80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet"

Átírás

1 80/1999. (VI. 11.) Krm. rendelet a telepengedély alapján gyakrlható ipari és szlgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről A Krmány a telepengedély alapján gyakrlható ipari és szlgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed jgi személyekre, jgi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságkra, természetes személyekre (egyéni vállalkzókra, bedlgzókra), bérmunkát, illetve aktív feldlgzást végzőkre, valamint a külföldi vállalkzásk magyarrszági fióktelepeire, amelyek e rendelet mellékletében felsrlt lyan ipari, szlgáltató, raktárzási tevékenységet flytatnak, ahl a felhasznált és a technlógia srán keletkezett anyagk, illetőleg üzemeltetett berendezések miatt a végzett munkaflyamatk következményeként egészségártalm, tűz- és rbbanásveszély, vagy zavaró környezeti hatásuk miatt levegő-, víz-, talajszennyezés, zajhatás léphet fel. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a külön jgszabály szerint környezeti hatásvizsgálat-köteles, a környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre, tvábbá a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre. 2. (1) A rendelet mellékletében meghatárztt tevékenységeket telepen vagy építményben, építményrészben, mint önálló rendeltetési egységben (a tvábbiakban együtt: telep) csak telepengedély alapján lehet megkezdeni, vagy flytatni (a tvábbiakban: telepengedély). (2) A telepengedélyt az ipari, szlgáltató tevékenység végzésére, valamint a környezetre és az egészségre veszélyes anyagk és készítmények raktárzására használt telepre a tevékenység flytatója kérelmezi. 3. (1) A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkrmányzat (fővársban a fővársi kerületi önkrmányzat) jegyzőjétől (a tvábbiakban: jegyző) kell kérni. A jegyzőnek az érdemi határzatt a kérelem előterjesztésétől számíttt 60 napn belül kell meghznia. (2) Új telep létesítése, vagy a telepengedéllyel rendelkező telepen flytattt tevékenységi kör bővítése, megváltztatása vagy módsítása esetén az új telep használatba vételét (építési tevékenység végzése esetén a használatbavételi engedélyezési eljárást követően), illetve a tevékenységi kör bővítésével, megváltztatásával, módsításával járó tevékenység megkezdését megelőzően kell a telepengedélyt kérni. Jgerős telepengedély nélkül a tevékenységet megkezdeni, flytatni, illetve módsítani nem lehet. (3) A telepengedély nem mentesíti a telepengedély jgsultját a szükséges más hatósági (építési, használatba vételi, a rendeltetés megváltztatására irányuló stb.) engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. (4) A telepengedély jgsultja köteles a telepengedélyt a telephelyen tartani, és azt az ellenőrzések srán bemutatni. (5) Amennyiben a telepen a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Krm. rendelet 2. számú mellékletében felsrlt anyagkat használnak, a szennyvíz közcsatrnába vezetésének előfeltétele a vízügyi hatóság által megfelelőnek minősített szennyvíz-előtisztító berendezés megléte. 4. A telepengedély kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni, illetve mellékelni kell a) a telep címét és helyrajzi számát, helyszínrajzát, tvábbá a közvetlenül szmszéds ingatlank rendeltetését, b) a telep tulajdnsát (használóját), mellékelve hárm hónapnál nem régebbi tulajdni lapt,

2 5. c) a telep használata jgcímét annak igazlásával együtt (saját tulajdn, bérlet stb.), d) a telepen flytatni kívánt ipari, szlgáltató vagy raktárzási tevékenységet (TEÁOR és SZJ szerinti besrlás számszerű feltüntetésével), e) a tevékenység végzéséhez szükséges - a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (a tvábbiakban: Mvt.) értelmezésében használt - veszélyes munkaeszközöket, f) a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmaztt technlógia srán keletkező hulladékt, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagkat, azk gyűjtésének, kezelésének módját, g) a létesítendő munkahelyeket (irdák, raktárak, műhelyek stb.) az Mvt. értelmezése szerint, valamint a telep üzemeltetésének (nyitva tartásának) időtartamát, műszaknként a napi munkavégzés idejének megjelölésével, h) tervezett munkakörönként a munkavállalók számát, a szciális helyiségek biztsításának módját és kialakítttságát, i) ivóvíz, iparivíz-ellátást, a szennyvízgyűjtést és elhelyezést, a szennyvíztisztítási megldáskat, j) az üzemeltetéshez és/vagy a létesítendő munkahely, tevékenység megjelölésével az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges mesterséges szellőztetés módját, k) a szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívtt levegő utánpótlásának módját, l) a telep üzemeltetéséhez szükséges hőtermelő berendezés egyedenkénti típusfőtőteljesítmény adatait, m) a környezetre gyakrlt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és rbbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibcsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatásk elkerülésének módját, n) a környezetre veszélyes technlógiák alkalmazása esetén a külön jgszabályban meghatárztt környezeti kárelhárítási tervet, ) a munkavállalók egészségét veszélyeztető tevékenység esetén a külön jgszabálykban előírt munkavédelmi üzembe helyezés várható időpntját, p) amennyiben van, a környezetvédelmi minősítés (ISO 14000) tényét, r) a tevékenység végzését engedélyező már meglévő szakhatósági (ÁNTSZ, építési, tűzvédelmi, környezetvédelmi vízügyi, természetvédelmi stb.) hzzájáruláskat, engedélyeket. (1) A jegyző az építésügyi hatóság szakhatósági állásfglalása alapján a telepengedély kiadására vnatkzó döntése előtt köteles meggyőződni arról, hgy a helyi építési szabályzat, szabályzási terv, meghatárztt övezeti besrlás, illetőleg azk hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 18. -ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adtt tevékenység végezhetőe. (2) Amennyiben a rendelet hatálybalépésekr már működő telep a létesítésekr érvényes jgszabályk alapján kiadtt engedéllyel rendelkezik és az engedélyben fglaltak szerinti tevékenységi körét váltztatás nélkül flytatja, a jegyzőnek vizsgálnia kell, hgy a telep a 6. -ban fglalt előírásknak megfelel-e, amelynek srán a jegyzőnek - szükség esetén - meg kell határznia azn feltételeket, amelyekkel a tevékenység tvábbra is flytatható. (3) Amennyiben az (1) bekezdésben fglalt övezeti besrlás alapján nem kizárt a tevékenység flytatása, úgy a jegyző köteles helyszíni szemlét tartani a telepen, amelyre az engedély kiadását kérik. A jegyző a helyszíni szemléről értesíti a) a kérelmezőt, b) a telep és a közvetlenül szmszéds - a teleppel közös határvnalú, telekhatárú - ingatlankkal rendelkezni jgsultakat (az ingatlank tulajdnsait, használóit, kezelőit, társasház esetén

3 a közös képviselőt, illetve az intézőbizttság elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt), c) az ÁNTSZ illetékes vársi, fővársi, kerületi intézetét, d) az illetékes környezetvédelmi szakhatóságt, e) az első fkú építésügyi szakhatóságt, különös tekintettel arra, hgy a telep műszaki szempntból megfelel-e az építésügyre vnatkzó jgszabályi előírásknak, f) az első fkú vízügyi szakhatóságt, g) az illetékes rendőrkapitányságt, h) a mellékletben *-gal megjelölt esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró hivatáss önkrmányzati tűzltó parancsnkságt, i) védett természeti terület esetén a természetvédelmi hatóságt, j) a flytatni kívánt tevékenységtől függően az illetékes Megyei (Fővársi) Növény- és Talajvédelmi Szlgálatt, illetve a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenörző állmást, k) a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságt, Budapesten a Fővársi Plgári Védelmi Igazgatóságt, l) a Magyar Műszaki Biztnsági Hivatal illetékes Területi Műszaki Biztnsági Felügyelőségét, m) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes reginális irdáját, n) termőföld esetében a területileg illetékes körzeti (fővársi kerületi) földhivatalt. A telepengedélyezési eljárásban az a) és b) pntban fglalt érdekeltek ügyfeleknek tekintendők. (4) A jegyző az értesítést - a kérelemben megjelöltek egyidejű megküldésével - a helyszíni szemle megtartása előtt legalább 8 nappal krábban küldi meg. Az értesítésben a jegyző felhívja a (3) bekezdés b) pntjában fglalt meghívttak figyelmét, hgy távlmaradásuk a szemle megtartását nem akadályzza. Távlmaradás esetén a szemle időpntja előtt a jegyzőhöz írásban beadtt észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti. (5) A (3) bekezdés b) pntjában megjelöltek esetén, a teleppel közvetlenül szmszéds - közös határvnalú, telekhatárú - ingatlankkal rendelkezni jgsultak adatait (név, lakcím, székhely stb.) a jegyző hivatalból, az illetékes földhivatal megkeresése útján szerzi be. (6) A (3) bekezdés c)-n) pntjaiban megjelölt szakhatóságk szakhatósági állásfglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mndhatják, vagy a szemlét követő 30 napn belül írásban közölhetik. (7) A helyszíni szemlén a jegyző jegyzőkönyvben rögzíti a véleményeket és saját megállapításait, a jegyzőkönyv egy példányát a (3) bekezdésben megjelölteknek megküldi. 6. A jegyző helyszíni szemle megtartása nélkül dönthet a telepengedély megadásáról abban az esetben, ha megállapítja, hgy a telepen végzett azns tevékenységekre adtak telepengedélyt, vagy a tevékenység végzéséhez szükséges - külön jgszabályban meghatárztt - rendeltetésmódsításra krábban már engedélyt adtak, az engedélyezés srán mérlegelendő körülmények időközben nem váltztak és a flytatni kívánt tevékenység céljára a telep tvábbra is alkalmas. A jegyzőnek a szakhatóságk állásfglalását ebben az esetben is meg kell kérnie, kivéve, ha a szakhatósági hzzájárulásk megadásától hárm év még nem telt el. 7. (1) A jegyző a telepengedélyt akkr adja meg, ha a szakhatósági hzzájárulásk alapján megállapítja, hgy a telep, különösen műszaki szempntból megfelel a - környezetvédelmi, a vízügyi és az építésügyi követelményekre - vnatkzó jgszabályi előírásknak, a tevékenység a telep környezetében élők szmszédjgi, birtkvédelmi értelemben vett nyugalmát nem zavarja, a dlgzók, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti. Az építésügyi és a környezetvédelmi

4 8. 9. szakhatóságk szakvéleménye alapján - az abban fglalt feltételekkel - ideiglenes vagy meghatárztt időtartamra érvényes telepengedély is adható. (2) A jegyző a telepengedély megadásáról, vagy megtagadásáról rendelkező határzatt kézbesítés útján közli a) a kérelmezővel, b) a telep és a közvetlenül szmszéds - a teleppel közös határvnalú, telekhatárú - ingatlankkal rendelkezni jgsultakkal (az ingatlank tulajdnsaival, használóival, kezelőivel, társasház esetén a közös képviselővel, illetve az intézőbizttság elnökével, lakásszövetkezet esetén annak elnökével), c) az eljárásban közreműködött szakhatóságkkal és szervezetekkel, d) az illetékes megyei (fővársi) fgyasztóvédelmi felügyelőséggel, e) az Országs Munkabiztnsági és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervével. (1) A jegyző a telepengedéllyel kapcslatban az engedély megadásakr - vagy lakssági bejelentésre indíttt vizsgálat, illetve a hatósági ellenőrzések megállapításai alapján később is - megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jgsultját meghatárztt átalakításk vagy váltztatásk elvégzésére, illetve intézkedések megtételére. (2) Amennyiben a telepengedély megadását követően a 4. a)-c) és e)-r) pntjaiban megjelölt adatkban váltzás következett be, arról a telepengedély jgsultja 30 napn belül köteles a jegyzőt írásban értesíteni. A jegyző az adatkban bekövetkezett váltzásról az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságknak, az illetékes megyei (fővársi) fgyasztóvédelmi felügyelőségnek és az Országs Munkabiztnsági és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervének értesítést küld, illetve megteszi a szükséges tvábbi intézkedéseket. A 4. d) pntjában megjelölt tevékenységben történő váltzás esetén a jegyző - az e rendeletben meghatárztt eljárás leflytatásával, a 7. (1) bekezdésében fglaltak alapján - a régi telepengedély bevnásával egyidejűleg a jgsult nevére szóló új telepengedély megadásáról hz határzatt. Amennyiben a telepengedély jgsultja tevékenységét megszünteti, köteles azt a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni. (3) Abban az esetben, ha a telepengedély-köteles tevékenység flytatója a) tevékenységi körét engedély nélkül váltztatta meg, illetve engedély nélkül tvábbi tevékenységgel bővítette, b) a tevékenységére vnatkzó jgszabályi előírásknak nem tesz eleget, c) telepe a hatálys jgszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, illetve az (1) bekezdésben előírt követelményeket nem teljesíti, tvábbá d) felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző határzattal, az észlelt hiánysságk megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakrlását felfüggesztheti, krlátzhatja (különös tekintettel a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartamra), vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja. (4) Amennyiben a tevékenység flytatója a tevékenység gyakrlását felfüggesztő, krlátzó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határzatban meghatárztt időtartam alatt sem tesz eleget a határzatban fglaltaknak, a jegyző a telepengedély visszavnásáról határz. (5) A jegyző a tevékenység engedély nélkül történő gyakrlását aznnal végrehajtható határzattal megtiltja. (1) A jegyzőn kívül, a telepengedélyezési eljárásban részt vevő hatóságk és a fgyasztóvédelmi felügyelőség is jgsult ellenőrizni, hgy a telep

5 10. működése, a telepen végzett tevékenység flytatása, illetve a telep műszakilag megfelel-e az e rendeletben, illetve a külön jgszabálykban fglalt előírásknak, tvábbá jgsultak hatósági jgkörüket gyakrlni, valamint a jegyzőnél kezdeményezni a 8. (3) bekezdésében fglalt intézkedések megtételét. (2) A jegyző a telepengedély visszavnásáról, illetve a tevékenység telephelyen történő gyakrlásának megtiltásáról szóló határzatát kézbesítés útján megküldi a 7. (2) bekezdésében megjelölt személyeknek, szervezeteknek, valamint az egyéni vállalkzói igazlványt kiadó körzetközpnti jegyzőnek, gazdasági társaság esetén - törvényességi felügyeleti intézkedés megtétele iránt - az illetékes cégbíróságnak. (3) A jegyző a munkavállalók, a telep környezetében élők életének, egészségének, testi épségének veszélyeztetése, a környezet aránytalan igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése, a környezet kársdásának megelőzése, épségének megőrzése miatt, tvábbá nagy kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében a telepengedélyezési eljárásban hztt határzatainak aznnali végrehajtását rendelheti el. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő negyedik hónap első napján lép hatályba. (2) Azk, akik e rendelet hatálybalépésekr már működő telepen végzik a rendelet hatálya alá tartzó tevékenységet, kötelesek június 30. napjáig telepengedélyt kérni. (3) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hgy a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szlgáltatási díj mértékét, megfizetésének, kezelésének és nyilvántartásának részletes szabályait - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - rendeletben állapítsa meg. 1. /a A 10. (2) bekezdésének hatálya alá tartzók esetében a 8. (3) bekezdésében fglalt rendelkezéseket któber 1. napjától lehet alkalmazni azzal, hgy a jegyző a tevékenység engedély nélkül történő gyakrlását a 8. (5) bekezdésében meghatárztt határzattal megtiltja. Melléklet a 80/1999. (VI. 11.) Krm. rendelethez Telepengedélyhez kötött tevékenységek a TEÁOR alapján, ideértve az ezen tevékenységekhez tartzó szlgáltatáskat is TEÁOR Dhánytermék gyártása Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása* Pamutfnás* Öntöttvas cső gyártása* Gyapjúfnás* Acélcsőgyártás* Fésűsgyapjúfnás* Hidegen húztt vas-, acéltermék gyártása Lenfnás* Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása Selyemfnás* Hidegen alakíttt acélidm gyártása Varrócérna gyártása* Acélhuzalgyártás Egyéb textilszálak fnása* Nemesfémgyártás* Pamutszövés* Alumíniumgyártás [kivéve a timföld (alumíniumxid gyártása)]* Gyapjúszövés* Ólm, cink, ón gyártása* Fésűsgyapjúszövés* Réz gyártása* Selyemszövés* Egyéb nemvasfém gyártása* Egyéb textilszövés* 27.5 Fémöntés alágazatba tartzó tevékenységek Textilkikészítés* Fémszerkezet gyártása* Knfekcinált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)* Fém épületelem gyártása*

6 17.51 Szőnyeggyártás* Fémtartály gyártása* Kötéláru gyártása Fűtési kazán, radiátr gyártása* Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat) Máshva nem srlt egyéb textiltermék gyártása, kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés Gőzkazán gyártása* Fémalakítás, prkhászat* Kötött, hurklt kelme gyártása* Fém felületkezelése* Kötött, hurklt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, hrglású harisnyafélék gyártása Kötött, hurklt pulóverfélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, hrglású pulóverfélék gyártása Fémmegmunkálás Evőeszköz, késáru gyártása Brruházat gyártása Szerszámgyártás Munkaruházat gyártása Lakat-, zárgyártás Felsőruházat gyártása Vas, acél tárlóeszköz gyártása* Alsóruházat gyártása Könnyűfém csmaglóeszköz gyártása Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása* Huzaltermék gyártása Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása Kötőelem, csavar gyártása Brkikészítés* Táskafélék, szíjazat gyártása Máshvá nem srlt egyéb fémfeldlgzási termék gyártása Mtr, turbina gyártása (légi, közúti járműmtr nélkül) Lábbeligyártás Szivattyú, kmpresszr gyártása Fűrészárugyártás* Csap, szelep gyártása Falemezgyártás* Csapágy, erőátviteli elem gyártása Épületasztals-ipari termék gyártása* Kemence gyártása Tárló fatermék gyártása* Emelő-, anyagmzgató gép gyártása Fatömegcikk gyártása* Nem háztartási hűtő, légállapt-szabályzó gyártása Parafa-, fnttáru gyártása* Máshvá nem srlt egyéb általáns gép gyártása Papírgyártás* Mezőgazdasági traktr gyártása Papír csmaglóeszköz gyártása* Egyéb mezőgazdasági gép gyártása Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása* Szerszámgépgyártás alágazatba tartzó tevékenységek* Irdai papíráru gyártása* Khászati gép gyártása Tapétagyártás* Bányászati, építőipari gép gyártása Egyéb papírtermék gyártása* Élelmiszer-, dhányipari gép gyártása 22.2 Nymdai tevékenység alágazatba tartzó tevékenységek* Textil-, ruházati, bripari gép gyártása Kőlaj-feldlgzásból a kenőanyag-előállítás* Papíripari gép gyártása Műtrágya, nitrgénvegyület gyártása* Máshvá nem srlt egyéb speciális gép gyártása Szintetikus kaucsuk gyártása* Fegyver-, lőszergyártás Mezőgazdasági vegyi termék gyártása* Háztartási villams készülék gyártása Festék, bevnóanyag gyártása* Nem villams háztartási készülék gyártása Tisztítószer gyártása* Irdagépgyártás Testáplási cikk gyártása* Számítógép, készülék gyártása Rbbanóanyag gyártása a veszélyes anyagkkal kapcslats súlys balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Krm. rendelet 1. számú mellékletében meghatárztt alsó küszöbértéket el nem érő esetekben* Villams mtr, áramfejlesztő gyártása* Ragasztógyártás* Áramelsztó, -szabályzó készülék gyártása

7 24.63 Illólajgyártás* Szigetelt vezeték, kábel gyártása* Fényképészeti vegyi anyag gyártása* Világítóeszköz gyártása* Máshva nem srlt egyéb vegyi termék gyártása* Máshvá nem srlt mtr-, járművillamssági cikk gyártása Vegyi szál gyártása* Máshvá nem srlt egyéb villams termék gyártása Gumiabrncs, gumitömlő gyártása* Orvsi műszer gyártása Gumiabrncs újrafutózása, felújítása* Gépjármű-karsszéria, pótkcsi gyártása* Egyéb gumitermék gyártása* Közúti gépjármű, gépjárműmtr alkatrészeinek gyártása* Műanyag fólia, cső gyártása* Mtrkerékpár gyártása* Műanyag csmaglóeszköz gyártása* Kerékpár gyártása Műanyag építőanyag gyártása* Mzgássérültek kcsijának gyártása Egyéb műanyag termék gyártása* Máshva nem srlt egyéb jármű gyártása Síküveg tvábbfeldlgzása Ülőbútr gyártása* Háztartási kerámia gyártása* Irdabútr gyártása* Egészségügyi kerámia gyártása* Knyhabútr gyártása* Kerámiaszigetelő gyártása* Egyéb bútr gyártása* Műszaki kerámia gyártása* Hangszergyártás Egyéb kerámiatermék gyártása* Sprtszergyártás Tűzálló kerámiatermék gyártása* Játékgyártás Kerámiacsempe, -lap gyártása* Fém visszanyerése hulladékból* Égetett agyag építőanyag gyártása Nemfém visszanyerése hulladékból* Mészgyártás* Gépjárműjavítás* Gipszgyártás Építési betntermék gyártása Tárlás, raktárzás Építési gipsztermék gyártása Előre kevert betn gyártása Csmaglás Egyéb szárazföldi szállítás ágazatba tartzó tevékenységek közül azn tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek)et külön jgszabály szerint telephelyen kell tárlni Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenységekből a parklóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakzóhely Habarcsgyártás Szennyvíz gyűjtése kezelése Szálerősítő cement gyártása Hulladékgyűjtés, -kezelés* Egyéb betn-, gipsz-, cementtermék gyártása Textil, szőrme msás, tisztítás Építőkő, díszítőkő megmunkálása Csiszlótermék gyártása Máshva nem srlt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről A Kormány a telepengedély alapján gyakorolható ipari

Részletesebben

1. Bejelentés-köteles ipari tevékenység végzése:

1. Bejelentés-köteles ipari tevékenység végzése: 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló kérelem Sárvár Város Polgármesteri Hivatala Lakossági Iroda 9600 Sárvár Várkerület 2-3. Telefon: 95/523-132; Fax: 95/523-178 e-mail: getai.edina@sarvar.hu Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Részletesebben

BEJELENTÉS 57/2013. (II.27.)

BEJELENTÉS 57/2013. (II.27.) 1 Biv S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Összefoglaló... 3 1. Székhely, telephely, fióktelep... 8 1.1 Székhely... 8 1.2 Telephely... 10 1.3 Fióktelep,

Részletesebben

KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról Az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti bejelentés-köteles tevékenység(ek), vagy telepengedély köteles

Részletesebben

Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel: 06/27-513-436 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12

Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel: 06/27-513-436 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12 Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel: 06/27-513-436 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12 Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Részletesebben

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI BT. Abaligeti. 7 6 3 5 Pécs 02-06-062490. II.

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI BT. Abaligeti. 7 6 3 5 Pécs 02-06-062490. II. ADATLAP Érkeztető szám Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) I. Az ipari tevékenységet végző adatai Neve: HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI

Részletesebben

4... 5... 1... 2... 3... 4... 5...

4... 5... 1... 2... 3... 4... 5... Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ (az eljárásért a 35/1999 (X.13.) BM rendeletben foglalt

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE IV. évfolyam 1. szám 2009. február OE határozatok Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnöksége 2009. február

Részletesebben

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 Bejelentés Ipari tevékenység megkezdéséről (az 57/2013 (II.27.) korm.rendelet 12. -a alapján

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem

Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Működési engedély kiadásának ügyintézése

Működési engedély kiadásának ügyintézése Működési engedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

A kereskedelmi szálláshely iránti működési engedély kérelem

A kereskedelmi szálláshely iránti működési engedély kérelem A kereskedelmi szálláshely iránti működési engedély kérelem Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Építési engedélyezési eljárás

Építési engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató az építési engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben, illetve mikr kell építési engedélyt kérni? Az építési tevékenységet (építmény, építményrész,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) A PÁLYÁZAT CÉLJA A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP 1.3.1-15 A felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben,

Részletesebben

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein

Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarrszági tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 3 3. Személyi feltételek... 7

Részletesebben

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.2-15 Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Támogatható tevékenységek bemutatása

Támogatható tevékenységek bemutatása Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 milliárd Ft. A támogatott kérelmek

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15 A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Program neve Operatív program Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Kódszám GINOP 1.2.1-15 A Felhívás indokoltsága és célja

Részletesebben

2015. június 22-től 2017. június 22-ig

2015. június 22-től 2017. június 22-ig Pályázat neve Támogatás célja Támogatás minimum összege Támogatás maximum összege Az igényelhető támogatás mértéke Rendelkezésre álló keretösszeg Támogatható projektek száma Támogatási kérelem benyújtásának

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.2-15 Jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. JÚLIUS 27. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Program neve Operatív program Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Kódszám GINOP 1.2.2-15 A Felhívás indokoltsága

Részletesebben