DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT"

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ évi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre szóló kormányzati intézkedési tervrıl szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban megfogalmazott feladatokról. DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Pécs, február 20.

2 I. Az oktatást érintı feladatok 1. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2007-ben indította el 3 éves idıtartamban a PATRÓNUS Pályaválasztást segítı és mentor tanár programját, melynek célja: Az oktatás/szakképzés és a munka világa közötti kapcsolatok erısítése, elısegítve ezáltal az iskolarendszer és a szakképzés különbözı szintjeirıl kilépı fiatalok számára a munkaerıpiacra való belépést és a változó munkaerı-piaci igényekhez történı alkalmazkodást. Ehhez készült el a Déldunántúli Regionális Pályaválasztási Koncepció a pálya- és iskolaválasztási döntések megalapozása érdekében. Álláskeresı pedagógusok (elsısorban tanár vagy középiskolai tanár, illetve szociálpedagógus végzettséggel rendelkezı regisztrált álláskeresık) elhelyezkedésének elısegítése az óratervi órán kívüli, az iskola által felvállalt, feladat ellátása érdekében. A hátrányos helyzető, lemorzsolódással veszélyeztetett, tanulási nehézségekkel küzdı, 7-8. osztályos, illetve osztályos tanulók esélyegyenlıségének növelése, felzárkóztatásuk elısegítése, és az iskolából való lemorzsolódásuk arányának csökkentése, pályaorientációjuk, pályaválasztásuk elısegítése. A program olyan iskolákban valósul meg, ahol jelentıs a halmozottan hátrányos, tanulási zavarokkal küzdı tanulók, köztük a roma tanulók száma. A programban 96 pedagógus vesz részt, 74 oktatási intézményben, többek között a Gandhi Gimnáziumban és a Kis Tigris Gimnáziumban is, melyeknek kiemelten célja a tanköteles korú roma tanulók képzése, pályaválasztásuk, továbbtanulásuk elısegítése. 2. A Régiónkban támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek a hátrányos helyzető térségekben valósulnak meg, és az oktatási rendszeren kívüli prevenciós és integrációs programokat indukálnak az iskolai lemorzsolódás csökkentése, a sikeres életkezdés feltételeinek megteremtése érdekében. Így különös figyelmet szentelünk a roma civil szervezetek által megvalósított TANODA programoknak, melyek humánerıforrás feltételeinek biztosítását az MPA decentralizált foglalkoztatási alaprészébıl is támogatjuk. 3. A fent említett Pályaválasztási Koncepció mentén alakítjuk ki a különbözı, a pályaválasztást elısegítı munkaerı-piaci szolgáltatásainkat (pályaválasztási tanácsadók, foglalkozási információs tanácsadók, FIP pontok pályaválasztást elısegítı szolgáltatásai). Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az érintett célcsoportokat elsısorban a régióban hiányszakmaként megjelenı képzések elvégzésére orientáljuk. 2

3 A pályaválasztást elısegítı tevékenységünkben együttmőködünk a szociális-, ifjúsági- és roma szervezetekkel, valamint a pályaválasztást segítı és mentortanárokkal is. 4. A felzárkóztató, az általános iskolai végzettség, majd azt követıen a szakképzettség megszerzését kiemelten támogatjuk, különös tekintettel a romák képzettségi szintjének emelésére, és ezáltal az elhelyezkedési esélyeik növelésére. A kirendeltségeink - a decentralizált kereteiket felhasználva - kiemelt feladatuknak tekintik a területükön élı roma népességhez tartozó, általános iskolai végzettséggel nem rendelkezı álláskeresık és inaktívak képzésbe való bevonását a felzárkóztató program keretei között. A képzés szervezése a területen mőködı roma szervezetek aktív közremőködésével történik. A képzési támogatások forrása a hátrányos helyzető álláskeresık esetében - decentralizált foglalkoztatási alap mellett a TÁMOP, az RKK-képzések, valamint Lépj egyet elıre! programban is biztosított. Munkaerı-piaci képzés keretében részükre tanfolyami költségtérítést és keresetpótló juttatást biztosítunk. A képzés helyszínére történı bejáráshoz 90 % -os kedvezményben részesülnek. A képzéseket igyekszünk lakóhelyükön, vagy ahhoz közel megszervezni. A Kaposvári KISZO illetékességi körébe tartozó Somogyi Roma Közösségek megélhetési lehetıségeinek létrehozása az agráriumban címő projekt án kezdıdött és án zárult. A projekt keretében 526 fı került bevonásra betanított és szakmát adó képzésre, 165 fı elhelyezkedett. A projekt célja volt a térség roma közösségeinek társadalmi integrációját egy mezıgazdasági (erdıgazdasági) képzési program megvalósításával elérni. A program keretén belül 526 fı, elsısorban roma származású (10%-ban nem roma származású), OKJ-s szakképesítést adó képzésben vehetett részt. A projekt gesztora a Somogyzsitfai Szakképzı Iskola, 2 fı partnere: a Munkaügyi Központ és a Nagyatádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A projekt keretében többen fakitermelı, motorfőrész kezelı és erdımővelı képzésben részesültek. A projekt másik része a 400 órás agrármenedzser képzés volt. A tanfolyam keretében a résztvevık megismerkedtek az erdei melléktermék (gomba, gyógynövény) győjtésével, s önismereti, kommunikációs konfliktuskezelési tréningeket tartottak, de szerepelt a programban a vállalkozási, mezıgazdasági, jogi és számítástechnikai ismeretek elsajátítása is. A Mohácsi Kirendeltség kezdeményezésre március 31-tıl térségi szintő 7-8 általános iskolai felzárkóztató tanfolyamot indítottunk Mohácson 20 fıvel. 3

4 16 fı eredményesen elvégezte a képzést, a képzési és keresetpótló juttatás összköltsége 15,3 m Ft volt. A résztvevık 60 % -a roma volt. A Véméndi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére Véménd településen kihelyezett fakitermelı OKJ-s tanfolyamot szervezett szintén a Mohácsi Kirendeltség, mely május 5-én 20 fıvel elindult. 16 fı 70 % -ban roma sikeresen OKJ-s bizonyítványt szerzett a tanfolyam összköltsége 15,2 m Ft volt. 5. Humán Erıforrás Fejlesztési Operatív program (HEF-OP 1.1.1) A munkanélküliség megelızése és kezelése A roma résztvevık többsége integráltan vett részt a programban, felkutatásuk a roma szervezetek bevonásával történt. Mivel többségében gazdaságilag elmaradott területeken, peremterületekben, szegregáltan élnek, felkutatásukra jelentıs hangsúlyt fektettünk. A program hozzájárult az elıítéletek, sztereotípiák csökkentéséhez azzal, hogy a résztvevık heterogén csoportokba kerültek. Számos cigány származású hallgató résztvevıje volt a képzéseinknek, akiket a halmozottan rossz szociális helyzet is sújt a munkanélküliség mellett. A képzési programjaink keretében adható támogatásokkal igyekeztünk helyzetükön javítani, a távolsági busz- és vonat bérletjegyek és a képzés alatti megélhetést biztosító jövedelem juttatásával, a tanuláshoz, gyakorlatszerzéshez szükséges eszközök biztosításával. További fontos támogatási elem volt a program résztvevıi számára a folyamatos mentori szolgáltatás. A programba bevont, roma álláskeresık aránya az összes bevont létszám 14%-a volt. A kitőzött célok tekintetében az eredmény és hatásindikátorok azt mutatják, hogy a bevont roma álláskeresık jelentıs része fejezte be sikeresen a képzését, illetve vett részt munkaerı-piaci felkészítı tréningen, és nagyarányú a programot pozitív kimenettel (a képzés, felkészítés mellett támogatott munkagyakorlat szerzésben való részvétel, illetve támogatás nélküli elhelyezkedés) befejezık száma is. Ugyanakkor a programhatást vizsgálva már nagyobb a különbség a program befejezését követı 180. napon munkaviszonyban állók arányát tekintve a romák és a nem roma munkavállalók között. A munkahely megtartása tehát még mindig nehezebb ezen célcsoport esetében, ami felveti azon szolgáltatások létjogosultságát és kidolgozásuk szükségességét, amely szolgáltatások a munkahelyi beilleszkedést segíthetik elı. 4

5 Romák 14% Nem romák 86% A romák aránya régiós szinten a programban 14%-os. Baranya megye Somogy megye Tolna megye 7-8. osztály és parkgondozó Kımőves Betanított csontozó Sütıipari munkás Ács-állványozó Asztalos ABC eladó 7-8. osztály és parkgondozó / erdımővelı Településkarbantartó Szerkezetlakatos Roma családsegítı Hegesztı Motorfőrész- kezelı Lakatos Takarító Könnyőgépkezelı Nehézgépkezelı Szakács A romák részvétele a fentebbi táblázatban felsorolt képzéseken volt számottevı megyei szinten. 6. Társadalmi Megújulás Operatív Program ( Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásáért ) intézkedésének régiós megvalósítása során is kiemelt jelentıségő a hátrányos helyzető álláskeresık, azon belül az alacsony iskolázottságúak képzési támogatása. Az országos programterv alapján 2009 végéig a dél-dunántúli régiónak fıt kell bevonni, melyhez a költségvetés e Ft forrást biztosít. A program régiónkban sikeresen halad, a régió számára biztosított 2570 fıbıl december végéig 2588 fıt vontunk be a programba. 5

6 A programba vonásoknál mindig kiemelten figyelünk az esélyegyenlıségi szempontokra, így a romák aránya jelenleg 10,5%, ami megfelel a regisztráltak közötti becsült 10-12%-os arányuknak. A központi program 4 célcsoportot határoz meg, melyet régiónk egy újabb ötödik célcsoporttal egészíthetett ki. Célcsoportjaink: célcsoport: Alacsony iskolázottságúak célcsoport: Pályakezdık (25 év alattiak és 30 évnél fiatalabb regisztrált pályakezdık) célcsoport: 50 év felettiek célcsoport: GYES-rıl visszatérık (akik a programba való belépést megelızı 12 hónapon belül GYED-ben, GYES-ben, GYET-ben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek.) célcsoport: Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (akik több mint 6 hónapja nyilvántartottak, vagy a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet által felsorolt területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzető kistérségben élnek: Sásd, Sellye, Szigetvár, Barcs, Csurgó, Kadarkút, Lengyeltóti, Tab, Tamási kistérségek, illetve a 240/2006 (XI. 30.) Korm. rendelet alapján a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzető 235 településen élnek. A romák esetében a jelenlegi adatvédelmi szabályoknak megfelelıen nem kérdez(het)ünk rá a jelentkezı kisebbséghez tartozására. Adataink csak azok esetében vannak, akik a bevonás során az elhelyezkedést nehezítı okok között önkéntes nyilatkozatuk alapján kifejezetten megjelölték roma származásukat. Ez alapján valószínősíthetı, hogy a programba vontak között hasonlóan a népszámlálási adatokhoz a kimutatottnál nagyobb arányban vannak a roma kisebbséghez tartozók. A program 2008 májusában érvényes kerete: Típus év (Ft) év (Ft) Ún. mőködtetési (célelszámolási , ,- számláról teljesítendı kiadások) elemek Támogatási elemek , ,- Összesen , ,- Tartalék ,- Mindösszesen ,- 6

7 Ha a roma résztvevık összetételét vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy közöttük 37,3 %-a a nık aránya. Iskolai végzettségüket tekintve túlnyomó többségben (71%) vannak a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezık, ami több mint kétszeres arány, mint az összes bevont esetében. A szakmával bírók aránya 20,5%, 8,5%-uk érettségizett, felsıfokú végzettségő pedig egyáltalán nincs közöttük. Ha az életkorukat vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a roma résztvevık között 49,6%-uk a 25 év alatti korcsoportból kerül ki, ez közel azonos mint az összes bevont esetében. 48,2 %-uk 25 és 50 év közötti és 2,2 %-uk, mindösszesen 6 fı 50 év feletti. A regisztráció idıtartama szerinti összetételt vizsgálva a roma résztvevık 57,6 %-a a programba kerülést megelızıen 1-6 hónap regisztrációval rendelkezett, ami közel azonos az összes bevont esetében (61%). 16,4 %-uk 7-12 hónap, 26 %-uk pedig több mint 12 hónap regisztrációval rendelkezett a programba kerülést megelızıen. Ez utóbbi 7 %-al több mint az összes bevont esetében. Szakképzettségi összetételükrıl elmondható, hogy a bevontak 70 %-a a bevonást megelızıen nem rendelkezett szakképzettséggel, ezért a program résztvevıi fıleg képzésekben vettek részt. A rendelkezésünkre álló adatok alapján eddig a bevontak 32,5 %-a sikeresen fejezte be a programját és mindössze 7 %-uk (20 fı) morzsolódótt le. A kilépések legfıbb oka a megengedett hiányzások túllépése volt. 7

8 A TÁMOP programba bevont romák száma kirendeltségi bontásban december 31-ig Kirendeltség Nı Férfi összesen Pécs Komló Mohács Siklós Sellye Szigetvár Szentlırinc Barcs Kaposvár Marcali Nagyatád Siófok Balatonboglár Csurgó Tab Bonyhád Dombóvár Paks Tamási Szekszárd Régió összesen A programban résztvevık romák életkor szerinti megoszlása 7. Romákért Egyesület 2008-ban a házi segítség nyújtásra, hajléktalan megsegítésre, továbbá közéleti és kulturális programjaik megvalósítására kapott több alkalommal is támogatást a Szekszárdi KISZO-tól. Emellett egy halmozottan hátrányos helyzetőek számára indítandó komplex munkaerı-piaci segítı program megvalósítására beadott pályázathoz is adtunk támogatási/együttmőködési nyilatkozatot. TÁMOP célja: Elsı lépés az alacsony elhelyezkedési eséllyel rendelkezık önálló életviteléhez szükséges képességeinek növelése. Szekszárdon - a Sani Luludyi Közhasznú Szervezet pályázat útján létrehozta a Cinka Panna Tanodát, ahol 60 cigány, illetve hátrányos helyzető gyermek részesül alternatív nevelésben. A Szekszádi KISZO a tanoda mőködtethetısége céljából 2008-ban is közhasznú támogatást nyújtott az egyesületnek, jelenleg kulturális pályázatokból, magán tıkébıl, adományokból tartja fenn magát addig, amíg az újonnan kiadásra kerülı Tanoda pályázaton nem sikerül nyerni. 8

9 A romák foglalkoztatásának elımozdítása területén Szekszárd térségében térségünkben a Tolna Megyei Roma Gazdakör, Kolibri Egyesület, Si-Ker Humán Bt. tesz jelentıs lépéseket. Mindhárom szervezetet fıleg közhasznú munkavégzés támogatása céljából segíti a Szekszárdi KISZO. II. A foglalkoztatással, vállalkozásfejlesztéssel összefüggı feladatok 1. Foglalkoztatási paktumok A Dél-dunántúli régióban jelenleg 3 megyei és 3 kistérségi paktum mőködik valamint folyamatban van a megalakítandó Regionális, valamint a Határon Átnyúló Foglalkoztatási Paktum. Mind a hat paktum esetében már lezárult a projektidıszak, aláírt paktummal, éves munkatervvel, illetve költségvetéssel rendelkeznek. Három paktum a továbbmőködtetéséhez az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt pályázaton nyert el támogatást 2007-ben ban összesen öt nyertes paktum volt, a Somogy megyei Paktum elbírálása jelenleg folyamatban van. Mind a hat paktum megvalósításában, mőködtetésében részt vesznek a munkaerıpiac releváns szereplıi (munkaügyi szervezet, önkormányzatok, munkáltatók, kamarák, képzı és oktató intézmények, civil szektor). A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kiemelt figyelmet fordít a paktumok mőködésére, folyamatosan nyomon követi a paktumok munkáját, hiszen három paktum esetében a DDRMK volt a fıpályázó, a másik három paktum projektben pedig konzorciumi partnerként vett, illetve vesz részt továbbra is. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ paktum platform életre hívását kezdeményezte a régióban mőködı paktumok között. Lehetıség szerint évente legalább 2 alkalommal találkoznak a paktumok képviselıi. Ezeken a találkozókon, mőhelymunkákon lehetıség van a régióban mőködı paktumok közötti koordinációra, hálózati együttmőködésre. A platform segítségével a munkaerı-piaci szervezetek tevékenységüket össze tudják hangolni az egyes térségeken belüli problémák kezelésére. 2. Együttmőködési Megállapodások a Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal A 2008 júliusában végzett legfrissebb felmérés adatai szerint összesen 208 darab megkötött Együttmőködési Megállapodás (EM) van a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ és a területileg hozzá tartozó Cigány Kisebbségi Önkormányzatok közt. 9

10 Megye CKÖ-k száma (2006) CKÖ-k száma (2008) Megkötött EM Baranya Somogy Tolna Összesen január 25.-én Roma Fórum volt Dombóváron, ahol a Dél-dunántúli Régió munkaerı-piaci helyzetének bemutatása mellett a Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodások jelentıségérıl, az együttmőködés tartalmáról és a szerzıdı felek fıbb vállalásairól is szó volt. A fórumon a Cigány Kisebbségi önkormányzatok mellett a régió roma civil szervezeteinek képviselıi is részt vettek február 22.-én fórumot tartott a Pécsi Roma Integrációs Tanács Foglalkoztatási Munkacsoportja. A Foglalkoztatási Munkacsoport a Pécsi Tudományegyetem, roma és nem roma civil szervezetek, állami és megyei intézmények képviselıibıl, szakembereibıl áll. A fórum témája a munkacsoport kitőzött céljának (Pécs és a Pécsi Kistértség területén élı romák foglalkoztatási esélyeinek javítása, pályázati források felkutatása és megszerzése) és feladattervének részletes ismertetése volt. A március 4.-én Kaposváron megszervezett fórum adott lehetıséget a Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bemutatkozására. A megye területén mőködı kirendeltségek vezetıi, munkatársai, a megyében foglalkoztatott roma integrációs munkatársak és a TCKÖ vezetıi vettek részt a programon. A konzultáció eredményeként a megye területén mőködı kirendeltségek megismerték a TCKÖ megyei szervezetét, vezetését, terveit és az együttmőködés lehetıségeit. Általános célként fogalmazódott meg a megyében élı romák életminıségének és szociális biztonságának javítása, foglalkoztatásuk elısegítésével és képzettségük színvonalának emelésével. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tamási Kirendeltsége március 4. napjára konzultációt hívott össze a Romák foglalkoztatási helyzetének javítása címmel. A jelenlevı települési vezetık kisebbségi önkormányzatok elnökei, valamint települési polgármesterek olyan helységekbıl, ahol mőködik kisebbségi önkormányzat megállapodást írtak alá a munkaügyi központ kirendeltségével a 68/2007. (VI.28.) OGY határozat, az 10

11 1105/2007. (XII.27.) Kormány határozatban megfogalmazottak, valamint a DDRMK elıbbiek végrehajtása érdekében hozott évi Intézkedési Tervének megvalósulása céljából évre vonatkozóan. Az együttmőködési megállapodáshoz csatlakozott a Nagykónyi Romákért Egyesület elnöke is. Ezen konzultáció eredményeként 18 roma szervezettel jött létre megállapodás. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008-ban több alkalommal részt vett a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén az együttmőködés és az információcsere érdekében. A cigány kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek részére rendszeresen tájékoztatókat tartunk a romák foglalkoztatását elısegítı aktuális pályázatokról, programokról. (Pl. közmunka pályázat, országos, regionális munkaerı-piaci programok, az Európai Szociális Alap pályázatai, START programok, egyéb foglalkoztatási célú pályázatok.) Lehetıség szerint a regionális munkaügyi szervezet, mint támogató, együttmőködı partner, megjelenik az általuk benyújtott pályázatoknál. Folyamatosan értékeljük a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok és a roma civil szervezetek által hozzánk beadott programterveket. Ha az egészet nem is, de hatékony részeiket támogatjuk, alternatív megoldásokat dolgozunk ki a megvalósítás fokozataira kirendeltségi szinten képzéssel, bértámogatással. 3. A Diplomás fiatalok a Régió fejlıdéséért program kiegészítéseként Koordináció A régió kistérségeinek fejlesztéséért címmel tanulmány elkészítésére pályázatot hirdettünk. Az elmaradott vidéki térségek fenntartható fejlıdésének programja címet viselı tanulmány 2008 májusában készült el. Ezzel olyan felkészítı alprojektet valósítunk meg, melynek a kistérségi társulásoknál foglalkoztatottak felkészítése, a jövıbeni együttmőködés a célja. 4. Roma foglalkoztatás-szervezı menedzserek programja A munkaügyi szervezetben 3 fı roma foglalkoztatás-szervezı menedzser dolgozik, határozatlan idejő köztisztviselıi státuszban. Fıbb feladataik közé tartozik a kistérségekben folyó, a cigányságot érintı, a foglalkoztatásukat, munkaerı-piaci integrációjukat segítı programok figyelemmel kísérése, ezekben a programokban való aktív közremőködés, a foglalkoztatást elısegítı intézményrendszer és a civil szervezetek együttmőködésének segítése, helyi partnerség kialakítása, valamint a célcsoport igényeinek feltárására irányuló szükségletfelmérésekben való közremőködés. 5. A MOST elnevezéső munkaerı-piaci szolgáltatásokat nyújtó projekt ben indult régióban. A munkaügyi szervezet által támogatott, öt civil szervezet konzorciuma által megvalósuló szolgáltatási rendszer a már jól ismert Újra 11

12 dolgozom, illetve KID programok továbbfejlesztése. (Az öt szervezet: Déldunántúli Regionális Forrásközpont, Kapos Innovációs Transzferközpont, Szigetvári Kultúr és Zöldzóna Egyesület, Szövetség a polgárokért Alapítvány, Újra Dolgozni Tolnában Egyesület.) A szolgáltatást a régió minden kistérségében jelenlevı, 64 fı mentor és tanácsadó biztosítja. Komplex szolgáltatási rendszer célja: Munkaerı-piaci információnyújtás, a kistérségi szereplık munkaerı-piaci szempontú koordinációja. Munkaerı-piaci tanácsadás, képzés és fejlesztés álláskeresık, inaktívak, vállalkozások, és civil szervezetek számára. A roma célcsoportot tekintve kiemelendı a szolgáltatási elemek közül az álláskeresık és inaktívak felkutatása és fejlesztése, különösen a tartós munkanélküliek, a szocializációs, tanulási problémákkal küzdık, az együttmőködésre nehezen motiválhatóak (elsısorban fiatalok), a bizonytalanok, a reális információk hiányában, vagy irracionális elképzelés miatt továbblépni nem tudók munkaerı-piaci integrációját érintıen. A MOST program mentorai és tanácsadói évben több mint 200 fı roma álláskeresıt, illetve inaktív státuszút vontak be a programba, és ezzel elısegítették képzéshez, illetve munkahelyhez jutásukat februárjában - a beszámoló készítéséhez - felmérést végeztünk a DDRMK kirendeltségei körében. Ennek során egyrészt a cigány kisebbségi önkormányzatok, másrészt a cigány civil szervezetek részére 2008-ban nyújtott közhasznú támogatás, bértámogatás és munkába járás támogatásának mértékét, régión belüli eloszlását és a támogatott munkavállalói létszámot mértük fel, az így nyert adataink a kirendeltségi kollégáink becslésén alapulnak 6. A közhasznú munkavégzés támogatásánál elınyben részesítjük azokat a kezdeményezéseket, amelyek a települési kommunális feladatok ellátásán túl egyéb, a település lakói különösen a roma származásúak számára oktatási, szociális, egészségügyi, vagy kulturális szükségleteik kielégítését szolgáló programok megvalósítását segítik elı. Amennyiben a közhasznú munka szervezésében a helyi, vagy területi cigány kisebbségi önkormányzat, vagy cigány civil szervezet is közremőködik, törekszünk arra, hogy a támogatást a lehetıségeink szerinti maximális mértékben nyújtsuk a romák minél nagyobb mértékő foglalkoztatásának elısegítése érdekében. A régió mindhárom megyéjében jelentıs a roma civil szervezetek támogatása, fıként közhasznú munkavégzés keretében. 12

13 Közhasznú foglalkoztatás támogatása a régióban a cigány kisebbségi önkormányzatoknál és cigány civil szervezeteknél összesen: Kirendeltség Támogatás/fı Összeg (Ft) Balatonboglár Csurgó Dombóvár Kaposvár Komló Macali Nagyatád Paks Pécs Sellye Szekszárd Szigetvár Tamási Mohács Siklós Bonyhád Barcs Összesen: A hátrányos helyzető munkavállalók bértámogatása a régióban 2008-ban összesen a cigány civil szervezetek és a cigány kisebbségi önkormányzatok részére Ft, a támogatásban részesülı létszám 14 fı. A munkába járás támogatása a cigány civil szervezetek és cigány kisebbségi önkormányzatok részére 2008-ban Ft. 13

14 A cigány származású munkanélküliek támogatása az aktív támogatási formákban a kirendeltségi becslések alapján a régióban összesen: Támogatási forma Becsült érintett létszám évben (fı) Közmunka 1762 Közhasznú munka támogatása 1413 Bértámogatás 324 Munkába járás támogatása 14 Képzés 783 Összesen: A közmunkapályázatok esetében azon pályázatok élveztek elınyt, amelyekben a munkavégzés mellett mind nagyobb létszámban vehetnek részt az érintettek képzésben, az elsıdleges munkaerı-piacra történı reintegrációjuk érdekében. A regionális közmunka mind nagyobb létszámú megvalósítása érdekében a központi forrásokat a decentralizált foglalkoztatási alaprészbıl képzett tartalékkal egészítjük ki május 1.-én indult az országos szintő, a Közútkezelı Kht. lebonyolításával megvalósuló közúti közmunka program, melyben régiónk is érintett. A program során 222 fı foglalkoztatása valósult meg, hat hónapon keresztül. Befejezıdtek az erdészetek koordinációjában megvalósuló erdımővelı közmunka programok, melyek összesen több mint 262 millió forint értékőek és 408 fı foglalkoztatását jelentik. A régió mindhárom megyéje érintett a MÁV ZRt. irányításával megvalósuló vasúttisztasági közmunka programban. A program értéke meghaladja a 136 millió forintot, ezzel 160 fı foglakoztatását teszi lehetıvé. Elindultak májusában az idegenforgalmi közmunka programok a Balaton környékén, melyben három kirendeltség érintett. (Siófok, Balatonboglár, Marcali) Agesztor önkormányzat idén is a siófoki önkormányzat, 15 település vesz részt a programban, az átlagos létszám 170 fı, a program összértéke ,- Ft. A Régió másik idegenforgalmi közmunka programja, a Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa eseményeire való felkészüléshez nyújt segítséget, a Munka Pécs-Baranyáért Kht. szervezésében. A program 80 fıs, értéke ,- Ft. 14

15 Második alkalommal került megszervezésre közmunka program a Duna- Dráva Nemzeti Parkban, a Dráva-menti kistérségekben 11 fı foglalkoztatása valósult meg. A program értéke meghaladja a 4 millió forintot. A DDRMK kezdeményezésére 2008-ban is meghirdetésre került az ún. régiós közmunka program, aminek lebonyolításához a Munkaügyi Központ 300 millió forinttal járult hozzá. Ezt az összeget egészítette ki a Közmunka Tanács, szintén 300 millióval, így a program teljes költségvetése a régióban 600 millió forint. A foglalkoztatás szeptember 15.-étıl kezdıdött és legfeljebb december 31.-éig tarthatott. A 25 kistérségi pályázatból 20 nyert támogatást, összesen több mint 597 millió Ft. értékben. A régióban a program 458 települést érint, 1876 fı foglalkoztatásával december 1.-jétıl február 15.-ig került sor a téli közmunka programra. A Dél-dunántúli Régióban kettı kivételével minden kistérség szervez közfoglalkoztatást, összesen 389 millió Ft. értékben. III. A lakhatással, területfejlesztéssel összefüggı feladatok A DDRMK kirendeltségein keresztül több telepfelszámolási programban vesz részt együttmőködı partnerként. Ilyen például az OFA és SZMM által kiírt Péróból a Faluba program, melyben a fıpályázó Váralja Község Önkormányzata. A Nagyatádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3 fıs közhasznú létszám 3 hónapos foglalkoztatásához részesült támogatásban a Nagyatád, Ady Endre lakótelep környékének rendben tartására, élhetıbbé tételére. További 9 hónapos idıtartamra a fenti feladatok koordinálását, végrehajtását szintén 3 fı roma származású munkavállaló foglalkoztatásával a Nagyatádi Városi Önkormányzat vállalta fel. A Somogy Megyei Romák Egyesülete koordinációs feladatok ellátásához 4 fıs létszám foglalkoztatásához részesült támogatásban. Siófoki Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak volt 2008-ban egy programja, amelyben a Siófoki kirendeltség közhasznú munkavégzés támogatásával segített. A program keretében a várossal összefogva rászoruló cigány családok lakásain, házain végeztek felújításokat, elsısorban életveszélyes épületeket, beázó tetıket javítottak. Telepfelszámolási programban a Siklósi kistérségben 4 település vett részt 10 fıvel, a Siklósi Kirendeltség támogatásával. (Egyházasharaszti, Diósviszló, Rádfalva, Siklósnagyfalu) 15

16 Az LHH kirtérségek fejlesztési programjaiban rendkívül nagy szerep jut a roma szervezıdéseknek. Azok tervezésében például a Csurgói Cigány Kisebbségi Önkormányzata is aktívan részt vett, sıt önálló projektjük is van Szociális kézmőves foglalkoztató csurgói helyszínnel, melyben 20 fınek biztosítana munkát. Ebben a térségben roma kistérségi foglalkoztatási koordinációs hálózat kiépítése is zajlik a Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (SMTCKÖ) szervezésében, 18 település részvételével. Ennek célja a foglalkoztatási mutatók javítása, növelése, a munkaképes korú roma lakosság minél nagyobb arányú bevonása a foglalkoztatásba. A Kadarkút-Nagybajom kistérséggel, mint leghátrányosabb helyzető kistérséggel együttmőködve egy partnerségen alapuló kistérségi projekt csomag összeállítása során a Kaposvári KISZO javaslatot tett és támogatta a Roma kistérségi foglalkoztatási koordinációs hálózat kiépítése és az Együtt a szociális biztonságért címő projekteket, melyek jelentıs hatással lehetnek a roma álláskeresık helyzetére. A Tamási Kirendeltség segítségével egy komplex roma program került kidolgozásra és elfogadásra az "Élet színháza" címmel. Emellett a kirendeltség vonzáskörzetében számos egyéb LHH programban is fontos szerepet kapott a kisebbség támogatása, de nem jelent meg önálló célcsoportként. LHH projektek közül Lengyeltóti kistérségben a már meglévı infrastruktúrára épülı fejlesztés valósul meg munkahelyteremtéssel, ahol 3 fı roma foglalkoztatása történik, a késıbbiekben családbarát munkahelyek kialakításával. A foglalkoztatottak a helyi lakosságból kerülnek kiválasztásra. A kistérség komplex roma foglalkoztatási programja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Települési, CKÖ-k konzorciumában valósul meg. A program komplex segítséget nyújt a célcsoport felzárkóztatására. Lengyeltóti kistérség roma civil szervezetek együttmőködési hatékonyságának fejlesztése kistérségi szinten Somogyvámos Roma Egyesület (Roma civil szervezetek konzorciuma) megvalósításában. Célja a széleskörő társadalmi összefogás erısítése a helyi civil szféra bevonásával. Roma kistérségi foglalkoztatási koordinációs hálózat kiépítése, megvalósító a Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (SMTCKÖ). A 16

17 programban a Barcsi LHH-s kistérségben (26 település) a roma társadalom fejlesztése, felzárkóztatása zajlik. Sellye Város Önkormányzat 27 munkahely teremtését tervezi programjában, amelynek célcsoportja Sellye település hátrányos helyzető, elsısorban fiatal roma lakossága. A roma integrációt elısegítı roma koordinátorok képzése történik a Szigetvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat megvalósításában. Célja a kistérség településein élı roma önkormányzati vezetık képzése. IV. Az egyenlı bánásmód elve érvényesülésének, az antidiszkriminációval kapcsolatos feladatok I. félévében befejezıdött az EQUAL Tolerancia Erısítı Innovatív Szövetség TE IS címő projekt. Amelynek célkitőzése volt a hátrányos helyzető munkavállalók nyílt munkaerı-piaci integrációjának elısegítése az esélyegyenlıséget szolgáló és a diszkrimináció mentességet biztosító szolgáltatási rendszer megvalósítása, valamint a foglalkoztathatóság növelése. Közvetett célként került meghatározásra az új szolgáltatási modell mintaprojektként történı alkalmazása és terjesztése helyi, országos és nemzetközi szinten. A TE IS keretén belül elkészült egy kutatás, mely eredményeképp született egy a munkaerı-piaci diszkriminációval foglalkozó részletes elemzés, amiben sok más típusú megkülönböztetés mellett a roma származással összefüggı diszkrimináció elemzése is szerepel. Az elemzés teljes anyaga a oldalon olvasható. Emellett a program keretében és tapasztalatai alapján elkészült egy Tanácsadási tevékenység a munkáltatók szolgálatában címő munkaerı-piaci tanácsadók számára szerkesztett könyv amely mellékletként tartalmaz, egy ügyfélszolgálati és egy módszertani kézikönyvet. 2. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Kurt Lewin Alapítvánnyal együttmőködve sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása címő projektjére. 17

18 A program keretein belül 2008-ban részt vettünk egy kérdıív elkészítésében, ami többek között a munkahelyen belüli biztonság, az emberi jogok, a szociális juttatások mérésére alkalmas. A kérdıív kiemelten foglalkozik a nemi, etnikai és megváltozott munkaképességő munkavállalókkal szembeni diszkrimináció mérésével. A program fı tevékenységei: Indikátor jelzırendszer kidolgozása és tesztelése szervezeteknél, intézményeknél és vállalatoknál Az eredmények értékelése vállalatonként A diszkrimináló jelenségek csökkentése képzéssel, tréningekkel és esélyegyenlıségi tervek készítésével Diszkriminációmentes munkahely díj indukálása Kommunikációs tevékenység az indikátorrendszerre és a díjra vonatkozóan Álláskeresık számára tájékoztatás az Egyenlı Bánásmód törvény adta jogokról, illetve diszkriminációs sérelem esetén a lehetséges jogorvoslati fórumokról 3. A munkaügyi szervezet együttmőködik az Egyenlı Bánásmód Hatósággal, a régió megyeközpontjaiban mőködı Esélyek Háza hálózattal, valamint a roma civil szervezetek által létrehozott jogvédı irodákkal a romákat érı hátrányos megkülönböztetés elleni hatékonyabb fellépés, a szélesebb körő tájékoztatás elısegítése érdekében. V. A kultúrával, a médiával és a sporttal kapcsolatos feladatok 1. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Munkaerıpiaci Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészébıl - a jogszabályi feltételek megléte esetén támogatja a kulturális, oktatási, vagy a sport céljából alakult roma civil szervezeteknél a feladatok ellátásához, a szolgáltatások nyújtásához szükséges munkavállalók képzését, illetve foglalkoztatását (bértámogatás, vagy közhasznú munkavégzés támogatása). 2. A cigány civil szervezeteket támogatjuk azon pályázatoknál, ahol külsı forrás bevonásával (pl.: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Oktatási és Kulturális Minisztérium, stb.) különféle rendezvényeket, konferenciákat kívánnak megvalósítani a kultúra, az oktatás, vagy a foglalkoztatás területén. 3. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a saját internetes honlapján (www.ddrmk.hu) a roma foglalkoztatást, integrációt érintı helyi tájékoztatást elısegítendı külön Roma oldalt szerkeszt, ahol nyomon követhetı minden munkamegbeszélés és egyeztetı tárgyalás anyaga. 18

19 4. A Kurt Lewin Alapítvánnyal közösen a DDRMK a Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása címő projek keretében készített egy olyan szóróanyagot, ami a munkavállalókat tájékoztatja azon szervezetek elérhetıségérıl, ahol a munkahelyi diszkrimináció által érintett munkavállalók jogi felvilágosításban vagy segítségnyújtásban részesülhetnek. Pécs február 20. Dr. Brebán Valéria fıigazgató 19

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. A közmunka programok megvalósítására a DDRMK hagyományosan nagy hangsúlyt fektet. 2007-ben a régióban több, mint két milliárd forintot tett ki a közmunkaprogramok

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZKEDÉSI TERV

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZKEDÉSI TERV DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZKEDÉSI TERV A 1105/2007. (XII. 27.) KORMÁNY HATÁROZATBAN MEGFOGALMAZOTT, REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTOKRA VONATKOZÓ FELADATOKRÓL A Dél-dunántúli regionális

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a 2008. évben is nagy hangsúlyt fektet a közmunkaprogramok megvalósítására, hiszen sajnos széles az a réteg, akiknek

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS

DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS 9. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008 tavaszán meghirdetésre kerülı képzési ajánlattételi

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. 24. Lakatos Sarolta Szinergia Egyesület, Szinergiában a térségi

EMLÉKEZTETİ. 24. Lakatos Sarolta Szinergia Egyesület, Szinergiában a térségi EMLÉKEZTETİ Készült: a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Pécs, Király utca 46.) hivatalos helyiségében a 2010. február 4-én megtartott regionális paktumtalálkozón elhangzottakról. Jelen vannak:

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató a Decentralizált Foglalkoztatási Alap 2010. évi felosztásának irányelveirıl, illetve az uniós forrásokból

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BESZÁMOLÓ A ROMÁK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁT ELİSEGÍTİ KORMÁNYZATI PROGRAMRÓL ÉS AZ AZZAL ÖSSZEFÜGGİ INTÉZKEDÉSEKRİL SZÓLÓ 1021/2004. (III. 18.) KORMÁNY HATÁROZATBAN

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása 2008. január Készítette: Mátyás Tibor Attila 7621 Pécs, Király utca 46. Telefon: (72)

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail: farkaszso@lab.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2010. évi közmunkaprogramokról Elıadó: Dr. Brebán Valéria fıigazgató Elızmények 2010. évi közmunkaprogramok

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail:

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A MUNKANÉLKÜLIEK/ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Száma: 12 / 2006 Pécs, 2006. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

SZINERGIA TÁMOP -1.4.3-08/2-2009-0042. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések

SZINERGIA TÁMOP -1.4.3-08/2-2009-0042. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések SZINERGIA TÁMOP -1.4.3-08/2-2009-0042 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések ELŐZMÉNYEK KID program rövid áttekintése A szegénység és a társadalmi kirekesztettség egyik meghatározó oka a

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Tájékoztató a romák számára nyújtandó támogatásokról

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Tájékoztató a romák számára nyújtandó támogatásokról Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Aktív Eszközök Osztálya Tájékoztató a romák számára nyújtandó támogatásokról A roma származásúak munkaerı-piaci integrációját alulképzettségük akadályozza legnagyobb

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája A Baranya megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve tapasztalatai a komplex rehabilitációban

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány székhely: 2119 Pécel, Pihenı u. 2. adószám: 18668748-1-13 közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú szervezet Durkó Sándor László

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a régióban mőködı foglalkoztatási paktumokról Elıadó: dr. Kékes Ferenc általános fıigazgatóhelyettes

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Képviselı-testületének 2012. január 31-i rendkívüli ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével együttmőködési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 36. Melléklet: 1 db TÁRGY: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében 1 Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében Somogy megye gazdasági és foglalkoztatási helyzete régiós és országos viszonylatban is kedvezıtlen, az utóbbi években

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Pápa, Kürt u. 1. Pápa, 2010. március 12. Glück Erika

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben