80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet"

Átírás

1 80/1999. (VI. 11.) Krm. rendelet a telepengedély alapján gyakrlható ipari és szlgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről A Krmány a telepengedély alapján gyakrlható ipari és szlgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed jgi személyekre, jgi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságkra, természetes személyekre (egyéni vállalkzókra, bedlgzókra), bérmunkát, illetve aktív feldlgzást végzőkre, valamint a külföldi vállalkzásk magyarrszági fióktelepeire, amelyek e rendelet mellékletében felsrlt lyan ipari, szlgáltató, raktárzási tevékenységet flytatnak, ahl a felhasznált és a technlógia srán keletkezett anyagk, illetőleg üzemeltetett berendezések miatt a végzett munkaflyamatk következményeként egészségártalm, tűz- és rbbanásveszély, vagy zavaró környezeti hatásuk miatt levegő-, víz-, talajszennyezés, zajhatás léphet fel. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a külön jgszabály szerint környezeti hatásvizsgálat-köteles, a környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre, tvábbá a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre. 2. (1) A rendelet mellékletében meghatárztt tevékenységeket telepen vagy építményben, építményrészben, mint önálló rendeltetési egységben (a tvábbiakban együtt: telep) csak telepengedély alapján lehet megkezdeni, vagy flytatni (a tvábbiakban: telepengedély). (2) A telepengedélyt az ipari, szlgáltató tevékenység végzésére, valamint a környezetre és az egészségre veszélyes anyagk és készítmények raktárzására használt telepre a tevékenység flytatója kérelmezi. 3. (1) A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkrmányzat (fővársban a fővársi kerületi önkrmányzat) jegyzőjétől (a tvábbiakban: jegyző) kell kérni. A jegyzőnek az érdemi határzatt a kérelem előterjesztésétől számíttt 60 napn belül kell meghznia. (2) Új telep létesítése, vagy a telepengedéllyel rendelkező telepen flytattt tevékenységi kör bővítése, megváltztatása vagy módsítása esetén az új telep használatba vételét (építési tevékenység végzése esetén a használatbavételi engedélyezési eljárást követően), illetve a tevékenységi kör bővítésével, megváltztatásával, módsításával járó tevékenység megkezdését megelőzően kell a telepengedélyt kérni. Jgerős telepengedély nélkül a tevékenységet megkezdeni, flytatni, illetve módsítani nem lehet. (3) A telepengedély nem mentesíti a telepengedély jgsultját a szükséges más hatósági (építési, használatba vételi, a rendeltetés megváltztatására irányuló stb.) engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. (4) A telepengedély jgsultja köteles a telepengedélyt a telephelyen tartani, és azt az ellenőrzések srán bemutatni. (5) Amennyiben a telepen a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Krm. rendelet 2. számú mellékletében felsrlt anyagkat használnak, a szennyvíz közcsatrnába vezetésének előfeltétele a vízügyi hatóság által megfelelőnek minősített szennyvíz-előtisztító berendezés megléte. 4. A telepengedély kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni, illetve mellékelni kell a) a telep címét és helyrajzi számát, helyszínrajzát, tvábbá a közvetlenül szmszéds ingatlank rendeltetését, b) a telep tulajdnsát (használóját), mellékelve hárm hónapnál nem régebbi tulajdni lapt,

2 5. c) a telep használata jgcímét annak igazlásával együtt (saját tulajdn, bérlet stb.), d) a telepen flytatni kívánt ipari, szlgáltató vagy raktárzási tevékenységet (TEÁOR és SZJ szerinti besrlás számszerű feltüntetésével), e) a tevékenység végzéséhez szükséges - a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (a tvábbiakban: Mvt.) értelmezésében használt - veszélyes munkaeszközöket, f) a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmaztt technlógia srán keletkező hulladékt, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagkat, azk gyűjtésének, kezelésének módját, g) a létesítendő munkahelyeket (irdák, raktárak, műhelyek stb.) az Mvt. értelmezése szerint, valamint a telep üzemeltetésének (nyitva tartásának) időtartamát, műszaknként a napi munkavégzés idejének megjelölésével, h) tervezett munkakörönként a munkavállalók számát, a szciális helyiségek biztsításának módját és kialakítttságát, i) ivóvíz, iparivíz-ellátást, a szennyvízgyűjtést és elhelyezést, a szennyvíztisztítási megldáskat, j) az üzemeltetéshez és/vagy a létesítendő munkahely, tevékenység megjelölésével az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges mesterséges szellőztetés módját, k) a szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívtt levegő utánpótlásának módját, l) a telep üzemeltetéséhez szükséges hőtermelő berendezés egyedenkénti típusfőtőteljesítmény adatait, m) a környezetre gyakrlt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és rbbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibcsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatásk elkerülésének módját, n) a környezetre veszélyes technlógiák alkalmazása esetén a külön jgszabályban meghatárztt környezeti kárelhárítási tervet, ) a munkavállalók egészségét veszélyeztető tevékenység esetén a külön jgszabálykban előírt munkavédelmi üzembe helyezés várható időpntját, p) amennyiben van, a környezetvédelmi minősítés (ISO 14000) tényét, r) a tevékenység végzését engedélyező már meglévő szakhatósági (ÁNTSZ, építési, tűzvédelmi, környezetvédelmi vízügyi, természetvédelmi stb.) hzzájáruláskat, engedélyeket. (1) A jegyző az építésügyi hatóság szakhatósági állásfglalása alapján a telepengedély kiadására vnatkzó döntése előtt köteles meggyőződni arról, hgy a helyi építési szabályzat, szabályzási terv, meghatárztt övezeti besrlás, illetőleg azk hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 18. -ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adtt tevékenység végezhetőe. (2) Amennyiben a rendelet hatálybalépésekr már működő telep a létesítésekr érvényes jgszabályk alapján kiadtt engedéllyel rendelkezik és az engedélyben fglaltak szerinti tevékenységi körét váltztatás nélkül flytatja, a jegyzőnek vizsgálnia kell, hgy a telep a 6. -ban fglalt előírásknak megfelel-e, amelynek srán a jegyzőnek - szükség esetén - meg kell határznia azn feltételeket, amelyekkel a tevékenység tvábbra is flytatható. (3) Amennyiben az (1) bekezdésben fglalt övezeti besrlás alapján nem kizárt a tevékenység flytatása, úgy a jegyző köteles helyszíni szemlét tartani a telepen, amelyre az engedély kiadását kérik. A jegyző a helyszíni szemléről értesíti a) a kérelmezőt, b) a telep és a közvetlenül szmszéds - a teleppel közös határvnalú, telekhatárú - ingatlankkal rendelkezni jgsultakat (az ingatlank tulajdnsait, használóit, kezelőit, társasház esetén

3 a közös képviselőt, illetve az intézőbizttság elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt), c) az ÁNTSZ illetékes vársi, fővársi, kerületi intézetét, d) az illetékes környezetvédelmi szakhatóságt, e) az első fkú építésügyi szakhatóságt, különös tekintettel arra, hgy a telep műszaki szempntból megfelel-e az építésügyre vnatkzó jgszabályi előírásknak, f) az első fkú vízügyi szakhatóságt, g) az illetékes rendőrkapitányságt, h) a mellékletben *-gal megjelölt esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró hivatáss önkrmányzati tűzltó parancsnkságt, i) védett természeti terület esetén a természetvédelmi hatóságt, j) a flytatni kívánt tevékenységtől függően az illetékes Megyei (Fővársi) Növény- és Talajvédelmi Szlgálatt, illetve a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenörző állmást, k) a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságt, Budapesten a Fővársi Plgári Védelmi Igazgatóságt, l) a Magyar Műszaki Biztnsági Hivatal illetékes Területi Műszaki Biztnsági Felügyelőségét, m) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes reginális irdáját, n) termőföld esetében a területileg illetékes körzeti (fővársi kerületi) földhivatalt. A telepengedélyezési eljárásban az a) és b) pntban fglalt érdekeltek ügyfeleknek tekintendők. (4) A jegyző az értesítést - a kérelemben megjelöltek egyidejű megküldésével - a helyszíni szemle megtartása előtt legalább 8 nappal krábban küldi meg. Az értesítésben a jegyző felhívja a (3) bekezdés b) pntjában fglalt meghívttak figyelmét, hgy távlmaradásuk a szemle megtartását nem akadályzza. Távlmaradás esetén a szemle időpntja előtt a jegyzőhöz írásban beadtt észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti. (5) A (3) bekezdés b) pntjában megjelöltek esetén, a teleppel közvetlenül szmszéds - közös határvnalú, telekhatárú - ingatlankkal rendelkezni jgsultak adatait (név, lakcím, székhely stb.) a jegyző hivatalból, az illetékes földhivatal megkeresése útján szerzi be. (6) A (3) bekezdés c)-n) pntjaiban megjelölt szakhatóságk szakhatósági állásfglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mndhatják, vagy a szemlét követő 30 napn belül írásban közölhetik. (7) A helyszíni szemlén a jegyző jegyzőkönyvben rögzíti a véleményeket és saját megállapításait, a jegyzőkönyv egy példányát a (3) bekezdésben megjelölteknek megküldi. 6. A jegyző helyszíni szemle megtartása nélkül dönthet a telepengedély megadásáról abban az esetben, ha megállapítja, hgy a telepen végzett azns tevékenységekre adtak telepengedélyt, vagy a tevékenység végzéséhez szükséges - külön jgszabályban meghatárztt - rendeltetésmódsításra krábban már engedélyt adtak, az engedélyezés srán mérlegelendő körülmények időközben nem váltztak és a flytatni kívánt tevékenység céljára a telep tvábbra is alkalmas. A jegyzőnek a szakhatóságk állásfglalását ebben az esetben is meg kell kérnie, kivéve, ha a szakhatósági hzzájárulásk megadásától hárm év még nem telt el. 7. (1) A jegyző a telepengedélyt akkr adja meg, ha a szakhatósági hzzájárulásk alapján megállapítja, hgy a telep, különösen műszaki szempntból megfelel a - környezetvédelmi, a vízügyi és az építésügyi követelményekre - vnatkzó jgszabályi előírásknak, a tevékenység a telep környezetében élők szmszédjgi, birtkvédelmi értelemben vett nyugalmát nem zavarja, a dlgzók, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti. Az építésügyi és a környezetvédelmi

4 8. 9. szakhatóságk szakvéleménye alapján - az abban fglalt feltételekkel - ideiglenes vagy meghatárztt időtartamra érvényes telepengedély is adható. (2) A jegyző a telepengedély megadásáról, vagy megtagadásáról rendelkező határzatt kézbesítés útján közli a) a kérelmezővel, b) a telep és a közvetlenül szmszéds - a teleppel közös határvnalú, telekhatárú - ingatlankkal rendelkezni jgsultakkal (az ingatlank tulajdnsaival, használóival, kezelőivel, társasház esetén a közös képviselővel, illetve az intézőbizttság elnökével, lakásszövetkezet esetén annak elnökével), c) az eljárásban közreműködött szakhatóságkkal és szervezetekkel, d) az illetékes megyei (fővársi) fgyasztóvédelmi felügyelőséggel, e) az Országs Munkabiztnsági és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervével. (1) A jegyző a telepengedéllyel kapcslatban az engedély megadásakr - vagy lakssági bejelentésre indíttt vizsgálat, illetve a hatósági ellenőrzések megállapításai alapján később is - megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jgsultját meghatárztt átalakításk vagy váltztatásk elvégzésére, illetve intézkedések megtételére. (2) Amennyiben a telepengedély megadását követően a 4. a)-c) és e)-r) pntjaiban megjelölt adatkban váltzás következett be, arról a telepengedély jgsultja 30 napn belül köteles a jegyzőt írásban értesíteni. A jegyző az adatkban bekövetkezett váltzásról az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságknak, az illetékes megyei (fővársi) fgyasztóvédelmi felügyelőségnek és az Országs Munkabiztnsági és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervének értesítést küld, illetve megteszi a szükséges tvábbi intézkedéseket. A 4. d) pntjában megjelölt tevékenységben történő váltzás esetén a jegyző - az e rendeletben meghatárztt eljárás leflytatásával, a 7. (1) bekezdésében fglaltak alapján - a régi telepengedély bevnásával egyidejűleg a jgsult nevére szóló új telepengedély megadásáról hz határzatt. Amennyiben a telepengedély jgsultja tevékenységét megszünteti, köteles azt a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni. (3) Abban az esetben, ha a telepengedély-köteles tevékenység flytatója a) tevékenységi körét engedély nélkül váltztatta meg, illetve engedély nélkül tvábbi tevékenységgel bővítette, b) a tevékenységére vnatkzó jgszabályi előírásknak nem tesz eleget, c) telepe a hatálys jgszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, illetve az (1) bekezdésben előírt követelményeket nem teljesíti, tvábbá d) felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző határzattal, az észlelt hiánysságk megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakrlását felfüggesztheti, krlátzhatja (különös tekintettel a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartamra), vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja. (4) Amennyiben a tevékenység flytatója a tevékenység gyakrlását felfüggesztő, krlátzó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határzatban meghatárztt időtartam alatt sem tesz eleget a határzatban fglaltaknak, a jegyző a telepengedély visszavnásáról határz. (5) A jegyző a tevékenység engedély nélkül történő gyakrlását aznnal végrehajtható határzattal megtiltja. (1) A jegyzőn kívül, a telepengedélyezési eljárásban részt vevő hatóságk és a fgyasztóvédelmi felügyelőség is jgsult ellenőrizni, hgy a telep

5 10. működése, a telepen végzett tevékenység flytatása, illetve a telep műszakilag megfelel-e az e rendeletben, illetve a külön jgszabálykban fglalt előírásknak, tvábbá jgsultak hatósági jgkörüket gyakrlni, valamint a jegyzőnél kezdeményezni a 8. (3) bekezdésében fglalt intézkedések megtételét. (2) A jegyző a telepengedély visszavnásáról, illetve a tevékenység telephelyen történő gyakrlásának megtiltásáról szóló határzatát kézbesítés útján megküldi a 7. (2) bekezdésében megjelölt személyeknek, szervezeteknek, valamint az egyéni vállalkzói igazlványt kiadó körzetközpnti jegyzőnek, gazdasági társaság esetén - törvényességi felügyeleti intézkedés megtétele iránt - az illetékes cégbíróságnak. (3) A jegyző a munkavállalók, a telep környezetében élők életének, egészségének, testi épségének veszélyeztetése, a környezet aránytalan igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése, a környezet kársdásának megelőzése, épségének megőrzése miatt, tvábbá nagy kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében a telepengedélyezési eljárásban hztt határzatainak aznnali végrehajtását rendelheti el. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő negyedik hónap első napján lép hatályba. (2) Azk, akik e rendelet hatálybalépésekr már működő telepen végzik a rendelet hatálya alá tartzó tevékenységet, kötelesek június 30. napjáig telepengedélyt kérni. (3) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hgy a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szlgáltatási díj mértékét, megfizetésének, kezelésének és nyilvántartásának részletes szabályait - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - rendeletben állapítsa meg. 1. /a A 10. (2) bekezdésének hatálya alá tartzók esetében a 8. (3) bekezdésében fglalt rendelkezéseket któber 1. napjától lehet alkalmazni azzal, hgy a jegyző a tevékenység engedély nélkül történő gyakrlását a 8. (5) bekezdésében meghatárztt határzattal megtiltja. Melléklet a 80/1999. (VI. 11.) Krm. rendelethez Telepengedélyhez kötött tevékenységek a TEÁOR alapján, ideértve az ezen tevékenységekhez tartzó szlgáltatáskat is TEÁOR Dhánytermék gyártása Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása* Pamutfnás* Öntöttvas cső gyártása* Gyapjúfnás* Acélcsőgyártás* Fésűsgyapjúfnás* Hidegen húztt vas-, acéltermék gyártása Lenfnás* Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása Selyemfnás* Hidegen alakíttt acélidm gyártása Varrócérna gyártása* Acélhuzalgyártás Egyéb textilszálak fnása* Nemesfémgyártás* Pamutszövés* Alumíniumgyártás [kivéve a timföld (alumíniumxid gyártása)]* Gyapjúszövés* Ólm, cink, ón gyártása* Fésűsgyapjúszövés* Réz gyártása* Selyemszövés* Egyéb nemvasfém gyártása* Egyéb textilszövés* 27.5 Fémöntés alágazatba tartzó tevékenységek Textilkikészítés* Fémszerkezet gyártása* Knfekcinált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)* Fém épületelem gyártása*

6 17.51 Szőnyeggyártás* Fémtartály gyártása* Kötéláru gyártása Fűtési kazán, radiátr gyártása* Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat) Máshva nem srlt egyéb textiltermék gyártása, kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés Gőzkazán gyártása* Fémalakítás, prkhászat* Kötött, hurklt kelme gyártása* Fém felületkezelése* Kötött, hurklt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, hrglású harisnyafélék gyártása Kötött, hurklt pulóverfélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, hrglású pulóverfélék gyártása Fémmegmunkálás Evőeszköz, késáru gyártása Brruházat gyártása Szerszámgyártás Munkaruházat gyártása Lakat-, zárgyártás Felsőruházat gyártása Vas, acél tárlóeszköz gyártása* Alsóruházat gyártása Könnyűfém csmaglóeszköz gyártása Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása* Huzaltermék gyártása Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása Kötőelem, csavar gyártása Brkikészítés* Táskafélék, szíjazat gyártása Máshvá nem srlt egyéb fémfeldlgzási termék gyártása Mtr, turbina gyártása (légi, közúti járműmtr nélkül) Lábbeligyártás Szivattyú, kmpresszr gyártása Fűrészárugyártás* Csap, szelep gyártása Falemezgyártás* Csapágy, erőátviteli elem gyártása Épületasztals-ipari termék gyártása* Kemence gyártása Tárló fatermék gyártása* Emelő-, anyagmzgató gép gyártása Fatömegcikk gyártása* Nem háztartási hűtő, légállapt-szabályzó gyártása Parafa-, fnttáru gyártása* Máshvá nem srlt egyéb általáns gép gyártása Papírgyártás* Mezőgazdasági traktr gyártása Papír csmaglóeszköz gyártása* Egyéb mezőgazdasági gép gyártása Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása* Szerszámgépgyártás alágazatba tartzó tevékenységek* Irdai papíráru gyártása* Khászati gép gyártása Tapétagyártás* Bányászati, építőipari gép gyártása Egyéb papírtermék gyártása* Élelmiszer-, dhányipari gép gyártása 22.2 Nymdai tevékenység alágazatba tartzó tevékenységek* Textil-, ruházati, bripari gép gyártása Kőlaj-feldlgzásból a kenőanyag-előállítás* Papíripari gép gyártása Műtrágya, nitrgénvegyület gyártása* Máshvá nem srlt egyéb speciális gép gyártása Szintetikus kaucsuk gyártása* Fegyver-, lőszergyártás Mezőgazdasági vegyi termék gyártása* Háztartási villams készülék gyártása Festék, bevnóanyag gyártása* Nem villams háztartási készülék gyártása Tisztítószer gyártása* Irdagépgyártás Testáplási cikk gyártása* Számítógép, készülék gyártása Rbbanóanyag gyártása a veszélyes anyagkkal kapcslats súlys balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Krm. rendelet 1. számú mellékletében meghatárztt alsó küszöbértéket el nem érő esetekben* Villams mtr, áramfejlesztő gyártása* Ragasztógyártás* Áramelsztó, -szabályzó készülék gyártása

7 24.63 Illólajgyártás* Szigetelt vezeték, kábel gyártása* Fényképészeti vegyi anyag gyártása* Világítóeszköz gyártása* Máshva nem srlt egyéb vegyi termék gyártása* Máshvá nem srlt mtr-, járművillamssági cikk gyártása Vegyi szál gyártása* Máshvá nem srlt egyéb villams termék gyártása Gumiabrncs, gumitömlő gyártása* Orvsi műszer gyártása Gumiabrncs újrafutózása, felújítása* Gépjármű-karsszéria, pótkcsi gyártása* Egyéb gumitermék gyártása* Közúti gépjármű, gépjárműmtr alkatrészeinek gyártása* Műanyag fólia, cső gyártása* Mtrkerékpár gyártása* Műanyag csmaglóeszköz gyártása* Kerékpár gyártása Műanyag építőanyag gyártása* Mzgássérültek kcsijának gyártása Egyéb műanyag termék gyártása* Máshva nem srlt egyéb jármű gyártása Síküveg tvábbfeldlgzása Ülőbútr gyártása* Háztartási kerámia gyártása* Irdabútr gyártása* Egészségügyi kerámia gyártása* Knyhabútr gyártása* Kerámiaszigetelő gyártása* Egyéb bútr gyártása* Műszaki kerámia gyártása* Hangszergyártás Egyéb kerámiatermék gyártása* Sprtszergyártás Tűzálló kerámiatermék gyártása* Játékgyártás Kerámiacsempe, -lap gyártása* Fém visszanyerése hulladékból* Égetett agyag építőanyag gyártása Nemfém visszanyerése hulladékból* Mészgyártás* Gépjárműjavítás* Gipszgyártás Építési betntermék gyártása Tárlás, raktárzás Építési gipsztermék gyártása Előre kevert betn gyártása Csmaglás Egyéb szárazföldi szállítás ágazatba tartzó tevékenységek közül azn tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek)et külön jgszabály szerint telephelyen kell tárlni Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenységekből a parklóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakzóhely Habarcsgyártás Szennyvíz gyűjtése kezelése Szálerősítő cement gyártása Hulladékgyűjtés, -kezelés* Egyéb betn-, gipsz-, cementtermék gyártása Textil, szőrme msás, tisztítás Építőkő, díszítőkő megmunkálása Csiszlótermék gyártása Máshva nem srlt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

1. Telepengedélyhez kötött tevékenységek a TEÁOR alapján, ideértve az ezen tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokat is

1. Telepengedélyhez kötött tevékenységek a TEÁOR alapján, ideértve az ezen tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokat is 1. Telepengedélyhez kötött tevékenységek a TEÁOR alapján, ideértve az ezen tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokat is ((Lásd: 9003/2002. (SK 6.) és 9004/2002. (SK 7.) KSH közlemény.)) ((Módosította:

Részletesebben

1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez Bejelentés-köteles tevékenységek

1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez Bejelentés-köteles tevékenységek 1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez Bejelentés-köteles tevékenységek 1. alsóruházat gyártása 2. ágybetét gyártása 3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 4. bőr, szőrme kikészítése

Részletesebben

A B C D Gazdasági terület. Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz a. Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz- Gksz-8 kivételével) tevékenységek.

A B C D Gazdasági terület. Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz a. Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz- Gksz-8 kivételével) tevékenységek. 4. melléklet a /013. (..) Önkormányzati Rendelethez Az egyes építési övezetekben és övezetekben a főrendeltetésű épületekben végezhető gazdasági 1 3 Bejelentés-köteles 4 alsóruházat gyártása 5 ágybetét

Részletesebben

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B Kmplex vállalati technlógia-fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára tárgyú Pályázati Felhívás V. számú melléklete, Termelő tevékenységek V. Termelő tevékenységek

Részletesebben

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről A Kormány a telepengedély alapján gyakorolható ipari

Részletesebben

Tájékoztatás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható ipari tevékenységekről

Tájékoztatás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható ipari tevékenységekről Tájékoztatás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható ipari tevékenységekről Vonatkozó jogszabályok: - 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 1. oldal 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről A Kormány a telepengedély alapján gyakorolható

Részletesebben

Telephelyengedély köteles tevékenységek

Telephelyengedély köteles tevékenységek Telephelyengedély köteles tevékenységek Kedves Partnereink! Fel szeretnénk hívni a figyelmet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentésével kapcsolatos jogszabályokra. Ezek: a telepengedély,

Részletesebben

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről A Kormány a telepengedély alapján gyakorolható ipari

Részletesebben

2011 Budakalász, Petőfi tér KÉRELEM. telepengedély kiadásához

2011 Budakalász, Petőfi tér KÉRELEM. telepengedély kiadásához Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu KÉRELEM telepengedély kiadásához I. Az ipari tevékenység

Részletesebben

Telep adatai. Tevékenységi kör(ök)

Telep adatai. Tevékenységi kör(ök) Nyilvántartási szám:. /2016. ADATLAP A BEJELENTÉS-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG/EK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ Kérelmező adatai: Az ipari tevékenység végzőjének neve: Székhelye Cégjegyzékszáma / vállalkozó igazolvány

Részletesebben

BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/ , fax: 34/

BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/ , fax: 34/ BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 3.000.- Ft értékű illetékbélyeg helye BEJELENTÉS IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL (57/2013. (II.27.) Kormányrendelet

Részletesebben

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI BT. Abaligeti. 7 6 3 5 Pécs 02-06-062490. II.

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI BT. Abaligeti. 7 6 3 5 Pécs 02-06-062490. II. ADATLAP Érkeztető szám Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) I. Az ipari tevékenységet végző adatai Neve: HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI

Részletesebben

BEJELENTÉS A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásához

BEJELENTÉS A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásához A telep nyilvántartási száma: (a Hatóság tölti ki) BEJELENTÉS A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásához I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai 1. Az ipari tevékenység végzőjének 1.1. neve:...

Részletesebben

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ ZRT. Nagy-Berki Pécs II.

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ ZRT. Nagy-Berki Pécs II. ADATLAP Érkeztető szám Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) I. Az ipari tevékenységet végző adatai Neve: A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ ZRT Székhelye

Részletesebben

Telepek működtetése: Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartásba vétele, és telepengedélyköteles tevékenységek engedélyezési eljárása

Telepek működtetése: Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartásba vétele, és telepengedélyköteles tevékenységek engedélyezési eljárása Telepek működtetése: Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartásba vétele, és telepengedélyköteles tevékenységek engedélyezési eljárása 1/ A vonatkozó jogszabályok 2/ Bejelentés-köteles ipari tevékenységek

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cím: 8751 Zalakmár, Tavasz u. 13. Tel: (93) 386-017 Fax: (93) 386-037 E-mail: inf@zalakmar.hu Web: http://www.zalakmar.hu Bejelentés ipari tevékenység flytatásáról (A

Részletesebben

2011 Budakalász, Petőfi tér BEJELENTÉS. bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról

2011 Budakalász, Petőfi tér BEJELENTÉS. bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS bejelentésköteles ipari tevékenység

Részletesebben

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai CNC PARTNER KFT. Gunarasi Dombóvár II. Telep adatai. CNC Partner Kft.

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai CNC PARTNER KFT. Gunarasi Dombóvár II. Telep adatai. CNC Partner Kft. ADATLAP Érkeztető szám Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) I. Az ipari tevékenységet végző adatai Neve: CNC PARTNER KFT Székhelye illetve címe:

Részletesebben

Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel: 06/27-513-436 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12

Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel: 06/27-513-436 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12 Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel: 06/27-513-436 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12 Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Részletesebben

KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról Az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti bejelentés-köteles tevékenység(ek), vagy telepengedély köteles

Részletesebben

Név:. Székhely:. Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány nyilvántartási száma:. Elérhetősége, telefonszáma:

Név:. Székhely:. Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány nyilvántartási száma:. Elérhetősége, telefonszáma: Polgári Polgármesteri Hivatal irattári jel: K105 10 Jegyzője 4090 Polgár, Barankovics tér 5. Tel.: 52/573-540, fax: 52/391-455 e-mail: telepulesfejl@polgar.hu KÉRELEM telephely-engedély kiadása iránt I.

Részletesebben

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. igazgatási szolg. díj Tel.: (28)

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. igazgatási szolg. díj Tel.: (28) Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal 5.000Ft 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. igazgatási szolg. díj Tel.: (28) 450-204 BEJELENTÉS A TELEP ADATAIBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSRÓL (A telepengedély, illetve a telep

Részletesebben

BEJELENTÉS 57/2013. (II.27.)

BEJELENTÉS 57/2013. (II.27.) 1 Biv S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Ügyintéző, hivatali elérhetőségük: Fábián Dezső 53/360-049 fabian.dezso@abony.hu Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély,

Részletesebben

Ágazati fókusz melléklet

Ágazati fókusz melléklet Ágazati fókusz melléklet A pályázat a következő lista szerinti feldolgozó ipar tevékenységek fejlesztését támogatja. A vállalkozásnak a pályázat benyújtását megelőző három lezárt üzleti év éves beszámolója

Részletesebben

K É R E L E M telepengedély kiadásához

K É R E L E M telepengedély kiadásához K É R E L E M telepengedély kiadásához Kérem, a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI.11.) Kormány rendelet 4. ában foglaltak alapján a telepengedély kiadását. Az alábbiak szerint közlöm, illetve

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló kérelem Sárvár Város Polgármesteri Hivatala Lakossági Iroda 9600 Sárvár Várkerület 2-3. Telefon: 95/523-132; Fax: 95/523-178 e-mail: getai.edina@sarvar.hu Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Részletesebben

BEJELENTÉS Tevékenység megkezdéséről / meglévő tevékenység adatmódosításáról*

BEJELENTÉS Tevékenység megkezdéséről / meglévő tevékenység adatmódosításáról* Kajárpéc Tényő Sokorópátka Jegyzője 9111 Tényő, Győri u. 59. 96/ 468-026 NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni! BEJELENTÉS Tevékenység megkezdéséről / meglévő tevékenység adatmódosításáról* A telepengedély,

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem (a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) ( yomtatott betűvel kérjük kitölteni!)

Telepengedély kiadására irányuló kérelem (a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) ( yomtatott betűvel kérjük kitölteni!) Vác Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Ügyintéző: Paulínyiné Kormosói Réka Tel: 06/27-513-470 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12 Telepengedély

Részletesebben

Tájékoztató a telepengedélyezési eljárásról

Tájékoztató a telepengedélyezési eljárásról Tájékoztató a telepengedélyezési eljárásról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a telepengedélyezési eljárás legfontosabb tudnivalóiról szeretnénk tájékoztatni azzal a céllal, hogy tevékenységét az előírásoknak

Részletesebben

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai Ócsai Polgármesteri Hivatal 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda Tel: 06-29/378-125 15-ös mellék e-mail: hatosag@ocsa.hu K É R E L E M Bejelentés-köteles ipari tevékenység

Részletesebben

A felhívás szakmai mellékletei

A felhívás szakmai mellékletei A felhívás szakmai mellékletei Ágazati fókusz A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek: magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt terméket előállító

Részletesebben

A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének BEJELENTÉSE

A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének BEJELENTÉSE Illetékbélyeg helye Iktatató bélyegzı helye: 3. 000 Ft. A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének I. Az ipari tevékenység végzıjének adatai: BEJELENTÉSE 1.1. neve:... 1.2. székhelye:... 1.3.

Részletesebben

1. Bejelentés-köteles ipari tevékenység végzése:

1. Bejelentés-köteles ipari tevékenység végzése: 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

Részletesebben

Ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés (a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) ( yomtatott betűvel kérjük kitölteni!

Ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés (a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) ( yomtatott betűvel kérjük kitölteni! Vác Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Ügyintéző: Paulínyiné Kormosói Réka Tel: 06/27-513-470 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12 Ipari tevékenység

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

Részletesebben

KÉRELEM. Telepengedély-köteles ipari tevékenység engedélyezéséhez

KÉRELEM. Telepengedély-köteles ipari tevékenység engedélyezéséhez Iktatató bélyegzı helye KÉRELEM Telepengedély-köteles ipari tevékenység engedélyezéséhez I. Az ipari tevékenység végzıjének adatai: 1.1. neve:... 1.2. székhelye:... 1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (VEKOP )

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (VEKOP ) Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (VEKOP- 1.3.1.) Támogatást igénylők köre Mikro-, kis- és középvállalkozások, Melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási

Részletesebben

eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban: ÁNTSZ) a telep fekvése szerint illetékes kistérségi intézetét, a

eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban: ÁNTSZ) a telep fekvése szerint illetékes kistérségi intézetét, a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

Részletesebben

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében

Részletesebben

A Kormány 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termel ő

A Kormány 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termel ő A Kormány 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés

Részletesebben

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 Bejelentés Ipari tevékenység megkezdéséről (az 57/2013 (II.27.) korm.rendelet 12. -a alapján

Részletesebben

Ügymenetleírás telepengedélyezési eljáráshoz

Ügymenetleírás telepengedélyezési eljáráshoz Ügymenetleírás telepengedélyezési eljáráshoz ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Gál Judit 56/470-017. 9I1 Igazgatas.foldvar@externet.hu Vonatkozó jogszabály:

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Működési engedély tevékenységi köreinek bővítése Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet Hatály: 2011.I.1. - 1. oldal 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint

Részletesebben

VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN

VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN VÁLTOZÁS A TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN 2013.január 1-től a bejelentéshez kötött ipari tevékenységek esetén az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdése előtt írásban köteles a telep

Részletesebben

A Mikro-, kis-, és középvállalkozások termelés kapacitás bővítésének támogatása GINOP-1.2.1-15

A Mikro-, kis-, és középvállalkozások termelés kapacitás bővítésének támogatása GINOP-1.2.1-15 A Mikro-, kis-, és középvállalkozások termelés kapacitás bővítésének támogatása GINOP-1.2.1-15 Pályázati Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek: hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján )

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel

Részletesebben

A Kormány../2013. (.) Korm. rendelete

A Kormány../2013. (.) Korm. rendelete A Kormány./2013. (.) Korm. rendelete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

Részletesebben

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet MHK adatbázis a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a telepengedélyezés rendjérıl (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a telepengedély alapján

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata 2191 Bag, Szent Imre utca 52. 5.000.- Ft illeték

Bag Nagyközség Önkormányzata 2191 Bag, Szent Imre utca 52. 5.000.- Ft illeték 1/5 Bag Nagyközség Önkormányzata 2191 Bag, Szent Imre utca 52. 5.000.- Ft illeték A d a t v á l t o z á s Telepengedély-köteles ipari tevékenység telepengedélyéhez Telephely nyilvántartásba vételi száma:.....

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/127-telepek-működtetése?tmpl...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/127-telepek-működtetése?tmpl... 1 / 8 2012.02.03. 11:18 Telepek működtetése 2011. április 26. kedd, 06:37 Telepek működtetése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A vonatkozó jogszabályok Bejelentés-köteles ipari tevékenységek Engedélyköteles

Részletesebben

Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése

Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése Az ipari tevékenység folytatásának szabályai A jogszabályban meghatározott gazdasági termelő vagy szolgáltató, azaz ipari tevékenységek folytatását a tevékenység

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK 1 Tartalom 1. Működési engedély... 1 2. Telepengedély... 7 2 1. Működési engedély A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőhöz, Budapesten

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály. Az üzemeltető adatai

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály. Az üzemeltető adatai Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3194 igazgatas@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási

Részletesebben

A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására

A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma: GINOP

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt.1999-2003. Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról Az 57/2013. (II. 27.)

Részletesebben

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató Lakssági tájékztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben kérhető, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély

Részletesebben

üzemeltetésének időtartama műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével neve Hétfő-péntek: ; Szombat-vasárnap: zárva

üzemeltetésének időtartama műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével neve Hétfő-péntek: ; Szombat-vasárnap: zárva Az (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás ok: 1 - engedély kiadása, 2 - tevékenység bejelentése, 3 - adat módosítása, 4 - tevékenység változása, 5 - engedély visszavonása,

Részletesebben

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Szófia u. 8. Tel.: +36-30-746-7380; E-mail: pv@fpiroda.hu Tanácsadó: Gajdos Attila projektvezető

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Szófia u. 8. Tel.: +36-30-746-7380; E-mail: pv@fpiroda.hu Tanácsadó: Gajdos Attila projektvezető Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A projektjavaslat benyújtása: 2014. november 10-től folyamatosan Bírálat: beérkezési sorrend alapján! Cél Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről

NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről Polgármesteri Hivatal... NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyző. A jegyző megbízásából a nyilvántartást vezeti:...

Részletesebben

1. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai A BEJELENTÉST NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni. Érkeztető bélyegző helye: 3.000,- Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes

Részletesebben

A tagállam azonosítója. Régió megnevezése (NUTS)

A tagállam azonosítója. Régió megnevezése (NUTS) A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.58. Telefon: 63/510-300 BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése

Részletesebben

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A projektjavaslat benyújtása: 2015. június 22-től folyamatosan Bírálat: beérkezési sorrend alapján! Cél A vállalkozások külföldi piacokra

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről

NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről Berentei Közös Önkormányzati Hivatal... NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyző. A jegyző megbízásából a nyilvántartást

Részletesebben

A feldolgozóipar keretében támogatható tevékenységek listája az alábbi TEÁOR besorolás szerint:

A feldolgozóipar keretében támogatható tevékenységek listája az alábbi TEÁOR besorolás szerint: A feldolgozóipar keretében támogatható tevékenységek listája az alábbi TEÁOR besorolás szerint: 1032 Gyümölcs-, zöldséglé 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás 1052 Jégkrém 1071 Kenyér;

Részletesebben

Működési engedély kiadására irányuló kérelem (a 133 / 2007. (VI.13.) Korm. rendelet alapján ) Copyright Civilsoft Bt. 2007. 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2.Jogi

Részletesebben

üzemeltetésének időtartama műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével neve Hétfő-péntek: ; Szombat-vasárnap: zárva

üzemeltetésének időtartama műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével neve Hétfő-péntek: ; Szombat-vasárnap: zárva Az (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás ok: 1 - engedély kiadása, 2 - tevékenység bejelentése, 3 - adat módosítása, 4 - tevékenység változása, 5 - engedély visszavonása,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről

NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről Polgármesteri Hivatal... NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyző. A jegyző megbízásából a nyilvántartást vezeti:...

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével használatána k jogcíme

üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével használatána k jogcíme 6. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez A jegyző által kiadott nyilvántar tási szám Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás A bejegyzés oka* A bejegyzés

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Telepengedély kiadása iránti kérelem A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telep létesítési helye szerinti illetékes jegyzőnél, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell

Részletesebben

Postára adás az átvevő aláírása neve: 1.2. székhelye: irányítószám település közterület házszám

Postára adás az átvevő aláírása neve: 1.2. székhelye: irányítószám település közterület házszám TeV S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefon: (06 95) 523132

Részletesebben

4... 5... 1... 2... 3... 4... 5...

4... 5... 1... 2... 3... 4... 5... Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ (az eljárásért a 35/1999 (X.13.) BM rendeletben foglalt

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP 1.3.1-15 A felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben,

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Működési engedély - Kis- és nagykereskedelmi, lakossági fogyasztási cikk javító szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, idegenforgalmi és kölcsönző üzletekre Eljáró osztály:

Részletesebben

2010-09-03-i változat

2010-09-03-i változat 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016310 Betakarítást követő növény termelése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016410 Vetési célú magfeldolgozás növény termelése 0112 Zöldség, dísznövény

Részletesebben

TELEPENGEDÉLYEK NYILVÁNTARTÁSA. 567/17 tulajdon H-P 6-15 ó 30 p. ebédidő. 567/17 tulajdon H-P 6-15 ó 30 p. ebédidő

TELEPENGEDÉLYEK NYILVÁNTARTÁSA. 567/17 tulajdon H-P 6-15 ó 30 p. ebédidő. 567/17 tulajdon H-P 6-15 ó 30 p. ebédidő A jegyző által kiadott nyilvántartási szám A bejeg yzés oka* A bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység végzőjének év hó, nap címe helyrajzi száma Cs/11/2009 2 2009 05.19 Győri u 57. Cs/12/2009

Részletesebben

Telepengedély kiadásának ügyintézése

Telepengedély kiadásának ügyintézése Telepengedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében

Részletesebben

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 10 Élelmiszergyártás o 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 1013

Részletesebben

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.1-16 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.1-16 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak

Részletesebben

Előterjesztés. a Kormány részére

Előterjesztés. a Kormány részére NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Iktatószám: Előterjesztés a Kormány részére a telepengedély, illetve bejelentés alapján gyakorolható ipari és ipari szolgáltató tevékenységekről, valamint

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

zék időtartalszáma, illetve vállalkoév száma jogcíme zói nyilvántartásba vételi száma 09-10- 000090 09-10- 000090 09-09-

zék időtartalszáma, illetve vállalkoév száma jogcíme zói nyilvántartásba vételi száma 09-10- 000090 09-10- 000090 09-09- A jegyző által kiadott nyilvántartási szám * 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése. Telepengedély

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM. A kereskedő neve: A kereskedő címe: A kereskedő székhelye:

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM. A kereskedő neve: A kereskedő címe: A kereskedő székhelye: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérem az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet

Részletesebben

FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA GINOP

FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA GINOP PÁLYÁZAT KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK IPARI DIGITALIZÁCIÓHOZ (IPAR 4.0) KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.8-17 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A Felhívás célzottan az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.2-15 Jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről

NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata... NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyző. A jegyző megbízásából a nyilvántartást

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.1-15 Jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 CÉL: vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása, a vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése ANYAGI FELTÉTELEK:

Részletesebben