A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 263/2013. (II.13.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 263/2013. (II.13.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Iktatószám: MN/ /2012. Tárgy: a magyar zenei arányra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai és a szeptember 10-e és 16-a közötti médiaszolgáltatás elemzésének részletező táblázatai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 263/2013. (II.13.) s HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Civil Rádiózásért Alapítvánnyal (Civil Rádió; 1011 Budapest, Corvin tér 8.; továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltett Civil Rádió állandó megnevezésű közösségi rádiós médiaszolgáltatás szeptember 10-e és 16-a közötti működése során megsértette a magyar zenei műsorszámok sugárzási arányára vonatkozó törvényi kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest; Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Civil Rádió állandó megnevezésű rádiós közösségi médiaszolgáltatásának szeptember 10-e és 16-a között sugárzott műsorát, amely során a magyar zenei műsorszámokra vonatkozó kötelezettség alulteljesítése okán felmerült az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv l)

2 pontjában foglalt hatáskörében december 5-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 2155/2012. (XII.5.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésben (a továbbiakban: végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács megállapította, hogy a megalapozott döntéshozatal érdekében a tényállás további tisztázása szükséges a tekintetben, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét során pontosan milyen arányban szolgáltatott magyar zenei műveket, mivel a zenei elemek 14,5%-a nem volt beazonosítható. A Médiatanács ezért a végzésben határidő tűzésével kötelezte a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltatasson adatot arról, hogy a szeptember között sugárzott, a végzés mellékletében műsor címe - azonosítatlan zene jelzéssel feltüntetett zeneművek magyar zeneműnek minősülnek-e, illetve milyen arányban minősülnek annak. A Médiaszolgáltató nyilatkozata december 27-én, postai úton érkezett a Hatóságho A Médiaszolgáltató a vélelmezett jogsértés kapcsán előadta, hogy az azonosítatlan zeneszámok 86,42 %-a (660 perc) magyar eredetű zeneszámnak minősült, ezáltal a vizsgált héten a teljesített 1814 perc+ 660 perc magyar zenei arány 46,82 % [ 100 ] volt. Kifejtette, hogy új műsoraival, zenei 5283 perc válogatásaival növelte a magyar zene arányát. Ezen új zenei műsorszámok különböző zenei műfajokat mutatnak be - folk, jazz, világzene, kortárs zene - melyek a Médiaszolgáltató kulturális misszióját is teljesítik, zenei ismeretterjesztés eszközeiként is megállják a helyüket. Az alulteljesítés okaként előadta, hogy egy-egy nemzet, kisebbség zenei kultúráját is igyekszik bemutatni, ezért Malenkij rock (orosz), Kelta zenei óra (ír, brit), Mumus (frankofon zenei kultúrkör) című műsorszámokat is sugároz, mely zenei különlegességek máshol nem elérhetőek. A Médiaszolgáltató jelezte, hogy folyamatosan törekszik az 50 %-os magyar zenei arány betartására. Hivatkozott továbbá arra, hogy a hatósági ellenőrzés kilenc elemzési területből nyolc esetben megállapította, hogy túlteljesítette az Mttv. előírásait, illetve a Hatósági Szerződésben tett vállalásait, mely igazolja a Médiaszolgáltató által vállalt erős közszolgálati, kulturális misszió teljesítését, amely kiemelkedő a hazai rádiózás viszonylatában, különösen annak figyelembevételével, hogy az eredményeket önkéntesek segítségével éri el. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1462/2012. (X.26.) számú határozata alapján a PJ/ /2012. számú hatósági szerződésben (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) közösségi rádiós médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. Az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja értelmében: 66. (4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. Az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja szerint a Médiaszolgáltatónak a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridő legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok 2

3 sugárzására kell fordítania. A szeptember 10-e és 16-a közötti adáshéten a hatósági ellenőrzés megállapította, hogy a Médiaszolgáltató 5283 perc zenét sugárzott, amelynek 34,3%-a (1814 perc) volt magyar zene, 764 perc (14,5%) kapcsán pedig nem volt megállapítható, hogy külföldi vagy magyar zenének minősül-e. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató nyilatkozatában csak állította, de nem bizonyította, hogy az azonosítatlan zeneszámok 86,42 %-a (660 perc) magyar eredetű zeneszámnak minősül, azonban ennek alátámasztására playlistet vagy egyéb adatot nem szolgáltatott, ennek okán nyilatkozatának vonatkozó része bizonyító erővel nem rendelkezik. A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált héten - a hatósági ellenőrzés során megállapított - 34,3% (1814 perc) magyar zenét sugárzott, ezáltal az 50%-os magyar zenei arány alulteljesítésével megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt törvényi rendelkezést. (Megjegyzi a Médiatanács, hogy amennyiben az azonosítatlan zeneszámokat teljes egészében elfogadta volna magyar zenei műsorszámoknak, abban az esetben sem teljesítené a Médiaszolgáltató az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában előírt 50 %-os arányt, mivel a teljesítés mértéke 46,82 % lenne.) A Médiaszolgáltató a Médiatanács által megállapított jogsértésről a végzésben foglaltak szerint tudomással bír, illetve a hatósági ellenőrzés részletes megállapításai a határozat mellékletét képezik, mely mellékletek jelen határozat elválaszthatatlan részét képezik. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Tekintettel tehát arra, hogy a Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, a Médiatanács a jogsértés okát nem volt köteles vizsgálni. A Médiaszolgáltatónak műsorát mindig a hatályos hatósági szerződésének megfelelően kell szolgáltatnia, a Médiatanács pedig hatósági ellenőrzése során mindig a vizsgálat idején hatályos hatósági szerződésben foglaltak teljesítését ellenőrzi. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése. A Médiatanács az 592/2012. (III. 28.) számú határozatában a Médiaszolgáltató november 14-e és 20-a közötti működése kapcsán megállapította, hogy megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésben [hírműsorszámokra vonatkozó 1 %-os vállalás nem teljesítése] és az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában [50%-os zenei arány helyett 30,4 %-os arány teljesítése] foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján Ft bírsággal sújtotta. 3

4 Az Mttv (4) bekezdés szerint: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. A Médiatanács a fentiek okán annak ellenére, hogy az ismételtség fogalmi elemei nem állnak fenn, a jogsértés súlya miatt nem alkalmazhatta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács a bírság összegének megállapításakor figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltató változtatott korábbi gyakorlatán, és jelentősen túlteljesítette a közszolgálati, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő, a napi rendszeres híradásra, a nemzeti vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok arányára vonatkozó vállalásait, ezért a 4

5 bírság összegét az 592/2012. (III.28.) számú határozatban megállapított bírság összegéhez képest nem növelte. Fentiekre, valamint a jogsértés súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02%-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, február 13. A Médiatanács nevében: dr. Kollarik Tamás soros elnöki tisztséget ellátó tag Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 5

6 Melléklet a 263/2013. (II.13.) számú médiatanácsi határozathoz A hatósági ellenőrzés megállapításai A Civil Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatót a Médiatanács az 1462/2011. (X. 26.) s határozatával közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel. Jelen kontrollvizsgálat a szeptember közötti időszakot vette ellenőrzés alá. Célja annak megállapítása volt, hogy a Médiaszolgáltató betartotta-e az Mttv.-ben rögzített, illetve a hatósági szerződésében vállalt előírásokat. Műsorszerkezeti és tartalmi követelmények: 1. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra; 2. A Médiaszolgáltató sajátos arculata: a Civil Rádió bemutatja a budapesti kulturális életet, valamint hangot ad az itt tevékenykedő civil szervezeteknek, bemutatja a programjaikat, tudósít az eseményeikről, és továbbítja véleményüket a hallgatóközönség felé; 3. A Hatósági Szerződés 5.6 pontja értelmében a médiaszolgáltatás központi elemeit ekként határozza meg: Reggeli műsorsáv (6:30-9:30) Reggeli hír-, illetve magazinműsor: közösségi információs műsorszám helyi hírekkel, információkkal, kulturális ajánlatokkal, zenei műsor Napközbeni műsorsáv (9:30-18:00) Közéleti vitaműsorok, kulturális, tudományos, környezetvédelmi, közösségi témákban, zenei műsor Esti/éjszakai műsorsáv (18:00-6:30) Zenei műsor, közéleti műsor, portréműsor, rétegzenei műsor, ismétlés; 4. A Hatósági Szerződés 5.7 pontja az egyes műsorszám-típusok arányát határozza meg a teljes saját (napi és heti) műsoridő tekintetében: - közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya: 68%/nap és 75%/hét; - helyi közéletet, helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok: 41%/hét; - szöveg aránya: 40%/nap és 40%/hét, - napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 1%/nap; - nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő: 5%; - célközönség számára készített műsorok aránya: 68%/nap, 75%/hét. Az alábbi táblázat a heti műsor lekódolásakor született eredményeket tartalmazza: Időtartam/arány szeptember 10. szeptember 11. szeptember 12. szeptember 13. szeptember 14. szeptember 15. szeptember 16. Teljesítés Vállalás (óó:pp:mp) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Összesen nap hét 1. Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 51% 47,4% 49,7% 45,7% 49,9% 41,3% 44,8% 47,1% 40% 40% 3. Zene időtartama Zene (%) 49% 52,6% 50,3% 54,3% 50,1% 58,7% 55,2% 52,9% Magyar zene időtartama Magyar zene (%) 39,9% 29,6% 26,5% 48% 28,7% 27,8% 39,5% 34,3% 50% Külföldi zene Külföldi zene (%) 52,1% 48,1% 54,1% 50,8% 46,5% 55,5% 50,6% 51,2% Azonosítatlan zene

7 Azonosítatlan zene (%) 8% 22,3% 19,4% 1,2% 24,7% 16,6% 9,9% 14,5% 4. Helyi közélet, mindennapi életvitelt segítő Helyi közélet, mindennapi életvitelt segítő (%) 6. Ismételt műsorszám Ismételt műsorszám (%) ,2% 27,7% 47,1% 43,2% 54,8% 47,9% 40,3% 44,1% 41% ,7% 46,4% 34,8% 43,9% 33,2% 23,4% 63,9% 40,3% 50% 40% 7. Közszolgálati műsor Közszolgálati (%) 93,3% 95,1% 94,4% 81,8% 91% 89,2% 91,6% 90,9% 68% 75% 8. Híradás Híradás (%) 11% 10,9% 21,6% 5,2% 17,9% 6,6% 3,9% 11% 1% 9. Nemzeti, etnikai műsorok Nemzeti, etnikai műsorok (%) ,2% 15,5% 15,3% 4% 11,8% 4% 16% 10,7% 5% 10. Célközönség A műsor teljes egészében megfelelhetett a célközönség elvárásainak. Célközönség (%) 68% 75% 1. A Médiaszolgáltató a műsoridejét betartotta. 2. A műsorban teljesült (47,1%) a vállalt (40%) szövegarány. 3. A zene időtartama 5283 percet tett ki a vizsgált időszakban, ebből 764 percnyi (14,5%) zenei tartalmat megfelelő playlist hiányában - nem tudta pontosan beazonosítani. Tekintettel arra, hogy a beazonosított külföldi zeneszámok aránya 51,2%-ot ért el, vélelmezhető, hogy a magyar zenei arány akkor sem lenne megfelelő, ha valamennyi beazonosítatlan (14,5%) zenemű magyar zeneszámnak minősülne. 4. A helyi közéleti, helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok körében a Médiaszolgáltató heti szinten 41%-ot vállalt és 44,1%-ot teljesített. 5. A közszolgálati tartalom mérésekor az Mttv. 66. (4) g) pontjában és az Mttv ában foglaltakat vette alapul a hatóság. A Médiaszolgáltató napi 68%-ban, illetve heti 75%-ban vállalta, hogy közszolgálati tartalmat szolgáltat. A vizsgált héten a heti (90,9%) és napi arány (81,8%-95,1%) is maradéktalanul megvalósult. 6. A napi rendszeres híradás kategóriát tágan értelmezve, a rendszeres hírszolgáltatás mellett elfogadta a hatóság az időjárás-jelentést, sporthíreket és információ jellegű tartalmakat is. Ennek következtében 3,9%-21,6% között váltakozó arányt ért el a rendszeres napi híradás. 7. A nemzeti, etnikai vagy más kisebbségek igényeinek kielégítésére szolgáló műsorszámok tekintetében a Médiaszolgáltató napi 5%-ot vállalt. Ezt a vállalást a Médiaszolgáltató teljesítette. 8. A célközönségnek szánt műsorszámok tekintetében a Médiaszolgáltató napi 68%-ot illetve heti 75%-ot vállalt. Ez az arány teljes mértékben teljesült, hiszen a műsor teljes egészében megfelelhetett a célközönség elvárásának. A kontroll-vizsgálat arra mutatott rá, hogy a Médiaszolgáltató a magyar zenei műsorszámok aránya kapcsán nem érte el az 50%-os értéket, ennek okán vélelmezhetően megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezést. 7

8 Civil Rádió FM 98,0 Budapest :10:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene Kultúrkoktél Minden ami kultúra (első órában beszélgetés Takács Lajossal, az Olimpia Étterem séfjével a Budavári Borfesztiválól; második órában játék, főleg zene) Az egyhetes médiaszolgáltatás elemzésének részletező táblázatai magyar külföldi ismeretlen k ism. megjegyzés dátum 00:10:00 02:00:01 01:50:01 00:48:32 01:01:29 00:37:43 00:23:46 00:00:00 kh ism műsorajánló 02:00:01 02:01:28 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hangvágányok - '60-'70-es Rock- Prog-Heavy-Garázs-Beat kincsek (Hawkwind együttes bemutatása) 02:01:28 02:58:43 00:57:15 00:07:17 00:49:58 00:00:00 00:49:58 00:00:00 kh ism Civil Rádió promóció, műsorajánló 02:58:43 03:01:11 00:02:28 00:02:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Ahol zene szól komolyzenei műsor (Érdi Tamás és Banda Ádám felvételei; Esztergomi Liszt Hét; évfordulók) 03:01:11 03:58:25 00:57:14 00:11:03 00:46:11 00:46:11 00:00:00 00:00:00 kh ism Civil Rádió promóció, műsorajánló 03:58:25 04:01:16 00:02:51 00:02:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Scherzo (Hamza Dezső Ákos filmrendező bemutatása, beszélgetés Gurzó Klára Enikő múzeológussal) 04:01:16 04:31:07 00:29:51 00:23:25 00:06:26 00:06:26 00:00:00 00:00:00 kh ism Presto Kamaraegyüttes felvételeiből 04:31:07 04:40:21 00:09:14 00:00:59 00:08:15 00:08:15 00:00:00 00:00:00 kh ism A megfagyott muzsika (Várbazár rekonstrukció, Dr. Zumbok Ferenc kormánybiztos) 04:40:21 04:50:56 00:10:35 00:09:50 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:45 kh ism Puccini: Gianni Schicchi Ling Huang, Londoni Szimfonikusok Carlos Gardel: Tango Presto Kamaraegyüttes Civil Rádió promóció, műsorajánló, honlap promóció Élő legenda Őskövület (beszélgetés Csillag Veronika kempó bajnokkal Civil Rádió promóció, műsorajánló, honlap promóció Reggeli merítés információs magazin 04:50:56 04:53:15 00:02:19 00:00:00 00:02:19 00:00:00 00:02:19 00:00:00 k ism :53:15 04:56:34 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 k ism :56:34 05:00:23 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: :00:23 05:57:23 00:57:00 00:27:48 00:29:12 00:26:02 00:03:10 00:00:00 kh ism :57:23 06:00:00 00:02:37 00:02:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: :00:00 08:00:02 elején/végén: a műsort az

9 NMHH támogatja névnapok, nevek eredete 06:00:00 06:01:18 00:01:18 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Hírek 06:01:18 06:05:38 00:04:20 00:04:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Magashegyi Underground Szeplős váll 06:05:38 06:09:11 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 kh recept: szalonnás fasírt magyaros zöldbab főzelékkel 06:09:11 06:12:00 00:02:49 00:02:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Egy kis történelem: Sissy, Erzsébet királyné 06:12:00 06:23:58 00:11:58 00:11:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh LGT - Szólj rám ha hangosan énekelek 06:23:58 06:28:02 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 kh Metró - The Rise and Fall 06:28:02 06:30:10 00:02:08 00:00:00 00:02:08 00:02:08 00:00:00 00:00:00 kh Hírek 06:30:10 06:34:39 00:04:29 00:04:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Magashegyi Underground Szeplős váll 06:34:39 06:35:37 00:00:58 00:00:00 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 kh programajánló: Budapesti Parking Day 06:35:37 06:37:29 00:01:52 00:01:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh oktatási konferencia a magyar nyelvoktatásról 06:37:29 06:42:18 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Maszkura és a Tücsökraj - Zenét vagy zajt 0, :45:39 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00:00 kh Gringó Sztár Hetvenkettő 0, :49:55 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:04:16 00:00:00 00:00:00 kh véradás Budapesten 06:49:55 06:51:47 00:01:52 00:01:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Ladánybene 27 - Zöld az élet 06:51:47 06:56:04 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:04:17 00:00:00 00:00:00 kh rd Force - You Know My Heart 06:56:04 07:00:15 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 kh névnapok, nevek eredete 07:00:15 07:01:30 00:01:15 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Hírek 07:01:30 07:05:37 00:04:07 00:04:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Punnany Massif Telik 07:05:37 07:09:06 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 kh Védőháló Program rendezvényei 07:09:06 07:10:20 00:01:14 00:01:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 khn TCR Irodalmi séta, a VIII. kerület titkai / Szülő csoportok 07:10:20 07:12:16 00:01:56 00:01:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Oláh Ibolya Magyarország 07:12:16 07:16:54 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:04:38 00:00:00 00:00:00 kh éberléti kómások visszahozatala; beszélgetés Abonyi Istvánnal 07:16:54 07:24:27 00:07:33 00:07:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Kiscsillag - Ha én lennék 07:24:27 07:27:21 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 kh Quimby - Kisember a csónakban 07:27:21 07:30:03 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00:00 kh Hírek 07:30:03 07:33:43 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Anna and The Barbies Gombóc 07:33:43 07:37:19 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 kh AP Event konferencia; beszélgetés Tordai Bálint egyik előadójával 07:37:19 07:47:17 00:09:58 00:09:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Vodku Sálsapka 07:47:17 07:52:47 00:05:30 00:00:00 00:05:30 00:05:30 00:00:00 00:00:00 kh

10 évforduló: Szokoly Alajos atléta 07:52:47 07:53:29 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Kiscsillag Van-e szándék 07:53:29 07:55:56 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 kh műsorelőzetes, honlap promóció 07:55:56 07:57:04 00:01:08 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Kiscsillag Van-e szándék 07:57:04 08:00:02 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 kh Segítsd a Nyelvvel lélekkel programot 08:00:02 08:00:39 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló 08:00:39 08:01:00 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: MOHA Groove Jazz Music 08:01:00 08:57:47 00:56:47 00:02:36 00:54:11 00:00:00 00:54:11 00:00:00 kh Civil Rádió promóció, műsorajánló 08:57:47 09:00:22 00:02:35 00:02:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hangképcsarnok különleges zenék 09:00:22 09:58:52 00:58:30 00:15:33 00:42:57 00:00:00 00:42:57 00:00:00 k órája (Bob Dylan és dalai) reklám 09:58:52 09:59:18 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Civil Rádió promóció, műsorajánló 09:59:18 10:00:20 00:01:02 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: azonosítatlan zene 10:00:20 10:01:07 00:00:47 00:00:00 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00: Mindenki joga emberi jogok kalauz (angol nyelvű műsor: új egyház törvény, iszlám történelme Magyarországon, Julian Assange tevékenysége) 10:01:07 11:58:00 01:56:53 01:46:29 00:10:24 00:00:00 00:10:24 00:00:00 kn 12 éven aluliakn ak nem ajánlott Civil Rádió promóció, műsorajánló 11:58:00 12:00:39 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Zong-óra (komolyzenei és jazz művek, melyben a zongora viszi a főszerepet) 12:00:39 12:59:50 00:59:11 00:02:48 00:56:23 00:16:00 00:40:23 00:00:00 k ism Civil Rádió promóció, műsorajánló 12:59:50 13:04:18 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hangoskönyv óra (Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem és más írások c. könyvének befejező része; előadja Rudolf Péter) 13:04:18 13:54:18 00:50:00 00:50:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh R.E.M. - Fall On Me 13:54:18 13:57:16 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:00: reklám 13:57:16 13:57:44 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: műsorajánló 13:57:44 14:00:15 00:02:31 00:02:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Civilsport (beszélgetés Miklósa Erika énekesnővel) 14:00:15 14:57:42 00:57:27 00:49:59 00:07:28 00:07:28 00:00:00 00:00:00 kh ism Civil Rádió promóció, műsorajánló 14:57:42 15:00:11 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Jazz a Civil Rádióban (nincs konferálás, csak szignál) 15:00:11 15:56:04 00:55:53 00:01:06 00:54:47 00:00:00 00:00:00 00:54:47 k reklám 15:56:04 15:56:30 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Civil Rádió promóció, műsorajánló 15:56:30 16:00:01 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Utánpótlás sport híradó (utanpotlassport.hu híreivel) Kultúrkortyok kulturális ajánló (Budavári Borfesztivál; könyvajánló; 16:00:01 16:03:39 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh :03:39 16:14:23 00:10:44 00:06:47 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:00:00 kh

11 zene: Dead Can Dance) (nincs se szignál, se konferálás a francia Air együttes dalaiból) 16:14:23 16:56:23 00:42:00 00:00:00 00:42:00 00:00:00 00:42:00 00:00: Civil Rádió promóció, műsorajánló 16:56:23 16:59:58 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Megállni tilos közösségi közlekedés (kerékpározásról; beszélgetés a Magyar Kerékpáros Klub képviselőjével; zene: Queen, Pink Floyd) 16:59:58 17:58:18 00:58:20 00:53:21 00:04:59 00:00:00 00:04:59 00:00:00 kh reklám 17:58:18 17:58:46 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: műsorajánló 17:58:46 18:00:14 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: (nincs se szignál, se konferálás magyar jazz, alternatív rock zenei mix) 18:00:14 18:57:16 00:57:02 00:00:00 00:57:02 00:57:02 00:00:00 00:00:00 k Civil Rádió promóció, műsorajánló 18:57:16 19:00:04 00:02:48 00:02:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Gondolkozda Filozófia a mindennapokban (történelem fontossága, szükségszerűsége; zene: The Bombay Royale) 19:00:04 19:55:51 00:55:47 00:52:16 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 k Civil Rádió promóció, műsorajánló 19:55:51 20:00:05 00:04:14 00:04:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Konstruktív bizalmatlanság (anarchizmus fogalma, jelentése különböző történelmi helyzetekben; zene: Bad Religion, Hair-Aquarius) 20:00:05 20:57:51 00:57:46 00:33:48 00:23:58 00:00:00 00:23:58 00:00:00 k reklám 20:57:51 20:58:18 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: műsorajánló 20:58:18 21:00:14 00:01:56 00:01:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Málenkij Rockot (rock zenei műsor Viktor Coj, a Kino egy. énekesének emlékére) 1.5HOLD (beszélgetés Hegyi Gáborral, aki szinte valamennyi betelefonálós rádióműsorban feltűnik; beszélgetés a hallgatókkal az elkötelezettségről) 21:00:14 21:58:06 00:57:52 00:25:40 00:32:12 00:00:00 00:32:12 00:00:00 k ism :58:06 23:58:47 02:00:41 01:19:12 00:41:29 00:20:50 00:20:39 00:00:00 k műsorajánló 23:58:47 24:00:00 00:01:13 00:01:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Civil Rádió FM 98,0 Budapest :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene Mindenki joga emberi jogok kalauz (angol nyelvű műsor: új egyház magyar külföldi ismeretlen 00:00:14 01:57:50 01:57:36 01:46:29 00:11:07 00:00:00 00:11:07 00:00:00 kn ism. k ism. megjegyzés dátum 12 éven aluliaknak

12 törvény, iszlám történelme nem ajánlott Magyarországon, Julian Assange tevékenysége) Civil Rádió promóció, műsorajánló 01:57:50 01:59:59 00:02:09 00:02:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hangképcsarnok különleges zenék órája (Bob Dylan és dalai) 01:59:59 02:58:29 00:58:30 00:15:33 00:42:57 00:00:00 00:42:57 00:00:00 k ism műsorajánló 02:58:29 03:00:01 00:01:32 00:01:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Civilsport (beszélgetés Miklósa Erika énekesnővel) 03:00:01 03:57:28 00:57:27 00:49:59 00:07:28 00:07:28 00:00:00 00:00:00 kh ism Civil Rádió promóció, műsorajánló 03:57:28 04:00:11 00:02:43 00:02:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Jazz a Civil Rádióban (nincs konferálás, csak szignál) 04:00:11 04:56:12 00:56:01 00:01:06 00:54:55 00:00:00 00:00:00 00:54:55 k ism Civil Rádió promóció, műsorajánló, honlap promóció 04:56:12 05:00:17 00:04:05 00:04:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: (nincs se szignál, se konferálás magyar jazz, alternatív rock zenei 05:00:17 05:56:56 00:56:39 00:00:00 00:56:39 00:56:39 00:00:00 00:00:00 k ism mix) Civil Rádió promóció, műsorajánló, honlap promóció 05:56:56 05:59:59 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: (nincs se szignál, se konferálás magyar jazz, alternatív rock zenei 05:59:59 06:56:59 00:57:00 00:00:00 00:57:00 00:57:00 00:00:00 00:00:00 k ism mix) Civil Rádió promóció, műsorajánló 06:56:59 06:59:34 00:02:35 00:02:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: MentAtea Szájból fülbe 06:59:34 08:58: előzetes 06:59:34 07:02:04 00:02:30 00:02:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Steppenwolf Lip Service 07:02:04 07:05:33 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 kh évfordulók, események 07:05:33 07:12:19 00:06:46 00:06:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Kispál és Borz Pistike 07:12:19 07:14:11 00:01:52 00:00:00 00:01:52 00:01:52 00:00:00 00:00:00 kh szeptember 11.-ről szóló filmek 07:14:11 07:24:53 00:10:42 00:10:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Pál Utcai Fiúk - Fiatal lányok 07:24:53 07:29:03 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00:00 kh szeptember 11.-ről szóló filmek 07:29:03 07:42:53 00:13:50 00:13:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Dire Straits Walk of Life 07:42:53 07:46:32 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 kh Rusznyák Balázs mesél iráni élményeiről 07:46:32 08:13:13 00:26:41 00:26:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Beatles All You Need Is Love 08:13:13 08:15:44 00:02:31 00:00:00 00:02:31 00:00:00 00:02:31 00:00:00 kh álomfejtés, szimbólumok jelentése 08:15:44 08:25:07 00:09:23 00:09:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Régi rongyok rovat (szerelem 08:25:07 08:40:28 00:15:21 00:15:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh szimbólumok) riport Rákosy László képkeretezővel 08:40:28 08:54:32 00:14:04 00:12:13 00:01:51 00:00:34 00:01:17 00:00:00 kh búcsú 08:54:32 08:55:43 00:01:11 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Red Hot Chili Peppers - Around the World 08:55:43 08:58:25 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:00:

13 reklám 08:58:25 08:58:51 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Civil Rádió promóció 08:58:51 09:00:08 00:01:17 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Mucho Gusto világzene (nincs se szignál, se konferálás) 09:00:08 09:55:55 00:55:47 00:00:00 00:55:47 00:00:00 00:55:47 00:00:00 k műsorajánló 09:55:55 09:59:50 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Voice As An Instrument (angol nyelvű zenei műsor elején, végén 09:59:50 10:55:36 00:55:46 00:01:37 00:54:09 00:00:00 00:54:09 00:00:00 k rövid konferálással) Civil Rádió promóció, műsorajánló 10:55:36 10:59:54 00:04:18 00:04:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Magyar előadók világzenei dalai 10:59:54 11:57:51 00:57:57 00:00:45 00:57:12 00:57:12 00:00:00 00:00:00 k műsorajánló 11:57:51 12:01:06 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Tűzhely világzenei műsor 12:01:06 12:58:08 00:57:02 00:00:00 00:57:02 00:00:00 00:57:02 00:00:00 k (konferálás nélkül) műsorajánló 12:58:08 13:00:16 00:02:08 00:02:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Handicap esélyegyenlőségi magazin (fogyatékosok által működtetett étterem Szekszárdon; MÁV Nosztalgia Kft., akadálymentes golfpálya Csehországban; karnis lift) 13:00:16 13:49:11 00:48:55 00:39:56 00:08:59 00:08:59 00:00:00 00:00:00 khn ism Kitaro - Spirit of Water 13:49:11 13:53:44 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00: Kövi Szabolcs - Csillagvándor I. 13:53:44 13:56:35 00:02:51 00:00:00 00:02:51 00:02:51 00:00:00 00:00: reklám 13:56:35 13:57:03 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Civil Rádió promóció, műsorajánló 13:57:03 14:00:33 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Civil Tudomány (Polányi Mihály orvos, kémikus, filozófus bemutatása; beszélgetés Paksi Dániellel, a BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszékének tudományos munkatársával) 14:00:33 14:59:23 00:58:50 00:49:29 00:09:21 00:09:21 00:00:00 00:00:00 kh ism TCR Irodalmi séta, a VIII. kerület titkai 14:59:23 15:00:18 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh (technikai hiba, zúgás) 15:00:18 15:01:13 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Planet Mambo - latin, brazil, mediterrán, arab, afrikai zenék 15:01:13 15:57:55 00:56:42 00:11:49 00:44:53 00:00:00 00:44:53 00:00:00 k ism reklám 15:57:55 15:58:21 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: TCR Védőháló Projekt 15:58:21 15:59:23 00:01:02 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló 15:59:23 16:00:22 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Utánpótlás sport híradó (az utanpotlassport.hu hírei) 16:00:22 16:04:42 00:04:20 00:04:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Kultúrkortyok - kulturális ajánló 16:04:42 16:14:56 00:10:14 00:10:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Zöld út fenntartható közlekedés, fenntartható energia (az új négy és 16:14:56 16:57:04 00:42:08 00:33:04 00:09:04 00:00:00 00:09:04 00:00:00 kh ism

14 öt ajtós Honda Civic bemutatása) TCR Irodalmi séta, a VIII. kerület titkai 16:57:04 16:57:55 00:00:51 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló 16:57:55 17:00:24 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Állati óra állatvédelmi magazin (állatvédelmi törvényről; beszélgetés Botka Tímeával, Vidám Mancsok egri aktivistájával) 17:00:24 17:58:26 00:58:02 00:48:33 00:09:29 00:00:00 00:09:29 00:00:00 k ism reklám 17:58:26 17:58:54 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Védőháló program rendezvényei 17:58:54 17:59:38 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló 17:59:38 18:00:19 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Jazzköz (jazz zenék konferálás nélkül) 18:00:19 18:57:05 00:56:46 00:00:00 00:56:46 00:00:00 00:00:00 00:56:46 k Civil Rádió promóció, műsorajánló 18:57:05 18:59:57 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Kapocs ifjúságsegítő magazin (beszélgetés a Burratino Iskola képviselőivel) 18:59:57 19:56:48 00:56:51 00:50:31 00:06:20 00:00:00 00:06:20 00:00:00 kn Civil Rádió promóció, műsorajánló 19:56:48 19:59:54 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Meztelen ügynök szórakoztató irodalmi magazin (Rózsák háborúja színházi előadása) 19:59:54 20:06:59 00:07:05 00:07:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh (technikai hiba, csend) 20:06:59 20:09:23 00:02:24 00:02:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Meztelen ügynök szórakoztató irodalmi magazin (Mary Robinette Kowal: A gonosz robotmajom c. írása; programajánló; riport Trux Béla íróval; William Blake verse; amatőr írás) 20:09:23 20:58:09 00:48:46 00:45:26 00:03:20 00:00:00 00:00:00 00:03:20 kh reklám 20:58:09 20:58:36 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: TCR Irodalmi séta, a VIII. kerület titkai 20:58:36 20:59:30 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló 20:59:30 21:00:16 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Psyhedelic Cowboys Feeling (beszélgetés a szíriai polgárháborúról; zene: Psychedelic Cowboys Feeling) 21:00:16 21:57:49 00:57:33 00:40:34 00:16:59 00:16:59 00:00:00 00:00:00 k Védőháló program rendezvényei 21:57:49 21:58:33 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló 21:58:33 22:00:01 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Kígyóbűvölő (fúvós hangszeres zenék az etno, klasszikus, jazz és rock műfajból; nincs konferálás) 22:00:01 22:56:06 00:56:05 00:01:41 00:54:24 00:00:00 00:00:00 00:54:24 k Civil Rádió promóció, műsorajánló 22:56:06 23:00:11 00:04:05 00:04:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:

15 Blueseum (Nguyen Le 2007-es Purple: Celebrating Jimi Hendrix c. 23:00:11 23:55:41 00:55:30 00:00:00 00:55:30 00:00:00 00:55:30 00:00:00 k lemeze) Civil Rádió promóció, műsorajánló 23:55:41 00:00:00 00:04:19 00:04:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Civil Rádió FM 98,0 Budapest :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene Állati óra állatvédelmi magazin (állatvédelmi törvényről; beszélgetés Botka Tímeával, Vidám Mancsok egri aktivistájával) magyar külföldi ismeretlen k ism. megjegyzés dátum 00:00:14 00:58:05 00:57:51 00:48:22 00:09:29 00:00:00 00:09:29 00:00:00 kh ism Civil Rádió promóció, műsorajánló 00:58:05 01:00:05 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Meztelen ügynök szórakoztató irodalmi magazin (Rózsák háborúja színházi előadása; Mary Robinette Kowal: A gonosz robotmajom c. írása; programajánló; riport Trux Béla íróval; William Blake verse; amatőr írás) 01:00:05 01:58:24 00:58:19 00:54:59 00:03:20 00:00:00 00:00:00 00:03:20 kh ism műsorajánló 01:58:24 02:00:01 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Tűzhely világzenei műsor (konferálás nélkül) 02:00:01 02:57:06 00:57:05 00:00:00 00:57:05 00:00:00 00:57:05 00:00:00 k ism Civil Rádió promóció, műsorajánló 02:57:06 03:00:12 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Kígyóbűvölő (fúvós hangszeres zenék az etno, klasszikus, jazz és rock műfajból; nincs konferálás) 03:00:12 03:56:18 00:56:06 00:01:42 00:54:24 00:00:00 00:00:00 00:54:24 k ism Civil Rádió promóció, műsorajánló 03:56:18 04:00:15 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Jazzköz (jazz zenék konferálás nélkül) 04:00:15 04:57:06 00:56:51 00:00:00 00:56:51 00:00:00 00:00:00 00:56:51 k ism Civil Rádió promóció, műsorajánló 04:57:06 05:00:24 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Kapocs ifjúságsegítő magazin (beszélgetés a Burratino Iskola képviselőivel) 05:00:24 05:57:12 00:56:48 00:50:28 00:06:20 00:00:00 00:06:20 00:00:00 khn ism műsorajánló 05:57:12 06:00:32 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Zöld út fenntartható közlekedés, fenntartható energia (az új négy és 06:00:32 06:42:44 00:42:12 00:38:12 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 kh ism öt ajtós Honda Civic bemutatása) The Who Won't Get Fooled Again 06:42:44 06:51:18 00:08:34 00:00:00 00:08:34 00:00:00 00:08:34 00:00: U2 - Beautiful Day 06:51:18 06:55:31 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:00: TCR Irodalmi séta, a VIII. kerület 06:55:31 06:56:26 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh

16 titkai Civil Rádió promóció, műsorajánló 06:56:26 07:00:06 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Szerda reggeli jóhír magazin 07:00:06 08:58: Hírek 07:00:06 07:09:02 00:08:56 00:08:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Péterfy Bori & Love Band Vampir 07:09:02 07:12:41 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 kh előzetes 07:12:41 07:15:21 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Ghymes - Tánc a hóban 07:15:21 07:23:01 00:07:40 00:00:00 00:07:40 00:07:40 00:00:00 00:00:00 kh közlekedés 07:23:01 07:26:15 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Magashegyi Underground Szeplős váll 07:26:15 07:29:41 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 kh beszélgetés Tóth László Leventével, a Vidék Magazin főszerkesztőjével (zene: Nikola A szerelem betegje) 07:29:41 07:58:02 00:28:21 00:23:23 00:04:58 00:04:58 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló 07:58:02 08:00:06 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 08:00:06 08:08:59 00:08:53 00:08:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Pál Utcai Fiúk Első dal 08:08:59 08:12:26 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 kh Vodku Sálsapka 08:12:26 08:18:06 00:05:40 00:00:00 00:05:40 00:05:40 00:00:00 00:00:00 kh családon belüli erőszak; beszélgetés aktivistával, szakértőkkel (zene: Dés László Legyen úgy) 08:18:06 08:58:25 00:40:19 00:37:15 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló 08:58:25 09:00:05 00:01:40 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: MOHA Country (amerikai és kanadai country felvételek) 09:00:05 09:57:52 00:57:47 00:05:48 00:51:59 00:00:00 00:51:59 00:00:00 k reklám 09:57:52 09:58:19 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: TCR Irodalmi séta, a VIII. kerület titkai 09:58:19 09:59:14 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló 09:59:14 10:00:15 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Disputa (ökológiai lábnyom, Magyarország jövőkép stratégiája; beszélgetés szakértőkkel) 10:00:15 11:56:06 01:55:51 01:41:45 00:14:06 00:00:00 00:14:06 00:00:00 k ism Civil Rádió promóció, műsorajánló 11:56:06 12:00:19 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Mumus - Furcsán érdekes és érdekesen furcsa zenék (idézetek Az idő vasfoga elrepült felettünk, idézetek Rejtő Jenő vadnyugati regényeiből, zene Quebe Sisters) 12:00:19 12:55:31 00:55:12 00:08:30 00:46:42 00:00:00 00:46:42 00:00:00 k TCR Védőháló program, szülő csoportok 12:55:31 12:56:31 00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló, honlap promóció 12:56:31 13:00:11 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: A kanál forradalma életmód magazin (víz fogyasztás fontossága, pikkelysömör kezelése házi tejjel, 13:00:11 13:57:23 00:57:12 00:34:25 00:22:47 00:00:00 00:19:07 00:03:40 k

17 vegetarianizmus és a lelki fejlődés, szejtán házi készítése) reklám 13:57:23 13:57:50 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: TCR Irodalmi séta, a VIII. kerület titkai 13:57:50 13:58:42 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló 13:58:42 14:00:21 00:01:39 00:01:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Kávészünet (Szász Anna Tanítani c. írása; a közoktatás változásairól) 14:00:21 14:08:27 00:08:06 00:08:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh So si? - Hogy vagy? - roma magazin - válogatás a sosinet.hu anyagaiból (Budapest Bár az olimpián; első színpadi cigány show-műsor; 14:08:27 14:57:05 00:48:38 00:23:51 00:24:47 00:24:47 00:00:00 00:00:00 khn hegedűművészek bemutatása; C- Street Rádió változásai) Civil Rádió promóció, műsorajánló 14:57:05 15:00:01 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Pikosztár - Fiatal zenekarok műfaji korlátok nélkül (konferálás nélkül) 15:00:01 15:56:54 00:56:53 00:00:00 00:56:53 00:56:53 00:00:00 00:00:00 k reklám 15:56:54 15:57:22 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: TCR Védőháló program, szülő csoportok 15:57:22 15:58:23 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló 15:58:23 15:59:56 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Utánpótlás sporthíradó (utanpotlassport.hu hírei) 15:59:56 16:04:36 00:04:40 00:04:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Kultúrkortyok - kulturális ajánló (filmajánló; fotóalbum bemutató; X. 16:04:36 16:15:11 00:10:35 00:10:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Spinoza Zsidó Fesztivál) Lélegzet - A Levegő Munkacsoport környezetvédelmi műsora (bp-i hajójárat; jégtakaró zsugorodás; 16:15:11 16:25:39 00:10:28 00:10:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh aktuális hírek) Civil Rádió promóció 16:25:39 16:27:14 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Lélegzet - A Levegő Munkacsoport környezetvédelmi műsora (beszélgetés a Kézikönyv a nőknek 1955-ből c. könyvről; bp-i hajózás zene: Gryllus Vilmos) 16:27:14 16:56:25 00:29:11 00:21:20 00:07:51 00:07:51 00:00:00 00:00:00 kh Civil Rádió promóció, műsorajánló 16:56:25 17:04:30 00:08:05 00:08:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Egál Plusz - Kurt Lewin Alapítvány szerkesztésében (roma emberek érdekképviselete, beszélgetés az Ide Tartozunk Roma Közösségi Hálózat tagjaival, zene: Eric Clapton, Iggy 17:04:30 17:57:05 00:57:05 00:43:17 00:13:48 00:00:00 00:13:48 00:00:00 khn

18 Pop, No Doubt) reklám 17:57:05 17:57:31 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Civil Rádió promóció, műsorajánló 17:57:31 18:00:06 00:02:35 00:02:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Jazz csemegék (hard-bop jeles 18:00:06 18:57:45 00:57:39 00:04:53 00:52:46 00:00:00 00:52:46 00:00:00 k képviselői) Civil Rádió promóció, műsorajánló 18:57:45 19:00:34 00:02:49 00:02:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Demokrácia Most! (nagykovácsi Árvácska Fesztivál; Okos Telefon Fülkék Miskolcon; bp-i Slow Desing Fesztivál; FÜGE alternatív színházi formációk; zene: Makám egy., Blues Fools, Palermo Boogie Band) Civil Rádió promóció, műsorajánló, honlap promóció Filagória a védett közösségi tér (szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű családokat segítő Velux Alapítványok bemutatása) 19:00:34 19:57:26 00:56:52 00:40:07 00:16:45 00:16:45 00:00:00 00:00:00 kh :57:26 20:00:00 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: :00:00 20:57:14 00:57:14 00:34:06 00:23:08 00:00:00 00:00:00 00:23:08 khn reklám 20:57:14 20:57:40 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: műsorajánló 20:57:40 20:59:57 00:02:17 00:02:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Fonó-óra - Válogatás a Fonó Zenebolt kínálatából (Bekecs egy. Bekecsalja-Marosmente c. lemeze) 20:59:57 21:57:08 00:57:11 00:03:24 00:53:47 00:53:47 00:00:00 00:00:00 kh Civil Rádió promóció, műsorajánló 21:57:08 22:00:07 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Bíbor köd blues és progresszív rock (Pink Floyd Raving And Drooling koncertjének felvételeiből) 22:00:07 22:56:12 00:56:05 00:03:22 00:52:43 00:00:00 00:52:43 00:00:00 k Civil Rádió promóció, műsorajánló 22:56:12 23:00:25 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Az én Jazzem 23:00:25 23:56:46 00:56:21 00:00:59 00:55:22 00:00:00 00:55:22 00:00:00 k Civil Rádió promóció, műsorajánló 23:56:46 24:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Civil Rádió FM 98,0 Budapest :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene Disputa (ökológiai lábnyom, Magyarország jövőkép stratégiája; beszélgetés szakértőkkel) Civil Rádió promóció, műsorajánló, honlap promóció MOHA Country (amerikai és kanadai country felvételek) magyar külföldi ismeretlen k ism. megjegyzés dátum 00:00:15 01:56:06 01:55:51 01:41:45 00:14:06 00:00:00 00:14:06 00:00:00 k ism :56:06 02:00:19 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: :00:19 02:58:01 00:57:42 00:05:48 00:51:54 00:00:00 00:51:54 00:00:00 k ism

19 Civil Rádió promóció, műsorajánló 02:58:01 03:00:19 00:02:18 00:02:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: A kanál forradalma életmód magazin (víz fogyasztás fontossága, pikkelysömör kezelése házi tejjel, 03:00:19 03:57:25 00:57:06 00:34:25 00:22:41 00:00:00 00:19:01 00:03:40 k ism vegetarianizmus és a lelki fejlődés, szejtán házi készítése) Civil Rádió promóció, műsorajánló 03:57:25 04:00:49 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Pikosztár - Fiatal zenekarok műfaji 04:00:49 04:57:34 00:56:45 00:00:00 00:56:45 00:56:45 00:00:00 00:00:00 k ism korlátok nélkül (konferálás nélkül) Civil Rádió promóció, műsorajánló 04:57:34 05:01:09 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Demokrácia Most! (nagykovácsi Árvácska Fesztivál; Okos Telefon Fülkék Miskolcon; bp-i Slow Desing Fesztivál; FÜGE alternatív színházi formációk; zene: Makám egy., Blues Fools, Palermo Boogie Band) 05:01:09 05:58:16 00:57:07 00:40:07 00:17:00 00:17:00 00:00:00 00:00:00 kh ism műsorajánló 05:58:16 06:00:31 00:02:15 00:02:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Fonó-óra - Válogatás a Fonó Zenebolt kínálatából (Bekecs egy. Bekecsalja-Marosmente c. lemeze) 06:00:31 06:57:47 00:57:16 00:03:29 00:53:47 00:53:47 00:00:00 00:00:00 kh ism Civil Rádió promóció, műsorajánló 06:57:47 07:00:54 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Csütörtök reggeli jóhír magazin 07:00:54 08:53: cc - The Dean and I 07:00:54 07:04:10 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 kh beköszönés 07:04:10 07:04:50 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Kate Capshaw - Anything Goes (da Indiana Jones e il tempio maledetto) (2:19) műsorvezetők beszélgetése (időjárás, műsor elérhetősége, babonák, névnapok, események) 07:04:50 07:07:11 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00:00 kh :07:11 07:16:42 00:09:31 00:09:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Jamiroquai Where Do We Go From Here 07:16:42 07:21:45 00:05:03 00:00:00 00:05:03 00:00:00 00:05:03 00:00:00 kh műsorvezetők beszélgetése 07:21:45 07:41:57 00:20:12 00:20:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh The Super Mario Song 07:41:57 07:43:25 00:01:28 00:00:00 00:01:28 00:00:00 00:01:28 00:00:00 kh Incognito Listen To The Music 07:43:25 07:48:09 00:04:44 00:00:00 00:04:44 00:00:00 00:04:44 00:00:00 kh műsorvezetők beszélgetése 07:48:09 07:54:28 00:06:19 00:06:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh It' s Always Sunny in Philadelphia 07:54:28 07:57:24 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 kh Glitterati Party Chorus Line One 07:57:24 08:00:23 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 kh műsorvezetők beszélgetése 08:00:23 08:08:28 00:08:05 00:08:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Gloria Gaynor - How High The Moon 08:08:28 08:11:35 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 kh Spice Girls Too Much 08:11:35 08:15:56 00:04:21 00:00:00 00:04:21 00:00:00 00:04:21 00:00:00 kh

20 műsorvezetők beszélgetése 08:15:56 08:30:24 00:14:28 00:14:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Toy Division Budapest Rezonance 08:30:24 08:35:07 00:04:43 00:00:00 00:04:43 00:04:43 00:00:00 00:00:00 kh műsorvezetők beszélgetése 08:35:07 08:46:18 00:11:11 00:11:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Pantera A New Level 08:46:18 08:50:14 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 kh Caro Emerald That Man 08:50:14 08:53:16 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 kh programajánló 08:53:16 08:55:46 00:02:30 00:02:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló 08:55:46 09:00:41 00:04:55 00:04:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: (magyar zenei összeállítás szignál 09:00:41 09:57:51 00:57:10 00:00:00 00:57:10 00:57:10 00:00:00 00:00:00 ism és konferálás nélkül) reklám 09:57:51 09:58:17 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Civil Rádió promóció, műsorajánló 09:58:17 10:00:44 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: TehetségSáv (beszélgetés Glatz Tamás gyorsolvasóval; zene: INXS, Bon Bon, Black Eyed Peas) 10:00:44 10:57:44 00:57:00 00:46:23 00:10:37 00:03:13 00:07:24 00:00:00 kh Civil Rádió promóció, műsorajánló 10:57:44 11:00:39 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Rock zenei válogatás magyar előadóktól 11:00:39 11:58:44 00:58:05 00:00:40 00:57:25 00:57:25 00:00:00 00:00: Civil Rádió promóció 11:58:44 12:00:09 00:01:25 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Ritmikus kerék (Nick Cave & The Bad Seeds dalaiból) 12:00:09 12:58:17 00:58:08 00:01:00 00:57:08 00:00:00 00:57:08 00:00: Civil Rádió promóció, műsorajánló 12:58:17 13:00:12 00:01:55 00:01:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Mano Negra - It's My Heart 13:00:12 13:04:20 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00: Kispal es a Borz Menjél messzebb 13:04:20 13:08:44 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00: John Lennon - Mind Games 13:08:44 13:12:57 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:00: (konferálás nélkül, a francia Air egy. 13:12:57 13:54:58 00:42:01 00:00:00 00:42:01 00:00:00 00:42:01 00:00:00 k dalai) szignál 13:54:58 13:55:26 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 13:55:26 13:55:51 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: műsorajánló 13:55:51 13:59:57 00:04:06 00:04:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Éva lányai (beszélgetés Barth Anna személyiségfejlesztővel; zene: hawaii dalok) 13:59:57 14:58:38 00:58:41 00:55:14 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 kh ism TCR irodalmi séta, a VIII. kerület titkai 14:58:38 14:59:31 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló 14:59:31 15:00:04 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: MOHA Country (amerikai és kanadai country felvételek) 15:00:04 15:57:44 00:57:40 00:05:48 00:51:52 00:00:00 00:51:52 00:00:00 k ism reklám 15:57:44 15:58:11 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: TCR Védőháló Projekt, szülő csoportok 15:58:11 15:59:12 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh műsorajánló 15:59:12 16:00:03 00:00:51 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Utánpótlás sporthírek 16:00:03 16:04:16 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1128/2014. (XI.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1128/2014. (XI.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23018-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben