A BABEȘ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BABEȘ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BABEȘ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.1 Az Egyetem Szenátusa az egyetemi közösség legmagasabb képviseleti fóruma az országos és nemzetközi akadémiai közegben, egyetemi szinten pedig döntéshozó és tanácsadó fórum. A Szenátus az akadémiai szabadság, az egyetemi autonómia és az átláthatóság elve alapján működik. 1.2 A Babeș Bolyai Tudományegyetem (a továbbiakban BBTE) Szenátusa az Egyetem vezetési struktúrája, amely az 1/2011. számú Nemzeti oktatási törvény előírásai, valamint a BBTE Chartájában foglalt előírások alapján alakul meg és működik. Megbízatása négy évre szól. 1.3 A Szenátus megalakulására az új tagok megválasztását követően kerül sor; a választás megszervezése a Szenátus által kidolgozott módszertan és az érvényben lévő törvények alapján történik. 1.4 Megbízatásának teljes időtartamára vonatkozóan a Szenátus kidolgozza az Egyetem stratégiáját, és létrehozza a tervezett tevékenységek megszervezéséért és lebonyolításáért, valamint a javasolt célkitűzések megvalósításáért felelős Szakbizottságokat. 1.5 A Szenátus ellenőrzi a végrehajtó vezetőség és az adminisztratív tanács tevékenységét, és szoros együttműködés tart fenn az egyetem Rektori Hivatalával, az akadémiai kollegialitás szellemében. szenátusi tag alkotja: ennek 75%-a egyetemi oktató és kutató (104 tag), illetve 25%-a 1.6 Az egyetemi tanév kezdetén a Szenátus saját költségvetési tervet készít. 1.7 A Szenátus jóváhagyja az egyetem szerkezeti módosításait, rögzíti az országos és nemzetközi szintű együttműködési lehetőségeket, tiszteletbeli címeket adományoz. 1.8 A Szenátus elkötelezett politikát folytat az akadémiai kiválóság növelése, valamint a kutatási tevékenységek szorgalmazása érdekében. Ugyanakkor megvalósítja az elért eredmények promoválásának, elterjesztésének politikáját, valamint átlátható módon kommunikál a Karokkal és a társadalommal. 1.9 Választási bizottsága révén a Szenátus megszervezi a következő Szenátus létrehozásához szükséges valamennyi tevékenységet, valamint a következő megbízatás képviseleti módját a BBTE Chartájában foglalt előírások alapján A Szenátus biztosítja a BBTE kapcsolati aspektusainak fenntartását és állandósulását az akadémiai etika szféráján belül. II. FEJEZET A Szenátus összetétele és megszervezése 2.1 Az egyetem Szenátusát 139 egyetemi hallgató (35 tag), akik a diákképviselet tagjai. 1

2 2.2 A Szenátus határozatai kötelező érvényűek az egyetem valamennyi képviseleti, végrehajtó és adminisztratív szervezetére vonatkozóan. 2.3 Az egyetemi Szenátus valamennyi tagjának megbízatása négy évre szól, ezt legfeljebb két egymást követő alkalommal lehet meghosszabbítani. A Szenátusba beválasztott diákképviseleti tagok megbízatásának időtartamát az Egyetemi Charta szabályozza. 2.4 Tagjai közül a Szenátus titkos szavazással egy Elnököt választ, aki vezeti az egyetemi Szenátus üléseit, és képviseli a Szenátust a Rektorral, valamint az országos és nemzetközi környezettel való kapcsolatban. Az Elnök mellett három Alelnököt is választanak (egyet-egyet mindenik tagozat számára). Az Elnök és az Alelnökök megválasztásának ülését a Szenátus tagjai sorában lévő legidősebb dékán vezeti. 2.5 A Szenátus olyan szakbizottságokat nevez ki, amelyek segítségével nyomon követi, felügyeli és ellenőrzi a BBTE végrehajtó vezetőségének tevékenységét. 2.6 A Szenátus funkcionális szerkezete: (1) Szenátusi Iroda (2) Tagozatok szerinti szenátusi munkacsoportok (3) Szenátusi Bizottságok (4) Szenátusi Titkárság A Szenátusi Irodát a Szenátus Elnöke, három Alelnöke, és egy szenátusi diákképviselő alkotja. a) A Szenátusi Iroda tagjai közül egy személy helyettesíti a Szenátus Elnökét minden olyan alkalommal, amikor nincsen jelen az üléseken, vagy akadályoztatása esetén nem tudja betölteni tisztségét. b) A Szenátusi Iroda előterjeszti a Szenátus Költségvetését, amelyet a teljes testület jelenlétében fognak jóváhagyni. c) Az egyetem Szenátusa, tagjai legkevesebb egyharmadának írásbeli előterjesztésére, valamint az ülésen jelenlévők kétharmados minősített szavazattöbbsége alapján kezdeményezheti a Szenátus Elnökének tisztségből való visszahívását Tagozatok szerinti szenátusi munkacsoportok a) A tagozatok szerinti szenátusi munkacsoportok működését az egyes tagozatok szervezeti és működési szabályzata szabályozza. b) A tagozatok szerinti szenátusi munkacsoportok előkészítik a Szenátus hatáskörébe tartozó határozatokat, és azokat a Szenátus elé terjesztik jóváhagyásra. c) A tagozatok szerinti szenátusi munkacsoportokat a Szenátus Alelnökei vezetik, akiket titkos szavazással választanak az illető tagozat szenátusi képviselői. d) A Szenátus Alelnökei egybehangolják és felügyelik hasonlóképpen az egyes bizottsági munkacsoportok tevékenységét, a felelősségi körükbe tartozó specifikus szakterületeknek megfelelően. e) A tagozatok szerinti szenátusi munkacsoportok tagjai legkevesebb egyharmadának írásbeli előterjesztése, valamint a munkacsoportok tagjainak kétharmados minősített szavazattöbbsége 2

3 alapján kezdeményezhető a tagozatok szerinti szenátusi munkacsoportok Alelnökének tisztségből való visszahívása Szenátusi Bizottságok a) A Bizottságok a BBTE Szenátusának specializált munkaszervei, amelyek arra hivatottak, hogy a Szenátusban megkönnyítsék bizonyos alapvető határozatok meghozatalát. b) Tevékenységük során a bizottságok kérelmezhetik a BBTE végrehajtó és adminisztratív vezetőségétől az információk szolgáltatását, valamint dokumentációs és logisztikai támogatást; az adminisztratív vezetőség kötelezettsége az igényelt dokumentációs és logisztikai támogatás felajánlása. c) A bizottságok által összeállított anyagokat és jelentéseket, amelyeket a bizottság elnöke kézjegyével ellátott, átadják a Szenátusi Irodának, majd a teljes testület jelenlétében kerülnek megtárgyalásra. d) A Szenátusnak a Törvény és a BBTE Chartája által előírt hatáskörével összhangban, az alábbi állandó Szenátusi bizottságok jönnek létre: Stratégiai bizottság (15 szenátor) Curriculum-, minőségbiztosítási és nem hagyományos oktatási bizottság (19 szenátor) Tudományos kutatási és versenyképességi bizottság (23 szenátor) Költségvetési bizottság (13 szenátor) Humánerőforrás és akadémiai címek bizottsága (15 szenátor) Hallgatói tevékenységekért felelős bizottság (13 szenátor) A társadalommal és a Nagy Szenátussal való kapcsolattartásért felelős bizottság (12 szenátor) Nemzetközi együttműködésekért felelős bizottság (9 szenátor) A kultúrák közötti párbeszédért felelős bizottság (9 szenátor) A törvénykönyvek, szabályzatok és jogi kérdések bizottsága (11 szenátor) e) Különleges esetekben a Szenátus ad-hoc bizottságokat is létrehozhat (például: a fellebbezések megoldásáért felelős bizottságot, fegyelmi ügyekért felelős bizottságot, választási bizottságot stb.), egy adott kérdés megoldásában betöltött időszakos szereppel és működéssel. f) Egy megbízatás időtartama alatt egy szenátusi képviselő tag kizárólag egyetlen állandó bizottságban vehet részt. g) Bármely bizottság elnökének javaslatára és a Szenátus beleegyezésével, a bizottságok létszámát ideiglenesen négy, szavazat nélküli taggal lehet megnövelni, a BBTE vagy az országos és nemzetközi partnerintézmények egyetemi oktatóinak és kutatóinak új tagként való behívásával, akik nem rendelkeznek szenátusi tagsági státusszal a BBTE keretén belül, hanem kizárólag tanácsadói szerepük van. h) A Szenátus valamely bizottságában való tagsági státusz egyszerre szűnik meg a BBTE szenátori tisztségének elvesztésével, valamint külön kérésre is. i) Az állandó bizottságok összetétele a szenátorok opciói, valamint illetékessége alapján történik. Amennyiben a szenátorok részéről nem fogalmazódik meg külön opció, 3

4 és a bizottságok nem érik el a tagok által meghatározott létszámot, a Szenátusi Iroda javasolni fogja elosztásukat, figyelembe véve az egyes bizottságok esetén a karok kiegyensúlyozott képviseletének elvét. A Szenátusi Bizottságokat az egyes bizottságok tagjai által megválasztott elnök és alelnökök vezetik. j) Valamennyi bizottság vezetőségét (elnök és alelnök) a Szenátus teljes testületének jelenlétében hagyják jóvá a Szenátusi Iroda előterjesztése alapján, amely valójában a bizottságok tajgaival történő előzetes egyeztetés eredménye. Valamennyi bizottság összetételét a Szenátus teljes testületének jelenlétében érvényesítik. k) Betöltetlen helyek esetében, valamint a diákszenátorok pótválasztásának megszervezése esetén a BBTE Hallgatói Tanácsa jelöli ki a választási bizottságot, amely ad-hoc bizottságként a Hallgatói Tanács tagjaiból fog állni. l) A bizottságok működése az érvényben lévő jogszabályok, valamint a bizottságok által kidolgozott saját módszertani szabályzatok alapján történik, amelyeket a Szenátus elfogadott, és amelyek a jelen szenátusi szabályzat mellékleteit képezik. m) A bizottságok munkaüléseire tájékoztató vagy tanácsadói céllal meghívhatóak a BBTE végrehajtó és adminisztratív vezetőségének képviselői, (akiknek kötelessége eleget tenni a kapott meghívásnak). n) A Szenátus egyes bizottságainak illetékessége, hatásköre és feladatai a következőkben foglalhatóak össze: A Stratégiai Bizottság a Szenátus elnökének irányításával működik, és olyan belföldi vagy nemzetközi szenátorokat, illetve szakértőket tömörít, akiknek tevékenysége arra irányul, hogy hozzájáruljanak a BBTE versenyképességének növeléséhez. A felállított bizottság a BBTE fejlesztési stratégiáira és politikáira vonatkozó javaslatokat tesz, amelyeket jóváhagyás végett a Szenátus elé terjeszt. A stratégiai terv egyetemi szintű kidolgozására az előző év májusában kerül sor. A Stratégiai Bizottság előterjeszti az egyetemi konzorciumokban való részvételt, a törvényben meghatározott feltételek mellett. A Curriculum-, minőségbiztosítási és nem hagyományos oktatási bizottság időközönként ellenőrzi a meglévő tanterveket, tanulmányi programokat (alapképzés, mesteri és doktori képzés), és a BBTE stratégiájával összhangban lévő, konkrét modernizálási intézkedéseket javasol a minőségi kritériumok, valamint az országos és nemzetközi akkreditáció követelményeinek feltüntetésével. A minőségmenedzsment rendszer követelményeivel és kiértékelési módszertanával összhangban, a bizottság kritériumokat állít fel, elemzéseket és kiértékeléseket kezdeményez, valamint kidolgozza a BBTE minőségbiztosítására vonatkozó stratégiát, (melynek Törvény általi megnevezése: Minőségbiztosítási Szabályzat). A bizottság felállítja a vonatkozó szabályokat és meghatározza a curriculum kidolgozásakor betartandó feltételeket, a BBTE Chartájával összhangban; továbbá rögzíti a törvényi előírásokat, a hatályos specifikus szabványokat, valamint az országos és nemzetközi szinten bevált gyakorlatokat. A bizottság kidolgozza a csökkentett óralátogatású és távoktatási képzési formák (alapképzés, mesteri és folyamatos képzés/felnőttképzés) szabályzatát, valamint 4

5 ezek megszervezésének és működésének feltételeit. A Tudományos kutatási és versenyképességi bizottság koordinálja a BBTE-en zajló tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek megvalósulását, biztosítja ezek irányítását az Egyetem országos és nemzetközi szintű teljesítményének növelése érdekében. A BBTE versenyképességének fokozása érdekében egy hatékony tervet dolgoz ki, amely az elért eredmények promoválását és elterjesztését szolgálja. A Költségvetési bizottság jóváhagyja a BBTE pénzügyi politikáit, a költségvetést - a BBTE bevétel-kiadási tervét, a költségvetés végrehajtását, valamint elemzi a nagyobb beruházások ajánlattételeit. A Költségvetési bizottság időközönként a pénzügyi kivitelezésre vonatkozó jelentéseket készít a Szenátus számára, valamint új fejlesztési lehetőségeket javasol; kidolgozza a Szenátus Költségvetési tervét. A Humánerőforrás és akadémiai címek bizottsága a BBTE személyzeti politikáját koordinálja, valamint kidolgozza az oktató- és kutatószemélyzet alkalmazását megelőző versenyvizsgák módszertanát. Elemzi és engedélyezi a BBTE-en kiosztandó címekre és kitüntetésekre előterjesztett javaslatokat. Az illetékes rektorhelyettes jelentése alapján a szakbizottság elemzi a BBTE humánerőforrás helyzetét. A Hallgatói tevékenységekért felelős bizottság kidolgozza a BBTE Diákstatútumát, a Kollégiumi szálláshelyek kiosztásának szabályzatát, az Ösztöndíjszabályzatot; engedélyezi és javítja a Kreditszabályzatot, az alapképzésre és a magiszteri képzésre történő felvételi Szabályzatát, az záróvizsga és a magiszteri vizsga megvédésének Szabályzatát, a hallgatók szakmai tevékenységére vonatkozó Szabályzatot, és a hallgatókra vonatkozó valamennyi szabályt. A bizottság javaslatokat indítványoz az infrastruktúra modernizálására és fejlesztésére, valamint a hallgatók életkörülményeinek javítására, akik szerződéses partnerek ebben a képzésinevelési folyamatban és az extracurriculáris (tanórán kívüli) tevékenységekben, amelyek jelentős szerepet játszanak az egyetemi hallgatói létmód fejlesztésében és javításában. A társadalommal és a Nagy Szenátussal való kapcsolattartásért felelős bizottság küldetése szerint a BBTE-nek a társadalomban való hangsúlyos részvételét hivatott továbbfejleszteni, ennek érdekében partnerségeket indítványoz a gazdasági, társadalmi és kulturális környezettel. A bizottság egyetemi marketing és kommunikációs politikákat javasol, és bizonyos időközönként nyomon követi ezek gyakorlatba ültetését. A bizottság véleményezi a Nagy Szenátus összetételét, és előterjeszti ennek Működési szabályzatát. A Nemzetközi együttműködésekért felelős bizottság elemzi a BBTE és a külső partnerek között létrejött megállapodások aktuális állapotát, és nyomon követi ezek folyamatos lefolyását; ugyanakkor figyelemmel kíséri a BBTE jelenlétét a nemzetközi oktatási és tudományos kutatási hálózatokban, és olyan politikákat és stratégiákat javasol, amelyek hatékonyabbá teszik ezt a területet. A bizottság javasolja a Szenátusnak a BBTE új nemzetközi partnerségeinek érvényesítését. A kultúrák közötti párbeszédért felelős bizottság a BBTE multikulturális jellegének 5

6 megerősítését célzó eljárásokat, politikákat és stratégiákat javasol, illetve a tagozatok működésének harmonizációját célozza a BBTE egységes keretein belül. Nyomon követi a tagozatok megszervezéséért és működéséért felelős rektorhelyettesi irodák tevékenységét. A törvénykönyvek, szabályzatok és jogi kérdések bizottsága az egyetemi etika elvéből kiindulva, valamint a BBTE stratégiai és operatív terveinek megfelelően, kidolgozza a BBTE Etikai Kódexét. A bizottság a törvényesség szempontjából véleményezi a Szenátus határozatait, mielőtt azok a teljes testület jelenlétében jóváhagyásra kerülnének Szenátusi Titkárság a) A Szenátusi Titkárság állandó tevékenységgel működő technikai munkaapparátus, amely összesen három személyből áll, és akik közül egyik a Koordinációs Titkár szerepét tölti be. b) A Szenátusi Titkárság szavazati jog nélkül vesz részt a Szenátus ülésein, a Szenátusi Bizottságok ülésein, valamint a BBTE Adminisztratív Tanácsának ülésein, a Szenátus Elnökének képviseletében. c) A Szenátusi Iroda jogkörébe tartozik a Titkárság munkafeladatainak kijelölése. A Szenátusi Titkárság segíti a Szenátusi Iroda tevékenységét, ugyanakkor hatékony kommunikációt folytat a a Szenátusi Bizottságokkal, a szenátorokkal, a Rektori Hivatallal, valamint a BBTE keretében működő Karokkal. III. A SZENÁTUS HATÁSKÖRE A Szenátus hatáskörébe tartoznak a következők: 3.1 az egyetemi közösséggel történő tanácskozást követően kidolgozza, elfogadja, felülvizsgálja, vagy hatályon kívül helyezi az Egyetemi Chartát, valamint az ennek mellékletét képező törvénykönyveket és szabályzatokat; 3.2 a Rektor előterjesztésére jóváhagyja az intézményes fejlesztés stratégiai tervét és az operatív terveket; 3.3 a Rektor előterjesztésére és a hatályos jogszabályok betartásával elfogadja az Egyetem szerkezetét, megszervezését és működését; 3.4 az intézményes fejlesztés stratégiai tervével összhangban meghatározza a BBTE pénzügyi szükségleteit és politikáit; 3.5 jóváhagyja a költségvetési tervet és a pénzügyi kivitelezést; 3.6 kidolgozza és elfogadja az egyetem Minőségbiztosítási Szabályzatát, valamint Etikai Kódexét; 3.7 elfogadja a Diákstatútumot, tiszteletben tartva a Hallgatók jogainak és kötelezettségeinek Szabályzatában foglalt előírásokat; 3.8 jóváhagyja az Egyetem szervezetére és működésére vonatkozó módszertanokat és szabályzatokat; 3.9 megköti a menedzseri szerződést a Rektorral; 3.10 állandó bizottságai révén ellenőrzi a Rektor és az Adminisztratív Tanács tevékenységét; 3.11 engedélyezi a rektorhelyettesek beiktatását, és érvényesíti az Adminisztratív Tanács tagjainak nyilvános versenyvizsgáját; 3.12 jóváhagyja a BBTE humánerőforráspolitikáját; 3.13 jóváhagyja az oktató- és kutatószemélyzet alkalmazására meghirdetett versenyvizsgák módszertanát és eredményeit, 6

7 és meghatározott időközönként elvégzi a humánerőforrás értékelését; 3.14 jóváhagyja a Rektor megválasztásának módszertanát; 3.15 kijelöli a BBTE fejlesztésének stratégiáját; 3.16 a felsőoktatás fejlesztésének országos szabványaihoz igazodva jóváhagyja az oktatási folyamat időbeli tervezését, megszervezését, lebonyolítását és tökéletesítését; 3.17 biztosítja a tanulmányi programok akkreditálása révén engedélyezett posztgraduális továbbképzési formák tervezését, megszervezését és meghatározását; 3.18 a hatályos jogszabályok betartásával és egy saját Szervezési és lebonyolítási szabályzat alapján jóváhagyja a szakmai képzést és fejlesztést biztosító posztgraduális programokat; 3.19 jóváhagyja a BBTE keretében működő tudományos fejlesztési és kutatási irányzatokat; 3.20 jóváhagyja az országos és nemzetközi felsőoktatási és kutatási intézményekkel történő együttműködés programjainak stratégiáit; 3.21 nyomon követi és ellenőrzi a BBTE adminisztratív szolgáltatásait; 3.22 jóváhagyja a tanulmányi és kutatási ösztöndíjak odaítélésének követelményeit; 3.23 jóváhagyja és módosítja a tandíjas helyen lévő hallgatói státuszt; 3.24 jóváhagyja a BBTE-nek az egyetemi konzorciumokban való részvételét; 3.25 jóváhagyja a BBTE-nek az egyesületek, alapítványok vagy társaságok, non-profit vagy kereskedelmi szervezetek megalapításában való részvételét, a meghatározott törvényes keretek között; 3.26 jóváhagyja a Doctor Honoris Causa (az Egyetem által adott legmagasabb cím), a Professor Honoris Causa, az Egyetem Tiszteletbeli Szenátora, valamint a Professor emeritus (érdemes egyetemi tanár) címek odaítélését; 3.27 saját jelvényeket és szimbólumokat készít és használ; 3.28 a Rektor előterjesztésére jóváhagyja az alacsony szakmai teljesítményt felmutató személyzet fegyelmi büntetéssel való sújtását, a hatályos jogszabályok betartásával és egy saját Szervezési és belső módszertan alapján; 3.29 a doktori program vezetőjének előterjesztésére és a rendelkezésre álló alapok függvényében jóváhagyja a doktori képzés időtartamának meghosszabbítását; 3.30 jóváhagyja az egyetem vezetőségének jelentését a kutatói ösztöndíjak jövedékének nagyságára és elköltésére vonatkozóan; 3.31 a hatályos jogszabályok és az Egyetemi Charta betartásával egyéb hatásköröket gyakorol. IV. FEJEZET A Szenátus kapcsolata a rektorral, a dékánokkal és a BBTE egyéb végrehajtó szervével 4.a.1 A Szenátus és az Egyetem végrehajtó vezetősége közötti kapcsolat együttműködési jellegű. A Szenátus ülésein szavazati jog nélkül részt vesz az Egyetem Rektora is, aki az Adminisztratív Tanácsot támogatja, és a szenátorok kérelmeire válaszol. 4.a.2 A Szenátus vagy a Szenátusi Bizottságok ülésein szavazati jog nélkül, meghívottként részt vehetnek az Adminisztratív Tanács tagjai, az intézetvezetők, illetve az akadémiai közösség tagjai, vagy közösségen kívüli tagok, hogy választ adjanak az interpellációkra, és az engedélyezésre előterjesztett egyes dokumentumokat alátámasszák. 7

8 4.a.3 A Szenátus Elnöke, vagy a Szenátusi Iroda bármely megbízott tagja szavazati jog nélkül, meghívottként vehet részt az Adminisztratív Tanács ülésein. 4.a.4 A Karokkal való kapcsolatban a BBTE Szenátusa elismeri a szenátorok azon jogát, hogy szavazati jog nélkül vehessenek részt azon Kari Tanácsok ülésein, ahová tartoznak, a lehető legjobb tájékoztatás céljából, valamint a Kari Tanács és az adott kar szenátorai által meghozott döntések és a képviselt álláspontok koordinációjának érdekében. 4.a.5 A Szenátus határozatai kötelező érvényűek az Egyetem valamennyi végrehajtó struktúrájára nézve. A határozatok nyomon követését és teljesülésük ellenőrzését a Szenátus szakbizottságai valósítják meg. Mindezen hatáskörök betöltése érdekében az egyetem struktúráinak kötelezettsége, hogy válaszoljon a Szenátus vagy a szakbizottságok kérelmeire. 4.a.6 A 1/2011. számú Nemzeti oktatási törvény 211. cikkének (3) bekezdése alapján megválasztott Rektor a Szenátussal menedzseri szerződést köt, amely tartalmazza a menedzseri teljesítmények kritériumait és mutatóit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. 4.a.7 Minden év áprilisában a Rektor jelentést mutat be a Szenátusnak az Egyetem helyzetéről. A szakbizottságai által elkészített beszámolójelentések alapján az egyetemi Szenátus érvényesíti az említett rektori jelentést. A bemutatott jelentés nyilvános dokumentum. 4.a.8 Az egyetem Szenátusa, tagjai legkevesebb egyharmadának írásbeli előterjesztésére, valamint az ülésen jelenlévők kétharmados minősített szavazattöbbsége alapján, titkos szavazással lemondathatja a Rektort, annak meghallgatását követően, kizárólag megalapozott indokok esetén. 4.a.9 Kari szinten a dékán kötelezettsége, hogy alkalmazza az egyetemi Szenátus, a Rektor és az Adminisztratív tanács által meghozott határozatokat. Meghallgatását követően a Szenátus visszahívhatja tisztségéből a kar dékánját. 4.a.10 Az egyetem Szenátusa, az ülésen jelenlévők kétharmados minősített szavazattöbbsége alapján, titkos szavazással visszahívhatja tisztségéből a kar dékánját, a Rektor javaslatára vagy a Kari Tanács tagjainak abszolút többsége alapján. A Szenátusi ülések menete 4.b.1 A Szenátus tevékenysége a teljes testület jelenlétében (rendes és rendkívüli testületi ülések), az ünnepi ülések, a Szenátusi Iroda ülései, valamint az egyes szakbizottságok ülései keretében zajlik. 4.b.2 A Szenátus valamennyi ülését a Szenátus elnöke hívja össze, vagy az általa kinevezett helyettes, aki a Szenátusi Iroda tagja. Az összehívás a rendes testületi ülések tekintetében is kötelező érvényű, még ha ezek időzítését korábban jóvá is hagyta a Szenátus. A BBTE Szenátusa összehívható a Rektor kérelmére, az Elnök jóváhagyásával, valamint a szenátusi tagok legkevesebb egyharmadának kérelmére. 4.b.3 Az egyetemi Szenátus havonta tartja rendes testületi üléseit, minden akadémiai félév kezdetén rögzített ütemezés alapján. Az egyetemi Szenátus rendes testületi üléseinek összehívása a szenátusi ülés rögzített 8

9 időpontját megelőző legkevesebb 5 munkanappal történik. 4.b.4 A Rektor kérelmére, a Szenátus Elnökének jóváhagyásával, vagy a szenátorok legkevesebb egyharmadának a Szenátusi Titkárságon rögzített írásbeli kérelmére összehívott rendkívüli ülésekre az ülés kijelölt időpontját megelőző legkevesebb 48 órával, és a kérelem iktatásától számított legtöbb 10 nappal kerül sor. 4.b.5. A szenátorok összehívása egyénileg, írásban, az általuk közölt címen keresztül történik. A szenátorok kötelezettsége, hogy írásban közöljék a Szenátusi Titkársággal címük esetleges megváltozását, ha erre sor kerülne; vagy egyéb, korábban megadott elérhetőségük (telefon, postai cím stb.) módosulását. 4.b.6 A szenátorok összehívásával egy időben, az összehívás megvalósításával azonos módon elküldik számukra az összehívott ülés keretében megtárgyalandó napirendi pontokat és anyagokat. Amennyiben az ülések összehívásakor a szenátorok nem kapják kézhez az illető anyagokat, joggal kérelmezhetik azok megtárgyalásának elhalasztását. 4.b.7 A 6. cikk előírásai alól kivételt képeznek a terjedelmesebb anyagok, amelyeket az Egyetem/Szenátus honlapjára töltenek fel, és az összehívás közzétételekor erre külön felhívják a szenátorok figyelmét. 4.b.8 A Szenátus ülései nem nyilvánosak, az ünnepi ülések kivételével, amelyeket külön ünnepi ülésként jelentenek be. 4.b.9 A Szenátus a határozatokat a jelenlévő tagok egyszerű többsége alapján hozza, amennyiben a Törvény, a BBTE Chartája vagy szabályzata nem ír elő abszolút vagy minősített többséget. A Szenátus üléseinek határozatképességi létszáma a Szenátus teljes taglétszámának 2/3-a. 4.b.10 Abban az esetben, ha valamely karon belüli tagozat határozatát a Kari Tanács hatályon kívül helyezi, a tagozat kérésére a határozat megtárgyalható a Szenátusban, annak eljárási gyakorlatai szerint. 4.b.11 A tagozatok határozatait az Egyetem Szenátusa hatályon kívül helyezheti az ülésen jelenlévő tagok kétharmados többsége alapján. Abban az esetben, ha nem gyűl össze a kétharmados többség, az ülés elnöke szavazásra bocsátja a tagozat határozatának elfogadását, a Szenátus eljárási gyakorlatainak megfelelően. Amennyiben nem gyűl össze a tagozat határozatának elfogadásához szükséges egyszerű többség, a Szenátus paritásos bizottságot nevez ki. Ez a bizottság valamennyi tagozat egyenlő számú képviselőjéből tevődik össze, és feladata szerint a bizottság minden tagja által elfogadott megoldást mutat be a Szenátusnak. A Szenátus alkalmazza a bizottság által bemutatott megoldást. 4.b.12 A Szenátus dönthet arról, hogy a törvény által előírt eseteken kívüli egyéb helyzetekben titkos szavazáshoz folyamodjon. 4.b.13 A Szenátus határozatai nyilvánosak, és az egyetemi közösség számára is elérhetővé válnak az Egyetem/Szenátus honlapjára történő feltöltést követően, ami a Szenátusi Titkárság feladatköréhez tartozik. 4.b.14 A Szenátus tevékenységének koordinációja és megvalósulása az ülések között a Szenátusi Iroda közvetítésével történik. 9

10 A Szenátusi ülések résztvevői 4.c.1 A Szenátus tagjainak kötelezettsége, hogy jelen legyenek a Szenátus ülésein, és azok megkezdése előtt feliratkozzanak a jelenléti ívre. 4.c.2 A Szenátus mindazon tagjai, akik akaratuktól független tényezők miatt nem vehetnek részt az üléseken, távolmaradásukról időben értesíteniük kell a Szenátusi Titkárságot, kiemelvén a részvételüket megakadályozó okokat. 4.c.3 A Szenátus ülésein jelen vannak a Szenátusi Titkárság tagjai, valamint a BBTE technikai személyzete, amely elengedhetetlen a megbeszélések, tárgyalások, viták hang- és képanyagának rögzítéséhez. 4.c.4 A Szenátus ülésein vagy a szenátusi szakbizottságok ülésein szavazati jog nélküli meghívottként részt vehetnek az Adminisztratív Tanács tagjai, az intézetvezetők, a szolgáltatások és igazgatóságok vezetői, hogy választ adjanak az interpellációkra, vagy az engedélyezésre előterjesztett egyes dokumentumokat alátámasszák. A meghívottak ülésen való részvételét az ülés elnöke a Szenátus elé terjeszti, illetve a bizottság elnöke a bizottság elé terjeszti jóváhagyásra, a meghívottak jelenlétét megelőző ülés időpontjában. Kivételes esetekben a Szenátussal online konzultáció is folytatható ebben a tárgykörben. 4.c.5. A 4. cikkben megnevezett személyeken kívül mások csak a Bizottság abszolút többségének jóváhagyásával vehetnek részt az egyes szakbizottságok munkájában. Az ülések menete (Napirend) 4.d.1 Az üléseket a Szenátus elnöke vezeti, vagy távollétében egy általa kinevezett alelnök. 4.d.2 A Szenátus rendes és rendkívüli ülései a jelenlét bejelentésével veszik kezdetüket. Amennyiben nem elegendő az ülés határozatképességi létszáma, az ülés elnöke kérelmezi egy későbbi időpont rögzítését, amely az elmaradt ülést követő legkevesebb 48 órával és legtöbb 10 nappal lehet. 4.d.3 A határozatképességi létszám hiányát az ülés folyamán is meg lehet állapítani a jelenlévők újraszámlálásának kérelmével, amelyet a Szenátus bármely tagja előterjeszthet. Ebben a helyzetben, amennyiben a határozatképességi létszámot 15 percen belül nem lehet helyreállítani, a megkezdett ülés lezárul, és egy új időpont rögzítése szükséges, amelyre legkevesebb 48 órával és legtöbb 10 nappal kerül sor. 4.d.4 Ha az ülés megkezdésekor megvolt a határozatképességi létszám, az ülés elnöke bejelenti a napirendi pontokat, és a Szenátus elé terjeszti jóváhagyásra. 4.d.5 A napirendet ki lehet egészíteni egyéb pontokkal: legkevesebb 7 szenátor kérelmére, amelyet a munkaülés megkezdése előtt legkevesebb 48 órával kell előterjeszteni; vagy a munkaülés keretében, az eredeti napirend bemutatását követően kell bemutatnia bármely szenátornak, a teljes testület megszavazásával. 4.d.6 A Szenátus rendes üléseinek napirendje Interpellációkat és feleleteket fog tartalmazni, és a rendelkezésre álló idő legtöbb 30 perc. Az interpellációkat a Szenátus tagjai terjesztik elő, amelyeket rögzíteni kell, és az adott ülés megkezdése előtt legkevesebb 3 nappal be kell nyújtani a Szenátusi Titkárságra. Ezekre 10

11 írásos válasz fog érkezni. Az ülésen előterjesztett interpellációkra szóbeli válasz, vagy legtöbb 14 napon belül írásbeli válasz érkezik. 4.d.7 A napirendben található kérdéseket a Szenátus elé fogják terjeszteni megvitatás végett. A megvitatott dokumentumok végső formájukat a Szenátus tagjainak a teljes testület előtt elhangzott közbeszólásait követően nyerik el, és jóváhagyásuk szavazás révén történik. A határozatok elfogadásának folyamata 4.e.1 A Szenátus határozatait a következő esetekben fogadják el: a) a Szenátus kezdeményezésére; ebben az esetben a Szenátus szakbizottságai egy álláspontot kérhetnek a végrehajtó vezetőség részéről. b) a Rektor javaslatára; ebben az esetben a határozati javaslathoz egy megalapozási jegyzéket kell csatolni. 4.e.2 A Szenátus határozati javaslatait a Szenátusi Titkársághoz kell benyújtani a Rektor vagy a Szenátus tagjai által; a javaslatokhoz egy megalapozási jegyzéket kell csatolni, amelyben ismertetni kell a szóban forgó határozat elfogadásának szükségességét, az aktuális helyzethez képest bekövetkezett módosításokat, valamint a várható hatásokat. 4.e.3 A Szenátusi Iroda nevezi ki a határozatok kidolgozásáért felelős bizottságokat, és szétosztja az állandó szakbizottságok között a határozati javaslatokat, elküldvén azoknak a szükséges dokumentációt, a Szenátusi Titkárságon történt iktatásuktól számított 2 napon belül, a 2. cikk feltételei mellett. 4.e.4 A szakbizottság elemzi a határozati javaslatot, és legtöbb két héten belül kedvező vagy kedvezőtlen minősítéssel véleményezi. A kedvezőtlen véleményezést indokolni kell. A bizottság módosító indítványokat terjeszthet elő, amelyek mellett érvelni fog a Szenátus teljes testülete előtt. 4.e.5 A szakbizottság által kedvezőtlenül véleményezett határozati javaslatot, annak megindokolásával együtt visszaküldik a kezdeményezőhöz. A szakbizottság által véleményezett határozati javaslatot a Szenátusi Irodához kell benyújtani, ahol felveszik a soron következő szenátusi ülés napirendjére. 4.e.6 A tárgyalások megkezdése előtt, a javaslat kezdeményezője bemutatja a kezdeményezést előidéző indítékokat. A kezdeményező távolléte esetén az ülés elnöke felolvastatja a kezdeményező által elküldött argumentációt. Az ülés elnöke, aki kedvezően véleményezte a határozati javaslatot, vagy módosító javaslatot terjesztett elő, a teljes testület jelenlétében fogja felsorakoztatni az elfogadott döntésekhez vezető érveket. A szenátorok módosító javaslatokat terjeszthetnek elő; ezeket az ülés megkezdése előtt 48 órával benyújtják a Szenátusi Titkársághoz. 4.e.7 Abban az esetben, ha nem terjesztenek elő módosító javaslatokat, megtárgyalása után a határozati javaslatot egyhangúlag szavazzák meg. Amennyiben léteznek módosító javaslatok, a módosításra javasolt cikkek megtárgyalása és megszavazása külön-külön történik. A módosított cikkek megszavazását követően megszavazzák a határozati javaslatot is, szintén egyhangúlag. 11

12 8. A teljes testület által módosított, szavazásra bocsátandó cikkek végső formája az ülésteremben elhelyezett kivetítőn kerül bemutatásra; a módosított cikkek szövegét azonos időben kell módosítani az ülés titkársága felügyeletével. Az ülések menete (Tárgyalások) 4.f.1 Az ülés elnöke megadja a hozzászólási jogot, és a titkárság segítségével, a hozzászólásra történő feliratkozás alapján összeállítja a felszólalók listáját. A napirend összetettségének függvényben a felszólalásra jelentkezők létszámát korlátozni lehet. A Szenátus bármely tagja egyetlen alkalommal kifejtheti véleményét a napirendi pontokkal kapcsolatban. 4.f.2 A napirendi pontokhoz kapcsolódó hozzászólások során a szenátoroknak tiszteletben kell tartaniuk az akadémiai etika szabályait, valamint a többi szenátor véleménynyilvánítási jogát. A hozzászólások időtartama nem haladhatja meg az 5 percet. A Szenátussal történő konzultációt követően, az ülés elnöke 3 percre is csökkentheti a hozzászólások időtartamát. A Szenátus elnökének jogában áll megszakítani mindazok hozzászólását, akik nem veszik figyelembe a jelen cikkben foglalt előírásokat. 4.f.3 Megengedhetetlen a közvetlen szócsaták és interpellációk kialakulása a szenátorok között, ugyanakkor be kell tartani a hozzászólásra feliratkozott jelentkezők sorrendjét. Egy korábbi felszólalásra adott ellenvetést kizárólag az ülést vezető elnök előzetes beleegyezésével lehet megtenni. 4.f.4 Mindazon szenátoroknak, akiknek hozzászólására nem kerülhetett sor, jogukban áll írásban kifejteni véleményüket a napirend megfelelő pontjaira vonatkozóan. Véleményüket az ülés időpontját követő 2 nappal kell írásban elküldeniük a Szenátus Elnökének, a Szenátusi Titkárságon történő iktatást követően. 4.f.5 Szélsőséges esetekben, a jelenlévő szenátorok szavazattöbbsége alapján az ülés elnöke elrendelheti mindazon személyek teremből való eltávolítását, akik magatartásukkal súlyosan megzavarják a Szenátus ülésének menetét. 4.f.6 A Szenátusi ülések teljes testületi keretében elhangzó hozzászólásokat hangfelvételen is rögzítik. A Szenátus jóváhagyása alapján, a Szenátus ünnepi üléseit videofelvételen is rögzíthetik. Az ülések menete (A határozatok és döntések elfogadása) 4.g.1 A napirendben található valamennyi kérdésre a Szenátus határozatokat és döntéseket fogad el. A határozatokkal szabályozzák az Egyetem tevékenységét, ezek révén rendeződik az intézmény működése, a büntetések kiszabása stb. A döntések révén olyan végzések elfogadása történik, amelyek valamely eljárás érvényesítésére vonatkoznak, vagy a Szenátus álláspontjára egy olyan ügyben, amelyről tájékoztatást kap: egy bizonyos stratégia, interpellációk, összeférhetetlenség stb. esetén. A Szenátus napirendjének előírt pontjai, bizonyos tájékoztatások vagy előadások kivételével, a következők szerint válnak véglegessé: jegyzőkönyvek, szabályzatok, határozatok, érvényesítések vagy érvénytelenítések, nyilvános kijelentések/ nyilatkozatok. A határozatok és döntések elfogadását az ülések jegyzőkönyvébe kell foglalni. 12

13 4.g.2 A BBTE Szenátusában a szavazás közvetlen, és lehet nyílt vagy titkos. A nyílt szavazást kézfelemeléssel vagy névsorolvasással lehet megvalósítani. A titkos szavazást szavazócédulákkal vagy elektronikus eszközökkel lehet megvalósítani. A személyekre vonatkozó szavazások esetében kötelező módon a titkos szavazás gyakorlatát kell érvényesíteni. 4.g.3 A szavazás rendszerint nyílt és kézfelemeléssel történik. Mindazon határozatok kivételével, amelyek esetében a szavazási rendszert a BBTE Chartája vagy jelen Szabályzat írja elő, a Szenátus egy másik szavazási eljárást is elfogadhat. 4.g.4 A titkos szavazással meghozott határozatok esetében, a szavazatok leadását megelőzően az ülés Elnöke bejelenti a szavazási eljárást és a szavazócédulák kitöltésének módját. Ebben az esetben kötelezővé válik a szavazóurna használata. Amennyiben nem adottak a feltételek egy szavazófülke elhelyezéséhez, a szavazatok leadása céljából az ülés Elnöke egy megfelelő időintervallumot jelöl ki annak érdekében, hogy a szenátorok bizalmas körülmények között szavazhassanak. 4.g.5 A jelen Szabályzat által előírt szervek és struktúrák megválasztása esetén a szavazatszámláló bizottság tagjait a Szenátus választja ki azon szenátorok közül, akik nem jelöltették magukat az említett helyekre. A szavazatszámláló bizottságba a jelöltek egyik képviselője is bekerül. Egyéb esetekben a szavazatok megszámlálását a Szenátusi Titkárság végzi. A leadott szavazatok megszámlálását követően, minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a szavazatszámláló bizottság valamennyi tagja, valamint az ülés Elnöke kézjegyével lát el. A jegyzőkönyv elkészítését követően a szavazás eredményét a Szenátus tudomására hozzák. 4.g.6 A Szenátusi ülésen a szavazással elfogadott határozatot nem lehet módosítani ugyanazon ülés keretében. 4.g.7 Az 1. cikkben felsorolt anyagokat a Szenátus által jóváhagyott végleges formájukban 2 munkanapon belül kell megszerkeszteni. A véglegesített határozatok és döntések felkerülnek az Egyetem/Szenátus honlapjára, és rendeltetésük függvényében eljutnak a szenátorokhoz, az Adminisztratív Tanácshoz, a karokhoz és intézetekhez. A Szenátus saját jelentést is készít. 4.g.8 A Szenátus által kiadott valamennyi végleges dokumentumot, beleértve a jegyzőkönyveket is, kézjegyével látja el az ülés Elnöke és a Szenátus Titkárságának egyik tagja. 4.g.9 A Szenátusi ülés menetét az ülésről készített jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az elkészített jegyzőkönyv tartalmazza a Szenátus valamennyi felszólaló tagjának név szerinti felsorolását, a határozatok és döntések elfogadásának körülményeit, valamint azon nyilatkozatok tartalmát, amelyekre vonatkozóan külön kérelmezték a jegyzőkönyvbe való felvételt. A jegyzőkönyveket, valamint az ülésekről készült hangfelvételeket a Szenátusi Titkárság archiválja. A hivatalban lévő Szenátus megbízatási időtartamának leteltével ezek az anyagok átkerülnek az Egyetem archívumába. Három munkanapon belül az elkészített jegyzőkönyveket valamennyi szenátornak elküldik elektronikus formában, és ezek felkerülnek az Egyetem/Szenátus honlapjára is. 13

14 4.g.10 A BBTE akadémiai kollégiumának bármely tagja a Szenátus Titkárságától írásban kérvényezheti az elkészült jegyzőkönyvek kivonatát azon ülésre vonatkozóan, amelyen a személyét érintő kérdésekről tárgyaltak. 4.g.11 A Szenátus által elfogadott határozatokat, végzéseket, szabályzatokat és nyilatkozatokat a tömegkommunikációs médiumok tudomására hozhatja a Szenátus Elnöke vagy az ezzel megbízott más személyek. A Szenátus bármely más tagja csak személyes véleményét fejtheti ki. V. FEJEZET A Szenátus tagjainak jogai és kötelezettségei 5.1. A Szenátus tagjainak az információhoz való joga a) Tisztsége gyakorlása során a Szenátus valamennyi tagja hozzáférési joggal rendelkezik minden egyetemi információhoz vagy dokumentumhoz, ugyanakkor belső használatra ezekről a dokumentumokról fénymásolatot is készíthet, amennyiben a Szenátus hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatosak. b) Az információk vagy dokumentumok kikérését meg lehet tenni közvetlen formában a Szenátusi ülések vagy a bizottságok tevékenysége idején, amennyiben a felelős személyek jelen vannak, de írásban is lehet igényelni ezeket az összes többi esetben. Mindazon helyzetek kivételével, amikor a kért információkat az összejövetelek idején közvetlenül a szenátorok rendelkezésére lehet bocsátani, az írásban leadott kérelmek elfogadása/megoldása 7 naptári napon belül történik. c) Valamennyi szenátornak jogában áll, hogy kérvényezze és megkaphassa az ülésekről készült hangfelvételeket. d) A Szenátus tagjainak az információhoz való jogát el lehet utasítani (a döntés megindokolásával) abban az esetben, ha ez a szakmai titoktartás megsértését vagy a személyes információk nyilvánosságra hozatalát jelentené. e) A Szenátus tagjainak, valamint a Szenátus munkabizottságai tanácsadó tagjainak joga és kötelezettsége a szakmai titoktartás A Szenátus tevékenységében való részvétel a) A Szenátus tagjainak kötelezettsége, hogy érvényes címet szolgáltassanak a Szenátus Titkárságának. b) A Szenátus valamennyi hivatalos értesítése a BBTE hivatalos tartománynevét tartalmazó címen keresztül történik. c) A Szenátus valamennyi tagjának joga és kötelezettsége, hogy részt vegyen a Szenátus döntéshozói folyamatának minden szakaszán, valamint jelen legyen a Szenátus és a hozzá tartozó szakbizottságok értekezletein. d) Mindezen kötelezettségek megelőzik az Egyetem keretében érvényes szolgálati kötelezettségeket. Az egyetemi oktatók közül megválasztott szenátorok az óraadási és kutatási tevékenységük órarendjét olyan formában rögzítik, hogy ne legyenek átfedések a Szenátus tevékenységének előzetesen rögzített naptárával, vagy a saját szakbizottságuk munkájára kijelölt 14

15 időpontokkal. A Szenátusba beválasztott diákképviseleti tagok hiányzásai igazoltak, amennyiben a Szenátus vagy a saját szakbizottságuk tevékenységén vesznek részt. e) A szenátorok kötelezettsége írásban közölni a Szenátus tevékenységeiről való esetleges távolmaradásuk tárgyilagos megindoklását. Az írásbeli értesítéséket a Szenátus Titkárságára kell benyújtani az ülés kijelölt időpontját megelőző napon. Kivételes esetekben az ülés lezárulta után is be lehet nyújtani az utólagos értesítéseket a titkárságra. f) Jelen Szabályzat feltételei mellett a Szenátoroknak jogukban áll, hogy olyan kérdések megtárgyalását is javasolják a Szenátusban, amelyek az Egyetem legfőbb érdekeire vonatkoznak. g) A Szenátus bármely tagja kezdeményezheti a Szenátus rendkívüli ülésének összehívását, jelen Szabályzat feltételei mellett. Ebben az esetben a kérvényt a Szenátusi Irodához kell benyújtani egy napirend javaslatával együtt. h) A Szenátoroknak jogukban áll az írásban benyújtott interpelláció megfogalmazása a Szenátus szerveihez és struktúráihoz, valamint a Szenátus szakbizottságai közvetítésével a BBTE végrehajtó és adminisztratív vezetőségéhez; az ezekre adandó válaszokat 14 napon belül kell megkapniuk. i) A Szenátus struktúráiban léteznek olyan felelősségek, amelyek állandó tevékenységeket feltételeznek (a Szenátusi Iroda), valamint olyan felelősségek, amelyek csak időszakos tevékenységet feltételeznek (munkabizottságok). A munkatörvénykönyv előírásai értelmében ezek olyan tevékenységeknek számítanak, amelyekért megfelelő mértékű javadalmazás jár A közéletben a Szenátus tagjainak a) jogukban áll, hogy korlátozás nélkül nyilatkozzanak a Szenátusra és az Egyetemre vonatkozó bármilyen kérdésről, azzal a kötelezettséggel, hogy tiszteletben tartják az egyetem értékeit, a törvényeket és a Chartát, a BBTE Etikai szabályzatát és jelen Szabályzatot, és nem sértik meg az akadémiai közösség többi tagjának szabadságát és jogait Szankciók a) A Szenátus vagy az adott szakbizottság tevékenységéről való három igazolatlan hiányzás esetén a szenátor írásbeli figyelmeztetést kap a Szenátusi Iroda részéről, majd a negyedik igazolatlan hiányzása esetén a Szenátus Elnöke megindítja a szenátusi tagsági tisztségből való visszahívási, szankciós eljárást, fegyelmi indokok alapján. A szankciós visszahívás a BBTE Chartájában előírt egyszerű visszahívási eljáráshoz hasonlóan történik. A tisztségből való visszahívás a Szenátus tagjainak kétharmados szavazattöbbsége alapján valósul meg; majd ezt követően, a legközelebbi szenátusi ülésen a Szenátusi Iroda bejelenti a hely megüresedését, hogy elindítható legyen a törvényes választási eljárás. b) Hat egymást követő igazolt hiányzása esetén a szenátort megbeszélésre hívja a Szenátusi Iroda, hogy megindokolja a helyzetet. A megbeszélés rövid foglalatát a teljes Szenátus rendelkezésére bocsátják az esetleges utólagos végzések érdekében, az a) pontban leírt tisztségből való szankciós 15

16 visszahívás eljárásának alkalmazási lehetőségével. c) A BBTE Etikai szabályzatában előírt esetekben, a szenátusi tisztséget a BBTE Etikai Bizottságának jelentése alapján is el lehet veszíteni, az a) pontban bemutatott eljárás szerint. A BBTE Etikai Bizottsága egy vagy több szenátor által (írásban) értesíthető, valamint az illető szenátor által képviselt egyetemi közösség tagjai révén is A választói közösséggel való kapcsolat, megbízatás a) Évente legkevesebb egy alkalommal mindenik szenátor bemutatja a Szenátusban végzett tevékenységét azok számára, akiket képvisel (karok, tagozatok, hallgatók, kutatók). b) Mindenik szenátornak kötelezettsége, hogy fogadóórát tartson (hetente minimum egy óra) kizárólag a Szenátussal kapcsolatos sajátos kérdések megbeszélésére. A rögzített fogadóóra időpontját nyilvánossá kell tenni a hirdetőtáblán és a honlapon. c) Az egyetemi közösség valamennyi tagja a Szenátus tudomására hozhatja akadémiai szabadságának vagy a Szenátus bármely határozatának megsértését. Az értesítéseket írásban kell benyújtani a Szenátus Titkárságára. Az egyetemi közösség tagjainak jogukban áll kihallgatásukat kérni a közvetlenül rájuk vonatkozó határozatok meghozatala előtt A szenátori minőség elvesztése vagy megszűnése: a) fegyelmi szankciók esetében, a BBTE Etikai Kódexében, valamint a jelen Szabályzatban foglalt előírások alapján; b) elhalálozás vagy polgári jogi értelemben vett cselekvőképtelenség esetén; c) a tisztségről való lemondás által; d) a szenátori minőséggel összeférhetetlen vezetői tisztségbe történő megválasztás vagy kinevezés esetén; e) a BBTE-vel való oktatói vagy kutatói munkaviszony megszűnésével; f) a végzős évfolyamon tanuló diákszenátorok megbízatását a következő egyetemi tanév kezdetéig hosszabbítják meg. Abban az esetben, ha valamelyik diákszenátor egy másik tanulmányi programra szeretne beiratkozni vagy újraanyakönyvezését más tanulmányi programban kéri ugyanazon kar vagy az általa képviselt körzet keretében maradva, a Diákstatútum értelmében folytathatja diákszenátori megbízatását. Ellenkező esetben a szenátori hely betöltetlen marad, és a választásokra a következő egyetemi év első négy hetében kerül sor; g) a szenátori tisztséget betöltő egyetemi oktató egyik karról vagy tanulmányi programból (amelyet a Szenátusban képvisel) a másikba történő áthelyezésével; h) a Szenátus valamely tagjának tisztségéből való visszahívásakor, a BBTE Charta II. fejezetének 1.1-es pontjában foglalt előírások szerint. VI. FEJEZET Záró és átmeneti rendelkezések 6.1 A Szenátus által elfogadott szabályzatok és határozatok a BBTE akadémiai közösségének valamennyi tagjára nézve 16

17 kötelező érvényűek. Az Egyetem keretében akadémiai és adminisztratív vezetői tisztséget betöltő valamennyi személynek kötelezettsége, hogy válaszoljon a Szenátus szakbizottságaiban lévő tagok interpellációira. A Szenátus szakbizottságaiban részt vevő tagok interpellációira adandó válaszok megtagadása az akadémiai integritásra vonatkozó jogszabályok megszegését jelenti, és a hatályos Törvény szerint büntetendő. 6.2 A Szenátusi tagsági státuszhoz kapcsolódó összeférhetetlenség megállapítása és megoldása az Egyetemi szintű szavazási folyamatok lezárulását követően történik, a megbízatás gyakorlása során felmerülő összeférhetetlenségi állapotban, adott esetben, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium es számú, én kiadott jegyzéknek megfelelően. 6.3 Jelen Szabályzat előírásai a 1/2011. számú Nemzeti oktatási törvényben és a BBTE Chartájában foglalt rendelkezésekkel egészülnek ki. 6.4 Jelen Szabályzatot a Babeș Bolyai Tudományegyetem Szenátusa a én megtartott ülésén hagyta jóvá, és elfogadását követően lép hatályba. 6.5 A Szenátus Szabályzatának módosítása a törvényes keretek között összehívott szenátusi üléseken lehetséges, a jelenlévők egyszerű szavazattöbbsége alapján, a Szenátusi Iroda megkérdezését követően. Dr. Ioan Chirilă egyetemi tanár, a Szenátus elnöke Békési Réka titkár 17

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje Preambulum A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend)

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1) A Tanácsadó Testület megnevezése: Józsefvárosi Közösségi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadására Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

1. A kari lap neve, címe

1. A kari lap neve, címe A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által működtetett kari lap Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata 507/2007.05.25. határozat/ 4. melléklet A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Célkitűzések: Jelen szabályzat célja, hogy szabályozza az EMTE-n folyó oktatási, kutatási,

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA INTÉZET SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA INTÉZET SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA INTÉZET AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA INTÉZET SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Közgyűlési Eljárási Elvek

Közgyűlési Eljárási Elvek Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és magyar leányvállalatai Közgyűlési Eljárási Elvek Verziószám: 3.0 Hatálybalépés: 2008

Részletesebben

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE (1) A Testület jogállása: kormányrendelet által meghatározott feladatok elvégzésére létrehozott szakmai testület (2) A Testület

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK) a közoktatásban illetékes minisztérium rendeletei, valamint a Közoktatási Törvény által megszabott keretek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható

II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható kitüntetések, címek és adományozásuk rendje Az Egyetemi Tanács 2004. október 25-i ülésén, 11.a/2004/05. számú határozatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben