Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2. SZ. VERZIÓ JÓVÁHAGYTA: HEGMANNÉ NEMES SÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2. SZ. VERZIÓ JÓVÁHAGYTA: HEGMANNÉ NEMES SÁRA"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: február 11. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR HEGMANNÉ NEMES SÁRA KANCELLÁR

2 Preambulum A Kecskeméti Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa, a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. (3) bekezdés eb) pont szerinti jogkörében eljárva, az Nftv. 11. (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek eleget téve, a Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) második részeként, az oktatók, kutatók és más alkalmazottak foglalkoztatására vonatkozó Foglalkoztatási Követelményrendszert (Továbbiakban: FKR) az alábbiak szerint alkotja meg. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az FKR értelmezése és hatálya 1) Az FKR a Főiskola SZMSZ-ének része, csak azzal összhangban értelmezhető. 2) A közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazás általános feltételeit a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), annak végrehajtására kiadott 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), valamint az Nftv. határozza meg. 3) A megbízási jogviszony keretében történő alkalmazás általános feltételeit az Nftv. határozza meg. 4) A foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni: a. az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos követelményeket, a nyilvános pályázatok elbírálásának rendjét, az intézményi oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttatások feltételeit, az ezzel összefüggő pályázatok rendjét, b. a Főiskola által adományozható munkaköri és egyéb címeket és annak feltételeit, c. az oktatók, a tudományos kutatók és más alkalmazottak foglalkoztatására és teljesítményére vonatkozó követelményrendszert, a minőség és a teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit, a követelmények teljesítésének értékelését és annak nyilvánosságát, a követelményrendszerben foglaltak nem teljesítésének következményeit, d. az oktatók és a kutatók részére kiírt kutatási pályázatok elbírálásának rendjét, 5) Az oktatók részvételét a felsőoktatási intézmény döntéshozatali eljárásában és az oktatók, a kutatók és más alkalmazottak által benyújtható, az intézményi döntések ellen irányuló jogorvoslati kérelmek elbírálásának rendjét a Főiskola Szervezeti és Működési Rendje és a vonatkozó szabályzatai határozzák meg. 2. Általános szabályok 1) A szervezeti egységek vezetői tanévenként egyszer, minden év október 31-ig elkészítik a következő naptári évre vonatkozó foglalkoztatási tervet. 2) A foglalkoztatási tervben meg kell határozni a várhatóan megüresedő álláshelyeket, a feladatváltozás esetén javasolt átcsoportosításokat, a teljesítményértékelési rendszerrel összhangban álló minőségi fejlesztési igényeket és az álláshelyekre kiírandó pályázatok tervét is.

3 3) A Főiskolán az egyes munkakörökre vonatkozó konkrét követelményeket, feladatokat, hatásköröket és felelősséget a munkaköri leírás állapítja meg, amely teljes körűen tartalmazza a munkakört betöltőtől elvárt végzettségre, szakképzettségre, tapasztalatra, gyakorlatra és készségekre, képességekre vonatkozó követelményeket. A munkaköri leírást az FKR és a mindenkor érvényes belső szabályzatok alapján a közvetlen munkahelyi vezető készíti el. 4) Az FKR-ben az oktatással és kutatással foglalkozó munkatársak alkalmazásakor szakmai gyakorlatként az alábbi tevékenységek vehetők figyelembe: a. az eredményes tudományos diákköri tevékenység, a demonstrátori megbízás, illetve a doktori képzés ideje, b. továbbá a felsőoktatásban meghívott előadóként, óraadóként, illetve címzetes oktatóként végzett tevékenység, c. a szakterület jellegétől függően az intézmény által elismert szakmai tevékenység. II. FEJEZET AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYRENDSZER 1 3. Az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott munkatársakra vonatkozó követelményrendszer 2 1) Minden oktatónak, kutatónak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a működési feltételek szempontjából mely felsőoktatási intézménynél vehető figyelembe. 2) A Főiskolán ellátandó feladatok időpontját és időtartamát, valamint a heti pihenőnapon (szombat) történt munkavégzés esetén az a helyett biztosítandó pihenőnap időpontját az órarendi beosztásra, a számonkérések és konzultációk időpontjára, a laboratóriumi, könyvtári, számítógép-kapacitásra és egyéb szolgáltatásokra figyelemmel a szervezeti egység vezetője határozza meg. 3) Az intézményben ellátandó feladatnak kell tekinteni a tanszéki értekezleteket, munkamegbeszéléseket, valamint a rektor, a rektorhelyettes, a kancellár, a szervezeti egység vezetője által meghatározott főiskolai, tanszéki feladatok teljesítését is. 4) E rendelkezés vonatkozásában oktatási feladat rendszeres ellátásán a következő tevékenységek értendők: a. előadások, konzultációk megtartása, b. szemináriumok vezetése, c. tantárgyi gyakorlatok vezetése, d. szakdolgozatok konzultációja, e. félévközi és félév végi ismeretek ellenőrzése, f. részvétel a záróvizsgáztatásban, szakmai vizsgáztatásban, g. szakdolgozatok bírálata, h. tudományos diákköri dolgozatok konzultációja, bírálata, prezentációjának értékelése, i. szakfelelősi, tantárgyfelelősi feladatok ellátása, 1 Jelen követelményrendszer - az Nftv. rendelkezésein túl előírt okban foglalt rendelkezései a - hatályba lépését követően alkalmazott oktatókra, kutatókra és tanárokra vonatkozik 2 A részletes munkaköri feladatokat az FKR 1. sz. melléklete tartalmazza.

4 j. tanulástámogatási tevékenység ellátása, k. ezen tevékenységekhez tartozó oktatási adminisztráció elvégzése. 4. Tanársegédként való alkalmazás követelményei Leírása 1) szakirányú egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel DOKTORI KÉPZÉS MEGKEZDÉSE 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) az oktatási szakterületein megalapozott tudással, tájékozottsággal, b) az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével. 4) a hallgatókkal, a tanszék oktatóival és Rendelkezik gyakorlatok, szemináriumok munkatársaival való foglalkozás vezetésének készségével és előadói képességekkel. 5. Adjunktusként való alkalmazás követelményei Leírása 1) szakirányú egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) az oktatandó szakterület, tudományterület anyagának alapos és korszerű ismeretével, b) legalább négyéves felsőoktatási vagy azzal egyenértékű szakmai gyakorlattal, c) az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével. 4) a hallgatókkal, a tanszék oktatóival és munkatársaival való foglalkozás Rendelkezik: a) a szaktárgyak magas színvonalú előadásának készségével, b) színvonalas gyakorlati foglalkozások, szemináriumok vezetéséhez szükséges felkészültséggel, c) az egyéni és a csoportos hallgatói tanulási tevékenység segítésének, irányításának képességével. 5) kutatási tevékenység, eredmények Rendelkezik önálló tudományos eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál. 6. Főiskolai docensként való alkalmazás követelményei Leírása 1) szakirányú egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT

5 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével, b) legalább nyolcéves felsőoktatási vagy azzal egyenértékű szakmai gyakorlattal, c) szakmai-közéleti tapasztalatokkal, kapcsolatrendszerrel, d) a magasabb szintű oktatási-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével, e) az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével. 4) a hallgatókkal, a tanszék oktatóival és a munkatársaival való foglalkozás Rendelkezik: a) színvonalas előadói készséggel b) tantárgyak kidolgozásának képességével, oktatásfejlesztési, tantárgyfelelősi feladatok ellátásának képességével c) a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével. 5) kutatási tevékenység, eredmények Rendelkezik önálló eredményeket tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál. 7. Egyetemi docensként való alkalmazás feltételei Leírása 1) szakirányú egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével, b) legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal, c) szakmai-közéleti tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel, d) a magasabb szintű oktatás-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével, e) az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével. 4) nyelvi készség Alkalmasságát nyilvános idegen nyelvű előadás tartásával igazolja. 5) a hallgatókkal, a tanszék oktatóival Rendelkezik: és a munkatársaival való foglalkozás a) színvonalas előadói készséggel b) a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével.

6 6) kutatási tevékenység, eredmények Rendelkezik önálló eredményeket tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál. 7) MAB A MAB* által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott számszerűsített követelmények legalább a felének teljesítése: a) MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek az alkalmazott tudományok egyetemén folyó oktatásban nem relevánsak, b) a pályázónak, minden figyelembe vehető részterületen, a MAB által maximálisan adható pontszám legalább 40 %-át el kell érnie, a pályázó többletpontot szerez arra a teljesítményre, mely a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásában szerepel, de azt az a) pont alapján nem kell figyelembe venni. 8) fizetési fokozatban előrelépés Negyedik Kjt. szerinti fizetési fokozatba sorolás feltétele a legalább második fokozat betöltése és a habilitáció megléte. 8. Főiskolai tanárként való alkalmazás követelményei Leírása 1) szakirányú egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal, b) tudományága és annak határterületei átfogó, nemzetközi összefüggéseit is átölelő ismeretével, c) az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével, d) oktatástervezési és oktatásszervezési tapasztalattal, e) tudományszervezési tapasztalattal, f) kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti tevékenységgel, elismertséggel és kapcsolatokkal, g) szakmai és emberi tekintéllyel, kiemelkedő vezetési-szervezési képességekkel. 4) nyelvi készség Alkalmas idegen nyelven előadást tartani és publikálni. Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja. 5) a hallgatókkal, a tanszék oktatóival és Rendelkezik

7 munkatársaival való foglalkozás a) szakmai-, tudományos ismeretei alkalmazásához szükséges előadói, rendszerező, problémamegoldó, illetve publikáló készséggel és képességgel, b) a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítási képességével. 6) kutatási tevékenység, eredmények Rendelkezik szakmai körökben is elismert tudományos tevékenységgel és jelentős, önálló kutatási eredményekkel, amelyeket folyamatosan publikál. 7) MAB A MAB* által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott a főiskolai tanárokra értelemszerűen alkalmazható számszerűsített követelmények legalább a felének teljesítése: c) MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek a főiskolai oktatásban nem relevánsak, d) a pályázónak, minden figyelembe vehető részterületen, a MAB által maximálisan adható pontszám legalább 40 %-át el kell érnie, e) a pályázó többletpontot szerez arra a teljesítményre, mely a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásában szerepel, de azt az a) pont alapján nem kell figyelembe venni. 8) fizetési fokozatban előrelépés Negyedik Kjt. szerinti fizetési fokozatba sorolás feltétele a legalább második fokozat betöltése és a habilitáció megléte. * MAB: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 9. Egyetemi tanárként való alkalmazás követelményei Leírása 1) szakirányú egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT, AMENNYIBEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, HABILITÁCIÓ VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI OKTATÓI GYAKORLAT 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) az oktatott diszciplína nemzetközi szintű ismeretével és ennek az oktató munkában való alkalmazási készségével, b) legalább tízéves szakmai gyakorlattal, c) kiemelkedő előadói képességekkel, d) oktatástervezési és oktatásszervezési

8 tapasztalattal, e) az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének és a főbb nemzetközi trendek alapos ismeretével, f) a tudományos munka irányításának tapasztalatával, g) kiemelkedő hazai és nemzetközi szakmai, tudományos, közéleti tevékenységgel, elismertséggel és kapcsolatokkal, h) szakmai és emberi tekintéllyel, kiemelkedő vezetői képességekkel. i) a MAB által megfogalmazott követelmények teljesítése. 4) nyelvi készség Képes idegen nyelven publikálni, előadást, szemináriumot tartani. Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja. 5) a hallgatókkal, a tanszék oktatóival és munkatársaival való foglalkozás Rendelkezik az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatokkal, amelyek alkalmassá teszik a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, tudományos műhelyek kialakítására, vezetésére. 6) kutatási tevékenység, eredmények Az adott tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki, és annak eredményeit hazai és nemzetközi szinten folyamatosan publikálja. 10. Mesteroktatóként való alkalmazás követelményei Leírása 1) szakirányú egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik legalább tízéves szakmai-gyakorlati munkatapasztalattal. 3) a hallgatókkal, a tanszék oktatóival és munkatársaival való foglalkozás Alkalmas legyen a hallgatók gyakorlati képzésére. 11. Tanári munkakörök követelményei Munkakör (felsőfokú végzettség és szakképzettség) leírása: 1) nyelvtanár egyetemi végzettség, vagy mesterfokozat 2) testnevelő tanár egyetemi végzettség, vagy mesterfokozat 3) kollégiumi nevelőtanár egyetemi végzettség, vagy mesterfokozat 4) mérnöktanár egyetemi végzettség, vagy mesterfokozat 5) mestertanár egyetemi végzettség, vagy mesterfokozat

9 6) művésztanár egyetemi végzettség, vagy mesterfokozat 12. Tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott munkatársakra vonatkozó követelményrendszer 3 1) Az önálló kutatói feladatok ellátására tudományos kutatói munkakör létesíthető. 2) A tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben az oktatói munkakörökben való foglalkoztatásra vonatkozó általános előírásokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nyilvános pályázati eljárás alapján az egy évnél hosszabb időre szóló kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói, tudományos főmunkatársi munkaköröket kell betölteni, az óraadó oktató helyett a megbízásos kutatót kell érteni. A felsőoktatási intézmény az általa kutatói munkakörben foglalkoztatott személlyel további kutatási feladatra megbízási, vagy más polgári jogi szerződéssel jogviszonyt csak akkor létesíthet, ha a kutatási feladat nem esik a kutató munkaköri feladatainak körébe, és a kutatás külső megbízás, megrendelés keretében valósul meg. 3) Az egyes kutatói besorolások esetében megkövetelt kutatói gyakorlati idő csak abban az esetben vehető figyelembe, ha ezalatt a kinevezendő jelölt kutatói munkaterv szerint tevékenykedett és rendszeresen publikált. Ilyen feltételek mellett lehet figyelembe venni a gyakorlati idő számításánál a doktori képzés időtartamát is. 4) A kutatói munkakörökben elvárt feladatok: a. végezzen magas színvonalú szakmai ismereteken alapuló önálló, kezdeményező és kísérletező kutatómunkát, b. tanúsítson érdeklődést a tudományterület meg nem oldott kérdései, illetve az új tudományos ismeretek gyakorlati hasznosítása iránt, törekedjen újszerű kutatási módszerek alkalmazására, c. legyen tájékozott az adott tudományterület hazai és nemzetközi eredményeiről, törekedjen az új kutatási célok és témakörök felismerésére, megfogalmazására, d. fejlessze idegen nyelvismeretét; legyen előadói és vitakészsége legalább egy idegen nyelven, e. működjön közre a tudományos ismeretek terjesztésében, f. vegyen részt a fiatal kutatók képzésében, nevelésében, g. keressen és ápoljon eredményes szakmai-tudományos kapcsolatokat más kutatóhelyekkel, egyetemekkel, főiskolákkal, más intézményekkel és szervezetekkel, h. folyamatosan tájékozódjon tudománypolitikai kérdésekről, a társadalmi-gazdasági környezet változásairól, a kutatással szemben támasztott társadalmi igényekről, i. vegyen részt a főiskolai képzésben, a tudományos diákköri munka szakmai irányításában. 13. Tudományos segédmunkatársként való alkalmazás követelményei Leírása 1) szakirányú egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel DOKTORI KÉPZÉS MEGKEZDÉSE 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) legalább egyéves szakmai gyakorlattal, 3 A részletes munkaköri feladatokat az FKR 1. sz. melléklete tartalmazza.

10 amelynél elsősorban pályakezdőknél az eredményes tudományos diákköri tevékenységet, demonstrátori munkát, illetve doktoranduszként végzett kutatási gyakorlatot lehet figyelembe venni, b) alapos tájékozottsággal az adott szaktudomány, illetve tudományterület valamely részterületének elméleti és gyakorlati témaköreiben. 4) kutatási tevékenység, eredmények Részt vesz kutatási tevékenységben, azok részeredményeit igazolja. 14. Tudományos munkatársként való alkalmazás követelményei Leírása 1) szakirányú egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) legalább ötéves szakmai gyakorlattal b) a kutatóhelyre, illetve munkaterületére vonatkozó kutatási tervek ismeretével, c) önálló kutatási eredményekkel. 4) kutatási tevékenység, eredmények Rendelkezik önálló tudományos eredményekkel, melyeket rendszeresen nemzetközi konferenciákon előadja, folyóiratokban publikálja. 15. Tudományos főmunkatársként való alkalmazás követelményei Leírása 1) szakirányú egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) megfelelő, az oktatásban és kutatásban szerzett szakmai tapasztalattal, b) legalább nyolc éves szakmai gyakorlattal. 4) nyelvi készség Alkalmas idegen nyelven előadást tartani. Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja. 5) hallgatókkal, tanszéki munkatársakkal való foglalkozás Alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére. 6) kutatási tevékenység, eredmények Rendelkezik önálló tudományos eredményekkel, melyeket rendszeresen nemzetközi konferenciákon előadja, folyóiratokban publikálja.

11 16. Tudományos tanácsadóként való alkalmazás követelményei Leírása 1) szakirányú egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) legalább tízéves szakmai gyakorlattal, melyből legalább nyolc évet kutatással töltött, b) tudományágának átfogó, azon belül valamely részterületének alapos ismeretével, c) szakterületének kérdéseiről tudományos színvonalú előadások megtartásának képességével hazai és nemzetközi fórumokon egyaránt, d) széles körű tudományos felkészültséggel, e) tudományterületének hazai és nemzetközi eredményei, tudományos kérdései tekintetében önálló állásfoglalás képességével. 4) nyelvi készség Idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart. Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja. 5) hallgatókkal, tanszéki munkatársakkal való foglalkozás Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítására, koordinálására, valamint kutatási projektek vezetésére. 6) kutatási tevékenység, eredmények Az adott tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki, és annak eredményeit hazai és rendszeresen nemzetközi konferenciákon előadja, folyóiratokban publikálja. 17. Kutatóprofesszorként való alkalmazás követelményei Leírása 1) szakirányú egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT ÉS HABILITÁCIÓ 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) legalább tizenkét éves szakmai gyakorlattal,, b) tudományágának átfogó, azon belül valamely részterületének alapos ismeretével, c) a szakterületének kérdéseiről tudományos színvonalú előadások tartásának képességével, és ezt hazai és nemzetközi fórumokon egyaránt

12 igazolta, d) széles körű tudományos felkészültséggel, e) tudományterületének hazai és nemzetközi eredményei ismeretével, f) tudományos kérdésekben önálló állásfoglalás képességével. 4) nyelvi készség Idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart. Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja. 5) hallgatókkal, tanszéki munkatársakkal való foglalkozás Alkalmas: a) az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítására, koordinálására, b) kutatási projektek vezetésére, c) a beosztott kutatók munkájának összefogására, d) a tudományos utánpótlás nevelésére és beosztottai tudományos előrehaladásának biztosítására, e) tudományos iskola kialakítására. 6) kutatási tevékenység, eredmények Az adott tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki, és annak eredményeit hazai és nemzetközi szinten rendszeresen előadja, folyóiratokban publikálja III. FEJEZET ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 18. Az összeférhetetlenségre vonatkozó általános szabályok 1) A Főiskola minden alkalmazottjának olyan magatartást kell tanúsítania, amellyel a felsőoktatás és a Főiskola iránti bizalmat erősíti, és a Főiskola szakmai és gazdasági érdekeit képviseli és védi. 2) A további munkavégzésre irányuló jogviszony engedélyezésekor a munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell, hogy a további jogviszony létesítése nem veszélyezteti-e a Főiskola szakmai, piaci és üzleti érdekeit. 3) A Főiskolán közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló, amennyiben az intézményben munkaköri feladatain túli többletfeladat ellátására megbízást kap, elsődlegesen munkaköri feladatait köteles ellátni a kinevezésében, illetve a munkaköri leírásában meghatározott közvetlen felettese/munkahelyi vezetője utasításai alapján. A többletfeladatok ellátására szóló megbízás létrejöttéről, az abban foglalt feladatokról, azok ütemezéséről minden esetben köteles egyeztetni a kinevezése szerinti munkahelyi vezetőjével. 4) A Főiskola szakmai, piaci és üzleti érdekeit veszélyeztető helyzetet jelenthet:

13 a. ha a további jogviszonyban ellátandó feladatkör a Főiskola tevékenységi körébe is tartozik, b. ha a munkavégzés veszélyezteti a Főiskola alkalmazottjának munkaköri kötelezettsége teljesítését, c. ha a munkaideje a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban részben vagy egészben azonos időtartamra esik. 19. Oktatói, tanári, kutatói munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös összeférhetetlenségi szabályok 1) A Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató, tanár, kutató másik felsőoktatási intézményben nem tölthet be vezetői megbízást és nem lehet szakfelelős. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kjt. szerinti jogkövetkezményt vonja maga után. 2) Munkáltatói jogú vezetői engedéllyel is legfeljebb egy további felsőoktatási intézményben létesíthető tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére munkaviszony. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kjt. szerinti jogkövetkezményt vonja maga után. 3) A Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató, tanár, kutató az intézményen kívüli jogviszonya keretében a Főiskola szellemi tulajdonát, know-how-ját kizárólag külön megállapodás alapján hasznosíthatja. IV. FEJEZET A NYILVÁNOS PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁSNAK RENDJE 20. A pályázati közzététel szabályai 1) A pályázati kiírás nem tartalmazhat hátrányos megkülönböztetést jelentő feltételt, különösen olyan követelményt, amely a. a felsőoktatási intézménnyel korábban foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személyek számára nem vagy csak aránytalanul terhesebb módon, illetve b. kizárólag az adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységében teljesíthető. 21. A pályázatok elbírálására vonatkozó szabályok 1) Minden pályázat kiírásával, a beérkezett pályázatok bírálatra való előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos összes adminisztrációs feladatokat a rektor által kiírt oktatói, kutatói pályázatok esetében a Rektori Hivatal, az egyéb munkakörökre kiírt pályázatok esetében a Munka- és Bérügyi Csoport munkatársa látja el. 2) Oktatói-kutatói pályázatok esetén a kötelező dokumentumokon kívül csatolni kell a következő dokumentumokat is: a) oktatási-kutatási tevékenység bemutatása, b) publikációk, tudományos, illetve művészeti alkotások, díjak jegyzéke, c) pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén, a Főiskola működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában személye figyelembe lesz-e vehető.

14 3) Külföldi állampolgár pályázó esetén hitelt érdemlően kell igazolni: d) a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezést, illetve a magyarországi bevándorlást vagy letelepedést, e) a külföldön szerzett végzettséget, szakképzettséget, fokozatot vagy más képesítést tanúsító okirat hiteles magyar nyelvű fordítását, és a végzettség, képzettség, fokozat, képesítés valamely magyar képzési szinttel való ekvivalenciáját. 4) A beérkezett pályázatokat a Rektori Hivatal formai szempontok szerint megvizsgálja és a pályázat és hiányossága esetén hiánypótlásra hívja fel a pályázót. A hiánypótlásra a közléstől számított nyolc napos határidőt kell biztosítani. 5) Amennyiben a pályázó, a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolja a pályázat formai hiányosságát, vagy a pályázat nem felel meg a munkakör elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy pályázata érvénytelen. Az érvénytelenségről a rektor levélben értesíti a pályázót. 22. Döntés a pályázatokról (1) A formailag teljes és a munkakör elnyeréséhez szükséges feltételeknek megfelelő pályázatokat a Rektori Hivatal továbbítja a véleményezésre jogosult személyekhez, testületekhez, vagy véleményezésre jogosult hiányában a rektorhoz. (2) Munkaköri pályázatok esetében véleményezésre jogosultak: a) egyetemi és főiskolai tanári, főiskolai docensi, tudományos tanácsadói, tudományos főmunkatársi munkakörre kiírt pályázat esetén, a Szenátustól átruházott hatáskörben eljáró Főiskolai Rektori Humánpolitikai Bizottság, és ennek döntését megelőzően a (3) (4) bekezdés szerinti ad-hoc szakmai bizottság, b) az a) pontban nem említett munkakörre kiírt pályázat esetén, az adott munkakörrel érintett átruházott munkáltatói jogkört gyakorló vezető. (3) Az egyetemi tanári és tudományos tanácsadói pályázatokat háromfős egyetemi tanárokból álló ad hoc szakmai bizottság is véleményezi, melynek két tagja a Főiskolával nem áll közalkalmazotti jogviszonyban (külső tagok), belső tagja pedig a Főiskola főállású közalkalmazottja. Az ad hoc bizottság tagjait a rektor kéri fel a Tudományos Tanács javaslata alapján, mely a külső tag elnök személyét is tartalmazza. (4) A főiskolai tanári, főiskolai docensi és tudományos főmunkatársi pályázatokat háromfős ad hocszakmai bizottság is véleményezi, melynek egy tagja a Főiskolával nem áll közalkalmazotti jogviszonyban (külső tag), másik két tagja pedig a Főiskola közalkalmazottja (belső tagok). Az adhoc bizottság tagjait a rektor kéri fel, a Tudományos Tanács javaslata alapján, az egyetemi és főiskolai tanárok, valamint a tudományos tanácsadók, tudományos főmunkatársak közül. V. FEJEZET TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 23. 1) A teljesítményértékelési rendszerként a Főiskola minőségirányítási rendszerének A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése /Emberi erőforrás menedzsment/ eljárást kell alkalmazni.

15 VI. FEJEZET FŐISKOLA ÁLTAL ADMÁNYOZOTT MUNKAKÖRI ÉS EGYÉB CÍMEK 24. Professor Emeritus 1) A Szenátus annak, aki főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, a kari tanács kezdeményezésére, Professor Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címet adományozhat. 2) Professor Emeritus cím különösen annak adományozható, aki a) a főiskolai képzésben, valamint a szakmai és tudományos továbbképzésben legalább egy évtizede magas színvonalú oktató-nevelő munkát végzett, b) kiemelkedő tudományos teljesítményével, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvételével, illetve tudományos publikációs tevékenységével, vagy c) a főiskolai és a tudományos szervező és közéleti tevékenységben való részvételével hozzájárult a főiskola hírnevének öregbítéséhez. 3) A Professor Emeritus cím határozatlan időre illeti a jogosultat. 4) A cím használatának a jogát a Szenátus visszavonhatja, ha az érintett tevékenysége, vagy nyilatkozata sérti a Főiskola jó hírnevét. 5) A Professor Emeritus jogosult a Főiskola oktatási, tudományos, szakmai és társadalmi közéleti tevékenységében részt venni, a Főiskola bármely alkalmazottja által térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásokat igénybe venni. 6) A Professor Emeritust, a Szenátus döntése alapján, a mindenkori pótlékalap legfeljebb 500 %-ának megfelelő pénzbeli juttatás illetheti, havi rendszerességgel, a címről való döntést követő egy évi időtartamra, a tárgyév szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig. 7) A Professor Emeritus, a (2) bekezdés szerinti juttatástól mentes időszakban maga dönt arról, hogy az előadás tartására, vagy valamely projektben való részvételre irányuló felkérésnek eleget tesz-e. 25. Magántanár 1) A Szenátus az óraadó oktatónak, ha rendelkezik doktori fokozattal, a kari tanács kezdeményezésére magántanári címet adományozhat. 2) A magántanári cím használatának joga, az óraadói tevékenység befejezését követően is megilleti a jogosultat. 3) A cím használatának a jogát a Szenátus visszavonhatja, ha az érintett tevékenysége, vagy nyilatkozata sérti a Főiskola jó hírnevét. 26. Címzetes főiskolai tanár, címzetes főiskolai docens 1) A Szenátus az óraadó oktatónak, ha országosan, vagy regionálisan elismert szaktekintély, a kari tanács kezdeményezésére címzetes főiskolai tanár, illetve címzetes főiskolai docens címet adományozhat. (2) A cím használatának joga, az óraadói tevékenység befejezését követően is megilleti a jogosultat. (3) A cím használatának a jogát a Szenátus visszavonhatja, ha az érintett tevékenysége, vagy nyilatkozata sérti a Főiskola jó hírnevét.

16 27. Tiszteletbeli főiskolai tanár (1) A Szenátus, a kari tanács kezdeményezésére, tiszteletbeli főiskolai tanár címet adományozhat annak a személynek, aki jelentős mértékben hozzájárult a Főiskola hazai és nemzetközi elismertségének növeléséhez, illetve hazai és nemzetközi kapcsolatainak kialakításához, ápolásához. (2) A tiszteletbeli főiskolai tanár cím határozatlan időre illeti a jogosultat. (3) A cím használatának a jogát a Szenátus visszavonhatja, ha az érintett tevékenysége, vagy nyilatkozata sérti a Főiskola jó hírnevét. VII. FEJEZET A KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ FELTÉTELRENDSZER 28. Óra és munkaidő-kedvezmények 1) Órakedvezmény: az Nftv. és az SZMR szerinti vezetői munkakörökben az alábbi órakedvezmények adhatók: a) Magasabb vezető: heti 6 óra, b) Vezető: heti 4 óra, 2) A szakfelelős heti 2 óra órakedvezményt kap. VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 29. Záró rendelkezések 1) A Főiskola által adományozható kitüntetések és címek részletes szabályait a Szabályzat a kitüntetések és kitüntető címek alapításáról és adományozásuk rendjéről rendezi. 2) Az FKR-nek egy melléklete van: a. 1. sz melléklet: az oktatással és tudományos kutatással foglalkozó munkatársak munkaköri feladatai. 3) A jelen szabályzat hatálya alá tartozó intézményi döntések ellen benyújtható jogorvoslat vonatkozásában az SZMR általános ügyintézési határidőre és jogorvoslati eljárásra vonatkozó szabályai alkalmazandóak. 4) Az átmeneti rendelkezések és a múltban keletkezett jogviszonyok tekintetében a hatályon kívül helyezett Foglalkoztatási Követelményrendszer megfelelő rendelkezéseit figyelembe kell venni.

17 1. sz. melléklet Oktatással és tudományos kutatással foglalkozó munkatársak munkaköri feladatai (oktatók, kutatók és tanárok) 1. A tanársegédek munkaköri feladatai 1) A tanársegédként történő alkalmazás követelményeit az FKR 5. tartalmazza. 2) Tanársegéddé történő kinevezéskor előnyt jelent az Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjat nyert tudományos dolgozat, vagy saját kutatást bizonyító önálló vagy társszerzővel írt publikáció. 3) A tanársegéd munkaköri feladatai: a. az oktatott szakterületén túl folyamatosan képezze magát és legyen tájékozott szakmája átfogó problémáiról, ismerje a vonatkozó szakirodalmat, b. tartson rendszeres kapcsolatot szakterülete oktatási, tudományos kutatási intézményeivel, c. tartson rendszeres kapcsolatot a szakterületéhez tartozó vállalkozásokkal, tudományos és gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetekkel, intézményekkel, kamarákkal, segítse elő a Főiskola és az üzleti szféra minél szorosabb kapcsolatépítését, d. vezessen szemináriumokat és gyakorlatokat; kivételesen, a tanszékvezető által meghatározott témákban, a tanszékvezető felkérése alapján tartson előadást, vegyen részt a vizsgáztatásban, e. vezető oktatói felügyelet és irányítás mellett segítse a végzős hallgatókat szakdolgozataik elkészítésében, f. folyamatosan fejlessze oktatói készségeit, g. sajátítsa el és alkalmazza a korszerű oktatási módszereket, h. alkalmazza a prezentációs és oktatási technikákat, i. vegyen részt oktatási segédletek elkészítésében, összeállításában, j. segítse a hallgatók és hallgatói csoportok szakmai munkáját, tartson velük rendszeres kapcsolatot, k. aktívan vegyen részt a tehetséggondozásban, l. szükség szerint vegyen részt pedagógiai, módszertani továbbképzéseken, m. a vezető oktatók szakmai irányítása mellett végezzen rendszeres kutatómunkát, sajátítsa el a tudományos kutatómunka végzésének módszertanát, n. fokozatosan alakítsa ki önálló kutatási területét és kezdje meg kutatási eredményeinek publikálását, o. PhD tanulmányaival ütemesen haladjon. 2. Az adjunktusok munkaköri feladatai 1) Az adjunktusként történő alkalmazás követelményeit az FKR 6. tartalmazza. 2) Az adjunktus munkaköri feladatai: a. az oktatott szakterületén túl folyamatosan képezze magát és legyen napra kész szakmája átfogó problémáiról, ismerje és alkalmazza a vonatkozó szakirodalmat, b. kapcsolódjon be a tanszék szakmai feladatainak megoldásába, c. vállaljon részfeladatokat a tanszéki, intézményi, intézményen kívüli szakmai tudományos munkában, d. tartson rendszeres kapcsolatot szakterülete oktatási, tudományos kutatási intézményeivel, aktív tagként vegyen részt szakmai, tudományos egyesület(ek), szervezet(ek) szakmai munkájában,

18 e. tartson rendszeres kapcsolatot a szakterületéhez tartozó vállalkozásokkal, tudományos és gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetekkel, intézményekkel, kamarákkal, segítse elő a Főiskola és az üzleti szféra minél szorosabb kapcsolatépítését, kezdeményezzen közös projekteket a Főiskola és az üzleti szféra szereplőivel, vállalkozásokkal, f. folyamatosan vezessen szemináriumokat és gyakorlatokat, rendszeresen tartson előadásokat, g. vegyen részt oktatástervezési és -szervezési feladatok megoldásában, tantárgyi programok kialakításában; egyes témákat önállóan feldolgozva vállaljon részt jegyzet, tankönyv, más oktatási segédlet elkészítésében, h. folyamatosan fejlessze oktatási készségeit, alkalmazza a korszerű oktatástechnikai módszertant és eszközöket, i. tanácsadással segítse a hallgatók egyéni munkáját, önálló tanulását konzultációval (beleértve a szakdolgozati konzultációt is), j. vállaljon feladatokat a levelező és a távoktatásban a Főiskola székhelyén, telephelyein és az ezeken kívüli konzultációkon is, k. vegyen részt az oktatási tevékenység keretében a számonkérési és vizsgáztatási feladatok lebonyolításában, beleértve a záróvizsgákat is, l. folyamatosan képezze szakmai, idegen nyelvi tudását, lehetőség szerint vegyen részt szakirányú továbbképzésben, újabb diplomás képzésben, szükség szerint pedagógiai, módszertani továbbképzésen, m. a tanszékvezetővel egyeztetve alakítsa ki saját kutatási területét, ahol végezzen önálló kutatómunkát, melynek eredményeiről rendszeresen számoljon be: jelentessen meg publikációkat, tartson előadásokat konferenciákon, n. vegyen részt tanszéki vagy intézményközi tudományos kutatócsoportok munkájában; önállóan oldjon meg részfeladatokat, o. folytasson tanulmányokat és kutatásokat a tudományos fokozat megszerzéséhez, p. vegyen részt a tudományos diákkörök szakmai irányításában, segítse a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatói tevékenységet, q. aktívan vegyen részt a tehetséggondozásban. 3. A docensek munkaköri feladatai 1) A docensként történő alkalmazás követelményeit az FKR 7. és 8. tartalmazza. 2) A főiskolai, egyetemi docens munkaköri feladatai: a. átfogóan, összefüggéseiben és nemzetközi kitekintésben is ismerje szakterülete elméletét és gyakorlatát, beleértve a határtudományok fontos eredményeit; aktívan vegyen részt szakterülete művelésében, b. tartson rendszeres kapcsolatot szakterülete oktatási, tudományos kutatási intézményeivel, aktív tagként, tisztségviselőként vegyen részt szakmai, tudományos, oktatási egyesület(ek), szervezet(ek) munkájában, c. tartson rendszeres kapcsolatot a szakterületéhez tartozó vállalkozásokkal, tudományos és gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetekkel, intézményekkel, kamarákkal, segítse elő a Főiskola és az üzleti szféra minél szorosabb kapcsolatépítését, kezdeményezzen és vezessen közös projekteket a Főiskola és az üzleti szféra szereplőivel, vállalkozásokkal, d. rendszeresen tartson előadásokat, speciálkollégiumokat, vezessen szemináriumokat, gyakorlatokat, e. vállaljon önálló feladatokat az oktatástervezésben és -szervezésben, a tanterv korszerűsítésében, tantárgyi programok, tematikák kidolgozásában,

19 összehangolásában, tankönyvek készítésében, f. szükség esetén készítsen jegyzeteket, esettanulmányokat, g. vállaljon részt a szakdolgozati konzultációs tevékenységben, működjön közre a vizsgáztatásban és a záróvizsgáztatásban, h. vegyen részt a levelező és a távoktatásban a Főiskola székhelyén, telephelyein és az ezeken kívüli konzultációkon is, i. vállaljon szerepet a szakirányú továbbképzésben, j. folyamatosan képezze magát, szakmai, módszertani és pedagógiai ismereteit, k. vállaljon jelentős szerepet a hallgatókkal, hallgatói csoportokkal való eredményes együttműködés formáinak, kereteinek kialakításában, pozitív légkör megteremtésében és fenntartásában, l. segítse és támogassa a fiatal oktatókat, vegyen részt ismereteik, pedagógiai és módszertani tudásuk, készségeik fejlesztésében, m. rendszeresen végezzen önálló tudományos munkát, publikálja ennek eredményeit, n. vegyen részt kutatócsoportok munkájában, azok koordinálásában, tanársegédek, doktorjelöltek tudományos tevékenységének segítésében, o. vállaljon jelentős szerepet a hallgatók tudományos felkészítésében, illetve adott esetben tudományos szolgáltatások nyújtásában, p. aktívan vegyen részt a tanszék szakmai munkájában, q. segítse a szakterületéhez tartozó tanársegédek, doktorjelöltek munkáját, r. a főiskolai testület(ek)ben tagként, tisztségviselőként vagy eseti feladatok teljesítésével járuljon hozzá a Főiskola eredményes működéséhez, s. segítse és támogassa a Főiskola hazai szakmai, tudományos és más felsőoktatási szervezetekkel való együttműködését, a nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítását és fejlesztését, t. aktívan vegyen részt a tehetséggondozásban, u. elsősorban előadókent vegyen részt hazai és nemzetközi tudományos, szakmai konferenciákon, v. legyen alkalmas előadások tartására és szemináriumok vezetésére idegen nyelven is. 4. A főiskolai tanárok munkaköri feladatai 1) A főiskolai tanárként történő alkalmazás követelményeit az FKR 9. tartalmazza. 2) Főiskolai tanárrá történő kinevezéskor a jelöltnek rendelkeznie kell a szaktudománya, illetve az általa oktatott diszciplína nemzetközi szintű ismeretével és ennek főiskolai szinten történő előadására való képességgel. 3) A főiskolai tanár munkaköri feladatai: a. átfogóan, összefüggéseiben és nemzetközi kitekintésben is alaposan ismerje tágabb szakterülete elméletét és gyakorlatát, aktívan vegyen részt szakterülete művelésében, tudományos kutatási fejlesztési projektekben, b. szakterületének országosan is elismert tekintélyeként folyamatos, sokrétű kapcsolatot tartson fenn a szakma intézményeivel, szervezze és koordinálja a Főiskola és ezen intézmények közötti kapcsolatokat, rendezvényeket, projekteket belföldön és külföldön egyaránt, c. tartson rendszeres kapcsolatot a szakterületéhez tartozó vállalkozásokkal, tudományos és gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetekkel, intézményekkel, kamarákkal. Segítse elő a Főiskola és az üzleti szféra minél szorosabb kapcsolatépítését, kezdeményezzen és vezessen közös projekteket a Főiskola és az üzleti szféra szereplőivel, vállalkozásokkal,

20 d. rendszeresen tartson előadásokat, szükség szerint vezessen szemináriumokat és speciálkollégiumokat, e. irányítsa, koordinálja az oktatástervezési és -szervezési munkát, a tanterv, a tantárgyi programok megújítását, összehangolását, f. folyamatosan korszerűsítse oktatott szaktárgyai tananyagait tartalmi és módszertani szempontból, igény szerint jegyzetet, tankönyvet írjon, g. vegyen részt az oktatói utánpótlás nevelésében, képzésében, h. vegyen részt a levelező és a távoktatás megszervezésében és lebonyolításában a Főiskola székhelyén, telephelyein és az ezeken kívüli oktatási formában, i. vállaljon részt a szakdolgozati konzultációs tevékenységben; működjön közre a vizsgáztatásban és a záróvizsgák lebonyolításában, j. játsszon meghatározó szerepet az oktatói-hallgatói együttműködés fejlesztésében, a szükséges feltételek megteremtésében, k. koordinálja a szakirányú továbbképzéssel és az oktatók módszertani továbbképzésével kapcsolatos tevékenységeket, l. rendszeresen folytasson tudományos kutatómunkát, szükség esetén irányítson nagyobb kutatócsoportot, munkája eredményeit rendszeresen publikálja, eredményei legyenek nemzetközileg is ismertek, m. vállaljon aktív szerepet a tudományos utánpótlás nevelésében, n. aktívan vegyen részt a tehetséggondozásban, o. segítse munkatársait a doktori (PhD) fokozat megszerzésében, készítse fel őket az oktató-, kutatómunkára, p. támogassa a tanársegédek, doktorjelöltek tudományos pályázatait, q. vegyen részt a Főiskola stratégiai tervező, irányító és szervező munkájában, testület(ek), bizottság(ok) tevékenységében; igény szerint vállaljon vezetői feladatokat, r. vállaljon aktív szerepet a hazai és külföldi kapcsolatok ápolásában, erősítésében, s. a Főiskola és a tanszék stratégiai és oktatási kutatási feladatainak ismeretében vegyen részt projektek kidolgozásában, ezekhez (pályázati) támogatás elnyerésében, ezáltal is javítva a tanszék, ill. a Főiskola oktatási és kutatási feltételeit, t. segítse saját és munkatársai eredményeinek ismertté tételét, a tudományos eredmények elterjedését és alkalmazását, u. képviselje a tanszéket és a Főiskolát hazai és külföldi fórumokon, konferenciákon, végezzen jelentős munkát szakmai, tudományos szervezet(ek)ben, egyesület(ek)ben, egész tevékenységével, példamutatásával járuljon hozzá szakmája és a Főiskola hazai és külföldi jó hírének fenntartásához és növeléséhez, v. legyen alkalmas előadások tartására és szemináriumok vezetésére idegen nyelven is. 5. Az egyetemi tanárok munkaköri feladatai 1) Az egyetemi tanárként történő alkalmazás követelményeit az FKR 10. tartalmazza. 2) Az egyetemi tanár munkaköri feladatai: a. átfogóan, összefüggéseiben is alaposan ismerje tágabb szakterülete hazai és nemzetközi elméletét és gyakorlatát, aktívan vegyen részt szakterülete művelésében, vállaljon vezető szerepet tudományos kutatási fejlesztési projektekben, b. szakterületének nemzetközileg is elismert tekintélyeként folyamatos, sokrétű kapcsolatot tartson fenn a szakma hazai és nemzetközi intézményeivel, szervezze és koordinálja a Főiskola és ezen intézmények közötti kapcsolatokat, rendezvényeket, projekteket,

21 c. tartson rendszeres kapcsolatot a szakterületéhez tartozó vállalkozásokkal, tudományos és gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetekkel, intézményekkel, kamarákkal, segítse elő a Főiskola és az üzleti szféra minél szorosabb kapcsolatépítését, kezdeményezzen és vezessen közös projekteket a Főiskola és az üzleti szféra szereplőivel, vállalkozásokkal, d. rendszeresen tartson előadásokat, e. irányítsa, koordinálja tantervek, tantárgyi programok, tematikák kidolgozását és folyamatos fejlesztését, segítse elő az új kutatási eredmények gyakorlati alkalmazását és a tananyagba való beépítését, f. folyamatosan korszerűsítse oktatott szaktárgyai tananyagait tartalmi és módszertani szempontból, vegyen részt és /vagy irányítsa tankönyvek és jegyzetek írását, szerkesztését, g. vállaljon aktív szerepet az oktatói utánpótlás nevelésében, képzésében, h. irányítsa tudományos diákkörösök, évfolyamdolgozatot készítő hallgatók és konzulens oktatók munkáját, i. aktívan vegyen részt a tehetséggondozásban, j. vezessen záróvizsgákat, szakdolgozatok védését, valamint felvételi vizsgákat, k. játsszon meghatározó szerepet az oktatói-hallgatói együttműködés fejlesztésében, a szükséges feltételek megteremtésében, l. irányítsa a szakirányú továbbképzéssel és az oktatók módszertani továbbképzésével kapcsolatos tevékenységeket, m. rendszeresen folytasson tudományos kutatómunkát, vegyen részt a tanszéki kutatócsoportok szervezésében, a tudományos ösztöndíjasok és doktoranduszok munkájának irányításában, n. vállaljon aktív szerepet a tudományos utánpótlás nevelésében, o. segítse munkatársait a doktori (PhD) fokozat megszerzésében, készítse fel őket az oktató-, kutatómunkára, p. támogassa a tanársegédek, doktorjelöltek tudományos pályázatait, q. vegyen részt a Főiskola stratégiai tervező, irányító és szervező munkájában, testület(ek), bizottság(ok) tevékenységében, igény szerint vállaljon vezetői feladatokat, r. vállaljon aktív szerepet a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolásában, erősítésében, s. a Főiskola és a tanszék stratégiai és oktatási-kutatási feladatainak ismeretében vegyen részt projektek kidolgozásában, ezekhez (pályázati) támogatás elnyerésében, ezáltal is javítva a tanszék, ill. a Főiskola oktatási és kutatási feltételeit, t. segítse saját és munkatársai eredményeinek ismertté tételét, a tudományos eredmények elterjedését és alkalmazását, u. képviselje a tanszéket és a Főiskolát hazai és külföldi fórumokon, konferenciákon; végezzen jelentős munkát szakmai, tudományos szervezet(ek)ben, egyesület(ek)ben, egész tevékenységével, példamutatásával járuljon hozzá szakmája és a Főiskola hazai és külföldi jó hírének fenntartásához és növeléséhez, v. legyen alkalmas előadások tartására és szemináriumok vezetésére idegen nyelven is. 6. Mesteroktatók munkaköri feladatai 1) A mesteroktatói munkakörben történő alkalmazás követelményeit az FKR 11. tartalmazza. 2) A mesteroktató az alapmunkaköréhez kapcsolódóan heti 12 órát tölt oktatási tevékenységgel, a munkaidő 20%-ában kutatási feladatokat lát el, a fennmaradó időben az alapmunkakörben foglaltakat végzi.

22 3) A mesteroktatók oktatói kutatói munkaköri feladatai: a. az oktatott szakterületén folyamatosan képezze magát és legyen tájékozott szakmája átfogó problémáiról, ismerje a vonatkozó szakirodalmat és a széleskörű gyakorlati alkalmazásokat b. az oktatott területen ismerje a képzés rendszerét, a szakmai képzési programot, a tantárgyi programokat és a tanterv összefüggéseit, c. vezessen gyakorlatokat, gyakorlatigényes szemináriumokat, d. folyamatosan fejlessze oktatói készségeit, e. sajátítsa el és alkalmazza a korszerű oktatási módszereket, f. alkalmazza az interpretációs oktatási technikákat, g. segítse a hallgatók és hallgatói csoportok szakmai munkáját, tartson velük rendszeres kapcsolatot, h. vegyen részt tanszéki tudományos/kutatótevékenységben a kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát elősegítve 7. A tudományos segédmunkatársak munkaköri feladatai 1) A tudományos segédmunkatársként történő alkalmazás követelményeit az FKR 13. és 14. tartalmazza. 2) A tudományos segédmunkatárs munkaköri feladatai: a. kutatómunkáját (irányítással) úgy végezze, hogy az jó alapot szolgáltasson a doktori képzésben történő részvételre, illetve a doktori fokozat egyéni felkészülés keretében való megszerzésére, b. vegyen részt a Főiskola szakmai közéletében, c. kapcsolódjon be az oktatásba, a szakdolgozatot készítő, illetve tudományos diákkörös hallgatók munkájának irányításába, d. aktívan vegyen részt a tehetséggondozásban. 8. A tudományos munkatársak munkaköri feladatai 1) A tudományos munkatársként történő alkalmazás követelményeit az FKR 13. és 15.. tartalmazza. 2) A tudományos munkatárs munkaköri feladatai: a. vegyen részt a Főiskola szakmai, tudományos közéletében és annak szervezésében, b. rendszeresen készítsen önálló publikációkat, tartson önállóan vagy társszerzőkkel tudományos konferenciákon előadásokat, korreferátumokat, c. rendszeresen vegyen részt az oktatómunkában, valamint a tudományos diákköri dolgozatot, ill. szakdolgozatot készítő hallgatók munkájának irányításában. d. aktívan vegyen részt a tehetséggondozásban. 9. A tudományos főmunkatársak munkaköri feladatai 1) A tudományos főmunkatársként történő alkalmazás követelményeit az FKR 13. és 16.. tartalmazza. 2) Tudományos főmunkatársi munkakörbe való kinevezés feltétele, hogy a jelölt a kutatási eredményeiről nyilvánosan meghirdetett, bíráló bizottság előtt idegen nyelven megtartott előadáson sikeresen beszámolt, (ettől habilitált jelölt esetén el kell tekinteni). 3) A tudományos főmunkatárs munkaköri feladatai: a. eredményesen vegyen részt az elért tudományos eredmények gyakorlati

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÁSODIK RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. december 2. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA ideiglenes intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa,

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

SZMSZ V. számú melléklete. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatói követelményrendszer

SZMSZ V. számú melléklete. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatói követelményrendszer SZMSZ V. számú melléklete A Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatói követelményrendszer Az Oktatói követelményrendszer a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 91.

Részletesebben

F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö V E T E L M É N Y R E N D S Z E R

F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö V E T E L M É N Y R E N D S Z E R Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/72. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta jogtanácsos rektor nevében: kancellár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ FKR ÉRTELMEZÉSE ÉS HATÁLYA... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (Jelen szabályzatot a Szenátus 3/2016. (VII.01.) sz. határozatával elfogadta) 2016 Oldal 1 / 83 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (Jelen szabályzatot a Szenátus 3/2016. (VII.01.) sz. határozatával elfogadta) 2016 Oldal 1 / 81 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. változat A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklete FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2006. május 1 TARTALOMJEGYZÉK FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER...1

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal Jogszabályi változások 2016. január 1-jei hatállyal 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-2824/2016. 2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 12. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-161/2017. 2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2016. II. 1- NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat, a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. sz. melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. sz. melléklete FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM OKTATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM OKTATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM OKTATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A DRHE OKTATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Az Oktatói Követelményrendszer a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényhez (a továbbiakban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 5. kiadás 0. módosítás 2 (63). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 28-2016/2017. (2016.10.25.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Azonosító kód: SZ05 Verzió: 7. Dátum: 2014.02.27.

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Azonosító kód: SZ05 Verzió: 7. Dátum: 2014.02.27. SSTF FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1/11 oldal SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi

Részletesebben

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 6. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Budapest, 2011. szeptember Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A foglalkoztatási követelményrendszer hatálya... 4 A foglakoztatási

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. II. 1 -től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. IX. 13- NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

A BMF OKTATÓI, KUTATÓI ÉS TANÁRI KÖVETELMÉNY- ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

A BMF OKTATÓI, KUTATÓI ÉS TANÁRI KÖVETELMÉNY- ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, VALAMINT EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék A BMF OKTATÓI, KUTATÓI ÉS TANÁRI KÖVETELMÉNY- ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

Foglalkoztatási Követelményrendszer

Foglalkoztatási Követelményrendszer MTA Agrártudományi Kutatóközpont Foglalkoztatási Követelményrendszer Martonvásár, 2013. Bedő Zoltán főigazgató 1 FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont (továbbiakban Kutatóközpont)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2016. VI. 18 2016. VII. 8. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 3. kiadás 2. módosítás 2 (45). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 25-2013/2014.(2014.01.14.) sz. határozatával elfogadva Hatályos: 2014.január 15. a 34-2013/2014.(2014.03.11.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat 2. Rész Foglalkoztatási Követelményrendszer A Szenátus elfogadta az 51/2016.(VI.30.) számú határozatával., hatályos 2016. július 1 től. TARTALOM I.

Részletesebben

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer. Budapest

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer. Budapest Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer Budapest 2016 Tartalom PREAMBULUM... 4 Általános rendelkezések... 4 A Szabályzat hatálya...

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2013 Dunaújváros 3. kiadás 0. módosítás 2 (45). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 25-2013/2014.(2014.01.14.) sz. határozatával elfogadva Hatályos: 2014.január 15. 3. kiadás

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2015. Dunaújváros 4. kiadás 0. módosítás 2 (63). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 61-2014/2015. (2015.03.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND

IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND Ikt. sz.: SZF/../2014. IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND 2 1. Általános rendelkezések (1) Az Idegen Nyelvi Tanszék (a továbbiakban: tanszék) a Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: főiskola) Szervezeti

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM MINŐSÉG és TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁSI

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2015 Dunaújváros 4. kiadás 1. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 10. verzió A Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2016. december 19. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR rektorhelyettes dékán Klinikai

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. október 21. JÓVÁHAGYTA: DR.

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzata 2. Rész Foglalkoztatási követelményrendszer Verzió 2.0 2015.01.27. TARTALOM I. fejezet Preambulum... 3 1. Preambulum... 3 II. fejezet Általános rendelkezések...

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RKH/333/5/2015. MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MŰVÉSZETELMÉLETI TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 27/2015. (VI. 1.) számú határozata alapján. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN

2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN 2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN ELŐZMÉNYEK A PTE Foglalkoztatási Követelményrendszerének 162.. (2) bekezdése kimondja: E szabályzat

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Foglalkoztatási Szabályzat hatálya... 4 A foglakoztatási jogviszony alanyai

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 3. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2008. június TARTALOMJEGYZÉK A főiskola, mint munkáltató kötelességei

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER TARTALOMJEGYZÉK FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER... 1 1.... 4 A munkáltatói jogkörök gyakorlása... 4 2.... 4 A közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok...

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

31. Többletfeladat megállapítása A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE A közalkalmazotti jogviszony megszűnése...

31. Többletfeladat megállapítása A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE A közalkalmazotti jogviszony megszűnése... Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 5 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 6 1. A Szabályzat hatálya... 6 2. A munkáltatói jogkör gyakorlásának általános szabályai... 6 3. Jogorvoslatok... 6 A JOGVISZONY LÉTESTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható

II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható kitüntetések, címek és adományozásuk rendje Az Egyetemi Tanács 2004. október 25-i ülésén, 11.a/2004/05. számú határozatával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-4) 2016/2017. tanév Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.2. sz.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben