ÁTTEKINTÉS Pap László, Imre Sándor Az interferencia elnyomása mobil rádióhálózatokban 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTTEKINTÉS Pap László, Imre Sándor Az interferencia elnyomása mobil rádióhálózatokban 2"

Átírás

1 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata Tartalom BEKÖSZÖNTÔ 1 ÁTTEKINTÉS Pap László, Imre Sándor Az interferencia elnyomása mobil rádióhálózatokban 2 Sipos Attila, Jereb László Kommunikációs hálózatok modellezése és tervezése a gyakorlatban 6 Vida Rolland, Cinkler Tibor Hálózati helyzetkép 13 Takács György Helymeghatározás mobiltelefonnal és mobil hálózattal 20 KUTATÁS Czirkos Zoltán, Hosszú Gábor Peer-to-peer alapú betörésérzékelés 29 TÁRSADALOM Gál András, Kis Gergely Helyzetkép a magyarországi szélessávú infrastruktúráról 37 Széger Katalin E-learning és az online citoyen 43 KÖNYV Sipos László Magyar Örökség Laudációk könyve Teller Ede: Üzenetek egy marslakótól 50 M-kormányzat, M-demokrácia 51 Védnökök SALLAI GYULA a HTE elnöke és DETREKÔI ÁKOS az NHIT elnöke BARTOLITS ISTVÁN BÁRSONY ISTVÁN BUTTYÁN LEVENTE GYÔRI ERZSÉBET Fôszerkesztô SZABÓ CSABA ATTILA Szerkesztôbizottság Elnök: ZOMBORY LÁSZLÓ IMRE SÁNDOR KÁNTOR CSABA LOIS LÁSZLÓ NÉMETH GÉZA PAKSY GÉZA PRAZSÁK GERGÔ TÉTÉNYI ISTVÁN VESZELY GYULA VONDERVISZT LAJOS

2 Beköszöntô és kiadónk küldetésének tartja, hogy rendszeresen bemutassuk egy-egy Szerkesztôbizottságunk szakterület helyzetét és fejlôdésének irányait, lehetôleg olvasóink minél szélesebb köre számára érthetô és élvezhetô módon. Ennek megfelelôen jelen számunk elsô részében négy áttekintô cikket ajánlunk olvasóink figyelmébe. Pap László és Imre Sándor (Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék) cikke a napjaink és a közeljövô közcélú mobil távközlô rendszereinek hatékonyságát alapvetôen befolyásoló interferencia-jelenségekkel foglalkozik és áttekinti azokat a megoldásokat, amelyek segítségével jelentôsen csökkenthetô az interferencia hatása, s ezáltal olcsóbb és jobb minôségû szolgáltatásokat kínáló rendszereket építhetünk. Sipos Attila és Jereb László (Magyar Telekom PKI és BME Nyugat-Magyarországi Egyetem) felvázolják a hálózattervezés és analízis ma jellegzetes gyakorlati kérdéseit és bemutatják azt a többrétegû hálózatmodellezési megoldást, amely az elmúlt években eredményesen volt felhasználható a Magyar Telekom széleskörû tervezési tevékenységében. Vida Rolland és Cinkler Tibor (BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék) cikke áttekintést ad a hozzáférési- és gerinchálózatokban használt hálózati technológiák fejlôdési mérföldköveirôl és rámutat a hálózatok menedzselésének és vezérlésének kérdéseire is, amelyeknél egyre fontosabbá válik az a törekvés, hogy a hálózati struktúra heterogenitását a szolgáltatások szempontjából elrejtsük a felhasználók elôl. Takács György (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar) összefoglalja és értékeli a mobil hálózatokban alkalmazható helymeghatározó módszereket, ismerteti a szabványosítás eredményeit, áttekinti a bevezetett helymeghatározási megoldások és szolgáltatások jellemzôit. Számunk második részében a kettôs arculatunk másik oldalát mutatjuk be Czirkos Zoltán és Hosszú Gábor (BME Elektronikus Eszközök Tanszék) új kutatási eredményeket bemutató cikkével. A szerzôk egy új hálózati biztonsági eljárást mutatnak be, amelynél a mûködés során a módszert megvalósító szoftveregyedek a hálózaton egy egyenrangú (Peer-to-Peer) felépítésû alkalmazási szintû hálózatot hoznak létre, amelyen megosztják egymás között az általuk érzékelt betörési kísérletek adatait. Lapunk idôrôl idôre szívesen ad helyet az infokommunikáció határterületi témáival foglalkozó, társadalmi vagy gazdasági vonatkozásait tárgyaló közleményeknek, mivel úgy gondoljuk, hogy ezeket is érdeklôdéssel fogadják olvasóink. Jelen számunk harmadik részében két ilyen jellegû cikket adunk közre. Gál András és Kis Gergely (GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.) cikke az internetezést és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat lehetôvé tevô infrastruktúrával foglalkozik, amelyet minden településre el kell valamilyen módon juttatni és ennek segítése, ösztönzése kormányzati feladat. Ez az írás feltárja az állami ösztönzés lehetséges módjait, azok gazdasági vetületeit, felhívja a figyelmet az állami szerepvállalás koncepcionális átgondolására a szélessávú infrastruktúra-fejlesztések kapcsán. Széger Katalin (Kurt Lewin Alapítvány) az e-learninggel foglalkozik, amelyet valamilyen szinten sokan ismernek és esetleg használnak is, azonban ahhoz, hogy valóban beválthassa a hozzá fûzött reményeket, szemléletváltásra is szükség van. E cikk tárgya az e-learning (web 1.0 és 2.0 alapú) tanítási-tanulási folyamat társadalmi vonatkozásai: az új módszertan és munkaforma hatása a demokráciára, az állampolgári kultúrára, az esélyegyenlôségre, valamint az élethosszig tartó tanulást biztosító kulcskompetenciákra. Számunkban helyet kaptak még Sipos László könyvajánlói, amelyek három, a közelmúltban megjelent érdekes, lapunk olvasóközönsége körében is bízvást érdeklôdésre számot tartó kiadványra hívják fel a figyelmet. A szóbanforgó könyvek: Magyar Örökség Laudációk könyve ; Teller Ede Üzenetek egy marslakótól; M-kormányzat, M-demokrácia. Zombory László a Szerkesztôbizottság elnöke Szabó Csaba Attila fôszerkesztô LXIII. ÉVFOLYAM 2008/8 1

3 ÁTTEKINTÉS Az interferencia elnyomása mobil rádióhálózatokban PAP LÁSZLÓ, IMRE SÁNDOR Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék {pap, Kulcsszavak: interferencia, spektrális hatékonyság, szektorizálás, adaptív antennák Napjaink és a közeljövô közcélú mobil távközlô rendszereinek hatékonyságát alapvetôen befolyásolja a felhasználók jeleinek keveredése, amit interferenciának nevez a szakirodalom. Cikkünkben áttekintjük azokat a megoldásokat, amelyek segítségével jelentôsen csökkenthetô az interferencia hatása, s ezáltal olcsóbb és jobb minôségû szolgáltatásokat kínáló rendszereket építhetünk. 1. Bevezetés, alapfogalmak Ahhoz, hogy megértsük az interferenciacsökkentô módszerek lényegét, ismernünk kell a rádiós vétel alapelvét, illetve a rendszerek minôsítésére szolgáló mennyiséget, a spektrális hatékonyságot. A rádiós vétel alapelve A vevôantennára a rádiócsatorna által módosított adójel kerül, mely számos hatás eredményeképpen jön létre. A vevô az antenna jelébôl megpróbálja helyreállítani az adójelben lévô eredeti modulációs tartalmat. Ez azonban csak akkor sikerülhet, ha az eredô vett jelben elegendôen nagy a hasznos adójel szintje. Az elegendô itt azt jelenti, hogy minden vevôre definiálhatjuk: mekkora szintû jelre van szüksége a sikeres detektáláshoz, illetve, hogy mekkora lehet a vett jelben található hasznos adójel és egyéb zavaró jelek teljesítményaránya. Spektrális hatékonyság Korántsem közömbös, hogy egy felhasználó információjának továbbításához a szolgáltatónak mekkora sávszélességre van szüksége, a frekvenciasáv használatáért ugyanis fizetni kell. Annak mérésére, hogy egy adott rendszer mennyire takarékoskodik a sávszélességgel egy alkalmas mennyiséget vezettek be, ez az úgynevezett spektrális hatékonyság. Definíció szerint ez vezetéknélküli rendszerekben az egy cellában egységnyi frekvencián átvihetô hasznos információ mennyisége. Mértéke a bit/s/hz/cella. Egy adott rendszer spektrális hatékonyságát számos tényezô együttesen határozza meg, például a választott modulációs technika (azaz, hogy miként alakítjuk át a digitális információt az antennán kisugárzandó elektromágneses jellé), az alkalmazott többszörös hozzáférés módja, illetve rádiócsatornába érkezô, más felhasználóktól származó interferáló jelek szintje. 2. Az interferenciák típusai A többszörös hozzáférési eljárások célja az, hogy az egyidôben mûködô különbözô felhasználók jeleit elválassza egymástól a rádiócsatornában. Amennyiben ez nem sikerül tökéletesen, akkor a felhasználók jelei zavarni fogják egymást. A gyakorlatban alapvetôen kétféle interferenciát különböztetünk meg Szomszédcsatornás interferencia Az 1. ábrán látható rendszerben a jobb oldali A adóantennáról szeretnénk eljutatni hasznos a jelünket a mobilkészülékbe. A hasznos jelhez a rádiócsatornában zaj és interferáló jel adódik, azaz példánkban a zaj mellett számolnunk kell három további felhasználó jelével is, akik közül a B és C jelû a saját adóban használttól eltérô frekvenciájú jeleket küld a rádiócsatornába. Feltételezzük tehát, hogy most a jeleket a frekvenciatartományban választjuk el egymástól, azaz frekvenciaosztásos többszörös hozzáférést alkalmazunk (FDMA, a mobilrendszerek egyik leggyakoribb megoldása). A felhasználók elvileg így nem zavarják egymást, a valóságban azonban a felhasználók jeleit a frekvenciatartományban sosem lehet tökéletesen elválasztani még úgynevezett védôsávok beiktatásával sem, ezért a B és C jelû adóból származó jelek teljesítményének egy kis hányada 1. ábra Az interferencia típusai Jelen cikkben elôször megvizsgáljuk az interferenciák típusait (2. szakasz), majd az interferenciaelnyomás klasszikus módszereivel foglalkozunk (3. szakasz), végül egyes újabb interferencia-elnyomási módszert mutatunk be a 4. szakaszban. 2 LXIII. ÉVFOLYAM 2008/8

4 Az interferencia elnyomása mobil rádióhálózatokban bejut az A adó jelének a frekvenciasávjába. Ezt a jelenséget hívjuk szomszédcsatornás interferenciának, mivel a zavart a szomszédos frekvenciasávokból érkezô jelek okozzák. A szomszédcsatornás interferencia elleni védekezés egyik lehetséges módja az, hogy minden adó az antennán való kisugárzás elôtt a saját jelébôl a szomszédjai sávjába átnyúló komponenseket kiszûri. Mobilkörnyezetben ez sem ad tökéletes megoldást, mivel a Dopplerhatás miatt még ebben az esetben is létrejöhet frekvenciaeltolódás Azonos csatornás interferencia Az 1. ábrán a vizsgált területen egy negyedik (D jelû) felhasználó is mûködik, de az ugyanazt a frekvenciasávot használja, mint az A jelû adó. Ennek eredményeképpen a vevôbe jelentôs zavaró interferencia érkezik, hisz ez a jel közvetlenül összeütközik a hasznos jellel. Ezért is hívják ezt az interferencia típust azonos csatornás interferenciának. Mivel az azonos frekvenciasávban érkezô jel lényegesen nagyobb zavaró hatást gyakorol a hasznos jelre, mint a szomszédcsatornás interferencia, és jóval nehezebb is csökkenteni a hatását, ezért a következôkben az azonos csatornás interferencia elnyomásával fogunk foglalkozni A vevôbe jutó interferáló jelek szintcsökkentése Cellás struktúra A mobil távközlô rendszerekben a szükséges terület rádiós ellátása általában az úgynevezett cellás elvre épül, függetlenül attól, hogy földi vagy mûholdas rendszerrôl beszélünk. Ez azt jelenti, hogy az ellátandó területen bázisállomások hálózatát építjük ki. A bázisállomás egy adott környezetet lát el rádiófrekvenciás jelekkel ezt a területet cellának nevezünk. Minden bázisállomás csak néhány részsávot használ a teljes B sávszélességbôl. A bázisállomásokat vezetékes vagy mikrohullámú kapcsolat köti össze a kapcsoló központokkal. A mobil a hívás kezdeményezésekor a legkedvezôbb összeköttetést biztosító bázisállomással lép kapcsolatba, mely a rendszer többi elemét is felhasználva biztosítja a hívott féllel való összekapcsolást. A mobil mozgása során természetesen elôbb vagy utóbb annyira eltávolodik a bázisállomásától, hogy egy másik bázisállomással már kedvezôbb összeköttetést tud létesíteni. Ekkor a rendszer a mobilt átkapcsolja az új bázisállomásra. Ezt az átkapcsolási folyamatot hívja a szakirodalom hívásátadásnak, angolul handovernek. A cellák alakja természetesen nagyon eltérhet egymástól a különbözô domborzati és beépítettségi viszonyok miatt. Mivel ideális esetben egy bázisállomás kör alakú területet fed le (melynek épp a közepében áll), célszerûbb lenne köröket használni a szemléltetéshez. A körökkel azonban nem lehet hézagmentesen lefedni a síkot, ezért a szakirodalomban bevett szokás a cellás mobilrendszerek méhsejt-alakú cellákkal történô szemléltetése. Miután cellákra osztottuk a lefedési területet, kijelölünk egy szomszédos cellákból álló csoportot és ezen a csoporton belül minden cellához más részsávokat rendelünk. Ezt a cellacsoportot a szaknyelv klaszternek nevezi. Ha ilyen klaszterekkel fedjük le a síkot, akkor garantálható, hogy az azonos részsávokat használó cellák fix távolságra lesznek egymástól, ezáltal az azonos csatornás interferencia is adott szint alatt marad bármelyik cellában. 2. ábra A klaszterek szemléltetése 3. Az interferencia elnyomásának klasszikus módszerei Mint azt az elôzô szakaszban láthattuk, az interferencia fô forrása az azonos csatornás interferencia. A következôkben áttekintjük, miként lehet ennek hatását olyan szintre csökkenteni, amely mellett már mûködô rendszereket tudunk építeni. Az azonos csatornás interferencia csökkentésére kétféle lehetôség kínálkozik: a vevôbe jutó interferáló jelek szintjének a csökkentése és az interferáló adók által kisugárzott jel teljesítményének csökkentése. A következô két pontban mi is ezt a felosztást használjuk. A 2. ábrán hételemû klaszterekkel fedtük le a területet. A klaszterben minden cellának más az árnyékolása a használt frekvenciasávnak megfelelôen. Láthatjuk, hogy egy klaszteren belül minden cella más-más árnyékolású, ami arra utal, hogy a klaszter minden cellájában más részsáv-csoportot használunk, és egyébként tipikus, hogy az egy klaszterhez tartozó cellák e- gyüttesen a teljes rendelkezésre álló frekvenciasávot felhasználják. A teljes síkot hételemû klaszterekkel lefedve látható, hogy bármely két azonos árnyékolású cella több mint négy cellasugárnyi távolságra van egymástól. A klaszterek alkalmazása határozott elônyökkel jár. Mivel minden klaszterben a teljes B frekvenciasávot felhasználhatjuk, ezért annyiszorosára nô a lehetséges egyidejû hívások száma, ahány klasztert alakítottunk ki. Vegyük észre, hogy mindehhez nincs szükség a felhasznált frekvenciasáv növelésére. LXIII. ÉVFOLYAM 2008/8 3

5 HÍRADÁSTECHNIKA Ahhoz, hogy a síkot hézagmentesen lefedhessük klaszterekkel, nem lehet tetszôleges számú cellából alkotott klasztereket használni. A klaszterek K cellaszámára az alábbi igen egyszerû összefüggés érvényes, ahol i és j nulla vagy pozitív egész szám lehet: K = i 2 + ij + j 2. Ebbôl K néhány lehetséges értéke: 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21,... Szektorizálás, mikro- és pikocellák Minden cella a számára kiosztott frekvencia részsávok számától függô felhasználót tud kiszolgálni, de ezek száma mindenképpen korlátos. Ezért ha nagy felhasználó-sûrûségû területet szeretnénk lefedni, akkor növelni kell az adott területen a cellák számát. Ebbôl a célból fejlesztették ki a bázisállomások számára a szektorizált antennákat. Ezek lényege, hogy ezek nem körsugárzók, azaz a jeleket csak egy térszeletbôl veszik és nem minden lehetséges irányból. Ezáltal csökken az antennára jutó interferencia, a cellák közelebb hozhatók egymáshoz. A 3. ábrán egy körsugárzó és egy három szektorra bontott szektorizált antennát láthatunk az általuk vett interferencia illusztrálásával. Öszszefoglalva: a szektorizálás csökkenti a bázisállomás antennájába jutó interferáló jelteljesítményt. 3. ábra A szektorizálás hatása az adásra és a vételre Teljesítményszabályozás Korábban láttuk, hogy a sikeres rádiós vételhez arra van szükség, hogy (a zajhoz és az interferenciához viszonyítva) elegendô hasznos jelteljesítmény jusson a vevôbe. Ezért például a mobilterminál adóteljesítményét úgy kell megválasztani, hogy a bázisállomástól legtávolabb esô pontról (cellahatár) is elég jelteljesítmény jusson a bázisállomás vevôjébe. Ha ezt állandó értéken tartanánk, akkor a bázisállomáshoz közeledve feleslegesen nagy adóteljesítményt használunk, ami többletinterferenciát okoz. Ezért célszerû a mobil teljesítményét a távolság függvényében szabályozni, mivel így folyamatosan biztosítani tudjuk, hogy elegendô hasznos jel jusson a vevôbe, miközben nem okozunk feleslegesen interferenciát a többi mobilkészülék számára. Ezt a megoldást teljesítményszabályozásnak nevezzük. Szakaszos adás Ennél a megoldásnál azt használjuk ki, hogy a mobilterminálnak fölösleges jelet kisugároznia, ha a telefonbeszélgetés során átmenetileg szünetet tartunk. Jólismert, hogy egy telefonbeszélgetés során az egyik fél átlagosan csupán az idô egyharmadában beszél, az idô kétharmadában a másik fél aktív, vagy éppen mindketten szünetet tartanak. A beszéd/nembeszéd intervallumok pontos arányát beszédaktivitási faktornak nevezzük és azzal, hogy a szünetek alatt az adást megszakítjuk, hozzávetôlegesen egyharmadára csökkenthetô a mobilterminál interferencia hatása. Teljesítménykímélô üzemmód Ezt a megoldást tipikusan vezetéknélküli lokális hálózatoknál alkalmazzák. Ha a mobilfelhasználó tudja, hogy adott ideig nem akar információt továbbítani, akkor a bázisállomással megegyezve erre az idôre energiatakarékos üzemmódba vált, vagy kikapcsol. A bázisállomás tudja, hogy a mobil mikor van üzemkész, illetve kikapcsolt állapotban, ezért ha a kikapcsolt állapotú mobilkészüléknek továbbítandó információ érkezik hozzá, akkor kivárja, míg a mobil üzemkész állapotba kerül és akkor küldi el neki az üzenetet. Szektorizált antennák A szektorizált antennák alkalmasak a kisugárzott interferencia csökkentésére is. Ezek lényege, hogy mivel jelkibocsátásuk csak egy térszeletre terjed ki és nem minden lehetséges irányra, ezért interferencia-forrásként is csak bizonyos irányban fejtenek ki hatást. Ezáltal csökken az interferencia, a cellák közelebb hozhatók egymáshoz. A szektorizálás tehát csökkenti a bázisállomás antennája által kisugárzott interferáló jelteljesítményt is Az interferencia forrásának korlátozása Az interferencia forrásának korlátozása egyszerûen azt jelenti, hogy a rendszerben mûködô rádióadók a lehetôségekhez mérten csökkentett teljesítménnyel adnak. Ez tipikusan három módon lehetséges. 4. Korszerû interferencia-elnyomási módszerek A technikai fejlôdés során az interferencia elnyomásának újabb módszereit dolgozták ki. Ezek a módszerek lehetôvé teszik azt, hogy hatékonyabb mobilkommunikációs-rendszereket alakítsunk ki. Az új lehetôségek közül kettôt villantunk fel a továbbiakban Adaptív antennák Mint azt a korábbi fejezetekben már tárgyaltuk, a szektorizált antennák alkalmazása csökkenti az azonos csatornás interferenciát (a bázisállomásba érkezôt és a bázisállomás által kisugárzottat egyaránt) és ez által csökkenteni lehet az azonos frekvenciát használó cellák közötti távolságot. A szektorizálás elônyeit tovább lehet növelni az úgynevezett adaptív antennák alkalmazásával. Ennek a módszernek két típusát mutatjuk be. 4 LXIII. ÉVFOLYAM 2008/8

6 Az interferencia elnyomása mobil rádióhálózatokban Kapcsolt nyalábú adaptív antennák Általánosítsuk a szektorizálás módszerét úgy, hogy nem szektort alakítunk ki, hanem sok keskeny szektort, úgynevezett nyalábot hozunk létre a 4. ábrának megfelelôen és mindig arra a nyalábra kapcsolunk, amelyikben a mobilterminál tartózkodik. Ezzel a módszerrel nyilvánvalóan tovább csökkenthetô az interferencia. Ezt a megoldást kapcsolt nyalábú adaptív antennáknak hívják (lásd az ábrát). Az elképzelés egyetlen, de annál komolyabb hátránya, hogy az antennák mûködését össze kell hangolni, megfelelôen gyors kapcsolást biztosítva a nyalábok között. Szerencsére ma már elegendôen gyors számítástechnikai eszközök (jelfeldolgozó processzorok) állnak rendelkezésre, melyek képesek megbirkózni a feladattal. egyes antennaelemekrôl különbözô késleltetésekkel levenni a jeleket, és összegezni azokat. A késleltetési értékek és az összegzés súlyozásának dinamikus változtatásával elérhetô az antenna nyalábjának (szaknyelven karakterisztikájának) nagyon precíz forgatása. Ennek nyomán hívják ezt a megoldást forgatott nyalábú antennáknak. Nyilvánvaló, hogy ha az antennanyalábot jelfeldolgozási módszerekkel forgatni lehet, akkor a nyaláb alakját is lehet formálni adaptívan úgy, hogy abból az irányból, ahonnan interferáló jelek érkeznek, elnyomja a vételt, a mobil irányában viszont nagy érzékenységet mutasson. Ezen tökéletesített változatot nevezzük általában adaptív antennának. A szerzôkrôl PAP LÁSZLÓ tanszékvezetô egyetemi tanár a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán szerzett diplomát 1967-ben ben a mûszaki tudomány doktora lett, 2001-ben az MTA levelezô, 2007-ben pedig rendes tagjává választotta, 2008-tól az Academia Europaea tagja tôl 2001-ig a Kar dékánja, 2001-tôl 2004-ig az Egyetem stratégiai rektorhelyettese volt. Fôbb kutatási témái a hírközlés elmélete és a mobil kommunikáció ben Eötvös-, 1999-ben Széchenyi-, 2004-ben Simonyi Károly-, 2005-ben Gábor Dénesdíjat vehetett át ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést is. IMRE SÁNDOR Budapesten született 1969-ben ban szerzett diplomát a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán ban dr. univ., 1999-ben PhD, 2007-ben MTA Doktora fokozatott szerzett. Jelenleg a BME Híradástechnikai Tanszékén docensi bosztásban vezeti a Mobil Távközlési és Informatikai Laboratoriumot, valamint a BME Mobil Innovációs Központjának tudományos kutatási igazgatója. Fôbb kutatási területei a korszerû mobil infokommunikációs rendszerek rádiós és hálózati kérdései, valamint a kvantum alapú informatika. 4. ábra Adaptív antennák kapcsolt nyaláb Forgatott nyalábú adaptív antennák A kapcsolt nyalábú antennák egy továbbfejlesztett változata a forgatott nyalábú adaptív antennarendszer. Itt a sok nyaláb létrehozása helyett elegendô egyetlen nyalábot kialakítani és ezt úgy forgatni, hogy mindig kövesse a mobilterminál mozgását. A 5. ábra ezt a módszert illusztrálja. A nyaláb forgatásához nem szükséges annak tényleges mechanikai forgatása. Elegendô csupán az ábra bal oldalán látható antennatömböt kialakítani, majd az 5. ábra Adaptív antennák forgatott nyaláb Irodalom [1] Engelhart, A., Teich, W., Lindner, J., Jeney G., Imre S., Pap L.: A Survey of Multiuser/Multisubchannel Detection Schemes Based on Recurrent Neural Networks. Wireless Communications and Mobile Computing, Vol. 2, Issue 3, May 2002, Wiley Publ., pp [2] [3] [4] Liu, Hui: Signal Processing Applications in CDMA Communications. Artech House Publishers, [5] Ponnekanti, Seshaiah: An Overview of Smart Antenna Technology for Heterogeneous Networks. IEEE Communications Surveys, 4 th Q 1999, 2, 4. [6] Prasad, R., Mohr, W., Konhauser, W.: Third Generation Mobil Communication Systems. Artech House Publishers, [7] Verdú, Sergio: Multiuser Detection. Cambridge University Press, New York, LXIII. ÉVFOLYAM 2008/8 5

7 ÁTTEKINTÉS Kommunikációs hálózatok modellezése és tervezése a gyakorlatban SIPOS ATTILA Magyar Telekom, PKI Fejlesztési Igazgatóság JEREB LÁSZLÓ BME Nyugat-Magyarországi Egyetem, Informatikai és Gazdasági Intézet* Kulcsszavak: kommunikációs hálózatok, modellezés, tervezés, megbízhatósági analízis, teljesítôképesség A gyorsan fejlôdô kommunikációs hálózati technológiák és szolgáltatások olyan tervezési és analízis-eszközöket igényelnek, amelyek technológiafüggetlen modellezési megközelítésen alapulnak, ezért alkalmasak a gyors változások követésére. Cikkünk felvázolja a hálózattervezés és -analízis jellegzetes gyakorlati kérdéseit és bemutatja azt a többrétegû hálózatmodellezési megoldást, amelyet az elmúlt években eredményesen használtak a Magyar Telekom széleskörû tervezési tevékenységében. 1. Bevezetés A kommunikációs hálózatok tervezési módszereinek fejlesztése a hálózati technológiákban és szolgáltatásokban történt változások miatt, ismételten a szakmai érdeklôdés elôterébe került. A változások okai jól ismertek: a sávszélességigény folyamatos növekedése, a mozgó kommunikációs igények kiszolgálása, a csomagalapú átviteli eljárások általános használata és a szolgáltatások területén jelentkezô konvergenciák hatása együttesen új hálózattervezési módszerek fejlesztését és alkalmazását követelik meg. Az új hálózattervezési módszereknek támogatniuk kell az olyan új hálózati technológiák bevezetését, mint az újgenerációs hullámhosszosztásos fényvezetô rendszerek és a nagyteljesítményû kapcsolók, routerek. Ezen új technológiák megjelenése szükségessé teszi az új hálózati architektúrák és funkciók bevezetésének vizsgálatát annak érdekében, hogy az egyre kritikusabb felhasználói igényeket hálózati elemek meghibásodása vagy nagyobb hálózati sérülések esetén is folyamatosan, az elvárt minôségben szolgáljuk ki. A tervezési tevékenység legfontosabb kérdései minden esetben a tervezett hálózati változatok létesítési és üzemeltetési költsége, forgalmi teljesítôképessége, valamint a szolgáltatások rendelkezésre állása. A gyakorlatban az új technológiák, rendszerek, gyártmánycsaládok megjelenése folyamatos, ezért a tervezést segítô eszközeinkkel, tervezési módszereinkkel szemben egyrészt alapvetô követelmény a gyártmánytól és rendszerektôl független modellek alkalmazása annak érdekében, hogy a gyors változások idôben követhetôk legyenek. Másrészt a hálózatok modellezésében egyre nagyobb jelentôséget kap az üzemelô rendszerekbôl automatikusan kinyerhetô információk felhasználása és a térinformatika alkalmazása, melyek segítségével a többrétegû hálózatok leírásánál a fizikai réteg pontos megjelenítésével számos hálózatbiztonsági kérdés kezelhetôvé válik. 2. NGN transzporthálózat tervezési feladatai Napjainkban a kommunikációs hálózatok tervezése az újgenerációs (NGN) architektúrán alapszik, amelynek egyik jellemzôje a közös IP alapú transzportréteg. Az alábbiakban az IP maghálózat és az IP transzportréteg fényvezetôs hordozóhálózatának tervezési feladatait foglaljuk össze Forgalommérés és -elemzés A csomagalapú hálózatok jellemzôje, hogy a hang-, videó- és internet-alkalmazások különbözô hosszúságú csomagokba szervezve, eltérô módon veszik igénybe a hálózati erôforrásokat. Az IP-hálózatok erôforrásainak méretezéséhez szükséges szabályok megalkotásához az üzemelô hálózaton méréseket, statisztikai elemzéseket kell készíteni a forgalom jellemzôinek megismeréséhez. Ezek kialakításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a hálózat mûködését a mérésekkel ne zavarjuk és minél kisebb erôforrásokat vonjunk el az üzemelô hálózattól. Elméletileg a mérési módszereket két nagy csoportra oszthatjuk. Az aktív mérések esetén mintaüzeneteket küldünk rendszeresen a hálózat különbözô pontjaira és ezen csomagok hálózaton történô áthaladását értékeljük. Az úgynevezett passzív mérések jellegzetesen a valós RTP és TCP/UDP csomagok fejlécének elemzésén alapulnak, amely statisztikai vizsgálatok kiterjedhetnek a hang- és videóforgalom mennyiségére, azok részarányára a teljes forgalomban, a csomagvesztésre, a csomagkésleltetés eloszlására, valamint ingadozására is. A gyakorlatban jellegzetesek a Netflow-mérések, amelyekbôl következtethetünk a TCP, UDP forgalom megosztására, irányultságára, mennyiségére és az átlagos csomagméretre, míg a Binnograph-alapú mérések a forgalom pillanatnyi értékét rögzítik és értékelhetjük a sessionszámot, a processzorterhelést és az IP-cím kihasználtságot is. * A cikk eredményeinek döntô része a szerzô BME Híradástechnikai Tanszékén végzett munkáihoz köthetô. 6 LXIII. ÉVFOLYAM 2008/8

8 Kommunikációs hálózatok modellezése és tervezése 2.2. Forgalomprognózis A jövôbeni hálózatok tervezések egyik alapvetô kiindulópontja a hálózaton átvinni tervezett forgalom menynyiségének és irányultságának meghatározása. Az integrált szolgáltatású hálózatok tervezése esetén az e- gyes IP kapcsolatok kapacitásigényét a különbözô szolgáltatásokhoz tartozó alkalmazások forgalmi jellemzôibôl, a tartalomszolgáltatók szervereinek földrajzi elhelyezkedésébôl és az egyidejûleg igénybe vett alkalmazások darabszámaiból lehet származtatni. A forgalmi irányultságok meghatározásánál tekintettel kell lenni a hálózatban elhelyezkedô kiszolgáló szerverekre, amelyek a nem szerveralapú (peer-to-peer) kommunikációtípusú szolgáltatásoktól eltérô forgalmi viszonyokat eredményeznek. Külön ki kell emelni a hálózatvezérlô és üzemeltetést támogató jelzésátvitelek kapcsán végzett forgalmi tervezést, amelynek elsôsorban nem a forgalom menynyisége miatt van jelentôsége, hanem a rendelkezésre állási és biztonsági követelményeik miatt kíván különös figyelmet IP-hálózati topológia- és linkkapacitás-tervezés Az IP-hálózatok topológiájának és a szükséges linkkapacitásoknak a tervezése rendkívül összetett feladatot jelent. A technológia, a forgalmi viszonyok, a hálózati követelmények mindegyike drámai módon változik. Azért, hogy a feladat a gyakorlat számára is megoldható legyen, az IP-hálózatot célszerû berendezéseiben is és funkcionálisan is maghálózati (core) és aggregáló hálózati részekre szegmentálni. Az IP-hálózat szélén lévô (edge) routerek jelentik a kapcsolódást az aggregáló hálózat és az IP maghálózat között. Jelen cikk keretében a transzportfunkciókra koncentrálva, elsôsorban a hordozó fényvezetô és az IP maghálózat modellezése és tervezése közti összefüggéseket vizsgáljuk, mivel ebben a hálózati szegmensben jelentkezik elsôsorban a többrétegû hálózatok együttes tervezésének szükségessége. A maghálózat rendelkezésreállási követelményét, teljesítményelôírásait úgy kell megtervezni, hogy a maghálózaton szállított valamennyi szolgáltatásra az erôforrások a kívánt mértékben rendelkezésre álljanak. Könynyû belátni, hogy a két technológiai réteg, a hordozó optikai hálózat és a kiszolgált IP maghálózat együttes méretezésével érhetô el a hálózat költségoptimuma. Figyelembe véve a két technológiai réteg jelenlegi adottságait, az IP rétegben kis kapacitások esetén a forgalom automatikus irányításával számos meghibásodás, nem várt forgalmi helyzet kezelhetô. A Gigabit/sec kapacitású tartományban azonban ma a fényvezetô rendszerek tartalékolása hatékonyabb. A fényvezetô rendszerek vezérlése a közeljövôben a gyakorlati alkalmazás számára is elérhetô lesz, így a mai hálózattervezési módszerekkel közelített statikus hálózati megoldásokat a szállítói rétegek automatikus vezérlése hatékonyabbá fogja tenni, s ezzel a nagyobb átviteli kapacitások tartományában is gazdaságosan megoldható lesz a nagy rendelkezésre állás biztosítása. A két hálózati réteg együttes kezelése, mint látni fogjuk, a modellezésben megoldható, a tervezésben azonban meg kell elégedjünk a két réteg külön tervezésével és a tervezett hálózati változatok értékelése során tudunk visszacsatolásokat figyelembe venni a két réteg tervezésében. Az IP-hálózat tervezésénél meg kell határozzuk a routerek földrajzi helyét, kapacitását, a csomópontok közötti átviteli rendszerek kapacitását, forgalomirányítási szabályait, funkcionális követelményeit (QoS, multicast stb). Az eredményeknek olyan formában kell rendelkezésre állniuk, hogy a két réteg együttes értékelése elvégezhetô legyen Fényvezetôs hordozóhálózat tervezése A fényvezetôs hálózatok tervezése a WDM rendszerek újabb generációjának megjelenésével a csomagalapú transzporthálózatok új alkalmazási lehetôségeit nyitotta meg, amelyek kezelésére a tervezô rendszereinket is alkalmassá kell tenni. Az optikai regenerátorok, leágazó multiplexerek és kapcsolórendszerek egy új átviteli/transzport réteg megjelenését jelentik a routerek és fényvezetô szálak, kábelek között. A tervezés alapkérdése az, hogy a meglévô fényvezetô kábelek mely irányait használjuk az IP-hálózat átviteli igényeinek kiszolgálására és hol alkalmazzunk leágazó, vagy több irányba elágazó rendszereket, kapcsolókat. A tervezéshez a meglévô kábeleinket kell figyelembe venni oly módon, hogy a nyomvonali kötöttségekbôl származó összes információt figyelembe vehessük. A módszer része az optikai logikai topológiai változatok közül a számunkra legkedvezôbb elrendezés kiválasztása, azon körülmények között, hogy az igényeket alapvetôen az IP-klienshálózat határozza meg. A tervezési feladat hasonló az IP-réteg tervezéséhez abban a vonatkozásban, hogy ezen réteg esetén is meghatározzuk a rendszerek földrajzi elhelyezkedését és az átviteli kapacitások értékét. Természetesen a mérnöki tervezés része a hullámhosszkiosztás a fényvezetô szálakon, a regenerátortávolság meghatározása és a kábelben elhelyezkedô fényvezetô szál összerendelése a WDM berendezésekkel, valamint a WDM rendszerek alkotó elemeinek meghatározása Megbízhatósági és teljesítményelemzések A megbízhatósági és hálózati teljesítôképességi elemzésekhez a berendezések és kábelek megbízhatósági értékeibôl, a hálózati konfigurációkat figyelembe vevô adatokból, valamint a védelmi és tartalékolási elôírásokból kell kiindulni. Az elemzéseket mind a tervezett, mind az üzemelô rendszerekre el kell tudni végezni. A meglévô rendszerekre vonatkozó információkat (például konfiguráció, az eszközök száma, kapacitása) a nyilvántartó rendszerekbôl kell kinyerni, amely felveti a nyilvántartó és tervezô rendszerek modellezés szempontjából történô illesztését. A tervezett hálózatok tervezési eredményeit olyan formában is meg kell jeleníteni, hogy alkalmas legyen a hálózat teljesítôképességét értékelô (rendelkezésre állási vagy QoS) számítások elvégzésére. A modellezés- LXIII. ÉVFOLYAM 2008/8 7

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával híradástechnika VOLUME LXVI. 1945 2011 hírközlés informatika 3G-s femtocellák Telemedicina Mikroprocesszoros rendszerek Objektum-orientált programozás 2011/2 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

Részletesebben

Magyar Tudomány. infokommunikációs hálózatok Vendégszerkesztő: Sallai Gyula

Magyar Tudomány. infokommunikációs hálózatok Vendégszerkesztő: Sallai Gyula Magyar Tudomány infokommunikációs hálózatok Vendégszerkesztő: Sallai Gyula 2007 7 839 Magyar Tudomány 2007/7 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 168. évfolyam 2007/7. szám Főszerkesztő:

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport kutatás-fejlesztési tevékenysége 2006

A Magyar Telekom Csoport kutatás-fejlesztési tevékenysége 2006 kutatás-fejlesztési tevékenysége 2006 1 Tartalomjegyzék 2 4 4 7 11 14 22 25 32 38 42 44 45 47 48 49 50 50 53 54 Bevezető A Magyar Telekom Nyrt. kutatás-fejlesztési tevékenysége A K+F tevékenység áttekintése

Részletesebben

Szerkesztette és kiadta: Magyar Telekom Nyrt. Innovációs és üzletfejlesztési igazgatóság Pukler Gábor igazgató Budapest, 2010

Szerkesztette és kiadta: Magyar Telekom Nyrt. Innovációs és üzletfejlesztési igazgatóság Pukler Gábor igazgató Budapest, 2010 PB 1 A Magyar Telekom kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2009 0032_K+F_2009 Hun.indd 1 11/25/10 4:23:59 PM Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Csoportközpont 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Levélcím:

Részletesebben

Szélessávú ellátottság Magyarországon 2007 a felmérések módszertana, tanulságai 2

Szélessávú ellátottság Magyarországon 2007 a felmérések módszertana, tanulságai 2 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata Tartalom A SZÉLESSÁV MAGYARORSZÁGON 2007-BEN 1 Baboss Csaba Szélessávú ellátottság Magyarországon 2007 a felmérések módszertana, tanulságai

Részletesebben

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával híradástechnika VOLUME LXVI. 1945 2011 hírközlés informatika Kommunikációs protokollok Kognitív rádiós alkalmazások Szenzorhálózatok 3D-s videófolyamok vizsgálata 2011/3 A Hírközlési és Informatikai Tudományos

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Dely Zoltán NGN a távközlés új generációja 3. Bokor László, Szabó Sándor Az IMS megjelenése és alkalmazása fix és vezetéknélküli mobil hálózatokban 11

Dely Zoltán NGN a távközlés új generációja 3. Bokor László, Szabó Sándor Az IMS megjelenése és alkalmazása fix és vezetéknélküli mobil hálózatokban 11 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata Tartalom ÚJGENERÁCIÓS HÁLÓZATOK FIX ÉSMOBIL HÁLÓZATOK VALÓDI KONVERGENCIÁJA 2 Dely Zoltán NGN a távközlés új generációja 3 Bokor László, Szabó

Részletesebben

Bérczes Tamás, Sztrik János Proxy cache szerverek hatékonyság-vizsgálata 2. Palotás Gábor Multimédia szolgáltatások IP hálózatokon: Triple Play 6

Bérczes Tamás, Sztrik János Proxy cache szerverek hatékonyság-vizsgálata 2. Palotás Gábor Multimédia szolgáltatások IP hálózatokon: Triple Play 6 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata Tartalom AZ INTERNET ÉS A WWW NÉHÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSE 1 Bérczes Tamás, Sztrik János Proxy cache szerverek hatékonyság-vizsgálata 2 Palotás Gábor

Részletesebben

Réthy György Modern szoftverfejlesztési irányok: integrált tesztelés 3. Jaskó Szilárd, Dr. Tarnay Katalin Tesztelés a telekommunikációban 12

Réthy György Modern szoftverfejlesztési irányok: integrált tesztelés 3. Jaskó Szilárd, Dr. Tarnay Katalin Tesztelés a telekommunikációban 12 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata Tartalom SZOFTVEREK A TÁVKÖZLÉSBEN 2 Réthy György Modern szoftverfejlesztési irányok: integrált tesztelés 3 Jaskó Szilárd, Dr. Tarnay Katalin

Részletesebben

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával híradástechnika VOLUME LXVI. 1945 2011 hírközlés informatika Szélessávú infrastruktúrák Green IT Adatközpontok Projektmenedzsment 2011/1 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti

Részletesebben

AHíradástechnika folyóirat másodszor jelentkezik a

AHíradástechnika folyóirat másodszor jelentkezik a Fénytávközlés a gyakorlatban A vendégszerkesztô bevezetôje paksy@tmit.bme.hu AHíradástechnika folyóirat másodszor jelentkezik a fénytávközléssel foglalkozó célszámával. A 2004. februári számban elôször

Részletesebben

A Magyar Telekom Rt. kutatás-fejlesztési tevékenysége 2004. Tartalom

A Magyar Telekom Rt. kutatás-fejlesztési tevékenysége 2004. Tartalom A Magyar Telekom Csoport kutatás-fejlesztési tevékenysége 24 Tartalom 3 25 3 34 3 7 7 7 8 8 9 2 3 3 5 5 7 8 8 9 9 2 2 2 23 24 24 25 27 27 28 3 3 3 Bevezető A Magyar Telekom Rt. kutatás-fejlesztési tevékenysége

Részletesebben

(Le)hallgatni arany. Szakdolgozat terv Pongrácz Gergely BKE 5. évf. Információgazdálkodás szakirány

(Le)hallgatni arany. Szakdolgozat terv Pongrácz Gergely BKE 5. évf. Információgazdálkodás szakirány (Le)hallgatni arany Az információvédelem fontossága és módszerei a gazdaság szereplőinél, valamint a digitális aláírás használatának kérdései az e-government tükrében Szakdolgozat terv Írta: Pongrácz Gergely

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK. Szabó Bálint Márföldi Endre

SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK. Szabó Bálint Márföldi Endre Szabó Bálint Márföldi Endre MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Szabó Bálint Márföldi Endre Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az

Részletesebben

Szoftverbiztonság 3. Bevezetés a botnetek világába 10. DRM technológiák 16. A kvantumkriptográfia infokommunikációs alkalmazásai 25

Szoftverbiztonság 3. Bevezetés a botnetek világába 10. DRM technológiák 16. A kvantumkriptográfia infokommunikációs alkalmazásai 25 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata Tartalom AHÍRADÁSTECHNIKA FOLYÓIRAT MEGÚJULÁSA ELÉ 1 INFORMATIKAI BIZTONSÁG 2 Szekeres László, Tóth Gergely Szoftverbiztonság 3 Szentgyörgyi

Részletesebben

Fókuszban a távközléstechnika

Fókuszban a távközléstechnika XIII. évfolyam 3. szám ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT Fókuszban a távközléstechnika 2004. április Ára: 1290 Ft Új dimenzióban a távközlés Valaha azt tanultam, hogy a fejlõdésnek van egy spirálisan

Részletesebben

Kommunikációs Rendszerek Programozása

Kommunikációs Rendszerek Programozása Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Kommunikációs Rendszerek Programozása (Wireless modul) Szerzők ABC sorrendben: Drotár István Kovács Ákos 2013. 11. 14. Jelen kiadvány szabadon másolható és terjeszthető

Részletesebben

A Magyar Telekom kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2011 PB 1

A Magyar Telekom kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2011 PB 1 A Magyar Telekom kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2011 PB 1 Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Csoportközpont 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Levélcím: 1541 Budapest Tel.: (1) 458 0000, (1)

Részletesebben

IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON

IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON TDK dolgozat, 2005 Kanizsai Zoltán, Műszaki informatikai szak, V. évfolyam Lakat Gábor,

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET NEMZETI KUTATÁSI PROGRAM JINKA 2.4

A JÖVŐ INTERNET NEMZETI KUTATÁSI PROGRAM JINKA 2.4 A JÖVŐ INTERNET NEMZETI KUTATÁSI PROGRAM JINKA 2.4 Bakonyi Péter Sallai Gyula Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapest, 2014. december A JÖVŐ INTERNET

Részletesebben

Wein Tibor Visszhangzár a kábeltévéhez (Dynamic Ingress Blocking ) 38 Löcher János Távközlés a villamos hálózaton (Power Line Telecommunication) 43

Wein Tibor Visszhangzár a kábeltévéhez (Dynamic Ingress Blocking ) 38 Löcher János Távközlés a villamos hálózaton (Power Line Telecommunication) 43 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata Tartalom TOVÁBB SZÁRNYAL A MOBIL? 1 PROTOKOLLOK Lécz Balázs, Zömbik László Hálózati protokollok biztonsági tesztelése 2 Csorba J. Máté, Palugyai

Részletesebben

Mesterpróba 2013. Tudományos konferencia végzős MSc és elsőéves PhD hallgatóknak. Távközlés és infokommunikáció témakörében KONFERENCIA KIADVÁNY

Mesterpróba 2013. Tudományos konferencia végzős MSc és elsőéves PhD hallgatóknak. Távközlés és infokommunikáció témakörében KONFERENCIA KIADVÁNY Mesterpróba 2013 Tudományos konferencia végzős MSc és elsőéves PhD hallgatóknak Távközlés és infokommunikáció témakörében KONFERENCIA KIADVÁNY Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varga Gábor. Távközlési szolgáltatások beállítása. A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység

MUNKAANYAG. Varga Gábor. Távközlési szolgáltatások beállítása. A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység Varga Gábor Távközlési szolgáltatások beállítása A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység A követelménymodul száma: 0910-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50

Részletesebben

Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának

Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának Infokommunikáció a közlekedésben egyori@tmit.bem.hu heszberger@tmit.bme.hu Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának szenteltük. A nyári hónapokban szerzett közlekedési tapasztalatokkal a hátunk

Részletesebben

6. Szerkesztői gondolatok

6. Szerkesztői gondolatok 6. Szerkesztői gondolatok Rendszertechnikai könyvünk 6. fejezete a távközlési rendszerek hierarchikus építkezésének szellemében az alsóbb rétegekben nyújtott (a korábbi fejezetekben kifejtett) technikai

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

A Magyar Telekom NGN hálózatfejlesztési koncepciója

A Magyar Telekom NGN hálózatfejlesztési koncepciója A Magyar Telekom NGN hálózatfejlesztési koncepciója SIPOS ATTILA, CZINKÓCZKY ANDRÁS, HORVÁTH RÓBERT, NÉMETH ATTILA Magyar Telekom PKI Távközlésfejlesztési Intézet sipos.attila@t-com.hu Kulcsszavak: fix/mobil

Részletesebben

SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK

SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK 1 BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK BOLYAI JÁNOS - 1998 - 2 KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK TANULMÁNY Készítette: Sallai József mk. alezredes,

Részletesebben

AZ AMI TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ

AZ AMI TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány H-1116 Budapest, Fehérvári út 130. 1509 Budapest Pf. 53 Tel.: (+36-1) 4630-500 Fax: (+36-1) 4630-505 AZ AMI TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ KOMMUNIKÁCIÓS PROTOKOLLOK HATÉKONYSÁGÁNAK

Részletesebben