgáltatási szerződés tartalmazza) -a székhelyen legyen megjelölve a cégvezető címe, telefonszáma, hogy amennyiben szükséges, a hivatali szerv képviselői felvehessék vele a kapcsolatot (székhelyszolgáltatási szerződés tartalmazza), -a székhelyen legyen egy szerződés, hogy a cégvezető milyen jogcímen (pl. ingatlan bérlés-bérbeadás) jelentette be a címet a cég székhelyeként (székhelyszolgáltatási szerződés tartalmazza), -a székhelyen legyen megjelölve a cég iratőrzési címe (székhelyszolgáltatási szerződés tartalmazza), Megbízó felelőssége és kötelezettsége ezek biztosítása. Megbízó köteles fenti szolgáltatások fejében a jelen szerződés 5. pontjában foglalt megbízási díjat, valamint a szolgáltatás igénybevételével felmerült egyéb költséget, a megbízott számláján feltüntetett módon és határidőig megfizetni. Megbízott, a számlájának beszkennelt képét, a megbízó szerződésben szereplő címére elküldi, majd eredetiben a megbízó által megadott postacímre postázza. Megbízó, jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a cég mindennapi működése során keletkező számlákat, iratokat, okmányokat nem a székhelyen tárolja, őrzi, archiválja. Megbízó a cég rendelkezésében álló gépjárművek és pótkocsik forgalmi engedélyébe a székhelye szerinti címet köteles beíratni legkésőbb a jelen szerződéskötés évének utolsó napjáig. Megbízó nyilatkozik,hogy a cég bejegyzett székhelyén tartott hivatalos iratok, csak az országos, megyei, valamint az önkormányzati ellenőrző szerveknek adhatóak ki. Ezen nyilatkozat visszavonásig érvényes. (Amennyiben a nyilatkozó azt szeretné,hogy más is hozzáférjen az iratokhoz, akkor jelen szerződéshez csatolva külön nyilatkozzon erről a kedvezményezett nevének, és a beazonosításhoz szükséges adatainak feltüntetésével.) Megbízó, aláírásával megerősíti, hogy a település önkormányzatának maximum két rendezvényét támogatja. Megbízó kötelezi magát, hogy vállalkozásának legalább két alapvető döntését (pl. mérlegelfogadás, évértékelő&jövő évi stratégia elfogadása, taggyűlés) a székhelyen hozza meg (ennek tényét jegyzőkönyvben dokumentálja ebből egy példányt, székhelyén tárol)! eleget téve ezzel a 282/2011/eu direktívában foglalt székhelyhasználatnak; Principal, during the period of payment of fees. Agent is entitled to receive the fee determined in Paragraph 5 from the Principal, in return of the above listed services. 4. Rights and obligations of the Principal: Principal is obliged to provide the Agent immediately with all the necessary information concerning the postal address, telephone number, , etc., that is necessary for the transfer of Mails. The changes of the formerly listed data has to be reported and confirmed in written by the Principal to the Agent within 24 hours, beside the handover of the company stamp, that is required at the take-over of Mails. According to the effective Hungarian law, Principal is obliged to store the following documents (copies are accepted) in its registered office: - copy of the articles of association and the order of the registration of the company issued by the competent court of company registration/other authority; - specimen signature; - personal documents; - written permits concerning activities that are subjects to previous authorization; - documentation that proves that the official mails are received and transferred to the manager of the company of the Principal (this present Domiciliation agreement includes this information); - the address and telephone number of the manager of the Principal s company have to be at the disposal of the representatives of authorities at the registered office in order to make them able to contact him/her if necessary (this present Domiciliation agreement includes this information); - a contract should be kept at the registered office, that shows and proves the title (for example rent) according to which the announcement of the registered seat has happened by the manager of the Principal s company (this present Domiciliation agreement includes this information); - the address should be represented at the registered office, where the company documentation is archived (this present 3

4 "(1) A 2006/112/EK irányelv 44. és 45. cikkének alkalmazásában az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye (2) Az (1) bekezdésben említett hely meghatározásához figyelembe kell venni a vállalkozás általános irányítására vonatkozó alapvető döntések meghozatalának helyét, a vállalkozás létesítő okirat szerinti székhelyét, Megbízó jogosult a megbízási díj ellenében a jelen szerződés 2. és 3. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevételére. 5. Megbízási díj és fizetési módja: (kiválasztott bekarikázandó) a. A jelen szerződés 2. és 3.. pontjában foglalt Standard csomag tartalmaz minden szolgáltatást, mely egy vállalkozásnál felmerül a székhelyének ügyintézésével, fenntartásával kapcsolatosan: szolgáltatás díja Ft + áfa/hó, azaz Kilencezer-nyolcszáz Forint + áfa/ hó, mely tartalmaz 4 db fax vagy /hó küldését, 2 db rádiótelefonhívás/hó, 2 db postázás/hó (az adott szolgáltatók tarifája nélkül). Az alapszolgáltatáson felül igénybevett munkát a /további igényelhető szolgáltatások -ban leírt tarifával számlázzuk. A megbízási díjat, a Megbízó köteles negyedévenként előre, a tárgynegyedévet megelőző hónap utolsó napjáig a Megbízott részére megfizetni. Az első negyedévre vonatkozó megbízási díj a szerződés megkötésekor esedékes. Megbízott a megbízási díjról szóló számláját átutalás esetén a fizetési határidőt megelőzően juttatja el, készpénzes fizetés esetén a teljesítéssel egyidejűleg adja át a Megbízó részére. b. Start csomag: Ft+áfa/hó, mely tartalmazza a székhelyszolgáltatás standard csomag díjban rögzítetteket, plusz a közzétételi díj és illeték egyszeri költségét, valamint a könyvelési díjat. Nem tartalmazza a levelek utánküldését, továbbítását, az elektronikus Dokumentum Tárolási és Továbbítási Rendszer használatát, és faxküldést. Egy év letelte után választhat másik csomagot, a csomagban maradt díjat átviheti a választott csomagba. c. Premium csomag: Ft+áfa/hó, mely a Standard csomagon felül tartalmazza a beérkező levelek utánküldését, továbbítását, 100 db fax, vagy elküldését a szolgáltatók tarifája nélkül, 10 virtuális titkársági napot, hitelfelvételhez díjmentes vizsgálatot, klasztertagságot A választott csomagon felüli, mindenkori - évente felülvizsgált - díjak a Domiciliation agreement includes this information). It is the liability and the responsibility of the Principal to provide and secure the above listed documents. As the offset of the provided services, Principal is liable to transfer the fee, detailed in Paragraph 5, and any other extra fees arisen in connection with the services to the bank account of the Agent in the agreed way until the agreed deadline represented on the invoice received. Agent is obliged to scan the invoice and send the scanned version of it to the address represented in this present agreement, and then send the original version to the postal address of the Principal. By signing of this present agreement, Principal declares, that any bill, document, etc. issued during the day to day operation of the company is not stored, secured, held or archived in the registered office. Principal is obliged to represent its registered seat in all registration books of its own vehicles and trailers at latest until the end of the year of the signing date of this present agreement. Principal hereby declares that the official documents stored in the company s registered office can only be provided to national, county, and local supervisor authorities. This statement is effective until revocation (If the Principal wants other parties to get access to the documents, then Principal has to take an independent declaration attached to this present agreement, in which the name of the beneficiary, and the necessary data necessary for the identification of the beneficiary are represented). By signing of this present agreement, Principal hereby confirms, that it sponsors maximum two (2) events of the local government. Principal engages itself to bring at least two decisions (e.g.: acceptance of the balance sheet, annual meeting, future strategy meeting, general meeting) at its registered seat (this fact is recorded in a resolution, one copy of which is stored at the registered seat)! to meet the requirements of the Directive of 282/2011/EU regarding the usage of registered seat; "(1) According to the Article no. 44 and 45 of the Directive 2006/112/EK the registered seat of the economic activity of the taxable entity... (2) At the determination of the place mentioned in Section (1), the place of the essential decision-making in relation with the general leadership of the company, the registered seat according to the articles of association should be taken into consideration. Principal has the right to receive the services detailed in Paragraph 2 and 3, in return of the commission fee. 5. Amount and payment method of the commission 4

5 /további igényelhető szolgáltatások -ban olvashatóak Szolgáltatási díjak a fizetési határidőt követő - 15 napon túli - kiegyenlítetlen székhely-szolgáltatási számla, valamint a szerződés megszűnésétől a cégbírósági papírokban megjelenő székhelyváltozás/kijelentkezés idejére; - küldése/értesítés levél/irat érkezésről 1 +áfa/ . Tárgyhónapot követően számlázzuk fizetés elmaradása esetén egyenlegfeltöltéssel veheti igénybe ezen szolgáltatást az Erste Bank bankszámlára történő befizetéssel/utalással (megjegyzés rovatba egyenlegfeltöltés -t írjanak be) Megbízó lemond ezen szolgáltatásról a számlakiegyenlítés/egyenlegfeltöltés elmaradásával -a levéltovábbítás díja, valamint díjfizetésre irányuló levél küldése: a választott mód (posta, futárposta, stb.) szolgáltatási díja+a díj 25%+Áfa/levél, de min. 1 +áfa utánvétellel, vagy egyenlegfeltöltésből fizetve -levél beszkennelése- /fax-on továbbítása 3,5 /oldal+áfa bankszámlára előreutalva, bankba befizetve -telefonüzenet továbbítása 9,5 +áfa/üzenet - előreutalva, bankba befizetve, egyenlegfeltöltésből fizetve -irodavezetőnknél letett irat/küldemény átadása harmadik félnek 15 +áfa/harmadik fél készpénzben, -tárgyaló igénybevétele: 35 +áfa/ minden megkezdett óra készpénzben, vagy előreutalva/befizetve. I. Partnerprogram: Havidíjas székhelyszolgáltatást igénybevevő partner ajánlása esetén 1000 Ft/hó bruttó közvetítési díjjal csökkentjük a megbízó havidíját 3 évig II. Partnerprogram: Egyösszegű díjat befizető székhelyszolgáltatást igénybevevő partner ajánlása esetén a befizetett összeg egyszeri 10%-a illeti meg a megbízót 6. Szerződés felmondása: Felek jelen szerződést 3 hónapos felmondási határidővel bármikor felmondhatják. Amennyiben Megbízó bármely fizetési kötelezettségének, határidő lejártát követő legkésőbb 15 napon belül nem tesz eleget, a Megbízott jogosult a székhely-szolgáltatásra irányuló szerződést, azonnali hatállyal felmondani, valamint a Felek megállapodása alapján, a késedelmes díj után, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét követelni késedelmi kamat jogcímén. Megbízott jogosult a székhely-szolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondására abban az esetben is, ha a Megbízó bármilyen okból huzamos ideig (legalább 15 fee (please put a ring around the chosen option): a. The Standard package, determined in Paragraph 2 and 3 contains all services that can arise in connection with the management or maintenance of the regiestered seat of a company: service fee is HUF + VAT / month, which includes sending 4 pcs of fax or / month, 1 pc of mobile phone call / month, 1 pc of transferring posts / month (without the commission of the actual postal service providers), free use of conference room. Everything beyond this is available for a fee and billed as described on The commission fee of the Agent shall be paid by the Principal to the Agent quarterly in advance, until the last day of the month before the current quarter. The first quarterly fee is payable at the signing date of this present agreement. Agent sends the invoice of the commission fee prior to the deadline of the current payment obligation, when it has to be paid by bank transfer. In case of payment in cash, Agent hands over the invoice to the Principal at the same time of the fullfilment of the payment obligation. b. Start package: HUF + VAT / month, which includes the services described in the Stardard package and the one time fee of announcement and duty, plus the fee of accounting. It does NOT contain the forwarding of Mails, the use of the electronic system for Storing and Forwarding Documents and sending fax messages. New package can be chosen after one year and any overpayment can be transfered to the newly chosen package. c. Premium package: HUF + VAT / month, which includes the services described in the Standard package, plus the forwarding of any incoming mails, sending 100 pcs of fax or excluding the fee of the service providers, 10 days of using virtual office, free inspection of any loan application, cluster membership Beyond the packages, the actual recalculated yearly fees can be viewed here: Service fees, that has to be paid after fifteen (15) days after the deadline of the invoice, or for the period between the termination of this present agreement and the change of company data in the copy of register: 5

6 napon keresztül) nem elérhető sem ben, sem telefonon, illetve nem veszi át a megadott levelezési címre küldött postai küldeményeit. Továbbá, a Megbízott jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására (és ezzel egyidejűleg a székhelyhasználati engedély azonnali visszavonására) amennyiben tudomására jut (kizárólag megalapozott forrásokból: NAV/apeh, vpop, pénzintézetek, rendőri és hivatalos szervek) hogy Megbízó nem az üzleti etikának megfelelően végezi tevékenységét, azzal ellentétes magatartást tanúsít és ezekről hivatalos írásos dokumentumok kerülnek megbízott tudomására. Megbízott azonnali hatályú felmondása esetén, a Megbízó által előre fizetett kedvezménykonstrukció (pl.: 2 év előrefizetésért 3 év szolgáltatást kap) elvész. Ebben az esetben a végelszámolás alapjául az 5/a pontban leírtak érvényesíthetőek Megbízott felmondását, a Megbízónak, a jelen szerződésben megadott, vagy a Megbízó által frissítésként feladott/bejelentett - megbízott által dokumentálhatóan átvett (pl. tértivevényes levél) - levelezési címére köteles megküldeni azzal, hogy a küldeményt a feladástól számított 5. napon akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha azt a címzett bármilyen okból nem veszi át. A címváltozásból (pl. elköltözés) eredő kézbesíthetetlenségért a Megbízó a felelős, ha erről előzetesen a Megbízottat írásban nem értesítette. A szerződéssel kapcsolatos minden értesítést igazolható módon, írásban, személyes kézbesítés, tértivevényes levél, futárposta, telefax vagy útján küld el megbízott a megbízó részére a jelen szerződésben megadott elérhetőségeire. A küldemény személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napján; tértivevényes levél esetében a tértivevényen szereplő időpontban; futárposta esetén a futárpostának történő átadást követő munkanapon; és fax esetében az elküldés napján tekintendő kézbesítettnek. Székhelyszolgáltatás megszűnéséről megbízott - megbízó költségén - tájékoztatja a cégbíróságot, adóhatóságot, megbízó bankját. A Megbízó mulasztásából, tevékenységéből, ügyviteléből, szerződésszegéséből eredő károkért, a Megbízott sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállal. 7. Szerződés tartama: Jelen székhely-szolgáltatási szerződés határozatlan időre jön létre. 8. Általános rendelkezések: A székhely-szolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Megbízónak kötelessége tájékoztatni a hatóságokat, bíróságokat és egyéb szerveket a jogszabályokban megszabott módon és formában. Mindaddig, amíg a cégnyilvántartásban, a társaság székhelye nem került átvezetésre és cégkivonaton az új székhely nem kerül feltüntetésre, megbízott köteles a társaság postai küldeményeit átvenni - kivéve, ha a megbízó megadott elérhetőségére nem kézbesíthető a küldemény vagy a megbízó elérhetetlensége, vagy díj-nemfizetése miatt - sending /notification mail/about document reception 1 EUR+VAT/ . Invoice is sent after the current month when the cost occured in the event of delay of payment, the service can be used in prepaid system, and money shall be sent to the bank account led by Erste Bank Zrt. (IBAN bank account number: HU ; SWIFT/BIC code: GIBAHUHB (GIBAHUHBXXX if 11 digit needed)) (write prepayment in the comment section). Agent cancels the service above detailed if this payment/prepayment is not sent. - the fee of Mail transfer and the mailing of the invoice is: chosen method s (postal, etc.) service fee + 25% of that fee + VAT / letter, but min. 1 EUR+VAT paid with balance-uploading or cash on delivery - scanning mails, forwarding them via /fax 3.5 EUR + VAT paid prior to service to bank account - phone message transfer is 9.5 EUR+VAT/ message paid prior or prepaid to bank account - any documents or Mails previously kept by the Office Manager that is required to be given to third party costs 15 EUR + VAT/ number of third party paid in cash - Using the conference room: 35 EUR+VAT/ after every started hour in cash, or paid via bank transfer I. Partner program: in case of recommendation of partner who will use domiciliation services on a monthly basis, Principal gets the benefit to pay HUF less per month to obtain the same level of services for 3 years. II. Partner program: in case of recommendation of partner who will pay a single fee for domiciliation, Principal receives the 10% of the single fee. 6. Cession of the agreement: Contracting Parties have the right to abrogate this present agreement at any time with a grace time of three (3) months. In case of non-fulfilment of payment of any fees at the side of the Principal, with a delay of fifteen (15) 6

7 szűnik meg a szerződés (ebben az esetben címzett ismeretlenként kerül vissza a feladóhoz a küldemény) - és a megbízót a megadott címén értesíteni küldemény érkezéséről. Megbízót mindaddig terheli a székhelyszolgáltatási díj fizetésének kötelezettsége, amíg az új székhely a cégkivonaton nem kerül feltüntetésre. Jelen bekezdésben foglalt kötelezettség a feleket jelen székhely-szolgáltatási szerződés felmondásától függetlenül terheli. A szerződő Felek minden, a jelen székhely- szolgáltatási szerződésből származó jogvita elbírálására alávetik magukat a Magyar Gazdasági Kamara mellett szervezett, állandó, választott Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen székhely-szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak. A szerződő Felek kijelentik, hogy jogképesek és szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen székhely szolgáltatási szerződésben szereplő szolgáltatás nem egyezik meg a 49/2007. (XI. 14.) IRM rendeletben szabályozott ügyvédi iroda által nyújtott székhelyszolgáltatással hiszen az kizárja a 282/2011/eus direktívában foglalt, alapvető döntéshozás helyszínéül történő székhelymegjelölést. A felek a jelen szerződést elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. days after the payment deadline, the Agent has the right to terminate this present agreement with immediate effect and stop providing any service to the Principal. Moreover, in case of delay of payment of the commission fee or any other fee arisen from the service provision, Principal is obliged to pay interest of default for the period of delay that is equal to the duplicate of the base interest determined by the Hungarian National Bank. Agent has the right to terminate this present agreement with immediate effect in that case as well, if the Principle is not available for a longer period of time (at least for 15 days) via , via phone or does not take over the Mails at the postal address given previously. Furthermore, Agent has the right to abrogate this present agreement with immediate effect (and revoke all authorization for the usage of the Office as a registered seat from the Principal), if Agent become aware of the fact (only from reliable source: NAV, VPOP, financial institutes, policeor other official departments) that Principal is not operating according to the common business ethics and Agent receives official document(s) that proves this. If Agent terminates tis present agreement with immediate effect, then all priory paid or prepaid bonus payment options (e.g.: receives 3 years of service for the fee of only 2 years) are lost. In such case, invoices and final payments shall be made based on Paragraph 5/a of this present agreement. The abrogation of this present agreement from the side of the Agent has to be delivered to the Principal s postal address determined in this agreement or to the address latterly up-to-dated and communicated to the Agent in a provable way (for instance recorded delivery). The abrogation of this present agreement has to be regarded as delivered in any case after five (5) days after the delivery in that case as well, if the Principal did not take over the post by any reason. Principal is liable for the impossibility of delivery arisen from the change of the postal address, in case if the change was not communicated formerly towards the Agent. Every notification concerning this present agreement should be delivered by the Agent to the Principal s contact determined in this present agreement in a provable way, thus in written, by personal handover, by recorded delivery, by courier mail, via telefax, via . The post should be regarded as delivered on the handover date in case of personal handover; on the date signalled on the record in case of recorded delivery; on the following workday after the handover to the courier post in case of courier mail; and on the sending date in case of telefax, or . Agent has the right to inform at the expense of the Principal- the Court of Registry, the tax authority and the bank of the Principal about the cession of the domiciliation. Agent is not responsible, neither financially, nor morally, for any damage, loss, outstanding profit or cost of the Principal arisen from default, inadequate activity or procuration, or the breach of the contract on the Principal s side. 7

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

Mert a minőségből siker születik

Mert a minőségből siker születik NB Forsz Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 8900 Zalaegerszeg Toldi Miklós út 11 Telefon: (36) 92-510005 Fax \ Üzenetrögzítő: (36) 92-510006 Mert a minőségből siker születik Zalaegerszeg:

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) a szerződő felek: Szolgáltató: az itt megjelölt gazdálkodó szervezet. Cég neve: Strigula-Bit Szolgáltató Bt.

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 03/ 20141001/ EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS 1. Alkalmazási kör A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) - a Budapest

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés)

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) amely létrejött egyrészről a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. Székhely: H-1134 Budapest,

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 Számlatulajdonos neve / Account holder s name: Számla száma /

Részletesebben

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579. Health services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.aspx External tender id 26407-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények 1., Általános követelmények: Rába Járműipari alkatrészgyártó Kft elvárása a hibamentes beszállítás. Amennyiben nem megfelelő minőségű

Részletesebben

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik.

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Levelezés kezelési szerződési feltételek Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Bármilyen hivatkozás az "Ön" vagy "cég" szavakkal

Részletesebben

SZÉKHELY CENTRUM KFT. Székhely szolgáltatásának általános szerződési feltételei

SZÉKHELY CENTRUM KFT. Székhely szolgáltatásának általános szerződési feltételei SZÉKHELY CENTRUM KFT Székhely szolgáltatásának általános szerződési feltételei,amelyek a Székhely Centrum Kft (székhely:1036 Budapest Evező u.6.i/3.) a továbbiakban Szolgáltató által biztosított székhely

Részletesebben

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM Social services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40022336.aspx External tender id 383594-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF GENERAL TERMS OF CONTRACT GTC FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések jelentése: Loffice:

Részletesebben

Meal-cooking services

Meal-cooking services Meal-cooking services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45080144.aspx External tender id 281415-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A VISTA Utazási Irodák Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1.; cégjegyzékszám: 01-09-067990; GM EKH eng. szám: R-0727/93; adószám: 10415319-2-42;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) a szerződő felek: Szolgáltató: az alábbiakban megjelölt gazdálkodó szervezet. Cég neve: Cégszolgálat Kft. Székhely:

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 20/ 20141001/ RCMS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE USE OF RCMS ELECTRONIC COMMUNICATION SYSTEM amely létrejött

Részletesebben

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320. Job search services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.aspx External tender id 69695-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM Engineering services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/38746327.aspx External tender id 355577-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás 2. melléklet Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) (A) OTP

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS Advised direct PoA draft to the AGM Ajánlott közvetlen közgyűlési meghatalmazás tervezet SHALL BE PRINTED ON THE INVESTOR S LETTERHEAD TO BE LEGALIZED WITH CERTIFICATION OF POWER OF REPRESENTATION (AND

Részletesebben

Security services. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 11/2/2013 4:39 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/41774001.

Security services. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 11/2/2013 4:39 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/41774001. Security services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41774001.aspx External tender id 370956-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Bus repair services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 9/18/2014 4:25 AM. Change date 9/18/2014 4:25 AM

Bus repair services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 9/18/2014 4:25 AM. Change date 9/18/2014 4:25 AM Bus repair services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41775651.aspx External tender id 316713-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations To the Office of Immigration and Nationality Budapest Application for the Proof of Nationality I request for the establishment of the existence of my Hungarian nationality. I need / do not need a certificate

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016 HÍRLEVÉL NEWSLETTER a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról about the changes of tax law put into force from 2016 Hírlevelünkben a 2015. november 17-én elfogadott Adózás rendjéről szóló törvény

Részletesebben

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT BKV Zrt. TB-303/15 11. sz. melléklet BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT A jelen fuvarozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a The present Transport Contract (hereinafter

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

EUROPETELL KFT. EUROPETELL LTD. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT (Effective as of 1 January 2013)

EUROPETELL KFT. EUROPETELL LTD. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT (Effective as of 1 January 2013) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2013. január 1-jétől hatályos szöveg) EUROPETELL KFT. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT (Effective as of 1 January 2013) EUROPETELL LTD 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM Furniture Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41155242.aspx External tender id 159264-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

Az adatlap benyújtásának módja

Az adatlap benyújtásának módja 1 13T1041INT Bejelentő és változásbejelentő lap A Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti a külföldi vállalkozás

Részletesebben

Coal and coal-based fuels

Coal and coal-based fuels Coal and coal-based fuels Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/45950225.aspx External tender id 384513-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Repair and maintenance services

Repair and maintenance services Repair and maintenance services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30639240.aspx External tender id 76845-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM Catering services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41898897.aspx External tender id 381627-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

2009. évi XXIII. törvény

2009. évi XXIII. törvény 2009. évi XXIII. törvény a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról 1. Az Országgyűlés

Részletesebben

A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, Pacont Kft. (1138 Budapest, Váci út 152-156.,

A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, Pacont Kft. (1138 Budapest, Váci út 152-156., BÉRLETI SZERZÕDÉS A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, az alábbi felek között:. (1138 Budapest, Váci út 152-156., Cégjegyzési szám: 01-09-077-850) mind bérbeadó (a továbbiakban

Részletesebben

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7.

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (short name in English: OTP Mortgage

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

SZERZŐDÉS LEI KÓD IGÉNYLÉSBEN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSRE CONTRACT ON COOPERATION RELATED TO LEI CODE APPLICATION

SZERZŐDÉS LEI KÓD IGÉNYLÉSBEN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSRE CONTRACT ON COOPERATION RELATED TO LEI CODE APPLICATION Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 09/ 20141001/ SZERZŐDÉS LEI KÓD IGÉNYLÉSBEN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSRE CONTRACT ON COOPERATION RELATED TO LEI CODE APPLICATION amely létrejött egyrészről a KELER

Részletesebben

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános rendelkezések Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek, kivéve, ha a szerződő Felek ettől eltérően állapodnak meg, kötelező érvényűek

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Road traffic-control equipment

Road traffic-control equipment Road traffic-control equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39149889.aspx External tender id 44515-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2008. NOVEMBER 17. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember

Részletesebben

ECOVIS DR. BALOGH PÉTER AND PARTNERS LAW FIRM

ECOVIS DR. BALOGH PÉTER AND PARTNERS LAW FIRM P ECOVIS DR. BALOGH PÉTER AND PARTNERS LAW FIRM Datum MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS ENGAGEMENT AGREEMENT WWW.ECOVIS.HU 1 MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS ENGAGEMENT AGREEMENT amely létrejött egyrészről a(z) [*] (székhely:

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Greases and lubricants

Greases and lubricants Greases and lubricants Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/42533716.aspx External tender id 190808-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai Agenda Fizetési határidő Jogszabályváltozás a késedelmes fizetésekre vonatkozóan 2013. július 1- től Késedelmi kamat Behajtási

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Software development services

Software development services Software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40617737.aspx External tender id 392282-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat Tervezet III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1.1/C. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/C. számú melléklete (formanyomtatványok) 1/C/1. számú melléklet: Igazolás vendéghallgatói

Részletesebben

Seismic data collection services

Seismic data collection services Seismic data collection services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42147377.aspx External tender id 201726-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Megfelelés az új iratkezelési rendeletnek az ELOik modullal

Megfelelés az új iratkezelési rendeletnek az ELOik modullal Megfelelés az új iratkezelési rendeletnek az ELOik modullal Dezsényi Csaba csaba.dezsenyi@ovitas.hu Mindenki nyugodjon meg! Az meg fog felelni az új jogszabályoknak! 2 Mit jelent? Felülvizsgálat Szerelés

Részletesebben