BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének július 21. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve"

Átírás

1 Szám: 129-6/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének július 21. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

2 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 24. Szám: 129-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testületének július 21. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Bakonykoppány - faluház Jelen voltak: A./ Képviselő-testületi tagok: Tekán István, Soós Béla, Bakosné Cseke Krisztina képviselők B./ Tanácskozási joggal megjelent: - Horváth Mária jegyző Meghívott: Grób Lászlóné Választási Bizottság elnöke Távol maradt: Szalai Tamás, Strommer Ferenc képviselők Tekán István megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 3 képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását. N A P I R E N D : T á r g y : E l ő a d ó : 1. Bakosné Cseke Krisztina eskütétele, Tekán István megbízólevél átadása 2. Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása Horváth Mária (Kerper Tamás helyett) jegyző 3. SzMSz módosítása Horváth Mária jegyző 4. FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Tekán István Társulási Megállapodás módosítása 5. Bakonyszücs-Bakonykoppány szennyvízcsatornázás Tekán István konzorciumi együttműködési megállapodása 6. Szoc. rendelet módosítása Horváth Mária jegyző 7. Beiskolázási segély Tekán István 8. Vegyes ügyek

3 3 Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testület határozata: Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a előterjesztését a napirendre vonatkozóan. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A : 1./ N a p i r e n d : Bakosné Cseke Krisztina eskütétele, megbízólevél átadása (Szóbeli előterjesztés) Horváth Mária jegyző elmondja, hogy Kerper Tamás képviselő lemondott a tisztségéről, így helyét a legtöbb szavazatot kapó képviselőjelölt töltheti be, név szerint Bakosné Cseke Krisztina. Tekán István elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 28. (2) bekezdése alapján a települési képviselő az ülésen a képviselő-testület előtt esküt tesz. Kéri Bakosné Cseke Krisztinát, hogy az eskütételhez szíveskedjen felállni és mondja utána az eskü szövegét. Eskütétel Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Bakonykoppány fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! Tekán István megállapítja, hogy Bakonykoppány község új települési képviselője, Bakosné Cseke Krisztina a törvényben előírt esküt letette, és átadja a megbízólevelét. 2./ N a p i r e n d : Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző (Szóbeli előterjesztés) Horváth Mária jegyző elmondja, hogy Kerper Tamás lemondásával betöltésre vár egy ügyrendi bizottsági hely. Tekán István javaslatot tesz bizottsági tagnak Bakosné Cseke Krisztina személyében.

4 4 37/2015./VII.21./sz. Bakonykoppány Önkormányzat Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának Bakosné Cseke Krisztinát választja meg. Határidő: azonnal 3./ N a p i r e n d : SzMSz módosítása E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét: 9/2015./VIII.15./ Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete: Bakonykoppány Község Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 8/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét képezi. 4./ N a p i r e n d : FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulási Megállapodás módosítása (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi 133/2015. sz. üi.) 38/2015./VII.21./sz. Bakonykoppány Önkormányzat Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, valamint annak új egységes szerkezetű Társulási Megállapodását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Határidő: azonnal Felelős : Tekán István

5 5 5./ N a p i r e n d : Bakonyszücs-Bakonykoppány szennyvízcsatornázás konzorciumi együttműködési megállapodása (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 228/2015. sz. üi.) 39/2015./VII.21./sz. Bakonykoppány Önkormányzat Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bakonyszücs-Bakonykoppány községek szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. A képviselő-testület felhatalmazza Tekán István t a mellékelt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására, egyben a képviselő-testület felhatalmazza a t arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns nem kötelezettségvállalást érintő dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadjon és azt aláírja. Határidő: azonnal 6./ N a p i r e n d : Szoc. rendelet módosítása E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét: 10/2015./VII.31./ Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete: Bakonykoppány Község Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét képezi. 7./ N a p i r e n d : Beiskolázási segély (Szóbeli előterjesztés) 40/2015./VII.21./sz. Bakonykoppány Önkormányzat Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete beiskolázási segélyt nyújt minden bakonykoppányi - lakcímmel rendelkező - gyermek, illetve tanuló részére az alábbiak szerint: - óvodások részére 6.000,- Ft/fő, - általános,- és középiskolások részére 9.000,- Ft/fő, - nappali tagozaton tanuló főiskolások és egyetemi hallgatók részére ,- Ft/fő összegben. A segélyeket a i hivatal házipénztárában lehet felvenni - törvényes képviselők augusztus 1-jétől augusztus 31-ig. Fenti határidő jogvesztő. (Aki a fenti időtartam alatt nem él ezen jogával, később már nem élhet.) Határidő: augusztus 31. Felelős : Tekán István

6 6 Vegyes ügyek: a./ Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének megkeresése közfeladat fejlesztési projektek előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos együttműködésre (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 864/2015. sz. üi.) Tekán István ismerteti a megkeresést, s egyelőre nem javasolja az együttműködést. 41/2015./VII.21./sz. Bakonykoppány Önkormányzat Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete egyelőre nem kíván együttműködni - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet pontja alapján a Veszprém Megyei Önkormányzattal a megjelölt rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében ideértve a közbeszerzési eljárások dokumentációjának elkészítését, és az eljárás lefolytatását is és megvalósításban. Határidő: július 28. b./ Közvilágítás korszerűsítése LED-es égőkkel (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 430/2015. sz. üi.) Tekán István ismerteti a közvilágítás korszerűsítésére kapott árajánlatot, napkollektoros rendszerre csak egy ajánlatot tudott beszerezni: - Short Term Capital Kft. (1091 Budapest, Márton u. 35/b.) bruttó ,- Ft. 42/2015./VII.21./sz. Bakonykoppány Önkormányzat Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban egyet ért a település teljes közvilágításának technológiai cseréjével és a napelemes rendszer üzembeállításával. Egyetért a Short Term Capital Kft. (1091 Budapest, Márton u. 35/b.) által a melléklet szerint - bemutatott projektmegvalósítás keretrendszerével, és elfogadja a települési közvilágítás modernizálására vonatkozó fejlesztés előkészítésének megindítását. A képviselő-testület megismerte a fejlesztési konstrukció felépítését, a projekt finanszírozási valamint a minőségi és pénzügyi garanciavállalási feltétel-rendszerét. A képviselő-testület megbízza a Short Term Capital Kft-t, hogy a projekt megindításához szükséges döntés előkészítő dokumentumokat összeállítsa az alábbi részletezettséggel: A megbízás alapján a Short Term Capital Kft dolgozza ki, illetve csatolja be a projekt előkészítéseként az alábbi dokumentumokat: a Projekt üzleti tervét, műszaki ütemtervét az SPV Projektcég bemutatása, tulajdonosi szerkezetét, mérlegadatait, adóhatósági igazolást a köztartozás mentességről az SPV Projektcég társasági szerződésének módosító tervezetét a beruházás cash-flowját Közbeszerzési törvény egyedi termékre vonatkozó meghatározása,

7 7 az alkalmazandó közbeszerzési eljárás meghatározása az alkalmazott egyedi konstrukció védjegyokiratai a közbeszerzést bonyolító ügyvédi iroda bemutatása A képviselő-testület felhatalmazza a t az együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozat aláírására. Határidő: július 31. c./ Óvoda kerítésének felújítása (Szóbeli előterjesztés) Tekán István elmondja, hogy a kötött felhasználású állami támogatásokat fel kell használni. Szerinte lehetne árkokat rendbe tenni. Soós Béla képviselő javasolja, hogy az óvoda kerítését újítsák fel, oly módon, hogy legyen a kerítésnek beton alapja, és lábazata és falécekből legyen. Javasolja, hogy a az általa elmondott műszaki paramétereknek megfelelő ajánlatokat kérjen a kerítés felújítására. 43/2015./VII.21./sz. Bakonykoppány Önkormányzat Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy az óvoda kerítésének felújítására kérjen 3 db ajánlatot, mely szerint a kerítés felújítása beton alapból, beton lábazattal, és falécekből készüljön. Határidő: augusztus 10. d./ Hitel felvétele a falugondnoki gépjármű (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 454/2015. sz. üi.) Tekán István tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat támogatást nyert a szociális étkezés feladatai és egyéb közösségi célú szolgáltatások igénybevétel céljára szolgáló gépjármű beszerzésére, a jármű, egy Renault Trafic mikrobusz lett volna, de erre nem vette már fel az autókereskedés a megrendelést. Javasolja a Forddal történt egyeztetés alapján -, hogy helyettes ugyanolyan paraméterekkel rendelkező Ford típusú gépjárművet rendeljen meg az önkormányzat. A finanszírozás pedig úgy történik, hogy a gépjármű bekerülési költségét ki kell fizetni, majd ezt követően lehet a támogatást lehívni. Erre az önkormányzatnak hitel kell felvennie, mert ekkora saját erővel nem rendelkezik az önkormányzat. Javasolja, hogy az önkormányzat Ft összegtű hitelt vegyen fel, erre a célra. Az ÁFA egy részét, 800 eft-ot a HungaroControl által biztosított támogatás fedezi. A különbözetet ,- Ft-ot - javasolja, hogy az önkormányzat a évi költségvetése tartaléka terhére biztosítsa. Tekán István kéri a testületet, hogy biztosítson az autó megrendeléséhez ,- Ft előleget az önkormányzat évi költségvetése tartaléka terhére.

8 8 44/2015./VII.21./sz. Bakonykoppány Önkormányzat Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy a Renault Trafic mikrobusz helyett az ugyanolyan paraméterekkel rendelkező Ford típusú gépjárművet rendelje meg. Felhatalmazza továbbá a t, hogy gondoskodjon Ft éven belüli lejáratú támogatást megelőlegező hitel felvételéről. A hitelt az önkormányzat a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások jogcímre, :48:29 időpontban benyújtott azonosító számon nyilvántartott támogatás kérelemnek helyt adó 297/1901/147/4/2015. iktatószámú határozat alapján ( Ft összegű) támogatás megelőlegezésére kívánja igénybe venni, a határozatban megjelölt szociális étkezés feladatai és egyéb közösségi célú szolgáltatások igénybevétel céljára szolgáló egy darab Ford típusú mikrobusz beszerzésére. A képviselő-testület biztosítja a gépjármü ,- Ft összegü ÁFA költségét oly módon, hogy ,- Ft-ot a HungaroControl pályázati támogatása biztosít, és a fennmaradó ,- Ft-ot az önkormányzat a évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. A képviselő-testület a gépjármű megrendeléséhez ,- Ft előleget biztosít az önkormányzat évi költségvetése tartaléka terhére. Utasítja a testület a t, hogy az előleg kifizetéséről augusztus 10-ig gondoskodjon. Határidő: szeptember 30. Tekán István a évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdése a) pontja alapján méltatlansági eljárás lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 17 óra 10 perckor. kmf. Tekán István Horváth Mária jegyző

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8571 Bakonykoppány, Petőfi u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Szám: 110/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. október 22-én tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK. jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. október 22-én tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK. jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 22-én tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 9/2014. (X. 23.) Szervezeti és Működési Szabályzatról

Részletesebben

Szám: 8-12/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-12/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-12/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 1-3. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 17/2012.(V.30.) 18/2012.(V.30.) A szociális igazgatás és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus hó 9-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok

JEGYZŐKÖNYV. Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 27-én a Fischl-házban (Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.) 15.00 órakor kezdődő nyílt üléséről. Jelen vannak: Csere Andrea képviselő Kalász Zoltán képviselő Keserű Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben