Az áruforgalom Árnyékában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az áruforgalom Árnyékában"

Átírás

1 Az áruforgalom Árnyékában Ferenczi Imre RÉSZLETEK A BEREGSZÁSZI VÁROSI KERESKEDELEM TÖRTÉNETÉBİL (1945, 1967) 1

2 Tartalom Bevezetı 1. Epigráf 3 oldal 2. Egy kis ízelítı a közelmúltból (1945) 4 oldal 3.Hogyan lett az egybıl kettı (1967) 8 oldal 4. A szétválás pillanatai 10 oldal vége befejezı körülmények 20 oldal 6. Tanulságok 25 oldal 7. Felhasznált irodalom 28 oldal 8. Utólagos megjegyzés 29 oldal 2

3 A jelen cselekményei általában egy vagy néhány adott személy köré fonódnak, akik tevékeny közremőködésükkel befolyásolják, tervezik, irányítják és végrehajtják az adott pillanatokban az élet mozzanatait, amelyek idıvel a múlt történéseivé válnak. Ezért nagyon fontos, hogy ezekkel, a személyekkel kapcsolatosan mindig megırizzük a szellemi éberségünket, nehogy a ló egyik vagy a másik oldalára esve lovagoljuk meg a kutatás tárgyát, azaz a leírásukkal kapcsolatos feladatunkat. Így a feltárásaim, az adatokkal való ismerkedéseim folyamán, számomra soha sem e személyek iránti ellenszenv, vagy szimpátia, esetleg hozzájuk főzıdı emberi gyengéik, gyermekkori élményeik, beteges hajlamaik, stb. a lényegesek, hanem az, amit ezek a személyek a közösség érdekében tettek, vagy valamilyen oknál fogva elmulasztottak tenni. Bár a lényeg teljes megértése szempontjából ezek olykor fontosak lehetnek, mégis igyekeztem elkerülni a történtekkel összefüggésben nem lévı emberi sajátosságokat és szint vallani minden felesleges érzelmi megnyilvánulás nélkül egy olyan történet megírásában, amelynek magam is közvetlen szemlélıje és tevékeny résztvevıje voltam több évtizeden át. Eközben, ha feltárásaim közben mégis valami éktelenkedni látszik, azt tudatosan tettem, hogy az elfáradt olvasó figyelmét, egy pillanatra az eltereléssel megpihentessem, hogy újra nekilendülve, az üggyel kapcsolatosan megpróbáljam befogadóbbá tenni. Persze, nem teljesen biztos, hogy szavatolni tudom az elfogulatlan megítélést, mindazok ellenére, hogy erre divatos nyelven szólva: İszintén törekedtem. Ennek érdekében, olykor az igazi saját véleményemrıl is lemondtam. Ezért, ha esetleg valahol mégis hibáztam, saját mentségemre legyen mondva, azt nem tudatos célból tettem, aminek folytán a történet megírásával kapcsolatos minden eltérést és a vele kapcsolatos megjegyzést: pontatlanságot: név és idıelírást, stb. szívesen fogadok, a megfelelı helyesbítés és hibahelyrehozás, a történet valódibb képének kialakítása. 3

4 Bevezetı Egy kis ízelítı a nem egészen közeli múltból (1945) október 26 án a Szovjet Hadsereg (pedig akkoriban az emberek többsége nem így ismerte, hanem orosz hadsereg) elfoglalja (ahogyan a késıbbi kiadványokban olvasom felszabadítja) Beregszászt. Az utóbbi zárójelben mondottat azért nem tudom állítani, mert gyakorlatilag senki sem volt zárkában, azon a néhány elızetesben lévın kívül, akik bőncselekmény határozott gyanúja miatt hatóságilag letartóztatásban voltak. Azt pedig, hogy a több pártrendszer mőködése mellett, a helyi lakosság bármelyik nemzetiséghez tartozója le lett volna igázva, hazugságok nélkül aligha volna helyes állítani, amire semmilyen feltétellel nem vállalkozhatom. Viszont azt, hogy akárcsak a mai, úgy az akkori demokráciának is voltak lápos területei, amit szüleim elbeszéléseibıl, családunk történeteibıl meggyızıdéssel, és nyugodt lelkiismerettel állíthatok. Igaz ugyan, hogy kiszabadult korábban munkatáborba elhurcolt több százezer zsidó vallást gyakorló izraelita, de ezzel párhuzamosan, a szabadságuk elnyerésével egész életükre megvonták tılük a legfontosabb emberi jogukat, a szabad vallásgyakorlást, amihez a legjobban kötıdtek. Továbbá, úgyszintén elvesztették a tulajdon birtokláshoz és szerzéshez való jogaikat, és persze nemcsak ık, hanem a szocialista táborba kerültek mindannyian. Így az egyik jogtalan állapotból a másikba való kerülés, mennyire felel meg a felszabadulás jogi fogalmának, mindenki döntse el egyedül. Mert személyesen, ezt a fajta felszabadulást, megkérdıjelezném már annál az oknál fogva is, hogy akkor miért volt szükség, és kényszerült átfogó gazdaság politikai forradalomra, azaz a rendszerváltoztatásra az 1980 as évek végén a szocialista tábor, majd az 1990 es évek elején a Szovjetunió? Szerintem, az pedig egyáltalán nem vitatható, hogy Beregszász elfoglalásával a Szovjetunió egyben nemcsak a hatalmát és politikai befolyását, de egy ici picit a határait is kiterjesztette, mivel a város korábban Magyarországhoz, Csehszlovákiához és más országhoz is tartozott, többek között olyanokhoz is, amelyek közül egyik másik, a jogos tulajdonosán kívül, mindig az erısebb kutya b.. jogán vették birtokukba. Eközben rá se hederítettek a helyi lakosság esetleges kérelmére, hogy már a közös jogaikról vagy a történelmi igazságosságról ne is beszéljünk. Eközben Beregszász néhány életben maradt vörös hangú buzgólkodója azon ügyeskedik, és tevékenyen közrejátszik, hogy miként csatolják a vidéket Szovjet Ukrajnához, mintha az már tartozott volna valaha is hozzá. Nem vagyok történész, de azt egészen biztosan tudom, hogy ez a terület az Ukrán Állam megalakulását és magának az ukrán nemzetiségnek a történelmi arénán való megjelenését megelızıen már több száz éve Magyarországhoz tartoztak. Mivel a háború befejeztével, a korábbiakban tartozók egyikéhez sem csatolták a vidéket, akik történelmileg esetleg jogos örökösei lehettek volna a vidéknek, ezért új örökösként a Szovjetunió a felszabadítók zászlaja alatt, mint elfoglaló, azaz saját területét bıvítıként jelentkezett. Különben is, milyen felszabadító háború az olyan, amely a gyıztes diktatórikus befolyásával és területének kiterjesztésével jár, aminek következtében elvesztik az emberek keserves munkájuk árán szerzett tulajdonukat és több tízezer ember, évtizedeken keresztül nem látogathatja szabadon a legközelebbi hozzátartozóit, amit a gyıztes hatalom a saját erıszakos akaratából a demokrácia zászlaja alatt gyakorol. Eközben ártatlanul visznek el több tízezer embert három napos munkára, ahonnét a nagy részük soha nem tér vissza a családjához, mert odavész. Végül mennyire érezheti magát szabadnak az olyan ember, aki 4

5 saját otthonában még teremtı Istenére is csak zárt ajtók mellett félelemmel gondolhatott, ahol csak éhbérét dolgozhatott és egyetlen érték a politikai elvhőség volt mérvadó. Mivel voltak magyarázhatók ez ellen a felszabadító hatalom ellen kirobbant népi forradalmak Közép Európa több országában? A másik fontos kérdés nagyobbak részére, hogy miként konzerválódhatott a szocialista tábor országaiban, köztük a Szovjetunióban is, az a maradi tulajdonjogi szemlélet, amely lehetıvé tette és megengedte, hogy a köztudatban olyan meggyızıdések és gondolkodásmódok, mint a peresztrojkában, utat törjenek maguknak. S ha már a Szovjetunió egy felszabadult politikai államrendszer volt, akkor az USA miért törekedett a végleges felszámolására, ha pedig nem volt szabad, akkor egy nem szabad állam végrehajthat e felszabadítást, indíthat e felszabadító mozgalmakat? Szóval még az én tekintettemben is, aki nem történész, sok a kérdıjel, de ezekre ezért ne én adjam meg a választ, már csak azért sem, mert nem ez a valódi célja a dolgozatomnak. Ezért, hogy mennyire voltak ezek a mozzanatok igazságosak, ne a Nagyok, hanem azt mindig az ott élı emberek belsı értékrendje döntse el, mint azt is, hogy ki kinek elfoglaló és felszabadító, és minden esetben a többség döntse el, hogy ezen a téren milyen megállapítások uralkodjanak. Ezért ezt a vitát teljesen új kelető megoldásban látom. De mivel a kérdés még a téma kiegészítı részét sem képezi, ezért eltérnék a további traktálásától. Ami vitathatatlan, hogy a háborút befejezıen, annak ellenére, hogy a várost különös és végzetes harci mozzanatok a vasútállomás és környékét érı bombázásokon kívül nem érték, az új hatalom eléggé elárvult kereskedelmi hálózatot nyert örökségül. Ugyanis a város kereskedı rétegének elpusztulása több irányú volt. Az egyik a zsidók internálásával, a másik pedig a háború után még életben maradt tehetısebb magyar kisiparosok és kereskedık elhurcolásával kapcsolatos, amit majd az államosítás követ. De áldozatokká vált a lakosság más rétege is. Így a gyıztes hatalom az üzletek, ingatlanok legnagyobb részéhez, szinte az egészéhez gyakorlatilag úgy jutott, hogy azokat államosítás címén magához kaparintotta. Így óriási áldozatot fizetve olyan bőnért, amit soha el nem követettek, elvéve ezzel tılük az emberi felemelkedés utolsólehetıségét. Akiknek sikerült életben maradni, azok száma egészen elenyészı, már csak azért is, mert maga Beregszász egy kis lélekszámú város volt a háború elıtt. Az Interneten fellelt adatok szerint az 1941 es népszámlálás szerint a városban lakos élt, köztük magyar nemzetiségő.(az ellenük alkalmazott a lehetı legszélesebb retorziók, a gazdasági kilátástalanság révén ez a létszám 2001 re ra csökkent. Külön figyelmet érdemelnének, ezeknek a fellelhetı adatoknak az elemzése, fıként a belılük leszőrhetı tanulságokkal) Az akkori idıket figyelembe véve a város természetszerően és harmonikusan illeszkedett bele az Anyaország közgazdasági érhálózatba. Ezért Beregszász olyan kis és nagyipari, valamint kereskedelmi és szolgáltatói szférával, és infrastruktúrával rendelkezett, amilyet a pénzügyi helyzete megengedett és a lakosság igénye megkövetelt. Ezen oknál fogva, bizonyos kis és vidéki város sajátossággal rendelkezett, aminek ellenére a kereskedıi szakma komoly és egy életre szóló hívatásnak bizonyult, ha a mögötte álló személy megfelelt az elvárásoknak. Ez pedig azt jelentette, hogy kevésnek bizonyult a tudás, és a szorgalom, e mellett tisztességesnek és becsületesnek kellett lenni. Erre számtalan példát lehetne felhozni igazolásul. Azonban mostan elégedjünk meg a Debreceni Bertalan személyében felhozott példaképpel, de mellette említhetnénk Dancs Ferencet, id. Záhn Józsefet, Spiegel Sándort, Richter Gyulát, stb., akik eszményképpé váltak a helybeliek számára. İk ugyanolyan sajátosságokkal rendelkeztek, akár Debreceni Bertalan. Hozzájuk hasonló élı alapot kapott a Beregszász kereskedelme 1945 ben, amit családi levéltári anyagokkal is lehet igazolni. 5

6 Ez az okirat, Debreceni Bertalan nevére szóló bizonyítvány, hogy mint főszer és vegyeskereskedı tanonc, hivatalosan egy évig tanulta a szakmát, ezért a késıbbiekben, a szovjet éra alatt nem követelték tıle a kereskedelmi tanintézmény elvégzését, de ha mód volt rá, szívatás képen szívesen küldözgették továbbképzı tanfolyamokra, ahol inkább a pedagógusok tanultak tıle, mint sem fordítva. Az alábbi fotó, amely megint csak a családi archívum részét képezi, a Beregszászi KIE (Kisipari Egyesület) végzıseit ábrázolja. Köztük van Berti bácsi is, de ténylegesen melyik az a személy, amely ıt ábrázolja, sajnos nem tudtuk megfejteni. Ezért a jobb szemléltetés kedvéért egy húsz huszonöt évvel ezelıtt készült igazolvány képpel egészítettük ki. Debreceni Bertalan példáján szemléltetve nemcsak egy határozott mennyiségő közgazdasági jellegő ingatlan: üzletek, mőhelyek, raktárak, üzemek és különbözı ingóságok 6

7 kerültek a szovjethatalom olvasztótégelyébe, de a még élıben maradt szakember gárda is, akik a késıbbiekben a megtermelt javak forgalmazását megszervezték és eladták, és a társadalmat pénzhez juttatták. Természetesen Debreceni Bertalan nem egyedüli beregszászi volt, akire a hatalom támaszkodott. Közöttük voltak a késıbbiekben olyan veterándolgozók, mint Vágányi Jenı, id. Záhn József, id. Dancs György, Heisler Béla Heiem), és sokan mások, akikrıl, amennyiben lehet, még majd szólunk. Velük kapcsolatosan, amit fontosnak tartok megjegyezni, hogy többen közülük megjárták a német koncentrációs és a szovjet munkatáborokat. Debreceni Bertalan nem volt magasra törekvı ember. Mindössze, amit elvállalt az egy kisebb üzlet. Igaz, szerénysége révén nem is nagyon kényeztetgették különbözı zsírosabbnál zsírosabb falatokkal, azokat inkább az erıszakosabbjai csipdesték le finoman. Ezért Berti bácsinak, a szakmai rátermettsége, alázatos és minden tekintetben mővelt és okos kereskedınek, aki nem tartott agarakat, így neki csak a 12 es, 19 es, 46 os, és hosszú éveken keresztül a Kinizsi utca sarkán lévı 32. sz. Élelmiszer üzlet jutott. Így, a könnyekkel áztatott kereskedelmi mőszaki hálózat könnyő prédája lett az addig gyakorlatban teljesen ismeretlen hatalomnak, amelynek akkoriban megfelelı ismeretek hiányában és az élet kényszerítı hatása révén sokan lettek igazi támaszai a lakosság közül, mivel tájékozottságuk csak hamis illúziókból táplálkozott vagy e fajta ismeretekkel egyáltalán, nem rendelkezett. A város április 10-re 11 ezer lakosból, néhány apró kisipari termelési mőhelyébıl, három téglagyárból, dohányfermentáló és feldolgozó üzembıl, a malomból és a vágóhídból állt, amelyekben összesen 280 ember dolgozott, amihez még hozzá lehetett számítani a környék mezıgazdasági, szılı és bortermelési lehetıségeit, amelyek nagy vonalakban, legkevesebb szinten ki is elégítették az akkori lakossági igényeket a fogyasztás szinte minden területét. És ezzel majdnem ki is merült a vidék lakosaink foglalkoztatási lehetısége. Mindezt a háború utáni gyıztes hatalom szocializmus népszerősítésének érdekében terjesztette. Viszont az itt ott, különbözı helyeken felbukkanó statisztikai adatok, kezdeti idıszakra teljesen nem vágnak össze, mert sokkal korábbi idıre visszamenıleg az 1925 ös májusi sztrájk idején az irodalom 500 dolgozó munkabeszüntetésérıl beszél. Az említetteken kívül még számolódott 24 kereskedelmi egység, többek között 16 élelmiszer és iparcikk üzlet, 2 étterem, 3 étkezde és 3 kocsma. Az utóbbiak közül az egyik a Jónás, a másik pedig a Hubert kocsma lehetett, amelyekre még az én korombeliek is emlékezhetnek. Az üzletek hasznos területe, beleértve azok üzlet és raktár terét, megközelítette a 945 négyzetmétert. Továbbá rendelkezett még a város egy 314 négyzetméteres savanyító üzemmel és 194,2 négyzetméter több raktárból álló helyiségekkel. Ezekhez, a lehetıségekhez társult még az a három gépkocsi és egy lovas szekér, amelyek teherbíró képessége nem haladta meg hét tonnát. Ezen az ingatlan és mőszaki bázison kezdett el mőködni a város kereskedelme a háborút követı években, amit az úgynevezett Vojentorg azaz a katonai kereskedelem vett a kezébe és majd csak évek múltán alakult meg a városi kereskedelem. Így figyelembe véve az üzletek számát és összterületét, mivel más adatok nem álltak rendelkezésre, nem nehéz megállapítani, hogy azok többsége apró, és kis korszerőtlen helységekbıl állt. Feltehetıen hőtıkamrával a pincehelyiségeken kívül, ahol a jegeléseket végezték, nem rendelkezett egyetlen üzlethelyiség sem. A gyorsan romlandó árú: tej és hústermékek hőtését különbözı rövidtávú módszerekkel végezték. Abban az idıben, ami igazán elfogadhatónak ígérkezett az a jegelés bizonyult. Így ezt a módszert a legszélesebb körően alkalmazták úgy a vállalatnál, mint a városi lakosság körében, mivel a jég téli idıben való elıállítása, szakszerő tárolása a meleg szezonban és árusítása beletartozott a szolgáltatások keretébe. 7

8 Persze, a falusi lakosság igyekezett a maga sajátos módján megoldani az élelmiszerhőtést, mivel a piac mőködtetése szabad árusítási területnek számított. De az élelmiszerek felhasználási idejének meghosszabbítása ugyanúgy továbbra is az egyik legkomolyabb feladatnak számított. Nem tartozik a tárgy, azaz a téma ismertetéséhez, de az érdekesség kedvéért szeretném megemlíteni, hogy mivel a falusi lakosság az esetek többségében nem jutott nyári idıben jéghez, ezért a félkész és készélelmiszerek hőtését leginkább az ásott kutakban, pincékben való tárolásával oldották meg. Mondjuk, a tej városba szállítása alkalmával pedig a hőtést hüllık alkalmazásával igyekeztek megoldani, hogy az idınap elıtt ne savanyodjon meg. Ezt a tárolási módszert a városon is jól ismereték, mint ahogyan a friss hús és halfélék csalán között való tárolását is. Ezek a tárolási módszerek a piacot jobban ellátottá és egészségügyi szempontokból megbízhatóbbá tették, ami dinamikusabb fejlıdést hozott magával Hogyan lett az egybıl kettı (1967) Elı mozzanatok Amikor valamilyen gazdasági egység hatékony tevékenysége már csak alig vagy egyáltalán fokozható, esetenként szakosításhoz folyamodnak, ami úgy néz ki, mint amikor egy tıke szılıt omlítással vagy egy már növekedésében megállt fát több kisebb részre törnek és ezen részeket meggyökeresítik, hogy tovább gyarapodjanak. Hasonló gazdasági megoldás elıtt állt a Beregszászi Városi Kereskedelem 1967 kezdetén, aminek következtében az év közepén véglegesen kettéválasztják a vállalatot. A rendeleteket tanulmányozva, kíváncsiak voltunk, hogy ezzel kapcsolatosan milyen írásbeli elızményekre találunk, azon kívül, hogy bizonyosan komolyan mérlegelték a körülményeket, az átadandó kereskedelmi egységek listáját. Azonban, mint ahogyan azt a tények igazolják, semmilyen különleges elıkészületre nem találtunk, mivel azok egyáltalán nem voltak vagy pedig más csatornán folytak, amelyek az okmányok tárolása alkalmával esetleg elkallódtak. Az év elsı negyedének végén, a vállalat korábbi megrendelésére, megérkezik négy végzıs diák, köztük egészen véletlenszerően Orbán Sándor egyedül a Beregszászi járásból, a többi három idegenek. Ilyen nagyszerő központi megoldásokkal tették egyre bonyolultabbá a vállalat dolgozóinak lakásellátását, tették lehetetlenebbé a helybéliek számára a szakmai elıre jutást, tetızték a az ilyen jellegő gondokat, mert elsı sorban, a frissen érkezıket kellett minden féle szempontokból elıtérbe helyezni és igényeiket kielégíteni., ami mintha a helyi dolgozóknak harmadrangú értékelést adott, akik képtelenek a teljesítmények fokozására. Pszichikailag végtelen lesújtó volt tapasztalni az ilyen és az ehhez hasonló mozzanatokat a vállalat dolgozóinak, legyen az bármilyen nemzetiségő. Nem igaz, hogy az ilyesmit csak a helybéliek tapasztalták meg, és az ilyen gombócok lenyelésén egy kettıre túl tették magukat, esetleg a kevésbé érzékenyek. Orbán Sándor szerencsésnek mondhatta magát, lehet, mert Komszomol vagy esetleg Párttag volt, ezzel némi kedvezményt, elınyt és esélyt kapott, hogy egybıl a 47. sz. üzletbe került, ahol V. I. Kvák volt az üzletvezetı, aki sok tekintetben üdvözölte e helyi szakembereket és munkaerıt, ami azt jelentette, hogy az ukrán nemzetiségő üzletvezetı létére, szeretett magyarok beosztottakkal dolgozni. Ezért, hálából, sokan még az ukránok közül is nem Vaszil Ivánovicsnak, hanem Laci bácsinak szólították. Persze, az ilyen 8

9 állapotoknak fennállt az ellenkezıje is, amikor a bekerültek győlölködéseket, igyekeztek vetni, amiért az élet késıbb, vihart aratatott velük. Nagyság, azaz méret tekintetében a 47. sz. üzlet a közepes üzletek közzé sorolható, annak ellenére, hogy mondjuk az Arany Kalász élelmiszerüzlet a mindössze 420 négyzetméter eladóterével, akkor még egyedülinek számított az élelmiszerüzletek hálózatában, és 3,5 szor volt akkora, mint az elızıleg említett. De az ilyen négyzetméter eladótérrel rendelkezı üzletek képezték többségében a vállalatot. Igaz voltak apró, a munkafeltételeknek nem igazán megfelelı üzletek is szám szerint bıven, de ezek bezárása, ha lassú tempóval is, de szem elıtt volt. Viszont egy szakember fejlıdése szempontjából nem mindegy, hogy egy kis közösségbe vagy közepesbe kerül, és hol helyezkedik el az üzlet, a bel- vagy a külvárosban, és természetesen milyen a feladatköre, havi átlagforgalma, stb.? Mert az elıbbi esetben jobban szem elıtt van az ember, és a rívalitás lehetıségei is nagyobbak. Szerintem ezek egy olyan férfi dolgozó számára, akinek bizonyos elképzelései vannak a jövırıl, az elımenetelrıl, igen fontosak. Mert szép volt, amikor a fiatalok egyike másika össze tudta egyeztetni a jövıbeli elképzeléseit a politika elvekkel, de gondoljunk azok helyzetébe is, akik ezzel a ténnyel, mint egyetlen ilyen lehetıséggel, nem tudtak megbarátkozni, vagy eleve nem rendelkeztek hasonló igyekezetekkel. Ezért a diktatúra keményvonalas politikája révén, az ilyen emberek egész életüket kényszerpályán töltötték, eközben jó, ha azért bizonyos mértékben és megfelelı irányba befolyásolni tudták. Így nem váltak teljesen a hatalom kiszolgáltatottjaivá, ami gyakran megesett még azokkal is, akik elvhőségük vagy annak elképzelése révén megalkuvást kötöttek vele és napszámosukká kötelezték magukat egy életre, mi több kaméleon módjára változtatták véleményüket, olykor még nevüket is, ha az érdekük úgy kívánta. Mert voltak ilyenek, akik ma, hogy feledtetni tudják a múltban elkövetett hibáikat és bőneiket, még nagyobb igyekezettel tolják a rendszerváltozás szekerét. Mert bizonyos fordulatok révén szembe kellett nézniük olyan dolgokkal, amelyek nem mindig voltak kellemesek a léleknek, rajtuk sokszor a pia, narkó sem nagyon tudott segíteni, hogy lelkileg egyensúlyba kerüljenek önmagukkal. Ez a jobbik esett, mert végül valamit mégis beláttak, ha nem mást a saját képességeik határait vagy a kilátástalan jövıt, amely elıtt tehetetlenül vergıdtek. Ám akadtak olyanok is, akik macska módjára, talpra estek, mintha mi sem történt volna. De ne mélyedjünk tovább ebbe az eléggé kényes kérdésbe, mert nem mindenki számára kellemes visszaemlékezni a múlt minden mozzanatára. Inkább szóljunk még néhány szót azokról az esetekrıl, amely a kiskereskedelmi és a közétkeztetési hálózat szétválását megelızte, amelyek nem egészen átlagos jellegő pillanatoknak: munkafelvétel, elbocsátás, szabadságolás, stb., parancsoknak számítottak. Ilyen rendelet volt Kerényi Gyula mőszaki ellenıri beosztásba való felvétele, ami bizonyosan nem baráti gesztus eredménye, hanem a vállalat építkezésével kapcsolatos, ahol már kevésnek bizonyult egyes személyek, köztük az építészeti mérnök, az igazgató szakértelme és felelıssége, ezért komolyabb ténymegállapításokra volt szükség a hibák elkövetésének megelızésére. E. V. Kvák az ingatlan fejlesztések folyamán, ahol az építkezések mőszaki megoldásokat igényeltek, szerette a váratlan meglepetéseket nem okozó kivitelezést, ami azt jelentette, hogy mindig ragaszkodott a mérnöki elképzelések pontos mőszaki számításokkal való alátámasztásához és az ellenırzést a lehetı legmegbízhatóbb személyre, bízta. Így, vagy hasonló ok ürügyén került Spiegel Ignác mellé mőszaki ellenırként Kerényi Gyula, aki a késıbbiek folyamán építésze lesz a vállalatnak. Személyével kapcsolatosan, csakis ilyen hozzáállásnak volt köszönhetı, hogy az egész vezetıi tevékenysége folyamán, akár az új építkezések, akár a régi ingatlanok felújítása során elkerülte a szerencsétlenség, és már eleve egy ilyen tényezı komoly emberi és vezetıi sikernek könyvelhetı el, ami leginkább szellemi éberségébıl és felelısségébıl fakadt. 9

10 Kvák Emil egész életében tanult, egyrészt a kihívások, amelyre vállalkozott, ezt követelték tıle, másrészt a megismerés iránti belsı vágya ösztökélték erre, amire másokat is ösztönzött, és buzdított. Szerette az ifjúságot, mert bennük nagyobb lendületet látott. Így mozgósította maga körül az életet szebb és magasabb teljesítményre. Ebben egyedüli fegyvere a rábeszélés és a meggyızés fegyverét tartotta a legemberibbnek. Nem szerette és a szó szoros értelmében utálta az erıszakot, erre tanította a beosztottait is. És ez nem valami, halála utáni pátosz, hanem szent igaz, amit ma élı beosztottjai is bizonyíthatnak, akik legtöbbjei egyaránt, mint embert és vezetıt szerették és tisztelték. Szeretett elbeszélgetni az emberekkel: a legalacsonyabb beosztásútól a legmagasabbakig. Viszont kerülte a felesleges szószátyárságot, ezért ha mondjuk behívatott valakit a szobájába, csak akkor kínálta hellyel, ültette le, ha hosszabb szakmai díszkurzusról volt szó, de egy - egy ünnep alkalmával, a közelebbi munkatársaival szívesen felhajtott egy pohárkával, elbeszélgetett az élet dolgairól, hogy enyhítse maga körül a feszültséget, és megnyerje a bizalmukat, mert aki munkaközösség vezetésére vállalkozik, erre is szőksége van. Ebben az évben az okmányok mélyebb tanulmányozására csak azért vállalkoztam, mert kíváncsi voltam, hogy azokból mennyire tőnik ki egy olyan fontos gazdaságpolitikai határozat végrehajtása, mint amely elıtt néhány nappal a Beregszászi kereskedelmi Vállalat állt. Ezért Slésinger E. tanfolyamra való küldését csak annyiban találjuk érdekesnek, hogy ı ekkor a Nyírfakávézó pincére, amit annak bizonyítékaként hoztunk fel, hogy létezett ilyen vállalat a Gyermek Áru üzlet pincehelyiségében, ahol a kezdettıl fogva több érdekes és tehetséges szakember: pincér, cukrász, bárpultos dolgozott vagy sajátította el a szakma csínja bínját. Utólag, ha nem is egészen pontosan, de nyilvánvalóvá vált, hogy a kávézót valamikor az 1960 as évek elején nyitották meg, amely igencsak fontos eseménye lett a városnak. A szétválás nagy pillanatai Bármely kiskereskedelemi egység, vállalat, egy bizonyos fejlıdési szint után befektetések és újítások, azaz ráfordítások nélkül, vagy azokkal csak rövidebb távon valósítható meg, mert egy idı után az üzletek a folyamatos erkölcsi és anyagi elöregedésük révén elvesztik varázsukat, vonzási tulajdonságukat. Ez a jelenség bekövetkezhet, még a szocialista áruhiányos kereskedés feltételei mellett is, ami már egyszerő közgazdasági, kereskedıi fogásokkal, újabbnál újabb kiszolgálási formák bevezetésével, és az üzletek területének növelésével egy idı után már egyre nehezebben oldhatók meg. De ettıl függetlenül vannak olyan gazdálkodási fogások, amelyek révén tovább fokozhatók a több irányú tevékenységet betöltı kereskedelmi vállalatok hatékonysága. Az alábbiakban erre szeretnék kitérni. A háború után a ezer lélekszámú Beregszászban, a gyér kiskereskedelmi hálózatot és az akkor meglévı vendéglátó ipari egységeket, egy közös vállalatba egyesítették. Közgazdasági nyelven úgy is lehetne mondani, hogy tıkeösszpontosítást hajtottak végre, a vezetés hatékony kihasználásának érdekében. Ebben a formában a Beregszászi Városi kereskedelmi, hol Vegyeskereskedelmi vállalatként több mint két évtizedig együtt fejlıdött. Ez az erısen központosított állapot azonban, egy bizonyos fejlıdési idıszak után szigorúan behatárolta, akár úgy is kifejezhetném magamat, hogy gúzsba kötötte az egyesített vállalatot, további fejlıdését szerteágazóan akadályozta. Sok víznek kellett lefolynia a Tiszán, amíg erre a Szovjetunióban, húsz év múltán (a II. Világháborút követıen) felfigyeltek. Ezért ezt az Ukrán Kereskedelmi Minisztériumban és a Megyei Kereskedelmi Igazgatóság 1967.május 22 ikén kelt 100 sz. parancsa rendelete értelmében úgy határoztak, 10

11 hogy a városi kereskedelmet Beregszászban, amelyben benne foglaltatott korábban a vendéglátó - ipari hálózat is, hogy az egyiknek meghagyva a másiknak pedig teljes jogi önállóságot biztosítva kettéosztják: városi kereskedelemi vállalatra és közétkeztetési kombinátra. A fenti határozatból kiindulva és a Beregszászi Városi Kereskedelem július 1 én kelt 39. sz. belsı határozata értelmében átvezérelnek 13 közepes szintő vezetıt, köztük: M. I. Szavkó közgazdászt, L. V. Dörda konyhai elıadót, Szappanos Rozália könyvelıt, Ny. Sz. Filonová pénzügyi csoportvezetıt, T. A. Bazsová fıkönyvelıt, N. Gr. Stern számviteli csoportvezetıt, A. N. Dembiczkájá fıkönyvelıt, Hoch Klári könyvelıt, és I. M. Kocsetková közgazdasági csoportvezetıt, aki a tervezési (közgazdasági) osztály szerepét tölti be. Mivel ı katonatiszt feleség, és férje rövidesen új megbízatást kap, ezért rövidesen követi ıt, és a megüresedett tervezési osztály vezetıi székében Hoch Klári könyvelı lesz az utóda, aki Izraelbe való végleges elutazása okán szintén nem sokáig melegíti ezt a helyet. Itt szeretném megjegyezni, hogy az 1950 es évek vége és az 1970 es évek eleje volt az a periódus, amikor a helyi közepes szakemberek a legtevékenyebben követelték maguknak a helyet a vezetésben. Bár a vége jócskán kicsúszik az 1967 es évbıl, de mégis érdemesnek tartottam megjegyezni ezt a véleményemet. Igaz, ehhez nem egészen megalapozottan hozzájárultak azok a közgazdasági fejlesztések, amelyek Beregszászban történtek. De hadd folytassam a kereskedelemmel. Bár Ny. Sz. Filonová fıkönyvelı korábban férjhez ment Babják?, de annak nevét hivatalosan nem vette fel. Így leánykori nevét megtartotta egész életén át. A másik érdekesség, amit tapasztalni lehetett, hogy lágy és halk szavú vezetıként könnyen megbirkózott feladataival és ellentétben N. Gr. Stern - el, aki felvette ugyan férje nevét, és inkább határozott hangúnak nevezném, aki merészen kiáll a véleményéért, egy osztályon dolgoztak, de mind kettıjük intelligenciája soha nem engedte, hogy elszabadult lovakon száguldozzanak. A másik pedig az, hogy egyikük sem tanult meg magyarul, bár beosztottjaik java része magyar ajkú volt. A fennemlített személyeken kívül még átirányításra került a Mezıgazdasági részleg 7 dolgozója: Belián Mihály részlegvezetı, I. A. Regykó állatorvos, valamint Nagy Zoltán, Kiss Béla, Bakó András gondozók. Átadásra került az autógarázs egy része Román Vlagyimir vezetésével. Mivel ı a továbbiakban a Szovjet Hadsereg és Flotta Önkéntes Társadalmi Szervezetének (DOSZÁF) helyi vezetıje lesz, így ıt ebben a beosztásban majd Jakubovics Gábor követi, de ı sem vonul innét nyugdíjba, mert a cukrászszakma sokkal jobban érdekli, mivel Izraelbe való végleges kiutazásra készülnek. Ezért ennek érdekében feladja a vezetıi állását és késıbb a készülıdést tett is követi, egész családjukkal elhagyják Beregszászt. Továbbá átvezéreltek még 287 hálózati dolgozót, közöttük Raizman Anikó a göngyöleg raktár könyvelıjét, Fekete Géza áruszak - ismerıt, valamint 285 éttermi és étkezdei dolgozót: pincért, büfést, takarítót, mosogatót, szakácsot, mozgóárust, stb. és néhány alárendelt vállalati igazgatót. Név szerint nem soroljuk, de a késıbbiekben egyikük - másikuk nevével, amennyiben érintettek lesznek bizonyos folyamatokban, megismerkedünk A Beregszászi Városi Kereskedelem megosztásával kapcsolatos határozat igazi jelentıségét, és hatékonyságát a további pozitív változások szempontjából, még rosszakarat 11

12 mellet is nehéz lenne alul értékelni. És hogy ne így értékelje ezt a mind a két fél, azaz vállalat számára nagyszerő változásokat, hozó döntést, amelynek eleinte bizonyosan E. V. Kvák, mint igazgató aligha örült, de feladatai a jövıt illetıen kissé leegyszerősödtek. Ugyanis nem kétséges, hogy az elmúlt 10 év alatt rengeteg energiát fektetett mind a két ágazat fejlesztésébe, így egyáltalán nem feltőnı, ha mind a két hálózat a szívéhez nıtt. Mert ha az igazgató nem is volt szülötte a városnak, amit tett, azt nagy bizonyossággal lehet állítani, hogy szívvel lélekkel, jó kedélyében, tehát odaadással tette, végezte, amiért környezete hamar befogadta, megkedvelték: Errıl számtalan esett, mosolyogtató történet tanúskodik. A fent említett határozat értelmében a közétkeztetési kombinát részére átadásra kerültek nemcsak a már mőködésben lévı vendéglátó ipari egységek, de a már épülıben lévı és a befejezés szakaszához közeledı Fehér Kı és Fácán Csárda éttermek is. Az újonnan alakult közétkeztetési kombinát igazgatói székébe rögtön Mihail Szemjonovics Ljaskó került, aki ezt megelızıen a járási fogyasztási szövetkezetnél dolgozott különbözı vezetıi beosztásokban. Innét hozta magával igazgatóhelyettesnek Andrej Kosztákot, aki kitartóan szolgálta a vállalatot. A vezetıség többi tagja szinte egy az egyben már adott volt, mint ahogyan a mőszaki bázis nagy része is köztük a konyhák, büfék, kocsmák, ellátását végzı lerakat is, amely eléggé elhanyagolt állapotban töltötte be szerepét az akkori Lenin utcán egy egészen kicsi, és rosszul mőködı mélyhőtı kamrával, amelyben csak átmenetileg lehetett tárolni a gyorsan romlandó élelmiszereket még téli idıben is. Ebbıl adódóan, amíg át nem költöztek végleges helyükre a mai Bocskai utcába, a továbbiakban akadt a vállalatnak gondja az egészségügyi hatósági szervekkel bıven. Azonban a régi a tejüzem helyén, amelyet saját igényük szerint átalakítottak, átmenetileg megszőntek az e fajta gondok. A tejüzemet pedig egy rossz határozat értelmében jogosan kipenderítették a város külterületére, de a vasútvonalon túlra és tıle messzebb, hogy a kenyérgyárral együtt nap, mint nap megküzdjenek gyorsan romlandó termékeik szállítása közben a rendszeres sorompó lezárásokkal, miközben a fuvarvállat a legelemibb eszközét tudta csak biztosítani az áruszállításnak: a gépkocsiba való be és kirakodást, és magát a szállítást. Szomorú volt nézni, ahogyan a vasút, élvezve felsıbbrendő helyzetét, ahogyan kiszolgáltatta ezeket, a vállalatokat és vele együtt az egész város lakóit. Ezzel szemben nem volt vezetıje, aki ezt a gondot véglegesen meg tudta volna oldani hosszú távon, mert mindössze ezzel kapcsolatosan csak a szólapátolás folyt, de az, magas szinten. A vendéglátó ipari vállalat átadásáról, és néhány hozzá kötıdı mozzanatról, bár nem nagyon tartozik a történethez, azért érdemes néhány szót ejteni, különösen az éttermek a beindítása elıtti, és az azt követı idıszakról, mert azok a késıbbiek folyamán igen fontos turisztikai és vendéglátó-ipari egységeivé váltak a vidéknek. Az elızményekrıl csak röviden annyit, hogy mind a két étterem megtervezésének ötlete, és az építkezések irányítása E. V. Kvákhoz, és az akkoriban az egész Unióban felkapott és élénken tevékenykedı Homoki József építészhez főzıdött. Homoki József építész, aki leginkább feleségével együtt dolgozott, mint a legtöbb mővész érdekes sajátosságú szakembernek számított Beregszászban, akire hamar felfigyeltek Kijevben, Moszkvában, és Leningrádban egyaránt. Ezért számára rövid idın belül szőknek bizonyultak a város és az Únió adta lehetıségek. Viszont Homoki József és felesége munkájához más beregszászi intézmények és egységek építészeti feladatainak megoldása is főzıdnek, köztük a volt Nyírfakávézó és nem utolsó sorban a Járási Mővelıdési Központ, amelyet Medveczki Miklós festımővésszel végezték közösen. Az épület homlokzatát Iván és Larissza Brovdi fémbıl vert dombormőve díszíti, amely a háború után Beregszászi Városi Kereskedelemi Vállalat árulerakataként mőködött, és ezt megelızıen pedig a zsidó hitközség egyik temploma volt. A Nyírfakávézóról még annyit, hogy az a Hısök terén, a Gyermekáruház pincehelyiségeiben mőködött, és az 1960 as évek végén és elején, a vidék fiataljainak 12

Fenntarthatósági kezdeményezések a Beregben és Szatmárban

Fenntarthatósági kezdeményezések a Beregben és Szatmárban Lányi András - Kovács Orsolya - Lakatos Lilla Dezseny Zoltán Fenntarthatósági kezdeményezések a Beregben és Szatmárban Bevezetés Az Alföld peremén a táj gazdagabb képet mutat: erdık, gyümölcsösök, szántók

Részletesebben

ÖRKÉNYTÁBOR SIKERÉNEK TITKA A JELENKOR HELYZETÉNEK TÜKRÉBEN

ÖRKÉNYTÁBOR SIKERÉNEK TITKA A JELENKOR HELYZETÉNEK TÜKRÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KAR Továbbképzési Központ, Lovastanár (hippologus) és-szervezı szak ÖRKÉNYTÁBOR SIKERÉNEK TITKA A JELENKOR HELYZETÉNEK TÜKRÉBEN Szakdolgozat Készítette: Horváth

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1990-2010 2010. SZEPTEMBER OKTÓBER SZÖVETSÉGÜNK ALAPÍTÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁN ALAPÍTÓNKRA DR. KRASSÓ GYÖRGYRE, SZABADSÁGHARCUNKRA ÉS A MEGTORLÁSRA EMLÉKEZÜNK. KOMMENTÁR NÉLKÜL

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

A CSILI TÖRTÉNETE. Szerkesztette: Várhalmi András. Csili Mővelıdési Központ 2008.

A CSILI TÖRTÉNETE. Szerkesztette: Várhalmi András. Csili Mővelıdési Központ 2008. A CSILI TÖRTÉNETE Szerkesztette: Várhalmi András Csili Mővelıdési Központ 2008. A könyv megjelenését támogatták: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alap Lektorálta: Bálinth Lehel Komoróczy

Részletesebben

Dr. Lénárt Béla. Nagykálló (1930 1944)

Dr. Lénárt Béla. Nagykálló (1930 1944) Dr. Lénárt Béla Nagykálló (1930 1944) 2 1. A település a 30-as években Lénárt István 1931-1944 között Nagykálló vezetı(fı) jegyzıjeként élt, dolgozott a járási székhely funkcióját is betöltı nagyközségben,

Részletesebben

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba 1 Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi

Részletesebben

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Bevezetés Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagykörőben mőködı Szövetség az Élı Tiszáért

Részletesebben

Marketing mesterek pályázat Városmarketing témakör

Marketing mesterek pályázat Városmarketing témakör Marketing mesterek pályázat Városmarketing témakör Szolnok város marketingkoncepció elképzelés Szolnok, 2009-11-13 1 BEVEZETŐ...3 2 MI IS AZ A VÁROSMARKETING?...4 2.1 Értelmezések...4 2.2 Vissza a gyökerekhez...5

Részletesebben

BEVEZETÉS [A KVANTITATÍV ÉS A KVALITATÍV MEGKÖZELÍTÉS]...

BEVEZETÉS [A KVANTITATÍV ÉS A KVALITATÍV MEGKÖZELÍTÉS]... Az alábbi irodalom egy olyan bányászfalu mindennapjait írja le, hol a bánya bezárása miatt mindenki munkanélküli. Maga a történet és a falu élete is nagyon érdekes, de az Önök számára feladat nem a történet

Részletesebben

A különféle menedzsment technikákról

A különféle menedzsment technikákról Takáts Péter A különféle menedzsment technikákról A kelet-nyugati dialógus A kelet - nyugati mentalitásbeli és gondolkodásbeli különbözıség egyik oka az eltérı múltból fakad, mert Európa két részének különbözı

Részletesebben

Szakdolgozat. A CSORVÁSI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE az olvasó népköröktıl 1995-ig

Szakdolgozat. A CSORVÁSI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE az olvasó népköröktıl 1995-ig SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZİ FİISKOLAI KAR Könyvtártudományi Tanszék Szakdolgozat A CSORVÁSI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE az olvasó népköröktıl 1995-ig Konzulens: dr. Hajdu Géza nyugalmazott könyvtárigazgató

Részletesebben

Kabai Gergely Németh Nándor Farkas Máté Versenyképesség haloptikával Helyi gazdaságfejlesztési problémák fejlıdı városokban 1

Kabai Gergely Németh Nándor Farkas Máté Versenyképesség haloptikával Helyi gazdaságfejlesztési problémák fejlıdı városokban 1 Kabai Gergely Németh Nándor Farkas Máté Versenyképesség haloptikával Helyi gazdaságfejlesztési problémák fejlıdı városokban 1 TM 57.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Nınap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatot kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának! A TARTALOMBÓL

Nınap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatot kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának! A TARTALOMBÓL Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. MÁRCIUS 13.

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Alapította: Heimler Károly. Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány

Alapította: Heimler Károly. Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány 1993. XLVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2891993. XLVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány Fıszerkesztı: MOLLAY KÁROLY Szerkesztıbizottság: ASKERCZ ÉVA, BIRCHER ERZSÉBET,

Részletesebben

Képviselıtestületi ülés dióhéjban

Képviselıtestületi ülés dióhéjban 2008. NOVEMBER 3. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Képviselıtestületi ülés dióhéjban Októberben kétszer tartott ülést a képviselıtestület: 22-én rendkívüli ülés volt, míg 29-én a rendes havi képviselıtestületi ülésre

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

2 3 4 Bevezetı Dunaújvárosról nem könnyő feladat írni. Ezt a csaknem hat évtizedes várost sokféleképpen értékelik. Születését viszont egységesen, a semmibıl nıtt ki. Ahogy a régi feljegyzések is írják,

Részletesebben

2014. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia Pannon Egyetem. Konferencia kötet. Pannon Egyetem Veszprém

2014. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia Pannon Egyetem. Konferencia kötet. Pannon Egyetem Veszprém 2014. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia Konferencia kötet Veszprém 2014 A 2014. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia Konferencia kötet A kiadvány a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0026

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990. A MAGYAROK ISTENE PETİFI SÁNDOR (PEST, 1848. ÁPRILIS) FÉLRE, KISLELKŐEK, AKIK MOSTAN IS MÉG KÉTELKEDNI TUDTOK A JÖVİ FELETT, KIK NEM HISZITEK, HOGY EGY ERİS ISTENSÉG

Részletesebben

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES AZ ÖNKÉNTES HADERİ TARTALÉK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSI- VEZETÉSI KÉRDÉSEI DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS TÉMAVEZETİ: Prof. Dr. BOLGÁR JUDIT egyetemi tanár Budapest, 2010. 1

Részletesebben

AZ ELEKI ROMÁN HAGYOMÁNYİRZİ EGYÜTTES TÖRTÉNETE

AZ ELEKI ROMÁN HAGYOMÁNYİRZİ EGYÜTTES TÖRTÉNETE AZ ELEKI ROMÁN HAGYOMÁNYİRZİ EGYÜTTES TÖRTÉNETE Írta: Topa Sándorné ELEK RÖVID TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE A legrégebbi adatok Elek határának és környékének földrajzi viszonyai már néhány ezer évvel ezelıtt is

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 3. füzet Jósvafı, 2006. november

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 3. füzet Jósvafı, 2006. november Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 3. füzet Jósvafı, 2006. november IV. évfolyam 3. szám 2006. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Nyíregyháza, 2011 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ HELYETT... 5 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA A GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben