Alapítva: október TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapítva: 1956. október TARTALOM"

Átírás

1 V i l á g i r o d a l m i f o l y ó i r a t Alapítva: október LV. évfolyam, 12. szám december TARTALOM CSUDAY CSABA Vargas Llosa Nobel-díja: globális közérzetjavító esemény (Töredékes Llosa-szótár) MARIO VARGAS LLOSA A kelta álma (Endrôdi Virgil fordítása) ADRIANA ŠKUNCA versei (Fenyvesi Ottó fordításai) ODD BO/ RRETZEN A norvég elôállításának folyamata (Gombár Endre fordítása) VASKO POPA, SEMEZDIN MEHMEDINOVIC versei (Fenyvesi Ottó fordításai) SARA MAITLAND Mohaboszorka (Katona Terézia fordítása) JACK GILBERT versei (Necz Dániel fordításai) ADAM SMYTH Fleeting (Tárnok Attila fordítása) MÛHELY Változatok több témára Lukács Laura beszélgetése Szávai Jánossal

2 LOUIS-FERDINAND CÉLINE Le Pont de Londres LOUIS-FERDINAND CÉLINE A londoni híd (Szávai János fordítása) TÁJÉKOZÓDÁS KELD HYLDIG Az Ibsen-fesztivál húsz éve Az Ibsen-hagyomány és az Ibsen-fesztivál (Kunszenti Ágnes fordítása) KOVÁCS KATÁNG FERENC Oslói Ibsen-fesztivál, BOZÓK FERENC Széljegyzet Paul Verlaine vallásos verseihez S. KIRÁLY BÉLA A szó és a tett mûvésze (Charles de Gaulle: Lettres, notes et carnets ; Lettres, notes et carnets 1942 mai 1958) KÜLFÖLDI SZERZÔINK E számunkat a támogatta Látogasson el honlapunkra: A Nagyvilág támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

3 Csuday Csaba Vargas Llosa Nobel-díja: globális közérzetjavító esemény (Töredékes Llosa-szótár) A Nobel. Mario Vargas Llosa globális jelenség. Az elkoptatott teljesség fogalmának szinte minden értelmében: íróként, emberként, közéleti szereplôként. Ha csak mûveinek toposzait vesszük számba, máris szinte az egész világ megnyílik elôttünk; az író szûkebb pátriája, a perui nagyvárosok közege, Amazónia ôserdôi, az Andok hegyláncai, a pampák, a karibi térség, Polinézia, vagy amint a megjelenés elôtt álló új regény, A kelta álma helyszínei az egykori Belga Kongó, Amazónia ismét, az elsô világháború Berlinje, vagy Írország, és a brit börtönök világa. Az író világának tér- és idôbeli dimenziói szinte határtalanok, s e globális horizontnál csak a mûvekben megjelenô emberi alakok végtelensége lenyûgözôbb: gyermekek, kamaszok, meglett férfiak és nôk; Vargas Llosa lapjain a maga hiteles természetességében kel életre szinte minden rendû és rangú emberi teremtmény. Ha tehát a Svéd Akadémia hivatalos indoklását ( a hatalomszerkezetek feltérképezése és az egyén ellenállásának, lázadásának, valamint kudarcának az erôteljes ábrázolása ) is tágabbra nyitó indokokat keresünk 2010 irodalmi Nobel-díjára, akkor egy teljes élet és a teljesség határait minden irányban és értelemben kiszélesítô életmû érdemeit kell kiemelnünk. Ha pedig ennek az életnek és életmûnek a jelentése, hangja és üzenete minden sötét és komor tónusával együtt is bizakodást ébreszt az egyén és közössége sorsát illetôen, akkor bízvást állítható, hogy Mario Vargas Llosa Nobel-díja globális közérzetjavító esemény ahogyan egyik méltatója fogalmazott internetes fórumaink valamelyikén. A legtekintélyesebb irodalmi elismerés neki ítélése semmiképp sem meglepô; a hír hallatán legfeljebb azon lepôdhettünk meg, hogy csak most került rá sor. Az író, a maga derûs-ironikus módján így nyilatkozott ugyanerrôl: Délután, pontban egykor megszólalt a telefon, sorra hívtak a rokonok és a barátok a hírrel, hogy épp most ítélték oda a Nobel-díjat Mario Vargas Llosának. Utoljára akkor történt velem ilyesmi, amikor Borges meghalt. Azzal a különbséggel, hogy akkor nem azért hívtak, hogy gratuláljanak, 1183

4 hanem azért, hogy a részvétüket nyilvánítsák. Az egyik barátom most azt mondta a telefonban:»a fenébe is! Én meg nem azt hittem, hogy már 30 éve megkaptad!«s valóban. Mindnyájan és joggal hihettük, hogy don Mario számtalan díja között a Nobel babérja is ott díszeleg, de már olyan régen kapta, hogy el is felejtettük. Díjak. Apropó, díjak. Legalább hármat érdemes felidézni közülük. A Barcelonában kiosztásra kerülô Biblioteca Breve-díjat 1962-ben ítélték oda neki, s mindjárt elsô regényéért, A város és a kutyákért, amely kevésre rá egy szavazattal szorult Semprun A nagy utazás címû korszakos könyve mögé. A nagy venezuelai regényíróról, Rómulo Gallegosról elnevezett díjat ben elsôként kapta meg, az egy évvel korábban megjelent La casa verdéért (magyarul: A Zöld Palota, 1974). Az esemény után a latin-amerikai baloldali értelmiség valamelyik radikális szervezete mintegy felszólította Llosát, hogy a pénzt ajánlja fel a mozgalom céljaira, és nagy megrökönyödést keltett, amikor a perui író ezt megtagadta. Talán innen datálható szembefordulása földrésze politikai (jobbára vulgármarxista) forradalmáraival. Az igazi szakításra azonban csak 1971-ben került sor, a nagy port kavaró kubai Padilla-ügy kapcsán. Heberto Padilla Játékon kívül címû, igencsak kritikus verseskötete miatt Fidel Castro megdühödött, s a költôt (s vele egy francia fényképészt) lecsukták, meghurcolták: ellenforradalmi magatartásáért nyilvános önkritikára kényszerítették. Vargas Llosa ettôl fogva számított a szovjet befolyás és a castroizmus eltökélt ellenfelének (a latin-amerikai baloldal szemében pedig köpönyegforgató árulónak). A harmadik díj, amely feltétlen említést érdemel, a Cervantes, a spanyol nyelvû világ Nobelje ben kapta, akkor, amikor sikertelen elnökválasztási kalandja után Peruban nemkívánatos személlyé nyilvánították, Spanyolország viszont befogadta: megadta neki az állampolgárságot. Ide (az áruló, a köpönyegforgató minôsítéshez) azonban még egy zárójel, sôt egy egész szócikk kívánkozik. Elkötelezettség. Llosa sokszor elmondta már, hogy egyetemista éveiben kommunista aktivista volt, és polgárgyerek létére ôszintén hitte, hogy kontinense bajait a marxista baloldal, a munkások és az Amerika-ellenes értelmiség képes csak orvosolni. Az ötvenes évek végén azután elôbb Madridba, majd Párizsba került, ahol Sartre, Marleau-Ponty és mások hatására elkötelezettségtudata csak erôsödött, de az egzisztencialista eszméket befogadva már azt vallotta, hogy a mûvész, az író kötelessége elsôsorban az, hogy kiemelkedô, irodalmi szempontból elsôrangú alkotásokkal tegyen hitet társadalomjobbító szándékairól ban a budapesti könyvfesztivál díszvendégeként azt is 1184

5 elmondta e sorok írójának (az interjú a rádióban hangzott el), hogy irodalmi eszményképét viszont az amerikai prózaírók, Dos Passos, Hemingway alakították ki, közülük is leginkább Faulkner. Sartre-ral szemben késôbb a következetesen szovjetellenes Camus mellé állt a két (ugyancsak Nobel-díjjal kitüntetett) francia író híressé vált vitájában, és álláspontját könyvméretû értekezésben fejtette ki, amelynek Sartre és Camus között a címe. Egy másik nyilatkozatában meg azt állította, hogy esztétikai lelkesedésbôl lett író. Szerinte a mûvészt, többnyire, sérülékeny, érzékeny természete teszi alkalmassá a szépség és a lényeg meglátására és megragadására, s minthogy sebeinek nyalogatása egyfajta narcizmussal jár, a közvetlen cselekvés, a hétköznapi valóság közvetlen alakítása a szemlélôdés és a reflexió felé fordul, illetve torzul el bennük. A megduplázódó, az azonosságában elbizonytalanodó szubjektum így az alkotásban, második valóságának kifejezésében és megfogalmazásában vesz mintegy elégtételt vélt vagy valóságos különbözôségéért, másságáért. Az egyénben egymással perlekedô hangok, szólamok jutnak szóhoz, s ennek a polifóniának a motívuma, a belsô monológ és a személyiség többrétegûségét megjeleníteni hivatott több személyben megszólaló narráció Vargas Llosa állandó írói eszközévé vált, s majd minden mûvében fontos szerephez jutott. Az Édenkert a sarkon túllal kapcsolatban például a szerzô így beszélt errôl az írói fogásról: Igen, Gauguin és a másik fôszereplô, a festô nagyanyja, Flora Tristán is önmagával beszél, és az olvasónak kell ezt a helycserét, ezt a nézôpontváltást kibogoznia, neki kell kitalálni, hogy ki is az, aki megszólal. Én például most éppen beszélek, de közben azt mondom magamnak, magamban:»mario, mindjárt beszélned kell a televízióban, azután ebédelni mész a kiadóddal, utána újra ki kell ülnöd a pódiumra, hogy beszélgess valakivel és találkozz a közönséggel. Jaj neked, szegény Mario, még belegebedsz ebbe a sok tennivalóba!«vagyis, mint Gauguin és Flora Tristán, én is magammal beszélgetek, tegezôdve. A szövegben aztán a mindent tudó elbeszélô vissza-visszaveszi a hangot, újra és újra magához ragadja a szót, hogy folytassa a történetet, harmadik személyben. Ez a formai megoldás tette lehetôvé, hogy egyszerre láttassam ôket kívülrôl és belülrôl, egyszerre mutassam meg szereplôim objektív és szubjektív oldalát. És amit a nagy naiv festôvel kapcsolatban hét évvel ezelôtt még hozzáfûzött e dialógustechnikához, az akár a mostani Nobel-díjas ars poeticája is lehetne: Amit csodálok Gauguinben, az a meggyôzôdése. Hogy képes volt egy ideál, az alkotás szolgálatába állítani az életét. Becsülöm ôt azért is, hogy ki tudott lépni Európa határai közül, de nem azért, hogy elmeneküljön, hanem éppenséggel azért, hogy ô tanítsa meg valamire a civilizáltakat, ô gazdagítsa Európát a primitív népek tudo- 1185

6 mányával. Hogy visszavezesse a nyugatiakat abba a Paradicsomba, amelyet elveszítettek. Ez a tudás ma már közös kincsünkké vált, de Gauguin idejében igazi újdonságnak számított. Gauguin szemben úszott az árral, amelyben az európai mûvészek, hogy úgy mondjam a saját örvényükben forogtak, s mintegy önmaguk körül. Meg voltak gyôzôdve róla, hogy Európa a civilizáció és a mûvészet egyedüli letéteményese, s hogy minden, ami rajta kívül található, megvetendô. Gauguin gyökeresen szakított ezzel a szemlélettel. Magatartása úttörô és példamutató volt, s így sokkalta értékesebb és érvényesebb a többiek európai köldöknézésénél. Az Arc. Jó. Jó arc, mondhatni: nézni is jó, hallgatni is jó. Jóképû, filmsztárokhoz méltóan vonzó képet mutatott már 1959-bôl származó elsô fényképein, amikor A fônökök (Los jefes) címû novelláskötetével egy csapásra a boom, vagyis a világirodalom élvonalába betörô latin-amerikai prózaírók (García Márquez, Fuentes, Cortázar és a többiek) fenegyerekévé vált, mint közöttük a legfiatalabb. Folyvást mosolygó arcából kivillanó fogsora azonban zavarba ejtô: egyszerre kelti a nyers, zabolátlan erô, szinte a vadság és a féktelen étvágy képzetét. Most, fél évszázad múltán, a 74 éves Vargas Llosa arca nyugodt. S bár fogsora a régi, arca az elmúlásuk elé tiszta lelkiismerettel készülôk barázdált, de rendezett vonásait mutatja. Olyan valakiét, aki sikerrel lett úrrá saját démonain, szélsôségein. Nyugalmának, angolos kiegyensúlyozottságának és derûs tekintetének titka talán sikerének titka is. Három egyszerû szóban foglalható talán össze: mértékletesség, szorgalom és türelem. Eredetiség. A totalitás dimenziója alighanem értelmetlenné teszi az eredetiséget mint a nagyság, a legkoherensebb esztétikai érték fokmérôjét. Borges, Rulfo, Onetti eredetisége nem kérdéses; saját (és sajátos) világuk, látás- és beszédmódjuk egyszeri és megismételhetetlen. Llosa esetében az ember külsô és belsô világának globális megjelenítése, ha nem is kelt mondatról mondatra ismétlôdô meglepetést és ámulatot, a nyelv véges elemeit tekintve (legalábbis logikailag) magában rejti a lehetôséget, hogy az eredetiséget hordozó jelek (képek, szavak, valóságtöredékek) elôbb-utóbb felbukkanjanak a teljességet hordozó szövegi valóságban. Mario Vargas Llosa fél évszázadon töretlenül átívelô életmûve erre is példa lehet. 1186

7 Mario Vargas Llosa A kelta álma Amikor kinyitották a cella ajtaját, a becsapó fénnyel és léghuzattal beszûrôdött az utca zaja is, hogy mindjárt elenyésszen a kôfalakon. A fényre és a zajra Roger felriadt álmából. Még pislogott, még nem tisztult ki a feje egészen, s így küzdenie kellett, hogy magához térjen, de az ajtókeretben már felismerni vélte a sheriff alakjának körvonalait. A petyhüdt arcát, a szôke bajuszát, a rosszindulatú malacszemeit, amelyek most épp rá szegezôdtek, kaján ellenszenvvel, mint mindig. A kezemben vagy, és bele is gebedsz, hacsak a brit kormány el nem fogadja kegyelmi kérvényedet. Látogató morogta a sheriff, le nem véve róla a tekintetét. Lábra állt, a karjait dörzsölte. Vajon mennyit alhatott? A Pentoville börtönnek épp ez volt az egyik kínzási eszköze: nem lehetett érzékelni az idôt. Brixtonban és a londoni Towerban hallotta, amint az óra elüti a feleket meg az egészeket; itt azonban a vastag falak nem engedték át sem a Caledonian Road templomainak harangszavát, sem az Islington-piac nyüzsgését; az ajtóban posztoló ôrök pedig szigorúan tartották magukat a parancshoz, hogy tilos beszélniük vele. A sheriff rákattintotta a bilincset, és intett, hogy induljon elôre. Valami jó hírt hozott volna az ügyvédje? Összeült végre a kormány, és meghozta a határozatot? Netán a sheriff arcáról a szokásosnál is erôsebben lerívó utálkozás annak szólt, hogy enyhítettek az ítéletén? Nekiindult hát a hosszú folyosónak, amelyen a vörös téglaburkolat már feketéllett a piszoktól, elhaladt a cellák vasajtaja, a köztük levô fakult falak elôtt; huszonöt lépésenként látta a plafon magasában vágott rácsos ablakokat, s itt-ott egy darabka szürke eget. De vajon miért fázik annyira? A nyár derekán jártak, júliusban, semmi magyarázat nem lehetett arra a hideglelésre, amely elfogta, amitôl libabôrös lett. Amikor a beszélô szûk helyiségébe lépett, elkomorodott. Nem az ügyvédje, maître George Gavan Duffy várta, hanem a jogász egyik fiatal, kiugró pofacsontú aktatologatója, akit a tárgyalás négy napja alatt gyakran látott, amint dendis, piperkôc öltönyeiben unott képpel hozta-vitte a védelem iratait. Vajon miért nem jött személyesen maître Gavan Duffy, és miért küldte maga helyett egyik fullajtárját? 1187

8 A fiatalember tekintete jeges volt. Pupilláin elutasítás és undor tükrözôdött. Mi baja lehet ennek a fajankónak? Úgy néz rám, mintha valami vadállat volnék, gondolta Roger. Van valami újság? A gyakornok megrázta a fejét. Vett egy mély levegôt, mielôtt megszólalt: Még mindig a kegyelmi kérvény morogta szárazon, s valami fintorral, amellyel mintha még inkább jelezte volna: neki semmi köze az ügyhöz. Meg kell várni a minisztertanács ülését. Rogert nagyon zavarta, hogy a sheriff és még egy smasszer is ott van, abban a szûk helyiségben. Bár nem szóltak, nem is mozdultak, Roger tudta, nagyon is odafigyelnek mindenre, ami elhangzik. A gondolat annyira nyomasztotta, hogy alig kapott levegôt. De tekintettel a legutóbbi fejleményekre tette hozzá a szôke fiatalember, és elôször pislogta el magát, a szája pedig erôltetetten nyílt és csukódott, minden sokkal nehezebb. A Pentoville börtönbe nem jutnak el a hírek. Mi történt? Netán a német admiralitás elszánta volna végre magát, és megtámadta Nagy-Britanniát az ír partok felôl? Megtörtént volna a remélt partraszállás, és a császár ágyúi épp azokban a percekben állnak bosszút az angolokon a húsvéti felkelés után kivégzett ír hazafiakért? Ha a világháború valóban ebbe az irányba fordul, végtére s mindennek ellenére az ô tervei is valóra válnak. Sokkal nehezebb, mondhatni lehetetlen a siker fejezte be a mondatot a fullajtár. Sápadt volt, alig türtôztette indulatát, s Roger a fehér arcbôre alatt kiütközni látta a koponyacsontjait. Szinte látni vélte, amint a sheriff vigyorog a háta mögött. Mirôl beszél? Gavan Duffy úr bizakodó volt a kérvényt illetôen. Történt valami, ami megváltoztatta a véleményét? A szennyes naplói sziszegte szinte a küldönc, és újabb undorkodó grimaszt vágott. Lehalkította a hangját, s Rogernak erôlködnie kellett, hogy meghallja, amit mond. A Scotland Yard megtalálta ôket a lakásán, az Ebury Streeten. Hosszú szünetet tartott, várta, hogy Roger mondjon valamit. Minthogy azonban Roger néma maradt, az ügyvédbojtár szabad folyást engedett indulatának, s a szája félretorzult: Hogyan lehetett olyan ostoba, maga Isten teremtménye lassan, tagoltan ejtette a szavakat, ami még nyilvánvalóbbá tette emésztô dühét. Hogyan volt képes papírra vetni azokat a fertelmeket, maga Isten teremtménye? De ha már megtette, az elemi elôvigyázatosság is azt kívánta volna, hogy megsemmisítse ôket, mielôtt konspirálni kezd a brit birodalom ellen. 1188

9 Sértegetni akar ez a mitugrász ezzel az istenteremtményezéssel?, gondolta Roger. Micsoda pimasz neveletlenség, hisz akár a fia is lehetne az a tejfelesszájú. Már mindenhol azokról a feljegyzésekrôl beszélnek mondta tovább a fullajtár, kissé higgadtabban, de még mindig megvetôen, s már nem nézett rá. Az Admiralitáson Reginald Hall kapitány, a miniszter szóvivôje személyesen adta oda a másolatokat egy tucat újságírónak. Teli van velük London. A Parlament, a Lordok Háza, a liberális klubok meg a konzervatív klubok, a templomok, minden. Mindenki arról a naplóról beszél. Roger még mindig hallgatott. Rezzenetlenül. Ismét hatalmába kerítette az a furcsa érzés, amely annyiszor elfogta az utóbbi hónapokban, attól az os év szürke, esôs áprilisi reggelétôl fogva, amikor a McKenna-erôd romjai közt letartóztatták, s csak úgy reszketett a hidegtôl: nem róla van szó, másvalaki az, akirôl beszélnek, másvalakivel történik mindaz, ami történik vele. Tudom, hogy a magánéletéhez senkinek semmi köze, se nekem, se Gavan Duffy úrnak folytatta az ifjú küldönc, folyvást mérsékelni igyekezvén a hangját átitató indulatot. De most szigorúan csak az ügyrôl van szó. Gavan Duffy úr tájékoztatni akarta önt a helyzetrôl. És felkészíteni. Arra, hogy a kegyelmi kérvény sorsa valószínûleg megfeneklik. A mai újságokban már felháborodott, tiltakozó cikkek foglalkoznak a naplói tartalmával. A közvélemény eddig támogatta a kegyelmi kérvényt, de most szembefordulhat vele. Ami, persze, feltételezés csupán. Gavan Duffy úr tájékoztatni fogja a fejleményekrôl. Óhajt üzenni velem valamit? A fogoly alig észrevehetôen megrázta a fejét. Majd azonnal sarkon fordult, arccal a helyiség ajtaja felé. A sheriff rántott egyet húsos arcán, mintegy jelt adva az ôrnek. Mire az ajtónálló eltolta a súlyos reteszt, és az ajtó kinyílt. A viszszautat a celláig végtelennek érezte. Ahogy ment a hosszú folyosón, a kôfalak között, a feketés-vöröses téglákon, azt hitte, mindjárt összeroskad, hasra vágódik, és fel sem kel onnan soha többé. A cella vasajtajához érve eszébe jutott, hogy amikor odavitték a Pentonville börtönbe, a sheriff azt mondta, akik abban a cellában voltak, kivétel nélkül mind a vesztôhelyen végezték. Megfürödhetek ma? kérdezte, mielôtt belépett volna. A kövér foglár tagadó fejmozdulattal válaszolt, s a szeme ugyanazt a megvetést tükrözte, amit Roger a fullajtár tekintetében látott. Tilos fürödnie a kivégzés napjáig mondta a sheriff, s mintha kéjjel ejtett volna minden szót. De aznap is csak akkor, ha az az utolsó kívánsága. Vannak, akik inkább egy jót esznek fürdés helyett. Amivel csak Mr. Ellis jár rosszul, mert az ilyenek, ha megérzik a nyakukon a kötelet, beszarnak. Egy rakás mocsok marad utánuk. Mr. Ellis a hóhér, ha nem tudná. 1189

10 Amint meghallotta maga mögött az ajtócsapódást, hanyatt vágta magát a keskeny priccsen. Behunyta a szemét. Milyen jó lett volna érezni a csupasz zuhanycsôbôl rázúduló jeges vizet, amitôl összerándul, elkékül a bôre. A Pentonville börtönben hetente fürödhettek a rabok, szappannal, a csôbôl csorgó hideg vízben, kivéve a halálraítélteket. És a cellákban uralkodó körülmények is elviselhetôek voltak. Brixtonban viszont, emlékezett vissza összeborzadva, szörnyû volt a mocsok, csak úgy hemzsegtek a matracán a bolhák és a poloskák, és teli volt csípéssel a háta, a lába, a karja. Megpróbált ezekre a dolgokra gondolni, de csak nem bírta kiverni a fejébôl a szôke küldönc undorodó arcát, gyûlölködô hangját, a piperkôc ügyvédbojtárét, akit maître Gavan Duffy küldött, ahelyett hogy odamenve személyesen mondta volna meg neki a rossz híreket. Endrôdi Virgil fordítása Ibsen-fesztivál, Oslo.

11 Andriana Škunca Sziget A felhôk alatt összegyûlt Közel az éghez Elutazni olyan mint meghalni Ma született bárányok a már megtörtént és a majd bekövetkezô között A sziget belsejébôl visszatér az éjszaka Hallom ahogy a hullámok magukkal cipelik a tenger által szétszabdalt sós sötétséget Illatok A szigeten minden illatos: a bor, hal, olívaolaj. A kocsma, hordók, sajt. Régi házak, szekrények, emlékek. Birkák, gyapjú. Kakkukfû, szardella, a disznóparéj illata. Pillangóké, csalogányé, a sikolyé, mályváé. Boldogasszony füvei, gyopár, kamilla. A rozmaring illata, a fôtt spárgáé, az esôé. A temetô illata, halotti koszorúk és pálinkák.

12 Napszél Csónakok rothadnak a kavicságyon. Fények az éjszaka peremén. A napszél algákat hord a partra. Kötelet fon a növényekbôl. A tenger kiveti magából a szennyet. A part szikláit hullámok morzsolják. A finom homokszemcséket a sekélyes részeknek tartogatja. Az elsüllyedt nap fordított képet vet. Ferde vonalakká töredezett. A légi áramlatok nem zavarják meg a készülôdô árnyakat. A felhôgomolyagok eltûnnek az ég völgyeiben. Egymásba olvadnak a sötét és áttetszô színek. Felpattannak a törékeny héjak. A sziget csúcsáról a porózus sziklákon át az esti szél fuvallata közeleg. A visszhangzó kôrengetegen át sós por suhan. Éjszakai dal Múlik az éjszaka. Egyedül vagyunk és ez jó. Eljöhet hozzánk az elhagyatott temetô angyala, hogy lámpással megvilágítsa a homokarcot. Egy felhô jelzi útját, az ágy, amelyre virradat elôtt lefekszünk. A vízben áztatott kötélen a planktonnak csírái. Halak pikkelye, rajtuk a világ tengereinek sója. A világítótorony fénye áthatol a sötétség kátrányán, egészen az öböl szilárd nyílásáig. Mindenhol sötétség. Mintha szénfeketévé változott volna a tér, amely a parányi héjakban véget ér. A szél megemeli a parton kifeszített hálót. A kockakövek között kiszáradt algák. Nyikorognak a lehorgonyzott halászhajók. A hálókban kifogott halak verdesnek a maradék fényben. Az éjszaka összezsugorítja a világot. A sirályok lecsapnak a hulladékokra. Fenyvesi Ottó fordításai 1192

13 Odd Børretzen A norvég elôállításának folyamata A norvégot az esetek többségében Norvégiában állítják elô. Az elôállítás folyamatát kissé komplikált és nehéz elmagyarázni. Rövidre fogva a szót, ez a folyamat magában hordoz egy gyakorta problematikus együttmûködést a szóban forgó norvég szülei között. Az elôállítási mûvelet idôigényes, alaposan kipróbált, azaz tesztelt módszereken alapul, gazdag hagyományai vannak, ugyanakkor figyelembe veszi a modern idôk követelményeit, körülményeit és szokásait is. Az elôállítás, a mûvelet, amit nevezhetünk gyártásnak is, leggyakrabban fedél alatt történik, belsô térben. Mivel azonban a ház kevés, és egymástól messzire esnek a hegyes-völgyes-fjordos Norvégiában, a szabad ég alatt is megtörténik, például menet közben egy csónakban, vagy sítalpon, vagy egy hajó fedélzetén stb. Régebben, néhány évvel ezelôtt, gyakran megtörtént, hogy a norvég mindjárt sílécekkel a lábán jött a világra. De a fejlôdés, mint minden téren, ebben is változásokat hozott. A modern kutatások megállapították, hogy ez a módszer nagyon kellemetlen is lehet, sôt akár veszélyekkel is járhat az anyára nézve. Ezért, napjainkban a norvégot csak egyéves korában szerelik fel sílécekkel. Egy másik, a sílécekkel kapcsolatos változás, hogy ma már a norvég arra is képes, hogy lecsatolja lábáról a sílécet, mondjuk, olyan kisebb helyeken, mint egy repülôgép, egy vasútállomás, egy nyilvános illemhely és hasonlók. Norvégia NORGE (Norway, Noruega, Norwegen) szó szerint azt jelenti, hogy Északra vezetô út. Midôn egykoron az emberi faj a messzi délen ténykedett, akadtak olyan egyedei, nem is kevesen, akik észak felé indultak, vagyis az Északra vezetô utat választották. Persze olyanok is voltak, akik aztán késôbb, különbözô okok miatt megálltak ezen az úton. Az olaszok, a spanyolok, a franciák, a görögök és mások nem folytatták útjukat, hanem megálltak azokon a helyeken, ahol szôlôt tudtak érlelni. A 1193

14 teutonokat, akik viszont sörivók voltak, ezek a helyek nem érdekelték. Ennélfogva továbbkutyagoltak Észak-Európába. Akkortájt Észak-Európát több ezer méter vastag jég- és hótakaró borította, ezt nevezték a jégkorszaknak. Kábé tízezer évvel ezelôtt aztán a jég olvadni kezdett, és felhúzódott még északabbra. A legtöbb teutont ez örömmel töltötte el. Már éppen elegük volt a jégbôl, a hóból meg az örökös fagyból. Sokuk leheveredett a fûre, elégedetten nyújtózva bámulták a szelíd fellegeket az égen, és gyönyörködtek a színes pillangókban. Egyesek verseket írtak a kellemesen melengetô napról, mások szigonyozni kezdték a halakat, egyszóval élvezték az életet. Mások más, kellemes, sôt hasznos tevékenységbe fogtak, gabonát termesztettek, szarvasmarhákat tenyésztettek. Így nem kellett vadászni menniük, mint azelôtt, ha enni akartak. Másrészt viszont, a norvég, aki mint már említettük, síléccel a lábán jött a világra, valahogy árvának és bizonytalannak érezte magát a fû és a virágok között, és inkább síelni szeretett volna. Hó kellett neki, hó. Ezért fogta feleségét meg a gyerekeit, és továbbindult észak felé, a hó és jég után. Miután megérkeztek arra a területre, melyet késôbb Norvégiának neveztek, látták, hogy ennél északabbra már nincs hová menni, tehát megálltak és letelepedtek. Ám a jég olvadása folytatódott, így, különösen nyáron, még Norvégiában sincs túl sok lehetôség a síelésre. Így a norvég, ha kell, mint már említettük, le tudja kapcsolni síléceit a lábáról. Aztán meg azt is gyanítani kezdték, hogy a délebben maradt népség mégiscsak jobb helyeket talált magának ezen a földtekén, mint ôk. Ezt a gyanút persze eltitkolták gyermekeik elôl. Norvégia régebben meglehetôsen vad és rendezetlen ország volt. Többek közt arról vált híressé, hogy jegesmedvék sétifikálnak településeik utcáin. Ma már ez nincs így. Ha napjainkban találkozunk néhány jegesmedvével az utcán, különösen éjszaka, csupán félreértésnek vagyunk az áldozatai. Ezek ugyanis nem igazi jegesmedvék. Hogyan tudjuk mindezt megállapítani? Nagyon egyszerûen. Köszönjünk nekik, hogy Jó estét! vagy Jó éjszakát! Ha a jegesmedve erre azt feleli, hogy Jojbrkulerabrzenbí!, akkor biztosan nem jegesmedve az illetô, hanem egy norvég, aki éppen hazafelé tart egy jelmezes házibuliról. A NORVÉG ISMERTETÔJELEI Honnan tudhatjuk meg valakirôl, hogy norvég? Ha Norvégiában vagyunk, és tudunk norvégül, akkor ez viszonylag könnyen megy. A legtöbb ember, aki Norvégiában lakik és beszél norvégül, ugyanis valószínûleg norvég. De mirôl ismerhetünk meg egy norvégot Norvégia határain kívül, kül- 1194

15 földön? Londonban, Párizsban vagy Tokióban? A norvégnak számos ismertetôjele van: világos bôrû, seszínû hajú, nagy a lába és a keze stb. Ám ezek az ismertetôjelek megtalálhatók más germán népeknél is. Tehát napjainkban akár egy svédet, egy németet, egy osztrákot vagy egy hollandot is nézhetünk norvégnak. Valaha, a régmúlt idôkben, könnyû volt ráismerni a norvégra. Mert bármerre is járt a világban, kötött gyapjúsapkát viselt, bojttal a búbján. Ráadásul elképesztô halszagot árasztott, a keresztneve pedig Ola volt vagy Kari, vagy Bolle, vagy Bro, vagy Gruhild, vagy Grytte stb. Meg aztán nagyon keveset beszélt. Ha mondott is valamit, azt mondta: Mindenki, aki a Skagerraktól délre él, zsebtolvaj, nem lehet megbízni sem a katolikusokban, sem a zsidókban, sem senki másban, és a norvég húsgombóc, a norvég síelô, a norvég fogorvos, a norvég hajóépítô, a norvég tengerész a legjobb az egész világon. Rövidre fogva a szót: valaha a norvégot tényleg a fentebb már említett neveken nevezték, a hegyekbôl és a fjordokból elcsatangolt emberszabású volt, így könnyû volt megismerni, bármerre is járt a világban. No de most, a kilencvenes években? Most bármi lehet a neve, olasz gyártmányú konfekcióruházatot visel, cipôi Portugáliában készültek, késsel-villával eszik, gyakran láthatjuk síléc nélkül is, sôt mi több, olykor barna színû a szeme! Honnan a csudából tudhatjuk most meg, hogy egy norvéggal állunk szemben a mindenféle egyéb népség között? Például mindenféle országból származó üzletemberek meg egyebek között, mondjuk a Szent Péter téren Rómában? Nem is hinnék, milyen egyszerûen. Megkérdezik tôle: Ön norvég? Persze nem biztos, hogy meg is fogja érteni a kérdést. Attól függ, hogy milyen nyelven kérdezik. A legcélravezetôbb, ha így kérdezik: Ön svéd? Akár angolul, akár franciául, akár olaszul, japánul, urdu vagy szuahéli nyelven kérdezik, tuti, hogy azt fogja válaszolni: Én svéd? Én?! Én norvég vagyok!!! Norvégok beszélgetnek Néhány különleges szituáció kivételével, a norvég, hagyományosan és természetétôl fogva is hallgatag. Ezért Norvégiában a hallgatagságot a bölcsességgel hozzák összefüggésbe. A norvég kultúrában számtalan kifejezést találunk erre, de a legismertebb közülük az, hogy beszélni ezüst, hallgatni arany. De ez is jól ismert: Csinálhatsz bármit, a víz akkor is folyik. Vagy: Az üres hordó kong a leghangosabban. 1195

16 Mint a legtöbb nemzeti jellegzetesség, a norvégok hallgatagsága és szófukarsága is történelmi-földrajzi-éghajlati körülményekkel magyarázható. Nyolcezer évig minden egyes norvég a saját barlangjában lakott. A saját fjordjában, a saját hegyén, szûkebb családtagjai körében. Vagyis nyolcezer évig a norvég, szûkebb családtagjait leszámítva, nem tudott beszélni senkivel sem, mert mi a csudáról beszélt volna azokkal, akikkel nyolcezer éven át, éjjel-nappal együtt kellett laknia? Summa summarum, a norvég nyolcezer évig hallgatott. Mindazonáltal eme hosszú idô során szükségét érezte annak, hogy valamiképpen kommunikáljon. Amikor nagyon rájött a szükség, kiment a barlangjából, keresett egy lapos sziklát és belevésett egyfajta üzenetet. A kôbe vésett üzenetek, levelek voltak a rúnák. A kôbe vésés persze az akkori szerszámokkal meglehetôsen idôigényes munka volt, ezért aztán a szövegek viszonylag tömörek és velôsek voltak: Én, Halgrim, véstem ezt. Vagy: Én, Halgrim. Vagy egyszerûen: Én. Nyolcezer év elmúltával aztán a norvég elôször látta meg a szomszédját. A szomszéd eléggé nagy távolságra volt tôle, egy másik hegyen, a fjord túlsó partján. A nagy távolság miatt is, amit mondott, szintén tömör és velôs volt. Azt kiabálta neki, hogy Menj a fenébe!. Véletlenül sem azt, hogy szeretlek!, vagy effélét, hiszen egy öntudatos, önérzetes ember, sosem mond ilyen dolgokat. Akkortájt a norvégnak mégis adódtak más lehetôségei az önkifejezésre. Bosszúságát vagy haragját kifejezhette például azzal, hogy kivágott egy hatalmas fát, vagy bedobott egy jókora követ a fjord vizébe. Vagy ha éppen a szerelmét akarta demonstrálni, elment az erdôbe, megölt egy jávorszarvast vagy egy medvét, hátára dobta a zsákmányt és odapenderítette kedvese lábacskája elé. Ez jelentette azt, hogy szeretlek. Továbbá, hogy ôrzôd és gyámod leszek néked és gyermekeinknek, ellátlak benneteket mindig friss hússal, osztozni fogok veled jóban és rosszban, amíg csak élek, és amíg csak Norvégia be nem lép az Európai Unióba, mely utóbbi remélhetôleg sohasem fog bekövetkezni. Manapság a norvégnak már nincsenek meg az önkifejezésre azok a lehetôségei, mint azelôtt. Már nem vagdoshat ki fákat csak úgy, engedély nélkül, a medve védett állat, és a jávorszarvast is csupán ôsszel, a vadászati szezonban szabad elejteni. A mai norvégok közül egyesek úgy valósítják meg, fejezik ki önmagukat, hogy keresztül-kasul átsíelik Grönland szigetét, vagy egy fonott kosárban átszelik az Atlanti-Óceánt, de a legtöbbnek erre nincs lehetôsége. Akárhogy is: egy nyolcezer éves szokás, mármint az, hogy egy életlen szerszámmal üzeneteket vésett egy kôbe, vagy a szél szárnyán ordította a messzeségbe, nem volt igazából alkalmas hosszabb társalgásra. 1196

17 Ráadásul Norvégiában hideg van. Bizony. Mínusz húsz Celsius-fok alatt az ember még rövid idôre sem csücsül le az éppen útjába akadó, csupán kerthelyiséggel rendelkezô kávézóban, hogy eszmét cseréljen a mûvészetrôl, az étkezésrôl, a sajtokról, a futballról, az év legjobb boráról, a szerelemrôl, vagy az élet értelmérôl. Midôn a norvég ki akarja fejteni a véleményét valamirôl, az otthonában teszi meg. Nem beszélget róla, hanem ír róla egy könyvet, vagy ír róla egy levelet, és ha levelet ír, elküldi a helyi újságnak. Norvégia egyike a világ azon országainak, ahol a lakosság lélekszámához viszonyítva a legtöbb az író és a legtöbb a helyi újság. A norvég és a részegség Mivel a norvég mintegy nyolcezer évig éldegélt a barlangjában, nem volt sem technikai, sem pedig kereskedelmi háttere ahhoz, hogy nagyobb tételekben alkoholt állítson elô, vagy forgalmazzon. Ily módon a saját szükségleteit kielégítô alkoholt odahaza, a barlangban, majd pedig késôbb, a farmján készítette. Egy bibi volt csupán. Nem tudta, hogyan kell üveget csinálni, a palackokról nem is beszélve, tehát nem tudta az alkoholt tárolni sem. A problémát úgy oldotta meg, hogy egyszerre benyakalta az összes alkoholt. Amikor aztán kiment a barlangból és az erdô felé vette útját, vidáman és boldogan sétifikált, és úgy érezte, akár a világ végére is eljuthat. És ha összeakadt egy jávorszarvassal vagy egy medvével, azt mondta neki: Te egy szeretetre méltó, bájos élôlény vagy. És olyan mozdulatot tett, mintha meg akarná cirógatni az állat fejét. Az állat viszont értelmes, mint tudjuk, és a mozdulatot úgy értelmezte, hogy a norvég meg akarja ütni a fejét, ezért nemegyszer elôfordult, hogy megölte a norvégot, vagy letépte a karját vagy a lábát. Az efféle tapasztalatok, valamint az üvegpalackok hiánya arra késztették a norvégot, hogy 1. figyelmesebb legyen, ha részeg, mert a részegség könynyen félreértésekhez és kellemetlenségekhez vezet az erdôben, 2. igya meg az összes alkoholt még ma, mert ki tudja, élni fog-e még másnap reggel. A statisztikai adatok szerint egyébként a norvégok alkoholfogyasztása a többi népséghez képest alacsony. Egy dán például évenként 1 liter bort iszik, 116 liter sört, és 1,7 liter tömény szeszt. A franciáknál a megfelelô számok: 101, 45,2 és 3,5. Az angoloknál: 5,7, 118 és 4,1. A németeknél: 22, 148 és 4,1. A norvégok viszont csupán 3,2 liter bort, 45 liter sört és 1,2 liter tömény szeszt isznak. A statisztika szerint. Évente. 1197

18 A valóságban tehát a norvég alkoholfogyasztása a legcsekélyebbek közé tartozik Európában, csupán az a bibi, hogy ez nem mindig látszik rajtuk. Merthogy a dán, az angol, a francia minden áldott nap iszik, a norvég viszont, hagyományôrzô nép fiaként egyszerre gurítja le a torkán az alkoholt. Gyakorta a hajón, Dánia felé tartva, vagy akár másfelé. Ilyenkor táncolni megy a táncparkettre, vagy leugrik az utcára, és odakiáltja az embereknek vidáman: Helló, helló! Hogy vagyunk, hogy vagyunk? És olyan mozdulatokat tesz, mintha meg akarná cirógatni a vadidegen embereket. Sok külföldi, csakúgy, mint annak idején a jávorszarvasok és a medvék, félreérti ezeket a mozdulatokat, és zokon veszi. Ettôl viszont a norvég gurul be, hadonászni kezd a karjával, mint valami cséphadaróval, és ha éppen egy étteremben van, leüt egy pincért, vagy pedig ripityára tör egy csomó poharat. Részeg állapotban a norvég idônként beszédes lesz. Ilyenkor számos idegen nyelven szövegel angolul, franciául, olaszul, oroszul stb., melyeken egyébként normális körülmények között egyetlen szót sem tud, és egyetlen este folyamán megoldja a világ legnehezebb problémáit. Ha az amerikai vagy az orosz elnök, vagy akár más, hatalommal bíró és befolyással rendelkezô elnökök, akiktôl a jövônk is nagymértékben függ, odafigyelnének egy részeg norvégra, és tanulnának is tôle, a világ bizonyára egészen más lenne, mint amilyen most. Az apák öröksége A norvég a véleményét, a meggyôzôdését a hátán hordja, akár egy hátizsákot. Az apák öröksége ez. Csak néhány, ezek közül: 1. Beszélni ezüst, hallgatni arany. 2. Norvégia egész Skandinávia legszebb országa, sôt nincs hozzá fogható az egész világon. 3. A norvég orvosok a legjobbak az egész világon, ha valakik, hát ôk aztán tanultak valamit a higiéniáról! 4. A norvég politikusok, hivatalnokok, rendôrök, pincérek és taxisofôrök a legkiválóbbak (még a svédeknél is kiválóbbak), nem olyanok, mint a többi politikus, hivatalnok, rendôr, pincér és taxisofôr a világban, akik korruptak, megbízhatatlanok, kapzsik, hataloméhesek és kiszámíthatatlanok. 5. A norvég síelôk a legjobbak az egész világon, és ha valaki gyorsabb náluk, az doppingol. 6. Norvégiában csak a tolvajok lopnak, míg külföldön mindenki lop. 7. Henrik Ibsen a világ legnagyobb drámaírója. 8. Emberi fogyasztásra a norvég élelmiszer a legkitûnôbb az egész világon. 1198

19 19. Minden norvég individualista. 10. A gazdagság még nem tesz boldoggá is. 11. Evés után nyugodtan ihatsz vizet is. 12. Érdemes mindenkire gyanakodni. Az olaszokra, franciákra, hollandokra, svédekre, spanyolokra, görögökre és a legtöbb 18 éven aluli vagy fölüli külföldire. A norvég szabadságvágya Szíve legmélyén a norvég szabadságszeretô, szabadságra vágyik. Gyorsan és keményen reagál mindenre, ami korlátozni akarja szabadságát, függetlenségét és alapvetô jogait. Mint annyi más esetben, ezt a tulajdonságát is a történelme, országának földrajzi helyzete és éghajlata alakította ki. Ameddig Norvégia egyetlen királyságban nem egyesült Harald Fairhair uralkodása alatt a 870-es évek tájékán, addig minden egyes norvégnak sok ezer éven át saját királya, saját hegye és saját fjordja volt. Norvégia és a norvégok egyesítése szemmel láthatóan azonban nem tett különösebb hatást a norvégra. Úgy gondolta, ha most van egy közös királyuk, az teljesen oké, és ha a fickónak van annyi sütnivalója, hogy ô is nyugton marad az otthonában, és nem akar valami extra hülyeséget kitalálni, akkor minden rendben lesz. Ráadásul, a számtalan völgy és isten háta mögötti terület miatt egy csomó norvég észre sem vette, hogy ô már egy egyesült királyságban él. Mindenesetre az a nyolc-kilenc ezer év, mely alatt megszokta, hogy önállóan döntsön mindenféle dolgáról anélkül, hogy bárki is beledumálna elhatározásaiba, mélyen megrögzôdött a norvég lélekben. Ezért aztán elutasítóan reagált mindenféle törvényre, rendeletre és szabályozásra, kivéve a felesége által hozott rendszabályokat. Ebben a vonatkozásban a norvég teljesen más, mint a svéd. Sok külföldi totálisan összekeveri ôket és országukat. Azt hiszik például, hogy Stockholm egy sziget Norvégia nyugati partján, vagy hogy a svéd teniszkirály, Björn Borg egy város az oslói fjordban, és azt képzelik, hogy a norvég nyelv csupán a svédnek egyik nyelvjárása. Ami a szabadságszeretetet illeti, a norvég és a svéd között óriási a különbség. Amikor például a biztonsági öv használatát kötelezôvé tették Svédországban, a svédek a legrövidebb úton is rögtön bekapcsolták. Sok svéd, akinek nincs és soha nem is volt autója, vásárolt egy biztonsági övet, hogy eleget tegyen a törvény elôírásainak. Másrészt, amikor a biztonsági öv használata Norvégiában is kötelezô lett, a magánemberek és a különbözô szervezetek 1199

20 is viharosan tiltakoztak ellene. Dühös levelek ezrei érkeztek sorra az újságok szerkesztôségeibe és jelentek meg az olvasói rovatokban. A norvégok úgy fogadták ezt a törvényt, mint az emberi jogok, a választás szabadságának és a sajtószabadságnak a megsértését, annak megakadályozására tett kísérletet, hogy maga dönthessen saját sorsáról és jövôjérôl. Fentiek ellenére persze, ki elôbb, ki késôbb, a norvég is elkezdte használni azt a fránya biztonsági övet, mert méltóságán alulinak tartotta, hogy idôtlen idôkig vitatkozzon ilyen hülye törvénnyel. Most aztán a svédek is, a norvégok is használják. Ezért többen, a svédek és a norvégok között is, azt kezdik hinni, hogy ôk nagyjából egyformák. Pedig, miként a fentiekben már megpróbáltuk jelezni, ez nem áll. A svéd minden régi és új szabályt engedelmesen megtart. A norvég is, viszont tiltakozik ellenük az újságok hasábjain. A norvég mindazonáltal oly szabadságszeretô, hogy amikor már túl soknak tartja a mindenféle rendeletet és szabályozást, akkor mindig kitalál valamit, hogy bojkottálja ôket. És passzivitásba vonul. Az éppen aktuális szabály elhanyagolására ilyeneket talál ki: 1. Most éppen a foci Európa-bajnokság meccseit nézem a tévében. 2. Most szakad az esô. 3. Végre ragyogó idô van, tehát egyáltalán nem érek rá, mert elmegyek sétálni vagy kimegyek a nyaralómba. A norvég és a miszticizmus A norvég józan és egyszerû ember. Az Istenhez való viszonya hasonló ahhoz, ahogyan a királyhoz viszonyul. Úgy gondolja, hogy az Isten léte teljesen nyilvánvaló. Úgy gondolja, hogy Isten is úgy viselkedik, mint egy átlagos norvég. A norvégot egyáltalán nem lepné meg, ha egy nap megpillantaná Istent (vagy a királyt) a háta mögött, a buszra várakozók sorában, vagy akár Oslo fôutcáján, a Karl Johansgatén. A norvégok étkezési szokásairól A norvégok keveset esznek, de tartalmas, kalóriadús ételeket. Ôk nem olyanok, mint a többi európai, akik a munkával töltött nap közepe táján sokáig ebédelnek. Ennek az az oka, hogy viszonylag hosszú utat kell megtenniük otthonuk és munkahelyük között. A vikingek korában persze más volt a helyzet, mert akkor Grönlandra, Izlandba, Normandiába meg Euró- 1200

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. I. FELADATSOR Az öreg Gyerkó Anti bá fekszik itt, de az övé a kisebb eset, mert a tánc miatt

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala?

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? VŐLEGÉNY KVÍZ Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? Mi a kedvenc sportja? Mi a legfőbb hobbija? Mi a kedvenc évszaka?

Részletesebben

- Haza jöttem. mondta hajnal derűsen. Mária ránézett és valami. - A dékán is keresett. próbálta a beszélgetést a megkezdett

- Haza jöttem. mondta hajnal derűsen. Mária ránézett és valami. - A dékán is keresett. próbálta a beszélgetést a megkezdett 6. fejezet Az eső - Hova tűntél? kérdezte Mária mikor belépett a kapun. - Haza jöttem. mondta hajnal derűsen. Mária ránézett és valami furcsa érzés töltötte el. - A dékán is keresett. próbálta a beszélgetést

Részletesebben

2013. 07.18. -07.24. 19-én elhajóztunk dél felé. Szép idő, napsütés, bámulatos és - mint már írtam - rendkívül

2013. 07.18. -07.24. 19-én elhajóztunk dél felé. Szép idő, napsütés, bámulatos és - mint már írtam - rendkívül 2013. 07.18. -07.24. Quaqortoqba való megérkezésünket követően előbb engedtünk az eufóriának, majd igyekeztünk racionális tervet készíteni a következő két hétre. Így történt, hogy Dénes másnap átiratta

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Juhász Bence. A nagy litikamu

Juhász Bence. A nagy litikamu Juhász Bence A nagy P litikamu Parlamentből a Parlamentbe Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm Elnök úr, Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Ház. Amint az előző felszólalásomban is ismertettem

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

A Dumort Hotel tündöklése

A Dumort Hotel tündöklése A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák 5. CASSANDRA CLARE MAUREEN JOHNSON B A N E K R Ó N I K Á K Ötödik könyv A Dumort Hotel tündöklése Könyvmolyképző Kiadó, 2014 3 A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY http://mek.oszk.hu/02700/02731/02731.htm#6 Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond Szerelem és hiúság (Részlet) Regény (Részlet) Fapadoskonyv.hu Kft. Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu Borító:

Részletesebben

Szövegértés. 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat!

Szövegértés. 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat! Szövegértés 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat! 1. Az elbeszélő a. egy régi baráttal szeretne találkozni. b. Istennel szeretne találkozni. c. a nagy szerelmével szeretne találkozni. 2. Az

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben