Uniós csatlakozás közlekedés környezet. Szerk. Kiss Károly és Lukács András

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Uniós csatlakozás közlekedés környezet. Szerk. Kiss Károly és Lukács András"

Átírás

1

2

3 Uniós csatlakozás közlekedés környezet Szerk. Kiss Károly és Lukács András Budapest, 2003

4 Levegõ Munkacsoport, Budapest, 2003 ISBN Levegõ Munkacsoport 1465 Budapest, Pf Telefon: , , Fax: E-posta: Honlap: Készült a Külügyminisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium (Környezetvédelmi Alap Célfeladatok) a Lélegzet Alapítvány és a Rockefeller Brothers Fund támogatásával Technikai szerkesztõ: Susánszky Ferenc Szerkesztés lezárva: 2002 decemberében

5 Szerzõk: Bela Györgyi közgazdász, a Magyar Környezetgazdaságtani Központ munkatársa Beliczay Erzsébet építészmérnök, a Levegõ Munkacsoport elnökhelyettese Farkas Ildikó az Országos Környezetegészségügyi Intézet osztályvezetõ fõorvosa Fleischer Tamás építõmérnök közgazdász, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének fõmunkatársa Kiss Károly közgazdász, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem docense Joó Ferenc a Magyar Közlekedési Klub országos titkára Lukács András geofizikus, a Levegõ Munkacsoport elnöke Magyar István a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense Mészáros Péter a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa Pápay Zsolt építõmérnök, a Közlekedés Kft. munkatársa Pavics Lázár közgazdász, nyugalmazott pénzügyminisztériumi szakfõtanácsos Révész Éva közgazdász, a Magyar Környezetgazdaságtani Központ munkatársa Sujtó Alexandra közgazdász, a Magyar Közlekedési Klub munkatársa Szerkesztette: Kiss Károly és Lukács András

6

7 Tartalom Bevezetés 7 1. rész: Közlekedéspolitika 9 I. Az Európai Unió környezetvédelmi politikája a közlekedésben (Sujtó Alexandra) A közös közlekedéspolitika kialakításának szükségessége A Közösség közlekedéspolitikai dokumentumai A fenntarthatóság és a közös közlekedéspolitika konfliktusai, dilemmái Európai közlekedéspolitika 2010-re: Eljött a döntés ideje 18 II. A magyar közlekedéspolitika egyes jellemzõi (Lukács András Pavics Lázár Sujtó Alexandra) Új autópályák építése, a meglévõ utak leromlása A vasút és a tömegközlekedés elégtelen állami támogatása A közúton közlekedõk egyre kevésbé fizetik meg az általuk okozott károkat Évi 100 milliárd forint közpénz a magyarországi autógyáraknak A légi közlekedés támogatása Az áruszállítás szerkezete Magyarországon és az EU-ban rész: A forgalom volumene és az okozott károk 41 III. A csatlakozás hatása a külkereskedelem és a közlekedés-szállítás volumenére (Pavics Lázár) Nehézségek a külkereskedelmi forgalom számbavételében A magyar külkereskedelem szerkezetének változása volumen, térség és áruösszetétel szerint A külkereskedelmi forgalom jövedelmezõségének változása A forgalom volumene A délszláv események hatása 50 IV. Környezeti és infrastrukturális károk 51 (Pavics Lázár Lukács András) Az áruszállításból származó környezeti és infrastruktúra-terhelések és károk A közúti áruszállítás hátrányai a vasúttal szemben Üzemanyag-csempészet A közúti közlekedéshez kapcsolódó egyéb bûncselekmények Napidíj- és bérelszámolási anomáliák Az EU és Magyarország közötti új árufuvarozási megállapodás 63 V. Megfelelés az EU levegõminõségi és egyéb környezetvédelmi normáinak (Farkas Ildikó Mészáros Péter) Szabályzás és minõsítés Mérõrendszerek Tendenciák a légszennyezésben A legfontosabb légszennyezõk A légszennyezettség szabályozásának jövõje Egyéb terhelés Célkitûzések és stratégiák rész: A hálózatok 85 VI. TEN ÉS TINA az országokat átszelõ közlekedési folyosók (Fleischer Tamás) Az Európai Unió Közös Közlekedéspolitikája (CTP 1992) A Közösség infrastruktúra-fejlesztési programjai A hazai gyorsforgalmi hálózat háttere 89

8 VII. Kétséges az autópálya-építések haszna (Lukács András) Új utak építése vagy a meglévõk karbantartása? Tehermentesít-e az autópálya? Mit kíván az Európai Unió? Elõsegítik-e az autópályák a gazdasági fejlõdést? Érdemes-e növelni eladósodottságunkat? Környezetbarát autópálya? Autópálya-építés a közlekedésbiztonság javításáért? Autópályák vagy vasút? 100 VIII. Hazai vasútfejlesztés és vasútpolitika (Magyar István) A vasútfejlesztés a magyar közlekedéspolitikában A vasút fejlesztésének környezetgazdasági kérdései Lehetõségek a környezetbarát vasútfejlesztés megvalósítására 105 IX. A vasúti közlekedés az EU-csatlakozás fényében (Joó Ferenc) Vasúti integráció és a környezet Javaslatok a vasúti teljesítmények fokozására A hazai vasútpolitika irányultsága Összefoglalás 125 X. A vasúti-közúti kombinált fuvarozás kiterjesztésének akadályai (Bela Györgyi Révész Éva) A kombinált szállítási módok bemutatása A kombinált szállítás piaci jellemzõi A kombinált fuvarozás fejlõdését befolyásoló gazdasági tényezõk Infrastrukturális tényezõk Jogi szabályozás A vasút liberalizálása rész: Finanszírozás 145 XI. Az európai pénzintézetek támogatási gyakorlata (Lukács András Sujtó Alexandra) 146 XII. Vegyes az ISPA támogatások eredményessége (Lukács András Sujtó Alexandra) rész: A Budapesti Agglomeráció 157 XIII. A Budapesti Agglomeráció jelenlegi helyzete, fejlesztési koncepciók és tervek (Pápay Zsolt) Környezeti állapot és közlekedés Az országos közlekedésfejlesztési koncepciók és tervek környezeti szempontjai Közlekedésfejlesztés és környezet a térség programjaiban, terveiben A fejlesztési programok értékelése 169 XIV. A Budapesti Agglomeráció közlekedés okozta környezeti problémái és a területfejlesztés összefüggései (Beliczay Erzsébet) A városi terjeszkedés gyökerei és tendenciái Az Európai Unió álláspontja a városi terjeszkedéssel kapcsolatban A Budapesti Agglomerációt jellemzõ folyamatok A jelenlegi ingatlanfejlesztések és a közlekedéspolitika a terjeszkedést erõsíti Teendõk és javaslatok 181 Összefoglaló 183 XV. A zöldövezetek és a közlekedés kérdése a Budapesti Agglomerációban (Fleischer Tamás) Tervek a térség fejlesztésére és rendezésére A zöldövezet programja A közlekedés programja rész: Összegzés és javaslatok 189 Összefoglalás és javaslatok (Kiss Károly) 190

9 Bevezetés Erre a kutatásra a Külügyminisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium adott megbízást. Célja az, hogy a környezetvédõ szervezetek szempontjából vizsgálja: milyen környezeti követelményei, feltételei és hatásai vannak az uniós csatlakozásnak a közlekedés területén, továbbá mennyire felel meg az uniós normáknak és elvárásoknak a magyar közlekedéspolitika és gyakorlat a környezetvédelem szempontjából. Kötetünk a közlekedéspolitika és a közlekedési eredetû környezeti problémák szinte minden fontos és kritikus területét áttekinti. Arra törekszünk, hogy kimutassuk: milyen szabályozást valósít meg, vagy gyakorlatot képvisel az EU a tárgyalt kérdésekben, és milyet Magyarország, mennyiben egyezik azzal a hazai szabályozás és gyakorlat. Ha pedig ez nem lehetséges, úgy a hazai helyzetet összehasonlítjuk az EU-ban tapasztalhatóval. Vizsgálatunk középpontjában három kör, az uniós csatlakozás, a közlekedés és a környezet által kimetszett problémahalmaz áll. Emellett azonban számos olyan kérdéssel foglalkozunk, melyek kutatásainknak ugyan melléktermékei, de nem kevésbé fontosak és érdekesek, mint a középpontban álló problémák. Munkánk öt nagy kérdéskörrel foglalkozik. A Közlekedéspolitika c. rész I. fejezetében bemutatjuk az EU környezetvédelmi politikáját: hogyan kapott egyre nagyobb hangsúlyt a környezetvédelem a közlekedési dokumentumokban és melyek annak elvei, elemezzük a közös közlekedéspolitika és a fenntarthatóság dilemmáját. A II. fejezet a hazai közlekedéspolitika néhány fontosabb elemét vizsgálja: kimutatja, hogy az új autópályák építése mellett elmarad a meglévõ úthálózat karbantartása, a vasút és a tömegközlekedés nem kap elegendõ állami támogatást, miközben az autógyártást hatalmas közpénzekben részesítik, és a közúton közlekedõk egyre kevésbé fizetik meg az általuk okozott károkat. A második rész III. fejezetében úttörõ munkát adunk közre: a csatlakozás külkereskedelmi következményeibõl az áruforgalom volumenére következtetõ számításokat. Ez az elsõ lépés ahhoz, hogy megbecsüljük a forgalom okozta környezeti károkat. Ezeket veszi számba a IV. fejezet: az infrastruktúrahasználatból, a közúti forgalomból és az ahhoz kapcsolódó üzemanyag-csempészetbõl és egyéb bûncselekményekbõl származókat. Az V. fejezetben azt vizsgáljuk, hogy mennyire felelünk meg az EU levegõminõségi és egyéb környezetvédelmi normáinak a közlekedésben. A harmadik rész a közlekedési infrastruktúra hálózatait vizsgálja: milyen követelményeket támaszt az EU az újonnan belépõ országokkal szemben a hálózatok összekapcsolása tekintetében (TEN és TINA, VI. fejezet); milyen érvek szólnak amellett, hogy Magyarországon nem célszerû tovább építeni az autópálya-hálózatot (VII. fejezet); melyek a hazai vasútfejlesztés és vasútpolitika jellemzõi (VIII. fejezet); mik a teendõink a vasúti közlekedésben az uniós elõírások és elvárások fényében (IX. fejezet); melyek a hazai vasúti-közúti kombinált fuvarozás elterjedését akadályozó tényezõk (X. fejezet). A negyedik rész két fejezete a hazai közlekedésfejlesztésre rendelkezésre álló EU pénzügyi forrásokat tekinti át. A XI. fejezet e támogatási gyakorlatot, míg a XII. az ISPA-támogatások eddigi eredményeit elemzi. Az ötödik részben a Budapesti Agglomeráció kérdéseit tárgyaljuk. A XIII. fejezet az agglomerációra vonatkozó hivatalos tervezetek és programok közlekedési és környezeti céljait ismerteti. A XIV. mindennek erõteljes bírálatát adja a környezetvédelem szemszögébõl, a következõ fejezet (a XV.) pedig kiegészítõ értékelést ad a közlekedési hálózatról és a zöldövezetekrõl. Az összefoglalásban a tanulmányok legfontosabb megállapításait összegezzük és ajánlásokat fogalmazunk meg. Uniós csatlakozás közlekedés környezet 7

10

11 1. rész: Közlekedéspolitika

12 I. Az Európai Unió környezetvédelmi politikája a közlekedésben (Sujtó Alexandra) 1. A közös közlekedéspolitika kialakításának szükségessége Az elmúlt évtizedekben jelentõsen megnõtt a forgalom Európa útjain és légterében. Egyre több háztartás rendelkezik autóval, egyre gyakrabban használják õket, egyre nagyobb távolságok leküzdésére. A repülõgépes utazások mennyisége is rohamosan emelkedett. A növekvõ közlekedési igény kielégítésére autópályák és egyéb közutak kiépítésével reagáltak a kormányok. Eközben a vasútvonalak hossza csökkenni kezdett. A vasút versenyképessége romlott. A modern termelésirányítási és logisztikai módszerek a rugalmas szállítási megoldásoknak kedveztek. A tudásközpontú iparágak fejlõdése csökkentette a feldolgozás nélküli tömegáruk iránti igényt, ami hozzájárult a vasút háttérbe szorulásához. Megváltozott a településszerkezet is, ami szintén a gépkocsi-használatnak kedvezett. A határok lebontásának következtében tovább élénkült a közúti forgalom. A mobilitás egyre elviselhetetlenebb mértéket öltött. Forgalmi dugók akadályozták a közlekedést, a kipufogógázoktól bûzös városok egyre több betegséget okoztak. I. 2. ábra: 1000 fõre jutó személyautók száma az EU-ban I. 1. ábra: Személyszállítás az EU-ban, Forrás: Transport in figures, Forrás: Transport in figures, Növekedtek a környezeti károk is. A következmények napjainkban egyre kézzelfoghatóbbá válnak, például savas esõk, éghajlati változások formájában. Sürgetõbb lett a környezetvédelmi szempontok elõtérbe helyezése az élet minden területén. A Közösségre is növekvõ nyomás nehezedett a környezetvédelmi szabályozás kialakítására. Ez a hetvenes évek elején el is kezdõdött az elsõ környezetvédelmi akcióprogram kidolgozásával. Ez azonban csak általános elveket fogalmazott meg. A kilencvenes évek elejére világossá vált, hogy ez már nem elég, konkrét célok kidolgozása szükséges. Mivel a közlekedés egyik legfõbb környezetszennyezõ ágazat, kiemelt szerepe van az üvegház-hatású gázok kibocsátásában. Ez a felismerés vezetett ahhoz, hogy az ötödik környezetvédelmi akcióprogram kiemelt figyelmet szentelt neki és a célágazatok közé került. A közlekedés (elsõsorban a közúti közlekedés), externális költségei megnövekedtek, és jelentõs terhet róttak az államháztartásokra. Az állam oldaláról is egyre sürgetõbb lett az igény egy környezeti és gazdasági szempontból elõnyös közlekedéspolitika kialakítására. 10 Levegõ Munkacsoport

13 I. 3. ábra: Áruszállítás az EU-ban, Forrás: Transport in figures, I. 4. ábra: Az EU fõ gazdasági, közlekedési és népességi mutatói Forrás: European Marketig Data and Statistics 2000, 131, oldal A közös közlekedéspolitika nagyon lassan és a környezetpolitikához viszonyítva majd 15 évvel késõbb kezdett kialakulni. A Római Szerzõdés tartalmazta a közös közlekedéspolitika kialakításának szükségességét. A Szerzõdésben megfogalmazott legmagasabb rendû követelmény a közös piac létrehozása volt. Ennek egyik feltétele az áruk és szolgáltatások, a tõke és a személyek szabad mozgása. A közlekedési vagy környezetvédelmi politika bármely eszköze meg kell, hogy feleljen ezeknek a rendelkezéseknek. A közös közlekedéspolitika elsõ feladatai is ebben a szellemben születtek. A szerzõdés célul tûzte ki, hogy a nemzetközi forgalomra, illetve az átmenõ forgalomra közös szabályokat alakítsanak ki, továbbá a szolgáltatások szabad mozgásának függvényében fogadják el azokat a jogszabályokat, amelyek rendezik a más tagállamban is szolgáltató közlekedési vállalat mûködésének feltételeit. A szerzõdés megkövetelte a Transz-Európai Hálózat létrehozását. A liberalizációs intézkedéseket némiképp ellensúlyozandó hozott olyan rendelkezéseket is, melyek elõsegítik az emberi egészség és a környezet megóvását. A hatvanas évek elején ki is dolgozta a Bizottság a harmonizáció jogalkotási tervét, a Schauus Memorandumot, illetve 1965-ben elfogadták a közös közlekedéspolitika alapelveit, amely többek között a szükségtelen adminisztratív és technikai akadályok lebontására, a nemzetközi áru- és személyforgalom integrációjára, a közlekedési infrastruktúra integrált nemzetközi rendszerré alakítására irányult. A tagállamok azonban ragaszkodtak az erõsen szabályozott és protekcionista közlekedési politikájukhoz, így a Szerzõdésben kitûzött közösségi szabályozás kialakítása csak nagyon lassan haladt. A nyolcvanas évek végéig nem történt jelentõs elõrelépés. Idõközben a közlekedési szolgáltatások iránt oly mértékben megnövekedett a kereslet, hogy mind környezeti, mind pedig infrastrukturális szempontból konfliktusokat eredményezett a gazdasági, a társadalmi szereplõk, illetve a nemzetállami és közösségi döntéshozók között. Ennek hatására a környezetvédelem elõtérbe állításának követelménye az európai közös közlekedéspolitika kialakítása során már az évi Dublini Nyilatkozatban megfogalmazódott (a Riói Konferencia elõtt). A Közösség állam- és kormányfõi kijelentették: Tisztában vagyunk azzal, hogy saját polgáraink és a tágabb világ környezetéért különleges felelõsséggel tartozunk. Vállaljuk, hogy fokozzuk erõfeszítéseinket a Közösség és az egész világ amelynek a Közösség a részét képezi természeti környezetének megóvá- Uniós csatlakozás közlekedés környezet 11

14 I. 5. ábra: A személyszállítás alágazati megoszlása az EU-ban, 1998-ban 2. A Közösség közlekedéspolitikai dokumentumai Az 1990-es években azonban számos javaslat jelent meg a közös közlekedéspolitika összehangolására, melyeknek alapdokumentuma az 1992-ben kiadott A közös közlekedéspolitika irányvonala címû Fehér Könyv. A további közlekedéssel kapcsolatos uniós intézkedéseket is erre alapozták. A dokumentum elemzi a közlekedési trendeket, ezek viszonyát a gazdasági folyamatokhoz. Az európai közlekedési rendszerben súlyos egyensúlytalanságokat állapít meg, pl. a szállítások ágazatok közötti elosztásában. A lehetséges megoldásokat is megpróbálja felvázolni. A dokumentumban szintén megfogalmazódik a fenntartható fejlõdés elve, ennek megfelelõen a Közösség célként az ún. fenntartható mobilitás elõsegítését tûzte ki. I. 6. ábra: Az áruszállítás alágazati megoszlása az EU-ban, 1998-ban I. 7. ábra: A közlekedésbõl származó egyes szennyezõanyagok az EU-ban Forrás: europa.eu.int, Eurostat sáért. A Közösség és tagállamainak ezen akcióját egyeztetett alapon, a fenntartható fejlõdés, a megelõzés és elõvigyázatosság elvének megfelelõen szándékozunk megvalósítani Az ilyen akciók célja a polgárok tiszta környezethez való jogának biztosítása E célkitûzés teljes megvalósítása közös felelõsség kell, hogy legyen. 1 NMVOCs = nem metán illékony szerves vegyületek Forrás: Emissions, EEA, eea.eu.int A Könyv felismerte korunk gazdasági folyamatait, a termelés szerkezetében bekövetkezett változásokat, hogy megnõtt a szolgáltató szektor szerepe a gazdasági életben, egyre növekszik azoknak a száma, akik a szolgáltatóiparban dolgoznak. 1 Környezetvédelem az Európai Unióban, 2. oldal 12 Levegõ Munkacsoport

15 2 Vezetõi Összefoglaló, Az állampolgári hálózat c. Zöld Könyv Már ebben az elsõ könyvben is jól megmutatkozik a közlekedéspolitika nagy dilemmája, ami abból adódik, hogy a közlekedéspolitikának egyszerre két felsõbbrendû célt kell szolgálnia. Egyrészt a növekedésorientált gazdaságpolitika, a belsõ piac érdekeinek kell alárendelnie magát, másrészt a Maastrichti Szerzõdésben hangsúlyt kapott környezetvédelemnek. A Közösség célja egyrészt a forgalom növekedését ösztönzõ közös piac támogatása, másrészt elismeri, hogy a környezet védelme a forgalom csökkentését igényelné. A könyv hét cselekvési területet határozott meg, amelyek azonban a belsõ piacot, a gazdasági érdekeket helyezik elõtérbe: a szabad piac erõsítését, az áruk és személyek szabad mozgása végett a mesterséges, szabályozásból eredõ akadályok lebontását, a gazdasági és szociális kohézió erõsítését az infrastruktúra segítségével stb. Ezeknek a céloknak a teljesítése a forgalom növekedéséhez vezethet, ezen belül is elsõsorban a leginkább környezetszennyezõ közúti és légi közlekedés bõvüléséhez. Azáltal, hogy a határokon a várakozás lecsökken, vagy megszûnik, elõtérbe kerülhet a teherautó forgalom a kevésbé környezetszennyezõ vasúti áruszállítás rovására. Ameddig a teherautók a határokon órákat állnak, a vasút elõnyben van gyorsasága miatt, ha azonban a várakozás megszûnik, akkor a vállalatok a nagyobb rugalmasságú közúti teherszállítást fogják elõnyben részesíteni. Tervbe vették a környezet kíméletét és a biztonságot fokozó intézkedések meghozatalát, melyektõl kedvezõ eredmények várhatók. A problémákat piaci eszközökkel kívánja megoldani úgy, hogy az árak alakításánál beépítik a környezetvédelmi költségeket. A biztonság fokozása érdekében a közlekedésre vonatkozó szabályokat szigorítják. A Bizottság javasolta a jármû- és infrastruktúra-szabályok, illetve a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok szigorítását, új eljárásokat az üzemeltetésben és a balesetek kivizsgálásánál, a tengeri hajózás biztonságosabbá tételét. Közös kutatás-fejlesztési programot sürgetett, ennek eredményeképpen programok születtek közlekedésirányítási, logisztikai és környezetvédelmi területeken. A környezet érdekében javasolta a Fehér Könyv a tömegközlekedés, a kerékpározás elõsegítését, illetve a zajszint mérésének szabványosítását. A Könyv nagy problémája azonban az, hogy a végrehajtást a tagállamokra bízza. Az Európai Bizottság például megegyezhet a Parlamenttel és a Tanáccsal a támogatandó utak és vasúti projektek listájában, de nem kényszerítheti a tagországokat azok megépítésére. Az állampolgári hálózat: az európai személyi közlekedés lehetõségeinek kihasználása címû Zöld Könyv 1995-ben jelent meg. Ez a könyv egy vitaanyag, melynek tárgya a közlekedéspolitika kereteiben megvalósuló áralakítás, azzal a célkitûzéssel, hogy a legsürgõsebb, a tömeges autóhasználatból adódó problémákat valamilyen mértékben meg tudják oldani azzal a céllal, hogy csökkentse a zsúfoltságot és az ebbõl eredõ megnövekedett szennyezõanyagkibocsátást, illetve a közlekedési balesetek számát. Mivel a Római Szerzõdés csak kis mozgásteret enged a közösségi intézményeknek a tömegközlekedés alakításában, ezért ez a Könyv is csak ajánlásokat tehet, és csak a figyelmet hívhatja fel a problémákra. I. 8. ábra: Ezer lakosra jutó személygépkocsiállomány az EU országaiban 1999-ben Forrás: europa.eu.int, Eurostat Rávilágít a személygépkocsi-használat hátrányos gazdasági és társadalmi hatásaira is, nemcsak a környezetire: Az autó megjelenése sok elõnyt eredményezett: különösképpen függetlenséget és mozgékonyságot ad az utazás során. De a használata torlódásokat, szennyezést és baleseteket is okozott, melyek mindegyike kihat az autók használóira és azokra, akiknek nincs lehetõsége autót használni sok ember nem jut autóhoz, ezért súlyos gazdasági és szociális hátrányok érhetik õket olyan közlekedési rendszerekben, melyek alapvetõen az autóhasználatra épülnek. 2 Felismerték, hogy integrált szemléletet kell kialakítani, amely a tömegközlekedés használatának növelésére irányul. A 16. paragrafusban meg is fogalmazták, hogy ha csak a tömegközlekedést fejlesztik, akkor nem tudnak jelentõs eredményeket Uniós csatlakozás közlekedés környezet 13

16 elérni. Ez csak akkor érhetõ el, ha az egész közlekedési rendszert átalakítják. Az integrációt véleményük szerint nem csak a közlekedési ágazatok között kell megvalósítani, hanem az egyes programok szintjén is, például a parkolj és utazz (P+R) létesítmények létrehozásával vagy egy egységes tarifarendszer kialakításával. A különbözõ politikák integrálása is szükséges, például a közlekedéspolitika és a területfejlesztés területén. A problémák megoldását és az integráció megvalósítását a Zöld Könyv az országos, helyi és regionális hivatalaira bízza. Felismeri azonban, hogy bizonyos területeken, bizonyos problémák megoldásában csak a Közösségi fellépés lehet sikeres. Rámutat a tömegközlekedést befolyásoló olyan tényezõkre, mint a most épülõ Transz-Európai Hálózat, a közösségi K+F programok vagy a regionális támogatások. Felismerték azonban, hogy a külsõ költségek internalizálása nem lehet az egyedüli eszköz a probléma kezelése során, hanem a cél eléréséhez szükséges a közös közlekedéspolitika befektetés-politikával, K+F programokkal való összehangolása, illetve hatékonyabb szabályozási rendszer létrehozása. A Közösség szennyezõ fizet alapelvének megfelel az a törekvése, hogy a költségeket a közlekedõkkel fizetteti meg, de ennek a rendszernek a kialakítása nagyon nehéz. I. 10. ábra: A közút- és vasúthálózat alakulása az EU-ban (1990=100) I. 9. ábra: Átlagos utazási távolság az EU-ban Forrás: Transport signals, EEA, eea.eu.int Szintén 1995-ben jelent meg egy másik Zöld Könyv is Az igazságos és hatékony árak felé a közlekedésben címmel. A Könyv az 1992-es Fehér Könyvön alapul. Ez is piaci eszközökkel kívánja megoldani a közlekedésbõl származó környezeti problémákat. Intézkedéseivel a Közösség a közlekedési szokásokat kívánja megváltoztatni azáltal, hogy a közlekedõkkel megfizettetik a közlekedésükbõl származó szociális és környezetvédelmi költségeket. meg kell változtatnunk a közlekedési szokásokat. Az igazságos és hatékony árakkal hatékonyan lehet elõsegíteni ezeket a változásokat. A költségeket úgy kívánják csökkenteni, hogy azokat beépítik az árakba új adók és díjtételek révén. 3 3 Az Európai Unió és a közlekedéspolitika, 4 The common transport policy, europa.eu.int, 4. oldal Forrás: Transport in figures, europa.eu.int 1995-ben a Közösség elfogadta az közötti idõszakra vonatkozó akcióprogramját. Az ekkor meghatározott alapelvek képezik napjainkban is a közlekedéspolitika alapjait. Öt olyan célt határoztak meg, amelyeknek teljesítése jelentõsen javítaná a Közösség gazdasági teljesítményét, biztosítaná a maximális növekedést és foglakoztatást, illetve a fenntartható fejlõdést. Ezek a következõk voltak: 4 piaci hozzáférés és piaci alapokon nyugvó mûködés, a vasúti közlekedésre és a kikötõkre összpontosítva; integrált és intelligens közlekedési rendszer kialakítása, melynek részét képezik a TEN programjai; 14 Levegõ Munkacsoport

17 igazságos és hatékony árak kialakítása; gazdasági és szociális kohézió biztosítása; megfelelõ ellenõrzési rendszer létrehozása. I. 11. ábra: Az externális költségek fedezése Megjegyzés: a balesetek költségeit itt nem tartalmazzák az externális költségek Forrás: Transport signals, EEA, eea.eu.int 1996 júliusában jelent meg a Vasút újjáélesztésének stratégiája a Közösségben címû Fehér Könyv, amely azt a nézetet képviseli, hogy a vasút kis mértékben képes hozzájárulni a mobilitás fenntartásához, az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult a személy- és áruszállítás terén egyaránt. Az Amszterdami Szerzõdés a fenntartható fejlõdés felé vezetõ utat a környezetvédelem ágazati politikákba való integrálásában látja. A Tanács az 1998-as cardiffi csúcstalálkozóján azt kérte a Bizottságtól és a közlekedési miniszterektõl, hogy összpontosítsanak egy integrált közlekedési és környezetvédelmi stratégia kialakítására. A Bécsi Csúcstalálkozón a Közlekedési Tanács megállapította, hogy olyan rövid-, közép- és hosszútávú stratégia kialakítására van szükség, ami magában foglalja a környezetvédelem hasonló távú céljait júliusában egy újabb Fehér Könyvet adott ki a Bizottság Az infrastruktúrahasználat igazságos megfizettetése: a közlekedési infrastruktúradíjazás szakaszos megvalósítása az Európai Unióban címmel, amely egységesen szabályozza, hogy miként fizessék meg a közlekedõk az általuk használt infrastruktúrát. (Becslések szerint ezzel évente 50 milliárd ECU-t tudna megtakarítani az Unió költségvetése.) A Könyv javaslatot tesz a teherautók és az autóbuszok úthasználati díjának egységesítésére. Ezek a díjak nemcsak az infrastruktúra használatából eredõ költségeket fogják tartalmazni, hanem a negatív externáliák költségeit is. Elsõ feladat azonban a meglévõ díjazási rendszer harmonizálása lenne. Az externális költségek GDP-n belüli arányát néhány uniós tagállam példáján keresztül szeretnénk érzékeltetni (%): I. 1. táblázat: Externális átlag- és határköltségek közlekedési módonként (euró/1000 utaskilométer, illetve árutonna-kilométer; a határköltségek zárójelben jelezve) Költségtényezõ autó motorkerékpár Közút busz Balesetek (36) (250) (3.1) Zaj 0,2-21 0,6-53 0,1-7,5 (5,7) (17) (1,3) Levegõszennyezés (17) (7,9) (20) Éghajlatváltozás ,6 5,5-11 (16) (14) (8,9) Természet és tájkép 0-1,8 0-1,8 0-1,3 (2,5) (2) (0,8) Városi hatás 10,7-11,7 6,7-7,4 3-3,2 (1,5) (1,1) (0,5) Háttérfolyamatok 3,3-6,7 2,7-5,4 2,8-6,5 (8,6) (6,1) (4,3) Forrás: External Costs of Transport könnyû tehergépkocsi (100) 5,3-496 (36) (131) (134) 0-23 (23) (12) (69) nehéz tehergépkocsi 2,3-11 (6,8) 0,6-52 (5,1) (32) (15) 0-8,9 (2,2) 8-9 (1,3) 4,2-8,8 (8,7) személy Vasút 0-1 (0,9) 0,2-23 (3,9) 2-24 (4,9) 4,2-8,9 (5,3) 0-0,8 (0,7) 0 (0,9) 1,1-9,8 (3,8) áru 0 (0) 0,1-1,6 (3,5) 1-6,8 (4) 4,2-5,3 (4,7) 0-0,3 (0,5) 0 (0,9) 0,4-3,4 (5) személy Légi 0-1 (0,6) 2,3-17 (3,6) 0,8-2 (1,6) (35) 0-2,9 (1,7) 4,1-4,6 (5) áru 0 (0) (19) 0,8 (2,6) 117 (154) 0-8,5 (8,5) Vízi áru 0 (0) 0 (0) 4,5 (9,7) 4,7 (4,2) 0-0,5 (0,5) (21) 0,6-1,4 (2,6) Uniós csatlakozás közlekedés környezet 15

18 I. 2. táblázat: Külsõ átlagköltségek Nyugat-Európában 1995-ben (euró/1000 ukm, ill. átkm) A személyszállítás átlagos költségei Az áruszállítás átlagos költségei közút vasút légi közút vasút légi vízi Ország könnyû nehéz motor- közút tehergégép- összesen teher- közút autó kerék- pár busz összesen kocsi kocsi Ausztria Belgium Dánia Finnország Franciaország Németország Görögország Írország Olaszország Luxemburg Hollandia Norvégia Portugália Spanyolország Svédország Svájc Egyesült Királyság A 17 ország Forrás: External Costs of Transport A fenntarthatóság és a közös közlekedéspolitika konfliktusai, dilemmái Egy fenntartható közlekedési rendszernek a gazdasági és szociális jólét növekedését kell szolgálnia anélkül, hogy kimerítené a természeti erõforrásokat, vagy súlyosan károsítaná a környezetet és az emberek egészségét. A Közösség azonban ennél konkrétabban nem határozta meg a fenntartható közlekedés fogalmát ben egy szakértõkbõl álló bizottság három pontban határozta meg e közlekedési rendszer jellemzõit: 5 egyének, vállalatok, és társaságok számára lehetõvé teszi szükségleteik kielégítését biztonságosan, anélkül, hogy károsítaná a környezet állapotát, az emberek egészségét, vagy hátrányos helyzetbe hozna egyes nemzedékeket; megfizethetõ, hatékonyan mûködik, a különbözõ közlekedési ágazatok között választási lehetõséget biztosít, támogatja a gazdaság növekedését és a regionális fejlõdést; arra a szintre korlátozza a szennyezõanyagkibocsátását, amit a természet még feldolgozni képes, megújuló erõforrásokat használ olyan szinten, ami nem veszélyezteti újraképzõdésüket, a nem 5 Recommendations for actions towards sustainable transport, eea.eu.int, 41. oldal megújuló erõforrásokat pedig a lehetõ leggazdaságosabban igyekszik felhasználni. A közös közlekedéspolitika végrehajtásában sokszor ellentmondásokat tapasztalunk. Az egyik problémát az jelenti, hogy a hatáskörök nem tisztázottak. Négy különbözõ szinten léteznek nézeteltérések a közlekedéspolitikában az EU kormányzásán belül: az európai, a nemzeti, a regionális és a helyi irányítói szintek között. Ezek az ellentétek mind az EU-tagállamok között, mind pedig a tagállamokon belül megjelennek. Az EU megköveteli a szubszidiaritás elvének alkalmazását, ez azonban sokszor a szükséges intézkedések elmulasztásához vezet, ha nincs felsõ, közösségi kényszerítõ erõ. A TEN értékelésére készített tanulmány (1997 a bécsi Komparatív Szociológiai Kutatások Interdiszciplináris Központja) pedig éppen a Közösség kompetenciáját kérdõjelezi meg, hogy foglalkozhatnak-e törvényesen többek között a környezetvédelmi határértékek szabályozásával. A közösségi határozatoknak két, ellentétes irányú célt kell szolgálniuk a közös közlekedéspolitika kialakításakor. Egyrészt a gazdasági növekedést, a szociális és gazdasági kohézió erõsítését, mint magasabb rendû célt kell, hogy szolgálja az alárendelt közlekedéspolitika a belsõ piac fejlõdése érdekében. 16 Levegõ Munkacsoport

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5 1.1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA...7 1.1.1. A fenntartható mobilitás keretei és a keretek jövőbeni

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XVI. ÉVF. 5. SZÁM 2011. MÁJUS

EURÓPAI TÜKÖR XVI. ÉVF. 5. SZÁM 2011. MÁJUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XVI. ÉVF. 5. SZÁM 2011. MÁJUS A TARTALOMBÓL: A vasút várhatóan jelentõsen megnöveli részarányát mind az áru-, mind a személyszállításban

Részletesebben

Végig az úton, azaz a TEN közúti hálózatának vizsgálata a nemzetközi szállítmányozás szemszögéből

Végig az úton, azaz a TEN közúti hálózatának vizsgálata a nemzetközi szállítmányozás szemszögéből Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Végig az úton, azaz a TEN közúti hálózatának vizsgálata a nemzetközi szállítmányozás szemszögéből Konzulens: Dr. Győrffy

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2004. február 2. COM(2004)60 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT.

AZ EURÓPAI UNIÓ VASÚTI KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA ÉS A MÁV RT. BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány HELYZETFELMÉRÉS MAGYARORSZÁG GYORSFORGALMI ÚTHÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSÉRŐL Készítette: Fehérvári

Részletesebben

Korszerű közlekedéspolitikai eszközök bemutatása. Dr. Tóth János tanszékvezető, egy. docens

Korszerű közlekedéspolitikai eszközök bemutatása. Dr. Tóth János tanszékvezető, egy. docens Korszerű közlekedéspolitikai eszközök bemutatása Dr. Tóth János tanszékvezető, egy. docens Közlekedéspolitika Közlekedési rendszert meghatározó célok, eszközök és intézkedések Kezdetben a gazdaság igényeit

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KAMIONOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS ENNEK VONZATAI A WABERER S INTERNATIONAL ZRT.

Részletesebben

Környezetbarát közlekedés

Környezetbarát közlekedés Lukács András Pavics Lázár Horváth Zsolt Pál János Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére

Részletesebben

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Budapest, 2003 Vezetõ szakértõ: Pavics Lázár Szerkesztette: Lukács András és Szabó Zoltán

Részletesebben

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER 59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER FELELÔS KIADÓ: Kerékgyártó Attila fôigazgató FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Koren Csaba SZERKESZTÔK: Fischer Szabolcs Dr. Gulyás András Dr. Petôcz

Részletesebben

Multimodális fuvarozás az EU-ban

Multimodális fuvarozás az EU-ban Multimodális fuvarozás az EU-ban Szerzők: Kiss Erika Kovács Judit Nagy Tímea Vezetőtanár: drd. Nagy Bálint Zsolt, egyetemi tanársegéd Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi kar

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Közlekedés az Európai Unióban

Közlekedés az Európai Unióban Közlekedés az Európai Unióban Bevezetés 2 Fehér Könyv az EU közlekedéspolitikájáról 4 A közlekedési alágazatok közösségi szabályozása 6 A közösségi infrastruktúra és fejlesztési programjai 12 A magyar

Részletesebben

Az Európai Bizottság új környezetvédelmi politikájának hatása az vasúti közlekedési alágazat fejlődésére, azon keresztül a vasúti foglalkoztatottságra

Az Európai Bizottság új környezetvédelmi politikájának hatása az vasúti közlekedési alágazat fejlődésére, azon keresztül a vasúti foglalkoztatottságra Az Európai Bizottság új környezetvédelmi politikájának hatása az vasúti közlekedési alágazat fejlődésére, azon keresztül a vasúti foglalkoztatottságra készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával

Részletesebben

AZ INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ALKALMAZÁSA

AZ INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ALKALMAZÁSA MÁV INFORMATIKA KFT.. AZ INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE 2002. BUDAPEST Tartalomjegyzék

Részletesebben

Közlekedés- politika. Európa polgárainak és vállalkozásainak összekapcsolása KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Közlekedés- politika. Európa polgárainak és vállalkozásainak összekapcsolása KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Közlekedés- politika Európa polgárainak és vállalkozásainak összekapcsolása A versenyképes közlekedési rendszerek nemcsak a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez

Részletesebben

Tartalom. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 3. szám 81 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁS AZ ÚJJÁALAKULÓ EURÓPAI VASÚTI PIACON

ÁRUFUVAROZÁS AZ ÚJJÁALAKULÓ EURÓPAI VASÚTI PIACON VEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ ÁRUFUVAROZÁS AZ ÚJJÁALAKULÓ EURÓPAI VASÚTI PIACON VÁLOGATÁS A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOMBÓL 2003. 1 Közreadja a MÁV Rt. ÜGYKEZELÉSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS HIVATAL MÁV Rt. Dokumentációs Központ

Részletesebben

XXXVIII. MAGYARORSZÁG ÉS AZ EU TAGSÁG A KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS EU-INTEGRÁCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE ÖSSZEFOGLALÓ

XXXVIII. MAGYARORSZÁG ÉS AZ EU TAGSÁG A KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS EU-INTEGRÁCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE ÖSSZEFOGLALÓ XXXVIII. MAGYARORSZÁG ÉS AZ EU TAGSÁG A KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS EU-INTEGRÁCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE A kutatásban közreműködtek: ÖSSZEFOGLALÓ Fleischer Tamás rész-témafelelős dr.csejtei Istvánné (KTI Rt.), Fleischer

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

Tervezet 1. ERTRAC- HUNGARY NEMZETI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI PLATFORM. Stratégiai Kutatási Terv. Budapest, 2009. szeptember

Tervezet 1. ERTRAC- HUNGARY NEMZETI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI PLATFORM. Stratégiai Kutatási Terv. Budapest, 2009. szeptember Tervezet 1. ERTRAC- HUNGARY NEMZETI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI PLATFORM Stratégiai Kutatási Terv Budapest, 2009. szeptember TARTALOM BEVEZETÉS 1 A SZAKTERÜLETEK STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVE 3 Mobilitás és szállítás...

Részletesebben

Környezet mobilitás biztonság. mert közlekedni, utazni, szállítani kell! közlekedési környezetvédelmi konferencia szakmai előadásai

Környezet mobilitás biztonság. mert közlekedni, utazni, szállítani kell! közlekedési környezetvédelmi konferencia szakmai előadásai Környezet mobilitás biztonság mert közlekedni, utazni, szállítani kell! közlekedési környezetvédelmi konferencia szakmai előadásai Készítette: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Részletesebben

Tartalom. Dr. Csiszár Csaba: Integrált díjbeszedõ rendszer a személyközlekedésben

Tartalom. Dr. Csiszár Csaba: Integrált díjbeszedõ rendszer a személyközlekedésben LIV. évfolyam 12. szám 441 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben