Hungarz an Scientzfic, Literary, and Artistz"c Association

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungarz an Scientzfic, Literary, and Artistz"c Association"

Átírás

1 PROCEEDINGS of the XXIXth ANNUAL CONGRESS of Hungarz an Scientzfic, Literary, and Artistz"c Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED by Dr. jános Nádas and Dr. Ferenc Somogyz Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1990

2 A XXIX. MAGYAR TALÁLKOZÖ KRÖNIKÁTA Szerkesztette: DR. NÁDAS JÁNOS és DR. SOMOGYI FERENC Árpád Könyvkiadó Vállalat Cleveland, Ohio 1990

3 Copyright 1990 by Dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Vállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények - előadások és felszólalások - tartalmáért szerzőik felelősek! Minden jogot fenntartunk! A k épekfelvételeinek k ész.ílőit zárójelben rövidítéssel köz.öljüh Copyright 1990 by Árpád Publishing Com pa ny Ali rights reserved No part of this book may be used or reproduced in any manne r whatsoever without prior written permission from the publisher except in the C<lSP of brief quotations ernhoclied in eritical articles and revi e ws. Publisher: Árpád Publisking Company, 1425 G ra ce Avenue, Cleveland, Ohz'o Typographer: Compsetting, Thornrzdge A ve., Cleveland, Ohin Library of Congress Catalog Card Number: ISBN Printed in the United States of America 2

4 A SZERZÖK ABELOVSZKY ELIZ ADORJÁN FERENC DR. BALLO ISTVÁN DR. BALOGH SÁNDOR NT. BERNHARDT BÉLA BERTA LÁSZLO DR. BOGNÁR KÁLMÁN BURGY ÁN ALADÁR VITÉZ CSOKNYAI PÉTER DR. DURA Y MIKLOS DR. ÉLTETÖ ÉVA DR. ÉRDY MIKLOS VITÉZ FALK VIKTOR FALUVÉGI ENDRE FAZAKAS FERENC DR. FÜRY LAJOS DR. FÜRY LAJOSNÉ G. DR. GYÉKÉNYESI KATALIN DR. GÁL IMRE GÖRGÉNYI LÁSZLO VITÉZ HAMVAS JOZSEF VITÉZ HARASZTUY MIKLOS VITÉZ HARASZTUY MIKLOSNÉ HÁMOS LÁSZLO INCZE LAJOS DR. KÖNNYÜ LÁSZLO DR. KUTASI KÁROLY DR. LENGYEL ALFONZ DR. LUDÁNYI ANDRÁS DR. LUDÁNYI ANDRÁSNÉ LUX ANDRÁS Ff. DR. MIHÁLYI GILBERT, O.PREM. FT. DR. MIKLOSHÁZY ATTILA, SJ. FT. DR. MISKOLCZY KÁLMÁN, SCH.P. MOZSI FERENC DR. NÁDASJÁNOS DR. NÁ VORI KORNÉL NÉMETH GYULA PÁSZTOR LÁSZLO PELLER MIKLOSNÉ P. DR. PERESZLÉNYI MÁRTA VITÉZ SERÉNYI ISTVÁN DR. SOMOGYI FERENC SOMOGYI F. LÉL STIRUNG GYÖRGY STOLMÁR G. ILONA DR. SZABLYA JÁNOS DR. SZABLYA JÁNOSNÉ ÜRMÖS ANTAL DR. W AG NER FERENC előadásai, valamint az elhangzottfelszólalások vagy írásban beküldött hozzászólások, javaslatok, beszámolók és párhuzamos ülések összefoglatói alapján sajtó alá rendezte: SOMOGYI FERENC DR. (A beküldött előadásokat lehetőleg te(jes egészükben vagy legalább kivonatosan közöltük.) 3

5 ÁTTEKINTÉS ELŐSZÓ I. A XXIX. MAGYAR KONGRESSZUS FŐBB ESEMÉNYEI II. A HAZAI VÁLTOZÁSOKRÓL III. BEOLVADUNK VAGY MEGMARA DUNK'? IV. ERDÉLY JÖVŐJE V. KÜLPOLITIKAI KONCEPCIÓK VI. BESZÁMOLÓK ÉS TERVEK VII. AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXIV. KÖZGYŰLÉSE VIII. PÁRHUZAMOS ÜLÉSEK IX. ÉLETRAJZI ADATOK X. FÜGGELÉK: ÉRDY, AZ ORDOS-PUSZTAI MAGYAROK XI. NÉVMUTATÓ XII. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ 4

6 ELÖSZÖ HELYETT Görgényz László: ERDÉLY HELYZETE A HÓHÉR HALÁLA UTÁN Az isteni gondviselés gyönyörű karácsonyi ajándékot helyezett Erdély szegényes ünnepi asztalára: Európa leggyűlöltebb zsarnokát saját fegyverei által kivégezték. Talán egyetlen hóhér pusztulása sem derített oly egyönt e tű örömet az egész országra, mint Ceausescu Nico/ae bukása, aki szándékosan állandósította a csőcselék forradalmár. Ostobán mellőzte a régi tanulságot, hogy "a forradalom felfalja saját fiait". Eszelős együgyűséggel élete utolsó rendelkezése is tömeggyilkosságra uszította fegyveres erejét: a temesvári magyarak öldöklése egyenes parancsára kezdődött. Időközben a szibériai szelek langyosabhan fujdogáltak Közép-Európa felé, de a "Kárpátok lángesze" nem értette meg a glasznoszty és a peresztrojka földrengető eszméit. A változásnak a magyar nemzet volt hősi úttörője négy világra szóló eseménnyel: l. a népfelkelés 1956-ban meglepte a világot azzal, hogy az orosz óriás nem legyőzhetetlen; bem a magyar nemzet ütötte az első rést a vasfüggönyön, amikor a nyugati határ mentén lebontotta a drótkerítést és aknamezőt. A kelet-németek tízezrei szabadultak nyugatra kormányuk éles tiltakozása ellenére; 3. a magyar országgyűlés elsőnek szavazta ki az országot a kommunista medve öleléséből És mindezek tetőfökán, 4. egy zaklatott magyar református lelkész, a temesvári Tők és László adta a szikrát, amely lángra lobbantotta Ceausescu 24 éves zsarnoki egyeduralmát. A kiirtásra ítélt magyar n emzet egyik hős fia kaparta ki a sült gesztenyét az egész román állam számára! 5

7 A szorsdöntő kérdés ma ez: " Quo vadis, Roma nia?" Amíg az európai rabnemzetek sietnek minél m essze bb rohanni a népuralom igaz útján, a román ideigle n es kormá n y egy helyben topog és kétértelmű sajtónyilatkozatokkal kenel őz i kétséges szándékait. Romániában a ámke m egvált ozott, a lényeg azonos! A kormány összeté tele n e m ígé r semmi h a ladást a demokrácia útján. A hatalmat m egragadó tábornokok és a kétszínűségben edzett elvtársak n em ké p ese k levctni a zsarnokság kopott köntösét: első feladatul a ra b n e m zetiségek repedező börtönfalait foltozgatják. Míg a n e m zetiségek alapvető emberi jogokat köve telnek, a kormány fe ny<> gető tüntetések sorozatára uszítja az erdé lyi városokba n a soviniszta román tömegeket. A n emzetz"ség ek Románt"áhan nem állampolgárok, hanem rabok és túszok, akikne k sorsá ról Bukarestben titkos üléseken döntenek. Hihetetle n ostobaságukban azt erősgetik, hogy a besszarábiai románok jogosan követelnek szabadságot az orosztól, ele az erdélyi magyarok hasonló törekvése "fasiszta", "horthysta", "reviviós irredenta" és lázadás. Ha a román kormány őszintén a demokrácia ösvényén járna, akkor - bármilyen jelmezben is mutatkozik -, szakítania kellene a zsarnoki múlttal. Románia akkor tér az igazi szabadság, béke, fejlődés, kiengesztelődés, együttélés és euró Paz"sodás útjára, amikor az égbekiáltó sérelmek jegyzékét J ószándékkal a kétoldali tárgyalás napirendjére tűzz", a megelőző rendszerek bűneit jóváteszi és a régóta esedékes alkotmányos rendet szilárd politikai valósággá teszi. Amikor birodalmak amiadoznak szét múltbeli bűneik miatt és elnyomott rabnépek követelnek létjogot a szabad nap alatt, Románia nem hunyhat szemel saját veszélye nélkül a magyar nép nemzetközi egyezményekben biztosított jogainak békés úton keresett megvalósulása előtt. 6

8 I. A XXIX. MAGYAR TALÁLKOZÓ FŐBB ESEMENYEI l Fogadás és üdvözlés A XXIX. Magyar Találkozó ülései november 24. és 26. köz t az ohiói Cleveland városában, a Bond Court nagyszálló (777 St. Clair Avenue), az irodalmi és művé szest, a díszvacsora és a hagyományos Magyar Bál pedig a Swingos at the Statlernagy báltermében voltak. A Találkozóra sokan már az előző napon érkeztek. Ezek túlnyomó része távolabb eső országokból, államokból vagy városokból jött. Fogadásukról a rendezőség külön gondoskodott. November 23-án este a korai vendégek együtt vacsoráztak, majd a Bond Court nagyszálló egyik termében gyűltek össze, ahol vidám ismerkedő és műsoros estet rendeztek. Bevezetőül ft. Mustos István Sch.P. (Trenton, NJ) mélyen szántó gondolatokat tartalmazó beszédet mondott. Szórakoztató műsorszámokkal közreműködött még Fazakas Ferenc (Mountain View, CA), Kem enes Ernő (Philadelphia, PA), Oláh Gyárfás Dezső (St. Helena, CA), Radnóthy Károly (Calgary, Alta., Kanada) és Stirling Györgyné Tárczy Kovács Erzsébet (Falls Church, V A). A műsorvezetői tisztséget Fazakas Ferenc látta el. * * * Pénteken, november 24-én reggel sorra érkeztek a XXIX. Magyar Találkozó vendégei, akiket a titkárság tagjai üdvözöltek. Regisztrálásuk, az előre megváltott jegyek, névkártyák és kongresszusi jelvények átvétele után az Amerikai Magyarak Országos Szövetségének országos igazgatósági ülésével a Magyar Kongresszus tárgyalásai meg is kezdődtek. 7

9 Ezt megelőzően azonban dr. Nádas jános vezetésével külön küldöttség üdvözölte a szabad világon é lő katolikus magyarak újonnan felszentelt püspökét, ft. dr. Mz"hlósh.ázy Attilát, aki mint díszvédnök tüntette ki magas m egjele nésével a Magyar Kongresszust. Az üdvözlő küldöttség tagjai közt foglalt helyet dr. Nádas jánoson kívül ft. Mustos István, Sch.P., t. Balássy Géza szerpap, vz"téz Serényi István, a vz tézi R end központi törzskapitánya, mint a díszvacsora szertartásmestere, dr. vitéz Radányi Oszkár, az Árpád Szövetség főszéktartója és a Magyar Társaság főtitkára, va lamint dr. Somogyi Ferenc, az Árpád Akadémia főtitkára. Ft. dr. Mz"klósházy Attila, S.j., a külföldön élő magyar lwtolikusok püspö/w és vitéz Serényi István, a Vitézi R end központi székkapitánya. (Dr. Gá/Imre) 8

10 2 Kiállítások A XXIX. Magyar Kongresszus magyar emigrációs könyv-, képző- és iparművészeti, valamint bélyegkiállításának rendkívül gazdag anyagát Kúr Csaba (Warren, OH) szobrászművész, az Árpád Akadémia művészeti főosztályának vezetője rendezte könnyen áttekinthető egységgé. A leggazdagabbnak ebben az évben is a könyvkiállítás bizonyult, amelyet dr. Nádas Gyula, az Árpád Könyvkiadó Vállalat tulajdonosa rendezett ifj. Nádas Gyula (Chicago, IL) és dr. Ludányi András (Ada, OH) egyetemi tanárok segítségéve!. Ezt a kiállítást november 24-én délután 4 órakor dr. Nádas jános elnök nyitotta meg, utána Könnyü László, az Árpád Akadémia tudományos főosztályának rendes tagja mondott magas színvonalú bevezetőt, majd név szerint üdvözölte az emigráció íróit és költőit. Közülük személyesen jelen volt: Könnyü László m egnyitja a könyvkiállítást. (Somogyi F. L él) 9

11 A belovszky Elíz (Worthington, OH), dr. B alog h Sándor (Greenbush, NY), Buza Györgyné Ormai Ildz'kó (Bay Village, OH), dr. Érdy Miklós (West New York, NJ), Fazakrzs Ferenc (Mountain View, CA), dr. Fiedler Kálmán (Chicago, IL), dr. Füry Lajos (Osprey, FL), Kovácsy józsef (Seven Hills, OH), Könnyü László (St. Louis, MO), dr. Ludányi András (Ada, OH), dr. Ludányi Andrásné Nádas julianna (Ada, OH), Lux András (Westlake, OH), Mózsi Ferenc (Chicago, IL), ft. Mustos István, Sch.P. (Trenton, NJ), N ém eth Gyula (Yonkers, NY), dr. Návori Kornél (Grosse Ile, MI), Panajoth Zoltánné László Márla (Shaker Hts., OH), Pz.ntérné dr. Pereszlényi Márta (Columbus, OH), vitéz Serényi István (New York, NY), dr. Somogyi Ferenc, Somogyi F. L él (Parma Hts., OH), Stirting György (Falls Church, V A), Stolmár Aladárné G. Ilona (Pittsburgh, PA), dr. Szablya jános (Bellevue, WA), dr. Szablya jánosné Bartha-Kovács Ilona (Bellevue, WA), dr. Szathmáry Lajos (Chicago, IL), Trz'polszky Andrásné Dombrády Dóra (Lakewood, OH) és még sok más. A képző- és iparművészeti kiállítás külön teremben volt. Megnyitóját Kúr Csaba szobrászművész mondta, aki elsósorban a kiállított műveket, majd a személyesen is megjelent művészeket mutatta be. Az utóbbiak közül Oriold György (Los Angeles, CA) erdélyi festóművész kitűnő festményeivel, Kúr Csaba (Warren, OH) szobrászművész remek szobrászati alkotásaival, rézkarcaival és festményeivel, Hampel Kz'tty festóművész, valamint A belovszky Elíz (Worthington, OH) művészi festményeivel vonta magára a látogatók figyelmét. Szakállas László (Richmond, OH) acélból készült művészi munkái, Dósa Margit és dr. Tapatyai Mihályné kerámiái ugyancsak az érdeklődés homlokterébe kerültek. Az Amerikai Magyar Bélyeggyűjtő Egyesület XXV. kiállításának anyagát Körmöczy Zoltán mutatta be. 3 Irodalmi és művészest A XXIX. Magyar Kongresszus irodalmi és művészestje november 24. -én, pénteken este 7 órakor a Swingos at the Statter "Terrace" báltermében kezdódött. 10

12 Dr. Füry Lajosné megnyitja az irodalmi és műv ész est e t. Füry Lajosné Gitta üdvözölte a megjelent közönséget, majd minden műsorszám előtt találó szavakkal bemutatta a szerepiőket is. Bevezetőjében a következőket mondta: Dr. Füry Lajosné (Osprey, FL): CSAK A MÉHES ÁLLjON Hosszú idő telt már el azóta, hogy Clevelandben jártam, amikor megboldogult Takács Gábor és Tornay Péter atyák nyomdájából átvettük férjem, Füry Lajos "Árva Magyar János" című könyvét. A magyar újságokban gyakran olvastam, hogy milyen sok magyar összejövetel, gyűlés, irodalmi és művészest valósult meg ebben a nagy amerikai magyar városban. Én valamennyiből kimaradtam. Annál nagyobb volt meglepetésem, amikor Nádas jános telefonált és a legnagyobb csodálkozásomra azt mondta, velem akar beszélni, engem akar felkérni a XXIX. Magyar Kongresszus irodalmi és művészestjének megnyitására. Így kerültem ma ide. ll

13 Először is mindnyájunk nevében kérem a Magyarak Istenét, hogy adjon dr. Nádas jánosnak erőt, egészséget és további munkabírást ezekhez a rendezvényekhez és már csak akkor vonuljon nyugalomba, amikor a legközelebbi, XXX. Magyar Kongresszust segítőtársával, dr. Nádas Rózsával együtt a felszabadult Magyarországon megrendezte. A mai politikailag felzaklatott világban könnyen felmerülhet a gondolat, hogy ma, amikor mindent kitölt a politika, az ideológia, a kormány- és államformák, a gazdasági és a pénzügyi problémák megoldása - nemcsak mint régen a fegyverek közben -, hallgatnak a múzsák. Régen sem így volt ez, erre néhány történelmi példát sorolhatnék fel. Megállapíthatnám, hogy az 1848-as szabadságharc előestéjén néhány író és költő a Pilvax-kávéházban mondta ki a felkelést; a Bach-korszak legszomorúbb napjaiban Tompa Mihály "A madár fiaihoz" című költeményével, meg írótársai vittek életet a csüggedő magyarak életébe ban Lakitelek, a rádió és az írói összejövetelek, a szamizdat és a vele bátran felszínre lépő irodalom - a megszállá orosz hadse reg, az Á VO és a munkásőrségek fegyveresei, a börtönök, internálótáborok, elhurcolások és kitelepítések ellenére - szóban és írásban tartották a lelket a nemzetben. A költők és az írók tetemre hívták a magyar nép sírásóit és a tize nke t tedik órában odakiáltották az egész világnak, a Nyugat bűnös és felelős lelkiismeretének, hogy ne tovább, elég volt a szolgaságból, rabok voltunk mostanáig, de szaiga földben nem nyughatunk. Ahhoz is költők és írók kellettek, hogy fölássák az 56-os temetőket. Ezért szükséges, hogy ne csak a diplomaták és politikusok szálamaira figyeljünk, hanem arra is, amit a költők verseikben kiáltanak fülünkbe. Az ókor leghíresebb katonái, a spártaiak, Kr.e. 668-ban nagy háborút viseltek a messzeniaiakkal. V áratlan esemény következtében a spártai hadsereget csalárdul bekerítették. A csüggedő katonák sorsa reménytelen volt. A hadsereg vezére segítséget kért az athéniektől Azt várta, hogy az athéniek majd jól fegyverzett, erős hadsereget küldenek segítségül. Ehelyett költő érkezett Athénből, aki lelkesítő költeményeivel győzelemre segítette az elcsüggedt spártai katonákat. Trója pusztulásakor Aeneas hajón menekült családjával. 12

14 Az égő városból a házi tűzhelyról - Vergilius írásaszerint - edényben tüzet vitt magával. Nagy vándorlása közben Aeneas családja ezt őrizte, ápolta az új hazában is. A Pireneusokban élő baszk nép, amely hozzánk hasonló, tömeges amerikai bevándorlásakor edényekben hozta magával a hazai tüzet, azt őrizte és ápolta új életében. Mi magyarok, amikor a szélrózsa minden irányába, "37- határban" szétszóródtunk, akár a korábbi kivándorlásokban, soha nem vittünk magunkkal ilyen nyílt lángot. De minden magyar lelkében ott égett az olthatatlan hazai tűz, a magyar honvágy, a hazaszeretet és ki hogyan tudta, képessége és tehetsége szerint, templomokba, egyesületekbe, társulatokba vitte bele vagy építette be magyarságát, magyar hitét és soha el nem múló hazafiságát. Most, amikor otthon a vörös uralom galádságait hozzák nyilvánosságra, újra felszínre került az 1956-ban ártatlanul Jegyilkolt negyven magyaróvári békésen felvonuló férfi, aszszony és gyermek tragédiája. Ebből a békésen felvonuló magyar csoportból - lsten különös kegyelméból - egy kétéves kislány életben maradt. Talán azért, mert a felnőttek térdéig sem ért fel, talán mert az édesanyja testével védte meg a gyilkos golyók elől. Amikor a holttestek alól a sírásba dermedt Magyar Julikát kiszedték, kezében még mindig szarongatta azt az egyszerű rongybabát, amelyet édesapja készített úgy, hogy a levágott söprűnyél darabját körülcsavarta rongyokkal és tintaceruzával megrajzolta a baba arcát. A kétéves Magyar Julika annyira megszerette ezt az egyszerű rongybabát, hogy el nem engedte volna, oda nem adta volna semmi kincsért. A szabadságharcosok kézról kézre adták az árva kislányt és vitték magukkal akadályokon, erdőkön, folyókon, országokon, menekült táborokon át. Hosszas, törvényes eljárások után egy gyermektelen, gazdag amerikai házaspár fogadta örökbe Magyar Julikát és boldogan vitte virginiai házába. Szépen kiöltöztették a kislányt, aki gyerekszahát kapott és szép, nagy alvó és beszélő hajasbabát, majdnem akkorát, mint Julika volt. A rongybahát pedig a basement szekrényébe, a régi ruhák közé dobták. Julika most már az új, gyönyörű babával játszadozott. Egyszer azonban a nevelőszülők színházba mentek, Julikára 'babysitter' vigyázott. A 'babysitter' 13

15 a televíziót nézte. Julika letipegett a basem enthe és a szekré ny aljából, a sok kacat közül előkotorta a rongybabát. P edig már évek teltek és mégsem felejtette el. Ölé b e vette, csókolgatta és hullottak rá a könnyei. Hiába volt a sok játé k a szabájában és a gyönyörű amerikai hajas baba, Julika m égis azt a régi, egyszerű, magyar rongybahát szerette. Nekünk, a hazától távol élő magyaroknak, mindegyikünknek lelkében van ilyen otthoni rongybabánk, amelyet mélyen elrejtve magunkban tartogatunk és amikor n e m látja senki, elő-elővesszük és dédelgetjük. Ilye n a honvágyunk, amelyet hiába leplezünk, ilyen a mi magyar anyanye lvünk, amelyet akármilyen jól megtanult, semmiféle idegen nye lv nem pótol és amelyet megtagadni nem lehe t soha. Ilye n a mi kultúránk, ilyenek a szakásaink és hagyománya ink, ilye n a mi magyar összejövetelünk, ahol összeveszünk csak azért, hogy megbékéljünk és ilyen a Teremtőtől lelkünkbe plántált ősi magyar fölényünk és szabadságszeretetünk. Ilyenek ezek a magyar találkozók és irodalmi összejövetelek, ahol egymáshoz nemcsak magyar szóval, hane m magyar szívvel közelebb kerülünk és ahol - akármilyen jó dolgunk is legyen - szégyenkezés nélkül gondolunk azokra az egyszerű magyar rongybabákra, amelyeket Magyar Julika nem tudott, de mi sem tudunk soha elfelejteni. A mai, XXIX. Magyar Kongresszus irodalmi és művészestjét a magyar pap költő, Mécs László versével vezetem be: Lehetünk szélvágva harminchét határba, HordhatJuk a mézet a közös kaptárba Csak a Méhes álljon ragyogón kitárva ÚJ határokfelett mz'nden égz' tájra. Autón, vonaton széjjel szaladt mz'nden. MegúJult lelkekben megújulhat mz'nden Csak a Méhes álljonfényességes hitben, Szegény magyarokat segítse az Isten. * Ft. Sz'klódz' Sándor kitűnő vezényletével a Mz'ndszenty Kamarakórus - Pelter Mz'klós zongoraművész kíséretével - a "Szelek szárnyán" című dalt énekelte el fegyelmezett, művészi előadásban. 14 Mózsz' István (Chicago, IL) költő, a "Szivárvány" című

16 Ft. Sildódi Sándor a Mindszenty Kamarakórus én ehét vezényli. A Mindszenty KamarakórliS tagjai az irodalmi és múvészesten. (Haraszthy) szépirodalmi folyóirat szerkesztője, Fáklya és karom címmel saját költeményét adta elő nagy sikerrel. Stirting Györgyné Tárczy Kovács Erzsébet (Falls Church, 15

17 VA) mezzoszoprán énekművész Hu sz ka-op e r ette kb ő l adott elő részleteket, amelyeket a közönség szűnni n em a k a ró tapssal jutalmazott. Könnyü László (St. Louis, MO), a közism e rt m agyar irodalomtörténész, Nyírő józsefről, a nagy erdé lyi íróról emlékezett meg születésének l 00. évfordulója aikalmá ból. Könnyü L ászló az irodalmi és nl!zvészesten Nyírój 6zsefr61 mond emlél<b esz f d el. Könnyü László (St. Louis, MO): NYÍRŐ józsef SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMA jólius 19.-én volt 100. éve, hogy az Udvarhe ly m e gyei, székelyzsombori iskolaigazgató fi a ként m egszüle tett Nyírő józsef, az erdélyi regényírásnak, d e az egész magyar irodalomnak is egyik legfényesebb csillaga. A h e lyi elemi iskola után középiskolai tanulmányait a székelyudvarhelyi gimnáziumban végezte. Az ottani é rettségivel 1907-b e n felvételre jelentkezett a gyulafehérvári római katolikus T eológia i Fő iskolán. Hittudományi tanulmányait a bécsi Pázmáneumban fej ez te be, ahol 1912-ben katolikus pappá szente lték. Működ ésé t, mint gimnáziumi hittanár, Nagyszeb enben kezdte, majd től a Kolozs megyei Kide község plé bá- 16

18 nosa lett. A háború elvesztése, a forradalom, a román támadás és a felügye let merevsége úgy megzavarta, hogy 1919-ben kilépett az egyházi rendből és feleségül vette Dona Ilona tanítónőt. E házasságból három gyermekük született: Csaba, Réka és Ildikó. Csabából orvos lett Erdélyben. Az atléta termetű, 30 éves fiatalember először testi erejét próbálta használni és elment molnárnak. De ez a vállalkozás sem anyagilag, sem szellemileg nem elégítette ki ban a kolozsvári K eleti ÚJság b e lső munkatársa lett. Közben rendületlenül írta regényeit. Ekkor rr:.erült fel előtte a függetl enség vágya ben visszavonult gazdálkodni Alsórákos községbe. De támogatói, akik bíztak tehetségében, nem hagyták nyugodni ban felajánlották neki a Keleti Újság szerkesztését. Tagja volt a Kemény Zsigmond Társaságnak és több hazai irodalmi társaságnak. Részt vett a marosvécsi irodalmi találkozókon és a pesti könyvnapokon ben megtörtént Észak-Erdély s vele Kolozsvár boldog visszatérése. A magyar országgyűlés Nyírőt m eghívta erdélyi k é pviselőnek ben családjával Budapestre költözött és részt vett a főváros kulturális és politikai életében. Mindvégig szerette hazáját és küzdő népét. Erkölcsi alapon tehát nem minősíth e tő "háborús bűnös " -nek. Mivel művé szi eszközökkel az ország színe elé tárta a magya r népre várakozó veszedelmet, az olvasók körében rendkívül n épsze rű lett. (Ezt megjelent könyveinek sokasága és magas példányszáma is bizonyítja.) Az orosz front közeled ése miatt előbb Sopronba, majd N ém etországba távozott. Minden állomáshelyén magyar kultúrmunkát végzett a menekültek sokasága között. Magyar Irodalmi Társaságat szervezett, újság- és könyvírás, nyomtatás és terjesztés teré n az élen járt; történelmi emlékek (Passauban Boldog Gizella királyné) megörökítésé re törekedett ; magyar tankönyvkiadás érdekében a Kossuth Kiadó tervezésén, e lőadások rendezésén, felolvasások tartásán és a menekültek látogatásán fáradozott. Tevékenységében készséges segítőtársa volt a két erdélyi író, gróf Wass Albert és Flórián Tibor. Az állandó kiadatási kísérletek miatt a meghajszolt író 1949-ben örömmel vette Marosy Ferenc madridi követ m eghívását. "Zöld csillag" című emigrációs regénye (1950) már Madridban jelent meg. Ezt 1951-ben az " Íme, az embe- 17

19 rek" című kötete követte. Elkészült " M egfeszí tett " cím ű nagyszabású passiójátéka is, amelyet ered e tileg filmne k szánt, de ideiglenesen az csak házi sokszorosításb a n j e le nt m eg, ben a " Katolikus Magyarak Vasárnapja" adt a ki n yomtatásban. Madridban a követségen kívül volt m agyar r á dióadás, bulletin és egy sereg mű v ész élt ott: P áger Anta l, K o m á r Ilona, Szilassy László, Szeleczky Zita, V aszary Piri, V aszary János, Muráti Lili. Ny ír ő józsef tehát M a dridba n va lósággal magyar környezetbe került. De az író b e tegsége m á r ekkor előrehaladt. Szív- és tüdőpanaszai voltak. H a sa fe lpuffa dt, fulladt. Felesége és Marosy Ferenc követ egyik o rvostól a másikhoz vitte. A nagy író kórházi ápolásra szorul t. Inje kc ió k kal tartották benne az életet. A jó ferences atyá k elküldté k kérését XII. Pius pápához, hogy vegye vissza az egyh á zi re ndbe. Ahogy megjött az engedély, egy ferences atya m eggyóntatta és ellátta a végső szentségekkel, a viaticummal, az útra való Oltáriszentséggel és az utolsó kenettel. Azután elbúcsúzott feleségétől: - Mi lesz magával, ha én meghalok? - tette fel a ké r dést feleségének. - Gyermekei nem segíthetnek. Más rokona nincs. Munka lehetősége nincs. Pénzünk nincs. Az itteni magyarokra nem számíthat. - Majd a jó Isten... - Igen, de ha mégis úgy fordulna, hogy én elesem a harcban, arra kérem népemet, hogy ne feledkezzék el szegé ny, öreg, árva, elhagyott Dona Ilonáról, ki infinitusban beszé li a spanyol nyelvet... És utánam is küldjenek egy kurta, futó Miatyánkot. És meghalt 1953 október 13-án déli féltizenkettőkor a madridi kórházban. Latinul hangzott el felette: Circum dederunt me, gemitus mortis dolores inferni, circum dederunt me. (Körülvettek engem a halál borzalmai, körülvettek.) Azután a Pater Noster (Miatyánk) következett és a beszentelés. Egy ideig az ördög ott ólálkodott a koporsó körül, de mikor a füstölésre került a sor, úgy elszaladt, hogy meg sem állt Pestig. Azt hiszem, hogy Dona Ilona már rég nyugszik egy hazai temetőben. És most arra kérem kedves hallgatóimat, hogy tegyünk eleget a nagy író kérésének: mondjunk el egy kurta Miatyánkot 18

20 ft. Nyírő józsef lelki üdvéért: ( Kérném felállni és együtt mondani.) Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék me!! a te neved: jö;jön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mz.képpen mennyben, azonképpen itt aföldön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg ami vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és nevzgy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Most pedig legyen szabad innen javasolnom és kérnem a Tekintetes Árpád Akadémiát, hogy ft. Nyírő józsef koszorús erdélyi írót halhatatlan érdemeinek elismeréséül az Akadémia posthumus tiszteleti tagjául megválasztani szíveskedjék. Nyírő józsef meghajszolt teste ott nyugszik a madridi temetőben, de lánglelke itt él közöttünk műveiben. Ezeknek listája a következő: jézusfaragó ember című novelláskötetével tűnt fel Budapesten, 1924-ben. Ez a kötete azóta több kiadást ért meg. A sibói bölény című kétkötetes Wesselényi-regénye ban jelent meg Kolozsvárt ben Clevelandben újra kiadta a Kossuth Kiadó. A székelyek című elbeszélés kiadása Kolozsvárt jelent meg 1929-ben. Újabb kiadásáról a Framo, Inc. (Mózsi Ferenc) gondoskodott 1977-ben. Önéletrajza, az Isten igájában I-II, Kolozsvárt, ban jelent meg. Több kiadást ért el. Kopjafák című elbeszélésgyűjteményét Kolozsvárt, ban adták ki, Il. kiadását a Katolikus Magyarok Vasárnapja az ohiói Youngstownban, 1956-ban tette közzé. (Ebben sorolja fel azok nevét, akik Amerikából Nyírőt segélyezték, köztük a Katolikus Magyarok Vasárnapja szerkesztőit, ft. Takács Gábor O.F.M.-t és dr. Eszterhás Istvánt. Ez a kiadás tartalmazza továbbá Nyírő köszönetét és búcsúját.) Az Úz Bence első kiadása Székelyudvarhelyt 1934-ben. 19

21 második kiadása ugyanott, harmadik kiadása halina kötésben jelent meg. (A kiadás népszerűségére jellemző, hogy Budapeste n a Révainál 14 ezer példányban jelent meg.) Az én népem (regény) ugyancsak Budapeste n, a R évainál, 1935-ben halina kötésben, 22 ezer példányban került kiadásra. A Havasok könyve (elbeszélések) Nyírő ny e lvműv észeté nek és természetszeretetének csúcsa. Budapeste n, 1936-ban adták ki. Újabb kiadója Kaváeh Aladár (Bécs, Bolyai Akadémia, 1968.) Emberek a havasan címmel páratlan műv é szettel filmesítette meg Szőts István kb. 1941/42-be n. (Túlszárnyalja jean Gionot, a svájci-francia Ramüzt vagy az indiai-angol Ruciyard Kipplinget. Nyírő műv e ib e n a term észet lélegzik. A havasoknak mágikus erejük van.) A Mádéfalvi veszedelem a Moldvába tört é nő kivándorlás, 1939-ben, Budapesten jelent meg először. Több kiadást ért meg. A Halhatatlan élet című regény 1941-ben, a Néma küzdelem cím ű pedig 1944-ben ugyancsak Budapeste n j e le nt meg. Emigrációs regényei: A zöld csillag (1950, Madrid, II. kiadás Youngstown, 1981.), Íme, az emberek (1951, Madrid, 1979 Youngstown.) és a Megfeszített magyar passiójáték, amely e redetileg filmre készült, de csak házi sokszorosírásig jutott el. A Katolikus Magyarak Vasárnapja ben ezt is kinyomatta. Nyírő novelláinak, regényeinek drámai szerkezete és balladai nyelve van. A magyar irodalomban szinte egyedi stílusa nem "magyaros", de eredetien velős és magyar. Emberei tele vannak feszültséggel, szenvedéllyel, elszántsággal. A b é ké t és megnyugvást a havasokban, az er dőr e n getege kb en találják meg, ahol az állatvilág megfér az emberre l. Az ősz Üdő Márton százados bölcsességeket mond, "Úz Bence " éppen olyan hős, mint Tamási Ábelje, de komolya bb, céltudatosabb. Erő, kitartás, harcos szellem él benne. Mondanunk sem kell, hogy ez milyen fontos a mai erdélyi magyarüldözés idején. 20 Értesülésem szerint Nyírő egyes novelláit németre, fran-

22 ciára és spanyoira fordították le. (Ezeknek a fordításoknak összegyűjtése a jövő feladata.) A ''Júlia szépleány" balladaszövege zené re ihlette Süke Ottó Ferenc modf'rn zeneszerzőt. Ez is bizonyítja, hogy a magyar irodalom Nyírő józseffel új csillagot adhat az európai kultúrának, és további terjesztése esetén nagy sikereket arathat. Hazai vonatkozásban magyarságunk ismét elmerülhet abban a sajátos magyar tündérkertben, amelyet ez a választott zseni mutatott meg az eg-ész vi lágnak s amelyet mi úgy hívunk, hogy "kincses Erdély"! (A szerző a Katolikus Magyarak Vasárnapjában ismertette a "Megfeszített"-et február 8-án, az "Úz Bencé"-t október 5-e:>n, a "Kopjafák"-at december 28-án. az "Íme, az eml)(' rek"-et október 12-é n, a "Zöld csil lag-" ot március 15-én. A szerkesztő) * * * Oláh Gyárfás D ezs ő énekművész az irodalmi és m úvészesten éne hel. 21

23 Oláh Gyárfás Dezső (St. Helena, CA) b a rito n é n e kművész Kacsóh Pongrác " Rákócz i m egté résc " c ímű dalj{tt é ká t és Erkel Ferenc "Bánk bán" című operájából áriáka t é n e ke lt - Peller Miklós zongorakíséretével - olya n p á ra tl a n sike r rel, hogy egyik énekszámát háromszor ke ll e tt m e g-i sméte lnie. * Dr. Füry LaJos (Osprey, FL), a közism e rt, kivá ló író és az Árpád Akadémia volt elnöke, Tündér Ilona A m e rd? á ban című elbeszélését olvasta fel. Sok d e rűt, m ég több szom o rú visszaemlékezést idézett fel, szokatlanul nag y sike rt a r a tott. Dr. Füry LaJos (Osprey, FL): TÜNDÉR ILONA AMERIKÁBAN Úgy várta a viszontlátást, mint m ég so ha. Nagy idő telt el azóta, hogy Kari elme nt. A gycr<:'kc t m eg úgy vitték a nyalábjukban. Néha levél is jött a z útról, ame r re jártak. Egyszer Tirolból, a nagy fenyves h e gy e kből, egyszer valami francia városból, aztán megint sokáig se mmi. Aztán Brémából írtak, hogy mennek a tengertúlra, Ame rikába. Amikor ezt a képeslapot nézegette, kicsordult a könynye. Eddig mindig reménykedett abban, hogy egy napon majd csak visszajön a fia, a menye, meg az unokája. Most már érezte, hogy nem jönnek. Egyre távolodnak, egyre m cszszebb mennek és soha nem jönnek vissza. Sokáig sírt és mindig sírt, valahányszor a brémai képeslapot előv e tt e és forgatta. Aztán jött levél Amerikából és ezek kezdték felszárítani a könnyeit. Még egy unoka született, majd még kettő és jól vannak. Autót vettek. Jégszekrényük van és mosógé pük. Házat vettek. Csomagot is küldtek és dollárt is. Mégis csak jó az Isten. Kari itthon már biztos könyvelő lehetne a bankban és Klári is inkább otthon maradna és nevelné a gye rekeke t. Minek is dolgozni az asszonynak? Soha nem vezet jóra, ha az asszony is dolgozik. Inkább éljenek szerényebben, de az asszony maradjon otthon. Megcsodálta a színes magazinokat és a képeket megmutogatta a szomszédoknak. Aztán egyszer jött a csoda. Küldtek jegyet és pénzt: jöjjön ki látogatóba egy évre; ha tetszik, maradjon is kint. Szépen berendezett külön szobát kap majd, nem kell semmit csinálnia. Már négy unoka várja a nagymamát. Jöjjön. 22

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat

Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat Október 22. Művelődési Ház 15.00 Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel üdvözlök mindenkit Tótkomlós

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-én 12.00

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka Ne zeti jele tőségű i téz é yek és progra ok 201 Sors zá Javaslatot tevő MÁÉRT tag szervezet Erdély Javasolt szervezet/i téz é y/progr am 5. 6. i alapjá i alapjá Sapie tia Erdélyi Magyar Tudo á yegyete

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

lljk. számú előterjesztés

lljk. számú előterjesztés lljk. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

Székács József püspök visszaemlékezései

Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Székács József püspök visszaemlékezései Szerkesztette, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a névmagyarázatokat készítette és a bevezető tanulmányt írta Kertész

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON!

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON! *P141A10312* 2/12 *P141A1031202* *P141A1031203* 3/12 Üres oldal LAPOZZON! 4/12 *P141A1031204* 1. Irányított irodalmi fogalmazás Móricz Zsigmond Égi madár című novellájának részlete alapján A dárdás vasrácskerítésen

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben