Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945"

Átírás

1 Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban Uzsok hősei Kárpátok A Kárpátok km² koszorújának 11%-a a mai Ukrajna határain belül található Kárpátalján. A megye 80%-át az É-K Kárpátok hegyei és előhegyei uralják. Tatár-hágó 921 m, Uzsoki-hágó 889 m, Vereckei-hágó 841 m, Hoverla (Hóvár) csúcs 2061 m, Pop Iván csúcs, a Máramarosi havasokban 2020 m. A Kárpátok elnevezést a II. században Claudius Phtolemaios egyik művéből ismerjük. A hegyek, folyók, egyes géta-dák törzsek nevében is gyakran fellelhető kárp szótőnek több értelmezése van. Jelentése a szanszkritban menedék, fedezék, az ógörög nyelvben domb, az albán és a trák nyelvben, pedig a kárpë, értelme szikla. Kézai Simon Ruthenorium Alpes - nek, Orosz hegyeknek nevezi, Anonymus Havas erdő -nek nevezte. A Brockhaus kiadó XIX. századi lexikonja így írta: A Kárpátok elnevezést a hegylakók sehol sem használják, inkább a Beszkid vagy Beszkidek elnevezés ismert. A beszkid név az illír nyelv biz-kët bükkerdő és az albán bjeshekë magas hegy, havas, havasi legelő jelentésű szavakkal hozható kapcsolatba. 1 A haderő nyugszanak ők a Hős Fiak dúló csaták után (Bajza József: Apotheozis) A világháború kitörése előtt, 1914 nyarán az Osztrák Magyar Monarchia lakossága 51,4 millió főt számlált. A birodalom előző évben 5,3 milliárd koronát fordított hadügyi kiadásokra. A közös hadsereg újonctartaléka fő, a császári királyi Landwehré , a honvédségé , a Bosznia-Hercegovinában lévő csapatoké 7763 fő volt. A haderő főnyi békelétszáma tisztet és fő legénységet jelentett. Hadiállománya fő, melynek kb. 30%-át a magyar Szent Korona országai tették ki. A Monarchia területén 16 hadtest helyezkedett el. Németország európai lakossága ugyanekkor 66,3 millió, éves újonclétszáma 300 ezer fő volt. Hadügyi kiadása 1913-ban 2,9 milliárd korona volt. Haderejének békeállományába 761 ezer fő tartozott. Hadiállományát ember alkotta. A hadsereg 25 hadtestre oszlott. Oroszország lakossága ugyanekkor 16,38 millió, éves újonclétszáma 455 ezer fő volt ban 1,4 milliárd koronát fordítottak hadikiadásokra. A hadsereg békelétszáma , hadiállománya fő, amely 37 hadtestre oszlott. 2 Küzdelem keleten Az osztrák-magyar hadvezetés augusztus 18-án indított hadjáratot a keleti hadszíntéren. A Monarchia vezetői a lembergi harcokban a Visztula és a Bug folyók között egy É-i irányú támadással tervezte megsemmisíteni a még felvonulóban lévő cári erőket. A kezdeti sikerek azonban megváltoztak néhány nap alatt. Augusztus án a Monarchia hadvezetése a védekező harcmodor mellett döntött. Szeptember 11-én a cs. és kir. Hadsereg Főparancsnoksága (Armee Oberkommando = AOK) elrendelte a visszavonulást. Az 1., 3. és 4. hadsereg a Wisloka folyó mögé, a 2. hadsereg a duklai szorosig hátrált. Galícia nagy része, Bukovina szinte teljes területe elveszett, mindössze a bekerített przemysli erőd maradt a Monarchia kezén. Az orosz 8. hadsereg alakulatai szeptember 24-én az Uzsoki-hágón át betörtek Magyarországra és Fenyvesvölgyig jutottak. Szeptember 27-re a Tornyai hágón át elérték Ökörmező térségét, 28-án a Vereckei-hágón Vezérszállásig, majd október 1-jén a Beszkidi-hágón keresztül Szolyva előteréig értek. Egy kozák lovashadosztály szeptember 30-án feldúlta Kőrösmezőt, október 3-án Máramaros szigetet október 4-re a cs. és kir. budapesti 31. gyaloghadosztály visszafoglalta az Uzsoki-szoros térségét. A Kárpátalját Galíciával összekötő hágókat a cs. és kir. VII. hadtest, állományában a Lengyel Légióval, október között sorra visszafoglalta. 3 A lembergi hadjárat után a Monarchia 2. hadserege (Eduard Freiherr von Böhm-Ermolli osztrák tábornok vezetésével a hadsereg-parancsnokság Ungváron volt) a Keleti-Kárpátok gerince mögé vonult vissza és a Dukla Uzsok-vonalban foglalt védőállást. Ezt a hadsereget vezette Ermolli csaknem a világháború végéig, időnként a németek alárendeltségében, valamint ez volt a világháború egyik leghosszabb parancsnoki beosztása novemberében az AOK és a Német Hadvezetés (Oberste Heeresleitung = OHL) közös erővel újabb harcokat kezdeményezett a cári hadseregek ellen a keleti hadszíntéren. A galíciai hadműveletek következtében visszavonuló báró Karg altábornagy hadteste (38. honvéd hadosztály, 102. magyar népfelkelő ezred, 1., 2. Landsturm [osztrák népfelkelő dandár]), valamint a 8. lovashadosztály azt a feladatot kapta, hogy a cári erők előretörését az Uzsoki-hágó térségében igyekezzen megállítani. November 14-én két orosz hadosztály támadást indított, Karg altábornagy a 38. honvéd hadosztályt a Kies völgy és Patakújfalu térségébe irányította. Az Uzsoki-hágó védelmét az 1. és 2. Landsturm dandárra bízta, november 16-án a két dandár vezetősége elrendelte a visszavonulást az ellenséges túlerő miatt. Így a Kárpátok hágói közül elsőként az Uzsoki került a cári csapatok birtokába ismét. Karg altábornagy harccsoportját november 17-én Havasköz Malomrét Patakújfalu vonalába vonta vissza, néhány nap múlva a hadtest egységei (76. honv. dd.) Sóhát és Sóslak térségénél zárta le az ellenség előrenyomulási útvonalait. Uzsok hősei Szurmay a harctérre érkezését a következőképpen írta le: 1914 nyarán kértem harctéri beosztásomat, de csak november 24-én kerültem a frontra, mint az ungvölgyi hadsereg csoportparancsnoka november 24-én déltájban, mint a 38. honvédgyaloghadosztály újonnan kinevezett parancsnoka, Kassán jelentkeztem a harmadik hadsereg parancsnoká- 44 HADITUDÓSÍTÓ

2 nál. Boroevicet addig személyesen nem ismertem. A szokásos Isten hozott után bevezetett dolgozószobájába és a katonai helyzetet ábrázoló nagy mappán megmutatta, hogy hadseregének jobb szárnyán mi a helyzet. Ez a helyzet nagy vonásokban a következő volt: Az oroszok egy északról délre nyúló, kilométeres mélységű magyar területsávot foglaltak el. A határ menti terület legdélibb részén feküdt Homonna és Szinna. Ung megyében a megye és az Ung völgy lényeges része állott már megszállás alatt. Nem a 38. hadosztály vezetését fogod átvenni, hanem az imént mutatott seregem egész jobb szárnyát képező hadseregcsoportot parancsnokságod alá rendelem. Ebédelj velünk, azután menj ki Nagybereznára és minél előbb vedd át a vezérletet Ide tartozott a Wanner-különítmény is, amely a magyar kiegészítésű 33. cs. és kir. gyalogezred két zászlóaljából és egy hegyiütegből állt. Eredetileg a VII. hadtesthez tartozott, de az orosz előrenyomulás folyamán más feladatot kapott, amelyben a Krautwald-csoport a Karg hadseregcsoport bal szárnyának biztosítását kapta feladatul, ezt Wolosate környékén kellett teljesítenie. Ugyancsak ide tartozott a 102. népfelkelő gyalogezred, amely a hasonló számot viselő, szegedi népfelkelő gyalogdandár maradványaiból alakult. Ez a dandár idősebb korosztályú, főleg alföldi magyar katonákból tevődött össze és Plank altábornagy parancsnoksága alá tartozott. Az alföldi katonák számára szokatlan volt a hegyvidéki terep. Szurmay Sándor parancsnoksága alá tartozott a 8. lovashadosztály is, amely dragonyos és ulánus ezredekből tevődött össze gyér létszámmal. Felszerelésük sem volt megfelelő, sem gyalogsági ásóval, sem szuronnyal nem rendelkeztek. Az egész hadosztály alig egy-két gyalogszázadnyi erőt képviselt, eleinte tábori csendőr szolgálatot teljesítettek a 2. osztrák népfelkelő dandár mögött. Az 56. honvéd hadosztály mindössze 6 zászlóaljból állott. A legénység népfelkelőkből, hadtáp, vasút és biztosító alakulatokból tevődött össze géppuskával és tábori telefonnal nem rendelkeztek, szurony helyett volt, aki konyhakést kötözött a puskára, volt, aki hosszú nyelű ásót, vagy baltát használt. Lovasságuk másfél pótszázadból, tüzérségük két menetütegből állott. 4 A valóságban a 38. honvéd hadosztály és a Wanner-különítmény 33-as zászlóalja volt teljes értékű, de ezek is csak félállományon. Ezeken kívül a 102-es népfelkelő ezred és az 56. honvéd hadosztály használható volt, de a többiek csak tehertételt képeztek. A cári erők november 25-én az Ung völgyében és Uzsok környékén két gyalog- és egy lovashadosztályból tevődtek össze, ez volt az úgynevezett Eck-csoport. Wolosate környékén gyengébb gyalogsági erők táboroztak. A Ciroka-völgyben Lehmann és Attems-csoporttal szemben, a fogolykihallgatások alapján 5 gyalog- és 2 kozákezred állott, valamint a 48. hadosztály. Az oroszok tehát, mint mindig és mindenütt, itt is túlerőben voltak novembere. A háború negyedik hónapja. Az oroszok Galícia nagy részét elfoglalták, Przemyslt körülzárták s a 8. orosz hadsereg Alekszej Alekszejevics Bruszilov tábornok vezetésével a Kárpátok kapuit döngette. A Monarchia 3. hadserege Boroevic gyalogsági tábornok vezetésével kénytelen volt a túlerő nyomása miatt visszavonulni, keleten a Csontos Szinna Homonna-vonalig. Felmerült az esélye a magyar Alföld, esetleg egy Budapest felé irányuló orosz betörésnek. Ez legfőképp Gróf Tisza István miniszterelnök és báró Hazai Samu honvédelmi miniszter aggodalmát váltotta ki. A hadműveletek a 3. hadsereg HADITUDÓSÍTÓ 45

3 jobbszárnyán Uzsoknál és Szinnánál, később Bártfa és Neusandec térségében zajlottak le. I. Ung- és cirokvölgy (Homonna- Szinna-Uzsok), II. a Tapolyvölgy és Neusandec közötti (Bártfa és Limanova) Jelen írásomban az I. szakasszal foglalkozom. November 25. Szurmay Kiskolon településen felkereste az Attems-csoport parancsnokságát. Délután a Lehmann-csoport számára támadást rendelt el. A 75. honvéd dandár (Attems-csoport) elfoglalta Takcsányt, 8 tisztet és 741 foglyot ejtett. A Lavriccsoportot támadás érte, a kötelékébe tartozó 23. honvéd gyalogezred két zászlóalja 400 ember veszített. November 26. A 76. honv. dd. a Hoffmann hadtest kötelékébe tartozó Guilleaume-különítménnyel az Ung völgyében Hajasd településre támadt. A Lehmann-csoport folytatta az előrenyomulást Ciroka Ófalu Nagypolány irányába. Délután Szurmay látogatást tett Malomréten a 76. honv. dd. parancsnokságánál. Látogatása után egy páncélvonaton elindult az ellenséges vonalak mögé Fenyvesvölgyre. Fox százados vezetésével az I/23. honv. zlj. Havasköznél orosz foglyokat ejtett. Kémek jelentése alapján, valamint a fogolykihallgatások során az orosz erők 8000 főnyi katonával a Tihától nyugatra lévő magaslatok védelmére rendezkedtek be. November 27. A 76. honv. dd. tartotta az állásait. A 33. ezred két százada Bajos őrnagy vezetésével elérte Méhesfalvát. Homonna térségében kemény harcok folytak. Ezen a napon katonáink 204 foglyot ejtettek. Rafft tábornok, a 2. osztrák népfelkelő dandár parancsnoka, segédtisztjeivel fogsága esett. November 28. Szurmay altábornagy a hajnali órákban az Attems-csoportnál tartott szemlét. Támadást rendelt el, mintegy 40 orosz gépjárművet zsákmányoltak és számos hadifoglyot ejtettek. Méhesfalvánál és Homonnánál a 48. és 49. orosz hadosztályok alakulatai hátráltak. November 29. A magyar hadtestparancsnokság technikai pihenőt rendelt el, a Lehmann- és az Attems-csoport Szinnán, a többiek Takcsány Kiskolon térségében helyezkedtek el. A 75. honv. dd.-t Ladoméren át Kisbereznára irányították, hogy onnan 32 km gyalogmenet után másnapra Sóslakra érjen. November 30. A Lehmann- és Attems-csoportok az orosz utóvédekkel folytatott harcokban elérték Saganowec Újszomolnok Juhos Csukaháza térségét. Franz Conrad von Hötzendorf December 1. Az északi alakulatok folytatták előrenyomulásukat. A Lehmann-csoport Zemplénoroszit, míg az Attems Telepoczot érte el. Ezen a napon érkezett meg Szurmayhoz a 3. hadsereg (Svetozar Boroević von Bojna horvát tábornagy vezetésével) hadparancsa. A 38. honvéd hadosztály előkészületet tett a támadásra. December 2. A 75. honv. dd. Wolosate felé indított támadást, a 23. ezred I/23. menetzlj., összhangban a Guilleaume-különítménnyel, Starostynán tört előre. A 24. ezred a I/ HADITUDÓSÍTÓ

4 menetzlj.-al és a II/24. hadtáp zlj.-al tartalékban maradt a 75. honv. dd. mögött. Az előrenyomulás sikeres volt. A 38. hadosztály vezetését báró Botthmer Árpád tábornok vette át a betegen fekvő Szurmaytól. Az orosz erők Zolobinára vonultak vissza, majd tovább hátráltak. December 3. A Lehmann- és Attems-csoportok kiváltak a Szurmay hadseregcsoport kötelékéből. December 4. Az Ung völgyében Nagy Pál tábornok (a Vitézi Rend későbbi helyettes főkapitánya) átvette a Szurmay hadseregcsoport irányítását. Báró Botthmer Árpád az 56. hadosztálynál jelentkezett további szolgálatra. A 22. honv. ezred kettőszáz foglyot ejtve elfoglalta Huszna patak térségét, a 24. honv. ezred Opolonak térségét, a 75. honv. dd. az orosz erőket a határok mögé szorította vissza. December 5. A 38. honvéd hadosztály zömét kivonták az arcvonalból. Estére a gyalogság nagy része Fenyvesvölgy és Csontos, a tüzérség és a vonatok Nagyberezna, Kisberezna, Bercsényifalva térségében bevagonírozásra készen álltak az elszállításra. A mozgósítást a Bártfa vidékére betört cári csapatok miatt rendelték el. 5 Véres tél a Kárpátokban A Kárpátok 1914-ben a mellékhadszíntér szerepét játszotta, azonban 1915 elejére már főhadszíntérré változott. Ezt gróf Franz Conrad von Hötzendorf eredményezte (Bécs, Penzing, Württemberg Bad Mergentheim, osztrák katonatiszt, császári és királyi tábornagy, [k.u.k. Feldmarschall]), aki között az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének Vezérkari Főnöke volt. Négy fia közül három a Nagy Háború -ban estett el. Kurt, a legidősebb, 1918 januárjában halt meg Davosban (Svájc) túlerőltetés miatt, amelyet a romániai hadjáratban szenvedett el. Második fia megsebesült Przemysl védelmében. Harmadik fia, Herbert, harcban esett el az orosz fronton, Rava-Ruszkánál. Hötzendorf a döntő csapást a Kárpátokban tervezte az orosz erőkre mérni január elején Gorlice és Bukovina között a Monarchia 18 gyalog- és 6 lovashadosztályt állomásoztatott, április végére ez a haderő 46 gyalog (köztük 6 német) és 8,5 lovashadosztályra emelkedett. Ez a hadsereg szállt szembe a végül erősebb cári erőkkel, amelyek zászlóaljban erősebb és nagyobb létszámú, 38 gyalog- és 14 lovashadosztályból tevődött össze. Napjaink történészeinek megegyezik a véleménye abban, hogy Hötzendorf az első világháború legnagyobb hadvezére és stratégája volt november január 26. között az Uzsoki-hágót és térségét a cári csapatok három alkalommal foglalták el, január 26-án a Szurmay hadseregcsoport negyedszerre is és végleg birtokba vette a hágót. 6 Az Ung völgyének védelmével megbízott Csermák ezredes egységei (75. honv. dd.), melynek létszáma kb. 50%-kal csökkent az állandó harcok és az időjárás következtében, Szuhapatak Hajasd Zolobina vonalában rendezkedett be védelemre december 9-én az orosz alakulatok ismét elfoglalták Uzsok térségét és Havasköz Studnica Fenyvesvölgy Cherencha vonaláig nyomultak előre. December én Csermák ezredes egységei Havasköz és Malomrét térségében súlyos harcokat vívtak a cári csapatokkal decemberében Galíciában és a Kárpátokban nagyobb hadsereg-mozgósítások történtek. Ivanov orosz tábornok támadást rendelt el. Ezen ellentámadás Jaslo-i, vagy Kárpáti téli csataként került be a történelembe (1914. december január 19.). 7 Az orosz hadvezetés döntése alapján az Uzsok térségi cári erők meghatározó részét É-Ny irányba vezényelték át, Bártfa térségébe. A 3. hadsereg parancsnoksága a Karl Freiherr von Pflanzer-Baltin lovassági tábornok hadtestét (Armeekorps Pflanzer-Baltin) kiegészítették a Lengyel Légióval és a Hoffmann hadtesttel. Ez a mintegy 10 dandárnyi haderőt képviselő hadseregcsoport a Galíciai Front nyugati szélén oldaltámadást intézett az orosz Dnyeszter hadseregcsoport ellen, amely csaknem 10 hadosztályból, főleg kaukázusi és kozák egységekből tevődött össze karácsonyára a Monarchia alakulatai visszafoglalták az Uzsoki-hágót december 26-án Pflanzer-Baltint a hadműveletek irányításáért kitüntették a Lipót Rend I. osztályával hadiékítményekkel. Azonban Bukovinából a kozák alakulatok csaknem teljesen kiszorították az osztrákmagyar egységeket december 31-én a 34. orosz hadosztály ismét elfoglalta az Uzsoki-hágó térségét. A harcok során Csermák ezredes (75. honv. dd. pk.) súlyosan megsebesült és január 1-jén elhunyt. A magyar alakulatok jelentős veszteségeket szenvedtek. A hadsereg-mozgósítások következtében Rónai-Horváth altábornagy Havasköz Csontos Sóslak Sóhát térségébe vonta vissza egységeit január közepén az AOK (hadseregparancsnokság) elrendelte a mozgósítást és a támadást az oroszok által körbezárt Przemysl várának felmentésére, azonban március 22-én a vár elesett. Az I. világháború legnagyobb hegyi és téli hadjárata gyakorlatilag hegyi harcra felkészületlen csapatokkal indult meg január 23-án. Az AOK január 23. február 27. között több alkalommal kísérletet tett a cári csapatok kiszorítására a Kárpátok É-K-i térségében. A január 23. február 5. közötti harcokban Boroevic főt veszített Bruszilov 8. hadseregének támadása következtében. balszárny cs. és kir. 3. hadsereg Boroevic tábornok vezetésével: fő, 750 löveg, jobbszárny Pflanzer-Baltin hadtest: fő, 190 löveg, középső rész, a német Déli hadseregcsoport (Süd Armee) Linsingen tábornok vezetésével: fő, 325 löveg. A jobbszárnyon elhelyezkedő Szurmay hadseregcsoport január 26-án ismét HADITUDÓSÍTÓ 47

5 birtokba vette a magyar határt Uzsoknál, ezúttal végleg. Február folyamán a Pflanzer-Baltin hadtest sikeres támadásokat intézett a Dnyeszter hadseregcsoport ellen visszafoglalta Czernowitzot, Bukovina nagy részét, valamint Galíciában Kolomeát és Stanislawot. Azonban a két várost áprilisban fel kellett adniuk a 9. hadsereggel folytatott harcokban. Az AOK vezetése Nyugat-Lengyelországból a Kárpátokba vezényelte Böhm-Ermolli 2. hadseregét és a Lupkow Uzsok térségének védelmével bízták meg. A hadsereg február folyamán 16 hadosztályból állt, amelyből 11 magyar volt. Boroevicet megbízták Mezőlaborc térségének viszszafoglalásával. A 2. és 3. hadsereg létszáma meghaladta a főt, március 5-re a 3. hadsereghez tartozó temesvári hadtest állományának 60%-a esett el. A 2. hadsereg támadást intézett Baligorod irányába. A cári 8. hadsereg Lupkowánál március 13-án áttörte a magyar védvonalakat, a 2. hadsereg állományának 73%-a esett el. Március 20-án éjjel újabb orosz támadás vette kezdetét, a Szurmay hadtest azonban tartotta az Uzsoki-hágó térségét. Március 22-én elesett Przemysl vára, újabb orosz erőket vezényeltek a Kárpátokba a felszabadult orosz 2. hadseregből. Hötzendorf Erich von Falkenheynhez, a német hadsereg főparancsnokához fordult segítségért. Paul von Hindenburg tábornok Nyugat- Lengyelországból két hadosztályt, Alexander von Linsingen tábornok egy hadosztályt Homonna térségébe irányított. Ez a három hadosztály alkotta a Beszkid Hadtestet, amely közel egy hét múlva érkezett meg Marwitz tábornok vezetésével. Az orosz erők a Duklai-szoroson át Mezőlaborcig jutottak. 8 Berta Csaba Felhasznált irodalom: (Folytatjuk) 1. Kovács Sándor: Verecke, Bp., Hungarovox kiadó, 2006, 5., 8. old. 2. A magyar honvédség az első világháborúban jegyzet. 3. Boldogtalan Hadiidők , szerkesztette Ravasz István, Bp., Petit Real kiadó, 2004, 38. old. 4. vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor: A Magyar Katona a Kárpátokban (reprint), N.R.G. COM kiadványok, Bp., 2005, old., továbbiakban uo. 5. Uo. 6. Ludovikás Évkönyv Az Uzsoki harcok ben. A III. évf. harcászati utazásán elhangzott előadás. Írta: Rőder Vilmos akadémikus, 46. old. 7. Vitézek Albuma (Országos Vitézi Szék szerkesztőbizottsága), Bp., I. ker., Királyi Vár, 1939 (reprint), Pytheas kiadó, Bp., december, old., old. 8. Julier Ferenc: A világháború magyar szemmel, Bp., Magyar Szemle Társaság, 1933, 3. fejezet, A kárpáti téli csata. Helyreigazítás A Haditudósító 2011/6. számban, a 18. oldalon vitéz Szombathelyi Ferenc életrajzában helytelenül jelent meg, hogy az újvidéki vérengzés kapcsán 1941-ben ő kezdeményezte a vizsgálatot. Az újvidéki események 1942 januárjában történtek. A bírósági eljárásra 1943-ban került sor. Irodalom: Mo. a második világháborúban lexikon, Petit Reál Kiadó, vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor (Boksánbánya) (Budapest). Római katolikus vallású, polgári családban született. Édesapja Szurmay Mihály, édesanyja Schäffer Josefa. Édesapját 15 évesen vesztette el. Édesanyja 1913-ban hunyt el. A szegedi katonai főreáliskolában végzett augusztus 27- én előléptették honvéd őrmesterré augusztus 19-től már hadnagyi rangban szolgált a 18. honvéd zászlóaljnál ben feleségül vette Szenóner Ernát. Házasságukból két leány született, 1896-ban Edit és 1902-ben Blanka. Az I. vh kirobbanása előtt, május 1-jén előléptették altábornaggyá. Előmenetelében döntő szerepe lehetett kimagasló képességeinek, ugyanis a Ludovika Akadémia tisztképző tanfolyamán első helyre sorolták be. Szurmay Sándor altábornagy 1915 áprilisában, a hadseregcsoportja élén sikeresen védelmezte az Uzsoki-hágót és térségét, ezen tettéért augusztus 17-én a Katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztjével tüntették ki, s ugyanekkor az uralkodó bárói rangra emelte február 19-én honvédelmi miniszterré nevezték ki. E szolgálatot október 31-ig, az Osztrák-Magyar Monarchia katonai összeomlásáig látta el. Lemondott honvédelmi miniszteri beosztásáról, mivel nem kívánt részt venni Magyarország szétzüllesztésében február 24-én Károlyi Mihály miniszterelnök utasítására letartóztatták és internálták, mivel a forradalmi kormány hatalmára veszélyes egyénnek minősítették. Előbb a Vas megyei Szentgotthárdon, egy cisztercita kolostorban helyezték el, majd a Tanácsköztársaság megalakulását követően, március 26-án a budapesti gyűjtőfogházba vitték, ahol a tanácskormány augusztus 2-án bekövetkezett bukásáig tartották bebörtönözve. Felelőssé tették az 1914/15- ös Kárpáti-harcokban való szerepéért, mivel Károlyi szerint Szurmay Sándor volt az egyik okozója a háború elhúzódásának. jobb lett volna, ha az oroszok 1914/15-ben legyőznek bennünket a Kárpátokban, mert ez esetben hamarább és könnyebben szabadultunk volna a háborús keserűségtől Az, hogy a magyar államiság fennállása volt veszélyben, nem érdekelte őket. Károlyi Mihálynak, aki a XX. század egyik legnagyobb magyar hazaárulója, mind a mai napig Budapesten, a Parlament közelében áll a szobra. Szurmay Sándort ben avatták vitézzé. I. vh-s élményeit legfontosabb és egyben legsikeresebb művében, az 1940-ben kiadott A Magyar Katona a Kárpátokban c. könyvében foglalta öszsze. Ebben, a máig egyetlen kiadást megért, napjainkra elfeledett kötetben bemutatja a Kárpátihadszínteret. Szurmay Sándor a korszak talán legnépszerűbb világháborús személyisége volt. Ezt bizonyítja, hogy számos település: Bánffyhunyad, Boksánbánya, Cinkota, Győr, Mátyásföld, Nagykanizsa, Nagyvárad, Pápa és Ungvár is díszpolgárává választotta. vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor tábornok még megérte Budapest II. világháború végi orosz megszállását február 26-án a hunyt el Budapesten. Sírhelye a Kerepesi temető 48/56. számú parcellájában található. 48 HADITUDÓSÍTÓ

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

LIMANOWA A MAGYAR KATONA CSATADÖNTŐ KÜZDELMEINEK OKMÁNYOK ÉS SZEMTANUK NAPLÓI VAGY ADATAI ALAPJÁN MEGÍRT RÉSZLETES TÖRTÉNETE.

LIMANOWA A MAGYAR KATONA CSATADÖNTŐ KÜZDELMEINEK OKMÁNYOK ÉS SZEMTANUK NAPLÓI VAGY ADATAI ALAPJÁN MEGÍRT RÉSZLETES TÖRTÉNETE. LIMANOWA A MAGYAR KATONA CSATADÖNTŐ KÜZDELMEINEK OKMÁNYOK ÉS SZEMTANUK NAPLÓI VAGY ADATAI ALAPJÁN MEGÍRT RÉSZLETES TÖRTÉNETE. A M. KIR. HADILEVÉLTÁR MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA: JULIER FERENC, NY. EZREDES

Részletesebben

A limanovai csata, az elfeledett magyar győzelem

A limanovai csata, az elfeledett magyar győzelem A limanovai csata, az elfeledett magyar győzelem A Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány és a Nagy Háború Blog vetítéssel egybekötött előadóestje ELTE Egyetemi Könyvtár Díszterme, 2011. december

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

AJÁNLVA A M. KIR. HONVÉDSÉG FŐPARANCSNOKÁNAK 1925. 5626. SZÁMÚ RENDELETÉVEL. AZ 1914-17. ÉVI OSZTRÁK-MAGYAR OROSZ HÁBORÚ 18 VÁZLATTAL.

AJÁNLVA A M. KIR. HONVÉDSÉG FŐPARANCSNOKÁNAK 1925. 5626. SZÁMÚ RENDELETÉVEL. AZ 1914-17. ÉVI OSZTRÁK-MAGYAR OROSZ HÁBORÚ 18 VÁZLATTAL. AJÁNLVA A M. KIR. HONVÉDSÉG FŐPARANCSNOKÁNAK 1925. 5626. SZÁMÚ RENDELETÉVEL. AZ 1914-17. ÉVI OSZTRÁK-MAGYAR OROSZ HÁBORÚ 18 VÁZLATTAL. Írta: DESEŐ LAJOS ny. ezredes. DEBRECEN MAGYAR NEMZETI KÖNYV- ÉS LAPKIADÓVÁLLALAT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI HONVÉDEK A KÁRPÁTOKBAN 1944-1945-BEN

NYÍREGYHÁZI HONVÉDEK A KÁRPÁTOKBAN 1944-1945-BEN Bene János NYÍREGYHÁZI HONVÉDEK A KÁRPÁTOKBAN 1944-1945-BEN A Nyíregyházáról, illetve Szabolcs megyéből sorozott gyalogos és tüzér alakulatok a II. világháború idején jelentős mértékben vették ki a részüket

Részletesebben

A magyar királyi szegedi 3. honvéd huszárezred harcai az I. világháborúban

A magyar királyi szegedi 3. honvéd huszárezred harcai az I. világháborúban Szegedi 3. honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület A magyar királyi szegedi 3. honvéd huszárezred harcai az I. világháborúban Kiss Kornél hör. tüzérhonvéd Szeged, 2010. július 27. Jelen értekezésem témája

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Az Árpád-vonal. Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék

Az Árpád-vonal. Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék Az Árpád-vonal Az ezer éves magyar határvédelmi-rendszer kiépítése és védésének kárpátaljai szakasza 1938 1945 Szakdolgozat Vae victis Jajj

Részletesebben

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

Paál Gergely HADTÖR TÉNELEM 5

Paál Gergely HADTÖR TÉNELEM 5 HADTÖRTÉNELEM Paál Gergely A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG EGYÉVES ÖNKÉNTESEI Az egyévi önkéntes így írták nagyapáink, dédapáink annak idején,- az osztrák- magyar monarchia haderejének kétségtelenül furcsa

Részletesebben

Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918

Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918 Kaposvár és a megye katonamúltja 1850-1918 Somogy az 1848-49. évi szabadságharcot követı katonatörténete 1860-ban kezdıdik, amikor is, 1860-ban Kaposvárra települ a Császári és Királyi 44.-es Gyalogezred

Részletesebben

Szendrő Dénes ISASZEG ÉS A LENGYEL LÉGIÓ

Szendrő Dénes ISASZEG ÉS A LENGYEL LÉGIÓ A tanulmány az Isaszegi Hírek, Közéleti havilap, XVII. évfolyam, 2005. májusi számának 6-7. oldalán megjelent cikk aktualizált változata. Szendrő Dénes ISASZEG ÉS A LENGYEL LÉGIÓ Az 1848-49-es szabadságharc

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8.

KÉPES KRÓNIKÁK. fény. MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. KÉPES KRÓNIKÁK fény MÚZEUM AVATÓ 2011. május 8. 2 Tisztelt Díszvendégeink, tisztelt Hagyományőrzők, tisztelt Soproni Polgárok! Erőt, tisztességet! Hadd üdvözöljem ezzel a huszárköszönéssel a megjelenteket,

Részletesebben

A MAGYAR HUSZÁRSÁG RÉSZVÉTELE NAPÓLEON OROSZORSZÁGI HADJÁRATÁBAN. Participation of hungarian Hussars in Napoleonʼs Invasion of Russia

A MAGYAR HUSZÁRSÁG RÉSZVÉTELE NAPÓLEON OROSZORSZÁGI HADJÁRATÁBAN. Participation of hungarian Hussars in Napoleonʼs Invasion of Russia RÉFI ATTILA A MAGYAR HUSZÁRSÁG RÉSZVÉTELE NAPÓLEON OROSZORSZÁGI HADJÁRATÁBAN Participation of hungarian Hussars in Napoleonʼs Invasion of Russia The paper discusses the remarkable yet lesser explored participation

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborúval kapcsolatos társadalom- és történettudományi munkák megjelentetésének támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A cs. és kir. 68. gyalogezred zászlóaljai külön zászlóaljzászlóval rendelkeztek. Az I. zászlóaljé 1837 M. festett sárga zászló volt, amelynek mindkét oldalán a császári

Részletesebben

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Történelmi Háttér 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Magyarország és Románia határát átrajzolták.

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

A csehszlovák legionáriusok 1914 1918-ban összefüggésben a Nagy Háború jellegével

A csehszlovák legionáriusok 1914 1918-ban összefüggésben a Nagy Háború jellegével 38 A csehszlovák legionáriusok 1914 1918-ban összefüggésben a Nagy Háború jellegével Tisztelt Történész-kollégák, Hölgyeim és Uraim! Amikor azon gondolkodtam, miként is tehetnék úgy eleget a rövidre szabott

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLIX.) Új folyam V. 2014. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/palinkas-denes-az-arpad-vedvonal-bunkerek-esharcok-karpataljan-05-02-04/

Részletesebben

71. HADOSZTÁLY 50 NAPOS MOZGÓ HADMŰVELETEI

71. HADOSZTÁLY 50 NAPOS MOZGÓ HADMŰVELETEI A CS. ES KIR. 71. HADOSZTÁLY 50 NAPOS MOZGÓ HADMŰVELETEI A ROMÁN HÁBORÚ KITÖRÉSÉTŐL ERDÉLY VISSZAFOGLALÁSÁIG 1916. AUG. 27-TŐL OKT. KÖZEPÉIG A MINDKÉT OLDALON FELMERÜLT HADÁSZATI ÉS HARCÁSZATI KÉRDÉSEK

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2

XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2 XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám Padányi József 1 MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2 A műszaki csapatok fejlődésének történetében az első világháború fordulópont volt. Nagyot változott a szervezet, a feladat

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Háború vagy béke? A pákozdi csata

Háború vagy béke? A pákozdi csata Háború vagy béke? A pákozdi csata A Pákozd-Sukoró térségében védelmi állásokat elfoglaló honvédsereg létszáma a székesfehérvári visszavonulást követően is folyamatosan gyarapodott. A honvéd alakulatokat

Részletesebben

A VOLT M. KIR. SZEGEDI 5. HONVÉD GYALOGEZRED A VILÁGHÁBORÚBAN ÍRTA NÓNAY DEZSŐ NY. TÁBORNOK, AZ EZRED V. PARANCSNOKA.

A VOLT M. KIR. SZEGEDI 5. HONVÉD GYALOGEZRED A VILÁGHÁBORÚBAN ÍRTA NÓNAY DEZSŐ NY. TÁBORNOK, AZ EZRED V. PARANCSNOKA. A VOLT M. KIR. SZEGEDI 5. HONVÉD GYALOGEZRED A VILÁGHÁBORÚBAN ÍRTA NÓNAY DEZSŐ NY. TÁBORNOK, AZ EZRED V. PARANCSNOKA. BUDAPEST, 1931. A S Z E R Z Ő K I A D Á S A (VIII. K Á L V Á R I A - T É R 18.) RÖVIDÍTÉSEK:

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Andaházi Szeghy Viktor 2009. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Andaházi Szeghy Viktor: A magyar királyi I. gyorshadtest

Részletesebben

Dr. Kuthy Elek első világháborús fényképei

Dr. Kuthy Elek első világháborús fényképei fényképei Dr. Vadász István muzeológus Orvosok, körorvosok Tiszafüreden - Orvostörténeti tanácskozás - Tiszafüred, 2005.április 19. 1 1. Bevezetés Dr. Kuthy Elek első világháborús fényképei A fénykép -

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943

ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943 ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943 ZALAI GYŰJTEMÉNY 74. ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

A M. Kir. Csendőrség a Második Világháború hadműveleteiben

A M. Kir. Csendőrség a Második Világháború hadműveleteiben A M. Kir. Csendőrség a Második Világháború hadműveleteiben Az elmúlt évi konferencián már elhangzott egy előadás a csendőrségről a második világháború éveiben. A múlt évi előadás elsősorban az 1941-1945

Részletesebben

2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Légi események Bánréve térségében, 1944. októberben. Bánréve bombázása 1944. október 31 2012.10.21.

2012. Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek Légi események Bánréve térségében, 1944. októberben. Bánréve bombázása 1944. október 31 2012.10.21. 2012. Bánréve bombázása 1944. október 31 2012.10.21. 2 Rónaföldi Zoltán Múltba nézek Légi események Bánréve térségében. 1944. október Lezárva: 2012 3 A háborúban bármelyik fél is hívja magát győztesnek,

Részletesebben

A KÖZPONTI HATALMAK ROHAMHARCÁSZATRA ÉPÍTETT ELKÉPZELÉSEI 1918-RA

A KÖZPONTI HATALMAK ROHAMHARCÁSZATRA ÉPÍTETT ELKÉPZELÉSEI 1918-RA HADTUDOMÁNY Dr. Szántó Mihály A KÖZPONTI HATALMAK ROHAMHARCÁSZATRA ÉPÍTETT ELKÉPZELÉSEI 1918-RA 1917 novemberében a Ludendorff gyalogsági tábornok vezette német vezérkar úgy határozott, hogy 1918 elején

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Budapest ostrom alatt

Budapest ostrom alatt KALAKÁN LÁSZLÓ Budapest ostrom alatt Hatvan éve történt Budapest 1944/45 fordulóján több európai fõvároshoz és nagyvároshoz hasonlóan drámai heteket élt át. E rövid tanulmány azonban terjedelménél fogva

Részletesebben

Stencinger Norbert: Az első világháború haditervei

Stencinger Norbert: Az első világháború haditervei Stencinger Norbert: Az első világháború haditervei A tanulmány 1 fő feladata, hogy áttekintse az első világháborúban résztvevő nagyhatalmak haditerveit illetve bemutassa azok kialakulását, ismertese tartalmukat.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Baik Gyula?? Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)? 1937? Schischa Ignác 1847 1910 Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) 1870 1925

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

SUBA JÁNOS A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG DISZLOKÁCIÓJA. Bevezetés

SUBA JÁNOS A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG DISZLOKÁCIÓJA. Bevezetés SUBA JÁNOS A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG DISZLOKÁCIÓJA Bevezetés 1849-ben a magyar rebellió után ahogy a Birodalmi történetírás és közgondolkodás nevezte az 1848/49-i magyar forradalmat és szabadságharcot

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

Magyarország katonai felmérései

Magyarország katonai felmérései Jankó A nnamária Magyarország katonai felmérései 1763-1950 2007 TARTALOM E lő sz ó... 9 I. Az első katonai felmérés (1763-1787)... 13 1. 1. Az 1. katonai felmérés előzményei... 13 1. 2. Az 1. katonai felm

Részletesebben

MEGJELENT AZ ESTERHÁZY PÁL ALAPÍTVÁNY 2014-ES ASZTALI ÉS FALINAPTÁRA.

MEGJELENT AZ ESTERHÁZY PÁL ALAPÍTVÁNY 2014-ES ASZTALI ÉS FALINAPTÁRA. MEGJELENT AZ ESTERHÁZY PÁL ALAPÍTVÁNY 2014-ES ASZTALI ÉS FALINAPTÁRA. AZ ALAPÍTVÁNY A NAPTÁR KIADÁSÁVAL A NAGY VILÁGÉGÉS KITÖRÉSÉNEK KÖZELI, 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL AZ I. VILÁGHÁBORÚ MAGYAR HŐSEIRE,

Részletesebben

SzabolcS-Szatmár-beregi

SzabolcS-Szatmár-beregi SzabolcS-Szatmár-beregi Szemle társadalomtudomány irodalom mûvészet a megye önkormányzatának folyóirata megjelenik negyedévenként 48. évfolyam, 03.. Szám Főszerkesztő: Karádi Zsolt Szerkesztőség: Antal

Részletesebben

Japán harctéri kommunikáció a II. világháborúban. Haditechnika-kommunikáció 2012 Nemzetközi tudományos-szakmai konferencia 2012. nov. 15.

Japán harctéri kommunikáció a II. világháborúban. Haditechnika-kommunikáció 2012 Nemzetközi tudományos-szakmai konferencia 2012. nov. 15. Japán harctéri kommunikáció a II. világháborúban Haditechnika-kommunikáció 2012 Nemzetközi tudományos-szakmai konferencia 2012. nov. 15. Általános jellemzők Nagyon vegyes a kép megtalálhatók a kor legfejlettebb

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában

A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Németh Gergely A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában 2004. 12.05 Konzulens: dr. Csikány Tamás alezredes

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta: Lektor Valuch Tibor Könyv- és borítóterv Molnár Iscsu István

Részletesebben

26. évfolyam 2011. 1. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

26. évfolyam 2011. 1. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 26. évfolyam 2011. 1. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 q MÚLT NÉLKÜL NINCS JÖVŐ q LEVÉLTÁ R q HA DTÖ RTÉ NEL MI A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

FRONTNAPLÓK A DON-KANYARBÓL

FRONTNAPLÓK A DON-KANYARBÓL FRONTNAPLÓK A DON-KANYARBÓL 1942-1943 Az Oroszországban hősi halált halt és a hadifogságban elpusztult zalai honvédek emlékére Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg, 1992. Szerkesztette, és a naplókat sajtó

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

Limanowa, a magyar Monte Cassino!

Limanowa, a magyar Monte Cassino! Limanowa, a magyar Monte Cassino! Évszázada, 1914 nyarán kezdődött a Nagy Háború, amely során az orosz gőzhenger rárontott Galíciában az osztrák-magyar csapatokra. A döntően magyar katonák, huszárok, honvédek,

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

RAVASZ ISTVÁN. Mars rátelepszik Tündérországra

RAVASZ ISTVÁN. Mars rátelepszik Tündérországra RAVASZ ISTVÁN Mars rátelepszik Tündérországra Az elsőség elsősége. A magyarországi harcok kezdete 1944-ben Az 1989 előtt hazánkban megjelent munkák a magyarországi harcok kezdeteként a második világháború

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI RUTÉN NÉP REAGÁLÁSA AZ 1914 1915. ÉVI OROSZ BETÖRÉSEKRE *

A KÁRPÁTALJAI RUTÉN NÉP REAGÁLÁSA AZ 1914 1915. ÉVI OROSZ BETÖRÉSEKRE * 54 TUTUSKÓ ÁGNES A KÁRPÁTALJAI RUTÉN NÉP REAGÁLÁSA AZ 1914 1915. ÉVI OROSZ BETÖRÉSEKRE * Az első világháború viharában, 1914. szeptember elején Galíciából már megindult a menekülő lakosság és hosszú, siralmas

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

A 22-oldalas cikk ukránból szabadon angolra fordított kivonatának magyar fordítása

A 22-oldalas cikk ukránból szabadon angolra fordított kivonatának magyar fordítása 40 ÉVVEL EZELŐTT BUDAPESTEN (EMLÉKIRATOK) A 22-oldalas cikk ukránból szabadon angolra fordított kivonatának magyar fordítása Az eredeti cikk a havonta megjelenő SZUCSASZTNISZT (Aktuális ügyek) című folyóirat

Részletesebben

I. FEJEZET: A BOLDOG BÉKEIDŐK

I. FEJEZET: A BOLDOG BÉKEIDŐK 7 I. FEJEZET: A BOLDOG BÉKEIDŐK Mottó: Minden katonának erkölcsi kötelessége csapattestének történetét ismerni, annyival is inkább, mert a csapattest úgyszólván családja a katonának, melyben életének legszebb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB Nagy László 73 A BOLYAI JÁNOS HONVÉD ALAPÍTVÁNY Bejegyzés száma: 2049 /Fővárosi Bíróság 9. Pk. 66508/2 Adószáma: 18004281-1-43 Bankszámlaszáma: 10400126-21416606 - 00000000 Az alapítvány székhelye/címe:

Részletesebben

KURUCOK ÉS INTERNÁLTAK Székelyek a vörös és a nemzeti hadseregben, ill. román fogságban 1919 1920 1

KURUCOK ÉS INTERNÁLTAK Székelyek a vörös és a nemzeti hadseregben, ill. román fogságban 1919 1920 1 GOTTFRIED BARNA: KURUCOK ÉS INTERNÁLTAK Székelyek a vörös és a nemzeti hadseregben, ill. román fogságban 1919 1920 1 A Verbõczy-zászlóalj A kurucok Alulírott, mint a Magyar Tanácsköztársaság V. hadosztályának

Részletesebben

AZ IDEGEN NYELVI KÉPZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ HELYZETE A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1868 1914

AZ IDEGEN NYELVI KÉPZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ HELYZETE A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1868 1914 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AZ IDEGEN NYELVI KÉPZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ HELYZETE A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1868 1914 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Sárkányné Szabó Olga Dr. Szabó József alezredes egyetemi

Részletesebben

Tábornagyok, vezérezredesek, Balla Tibor. A Nagy Háború. osztrák magyar tábornokai. I. Tábornagyok, vezérezredesek,

Tábornagyok, vezérezredesek, Balla Tibor. A Nagy Háború. osztrák magyar tábornokai. I. Tábornagyok, vezérezredesek, B alla Ti B or A Nagy Háború osztrák magyar tábornokai Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok Balla Tibor A Nagy Háború osztrák magyar tábornokai. I. Tábornagyok,

Részletesebben

Pap János A honvéd ügyész helye és szerepe a magyar katonai igazságszolgáltatásban 1912-1946 között 1

Pap János A honvéd ügyész helye és szerepe a magyar katonai igazságszolgáltatásban 1912-1946 között 1 Pap János A honvéd ügyész helye és szerepe a magyar katonai igazságszolgáltatásban 1912-1946 között 1 1. Előzmények Magyarországon a katonával szembeni büntetőeljárás lefolytatásának joga hosszú évszázadokon

Részletesebben

A 27. székely könnyűhadosztály első napjai a keleti fronton

A 27. székely könnyűhadosztály első napjai a keleti fronton Acta Siculica 2012 2013, 399 412 A 27. székely könnyűhadosztály első napjai a keleti fronton Bevezetés A II. világháború az 1944. augusztus 23-i román kiugrást követően érte el Székelyföldet, és a kisebb-nagyobb

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

A MÁSODIK KÖKÖSI CSATA, 1849. JÚLIUS 2.

A MÁSODIK KÖKÖSI CSATA, 1849. JÚLIUS 2. Bordi Zsigmond Lóránd Acta Siculica 2010, 355 393 A MÁSODIK KÖKÖSI CSATA, 1849. JÚLIUS 2. A kökösi csata úgy maradt fenn a köztudatban, mint az az ütközet, amelynek során életét vesztette a háromszéki

Részletesebben

AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE

AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE ÍRTA PILCH JENŐ HONVÉDŐRNAGY KIADJA I lampel R. Kk. (WODIANER F. És FIAI) R. T. KÖNYVKIADÓVÁLLALATA BUDAPEST FRANKLIN TÁRSULAT NYOMDÁJA ELŐSZÓ. A mostan dúló világháború,

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

2013. évi II. szám (Április hó)

2013. évi II. szám (Április hó) 2013. évi II. szám (Április hó) Elhunyt vitéz Horthy Istvánné gróf Edelsheim Gyulai Ilona Tisztelt Rendtársak! Vitéz Horthy Istvánné 95 éves korában, angliai otthonában megtért a Teremtőhöz. Búcsúztatása

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. október 5-12. Torockó-Verespatak--Gura Humorului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Délvidéki Szemle. 2014. I. évfolyam 2. szám

Délvidéki Szemle. 2014. I. évfolyam 2. szám Délvidéki Szemle 2014. I. évfolyam 2. szám Válogatás a Délvidék Kutató Központ FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL: MAGYAR SZERB KAPCSOLATOK KÖZÖS MÚLT ÉS KÖZÖS JÖVÕ címû 2014. január 23-án megrendezett nemzetközi

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben