Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz"

Átírás

1 Méreg János egyéni vállalkozó szolgáltató Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Enying, augusztus 1. 1

2 Tartalom jegyzék 1. A szolgáltató neve, címe 4 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása 4 3. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai Az Előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a Szolgáltatás igénybevételére való rendelkezésre állásának vállalási ideje (célértéke) 9 5. A Szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere Az Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak Az Előfizetői Szerződés módosításának egyes esetei és a szerződésmódosítás feltételei, a Szolgáltató joga egyoldalú szerződésmódosításra, egyoldalú szerződésmódosítás esetén az Előfizető tájékoztatásának módja, a díjfizetéshez kötött szerződésmódosítás esetei és a fizetendő díj mértéke, az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje Az előfizetői Szolgáltatás szünetelésének esetei, az Előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke Az előfizetői Szolgáltatás korlátozásának, az előfizetési szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltételei Az Előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölése, ameddig az Előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Ügyfélszolgálat működése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) Az Előfizető jogai az előfizetői Szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az Előfizetőt megillető kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az Előfizetőt megillető díjcsökkenés mértéke, az előfizetői Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Az előfizetői végberendezés (készülék) csatlakoztatásának feltételei Adatkezelés, adatbiztonság Az előfizetői szolgáltatások díja, ezen belül egyszeri díjak, rendszeres díjak, díjazási időszakok, kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje A szolgáltató választással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, a szolgáltató választást biztosító összekapcsolási szerződésekben foglaltakkal összhangban Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége sz. Melléklet, Egyéni Előfizetői Szerződés, Általános Szerződési 2

3 Feltételek-kivonat sz. Melléklet, Díjszabás sz. Melléklet a Szolgáltatás földrajzi korlátja sz. Melléklet Etikai Kódex sz. Az Előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme sz. Az Internet szolgáltatásra vonatkozó minőségi célértékek 51 3

4 1, A szolgáltató neve, címe Teljes név: Méreg János egyéni vállalkozó Rövidített név: Méreg János (továbbiakban: Szolgáltató ) Cím: 8130 Enying, Kinizsi u.7. 2, A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása 2.1 Előfizetői szolgáltatások Előfizetői szolgáltatások SZJ szám szerinti bontása: Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás. A Szolgáltató a szolgáltatást szabad frekvenciás (2,4GHz) mikrohullámú sávon nyújtja. 2.2 Kiegészítő szolgáltatások A Szolgáltató egyedileg meghatározott, a fenti 2.1. pontba foglalt előfizetői szolgáltatás mellet az Előfizető részére kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat. A kiegészítő szolgáltatások önállóan is igénybe vehetők, amennyiben erre vonatkozóan az Előfizető és a Szolgáltató közösen megállapodnak. A kiegészítő szolgáltatások nyújtása a továbbiakban a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. 4

5 3, Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások, igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai 3.1. Fogalmak és általános előírások Fogalmak Szolgáltató: a Szolgáltató, amely a hatályos magyar jogszabályok alapján jogosult a 2. pontban meghatározott szolgáltatások nyújtására. Előfizető: az Előfizetői Szerződés alapján a szolgáltatást megrendelő és igénybevevő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Egyéni Előfizető: az a természetes személy Előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a Szolgáltatást. Üzleti/Intézményi Előfizető: Egyéni előfizető kivételével valamennyi Előfizető. Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott, 2. pontban meghatározott szolgáltatás, ill. szolgáltatások együttese. Előfizetői Szerződés: a szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szerződés, amely a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből és az Egyedi Előfizetői Szerződésből áll. Egyedi Előfizetői Szerződés: az Előfizető és a Szolgáltató között a Szolgáltatás igénybevételének részletes feltételeit, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételektől való esetleges eltéréseket tartalmazó megállapodás. Előfizetői hozzáférés: egy távközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása valamely távközlő hálózathoz, vagy annak részéhez azért, hogy a hálózati funkciók és a hálózaton nyújtott szolgáltatások igénybe vehetővé váljanak az Előfizető számára. Előfizetői hozzáférési pont: az a fizikai kapcsolódási pont (interfész), amelyen keresztül az Előfizető a szolgáltatást igénybe veszi. Végberendezés: olyan termék vagy egy termék alkotórésze, amelynek rendeltetése a távközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az előfizetői hálózati végponton keresztül a szolgáltatás igénybevétele céljából. Hálózati berendezés: a Szolgáltató birtokába lévő, végberendezésnek nem minősülő, a szolgáltatás nyújtásához felhasznált távközlő berendezés. 5

6 A Szolgáltatás nyújtásának alapelvei A Szolgáltató a szolgáltatást az azonos helyzetben lévő Előfizetők számára azonos feltételekkel nyújtja. A Felek a jelen Általános Szerződési Feltételektől az Egyedi Előfizetői Szerződésben, egyéni Előfizető esetén, kizárólag az Előfizető javára térhetnek el Általános előírások A Szolgáltató és az Előfizető illetőleg az Igénylő (továbbiakban együttesen: Felek ) az Előfizetői Szerződést írásban köthetik meg. A természetes személy Előfizetőnek a szerződéskötéskor kell döntenie arról, hogy a szolgáltatást Egyéni Előfizetőként vagy nem Egyéni Előfizetőként (Üzleti/Intézményi Előfizető) kívánja igénybe venni. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatást Üzleti/Intézményi Előfizetőként kívánja igénybe venni, az Üzleti/Intézményi Egyéni Előfizetői szerződést kell megkötnie (2.sz. Melléklet) Amennyiben az Egyedi Előfizetői Szerződés a Felek között írásban jött létre, a Szolgáltató a Szerződés megkötésével egyidejűleg az Egyedi Előfizetői Szerződés egy példányát az Előfizető rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a 18. pontban foglaltak szerint, ügyfélszolgálatán közzéteszi Az Előfizetői igények kezelése Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló ajánlattételnek minősül a Szolgáltatás nyújtásának megrendelésre vonatkozó igénylői bejelentés, továbbá az, az értesítés, amelyet a Szolgáltató az Előfizetői hozzáférési pont létesítésének lehetőségéről ad ki, valamint a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó szerződéskötési ajánlat. Az igénylői bejelentés elvárt tartalmi elemei: a) az Igénylő neve(ha nem egyéni, akkor cégszerű megnevezése),címe; b) ha nem egyéni, akkor az Igénylő cégkivonata (harminc napnál nem régebbi);aláírási jogosultság igazolása (aláírási címpéldány) c) az Előfizetői hozzáférési pont (ok) létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt berendezések jellege és darabszáma. d) az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása. e) az igénybejelentés helye és időpontja A nem megfelelő igény bejelentés kiegészítésére a Szolgáltató 15 napos határidő megjelölésével felszólítja az Igénylőt. Amennyiben a Szolgáltató műszaki lehetőségek hiányában nem képes kielégíteni a bejelentett szolgáltatási igényt, akkor erről az Igénylőt haladéktalanul értesíti, továbbá az igényt nyilvántartja. Amennyiben a megváltozott műszaki lehetőségek következtében a szolgáltatás nyújtásának akadályai elhárultak, erről az Igénylőt értesíti. 6

7 3.3. Változás az Igénylő adataiban Az Igénylőnek az igénybejelentés bármely adatában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségére a és pont foglaltak irányadóak. 3.4.A szolgáltatások igénybevételének lehetőségei és korlátjai Jelen Általános Szerződési Feltételek a 2. pontban felsorolt valamennyi szolgáltatás igénybevételére általánosságban érvényesek, azonban egy adott szolgáltatás nyújtására konkrét formában az Előfizető és a Szolgáltató közötti Egyedi Előfizetői Szerződés vonatkozik A Szolgáltatás igénybevételének lehetősége A Szolgáltató a mikrohullámon nyújtott Internet szolgáltatást Enying területén végzi A Szolgáltatás területi kiterjedése (földrajzi korlátja) A Szolgáltatás területi kiterjedése a fenti függvényében alakul. A Szolgáltatás területi kiterjedésének bővítéséről a Szolgáltató folyamatosan tájékoztatja az Igénylőket és az Előfizetőket. A Szolgáltatás földrajzi korlátait a jelen Általános Szerződési Feltételek 4.sz. Melléklete tartalmazza Az Előfizető jogai és kötelezettségei A használat átengedése más részére Az előfizető nem jogosult az Internet hozzáférés harmadik személy részére történő átengedésére illetőleg annak kereskedelmi célú felhasználására. A Felek az egyéni előfizetői szerződésben ettől eltérően rendelkezhetnek. Szerverszolgáltatást nyújtó számítógép jelen esetben a hálózat átengedésének minősül, ezért csak külön megállapodás alapján van erre lehetőség Az Előfizető forgalmának megfigyelése A Szolgáltató jogosult az Előfizető forgalmának megfigyelésére, a forgalmi adatok rögzítésére továbbá az adatok statisztikai feldolgozására. A megfigyelési adatokat bizalmasan kezeli, és kizárólag saját üzleti céljaira használja. A Szolgáltató jogosult az előfizető gépén külön bejelentés nélkül hálózatbiztonsági ellenőrzést végezni a Szolgáltatás biztonságának megóvása érdekében Az Előfizető kötelezettségei Az Előfizető a szerződés tárgyát képező Internet szolgáltatás igénybevételekor köteles a jelen Általános Szerződési Feltételek 5. sz. mellékletében foglalt Internet Etikai Kódexben 7

8 foglaltakat betartani. Az Előfizető köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magán titoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni. Az Előfizető a Szolgáltató által a szolgáltatás igénybevétele céljából rendelkezésre bocsátott szoftvert kereskedelmi célra nem használhatja. Az Előfizető által használt egyéb szoftverek esetében a jogtiszta felhasználást az Előfizető köteles garantálni, ezért a felelősség az Előfizetőt terheli. Az információ védettségért az Előfizető tartozik felelősséggel. Az Előfizető felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás felhasználásáért, amelyhez a hozzáférés az IP címén keresztül történik. 3.6 Az Előfizető értesítése, tájékoztatása Az Előfizető értesítését, tájékoztatását előíró kötelezettségének a Szolgáltató a következő módon tehet eleget: a) az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben); vagy b) elektronikus levélben, c) egyéb távközlési úton, d) az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is közzé tenni. Amennyiben azonban az Előfizetőt az Előfizetői Szerződés felmondásáról azért nem tudja értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető e módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal, a Szolgáltató az Előfizetőt az Előfizetői Szerződés felmondásáról az értesítendő Előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján is értesítheti. Ezzel egyidejűleg az értesítést a Szolgáltató köteles az ügyfél szolgálatán is közzétenni. A második bekezdés b)- c) pontjában meghatározott értesítési módokat a Szolgáltató akkor alkalmazhatja, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy a) a szóbeli értesítést az Előfizető tudomásul vette, vagy b) az elektronikus dokumentumban (az elektronikus aláírásról szóló 2001.Évi XXXV. törvény pont) foglalt értesítést az Előfizetőnek megküldték. A második bekezdés d) pontjában meghatározott értesítési módot a Szolgáltató kizárólag a szolgáltatás szüneteltetése és az ÁSZF módosítása esetén alkalmazhatja. 8

9 4. Az Előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a Szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje (célértéke) 4.1. Előfizetői hozzáférés A szolgáltatás igénybevételének lehetősége (bekapcsolás) -az Előfizetői hozzáférési pontban- az Előfizetői Szerződés létrejöttétől számított harminc napon belül az Előfizető rendelkezésére áll. (Hozzáférési pont létesítésének minimum értéke 30, célértéke 15 nap.) Üzleti/Intézményi Előfizető esetén az Egyedi Előfizetői Szerződésben a Felek ettől eltérő időtartamban is megállapodhatnak. Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha az Előfizető a Szolgáltatóval előzetesen írásban egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy ha a Felek az Előfizetői hozzáférési pont létesítésére harminc napnál későbbi időpontban állapodnak meg A Szolgáltatás rendelkezésre állása (használhatóság) Az Előfizető a szolgáltatást a hozzáférés díjának (előfizetési díj) ellenében az alábbi táblázatnak megfelelő rendelkezésre állással (használhatósággal) veheti igénybe: Szolgáltatás típusa: Internet szolgáltatás Mikrohullámú hálózaton Átlagos rendelkezésre állás éves szinten: Minimum érték 90% Célérték 95% Üzleti/Intézményi Előfizető esetén az Egyedi Előfizetői Szerződésben a Felek a fentiektől eltérő rendelkezésre állásban is megállapodhatnak. A Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére a szolgáltatás éves (a táblázatban megadott) rendelkezésre állását. A rendelkezésre állás a Szolgáltató az Előfizető számára az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tekintetében adott évre vonatkozóan a teljes lehetséges üzemidő megadott százalékában biztosítja az Internet-szolgáltatást, azzal, hogy a nem tervezett üzemszünet esetén a szolgáltatás kiesési idő egyszeri alkalommal a 15 órát nem haladhatja meg. Az éves rendelkezésre állási célérték számítása a Szolgáltató statisztikája alapján történik. A célérték az adott évben a Szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések (a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező hibák esetében) időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt idő összessége. Az összes hibásan teljesített órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák számával. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni, ha a hibabejelentés az Előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt vis major miatt történt a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt 9

10 illetve a szünetelés idejét, ha az Előfizető kérése alapján történt, az előre bejelentett karbantartás miatti szünetelést, az előfizető szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét A szolgáltatás rendellenes szüneteltetése éves szinten a szolgáltatási terület 10%-ra vonatkozólag nem haladja meg a perc/évet, a szolgáltatási terület 100%-ra vonatkozólag a perc/évet. 5. A Szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesílésük mérésének módszere (lásd. 7-es számú melléklet) 5.1. Szolgáltatásminőség meghatározása A szolgáltatás minőség a szolgáltatási képességeknek azon együttes hatása, amely a szolgáltatás felhasználójának elégedettségi fokát meghatározza. Az adathálózati (Internet) szolgáltatásnak a szolgáltatás-hozzáférési pontokon a jogszabályokban, így különösen a hatályos szabványokban meghatározott minőségi követelményeknek és a hírközlési hatóság előírásaiban rögzített műszaki követelményeknek, továbbá a jelen Általános Szerződési Feltételek és az előfizetői szerződés előírásainak kell megfelelnie Szolgáltatás minőségi célértékek Használhatóság az Internet hozzáférési ponton A Szolgáltató sikeres csomagtovábbításra vonatkozó célkitűzése a csomagoknak a Szolgáltató IP hálózatán történő sikeres továbbításán alapszik. Az ún. sikertelen csomagok azok, amelyek átviteli hiba vagy router túlterheltség miatt kiesnek, mielőtt a Szolgáltató IP hálózatát elhagynák. A Szolgáltató sikeres csomagtovábbításra vonatkozó célkitűzése a csomagok 99%-ban, ill. azt meghaladó mértékben való sikeres továbbítását jelenti a Szolgáltató IP hálózatán belül. A mérés a 5 percenként küldött 64 byte-os pingből áll. A nap átlag kiszámítása ezen 288 minta segítségével történik. A napi mérések átlagából kerül kiszámításra a havi átlag. A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott adathálózati szolgáltatás megfelel az egyedi szerződésben és az egyes szolgáltatási csomagok leírásaiban foglalt minőségi követelményeknek, kivéve, ha a Szolgáltatóval kapcsolatba álló szolgáltatók ennél alacsonyabb értéket vállalnak. A Szolgáltató hálózatának az Internet hálózathoz csatlakozását fokozatosan bővíti, növeli az adatátviteli sebességet. A Szolgáltató a vállalt minőségi mutatókat az Internet szolgáltatás-hozzáférési ponton köteles teljesíteni A szolgáltatás várakozás és zavar mentessége 10

11 Az Internet hálózat ún. store and forwarding működést tesz lehetővé, tehát a szolgáltatás igénybevételében várakozással kell számolni. A Szolgáltató az Internet hálózati kapcsolat szolgáltatások esetén vállalja, hogy a szolgáltatás biztosításának ideje alatt, az esetek 98%-ban a TCP adatcsomagok továbbításának ideje nem rosszabb, mint 300msec az előfizetői végberendezés és a szolgáltató helyi fejállomása között. A bit hiba arány (BER) értéke nem lehet rosszabb, mint en A meg nem felelés igazolása az Előfizető részéről Ha az Előfizető nincs megelégedve a Szolgáltatás minőségével, ennek bejelentésekor -amennyiben a Szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet- jogosult hatósági, vagy független műszaki szakértőket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági vagy független műszaki szakértői vizsgálat végzésekor a Szolgáltató jogosult jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a Szolgáltató köteles a meg nem felelés Előfizető részéről történő igazolásul figyelembe venni. 6. Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak 6.1. Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája Az Előfizetői Szerződésnek az Előfizető következő adatait kell tartalmaznia: a) az Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, ill. székhelye; b) Egyéni Előfizető esetén az Előfizető leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje; c) Üzleti/Intézményi Előfizető esetén az Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az Előfizető bankszámlaszáma. A fentieken kívül mindkét előfizetői kategóriában: d) Az Előfizető hozzáférési pont létesítésének helye (teljesítés helye) e) Az előfizetési feltételek f) Az előfizetési, azonosítási szám(ok) g) A csatlakoztatott végberendezés darabszáma, tulajdonjoga h) Az előfizetői adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat i) A területi ügyfélkapcsolati hely megnevezése j) Az Általános Szerződési feltételektől való eltérések Az Egyedi Előfizetői Szerződésekben a kötelező tartalmi elemeken kívül a Felek további feltételeket is meghatározhatnak. Ha a természetes személy Előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, az Előfizetői szerződésnek a természetes személy Előfizető törvényes képviselőjének az a)-b) pontokban foglalt adatait is tartalmaznia kell. 11

12 6.2. Az előfizetői jogviszony létrejötte és tartalma Az Előfizetői Szerződés határozott vagy határozatlan idejű lehet. Az írásban megkötött Előfizetői Szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató iktatja az Előfizető által is aláírt Egyedi Előfizetői Szerződést, és mindaddig hatályban van, amíg fel nem mondják, vagy meg nem szűnik. A Szolgáltató az iktatást azon a napon végzi el, amikor az Egyedi Előfizetői Szerződés Előfizető által aláírt példánya a Szolgáltató részére visszaérkezik Legrövidebb szerződési időszak Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, ha az Előfizető Szerződés határozatlan időre jön létre, annak időtartama egy hónapnál rövidebb nem lehet Az előfizetői igények elévülése Az Előfizetői Szerződésekből eredő igények három év alatt évülnek el. 7. Az Előfizetői Szerződés módosításának egyes esetei és a szerződés módosítás feltételei, a Szolgáltató joga egyoldalú szerződésmódosításra, egyoldalú szerződés módosítás esetén az Előfizető tájékoztatásának módja, a díjfizetéshez kötött szerződés módosítás esetei és a fizetendő díj mértéke, az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje A szerződésmódosítás esetei és feltételei Az Egyedi Előfizetői Szerződés módosítására az Előfizetői Szerződés megkötésének szabályai vonatkoznak. A Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket bizonyos feltételek (pl. jogszabály módosulása, műszaki feltételek változása alapján, a díjakat pedig a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok keretei között) egyoldalúan módosítani, azonban köteles az Általános Szerződési Feltételek megváltozását a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal az ügyfélszolgálatán közzé tenni, valamint erről az Előfizetőt a módisítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal 3.6-ban leírtak szerint értesíteni. Az Általános Szerződési Feltételek módosítására vonatkozó értesítésnek legalább a következőket kell tartalmazni: a) utalást az Általános Szerződési Feltételek módosítására; b) a módosítások lényegének rövid leírását; c) a módosítások hatályba lépésének időpontját; d) a közzétett Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét; 12

13 e) ha a Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. A Szolgáltató nem köteles a fentieket az Általános Szerződési Feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az Általános Szerződési Feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti. A 7.1 e) pontjában meghatározott díjak Előfizető általi elfogadásának minősül, ha az Előfizető a módosított díjakat az értesítést követően a pontban foglaltak szerint megfizeti. Amennyiben az Előfizető a módosított díjakkal nem ért egyet és a módosított díj összegét a 16.6 pontban foglaltak szerint nem fizeti meg, a Szolgáltató a 10.2 és 10.3 pontban foglaltak szerint jogosult eljárni Jogszabályváltozás általi szerződésmódosítás Jogszabályváltozás esetén a Szolgáltató annak előírásai szerint jogosult az Előfizetői Szerződés módosítására Átírás és Áthelyezés Átírás A Szolgáltató az Előfizető kérésére módosíthatja az Előfizetői Szerződést, ha az Előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be. (továbbiakban: Átírás ) Az Átírás teljesítéséhez szükséges dokumentumok: a) az Előfizető átírás teljesítésére vonatkozó nyilatkozata, b) Egyéni Előfizető esetén: személyazonosság megállapításához szükséges iratok közül két különböző irat (személyi igazolvány, útlevél, adóigazolvány) c) üzleti, intézményi Előfizető esetén: cégkivonat, ill. ezzel egyenértékű irat (bírósági bejegyző végzés, alapító okirat) és aláírási címpéldány. Átírás esetén fizetendő díj összegét a mindenkor érvényes díjszabás tartalmazza. Az Átírás teljesítésének határideje nem lehet hosszabb az Átírás kérelmezésétől számított 60 napnál. A fenti határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató minden késedelmes nap után az Átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az Átírás díjával megegyező összegű kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét a Átírás díját tartalmazó számlán jóváírni. Nem lehet a fentieket alkalmazni, ha az Átírással egyidejűleg az előfizetői hozzáférési pont helye is megváltozik. ( Áthelyezés ) 13

14 Áthelyezés Áthelyezés csak a műszaki feltételek teljesülése esetén lehetséges. A Szolgáltató az Előfizető kérésére módosítja az Előfizetői Szerződést, ha az előfizetői hozzáférési pont helye a Szolgáltató hálózatán belül megváltozik. Az Áthelyezés kérelméhez szükséges dokumentumok: Az Előfizető áthelyezésre irányuló nyilatkozata, megjelölve a régi és a létesítendő előfizetői hozzáférési pont címét. Áthelyezés esetén az Áthelyezés végrehajtásáért fizetendő díj összegét a mindenkor érvényes Díjszabás tartalmazza. Az Áthelyezés teljesítésének határideje nem lehet hosszabb az Áthelyezés kérelmezésétől számított 30 napnál Az Előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől az Áthelyezés teljesítéséig az előfizetői jogviszony szünetel. A szünetelés időtartama alatt az Előfizető díj fizetésére az áthelyezés végrehajtásáért fizetendő díjat kivéve nem köteles. Amennyiben az Áthelyezés jelen pontban foglalt végrehajtásának műszaki feltételei hiányoznak, a Szolgáltató az Előfizetőt a teljesítési időpont megjelölésével az Áthelyezés kérelmezésétől számított 15 napon belül értesíti. 8. Az előfizetői Szolgáltatás szüneteltetésének esetei, az Előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke A szolgáltatás szüneteltetése Szolgáltató köteles az előfizetői Szolgáltatást a Előfizető kérésére szüneteltetni, amennyiben az Előfizető határozatlan időtartamra kötött szerződést. A szünetelés kérhető legrövidebb időtartama Egyéni Előfizető esetében 6 hónap, Üzleti/Intézményi Előfizető esetében 3 hónap. Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor szünetelésre ide nem értve a rendszeres karbantartást vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az Előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles Díjfizetés szünetelés idejére Ha a Szolgáltatás a 8.1. pontban meghatározottak szerint az Előfizető kérésére szünetel, a szünetelés időtartamára a Előfizetőnek nem kell a szüneteltetés időtartamára díjat fizetnie, csak a díjszabásban meghatározott visszakötési díj visszakötési díj saját kérésre kell fizetni. 14

15 Ha a Szolgáltatás szüneteltetésére az Előfizető előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt kerül sor, a kiesésék időtartama összességében egy szolgáltatási éven belül nem haladhatja meg az öt napot, alkalmanként pedig a 72 órát. Az értesítést az Előfizetővel a szüneteltetés tervezett kezdő időpontját 15 nappal megelőzően, írásban levél vagy fax útján, illetve elektronikus levél útján kell közölni Vis maior Az előfizetői szerződés teljesítése szempontjából vis maiornak minősül, tehát sem a Szolgáltató, sem az Előfizető nem tartozik felelősséggel olyan a Feleknek fel nem róható, akaratuktól, cselekedetüktől, mulasztásuktól és eljárásuktól egyébként függetlenül bekövetkező elháríthatatlan esemény, illetve háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet, amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a szolgáltatás teljesítését. Vis maiornak minősül a egyik félnek sem felróható, a távközlő hálózat olyan fizikai sérülése, melynek következtében a szolgáltatás nyújtása átmenetileg, ill. tartósan nem lehetséges. A vis maior körülmények mentesítik a Feleket az előfizetői szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény az érintett felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében és az alatt az idő alatt, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll. A vis maior események által érintett felek kötelesek írásban haladéktalanul értesíteni egymást a vis maior esemény bekövetkezéséről és megszűnéséről, valamint annak fennállása alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről. A vis maior események, valamint azok következményeinek elhárításával kapcsolatban a Felek kötelesek a Polgári Törvénykönyv megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve eljárni. A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő felet a előfizetői szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségek alól, amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak. 9. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltételei A szolgáltatás korlátozása A szolgáltatás igénybevételének teljes korlátozására, Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult: a) az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az előfizető hozzáférési ponthoz megfelelősség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott; b) az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére tovább értékesíti, vagy azt a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja; 15

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Szentendre, 2002. október 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, címe 4 2. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Rátót u. 18.-20., cégjegyzékszám: 01-09-861191) Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1195 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszám: 01-09-861191) Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszám: 01-09-861191) Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz.

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. 2012. október 1. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű Internet szolgáltatás általános szerződési feltételei. 1 Tartalomjegyzék Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei. Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére

A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei. Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére Készítés dátuma: 2002. november 14. Utolsó módosítás: 2010. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK 2. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E A V e n i e n K f t. Á L T A L Á N O S S Z E R ZŐ D É S I F E L T É T E L E I I n t e r n e t p r o t o k o l l o n n y ú j t o t t h e l y h e z k ö t ö t t t e l e f o n s z o l g á l t a t á s ( V e

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás területei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005. december 1 Utolsó módosítás időpontja: 2012.12.18. Hatályos: 2013.01.18.-től Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételei Komjáti István EV. Készítés időpontja: 2012.dec. 15. Utolsó módosítás időpontja: 2014.07.11. Hatályos: 2014.07.31-től Komjáti István EV. internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELE COM2 Számítástecnikai Bt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELE Készítés dátuma: 2006. december 27. Utolsó módosítás: 2015. június 17. Hatályos: 2015. július 1. Általános Szerződési Feltételek COM2 Számítástechnikai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános Szerződési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Általános Szerződési Feltételek VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készült: Siófok, 2003. december 10. Módosítva: 2005. 08. 09. 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...3 3. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSEK

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2011. november 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

A SOMLÓ-NET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A SOMLÓ-NET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SOMLÓ-NET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2012. január 10-től TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános szerződési feltételei Internet szolgáltatás igénybevételére

Általános szerződési feltételei Internet szolgáltatás igénybevételére BNetwork Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Általános szerződési feltételei Internet szolgáltatás igénybevételére Kelt:2011-06-14 Módosítva: 2012.02.27 2014.07.25 1 Tartalomjegyzék: Bevezetés...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2006. Január 20. Vállalkozó Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Fogalmak...3 1. A szolgáltató

Részletesebben

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5. Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2006. 02. 26.-TÓL Kelt: 2003.szeptember 16. Módosítva: 2005. augusztus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2007. december 15. Hatályos: 2008. január 15. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató neve, székhelye...4

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2006. Január 20. Módosítva: 2007.04.01 Módosítva:

Részletesebben