Szabad Gondolat december 6/4 AZ ANTROPOZÓFIA, Antropozófia. Világnézet. Pedagógia. Technika. Környezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad Gondolat. 2003. december 6/4 AZ ANTROPOZÓFIA, Antropozófia. Világnézet. Pedagógia. Technika. Környezet"

Átírás

1 Szabad Gondolat AZ ANTROPOZÓFIA, NEVELÉSMÛVÉSZET ÉS SZOCIÁLIS ÉLET FOLYÓIRATA Antropozófia Ertsey Attila: Kaspar Hauser - a jelen sorskérdései Világnézet Hajdú Zsófia: Olyanok lesztek, mint az istenek Pedagógia Rudolf Steiner: Carnegie és Tolsztoj Technika Paul Emberson: A klónozásról és az elvesztett hierarchiáról III. rész Az elveszett Hierarchia Környezet Herczeg Ágnes: Az eltékozolt kincs december 6/4

2 TARTALOMJEGYZÉK ANTROPOZÓFIA Kádas Ágnes: Ascona 2 Nora von Baditz: Ascona 5 Erica Muller: Három háborús karácsony Asconában 6 Ita Wegman: Az apokaliptikus kép és az emberiség jövõje 8 Karl Buchleitner: Téma: az alapszabályzat (részlet) 10 Ertsey Attila: Kaspar Hauser - a jelen sorskérdései 14 Peter Tradowsk: Kaspar Hauser és a szellem háborúja a jelenben 20 Alexander Caspar: Ami életünket zsarnokságban tartja 23 VILÁGNÉZET Gerd Weidenhausen: Fontos könyv Irakról* 26 Kritikus könyv az Egyesült Államok politikájáról 28 Az amerikai kormánynak takargatnivalója van 30 Hajdú Zsófia: Olyanok lesztek, mint az istenek 33 PEDAGÓGIA Rüdiger Keuler: Antropozófiai pedagógia - kiüresedett külsõségek 40 Rüdiger Keuler: Kühlewind csillaggyerekei (részlet) 42 Rudolf Steiner: Carnegie és Tolsztoj 44 TECHNIKA Paul Emberson: A klónozásról és az elvesztett hierarchiáról III. rész Az elveszett Hierarchia 52 A Paternelle 60 KÖRNYEZET Herczeg Ágnes: Az eltékozolt kincs 62 Herczeg Ágnes: Fürdõépítõ kalákák székelyföldön 63 HÍREK, HIRDETÉSEK SZABAD GONDOLAT Az antropozófia, nevelésmûvészet és szociális élet folyóirata Szerkesztõbizottság: Buella Mónika, Ertsey Attila, Frisch Mihály, Galántai Ágnes, Kampis Miklós, Kádas Ágnes, Kálmán István, Tóth Márk, Z. Tóth Csaba Kiadja: Ita Wegman Alapítvány Felelõs kiadó: Frisch Mihály Felelõs szerkesztõ: Buella Mónika Borító és tördelés: HÉT-fõ bt. MLA Készült: Acorn Nyomda ISSN Olvasói levelek, hirdetések, információ: a szerkesztõség, illetve az Ita Wegman Alapítvány címére lehet beküldeni 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41., Tel: Honlap: Beküldött írásokat nem küldünk vissza, és nem õrzünk meg. Elõfizethetõ az alapítványnál.

3 Urweihenacht im alten Palästina Rudolf Steiner Idõk fordulóján Belépett a földi létbe A Világ Szellemi fénye; Az éjszakai sötétség legyõzetett, Nappali fény sugárzott Az emberi lelkekbe; Fény Mely megmelegíti A szegény pásztorszíveket; Fény Mely megvilágosítja A bölcs királyi fõket. Isteni fény Krisztus napfénye Melegítsd meg a szívünket, Világosítsd meg a fejünket, Hogy jó legyen Amit szívünk mélyébõl, Értelmünkkel Céltudatosan tenni akarunk. (Stráma Éva fordítása) 1

4 ANTROPOZÓFIA Kádas Ágnes ASCONA Ascona, Casa di Cura Andrea Christoforo. Az Ita Wegman Klinika leányintézete, ahol között Ita Wegman is élt. Milyen hely lehet az, amit Ita Wegman alkalmasnak talált arra, hogy az arlesheimi klinika betegeit utókezelésre, megerõsödni odaküldje, és ahol élete utolsó éveit maga is töltötte? Ezen a nyáron Kálmán Istvánnal felkerestem az asconai Casa Andrea Christoforo intézetet. Az épület sajnos vagy nagyszerû, hisz éppen felújítják és bõvítik, ezért nem üzemelt, de az építésvezetõvel sikerült megbeszélni, hogy mégis bemehetünk, mindent végigjárhatunk, csak éppen úgy kell viselkednünk, mint építési területen szokásos. Ascona varázslatos hely. Magas hegyek övezte völgyben, a Lago Maggiore, a varázslatos tó partján fekszik. Hihetetlenül gazdag növényzete mérsékelt égövi és szubtrópusi fajok keveréke, amihez a bódító illatú, buja délszaki virágok, a különféle pálmák és a szigorú, sötét fenyõk egyaránt hozzátartoznak. A közeli Brissago sziget botanikus kertjében azután egyenként, névvel együtt is megcsodálhatjuk ezeket a növényeket. A tó partján, nem messze 2 A brissagoi La Motta Asconától találjuk Brissagot, ahol a másik Ita Wegman alapította intézet, a La Motta (fogyatékkal élõ gyermekek és fiatalok nevelésével, gyógyításával foglalkozó intézet) található. Az intézet kertjében van az a kis kápolna, amit Ita Wegman kiválasztott és Lian Collot d'herbois festõnõ kifestett, ahová az urnáját elhelyezték. Az Ita Wegmanén kívül sok közeli munkatársának is itt találjuk a hamvait. A természet lenyûgözõ szépségû ezen a helyen. A klimatikus viszonyok is rendkívül kedvezõek, és az erõteljes turizmus ellenére mind a mai napig nyugalmas hely Ascona. Mindent átható fény, telt, eleven színek, a csontomig ható meleg, ami jólesõen melegít át, körben a magas hegyek koszorúja virágés illatözön, közben állandóan játékos, friss szellõk. Valami olyan fény és meleg, ami erõt ad az embernek, ami hordoz, áthat, átragyog és egyszer csak kezdem úgy érezni, mintha belõlem áradna a fény, a melegség õszén költözött ide Ita Wegman. Amikor a háború miatt már sehova nem lehetett utazni. Ez a külsõ oldal. De egy rendkívül hosszú, küzdelmes belsõ történetnek az utolsó fázisát is jelenti ez a két és fél asconai év. Ennek a hosszú és szerteágazó történetnek most csupán egy ágát emelem ki nevezetesen Ita Wegmannak azt a törekvését, hogy az antropozófiai orvoslás mûvelõibõl létrehozzon egy terápiai közösséget. Olyan orvosokkal, akik megismervén az antropozófiát, Rudolf Steinertõl gyógyító munkájukhoz szakmai útmutatásokat, segítséget kértek, már az 1910-es években találkozunk. Közéjük tartozott Ita Wegman is. Steiner elõadásaiban már a 900-as évektõl idõrõl idõre

5 felbukkannak olyan kijelentések, melyek arról tanúskodnak, hogy õ maga milyen jelentõséget tulajdonított az orvoslás, gyógyítás szellemtudománnyal történõ áthatásának. Hagyják csak az orvoslást ilyen materialistán továbbfejlõdni; ha negyven évvel elõre tudnának tekinteni, elszörnyednének, hogy ez a gyógyászat milyen brutális módszerekig fog eljutni, hogy az embereket a halál miféle módozataihoz fogja elkezelni ez a gyógyászat. (1909 jún. 3., GA 109/III.) Vagy egy évvel késõbb, 1910-ben Münchenben: A legsürgetõbb kívánságom lenne annak értelmében, amit magam szellemtudományos mozgalomnak tekintek, hogy azok, akik fiziológiai-orvosi elõképzettséggel rendelkeznek, a szellemtudomány tényeivel olyan mélységig megismerkedjenek, hogy ezek tényjellegének megfelelõen képesek legyenek a fiziológia eredményeit átdolgozni. (GA 125, 89.o.) 1916-ban, St. Gallenben így beszél: Nem a materialista gyógyászat figyelmen kívül hagyására, hanem arra kell törekednünk, hogy ebbe a materialista 'üzembe' belevigyük a szellemtudományt! És amíg ez nem történik meg, addig az egyes esetekben sem lehet segíteni. ( ) Az orvosi materializmus attól nem fog megváltozni, hogy egyik-másik mûvelõje ezt vagy azt teszi, hanem csakis azáltal, ha egy nagyobb számú ember közös akarata kikényszerít egy olyan orvosi mûködést, ami lehetõvé teszi, hogy a szellemi princípiumok behatoljanak a gyógyászatba. (GA 168, 164. old.) Orvosoknak az elsõ elõadás-sorozatot Steiner 1920-ban tartotta Oskar Schmiedel kérésére, amit 1921-ben a második követett. Ita Wegman Zürichben vezette saját praxisát, és csak 1919-ben határozta el, hogy Dornach és így Steiner közelében klinikát nyit, ahol Rudolf Steiner antropozófiája értelmében folytatja a munkát júniusában indult el a klinikán a munka. Ettõl kezdve egyre szorosabb együttmûködés alakult ki Rudolf Steiner és Ita Wegman között. Az igazi fordulatot azonban a Goetheanum leégése, majd az 1923 nyarán Wales-ben tartott nyári konferencia hozta meg. Ita Wegman itt azzal a kéréssel fordult Steinerhez: nem lehetségese egy új misztériumi gyógyászat kifejlesztése. Steiner mintha régóta várt volna erre a kérdésre; lehetségesnek tartotta egy új misztériumi gyógyászat kifejlesztését, sõt, nyomatékkal azt mondta, ennek újra kell élednie (Peter Selg: Ich bin für Fortschreiten 41. old.) Ezután kezdõdött Rudolf Steiner és Ita Wegman között az az intenzív közös munka, mely elõkészítette, hogy az Karácsonyán tartott Karácsonyi Gyûlésen Steiner Ita Wegmant az újjáalakított Antropozófiai Társaság elnökségi tagjává és az újonnan megalakult orvosi szekció vezetõjévé választotta. A Karácsonyi Gyûlés után, 1924 január 2-9-ig, majd 1924 Húsvétján (április ig) Steiner olyan fiatal orvosoknak és medikusoknak tartott elõadásokat, akiket nem elégített ki a gyógyításnak az a módja, ahogy az idõsebb orvosgeneráció a munkájába az antropozófiát megpróbálta belevinni. Õk egészen más hozzáállással, más módon kívánták a gyógyítást mûvelni. A nekik tartott elõadásoknak Steiner maga Az orvosi tanulmányok és praxis morálja (ezoterikus és exoterikus) címet adta, ezt ma Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heilkunst címen ismerjük. (GA 316) Ezeknek a fiatal orvosoknak és medikusoknak, akik részt vettek 1924 szeptemberében a Pastoral-Medizinische Kurs -on, az utolsó napon, miután a papok már elmentek, Steiner újból beszélt arról a közösségrõl, amit már oly sokszor említett. A következõket mondta: Ez a közösség azoknak a szívében kell kiteljesedjék, akik komolyan csatlakozni akarnak a Goetheanum gyógyító gyakorlatához; ennek a közösségnek alapjában véve sokkal bensõségesebbnek kell lennie, mint amilyen a papságon belüli összetartás. Azokat, akik orvosként az antropozófia értelmében akarnak mûködni, egy egészen sajátos tudattal kell összekötnie a gyógyító mûködés goetheanumbeli forrásával, ami nem más, mint a Frau Wegman és énközöttem való együttmûködés szándéka és törekvése. És annak, amit a résztvevõk a Goetheanum orvosi szekciójának orvosi Ita Wegman Asconában 3

6 kurzusáról magukkal vihetnek, egyedül az öszszetartozás tudata lehet az értelme; a valóságos összetartozás érzése, összetartozás azzal, aminek az említett centrumból kell kiindulnia. És befejezésül azt mondhatom Önöknek, kedves barátaim: keressék az utat, mely a gyakorló orvosok fenti értelemben vett összekapcsolódásához vezet. Keressék az utat ehhez az összekapcsolódáshoz, és meg fogják találni. És gondunk lesz rá, hogy megtalálják. Mindezeket 1924 szeptemberében mondta Steiner. Több kurzust már nem tartott, tíz nappal késõbb kezdõdõ betegségébõl már nem gyógyult fel. Steiner halála után Ita Wegman folytatta ennek a közösségnek a létrehozására irányuló munkát. Rengeteget utazott, mindenütt segítette új intézmények elindítását, támogatta mûködésüket, képzéseket, konferenciákat tartott és szervezett, folyóiratot indított. Terapeutikumok, klinikák, gyógypedagógiai intézetek, egyéni orvosi praxisok, gyógyszergyárak, nagyon sok minden létrejött de ez a fajta orvosi közösség Ita Wegman minden erõfeszítése ellenére sem született meg. A társaság történetét és az európai történelmet is rendkívül mély érdeklõdéssel követte Ita Wegman. Komoly aggodalmat váltottak ki benne az események. A harmincas évektõl néhány levelében különös imaginációkkal találkozunk decemberében Werner Pache egy beszélgetésükre visszaemlékezve írja: Arról beszélt, hogy Németországban sok embernek meg kellene tanulnia várni és tûrni. Egészen kereszténnyé válni A feladatunk többé nem a harc, hanem a kereszténység Ita Wegman egy ilyen képet látott: ha Németországra tekintünk, látjuk, hogy az emberek megint lovon közlekednek, lovon, kocsival látogatják egymást, lovagolnak vagy gyalog mennek 1932 novemberében egy Werner Pache-nak írott levelében ez áll: Mindig arra gondolok, hogy vajon egyáltalán lehetséges lesz-e még külsõleg, kifelé mûködni. Mindig az tûnik számomra a legjobbnak, hogy az intézményeink gazdasági ügyeit rendbe tegyük, és bennük eleven szellemi életet bontakoztassunk ki. Nem tudok szabadulni attól a képtõl, hogy lovon megyünk egyik helyrõl a másikra. Hogy ez mikor fog bekövetkezni, nem tudom, és azt sem, hogy van-e még lehetõség ezt megakadályozni. Tulajdonképpen minden intézetünket szellemi ostromállapotba szeretném helyezni, ahová az 4 emberek visszahúzódhatnak, ha a világban minden megkergül, ahol dolgozni lehet és ezt a munkát vissza lehet adni akár az embereknek, akár a szellemi világnak. Az egészségesítõ, gyógyító impulzusnak az ilyen helyekrõl kell kiindulniuk bárcsak legyen elég erõnk, hogy ezt az egészségesítést önmagunkon kezdjük január 18-án, még Arlesheimbõl írja Ernst Martinak: Rendkívül nehéz a viszonyokat épp ebben a korban rendezni, ezért az én gondolataim is arra irányulnak, hogy itt a munka derekas és okos módját tudjuk kialakítani, hogy azután amikor majd lehetõvé válik számomra, a csírák ápolását szellemileg valahol máshol tovább folytassam, vagy ha ez nem lehetséges, akkor csöndesen a saját fejlõdésemen dolgozzak ben Asconába költözik. Néhány emberrel rendszeres antropozófiai munkát folytat. Hetenként tart számukra elõadásokat összesen közel háromszázat. Sajnos, ezeket nem jegyezték le, így nem maradtak fönn. Hilma Walterrel, aki elsõ munkatársa volt az arlesheimi klinikán, és aki Rudolf Steiner látogatásainál, a beteg-megbeszéléseken mindig jelen volt, most elkezdik feldolgozni ezeket a kórtörténeteket. És élete végén, Asconában a lehetõ legszûkebb keretek között, de rendkívüli intenzitással elindult egy orvosi közösségalkotás, melyre oly sokáig törekedett. A Casa Andrea 2003 nyarán

7 Nora von Baditz ASCONA Az Alpok hegylánca déli irányban ereszkedik lefelé; egy kék tó tükrözi a világoskék eget: ez a Lago Maggiore. Õskõzet alkot harmonikus hegyformákat, melyeknek lankái enyhén a tó felé tartanak. Nemes gesztenyefák árnyékolják a hegyoldalt. Egészséget lélegez a táj, beleolvadva a meszszeség távlataiba. Dr. Ita Wegman itt keresett helyet szanatóriumának a pihenésre szoruló emberek számára. Közel a St. Michele halmához talált egy világos házat, amit azután átépítettek és berendeztek. Arlesheimból, a klinikájából már 1936 óta küldte ide a betegeket ebbe a jótékony klímába. Õ maga 1940 májusában érkezett meg nem kevés számú beteget hozva magával. Nagy élet kezdõdött ekkor, nemcsak az õ világot átfogó látásmódja jóvoltából, hanem örökös mozgékonysága miatt is, amely Ita Wegman lényébõl áradt. Ahol csak megjelent, életre fakadt és kirügyezett minden. Eleven tettekre ösztönözte az embereket. Így keletkezett az a sok szép festmény, amelyek színáradatukban újszerûen megformáltak voltak. Gyógyulást hoztak a színek. A zene hangjai felderítették a betegeket. Ita Wegman becsempészte a mûvészetek gyógyító erejét az emberek felépülésébe. A gyógy-euritmia belsõleg harmonizálta és megerõsítette õket az élet, a munkájuk újrakezdéséhez. Mindenütt látható volt Wegman doktornõ magas alakja; gyors léptekkel lépett be, nevetve, mindenkit felvidítva szórta szét maga körül a szeretetet. Vigyázva õrködött az itteni eleven élet minden területén. Minden héten átutazott Brissagoba, ahol egy otthont rendezett be lelki gondozásra szoruló gyermekek számára. A kertben, ahol évek óta a földet különös gondossággal mûvelték, a nagyobbak serénykedtek. A mûhelyekben famunkák készültek. Zene járta át derûsen a helyiségeket. Boldogan ugrottak fel a gyerekek Wegman doktornõ felé; mindannyian szerették õt. Mindenkin ott nyugodott az õ gondoskodó-szeretõ pillantása, mindig újabb és újabb szeretet-tetteket gondolt ki a szíve. Visszatérve Asconába, a Casa Andrea Cristoforoban csak annál vidámabb volt, az asztalnál a legszívbélibb kedvességgel mesélt a gyerekekrõl. Senki sem tudott a közelében búslakodó maradni, annyira melegen hatottak a szavai, a pillantása. Ez az áradó derû az élet legmélyebb komolyságával egyesült a lényében. Az emberiség iránti aggodalma, az emberiség kínjai megtöltötték a lelkét. Küzdött a megoldásokért, az elõrevivõ impulzusokért; együttérzése gyakran könnyeket csalt szemébe. A Földnek nem volt olyan pontja, ahol nem idõzött volna a tekintete. Megújító akarata mindent lüktetõ áramlással hatott át. Az örök eszméket mégis megfontoltsággal fogadta magába, hogy fényük segítségével az idõbeliség mélyére beláthasson. Nem kapkodó akarat, hanem megalapozott, a szellemi világban gyökerezõ jövõ-erõ járta át törekvéseit. Ez lehelt életet szavaiba, ahogyan a három éven át, amíg itt idõzött ezen a helyen, az emberekkel az antropozófiát megismertette. A szellem valósága, gyõzelemre képes ereje töltötte ki lényét, ez lelkesített fel mindenkit, akik a szavait hallgatták. Mindig alázatos közvetítõje volt azonban azoknak az igazságoknak, amelyeket Rudolf Steiner kutatott ki a szellemtudományban. Önzetlenül a háttérben maradt, a legszigorúbb objektivitással mutatta be a világ szellemi mûködését. Évrõl évre egyre elmélyültebb lett az élet körülötte; harmonikusabbá és bensõségesebbé vált lényének gyengéd és szelíd fellépése következtében karácsonyának közeledtével e nagy személyiség fejlõdése olyan rendkívüli magasságokba jutott, amit az ember csak távolról sejthetett. Az ünnep napjain János Jelenéseirõl beszélt, összefoglalva az antropozófia esszenciáját. Ezután már csak rövid ideig idõzött Asconában. Eljött a koratavasz, és egy utazásról beszélt. Vajon visszajön addigra, amikor a kaméliák virágba borulnak?, kérdezte tõle valaki. Remélhetõleg volt a felelet, amelybõl különös hangsúly csendült ki. És amikor a kaméliák virágozni kezdtek rózsapiros és hófehér színekben, e nagy és szeretettel teli lélek már valahol fent szállt a vidék felett, amely oly annyira kedves volt neki. Az írás elõször a Klinisch-Therapeutischen Institut, Arlesheim kiadásában 1945-ben az Erinnerungen an Ita Wegman kötetben jelent meg. Fordította: Szabó Attila 5

8 Erica Muller HÁROM HÁBORÚS KARÁCSONY ASCONÁBAN Már hosszú idõ óta erõsen vágyott Dr. Ita Wegman arra, hogy egyszer egy kisebb embercsoporttal együtt folyamatos és elmélyült antropozófiai munkát folytathasson. Azonban újra és újra arra kényszerült, hogy az antropozófiai munkát barátaival az arlesheimi klinikán megszakítsa, mert feladatköréhez tartozott, hogy gyakorta külföldre utazzon akár azért, hogy gyógypedagógiai intézeteket látogasson meg, akár azért, hogy barátaival együtt konferenciákat és gyûléseket rendezzen Angliában, Hollandiában és Németországban, vagy valami más efféle antropozófiai vagy éppen orvosi tevékenység szólította el. A háború megkezdõdésével azonban egyszer csak lezárták Svájc határait, és így az antropozófiai tevékenysége leszûkült egyetlen embercsoportra, amely a politikai események alakulása folytán Svájcban ragadt. Amikor 1940 májusában Bázel környékén megnõtt a veszélye annak, hogy a háborús zûrzavar esetleg svájci területre is átterjedhet, Wegman doktornõ haladéktalanul kiköltöztette a Sonnenhof lelki gondozásra szoruló összes gyermekét, hogy biztonságban tudja õket. A gyerekek egy része Belsõ-Svájcba került, a nagyobb fiúk és lányok Brissagoba jöttek a La Mottára. Ez teremtett alkalmat arra, hogy ettõl kezdve Wegman doktornõ maga is felüsse lakhelyét Asconában, ahol 1936-ban megvette a Casa Andrea Cristoforot, amely elõször mint szanatórium mûködött a gondozásra szorulók és a munkatársak számára. A háborús események idején, 1940 februárjában én is megérkeztem Asconába, és így abban a nagy szerencsében részesülhettem, hogy Wegman doktornõ életének utolsó három évében, egészen 1943 koratavaszán bekövetkezõ haláláig ahhoz a kis körhöz tartozhattam mintegy harmincan-harmincöten lehettünk, mindenféle nemzetbõl összegyûlve, amelyek odakint egymásra acsarkodtak, amellyel Wegman doktornõ egy egészen intenzív antropozófiai tanulómunkát kezdett meg. E három év teljességébõl kiemelkedik a három karácsonyi idõszak, amit Wegman doktornõvel közösen Asconában tölthettünk. 6 Már bizonyos idõ óta Dr. Wegman az arlesheimi klinikán barátok egy csoportjával a szentséges tizenhárom éjszakán valamely témát dolgozott fel közösen olyan témát, amely mindig kapcsolatban állt a Krisztus-impulzussal. Így kezdõdött meg 1940 Szentestéjén is a karácsonyi munka Asconában, amelynek alapjául Rudolf Steiner Lukács-evangéliumhoz fûzött elõadásai szolgáltak. A gyermek, akirõl a Lukács-evangélium szól, aki annyira mélységesen magában hordozta a szeretet-erõket és aki beszélni tudott az édesanyával egy olyan nyelven, amelyet csak az anyja értett, a gyermek, akihez odagyûltek a jámbor és egyszerû pásztorok: mindezt közel hozta hozzánk Wegman doktornõ. Kezeinek gyengéd, nagyon kifejezõ mozdulataival segített magán olyankor, amikor nem sikerült valamit kielégítõen szavakba öntenie. Talán megengedhetõ nekem, ha azt mondom, hogy Wegman doktornõ nem volt igazán gyakorlott szónok. De éppen a legtalálóbb kifejezéseknek ez a keresése az oly beszédes kézmozdulatok útján volt az, ami közvetlenül az ember szívéig hatolt, kiváltva egy mély érzelmi átélést ott, ahol az értelem még sokáig tehetetlennek látszott. Ez az elsõ háborús karácsony úgy él az emlékezetemben, mintha mi mindannyian egy kéklõ barlang oltalmában egyesítve lettünk volna a középen fekvõ égi Gyermekkel, aki szeretettel ragyogott felénk. Kint a csillagok fénylõ pompában feldíszítették a fekete éjszakai égboltot, miközben még egyszer tükrözõdtek alant a tóban. Semmilyen utcai fény nem zavarta meg a csillagfényözönt, mert az A Casa Andrea kertje

9 elsötétítés miatt minden világítás szünetelt. A szentséges éj mély békéje borult fölénk, a háború teljesen átjárta a tudatunkat, mégis ismét a meszszeségbe tûnt elõttünk. Egészen másképp alakult a második karácsonyunk. A háborús események egyre nyomasztóbban terhelték a szívünket, és ezért nem is nagyon csodálkoztunk, amikor Wegman doktornõ karácsonyi témának Rudolf Steiner 1908-as apokalipszis-elõadásait választotta. Minden este összegyûltünk a fényes fa körül, mint egy évvel korábban is, friss vörös rózsákkal, ahogyan ez még ma is szokásban van nálunk. Ahogyan szorongva éltük át János jövõ-vízióit, nyomasztóan nehezedtek lelkünkre közben a háborús események is. A leírtak gyakran meghaladták mindannyiunk felfogóképességét, ami Wegman doktornõt többször is kétségbe ejtette. Emlékszem, az egyik este végén azt mondta nekünk: nem boldogultunk a szöveggel, a következõ nap ugyanezt még egyszer át kell olvasnunk. De ez azután ismét nehéz küzdelemnek bizonyult, és kevéssé kielégítõ eredménnyel zárult. Ez is ugyan a nagy idõkhöz tartozott, ám a korábbi évek gondosan óvott nyugalmából már nem sok maradt számunkra. Gyakran járt Wegman doktornõ magába merült tekintettel, nem egyszer a rá oly jellemzõ kézmozdulattal az arcát megérintette, mintha valami pókhálót akarna onnan letörölni. Majd eljött a harmadik karácsony. Röviddel a Szenteste elõtt Wegman doktornõ lázzal járó hörghurutban megbetegedett. Már Ádvent idején közölte velünk, hogy még egyszer meg akarja kísérelni, hogy karácsonyi témául a Jelenések Könyvét válasszuk, mert egyáltalán nem sikerült János látomásainak mélyére behatolnunk, mint mondta. Mindannyian teljes tanácstalanságba estünk, szorongó aggodalom szállt meg bennünket hogyan lesz képes egyáltalán beszélni, ha pedig nem tud, akkor hogyan tudnánk a feladatot mi megoldani õnélküle. Szenteste azután mégis megjelent közöttünk. Azon a néhány száz méteren a Casa Sole, ahol lakott, és a Casa Andrea Cristoforo között autó hozta át, a gyalogutat a hideg esti levegõben nem lehetett megkockáztatni. És azután megtörtént az igazi csoda, ami estérõl estére egyre csak fokozódott. Egészen szabadon beszélt a szavak fáradság nélkül folytak belõle, ott emelkedtek szellemi szeme elõtt az Apokalipszis hatalmas képei, és õ leírta egyszerû szavakkal, ahogyan maga elõtt látta azokat. A messzi távolba hatolt a tekintete, de teljesen belülrõl beszélt, így látom õt, ha visszaemlékszem erre. Minden olyan határtalanná tágult, hogy egy bizonyos pillanatban aggodalom fogta el a szívünket, és megjelent egy kérdés bennünk: mindez annyira felfoghatatlanul nagy, még hová lehet innen emelkedni? És gyorsan elfojtotta az ember azt a felvillanó gondolatot, hogy ez lesz az utolsó karácsonyunk vele. Amikor egészségi állapota már megengedte, elkísértük elõadás után a rövid úton hazafelé a Casa Sole-ig. Ez akkoriban még egyfajta szurdok volt, a fák ágai árnyékot vetettek rá, amelyeken keresztül csillogtak fent a csillagok mint Epheszoszban, erre gondoltunk néha, ha el tudtuk felejteni, hogy a háború minden éjszaka szórja a bombáit az emberekre. Megrendülten gondolt Wegman doktornõ arra a sok fájdalomra, amiben a háborús országokban élõ barátoknak részük volt. Egyszer azt mondta: El akarok menni hozzájuk, mindenkihez külön-külön, hogy a fülükbe súgjam: tartsatok ki! Valaki megjegyezte: De doktornõ, ön most egyáltalán nem mehetne, a határok zárva vannak! Semmit sem felelt erre, elnézett felettünk a messzeségbe. Amikor pedig beköszöntött a március, valóban útnak indult semmiféle határállomás nem tudta megállítani. A barátaink közül néhányan a háború után mesélték, amikor újratalálkoztunk velük, hogy röviddel a halála után volt egy élményük vele, mintha vígasztaló és bátorító szavakat suttogott volna nekik Megjelent: Ita Wegmans Erdenwirken naus heutiger Sicht, Natura Verlag Arlesheim, Fordította: Szabó Attila A brissagoi kápolna és belseje 7

10 Ita Wegman AZ APOKALIPTIKUS KÉP ÉS AZ EMBERISÉG JÖVÕJE Abban a korban élünk, amelyben Michael gyõzelmének köszönhetõen a Sárkány többé már nem található meg a kozmoszban. Ez a Sárkány eredetileg valami kozmikusság, amelyet ma már a Föld szubsztanciája hordoz magában. A Sárkány annak a világrealitásnak az imaginatív képe, amelyet asztrális világnak nevezünk. Ezt a világot azért hívják asztrálisnak, mert mindazt a szellemit magában foglalja és átfogja, ami a csillagokból mint erõ belesugárzódik a világegyetembe. Ahogyan a növényvilág a saját növekedésével belehelyezkedik az erõknek abba a játékába, amely a Földrõl kiindulva a kozmosz felé irányul, úgy az állatok a szenvedélyektõl átjárt lényükben valami makrokozmikusat hordoznak magukban itt a földi szférában. Mindaz, ami kívülrõl a szemen és a fülön, de éppúgy a lélegzésen keresztül átjárja az állatot: ez teszi õt lélektõl áthatott, érzõ lénnyé. Ezt a betüremkedett külvilágszerût, ami organizálóan áthatja az állatot, az õ asztráltestének nevezzük. Ez az asztráltest az állat emocionális életének hordozója. Az embernek is van ilyen asztrálteste, amit azonban az Én segítségével képes uralni és megfékezni, mert egy szellemi-istenit enged magában érvényesülni. A Nap-hatásnak és a bolygók hatásának ritmusában nyilatkozik meg az éterikus élet a naprendszerben. Ami viszont kívülrõl a naprendszer területére üstökösszerûen behatol és így idegen törvényszerûséget hoz a naprendszer életébe, az adja a naprendszer számára az asztrális minõséget. Ha ez az asztralitás nem lenne jelen, akkor a naprendszer valami örök ismétlõdésben ragadna meg, vagyis kozmikusan megdermedne, megmerevedne. A naprendszernek szüksége van erre a kívülrõl jövõ asztrális zavarra, ha nem akar belsõleg elhalni. Ez a kívülrõl érkezõ hatás azonban a naprendszer életét egy idõ után megsemmisítené, ha ezt egy szellemi hatalom nem tudná ellensúlyozni benne. Ez az ellensúlyozó hatalom: Michael. Mindenütt, ahol az asztralitás, vagyis a csillagerõk érvényesülnek, ott egy erõrendszer keletkezik, amely rombolólag hat, ha nem lesz letompítva. Az emberben az asztralitás mûködése hívja elõ a tudatot. A tudat az éteriségtõl élõvé tett szubsztancia leépítése által jön létre bennünk. De ha csakis az asztralitás hatna, akkor az embernek hamarosan el kellene sorvadnia. Mi menti meg ettõl az embert? A vas szubsztancialitása a saját vérében. Ez a vas gyógyít, mert az oxigént magához vonja, és így létrehozza az éltetõ vörös vért, a folyamatos halálbetegség viszont a pusztító kék vérben fejezõdik ki. A vas az egyetlen olyan fém, amelyet az emberi test szubsztanciálisan tartalmaz magában. Mint minden fémnek, ennek is kozmikus eredete van; mert a szellemtudományos megismerés szerint a fémek a bolygók éterikus besugárzásai által keletkeztek a Földön, amely hatás még az õsidõkben ment végbe, és csak a fejlõdés folyamán nyerték el azt az alakjukat a fémek, amilyennek ma látjuk õket. Az ember vérében található vas azonban nem efféle kozmoszból besugárzódott valami, hanem onnan származik, amikor a Föld találkozott az akkor még gázformájú Mars bolygóval, amely keresztülhaladt a Földön. Ebben a találkozásban nem éterikusan jutott el a Mars vasa a Földre, hanem közvetlenül lerakódott a földi anyagiságba. Ez a vas tehát kozmikusan egészen másmilyen eredetû, mint a többi fém. Nem valami kívülrõl érkezõ sugárzás eredménye, hanem magába a Földbe bekerült szubsztancia. A vér számára megadja azt a lehetõséget, hogy oxigént vegyen fel, és az így elõidézett égésfolyamatban él az ember Énje, vagyis az a hatalom, amely az asztráltestet megfékezi, megszelídíti. Ezt a vérvasat tekinthetjük Michael kardjának, amelynek segítségével uralmunk alá vonhatjuk azt, ami szenvedélyszerû és állatias az emberben. Rudolf Steinertõl tudjuk, hogy amikor a Föld-pálya és a Mars-pálya egyszer keresztezte egymást, a Mars még egy finom materiális állapotban áthaladt a Földön. A Marsnak ez az áthaladása egy hatalmas égi küzdelem következménye volt, amelynek folytán az egykor sokkal nagyobb bolygó széttöredezett, amelynek törmelékei még ma is megtalálhatók: ezek nem egyebek, mint a Mars-szférában keringõ kisbolygók. Csak e harc által tudott a vas a Föld-létbe és ezzel a vérbe beilleszkedni. És éppen Michael volt az, aki megvívta ezt a harcot. Ezzel Michael megmentette az emberiséget, amelybe ily módon belejutott ez az éltetõ szubsztancia. Akkor is, amikor a Föld-pályát keresztezi valamely idegen égitest, például egy üstökös, és a 8

11 Föld szétrombolódásának veszélye fenyeget, Michael mint a Föld-fejlõdésre vigyázó erõ lép fel, mert védve a Földet, az üstököst szétrombolja, és a meteorvasat a túlburjánzó asztralitással szembeni gyógyírként átadja a Földnek. Így azt, ami a magasságokban pusztulást hozva közeledik, Michael levezeti a mélybe, a Sárkányt megfékezi és átalakítja, úgyhogy ez megtisztult asztrális alakban a kozmoszhoz majd ismét felemelkedhet. Ez be is következik, mert az ily módon a Földbe beillesztett kozmikus szubsztancialitást felhasználják a növények növekedésük során. Emellett átjárja ezt a szubsztancialitást Krisztus Nap-ereje is, amely a golgotai misztérium óta összekapcsolódott a Földdel. Az ember földi táplálékként azt fogadja magába, amit ilyen módon áthatott Krisztus, majd viszszasugározza a kozmosznak, ami egykor kozmikus volt. A gondolkodás, az érzékelés aktivitásában, például abban, amit a szem kisugároz, visszajuttat az ember valamit a kozmosznak, ami az övé volt. Így a Föld az asztrális szemlélés számára Nappá válik, és az emberben megkezdõdik egy Napfejlõdés. Ez a történés az, amit a Jelenések Könyve a Napba öltözött asszonyként ábrázol, akinek lába alatt a Hold van, és a feje csillagokat hordoz. Amit az asszony megszül, az a magasabb Én, a Krisztus-erõ segítségével átváltoztatott asztralitás. Amikor azt a képet vizsgáljuk, amit a Jelenések Könyve elénk tár, ösztönözve érezzük magunkat arra, hogy a jövõbe vessük pillantásunkat. Michaeli korban élünk. Ezt ma tudatosítania kell az emberiségnek, hiszen tudatosan kell keresnie saját fejlõdésének útját. Nem valami rejtett értelem által nyílik meg az út Michael lényéhez. Csak a merész, a lélek melegségével átitatott, erõteljes gondolkodás, amely a Földet és a Mindenséget teljességgel átfogja, képes olyan tettekhez elvezetni, amelyekben Michael szelleme valóban megnyilatkozhat. Az 1879-ben kezdõdött Michael-korszak egy új kor, amelyben az emberiségnek lehetõsége nyílt a spirituális megismerésre, és amely kor Rudolf Steiner mûködése révén megismerhetõvé vált számunkra. A bölcsesség egy roppant kincse adatott át az emberiségnek; de egyúttal megismeréserõi kifejlesztésének lehetõsége is rendelkezésére áll. A természetszemléletbõl fakadóan az elmúlt korszak az ember számára a lelkiismeret iskolája volt. Az új korszak azt akarja tõlünk, hogy a megfontoltság adományát megõrizve, ebbe a megfontoltságba most lelkesedést öntsünk, mert csakis ezáltal leszünk képesek az igazi szellemi megismerésre. Egy csodálatos iskolázásban a régi kor elvezette az embert ahhoz, hogy a földinek éljen, és a munkamegosztás és specializálódás által egyes dolgokban kiemelkedõt nyújtson. Az új korban ezt a képességet ugyancsak meg kell õriznünk, de újra meg kell találnunk a kozmikushoz vezetõ utat is. Ez egyúttal az igazi szabadság megvalósításának útja is; mert az egyoldalúság béklyó, a mindenre nyitottság viszont felszabadít. Ahol a szabadság valódi átélése megjelenik, ott az ember meg fogja találni annak is módját, hogy megszabaduljon mindentõl, ami õt közösségellenes lénnyé teszi. Az ember spirituális megismerése elvezet bennünket a másik ember szívéhez is. Éppen ezáltal lesz képes Michael egy olyan birodalmat létrehozni, amelyben teremtõ módon léphet fel; mert õ az individuálisat serkenti ugyan, de egy egységesen és szeretetteljesen összekapcsolódó emberiségben. A szellemet keresõ tekintetünk az emberiség szívbõl jövõ egységesülésére támaszkodva így fog egy új Krisztus-megismerést is lelkileg egyre inkább elérhetõvé tenni számunkra. Aus Michaels Wirken. Elsõ kiadása az Orient- Occident Verlag Stuttgart den Haag London kiadásában 1929-ben jelent meg. Fordította: Szabó Attila Ita Wegman Asconában 9

Szabad Gondolat. 2004. június 7/2 AZ ANTROPOZÓFIA, Antropozófia. Pedagógia - Gyógyászat. Környezet Élõ építmények

Szabad Gondolat. 2004. június 7/2 AZ ANTROPOZÓFIA, Antropozófia. Pedagógia - Gyógyászat. Környezet Élõ építmények Szabad Gondolat AZ ANTROPOZÓFIA, NEVELÉSMÛVÉSZET ÉS SZOCIÁLIS ÉLET FOLYÓIRATA Antropozófia Ramon Brüll: Az elszalasztott lehetõség Az Antropozófiai Társaság (újra)konstituálásához Pedagógia - Gyógyászat

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Világhelyzet Andreas Flörsheimer: Amerika és Közép-Európa viszonyáról Pedagógia

Részletesebben

14/3 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

14/3 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2011. SZEPTEMBER 14/3 Antropozófia Rudolf Steiner legsajátabb küldetése Szociális kérdés hármas tagozódás Kálmán István: A földkérdésrõl Világhelyzet Guido

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2008. szeptember 11/3. Antropozófia Walter Johannes Stein: Világtörténelem a konkrét korszellem mûködésének fényében

Szabad Gondolat. 2008. szeptember 11/3. Antropozófia Walter Johannes Stein: Világtörténelem a konkrét korszellem mûködésének fényében Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Walter Johannes Stein: Világtörténelem a konkrét korszellem mûködésének fényében Világhelyzet Ingo Hoppe: New age - egy "új világvallás"

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2008. március 11/1. Antropozófia Ertsey Attila: Steiner mûvészeti impulzusa és Beuys

Szabad Gondolat. 2008. március 11/1. Antropozófia Ertsey Attila: Steiner mûvészeti impulzusa és Beuys Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ertsey Attila: Steiner mûvészeti impulzusa és Beuys Világhelyzet Franz Jürgens: Spiritizmus és delíriumos tudatállapot Pedagógia

Részletesebben

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2012. JÚNIUS 15/2 Antropozófia Sorsközösség - Keresztény Közösség Világhelyzet Ertsey Atila: Harc a földért Gyógyászat Sárközy Ágota: Fémbõl és fénybõl

Részletesebben

A lélek megmentésér61

A lélek megmentésér61 A lélek megmentésér61 BERNARD J. LIEVEGOED : A lélek megmentéséröl 1992 1. oldal Előszó Amikor Bernard Lievegoed 1992 december 12-én nyolcvanhét éves korában elhunyt, éppen csak hogy lekerekíthette munkáját

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2009. december 12/4. Antropozófia. Világhelyzet. Gyógyászat. Környezet ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET

Szabad Gondolat. 2009. december 12/4. Antropozófia. Világhelyzet. Gyógyászat. Környezet ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Kilencvenéves a WALDORF-mozgalom Világhelyzet Boris Bernstein: Sertésinfluenza, a hazugság bajnokai és Rudolf Steiner Gyógyászat

Részletesebben

MICHAELITÁK. A magyar népszellem és az antropozófia kapcsolata SZERKESZTŐ JUHÁSZ JÓZSEF

MICHAELITÁK. A magyar népszellem és az antropozófia kapcsolata SZERKESZTŐ JUHÁSZ JÓZSEF MICHAELITÁK A magyar népszellem és az antropozófia kapcsolata SZERKESZTŐ JUHÁSZ JÓZSEF ARKÁNUM SZELLEMI ISKOLA KIADÓ 2000 NAQY MÁRIA (1894-1982) BEVEZETÉS!yA magyar nép tanítóinak szeretetébe ajánlom könyvemet"

Részletesebben

Szabad Gondolat MELLÉKLET 6/3. 2003. szeptember A PLATÓN-LÉLEK A TÖRTÉNELEMBEN I-II. EUGEN KOLISKO 1925. NOVEMBER 8-ÁN TARTOTT ELÕADÁSA

Szabad Gondolat MELLÉKLET 6/3. 2003. szeptember A PLATÓN-LÉLEK A TÖRTÉNELEMBEN I-II. EUGEN KOLISKO 1925. NOVEMBER 8-ÁN TARTOTT ELÕADÁSA Szabad Gondolat A PLATÓN-LÉLEK A TÖRTÉNELEMBEN I-II. EUGEN KOLISKO 1925. NOVEMBER 8-ÁN TARTOTT ELÕADÁSA 2003. szeptember 6/3 MELLÉKLET SZABAD GONDOLAT Az antropozófia, nevelésmûvészet és szociális élet

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2008. december 11/4. Antropozófia Werner Kuhfuss: Világ és ellenvilág. Világhelyzet

Szabad Gondolat. 2008. december 11/4. Antropozófia Werner Kuhfuss: Világ és ellenvilág. Világhelyzet Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Werner Kuhfuss: Világ és ellenvilág Világhelyzet Ertsey Attila: Bankcsõd 2008 Pedagógia Werner Kuhfuss: A hetedik, a szociális mûvészet

Részletesebben

A SZERETET FILOZÓFIÁJA ÉS OKKULT JELENTŐSÉGE

A SZERETET FILOZÓFIÁJA ÉS OKKULT JELENTŐSÉGE A SZERETET FILOZÓFIÁJA ÉS OKKULT JELENTŐSÉGE A SZERETET FILOZÓFIÁJA ÉS OKKULT JELENTŐSÉGE Válogatta: Seress Attila Szerkesztette: Juhász József Lektorálta: Drahos Sándor és Szabó Attila A borítóterv Falvai

Részletesebben

Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006. Goetheanum

Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006. Goetheanum Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006 Goetheanum Inhalt 3 Bevezetés Antropozófiai Társaság 4 A 2006 / 2007-es év témája 4 A Romániai Antropozófiai Társaság 5 Tagsági tükör A Szellemtudományi Szabad

Részletesebben

A Biblia üzenete a ma emberének

A Biblia üzenete a ma emberének A Biblia üzenete a ma emberének Írta: Jonathan Oey Kuntaraf Kathleen Kiem Hoa Oey Kuntaraf 2007. április, május, június Copyright Jonathan Oey Kuntaraf, Kathleen Kiem Hoa Oey Kuntaraf, 2007 Copyright Hetednapi

Részletesebben

Az antropozofia keresztyén szemmel

Az antropozofia keresztyén szemmel Az antropozofia keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia, Waldorf-pedagógia Dr. Lothar Gassmann Függelék A Waldorf-pedagógiáról Vándor Péter Az antropozófia - keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia,

Részletesebben

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Takáts Péter Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Azt a szomorú tényt, hogy az emberiséget az életmódjából fakadóan elkorcsosulás veszélye

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

Kozmogónia, szabadság, altruizmus Rudolf Steiner előadása, Dornach, 1919. október 10. (GA 191)

Kozmogónia, szabadság, altruizmus Rudolf Steiner előadása, Dornach, 1919. október 10. (GA 191) Kozmogónia, szabadság, altruizmus Rudolf Steiner előadása, Dornach, 1919. október 10. (GA 191) /Ez a 15 előadásból a negyedik, amelyet Rudolf Steiner 1919-ben, október-november során Dornachban tartott.

Részletesebben

II. évfolyam 1. szám. Az iskola m

II. évfolyam 1. szám. Az iskola m i r e b m e t p e Sz et II. évfolyam 1. szám épül a l o k s i s l Az e a Az iskola m A 20. tanév elé Karácsony Sándor az 1945-ben megjelent Demokrácia és pedagógia címû tanulmányában kritikusan vizsgálta

Részletesebben

Waldorf-pedagógia Magyarországon

Waldorf-pedagógia Magyarországon NEVELÉSMŰVÉSZET Waldorf-pedagógia Magyarországon - 2. szám - 2015. Pünkösd Tartalom Bevezető... 3 Rudolf Steiner: Az emberiség fejlődése és nevelése az antropozófia fényénél... 4 Claus-Peter Röh: Az átmenetek,

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

(Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913.

(Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913. Rudolf Steiner Eleven kölcsönhatás élők és holtak között (Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913. A legszívélyesebben köszönöm az Önök képviselőjének épp az

Részletesebben

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Carl Gustav Jung Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Fordította: NAGY PÉTER A fordítás alapjául szolgált: C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN. IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE

Részletesebben

KLINIKAI LELKIGONDOZÓK ÖKUMENIKUS EGYESÜLETE KLINIKAI LELKIGONDOZÓ KÉPZÉS ZÁRÓDOLGOZAT ESETLEÍRÁS ÉS FELDOLGOZÁS DR. EGRI LÁSZLÓ

KLINIKAI LELKIGONDOZÓK ÖKUMENIKUS EGYESÜLETE KLINIKAI LELKIGONDOZÓ KÉPZÉS ZÁRÓDOLGOZAT ESETLEÍRÁS ÉS FELDOLGOZÁS DR. EGRI LÁSZLÓ KLINIKAI LELKIGONDOZÓK ÖKUMENIKUS EGYESÜLETE KLINIKAI LELKIGONDOZÓ KÉPZÉS ZÁRÓDOLGOZAT ESETLEÍRÁS ÉS FELDOLGOZÁS DR. EGRI LÁSZLÓ BUDAPEST 2003. szeptember 8. Debrecenyi Károly Istvánnak, tanítómesteremnek,

Részletesebben

építészet környezet társadalom a kós károly egyesülés negyedéves folyóirata

építészet környezet társadalom a kós károly egyesülés negyedéves folyóirata építészet környezet társadalom a kós károly egyesülés negyedéves folyóirata rudolf steiner: a goetheanum idézetek a szerves építészetről miklóssy endre tanulmánya n é m e t h á g n e s : n a p ó r a in

Részletesebben

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei Írta: Johannes Greber KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei

Részletesebben

AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 16/1. Ernst Marti: A négy éter MELLÉKLET 2013. MÁRCIUS

AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 16/1. Ernst Marti: A négy éter MELLÉKLET 2013. MÁRCIUS AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2013. MÁRCIUS 16/1 MELLÉKLET Ernst Marti: Die vier Aether Zu Rudolf Steiners Aetherlehre Elemente Aether Bildekräfte Studien und Versuche Eine anthroposophische

Részletesebben