Lipcsey Ildikó A CASBI. (A magyar vagyonok. államosítása. Romániában 1945-után.) Elektronikus kiadás a szerző engedélyével. A könyv megvásárolható a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lipcsey Ildikó A CASBI. (A magyar vagyonok. államosítása. Romániában 1945-után.) Elektronikus kiadás a szerző engedélyével. A könyv megvásárolható a"

Átírás

1 Lipcsey Ildikó A CASBI (A magyar vagyonok államosítása Romániában 1945-után.) Elektronikus kiadás a szerző engedélyével A könyv megvásárolható a POSSUM Lap és Könyvkiadó Kft-től

2 Az Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Felügyelő Pénztár tevékenysége Romániában Ajánlás Az 1945, január 20,-iki szovjet-magyar fegyverszüneti egyezmény ellenére Románia Magyarországot továbbra is ellenséges országnak tekintette, és 1945 áprilisában az 1944 szeptember 12,-iki szovjet-román fegyverszüneti egyezmény 8-as pontjára hivatkozva létrehozta az Ellenséges javakat 2

3 Felügyelő és Kezelő Pénztárat, román néven a Casa autonoma pentru supravecherea bunurilor inamicului, rövidítve a CASBI-t, abból a célból, hogy zárolja a magyar vagyonokat. Pontosabban a magyar állam, magyar állampolgárok, magyar közjogi személyek és a romániai magyar nemzetiségű állampolgárok ingó és ingatlanát, kereskedelmi és ipari vállalatait, pénzintézeteit. A vagyonoknak csak a töredékét adták vissza, a javát államosították. E tény éveken keresztül vita tárgyát képezte a két ország között, bár ban majd 1953-ban kölcsönösen lemondtak az egymással szembeni követelésekről. Ennek értéke Magyarország viszonylatában nagyságrenddel több volt. A kötet majdnem tetszőleges válogatás a több ezer dokumentum közül. Mindenekelőtt azzal a szándékkal készült, hogy felhívja az érintettek, mindenekelőtt a szakma képviselőit, s ösztönözze a fellelhető dokumentumok összegyűjtésére, feldolgozására. Ez napjainkban egy jó számítógépes programmal könnyen elérhető. A kötet természetesen nem tartalmazza a romániyai magyar egyházak, intézményrendszer és a romániai magyar nemzetiségű állampolgárok államosított vagyonát. 3

4 Bevezetés 1944: a szovjet-román fegyverszüneti szerződés 8. Szakasza Az szeptember 12-én Moszkvában megkötött szovjet-román fegyverszüneti szerződés több pontja érintette Erdélyt. Így a 19. szakasz, mely szerint Erdély vagy annak nagyobb része visszakerül Romániához. A 2. szakasz előírta, hogy Románia kormánya és főparancsnoksága kötelezi magát Németország és Magyarország Románia területén található fegyveres erőinek lefegyverzésére és internálására, valamint az említett államok ott-tartózkodási hellyel bíró állampolgárainak internálására. A 14. szakasz szerint A román kormány és főparancsnokság kötelezi magát, hogy együttműködik a szovjet főparancsnoksággal a háborús bűnökkel vádolt személyek letartóztatásában és bíróság elé állításában. 2 A szovjet-román fegyverszüneti szerződés 8. szakasza alapján hozták létre az Ellenséges Vagyonokat Felügyelő és Kezelő Pénztárt, a CASBI-t. A Román Kormány és Főparancsnokság kötelezi magát, hogy nem engedélyezi Németország vagy Magyarország, vagy ezek állampolgárai, vagy ezek területén, vagy az általuk elfoglalt területeken lakhellyel bírók tulajdonát képező bármilyen természetű vagyonoknak /beleértve értéktárgyat és pénzt/ a Szövetséges /szovjet/ főparancsnokság engedélye nélkül történő kivitelét, vagy kisajátítását. A Román Kormány és Főparancsnokság ezeket a tárgyakat a Szövetséges /szovjet/ részről megállapítandó feltételek mellett fogja megőrizni. 3 Az ellenséges vagyonok -kal kapcsolatban megjegyzendő és figyelemreméltó, hogy Antonescu ideje alatt hozott törvényre hivatkoztak, mint jogforrásra. 4 Az július 3-i 498. számú rendelet-törvényben Antonescu marsall és államfő azon államok állampolgárai vagyonáról rendelkezett, akikkel Románia hadiállapotban volt. Az szeptember 2-i 443. számú törvényrendelet, az október 6-i 478. sz. törvényt - a Nemzetgazdasági Minisztérium adta ki és Mihály király írta alá - megerősítette, hogy a 498-as törvényt továbbra is alkalmazni fogják. A 498-as törvényt további törvényrendelet egészítette ki, az december 19-i 644-es törvény, amely már konkrétan megnevezte Németországot és Magyarországot, mint ellenséges országot. 5 Pontosabban: ekkor terjesztették ki Magyarországra. A CASBI-ról tájékoztató Romániában január 3-án jelent meg, ezt követően a Hivatalos Közlöny február 10-i számában tették közzé a fegyverszüneti szerződés 8. szakaszára hivatkozva Mihály király 91. számú törvényerejű rendeletét a Pénzügyminisztérium alá tartozó CASBI

5 létrehozásáról. A fegyverszüneti egyezmény idézett pontja a következőkre vonatkozott: 1. Németország 2. Magyarország 3. német alattvalók 4. magyar alattvalók 5. német megszállás alatt lévő területeken állandó lakhellyel rendelkező személy 6. magyar megszállás alatt lévő területeken állandó lakhellyel rendelkező személy Ezt követte az IV. 25-én kiadott 5822/45. szám alatt megjelenő Utasítás az Ellenséges javak Megyei Hivatalának létesítésére és Közreműködésére vonatkozó rendelet. Ennek nyomán rendelték el: 1. magyar állampolgárságú Romániában tartózkodó természetes személyek, 2. magyar állampolgárságú vagy magyar tőkeérdekeltségek, mint jogi személyek, 3. és az un. vélelmezett ellenségek javainak zár alá vételét. Ez a következőkre vonatkozott: a/ Németország, b/ Magyarország területén található személyek, c/ német alattvalók, d/ magyar alattvalók, é/ német megszállás alatt lévő területeken állandó lakhellyel bíró személyek, f/ magyar megszállás alatt lévő területeken állandó lakhellyel bíró személyek. Az május 3-án megjelent 6754 számú módosító utasítás szerint csak azoknak a vagyonát kell zár alá vonni, akik március 13-a után tértek vissza Romániába. /Hivatalosan a kolozsvári minisztertanács ülésén a Grozakormány ekkor kapcsolta vissza - kapcsolta be - Észak-Erdélyt a román közigazgatásba./ Egy másik módosítás így hangzik: az 1945 április 4. után visszatérő menekültek is mentesülnek a CASBI alól, ha ellenük fasiszta, katonai vagy politikai magatartás miatt vád nem emelhető. Az első hazatérő vonatok azonban csak a következő hónap elején indultak el Magyarországról. A Belügyminisztérium Fegyverszüneti közigazgatási ügyosztályának V. 25-i határozata hivatkozva a CASBI megkeresésére körrendeletet adott ki, mely szerint alkalmazni kell a fegyverszünetet végrehajtó román bizottság határozatát. E szerint a kérelmek Romániában általános rendelkezéssel nem intézhetők el, hanem egyenként kell megvizsgálni azokat. 6 A CASBI jogköre A közzétett királyi rendelet meghatározta, hogy a CASBI: a./ kezeli azokat az ingó és ingatlan javakat, amelyek az szeptember 12-i fegyverszüneti szerződés 8. szakasza által meghatározott személyekhez 5

6 tartoznak, tehát német vagy magyar állami javakat, ezen kívül német vagy magyar állampolgárságú fizikai és jogi személyek tulajdonait; b./ felügyeletet gyakorol és ellenőrzi azokat az ipari és kereskedelmi vállalatokat, amelyek tőkéje 20 %-a az a/ pontban megjelölt személyekhez tartoznak; c./ felügyeletet gyakorol, ellenőriz és adminisztrátorokat nevez ki a kereskedelmi vállalatoknál, amelyek az a./ pontban megjelölt személyek meg nem engedett ellenőrzése alatt működnek; d./ kinevezi, visszahívja és ellenőrzi az adminisztrátorokat és gondnokokat, akik azzal vannak megbízva, hogy a 91/1945 sz. törvény 22. szakaszában előírt vállalatokat és javakat megőrizzék, igazgassák. A CASBi jogkörének gyakorlása végett a következő általános munkálatokat kell végrehajtani: a./ személyek, javaik és érdekeltségeik azonossági megállapítása, b./ 1944 szeptember 12-én létező javak, jogok és érdekeltségek leltározása, c./ ezt követően ezek felértékelése az 1944 szeptember 12-i áron, d./ a javak és érdekeltségek megőrzésének felügyelete. 7 A bukaresti Ghica utca 5 szám alatt lévő központ után létrejöttek az Ellenséges Javak Megyei Hivatalai is. Ezek két ügyosztályból álltak: 1. városi javak ügyosztálya /a megyei főispán irányította őket/, amely az ellenségesnek minősített városi javakkal foglalkozott, és 2. a vidéki javak ügyosztálya /a Mezőgazdasági Kamara mellett működött/. A Megyei Hivatalok hatáskörébe tartoztak a 8. szakasz szerinti ellenséges javak, kivéve a kereskedelmi, ipari vállalatokat, bankokat, biztosítási intézményeket és egyéb vállalatokat, mert ezek közvetlen a CASBI hatáskörébe tartoztak. Közelebbről: a./ személyek és javak azonossági megállapítása. Ezen személyek: a. németek, azaz német állampolgárságú fizikai személyek, német köz- és magánjogi személyek, német követségek, konzulátusok, kulturális, sport, stb egyesületek, b./ magyarok, tehát magyar állampolgárságú fizikai személyek, magyar köz- és magánjogi személyek, akiknek lakhelye vagy székhelye Romániában vagy bármely más országban van, c./ vélelmezett ellenségek, bármely más állampolgárságú személyek, akiknek székhelye német vagy magyar területen, vagy az általuk elfoglalt területen van, vagy akik szeptember 12 előtt vagy után Németországba, Magyarországra vagy az általuk elfoglalt területekre menekültek. Mindezen személyek azonosságának megállapítása kötelező az 1944 szeptember 12-ki időpontra, még akkor is, ha ezután visszatértek. Az azonossági megállapítást a 6

7 hatóságoknál fellelhető adatok alapján, és közlemények útján hozzák a nyilvánosságra. Továbbá ezek a személyek kötelesek nyilatkozatot adni, hogy a szóban forgó személyek mely csoportjához tartoznak, milyen vagyonnal rendelkeznek, azok hol találhatók, illetve kik azok a személyek, akiknél ezek a javak megtalálhatók. 8 B. A javak felleltározása és értékelése. C. A javak megőrzése és kezelése. Tovább részletezve: a Megyei Hivatalokhoz tartozott : 1./ a városi javak leltározása, melyek lehetnek: a./ épületek, b./ közhelyek, c./ ingóságok /bútor, kép, ágynemű, fehérnemű, evőeszköz, élelem/ d./ egyéb ingóságok /fémek, papírok/, 2./ a falusi javak leltározása a./ mezőgazdasági jellegűek b./ lakás, háziipar, kereskedelmi irodák, c./ háziipar, d./ élőleltár, e./ holtleltár, f./ termékek, g./ különböző anyagok, h./ házi anyagok, 3./ javak megőrzése és kezelése. Mindezt tehát a megyéknél a gondnokok végezték el, majd a leltárak elkészítése után a vagyonok kezelése a felügyelők hatáskörébe került. A vélelmezett ellenség / inamici rezunati / A fogalom a CASBI 3822/45-ös utasítása után vált ismertté. Vélelmezett ellenségnek tekinthetők a német vagy magyar területen, vagy ezek által elfoglalt területeken tartózkodó személyek, állampolgárságra való tekintet nélkül, valamint azok a román állampolgárok, akik szeptember 12-e előtt vagy után Németországba vagy Magyarországba, vagy általuk elfoglalt területekre menekültek. A vélelmezett ellenség két csoportot fogott át: 1. Ellenséges területen tartózkodó személyek, akár átmenetileg tartózkodtak ott, akár az állandó bejelentett lakásuk ott volt. 2. Ellenséges területre menekült személyek 7

8 a./ akik a bécsi döntés után Észak-Erdélybe költöztek, és román állampolgárok voltak, b./ a bécsi döntés után lakáscserével Észak-Erdélybe költöző dél-erdélyi magyarok, c./ a háborús hadműveletek elől Észak-Erdélybe menekültek, d./ ott gyógykezeltették magukat vagy kórházi ellátásban részesültek, e./ a Magyarországra menekültek, akik visszatértek Észak-Erdélybe, f./ akiket a németek elhurcoltak, g./ akik a kiürítési rendeletnek eleget téve távoztak. Ezek alapján a Magyar Népi Szövetség a CASBI gyakorlati alkalmazásának tapasztalatát, azzal kapcsolatban, hogy mely személyeknek a vagyona került zár alá, így összegezte: 1./ magyar nemzetiségű román állampolgárok, akik nem távoztak el Romániából, 2./ román és amerikai állampolgárok közös tulajdona, 3./ 1944 augusztusában erőszakkal Észak-Erdélybe hurcolt magyar nemzetiségű román állampolgárok, 4./ érvényes román útlevéllel Észak-Erdélyben tartózkodó magyar nemzetiségű román állampolgárok, 5./ a román hadseregben harci cselekményben elhunytak családtagjai, 6./ munkatáborba hurcoltak, 7./ román és magyar állampolgárok közös vagyona, 8./ katonai szolgálatban lévők vagyona, 9./ 1940-ben Dél-Erdélyből Észak-Erdélybe áthelyezett román köztisztviselők Észak-Erdélyben maradt vagyona. Azoknak a vállalatoknak a vagyonát zárolta a CASBI, melyek idegennek tekinthetők, azaz, amelyek tőkéjükből 20%-nál nagyobb rész illette meg a felügyelet alá eső természetes és jogi személyeket. Ezzel kapcsolatos egy módosított javaslat: csak azok a vállalatok, társaságok kerüljenek a CASBI hatáskörébe, amelyekben a külföldieknek 50 %-nál nagyobb érdekeltségük van. A vélelmezett ellenség fogalomra azért volt szüksége Romániának, mivel Magyarország az január 20-i szovjet-magyar fegyverszüneti egyezményben hadüzenetre kötelezte magát Németországgal, illetve jóvátétel fizetésére a Szovjetunióval szemben. Tehát a fegyverszüneti egyezménnyel Magyarország megszűnt ellenséges ország lenni. Következésképp a szovjetromán fegyverszüneti szerződés 8. pontja hatályon kívülre került, bár ezt törvényileg nem mondották ki, ami nem ismeretlen a jogalkotásban, különösen háborús időben. /A szovjet-magyar fegyverszüneti szerződés 8-as pontja szó szerint megegyezik a szovjet-román szerződés 8-as pontjával, csak ott Németországról van szó./ A jogászok még azzal is érveltek, hogy szeptember 12-én, amikor létrejött a szovjet-román fegyverszünet, Észak-Erdély 8

9 nem tartozott Romániához, tehát ott nem volt alkalmazható a 8-as pont. Észak- Erdély hovatartozása nyitott volt, és a két ország, Magyarország és Románia azonos feltételek mellett kapcsolódott be a Szovjetunió mellett a Németország elleni háborúba. A CASBI-törvény viszont azt jelentette, hogy Románia továbbra is ellenségként kezelte Magyarországot. A jogászok másik érve az volt, hogy a fogalmat - vélelmezett ellenség - nem ismeri a nemzetközi jog. A vagyonok zár alá vétele elsők között érintette azokat, akik elmenekültek, s akiknek tisztázatlan volt az állampolgárságuk. Az április 4-i 261. számú állampolgársági törvény csak azoknak a román állampolgárságát ismerte el, akik augusztus 30-án állandó lakhellyel rendelkeztek. Nem ismerte el román állampolgároknak azokat, akik a második bécsi döntés után idegen állampolgárságért optáltak, vagy olyan állam hadseregében vállaltak önként katonai szolgálatot, amellyel Románia hadi állapotba került. Az augusztus 12-i végrehajtási utasítás így szólt:...elveszítették román állampolgárságukat mindazok, akik az ellenséges hadsereg visszavonulásakor a visszavonulókkal közösséget vállalva Észak-Erdély területét önként elhagyták. Október 10-én Patrascanu igazságügyi miniszter sz. rendelete szerint a menekültek visszatérésük alkalmával, mivel az április 4-i törvény szerint elveszítették állampolgárságukat, nem kaphatják vissza ingó és ingatlanukat annak ellenére, hogy az is elhangzott hivatalos szinten, hogy visszahelyezik őket jogaikba. A Patrascanu-rendelet megjelenése után a Magyar Népi Szövetség memorandumában Groza miniszterelnöktől legalább a következők mentesítését kérték akik: 1. Dél-Erdélyből Észak-Erdélybe menekültek; 2. akiket besoroztak a magyar hadseregbe vagy erőszakkal vitték el; 3. a kiürítési parancsnak engedelmeskedtek; szeptember 12 után elmenekültek lakhelyükről, de visszatértek; 5. a háborús események miatt menekültek el Dél-Erdélyből szeptember 12 és október 31 között. A Magyar Fegyverszüneti Bizottság május 24-én szóbeli jegyzéket intézett a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz. 9 Arra hivatkozva, hogy Magyarország fegyverszüneti szerződést kötött a Szövetséges Hatalmakkal indokolatlannak minősítette, hogy Románia a magyar javakkal szemben kényszerintézkedést foganatosított, ellentétben Magyarországgal, amely nem tett hasonló lépéseket a magyarországi román vagyonokkal szemben. A levél utalt a CASBI intézkedés nyomán kialakult gazdasági problémákra és ennek esetleges negatív politikai következményeire. A SzEB, amely engedélyezte egy magyar bizottság kiutazását Bukarestbe, október 6-i jegyzékében értesítette a magyar kormányt, hogy a Romániában lefoglalt magyar vagyonok ügyében kérdést intézett a szovjet 9

10 kormányhoz. A magyar kormány újból kérte a SzEB-et, hogy szíveskedjen közbenjárni a román kormánynál. Ismét a nehéz gazdasági életre hivatkoztak, és arra, hogy a két ország közötti kapcsolatot súlyosan megterheli a CASBI. A levél utalt arra, hogy a romániai csehszlovák és osztrák vagyonokat Románia már felszabadította a zár alól. 10 Két tényezőt meg kell említeni. Először: az olyan magyar tőkeérdekeltségek, mint a Petrozsényi Kőszénbánya Rt., a bodfalusi cukorgyár, a Phönix bánya, koksz és vegyigyár, a Dermata, az Erdélyi Bank fiókjai, a Hitelbank, a Leszámító és Pénzváltóbank, az Angol-Magyar Bank leányvállalatai már évek óta a román gazdaságpolitika figyelmének középpontjában állt. Másodszor: az Észak-Erdélyi Végrehajtó Bizottság idején a Gyosz helyére lépő Szakszervezeti Tanács vette át az erdélyi iparvállalatok 80 %-át és üzemeltette. A CASBI kezelésébe került termelőegységeknél ezzel szemben a román fél tudatosan nyersanyag-, üzemanyag- és pénzhiányt idéztek elő a termelés megbénítása végett végén, megfelelve a CASBI jogköréről szóló korábbi királyi rendeletnek, Romániában döntés született arról, hogy a távollévő román állampolgárokról egyéni lap állítandó ki. Ezt a helyi közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalták. Lásd. a vélelmezett ellenség azonossági megállapítását. Az adatlapnak tartalmazni kellett a román állampolgár nevét, akinek vagyonát zárolták, lakását, családi állapotát, a zár alá vett vagyon jellegét, hogy milyen magatartást tanúsít a Szovjetunióval szemben, részese volt-e az Antonescu rezsimnek. A kérdőíveket a főispáni hivatalban kellett összegyűjteni, és azt december 10-ig Bukarestbe a CASBI központba elküldeni. 1946: bizonytalan helyzet. Az észak-erdélyi magyar közalkalmazottak ingóságainak sorsa Az január 20-án kiadott 5. számú törvényrendelet szerint a Román Fegyverszüneti Bizottság megszűnik és helyette megalakul a SzEB-bel való kapcsolattartásra a Román Bizottság. E Bizottság által meghatározott kereten belül kellett végrehajtani az illetékes minisztériumoknak a fegyverszüneti szerződésben foglaltakat. Következésképpen a CASBI is a Román Bizottság hatáskörébe került. Ezzel az ODA (Országos Demokrata Arcvonal) baloldali kormánya kivette a pénzügyminisztérium határköréből. A Román Bizottság főkormánybiztosává dr. Oeriu Simiont nevezték ki. Az február 219-i jelentés 11 tudni vélte, hogy a Bizottság olyan utasítást adott a egyes megyének /Arad, Temesvár, Orsova/, hogy gyűjtsék be a megyei székhelyen azoknak az ingóságait, amelyek eddig a tulajdonosaik birtokában voltak. 10

11 A CASBI felügyelet alá vont vállalatok, cégek és személyek jegyzékét a Hivatalos Közlöny, a Monitorul Oficial június 8-i, július 9-i, szeptember 10-i, november 9-i, december 4-i, február 9-i, március 7-i számaiban jelentették meg. Nékám Sándor miniszteri tanácsos tájékoztatójából az derül ki, hogy ezek az adatok pontatlanok, hiányosak voltak. Ezért javasolta, hogy a pontos listát Budapesten kellene elkészíteni. Több forrás alapján valósak voltak Nékám aggodalmai, hogy ti. tudatosan tönkreteszik a magyar vagyonokat, több vállalatnál megvonták a tulajdonostól az ellenőrzés jogát, és a CASBI adminisztráció nemcsak a jövedelmet, de a vagyonállagot is veszélyezteti. Ennek alapján - javasolta - a magyar államnak feltétlenül kártérítési igénnyel kell fellépni. Hiszen a CASBI hatáskörébe nemcsak a vagyonok zárolása tartozott, hanem megőrzésére is hivatott volt ban a magyar kormány aktivizálódott a CASBI ügyben. Moszkva, Párizs - ld. a szeptember 25-i levelet a béketárgyalás elnökéhez, - Bukarest voltak a helyszínei a címzetteknek. /Nem érdektelen megemlíteni: Párizsban úgy döntöttek, hogy az Egyesült Nemzetek észak-erdélyi javaiban lévő károk 75 %-át Magyarország köteles megtéríteni. 13 /A károk között említették a: Magyar-Amerikai Olajipari Rt-t 3 millió svájci frank értékben, a Lomas, ForestaTransilvania svájci cég marosvölgyi fatelepét, a Tordai Cementgyárat, /francia érdekeltség/ a Solvay Vegyiművet. 14 Sokak számára világos volt, hogy Moszkva gyakorolhat csak megfelelő nyomást Bukarestre, hogy a magyar vagyonok zár alól történő feloldása megtörténjen október 10-én a magyar külügyminisztérium újabb jegyzékkel fordult a magyarországi SzEB-hez, és kérte, járjon közbe a román kormánynál az ügyben. I.I. Ljevuskin vezérőrnagy, a SzEB vezérkari főnöke január 6-án a következő választ adta a romániai SzEB tájékoztatása alapján: a Magyarországra repatriáló magyarok elvihetik magukkal ingóságaikat, ha a román hatóságok előtt bizonyítani tudják, hogy nem vettek részt a háború idején az Egyesült Nemzetek ellen irányuló cselekményben, és ha azok kivitele nem ütközik a román törvényekbe. Amit nem vihetnek magukkal, azt a román állam köteles megőrizni. 15 A külügyminisztérium 10/a osztálya több egyéni kérést továbbított a bukaresti misszióhoz, de azok elintézést nem nyertek. Ljevuskin az szeptember 18-i és 20-i jegyzékre azt a választ adta, hogy a RSzEB akkori főnöke, Vinográdov szerint a román kormány december 14-én utasítást adott ki a rendőrség illetékes parancsnokságainak néhány magyar állampolgár ingósága kiszállítására. 16 Szuszajkov, a RSzEB vezetője április 24-i levelében közölte a román kormánnyal, hogy nem kíván felügyeletet gyakorolni a magyar javak, valamint azon román állampolgárok vagyona felett, akik 1944 szeptember 12 vagy ezt követően távoztak. Ennek az eredménye az május 8-án megjelent 11

12 számú rendelet és az azt kiegészítő módosítás, a 826 számú rendelettörvény április 26-án a külügyminisztérium ismét jegyzéket intézett Ljevuskin vezérőrnagyhoz, járjon közbe, hogy a magyar állami tisztviselők - kb személyt érintett - hazaszállíthassák Észak-Erdélyben hagyott ingóságaikat. 17 A rövid válasz május 15-én született meg, ebben arról értesítették a külügyminisztériumot, hogy a Magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak nincs az ellen kifogása, hogy magyar állami tisztviselők Észak-Erdélyből ingóságaikat elhozzák. A RSzEB mellett működő Román Bizottság főkormánybiztosa, Oeriu május elején közölte a sajtóban, hogy a Szovjetunió könnyített a fegyverszüneti feltételeken, és a román kormány visszaadja azoknak a vagyonát, akik nem álltak sem Antonescu, sem Horthy szolgálatában, és nem harcoltak önként az Egyesült Nemzetek ellen. Visszaadandók azoknak a személyi javai, akik 1944 szeptember 12-én vagy később Németországban, Magyarországban, vagy e két ország hadseregei által megszállt területen laktak. Éppen ezért aktuális lett, hogy a megyék elküldjék azoknak a minősítési lapját, akiknek vagyonát a CASBI zárolta. A visszaadandó személyi javak a következők: lakást szolgáló épületek, városi és vidéki házhelyek, falusi birtokrészek, mezőgazdasági felszerelések, kisebb nem hasznot hajtó ipari és kereskedelmi vállalatok. A nemesfémek, hasznot hajtó vállalatok, bankbetétek továbbra is zár alatt maradtak. 18 A tapasztalatok alapján Gyöngyösi külügyminiszter természetesen tudatában volt annak, hogy a dolgok Moszkvában dőlnek el. Ezért Oeriu bejelentése után Gyöngyösi a magyar kormány nevében G.M. Puskinhoz, a Szovjetunió magyarországi követéhez intézett május 29-i levelében azt fejtette ki, hogy a román fegyverszüneti egyezmény 8. pontjának alkalmazását a potsdami egyezmény 4. fejezetének 1, 8, 9 pontjai hatástalanították. E szerint a Szovjetunió kártalanítására az általa megszállt területeken található német javak szolgálnak majd. Tekintettel arra, hogy a CASBI felügyelete alatt lévő magyar javak felszabadítása az erdélyi magyarságnak, valamint Magyarországnak elsőrendű gazdasági érdeke, s hogy számos esetben teljesen vagyontalan egyéneknek a mindennapi életéhez szükséges ingóságairól van szó, a magyar kormány arra kéri a Szovjetunió kormányát, hogy a CASBI alá helyezett magyar javaknak a zár alól való feloldását lehetővé tenni szíveskedjék október második hetében úgy tűnt, hogy az ügyben valamelyes előrelépés történt. I. Szuszajkov vezérezredes, a romániai SzEB elnökhelyettese október 12-i levelében érről értesítette Petru Groza miniszterelnököt. Groza a Szabadság november 23-i számában Gömöri Endrének azt nyilatkozta: nem tud Szuszajkovnak a hozzá intézett leveléről, majd néhány nap múlva azt mondotta, hogy mégis volt róla tudomása. 20 Még érdekesebb, hogy Gyöngyössy követségi tanácsos a külügyminiszternek szóló beszámolójában azt írta, hogy 12

13 amikor 1947 január 7-én Grozánál járt, a miniszterelnök nem kevesebbet állított, mint azt, hogy a Szuszajkov levél az ő közbenjárásának köszönhető. 21 A RSzEB ezennel tudomására hozza, hogy Magyarország és a magyar állampolgárok vagyona, valamint jogi és fizikai személyek összes vagyona melyek a fegyverszüneti szerződés 8-ik paragrafusa szerint nyilvántartásban és ellenőrzés alatt vannak, teljes egészükben kivonatnak a fegyverszüneti szerződés 8. paragrafusának intézkedései alól és vissza lesznek szolgáltatva törvényes tulajdonosaiknak. Ezzel kapcsolatban a Romániai Szövetséges Ellenőrző Bizottság megsemmisíti valamennyi intézkedéseit, amelyek nem magyar és román jogi és fizikai személyek vagyona ellen folyamatba tett peres eljárások felfüggesztésére vonatkoznak, olyan javak ellen, amelyek a CASBI nyilvántartásában és ellenőrzése alatt szerepelnek. Kérem Miniszterelnök úr különleges figyelmet szentelni ennek a ténynek, hogy a magyar és román javak kivétele és átadása alkalmával ne engedtessék meg a kivétele vagy elrejtése és általában akármilyen tranzakciónak a keresztülvitele, amelyeket Németország, Olaszország vagy azok állampolgárainak javára vonatkoznak. 22 Nékám Sándor követségi tanácsos Bukarestben október 15-én levelet kapott a romániai SzEB gazdasági osztályának vezetőjétől, Krinkintől - a másolatot elküldték a CASBI vezértitkárának, Malidoneanunak -, aki arról tájékoztatta a magyar diplomatát, hogy hozzájárulnak a magyar közalkalmazottak ingóságainak feloldásához a CASBI zárlat alól és Magyarországra szállításához. Nékám október 19-én kelt levelében is ezt közölte Gyöngyösi János külügyminiszterrel, de hozzátette: a magyarországi és a romániai SzEB előzetes hozzájárulása ellenére megnehezíti a dolgot, hogy csak akkor tudják a magyar közalkalmazottak ingóságaikat elszállíttatni, ha személyesen jönnek Romániába és gondoskodnak a hazaszállításról és őrzésről. 23 A kiviteli engedély és a vámmentesség megszerzése eléggé hosszadalmas procedurát igényelt. A hazatérni óhajtó magyar állampolgár hat példányban pontos leltárt kellett készítsen, azt a volt romániai lakhelye szerinti községi elöljáróságon hitelesíttetnie szükségeltetett; a záradékkal ellátott leltárokat az ipari és kereskedelmi minisztériumhoz küldeni a kiviteli engedély beszerzése végett; ezt követően a kérvényt nyújtani be az illető a pénzügyminisztérium vámszaki osztályához; végül a Nemzeti Bank is láttamozza a kérvényt. 24 Oeriu október 30-án a következő határozatot hozta: az január 23-i 149 számú rendelet alapján: l. szakasz. A CASBI elő fogja készíteni a magyar állampolgárságú jogi és fizikai személyek vagyonára vonatkozó összes iratokat, ezeknek a javaknak a fegyverszüneti egyezmény 8. szakasza, valamint az február 10-i 91. számú törvény rendelkezései alól való kivételre. 13

14 Az így elkészített iratok a CASBI igazgatósága által előterjesztendők a CASBI igazgatósági bizottságának, amely azokat esetről esetre megvizsgálja és intézkedik a visszaszolgáltatására vonatkozóan. Az igazgatósági bizottság intézkedéseinek a következőket kell tartalmaznia: 1. a kedvezményezettek vezeték-, keresztneve és lakhelye. 2. Azok az okmányok, amelyek alapján a magyar állampolgárságot megállapították. 3. A kiengedett javak részletezése. 4. Az a hely ahol ezek a javak találhatók. Az igazgatósági bizottság értesítése alapján a CASBI vezérigazgatósága el fogja készíteni és az iratokkal együtt be fogja nyújtani aláírás végett az Ellenőrző Bizottság összekötő kormánybiztosának a javak ellenőrzése alól való kivételre vonatkozó határozatot. II. szakasz. A CASBI sürgősen és soron kívül meg fog vizsgálni valamennyi, ezen határozat előírása alá tartozó esetet. III. szakasz. Minden magyar állampolgárságú jogi és fizikai személy tulajdonát képező vagyon azonosítása és leltározása felfüggesztetik. IV. szakasz. A CASBI államtitkára meg van bízva a jelen határozat végrehajtásával. 25 A Zsidó Demokrata Népközösség lapjában jelent meg dr. Olieru november 2-i /46 számú körrendelete. A Román Összekötő Bizottság október 29-én kelt számú leirata alapján, amelynek tekintetbevételével már közöltük a következő utasításokat, tekintetbe véve továbbá I. Z. Szuszajkov vezérezredes október 12-én kelt 1212/S szám alatt kibocsátott és az abszentisták, valamint magyarok tulajdonát képező vagyonok szabaddá tételére vonatkozó levelét, amely szerint beszüntetendő az akármilyen nemzetiségű román állampolgárságú deportált tulajdonát képező vagyonok leltározása és identifikálása. Ezennel tudomására hozzuk, hogy ez a rendelkezés úgy értelmezendő, hogy fenti leirat keltétől, tehát október 29.-től kezdődően azok a javak, amelyek leltározása és azonosítása be lett szüntetve, tulajdonosaik szabad rendelkezésére álljanak. Kivéve a német és az olasz vagyonokat. 26 Olieru úgy tájékoztatott - ezt az információt Gyöngyössy továbbította a magyar külügyminiszternek Bukarestből -, hogy a magyar vagyonokkal kapcsolatos rendelettörvény már előkészületi stádiumban van. Ez a következő eljárást írja elő: 1. a magyar állam és magyar állampolgárok vagyonának feloldása a CASBI igazgatósága és a SzEB-bel összeköttetést tartó Román Bizottság hatáskörébe tartozik; 2. a román állampolgárok vagyonának feloldása a helyi CASBI szervek döntési joga. 27 Gyárfás László, az MTI tudósítója további részleteket jegyzett le Olieru főkormánybiztos nyilatkozatából, aki felkérte a főispánokat, hogy küldjék el 14

15 azoknak a minősítési lapját, akiknek a vagyonát zárolták. Együttesen állapítják majd meg ezek alapján, hogy a távollevők az ellenség szolgálatában álltak vagy sem. Ha a tulajdonosok bizonyítani tudják, hogy nem önként vettek részt az Egyesült Nemzetek elleni háborúban és nem tanúsítottak ellenséges magatartást az Egyesült Nemzetek és Románia ellen, akkor személyi javaikat visszakapják. Ezek pedig a következők: lakások, házi, személyi szükségleti cikkek, vidéki házhelyek, falusi birtokrészek, falusi iparcikkek és hasznot nem hajtó ipari és kereskedelmi vállalatok. Továbbra is állami felügyelet alatt maradnak ezen személyek hasznot hajtó ipari és kereskedelmi vállalatai, bankbetétei, kötvénye, devizája. 28 Téves volt tehát Kovács György információja - szintén MTI tudósító -, illetve a Világosság november 7-i számában megjelent cikk, amire hivatkozott, hogy ti. mentesítik a román állampolgárok összes javait, tehát a nagyüzemeket és kereskedelmi vállalatokat is; meghallgatják az MNSZ véleményét; nem indítanak senki ellen eljárást; beszüntetik a magyar állampolgárok javainak további zárolását és a mentesítésre nézve új törvény jelenik meg. 29 Iklódi Dezső követségi tanácsos november 1-i tájékoztatója szerint október 31-én megérkezett a RSzEB hivatalos átirata a CASBI hivatalhoz. A SzEB álláspontjának ismeretében Puskin követtől és Szviridov altábornagytól kértek megerősítést, hogy ennek birtokában intézhessenek jegyzéket a román kormányhoz illetve kiküldhessenek egy magyar delegációt Bukarestbe a magyar kormány állásfoglalásának ismertetésére október 19-én a 826-os törvénnyel módosították a CASBI-t. 31 Ez kimondja: a román állampolgárokra, nemzeti különbségre való tekintet nélkül, akik 1944 szeptember 12-én vagy azt követően Magyarországon vagy Németországban vagy az általuk elfoglalt területeken lakóhellyel bírtak, a CASBI nem alkalmazható a személyes javaikra. Ezek a következők: lakás céljára szolgáló városi vagy falusi ingatlanok, házhelyek, földadó alá eső területek és erdők, saját vagy lakáshasználatú cikkek, élő és holt mezőgazdasági felszerelés, kisebb háziipari vállalatok és falusi üzemek. Továbbra sem adhatók vissza a kereskedelmi és ipari vállalatok, bankbetétek, nemesfémek. Ezeknek visszaadásáról a SzEB mellé rendelt Román Bizottság kormánybiztosának egy e célra létrehozott bizottság véleményezése alapján maga a kormánybiztos fog dönteni. A törvény közzétételét követő 4 napon belül össze kell állítani a törvény hatálya alá eső személyek és javak listáját. Azok az állampolgárok is kötelesek megjelenni az összekötő bizottság előtt, akiknek javai eddig nem estek a törvény hatálya alá, azaz nem foglalták le ingó és ingatlan vagyonát. Nékám Sándor, aki felterjesztette és ismertette a törvényt ezt tartotta a legsérelmesebbnek. 15

16 A Miniszterelnökség 6.884/M.E.II. számú, július 30-i rendelete nyomán került szóba, hogy Budapesten állítsák fel a Romániai Magyar Javak Bizottságát. Itt is felmerült, hogy nem kellene elijeszteni a románokat, hiszen a CASBI a békeszerződések aláírásáig függőben marad. Nem felesleges megjegyezni, hogy Groza azért nem foglalkozott a kétoldalú tárgyalásokkal, mert azt állította a választások után lesz csak aktuális. Általában a RSzEB-bel ellentétben Bukarest késleltetni akarta a CASBI rendezését. Végül a Minisztertanács keretében alakult meg a bizottság, amelybe valamennyi szaktárca elküldte képviselőjét. A bizottságban két osztályt hoztak létre, az egyiket Budapesten, a másikat Bukarestben. 32 Negyven nappal a romániai választások és egy hónappal a parlament megnyitása - írta Gyöngyösi a külügyminiszternek - után ami előre látható volt, bekövetkezett. A baloldal kezébe vette a gazdasági irányítását a Nemzetgazdasági Minisztérium megalakításával és a Hivatalos Közlöny december 28-i számában a 1056 számú törvény rendelkezett a Román Nemzeti Bank államosításáról :kétoldalu tárgyalások a CASBI-ügyben A bukaresti Politikai Misszió vezetője december 20-án jegyzéket nyújtott át a román kormánynak egy kormányközi tárgyalás megkezdése végett. Bukarestben magyar részről január 7-én jelentették be a közvetlen tárgyalási szándékot. 34 A magyar fél szerint ide utalandó azok ügye is, akik között költöztek ide. Magyarország elvi álláspontja a 203 magyar ipari és kereskedelmi vállalattal /kb. 80 millió dollárt ért/, 4000 magyar állampolgár városi és falusi ingatlanával, a román állampolgár erdélyi vagyonával kapcsolatban a következő volt: I. maximális követelmény: a zárolt vagyon visszaszolgáltatása az odahelyezett tisztviselők ingóságai legyenek elszállíthatók minden ügyletet helyezzenek hatályon kívül II. Minimális program: Együtt állapítsák meg a magyar javak visszabocsátásának módját január 5-én a román lapok közölték a 998 sz. rendelettörvény végrehajtási utasítását. Ebben felhívták azoknak a magyar állampolgároknak a figyelmét, akiknek javai a 91/46-os törvény rendelkezése alá tartoznak, hogy a következő iratokat kell beszereznie és elküldenie a CASBI bukaresti központjába, a Ion Ghica utca 45 szám alatt található irodába : 16

17 1. a polgármesteri hivatal által kiállított állampolgársági igazolást arról, hogy az érintett augusztus 30-án, szeptember 12-én milyen állampolgár volt és jelenleg milyen állampolgár; a Magyarországon élők állampolgárságukat a magyar törvények alapján igazolják; 2. egy nyilatkozatot a személyi adatokról és a vagyontárgyakról; 3. a tulajdont igazoló telekkönyvi kivonat másolatát. Az 1946-os év folyamán megjelenő új CASBI jogszabályok csak részleges mentesítést adtak. A magyar kormány ezért a bukaresti képviseletén keresztül közvetlen tárgyalások felvételét kérte. Pontosabban: Gyöngyössy követségi tanácsos 1947 január 7-én Grozánál tett látogatásakor magyar állampolgárok és jogi személyek javainak visszaadását kérte január 17-én előzetes megbeszélésekre került sor Olieru alminiszter, Melidoneanu vezérigazgató, Tarhon vezértitkár valamint Gyöngyössy és Iklódi követség tanácsosok között. Olieru itt jelentette ki: a feloldás az igazságosság és a román-magyar barátság szellemében történik meg. 36 A találkozó után készült emlékeztető szerint a román fél a következő elvi jelentőségű kijelentéseket tette: ígéret a magyar javak visszaszolgáltatására ennek egyetlen feltétele: a tulajdonos magyar állampolgárságának igazolása azon vállalatok esetében, amelynek részvényei valamely magyar jogi személy tulajdonában vannak a magyar hatóságok igazolják, hogy az anyavállalat Magyarországon van bejegyezve, és nem német vagy olasz érdekeltség magyar jogi vagy fizikai személy esetében, ha a misszió vagy a magyar kormány elsőbbséget akarna élvezni, akkor azt figyelembe fogják venni a CASBI-nál a mezőgazdasági ingatlanok egy általános rendelkezéssel a legrövidebb időn belül visszaadatnak a vélelmezett ellenségeknek is a jövőben a CASBI nem engedélyezi a bérletkötést megfontolás tárgyává teszik az eddigi bérletek idejének a lerövidítését. Áttanulmányozás végett Olieru elkérte a találkozóról készült emlékeztetőt. A fentieket annyiban módosította, hogy külföldi állampolgárnak Romániában nem lehet földtulajdona, és kimaradt az a lényeges pont is, hogy a vélelmezett ellenség visszakapja a földtulajdonát. Kérte továbbá, hogy a magyar hatóságok által kiadott állampolgársági igazolás tartalmazza, hogy az illető 1944 szeptember 12-én milyen állampolgár volt, a Romániában élő magyar állampolgár a román hatóságoktól szerezzen be igazolást erről az időpontról. 37 Február 10-én készült el egy Aide Mémoire a tárgyalás ezen bevezető szakaszát lezárandó

18 Magyar Javak Bizottsága is elkezdte működését 1947 februárjában. Feladata a következőkből állt: a CASBI alá vont javak; tulajdonosaik számbavétele; mikor, milyen román hatósági határozattal vonták zár alá a javakat; milyen lépéseket tett eddig a vagyon tulajdonosa vagy képviselője. 39 Gyöngyösi február 28-i, a külügynek küldött levelében aggodalmának adott hangot, hogy magyar állampolgárok és magyar nemzetiségű román állampolgárok észak-erdélyi vagy romániai érdekeltségeiket átengedik román érdekcsoportoknak annak a reményében, hogy a CASBI alól így felmentést nyernek. Ezzel azonban csak a magyarság gazdasági súlya csökkent. 40 Figyelemre méltóan alakult a Petrozsényi részvények sorsa melynek átadásával Magyarország a jóvátételi kötelezettségéből dollárt teljesített. 41 A CASBI helyzete alig érezhetően, de elmozdulni látszott. A bukaresti CASBI központ március 14-én táviratilag rendelkezett a CASBI megyei hivatalai részére, hogy az eltávozott román állampolgárok valamint a magyar állampolgárok javait át kell adni a tulajdonosoknak vagy azok megbízottainak. Ezeknek a bérbe adása tilos. Kivételt képeznek azok, akik még nem tértek vissza, vagy akik a javaik átvételét visszautasítják. Áprilisig megtörtént ugyan mintegy személy javainak felmentése, de a falusi javak esetében személyt érintett. Ezzel egyidőben a magyar fővárosban írásban bejelentést lehetett tenni a Miniszterelnökség mellett működő Romániai Magyar Javak Bizottságánál, amely iratnak tartalmaznia kellett a lefoglalt vagyon tulajdonosának személyi adatait, hogy meddig élt Romániában; a lefoglalt ingó és ingatlan leírását, minősége, helyét; mikor vették zár alá; tett-e már valamit a tulajdonos a zár alóli feloldás érdekében. Kiegészítette ezt az, hogy a Gyosz, amely kimutatást készített a kötelékébe tartozó vállalatokról - ennek értéke: lej 42 - is körlevelet intézett a tagtársaihoz a romániai vagyonok ügyében. Ebben hangsúlyozta: létérdek a felmentés, mivel a romániai magyar ipari vállalatok a magyar nemzeti vagyon részét képezik, azontúl, hogy a romániai magyarság számára is kiemelt fontossággal bír a felmentés. 43 Budapesten április elejére készült el egy kimutatás a beérkezett ügyekről: a./ magyar állampolgárok és jogi személyek kereskedelmi és ipari vállalatok dosszié nem agrárjellegű ingatlanok dosszié mezőgazdasági ingóságok mezőgazdasági ingatlan - nem készült kimutatás b. / összes CASBI ügy ebből német állampolgár magyar állampolgár

19 vélelmezett ellenség Kormányközi tárgyalások Bukarestben: április május 16. A CASBI-ügy végső lezárásának reményében érkezett meg Bukarestbe a magyar tárgyalófél: Bolgár Elek rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Gyöngyössy István követségi tanácsos, Kuthy Sándor a Miniszterelnökség, Hernád István és Lersch Andor a pénzügyi, Torday Lajos a Nemzeti Bank, Vitányi Béla a igazságügyi, Czell Vilmos a földművelésügyi, Varga Gerzson, Takácsy Miklós és Hutiray Nóra a külügyi és Blénessy Erzsébet az ipari tárcától. Nem volt titok senki előtt, hogy Groza budapesti látogatásának előkészítése idején miért is ült hirtelen tárgyalóasztalhoz a román fél: e magas szintű látogatásnak kívántak kedvező légkört teremteni. A román delegációt Jean Cristo meghatalmazott miniszter vezette, tagjai voltak: Aurel Negus követségi tanácsos, George Man a külügy gazdasági tanácsosa, Virgil Constantinescu a SzEB-bel összeköttetést tartó Román Bizottság részéről, Octav Constantinesco a pénzügy, M. Heim a CASBI, Jean Filip az igazságügy részéről, Mihai Radulescu követségi atassé. A két delegáció a magyar javaslatot vette alapul, és annak módosításával alakult végül ki a Protocoll. A magyar bizottság a következőket terjesztette elő: 44 1./ A feloldási eljárás leegyszerűsítése. Amennyiben a kérelem meghatározható időn belül elintézést nem nyer, annak tárgya a zár alól feloldozottnak tekintendő. 2./ Az igazolások kiállításakor a. fizikai személyeknél az 1944 szeptember 12-i és a jelenlegi állampolgárság igazolása b. jogi személyeknél ha Magyarországon van bejegyezve és abban nincs német és olasz érdekeltség, az igazolásokat a bukaresti Magyar Politikai Misszió állítja ki. 3./ A visszabocsátási eljárás alkalmával a. szabályozzák részletesen külön a házra, földtulajdonra, ingóságokra, ipari, kereskedelmi, pénzügyi vállalatokra vonatkozó eljárást b. történjék intézkedés a visszaszármaztatásra c. a feloldott ingóságok Magyarországra szállítását könnyítsék meg. 4./ Rendelkezési és kezelési ügyek semmissége Az szeptember 12. utáni intézkedéseket minősítsék semmisnek. 5./ Az ügykezelés vizsgálata alkalmával fel kell vetni a felelősséget és a kártalanítást. 19

20 A Bukarestben tárgyaló magyar bizottság, amely három kategóriát különböztetett meg, a magyar állampolgárok javait, a magyar állami javakat és a vélelmezett ellenségek, azaz a román állampolgárok vagyonát, több javaslatot terjesztett elő. 45 Így javasolta, hogy az Észak-erdélyi közalkalmazottak javainak hazaszállítását könnyítsék meg a CASBI alóli felszabadítási kérelmet hozzátartozó is benyújthassa Magyarországról történjenek lépések a mezőgazdasági ingatlanok felszabadítása érdekében a tőkeemelés érdekében az új részvényekre vonatkozó elővásárlási jogot ne tekintsék új részvényszerzésnek, amely a román törvények szerint külföldi állampolgárra nézve korlátozott. A maratoni megbeszélésen természetesen több kérdésben mutatkozott nézetkülönbség Magyarország és Románia képviselői között. Az állampolgárság igazolásával kapcsolatban magyar részről azt kérték, hogy politikai igazolás nélkül mentsék fel azok vagyonát, akik 1940 augusztus 30 és 1944 december 31 között eltávoztak Romániából Magyarországra, román részről ellenben az 1944 szeptember 12 utáni dátumhoz ragaszkodtak. Elvi ellentét volt a kártérítéssel kapcsolatban is. Román részről elvi, jogi, gazdasági érvekre hivatkozva utasították el. Végül a kártérítés elvi fenntartás mellett bekerült a szövegbe. A magyar nemzetiségű román állampolgárok=vélelmezett ellenségek i javainak visszaadásával kapcsolatban nem történt döntés, mindössze szóbeli megállapodás történt, de csak Groza és a magyar delegáció között. 46 Javaslattétel történt, hogy a Politikai Misszió irányítása alatt, a gyors ügyintézés érdekében állítsanak fel különbizottságokat Bukarestben, Kolozsváron és Marosvásárhelyen. 47 A május 16-án Bolgár és Cristo által aláírt jegyzőkönyv szerint a két kormánynak elfogadásra ajánlották: Első cikk I. A CASBI ellenőrzés alól felszabadítandó javak két csoportba tartoznak: 1. természetes vagy jogi személyek tulajdonát képező ingóságok és ingatlanok, az e tárgyban benyújtott kérelemre a román hatóságok 30 nap alatt kötelesek döntést hozni, 2. természetes vagy jogi személyek tulajdonában lévő kereskedelmi és ipari vállalatok, e tárgyban a határidő 60 nap. II. A véghatározatot 30 napon belül közzé kell tenni és végre kell hajtani. III. A zár alól a feloldási kérelmet a tulajdonos, a képviselője vagy a magyar állam terjeszti be. Második cikk 20

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ 1. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Családi állapota: Állampolgársága: Foglalkozása: Elhalálozás helye, ideje: Megjegyzés: kérjük csatolni a halotti anyakönyvi

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor

Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor Közösségi javak államosításasa Az államosítások sok és s elkobzások okát

Részletesebben

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel)

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) BELGIUM... 3 FRANCIAORSZÁG... 4 PORTUGÁLIA... 7 BELGIUM

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

PG AdZ Kérdések és válaszok Az egykori német kényszermunkások részére adott elismerési juttatással kapcsolatban

PG AdZ Kérdések és válaszok Az egykori német kényszermunkások részére adott elismerési juttatással kapcsolatban PG AdZ 2017.01.05. Kérdések és válaszok Az egykori német kényszermunkások részére adott elismerési juttatással kapcsolatban sorsz ám Kérdés Válasz 1. Kérelem benyújtása/ Az elismerési juttatás kifizetése

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

Moszkva, január 20. *

Moszkva, január 20. * 2. FEGYVERSZÜNETI EGYEZMÉNY, MELYET EGYRÉSZRÕL A SZÖVETSÉGES SZOCIALISTA SZOVJETKÖZTÁRSASÁGOK, AZ EGYESÜLT BRIT KIRÁLYSÁG ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG, AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK, MÁSRÉSZRÕL MAGYARORSZÁG KÖTÖTTEK

Részletesebben

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem Ügyiratszám: (a levelünk bal felső sarkában található) I. számú nyomtatvány NYILATKOZAT MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON

Részletesebben

A dél-erdélyi vasutasok helyzete 1940 októberében

A dél-erdélyi vasutasok helyzete 1940 októberében Visszatérésünk a román állam szolgálatába lehetetlenné vált A dél-erdélyi vasutasok helyzete 1940 októberében A dél-erdélyi magyarok helyzetének összefoglalója L. Balogh Béni publikációiban: Az 1940. augusztus

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 12-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 12-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 12-i ülésére 8. Tárgy: Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel peren kívüli egyezség megkötése Az előterjesztést

Részletesebben

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok:

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok: Hagyaték Vonatkozó jogszabályok: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Európai részvénytársaság (ERT)

Európai részvénytársaság (ERT) Az alapszabályról szóló rendelet és irányelv a munkavállalói részvételről (2001.10.08 / 3 éves transzpozíció) Miről szól ez az európai jogi forma? Alapítási formák Alapszerkezet Szervek Munkavállalói részvétel

Részletesebben

ADATLAP LAKÁSCSERE SZERZŐDÉSHEZ

ADATLAP LAKÁSCSERE SZERZŐDÉSHEZ ADATLAP LAKÁSCSERE SZERZŐDÉSHEZ Lakáscsere szerződés Amely létrejött a megállapodásban feltüntetett lakáshasználók között a jelen okiratban részletezett lakások kölcsönös elcserélésére az alábbi feltételekkel

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról

99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról 99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ

ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A bejelentési űrlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Gazdasági Versenyhivatal honlapján közzétett,

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 31.1.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Harry Nduka nigériai állampolgár által benyújtott 0256/2011. számú petíció az Egyesült Királyságban való maradásának

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ Általános szakvélemény a Romániában és a Szovjetunióban szerzett felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelek magyarországi elismerhetőségéről Budapest,

Részletesebben

Családnév/vezetéknév: Utónév: VSNR (születési dátum): Ápolási díj fokozata

Családnév/vezetéknév: Utónév: VSNR (születési dátum): Ápolási díj fokozata A Szociális Minisztérium Szolgáltatója Tartományi Irodája részére Érkeztetési bélyegző Tárgy: 24 órás gondozás támogatására vonatkozó anyagi juttatás önálló kereső tevékenységet folytató gondozó váltása

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. 1143 Budapest, Ilka utca 31. Tel.:+36-1- 801-7081 Fax: +36-1-801-7082, E-mail: humet@humet.hu Rendkívüli tájékoztatás A HUMET Nyrt értesít mindenkit, akit

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk 2004.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 310/261 7. JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Alkotmány III-434. cikke szerint

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd 89. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XLIV. tör vény A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról 21330 2/2010.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL BGBl. III - Ausgegeben am 23. Juli 2013 - Nr. 201 1 von 9 EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL Az Osztrák Szövetségi

Részletesebben

13B400 ADATLAP. Benyújtandó 1 példányban a földhivatalhoz. Az átvevő ügyintéző: darab 6/a. számú lap: darab. darab. darab. nap

13B400 ADATLAP. Benyújtandó 1 példányban a földhivatalhoz. Az átvevő ügyintéző: darab 6/a. számú lap: darab. darab. darab. nap 13B400 ADATLAP ingatlan vagyonszerzés esetén a vagyont szerző adatainak, illetékmentességének, kedvezményének, a visszterhes ingatlanátruházás esetén az ingatlant értékesítő adatainak, illetve az ingatlanhoz

Részletesebben

101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ

101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ 101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ 1. Kérelmező adatai: Kérelmező neve:... Adóazonosító jele:... Lakcíme:... Telefonszáma:.mobil száma*:.. E-mail címe*:... Értesítési címe

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Hatályos: 2012.02.11 - A cégnyilvánosságról, a bírósági

Részletesebben

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT)

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) HETEDIK KERETPROGRAM sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) egyrészről az [Európai Közösség] [Európai Atomenergia-közösség] (a továbbiakban: a

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

1/2011. (IV.4.) BK vélemény

1/2011. (IV.4.) BK vélemény FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK VEZETŐJE 1055 Budapest V., Markó utca 16. Telefon: 268-4813 1/2011. (IV.4.) BK vélemény Amennyiben a bíróság elrendeli a tanú személyi adatainak a zárt kezelését,

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSA

BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSA 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Szarvasugrás közműveinek

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban 101. sz. Egyezmény a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben