Lipcsey Ildikó A CASBI. (A magyar vagyonok. államosítása. Romániában 1945-után.) Elektronikus kiadás a szerző engedélyével. A könyv megvásárolható a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lipcsey Ildikó A CASBI. (A magyar vagyonok. államosítása. Romániában 1945-után.) Elektronikus kiadás a szerző engedélyével. A könyv megvásárolható a"

Átírás

1 Lipcsey Ildikó A CASBI (A magyar vagyonok államosítása Romániában 1945-után.) Elektronikus kiadás a szerző engedélyével A könyv megvásárolható a POSSUM Lap és Könyvkiadó Kft-től

2 Az Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Felügyelő Pénztár tevékenysége Romániában Ajánlás Az 1945, január 20,-iki szovjet-magyar fegyverszüneti egyezmény ellenére Románia Magyarországot továbbra is ellenséges országnak tekintette, és 1945 áprilisában az 1944 szeptember 12,-iki szovjet-román fegyverszüneti egyezmény 8-as pontjára hivatkozva létrehozta az Ellenséges javakat 2

3 Felügyelő és Kezelő Pénztárat, román néven a Casa autonoma pentru supravecherea bunurilor inamicului, rövidítve a CASBI-t, abból a célból, hogy zárolja a magyar vagyonokat. Pontosabban a magyar állam, magyar állampolgárok, magyar közjogi személyek és a romániai magyar nemzetiségű állampolgárok ingó és ingatlanát, kereskedelmi és ipari vállalatait, pénzintézeteit. A vagyonoknak csak a töredékét adták vissza, a javát államosították. E tény éveken keresztül vita tárgyát képezte a két ország között, bár ban majd 1953-ban kölcsönösen lemondtak az egymással szembeni követelésekről. Ennek értéke Magyarország viszonylatában nagyságrenddel több volt. A kötet majdnem tetszőleges válogatás a több ezer dokumentum közül. Mindenekelőtt azzal a szándékkal készült, hogy felhívja az érintettek, mindenekelőtt a szakma képviselőit, s ösztönözze a fellelhető dokumentumok összegyűjtésére, feldolgozására. Ez napjainkban egy jó számítógépes programmal könnyen elérhető. A kötet természetesen nem tartalmazza a romániyai magyar egyházak, intézményrendszer és a romániai magyar nemzetiségű állampolgárok államosított vagyonát. 3

4 Bevezetés 1944: a szovjet-román fegyverszüneti szerződés 8. Szakasza Az szeptember 12-én Moszkvában megkötött szovjet-román fegyverszüneti szerződés több pontja érintette Erdélyt. Így a 19. szakasz, mely szerint Erdély vagy annak nagyobb része visszakerül Romániához. A 2. szakasz előírta, hogy Románia kormánya és főparancsnoksága kötelezi magát Németország és Magyarország Románia területén található fegyveres erőinek lefegyverzésére és internálására, valamint az említett államok ott-tartózkodási hellyel bíró állampolgárainak internálására. A 14. szakasz szerint A román kormány és főparancsnokság kötelezi magát, hogy együttműködik a szovjet főparancsnoksággal a háborús bűnökkel vádolt személyek letartóztatásában és bíróság elé állításában. 2 A szovjet-román fegyverszüneti szerződés 8. szakasza alapján hozták létre az Ellenséges Vagyonokat Felügyelő és Kezelő Pénztárt, a CASBI-t. A Román Kormány és Főparancsnokság kötelezi magát, hogy nem engedélyezi Németország vagy Magyarország, vagy ezek állampolgárai, vagy ezek területén, vagy az általuk elfoglalt területeken lakhellyel bírók tulajdonát képező bármilyen természetű vagyonoknak /beleértve értéktárgyat és pénzt/ a Szövetséges /szovjet/ főparancsnokság engedélye nélkül történő kivitelét, vagy kisajátítását. A Román Kormány és Főparancsnokság ezeket a tárgyakat a Szövetséges /szovjet/ részről megállapítandó feltételek mellett fogja megőrizni. 3 Az ellenséges vagyonok -kal kapcsolatban megjegyzendő és figyelemreméltó, hogy Antonescu ideje alatt hozott törvényre hivatkoztak, mint jogforrásra. 4 Az július 3-i 498. számú rendelet-törvényben Antonescu marsall és államfő azon államok állampolgárai vagyonáról rendelkezett, akikkel Románia hadiállapotban volt. Az szeptember 2-i 443. számú törvényrendelet, az október 6-i 478. sz. törvényt - a Nemzetgazdasági Minisztérium adta ki és Mihály király írta alá - megerősítette, hogy a 498-as törvényt továbbra is alkalmazni fogják. A 498-as törvényt további törvényrendelet egészítette ki, az december 19-i 644-es törvény, amely már konkrétan megnevezte Németországot és Magyarországot, mint ellenséges országot. 5 Pontosabban: ekkor terjesztették ki Magyarországra. A CASBI-ról tájékoztató Romániában január 3-án jelent meg, ezt követően a Hivatalos Közlöny február 10-i számában tették közzé a fegyverszüneti szerződés 8. szakaszára hivatkozva Mihály király 91. számú törvényerejű rendeletét a Pénzügyminisztérium alá tartozó CASBI

5 létrehozásáról. A fegyverszüneti egyezmény idézett pontja a következőkre vonatkozott: 1. Németország 2. Magyarország 3. német alattvalók 4. magyar alattvalók 5. német megszállás alatt lévő területeken állandó lakhellyel rendelkező személy 6. magyar megszállás alatt lévő területeken állandó lakhellyel rendelkező személy Ezt követte az IV. 25-én kiadott 5822/45. szám alatt megjelenő Utasítás az Ellenséges javak Megyei Hivatalának létesítésére és Közreműködésére vonatkozó rendelet. Ennek nyomán rendelték el: 1. magyar állampolgárságú Romániában tartózkodó természetes személyek, 2. magyar állampolgárságú vagy magyar tőkeérdekeltségek, mint jogi személyek, 3. és az un. vélelmezett ellenségek javainak zár alá vételét. Ez a következőkre vonatkozott: a/ Németország, b/ Magyarország területén található személyek, c/ német alattvalók, d/ magyar alattvalók, é/ német megszállás alatt lévő területeken állandó lakhellyel bíró személyek, f/ magyar megszállás alatt lévő területeken állandó lakhellyel bíró személyek. Az május 3-án megjelent 6754 számú módosító utasítás szerint csak azoknak a vagyonát kell zár alá vonni, akik március 13-a után tértek vissza Romániába. /Hivatalosan a kolozsvári minisztertanács ülésén a Grozakormány ekkor kapcsolta vissza - kapcsolta be - Észak-Erdélyt a román közigazgatásba./ Egy másik módosítás így hangzik: az 1945 április 4. után visszatérő menekültek is mentesülnek a CASBI alól, ha ellenük fasiszta, katonai vagy politikai magatartás miatt vád nem emelhető. Az első hazatérő vonatok azonban csak a következő hónap elején indultak el Magyarországról. A Belügyminisztérium Fegyverszüneti közigazgatási ügyosztályának V. 25-i határozata hivatkozva a CASBI megkeresésére körrendeletet adott ki, mely szerint alkalmazni kell a fegyverszünetet végrehajtó román bizottság határozatát. E szerint a kérelmek Romániában általános rendelkezéssel nem intézhetők el, hanem egyenként kell megvizsgálni azokat. 6 A CASBI jogköre A közzétett királyi rendelet meghatározta, hogy a CASBI: a./ kezeli azokat az ingó és ingatlan javakat, amelyek az szeptember 12-i fegyverszüneti szerződés 8. szakasza által meghatározott személyekhez 5

6 tartoznak, tehát német vagy magyar állami javakat, ezen kívül német vagy magyar állampolgárságú fizikai és jogi személyek tulajdonait; b./ felügyeletet gyakorol és ellenőrzi azokat az ipari és kereskedelmi vállalatokat, amelyek tőkéje 20 %-a az a/ pontban megjelölt személyekhez tartoznak; c./ felügyeletet gyakorol, ellenőriz és adminisztrátorokat nevez ki a kereskedelmi vállalatoknál, amelyek az a./ pontban megjelölt személyek meg nem engedett ellenőrzése alatt működnek; d./ kinevezi, visszahívja és ellenőrzi az adminisztrátorokat és gondnokokat, akik azzal vannak megbízva, hogy a 91/1945 sz. törvény 22. szakaszában előírt vállalatokat és javakat megőrizzék, igazgassák. A CASBi jogkörének gyakorlása végett a következő általános munkálatokat kell végrehajtani: a./ személyek, javaik és érdekeltségeik azonossági megállapítása, b./ 1944 szeptember 12-én létező javak, jogok és érdekeltségek leltározása, c./ ezt követően ezek felértékelése az 1944 szeptember 12-i áron, d./ a javak és érdekeltségek megőrzésének felügyelete. 7 A bukaresti Ghica utca 5 szám alatt lévő központ után létrejöttek az Ellenséges Javak Megyei Hivatalai is. Ezek két ügyosztályból álltak: 1. városi javak ügyosztálya /a megyei főispán irányította őket/, amely az ellenségesnek minősített városi javakkal foglalkozott, és 2. a vidéki javak ügyosztálya /a Mezőgazdasági Kamara mellett működött/. A Megyei Hivatalok hatáskörébe tartoztak a 8. szakasz szerinti ellenséges javak, kivéve a kereskedelmi, ipari vállalatokat, bankokat, biztosítási intézményeket és egyéb vállalatokat, mert ezek közvetlen a CASBI hatáskörébe tartoztak. Közelebbről: a./ személyek és javak azonossági megállapítása. Ezen személyek: a. németek, azaz német állampolgárságú fizikai személyek, német köz- és magánjogi személyek, német követségek, konzulátusok, kulturális, sport, stb egyesületek, b./ magyarok, tehát magyar állampolgárságú fizikai személyek, magyar köz- és magánjogi személyek, akiknek lakhelye vagy székhelye Romániában vagy bármely más országban van, c./ vélelmezett ellenségek, bármely más állampolgárságú személyek, akiknek székhelye német vagy magyar területen, vagy az általuk elfoglalt területen van, vagy akik szeptember 12 előtt vagy után Németországba, Magyarországra vagy az általuk elfoglalt területekre menekültek. Mindezen személyek azonosságának megállapítása kötelező az 1944 szeptember 12-ki időpontra, még akkor is, ha ezután visszatértek. Az azonossági megállapítást a 6

7 hatóságoknál fellelhető adatok alapján, és közlemények útján hozzák a nyilvánosságra. Továbbá ezek a személyek kötelesek nyilatkozatot adni, hogy a szóban forgó személyek mely csoportjához tartoznak, milyen vagyonnal rendelkeznek, azok hol találhatók, illetve kik azok a személyek, akiknél ezek a javak megtalálhatók. 8 B. A javak felleltározása és értékelése. C. A javak megőrzése és kezelése. Tovább részletezve: a Megyei Hivatalokhoz tartozott : 1./ a városi javak leltározása, melyek lehetnek: a./ épületek, b./ közhelyek, c./ ingóságok /bútor, kép, ágynemű, fehérnemű, evőeszköz, élelem/ d./ egyéb ingóságok /fémek, papírok/, 2./ a falusi javak leltározása a./ mezőgazdasági jellegűek b./ lakás, háziipar, kereskedelmi irodák, c./ háziipar, d./ élőleltár, e./ holtleltár, f./ termékek, g./ különböző anyagok, h./ házi anyagok, 3./ javak megőrzése és kezelése. Mindezt tehát a megyéknél a gondnokok végezték el, majd a leltárak elkészítése után a vagyonok kezelése a felügyelők hatáskörébe került. A vélelmezett ellenség / inamici rezunati / A fogalom a CASBI 3822/45-ös utasítása után vált ismertté. Vélelmezett ellenségnek tekinthetők a német vagy magyar területen, vagy ezek által elfoglalt területeken tartózkodó személyek, állampolgárságra való tekintet nélkül, valamint azok a román állampolgárok, akik szeptember 12-e előtt vagy után Németországba vagy Magyarországba, vagy általuk elfoglalt területekre menekültek. A vélelmezett ellenség két csoportot fogott át: 1. Ellenséges területen tartózkodó személyek, akár átmenetileg tartózkodtak ott, akár az állandó bejelentett lakásuk ott volt. 2. Ellenséges területre menekült személyek 7

8 a./ akik a bécsi döntés után Észak-Erdélybe költöztek, és román állampolgárok voltak, b./ a bécsi döntés után lakáscserével Észak-Erdélybe költöző dél-erdélyi magyarok, c./ a háborús hadműveletek elől Észak-Erdélybe menekültek, d./ ott gyógykezeltették magukat vagy kórházi ellátásban részesültek, e./ a Magyarországra menekültek, akik visszatértek Észak-Erdélybe, f./ akiket a németek elhurcoltak, g./ akik a kiürítési rendeletnek eleget téve távoztak. Ezek alapján a Magyar Népi Szövetség a CASBI gyakorlati alkalmazásának tapasztalatát, azzal kapcsolatban, hogy mely személyeknek a vagyona került zár alá, így összegezte: 1./ magyar nemzetiségű román állampolgárok, akik nem távoztak el Romániából, 2./ román és amerikai állampolgárok közös tulajdona, 3./ 1944 augusztusában erőszakkal Észak-Erdélybe hurcolt magyar nemzetiségű román állampolgárok, 4./ érvényes román útlevéllel Észak-Erdélyben tartózkodó magyar nemzetiségű román állampolgárok, 5./ a román hadseregben harci cselekményben elhunytak családtagjai, 6./ munkatáborba hurcoltak, 7./ román és magyar állampolgárok közös vagyona, 8./ katonai szolgálatban lévők vagyona, 9./ 1940-ben Dél-Erdélyből Észak-Erdélybe áthelyezett román köztisztviselők Észak-Erdélyben maradt vagyona. Azoknak a vállalatoknak a vagyonát zárolta a CASBI, melyek idegennek tekinthetők, azaz, amelyek tőkéjükből 20%-nál nagyobb rész illette meg a felügyelet alá eső természetes és jogi személyeket. Ezzel kapcsolatos egy módosított javaslat: csak azok a vállalatok, társaságok kerüljenek a CASBI hatáskörébe, amelyekben a külföldieknek 50 %-nál nagyobb érdekeltségük van. A vélelmezett ellenség fogalomra azért volt szüksége Romániának, mivel Magyarország az január 20-i szovjet-magyar fegyverszüneti egyezményben hadüzenetre kötelezte magát Németországgal, illetve jóvátétel fizetésére a Szovjetunióval szemben. Tehát a fegyverszüneti egyezménnyel Magyarország megszűnt ellenséges ország lenni. Következésképp a szovjetromán fegyverszüneti szerződés 8. pontja hatályon kívülre került, bár ezt törvényileg nem mondották ki, ami nem ismeretlen a jogalkotásban, különösen háborús időben. /A szovjet-magyar fegyverszüneti szerződés 8-as pontja szó szerint megegyezik a szovjet-román szerződés 8-as pontjával, csak ott Németországról van szó./ A jogászok még azzal is érveltek, hogy szeptember 12-én, amikor létrejött a szovjet-román fegyverszünet, Észak-Erdély 8

9 nem tartozott Romániához, tehát ott nem volt alkalmazható a 8-as pont. Észak- Erdély hovatartozása nyitott volt, és a két ország, Magyarország és Románia azonos feltételek mellett kapcsolódott be a Szovjetunió mellett a Németország elleni háborúba. A CASBI-törvény viszont azt jelentette, hogy Románia továbbra is ellenségként kezelte Magyarországot. A jogászok másik érve az volt, hogy a fogalmat - vélelmezett ellenség - nem ismeri a nemzetközi jog. A vagyonok zár alá vétele elsők között érintette azokat, akik elmenekültek, s akiknek tisztázatlan volt az állampolgárságuk. Az április 4-i 261. számú állampolgársági törvény csak azoknak a román állampolgárságát ismerte el, akik augusztus 30-án állandó lakhellyel rendelkeztek. Nem ismerte el román állampolgároknak azokat, akik a második bécsi döntés után idegen állampolgárságért optáltak, vagy olyan állam hadseregében vállaltak önként katonai szolgálatot, amellyel Románia hadi állapotba került. Az augusztus 12-i végrehajtási utasítás így szólt:...elveszítették román állampolgárságukat mindazok, akik az ellenséges hadsereg visszavonulásakor a visszavonulókkal közösséget vállalva Észak-Erdély területét önként elhagyták. Október 10-én Patrascanu igazságügyi miniszter sz. rendelete szerint a menekültek visszatérésük alkalmával, mivel az április 4-i törvény szerint elveszítették állampolgárságukat, nem kaphatják vissza ingó és ingatlanukat annak ellenére, hogy az is elhangzott hivatalos szinten, hogy visszahelyezik őket jogaikba. A Patrascanu-rendelet megjelenése után a Magyar Népi Szövetség memorandumában Groza miniszterelnöktől legalább a következők mentesítését kérték akik: 1. Dél-Erdélyből Észak-Erdélybe menekültek; 2. akiket besoroztak a magyar hadseregbe vagy erőszakkal vitték el; 3. a kiürítési parancsnak engedelmeskedtek; szeptember 12 után elmenekültek lakhelyükről, de visszatértek; 5. a háborús események miatt menekültek el Dél-Erdélyből szeptember 12 és október 31 között. A Magyar Fegyverszüneti Bizottság május 24-én szóbeli jegyzéket intézett a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz. 9 Arra hivatkozva, hogy Magyarország fegyverszüneti szerződést kötött a Szövetséges Hatalmakkal indokolatlannak minősítette, hogy Románia a magyar javakkal szemben kényszerintézkedést foganatosított, ellentétben Magyarországgal, amely nem tett hasonló lépéseket a magyarországi román vagyonokkal szemben. A levél utalt a CASBI intézkedés nyomán kialakult gazdasági problémákra és ennek esetleges negatív politikai következményeire. A SzEB, amely engedélyezte egy magyar bizottság kiutazását Bukarestbe, október 6-i jegyzékében értesítette a magyar kormányt, hogy a Romániában lefoglalt magyar vagyonok ügyében kérdést intézett a szovjet 9

10 kormányhoz. A magyar kormány újból kérte a SzEB-et, hogy szíveskedjen közbenjárni a román kormánynál. Ismét a nehéz gazdasági életre hivatkoztak, és arra, hogy a két ország közötti kapcsolatot súlyosan megterheli a CASBI. A levél utalt arra, hogy a romániai csehszlovák és osztrák vagyonokat Románia már felszabadította a zár alól. 10 Két tényezőt meg kell említeni. Először: az olyan magyar tőkeérdekeltségek, mint a Petrozsényi Kőszénbánya Rt., a bodfalusi cukorgyár, a Phönix bánya, koksz és vegyigyár, a Dermata, az Erdélyi Bank fiókjai, a Hitelbank, a Leszámító és Pénzváltóbank, az Angol-Magyar Bank leányvállalatai már évek óta a román gazdaságpolitika figyelmének középpontjában állt. Másodszor: az Észak-Erdélyi Végrehajtó Bizottság idején a Gyosz helyére lépő Szakszervezeti Tanács vette át az erdélyi iparvállalatok 80 %-át és üzemeltette. A CASBI kezelésébe került termelőegységeknél ezzel szemben a román fél tudatosan nyersanyag-, üzemanyag- és pénzhiányt idéztek elő a termelés megbénítása végett végén, megfelelve a CASBI jogköréről szóló korábbi királyi rendeletnek, Romániában döntés született arról, hogy a távollévő román állampolgárokról egyéni lap állítandó ki. Ezt a helyi közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalták. Lásd. a vélelmezett ellenség azonossági megállapítását. Az adatlapnak tartalmazni kellett a román állampolgár nevét, akinek vagyonát zárolták, lakását, családi állapotát, a zár alá vett vagyon jellegét, hogy milyen magatartást tanúsít a Szovjetunióval szemben, részese volt-e az Antonescu rezsimnek. A kérdőíveket a főispáni hivatalban kellett összegyűjteni, és azt december 10-ig Bukarestbe a CASBI központba elküldeni. 1946: bizonytalan helyzet. Az észak-erdélyi magyar közalkalmazottak ingóságainak sorsa Az január 20-án kiadott 5. számú törvényrendelet szerint a Román Fegyverszüneti Bizottság megszűnik és helyette megalakul a SzEB-bel való kapcsolattartásra a Román Bizottság. E Bizottság által meghatározott kereten belül kellett végrehajtani az illetékes minisztériumoknak a fegyverszüneti szerződésben foglaltakat. Következésképpen a CASBI is a Román Bizottság hatáskörébe került. Ezzel az ODA (Országos Demokrata Arcvonal) baloldali kormánya kivette a pénzügyminisztérium határköréből. A Román Bizottság főkormánybiztosává dr. Oeriu Simiont nevezték ki. Az február 219-i jelentés 11 tudni vélte, hogy a Bizottság olyan utasítást adott a egyes megyének /Arad, Temesvár, Orsova/, hogy gyűjtsék be a megyei székhelyen azoknak az ingóságait, amelyek eddig a tulajdonosaik birtokában voltak. 10

11 A CASBI felügyelet alá vont vállalatok, cégek és személyek jegyzékét a Hivatalos Közlöny, a Monitorul Oficial június 8-i, július 9-i, szeptember 10-i, november 9-i, december 4-i, február 9-i, március 7-i számaiban jelentették meg. Nékám Sándor miniszteri tanácsos tájékoztatójából az derül ki, hogy ezek az adatok pontatlanok, hiányosak voltak. Ezért javasolta, hogy a pontos listát Budapesten kellene elkészíteni. Több forrás alapján valósak voltak Nékám aggodalmai, hogy ti. tudatosan tönkreteszik a magyar vagyonokat, több vállalatnál megvonták a tulajdonostól az ellenőrzés jogát, és a CASBI adminisztráció nemcsak a jövedelmet, de a vagyonállagot is veszélyezteti. Ennek alapján - javasolta - a magyar államnak feltétlenül kártérítési igénnyel kell fellépni. Hiszen a CASBI hatáskörébe nemcsak a vagyonok zárolása tartozott, hanem megőrzésére is hivatott volt ban a magyar kormány aktivizálódott a CASBI ügyben. Moszkva, Párizs - ld. a szeptember 25-i levelet a béketárgyalás elnökéhez, - Bukarest voltak a helyszínei a címzetteknek. /Nem érdektelen megemlíteni: Párizsban úgy döntöttek, hogy az Egyesült Nemzetek észak-erdélyi javaiban lévő károk 75 %-át Magyarország köteles megtéríteni. 13 /A károk között említették a: Magyar-Amerikai Olajipari Rt-t 3 millió svájci frank értékben, a Lomas, ForestaTransilvania svájci cég marosvölgyi fatelepét, a Tordai Cementgyárat, /francia érdekeltség/ a Solvay Vegyiművet. 14 Sokak számára világos volt, hogy Moszkva gyakorolhat csak megfelelő nyomást Bukarestre, hogy a magyar vagyonok zár alól történő feloldása megtörténjen október 10-én a magyar külügyminisztérium újabb jegyzékkel fordult a magyarországi SzEB-hez, és kérte, járjon közbe a román kormánynál az ügyben. I.I. Ljevuskin vezérőrnagy, a SzEB vezérkari főnöke január 6-án a következő választ adta a romániai SzEB tájékoztatása alapján: a Magyarországra repatriáló magyarok elvihetik magukkal ingóságaikat, ha a román hatóságok előtt bizonyítani tudják, hogy nem vettek részt a háború idején az Egyesült Nemzetek ellen irányuló cselekményben, és ha azok kivitele nem ütközik a román törvényekbe. Amit nem vihetnek magukkal, azt a román állam köteles megőrizni. 15 A külügyminisztérium 10/a osztálya több egyéni kérést továbbított a bukaresti misszióhoz, de azok elintézést nem nyertek. Ljevuskin az szeptember 18-i és 20-i jegyzékre azt a választ adta, hogy a RSzEB akkori főnöke, Vinográdov szerint a román kormány december 14-én utasítást adott ki a rendőrség illetékes parancsnokságainak néhány magyar állampolgár ingósága kiszállítására. 16 Szuszajkov, a RSzEB vezetője április 24-i levelében közölte a román kormánnyal, hogy nem kíván felügyeletet gyakorolni a magyar javak, valamint azon román állampolgárok vagyona felett, akik 1944 szeptember 12 vagy ezt követően távoztak. Ennek az eredménye az május 8-án megjelent 11

12 számú rendelet és az azt kiegészítő módosítás, a 826 számú rendelettörvény április 26-án a külügyminisztérium ismét jegyzéket intézett Ljevuskin vezérőrnagyhoz, járjon közbe, hogy a magyar állami tisztviselők - kb személyt érintett - hazaszállíthassák Észak-Erdélyben hagyott ingóságaikat. 17 A rövid válasz május 15-én született meg, ebben arról értesítették a külügyminisztériumot, hogy a Magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak nincs az ellen kifogása, hogy magyar állami tisztviselők Észak-Erdélyből ingóságaikat elhozzák. A RSzEB mellett működő Román Bizottság főkormánybiztosa, Oeriu május elején közölte a sajtóban, hogy a Szovjetunió könnyített a fegyverszüneti feltételeken, és a román kormány visszaadja azoknak a vagyonát, akik nem álltak sem Antonescu, sem Horthy szolgálatában, és nem harcoltak önként az Egyesült Nemzetek ellen. Visszaadandók azoknak a személyi javai, akik 1944 szeptember 12-én vagy később Németországban, Magyarországban, vagy e két ország hadseregei által megszállt területen laktak. Éppen ezért aktuális lett, hogy a megyék elküldjék azoknak a minősítési lapját, akiknek vagyonát a CASBI zárolta. A visszaadandó személyi javak a következők: lakást szolgáló épületek, városi és vidéki házhelyek, falusi birtokrészek, mezőgazdasági felszerelések, kisebb nem hasznot hajtó ipari és kereskedelmi vállalatok. A nemesfémek, hasznot hajtó vállalatok, bankbetétek továbbra is zár alatt maradtak. 18 A tapasztalatok alapján Gyöngyösi külügyminiszter természetesen tudatában volt annak, hogy a dolgok Moszkvában dőlnek el. Ezért Oeriu bejelentése után Gyöngyösi a magyar kormány nevében G.M. Puskinhoz, a Szovjetunió magyarországi követéhez intézett május 29-i levelében azt fejtette ki, hogy a román fegyverszüneti egyezmény 8. pontjának alkalmazását a potsdami egyezmény 4. fejezetének 1, 8, 9 pontjai hatástalanították. E szerint a Szovjetunió kártalanítására az általa megszállt területeken található német javak szolgálnak majd. Tekintettel arra, hogy a CASBI felügyelete alatt lévő magyar javak felszabadítása az erdélyi magyarságnak, valamint Magyarországnak elsőrendű gazdasági érdeke, s hogy számos esetben teljesen vagyontalan egyéneknek a mindennapi életéhez szükséges ingóságairól van szó, a magyar kormány arra kéri a Szovjetunió kormányát, hogy a CASBI alá helyezett magyar javaknak a zár alól való feloldását lehetővé tenni szíveskedjék október második hetében úgy tűnt, hogy az ügyben valamelyes előrelépés történt. I. Szuszajkov vezérezredes, a romániai SzEB elnökhelyettese október 12-i levelében érről értesítette Petru Groza miniszterelnököt. Groza a Szabadság november 23-i számában Gömöri Endrének azt nyilatkozta: nem tud Szuszajkovnak a hozzá intézett leveléről, majd néhány nap múlva azt mondotta, hogy mégis volt róla tudomása. 20 Még érdekesebb, hogy Gyöngyössy követségi tanácsos a külügyminiszternek szóló beszámolójában azt írta, hogy 12

13 amikor 1947 január 7-én Grozánál járt, a miniszterelnök nem kevesebbet állított, mint azt, hogy a Szuszajkov levél az ő közbenjárásának köszönhető. 21 A RSzEB ezennel tudomására hozza, hogy Magyarország és a magyar állampolgárok vagyona, valamint jogi és fizikai személyek összes vagyona melyek a fegyverszüneti szerződés 8-ik paragrafusa szerint nyilvántartásban és ellenőrzés alatt vannak, teljes egészükben kivonatnak a fegyverszüneti szerződés 8. paragrafusának intézkedései alól és vissza lesznek szolgáltatva törvényes tulajdonosaiknak. Ezzel kapcsolatban a Romániai Szövetséges Ellenőrző Bizottság megsemmisíti valamennyi intézkedéseit, amelyek nem magyar és román jogi és fizikai személyek vagyona ellen folyamatba tett peres eljárások felfüggesztésére vonatkoznak, olyan javak ellen, amelyek a CASBI nyilvántartásában és ellenőrzése alatt szerepelnek. Kérem Miniszterelnök úr különleges figyelmet szentelni ennek a ténynek, hogy a magyar és román javak kivétele és átadása alkalmával ne engedtessék meg a kivétele vagy elrejtése és általában akármilyen tranzakciónak a keresztülvitele, amelyeket Németország, Olaszország vagy azok állampolgárainak javára vonatkoznak. 22 Nékám Sándor követségi tanácsos Bukarestben október 15-én levelet kapott a romániai SzEB gazdasági osztályának vezetőjétől, Krinkintől - a másolatot elküldték a CASBI vezértitkárának, Malidoneanunak -, aki arról tájékoztatta a magyar diplomatát, hogy hozzájárulnak a magyar közalkalmazottak ingóságainak feloldásához a CASBI zárlat alól és Magyarországra szállításához. Nékám október 19-én kelt levelében is ezt közölte Gyöngyösi János külügyminiszterrel, de hozzátette: a magyarországi és a romániai SzEB előzetes hozzájárulása ellenére megnehezíti a dolgot, hogy csak akkor tudják a magyar közalkalmazottak ingóságaikat elszállíttatni, ha személyesen jönnek Romániába és gondoskodnak a hazaszállításról és őrzésről. 23 A kiviteli engedély és a vámmentesség megszerzése eléggé hosszadalmas procedurát igényelt. A hazatérni óhajtó magyar állampolgár hat példányban pontos leltárt kellett készítsen, azt a volt romániai lakhelye szerinti községi elöljáróságon hitelesíttetnie szükségeltetett; a záradékkal ellátott leltárokat az ipari és kereskedelmi minisztériumhoz küldeni a kiviteli engedély beszerzése végett; ezt követően a kérvényt nyújtani be az illető a pénzügyminisztérium vámszaki osztályához; végül a Nemzeti Bank is láttamozza a kérvényt. 24 Oeriu október 30-án a következő határozatot hozta: az január 23-i 149 számú rendelet alapján: l. szakasz. A CASBI elő fogja készíteni a magyar állampolgárságú jogi és fizikai személyek vagyonára vonatkozó összes iratokat, ezeknek a javaknak a fegyverszüneti egyezmény 8. szakasza, valamint az február 10-i 91. számú törvény rendelkezései alól való kivételre. 13

14 Az így elkészített iratok a CASBI igazgatósága által előterjesztendők a CASBI igazgatósági bizottságának, amely azokat esetről esetre megvizsgálja és intézkedik a visszaszolgáltatására vonatkozóan. Az igazgatósági bizottság intézkedéseinek a következőket kell tartalmaznia: 1. a kedvezményezettek vezeték-, keresztneve és lakhelye. 2. Azok az okmányok, amelyek alapján a magyar állampolgárságot megállapították. 3. A kiengedett javak részletezése. 4. Az a hely ahol ezek a javak találhatók. Az igazgatósági bizottság értesítése alapján a CASBI vezérigazgatósága el fogja készíteni és az iratokkal együtt be fogja nyújtani aláírás végett az Ellenőrző Bizottság összekötő kormánybiztosának a javak ellenőrzése alól való kivételre vonatkozó határozatot. II. szakasz. A CASBI sürgősen és soron kívül meg fog vizsgálni valamennyi, ezen határozat előírása alá tartozó esetet. III. szakasz. Minden magyar állampolgárságú jogi és fizikai személy tulajdonát képező vagyon azonosítása és leltározása felfüggesztetik. IV. szakasz. A CASBI államtitkára meg van bízva a jelen határozat végrehajtásával. 25 A Zsidó Demokrata Népközösség lapjában jelent meg dr. Olieru november 2-i /46 számú körrendelete. A Román Összekötő Bizottság október 29-én kelt számú leirata alapján, amelynek tekintetbevételével már közöltük a következő utasításokat, tekintetbe véve továbbá I. Z. Szuszajkov vezérezredes október 12-én kelt 1212/S szám alatt kibocsátott és az abszentisták, valamint magyarok tulajdonát képező vagyonok szabaddá tételére vonatkozó levelét, amely szerint beszüntetendő az akármilyen nemzetiségű román állampolgárságú deportált tulajdonát képező vagyonok leltározása és identifikálása. Ezennel tudomására hozzuk, hogy ez a rendelkezés úgy értelmezendő, hogy fenti leirat keltétől, tehát október 29.-től kezdődően azok a javak, amelyek leltározása és azonosítása be lett szüntetve, tulajdonosaik szabad rendelkezésére álljanak. Kivéve a német és az olasz vagyonokat. 26 Olieru úgy tájékoztatott - ezt az információt Gyöngyössy továbbította a magyar külügyminiszternek Bukarestből -, hogy a magyar vagyonokkal kapcsolatos rendelettörvény már előkészületi stádiumban van. Ez a következő eljárást írja elő: 1. a magyar állam és magyar állampolgárok vagyonának feloldása a CASBI igazgatósága és a SzEB-bel összeköttetést tartó Román Bizottság hatáskörébe tartozik; 2. a román állampolgárok vagyonának feloldása a helyi CASBI szervek döntési joga. 27 Gyárfás László, az MTI tudósítója további részleteket jegyzett le Olieru főkormánybiztos nyilatkozatából, aki felkérte a főispánokat, hogy küldjék el 14

15 azoknak a minősítési lapját, akiknek a vagyonát zárolták. Együttesen állapítják majd meg ezek alapján, hogy a távollevők az ellenség szolgálatában álltak vagy sem. Ha a tulajdonosok bizonyítani tudják, hogy nem önként vettek részt az Egyesült Nemzetek elleni háborúban és nem tanúsítottak ellenséges magatartást az Egyesült Nemzetek és Románia ellen, akkor személyi javaikat visszakapják. Ezek pedig a következők: lakások, házi, személyi szükségleti cikkek, vidéki házhelyek, falusi birtokrészek, falusi iparcikkek és hasznot nem hajtó ipari és kereskedelmi vállalatok. Továbbra is állami felügyelet alatt maradnak ezen személyek hasznot hajtó ipari és kereskedelmi vállalatai, bankbetétei, kötvénye, devizája. 28 Téves volt tehát Kovács György információja - szintén MTI tudósító -, illetve a Világosság november 7-i számában megjelent cikk, amire hivatkozott, hogy ti. mentesítik a román állampolgárok összes javait, tehát a nagyüzemeket és kereskedelmi vállalatokat is; meghallgatják az MNSZ véleményét; nem indítanak senki ellen eljárást; beszüntetik a magyar állampolgárok javainak további zárolását és a mentesítésre nézve új törvény jelenik meg. 29 Iklódi Dezső követségi tanácsos november 1-i tájékoztatója szerint október 31-én megérkezett a RSzEB hivatalos átirata a CASBI hivatalhoz. A SzEB álláspontjának ismeretében Puskin követtől és Szviridov altábornagytól kértek megerősítést, hogy ennek birtokában intézhessenek jegyzéket a román kormányhoz illetve kiküldhessenek egy magyar delegációt Bukarestbe a magyar kormány állásfoglalásának ismertetésére október 19-én a 826-os törvénnyel módosították a CASBI-t. 31 Ez kimondja: a román állampolgárokra, nemzeti különbségre való tekintet nélkül, akik 1944 szeptember 12-én vagy azt követően Magyarországon vagy Németországban vagy az általuk elfoglalt területeken lakóhellyel bírtak, a CASBI nem alkalmazható a személyes javaikra. Ezek a következők: lakás céljára szolgáló városi vagy falusi ingatlanok, házhelyek, földadó alá eső területek és erdők, saját vagy lakáshasználatú cikkek, élő és holt mezőgazdasági felszerelés, kisebb háziipari vállalatok és falusi üzemek. Továbbra sem adhatók vissza a kereskedelmi és ipari vállalatok, bankbetétek, nemesfémek. Ezeknek visszaadásáról a SzEB mellé rendelt Román Bizottság kormánybiztosának egy e célra létrehozott bizottság véleményezése alapján maga a kormánybiztos fog dönteni. A törvény közzétételét követő 4 napon belül össze kell állítani a törvény hatálya alá eső személyek és javak listáját. Azok az állampolgárok is kötelesek megjelenni az összekötő bizottság előtt, akiknek javai eddig nem estek a törvény hatálya alá, azaz nem foglalták le ingó és ingatlan vagyonát. Nékám Sándor, aki felterjesztette és ismertette a törvényt ezt tartotta a legsérelmesebbnek. 15

A menekültügy kezelése Magyarországon 1945 _ 1946-ban 1

A menekültügy kezelése Magyarországon 1945 _ 1946-ban 1 G. VASS ISTVÁN A menekültügy kezelése Magyarországon 1945 _ 1946-ban 1 I. A Népgondozó Hivatal megszervezése A felvidéki magyarokat sújtó jogfosztások, megtorlások a rendkívüli nehézségekkel küzdõ új magyar

Részletesebben

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Sáringer János A magyar Külügyminisztérium és a külügyi állomány 1944 vége és 1950 eleje közötti történetének rekonstrukciójával a

Részletesebben

A MAGYAR ÉS A ROMÁN KÁRPÓTLÁS ALAPJAINAK ÖSSZEVETÉSE

A MAGYAR ÉS A ROMÁN KÁRPÓTLÁS ALAPJAINAK ÖSSZEVETÉSE BIRÓ ALBERT A MAGYAR ÉS A ROMÁN KÁRPÓTLÁS ALAPJAINAK ÖSSZEVETÉSE A kelet-európai rendszerváltások korai szakaszának egyik fő és a későbbiekben is vitatott kérdése volt a második világháború alatt, valamint

Részletesebben

SZABÓ KÁROLY* A csehszlovák _ magyar lakosságcsere gazdasági vonatkozásai

SZABÓ KÁROLY* A csehszlovák _ magyar lakosságcsere gazdasági vonatkozásai SZABÓ KÁROLY* A csehszlovák _ magyar lakosságcsere gazdasági vonatkozásai Az intézményes lakosságcserét kisebb-nagyobb megszakításokkal három szakaszban bonyolították le. Az elsõ 1947. április 12-étõl

Részletesebben

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Tarsoly Kiadó Budapest, 2014 A kötet megjelenését támogatta

Részletesebben

Kimutatás a Pénzügyminisztériumnak bejelentett romániai magyar. vállalatokról, érdekeltségekrõl. Budapest, 1949. április

Kimutatás a Pénzügyminisztériumnak bejelentett romániai magyar. vállalatokról, érdekeltségekrõl. Budapest, 1949. április MELLÉKLETEK 493 494 Kimutatás a Pénzügyminisztériumnak bejelentett romániai magyar vállalatokról, érdekeltségekrõl Budapest, 1949. április 495 496 497 498 499 500 MOL Gazdasági Levéltár, a Pénzügyminisztérium

Részletesebben

Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában 1919 és 1950 között

Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában 1919 és 1950 között www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Szalayné Sándor Erzsébet Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában 1919 és 1950 között International Law in the

Részletesebben

AZ ADATVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA A MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÖRTÉNETÉBEN

AZ ADATVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA A MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÖRTÉNETÉBEN AZ ADATVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA A MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÖRTÉNETÉBEN DR. LAKATOS MIKLÓS A tanulmány áttekintés ad a népszámlálások jogi szabályozásának eddig még fel nem tárt kérdéseiről, ismerteti a

Részletesebben

Közjogi korlátozások Magyarországon a Horthy-korszak második felében

Közjogi korlátozások Magyarországon a Horthy-korszak második felében Közjogi korlátozások Magyarországon a Horthy-korszak második felében Lehotay Veronika * 1. Alapvetés Az utasítások egyértelműek voltak (Szabó Magda) 1 zámos történeti munka 2 témájául szolgálnak az 1938

Részletesebben

Az 1941. évi kőrösmezői deportálások A kitoloncolásokat jóváhagyó minisztertanácsi döntés háttere

Az 1941. évi kőrösmezői deportálások A kitoloncolásokat jóváhagyó minisztertanácsi döntés háttere Gellért Ádám Gellért János Betekintő 2012/2. Az 1941. évi kőrösmezői deportálások A kitoloncolásokat jóváhagyó minisztertanácsi döntés háttere Hetvenegy évvel ezelőtt a magyar állam szervei körülbelül

Részletesebben

Soós Mihály Az aranyvonat eltűnt kincseinek nyomában A külföldre hurcolt zsidó vagyon sorsa és Schwarcz Viktor tevékenysége

Soós Mihály Az aranyvonat eltűnt kincseinek nyomában A külföldre hurcolt zsidó vagyon sorsa és Schwarcz Viktor tevékenysége Soós Mihály Az aranyvonat eltűnt kincseinek nyomában A külföldre hurcolt zsidó vagyon sorsa és Schwarcz Viktor tevékenysége 1944-ben, még a nyilas hatalomátvétel előtt döntés született arról, hogy a zsidók

Részletesebben

A Minerva Biztosító Rt. ügye 1

A Minerva Biztosító Rt. ügye 1 Szavári Attila A Minerva Biztosító Rt. ügye 1 Az esettanulmány az 1940-es második bécsi döntést követően kettészakított Erdély gazdasági-pénzügyi életébe nyújt bepillantást a Minerva Biztosító felszámolásának

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

JELENTÉS a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0402 2004. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG

CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG Szerkesztette: F. Nagy

Részletesebben

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek.

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek. Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2005-BEN * B E V E Z E T Ô M E G J E G Y Z É S E K Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében

Részletesebben

A BRDSZ LAPJA 2010. FEBRUÁR. Tárgyalások: cafetéria, HSZT-módosítás, üdülõk mûködtetése

A BRDSZ LAPJA 2010. FEBRUÁR. Tárgyalások: cafetéria, HSZT-módosítás, üdülõk mûködtetése A BRDSZ LAPJA 2010. FEBRUÁR Tárgyalások: cafetéria, HSZT-módosítás, üdülõk mûködtetése Kérdések a március 8-ai RÉT-ülésre! Az ORFK lát e lehetõséget arra, hogy a 2010. január elsejétõl megszüntetett önkéntes

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL Iktatószám: 23-463/578/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a Finanszírozási Mechanizmusokból, továbbá a Finanszírozási

Részletesebben

Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt

Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt Katona Gábor Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt Amióta az emberiség a második világháborúban képessé vált önmaga elpusztítására, és a megsemmisüléstől való félelmükben az Egyesült Nemzetek Szervezetének

Részletesebben

1989. évi 15. törvényerejű rendelet

1989. évi 15. törvényerejű rendelet 1989. évi 15. törvényerejű rendelet a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről J/19340 Átiktatva: J/46. BESZÁMOLÓ Bevezető Néhány gondolat a 2005-ös évről A beszámoló végén olvasható szokásos statisztika tanulsága szerint legalábbis 2004-hez képest - kissé csökkent a hozzánk érkező

Részletesebben

Lakásszövetkezetek gazdálkodásában bekövetkező változások

Lakásszövetkezetek gazdálkodásában bekövetkező változások Lakásszövetkezetek gazdálkodásában bekövetkező változások A lakásszövetkezetek gazdálkodásában 2004. január elsejétől számot tevő változás következik be. A változások alapvetően az Áfa-törvény és az egyéb

Részletesebben

Az állambiztonság és a keletnémet menekültügy Dokumentumok a genfi menekültügyi egyezményhez való magyar csatlakozásról

Az állambiztonság és a keletnémet menekültügy Dokumentumok a genfi menekültügyi egyezményhez való magyar csatlakozásról Jobst Ágnes Betekintő 2010/3. Az állambiztonság és a keletnémet menekültügy Dokumentumok a genfi menekültügyi egyezményhez való magyar csatlakozásról Magyarország 1989. március 14-én csatlakozott az 1951-ben

Részletesebben

A szabad mozgás korlátozása az ötvenes években és az 1956-os forradalom előtti utazási reformok

A szabad mozgás korlátozása az ötvenes években és az 1956-os forradalom előtti utazási reformok Bencsik Péter A szabad mozgás korlátozása az ötvenes években és az 1956-os forradalom előtti utazási reformok 1956 februárjában ülésezett az SZKP XX. kongresszusa, amely átmenetileg szakítást jelentett

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

DISSERTATIONES. FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel. BERKES LILLA egyetemi hallgató

DISSERTATIONES. FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel. BERKES LILLA egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare IV. 2008/1. 77 95. DISSERTATIONES FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel BERKES LILLA egyetemi hallgató I. Bevezetõ A menedékjog

Részletesebben

A magyar-horvát és a magyar-szerb viszony alakulása

A magyar-horvát és a magyar-szerb viszony alakulása A magyar-horvát és a magyar-szerb viszony alakulása A magyar-horvát határtárgyalások és a lakosságcsere kérdése 1941. április 10-én Bartók László zágrábi magyar konzul még arról beszélt az usztasa funkcionáriusoknak,

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. július 15. 2014. 20. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 20/2014. (VII. 3.) AB határozat A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági

Részletesebben

Néptörvényszék, Népbíróság és népbírósági jog Magyarországon

Néptörvényszék, Népbíróság és népbírósági jog Magyarországon Papp Attila Néptörvényszék, Népbíróság és népbírósági jog Magyarországon ( ) a népbíróságok összetétele szerencsés. Szerencsés tudniillik azért, mert az összes pártokból tevődik össze. Szerencsés azért,

Részletesebben

Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-96.

Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-96. Adatvédelem és információszabadság: A Magyar Hivatalos Közlönykiadó elektronikus kiadványa adatkezelõknek és az adatkezelés által érintetteknek Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-96. Nélkülözhetetlen

Részletesebben