BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 8. (MK ) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 8. (MK-4297-1) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet"

Átírás

1 BIOLÓGIA TANMENET a Műszaki Kiadó Biológia 8. (MK ) tankönyvéhez Készítette: Kropog Erzsébet

2 BIOLÓGIA TANMENET A 8. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A tanmenet a Műszaki Kiadó Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin: Biológia 8. című tankönyvéhez (MK ) készült, amelyet a szerzők a kerettanterv (17/2004. (V.20.) OM-rendelet) alapján készítettek el. A tankönyvhöz munkafüzet tartozik (MK ). A 8. évfolyamon a Sejtek és szövetek, Az ember létfenntartó szervrendszerei, Az emberi életműködések szabályozása, az érzékelés, az emberi magatartás alapjai, valamint Az ember szaporodása és egyedfejlődése című témák kerülnek sorra. A tananyag a természetismeret tantárgy tanulása során elsajátított ismeretekre támaszkodik. A tananyag továbbfejleszti a korábban megszerzett készségeket és jártasságokat. A tananyagban előforduló fogalmak, folyamatok, és összefüggések mellett a tanmenet külön felhívja a figyelmet a tanítási órán alkalmazható tanulásszervezési megoldásokra, fejlesztési lehetőségekre, tanulói tevékenységekre, amelyek segítségével a kompetenciafejlesztés megvalósítható, és megjelennek a megvalósításhoz szükséges eszközök is. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogyan jelennek meg a kulcskompetenciák a tanítási folyamatban. A tanmenetben a kulcskompetenciák fejlesztésének konkrét megvalósítását írjuk le. Kulcskompetenciák Nyelvi kompetencia Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia Gondolkodási kompetencia Fejlesztésük a tanórán Hallott vagy olvasott információk feldolgozása, jelenségek, folyamatok leírása szóban és írásban; szövegértési feladatok megoldása; lexikonok, ismeretterjesztő könyvek, folyóiratok használatának gyakorlása; bizonyítás, vita, érvelés; kiselőadások tartása előre megadott témákban, önállóan elkészített rövid összefoglaló írások tanári útmutatás alapján. Grafikonok, diagramok leolvasása, értelmezése; táblázatok adatainak értelmezése, egyszerű táblázatok készítése; egyszerű számítási feladatok elvégzése az ember testméreteivel és fiziológiai jellemzőivel kapcsolatban. Az anyagcsere, a sejtekben lejátszódó folyamatok kifejeződése a szervek, szervezet szintjén; az emberi szervezet felépítésének és működésének megismerése; az ismeretek alkalmazása a mindennapi életben, az egészséges életmód kialakításában; az egészséget veszélyeztető hatások felismerése és elkerülése; kísérletek és megfigyelések elvégzése önálló és csoportmunkában, jártasság megszerzése a kísérleti eszközök használatában, a kísérleti és mérési eredmények, tapasztalatok rögzítése és ábrázolása a témának megfelelő módon; a szervezetben lejátszódó fizikai, kémiai és pszichés változások megfigyelése, leírása és az ok-okozati összefüggések feltárása. Az infokommunikációs technológiák (internet, CD- ROM) használatának elsajátítása, az információ megszerzésének, feldolgozásának és értékelésének gyakorlása. A gondolkodási képességek fejlesztése, a gondolkodási műveletek gyakorlása a problémaközpontú tanulás során; a tapasztalatok beépítése a tanulási folyamatba, a megtanult ismeretek alkalmazása a mindennapi élet jelenségeinek magyarázatára; képi, mozgóképi és szöveges úton megszerzett

3 Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Tanulási kompetencia ismeretek, kísérletek és megfigyelések konvertálása; filmrészletek és egyéb képi ismerethordozók információinak elemzése munkalap vagy egyéb tanári útmutatás alapján; ábrák, grafikonok elemzése, a következtetések szöveges megfogalmazása. Az egészség, mint érték elfogadása, az egészséges életmód szokásrendszerének kialakítása és gyakoroltatása; az egészségkárosító szokások elkerülése, és ennek képviselete a kortársi csoportban; együttműködés a társakkal páros, csoport- és projektmunkában; felelősségvállalás a közös munkáért. Munkavégzés egyéni és csoportmunkában; a munka tervezésének, szervezésének, az elvégzett munka értékelésének gyakoroltatása. Az emberi test művészi és tudományos ábrázolásának tanulmányozása; a megfigyelések, kísérletek grafikus ábrázolása, plakátok, poszterek, prezentációk készítése. A hatékony, önálló tanulás képességének fejlesztése, a tanulás iránti igény felkeltése; írásos, grafikus és képi információk önálló feldolgozásának fejlesztése; az idő beosztásának gyakoroltatása; az eredmények értékelése; az önreflexió képességének kialakítása. Tevékenységformák a 8. évfolyamon Kísérletek és megfigyelések elvégzése önálló és csoportmunkában, jártasság megszerzése a kísérleti eszközök használatában. A kísérleti és mérési eredmények, tapasztalatok rögzítése és ábrázolása a témának megfelelő módon, a vizsgálatok eredményeinek értékelése tanári segítséggel. Táblázatok és grafikonok adatainak leolvasása, információtartalmuk feldolgozása. Lexikonok, ismeretterjesztő könyvek, folyóiratok, internetes források használatának gyakorlása, jártasság megszerzése a gyűjtött információk feldolgozásában. Szövegelemzések, szövegértési feladatok megoldása. Filmrészletek, diaképek és egyéb képi ismerethordozók információinak elemzése munkalap vagy egyéb tanári útmutatás alapján. Kiselőadások, önállóan elkészített rövid összefoglaló írások készítése tanári útmutatás alapján előre megadott témákban. Prezentációk, tablók és poszterek készítése. Feladatok megoldása egyéni, pár- és csoportmunkában. Az éves órakeret felosztása A heti óraszám 1,5; az éves óraszám 55. A tananyag elrendezése Új anyag feldolgozása Sejtek és szövetek Az ember létfenntartó szervrendszerei 1. Az ember létfenntartó szervrendszerei 2. Az emberi életműködések szabályozása, az érzékelés, az emberi magatartás alapjai Az ember szaporodása és egyedfejlődése Ismétlés, összefoglalás Számonkérés Összesen 5 óra 8 óra 10 óra 14 óra 4 óra 9 óra 5 óra 55 óra

4 Taneszközök, feltételek A tananyag elvégzéséhez interaktív tananyag használatára, filmvetítésre és egyszerű tanulókísérletek elvégzésére alkalmas terem, ideális esetben szaktanterem szükséges. Az alábbiakban a tankönyvön és a munkafüzeten kívül szükséges segédleteket soroljuk fel: Emberi csontváz Emberi torzó Emberi szerv makettek Számítógép, internet hozzáférés, ismeretterjesztő CD-ROM-ok Interaktív tábla Projektor, DVD lejátszó Ismeretterjesztő filmek (Diavetítő, vetítővászon, diasorozat) (Televízió, videolejátszó) Eszközök a tanulókísérletek elvégzéséhez Folyóiratok, ismeretterjesztő könyvek (iskolai könyvtár) Ajánlott irodalom: Baker Bass: Elsősegélynyújtás családi vészhelyzet esetén. Patricia könyvek, Chez Picthall: Az emberi test képekben. Lux Primó Kiadó, Budapest, Az emberi test Teljes áttekintés szervrendszerünk felépítéséről. Medicina Könyvkiadó, Budapest, David Burnie: Az emberi test kisenciklopédiája. Gabo Kiadó, Budapest, Steve Parker: Az emberi test (DVD-melléklettel). M-érték Kiadó, Jenet Parker: Az emberi test Enciklopédia és anatómiai atlasz. Alexandra Kiadó, Pécs, Háromdimenziós anatómiai atlasz. Scolar Kiadó, Budapest, Gyermek születik. Medicina, Budapest, Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ranschburg Jenő: A nő és a férfi. Typofot Gmk., Budapest, Tibor Ágnes Grúber Cecília: Kamasznak lenni... Ki vagyok én? Műszaki Kiadó, Budapest, A Szemtanú sorozat kötetei. Park Kiadó, Budapest

5 Sejtek és szövetek 8 óra Követelmény A tanulók gyűjtsenek példákat, milyen összefüggésben van egymással a szövetek szerepe, és elhelyezkedése a szervezetben. A tanulók értsék meg az alábbi összefüggéseket: az emberi test szerveződési szintjeinek egymásra következését. a magasabb szerveződési egység magában foglalja az alsóbb szinteket, de minden szintnek saját jellemzői vannak. a lebontó anyagcsere energiatermelése fedezi a felépítő folyamatok energiaigényét. az anyagcsere kémiai folyamatait enzimek katalizálják. a szövetek felépítése és működése szorosan összefügg egymással. A tanulók legyenek képesek lerajzolni egy általános állati sejtet. jellemezni a felépítő és a lebontó anyagcsere-folyamatokat. szóban, írásban és rajzos formában leírni az emberi testet felépítő szövetek jellemzőit. tájékozódni egyszerű szövettani preparátumon vagy mikroszkópos felvételen. összehasonlítani a különböző szövetek felépítését és működését. Előzmény: Természetismeret Biológia 7.: Az állati egysejtűek felépítése. Kapcsolat más tantárgyakkal Kémia 7.: Környezetünk anyagai. Óraszám Az óra témája 1. Tanév eleji ismétlés Bevezetés Fogalmak, folyamatok, összefüggések Tankönyvi jelrendszer, tanulási módszer Sejt, szövet, szerv, szervezet A rész és az egész viszonya. 2. A sejtek felépítése sejt, sejtmag, sejthártya, féligáteresztő hártya, sejtplazma A képességfejlesztés tanulói tevékenységei eszközei Az emberi test szerveződési Emberi torzó, képek, diák. szintjeinek elkülönítése, jellemzőik és egymáshoz való viszonyuk megállapítása. Tanulókísérlet: sejtek megfigyelése. A sejtek, sejtalkotók Sejtek megfigyelése mikroszkóppal vagy mikrofotón. Képek, diák

6 Összefüggés: A sejtalkotók felépítése és működése. 3. Anyagcsere-folyamatok a sejtben anyagcsere, felépítő és lebontó anyagcserefolyamatok, enzimek, sejtlégzés, energiatermelés 4. Sejtek és szövetek Hámszövetek A felépítő és a lebontó anyagcsere-folyamatok lényeges vonásai. A lebontó folyamatok energia-termelése fedezi a felépítő folyamatok energiaigényét. fedő, felszívó, mirigyhám, külső elválasztású mirigyek, egyrétegű hámszövetek, többrétegű hámszövetek A hámszövetek elhelyezkedése, felépítése és működése közötti összefüggés. 5. Kötő- és támasztószövetek sejtek, sejtközötti állomány, kötőszöveti rostok, lazarostos kötőszövet, ínszövet, zsírszövet, porcszövet, csontszövet A csont- és a porcszövet, valamint a kötőszövetek felépítése, funkciója és elhelyezkedése a szervezetben. jellemzőinek megfigyelése, felépítésük és működésük összefüggéseinek felismerése. A megfigyelések rögzítése rajzban. A sejtben lejátszódó felépítő és lebontó anyagcsere-folyamatok jellemzése és összehasonlítása. Az enzimek felépítésének és szerepének értelmezése. A hámszövetek felépítésének, a sejtek alakjának megfigyelése, a megfigyelések rögzítése rajzban. A hámszövetek csoportosítása. A különböző szerkezetű hámszövetek felépítésének és működésének összehasonlítása. A különböző kötő- és támasztószövetek felépítésének leírása és összehasonlítása. A jellemzők rögzítése rajzban. A porc- és a csontszövet tulajdonságainak és előfordulásának összehasonlítása. Filmrészletek elemzése munkalap segítségével. Magyarázó rajzok Hámszövetek megfigyelése mikroszkóppal. Hámszövetekről készült mikroszkópos felvételek, magyarázó rajzok Csontszövet, porcszövet és zsírszövet megfigyelése mikroszkóppal. Kötő- és támasztószövetekről készült mikroszkópos képek és magyarázó rajzok

7 6. Izomszövetek és idegszövetek vázizomszövet, harántcsíkolat, szívizomszövet, simaizomszövet, idegsejtek Az izomszövetek típusainak jellemző felépítése és a szövetek szerepe és előfordulása a szervezetben. 7. Összefoglalás A tanult fogalmak, folyamatok és összefüggések rendszerező ismétlése. 8. Számonkérés Feladatlap megoldása. Az izomszövetek felépítésének, működésének és előfordulásának táblázatos összefoglalása. Az idegsejtek felépítésének és működésének jellemzése, rögzítése rajzban. A már ismert feladatok megoldása új szempontok példáján. Képek és magyarázó rajzok Képek, filmrészletek és szövegek a témával kapcsolatban. Az ember létfenntartó szervrendszerei óra Követelmény Példák gyűjtése mindennapi tapasztalatokból és máshonnan származó információkból a mozgási szervrendszer elváltozásaival és az egészséges táplálkozással kapcsolatban, amelyek a tanultak alapján magyarázhatóak, illetve értelmezhetőek. Anyaggyűjtés az élelmiszer-, élvezeti cikk reklámok céljairól, hatásairól, valóságtartalmáról, a gyűjtött anyag A tanulók értsék meg az alábbi összefüggéseket: a mozgási, illetve a táplálkozási szervrendszer felépítése és működése közötti kapcsolatot. a rendszeres testmozgás jelentőségét, és ezzel összefüggésben a mozgásszegény életmód következményeit. a fehérjékben és vitaminokban gazdag táplálkozás szerepe az egészség megőrzésében. az életmód és a táplálékbevitel közötti megfelelés hiánya elhízáshoz vagy lesoványodáshoz vezet. a káros szokások, táplálkozási és higiénés hibák, tévedések következményeit, összefüggéseit a megismert betegségekkel. A tanulók ennek megfelelően tudják, hogyan lehet egyes megbetegedéseket megelőzni vagy enyhíteni a megfelelő életmódbeli alternatívák kiválasztásával. A tanulók legyenek képesek megnevezni a mozgás és a táplálkozás szervrendszereinek szerveit és ezek szerepét. elmondani az egyes tápanyagok emésztésének helyét és eredményét, az emésztési termékek sorsát. megfigyeléseket és kísérleteket végezni a tananyag legfontosabb témáiból, a tapasztalatokat tanári segédlettel írásban rögzíteni, értékelni. olyan megbetegedéseket megnevezni (és ezek tüneteit felsorolni), amelyek elsősorban a helytelen életmóddal vagy káros szokásokkal hozhatók összefüggésbe, illetve amelyek az életmód megváltoztatásával enyhíthetők vagy megszüntethetők. elmondani a rándulás, ficam, csontrepedés és -törés kialakulásának okát, alkalmazni az elsősegély-nyújtási lehetőségeket.

8 elmondani a tápcsatorna leggyakoribb betegségeinek tüneteit és kezelési lehetőségeit. példákat gyűjteni mindennapi tapasztalatokból és máshonnan származó információkból olyan problémákra és esetekre, amelyek a tanultak alapján magyarázhatóak, illetve értelmezhetőek. önálló anyaggyűjtés szaktanári segítséggel ismeretterjesztő kiadványokból. előre megadott témák feldolgozására, kiselőadás vagy rövid írásos összefoglaló készítésére. anyaggyűjtésre az élelmiszer- és sportreklámok céljairól, hatásairól, valóságtartalmáról, a gyűjtött anyag elemzésére. Előzmény Biológia 8.: Az emberi test szövetei. Kapcsolat más tantárgyakkal Kémia 7.: Környezetünk anyagai. Kémia: 8.: Kalciumvegyületek, a szén szerves vegyületei. Óraszám 9. A mozgás A csontok Az óra témája Fogalmak, folyamatok, összefüggések a mozgás aktív és passzív szervei, csonthártya, tömör és szivacsos csontállomány, sárga és vörös csontvelő, csöves, lapos és szabálytalan csontok, ízület, összenövés, porcos, varratos kapcsolódás, rándulás, ficam, csípőficam A csontok felépítésének és fizikai tulajdonságainak összefüggése, az életvitel és az életkor hatása a csontok felépítésére (csontritkulás). A csontvelő szerepe. A csontok kapcsolódásának és a mozgásban betöltött szerepének összefüggése. 10. A csontváz a csontváz tájékai és fontosabb csontjai: koponya: agykoponya, arckoponya, A képességfejlesztés tanulói tevékenységei eszközei Tanulókísérlet: csont égetése és Csirkecsont égetése, zsírtalanított savas kezelése. Következtetés csirkecsont sósavas kezelése. levonása a szerves és szervetlen alkotórészek szerepét illetően. A csontok szerkezetének megfigyelése, elemzése és rögzítése rajzban. A csontok kapcsolódásainak leírása, a térdízület rajza. A leggyakoribb ízületi problémák (rándulás, ficam) felismerése, ellátásuk módjának ismertetése. Kiselőadás tartása a csípőficam kialakulásának okáról és az enyhe csípőficam kezeléséről. A csontváz felépítésének tanulmányozása és rögzítése ábra segítségével. Diák, magyarázó ábrák, csontcsiszolatok, beágyazott készítmények. Könyvtári kutatómunka. Emberi csontváz. Ábrák, magyarázó rajzok,

9 törzsváz: gerincoszlop, csigolyák, mellkas, bordák, mellcsont, végtagok: függesztőövek, vállöv, kulcscsont, lapocka, felkarcsont, singcsont, orsócsont, kéztőcsontok, kézközépcsontok, ujjpercek, medencecsont, combcsont, sípcsont, szárkapocscsont, lábtőcsontok, lábközépcsontok, lábujjpercek, porckorongsérv, hanyag tartás, gerincferdülés, bokasüllyedés, csonttörés, csontritkulás Folyamatok és összefüggések: A tartási rendellenességek és a csontritkulás kialakulása, összefüggése az életmóddal, a megelőzés lehetőségei. 11. Az izomzat izom, izomrost, izompólya, inak, ínhüvelyek, ínszakadás, ínhüvelygyulladás, hajlítóizmok, feszítőizmok, erjedés, izomláz nyak- és hátizmok, hasizmok, mellkas izmai, fej izmai 12. A táplálkozás Az előbél Folyamatok és összefüggések: Az izom-összehúzódás folyamata. Az izomláz kialakulásának összefüggése az izom anyagcseréjével. A csontok és a hozzájuk kapcsolódó izmok elhelyezkedése. tápanyagok, emésztés, felszívódás, elő-, közép- és utóbél, szájüreg: fogak, tejfogak és maradandó fogak, a fog szerkezete, metszőfog, szemfog, őrlőfogak, fogszuvasodás, nyelv, nyálmirigyek és nyál, fültőmirigy-gyulladás, A csontok jellemzése, alakjának, méretének megfigyelése, testtájak szerinti elkülönítése. A felső és az alsó végtag felépítésének összehasonlítása. Ábraelemzés: a csontritkulás tünetei, kialakulása, az egészséges és a csontritkulásos csont mikroszkópos szerkezetének jellemzése, összehasonlítása. A balesetet szenvedett ember ellátása rándulás, ficam, illetve csonttörés esetén. Az izmok elhelyezkedésének megfigyelése, a főbb izomcsoportok felsorolása testtájanként, ábraelemzés. A struktúra és a funkció közti összefüggés feltárása. Az izomláz kialakulásának folyamata, oksági összefüggések feltárása. A szervezetszintű tünetek kialakulásának magyarázata a sejtanyagcsere változása alapján. A tápanyag, a táplálék és az étel megkülönböztetése. Rajz készítése a fog felépítéséről, a fog feladatának és a fog típusának összefüggése. mikrofotók Képek, diák az ember izomrendszeréről. Makettek: emberi torzó és szervei, fog, fogtípusok, nyelv, fejmetszet megfigyelése, lényeges tulajdonságainak kiemelése.

10 garat, nyelés, nyelőcső, gyomor és gyomornedv, gyomorfekély, hányás, gyomorrontás A rágás és a nyelés folyamata, emésztési folyamatok a szájüregben és a gyomorban. A szervek elhelyezkedése a szervezetben; a struktúra és a funkció közötti összefüggések: a fogak felépítése és szerepe, az emésztőnedvek összetétele és a lebontó folyamatok. 13. Középbél és utóbél patkóbél, hasnyálmirigy és hasnyál, vékonybél, bélnedv, bélbolyhok, máj, epehólyag és epe, epekő, sárgaság, vastagbél, végbél, féregnyúlvány, székrekedés, hasmenés, bélférgesség A középbélben lejátszódó emésztési és felszívódási folyamatok. A középbél felépítésének és működésének összefüggése. A táplálkozási szokások és a higiénés szabályok megszegése a tápcsatorna megbetegedéseihez vezethetnek. 14. A tápanyagok víz, ásványi anyagok, szénhidrátok: keményítő és cellulóz, zsírok, fehérjék A fogszuvasodás kialakulása, összefüggés feltárása az életvitel és a betegség kialakulása között. Tanulókísérlet: a szénhidrátok emésztése a szájüregben, megfigyelés és következtetések levonása. Ábraelemzés vagy filmrészlet elemzése: az emésztés és a felszívódás folyamata. Táblázat készítése: az emésztés folyamatáról, ismeretek rendszerező összefoglalása. Összehasonlítás és következtetés: a középbél és az utóbél szerkezete, a bennük lejátszódó folyamatok. Adatgyűjtés a fekélybetegségek és a környezeti hatások közötti összefüggések feltárására. Táblázat készítése a szénhidrátok, fehérjék és zsírok táplálkozásban betöltött szerepével kapcsolatban. Poszter készítése a víz, táplálkozásban betöltött szerepéről. Az ismeretek rögzítése rajzban. Szövegelemzés: a fogszuvasodás okai és kialakulása. Tanulókísérlet: a nyál keményítőemésztő hatása (kémcső, keményítő oldat, Lugol-oldat, hasnyálkivonat kapszula). Makettek: Az emberi torzó és szerveinek megfigyelése, lényeges tulajdonságainak kiemelése, ismeretek rögzítése rajzban. Diák, magyarázó rajzok és animációk Könyvtári kutatómunka, internetes adatgyűjtés, családtagok és ismerősök körében végzett felmérés. Könyvtári és internetes anyaggyűjtés, az anyag feldolgozása, rendezése. Az információk képi megfogalmazása, a poszter elkészítése csoportmunkában.

11 15. A vitaminok vitaminok, hiánybetegségek 16. A táplálkozás és a testsúly tápanyagszükséglet, éhségérzet, energiafelhasználás, normál testsúly, fogyókúra, élvezeti cikkek 17. Összefoglalás Mozgás és táplálkozás 18. Számonkérés A mozgás és a táplálkozás feladatlap A tápanyagok energiatartalma, az életforma és a testsúly közötti összefüggés. A minőségi és a mennyiségi éhezés jellemzése. A tanult fogalmak, folyamatok és összefüggések rendszerező ismétlése. Tabló készítése a vitaminokról: a tankönyv táblázatának és kiegészítő információinak feldolgozása. Tanulókísérlet: élelmiszerek C-vitamin tartalmának kimutatása. Ételsorok elemzése energiatartalmuk szempontjából. Az energiafelhasználás és az energia-bevitel kapcsolatának bemutatása köznapi példák alapján. Heti étrend összeállítása nehéz fizikai munkát végző férfinak, fogyókúrázó nőnek, serdülő lánynak és fiúnak. Kiselőadás vagy esszé készítése az élvezeti cikkek hatásáról, és az élvezeti cikkekkel való visszaélés következményeiről. A már ismert feladatok megoldása új szempontok alapján. Anyaggyűjtés az élelmiszer- és sportreklámok céljairól, hatásairól, valóságtartalmáról, a gyűjtött anyag A tankönyvi információk rendezése és képi megfogalmazása, a tabló elkészítése csoportmunkában. Tanulókísérlet (kémcső, cseppentő, citromlé, KMnO 4 oldat). Különböző ételsorok elemzése kalóriatáblázat alapján. Felmérés készítése a táplálkozási szokásokkal kapcsolatban. Táblázatok és adatsorok összehasonlítása a különböző foglalkozások és életmódok napi energiaigényével kapcsolatban. Könyvtári kutatómunka és internetes anyaggyűjtés az élvezeti cikkekkel kapcsolatban, a gyűjtött anyag feldolgozása, szövegalkotás. Képek, filmrészletek és szövegek a témával kapcsolatban. Televízióból letöltött, és újságokban közölt reklámok

12 Az ember létfenntartó szervrendszerei óra Követelmény Példák gyűjtése mindennapi tapasztalatokból és máshonnan származó információkból a keringési rendszer és a légzőrendszer leggyakoribb megbetegedéseivel kapcsolatban, amelyek a tanultak alapján magyarázhatóak, illetve értelmezhetőek. Az egészséges életvitel elemeinek összegyűjtése, egyéni stratégiák kialakítása. Anyaggyűjtés a dohányzás ártalmairól, a gyűjtött anyag A tanulók értsék meg az alábbi összefüggéseket: a káros szokások, táplálkozási és higiénés hibák, tévedések következményeit, összefüggéseit a megismert betegségekkel. a légzési, a keringési és a kiválasztási szervrendszer felépítésének, szerepének és működésének összefüggését. a szervezet anyagcseréje, a keringési és a kiválasztó szervek működésének összefüggését. a bőr szerkezetének és funkcióinak összefüggését. A tanulók legyenek képesek megnevezni a légzés, a keringés és a kiválasztás szerveit, ezek szerepét. elmondani a légcsere és a gázcsere mechanizmusát. megnevezni a légzőszerveket megbetegítő fertőző betegségek kórokozóinak néhány lehetséges forrását, és ismerjék e fertőzések elkerülésének módjait. leírni a keringő vér útját. A tanulók ismerjék a kisvérköri és a nagyvérköri gázcsere lényegét, valamint a keringési rendszer szerepét a tápanyagok és a salakanyagok szállításában. megnevezni a vér alkotóit és felsorolni ezek szerepét. felvázolni a hajszáleres keringés lényegét, a nyirokképződés folyamatát és szerepét a szövetek anyagforgalmában. a belső környezet legfontosabb tényezőit felsorolni. elmondani az immunrendszer funkcióját, az immunrendszer egyes sejttípusainak szerepét az immunválaszban. elsorolni a leggyakoribb fertőző betegségeket, köztük a gyermekkori fertőző betegségeket. elmondani és alkalmazni a külső higiéné és a bőrápolás szabályait, és ezekhez kapcsolódva a serdülőkori bőrpanaszokkal kapcsolatos tennivalókat (serdülőkori bőrelváltozások, tisztálkodás, napozás). olyan betegségeket megnevezni (és felsorolni ezek tüneteit), amelyek elsősorban a helytelen életmóddal vagy káros szokásokkal hozhatók összefüggésbe, illetve amelyek az életmód megváltoztatásával enyhíthetők vagy megszüntethetők. a köznyelvben és a sajtóban gyakran szereplő betegségek eredetét és fontosabb tüneteit elsorolni, ha lehetséges, megelőzésüket, illetve a kialakulásuk utáni teendőket elmondani. Előzmény: Biológia 8.: Az emberi test szövetei. Kapcsolat más tantárgyakkal Természetismeret: A levegő összetétele. Kémia 7 8.: Táplálékok, tápanyagok; oldat, oldódás; néhány elem szerepe az élő szervezetben, oxigén, szén-dioxid tulajdonságai.

13 Fizika 7 8.: A nyomás, energiaváltozások, halmazállapot változások, a párolgás. Óraszám 19. Légzés A légutak Az óra témája Fogalmak, folyamatok, összefüggések orrüreg, szaglóhám, gége, hangszalag, hangrés, légcső, hörgők, tüdő, léghólyagok, mellhártya Külső légzés, belső légzés. A képességfejlesztés tanulói tevékenységei A levegő és a falat útjának megfigyelése. A hangadás folyamatának leírása. A tüdő léghólyagocskáinak felépítése és a gázcsere lebonyolítása. eszközei Emberi torzó és szerv-makettek (fejmetszet, tüdő) megfigyelése. Magyarázó ábrák, animációk 20. A légzőszervek egészsége A légcsere 21. A keringés A vér A léghólyagok felépítése és a gázcsere folyamata. nátha, hörghurut, influenza, tüdőgyulladás, allergia, asztma, rekeszizom, légzőizmok, dohányzás Folyamatok és összefüggések: A be- és a kilégzés folyamata, a légzőizmok mozgásának és a tüdő belső terében történő nyomásváltozásnak az összefüggése. A dohányzás következtében kialakuló betegségek. érrendszer, vérplazma, vörös csontvelő, vörösvérsejtek, hemoglobin, vérszegénység, fehérvérsejtek, vérlemezkék, véralvadás, vérzékenység, trombózis Folyamatok, összefüggések: A véralvadás folyamata. A vörösvérsejtek felépítésének, hemoglobintartalmának összefüggése a légzési gázok szállításával. Grafikonelemzés: a légnyomás változása a mellkasban a kilégzés és a belégzés során. A mellkas és a rekeszizom helyzetének változása a légzés során. Projekt (csoportmunka): a dohányzás szenvedélybetegség kialakulása és következményei. A projekt produktuma tablók, ebből kiállítás szervezése az iskolában. Vérkenet vagy mikroszkópos kép vizsgálata, a sejtek jellemzése, rögzítés rajzban. Szövegelemzés: véralvadási rendellenességek. A mellkasban lejátszódó nyomásváltozásokat bemutató grafikon Magyarázó ábra vagy animáció Könyvtári és internetes kutatómunka, felmérés készítése az ismerősök körében, statisztikai adatok feldolgozása, rendszerbe szervezése és az ismeretek ábrázolása tablókon. Festett vérkenet, mikroszkóp vagy mikrofotó A vérzékenységről és a trombózisról szóló ismeretterjesztő cikkek feldolgozása.

14 22. A szív és az érrendszer szív, pitvarok, kamrák, billentyűk, koszorúerek, szinusz-csomó, artériák, vénák, hajszálerek, vérnyomás, kis vérkör, nagy vérkör, szövetnedv, nyirokér, nyirokcsomó Véráramlás a kis vérkörben és a nagy vérkörben. Az érrendszer felépítése és a keringés jellemzői közötti összefüggés. A hajszálerek felépítése és az anyagforgalom közötti összefüggés. 23. A keringési rendszer egészsége magas vérnyomás, érelmeszesedés, szívinfarktus, visszértágulat, ödéma, elsősegélynyújtás vérző sérülések esetén Az ödéma képződésének folyamata. A visszeresség kialakulása. Az életmód és a magas vérnyomás, érelmeszesedés, szívinfarktus közötti összefüggés. 24. Védekezés a kórokozók ellen immunrendszer, antigén, nyiroksejtek, falósejtek, genny, ellenanyag = antitest, memóriasejt, immunitás, AIDS, passzív és aktív immunizálás, fertőzés, járvány, védőoltás, AB0- és Rh-vércsoportok A szív felépítésének és működésének leírása. Az értípusok összehasonlítása. Vérkörök rajzolása Ábraelemzés: a vér útja a kis vérkörben és a nagy vérkörben, a kisvérköri és a nagyvérköri gázcsere folyamata. A nyirokkeringés felépítésének magyarázata. A vérkeringés és a nyirokkeringés összehasonlítása. Csoportmunka: a keringési rendszer betegségei és az életmód összefüggéseiről szóló ismeretterjesztő cikkek feldolgozása. Az egészséges életmódot népszerűsítő plakátok készítése. Egyéni edzésprogram készítése érrendszerét tekintve, veszélyeztetett ember számára. A sebellátás lehetőségei, gyakorlati feladat: képzeletbeli sebek ellátása. A szervezet védővonalainak elkülönítése, jellemzése és összehasonlítása. Folyamatábra készítése a tankönyv szövege alapján. Az emberi torzó és szerveinek megfigyelése, szívmakett felépítésének tanulmányozása. Magyarázó ábrák és/vagy animációk A keringési rendszer egészségével foglalkozó ismeretterjesztő cikkek olvasása, az ismeretek rendszerezése, következtetések levonása a mindennapi életvitelre vonatkozóan. Az ismeretek feldolgozása grafikus formában. Az elsősegélynyújtó csomag használata. Magyarázó ábrák Pasteur és Jenner életének ismertetése ismeretterjesztő cikkek felhasználásával.

15 Az immunrendszer sejtjeinek együttműködése a kórokozók elleni harcban. A természetes immunitás kialakulása. 25. A kiválasztás belső környezet, vese, húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső, vesekő, hólyaghurut A vizelet kialakulása, elvezetése, tárolása, leadása. A veseműködés alkalmazkodása a változó vízés sóbevitelhez. 26. A bőr hám, szaruréteg, pigmentsejtek, szőrtüszők, irha, bőralja, idegvégződés, verejtékmirigy, faggyúmirigy A napsütés hatására végbemenő folyamatok a bőrben. A test felhevülésének hatására végbemenő folyamatok a bőrben. Összefüggések A bőr felépítésének és feladatainak összefüggése (védelem, hőszabályozás, érzékszerv). 27. A bőrápolás bőrápolás, bőrgombásodás, mitesszer, pattanás, rühesség, tetű, bolha, égési sérülések Az aktív és a passzív immunitás elkülönítése. A vércsoportok leírása. Pasteur és Jenner munkásságának ismertetése. A kiválasztó szervrendszer felépítésének jellemzése, rögzítés rajzban. Példák összegyűjtése, hogyan alakul a vizelet mennyisége a táplálék sótartalmától és a szervezet vízvesztésétől függően. A bőr felépítésének jellemzése, rögzítés rajzban. A bőrt felépítő szövetek jellemzőinek ismertetése, a bőr rétegeinek összehasonlítása. Mikroszkópos vizsgálat. Gyakorlati tennivalók összegyűjtése, amelyek segítségével elkerülhető a bőr gombásodása. A vércsoportok bemutatása magyarázó rajzok segítségével. Emberi torzó és szerveinek megfigyelése, vesemakett tanulmányozása. Magyarázó ábrák Bőrmakett, magyarázó ábrák, diák tanulmányozása. Bőrmetszet mikroszkópos vizsgálata, bőr keresztmetszet mikrofotójának vizsgálata. Gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése.

16 28. A szervezet hőforgalma Fogalom: állandó belső testhőmérséklet Folyamatok, összefüggések: A hőtermelés és a hőleadás folyamatai, a hőleadás összefüggése a bőr felépítésével. Alkalmazkodás a fizikai munkához. és a környezet hőmérsékletének változásához. Viselkedésbeli válaszok a környezet hőmérsékletének változásához. 29. Összefoglalás A tanult fogalmak, folyamatok és összefüggések rendszerező ismétlése. 30. Számonkérés Feladatlapok megoldása. A bőrön megtelepedő legfontosabb kórokozók, a fertőzés tüneteinek és a kezelési módok összegyűjtése. Az égési sérülések ellátásának szabályainak elsajátítása. A környezet hőmérsékletéhez való alkalmazkodási folyamatok felismerése és leírása, folyamatábrák készítése. A már ismert feladatok megoldása új szempontok vagy újabb életközösségek példáján. Ismeretterjesztő cikkekből adatgyűjtés a bőrön megtelepedő kórokozókkal és az égési sérülésekkel kapcsolatban. Magyarázó ábrák, szövegek, esettanulmányok Képek, filmrészletek és szövegek a témával kapcsolatban. Az emberi életműködések szabályozása, az érzékelés, az emberi magatartás alapjai 16 óra Követelmény Anyaggyűjtés a mindennapi tapasztalatokból és máshonnan származó információkból a hormonok hatásaival, az idegrendszer szervi és funkcionális elváltozásaival kapcsolatban, amelyek a tanultak alapján magyarázhatóak, illetve értelmezhetőek. Tanulókísérletek végzése az érzékszervi működések vizsgálatára, ezek rögzítése, írásos feldolgozása. A tudatmódosító szerek hatásának megismerése, a drogok elkerülésének módjai, egyéni stratégiák kialakítása a lelki egészség fenntartására. A tanulók értsék meg az alábbi összefüggéseket: a hormonok hatásának kialakulása a célsejtek jelet felfogó képességétől függ. az agyalapi mirigy a belső elválasztású mirigyek karmestere. a hormonok anyagcserére gyakorolt hatásának következtében alakulnak ki a szervezetre gyakorolt hatások.

17 a hormonok túltermelődésének, a belső elválasztású mirigyek csökkent működésének következtében betegségek alakulnak ki. az adrenalintermelés növekedik izommunka és/vagy idegfeszültség hatására. a másodlagos nemi jellegek a nemi hormonok termelése miatt alakulnak ki. a különböző típusú idegsejtek reflexíveket alakítanak ki. a központi idegrendszer részei felépítésének és működésnek összefüggése, a szabályozás hierarchiája. az idegrendszert érintő betegségek okainak és következményeinek, a védőoltások jelentőségének felismerése. a vegetatív idegrendszer szerepe a szervezet belső állandóságának fenntartásában, alkalmazkodás a változó fizikai aktivitáshoz, a hipotalamusz szerepe a belső környezet állandóságának fenntartásában. a homloklebeny mozgatómezejének és az izmok mozgásának összefüggése, az izomzat leképeződése a mozgatómezőben. a receptorok felépítésének és működésének összefüggése, a központi idegrendszer szerepe az érzet kialakulásában. a személyiség kialakulásának öröklött és tanult tényezői közötti kölcsönhatás. a droggal való élés következményei az egyénre, a családra és a társadalomra nézve. A tanulók legyenek képesek felsorolni a tanult belső elválasztású mirigyeket, hormonjaikat és ezek legfontosabb hatásait. példákat mondani a hormonok anyagcsere-befolyásoló hatásának mechanizmusára. elhelyezni a központi és a környéki idegrendszert és azok egyes részleteit az ember szervezetében. felvázolni az idegsejtek felépítését, összefüggését az idegsejt működésével. az idegrendszer anatómiai és működés alapján történő felosztására. a láz kialakulásának folyamatát és a lázcsillapítás módjait elmondani. gyakorlati példákon bemutatni a mozgástanulás jellemzőit. az érzékszervek felépítésének és működésének alapvető vonásait jellemezni. magatartást befolyásoló tényezőket felsorolni, a tanulás és az öröklöttség szerepét értékelni a személyiség kialakulásában. az idegrendszer működését befolyásoló élvezeti- és kábítószerek hatásait, használatuk következményeit elmondani. Ismerjék a drogfüggés lényegét, a kialakulását elősegítő tényezőket és a megelőzés lehetőségeit. elmondani a lelki egészség fennmaradásának legfontosabb feltételeit. Előzmény: Természetismeret 5.: A fény terjedése, optikai eszközök, a szem. Biológia 8.: Az emberi test szerveződési szintjei: idegsejt, idegszövet, szerv, szervrendszer. Kapcsolat más tantárgyakkal Fizika 7 8.: Elektrosztatikai alapjelenségek; feszültség, fénytan, a hang terjedése, a nyomás.

18 Óraszám Az óra témája 31. Az életműködések szabályozása. Hormonális szabályozás. Fogalmak, folyamatok, összefüggések idegrendszer, hormonális rendszer, hormonok, idegsejtek, ingerület, belső elválasztású mirigy, agyalapi mirigy, növekedési hormon, pajzsmirigy, tiroxin, a tiroxin csökkent és túltermelése A hormonhatás kialakulása. Az agyalapi mirigy és a belső elválasztású mirigyek kapcsolata. A hormonok hatása a célsejtekkel kialakított kapcsolattól függ. 32. Hormonális szabályozás mellékvese, adrenalin, a hasnyálmirigy sejtcsoportjai, inzulin, cukorbetegség, here, tesztoszteron, petefészek, ösztrogén, progeszteron A hormonok az anyagcsere befolyásolásával alakítják ki a szervezet szintű hatásokat. 33. Az idegi szabályozás alapjai idegsejt, sejttest, axon, idegrost, végfácska, inger, ingerület, érző, mozgató, köztes idegsejtek, reflexív, feltétlen reflex A képességfejlesztés tanulói tevékenységei Az idegi és a hormonális szabályozás összehasonlítása. Szempontok: szabályozó jel, a hatás kialakulásának sebessége, időtartama. Ábraelemzés: a hormonhatás kialakulása. Csoportmunka: a növekedést befolyásoló hormonok hatásai, a vércukorszintet befolyásoló hormonok hatásai, az ivarmirigyek hormonjainak hatásai, az adrenalin hatása a szervezet anyagcseréjére izommunka során. Az idegsejt ábrázolása rajzban. Feltétlen reflex elmondása, esetek elemzése, az ismeretek rögzítése rajzban. eszközei Táblázat: a hormonális és idegi szabályozás összehasonlítása; belső elválasztású mirigyek, hormonjaik, és hatásaik. Emberi torzó, a belső elválasztású mirigyek elhelyezkedésének bemutatására. Képek, magyarázó ábrák. Képek, magyarázó ábrák. Férfi és női testet bemutató grafikák, festmények elemzése (a másodlagos nemi jellegek). Szövegelemzés: a cukorbetegség tünetei és kezelése. Grafikonelemzés: a vérmennyiség eloszlásának változása adrenalin hatására. Magyarázó rajzok, idegsejteket ábrázoló képek és ábrák. Feltétlen reflexek gyűjtése a mindennapi élet tapasztalatai alapján. 34. Az idegrendszer felépítése központi és környéki idegrendszer, gerincvelő, szürke- és fehérállomány, gerincvelői idegek, agytörzs, köztiagy, nagyagy, agykéreg, Az idegrendszer részeinek csoportosítása. A gerincvelő felépítésének és a gerincvelői reflexnek a Képek, magyarázó ábrák Az emberi torzó megfelelő

19 35. A vegetatív működések idegi szabályozása kérgestest, kisagy, agyidegek, agyhártyák, agyrázkódás, agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, agyvérzés vegetatív idegrendszer, központ: hipotalamusz, agytörzs, ideg, dúc, légzés szabályozása, belégző központ, keringés szabályozása, táplálékfelvétel szabályozása, hőszabályozás, láz, lázcsillapítás A légzés és a keringés szabályozása, a láz kialakulása. Az izomzat és a belső szervek működésének változása fizikai terhelés hatására, a vegetatív idegrendszer szabályozó működése. leírása, ábrázolása rajzban. Az agy részeinek, a nagyagy felépítésének bemutatása ábra alapján; képi információ szöveges megfogalmazása. Az agyhártya, az agyvelőgyulladás és az agyvérzés okainak és következményeinek elemzése, összefüggések felismerése, következtetés levonása a mindennapi életvitelre vonatkozóan. A járványos gyermekbénulás okai és következményei, a betegség elkerülésének módja, a védőoltások jelentősége. Grafikonelemzés: a nehéz fizikai munka vagy a sport hatása a szervek vérellátására és a légzésre. Szövegértés: a hipotalamusz szerepe a belső környezet állandóságának fenntartásában. Megbeszélés: a lázcsillapítás módjai. részeinek tanulmányozása. Ismeretterjesztő szövegek a központi idegrendszer betegségeinek okairól és következményeiről. Grafikonok Ismeretterjesztő irodalom feldolgozása a hipotalamusz működésével kapcsolatban. Anyaggyűjtés családi és baráti körben a lázcsillapításról, interjúk készítése. A hipotalamusz szerepe a szervezet belső állandóságának fenntartásában. 36. A mozgás szabályozása mozgatómező, akaratlagos mozgások, tanult mozgások Összehasonlítás: a zsigerek izomzatának és a vázizomzatának működése. Magyarázó ábrák és képek Gyakorlati példák gyűjtése a

20 Részösszefoglalás: hormonális és idegi szabályozás 37. Az érzékelés A látás Az akaratlagos mozgások kivitelezése. A mozgás tanulásának folyamata. Az agykérgi mozgatómező felépítése és beidegzett izomcsoportok elhelyezkedése az izomzat leképezése az agykérgi mozgatómezőben. ingerlékenység, receptor, érzékszerv, érzet, felfogott inger, a szemgolyó részei: ínhártya, szaruhártya, érhártya, szivárványhártya, pupilla, ideghártya, szemlencse, sugártest, szemlencse, üvegtest, a szem segédberendezései: szemmozgató izmok, szemhéjak, könnymirigyek, látáshibák: rövidlátás, távollátás, szürkehályog, kancsalság, kötőhártyagyulladás, árpa Az érzőműködések folyamata az ingertől az érzetig. A szem alkalmazkodása a fényerősséghez és a távolsághoz. Ábraelemzés: az izomzat leképeződése az agykérgi mozgatómezőn és a vázizomzat elhelyezkedése. A mozgástanulás folyamatával kapcsolatos megbeszélés. A szem felépítésének megfigyelése, a részletek rögzítése rajzban. Tanulókísérlet: a szem alkalmazkodása közeli és távoli tárgyakhoz. Ábraelemzés: a közellátás és a távollátás. mozgás tanulásának folyamatáról. Rajzok, diaképek, magyarázó ábrák, a szemgolyó makettje. A tankönyv ábrája alapján a tanulókísérlet elvégzése. Animáció megtekintése a látáshibákkal és azok korrigálásával kapcsolatban. Statisztika készítése az osztályban, kinek van pluszos, illetve mínuszos szemüvege, milyen tárgytávolságra látnak jó szemüveg nélkül. A rövidlátás és a távollátás kialakulása és a szem optikai berendezéseinek hiányosságai. 38. A fényérzékelés ideghártya, pálcikák, csapok, látóideg, látóközpont, színtévesztés, színvakság, szürkületi vakság, vakság Az ingerület kialakulása a retinában. Ábraelemzés: az ideghártya felépítése, a csapok és pálcikák elhelyezkedése. A központi idegrendszer szerepének leírása a látás folyamatában. Magyarázó ábrák, diaképek elemzése Látási csalódásokkal és színtévesztéssel kapcsolatos ábrák gyűjtése, a képsorozat kipróbálása, az idegrendszer szerepének

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás:

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás: Biológia 11., 12., 13. évfolyam 1. Sejtjeinkben élünk: - tápanyagok jellemzése, felépítése, szerepe - szénhidrátok: egyszerű, kettős és összetett cukrok - lipidek: zsírok, olajok, foszfatidok, karotinoidok,

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA TANMENET 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA TANMENET 8. ÉVFOLYAM IKT eszközökkel támogatott órák Használt taneszközök: BIOLÓGIA 8. (MOZAIK KIADÓ) tankönyv, munkafüzet; filmek, szemléltető eszközök, számítógépek, kivetítő, SDT, Realika,

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam 10. évfolyam TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

Az ember szaporodása

Az ember szaporodása Az ember szaporodása Az ember szaporodásának általános jellemzése Ivaros szaporodás Ivarsejtekkel történik Ivarszervek (genitáliák) elsődleges nemi jellegek Belső ivarszervek Külső ivarszervek Váltivarúság

Részletesebben

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a Tantárgy neve Biológiai alapismeretek Tantárgyi kód BIB 1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelő neve

Részletesebben

NATÚRA ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK MEGOLDÁSA BIOLÓGIA

NATÚRA ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK MEGOLDÁSA BIOLÓGIA Victor András NATÚRA ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK MEGOLDÁSA BIOLÓGIA 8. (Raktári száma: RE00874/F/1) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. A) feladatlap megoldásai Az élőlények szerveződése 1. feladat 6 pont singcsont

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyi vezetője megbízásából anatómiai kiscsoportos gyakorlatot tart. Az ön feladata az anatómiai bevezető rész ismertetése. Az előadásában térjen ki a következőkre: - az emberi test fő

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet.

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. Javítóvizsga 2013/2014 Annus Anita 9.a Anatómia Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. A csontok feladata, felépítése, csont szerkezete,

Részletesebben

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Biológia tanmenet-javaslatunk a 2000 augusztusában hatályba lépett Kerettanterv és a Pedellus Novitas Kiadó Biológia tanterve alapján készült.

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola. Kertvárosi Általános Iskolája T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola. Kertvárosi Általános Iskolája T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Biológia tantárgy 8. osztály T A N M E N E T 1,5 óra/hét 54 óra/év Lisztes Jánosné - szaktanár Heti 1,5 óra Új tananyag feldolgozása

Részletesebben

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei 1. Forró éghajlati övezet: növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja esőerdő, trópusi lombhullató erdőszerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése

Részletesebben

2010-2011 Szövettan, kültakaró és mozgás

2010-2011 Szövettan, kültakaró és mozgás Négyféle asszociáció A. zsírszövet B. laza rostos kötőszövet C. mindkettő D. egyik sem 2010-2011 Szövettan, kültakaró és mozgás 1. Kötő- és támasztószövet 2. Változatos alakú és működésű sejtekből áll.

Részletesebben

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Szövettan I. Hámszövetek (ízelítő ) Állati szövetek típusai Hám- és mirigyszövet Kötő- és támasztószövet Izomszövet Idegszövet Sejtközötti állomány nincs Sejtközötti állomány van Hámszövetek (felépítés

Részletesebben

Biológiai feladatbank 11. évfolyam

Biológiai feladatbank 11. évfolyam Biológiai feladatbank 11. évfolyam A pedagógus neve: Pap Gyula A pedagógus Biológia szakja: Az iskola neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Műveltségi terület: Ember és természet

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május BIOLÓGIA EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. A csontok fölépítése (10 pont) 1. A csont össztömege csökkent. C 2. A csont szervetlen sótartalma csökkent. A 3. A csont

Részletesebben

1. Sejtjeinkben élünk - A sejt 10 óra

1. Sejtjeinkben élünk - A sejt 10 óra TANMENET JAVASLAT 1. Sejtjeinkben élünk - A sejt 10 óra 1. óra Egység a sokféleségben - a sejtek anyagai 1. Fogalmak: biogén elemek, ásványi anyagok, víz, kondenzáció, hidrolízis, szénhidrátok az élő rendszerek

Részletesebben

Természetismeret fejlesztési terv

Természetismeret fejlesztési terv között Természetismeret fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Kissné

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szakközépiskola Tesztlapok Biológia - egészségtan tantárgy 12. évfolyam Készítette: Perinecz Anasztázia Név: Osztály: 1. témakör: Az élet kódja.

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei:

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei: 7. évfolyam I. Az élőlények változatossága Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz, a mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői és élővilága.

Részletesebben

Az emésztő szervrendszer. Apparatus digestorius

Az emésztő szervrendszer. Apparatus digestorius Az emésztő szervrendszer Apparatus digestorius Táplálkozás A táplálék felvétele. A táplálék tartalmaz: Ballasztanyagokat: nem vagy kis mértékben emészthetők, a bélcsatorna mozgásában van szerepük Tápanyagokat:

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013. Biológia tantárgy 7-8. évfolyam 2013. ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A biológia a természetismeret 5-6. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, képességekre épül. Annak céljaival, feladataival

Részletesebben

Az érzékszervek feladata: A környezet ingereinek felvétele Továbbítása a központi idegrendszerhez. fény hő mechanikai kémiai

Az érzékszervek feladata: A környezet ingereinek felvétele Továbbítása a központi idegrendszerhez. fény hő mechanikai kémiai ÉRZÉKSZERVEK 1 Ingerlékenység: az élőlények közös tulajdonsága, ami azt jelenti, hogy képesek felfogni és feldolgozni a külső környezetből és a szervezetünkből származó hatásokat, ingereket. A külvilág

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szakközépiskola Tesztlapok Biológia - egészségtan tantárgy 11. évfolyam Készítette: Perinecz Anasztázia Név: Osztály: 1. témakör: Sejtjeinkben élünk.

Részletesebben

Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan

Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan kapcsolódnak. Hiányzik a sejtközötti állomány. Feladata:

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök 1 Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei Ismétlés A távoli tájak élővilága Az életközösségek általános jellemzői Az élőlények rendszerezése Óraszám 55,5 óra Témakörök 3,5 óra 25 óra 11 óra 16 óra Ismétlés:

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN VERSENY

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN VERSENY Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Keszthely, Vásár tér 10. TESTÜNK TITKAI BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN VERSENY 2011/2012. tanév Támogatónk: Szövettan Ábraelemzés A képeken

Részletesebben

TANMENET. Biológia. 8. osztály. Az ember szervezete és egészsége. (55 óra)

TANMENET. Biológia. 8. osztály. Az ember szervezete és egészsége. (55 óra) A KOM PE T E N C I A A L A PÚ O KT A T Á S B E V E ZE T É S E A C S ON GR Á D I KI S T É R S É G TÖB B C É L Ú TÁ R S U L Á S A TANMENET Biológia 8. osztály Az ember szervezete és egészsége (55 óra) Csongrádi

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2013. április 26. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: 60 perc Kódszám: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. feladat: A vérkeringés

Részletesebben

Anatómia vizsgakérdések

Anatómia vizsgakérdések Anatómia vizsgakérdések 1. Rajzolja le az ember egyedfejlődésének főbb lépcsőit! 2. Rajzoljon egy állati sejtet, és nevezze meg a sejtalkotókat! 3. Sorolja fel a sejtalkotókat, és írja melléjük a fő feladatukat!

Részletesebben

TANMENET. Biológia. 8. osztály. Az ember szervezete és egészsége

TANMENET. Biológia. 8. osztály. Az ember szervezete és egészsége TANMENET Biológia 8. osztály Az ember szervezete és egészsége MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 Készítette JÁMBOR GYULÁNÉ Apáczai Csere János-díjas tanár CSÓKÁSI ANDRÁSNÉ szakvezetõ tanár, szakértõ FEHÉR ANDREA

Részletesebben

Az ábra a térdreflex kapcsolatainak egyszerűsített bemutatása (valójában több szelvény vesz részt a válaszban).

Az ábra a térdreflex kapcsolatainak egyszerűsített bemutatása (valójában több szelvény vesz részt a válaszban). 3. MINTATÉTEL Az ábra a térdreflex kapcsolatainak egyszerűsített bemutatása (valójában több szelvény vesz részt a válaszban). 1. Mutassa be a térdreflex kiváltásának módját! Fogalmazza meg, hogy ebben

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta:

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta: NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta: Dr. Kovács Zsolt Negyedik, javított, bővített kiadás Szombathely

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN VERSENY

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN VERSENY Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Keszthely, Vásár tér 10. TESTÜNK TITKAI BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN VERSENY 2012/2013. tanév Támogatónk: A szőr I. II. Ábraelemzés Az I.

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: Felnőtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntől. Tájékoztassa a beteget a vízben oldódó vitaminkészítményekről és a rendelkezésre álló C- vitamin tartalmú termékekről! A tájékoztatás

Részletesebben

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam TÉMAKÖR TARTALOM Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése A forró övezet élővilága A mérsékelt övezet élővilága

Részletesebben

Eredmények. Név: Test(férfi) Születésnap: Dátum: Szív és érrendszer Vér sűrűség

Eredmények. Név: Test(férfi) Születésnap: Dátum: Szív és érrendszer Vér sűrűség Név: Test(férfi) Születésnap: 1980-01-01 Dátum: 2016-10-27 Eredmények Szív és érrendszer Vér sűrűség 48.264-65.371 68.268 + Szív és érrendszer Koleszterin 56.749-67.522 65.679 - Szív és érrendszer Vérzsír

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció Heti óraszám: 2 Évi óraszám: 66 Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

AZ EM BER SZER VE ZE TE ÉS EGÉSZ SÉ GE TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK

AZ EM BER SZER VE ZE TE ÉS EGÉSZ SÉ GE TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK biologia 14 eveseknek:layout 1 4/1/11 10: AM Page 1 SZOMBATINÉ KO VÁCS MAR GIT BIOLÓGIA AZ EM BER SZER VE ZE TE ÉS EGÉSZ SÉ GE TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 14 éves tanulók részére a ta nu ló ne ve 1 biologia

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra Célok és feladatok Szakközépiskolánkban a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

Dr. Paál Tamásné NATÚRA. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ (Raktárin száma: R398)

Dr. Paál Tamásné NATÚRA. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ (Raktárin száma: R398) Dr. Paál Tamásné NATÚRA ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT A BIOLÓGIA 8. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA CÍMŰ TANKÖNYVHÖZ (Raktárin száma: R398) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest A NATÚRA-SOROZAT

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2012. április 27. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc Kód: Türr István Gimnázium és Kollégium 1 1. Feladat: Szövetek

Részletesebben

Biológia. 8. évfolyam

Biológia. 8. évfolyam Biológia 8. évfolyam / MOZAIK Kiadó ajánlása/ Tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység címe Szépség, erő, egészség A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandóságának

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Biológia 8. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítették: Albertné Gávris Éva Tóth Géza A kiadvány KHF/4530-14/2008. engedélyszámon 2008.11.26. időponttól tankönyvi engedélyt

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az állati szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (hámszövet, kötő-és támasztószövet)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az állati szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (hámszövet, kötő-és támasztószövet) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az állati szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (hámszövet, kötő-és támasztószövet) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az élőlények rendszere az alábbi

Részletesebben

BIOTÉKA AZ EMBER TESTE ÉS EGÉSZSÉGE BIOLÓGIA MUNKAFÜZET MEGOLDÁSAI

BIOTÉKA AZ EMBER TESTE ÉS EGÉSZSÉGE BIOLÓGIA MUNKAFÜZET MEGOLDÁSAI ASZTALOS GYULÁNÉ DR. FRANYÓ ISTVÁN BIOTÉKA AZ EMBER TESTE ÉS EGÉSZSÉGE BIOLÓGIA MUNKAFÜZET MEGOLDÁSAI 8. évfolyam (Raktári száma: RE01033/M/1) TESTÜNK FELÉPÍTÉSE M.F.: 3. old. 1. szervrendszer < szervezet

Részletesebben

Biológia verseny 9. osztály 2016. február 20.

Biológia verseny 9. osztály 2016. február 20. Biológia verseny 9. osztály 2016. február 20. Elérhető pontszám 100 Elért pontszám Kód I. Definíció (2 pont) A közös funkciót ellátó szervek szervrendszert alkotnak. II. Egyszerű választás (10 pont) 1.

Részletesebben

TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013

TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013 Készítette: ZÁRDAI-CSINTALAN ANITA 1. óra Év eleji ismétlés 2. óra A biogén elemek 3. óra A víz néhány tulajdonsága 4. óra A lipidek

Részletesebben

Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához

Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése Az életközösségek jellemzői, az ökológiai környezet, az élő és

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Biológia-egészségtan A változat 8. évfolyam

Biológia-egészségtan A változat 8. évfolyam Biológia-egészségtan A változat 8. évfolyam Tematikai egység címe Szépség, erő, egészség A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandósága A fogamzástól az elmúlásig Összefoglalásra,

Részletesebben

Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Szövettan I. Állati szövetek típusai Hám- és mirigyszövet Kötő- és támasztószövet Izomszövet Idegszövet Sejtközötti állomány nincs Sejtközötti állomány van Laphám (utóvese, érfal) köbhám csillós hám speciális

Részletesebben

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet Az emésztôrendszer károsodásai Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz 17. fejezet Általános rész A fejezet az emésztôrendszer tartós károsodásainak, a károsodások

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. XI. évfolyam 2013/2014

BIOLÓGIA TANMENET. XI. évfolyam 2013/2014 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM BIOLÓGIA TANMENET XI. évfolyam 2013/2014 A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján készítette Zárdai-Csintalan Anita 1. óra Év eleji

Részletesebben

Természettudomány. 8-9. témakör: Az ember, ember életműködése, egyedfejlődés; az ember és környezete. Környezetszennyezés, légkör

Természettudomány. 8-9. témakör: Az ember, ember életműködése, egyedfejlődés; az ember és környezete. Környezetszennyezés, légkör Természettudomány 8-9. témakör: Az ember, ember életműködése, egyedfejlődés; az ember és környezete. Környezetszennyezés, légkör Az ember immunrendszere Immunrendszer: kórokozók, veszélyes anyagok elleni

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7.

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7. BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Heti és éves óraterv: A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra 7. évfolyam A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

A mozgás. Rövid vázlat

A mozgás. Rövid vázlat A mozgás Rövid vázlat - a mozgástípusok - az aktív mozgás - a passzív mozgás - a helyváltoztató mozgás - a helyzetváltoztató mozgás - a mozgás szervrendszerének részei - az aktív része: az izomzat - az

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév 2015. május 35. A csoport név:... Neptun azonosító:... érdemjegy:... (pontszámok.., max. 120 pont, 60 pont alatti érték elégtelen)

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

KÖRNYEZETEM ÉLÔ. AZ EM BER SZER VE ZE TE ÉS EGÉSZ SÉ GE Biológia TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. 14 éves tanulók részére. Évfolyam.

KÖRNYEZETEM ÉLÔ. AZ EM BER SZER VE ZE TE ÉS EGÉSZ SÉ GE Biológia TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. 14 éves tanulók részére. Évfolyam. biologia:layout 1 4/10/11 7:7 PM Page 1 KÖRNYEZETEM SZOMBATINÉ KO VÁCS MAR GIT ÉLÔ AZ EM BER SZER VE ZE TE ÉS EGÉSZ SÉ GE Biológia TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 14 éves tanulók részére Évfolyam 1 4 6 7 8 9 10

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek).

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). Mivel az egész testünkben jelen van, sok információt nyerhetünk belőle, hisz egy

Részletesebben

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam Heti óraszám:1 Évi óraszám: 37 óra Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák 11 évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37 Óraszám A tanítás anyaga 1 óra Év eleji ismétlés Fejlesztési cél, kompetenciák Az éves tananyag rövid (problémaközpontú) bemutatása, az érdeklődés

Részletesebben

Biológia orientáció 9. osztály

Biológia orientáció 9. osztály Biológia orientáció 9. osztály 1 Tematikai egység címe Kültakaró és mozgás A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandósága A fogamzástól az elmúlásig Környezetvédelem Számonkérés Összefoglalásra,

Részletesebben

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM Készítették: A tananyagfejlesztők 2015.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana. Mozgás szervrendszer Fogak

Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana. Mozgás szervrendszer Fogak Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana Mozgás szervrendszer Fogak Mozgás szervrendszer A helyváltoztatás az állatok jellemző képessége. A mozgásmód faji sajátosság eltérés rendellenesség Izmok aktív

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 332 Az általános iskolai biológia kerettanterv alapvető céljának tekinti a tanulók felnőtt életének sikeressége szempontjából a kulcskompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

ETI EÜ-TESZT (2001. február 22.)

ETI EÜ-TESZT (2001. február 22.) EÜvizsga 1 ETI EÜTESZT (2001. február 22.) 1. Sorolja fel a szív rétegeit magyarul! maximálisan adható pontszám 100/ (Helyes válaszonként 11 pont adható!) 2. Határozza meg a lép elhelyezkedését az emberi

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben