Forradalom? Az 1989-es romániai események értelmezései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forradalom? Az 1989-es romániai események értelmezései"

Átírás

1 Stefano Bottoni Forradalom? Az 1989-es romániai események értelmezései (Az elıadás október 20-án, a rendszerváltás 20. évfordulója alkalmából, az MTA Történettudományi Intézete által rendezett, az év címő konferencián hangzott el) 2007-ben Corneliu Poromboiu zseniális és keserő filmje, A fost sau n-a fost (szó szerinti fordításban: Volt-e vagy sem?) hívta fel a közvélemény figyelmét arra, hogy milyen éles ellentétek és indulatos viták jellemzik ma is az 1989-es romániai események társadalmi megítélését. Forradalom volt-e mindaz, amit a világ egyenes adásban élt át december 16. és 22. között? Vagy inkább puccsról, hatalomátmentési gyakorlatról, vagy külföldrıl irányított diverzióról kellene beszélnünk? A forradalom körüli politikai és értelmiségi viták miatt nemcsak a társadalom, hanem a történész szakma sem volt képes kialakítani egy reális képet az 1989-es eseményekrıl. Jellemzı a megítélésükben kialakult bizonytalanságra, hogy az egyetlen komoly monográfia szerzıje, a brit Peter Siani-Davies inkább csak összegzi az ütközı álláspontokat, és néhány mítoszt, elméletet igyekszik feloszlatni (a román határırség adataira hivatkozva cáfolja például a szovjet turisták tömeges beáramlását), de önálló narratívára nem vállalkozik. Könyvébıl kiderül, hogy mi nem volt a romániai forradalom, de számos kérdésre (a legfontosabb természetesen a forradalom gyızelmét fenyegetı terroristák azóta kiderítetlen kiléte) sem érkezik kielégítı válasz. Az 1989-es romániai események értelmezését közel húsz éve három markáns álláspont uralja. Az elsı álláspontot a temesvári forradalmárok és a velük szimpatizáló román és külföldi értelmiségiek, kutatók fogalmazzák meg. Megítélésük szerint a forradalom Temesváron vette kezdetét december 15-én spontán (tehát civil és tiszta) szolidaritási megmozdulásként az állambiztonság által zaklatott Tıkés László református segédlelkész mellett, majd regionális, bánsági és erdélyi (december ), végül országos mérető (december ) népfelkeléssé vált. Ezt az álláspontot tükrözik a ma használatos történelem tankönyvek is. Temesvár lakosságának bátorsága és a város feltételezett civil mássága olyannyira toposszá vált, hogy ezen pozitív jellem számos ellentmondást is elfed, például azt a máig megválaszolatlan kérdést, hogy a mindenható politikai rendırség miért nem oszlatta

2 fel december 16-án a Tıkés melletti kis létszámú szimpátiatüntetést? Éppen a hatalom bizonytalansága bátorította fel ugyanis a magyar és román hívıket, majd késıbb a város összlakosságát. A legsúlyosabb kérdıjelek nem a forradalom keletkezésérıl, hanem annak folytatásáról merülnek fel. December 22-én kor Nicolae Ceauşescu és Elena felesége helikopterre szállt, és a kommunista párt központi bizottság épületét ostromló tüntetık ünnepelni kezdték a forradalom gyızelmét. A diktátor menekülése azonban korántsem jelentette az erıszak megszőnését. Sıt, miközben december 17. és 22. között kb. százötven halálos áldozata volt a Temesváron, Aradon, Lugoson, Kolozsváron, Nagyszebenben, Marosvásárhelyen és Bukarestben elkövetett vérontásoknak (fıbb okok: a leadott sortüzek, az elfogott tüntetık durva bántalmazása, az erıszakkal elkövetett tömegoszlatás), a következı öt napban közel ezer civil és egyenruhás személy vesztette életét a jelenkori Kelet-Európa egyik legtitokzatosabb és értelmetlen civilháborújában. A temesvári antikommunista forradalmárok (Traian Orban, Mircea Mihalcea, Marius Mioc), valamint politikai támogatóik a népfelkelést eltérített, elvetélt vagy kitulajdonított forradalomnak nevezik. Fordulópontnak pedig éppen december 22-ét, Ceauşescu bukását és a felkelés gyızelmének pillanatát nevezik meg. Radu Portocală, Nestor Rateş, Marius Oprea, Dennis Deletant, Tom Gallagher szerint a Ion Iliescu késıbbi államfı és a szovjet/nyugati támogatással körülötte csoportosuló gorbacsovista reformkommunisták december 22-e után a Nemzeti Megmentési Fronton keresztül tudták megragadni a hatalmat és maguk mellé állítani a szétesett államapparátust. Azzal vádolják Iliescut és az ıt támogató kommunista második vonalat, hogy elárulva a forradalom eredeti célkitőzéseit, alkut kötött a titkos rendırség vezetésével. E kompromisszum része volt a volt diktátor rendkívül gyors hadbíróság elé állítása is, majd december 25-én az elnöki pár brutális kivégzése. Ennek ellenére Bukarestben és néhány vidéki központban december 27-ig (tehát Ceauşescu kivégzése után is) harcok dúltak a terroristának kikiáltott, állítólag Ceauşescuhoz hő különleges fegyveres egységek és a forradalom oldalára átállt honvédelmi szervek között. Az idézett szerzık szerint a forradalom második fázisában tudatos manipulációt hajtott végre az Iliescu vezette ideiglenes kormány. Ennek részét alkotta a lakosság megfélemlítése a terrorista jelenséggel való riogatással, a katonai alakulatok egymással szembe állítása (csak a bukaresti nemzetközi repülıtéren folytatott tőzpárbajnak több mint 50 áldozata volt; összesen kilencszázan vesztették életüket a december 22-e utáni idıszakban). A terrorista diverziót követte 1990 elején az újjáalakult történelmi pártok elleni lejárató kampány, amit március án a tudatosan elıkészített marosvásárhelyi pogrom követett (arról már nem

3 tehetett a központi hatalom, hogy az áldozatnak kiszemelt magyar közösség erıteljes válasza miatt jóval több lett a román áldozat és sebesült, mint a magyar), majd a Front gyızelmét hozó májusi választásokat követıen a radikális antikommunista diákmozgalom brutális felszámolása ( az úgynevezett bányászjárás június én). A temesvári és a posztkommunista, iliescui 1989-értelmezés tehát a december 22-ei pillanattól kezdve válik szét. Mindkét tábor (az egyiket a liberális értelmiség, a másikat a szociáldemokrata párt fémjelzi) alapvetıen jó és fontos aktusnak tartja az 1989-es temesvári megmozdulásokat. Az új hatalom annak politikai legitimitásáról azonban elkeseredett vita folyik, amihez aktuálpolitikai ügyek is kapcsolódnak. A szociáldemokrata politikusok, így Mircea Geoană, ma is persona non grata-nak számítanak a Bánság fıvárosában: látogatása heves tiltakozást és utcai konfrontációt váltott ki az elnöki választás második fordulója elıtt. A posztkommunista politikai elit szerint a Nemzeti Megmentési Front jelentette az egyetlen reális alternatívát. Úgy vélik, az 1989 elıtti helyzetet figyelembe véve (ellenzéki mozgalmak szinte teljes hiánya, erıszakos rendırállam, demokratikus hagyományok gyengesége, vezérkultuszra való hajlam a lakosság körében) természetes, hogy Ceauşescu bukása után nem egy nyugati típusú demokrácia, hanem egy lassú átmenetben gondolkodó hatalom rendezkedett be. Pragmatikus gondolkodásukban a márciusi események, a választási visszaélések és a bányászjárások elkerülhetetlen mellékhatások és ideiglenes visszaesések, amelyek nem veszélyeztették a sikeres politikai átmenetet és egy plurális társadalom építését. Az akkori ellenzék szerint azonban 1989 után nem rendszerváltás, hanem politikai és gazdasági hatalomátmentés ment végbe. A Securitate volt szt-tisztjeibıl lettek a gazdasági életben máig meghatározó új milliomosok, és az ifjúkommunistákból miniszterek és megyei tanácselnökök. Létezik azonban egy harmadik, a román közéletben és a médiában egyre népszerőbb interpretáció is. Volt titkosszolgálati emberek (Virgil Măgureanu, között a belsı elhárítás vezetıje), történészek (a nacionalizmusáról ismert Ioan Scurtu és Alex Mihai Stoenescu, de a neves francia Katherine Verdery is), elismert politikai elemzık (Anneli Ute Gabanyi), és nem utolsósorban Vlagyimir Bukovszkij volt szovjet disszidens: egybehangzóan azt állítják eddig megjelent mőveikben, hogy Romániában a kommunista diktatúra összeomlása és a hatalomátvétel egy katonailag megszervezett, külföldi erık által támogatott puccs eredménye. Legfeljebb annyit ismernek el, hogy az 1989-es manıver sikeréhez szüksége volt a tömegek cselekvésére: az összeesküvés sikerét éppen a forradalmi hevület garantálta. Az érvelés a kilencvenes évek óta hangoztatott de kellıképpen soha nem dokumentált szovjet/magyar diverzión alapszik. Korabeli sajtóértesülésekre és a volt román

4 belügyi szervek vezetıinek közléseire hivatkozva a román és külföldi elemzık egy nem jelentéktelen része ma is úgy véli, hogy a temesvári megmozdulást december 9-tıl kezdve megelızte és elıkészítette a turistának álcázott külföldi (szovjet és magyar) különleges alakulatok beszivárgása Románia területére. Ezek a kiképzett erık robbantották ki a temesvári tüntetéssorozatot, majd 21-én a Ceauşescu által összehívott bukaresti nagygyőlést megzavaró incidenst (egy petárda robbantása, amely pánikot okozott az összegyőlt tömegben és megszakította az egyenes adásban közvetített beszédet). Állításuk szerint Ceauşescu rendszerének sorsáról személyesen a két nagyhatalom képviselıi döntöttek a december 2-3-án Máltán rendezett csúcstalálkozón. Ennek logikus következménye volt az irányított forradalom beindítása. Jellemzı módon azonban az összeesküvés-elmélet legnépszerőbb közvetítıje nem egy tudományos (vagy annak álcázott) mő lett, hanem rendkívül manipulatív, de kétségkívül hatásos dokumentumfilm (Susanne Brandstätter: Checkmate Strategy of a revolution). Az ARTE-n 2004-ben bemutatott filmben megszólal többek között a francia hírszerzés korábbi vezetıje és Németh Miklós volt miniszterelnök is. Mindketten arra utalnak (Németh inkább félmondatokban), hogy nem a szovjet titkosszolgálat, hanem a nyugatiak és elsısorban a CIA áll a romániai események mögött. Nem teljesen világos, hogy mi késztette volna a kelet-európai ügyekkel (és különösen Romániával) alig foglalkozó, reálpolitikusnak ismert id. Bush amerikai elnököt arra, hogy kockázatos beavatkozást szorgalmazzon egy olyan elszigetelt országban, amely ráadásul a Varsói Szerzıdés tagja is. A film szinte semmire nem ad magyarázatot, hanem csak kételyeket sugároz. Mindez addig nem veszélyes, amíg a közvéleményt elárasztó kételyek nem kérdıjelezik meg az események megtörtént voltát. Néhány éve Richard A. Hall amerikai történész és CIA-elemzı könyvet szentelt az 1989-es eseményeknek, amiben meggyızıen bizonyítja, hogy az összeesküvéselméletek tudatos gyártóinak jelentıs része az 1989 elıtti belügyi világhoz kötıdik, és céljuk a közvélemény megtévesztése és demoralizálása, valamint a forradalmi eseményekben tisztázatlan szerepet játszó katonai és titkosszolgálati elit érdemeinek felnagyítása, vagy éppen bőnei alóli felmentése. A sok bizonytalan adat és az egymással szembenálló értelmezés ellenére azonban rendelkezünk egy folyamatosan bıvülı dokumentációs bázissal. A nemzetközi kontextusról egyetértés van a szakmában. Románia (és általában Közép-Kelet-Európa) alárendelt és periférikus szerepet játszott a szovjet és amerikai stratégiai gondolkodásban. Máltán nem Románia belpolitikai helyzetérıl és az emberi jogokról, hanem Németország újraegyesítésérıl tárgyalt a két nagyhatalom. Mindez nem azt jelenti, hogy a nagyhatalmak vezetıi ne lettek volna érdekeltek egy romániai irányváltásban, de 1989 ıszén Románia virtuálisan elszigetelt

5 állam volt. Több európai ország visszarendelte diplomáciai képviselıit, vagy csökkentette a kapcsolatok szintjét; az Egyesült Államok már 1987 körül megszüntette a különutas Ceauşescu-rendszer politikai és gazdasági támogatását (ekkor jelent meg Amerikában Ioan Mihai Pacepa volt hírszerzési fınök híres-hírhedt könyve). Ráadásul 1989-ben Románia megszakította kapcsolatát az egyre befolyásosabb IMFel, melynek 1972 óta volt tagja, miután az év elején Ceauşescu bejelentette, hogy országa visszafizette a valaha 20 milliárd dolláros államadósságot, és végre elérte pénzügyi önállóságát. Az 1989-es események kirobbanását és a népfelkelés gyızelmét, annak új hatalommá való gyors átalakulását elısegítette a ceauşescui diktatúrával szembeni növekvı elégedetlenség is. Ennek két alapvetı oka volt: 1982-ben a Nemzetközi Valutaalap javaslatára meghozott takarékossági csomag drasztikusan csökkentette az életszínvonalat, amit a lakosság egyre türelmetlenebbül viselt. Ehhez társult egy rendkívül merev, karikaturális elemekkel tarkított ideológia és személyi kultusz. Ha nem is tagadta a kommunista rendszer létjogosultságát, a romániai átlagpolgár 1989-ben megkérdıjelezte az autarchikus nemzeti kommunizmus sikerességét. A belsı erjedés nem kizárólag a nemzeti kisebbségeket ezen belül a magyarokat érintette. Ha egyáltalán igaz, hogy a szovjet pártvezetés különleges szerepet szánt 1989 decemberében az anyaország támogatásával fellépı romániai magyar közösségnek, Temesváron és Bukarestben az aktívan cselekvı, életét kockáztató tömeg zömét román származásúak alkották. A rendelkezésre álló levéltári adatok (a Politikai Bizottság üléseinek jegyzıkönyvei, a Securitate háttérelemzései a gazdasági-társadalmi helyzetrıl) azt mutatják, hogy a Ceauşescu-rendszer elérte fenntarthatóságának határát. A hirtelen megindult változásban minden feldolgozás szerint döntı szerepe volt az elsı temesvári megmozdulásnak. A csendes, békés, de nem engedélyezett tüntetést a hatóságok ellenırizték, de nem oszlatták fel. Ezt hangsúlyozva több szerzı arra a következtetésre jutott, hogy az addig szinte ismeretlen Tıkés László mögött jelentıs külföldi támogatás állhatott, és tiltakozási akciójának sikeréhez a decemberi 15-e utáni napokban a Securitate hallgatólagos közremőködése is hozzájárult. A nemrég kiadott Tıkés-dosszié azonban utolsó pillanatig tartó kemény állambiztonsági megfigyelésrıl tanúskodik, és semmilyen háttéralkura nem enged következtetni. Hozzá kell tenni, hogy 1989 decemberében a román diktatúra olyan mély bizalmi válságba jutott, hogy az államapparátust, beleértve a belügyi szerveket, meglepte a határmenti (tehát a romániai átlagnál jóval informáltabb, öntudatosabb) nagyváros lakosságának megmozdulása és pánikba esett, szakmai mulasztásokat és súlyos bőncselekményeket halmozva. A valóságtól való hatalmi elrugaszkodást Ceauşescu döntései is igazolják, aki december 18-án (tehát a december 17-ei

6 temesvári vérengzést követın) kétnapos iráni látogatásra utazott, majd a visszatérése napján felolvasott televíziós üzenetében az ottani eseményeket egy külföldrıl szervezett terrorista provokációnak minısítette, és végezetül december 21-ére forradalmi nagygyőlést hívott össze a fıvárosban. Szükséghelyzetben alig maradt a diktatúra számára mozgosítható erı. A szovjet vezetık pedig az utolsó hetekig (még 1989 októberében is, a román államfı utolsó moszkvai látogatásakor) nyomást gyakoroltak Ceauşescura, hogy Bukarestben is meginduljon egy irányítható reformfolyamat. Tervük meghiúsulásáért és a romániai szocialista rendszer erıszakba torkolló lebontásáért sem ık, sem a temesvári tüntetık, hanem a rögeszmékben és illúziókban élı Ceauşescu tehetı felelıssé. A román kommunizmust nem az ellenzéki mozgalmak, és nem a KGB vagy a magyar irredentizmus gyızte le, hanem saját maga épült le gazdaságilag és szellemileg egyaránt egy több tíz éven át tartó folyamatban ben azonban volt forradalom, és nem csak a rengeteg tüntetés és a sortüzek miatt. Ha nem is heroikusan, de mindenkinek megadatott az a lehetıség, hogy átélje egy hirtelen jött óriási változás élményét. Ahogy Poromboiu filmjében is, a kollektív emlékezet számon tartja hogy ki mikor, Ceauşescu bukása elıtt vagy csak utána ment tüntetni, de ennél még fontosabb az, hogy átélte. Azért ennyire felemelı és felkavaró emlék a romániai 1989, mert ma sem arról szól, ami valóban történt, hanem elsısorban arról, amit láttunk és látni akartunk benne.

Stefano Bottoni SZTÁLIN A SZÉKELYEKNÉL A Magyar Autonóm Tartomány története (1952 1960)

Stefano Bottoni SZTÁLIN A SZÉKELYEKNÉL A Magyar Autonóm Tartomány története (1952 1960) Stefano Bottoni SZTÁLIN A SZÉKELYEKNÉL A Magyar Autonóm Tartomány története (1952 1960) 1 2 Stefano Bottoni SZTÁLIN A SZÉKELYEKNÉL A Magyar Autonóm Tartomány története (1952 1960) Pro-Print Könyvkiadó

Részletesebben

4. fejezet. Az 1956-os magyar forradalom hatása Romániában és a MAT-ban

4. fejezet. Az 1956-os magyar forradalom hatása Romániában és a MAT-ban 4. fejezet Az 1956-os magyar forradalom hatása Romániában és a MAT-ban 4.1. Ellenõrzött enyhülés Romániában Romániában 1955 körül érzékelhetõ volt a Sztálin halálát követõen kibontakozó általános enyhülési

Részletesebben

QUO VADIS 8 ( 2014 január )

QUO VADIS 8 ( 2014 január ) QUO VADIS 8 ( 2014 január ) A 2013-as év végére a Fidesz valós törekvései csaknem valamennyi szakértı számára egyértelmővé váltak. A megjelent számos munka közül itt most Ripp Zoltán 2009-ben megjelent

Részletesebben

FÜGGETLEN HORVÁTORSZÁG: TÖRTÉNELEM, TÉMÁK ÉS POLITIKA

FÜGGETLEN HORVÁTORSZÁG: TÖRTÉNELEM, TÉMÁK ÉS POLITIKA DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly, Vol. 2. No. 1. (Spring 2011/1 Tavasz) FÜGGETLEN HORVÁTORSZÁG: TÖRTÉNELEM, TÉMÁK ÉS POLITIKA Ivo Banac Yale University IVO BANAC Horvátországra

Részletesebben

SZTERNÁK GYÖRGY A SZÉLSİSÉGES CSELEKMÉNYEK VESZÉLYEI

SZTERNÁK GYÖRGY A SZÉLSİSÉGES CSELEKMÉNYEK VESZÉLYEI SZTERNÁK GYÖRGY A SZÉLSİSÉGES CSELEKMÉNYEK VESZÉLYEI A fejlıdés egyetlen demokrácia életében sem történik konfliktusoktól mentesen, hanem sokkal inkább kisebb nagyobb felemelkedéssel, valamint átmeneti

Részletesebben

FORRADALOM VISSZHANGJA AZ 1956-OS A SZOVJET TÖMB ORSZÁGAIBAN ÉVKÖNYV XIV. 2006 VISSZHANGJA AZ 1956-OS FORRADALOM THE 1956 ÉVKÖNYV

FORRADALOM VISSZHANGJA AZ 1956-OS A SZOVJET TÖMB ORSZÁGAIBAN ÉVKÖNYV XIV. 2006 VISSZHANGJA AZ 1956-OS FORRADALOM THE 1956 ÉVKÖNYV AZ 1956-OS FORRADALOM VISSZHANGJA ÉVKÖNYV 2006 2007 1956-OS INTÉZET ÉVKÖNYV XIV. 2006 2007 1956-OS INTÉZET AZ 1956-OS FORRADALOM VISSZHANGJA A SZOVJET TÖMB ORSZÁGAIBAN 1956 és Ausztria Menekültkérdés Jugoszláviában

Részletesebben

Stefano Bottoni Opponensi vélemény Földes György: Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956 1989

Stefano Bottoni Opponensi vélemény Földes György: Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956 1989 Stefano Bottoni Opponensi vélemény Földes György: Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956 1989 című könyvéről, amelyet akadémiai doktori disszertációként nyújtott be Földes György könyvének (Budapest,

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1990-2010 2010. SZEPTEMBER OKTÓBER SZÖVETSÉGÜNK ALAPÍTÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁN ALAPÍTÓNKRA DR. KRASSÓ GYÖRGYRE, SZABADSÁGHARCUNKRA ÉS A MEGTORLÁSRA EMLÉKEZÜNK. KOMMENTÁR NÉLKÜL

Részletesebben

Ismerkedj a NATO-val!

Ismerkedj a NATO-val! Ismerkedj a NATO-val! Kiadja a Fiatal Értelmiségiek Köre Közhasznú Egyesület Telefon: 061/336-1657 E-mail: fek@message.hu A kiadvány megjelenését támogatta a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma A kiadvány

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Társadalmi problémák biztonsági kockázatok Érdekek érdekellentétek: a török külpolitika neuralgikus pontjai Káosz, vagy rend?

Részletesebben

akkori magyar politikusokkal való beszélgetésekben

akkori magyar politikusokkal való beszélgetésekben RENDSZERVÁLTÁS Az 1980-as évek végén a széles közvélemény szeme láttára két politikai tabu dõlt meg Magyarországon. Mindkettõ az akkori szocialista országok táborának egységét, addigi látszólagos szolidaritását

Részletesebben

Kormányváltás vagy rendszerváltás?

Kormányváltás vagy rendszerváltás? FRICZ TAMÁS Kormányváltás vagy rendszerváltás? Elızetes a Rendszer-e a rendszerváltás? címmel 2009 március 25-ére szervezett, NEMZETSTRATÉGIAI ALAPPILLÉREK XI. Konferencián tartandó elıadáshoz Legelıször

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990. A MAGYAROK ISTENE PETİFI SÁNDOR (PEST, 1848. ÁPRILIS) FÉLRE, KISLELKŐEK, AKIK MOSTAN IS MÉG KÉTELKEDNI TUDTOK A JÖVİ FELETT, KIK NEM HISZITEK, HOGY EGY ERİS ISTENSÉG

Részletesebben

1956 A magyar forradalom Európa történetében Rainer M. János

1956 A magyar forradalom Európa történetében Rainer M. János 1956 A magyar forradalom Európa történetében Rainer M. János 1956. október 23-án délután Budapesten kétszázezer ember ment az utcákra. A magyarok békés tüntetéssel adtak hangot a szabadság, demokrácia

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL HELYE ÉS SZEREPE A

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL HELYE ÉS SZEREPE A A MINISZTERELNÖKI HIVATAL HELYE ÉS SZEREPE A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN SZERVEZETI ÉS HATÁSKÖRI VÁLTOZÁSOK A RENDSZERVÁLTOZÁS FOLYAMATÁTÓL 2006-IG Írta: Németh Attila Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2006 5

KOMMENTÁR TARTALOM 2006 5 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2006 5 56 A KORTÁRS EURÓPÁBAN Borhi László: Moszkva és Washington között 1956-ban 3 Fejérdy Gergely: A brüsszeli kormány reakciói 10 Kecskés D. Gusztáv:

Részletesebben

A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata

A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata Ványi Éva A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata Politikatudományi Intézet Témavezetı: Ilonszki Gabriella, az MTA doktora Ványi Éva Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK?

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? KÖPECZI BÉLA GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? I. A Tiszatáj kérdés-feltevése nem az egyéni sorsot, hanem a magyar

Részletesebben

Bőnözés, börtönnépesség, elızetes letartóztatás

Bőnözés, börtönnépesség, elızetes letartóztatás 03_koszeg ferenc.qxd 4/13/2011 5:26 PM Page 5 KİSZEG FERENC Bőnözés, börtönnépesség, elızetes letartóztatás Igenis, tisztelettel, meg kell állapítani, hogy az ország közbiztonsága sokkal rosszabb állapotban

Részletesebben

Lánczi András: Rendszerváltás vagy rezsimváltás? 1

Lánczi András: Rendszerváltás vagy rezsimváltás? 1 Lánczi András: Rendszerváltás vagy rezsimváltás? 1 A kelet-európai rendszerváltás intellektuális feldolgozását és politikai értelmezését ma is, huszonöt évvel a szovjet rendszerek összeomlása után, a liberális-normatív

Részletesebben

Az 1956-os magyarországi forradalom és következményei Romániában, 1956 1959

Az 1956-os magyarországi forradalom és következményei Romániában, 1956 1959 Pécsi Györgyi A fordulat évei Romániában Az 1956-os magyarországi forradalom és következményei Romániában, 1956 1959 Főszerkesztés és kísérő tanulmány: Stefano Bottoni; Kronológia: Vincze Gábor; Bibliográfia:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA AZ IRÁNI ATOMPROGRAM A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉG SZEMSZÖGÉBİL THE IRANIAN NUCLEAR PROGRAM FROM THE POINT OF VIEW OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY Bartha Bálint Nemzetközi Tanulmányok

Részletesebben

A forradalom szikrája

A forradalom szikrája A forradalom szikrája /Kézirat gyanánt/* SZAMIZDAT Anno Domini 2011 -------------------------- * A kiadó ilyen jelzése a könyv címlapján azt jelenti, hogy a könyvet csak az olvasóközönség egy meghatározott,

Részletesebben

Szerkeszti: Demeter Szilárd Lapterv és tördelés: Mohácsi László-Árpád E-mail: press@tokeslaszlo.eu

Szerkeszti: Demeter Szilárd Lapterv és tördelés: Mohácsi László-Árpád E-mail: press@tokeslaszlo.eu 2009. DECEMBER 2010. JANUÁR Szerkeszti: Demeter Szilárd Lapterv és tördelés: Mohácsi László-Árpád E-mail: press@tokeslaszlo.eu Robert Schuman-díjjal tüntette ki az Európai Néppárt Tőkés László európai

Részletesebben

Máriának, Mersének és Somának

Máriának, Mersének és Somának Máriának, Mersének és Somának ELİSZÓ A huszadik századi magyar történelem bıvelkedett tragikus, megrázó pillanatokban. Múltunk egyébként is bıségesen kínálja az olyan eseményekrıl szóló emlékezést,

Részletesebben

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében Készítette: Gyóni Eszter I. A kommunizmus és a vallásos világszemlélet

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Hatvan éves a NATO Középpontban a nemzetbiztonság A megfigyelés és az információgyőjtés múltja, jelene és jövıje A non-profit

Részletesebben

Újévi gondolatok. Boldog, békés új esztendôt kívánunk! Dupla szám Falinaptárral ÜGYVÉDI MUNKAKÖZÖSSÉG. Csapó Endre MAGYARUL BESZÉLÜNK

Újévi gondolatok. Boldog, békés új esztendôt kívánunk! Dupla szám Falinaptárral ÜGYVÉDI MUNKAKÖZÖSSÉG. Csapó Endre MAGYARUL BESZÉLÜNK Újévi gondolatok Dupla szám Falinaptárral Price $ 4,50 Including GST AZ AUSZTRÁLIAI MAGYARSÁG EGYETLEN HETILAPJA * THE ONLY HUNGARIAN WEEKLY IN AUSTRALIA No. 2851/2852 Printed Post approved PP 10000 2449

Részletesebben

NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu. Budapest, 2011. április 19.

NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu. Budapest, 2011. április 19. NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu iktatószám: NEK-356/2011. NEK-425/2011. NEK-476/2011. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben