A BABEȘ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BABEȘ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BABEȘ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.1 Az Egyetem Szenátusa az egyetemi közösség legmagasabb képviseleti fóruma az országos és nemzetközi akadémiai közegben, egyetemi szinten pedig döntéshozó és tanácsadó fórum. A Szenátus az akadémiai szabadság, az egyetemi autonómia és az átláthatóság elve alapján működik. 1.2 A Babeș Bolyai Tudományegyetem (a továbbiakban BBTE) Szenátusa az Egyetem vezetési struktúrája, amely az 1/2011. számú Nemzeti oktatási törvény előírásai, valamint a BBTE Chartájában foglalt előírások alapján alakul meg és működik. Megbízatása négy évre szól. 1.3 A Szenátus megalakulására az új tagok megválasztását követően kerül sor; a választás megszervezése a Szenátus által kidolgozott módszertan és az érvényben lévő törvények alapján történik. 1.4 Megbízatásának teljes időtartamára vonatkozóan a Szenátus kidolgozza az Egyetem stratégiáját, és létrehozza a tervezett tevékenységek megszervezéséért és lebonyolításáért, valamint a javasolt célkitűzések megvalósításáért felelős Szakbizottságokat. 1.5 A Szenátus ellenőrzi a végrehajtó vezetőség és az adminisztratív tanács tevékenységét, és szoros együttműködés tart fenn az egyetem Rektori Hivatalával, az akadémiai kollegialitás szellemében. szenátusi tag alkotja: ennek 75%-a egyetemi oktató és kutató (104 tag), illetve 25%-a 1.6 Az egyetemi tanév kezdetén a Szenátus saját költségvetési tervet készít. 1.7 A Szenátus jóváhagyja az egyetem szerkezeti módosításait, rögzíti az országos és nemzetközi szintű együttműködési lehetőségeket, tiszteletbeli címeket adományoz. 1.8 A Szenátus elkötelezett politikát folytat az akadémiai kiválóság növelése, valamint a kutatási tevékenységek szorgalmazása érdekében. Ugyanakkor megvalósítja az elért eredmények promoválásának, elterjesztésének politikáját, valamint átlátható módon kommunikál a Karokkal és a társadalommal. 1.9 Választási bizottsága révén a Szenátus megszervezi a következő Szenátus létrehozásához szükséges valamennyi tevékenységet, valamint a következő megbízatás képviseleti módját a BBTE Chartájában foglalt előírások alapján A Szenátus biztosítja a BBTE kapcsolati aspektusainak fenntartását és állandósulását az akadémiai etika szféráján belül. II. FEJEZET A Szenátus összetétele és megszervezése 2.1 Az egyetem Szenátusát 139 egyetemi hallgató (35 tag), akik a diákképviselet tagjai. 1

2 2.2 A Szenátus határozatai kötelező érvényűek az egyetem valamennyi képviseleti, végrehajtó és adminisztratív szervezetére vonatkozóan. 2.3 Az egyetemi Szenátus valamennyi tagjának megbízatása négy évre szól, ezt legfeljebb két egymást követő alkalommal lehet meghosszabbítani. A Szenátusba beválasztott diákképviseleti tagok megbízatásának időtartamát az Egyetemi Charta szabályozza. 2.4 Tagjai közül a Szenátus titkos szavazással egy Elnököt választ, aki vezeti az egyetemi Szenátus üléseit, és képviseli a Szenátust a Rektorral, valamint az országos és nemzetközi környezettel való kapcsolatban. Az Elnök mellett három Alelnököt is választanak (egyet-egyet mindenik tagozat számára). Az Elnök és az Alelnökök megválasztásának ülését a Szenátus tagjai sorában lévő legidősebb dékán vezeti. 2.5 A Szenátus olyan szakbizottságokat nevez ki, amelyek segítségével nyomon követi, felügyeli és ellenőrzi a BBTE végrehajtó vezetőségének tevékenységét. 2.6 A Szenátus funkcionális szerkezete: (1) Szenátusi Iroda (2) Tagozatok szerinti szenátusi munkacsoportok (3) Szenátusi Bizottságok (4) Szenátusi Titkárság A Szenátusi Irodát a Szenátus Elnöke, három Alelnöke, és egy szenátusi diákképviselő alkotja. a) A Szenátusi Iroda tagjai közül egy személy helyettesíti a Szenátus Elnökét minden olyan alkalommal, amikor nincsen jelen az üléseken, vagy akadályoztatása esetén nem tudja betölteni tisztségét. b) A Szenátusi Iroda előterjeszti a Szenátus Költségvetését, amelyet a teljes testület jelenlétében fognak jóváhagyni. c) Az egyetem Szenátusa, tagjai legkevesebb egyharmadának írásbeli előterjesztésére, valamint az ülésen jelenlévők kétharmados minősített szavazattöbbsége alapján kezdeményezheti a Szenátus Elnökének tisztségből való visszahívását Tagozatok szerinti szenátusi munkacsoportok a) A tagozatok szerinti szenátusi munkacsoportok működését az egyes tagozatok szervezeti és működési szabályzata szabályozza. b) A tagozatok szerinti szenátusi munkacsoportok előkészítik a Szenátus hatáskörébe tartozó határozatokat, és azokat a Szenátus elé terjesztik jóváhagyásra. c) A tagozatok szerinti szenátusi munkacsoportokat a Szenátus Alelnökei vezetik, akiket titkos szavazással választanak az illető tagozat szenátusi képviselői. d) A Szenátus Alelnökei egybehangolják és felügyelik hasonlóképpen az egyes bizottsági munkacsoportok tevékenységét, a felelősségi körükbe tartozó specifikus szakterületeknek megfelelően. e) A tagozatok szerinti szenátusi munkacsoportok tagjai legkevesebb egyharmadának írásbeli előterjesztése, valamint a munkacsoportok tagjainak kétharmados minősített szavazattöbbsége 2

3 alapján kezdeményezhető a tagozatok szerinti szenátusi munkacsoportok Alelnökének tisztségből való visszahívása Szenátusi Bizottságok a) A Bizottságok a BBTE Szenátusának specializált munkaszervei, amelyek arra hivatottak, hogy a Szenátusban megkönnyítsék bizonyos alapvető határozatok meghozatalát. b) Tevékenységük során a bizottságok kérelmezhetik a BBTE végrehajtó és adminisztratív vezetőségétől az információk szolgáltatását, valamint dokumentációs és logisztikai támogatást; az adminisztratív vezetőség kötelezettsége az igényelt dokumentációs és logisztikai támogatás felajánlása. c) A bizottságok által összeállított anyagokat és jelentéseket, amelyeket a bizottság elnöke kézjegyével ellátott, átadják a Szenátusi Irodának, majd a teljes testület jelenlétében kerülnek megtárgyalásra. d) A Szenátusnak a Törvény és a BBTE Chartája által előírt hatáskörével összhangban, az alábbi állandó Szenátusi bizottságok jönnek létre: Stratégiai bizottság (15 szenátor) Curriculum-, minőségbiztosítási és nem hagyományos oktatási bizottság (19 szenátor) Tudományos kutatási és versenyképességi bizottság (23 szenátor) Költségvetési bizottság (13 szenátor) Humánerőforrás és akadémiai címek bizottsága (15 szenátor) Hallgatói tevékenységekért felelős bizottság (13 szenátor) A társadalommal és a Nagy Szenátussal való kapcsolattartásért felelős bizottság (12 szenátor) Nemzetközi együttműködésekért felelős bizottság (9 szenátor) A kultúrák közötti párbeszédért felelős bizottság (9 szenátor) A törvénykönyvek, szabályzatok és jogi kérdések bizottsága (11 szenátor) e) Különleges esetekben a Szenátus ad-hoc bizottságokat is létrehozhat (például: a fellebbezések megoldásáért felelős bizottságot, fegyelmi ügyekért felelős bizottságot, választási bizottságot stb.), egy adott kérdés megoldásában betöltött időszakos szereppel és működéssel. f) Egy megbízatás időtartama alatt egy szenátusi képviselő tag kizárólag egyetlen állandó bizottságban vehet részt. g) Bármely bizottság elnökének javaslatára és a Szenátus beleegyezésével, a bizottságok létszámát ideiglenesen négy, szavazat nélküli taggal lehet megnövelni, a BBTE vagy az országos és nemzetközi partnerintézmények egyetemi oktatóinak és kutatóinak új tagként való behívásával, akik nem rendelkeznek szenátusi tagsági státusszal a BBTE keretén belül, hanem kizárólag tanácsadói szerepük van. h) A Szenátus valamely bizottságában való tagsági státusz egyszerre szűnik meg a BBTE szenátori tisztségének elvesztésével, valamint külön kérésre is. i) Az állandó bizottságok összetétele a szenátorok opciói, valamint illetékessége alapján történik. Amennyiben a szenátorok részéről nem fogalmazódik meg külön opció, 3

4 és a bizottságok nem érik el a tagok által meghatározott létszámot, a Szenátusi Iroda javasolni fogja elosztásukat, figyelembe véve az egyes bizottságok esetén a karok kiegyensúlyozott képviseletének elvét. A Szenátusi Bizottságokat az egyes bizottságok tagjai által megválasztott elnök és alelnökök vezetik. j) Valamennyi bizottság vezetőségét (elnök és alelnök) a Szenátus teljes testületének jelenlétében hagyják jóvá a Szenátusi Iroda előterjesztése alapján, amely valójában a bizottságok tajgaival történő előzetes egyeztetés eredménye. Valamennyi bizottság összetételét a Szenátus teljes testületének jelenlétében érvényesítik. k) Betöltetlen helyek esetében, valamint a diákszenátorok pótválasztásának megszervezése esetén a BBTE Hallgatói Tanácsa jelöli ki a választási bizottságot, amely ad-hoc bizottságként a Hallgatói Tanács tagjaiból fog állni. l) A bizottságok működése az érvényben lévő jogszabályok, valamint a bizottságok által kidolgozott saját módszertani szabályzatok alapján történik, amelyeket a Szenátus elfogadott, és amelyek a jelen szenátusi szabályzat mellékleteit képezik. m) A bizottságok munkaüléseire tájékoztató vagy tanácsadói céllal meghívhatóak a BBTE végrehajtó és adminisztratív vezetőségének képviselői, (akiknek kötelessége eleget tenni a kapott meghívásnak). n) A Szenátus egyes bizottságainak illetékessége, hatásköre és feladatai a következőkben foglalhatóak össze: A Stratégiai Bizottság a Szenátus elnökének irányításával működik, és olyan belföldi vagy nemzetközi szenátorokat, illetve szakértőket tömörít, akiknek tevékenysége arra irányul, hogy hozzájáruljanak a BBTE versenyképességének növeléséhez. A felállított bizottság a BBTE fejlesztési stratégiáira és politikáira vonatkozó javaslatokat tesz, amelyeket jóváhagyás végett a Szenátus elé terjeszt. A stratégiai terv egyetemi szintű kidolgozására az előző év májusában kerül sor. A Stratégiai Bizottság előterjeszti az egyetemi konzorciumokban való részvételt, a törvényben meghatározott feltételek mellett. A Curriculum-, minőségbiztosítási és nem hagyományos oktatási bizottság időközönként ellenőrzi a meglévő tanterveket, tanulmányi programokat (alapképzés, mesteri és doktori képzés), és a BBTE stratégiájával összhangban lévő, konkrét modernizálási intézkedéseket javasol a minőségi kritériumok, valamint az országos és nemzetközi akkreditáció követelményeinek feltüntetésével. A minőségmenedzsment rendszer követelményeivel és kiértékelési módszertanával összhangban, a bizottság kritériumokat állít fel, elemzéseket és kiértékeléseket kezdeményez, valamint kidolgozza a BBTE minőségbiztosítására vonatkozó stratégiát, (melynek Törvény általi megnevezése: Minőségbiztosítási Szabályzat). A bizottság felállítja a vonatkozó szabályokat és meghatározza a curriculum kidolgozásakor betartandó feltételeket, a BBTE Chartájával összhangban; továbbá rögzíti a törvényi előírásokat, a hatályos specifikus szabványokat, valamint az országos és nemzetközi szinten bevált gyakorlatokat. A bizottság kidolgozza a csökkentett óralátogatású és távoktatási képzési formák (alapképzés, mesteri és folyamatos képzés/felnőttképzés) szabályzatát, valamint 4

5 ezek megszervezésének és működésének feltételeit. A Tudományos kutatási és versenyképességi bizottság koordinálja a BBTE-en zajló tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek megvalósulását, biztosítja ezek irányítását az Egyetem országos és nemzetközi szintű teljesítményének növelése érdekében. A BBTE versenyképességének fokozása érdekében egy hatékony tervet dolgoz ki, amely az elért eredmények promoválását és elterjesztését szolgálja. A Költségvetési bizottság jóváhagyja a BBTE pénzügyi politikáit, a költségvetést - a BBTE bevétel-kiadási tervét, a költségvetés végrehajtását, valamint elemzi a nagyobb beruházások ajánlattételeit. A Költségvetési bizottság időközönként a pénzügyi kivitelezésre vonatkozó jelentéseket készít a Szenátus számára, valamint új fejlesztési lehetőségeket javasol; kidolgozza a Szenátus Költségvetési tervét. A Humánerőforrás és akadémiai címek bizottsága a BBTE személyzeti politikáját koordinálja, valamint kidolgozza az oktató- és kutatószemélyzet alkalmazását megelőző versenyvizsgák módszertanát. Elemzi és engedélyezi a BBTE-en kiosztandó címekre és kitüntetésekre előterjesztett javaslatokat. Az illetékes rektorhelyettes jelentése alapján a szakbizottság elemzi a BBTE humánerőforrás helyzetét. A Hallgatói tevékenységekért felelős bizottság kidolgozza a BBTE Diákstatútumát, a Kollégiumi szálláshelyek kiosztásának szabályzatát, az Ösztöndíjszabályzatot; engedélyezi és javítja a Kreditszabályzatot, az alapképzésre és a magiszteri képzésre történő felvételi Szabályzatát, az záróvizsga és a magiszteri vizsga megvédésének Szabályzatát, a hallgatók szakmai tevékenységére vonatkozó Szabályzatot, és a hallgatókra vonatkozó valamennyi szabályt. A bizottság javaslatokat indítványoz az infrastruktúra modernizálására és fejlesztésére, valamint a hallgatók életkörülményeinek javítására, akik szerződéses partnerek ebben a képzésinevelési folyamatban és az extracurriculáris (tanórán kívüli) tevékenységekben, amelyek jelentős szerepet játszanak az egyetemi hallgatói létmód fejlesztésében és javításában. A társadalommal és a Nagy Szenátussal való kapcsolattartásért felelős bizottság küldetése szerint a BBTE-nek a társadalomban való hangsúlyos részvételét hivatott továbbfejleszteni, ennek érdekében partnerségeket indítványoz a gazdasági, társadalmi és kulturális környezettel. A bizottság egyetemi marketing és kommunikációs politikákat javasol, és bizonyos időközönként nyomon követi ezek gyakorlatba ültetését. A bizottság véleményezi a Nagy Szenátus összetételét, és előterjeszti ennek Működési szabályzatát. A Nemzetközi együttműködésekért felelős bizottság elemzi a BBTE és a külső partnerek között létrejött megállapodások aktuális állapotát, és nyomon követi ezek folyamatos lefolyását; ugyanakkor figyelemmel kíséri a BBTE jelenlétét a nemzetközi oktatási és tudományos kutatási hálózatokban, és olyan politikákat és stratégiákat javasol, amelyek hatékonyabbá teszik ezt a területet. A bizottság javasolja a Szenátusnak a BBTE új nemzetközi partnerségeinek érvényesítését. A kultúrák közötti párbeszédért felelős bizottság a BBTE multikulturális jellegének 5

6 megerősítését célzó eljárásokat, politikákat és stratégiákat javasol, illetve a tagozatok működésének harmonizációját célozza a BBTE egységes keretein belül. Nyomon követi a tagozatok megszervezéséért és működéséért felelős rektorhelyettesi irodák tevékenységét. A törvénykönyvek, szabályzatok és jogi kérdések bizottsága az egyetemi etika elvéből kiindulva, valamint a BBTE stratégiai és operatív terveinek megfelelően, kidolgozza a BBTE Etikai Kódexét. A bizottság a törvényesség szempontjából véleményezi a Szenátus határozatait, mielőtt azok a teljes testület jelenlétében jóváhagyásra kerülnének Szenátusi Titkárság a) A Szenátusi Titkárság állandó tevékenységgel működő technikai munkaapparátus, amely összesen három személyből áll, és akik közül egyik a Koordinációs Titkár szerepét tölti be. b) A Szenátusi Titkárság szavazati jog nélkül vesz részt a Szenátus ülésein, a Szenátusi Bizottságok ülésein, valamint a BBTE Adminisztratív Tanácsának ülésein, a Szenátus Elnökének képviseletében. c) A Szenátusi Iroda jogkörébe tartozik a Titkárság munkafeladatainak kijelölése. A Szenátusi Titkárság segíti a Szenátusi Iroda tevékenységét, ugyanakkor hatékony kommunikációt folytat a a Szenátusi Bizottságokkal, a szenátorokkal, a Rektori Hivatallal, valamint a BBTE keretében működő Karokkal. III. A SZENÁTUS HATÁSKÖRE A Szenátus hatáskörébe tartoznak a következők: 3.1 az egyetemi közösséggel történő tanácskozást követően kidolgozza, elfogadja, felülvizsgálja, vagy hatályon kívül helyezi az Egyetemi Chartát, valamint az ennek mellékletét képező törvénykönyveket és szabályzatokat; 3.2 a Rektor előterjesztésére jóváhagyja az intézményes fejlesztés stratégiai tervét és az operatív terveket; 3.3 a Rektor előterjesztésére és a hatályos jogszabályok betartásával elfogadja az Egyetem szerkezetét, megszervezését és működését; 3.4 az intézményes fejlesztés stratégiai tervével összhangban meghatározza a BBTE pénzügyi szükségleteit és politikáit; 3.5 jóváhagyja a költségvetési tervet és a pénzügyi kivitelezést; 3.6 kidolgozza és elfogadja az egyetem Minőségbiztosítási Szabályzatát, valamint Etikai Kódexét; 3.7 elfogadja a Diákstatútumot, tiszteletben tartva a Hallgatók jogainak és kötelezettségeinek Szabályzatában foglalt előírásokat; 3.8 jóváhagyja az Egyetem szervezetére és működésére vonatkozó módszertanokat és szabályzatokat; 3.9 megköti a menedzseri szerződést a Rektorral; 3.10 állandó bizottságai révén ellenőrzi a Rektor és az Adminisztratív Tanács tevékenységét; 3.11 engedélyezi a rektorhelyettesek beiktatását, és érvényesíti az Adminisztratív Tanács tagjainak nyilvános versenyvizsgáját; 3.12 jóváhagyja a BBTE humánerőforráspolitikáját; 3.13 jóváhagyja az oktató- és kutatószemélyzet alkalmazására meghirdetett versenyvizsgák módszertanát és eredményeit, 6

7 és meghatározott időközönként elvégzi a humánerőforrás értékelését; 3.14 jóváhagyja a Rektor megválasztásának módszertanát; 3.15 kijelöli a BBTE fejlesztésének stratégiáját; 3.16 a felsőoktatás fejlesztésének országos szabványaihoz igazodva jóváhagyja az oktatási folyamat időbeli tervezését, megszervezését, lebonyolítását és tökéletesítését; 3.17 biztosítja a tanulmányi programok akkreditálása révén engedélyezett posztgraduális továbbképzési formák tervezését, megszervezését és meghatározását; 3.18 a hatályos jogszabályok betartásával és egy saját Szervezési és lebonyolítási szabályzat alapján jóváhagyja a szakmai képzést és fejlesztést biztosító posztgraduális programokat; 3.19 jóváhagyja a BBTE keretében működő tudományos fejlesztési és kutatási irányzatokat; 3.20 jóváhagyja az országos és nemzetközi felsőoktatási és kutatási intézményekkel történő együttműködés programjainak stratégiáit; 3.21 nyomon követi és ellenőrzi a BBTE adminisztratív szolgáltatásait; 3.22 jóváhagyja a tanulmányi és kutatási ösztöndíjak odaítélésének követelményeit; 3.23 jóváhagyja és módosítja a tandíjas helyen lévő hallgatói státuszt; 3.24 jóváhagyja a BBTE-nek az egyetemi konzorciumokban való részvételét; 3.25 jóváhagyja a BBTE-nek az egyesületek, alapítványok vagy társaságok, non-profit vagy kereskedelmi szervezetek megalapításában való részvételét, a meghatározott törvényes keretek között; 3.26 jóváhagyja a Doctor Honoris Causa (az Egyetem által adott legmagasabb cím), a Professor Honoris Causa, az Egyetem Tiszteletbeli Szenátora, valamint a Professor emeritus (érdemes egyetemi tanár) címek odaítélését; 3.27 saját jelvényeket és szimbólumokat készít és használ; 3.28 a Rektor előterjesztésére jóváhagyja az alacsony szakmai teljesítményt felmutató személyzet fegyelmi büntetéssel való sújtását, a hatályos jogszabályok betartásával és egy saját Szervezési és belső módszertan alapján; 3.29 a doktori program vezetőjének előterjesztésére és a rendelkezésre álló alapok függvényében jóváhagyja a doktori képzés időtartamának meghosszabbítását; 3.30 jóváhagyja az egyetem vezetőségének jelentését a kutatói ösztöndíjak jövedékének nagyságára és elköltésére vonatkozóan; 3.31 a hatályos jogszabályok és az Egyetemi Charta betartásával egyéb hatásköröket gyakorol. IV. FEJEZET A Szenátus kapcsolata a rektorral, a dékánokkal és a BBTE egyéb végrehajtó szervével 4.a.1 A Szenátus és az Egyetem végrehajtó vezetősége közötti kapcsolat együttműködési jellegű. A Szenátus ülésein szavazati jog nélkül részt vesz az Egyetem Rektora is, aki az Adminisztratív Tanácsot támogatja, és a szenátorok kérelmeire válaszol. 4.a.2 A Szenátus vagy a Szenátusi Bizottságok ülésein szavazati jog nélkül, meghívottként részt vehetnek az Adminisztratív Tanács tagjai, az intézetvezetők, illetve az akadémiai közösség tagjai, vagy közösségen kívüli tagok, hogy választ adjanak az interpellációkra, és az engedélyezésre előterjesztett egyes dokumentumokat alátámasszák. 7

8 4.a.3 A Szenátus Elnöke, vagy a Szenátusi Iroda bármely megbízott tagja szavazati jog nélkül, meghívottként vehet részt az Adminisztratív Tanács ülésein. 4.a.4 A Karokkal való kapcsolatban a BBTE Szenátusa elismeri a szenátorok azon jogát, hogy szavazati jog nélkül vehessenek részt azon Kari Tanácsok ülésein, ahová tartoznak, a lehető legjobb tájékoztatás céljából, valamint a Kari Tanács és az adott kar szenátorai által meghozott döntések és a képviselt álláspontok koordinációjának érdekében. 4.a.5 A Szenátus határozatai kötelező érvényűek az Egyetem valamennyi végrehajtó struktúrájára nézve. A határozatok nyomon követését és teljesülésük ellenőrzését a Szenátus szakbizottságai valósítják meg. Mindezen hatáskörök betöltése érdekében az egyetem struktúráinak kötelezettsége, hogy válaszoljon a Szenátus vagy a szakbizottságok kérelmeire. 4.a.6 A 1/2011. számú Nemzeti oktatási törvény 211. cikkének (3) bekezdése alapján megválasztott Rektor a Szenátussal menedzseri szerződést köt, amely tartalmazza a menedzseri teljesítmények kritériumait és mutatóit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. 4.a.7 Minden év áprilisában a Rektor jelentést mutat be a Szenátusnak az Egyetem helyzetéről. A szakbizottságai által elkészített beszámolójelentések alapján az egyetemi Szenátus érvényesíti az említett rektori jelentést. A bemutatott jelentés nyilvános dokumentum. 4.a.8 Az egyetem Szenátusa, tagjai legkevesebb egyharmadának írásbeli előterjesztésére, valamint az ülésen jelenlévők kétharmados minősített szavazattöbbsége alapján, titkos szavazással lemondathatja a Rektort, annak meghallgatását követően, kizárólag megalapozott indokok esetén. 4.a.9 Kari szinten a dékán kötelezettsége, hogy alkalmazza az egyetemi Szenátus, a Rektor és az Adminisztratív tanács által meghozott határozatokat. Meghallgatását követően a Szenátus visszahívhatja tisztségéből a kar dékánját. 4.a.10 Az egyetem Szenátusa, az ülésen jelenlévők kétharmados minősített szavazattöbbsége alapján, titkos szavazással visszahívhatja tisztségéből a kar dékánját, a Rektor javaslatára vagy a Kari Tanács tagjainak abszolút többsége alapján. A Szenátusi ülések menete 4.b.1 A Szenátus tevékenysége a teljes testület jelenlétében (rendes és rendkívüli testületi ülések), az ünnepi ülések, a Szenátusi Iroda ülései, valamint az egyes szakbizottságok ülései keretében zajlik. 4.b.2 A Szenátus valamennyi ülését a Szenátus elnöke hívja össze, vagy az általa kinevezett helyettes, aki a Szenátusi Iroda tagja. Az összehívás a rendes testületi ülések tekintetében is kötelező érvényű, még ha ezek időzítését korábban jóvá is hagyta a Szenátus. A BBTE Szenátusa összehívható a Rektor kérelmére, az Elnök jóváhagyásával, valamint a szenátusi tagok legkevesebb egyharmadának kérelmére. 4.b.3 Az egyetemi Szenátus havonta tartja rendes testületi üléseit, minden akadémiai félév kezdetén rögzített ütemezés alapján. Az egyetemi Szenátus rendes testületi üléseinek összehívása a szenátusi ülés rögzített 8

9 időpontját megelőző legkevesebb 5 munkanappal történik. 4.b.4 A Rektor kérelmére, a Szenátus Elnökének jóváhagyásával, vagy a szenátorok legkevesebb egyharmadának a Szenátusi Titkárságon rögzített írásbeli kérelmére összehívott rendkívüli ülésekre az ülés kijelölt időpontját megelőző legkevesebb 48 órával, és a kérelem iktatásától számított legtöbb 10 nappal kerül sor. 4.b.5. A szenátorok összehívása egyénileg, írásban, az általuk közölt címen keresztül történik. A szenátorok kötelezettsége, hogy írásban közöljék a Szenátusi Titkársággal címük esetleges megváltozását, ha erre sor kerülne; vagy egyéb, korábban megadott elérhetőségük (telefon, postai cím stb.) módosulását. 4.b.6 A szenátorok összehívásával egy időben, az összehívás megvalósításával azonos módon elküldik számukra az összehívott ülés keretében megtárgyalandó napirendi pontokat és anyagokat. Amennyiben az ülések összehívásakor a szenátorok nem kapják kézhez az illető anyagokat, joggal kérelmezhetik azok megtárgyalásának elhalasztását. 4.b.7 A 6. cikk előírásai alól kivételt képeznek a terjedelmesebb anyagok, amelyeket az Egyetem/Szenátus honlapjára töltenek fel, és az összehívás közzétételekor erre külön felhívják a szenátorok figyelmét. 4.b.8 A Szenátus ülései nem nyilvánosak, az ünnepi ülések kivételével, amelyeket külön ünnepi ülésként jelentenek be. 4.b.9 A Szenátus a határozatokat a jelenlévő tagok egyszerű többsége alapján hozza, amennyiben a Törvény, a BBTE Chartája vagy szabályzata nem ír elő abszolút vagy minősített többséget. A Szenátus üléseinek határozatképességi létszáma a Szenátus teljes taglétszámának 2/3-a. 4.b.10 Abban az esetben, ha valamely karon belüli tagozat határozatát a Kari Tanács hatályon kívül helyezi, a tagozat kérésére a határozat megtárgyalható a Szenátusban, annak eljárási gyakorlatai szerint. 4.b.11 A tagozatok határozatait az Egyetem Szenátusa hatályon kívül helyezheti az ülésen jelenlévő tagok kétharmados többsége alapján. Abban az esetben, ha nem gyűl össze a kétharmados többség, az ülés elnöke szavazásra bocsátja a tagozat határozatának elfogadását, a Szenátus eljárási gyakorlatainak megfelelően. Amennyiben nem gyűl össze a tagozat határozatának elfogadásához szükséges egyszerű többség, a Szenátus paritásos bizottságot nevez ki. Ez a bizottság valamennyi tagozat egyenlő számú képviselőjéből tevődik össze, és feladata szerint a bizottság minden tagja által elfogadott megoldást mutat be a Szenátusnak. A Szenátus alkalmazza a bizottság által bemutatott megoldást. 4.b.12 A Szenátus dönthet arról, hogy a törvény által előírt eseteken kívüli egyéb helyzetekben titkos szavazáshoz folyamodjon. 4.b.13 A Szenátus határozatai nyilvánosak, és az egyetemi közösség számára is elérhetővé válnak az Egyetem/Szenátus honlapjára történő feltöltést követően, ami a Szenátusi Titkárság feladatköréhez tartozik. 4.b.14 A Szenátus tevékenységének koordinációja és megvalósulása az ülések között a Szenátusi Iroda közvetítésével történik. 9

10 A Szenátusi ülések résztvevői 4.c.1 A Szenátus tagjainak kötelezettsége, hogy jelen legyenek a Szenátus ülésein, és azok megkezdése előtt feliratkozzanak a jelenléti ívre. 4.c.2 A Szenátus mindazon tagjai, akik akaratuktól független tényezők miatt nem vehetnek részt az üléseken, távolmaradásukról időben értesíteniük kell a Szenátusi Titkárságot, kiemelvén a részvételüket megakadályozó okokat. 4.c.3 A Szenátus ülésein jelen vannak a Szenátusi Titkárság tagjai, valamint a BBTE technikai személyzete, amely elengedhetetlen a megbeszélések, tárgyalások, viták hang- és képanyagának rögzítéséhez. 4.c.4 A Szenátus ülésein vagy a szenátusi szakbizottságok ülésein szavazati jog nélküli meghívottként részt vehetnek az Adminisztratív Tanács tagjai, az intézetvezetők, a szolgáltatások és igazgatóságok vezetői, hogy választ adjanak az interpellációkra, vagy az engedélyezésre előterjesztett egyes dokumentumokat alátámasszák. A meghívottak ülésen való részvételét az ülés elnöke a Szenátus elé terjeszti, illetve a bizottság elnöke a bizottság elé terjeszti jóváhagyásra, a meghívottak jelenlétét megelőző ülés időpontjában. Kivételes esetekben a Szenátussal online konzultáció is folytatható ebben a tárgykörben. 4.c.5. A 4. cikkben megnevezett személyeken kívül mások csak a Bizottság abszolút többségének jóváhagyásával vehetnek részt az egyes szakbizottságok munkájában. Az ülések menete (Napirend) 4.d.1 Az üléseket a Szenátus elnöke vezeti, vagy távollétében egy általa kinevezett alelnök. 4.d.2 A Szenátus rendes és rendkívüli ülései a jelenlét bejelentésével veszik kezdetüket. Amennyiben nem elegendő az ülés határozatképességi létszáma, az ülés elnöke kérelmezi egy későbbi időpont rögzítését, amely az elmaradt ülést követő legkevesebb 48 órával és legtöbb 10 nappal lehet. 4.d.3 A határozatképességi létszám hiányát az ülés folyamán is meg lehet állapítani a jelenlévők újraszámlálásának kérelmével, amelyet a Szenátus bármely tagja előterjeszthet. Ebben a helyzetben, amennyiben a határozatképességi létszámot 15 percen belül nem lehet helyreállítani, a megkezdett ülés lezárul, és egy új időpont rögzítése szükséges, amelyre legkevesebb 48 órával és legtöbb 10 nappal kerül sor. 4.d.4 Ha az ülés megkezdésekor megvolt a határozatképességi létszám, az ülés elnöke bejelenti a napirendi pontokat, és a Szenátus elé terjeszti jóváhagyásra. 4.d.5 A napirendet ki lehet egészíteni egyéb pontokkal: legkevesebb 7 szenátor kérelmére, amelyet a munkaülés megkezdése előtt legkevesebb 48 órával kell előterjeszteni; vagy a munkaülés keretében, az eredeti napirend bemutatását követően kell bemutatnia bármely szenátornak, a teljes testület megszavazásával. 4.d.6 A Szenátus rendes üléseinek napirendje Interpellációkat és feleleteket fog tartalmazni, és a rendelkezésre álló idő legtöbb 30 perc. Az interpellációkat a Szenátus tagjai terjesztik elő, amelyeket rögzíteni kell, és az adott ülés megkezdése előtt legkevesebb 3 nappal be kell nyújtani a Szenátusi Titkárságra. Ezekre 10

11 írásos válasz fog érkezni. Az ülésen előterjesztett interpellációkra szóbeli válasz, vagy legtöbb 14 napon belül írásbeli válasz érkezik. 4.d.7 A napirendben található kérdéseket a Szenátus elé fogják terjeszteni megvitatás végett. A megvitatott dokumentumok végső formájukat a Szenátus tagjainak a teljes testület előtt elhangzott közbeszólásait követően nyerik el, és jóváhagyásuk szavazás révén történik. A határozatok elfogadásának folyamata 4.e.1 A Szenátus határozatait a következő esetekben fogadják el: a) a Szenátus kezdeményezésére; ebben az esetben a Szenátus szakbizottságai egy álláspontot kérhetnek a végrehajtó vezetőség részéről. b) a Rektor javaslatára; ebben az esetben a határozati javaslathoz egy megalapozási jegyzéket kell csatolni. 4.e.2 A Szenátus határozati javaslatait a Szenátusi Titkársághoz kell benyújtani a Rektor vagy a Szenátus tagjai által; a javaslatokhoz egy megalapozási jegyzéket kell csatolni, amelyben ismertetni kell a szóban forgó határozat elfogadásának szükségességét, az aktuális helyzethez képest bekövetkezett módosításokat, valamint a várható hatásokat. 4.e.3 A Szenátusi Iroda nevezi ki a határozatok kidolgozásáért felelős bizottságokat, és szétosztja az állandó szakbizottságok között a határozati javaslatokat, elküldvén azoknak a szükséges dokumentációt, a Szenátusi Titkárságon történt iktatásuktól számított 2 napon belül, a 2. cikk feltételei mellett. 4.e.4 A szakbizottság elemzi a határozati javaslatot, és legtöbb két héten belül kedvező vagy kedvezőtlen minősítéssel véleményezi. A kedvezőtlen véleményezést indokolni kell. A bizottság módosító indítványokat terjeszthet elő, amelyek mellett érvelni fog a Szenátus teljes testülete előtt. 4.e.5 A szakbizottság által kedvezőtlenül véleményezett határozati javaslatot, annak megindokolásával együtt visszaküldik a kezdeményezőhöz. A szakbizottság által véleményezett határozati javaslatot a Szenátusi Irodához kell benyújtani, ahol felveszik a soron következő szenátusi ülés napirendjére. 4.e.6 A tárgyalások megkezdése előtt, a javaslat kezdeményezője bemutatja a kezdeményezést előidéző indítékokat. A kezdeményező távolléte esetén az ülés elnöke felolvastatja a kezdeményező által elküldött argumentációt. Az ülés elnöke, aki kedvezően véleményezte a határozati javaslatot, vagy módosító javaslatot terjesztett elő, a teljes testület jelenlétében fogja felsorakoztatni az elfogadott döntésekhez vezető érveket. A szenátorok módosító javaslatokat terjeszthetnek elő; ezeket az ülés megkezdése előtt 48 órával benyújtják a Szenátusi Titkársághoz. 4.e.7 Abban az esetben, ha nem terjesztenek elő módosító javaslatokat, megtárgyalása után a határozati javaslatot egyhangúlag szavazzák meg. Amennyiben léteznek módosító javaslatok, a módosításra javasolt cikkek megtárgyalása és megszavazása külön-külön történik. A módosított cikkek megszavazását követően megszavazzák a határozati javaslatot is, szintén egyhangúlag. 11

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe 1 Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában) I. Szervezeti és működési rend I.1. Minőségfejlesztési

Részletesebben

A MEGYEI (BUDAPESTI) KÉZILABDA SZÖVETSÉGEK EGYSÉGES

A MEGYEI (BUDAPESTI) KÉZILABDA SZÖVETSÉGEK EGYSÉGES A MEGYEI (BUDAPESTI) KÉZILABDA SZÖVETSÉGEK EGYSÉGES SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. május 7.-től I. Általános rendelkezések 1. Az egységes szabályzat célja, hogy szabályozza a Megyei

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2015. (II. 14.) ÉS A 3/2015. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 11/2014.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZGYŰLÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/576-010 Fax: 53/576-019 E-mail: jegyzo@tortel.hu

Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/576-010 Fax: 53/576-019 E-mail: jegyzo@tortel.hu Törtel Község Jegyzője 2747 Törtel, Szent István tér 1. Tel: 53/576-010 Fax: 53/576-019 E-mail: jegyzo@tortel.hu Törtel Község Önkormányzata képviselő-testületének 2./2011.(I.28.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE /új elnevezés: Magyar Radiográfusok Egyesülete/

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE /új elnevezés: Magyar Radiográfusok Egyesülete/ MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE /új elnevezés: Magyar Radiográfusok Egyesülete/ 2014. év április hó 12. napján a Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról [Egységes szerkezetben a 6/2013.

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) 2013 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: EKF vagy

Részletesebben

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról a módosításáról szóló 8/2015.(IV.29.) és a 12/2015.(VI.18.)

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Az 1991-ben készített, 2000-ben, 2005-ben, 2010-ben és 2013-ben módosított szabályzat változásokkal egységes szerkezetbe foglalásával

Részletesebben

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes!

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! Alakuló Alapszabály jóváhagyva: 1992. április 23-án Módosítások:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Módosítva: 2015.

MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Módosítva: 2015. 1 MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Módosítva: 2015. május hó napján 2 I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00'

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00' MKOSZ ALAPSZABÁLY A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 2015. május 19. napi Küldöttgyűlése a szervezet Alapszabályát módosítja (módosítások kiemelve, dőlt betűvel), és egységes szerkezetben a

Részletesebben