DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT"

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ évi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre szóló kormányzati intézkedési tervrıl szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban megfogalmazott feladatokról. DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Pécs, február 20.

2 I. Az oktatást érintı feladatok 1. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2007-ben indította el 3 éves idıtartamban a PATRÓNUS Pályaválasztást segítı és mentor tanár programját, melynek célja: Az oktatás/szakképzés és a munka világa közötti kapcsolatok erısítése, elısegítve ezáltal az iskolarendszer és a szakképzés különbözı szintjeirıl kilépı fiatalok számára a munkaerıpiacra való belépést és a változó munkaerı-piaci igényekhez történı alkalmazkodást. Ehhez készült el a Déldunántúli Regionális Pályaválasztási Koncepció a pálya- és iskolaválasztási döntések megalapozása érdekében. Álláskeresı pedagógusok (elsısorban tanár vagy középiskolai tanár, illetve szociálpedagógus végzettséggel rendelkezı regisztrált álláskeresık) elhelyezkedésének elısegítése az óratervi órán kívüli, az iskola által felvállalt, feladat ellátása érdekében. A hátrányos helyzető, lemorzsolódással veszélyeztetett, tanulási nehézségekkel küzdı, 7-8. osztályos, illetve osztályos tanulók esélyegyenlıségének növelése, felzárkóztatásuk elısegítése, és az iskolából való lemorzsolódásuk arányának csökkentése, pályaorientációjuk, pályaválasztásuk elısegítése. A program olyan iskolákban valósul meg, ahol jelentıs a halmozottan hátrányos, tanulási zavarokkal küzdı tanulók, köztük a roma tanulók száma. A programban 96 pedagógus vesz részt, 74 oktatási intézményben, többek között a Gandhi Gimnáziumban és a Kis Tigris Gimnáziumban is, melyeknek kiemelten célja a tanköteles korú roma tanulók képzése, pályaválasztásuk, továbbtanulásuk elısegítése. 2. A Régiónkban támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek a hátrányos helyzető térségekben valósulnak meg, és az oktatási rendszeren kívüli prevenciós és integrációs programokat indukálnak az iskolai lemorzsolódás csökkentése, a sikeres életkezdés feltételeinek megteremtése érdekében. Így különös figyelmet szentelünk a roma civil szervezetek által megvalósított TANODA programoknak, melyek humánerıforrás feltételeinek biztosítását az MPA decentralizált foglalkoztatási alaprészébıl is támogatjuk. 3. A fent említett Pályaválasztási Koncepció mentén alakítjuk ki a különbözı, a pályaválasztást elısegítı munkaerı-piaci szolgáltatásainkat (pályaválasztási tanácsadók, foglalkozási információs tanácsadók, FIP pontok pályaválasztást elısegítı szolgáltatásai). Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az érintett célcsoportokat elsısorban a régióban hiányszakmaként megjelenı képzések elvégzésére orientáljuk. 2

3 A pályaválasztást elısegítı tevékenységünkben együttmőködünk a szociális-, ifjúsági- és roma szervezetekkel, valamint a pályaválasztást segítı és mentortanárokkal is. 4. A felzárkóztató, az általános iskolai végzettség, majd azt követıen a szakképzettség megszerzését kiemelten támogatjuk, különös tekintettel a romák képzettségi szintjének emelésére, és ezáltal az elhelyezkedési esélyeik növelésére. A kirendeltségeink - a decentralizált kereteiket felhasználva - kiemelt feladatuknak tekintik a területükön élı roma népességhez tartozó, általános iskolai végzettséggel nem rendelkezı álláskeresık és inaktívak képzésbe való bevonását a felzárkóztató program keretei között. A képzés szervezése a területen mőködı roma szervezetek aktív közremőködésével történik. A képzési támogatások forrása a hátrányos helyzető álláskeresık esetében - decentralizált foglalkoztatási alap mellett a TÁMOP, az RKK-képzések, valamint Lépj egyet elıre! programban is biztosított. Munkaerı-piaci képzés keretében részükre tanfolyami költségtérítést és keresetpótló juttatást biztosítunk. A képzés helyszínére történı bejáráshoz 90 % -os kedvezményben részesülnek. A képzéseket igyekszünk lakóhelyükön, vagy ahhoz közel megszervezni. A Kaposvári KISZO illetékességi körébe tartozó Somogyi Roma Közösségek megélhetési lehetıségeinek létrehozása az agráriumban címő projekt án kezdıdött és án zárult. A projekt keretében 526 fı került bevonásra betanított és szakmát adó képzésre, 165 fı elhelyezkedett. A projekt célja volt a térség roma közösségeinek társadalmi integrációját egy mezıgazdasági (erdıgazdasági) képzési program megvalósításával elérni. A program keretén belül 526 fı, elsısorban roma származású (10%-ban nem roma származású), OKJ-s szakképesítést adó képzésben vehetett részt. A projekt gesztora a Somogyzsitfai Szakképzı Iskola, 2 fı partnere: a Munkaügyi Központ és a Nagyatádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A projekt keretében többen fakitermelı, motorfőrész kezelı és erdımővelı képzésben részesültek. A projekt másik része a 400 órás agrármenedzser képzés volt. A tanfolyam keretében a résztvevık megismerkedtek az erdei melléktermék (gomba, gyógynövény) győjtésével, s önismereti, kommunikációs konfliktuskezelési tréningeket tartottak, de szerepelt a programban a vállalkozási, mezıgazdasági, jogi és számítástechnikai ismeretek elsajátítása is. A Mohácsi Kirendeltség kezdeményezésre március 31-tıl térségi szintő 7-8 általános iskolai felzárkóztató tanfolyamot indítottunk Mohácson 20 fıvel. 3

4 16 fı eredményesen elvégezte a képzést, a képzési és keresetpótló juttatás összköltsége 15,3 m Ft volt. A résztvevık 60 % -a roma volt. A Véméndi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére Véménd településen kihelyezett fakitermelı OKJ-s tanfolyamot szervezett szintén a Mohácsi Kirendeltség, mely május 5-én 20 fıvel elindult. 16 fı 70 % -ban roma sikeresen OKJ-s bizonyítványt szerzett a tanfolyam összköltsége 15,2 m Ft volt. 5. Humán Erıforrás Fejlesztési Operatív program (HEF-OP 1.1.1) A munkanélküliség megelızése és kezelése A roma résztvevık többsége integráltan vett részt a programban, felkutatásuk a roma szervezetek bevonásával történt. Mivel többségében gazdaságilag elmaradott területeken, peremterületekben, szegregáltan élnek, felkutatásukra jelentıs hangsúlyt fektettünk. A program hozzájárult az elıítéletek, sztereotípiák csökkentéséhez azzal, hogy a résztvevık heterogén csoportokba kerültek. Számos cigány származású hallgató résztvevıje volt a képzéseinknek, akiket a halmozottan rossz szociális helyzet is sújt a munkanélküliség mellett. A képzési programjaink keretében adható támogatásokkal igyekeztünk helyzetükön javítani, a távolsági busz- és vonat bérletjegyek és a képzés alatti megélhetést biztosító jövedelem juttatásával, a tanuláshoz, gyakorlatszerzéshez szükséges eszközök biztosításával. További fontos támogatási elem volt a program résztvevıi számára a folyamatos mentori szolgáltatás. A programba bevont, roma álláskeresık aránya az összes bevont létszám 14%-a volt. A kitőzött célok tekintetében az eredmény és hatásindikátorok azt mutatják, hogy a bevont roma álláskeresık jelentıs része fejezte be sikeresen a képzését, illetve vett részt munkaerı-piaci felkészítı tréningen, és nagyarányú a programot pozitív kimenettel (a képzés, felkészítés mellett támogatott munkagyakorlat szerzésben való részvétel, illetve támogatás nélküli elhelyezkedés) befejezık száma is. Ugyanakkor a programhatást vizsgálva már nagyobb a különbség a program befejezését követı 180. napon munkaviszonyban állók arányát tekintve a romák és a nem roma munkavállalók között. A munkahely megtartása tehát még mindig nehezebb ezen célcsoport esetében, ami felveti azon szolgáltatások létjogosultságát és kidolgozásuk szükségességét, amely szolgáltatások a munkahelyi beilleszkedést segíthetik elı. 4

5 Romák 14% Nem romák 86% A romák aránya régiós szinten a programban 14%-os. Baranya megye Somogy megye Tolna megye 7-8. osztály és parkgondozó Kımőves Betanított csontozó Sütıipari munkás Ács-állványozó Asztalos ABC eladó 7-8. osztály és parkgondozó / erdımővelı Településkarbantartó Szerkezetlakatos Roma családsegítı Hegesztı Motorfőrész- kezelı Lakatos Takarító Könnyőgépkezelı Nehézgépkezelı Szakács A romák részvétele a fentebbi táblázatban felsorolt képzéseken volt számottevı megyei szinten. 6. Társadalmi Megújulás Operatív Program ( Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásáért ) intézkedésének régiós megvalósítása során is kiemelt jelentıségő a hátrányos helyzető álláskeresık, azon belül az alacsony iskolázottságúak képzési támogatása. Az országos programterv alapján 2009 végéig a dél-dunántúli régiónak fıt kell bevonni, melyhez a költségvetés e Ft forrást biztosít. A program régiónkban sikeresen halad, a régió számára biztosított 2570 fıbıl december végéig 2588 fıt vontunk be a programba. 5

6 A programba vonásoknál mindig kiemelten figyelünk az esélyegyenlıségi szempontokra, így a romák aránya jelenleg 10,5%, ami megfelel a regisztráltak közötti becsült 10-12%-os arányuknak. A központi program 4 célcsoportot határoz meg, melyet régiónk egy újabb ötödik célcsoporttal egészíthetett ki. Célcsoportjaink: célcsoport: Alacsony iskolázottságúak célcsoport: Pályakezdık (25 év alattiak és 30 évnél fiatalabb regisztrált pályakezdık) célcsoport: 50 év felettiek célcsoport: GYES-rıl visszatérık (akik a programba való belépést megelızı 12 hónapon belül GYED-ben, GYES-ben, GYET-ben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek.) célcsoport: Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (akik több mint 6 hónapja nyilvántartottak, vagy a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet által felsorolt területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzető kistérségben élnek: Sásd, Sellye, Szigetvár, Barcs, Csurgó, Kadarkút, Lengyeltóti, Tab, Tamási kistérségek, illetve a 240/2006 (XI. 30.) Korm. rendelet alapján a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzető 235 településen élnek. A romák esetében a jelenlegi adatvédelmi szabályoknak megfelelıen nem kérdez(het)ünk rá a jelentkezı kisebbséghez tartozására. Adataink csak azok esetében vannak, akik a bevonás során az elhelyezkedést nehezítı okok között önkéntes nyilatkozatuk alapján kifejezetten megjelölték roma származásukat. Ez alapján valószínősíthetı, hogy a programba vontak között hasonlóan a népszámlálási adatokhoz a kimutatottnál nagyobb arányban vannak a roma kisebbséghez tartozók. A program 2008 májusában érvényes kerete: Típus év (Ft) év (Ft) Ún. mőködtetési (célelszámolási , ,- számláról teljesítendı kiadások) elemek Támogatási elemek , ,- Összesen , ,- Tartalék ,- Mindösszesen ,- 6

7 Ha a roma résztvevık összetételét vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy közöttük 37,3 %-a a nık aránya. Iskolai végzettségüket tekintve túlnyomó többségben (71%) vannak a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezık, ami több mint kétszeres arány, mint az összes bevont esetében. A szakmával bírók aránya 20,5%, 8,5%-uk érettségizett, felsıfokú végzettségő pedig egyáltalán nincs közöttük. Ha az életkorukat vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a roma résztvevık között 49,6%-uk a 25 év alatti korcsoportból kerül ki, ez közel azonos mint az összes bevont esetében. 48,2 %-uk 25 és 50 év közötti és 2,2 %-uk, mindösszesen 6 fı 50 év feletti. A regisztráció idıtartama szerinti összetételt vizsgálva a roma résztvevık 57,6 %-a a programba kerülést megelızıen 1-6 hónap regisztrációval rendelkezett, ami közel azonos az összes bevont esetében (61%). 16,4 %-uk 7-12 hónap, 26 %-uk pedig több mint 12 hónap regisztrációval rendelkezett a programba kerülést megelızıen. Ez utóbbi 7 %-al több mint az összes bevont esetében. Szakképzettségi összetételükrıl elmondható, hogy a bevontak 70 %-a a bevonást megelızıen nem rendelkezett szakképzettséggel, ezért a program résztvevıi fıleg képzésekben vettek részt. A rendelkezésünkre álló adatok alapján eddig a bevontak 32,5 %-a sikeresen fejezte be a programját és mindössze 7 %-uk (20 fı) morzsolódótt le. A kilépések legfıbb oka a megengedett hiányzások túllépése volt. 7

8 A TÁMOP programba bevont romák száma kirendeltségi bontásban december 31-ig Kirendeltség Nı Férfi összesen Pécs Komló Mohács Siklós Sellye Szigetvár Szentlırinc Barcs Kaposvár Marcali Nagyatád Siófok Balatonboglár Csurgó Tab Bonyhád Dombóvár Paks Tamási Szekszárd Régió összesen A programban résztvevık romák életkor szerinti megoszlása 7. Romákért Egyesület 2008-ban a házi segítség nyújtásra, hajléktalan megsegítésre, továbbá közéleti és kulturális programjaik megvalósítására kapott több alkalommal is támogatást a Szekszárdi KISZO-tól. Emellett egy halmozottan hátrányos helyzetőek számára indítandó komplex munkaerı-piaci segítı program megvalósítására beadott pályázathoz is adtunk támogatási/együttmőködési nyilatkozatot. TÁMOP célja: Elsı lépés az alacsony elhelyezkedési eséllyel rendelkezık önálló életviteléhez szükséges képességeinek növelése. Szekszárdon - a Sani Luludyi Közhasznú Szervezet pályázat útján létrehozta a Cinka Panna Tanodát, ahol 60 cigány, illetve hátrányos helyzető gyermek részesül alternatív nevelésben. A Szekszádi KISZO a tanoda mőködtethetısége céljából 2008-ban is közhasznú támogatást nyújtott az egyesületnek, jelenleg kulturális pályázatokból, magán tıkébıl, adományokból tartja fenn magát addig, amíg az újonnan kiadásra kerülı Tanoda pályázaton nem sikerül nyerni. 8

9 A romák foglalkoztatásának elımozdítása területén Szekszárd térségében térségünkben a Tolna Megyei Roma Gazdakör, Kolibri Egyesület, Si-Ker Humán Bt. tesz jelentıs lépéseket. Mindhárom szervezetet fıleg közhasznú munkavégzés támogatása céljából segíti a Szekszárdi KISZO. II. A foglalkoztatással, vállalkozásfejlesztéssel összefüggı feladatok 1. Foglalkoztatási paktumok A Dél-dunántúli régióban jelenleg 3 megyei és 3 kistérségi paktum mőködik valamint folyamatban van a megalakítandó Regionális, valamint a Határon Átnyúló Foglalkoztatási Paktum. Mind a hat paktum esetében már lezárult a projektidıszak, aláírt paktummal, éves munkatervvel, illetve költségvetéssel rendelkeznek. Három paktum a továbbmőködtetéséhez az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt pályázaton nyert el támogatást 2007-ben ban összesen öt nyertes paktum volt, a Somogy megyei Paktum elbírálása jelenleg folyamatban van. Mind a hat paktum megvalósításában, mőködtetésében részt vesznek a munkaerıpiac releváns szereplıi (munkaügyi szervezet, önkormányzatok, munkáltatók, kamarák, képzı és oktató intézmények, civil szektor). A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kiemelt figyelmet fordít a paktumok mőködésére, folyamatosan nyomon követi a paktumok munkáját, hiszen három paktum esetében a DDRMK volt a fıpályázó, a másik három paktum projektben pedig konzorciumi partnerként vett, illetve vesz részt továbbra is. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ paktum platform életre hívását kezdeményezte a régióban mőködı paktumok között. Lehetıség szerint évente legalább 2 alkalommal találkoznak a paktumok képviselıi. Ezeken a találkozókon, mőhelymunkákon lehetıség van a régióban mőködı paktumok közötti koordinációra, hálózati együttmőködésre. A platform segítségével a munkaerı-piaci szervezetek tevékenységüket össze tudják hangolni az egyes térségeken belüli problémák kezelésére. 2. Együttmőködési Megállapodások a Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal A 2008 júliusában végzett legfrissebb felmérés adatai szerint összesen 208 darab megkötött Együttmőködési Megállapodás (EM) van a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ és a területileg hozzá tartozó Cigány Kisebbségi Önkormányzatok közt. 9

10 Megye CKÖ-k száma (2006) CKÖ-k száma (2008) Megkötött EM Baranya Somogy Tolna Összesen január 25.-én Roma Fórum volt Dombóváron, ahol a Dél-dunántúli Régió munkaerı-piaci helyzetének bemutatása mellett a Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodások jelentıségérıl, az együttmőködés tartalmáról és a szerzıdı felek fıbb vállalásairól is szó volt. A fórumon a Cigány Kisebbségi önkormányzatok mellett a régió roma civil szervezeteinek képviselıi is részt vettek február 22.-én fórumot tartott a Pécsi Roma Integrációs Tanács Foglalkoztatási Munkacsoportja. A Foglalkoztatási Munkacsoport a Pécsi Tudományegyetem, roma és nem roma civil szervezetek, állami és megyei intézmények képviselıibıl, szakembereibıl áll. A fórum témája a munkacsoport kitőzött céljának (Pécs és a Pécsi Kistértség területén élı romák foglalkoztatási esélyeinek javítása, pályázati források felkutatása és megszerzése) és feladattervének részletes ismertetése volt. A március 4.-én Kaposváron megszervezett fórum adott lehetıséget a Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bemutatkozására. A megye területén mőködı kirendeltségek vezetıi, munkatársai, a megyében foglalkoztatott roma integrációs munkatársak és a TCKÖ vezetıi vettek részt a programon. A konzultáció eredményeként a megye területén mőködı kirendeltségek megismerték a TCKÖ megyei szervezetét, vezetését, terveit és az együttmőködés lehetıségeit. Általános célként fogalmazódott meg a megyében élı romák életminıségének és szociális biztonságának javítása, foglalkoztatásuk elısegítésével és képzettségük színvonalának emelésével. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tamási Kirendeltsége március 4. napjára konzultációt hívott össze a Romák foglalkoztatási helyzetének javítása címmel. A jelenlevı települési vezetık kisebbségi önkormányzatok elnökei, valamint települési polgármesterek olyan helységekbıl, ahol mőködik kisebbségi önkormányzat megállapodást írtak alá a munkaügyi központ kirendeltségével a 68/2007. (VI.28.) OGY határozat, az 10

11 1105/2007. (XII.27.) Kormány határozatban megfogalmazottak, valamint a DDRMK elıbbiek végrehajtása érdekében hozott évi Intézkedési Tervének megvalósulása céljából évre vonatkozóan. Az együttmőködési megállapodáshoz csatlakozott a Nagykónyi Romákért Egyesület elnöke is. Ezen konzultáció eredményeként 18 roma szervezettel jött létre megállapodás. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008-ban több alkalommal részt vett a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén az együttmőködés és az információcsere érdekében. A cigány kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek részére rendszeresen tájékoztatókat tartunk a romák foglalkoztatását elısegítı aktuális pályázatokról, programokról. (Pl. közmunka pályázat, országos, regionális munkaerı-piaci programok, az Európai Szociális Alap pályázatai, START programok, egyéb foglalkoztatási célú pályázatok.) Lehetıség szerint a regionális munkaügyi szervezet, mint támogató, együttmőködı partner, megjelenik az általuk benyújtott pályázatoknál. Folyamatosan értékeljük a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok és a roma civil szervezetek által hozzánk beadott programterveket. Ha az egészet nem is, de hatékony részeiket támogatjuk, alternatív megoldásokat dolgozunk ki a megvalósítás fokozataira kirendeltségi szinten képzéssel, bértámogatással. 3. A Diplomás fiatalok a Régió fejlıdéséért program kiegészítéseként Koordináció A régió kistérségeinek fejlesztéséért címmel tanulmány elkészítésére pályázatot hirdettünk. Az elmaradott vidéki térségek fenntartható fejlıdésének programja címet viselı tanulmány 2008 májusában készült el. Ezzel olyan felkészítı alprojektet valósítunk meg, melynek a kistérségi társulásoknál foglalkoztatottak felkészítése, a jövıbeni együttmőködés a célja. 4. Roma foglalkoztatás-szervezı menedzserek programja A munkaügyi szervezetben 3 fı roma foglalkoztatás-szervezı menedzser dolgozik, határozatlan idejő köztisztviselıi státuszban. Fıbb feladataik közé tartozik a kistérségekben folyó, a cigányságot érintı, a foglalkoztatásukat, munkaerı-piaci integrációjukat segítı programok figyelemmel kísérése, ezekben a programokban való aktív közremőködés, a foglalkoztatást elısegítı intézményrendszer és a civil szervezetek együttmőködésének segítése, helyi partnerség kialakítása, valamint a célcsoport igényeinek feltárására irányuló szükségletfelmérésekben való közremőködés. 5. A MOST elnevezéső munkaerı-piaci szolgáltatásokat nyújtó projekt ben indult régióban. A munkaügyi szervezet által támogatott, öt civil szervezet konzorciuma által megvalósuló szolgáltatási rendszer a már jól ismert Újra 11

12 dolgozom, illetve KID programok továbbfejlesztése. (Az öt szervezet: Déldunántúli Regionális Forrásközpont, Kapos Innovációs Transzferközpont, Szigetvári Kultúr és Zöldzóna Egyesület, Szövetség a polgárokért Alapítvány, Újra Dolgozni Tolnában Egyesület.) A szolgáltatást a régió minden kistérségében jelenlevı, 64 fı mentor és tanácsadó biztosítja. Komplex szolgáltatási rendszer célja: Munkaerı-piaci információnyújtás, a kistérségi szereplık munkaerı-piaci szempontú koordinációja. Munkaerı-piaci tanácsadás, képzés és fejlesztés álláskeresık, inaktívak, vállalkozások, és civil szervezetek számára. A roma célcsoportot tekintve kiemelendı a szolgáltatási elemek közül az álláskeresık és inaktívak felkutatása és fejlesztése, különösen a tartós munkanélküliek, a szocializációs, tanulási problémákkal küzdık, az együttmőködésre nehezen motiválhatóak (elsısorban fiatalok), a bizonytalanok, a reális információk hiányában, vagy irracionális elképzelés miatt továbblépni nem tudók munkaerı-piaci integrációját érintıen. A MOST program mentorai és tanácsadói évben több mint 200 fı roma álláskeresıt, illetve inaktív státuszút vontak be a programba, és ezzel elısegítették képzéshez, illetve munkahelyhez jutásukat februárjában - a beszámoló készítéséhez - felmérést végeztünk a DDRMK kirendeltségei körében. Ennek során egyrészt a cigány kisebbségi önkormányzatok, másrészt a cigány civil szervezetek részére 2008-ban nyújtott közhasznú támogatás, bértámogatás és munkába járás támogatásának mértékét, régión belüli eloszlását és a támogatott munkavállalói létszámot mértük fel, az így nyert adataink a kirendeltségi kollégáink becslésén alapulnak 6. A közhasznú munkavégzés támogatásánál elınyben részesítjük azokat a kezdeményezéseket, amelyek a települési kommunális feladatok ellátásán túl egyéb, a település lakói különösen a roma származásúak számára oktatási, szociális, egészségügyi, vagy kulturális szükségleteik kielégítését szolgáló programok megvalósítását segítik elı. Amennyiben a közhasznú munka szervezésében a helyi, vagy területi cigány kisebbségi önkormányzat, vagy cigány civil szervezet is közremőködik, törekszünk arra, hogy a támogatást a lehetıségeink szerinti maximális mértékben nyújtsuk a romák minél nagyobb mértékő foglalkoztatásának elısegítése érdekében. A régió mindhárom megyéjében jelentıs a roma civil szervezetek támogatása, fıként közhasznú munkavégzés keretében. 12

13 Közhasznú foglalkoztatás támogatása a régióban a cigány kisebbségi önkormányzatoknál és cigány civil szervezeteknél összesen: Kirendeltség Támogatás/fı Összeg (Ft) Balatonboglár Csurgó Dombóvár Kaposvár Komló Macali Nagyatád Paks Pécs Sellye Szekszárd Szigetvár Tamási Mohács Siklós Bonyhád Barcs Összesen: A hátrányos helyzető munkavállalók bértámogatása a régióban 2008-ban összesen a cigány civil szervezetek és a cigány kisebbségi önkormányzatok részére Ft, a támogatásban részesülı létszám 14 fı. A munkába járás támogatása a cigány civil szervezetek és cigány kisebbségi önkormányzatok részére 2008-ban Ft. 13

14 A cigány származású munkanélküliek támogatása az aktív támogatási formákban a kirendeltségi becslések alapján a régióban összesen: Támogatási forma Becsült érintett létszám évben (fı) Közmunka 1762 Közhasznú munka támogatása 1413 Bértámogatás 324 Munkába járás támogatása 14 Képzés 783 Összesen: A közmunkapályázatok esetében azon pályázatok élveztek elınyt, amelyekben a munkavégzés mellett mind nagyobb létszámban vehetnek részt az érintettek képzésben, az elsıdleges munkaerı-piacra történı reintegrációjuk érdekében. A regionális közmunka mind nagyobb létszámú megvalósítása érdekében a központi forrásokat a decentralizált foglalkoztatási alaprészbıl képzett tartalékkal egészítjük ki május 1.-én indult az országos szintő, a Közútkezelı Kht. lebonyolításával megvalósuló közúti közmunka program, melyben régiónk is érintett. A program során 222 fı foglalkoztatása valósult meg, hat hónapon keresztül. Befejezıdtek az erdészetek koordinációjában megvalósuló erdımővelı közmunka programok, melyek összesen több mint 262 millió forint értékőek és 408 fı foglalkoztatását jelentik. A régió mindhárom megyéje érintett a MÁV ZRt. irányításával megvalósuló vasúttisztasági közmunka programban. A program értéke meghaladja a 136 millió forintot, ezzel 160 fı foglakoztatását teszi lehetıvé. Elindultak májusában az idegenforgalmi közmunka programok a Balaton környékén, melyben három kirendeltség érintett. (Siófok, Balatonboglár, Marcali) Agesztor önkormányzat idén is a siófoki önkormányzat, 15 település vesz részt a programban, az átlagos létszám 170 fı, a program összértéke ,- Ft. A Régió másik idegenforgalmi közmunka programja, a Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa eseményeire való felkészüléshez nyújt segítséget, a Munka Pécs-Baranyáért Kht. szervezésében. A program 80 fıs, értéke ,- Ft. 14

15 Második alkalommal került megszervezésre közmunka program a Duna- Dráva Nemzeti Parkban, a Dráva-menti kistérségekben 11 fı foglalkoztatása valósult meg. A program értéke meghaladja a 4 millió forintot. A DDRMK kezdeményezésére 2008-ban is meghirdetésre került az ún. régiós közmunka program, aminek lebonyolításához a Munkaügyi Központ 300 millió forinttal járult hozzá. Ezt az összeget egészítette ki a Közmunka Tanács, szintén 300 millióval, így a program teljes költségvetése a régióban 600 millió forint. A foglalkoztatás szeptember 15.-étıl kezdıdött és legfeljebb december 31.-éig tarthatott. A 25 kistérségi pályázatból 20 nyert támogatást, összesen több mint 597 millió Ft. értékben. A régióban a program 458 települést érint, 1876 fı foglalkoztatásával december 1.-jétıl február 15.-ig került sor a téli közmunka programra. A Dél-dunántúli Régióban kettı kivételével minden kistérség szervez közfoglalkoztatást, összesen 389 millió Ft. értékben. III. A lakhatással, területfejlesztéssel összefüggı feladatok A DDRMK kirendeltségein keresztül több telepfelszámolási programban vesz részt együttmőködı partnerként. Ilyen például az OFA és SZMM által kiírt Péróból a Faluba program, melyben a fıpályázó Váralja Község Önkormányzata. A Nagyatádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3 fıs közhasznú létszám 3 hónapos foglalkoztatásához részesült támogatásban a Nagyatád, Ady Endre lakótelep környékének rendben tartására, élhetıbbé tételére. További 9 hónapos idıtartamra a fenti feladatok koordinálását, végrehajtását szintén 3 fı roma származású munkavállaló foglalkoztatásával a Nagyatádi Városi Önkormányzat vállalta fel. A Somogy Megyei Romák Egyesülete koordinációs feladatok ellátásához 4 fıs létszám foglalkoztatásához részesült támogatásban. Siófoki Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak volt 2008-ban egy programja, amelyben a Siófoki kirendeltség közhasznú munkavégzés támogatásával segített. A program keretében a várossal összefogva rászoruló cigány családok lakásain, házain végeztek felújításokat, elsısorban életveszélyes épületeket, beázó tetıket javítottak. Telepfelszámolási programban a Siklósi kistérségben 4 település vett részt 10 fıvel, a Siklósi Kirendeltség támogatásával. (Egyházasharaszti, Diósviszló, Rádfalva, Siklósnagyfalu) 15

16 Az LHH kirtérségek fejlesztési programjaiban rendkívül nagy szerep jut a roma szervezıdéseknek. Azok tervezésében például a Csurgói Cigány Kisebbségi Önkormányzata is aktívan részt vett, sıt önálló projektjük is van Szociális kézmőves foglalkoztató csurgói helyszínnel, melyben 20 fınek biztosítana munkát. Ebben a térségben roma kistérségi foglalkoztatási koordinációs hálózat kiépítése is zajlik a Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (SMTCKÖ) szervezésében, 18 település részvételével. Ennek célja a foglalkoztatási mutatók javítása, növelése, a munkaképes korú roma lakosság minél nagyobb arányú bevonása a foglalkoztatásba. A Kadarkút-Nagybajom kistérséggel, mint leghátrányosabb helyzető kistérséggel együttmőködve egy partnerségen alapuló kistérségi projekt csomag összeállítása során a Kaposvári KISZO javaslatot tett és támogatta a Roma kistérségi foglalkoztatási koordinációs hálózat kiépítése és az Együtt a szociális biztonságért címő projekteket, melyek jelentıs hatással lehetnek a roma álláskeresık helyzetére. A Tamási Kirendeltség segítségével egy komplex roma program került kidolgozásra és elfogadásra az "Élet színháza" címmel. Emellett a kirendeltség vonzáskörzetében számos egyéb LHH programban is fontos szerepet kapott a kisebbség támogatása, de nem jelent meg önálló célcsoportként. LHH projektek közül Lengyeltóti kistérségben a már meglévı infrastruktúrára épülı fejlesztés valósul meg munkahelyteremtéssel, ahol 3 fı roma foglalkoztatása történik, a késıbbiekben családbarát munkahelyek kialakításával. A foglalkoztatottak a helyi lakosságból kerülnek kiválasztásra. A kistérség komplex roma foglalkoztatási programja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Települési, CKÖ-k konzorciumában valósul meg. A program komplex segítséget nyújt a célcsoport felzárkóztatására. Lengyeltóti kistérség roma civil szervezetek együttmőködési hatékonyságának fejlesztése kistérségi szinten Somogyvámos Roma Egyesület (Roma civil szervezetek konzorciuma) megvalósításában. Célja a széleskörő társadalmi összefogás erısítése a helyi civil szféra bevonásával. Roma kistérségi foglalkoztatási koordinációs hálózat kiépítése, megvalósító a Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (SMTCKÖ). A 16

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz

Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz Tartalomjegyzék 1.1. sz. függelék: Statisztikai táblák a helyzetelemzés c. fejezethez...

Részletesebben

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. A közmunka programok megvalósítására a DDRMK hagyományosan nagy hangsúlyt fektet. 2007-ben a régióban több, mint két milliárd forintot tett ki a közmunkaprogramok

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS c. projekthez GESZTOR: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft.

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS c. projekthez GESZTOR: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS c. projekthez GESZTOR: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. Készült: Pécs, 2012. augusztusa 1 1.

Részletesebben

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 1 PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 2 3 A tanulmánykötet a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával,

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN,

AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN, AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN, ESÉLYEGYENLİSÉGI PRIORITÁSOK - Tanulmány - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. október 31. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2 AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ÉS

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 30. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010.

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. SIÓFOK, 2007. JANUÁR 23. Balatoni Szakképzési Projekt 2007-2010. 1 HELYZETFELTÁRÁS... 4 Vezetıi összefoglaló... 4 A Balaton Régió jövıképe...

Részletesebben

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör:

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Magyarországon a munkaerı-piaci szereplık igényének, ill. viszonyulásának meghatározása a mentorság-mentorálás

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE 2008. MÁRCIUS HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVE (Az adatgyőjtés lezárva: 2008. március 17.) A tanulmány kidolgozásában résztvevı szakértık: Róka

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2010-2011. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről A Kormány a Roma Integráció Évtizede

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. 24. Lakatos Sarolta Szinergia Egyesület, Szinergiában a térségi

EMLÉKEZTETİ. 24. Lakatos Sarolta Szinergia Egyesület, Szinergiában a térségi EMLÉKEZTETİ Készült: a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Pécs, Király utca 46.) hivatalos helyiségében a 2010. február 4-én megtartott regionális paktumtalálkozón elhangzottakról. Jelen vannak:

Részletesebben

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt KOMMUNIKÁCIÓS TERV TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés InFenTóth Informatikai és Tanácsadó Bt. Tóthné Fent Marianne beltag A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉG STRATÉGIAI TERVEZÉSE Szerkesztette: Dr Bényei Andrásné Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Budapest, 2009. A kiadvány megjelenését támogatta:

Részletesebben

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata NEMZETI BESZÁMOLÓ AZ AARHUSI EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2011. 1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata 1. Az Aarhusi Egyezmény 1 (Egyezmény) nemzeti végrehajtásáért a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Szociális Alap- és szakellátás 2009-2010 1 Kistérségi települések fıbb adatai 2 Tartalomjegyzék A Barcsi Kistérségi Társulás helyzetelemzése... 5 A Kistérség földrajzi jellemzıi...

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve

Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve Készítette: Dölles Lászlóné Szekszárd 2010 SZEKSZÁRD VÁROS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Könnyő a gyógyítás a baj elején,

Részletesebben

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém, 2009 Szerkesztették: Dr. Temesvári Balázs Dr. Madarász Sándor

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben