Alapítva: október TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapítva: 1956. október TARTALOM"

Átírás

1 V i l á g i r o d a l m i f o l y ó i r a t Alapítva: október LV. évfolyam, 12. szám december TARTALOM CSUDAY CSABA Vargas Llosa Nobel-díja: globális közérzetjavító esemény (Töredékes Llosa-szótár) MARIO VARGAS LLOSA A kelta álma (Endrôdi Virgil fordítása) ADRIANA ŠKUNCA versei (Fenyvesi Ottó fordításai) ODD BO/ RRETZEN A norvég elôállításának folyamata (Gombár Endre fordítása) VASKO POPA, SEMEZDIN MEHMEDINOVIC versei (Fenyvesi Ottó fordításai) SARA MAITLAND Mohaboszorka (Katona Terézia fordítása) JACK GILBERT versei (Necz Dániel fordításai) ADAM SMYTH Fleeting (Tárnok Attila fordítása) MÛHELY Változatok több témára Lukács Laura beszélgetése Szávai Jánossal

2 LOUIS-FERDINAND CÉLINE Le Pont de Londres LOUIS-FERDINAND CÉLINE A londoni híd (Szávai János fordítása) TÁJÉKOZÓDÁS KELD HYLDIG Az Ibsen-fesztivál húsz éve Az Ibsen-hagyomány és az Ibsen-fesztivál (Kunszenti Ágnes fordítása) KOVÁCS KATÁNG FERENC Oslói Ibsen-fesztivál, BOZÓK FERENC Széljegyzet Paul Verlaine vallásos verseihez S. KIRÁLY BÉLA A szó és a tett mûvésze (Charles de Gaulle: Lettres, notes et carnets ; Lettres, notes et carnets 1942 mai 1958) KÜLFÖLDI SZERZÔINK E számunkat a támogatta Látogasson el honlapunkra: A Nagyvilág támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

3 Csuday Csaba Vargas Llosa Nobel-díja: globális közérzetjavító esemény (Töredékes Llosa-szótár) A Nobel. Mario Vargas Llosa globális jelenség. Az elkoptatott teljesség fogalmának szinte minden értelmében: íróként, emberként, közéleti szereplôként. Ha csak mûveinek toposzait vesszük számba, máris szinte az egész világ megnyílik elôttünk; az író szûkebb pátriája, a perui nagyvárosok közege, Amazónia ôserdôi, az Andok hegyláncai, a pampák, a karibi térség, Polinézia, vagy amint a megjelenés elôtt álló új regény, A kelta álma helyszínei az egykori Belga Kongó, Amazónia ismét, az elsô világháború Berlinje, vagy Írország, és a brit börtönök világa. Az író világának tér- és idôbeli dimenziói szinte határtalanok, s e globális horizontnál csak a mûvekben megjelenô emberi alakok végtelensége lenyûgözôbb: gyermekek, kamaszok, meglett férfiak és nôk; Vargas Llosa lapjain a maga hiteles természetességében kel életre szinte minden rendû és rangú emberi teremtmény. Ha tehát a Svéd Akadémia hivatalos indoklását ( a hatalomszerkezetek feltérképezése és az egyén ellenállásának, lázadásának, valamint kudarcának az erôteljes ábrázolása ) is tágabbra nyitó indokokat keresünk 2010 irodalmi Nobel-díjára, akkor egy teljes élet és a teljesség határait minden irányban és értelemben kiszélesítô életmû érdemeit kell kiemelnünk. Ha pedig ennek az életnek és életmûnek a jelentése, hangja és üzenete minden sötét és komor tónusával együtt is bizakodást ébreszt az egyén és közössége sorsát illetôen, akkor bízvást állítható, hogy Mario Vargas Llosa Nobel-díja globális közérzetjavító esemény ahogyan egyik méltatója fogalmazott internetes fórumaink valamelyikén. A legtekintélyesebb irodalmi elismerés neki ítélése semmiképp sem meglepô; a hír hallatán legfeljebb azon lepôdhettünk meg, hogy csak most került rá sor. Az író, a maga derûs-ironikus módján így nyilatkozott ugyanerrôl: Délután, pontban egykor megszólalt a telefon, sorra hívtak a rokonok és a barátok a hírrel, hogy épp most ítélték oda a Nobel-díjat Mario Vargas Llosának. Utoljára akkor történt velem ilyesmi, amikor Borges meghalt. Azzal a különbséggel, hogy akkor nem azért hívtak, hogy gratuláljanak, 1183

4 hanem azért, hogy a részvétüket nyilvánítsák. Az egyik barátom most azt mondta a telefonban:»a fenébe is! Én meg nem azt hittem, hogy már 30 éve megkaptad!«s valóban. Mindnyájan és joggal hihettük, hogy don Mario számtalan díja között a Nobel babérja is ott díszeleg, de már olyan régen kapta, hogy el is felejtettük. Díjak. Apropó, díjak. Legalább hármat érdemes felidézni közülük. A Barcelonában kiosztásra kerülô Biblioteca Breve-díjat 1962-ben ítélték oda neki, s mindjárt elsô regényéért, A város és a kutyákért, amely kevésre rá egy szavazattal szorult Semprun A nagy utazás címû korszakos könyve mögé. A nagy venezuelai regényíróról, Rómulo Gallegosról elnevezett díjat ben elsôként kapta meg, az egy évvel korábban megjelent La casa verdéért (magyarul: A Zöld Palota, 1974). Az esemény után a latin-amerikai baloldali értelmiség valamelyik radikális szervezete mintegy felszólította Llosát, hogy a pénzt ajánlja fel a mozgalom céljaira, és nagy megrökönyödést keltett, amikor a perui író ezt megtagadta. Talán innen datálható szembefordulása földrésze politikai (jobbára vulgármarxista) forradalmáraival. Az igazi szakításra azonban csak 1971-ben került sor, a nagy port kavaró kubai Padilla-ügy kapcsán. Heberto Padilla Játékon kívül címû, igencsak kritikus verseskötete miatt Fidel Castro megdühödött, s a költôt (s vele egy francia fényképészt) lecsukták, meghurcolták: ellenforradalmi magatartásáért nyilvános önkritikára kényszerítették. Vargas Llosa ettôl fogva számított a szovjet befolyás és a castroizmus eltökélt ellenfelének (a latin-amerikai baloldal szemében pedig köpönyegforgató árulónak). A harmadik díj, amely feltétlen említést érdemel, a Cervantes, a spanyol nyelvû világ Nobelje ben kapta, akkor, amikor sikertelen elnökválasztási kalandja után Peruban nemkívánatos személlyé nyilvánították, Spanyolország viszont befogadta: megadta neki az állampolgárságot. Ide (az áruló, a köpönyegforgató minôsítéshez) azonban még egy zárójel, sôt egy egész szócikk kívánkozik. Elkötelezettség. Llosa sokszor elmondta már, hogy egyetemista éveiben kommunista aktivista volt, és polgárgyerek létére ôszintén hitte, hogy kontinense bajait a marxista baloldal, a munkások és az Amerika-ellenes értelmiség képes csak orvosolni. Az ötvenes évek végén azután elôbb Madridba, majd Párizsba került, ahol Sartre, Marleau-Ponty és mások hatására elkötelezettségtudata csak erôsödött, de az egzisztencialista eszméket befogadva már azt vallotta, hogy a mûvész, az író kötelessége elsôsorban az, hogy kiemelkedô, irodalmi szempontból elsôrangú alkotásokkal tegyen hitet társadalomjobbító szándékairól ban a budapesti könyvfesztivál díszvendégeként azt is 1184

5 elmondta e sorok írójának (az interjú a rádióban hangzott el), hogy irodalmi eszményképét viszont az amerikai prózaírók, Dos Passos, Hemingway alakították ki, közülük is leginkább Faulkner. Sartre-ral szemben késôbb a következetesen szovjetellenes Camus mellé állt a két (ugyancsak Nobel-díjjal kitüntetett) francia író híressé vált vitájában, és álláspontját könyvméretû értekezésben fejtette ki, amelynek Sartre és Camus között a címe. Egy másik nyilatkozatában meg azt állította, hogy esztétikai lelkesedésbôl lett író. Szerinte a mûvészt, többnyire, sérülékeny, érzékeny természete teszi alkalmassá a szépség és a lényeg meglátására és megragadására, s minthogy sebeinek nyalogatása egyfajta narcizmussal jár, a közvetlen cselekvés, a hétköznapi valóság közvetlen alakítása a szemlélôdés és a reflexió felé fordul, illetve torzul el bennük. A megduplázódó, az azonosságában elbizonytalanodó szubjektum így az alkotásban, második valóságának kifejezésében és megfogalmazásában vesz mintegy elégtételt vélt vagy valóságos különbözôségéért, másságáért. Az egyénben egymással perlekedô hangok, szólamok jutnak szóhoz, s ennek a polifóniának a motívuma, a belsô monológ és a személyiség többrétegûségét megjeleníteni hivatott több személyben megszólaló narráció Vargas Llosa állandó írói eszközévé vált, s majd minden mûvében fontos szerephez jutott. Az Édenkert a sarkon túllal kapcsolatban például a szerzô így beszélt errôl az írói fogásról: Igen, Gauguin és a másik fôszereplô, a festô nagyanyja, Flora Tristán is önmagával beszél, és az olvasónak kell ezt a helycserét, ezt a nézôpontváltást kibogoznia, neki kell kitalálni, hogy ki is az, aki megszólal. Én például most éppen beszélek, de közben azt mondom magamnak, magamban:»mario, mindjárt beszélned kell a televízióban, azután ebédelni mész a kiadóddal, utána újra ki kell ülnöd a pódiumra, hogy beszélgess valakivel és találkozz a közönséggel. Jaj neked, szegény Mario, még belegebedsz ebbe a sok tennivalóba!«vagyis, mint Gauguin és Flora Tristán, én is magammal beszélgetek, tegezôdve. A szövegben aztán a mindent tudó elbeszélô vissza-visszaveszi a hangot, újra és újra magához ragadja a szót, hogy folytassa a történetet, harmadik személyben. Ez a formai megoldás tette lehetôvé, hogy egyszerre láttassam ôket kívülrôl és belülrôl, egyszerre mutassam meg szereplôim objektív és szubjektív oldalát. És amit a nagy naiv festôvel kapcsolatban hét évvel ezelôtt még hozzáfûzött e dialógustechnikához, az akár a mostani Nobel-díjas ars poeticája is lehetne: Amit csodálok Gauguinben, az a meggyôzôdése. Hogy képes volt egy ideál, az alkotás szolgálatába állítani az életét. Becsülöm ôt azért is, hogy ki tudott lépni Európa határai közül, de nem azért, hogy elmeneküljön, hanem éppenséggel azért, hogy ô tanítsa meg valamire a civilizáltakat, ô gazdagítsa Európát a primitív népek tudo- 1185

6 mányával. Hogy visszavezesse a nyugatiakat abba a Paradicsomba, amelyet elveszítettek. Ez a tudás ma már közös kincsünkké vált, de Gauguin idejében igazi újdonságnak számított. Gauguin szemben úszott az árral, amelyben az európai mûvészek, hogy úgy mondjam a saját örvényükben forogtak, s mintegy önmaguk körül. Meg voltak gyôzôdve róla, hogy Európa a civilizáció és a mûvészet egyedüli letéteményese, s hogy minden, ami rajta kívül található, megvetendô. Gauguin gyökeresen szakított ezzel a szemlélettel. Magatartása úttörô és példamutató volt, s így sokkalta értékesebb és érvényesebb a többiek európai köldöknézésénél. Az Arc. Jó. Jó arc, mondhatni: nézni is jó, hallgatni is jó. Jóképû, filmsztárokhoz méltóan vonzó képet mutatott már 1959-bôl származó elsô fényképein, amikor A fônökök (Los jefes) címû novelláskötetével egy csapásra a boom, vagyis a világirodalom élvonalába betörô latin-amerikai prózaírók (García Márquez, Fuentes, Cortázar és a többiek) fenegyerekévé vált, mint közöttük a legfiatalabb. Folyvást mosolygó arcából kivillanó fogsora azonban zavarba ejtô: egyszerre kelti a nyers, zabolátlan erô, szinte a vadság és a féktelen étvágy képzetét. Most, fél évszázad múltán, a 74 éves Vargas Llosa arca nyugodt. S bár fogsora a régi, arca az elmúlásuk elé tiszta lelkiismerettel készülôk barázdált, de rendezett vonásait mutatja. Olyan valakiét, aki sikerrel lett úrrá saját démonain, szélsôségein. Nyugalmának, angolos kiegyensúlyozottságának és derûs tekintetének titka talán sikerének titka is. Három egyszerû szóban foglalható talán össze: mértékletesség, szorgalom és türelem. Eredetiség. A totalitás dimenziója alighanem értelmetlenné teszi az eredetiséget mint a nagyság, a legkoherensebb esztétikai érték fokmérôjét. Borges, Rulfo, Onetti eredetisége nem kérdéses; saját (és sajátos) világuk, látás- és beszédmódjuk egyszeri és megismételhetetlen. Llosa esetében az ember külsô és belsô világának globális megjelenítése, ha nem is kelt mondatról mondatra ismétlôdô meglepetést és ámulatot, a nyelv véges elemeit tekintve (legalábbis logikailag) magában rejti a lehetôséget, hogy az eredetiséget hordozó jelek (képek, szavak, valóságtöredékek) elôbb-utóbb felbukkanjanak a teljességet hordozó szövegi valóságban. Mario Vargas Llosa fél évszázadon töretlenül átívelô életmûve erre is példa lehet. 1186

7 Mario Vargas Llosa A kelta álma Amikor kinyitották a cella ajtaját, a becsapó fénnyel és léghuzattal beszûrôdött az utca zaja is, hogy mindjárt elenyésszen a kôfalakon. A fényre és a zajra Roger felriadt álmából. Még pislogott, még nem tisztult ki a feje egészen, s így küzdenie kellett, hogy magához térjen, de az ajtókeretben már felismerni vélte a sheriff alakjának körvonalait. A petyhüdt arcát, a szôke bajuszát, a rosszindulatú malacszemeit, amelyek most épp rá szegezôdtek, kaján ellenszenvvel, mint mindig. A kezemben vagy, és bele is gebedsz, hacsak a brit kormány el nem fogadja kegyelmi kérvényedet. Látogató morogta a sheriff, le nem véve róla a tekintetét. Lábra állt, a karjait dörzsölte. Vajon mennyit alhatott? A Pentoville börtönnek épp ez volt az egyik kínzási eszköze: nem lehetett érzékelni az idôt. Brixtonban és a londoni Towerban hallotta, amint az óra elüti a feleket meg az egészeket; itt azonban a vastag falak nem engedték át sem a Caledonian Road templomainak harangszavát, sem az Islington-piac nyüzsgését; az ajtóban posztoló ôrök pedig szigorúan tartották magukat a parancshoz, hogy tilos beszélniük vele. A sheriff rákattintotta a bilincset, és intett, hogy induljon elôre. Valami jó hírt hozott volna az ügyvédje? Összeült végre a kormány, és meghozta a határozatot? Netán a sheriff arcáról a szokásosnál is erôsebben lerívó utálkozás annak szólt, hogy enyhítettek az ítéletén? Nekiindult hát a hosszú folyosónak, amelyen a vörös téglaburkolat már feketéllett a piszoktól, elhaladt a cellák vasajtaja, a köztük levô fakult falak elôtt; huszonöt lépésenként látta a plafon magasában vágott rácsos ablakokat, s itt-ott egy darabka szürke eget. De vajon miért fázik annyira? A nyár derekán jártak, júliusban, semmi magyarázat nem lehetett arra a hideglelésre, amely elfogta, amitôl libabôrös lett. Amikor a beszélô szûk helyiségébe lépett, elkomorodott. Nem az ügyvédje, maître George Gavan Duffy várta, hanem a jogász egyik fiatal, kiugró pofacsontú aktatologatója, akit a tárgyalás négy napja alatt gyakran látott, amint dendis, piperkôc öltönyeiben unott képpel hozta-vitte a védelem iratait. Vajon miért nem jött személyesen maître Gavan Duffy, és miért küldte maga helyett egyik fullajtárját? 1187

8 A fiatalember tekintete jeges volt. Pupilláin elutasítás és undor tükrözôdött. Mi baja lehet ennek a fajankónak? Úgy néz rám, mintha valami vadállat volnék, gondolta Roger. Van valami újság? A gyakornok megrázta a fejét. Vett egy mély levegôt, mielôtt megszólalt: Még mindig a kegyelmi kérvény morogta szárazon, s valami fintorral, amellyel mintha még inkább jelezte volna: neki semmi köze az ügyhöz. Meg kell várni a minisztertanács ülését. Rogert nagyon zavarta, hogy a sheriff és még egy smasszer is ott van, abban a szûk helyiségben. Bár nem szóltak, nem is mozdultak, Roger tudta, nagyon is odafigyelnek mindenre, ami elhangzik. A gondolat annyira nyomasztotta, hogy alig kapott levegôt. De tekintettel a legutóbbi fejleményekre tette hozzá a szôke fiatalember, és elôször pislogta el magát, a szája pedig erôltetetten nyílt és csukódott, minden sokkal nehezebb. A Pentoville börtönbe nem jutnak el a hírek. Mi történt? Netán a német admiralitás elszánta volna végre magát, és megtámadta Nagy-Britanniát az ír partok felôl? Megtörtént volna a remélt partraszállás, és a császár ágyúi épp azokban a percekben állnak bosszút az angolokon a húsvéti felkelés után kivégzett ír hazafiakért? Ha a világháború valóban ebbe az irányba fordul, végtére s mindennek ellenére az ô tervei is valóra válnak. Sokkal nehezebb, mondhatni lehetetlen a siker fejezte be a mondatot a fullajtár. Sápadt volt, alig türtôztette indulatát, s Roger a fehér arcbôre alatt kiütközni látta a koponyacsontjait. Szinte látni vélte, amint a sheriff vigyorog a háta mögött. Mirôl beszél? Gavan Duffy úr bizakodó volt a kérvényt illetôen. Történt valami, ami megváltoztatta a véleményét? A szennyes naplói sziszegte szinte a küldönc, és újabb undorkodó grimaszt vágott. Lehalkította a hangját, s Rogernak erôlködnie kellett, hogy meghallja, amit mond. A Scotland Yard megtalálta ôket a lakásán, az Ebury Streeten. Hosszú szünetet tartott, várta, hogy Roger mondjon valamit. Minthogy azonban Roger néma maradt, az ügyvédbojtár szabad folyást engedett indulatának, s a szája félretorzult: Hogyan lehetett olyan ostoba, maga Isten teremtménye lassan, tagoltan ejtette a szavakat, ami még nyilvánvalóbbá tette emésztô dühét. Hogyan volt képes papírra vetni azokat a fertelmeket, maga Isten teremtménye? De ha már megtette, az elemi elôvigyázatosság is azt kívánta volna, hogy megsemmisítse ôket, mielôtt konspirálni kezd a brit birodalom ellen. 1188

9 Sértegetni akar ez a mitugrász ezzel az istenteremtményezéssel?, gondolta Roger. Micsoda pimasz neveletlenség, hisz akár a fia is lehetne az a tejfelesszájú. Már mindenhol azokról a feljegyzésekrôl beszélnek mondta tovább a fullajtár, kissé higgadtabban, de még mindig megvetôen, s már nem nézett rá. Az Admiralitáson Reginald Hall kapitány, a miniszter szóvivôje személyesen adta oda a másolatokat egy tucat újságírónak. Teli van velük London. A Parlament, a Lordok Háza, a liberális klubok meg a konzervatív klubok, a templomok, minden. Mindenki arról a naplóról beszél. Roger még mindig hallgatott. Rezzenetlenül. Ismét hatalmába kerítette az a furcsa érzés, amely annyiszor elfogta az utóbbi hónapokban, attól az os év szürke, esôs áprilisi reggelétôl fogva, amikor a McKenna-erôd romjai közt letartóztatták, s csak úgy reszketett a hidegtôl: nem róla van szó, másvalaki az, akirôl beszélnek, másvalakivel történik mindaz, ami történik vele. Tudom, hogy a magánéletéhez senkinek semmi köze, se nekem, se Gavan Duffy úrnak folytatta az ifjú küldönc, folyvást mérsékelni igyekezvén a hangját átitató indulatot. De most szigorúan csak az ügyrôl van szó. Gavan Duffy úr tájékoztatni akarta önt a helyzetrôl. És felkészíteni. Arra, hogy a kegyelmi kérvény sorsa valószínûleg megfeneklik. A mai újságokban már felháborodott, tiltakozó cikkek foglalkoznak a naplói tartalmával. A közvélemény eddig támogatta a kegyelmi kérvényt, de most szembefordulhat vele. Ami, persze, feltételezés csupán. Gavan Duffy úr tájékoztatni fogja a fejleményekrôl. Óhajt üzenni velem valamit? A fogoly alig észrevehetôen megrázta a fejét. Majd azonnal sarkon fordult, arccal a helyiség ajtaja felé. A sheriff rántott egyet húsos arcán, mintegy jelt adva az ôrnek. Mire az ajtónálló eltolta a súlyos reteszt, és az ajtó kinyílt. A viszszautat a celláig végtelennek érezte. Ahogy ment a hosszú folyosón, a kôfalak között, a feketés-vöröses téglákon, azt hitte, mindjárt összeroskad, hasra vágódik, és fel sem kel onnan soha többé. A cella vasajtajához érve eszébe jutott, hogy amikor odavitték a Pentonville börtönbe, a sheriff azt mondta, akik abban a cellában voltak, kivétel nélkül mind a vesztôhelyen végezték. Megfürödhetek ma? kérdezte, mielôtt belépett volna. A kövér foglár tagadó fejmozdulattal válaszolt, s a szeme ugyanazt a megvetést tükrözte, amit Roger a fullajtár tekintetében látott. Tilos fürödnie a kivégzés napjáig mondta a sheriff, s mintha kéjjel ejtett volna minden szót. De aznap is csak akkor, ha az az utolsó kívánsága. Vannak, akik inkább egy jót esznek fürdés helyett. Amivel csak Mr. Ellis jár rosszul, mert az ilyenek, ha megérzik a nyakukon a kötelet, beszarnak. Egy rakás mocsok marad utánuk. Mr. Ellis a hóhér, ha nem tudná. 1189

10 Amint meghallotta maga mögött az ajtócsapódást, hanyatt vágta magát a keskeny priccsen. Behunyta a szemét. Milyen jó lett volna érezni a csupasz zuhanycsôbôl rázúduló jeges vizet, amitôl összerándul, elkékül a bôre. A Pentonville börtönben hetente fürödhettek a rabok, szappannal, a csôbôl csorgó hideg vízben, kivéve a halálraítélteket. És a cellákban uralkodó körülmények is elviselhetôek voltak. Brixtonban viszont, emlékezett vissza összeborzadva, szörnyû volt a mocsok, csak úgy hemzsegtek a matracán a bolhák és a poloskák, és teli volt csípéssel a háta, a lába, a karja. Megpróbált ezekre a dolgokra gondolni, de csak nem bírta kiverni a fejébôl a szôke küldönc undorodó arcát, gyûlölködô hangját, a piperkôc ügyvédbojtárét, akit maître Gavan Duffy küldött, ahelyett hogy odamenve személyesen mondta volna meg neki a rossz híreket. Endrôdi Virgil fordítása Ibsen-fesztivál, Oslo.

11 Andriana Škunca Sziget A felhôk alatt összegyûlt Közel az éghez Elutazni olyan mint meghalni Ma született bárányok a már megtörtént és a majd bekövetkezô között A sziget belsejébôl visszatér az éjszaka Hallom ahogy a hullámok magukkal cipelik a tenger által szétszabdalt sós sötétséget Illatok A szigeten minden illatos: a bor, hal, olívaolaj. A kocsma, hordók, sajt. Régi házak, szekrények, emlékek. Birkák, gyapjú. Kakkukfû, szardella, a disznóparéj illata. Pillangóké, csalogányé, a sikolyé, mályváé. Boldogasszony füvei, gyopár, kamilla. A rozmaring illata, a fôtt spárgáé, az esôé. A temetô illata, halotti koszorúk és pálinkák.

12 Napszél Csónakok rothadnak a kavicságyon. Fények az éjszaka peremén. A napszél algákat hord a partra. Kötelet fon a növényekbôl. A tenger kiveti magából a szennyet. A part szikláit hullámok morzsolják. A finom homokszemcséket a sekélyes részeknek tartogatja. Az elsüllyedt nap fordított képet vet. Ferde vonalakká töredezett. A légi áramlatok nem zavarják meg a készülôdô árnyakat. A felhôgomolyagok eltûnnek az ég völgyeiben. Egymásba olvadnak a sötét és áttetszô színek. Felpattannak a törékeny héjak. A sziget csúcsáról a porózus sziklákon át az esti szél fuvallata közeleg. A visszhangzó kôrengetegen át sós por suhan. Éjszakai dal Múlik az éjszaka. Egyedül vagyunk és ez jó. Eljöhet hozzánk az elhagyatott temetô angyala, hogy lámpással megvilágítsa a homokarcot. Egy felhô jelzi útját, az ágy, amelyre virradat elôtt lefekszünk. A vízben áztatott kötélen a planktonnak csírái. Halak pikkelye, rajtuk a világ tengereinek sója. A világítótorony fénye áthatol a sötétség kátrányán, egészen az öböl szilárd nyílásáig. Mindenhol sötétség. Mintha szénfeketévé változott volna a tér, amely a parányi héjakban véget ér. A szél megemeli a parton kifeszített hálót. A kockakövek között kiszáradt algák. Nyikorognak a lehorgonyzott halászhajók. A hálókban kifogott halak verdesnek a maradék fényben. Az éjszaka összezsugorítja a világot. A sirályok lecsapnak a hulladékokra. Fenyvesi Ottó fordításai 1192

13 Odd Børretzen A norvég elôállításának folyamata A norvégot az esetek többségében Norvégiában állítják elô. Az elôállítás folyamatát kissé komplikált és nehéz elmagyarázni. Rövidre fogva a szót, ez a folyamat magában hordoz egy gyakorta problematikus együttmûködést a szóban forgó norvég szülei között. Az elôállítási mûvelet idôigényes, alaposan kipróbált, azaz tesztelt módszereken alapul, gazdag hagyományai vannak, ugyanakkor figyelembe veszi a modern idôk követelményeit, körülményeit és szokásait is. Az elôállítás, a mûvelet, amit nevezhetünk gyártásnak is, leggyakrabban fedél alatt történik, belsô térben. Mivel azonban a ház kevés, és egymástól messzire esnek a hegyes-völgyes-fjordos Norvégiában, a szabad ég alatt is megtörténik, például menet közben egy csónakban, vagy sítalpon, vagy egy hajó fedélzetén stb. Régebben, néhány évvel ezelôtt, gyakran megtörtént, hogy a norvég mindjárt sílécekkel a lábán jött a világra. De a fejlôdés, mint minden téren, ebben is változásokat hozott. A modern kutatások megállapították, hogy ez a módszer nagyon kellemetlen is lehet, sôt akár veszélyekkel is járhat az anyára nézve. Ezért, napjainkban a norvégot csak egyéves korában szerelik fel sílécekkel. Egy másik, a sílécekkel kapcsolatos változás, hogy ma már a norvég arra is képes, hogy lecsatolja lábáról a sílécet, mondjuk, olyan kisebb helyeken, mint egy repülôgép, egy vasútállomás, egy nyilvános illemhely és hasonlók. Norvégia NORGE (Norway, Noruega, Norwegen) szó szerint azt jelenti, hogy Északra vezetô út. Midôn egykoron az emberi faj a messzi délen ténykedett, akadtak olyan egyedei, nem is kevesen, akik észak felé indultak, vagyis az Északra vezetô utat választották. Persze olyanok is voltak, akik aztán késôbb, különbözô okok miatt megálltak ezen az úton. Az olaszok, a spanyolok, a franciák, a görögök és mások nem folytatták útjukat, hanem megálltak azokon a helyeken, ahol szôlôt tudtak érlelni. A 1193

14 teutonokat, akik viszont sörivók voltak, ezek a helyek nem érdekelték. Ennélfogva továbbkutyagoltak Észak-Európába. Akkortájt Észak-Európát több ezer méter vastag jég- és hótakaró borította, ezt nevezték a jégkorszaknak. Kábé tízezer évvel ezelôtt aztán a jég olvadni kezdett, és felhúzódott még északabbra. A legtöbb teutont ez örömmel töltötte el. Már éppen elegük volt a jégbôl, a hóból meg az örökös fagyból. Sokuk leheveredett a fûre, elégedetten nyújtózva bámulták a szelíd fellegeket az égen, és gyönyörködtek a színes pillangókban. Egyesek verseket írtak a kellemesen melengetô napról, mások szigonyozni kezdték a halakat, egyszóval élvezték az életet. Mások más, kellemes, sôt hasznos tevékenységbe fogtak, gabonát termesztettek, szarvasmarhákat tenyésztettek. Így nem kellett vadászni menniük, mint azelôtt, ha enni akartak. Másrészt viszont, a norvég, aki mint már említettük, síléccel a lábán jött a világra, valahogy árvának és bizonytalannak érezte magát a fû és a virágok között, és inkább síelni szeretett volna. Hó kellett neki, hó. Ezért fogta feleségét meg a gyerekeit, és továbbindult észak felé, a hó és jég után. Miután megérkeztek arra a területre, melyet késôbb Norvégiának neveztek, látták, hogy ennél északabbra már nincs hová menni, tehát megálltak és letelepedtek. Ám a jég olvadása folytatódott, így, különösen nyáron, még Norvégiában sincs túl sok lehetôség a síelésre. Így a norvég, ha kell, mint már említettük, le tudja kapcsolni síléceit a lábáról. Aztán meg azt is gyanítani kezdték, hogy a délebben maradt népség mégiscsak jobb helyeket talált magának ezen a földtekén, mint ôk. Ezt a gyanút persze eltitkolták gyermekeik elôl. Norvégia régebben meglehetôsen vad és rendezetlen ország volt. Többek közt arról vált híressé, hogy jegesmedvék sétifikálnak településeik utcáin. Ma már ez nincs így. Ha napjainkban találkozunk néhány jegesmedvével az utcán, különösen éjszaka, csupán félreértésnek vagyunk az áldozatai. Ezek ugyanis nem igazi jegesmedvék. Hogyan tudjuk mindezt megállapítani? Nagyon egyszerûen. Köszönjünk nekik, hogy Jó estét! vagy Jó éjszakát! Ha a jegesmedve erre azt feleli, hogy Jojbrkulerabrzenbí!, akkor biztosan nem jegesmedve az illetô, hanem egy norvég, aki éppen hazafelé tart egy jelmezes házibuliról. A NORVÉG ISMERTETÔJELEI Honnan tudhatjuk meg valakirôl, hogy norvég? Ha Norvégiában vagyunk, és tudunk norvégül, akkor ez viszonylag könnyen megy. A legtöbb ember, aki Norvégiában lakik és beszél norvégül, ugyanis valószínûleg norvég. De mirôl ismerhetünk meg egy norvégot Norvégia határain kívül, kül- 1194

15 földön? Londonban, Párizsban vagy Tokióban? A norvégnak számos ismertetôjele van: világos bôrû, seszínû hajú, nagy a lába és a keze stb. Ám ezek az ismertetôjelek megtalálhatók más germán népeknél is. Tehát napjainkban akár egy svédet, egy németet, egy osztrákot vagy egy hollandot is nézhetünk norvégnak. Valaha, a régmúlt idôkben, könnyû volt ráismerni a norvégra. Mert bármerre is járt a világban, kötött gyapjúsapkát viselt, bojttal a búbján. Ráadásul elképesztô halszagot árasztott, a keresztneve pedig Ola volt vagy Kari, vagy Bolle, vagy Bro, vagy Gruhild, vagy Grytte stb. Meg aztán nagyon keveset beszélt. Ha mondott is valamit, azt mondta: Mindenki, aki a Skagerraktól délre él, zsebtolvaj, nem lehet megbízni sem a katolikusokban, sem a zsidókban, sem senki másban, és a norvég húsgombóc, a norvég síelô, a norvég fogorvos, a norvég hajóépítô, a norvég tengerész a legjobb az egész világon. Rövidre fogva a szót: valaha a norvégot tényleg a fentebb már említett neveken nevezték, a hegyekbôl és a fjordokból elcsatangolt emberszabású volt, így könnyû volt megismerni, bármerre is járt a világban. No de most, a kilencvenes években? Most bármi lehet a neve, olasz gyártmányú konfekcióruházatot visel, cipôi Portugáliában készültek, késsel-villával eszik, gyakran láthatjuk síléc nélkül is, sôt mi több, olykor barna színû a szeme! Honnan a csudából tudhatjuk most meg, hogy egy norvéggal állunk szemben a mindenféle egyéb népség között? Például mindenféle országból származó üzletemberek meg egyebek között, mondjuk a Szent Péter téren Rómában? Nem is hinnék, milyen egyszerûen. Megkérdezik tôle: Ön norvég? Persze nem biztos, hogy meg is fogja érteni a kérdést. Attól függ, hogy milyen nyelven kérdezik. A legcélravezetôbb, ha így kérdezik: Ön svéd? Akár angolul, akár franciául, akár olaszul, japánul, urdu vagy szuahéli nyelven kérdezik, tuti, hogy azt fogja válaszolni: Én svéd? Én?! Én norvég vagyok!!! Norvégok beszélgetnek Néhány különleges szituáció kivételével, a norvég, hagyományosan és természetétôl fogva is hallgatag. Ezért Norvégiában a hallgatagságot a bölcsességgel hozzák összefüggésbe. A norvég kultúrában számtalan kifejezést találunk erre, de a legismertebb közülük az, hogy beszélni ezüst, hallgatni arany. De ez is jól ismert: Csinálhatsz bármit, a víz akkor is folyik. Vagy: Az üres hordó kong a leghangosabban. 1195

16 Mint a legtöbb nemzeti jellegzetesség, a norvégok hallgatagsága és szófukarsága is történelmi-földrajzi-éghajlati körülményekkel magyarázható. Nyolcezer évig minden egyes norvég a saját barlangjában lakott. A saját fjordjában, a saját hegyén, szûkebb családtagjai körében. Vagyis nyolcezer évig a norvég, szûkebb családtagjait leszámítva, nem tudott beszélni senkivel sem, mert mi a csudáról beszélt volna azokkal, akikkel nyolcezer éven át, éjjel-nappal együtt kellett laknia? Summa summarum, a norvég nyolcezer évig hallgatott. Mindazonáltal eme hosszú idô során szükségét érezte annak, hogy valamiképpen kommunikáljon. Amikor nagyon rájött a szükség, kiment a barlangjából, keresett egy lapos sziklát és belevésett egyfajta üzenetet. A kôbe vésett üzenetek, levelek voltak a rúnák. A kôbe vésés persze az akkori szerszámokkal meglehetôsen idôigényes munka volt, ezért aztán a szövegek viszonylag tömörek és velôsek voltak: Én, Halgrim, véstem ezt. Vagy: Én, Halgrim. Vagy egyszerûen: Én. Nyolcezer év elmúltával aztán a norvég elôször látta meg a szomszédját. A szomszéd eléggé nagy távolságra volt tôle, egy másik hegyen, a fjord túlsó partján. A nagy távolság miatt is, amit mondott, szintén tömör és velôs volt. Azt kiabálta neki, hogy Menj a fenébe!. Véletlenül sem azt, hogy szeretlek!, vagy effélét, hiszen egy öntudatos, önérzetes ember, sosem mond ilyen dolgokat. Akkortájt a norvégnak mégis adódtak más lehetôségei az önkifejezésre. Bosszúságát vagy haragját kifejezhette például azzal, hogy kivágott egy hatalmas fát, vagy bedobott egy jókora követ a fjord vizébe. Vagy ha éppen a szerelmét akarta demonstrálni, elment az erdôbe, megölt egy jávorszarvast vagy egy medvét, hátára dobta a zsákmányt és odapenderítette kedvese lábacskája elé. Ez jelentette azt, hogy szeretlek. Továbbá, hogy ôrzôd és gyámod leszek néked és gyermekeinknek, ellátlak benneteket mindig friss hússal, osztozni fogok veled jóban és rosszban, amíg csak élek, és amíg csak Norvégia be nem lép az Európai Unióba, mely utóbbi remélhetôleg sohasem fog bekövetkezni. Manapság a norvégnak már nincsenek meg az önkifejezésre azok a lehetôségei, mint azelôtt. Már nem vagdoshat ki fákat csak úgy, engedély nélkül, a medve védett állat, és a jávorszarvast is csupán ôsszel, a vadászati szezonban szabad elejteni. A mai norvégok közül egyesek úgy valósítják meg, fejezik ki önmagukat, hogy keresztül-kasul átsíelik Grönland szigetét, vagy egy fonott kosárban átszelik az Atlanti-Óceánt, de a legtöbbnek erre nincs lehetôsége. Akárhogy is: egy nyolcezer éves szokás, mármint az, hogy egy életlen szerszámmal üzeneteket vésett egy kôbe, vagy a szél szárnyán ordította a messzeségbe, nem volt igazából alkalmas hosszabb társalgásra. 1196

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október LIV. évfolyam, 12. szám 2009. december TARTALOM PÁLFALVI LAJOS A fehérorosz irodalom tapintatos távolléte... 1029 MAKSZIM BAHDANOVICS versei (Körner Gábor

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben

TARTALOM MAGYAR VILÁG

TARTALOM MAGYAR VILÁG LIX. évfolyam, 6. szám 2014. június TARTALOM SALMAN RUSHDIE Mágia az igazság szolgálatában (Imreh András fordítása)... 607 PLINIO APULEYO MENDOZA Aracatacától Macondóig avagy Gabo múltidézései (Szilágyi

Részletesebben

Magunknak még sok-sok ilyen jubileumot, Önöknek pedig jó olvasást és kellemes ünnepeket kívánok a szerkesztőség minden tagja nevében.

Magunknak még sok-sok ilyen jubileumot, Önöknek pedig jó olvasást és kellemes ünnepeket kívánok a szerkesztőség minden tagja nevében. 50 Hűha! Hát ezt is megértük. Pedig indulásunkkor sokan tíz számot se jósoltak volna nekünk. És most mégis elértük a bűvös ötvenediket. Ilyenkor illik fogadkozni, megújulást, szebbet, többet, újabbat ígérni...

Részletesebben

TARTALOM. Újra gondolni Portugáliát! A portugál irodalom napjainkban Pál Ferenc összeállítása

TARTALOM. Újra gondolni Portugáliát! A portugál irodalom napjainkban Pál Ferenc összeállítása Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október LI. évfolyam, 4. szám 2006. április Újra gondolni Portugáliát! A portugál irodalom napjainkban Pál Ferenc összeállítása TARTALOM PÁL FERENC Néhány szó napjaink

Részletesebben

(Li Bai verse Yang guifeiről Tang Xuancongnak, valószínűleg)

(Li Bai verse Yang guifeiről Tang Xuancongnak, valószínűleg) MOTTÓ: Li Bai: Qingping-dallamok /Csongor Barnabás szavankénti nyersfordítása/ I. 1. sor: Felhő / felleg - vél / gondol / feltételez / szeretne / kitalál / kigondol / epekedik / vágyakozik / visszaemlékszik

Részletesebben

1 VI. évfolyam, 54. szám www.irodalmijelen.hu 2 (20 000) lej 258 Ft; 1,20 Lapszámunkat Raffaele Gargiuolo Budapesten élõ és alkotó olasz festõ mûveivel illusztráltuk. A mûvész bemutatása a 31. oldalon

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek Nicholas Sparks Eltékozolt évek Nicholas Sparks: The Wedding 2003 Hungarian translation: NAGY ÁGNES KAROLINA Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondani oly dolog, mit kedvelek, Bár, megvallom, nem költő, ki

Részletesebben

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANHATODIK ÉVFOLYAM 2015/4 GÖMÖRI GYÖRGY KÁNTOR PÉTER MARNO JÁNOS VERSEI

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANHATODIK ÉVFOLYAM 2015/4 GÖMÖRI GYÖRGY KÁNTOR PÉTER MARNO JÁNOS VERSEI alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT GÖMÖRI GYÖRGY KÁNTOR PÉTER MARNO JÁNOS VERSEI EGRESSY ZOLTÁN ORAVECZ IMRE REGÉNYRÉSZLETEI NÁDASDY ÁDÁM A KORTÁRS LEVELEI ARANY ZSUZSANNA KOSZTOLÁNYI DEZSÔ

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Vandring i mörkret

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Vandring i mörkret A svéd nyelvű eredeti mű címe: Vandring i mörkret Copyright by Margit Sandemo, 1987 All rights reserved Hungarian translation Kerekes Mariann, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása LVIII. évfolyam, 3. szám 2013. március Az én Finnországom Gombár Endre összeállítása TARTALOM VEIkkO HuOVInEn Egészségrendõrök (Gombár Endre fordítása)... 232 ALpO RuuTH Orvostól orvosig (Szakonyi Csilla

Részletesebben

Jonas, George Megtorlás

Jonas, George Megtorlás Jonas, George Megtorlás Egy izraeli antiterrorista csoport igaz története BUDAPEST KIADÓ POPKULTÚRA KULTURÁLIS EGYESÜLET 1990 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: VENGEANCE The True Story of an

Részletesebben

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október LV. évfolyam, 10. szám 2010. október TARTALOM Kortárs indiai irodalom Összeállította Bangha Imre, szerkesztette Bangha Imre és Lukács Laura BIBHÚTIBHÚSAN

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

Az Európai Irodalom Éjszakája. (Túrameghívó könyvmolyoknak)

Az Európai Irodalom Éjszakája. (Túrameghívó könyvmolyoknak) 1 2 Az Európai Irodalom Éjszakája (Túrameghívó könyvmolyoknak) Immár másodszor kínálja Budapesten a Magyarországon működő európai kulturális intézetek szervezete (EUNIC) ezt a különleges irodalmi kóstolót:

Részletesebben

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után I. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó

Részletesebben

A TARTALOMBÓL A TARTALOMBÓL. A hírek szerelmeseinek. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak.

A TARTALOMBÓL A TARTALOMBÓL. A hírek szerelmeseinek. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak. Konrád György: Inga Sopotnik Zoltán: Futóesõ Ferdinandy György: Hetedíziglen Lapszámunkat Antal Éva festményeivel illusztráltuk. A mûvésznõ bemutatása a 29. oldalon Kenéz Ferenc A hírek szerelmeseinek

Részletesebben

TARTALOM. Mariusz Szczygie³ összeállítása

TARTALOM. Mariusz Szczygie³ összeállítása Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október LVI. évfolyam, 12. szám 2011. december TARTALOM Mariusz Szczygie³ összeállítása AGNIESZKA WÓJCIÑSKA A kígyó levedli bôrét (Pálfalvi Lajos fordítása)... 891

Részletesebben

KONYVHET. Szappanopera arról, amirôl még beszélni is fáj

KONYVHET. Szappanopera arról, amirôl még beszélni is fáj KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2003. JÚLIUS 10 24. www.konyv7.hu 144 FT KULTURÁLIS KÉTHETILAP Könyves nyár Ember és gondolat Kende Péter Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 26. Nyerges András Tûnô

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA VILÁGBESZÉD MERÍTETT SZAVAK TÁJOLÓ

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA VILÁGBESZÉD MERÍTETT SZAVAK TÁJOLÓ A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA Turcsány Péter versei... 2 Bozók Ferenc versei... 6 Pósa Zoltán Egy igazlátó és a valódit is láttató irodalomtörténész-író (interjú)... 7 EGYÜTT JOBB! MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK

Részletesebben

Carson McCullers. A SZOMORÚ KÁVÉHÁZ BALLADÁJA The Ballad of the Sad Café

Carson McCullers. A SZOMORÚ KÁVÉHÁZ BALLADÁJA The Ballad of the Sad Café Carson McCullers A SZOMORÚ KÁVÉHÁZ BALLADÁJA The Ballad of the Sad Café A város maga nagyon sivár; alig is áll másból, mint a pamutszövödéből, a munkások lakta kétszobás házakból, néhány őszibarackfából,

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

A ZSIDÓ LÉGIÓ A VILÁGHÁBORÚBAN

A ZSIDÓ LÉGIÓ A VILÁGHÁBORÚBAN JABOTINSKY VLADIMIR A ZSIDÓ LÉGIÓ A VILÁGHÁBORÚBAN 19 3 1 N E K U D A H - K I A D Ó / M U K A C E V O AZ ALEXANDRIAI MENEKÜLTTÁBOR. 1914 telének derekán kötött ki a hajóm egy olasz kikötőből jövet, Alexandriában,

Részletesebben

Roald Dahl. Boszorkányok

Roald Dahl. Boszorkányok Roald Dahl Boszorkányok magus design studio 2001 A mű Roald Dahl The Witches című műve alapján készült Puffin Books 1985. Text copyright Roald Dahl Nominee Ltd. 1983 All rights reserved Fordította Benda

Részletesebben

I. évfolyam 8. szám SZERKESZTETTE: KAZÁRI GYULA 1997, április - december TARTALOM:

I. évfolyam 8. szám SZERKESZTETTE: KAZÁRI GYULA 1997, április - december TARTALOM: I. évfolyam 8. szám SZERKESZTETTE: KAZÁRI GYULA 1997, április - december TARTALOM: Prológus...1. oldal Erdész R. Dávid: Betört lovaid...2. oldal Jakus Réka: Anya...3. oldal Vámos Gábor: Nem hátrálok...4.

Részletesebben

Arthur C. Clarke A gyermekkor vége

Arthur C. Clarke A gyermekkor vége Annotation A gyermekkor vége (angolul: Childhood s End) Sir Arthur C. Clarke 1953-ban kiadott sci-fi regénye. Clark Őrangyal című novelláján alapul, amely 1950-ben jelent meg a Famous Fantastic Mysteries

Részletesebben

Fordította: Farkas Tünde

Fordította: Farkas Tünde Fordította: Farkas Tünde Henning Mankell A piramis Wallander első esetei 2 A fordítás a Leopárd Förlag AB, Stockholm és a Leonhardt & Hoier Literary Agency A/S Copenhagen engedélyével készült. Eretleti

Részletesebben