Helyreállított Európa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyreállított Európa"

Átírás

1 Mezei Géza Helyreállított Európa GROTIUS E-KÖNYVT[R

2 Sorozatszerkesztő Horv{th Jenő Mezei Géza 2

3 Mezei Géza Helyre{llított Európa Egy önsorsrontó kontinens gazdas{gi és politikai felépülése a Marshall-tervtől az euró megszületéséig GROTIUS E-KÖNYVT[R

4 TARTALOM ELŐSZÓ A M[SODIK KIAD[SHOZ / 7 EURÓPA A SORSUNK? (BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK AZ ELSŐ KIAD[SHOZ) / 9 I. AZ EURÓPAI POLG[RH[BORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI / 22 A vesztf{liai szuverenit{s és a nemzetközi rend A demokratikus korszak vége Európ{ban? Kísérlet a demokratikus alapelvek újj{élesztésére és a liber{lis internacionalizmus II NULLA ÉV? / 44 Brut{lis béke Mi legyen a kelet-közép-európai szovjet biztons{gi övezet sorsa? Milyen jövőt érdemel Németorsz{g? A harmadik erő esélyei Európ{ban III. EURÓPA-ÉPÍTÉS ÉS HIDEGH[BORÚ / 64 A meghívott birodalom : feltartóztat{si politika és (nyugat)-európai egység A Marshall-terv jelentősége A szovjet fenyegetés negatív integr{ló ereje A kettészakadt kontinens és a föder{lis forradalom kezdetei IV. ÚJJ[ÉPÍTÉS, MEGBÉKÉLÉS, INTEGR[CIÓ AZ EURÓPAI EGYSÉG KÜLÖNFÉLE STRATÉGI[I AZ ÖTVENES ÉVEKBEN / 87 A nyugati szövetségesek és a német probléma: ellenőrzés integr{ció révén? Integr{ció vas és acél alapj{n? a Morgenthau-tervtől a Schuman-tervig Atlantizmus vagy egységes európai hadsereg? Integr{ció kereskedelem révén? Szt{linista kényszerzubbony Keleten, a gazdas{gi növekedés aranykora Nyugaton Európa a szuperhatalmak {rnyék{ban V. A T[BORNOK ÉVTIZEDE? ( ) /135 A francia német tengely és a form{lódó Európai Közösség Szabadkereskedelemi övezet vagy nemzetek fölötti közösség? 4

5 De Gaulle és a brit csatlakoz{s a Közös Piachoz Az üresen hagyott francia szék és a luxemburgi kompromisszum Nyugat-európai prosperit{s - új t{rsadalmi szerződés Európa (tov{bbra is) a szuperhatalmak {rnyék{ban: Berlintől Pr{g{ig VI. A MODUS VIVENDI KERESÉSE ( ) / 169 A Közösség első bővítése, és ami ut{na következett Integr{ció közös pénz révén? (a monet{ris unió elvetélt terve) Közösségi érdek kontra korm{nyközi érdekek: az Európai Tan{cs megszületése Az (első) olajv{ls{g hat{sa Az Ostpolitiktól Afganiszt{nig: a détente tündöklése és buk{sa VII. FELLENDÜLÉS NYUGATON, A ZS[KUTCA VÉGE KELETEN ( ) / 197 A Közösség bővítése a dél-európai diktatúr{k buk{sa ut{n és a tanuls{gok Kísérlet az europesszimizmus leküzdésére : az egységes európai piac terve Kelet-Közép-Európa halottas estéi VIII ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK / 221 A szovjet gy{mhatalom vége Közép- és Kelet-Európ{ban A német újraegyesítés A Szovjetunió felboml{sa Új Marshall-terv helyett Európai Újj{építési és Fejlesztési Bank (EBRD) Az Európai Gazdas{gi Tér terve Az út Maastrichtig IX. AZ ÚJ EURÓPA: A SOKFÉLESÉG EGYSÉGE VAGY AZ EGYSÉG SOKFÉLESÉGE? / 259 A poszt-maastricht blues : recesszió és zűrzavar Új kereskedelempolitikai környezet: az Uruguay Round vége és a Kereskedelmi Vil{gszervezet létrejötte Az Európai Unió újabb bővítése (Ausztria, Finnorsz{g, Svédorsz{g) Mi legyen a poszt-kommunista Közép- és Kelet-Európa sorsa? Az új biztons{gpolitikai környezet: a NATO küldetése a hidegh{ború ut{n A közös európai kül- és biztons{gpolitika korl{tai Az Európa Tan{cs bővítése és új p{neurópai szerepe X. UNIÓ VAGY MÉGSEM? AZ INTEGR[CIÓ REFORMJ[NAK NEHÉZSÉGEI / 300 Az Amszterdami Szerződés: elveszett illúziók? Európa-építés és a szükséges új t{rsadalmi szerződés Föderalizmus vagy demokr{cia? Korm{nyok közötti együttműködés vagy közösségiesített politik{k? Az Európai Bizotts{g: módosuló hat{skör, v{ltozó küldetéstudat? Az Európai Parlament felnőttkorba lép? 5

6 Az út az euróhoz Monet{ris unió politikai unió nélkül? XI. SZÖVETSÉGBE FORRT SZABAD KÖZT[RSAS[GOK (ÉS MONARCHI[K): ÚJ EURÓPAI EGYSÉG FELÉ? / 344 Az Unió bővítésének t{vlata: félelmek és kényszerek Az m{rciusi berlini csúcstal{lkozó : Észak Dél ellen? Koszovó: {ldozatmentes h{ború, furcsa béke? Balk{ni Marshall-terv helyett dél-kelet-európai stabilit{si-paktum Európa és Oroszorsz{g: az elef{nt és a b{lna kapcsolata? Az decemberi helsinki csúcstal{lkozó: {ttörés vagy tov{bbaraszol{s? Az európai biztons{gi identit{s kil{t{sai A decemberi nizzai meg{llapod{s: polg{rok Európ{ja helyett statisztikusok Európ{ja? Az Európai Monet{ris Unió kock{zatos tétjei XII. A MILLENNIUMI EURÓPA KIHÍV[SAI / 397 Európa és Amerika szeptember 11. ut{n Európa és a globaliz{ciós paradoxonok A keleti bővítés dilemm{i IRODALOMJEGYZÉK / 429 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE / 445 6

7 ELŐSZÓ A M[SODIK KIAD[SHOZ Helyre{llított Európa című politikai esszém közvetlenül az ezredforduló ut{n készült, s az Osiris Kiadó felkérése olyan {ttekintésre szólt, amely az Európaépítés intézményeit és az integr{ció különböző stratégi{it a v{ltozó európai politikai környezetben mutatja be. Innen eredt egyrészt a kötet erőteljesen diplom{ciatörténeti ir{nyults{ga, m{srészt pedig eredetisége, hogy az Európaépítést a szűk intézményi és brüsszeli perspektíva helyett széles mederben, a forr{sok és szereplők beszéltetésével, a v{ltozó korszellem {br{zol{s{val, eszme- és politikatörténeti szempontból t{rgyalja. Ez az {tdolgozott, s némileg kibővített v{ltozat tov{bbra is az 1945 ut{ni rendezéstől az ezredfordulóig vizsg{lja az európai polg{rh{ború következtében z{tonyra futott kontinens politikai és gazdas{gi felépülését és megkísérli bemutatni azon tényezőket, amelyek befoly{solhatj{k jövőbeni v{laszt{sait. A kötet megjelenése óta eltelt majd egy évtized mintha megerősítette volna ezen ír{s legfontosabb téziseit: az európai intézmények többszintes, biz{nci jellegű döntéshozatali mechanizmus{t, az intézményi tov{bbaraszol{st és az elveszett alkotm{ny ut{ni kompromisszum-keresést, amely a Lisszaboni Szerződés fogcsikorgatva kialkudott ratifik{l{s{ba torkollott, {m az új Unió emblematikus figur{i tov{bbra is mintha az európai egység némiképp skizofrén képét mutatn{k. Az európai korm{nyz{s pedig tov{bbra is a nemzeti korm{nyok közötti pragmatikus alkuk sorozata, amely a nemzeti érdekeken, az {llamok viszonylagos hatalm{n és a szuverenit{s óvatosan mérlegelt deleg{l{s{n alapul. Az is bizonyos, hogy Európa a keleti bővítés óta decentraliz{ltabb{ és korm{nyközibbé v{lt. Aligha véletlen, hogy manaps{g m{r senki sem föder{lis Európ{ról, hanem ehelyett a nemzet{llamok európai föder{ciój{ról beszél. Európa ma a szabads{g egyfajtja eszményét testesíti meg posztnacionalista, de nem a nemzeteket meghaladó keretben. A koszovói humanit{rius h{borút követő, az európai biztons{gi identit{s megteremtését övező vit{k ut{n az elmúlt évtized ismét megerősítette a NATO dominanci{j{t a biztons{gpolitika terén, mégha manaps{g szaporodnak is a kérdőjelek az Atlanti Szövetség legnagyobb horderejű v{llalkoz{s{t, az afganiszt{ni küldetést illetően. 7

8 Az eltelt időszak azt is megmutatta, hogy Európa tov{bbra is elkeseredetten keresi a v{laszokat a globaliz{ció kihív{saira, és arra, hogyan lehetne megmenteni az európai szoci{lis modellt, anélkül, hogy az Unió gazdas{gi szempontból egyfajta múzeumm{ v{ljék? R{ad{sul az elmúlt évtizedben a növekvő pénzügyi bizonytalans{g és a spekulatív pénz elszabadul{sa a glob{lis kapitalizmus mindink{bb leggyengébb l{ncszemét jelentette, s a kaszinó-kapitalizmus végül p{ratlan glob{lis gazdas{gi v{ls{gba torkollott tov{bb gyengítve az európai t{rsadalmi szerződés alapjait. H{l{s vagyok Horv{th Jenőnek, a Grotius főszerkesztőjének, aki lelkesen t{mogatta kezdeményezésemet, hogy a folyóirat e-z{szlaja alatt jelentessük meg a Helyre{llított Európa új kiad{s{t. Hasonlóképpen köszönettel tartozom S{f{r Mariann{nak, a strasbourgi Európai Tanulm{nyok Intézete hallgatój{nak, aki f{radhatatlanul olvasta az {tdolgozott fejezeteket, és komment{lta azokat stilisztikai és tartalmi szempontból. E politikatörténeti esszé fontos szerepet tölthet be az oktat{sban, a Corvinus nemzetközi tanulm{nyok szakos hallgatói körében éppúgy, mint a különböző tudom{nyegyetemek európai tanulm{nyokat folytató, illetve politológus hallgatóinak programj{ban, valamint a posztgradu{lis képzésben. M{srészt az al{bbi, az európai egységfolyamat főbb fordulópontjait és tétjeit bemutató kötet, nézetem szerint érdeklődésre tarthat sz{mot az újs{gíró-t{rsadalom, a szélesebb közvélemény körében is, és tal{n hozz{j{rulhat egy hitelesebb, {rnyaltabb és realist{bb magyar Európa-kép kialakul{s{hoz. Strasbourg, janu{r 8

9 EURÓPA A SORSUNK? (BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK AZ ELSŐ KIAD[SHOZ) Hogyan élhet annyi különféle, felemelkedésben lévő és hanyatló nemzet korl{tozott függetlenség és kölcsönös függőség közepette egy olyan vil{gban, amelynek sors{t illetően nincs közöttük egyetértés, {m közülük egyik sem tudja kiz{rólagosan uralni azt, s amelynek sors{tól mégis mindegyikük békéje és túlélése függ? (Karl Deutsch) Karl Deutsch fenti kérdése jól tükrözi a nemzetközi kapcsolatok alapproblém{j{t: milyen eszközökkel és módszerekkel korl{tozzuk a nemzetközi t{rsadalom par excellence anarchikus jellegét? Hogyan teremthetünk megfelelő kereteket azért, hogy előmozdítsuk az egym{ssal vetélkedő politikai egységek együttműködését és kiküszöböljük a közöttük szükségképpen felmerülő konfliktusokat? Innen ered a nemzetközi intézmények szerepe, hogy megkönnyítsék a riv{lis politikai egységek (amelyek vetélyt{rsak azon tényből fakadóan, hogy szuverenit{ssal bírnak) közötti modus vivendit, és lehetőség szerint együttműködésre ösztönözzék azokat. Persze aligha kétséges, hogy a szuverenit{sfogalom a XX. sz{zad végére elvesztette azt az egyértelműségét, amely kor{bban jellemezte. Manaps{g a nemzetközi kapcsolatok klasszikus, a természeti {llapotra alapozott víziója több okból is megkérdőjelezhetővé v{lt. A tot{lis h{ború gyakorlata, az atomfegyverek megjelenése, a dekoloniz{ció, majd a nyom{ban feltűnő Észak Dél probléma, a stratégia, a technológia és a kommunik{ció forradalma különkülön és együttesen is egyre ink{bb al{{st{k a vesztf{liai szuverenit{s XVIII XIX. sz{zadból örökölt fogalm{t. A nemzet{llam jelentőségének csökkenése azonban még ink{bb azon nagymérvű függőség következménye, amely az említett, megv{ltozott technikai feltételek eredményeként jött létre. Ez a politikai, gazdas{gi és katonai h{lózatrendszerek mind szorosabb összekapcsolód{s{t eredményezte. A nemzetközi rendszer globaliz{lód{sa a nemzeti t{rsadalmak sz{m{ra mindenekelőtt azt jelentette, hogy megnövekedett az egyes {llamok 9

10 sebezhetősége a külső fenyegetésekkel szemben. A nukle{ris veszélyeztetettség kor{ban a legtöbb {llam sz{m{ra lehetetlenné v{lt, hogy egyedül és kiz{rólagosan biztosítsa eredeti, legfőbb feladat{t: {llampolg{rai biztons{g{nak szavatol{s{t. Az {llamok sebezhetősége és kiszolg{ltatotts{ga azonban nem csup{n katonai stratégiai, hanem főként gazdas{gi tényezők eredménye. A nemzetközi intézmények persze nem biztosítanak aranyhidat az Utópia (az örökbéke) eléréséhez, vagy ahogyan Dag Hammarskjöld, az ENSZ egykori főtitk{ra fogalmazott: ezen intézményekre nem azért van szükség, hogy a mennyorsz{gba juttassanak bennünket, hanem ink{bb, hogy megmentsenek a pokoltól. A politikatudom{ny józanabb és óvatosabb nyelvén szólva, ezen intézmények hozz{j{rulhatnak a nemzet{llamok közötti együttműködés kiteljesítéséhez, csökkenthetik a nemzetközi színtéren meglévő anarchi{t, elősegíthetik azt, hogy az {llamok a nemzetközi kapcsolatok elméletének közismert szimbólumaira utalva ne bili{rdgolyóként ütközzenek egym{shoz, hanem a funkcion{lis csere mentén, pókh{lószerűen egym{shoz kötődve alakíts{k kapcsolataikat. Az Unió persze nem olyan nemzetközi szervezet, mint a többi: a szuverén {llamok önkéntes t{rsul{s{nak a történelemben egyedül{lló form{j{t testesíti meg, és a legambiciózusabb és legsikeresebb péld{ja az {llamok békés együttműködésének. *** Az európai egység, az európai föderalizmus gondolatköre egyszerre régi keletű és modern. B{r m{r a m{sodik vil{gh{ború előtti nemzetközi rendszerben is sz{mos eszme{ramlat célozta meg Európa politikai és gazdas{gi egységesítését, e tervek gyakran hegemóniatörekvéseket takartak: Napóleon és Hitler a fegyverek erejére t{maszkodva akarta megteremteni az európai egyetemes monarchi{t, illetve a nemzetiszocialista Európa új rendét. Az európai egységre vonatkozó törekvések 1945 ut{n azonban megv{ltozott dimenziókra tettek szert. A huszadik sz{zadi harmincéves h{ború (Raymond Aron) ut{n új minőségű európai rendszer létrehoz{s{nak igénye fogalmazódott meg, amely a nemzet{llami szuverenit{sok anarchikus rendjét, és a közöttük érvényesülő hatalmi egyensúlyi mechanizmusokat meghaladva, a nemzetközi együttműködés új intézményeinek, form{inak és tartalmi elemeinek bevezetésével kív{nt működő békerendszert (David Mitrany) teremteni. Ezen törekvések az elmúlt több, mint ötven év folyam{n intézmények zavarba ejtő sokféleségét hozt{k létre, amelyek az egységes Európa különböző elképzeléseit testesítik meg, különféle {llamcsoportokat tömöritenek, és az nemzeti hat{rokon túlmutató együttműködés eltérő lépcsőfokait képviselik. 10

11 Az európai egység története ugyanakkor szorosan összefonódik a modern (tömeg)demokr{cia európai történetével is. Ez voltaképpen azon elhúzódó nemzeti és nemzetközi kísérletezés eredménye, amely a régi európai rend 1914 ut{ni összeoml{s{t követte. A két vil{gh{ború közötti időszak bebizonyította, hogy a demokr{cia nem képes túlélni a kapitalizmus jelentős v{ls{g{t. M{srészt a demokr{cia végső győzelme a kommunizmus felett elképzelhetetlen lett volna az új t{rsadalmi szerződés Nyugat-Európ{ban a sz{zad m{sodik felében megfogalmazódott elvei nélkül. Mindenesetre a nemzet{llami berendezkedés túlélte nemcsak a nemzetiszocializmust, de a hidegh{borút is. Ak{rhogyan is, a Nyugat sokak {ltal, különbözőképpen megjósolt alkonya, sőt buk{sa végül nem következett be. Ehelyett a rövid XX. sz{zad végén a diktatúr{k összeoml{s{nak, a demokratikus elvek p{ratlan sikerének lehetünk tanúi. Ez az esszé nem az európai integr{ció részletes és kimerítő {ttekintésére v{llalkozik, ink{bb történeti környezetbe {gyazva kísérli meg bemutatni az európai egységtörekvések péld{tlan sikerét, s egyúttal az Unió reformj{nak nehézségeit és ellentmond{sait. Nem enciklopédikus feldolgoz{s, hanem eszme- és politikatörténeti elemzés, kísérlet az Európa-építést {rnyaló, v{ltozó Zeitgeist megragad{s{ra, és a form{lódó európai közösség különböző hagyom{nyainak bemutat{s{ra. Ugyanakkor e vizsg{lat az európai egységeszme alakv{ltoz{sait a szűk brüsszeli perspektíva helyett a v{ltozó európai nemzetközi rendszer szélesebb összefüggéseiben tekinti {t. *** Aligha kétséges, hogy az Európa-építés dinamik{j{t vizsg{ló elemzésnek az európai kontinens m{sodik vil{gh{ború ut{ni helyzetéből kell kiindulnia. Az európai polg{rh{ború utolsó felvon{sa, a n{ci Götterdämmerung ut{n, az 1945-ös nulla évben a kontinens reménytelenül legyengült hatalmi helyzetbe került, a két Európ{n kívüli hatalom, az Egyesült [llamok és a Szovjetunió meghat{rozó stratégiai pozícióra tett szert a kontinensen. E pusztító polg{rh{ború következtében felbomlott a kényes hatalmi egyensúlyon alapuló, h{rom évsz{zados klasszikus európai {llamrend, a valódi hatalmi központok Washingtonba és Moszkv{ba kerültek. A form{lódó új rend két hegemón hatalma nemigen rendelkezett közös politikai hagyom{nyokkal, közös politikai nyelvezettel, s szoros gazdas{gi kapcsolatok sem alakultak ki közöttük. A kölcsönös bizalmatlans{gon kívül alig volt közös von{suk. M{srészt mindkét {llam meglehetős küldetéstudattal tekintett a hat{rain túlra, s mindegyikük {tfogó politikai és t{rsadalomszervezési modellt kín{lt az európai polg{rh{borúban meghasonlott {llamoknak. 11

12 De vajon az egységesülő Európa nemzetbiztons{gi mérlegeléseknek, a föderatív eszmék erejének, elsz{nt politikusok tehetségének vagy a gazdas{gi racionalit{s és a technokrata tervezés győzelmének köszönheti-e létét? Az Európa-építést legink{bb tal{n h{rom különböző, {m egym{ssal szorosan összefüggő értelmezéssel ragadhatjuk meg. Az első szemléletmód szerint az európai egységeszme közös kultur{lis-vall{si gyökerekből fakad, a nemzet{llami szuverenit{st meghaladó európai integr{ció lényegét tekintve teleologikus és normatív folyamat, amely végül a föderalista Európa megteremtésébe torkollik. Ezen értelmezés szerint a két vil{gh{ború traumatikus tapasztalatai mintegy kataliz{torként felerősítették az eszmék szintjén régóta fellelhető egységtörekvéseket, ehhez j{rult elkötelezett politikusok szűk csoportj{nak elsz{nts{ga. A m{sik perspektíva a nemzetközi rendszer hagyom{nyos megközelítéséből indul ki, és a nyugat-európai egységtörekvéseket a kétpólusú vil{g hatalmi egyensúlyi rendszerében helyezi el. Ezt az érvrendszert mintegy kiegészíti azon funkcionalista szemléletmód, amely a gyorsan újj{épített nyugati gazdas{gok növekvő nemzetköziesedését hangsúlyozza; így egyrészt az {llandó gazdas{gi növekedés elv{r{sai, m{srészt a nagy horderejű technológiai v{ltoz{sok erősítették a mind szorosabb gazdas{gi együttműködést. Ebből a szemszögből tekintve a nyugat-európai közösség mindenekelőtt gazdas{gi szövetséget testesített meg: egyrészt a szovjet kommunizmus külső fenyegetésének elh{rít{s{ra, m{srészt pedig a német hegemónia-törekvések belső fenyegetésének kiküszöbölésére. Napjaink hidegh{ború ut{ni rendszerében pedig szükséges és elkerülhetetlen v{lasz a glob{lis gazdas{g kényszereivel szemben, amelyhez egy tov{bbi stratégiai mozgatórugó t{rsul: az Unió közös politikai cselekvőképességének megteremtése a külvil{g felé. *** Tévedés volna azonban az önsorsrontó kontinens gazdas{gi és politikai felépülésének folyamat{t logikus és egyenes vonalú fejlődésnek felfogni, amely azut{n szükségszerűen a nemzet{llamokon egyértelműen túlmutató együttműködésbe torkollna. Azt hiszem, hogy az európai egység ezen teleologikus-ideológiai megközelítése veszedelmesen félrevezető t{jékozód{si pontokat nyújthat a 21. sz{zad elejének európai döntéshozói sz{m{ra. Ezen eszme- és politikatörténeti vizsg{lat egyik tézise: ahelyett, hogy végérvényesen h{ttérbe szorította volna a nemzet{llamot, az európai egységesülési folyamat ink{bb új küzdőteret kín{lt, ahol kibontakozhatott az egyes {llamok vetélkedése. 12

13 Az európai integr{ció teh{t nem a föder{lis unió felé mutató predesztin{lt és feltartóztathatatlan folyamat, hanem a nemzeti korm{nyok közötti pragmatikus alkuk sorozata, amely a nemzeti érdekeken, az {llamok viszonylagos hatalm{n és a szuverenit{s óvatosan mérlegelt deleg{l{s{n alapult. Így péld{ul a h{ború ut{ni francia stratégiai tervezők az európai egység folyamat{t és intézményeit sohasem tekintették öncélnak. Ehelyett az integr{ció mércéjévé sokkal ink{bb az v{lt, hogy az egyes lépések mennyire szolg{lj{k Franciaorsz{g régi célkitűzését: a német hegemónia visszaszorít{s{t Európ{ban, és a Negyedik Közt{rsas{g megtép{zott nemzetközi tekintélyének helyre{llít{s{t. M{sképpen, a h{ború ut{ni Európa története nem a nemzetek feletti intézmények felé való szakadatlan menetelést testesíti meg. Sokkal ink{bb ezen {llamok elhúzódó, v{ltozó intenzit{sú küzdelmét avégből, hogy h{ttérbe szoríts{k a hatalmi egyensúly és hegemónia dilemm{j{t az európai nemzetek között, és ez{ltal növeljék a térség {ltal{nos stabilit{s{t és gazdas{gi teljesítőképességét. E küzdelemben a francia diplom{cia és stratégia döntő szerepet j{tszott. A hidegh{ború első évtizedétől kezdve Franciaorsz{g ingatag korm{nyainak politikai arculat{tól függetlenül döntő mértékben befoly{solta és segített kialakítani az Európa-építés kereteit, intézményeit és tétjeit. A T{bornok évtizede (De Gaulle) pedig a hatvanas években mértékadóan (és tartósan) alakította a form{lódó Brüsszel-Európa politikai reflexeit és intézményi szok{sait. Ha nem is csorbítatlanul, ez a francia befoly{s a hidegh{ború befejezése ut{n is fennmaradt. M{srészt az 1945 ut{ni időszakban az európai hidegh{ború története, és különösen a megoldhatatlan német kérdés alakul{sa meghat{rozó mértékben befoly{solta az Európa-építést. Aligha kétséges, hogy a Marshall-terv elsősorban azért született, mert a győztes hatalmak 1947 m{rcius{ban a moszkvai konferenci{n képtelenek voltak meg{llapodni Németorsz{g jövőjéről, és ez{ltal Európa szívében tov{bbra is olyan gazdas{gi-politikai v{kuum t{tongott, amely hatékony amerikai segítség híj{n meghiúsított volna az európai gazdas{gi újj{építésre ir{nyuló minden kísérletet. A kommunist{k pr{gai hatalom{tvétele (1948 febru{rj{ban) és Berlin nyugati szektorainak szovjet blok{dja (1948 június{tól) pedig döntő mértékben mozgósította a szovjet ellenőrzéstől megmenekült európai nemzeteket, hogy mind szorosabb unióra törekedjenek. Az 1947 és 1950 közötti szovjet magatart{s így ink{bb felgyorsította, mint megakad{lyozta a Washington fennhatós{ga és t{mogat{sa mellett form{lódó nyugat-európai egységtörekvéseket. Szt{lin nemigen érzékelte, hogy Berlin és Korea elleni lépései milyen ösztönzést jelentettek e folyamat szempontj{ból, és mennyire súlyosbított{k Moszkva biztons{gi problém{it. Hasonlóképpen, az ötvenes évek elejének legambiciózusabb európai együttműködési terve, az Európai Védelmi Közösség nehezen lett volna 13

14 elképzelhető a koreai h{ború kitörése nélkül, amely félelemmel töltötte el a nyugat-európai döntéshozókat attól, hogy a Dél-Korea elleni kommunista t{mad{s hasonló agresszió bevezetőjét jelentheti a megosztott Európ{ban, és különösen Németorsz{gban. Ugyanakkor a németek NATO-tags{ga 1955-ben az integr{ciós stratégia sikerét tükrözte. Európa ezen elvek alapj{n történt újj{szervezése azzal biztatott, hogy a győztes hatalmak elkerülik a húszas és harmincas évek politikai hib{it és tévedéseit az{ltal, hogy Nyugat- Németorsz{got szoros sz{lakkal kapcsolj{k az egységesülő Nyugat-Európa demokratikus rendszeréhez, és így hatékonyan ellenőrzik majd a német nacionalizmust és konstruktív ir{nyba terelik a német energi{kat". Az újj{szerveződő Európ{ban teh{t nem csup{n a totalit{rius, legyőzött múlt, hanem az akkori totalit{rius jelen, vagyis a szovjet kommunizmus fenyegetése j{tszott meghat{rozó szerepet. Egyértelmű, hogy az egyesült Európa 1945 ut{n újra felfedezett eszméje a hidegh{ború szülötte. Ezért aligha véletlen, hogy az csup{n Nyugat-Európ{ra korl{tozódott, s az integr{ció különféle intézményei az egykori Karoling-birodalom kis Európ{j{ban vertek gyökeret. R{ad{sul Európa hidegh{borús megosztotts{ga - paradox módon - tartósan kedvező helyzetet teremtett e kis-európa elképzelések megvalósít{s{hoz: a szovjet fenyegetés negatív integr{ló erején túl, a vasfüggöny hermetikusan elszigetelte Kelet- és Közép-Európa {llamait az egykori Nagy K{roly-féle birodalom utód{llamaitól. A gyorsan újj{épített nyugat-európai gazdas{gok a kontinens legfejlettebb (és viszonylag homogén) térségét képviselték, ez megfelelő alapot teremtett a nemzeti hat{rokon túlmutató együttműködés kísérleteihez. Ezzel p{rhuzamosan a h{ború ut{ni p{ratlan gazdas{gi növekedés, a jólét és a politikai stabilit{s megszil{rdul{sa nagymértékben segítette a nyugat-európai nemzet{llamok ir{nti lojalit{s helyre{llít{s{t. A nyugat-európai integr{ciós folyamat a sz{zad m{sodik felében teh{t nem meghaladta, hanem éppenséggel rehabilit{lta a nemzet{llamot. *** A m{sodik vil{gh{ború ut{n megfigyelhető közös törekvések és a közös európai szocializ{ció ellenére az egységről vallott elképzelések a francia, német és a brit politik{ban éppen a nemzeti különbségek és hagyom{nyok alapj{n nyertek különböző kifejezési form{t. Mindenesetre, Franciaorsz{gnak és Nagy-Britanni{nak az európai egységfolyamat segített nem csup{n az 1945 ut{ni gazdas{gi újj{építésben, hanem abban is, hogy megszabaduljanak a gyarmati múlt birodalmi terheitől, és nemzet{llamként újra megerősíthessék nemzetközi szerepüket. (Persze illik megjegyezni, hogy a dekoloniz{ció P{rizsnak sokkal több problém{t okozott, és az ötvenes években csak egy 14

15 alkotm{nyos v{ls{g, illetve két véres és elhúzódó gyarmati h{ború ut{n sikerült megszabadulni e terhektől.) Spanyolorsz{g, Portug{lia és Görögorsz{g sz{m{ra az európai integr{ció döntő szerepet j{tszott az újj{születésben, a diktatúr{ból a demokr{ci{ba való {tmenet elősegítésében, és a nemzeti érdekeket szolg{ló t{rsadalmi és gazdas{gi moderniz{l{s felgyorsít{s{ban. Ezzel szemben, igaz, az olaszoknak Európa mindig egyfajta menekvést jelentett reménytelenül nehézkes {llamukkal, és a megosztott olasz politikai elit végel{thatatlan csat{roz{saival szemben. A nemzeti érdekek azonban vil{gosan és erőteljesen érvényesültek a hetvenes és nyolcvanas években is: Nagy-Britannia péld{ul azért csatlakozott, hogy megkísérelje újj{éleszteni maródi gazdas{g{t, és ellensúlyozza hanyatló vil{gpolitikai szerepét. A francia diplom{cia pedig az egységes Európa megteremtését (tov{bbra is) a legjobb módszernek ítélte, hogy Jacques Delors De Gaulle-tól kölcsönzött kifejezésével megfelelő befoly{ssal rendel-kezzen Franciaorsz{g bizonyos eszményének képviseletére. Vagy ink{bb azok j{rnak közelebb az igazs{ghoz, akik mint az oxfordi Siedentop professzor úgy vélik: a francia politikai elit, a legjobban képzett és a legcél-tudatosabb Európ{ban, olyan európai építményt alkotott Brüsszelben, amely Európa francia l{tom{s{n alapul, francia szok{sokat, és (jórészt) francia érdekeket tükröz? A Szövetségi Közt{rsas{g politikusainak szemében a hidegh{ború (és a német megosztotts{g) idején Európa nemcsak vezeklést, de egyenesen póthaz{t (Ersatzvaterland) jelentett. A politikai al{vetettségből felemelkedő rajnai rész{llam lehetett e tekintetben a legeurópaibb, hiszen az integr{ció m{s alapító tagjaival szemben Bonn sz{m{ra e folyamat jelentette a részleges szuverenit{s visszaszerzésének az eszközét, később pedig a modern Németorsz{g alapvető történelmi problém{j{nak a megold{s{t: az Európ{val való békés együttélés helyre{llít{s{t. A nyugat-európai egység ir{nti német lelkesedés a nemzetiszocialista múlt miatt érzett bűntudaton (vezeklésen) kívül utóbb abból is t{pl{lkozott, hogy a nyugatnémet politikusok új nemzedéke ez{ltal kív{nt megfelelő európai (és amerikai) t{mogat{st szerezni az életfontoss{gúnak ítélt német érdek, az Ostpolitik megvalósít{s{hoz. Így Bonn mindig a többoldalú Európa-politika nevében kísérelte meg, hogy a korl{tozott szuverenit{s és a hidegh{borús megosztotts{g évtizedeiben egyre ink{bb bővítse politikai mozg{sterét. Figyelemre méltó módon, a nyolcvanas években a gorbacsovi peresztrojk{nak is egyik fontos összetevőjét jelentette annak bel{t{sa, hogy következetes reformok híj{n, a fegyverkezésen alapuló egydimenziós birodalom, a Szovjetunió végérvényesen lemarad a dinamikusan fejlődő, mindink{bb behozhatatlan technológiai fölénybe kerülő és magas védőfalak mögött egységesülő Nyugat-Európ{val szemben. Ez a t{vlat még elkeserítőbb volt a 15

16 közép- és kelet-európai {llamok szempontj{ból. A létező szocializmus lej{ratott rendszerével szembeni különbségek túls{gosan szembeötlőek voltak, és ezen orsz{gok elitje gyakran a kirekesztettek frusztr{ciój{val tekintett a vir{gzó és egységesülő Nyugat-Európ{ra. *** Az európai hidegh{ború befejezte azonban véget vetett annak a p{ratlan történelmi helyzetnek, amely kedvezett a mind szorosabb nyugat-európai integr{ciónak, a kis-európa elképzeléseknek. M{srészt a német kérdés napirendre kerülése, majd az újraegyesített Németorsz{gtól való lappangó félelmek fontos új érvekkel t{masztott{k al{ a m{r kor{bban meglévő föderalista törekvéseket és a pénzügyi unió eszméjét októberében Jacques Delors nevezetes bruges-i beszédében kijelentette: Meg kell reform{lnunk a közösségi intézményeket, ha méltó v{laszt akarunk adni a felgyorsult Történelemnek. Mint ahogyan Mitterrand elnök szemében is nyilv{nvaló volt, hogy a német kérdésre adható egyetlen elfogadható és kielégítő v{lasz bizonyos föderalista von{sok erősítése a Közösségen belül. Ez az út vezetett azut{n a maastrichti meg{llapod{shoz. (B{r Jacques Delors keserű leckét kapott a nemzeti hatalom és st{tusz tov{bbélése tekintetében a maastrichti szerződés t{rgyal{sa idején.) A német újraegyesítés óta különösen nyilv{nvaló, hogy P{rizs sz{m{ra az Unió fejlesztése Németorsz{g központiv{ v{ló politikai szerepének az ellensúlyoz{s{ra szolg{l. Ezzel szorosan összefüggött, hogy a Közösség majd Unió bővítése helyett a pénzügyi unió terve v{lt a kilencvenes évtized meghat{rozó projektjévé: b{r fontos gazdas{gi érvek (is) szóltak az egységes pénz megteremtése mellett, a pénzügyi unió elképzelése olyan form{ban született újj{, amely egyértelműen politikai célokat szolg{lt. E terv nyilv{nvaló kapcsolatban {llt a német újraegyesítéssel, és saj{tos német-francia kompromisszumot testesített meg: az egész Németorsz{got Kohl kancell{rnak, s cserébe a Deutschmark felét Mitterrand elnöknek, hangzott annak idején a félig ironikus politikai diktum. R{ad{sul az a tapasztalat, amelyet Németorsz{g a korl{tozott szuverenit{s közel félévsz{zados gyakorl{s{ban szerzett, tal{n ink{bb alkalmazkodó képessé teszi az európai egységesülés és a globaliz{lód{s j{tékszab{lyaihoz, mint azon {llamokat, amelyek történelmileg a sértetlen szuverenit{s ir{ny{ban t{jékozódhattak. Ahol a nemzet{llam csődje a legnagyobb volt, ott teremtődtek meg legink{bb a feltételek a hat{rok nélküli Európa politikai programj{nak fenntart{sok nélküli felkarol{s{ra. Ebből a szempontból a bonnit követő berlini közt{rsas{g Schröder kancell{r szerint egy mag{ra tal{lt nemzet 16

17 önbizalm{nak szimbóluma. E német politik{ból a kilencvenes években m{r hi{nyzott az a fajta történelmi eredetű önv{d, amely egyik oka volt annak, hogy a németek hosszú ideig a tag{llamok közül legnagyvonalúbban {llt{k az európai integr{ciós projekt sz{ml{j{t, és azut{n gyakran még rossz lelkiismeretük is volt emiatt. *** Szerény kezdetek ut{n a Római Birodalom végül akkor{ra növekedett, hogy most saj{t méretétől szenved legink{bb. Titus Livius e jellemzése a kilencvenes évek Uniój{ra is érvényesnek tűnik. Az európai egységeszme p{ratlan sikere saj{tos csapdahelyzetet hozott létre: az Unió újabb és újabb feladatokkal szembesült, anélkül, hogy ez megfelelő intézmények kialakít{s{val j{rt volna együtt. R{ad{sul az eddigi bővítésekre is jórészt az intézményi status quo fenntart{s{val került sor. A hidegh{ború ut{ni évtizedben az európai politika szereplőit azonban mindenekelőtt a magabiztoss{ggal leplezett tan{cstalans{g jellemezte. A keletnyugati ellentét megszűntével, szemmel l{thatóan nehezen született meg az {tfogó stratégia a posztkommunista térség konfliktusainak kezelésére. R{ad{sul Közép- és Kelet-Európ{nak egyszerre kellett szembenéznie az európai integr{ció vonzerejéből fakadó kényszerekkel, a nemzeti önrendelkezés jog{nak érvényesítésével és az újj{éledő nacionalizmusokkal. Sőt az ismétlődő h{borús konfliktusokkal Jugoszl{vi{ban, amely a m{sodik vil{gh{ború óta Európ{ban nem tapasztalt atrocit{sokkal és kegyetlenkedésekkel j{rt. Így az elmúlt évtizedben a liber{lis internacionalizmus sehol sem ütközött olyan f{jdalmasan nyilv{nvaló korl{tokba, mint a balk{ni térség konfliktusainak esetében. A botladozó közös európai diplom{cia csak súlyos kudarcok {r{n tudta kezelni az önrendelkezési jog, az emberi jogokat érvényesítő nemzetközi beavatkoz{s és a nemzeti szuverenit{s elve között feszülő sokoldalú ellentéteket. A hatok eredeti gazdas{gi közössége az ezredfordulóra szinte a felismerhetetlenségig megv{ltozott. A kis Európa haz{inak keynesi{nus és korporativista modellje a hetvenes évek v{ls{gaiban jelentősen módosult, és manaps{g az egységes piac és az euró egy új, piacközpontú gazdas{gi liberalizmusra ösztönöz. Az európaiak nem kerülhetik el nemzeti jóléti rendszereik mélyreható reformj{t és piacaik radik{lis liberaliz{l{s{t. E v{ltoz{sok nemcsak a krónikusan magas európai munkanélküliség miatt szükségesek, de az egyetlen lehetséges v{laszt jelentik a gazdas{got form{ló külső erőkkel szemben. Manaps{g ugyanis úgy tűnik: a v{ltoz{sokat Európ{ban (és m{sutt) végső soron nem a politikusok ir{nyítj{k, hanem a mag{nszektor. Ez a v{ltoz{s voltaképpen az egységes piac megteremtésével kezdődött, de a kilencvenes évek jelentős privatiz{l{sai, az inform{ciós 17

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI B[BOSIK ZOLT[N A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1 1. A kezdetek Haz{nkban a kora középkortól szerveződő egyh{zi nevelés elsősorban a latin nyelvet és kultúr{t terjesztette.

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 1997. március Lektorálta: Erdős André Tisovszky János az ENSZ Titkárságának munkatársa. A könyvben kifejtett nézetek a szerző saját véleményét

Részletesebben

Hogyan tovább, Európa?

Hogyan tovább, Európa? 1 Hogyan tovább, Európa? transform! az alternatív nézőpont és a politikai párbeszéd európai folyóirata 2012. 2 Fotó: Sepp Dreissinger A lap illusztrálásához Helmut Kurz-Goldensteinnek, a híres osztrák

Részletesebben

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Európai Tanulmányok szakirány NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Készítette: Harsányi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI szerinti elemzés Budapest, 2010.04.26. Minden jog fenntartva! Lövey Nadkarni. Az anyagban megtal{lható kérdőívet, illetve az Egészséges szervezet modell anyagait

Részletesebben

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Az európai modell a szociális piacgazdaságot működtető európai államok közös fejlődési filozófiáját testesíti

Részletesebben

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Babos Tibor alezredes AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE címû doktori értekezés Témavezetõ: Dr. Kõszegvári Tibor nyá. vezérõrnagy,

Részletesebben

A PÉCSI EGYH[ZMEGYE PLÉB[NIAH[LÓZAT[NAK ÚJJ[SZERVEZÉSE A 18. SZ[ZAD ELSŐ FELÉBEN

A PÉCSI EGYH[ZMEGYE PLÉB[NIAH[LÓZAT[NAK ÚJJ[SZERVEZÉSE A 18. SZ[ZAD ELSŐ FELÉBEN GŐZSY ZOLT[N VARGA SZABOLCS A PÉCSI EGYH[ZMEGYE PLÉB[NIAH[LÓZAT[NAK ÚJJ[SZERVEZÉSE A 18. SZ[ZAD ELSŐ FELÉBEN A 18. sz{zad a Magyar Kir{lys{g és a magyar katolikus egyh{z egyik legvirulensebb korszaka volt.

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN 2000. december KÉSZÍTETTE: CSICSMANN LÁSZLÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. AZ EL NEM KÖTELEZETTEK MOZGALMÁNAK

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről 1 Az ezredfordulóhoz közeledő világ sorsának alakulására a legnagyobb

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

SZOCIÁLIS GAZDASÁG KÉZIKÖNYV

SZOCIÁLIS GAZDASÁG KÉZIKÖNYV SZOCIÁLIS GAZDASÁG KÉZIKÖNYV Szerzők: Csoba Judit Frey Mária G. Fekete Éva Lévai Márta Soltész Anikó Szerkesztő: Frey Mária KIADJA AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY BUDAPEST, 2007. A KIADVÁNY AZ

Részletesebben

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete BÓKA ÉVA Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete 1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés: Az európai egységgondolat antik és középkori gyökerei...2 2.Az európai egységgondolat fejlődése a 14. századtól

Részletesebben

Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis

Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis DR. TIBORI TÍMEA MTA Szociológiai Kutatóintézet DR. MOLNÁR FERENC alezredes DR. GYIMESI GYULA alezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8 Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika helyzete és feladatai 60 fordulat 8 A huszonegyedik század hajnalán elgondolkodva a fejlesztéspolitika helyzetén, joggal merül fel a kérdés: vajon az elmúlt

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV*

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* Ronald Dworkin AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* ALKOTMÁNYOS ELLENTMONDÁSOK A legtöbb modern alkotmány nagyon széles és absztrakt megfogalmazásban deklarálja az állammal szembeni egyéni

Részletesebben

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ, NAGYHATALOM ÉS KÖZÉP-EURÓPA Magyarics Tamás NAGY-BRITANNIA KÖZÉP-EURÓPA POLITIKÁJA 1918-TÓL NAPJAINKIG* I. RÉSZ Bevezetés A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben