Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945"

Átírás

1 Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban Uzsok hősei Kárpátok A Kárpátok km² koszorújának 11%-a a mai Ukrajna határain belül található Kárpátalján. A megye 80%-át az É-K Kárpátok hegyei és előhegyei uralják. Tatár-hágó 921 m, Uzsoki-hágó 889 m, Vereckei-hágó 841 m, Hoverla (Hóvár) csúcs 2061 m, Pop Iván csúcs, a Máramarosi havasokban 2020 m. A Kárpátok elnevezést a II. században Claudius Phtolemaios egyik művéből ismerjük. A hegyek, folyók, egyes géta-dák törzsek nevében is gyakran fellelhető kárp szótőnek több értelmezése van. Jelentése a szanszkritban menedék, fedezék, az ógörög nyelvben domb, az albán és a trák nyelvben, pedig a kárpë, értelme szikla. Kézai Simon Ruthenorium Alpes - nek, Orosz hegyeknek nevezi, Anonymus Havas erdő -nek nevezte. A Brockhaus kiadó XIX. századi lexikonja így írta: A Kárpátok elnevezést a hegylakók sehol sem használják, inkább a Beszkid vagy Beszkidek elnevezés ismert. A beszkid név az illír nyelv biz-kët bükkerdő és az albán bjeshekë magas hegy, havas, havasi legelő jelentésű szavakkal hozható kapcsolatba. 1 A haderő nyugszanak ők a Hős Fiak dúló csaták után (Bajza József: Apotheozis) A világháború kitörése előtt, 1914 nyarán az Osztrák Magyar Monarchia lakossága 51,4 millió főt számlált. A birodalom előző évben 5,3 milliárd koronát fordított hadügyi kiadásokra. A közös hadsereg újonctartaléka fő, a császári királyi Landwehré , a honvédségé , a Bosznia-Hercegovinában lévő csapatoké 7763 fő volt. A haderő főnyi békelétszáma tisztet és fő legénységet jelentett. Hadiállománya fő, melynek kb. 30%-át a magyar Szent Korona országai tették ki. A Monarchia területén 16 hadtest helyezkedett el. Németország európai lakossága ugyanekkor 66,3 millió, éves újonclétszáma 300 ezer fő volt. Hadügyi kiadása 1913-ban 2,9 milliárd korona volt. Haderejének békeállományába 761 ezer fő tartozott. Hadiállományát ember alkotta. A hadsereg 25 hadtestre oszlott. Oroszország lakossága ugyanekkor 16,38 millió, éves újonclétszáma 455 ezer fő volt ban 1,4 milliárd koronát fordítottak hadikiadásokra. A hadsereg békelétszáma , hadiállománya fő, amely 37 hadtestre oszlott. 2 Küzdelem keleten Az osztrák-magyar hadvezetés augusztus 18-án indított hadjáratot a keleti hadszíntéren. A Monarchia vezetői a lembergi harcokban a Visztula és a Bug folyók között egy É-i irányú támadással tervezte megsemmisíteni a még felvonulóban lévő cári erőket. A kezdeti sikerek azonban megváltoztak néhány nap alatt. Augusztus án a Monarchia hadvezetése a védekező harcmodor mellett döntött. Szeptember 11-én a cs. és kir. Hadsereg Főparancsnoksága (Armee Oberkommando = AOK) elrendelte a visszavonulást. Az 1., 3. és 4. hadsereg a Wisloka folyó mögé, a 2. hadsereg a duklai szorosig hátrált. Galícia nagy része, Bukovina szinte teljes területe elveszett, mindössze a bekerített przemysli erőd maradt a Monarchia kezén. Az orosz 8. hadsereg alakulatai szeptember 24-én az Uzsoki-hágón át betörtek Magyarországra és Fenyvesvölgyig jutottak. Szeptember 27-re a Tornyai hágón át elérték Ökörmező térségét, 28-án a Vereckei-hágón Vezérszállásig, majd október 1-jén a Beszkidi-hágón keresztül Szolyva előteréig értek. Egy kozák lovashadosztály szeptember 30-án feldúlta Kőrösmezőt, október 3-án Máramaros szigetet október 4-re a cs. és kir. budapesti 31. gyaloghadosztály visszafoglalta az Uzsoki-szoros térségét. A Kárpátalját Galíciával összekötő hágókat a cs. és kir. VII. hadtest, állományában a Lengyel Légióval, október között sorra visszafoglalta. 3 A lembergi hadjárat után a Monarchia 2. hadserege (Eduard Freiherr von Böhm-Ermolli osztrák tábornok vezetésével a hadsereg-parancsnokság Ungváron volt) a Keleti-Kárpátok gerince mögé vonult vissza és a Dukla Uzsok-vonalban foglalt védőállást. Ezt a hadsereget vezette Ermolli csaknem a világháború végéig, időnként a németek alárendeltségében, valamint ez volt a világháború egyik leghosszabb parancsnoki beosztása novemberében az AOK és a Német Hadvezetés (Oberste Heeresleitung = OHL) közös erővel újabb harcokat kezdeményezett a cári hadseregek ellen a keleti hadszíntéren. A galíciai hadműveletek következtében visszavonuló báró Karg altábornagy hadteste (38. honvéd hadosztály, 102. magyar népfelkelő ezred, 1., 2. Landsturm [osztrák népfelkelő dandár]), valamint a 8. lovashadosztály azt a feladatot kapta, hogy a cári erők előretörését az Uzsoki-hágó térségében igyekezzen megállítani. November 14-én két orosz hadosztály támadást indított, Karg altábornagy a 38. honvéd hadosztályt a Kies völgy és Patakújfalu térségébe irányította. Az Uzsoki-hágó védelmét az 1. és 2. Landsturm dandárra bízta, november 16-án a két dandár vezetősége elrendelte a visszavonulást az ellenséges túlerő miatt. Így a Kárpátok hágói közül elsőként az Uzsoki került a cári csapatok birtokába ismét. Karg altábornagy harccsoportját november 17-én Havasköz Malomrét Patakújfalu vonalába vonta vissza, néhány nap múlva a hadtest egységei (76. honv. dd.) Sóhát és Sóslak térségénél zárta le az ellenség előrenyomulási útvonalait. Uzsok hősei Szurmay a harctérre érkezését a következőképpen írta le: 1914 nyarán kértem harctéri beosztásomat, de csak november 24-én kerültem a frontra, mint az ungvölgyi hadsereg csoportparancsnoka november 24-én déltájban, mint a 38. honvédgyaloghadosztály újonnan kinevezett parancsnoka, Kassán jelentkeztem a harmadik hadsereg parancsnoká- 44 HADITUDÓSÍTÓ

2 nál. Boroevicet addig személyesen nem ismertem. A szokásos Isten hozott után bevezetett dolgozószobájába és a katonai helyzetet ábrázoló nagy mappán megmutatta, hogy hadseregének jobb szárnyán mi a helyzet. Ez a helyzet nagy vonásokban a következő volt: Az oroszok egy északról délre nyúló, kilométeres mélységű magyar területsávot foglaltak el. A határ menti terület legdélibb részén feküdt Homonna és Szinna. Ung megyében a megye és az Ung völgy lényeges része állott már megszállás alatt. Nem a 38. hadosztály vezetését fogod átvenni, hanem az imént mutatott seregem egész jobb szárnyát képező hadseregcsoportot parancsnokságod alá rendelem. Ebédelj velünk, azután menj ki Nagybereznára és minél előbb vedd át a vezérletet Ide tartozott a Wanner-különítmény is, amely a magyar kiegészítésű 33. cs. és kir. gyalogezred két zászlóaljából és egy hegyiütegből állt. Eredetileg a VII. hadtesthez tartozott, de az orosz előrenyomulás folyamán más feladatot kapott, amelyben a Krautwald-csoport a Karg hadseregcsoport bal szárnyának biztosítását kapta feladatul, ezt Wolosate környékén kellett teljesítenie. Ugyancsak ide tartozott a 102. népfelkelő gyalogezred, amely a hasonló számot viselő, szegedi népfelkelő gyalogdandár maradványaiból alakult. Ez a dandár idősebb korosztályú, főleg alföldi magyar katonákból tevődött össze és Plank altábornagy parancsnoksága alá tartozott. Az alföldi katonák számára szokatlan volt a hegyvidéki terep. Szurmay Sándor parancsnoksága alá tartozott a 8. lovashadosztály is, amely dragonyos és ulánus ezredekből tevődött össze gyér létszámmal. Felszerelésük sem volt megfelelő, sem gyalogsági ásóval, sem szuronnyal nem rendelkeztek. Az egész hadosztály alig egy-két gyalogszázadnyi erőt képviselt, eleinte tábori csendőr szolgálatot teljesítettek a 2. osztrák népfelkelő dandár mögött. Az 56. honvéd hadosztály mindössze 6 zászlóaljból állott. A legénység népfelkelőkből, hadtáp, vasút és biztosító alakulatokból tevődött össze géppuskával és tábori telefonnal nem rendelkeztek, szurony helyett volt, aki konyhakést kötözött a puskára, volt, aki hosszú nyelű ásót, vagy baltát használt. Lovasságuk másfél pótszázadból, tüzérségük két menetütegből állott. 4 A valóságban a 38. honvéd hadosztály és a Wanner-különítmény 33-as zászlóalja volt teljes értékű, de ezek is csak félállományon. Ezeken kívül a 102-es népfelkelő ezred és az 56. honvéd hadosztály használható volt, de a többiek csak tehertételt képeztek. A cári erők november 25-én az Ung völgyében és Uzsok környékén két gyalog- és egy lovashadosztályból tevődtek össze, ez volt az úgynevezett Eck-csoport. Wolosate környékén gyengébb gyalogsági erők táboroztak. A Ciroka-völgyben Lehmann és Attems-csoporttal szemben, a fogolykihallgatások alapján 5 gyalog- és 2 kozákezred állott, valamint a 48. hadosztály. Az oroszok tehát, mint mindig és mindenütt, itt is túlerőben voltak novembere. A háború negyedik hónapja. Az oroszok Galícia nagy részét elfoglalták, Przemyslt körülzárták s a 8. orosz hadsereg Alekszej Alekszejevics Bruszilov tábornok vezetésével a Kárpátok kapuit döngette. A Monarchia 3. hadserege Boroevic gyalogsági tábornok vezetésével kénytelen volt a túlerő nyomása miatt visszavonulni, keleten a Csontos Szinna Homonna-vonalig. Felmerült az esélye a magyar Alföld, esetleg egy Budapest felé irányuló orosz betörésnek. Ez legfőképp Gróf Tisza István miniszterelnök és báró Hazai Samu honvédelmi miniszter aggodalmát váltotta ki. A hadműveletek a 3. hadsereg HADITUDÓSÍTÓ 45

3 jobbszárnyán Uzsoknál és Szinnánál, később Bártfa és Neusandec térségében zajlottak le. I. Ung- és cirokvölgy (Homonna- Szinna-Uzsok), II. a Tapolyvölgy és Neusandec közötti (Bártfa és Limanova) Jelen írásomban az I. szakasszal foglalkozom. November 25. Szurmay Kiskolon településen felkereste az Attems-csoport parancsnokságát. Délután a Lehmann-csoport számára támadást rendelt el. A 75. honvéd dandár (Attems-csoport) elfoglalta Takcsányt, 8 tisztet és 741 foglyot ejtett. A Lavriccsoportot támadás érte, a kötelékébe tartozó 23. honvéd gyalogezred két zászlóalja 400 ember veszített. November 26. A 76. honv. dd. a Hoffmann hadtest kötelékébe tartozó Guilleaume-különítménnyel az Ung völgyében Hajasd településre támadt. A Lehmann-csoport folytatta az előrenyomulást Ciroka Ófalu Nagypolány irányába. Délután Szurmay látogatást tett Malomréten a 76. honv. dd. parancsnokságánál. Látogatása után egy páncélvonaton elindult az ellenséges vonalak mögé Fenyvesvölgyre. Fox százados vezetésével az I/23. honv. zlj. Havasköznél orosz foglyokat ejtett. Kémek jelentése alapján, valamint a fogolykihallgatások során az orosz erők 8000 főnyi katonával a Tihától nyugatra lévő magaslatok védelmére rendezkedtek be. November 27. A 76. honv. dd. tartotta az állásait. A 33. ezred két százada Bajos őrnagy vezetésével elérte Méhesfalvát. Homonna térségében kemény harcok folytak. Ezen a napon katonáink 204 foglyot ejtettek. Rafft tábornok, a 2. osztrák népfelkelő dandár parancsnoka, segédtisztjeivel fogsága esett. November 28. Szurmay altábornagy a hajnali órákban az Attems-csoportnál tartott szemlét. Támadást rendelt el, mintegy 40 orosz gépjárművet zsákmányoltak és számos hadifoglyot ejtettek. Méhesfalvánál és Homonnánál a 48. és 49. orosz hadosztályok alakulatai hátráltak. November 29. A magyar hadtestparancsnokság technikai pihenőt rendelt el, a Lehmann- és az Attems-csoport Szinnán, a többiek Takcsány Kiskolon térségében helyezkedtek el. A 75. honv. dd.-t Ladoméren át Kisbereznára irányították, hogy onnan 32 km gyalogmenet után másnapra Sóslakra érjen. November 30. A Lehmann- és Attems-csoportok az orosz utóvédekkel folytatott harcokban elérték Saganowec Újszomolnok Juhos Csukaháza térségét. Franz Conrad von Hötzendorf December 1. Az északi alakulatok folytatták előrenyomulásukat. A Lehmann-csoport Zemplénoroszit, míg az Attems Telepoczot érte el. Ezen a napon érkezett meg Szurmayhoz a 3. hadsereg (Svetozar Boroević von Bojna horvát tábornagy vezetésével) hadparancsa. A 38. honvéd hadosztály előkészületet tett a támadásra. December 2. A 75. honv. dd. Wolosate felé indított támadást, a 23. ezred I/23. menetzlj., összhangban a Guilleaume-különítménnyel, Starostynán tört előre. A 24. ezred a I/ HADITUDÓSÍTÓ

4 menetzlj.-al és a II/24. hadtáp zlj.-al tartalékban maradt a 75. honv. dd. mögött. Az előrenyomulás sikeres volt. A 38. hadosztály vezetését báró Botthmer Árpád tábornok vette át a betegen fekvő Szurmaytól. Az orosz erők Zolobinára vonultak vissza, majd tovább hátráltak. December 3. A Lehmann- és Attems-csoportok kiváltak a Szurmay hadseregcsoport kötelékéből. December 4. Az Ung völgyében Nagy Pál tábornok (a Vitézi Rend későbbi helyettes főkapitánya) átvette a Szurmay hadseregcsoport irányítását. Báró Botthmer Árpád az 56. hadosztálynál jelentkezett további szolgálatra. A 22. honv. ezred kettőszáz foglyot ejtve elfoglalta Huszna patak térségét, a 24. honv. ezred Opolonak térségét, a 75. honv. dd. az orosz erőket a határok mögé szorította vissza. December 5. A 38. honvéd hadosztály zömét kivonták az arcvonalból. Estére a gyalogság nagy része Fenyvesvölgy és Csontos, a tüzérség és a vonatok Nagyberezna, Kisberezna, Bercsényifalva térségében bevagonírozásra készen álltak az elszállításra. A mozgósítást a Bártfa vidékére betört cári csapatok miatt rendelték el. 5 Véres tél a Kárpátokban A Kárpátok 1914-ben a mellékhadszíntér szerepét játszotta, azonban 1915 elejére már főhadszíntérré változott. Ezt gróf Franz Conrad von Hötzendorf eredményezte (Bécs, Penzing, Württemberg Bad Mergentheim, osztrák katonatiszt, császári és királyi tábornagy, [k.u.k. Feldmarschall]), aki között az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének Vezérkari Főnöke volt. Négy fia közül három a Nagy Háború -ban estett el. Kurt, a legidősebb, 1918 januárjában halt meg Davosban (Svájc) túlerőltetés miatt, amelyet a romániai hadjáratban szenvedett el. Második fia megsebesült Przemysl védelmében. Harmadik fia, Herbert, harcban esett el az orosz fronton, Rava-Ruszkánál. Hötzendorf a döntő csapást a Kárpátokban tervezte az orosz erőkre mérni január elején Gorlice és Bukovina között a Monarchia 18 gyalog- és 6 lovashadosztályt állomásoztatott, április végére ez a haderő 46 gyalog (köztük 6 német) és 8,5 lovashadosztályra emelkedett. Ez a hadsereg szállt szembe a végül erősebb cári erőkkel, amelyek zászlóaljban erősebb és nagyobb létszámú, 38 gyalog- és 14 lovashadosztályból tevődött össze. Napjaink történészeinek megegyezik a véleménye abban, hogy Hötzendorf az első világháború legnagyobb hadvezére és stratégája volt november január 26. között az Uzsoki-hágót és térségét a cári csapatok három alkalommal foglalták el, január 26-án a Szurmay hadseregcsoport negyedszerre is és végleg birtokba vette a hágót. 6 Az Ung völgyének védelmével megbízott Csermák ezredes egységei (75. honv. dd.), melynek létszáma kb. 50%-kal csökkent az állandó harcok és az időjárás következtében, Szuhapatak Hajasd Zolobina vonalában rendezkedett be védelemre december 9-én az orosz alakulatok ismét elfoglalták Uzsok térségét és Havasköz Studnica Fenyvesvölgy Cherencha vonaláig nyomultak előre. December én Csermák ezredes egységei Havasköz és Malomrét térségében súlyos harcokat vívtak a cári csapatokkal decemberében Galíciában és a Kárpátokban nagyobb hadsereg-mozgósítások történtek. Ivanov orosz tábornok támadást rendelt el. Ezen ellentámadás Jaslo-i, vagy Kárpáti téli csataként került be a történelembe (1914. december január 19.). 7 Az orosz hadvezetés döntése alapján az Uzsok térségi cári erők meghatározó részét É-Ny irányba vezényelték át, Bártfa térségébe. A 3. hadsereg parancsnoksága a Karl Freiherr von Pflanzer-Baltin lovassági tábornok hadtestét (Armeekorps Pflanzer-Baltin) kiegészítették a Lengyel Légióval és a Hoffmann hadtesttel. Ez a mintegy 10 dandárnyi haderőt képviselő hadseregcsoport a Galíciai Front nyugati szélén oldaltámadást intézett az orosz Dnyeszter hadseregcsoport ellen, amely csaknem 10 hadosztályból, főleg kaukázusi és kozák egységekből tevődött össze karácsonyára a Monarchia alakulatai visszafoglalták az Uzsoki-hágót december 26-án Pflanzer-Baltint a hadműveletek irányításáért kitüntették a Lipót Rend I. osztályával hadiékítményekkel. Azonban Bukovinából a kozák alakulatok csaknem teljesen kiszorították az osztrákmagyar egységeket december 31-én a 34. orosz hadosztály ismét elfoglalta az Uzsoki-hágó térségét. A harcok során Csermák ezredes (75. honv. dd. pk.) súlyosan megsebesült és január 1-jén elhunyt. A magyar alakulatok jelentős veszteségeket szenvedtek. A hadsereg-mozgósítások következtében Rónai-Horváth altábornagy Havasköz Csontos Sóslak Sóhát térségébe vonta vissza egységeit január közepén az AOK (hadseregparancsnokság) elrendelte a mozgósítást és a támadást az oroszok által körbezárt Przemysl várának felmentésére, azonban március 22-én a vár elesett. Az I. világháború legnagyobb hegyi és téli hadjárata gyakorlatilag hegyi harcra felkészületlen csapatokkal indult meg január 23-án. Az AOK január 23. február 27. között több alkalommal kísérletet tett a cári csapatok kiszorítására a Kárpátok É-K-i térségében. A január 23. február 5. közötti harcokban Boroevic főt veszített Bruszilov 8. hadseregének támadása következtében. balszárny cs. és kir. 3. hadsereg Boroevic tábornok vezetésével: fő, 750 löveg, jobbszárny Pflanzer-Baltin hadtest: fő, 190 löveg, középső rész, a német Déli hadseregcsoport (Süd Armee) Linsingen tábornok vezetésével: fő, 325 löveg. A jobbszárnyon elhelyezkedő Szurmay hadseregcsoport január 26-án ismét HADITUDÓSÍTÓ 47

5 birtokba vette a magyar határt Uzsoknál, ezúttal végleg. Február folyamán a Pflanzer-Baltin hadtest sikeres támadásokat intézett a Dnyeszter hadseregcsoport ellen visszafoglalta Czernowitzot, Bukovina nagy részét, valamint Galíciában Kolomeát és Stanislawot. Azonban a két várost áprilisban fel kellett adniuk a 9. hadsereggel folytatott harcokban. Az AOK vezetése Nyugat-Lengyelországból a Kárpátokba vezényelte Böhm-Ermolli 2. hadseregét és a Lupkow Uzsok térségének védelmével bízták meg. A hadsereg február folyamán 16 hadosztályból állt, amelyből 11 magyar volt. Boroevicet megbízták Mezőlaborc térségének viszszafoglalásával. A 2. és 3. hadsereg létszáma meghaladta a főt, március 5-re a 3. hadsereghez tartozó temesvári hadtest állományának 60%-a esett el. A 2. hadsereg támadást intézett Baligorod irányába. A cári 8. hadsereg Lupkowánál március 13-án áttörte a magyar védvonalakat, a 2. hadsereg állományának 73%-a esett el. Március 20-án éjjel újabb orosz támadás vette kezdetét, a Szurmay hadtest azonban tartotta az Uzsoki-hágó térségét. Március 22-én elesett Przemysl vára, újabb orosz erőket vezényeltek a Kárpátokba a felszabadult orosz 2. hadseregből. Hötzendorf Erich von Falkenheynhez, a német hadsereg főparancsnokához fordult segítségért. Paul von Hindenburg tábornok Nyugat- Lengyelországból két hadosztályt, Alexander von Linsingen tábornok egy hadosztályt Homonna térségébe irányított. Ez a három hadosztály alkotta a Beszkid Hadtestet, amely közel egy hét múlva érkezett meg Marwitz tábornok vezetésével. Az orosz erők a Duklai-szoroson át Mezőlaborcig jutottak. 8 Berta Csaba Felhasznált irodalom: (Folytatjuk) 1. Kovács Sándor: Verecke, Bp., Hungarovox kiadó, 2006, 5., 8. old. 2. A magyar honvédség az első világháborúban jegyzet. 3. Boldogtalan Hadiidők , szerkesztette Ravasz István, Bp., Petit Real kiadó, 2004, 38. old. 4. vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor: A Magyar Katona a Kárpátokban (reprint), N.R.G. COM kiadványok, Bp., 2005, old., továbbiakban uo. 5. Uo. 6. Ludovikás Évkönyv Az Uzsoki harcok ben. A III. évf. harcászati utazásán elhangzott előadás. Írta: Rőder Vilmos akadémikus, 46. old. 7. Vitézek Albuma (Országos Vitézi Szék szerkesztőbizottsága), Bp., I. ker., Királyi Vár, 1939 (reprint), Pytheas kiadó, Bp., december, old., old. 8. Julier Ferenc: A világháború magyar szemmel, Bp., Magyar Szemle Társaság, 1933, 3. fejezet, A kárpáti téli csata. Helyreigazítás A Haditudósító 2011/6. számban, a 18. oldalon vitéz Szombathelyi Ferenc életrajzában helytelenül jelent meg, hogy az újvidéki vérengzés kapcsán 1941-ben ő kezdeményezte a vizsgálatot. Az újvidéki események 1942 januárjában történtek. A bírósági eljárásra 1943-ban került sor. Irodalom: Mo. a második világháborúban lexikon, Petit Reál Kiadó, vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor (Boksánbánya) (Budapest). Római katolikus vallású, polgári családban született. Édesapja Szurmay Mihály, édesanyja Schäffer Josefa. Édesapját 15 évesen vesztette el. Édesanyja 1913-ban hunyt el. A szegedi katonai főreáliskolában végzett augusztus 27- én előléptették honvéd őrmesterré augusztus 19-től már hadnagyi rangban szolgált a 18. honvéd zászlóaljnál ben feleségül vette Szenóner Ernát. Házasságukból két leány született, 1896-ban Edit és 1902-ben Blanka. Az I. vh kirobbanása előtt, május 1-jén előléptették altábornaggyá. Előmenetelében döntő szerepe lehetett kimagasló képességeinek, ugyanis a Ludovika Akadémia tisztképző tanfolyamán első helyre sorolták be. Szurmay Sándor altábornagy 1915 áprilisában, a hadseregcsoportja élén sikeresen védelmezte az Uzsoki-hágót és térségét, ezen tettéért augusztus 17-én a Katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztjével tüntették ki, s ugyanekkor az uralkodó bárói rangra emelte február 19-én honvédelmi miniszterré nevezték ki. E szolgálatot október 31-ig, az Osztrák-Magyar Monarchia katonai összeomlásáig látta el. Lemondott honvédelmi miniszteri beosztásáról, mivel nem kívánt részt venni Magyarország szétzüllesztésében február 24-én Károlyi Mihály miniszterelnök utasítására letartóztatták és internálták, mivel a forradalmi kormány hatalmára veszélyes egyénnek minősítették. Előbb a Vas megyei Szentgotthárdon, egy cisztercita kolostorban helyezték el, majd a Tanácsköztársaság megalakulását követően, március 26-án a budapesti gyűjtőfogházba vitték, ahol a tanácskormány augusztus 2-án bekövetkezett bukásáig tartották bebörtönözve. Felelőssé tették az 1914/15- ös Kárpáti-harcokban való szerepéért, mivel Károlyi szerint Szurmay Sándor volt az egyik okozója a háború elhúzódásának. jobb lett volna, ha az oroszok 1914/15-ben legyőznek bennünket a Kárpátokban, mert ez esetben hamarább és könnyebben szabadultunk volna a háborús keserűségtől Az, hogy a magyar államiság fennállása volt veszélyben, nem érdekelte őket. Károlyi Mihálynak, aki a XX. század egyik legnagyobb magyar hazaárulója, mind a mai napig Budapesten, a Parlament közelében áll a szobra. Szurmay Sándort ben avatták vitézzé. I. vh-s élményeit legfontosabb és egyben legsikeresebb művében, az 1940-ben kiadott A Magyar Katona a Kárpátokban c. könyvében foglalta öszsze. Ebben, a máig egyetlen kiadást megért, napjainkra elfeledett kötetben bemutatja a Kárpátihadszínteret. Szurmay Sándor a korszak talán legnépszerűbb világháborús személyisége volt. Ezt bizonyítja, hogy számos település: Bánffyhunyad, Boksánbánya, Cinkota, Győr, Mátyásföld, Nagykanizsa, Nagyvárad, Pápa és Ungvár is díszpolgárává választotta. vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor tábornok még megérte Budapest II. világháború végi orosz megszállását február 26-án a hunyt el Budapesten. Sírhelye a Kerepesi temető 48/56. számú parcellájában található. 48 HADITUDÓSÍTÓ

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA Limanowa hősei Muhr Ottmár ezredes és a soproni 9. Nádasdy huszárezred a Limanowa Tymbark melletti harcokban 1914. december 8 11. Soproni Széchenyi István Gimnázium Berecz Zsuzsanna

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Légi események Bánréve térségében, 1944. októberben. Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 2012.10.21.

2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Légi események Bánréve térségében, 1944. októberben. Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 2012.10.21. 2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Amerikai vadászgépek alacsonytámadása 1944. október 21. 2012.10.21. 2 Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Rónaföldi Zoltán Múltba nézek térségében. 1944. október Amerikai

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Első világháborús katonatemetők a Felvidéken 1.

Első világháborús katonatemetők a Felvidéken 1. Első világháborús katonatemetők a Felvidéken 1. Pintér Tamás Rózsafi János Stencinger Norbert JOBBOS REPEJŐ NAGYPOLÁNY TAKCSÁNY VELKŐ VENDÉGI VILÁG PRAVROVCE REPEJOV VeĽká PoĽana Stakčín VeľKrop HOSTOVICE

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át Vitéz Szende László ny. gyalogsági ezredest, 98. születésnapja alkalmából, otthonában köszöntötte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem képviseletében

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

LIMANOWA A MAGYAR KATONA CSATADÖNTŐ KÜZDELMEINEK OKMÁNYOK ÉS SZEMTANUK NAPLÓI VAGY ADATAI ALAPJÁN MEGÍRT RÉSZLETES TÖRTÉNETE.

LIMANOWA A MAGYAR KATONA CSATADÖNTŐ KÜZDELMEINEK OKMÁNYOK ÉS SZEMTANUK NAPLÓI VAGY ADATAI ALAPJÁN MEGÍRT RÉSZLETES TÖRTÉNETE. LIMANOWA A MAGYAR KATONA CSATADÖNTŐ KÜZDELMEINEK OKMÁNYOK ÉS SZEMTANUK NAPLÓI VAGY ADATAI ALAPJÁN MEGÍRT RÉSZLETES TÖRTÉNETE. A M. KIR. HADILEVÉLTÁR MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA: JULIER FERENC, NY. EZREDES

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

ADATOK A MAGYAR KIRÁLYI UNGVÁRI 24. GYALOGHADOSZTÁLY TÖRTÉNETÉHEZ (1944-1945)

ADATOK A MAGYAR KIRÁLYI UNGVÁRI 24. GYALOGHADOSZTÁLY TÖRTÉNETÉHEZ (1944-1945) Bene János ADATOK A MAGYAR KIRÁLYI UNGVÁRI 24. GYALOGHADOSZTÁLY TÖRTÉNETÉHEZ (1944-1945) A Wermacht 1943-as sztálingrádi és a m. kir. 2. honvéd hadsereg Donmenti tragédiája után Magyarország politikai

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig

A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig 1 A szolnoki Magyar Királyi Honvéd gyalogezred története 1920-1945-ig A szolnoki helyőrség a román megszállást követően a budapesti katonai körlet parancsnoksághoz tartozott. A helyőrség állományát a vasi

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Balla Tibor Az Osztrák Magyar Monarchia hadereje a Nagy Háború előestéjén

Balla Tibor Az Osztrák Magyar Monarchia hadereje a Nagy Háború előestéjén Balla Tibor Az Osztrák Magyar Monarchia hadereje a Nagy Háború előestéjén 1914 júliusában a már közel fél évszázada létező Osztrák Magyar Monarchia kiterjedése (területe 676.443 négyzetkilométer), lélekszáma

Részletesebben

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet.

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet. h ő sök beszéde, ZMNE / 2010. XI. 02. Assisi Szent Ferenc mondta egyszer: ha a császárral beszélhetnék, elrendeltetném vele, hogy a pacsirtáknak karácsony estéjén magot szórjanak a havas utakra, hadd legyen

Részletesebben

Az osztrák-magyar haderő magyar származású tábornokai és a Nagy Háború

Az osztrák-magyar haderő magyar származású tábornokai és a Nagy Háború Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára. Főszerkesztő: Majoros István Szerkesztők: Antal Gábor, Hevő Péter, M. Madarász Anita, ELTE, BTK, Budapest, 2015. Balla Tibor

Részletesebben

A limanovai csata, az elfeledett magyar győzelem

A limanovai csata, az elfeledett magyar győzelem A limanovai csata, az elfeledett magyar győzelem A Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány és a Nagy Háború Blog vetítéssel egybekötött előadóestje ELTE Egyetemi Könyvtár Díszterme, 2011. december

Részletesebben

AJÁNLVA A M. KIR. HONVÉDSÉG FŐPARANCSNOKÁNAK 1925. 5626. SZÁMÚ RENDELETÉVEL. AZ 1914-17. ÉVI OSZTRÁK-MAGYAR OROSZ HÁBORÚ 18 VÁZLATTAL.

AJÁNLVA A M. KIR. HONVÉDSÉG FŐPARANCSNOKÁNAK 1925. 5626. SZÁMÚ RENDELETÉVEL. AZ 1914-17. ÉVI OSZTRÁK-MAGYAR OROSZ HÁBORÚ 18 VÁZLATTAL. AJÁNLVA A M. KIR. HONVÉDSÉG FŐPARANCSNOKÁNAK 1925. 5626. SZÁMÚ RENDELETÉVEL. AZ 1914-17. ÉVI OSZTRÁK-MAGYAR OROSZ HÁBORÚ 18 VÁZLATTAL. Írta: DESEŐ LAJOS ny. ezredes. DEBRECEN MAGYAR NEMZETI KÖNYV- ÉS LAPKIADÓVÁLLALAT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI HONVÉDEK A KÁRPÁTOKBAN 1944-1945-BEN

NYÍREGYHÁZI HONVÉDEK A KÁRPÁTOKBAN 1944-1945-BEN Bene János NYÍREGYHÁZI HONVÉDEK A KÁRPÁTOKBAN 1944-1945-BEN A Nyíregyházáról, illetve Szabolcs megyéből sorozott gyalogos és tüzér alakulatok a II. világháború idején jelentős mértékben vették ki a részüket

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

A magyar királyi szegedi 3. honvéd huszárezred harcai az I. világháborúban

A magyar királyi szegedi 3. honvéd huszárezred harcai az I. világháborúban Szegedi 3. honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület A magyar királyi szegedi 3. honvéd huszárezred harcai az I. világháborúban Kiss Kornél hör. tüzérhonvéd Szeged, 2010. július 27. Jelen értekezésem témája

Részletesebben

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont)

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont) KTV I. forduló Az I. világháború eseményei, csatái A csapat neve... A csapat tagjai:......... A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre!

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Az Árpád-vonal. Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék

Az Árpád-vonal. Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék Az Árpád-vonal Az ezer éves magyar határvédelmi-rendszer kiépítése és védésének kárpátaljai szakasza 1938 1945 Szakdolgozat Vae victis Jajj

Részletesebben

TANULMÁNYOK CSONGRÁD MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL XXIII/A

TANULMÁNYOK CSONGRÁD MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL XXIII/A TANULMÁNYOK CSONGRÁD MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL XXIII/A A l g y ő ÁSOTTHALOM B a l á s t y a B o r d á n y CSENGELE D o m a s z é k F o r r á s k ú t K is k u n d o r o z s m a M ó r a h a l o m R ö s z k e R

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A MAGYAR HUSZÁRSÁG RÉSZVÉTELE NAPÓLEON OROSZORSZÁGI HADJÁRATÁBAN. Participation of hungarian Hussars in Napoleonʼs Invasion of Russia

A MAGYAR HUSZÁRSÁG RÉSZVÉTELE NAPÓLEON OROSZORSZÁGI HADJÁRATÁBAN. Participation of hungarian Hussars in Napoleonʼs Invasion of Russia RÉFI ATTILA A MAGYAR HUSZÁRSÁG RÉSZVÉTELE NAPÓLEON OROSZORSZÁGI HADJÁRATÁBAN Participation of hungarian Hussars in Napoleonʼs Invasion of Russia The paper discusses the remarkable yet lesser explored participation

Részletesebben

BONA GÁBOR SIMON GÁBOR

BONA GÁBOR SIMON GÁBOR BONA GÁBOR SIMON GÁBOR ÁLLÁSHARC A MAGYAR KIRÁLYI 1. HONVÉD HADSEREG FRONTVONALÁN ÉS A NÉMET 16. PÁNCÉLOSHADOSZTÁLY ARCVONAL-KIIGAZÍTÓ VÁLLALKOZÁSAI A GALÍCIAI HADSZÍNTÉREN (1944. MÁJUS 16 31.) * A magyar

Részletesebben

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

I. A háború kitörése és a mozgósítás

I. A háború kitörése és a mozgósítás I. A háború kitörése és a mozgósítás 1. A honvédelmi miniszter meghívója a Németországgal kötendő mozgósítási egyezmény előzetes megvitatása céljából Budapest, 1914. június 5. A belügyminiszter számára

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

1956 a szabadságharc katonapolitikája

1956 a szabadságharc katonapolitikája KIRÁLY BÉLA 1956 a szabadságharc katonapolitikája Király Béla hadtörténész az MTA külsô tagja 1912-ben született Kaposvárott. Tanulmányait 1930 1935 között a Ludovika Akadémián, 1940 1942 között a Honvéd

Részletesebben

A Magyaros tető elfoglalása 1917. március 8-án

A Magyaros tető elfoglalása 1917. március 8-án CSIKÁNY TAMÁS A Magyaros tető elfoglalása 1917. március 8-án A kassai 39. honvéd gyaloghadosztály 1916 szeptemberében a menekülő románokat sikeresen üldözve elérte Csíkszeredát, majd pihenés nélkül tovább

Részletesebben

Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918

Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918 Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918 Somogy az 1848-49. évi szabadságharcot követı katonatörténete 1860-ban kezdıdik, amikor is, 1860-ban Kaposvárra települ a Császári és Királyi 44.-es Gyalogezred

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Paál Gergely HADTÖR TÉNELEM 5

Paál Gergely HADTÖR TÉNELEM 5 HADTÖRTÉNELEM Paál Gergely A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG EGYÉVES ÖNKÉNTESEI Az egyévi önkéntes így írták nagyapáink, dédapáink annak idején,- az osztrák- magyar monarchia haderejének kétségtelenül furcsa

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

Szendrő Dénes ISASZEG ÉS A LENGYEL LÉGIÓ

Szendrő Dénes ISASZEG ÉS A LENGYEL LÉGIÓ A tanulmány az Isaszegi Hírek, Közéleti havilap, XVII. évfolyam, 2005. májusi számának 6-7. oldalán megjelent cikk aktualizált változata. Szendrő Dénes ISASZEG ÉS A LENGYEL LÉGIÓ Az 1848-49-es szabadságharc

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye

A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye A mezei futóbajnokságon Magyar Honvédség bajnoka címet szerzett: Kenyó Ferenc őrmester, az MH vitéz Szurmay

Részletesebben

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM Javítási-értékelési útmutató OKTV 2013/2014 1. forduló Megoldások A nyílt végű kérdésekre a válaszokat

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

(2010. február 13.) Vitaindító előadások. Szakály Sándor: Magyarország a második világháborúban részletek*

(2010. február 13.) Vitaindító előadások. Szakály Sándor: Magyarország a második világháborúban részletek* Magyarország szerepe a második világháborúban (2010. február 13.) A megbeszélés arra keresett választ, hogy a magyar vezetés és társadalom menynyiben volt felelős a világháborús borzalmakért (beleértve

Részletesebben

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 A terület-visszacsatolásokat követően, 12 határportyázó osztály és 16 határvadász zászlóalj valamint 1 határvadász

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A cs. és kir. 68. gyalogezred zászlóaljai külön zászlóaljzászlóval rendelkeztek. Az I. zászlóaljé 1837 M. festett sárga zászló volt, amelynek mindkét oldalán a császári

Részletesebben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Forrás: http://www.ujsag.sote.hu/se200803/20080317.html Semmelweis Egyetem IX. évfolyam 3. szám 2008. március 15. A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Az Orvoskar állapota 1848-ban Az egyetem Budáról

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Bem és a székelyek EGYED ÁKOS

Bem és a székelyek EGYED ÁKOS EGYED ÁKOS Bem és a székelyek 1848 szeptemberében, Jellacic támadásával majdnem egy időben, szeptember 13-án a naszódi 2. román határörezred parancsnoka, Úrban alezredes bejelentette, hogy felmondja az

Részletesebben

A B C D E polgári áldozatok dátum Tomka Emil naplója FMTÉ IV. 1970. Veress D Csaba

A B C D E polgári áldozatok dátum Tomka Emil naplója FMTÉ IV. 1970. Veress D Csaba 2 december 5 előtt "1944 november 10-én az adonyi, százhalombattai iváncsai jegyzők jelentették, hogy a magyar tisztek nem gondoskodnak a legénység ellátásáról. Érden és cecén az elhagyott zsidó vagyont

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

71. HADOSZTÁLY 50 NAPOS MOZGÓ HADMŰVELETEI

71. HADOSZTÁLY 50 NAPOS MOZGÓ HADMŰVELETEI A CS. ES KIR. 71. HADOSZTÁLY 50 NAPOS MOZGÓ HADMŰVELETEI A ROMÁN HÁBORÚ KITÖRÉSÉTŐL ERDÉLY VISSZAFOGLALÁSÁIG 1916. AUG. 27-TŐL OKT. KÖZEPÉIG A MINDKÉT OLDALON FELMERÜLT HADÁSZATI ÉS HARCÁSZATI KÉRDÉSEK

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLIX.) Új folyam V. 2014. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/palinkas-denes-az-arpad-vedvonal-bunkerek-esharcok-karpataljan-05-02-04/

Részletesebben

A MAGYAR KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. A katonai igazgatás szerveinek rövid áttekintése

A MAGYAR KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. A katonai igazgatás szerveinek rövid áttekintése ŐRY GÁBOR A MAGYAR KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 1848 49-BEN A katonai igazgatás szerveinek rövid áttekintése Mivel a katonai igazságszolgáltatás szervezetének és működésének vizsgálata

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

A ROMÁNIA ELLENI HADJÁRAT

A ROMÁNIA ELLENI HADJÁRAT A ROMÁNIA ELLENI HADJÁRAT II. KÖTET ESEMÉNYEK 1917-BEN ÉS A BUKARESTI BÉKE ÍRTA NAGYBACZON1 VITÉZ NAGY VILMOS M. K1R. VEZÉRKARI ALEZREDES 5 SZÖVEGVÁZLATTAL ÉS 8 MELLÉKLETTEL AM KIR. HONVÉDELMI MINISTERIUM

Részletesebben