Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról"

Átírás

1 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában az önkormányzat évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. f e j e z e t A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének teljesülését E Ft bevétellel ebből: hagyja jóvá. - állami támogatás működési E Ft - működésre átvett pénzeszköz E Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel E Ft - közhatalmi bevételek E Ft - intézményi működési bevétel E Ft évi pénzmaradvány E Ft - ÁH-on belüli megelőlegezés E Ft (2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének teljesülését E Ft kiadással ebből: - személyi juttatás E Ft - munkaadókat terhelő járulékok E Ft - dologi, működési kiadás E Ft - pénzeszközátadás működési céllal E Ft - támogatások és egyéb juttatások E Ft - felhalmozási kiadás E Ft - intézményfinanszírozás E Ft hagyja jóvá. (3) A évi alaptevékenységek költségvetési maradványa: E Ft. (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

2 2 A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei és kiadásai az ÉMOP-3.2.1/D azonosítószámú támogatás Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program projektek bevételét és kiadását tartalmazzák, E Ft összeggel. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett. (10) Az önkormányzat az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett. (11) Az önkormányzat által az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza. (12) A képviselő-testület az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (13) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (16) Az Önkormányzat évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. III. fejezet A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése 3. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének teljesülését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza. (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft

3 3 - működési, fenntartási kiadások E Ft - működési célú pénzeszközátadás 43 E Ft - felhalmozási kiadások E Ft (4)A költségvetés évi számlamaradvány E Ft, mely összeg működési célú kötelezettséggel terhelt. (5) A Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 10. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. IV. f e j e z e t Záró rendelkezések 3. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit év költségvetésére kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendeletét. Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

4 A 7/2015.(IV.30.) rendelet 1 melléklete Az önkormányzat évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása M e g n e v e z é s évi I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (1.039 fő) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok (bérkompenzáció, e-útdíj, szoc.tüzelőanyag, Itthon vagy Mo.) 5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2013. dec-i óvodázt, pótlólagos állami, létszámcsökkentés p., rendkívüli önk-i tám.) II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Fejezeti ekzelésű előirányzatok (Mezőgazdasági és Vidékfejl. Hivatal) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP finanszírozás) Elkülönített állami pénzalapok (Munkaügyi Központ Start prg.) Helyi önk-ok és költségvetés szerveik (Si-V-Sg, Kb-i önk.) Központi kezelésű előriányzatok (Természetbeni E-utalvány) III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (EU-s fejlesztési p. önerő, közbiztonság növelése) 2. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Elkülönített állami pénzalapok (Munkaügyi Központ Start prg.) IV. Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó 40%-a Egyéb adóbevételek (pótlék, bírság) 299 V. Intézményi működési bevételek Készletesítés ellene (Start prg.) Szolgáltatások ellene (bérleti díj) Közvetített szolgáltatások ellene (telefon, vízdíj, villamos energia díja) Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevétek 1

5 7. Egyéb működési bevétel VI. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Közalapítványtól átvett pénzeszköz VII. Államháztartáson belüli megelőlegezés VIII. Pénzmaradvány (2013.évi): Iskolai gyermekétkeztetési feladatok támogatása Vadna december havi közös hivatal finanszírozása Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás maradványa Út- és járdaépítés beruházás fordított áfa Téli közfoglalkoztatás előleg maradványa Bank-, pénztár-, adó számlák B E V É T E L Ö S S Z E S E N

6 6 Megnevezés Térítési díj bevételek Módosított előirányzat E Ft Teljesítés E Ft I. Intézményi térítési díjak: ) vendégebéd, alkalmazott térítési díj ) szoc. étk., gyermekétkeztetés térítési díj Bevétel összesen: ÁFA

7 Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok, kormányzati funkció és kiadásnemek szerint A 7/2015.(IV.30.) rendelet 2. melléklete Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Központi irányító szerv műk. Tám. Összes kiadás Kormányzati funkció megnevezése % Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód Telj. Mód. Telj Mód. Telj. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége % Támogatási célú finanszírozási műveletek % Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás % Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás % Közut, hidak, alagutak üzemeltetése % Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése, szállítása % Közvilágítás % Város- községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások % Család és nővédelmi egészségügyi gondozás % Könyvtári szolgáltatások % Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése % Civil szervezetek működési támogatása % Óvodai intézményi étkeztetés % Iskolai intézményi étkeztetés % Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások % Munkanélküli aktív korúak ellátása % Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások % Szociális étkeztetés % Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység bevétele (vendég étkeztetés) Kiadás összesen: % % 99% 96% 96% 100% 94% 100% 99%

8 8 Megnevezés Kiadások évben Módosított előirányzat E Ft Teljesítés E Ft I. Pénzeszköz átadás: ) Bursa Hungarica ösztöndíj ) TÖOSZ tagdíj ) SZBTÖOSZ díj (élelmiszeradomány szállítási költsége) 4) Falukollégium (Sajó-Bódva TV) támogatás ) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hull Kez. Társulás 6) Magyaro. Bányásztel. Orsz. Szöv ) Kazincbarcika Város Önkormányzata ) Kbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás 9) Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Községi Önkormányzatok 10) B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkügyi Központ 11) Sajógalgóc Község Önkormányzata ) Intézményfinanszírozás II. Támogatás és egyéb juttatás: ) Óvodáztatási támogatás ) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ) Lakásfenntartási támogatás ) Rendszeres Szociális Segély ) Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány) 6) átmeneti segély 9 9 7) temetési segély ) beiskolázási támogatás ) Önkormányzat saját hat.körében nyújtott pénzügyi ellátás 765 -

9 9 III. Felhalmozási kiadások: ) Ingatlanok felújítása(szuha-patak rendezése) 2) Gépek, berendezések vásárlása (számítógép, konyhai eszközök, Start: kiskockabálázó, gabonavető, pelletprés, házivízimű, darálógép, védőfelszerelés, hegesztőpajzs )

10 A 7/2015.(IV.30.) rendelet 3. melléklete Szuhakálló községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. Bevételek ( E Ft ) Önkormányzatok működési támogatásai Kiadások ( E Ft ) Személyi juttatás Átvett pénzeszköz Járulékok Saját bevétel Dologi kiadások Pénzmaradvány Pénzeszköz átadás ÁH-on belüli megelőlegezés Támogatások Összesen Összesen:

11 A 7/2015.(IV.30.) rendelet 4. melléklete Szuhakálló községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. Bevételek (E Ft) Központosított felhalmozási célú tám. (EU-s fejl. önerő, közbiztonság növelése) EU-s porgram (Szuhapatak vízrendezése) Startmunka program Kiadások (E Ft) Laptop, konyhai eszközök beszerzése ÉMOP-3.2.1/D (Szuha-patak rendezése) Startmunka-programok (kiskocka-bálázó, gabonavető, daráló, pelletprés, házi vízimű, védőfelszerelés) Összesen: Összesen:

12 A 7/2015.(IV.30.) rendelet 5.melléklete KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2014 év E Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elenkásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elen- 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lagedésének összege gedésének összege 0 0 Összesen: 0 Összesen: 0 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 3 db gépjármű A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 Összesen: 25 Összesen: 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: hulladékgyűjtési közszolg. díja Mindösszesen: 25

13 A 7/2015.(IV.30.) rendelet 6. melléklete Kimutatás a pénzeszközök változásáról év E Ft-ban Megnevezés évi Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa 7.058

14 A 7/2015.(IV.30.) rendelet 7. melléklete évi költségvetési mérleg (összevont adatokkal, E/Ft ban) Eszközök Állományi Állományi Források Előző év Tárgy év Előző év Tárgy év Ingatlanok Gépek berend. felszer., járművek Beruházások,felújítások Tárgyi eszközök összesen Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Vásárolt készletek Nemzeti vagyon induláskori e Egyéb eszközök induláskori e Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Készletek Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök Pénztárak, csekk, Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Más szervet megillető bevételek elszámolása Forintszámlák Kötelezettségek Pénzeszközök Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes köv. ÁHB Eszközök összesen Passzív időbeli elhatárolás Források összesen

15 Vagyonkimutatás év A 7/2015.(IV.30.) rendelet 8. melléklete Megnevezés Forgalomképtelen Törzsvagyon Egyéb vagyon Összesen Korlátozottan fogalomképes A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Vagyon ű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javak helyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott előlegek 6. Állami készletek, tartalékok 7. Tárgyi eszközök helyesbítése

16 Megnevezés Forgalomképtelen Törzsvagyon Egyéb vagyon Összesen Korlátozottan fogalomképes III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő papír 3. Befektetett pénzügyi eszközök helyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Értékpapírok C) Pénzeszközök D) Követelések I. Költségvetési évben esedékes követelés II. Költségvetési évet követően esedékes követelés E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás F) Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

17 Megnevezés Forgalomképtelen Törzsvagyon Egyéb vagyon Összesen Korlátozottan fogalomképes G) SAJÁT TŐKE H) KÖTELEZETTSÉGEK I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI EL- SZÁMOLÁSOK J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLTOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN

18 A 7/2015.(IV.30.) rendelet 9. melléklete A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti elő irányzat megoszlása Bevételek évben Megnevezés Módosított előirányzat E Ft Teljesítés E Ft I. Átvett pénzeszköz ) Állami hozzájárulás ) Állami bérkompenzáció ) Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló ) Önkormányzati hozzájárulás Vadna ) Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc ) Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka ) Vadna 2013.évi II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1) Választások támogatása III. Közhatalmi bevételek ) Igazgatási eljárási díj IV. Működési bevételek ) Egyéb működési bevétel (2012.évi fel nem használt Szép-kártya) V. Előző évi pénzmaradvány B e v é t e l e k ö s s z e s e n:

19 A 7/2015.(IV.30.) rendelet 10. melléklete A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak teljesülése kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kormányzati funkciók szerint Kormányzati funkció megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Működési hitel Felhalmozási Összes kiadás % Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód Telj. Mód. Telj Mód. Telj. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenyéségek % % Kiadás összesen: % % 100% 97% 100% 100% 100% 100%

20 Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Illetmény Jutalom Helyettesítés díja Végkielégítés Cafeteria Közlekedési költségtérítés /bérlet/ Ruházati költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (felmentési bér, szabadságmegváltás) Megbízási díj (választások) Egyéb külső személyi juttatások (tiszteletdíj választásra) 745 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 7 4. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 130 III. Dologi kiadások Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok Informatikai szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetés kiadásai Működési célú előzetesen felszámított áfa Egyéb dologi kiadás 278 IV Működési célú támogatások ÁHB 43

21 V. Felhalmozási kiadások Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Áfa 545 Létszám: 10 fő Kiadások összesen

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá.

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá. Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 27.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról A Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság a rendeleti javaslatot ülésén megtárgyalta, a következő javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.)

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete NGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz.

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.30.) Rendelete 1. sz. melléklete Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben