A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal illetékességi területén évben végzett közigazgatási hivatali tevékenységr#l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal illetékességi területén 2006. évben végzett közigazgatási hivatali tevékenységr#l"

Átírás

1 Szám: /2006. A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal illetékességi területén évben végzett közigazgatási hivatali tevékenységr#l

2 2 A Közép-dunántúli régió kistérségei

3 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...6 A Közép-dunántúli régió megyei közigazgatási hivatalainak évi tevékenységét meghatározó körülmények...6 Közép-Dunántúli Régió néhány területi és gazdasági jellemz%je...7 Fejér megye területi és gazdasági jellemz%i...8 A Komárom-Esztergom megyei Közigazgatási Hivatal tevékenységét meghatározó adottságok...10 A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal tevékenységét meghatározó körülmények...16 I. Törvényességi ellen#rzési, törvényességi felügyeleti munka A számszer. tapasztalatok értékelése Az önkormányzatok törvényes mködését befolyásoló tények, körülmények18 Települési önkormányzatok testületi mködése...25 Képvisel%testületi és bizottsági ülések típusai Jegyz%könyvek...28 Önkormányzati rendeletek...32 Önkormányzati határozatok...37 Önkormányzati ügyek átruházott hatáskörben történ% gyakorlása Jellemz& jogszabálysértési tendenciák Társulások A helyi kisebbségi önkormányzatok mködése Egyéb törvényességi ellen&rzések Törvényességi felügyeleti munka Törvényesség fenntartása érdekében alkalmazott eszközök, módszerek...74 II. A hatósági munka értékelése A jegyz%i államigazgatási feladatellátás tapasztalatai A közigazgatási hivatali igazgatási feladatok A közigazgatási hivatalvezet% felügyeleti ellen%rzési megállapításai A közigazgatási hivatalt, valamint a polgármesteri hivatalokat érint% panaszok tapasztalatai Az ágazatpolitikai célkit.zések érvényesítése a hatósági jogalkalmazásban A cél- és témavizsgálatok tapasztalatai III. A koordinációs és szervezési feladatok A hivatalvezet% koordinációs jogkörébe tartozó államigazgatási szervek szervezetének személyzetének, költségvetésének alakulása a feladatkörök tükrében A területi államigazgatási szervek együttm.ködésének változása Az ügyfélszolgálati és információs rendszerek összehangoltsága...159

4 4 4. Az elektronikus közigazgatás A közigazgatási korszer.sítési feladatok kezdeményezésében és végrehajtásában betöltött szerep A Megyei Államigazgatási Kollégium m.ködésének eredményei és lehet%ségei A közszolgálati ellen%rzés Közszolgálati nyilvántartás Tartalékállomány, üres köztisztvisel%i álláshelyek IV. Informatikai feladatok Informatikai feltételek alakulása Az informatikai tevékenység összehangolása érdekében tett intézkedések, egyéb informatikai feladatok Választási, népszavazási feladatok V. Képzés és továbbképzés Alapozó jelleg. képzések A közigazgatási és az ügykezel&i alapvizsgák Közigazgatási szakvizsga A Regionális Operatív Program komponense keretében szervezett képzések Akkreditált rendszer. képzések VI. A hivatal szervi fenntartói és funkcionális tevékenysége M.ködési feltételek alakulásának általános bemutatása A hivatali feladatokban id%közben bekövetkezett változások következményeinek értékelése, a bér-, és létszámgazdálkodásra, az elhelyezési feltételekre gyakorolt hatása Bér és létszámgazdálkodás számszer. bemutatása, értékelése, a személyi juttatások alakulása A hivatal pénzügyi feltételének bemutatása, a ténylegesen befolyt bevételek és az azok terhére teljesített kiadások alakulása, számszer. és szöveges értékeléssel A tárgyi feltételek alakulásának bemutatása A hivatali szervezet m.ködtetésében bevezetett korszer. szervezési és vezetési módszerek alkalmazásának tapasztalatai VII. Az év során kiemelt feladatok, illetve ezek végrehajtása A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény Ket. alkalmazásának tapasztalatai A megyében megalakult többcélú kistérségi társulások m.ködésének tapasztalatai...266

5 5 3. A évi választások lebonyolításának tapasztalatai Országos jelent%ség. ad hoc feladatok végrehajtásának, lebonyolításának sikeressége, esetlegesen felmerült problémák Területfejlesztési intézményrendszer újjáalakulása A közigazgatási szolgáltatások korszer.sítési programjában való részvétel tapasztalatai A hatékony és költségtakarékos gazdálkodás érdekében tett intézkedések: A költségvetési megszorító intézkedések hatása a hivatal szervezetére és m.ködésére A hivatali munka teljesítmény elismerése, a hiányosságok, hibák megszüntetésére tett intézkedések, illetve esetleges fegyelmi intézkedések A hivatal m.ködésének körében felmerült egyéb országos jelent%ség. ügyek, események, rendezvények VIII. A Fogyasztóvédelmi Felügyel#ség tevékenységének, valamint a Megyei Szociális és Gyámhivatal tevékenységének rövid értékelése A Fogyasztóvédelmi Felügyel%ség tevékenységének rövid értékelése A fogyasztóvédelmi tevékenység hatása a közigazgatás korszersítésére, az ágazatpolitikai célkitzések megvalósításában A szakmai tevékenységet irányító f&hatóságokkal való kapcsolat A hazai és a külföldi szakmai konferenciák tapasztalatai A Fogyasztóvédelmi Felügyel&ség hatósági munkájának értékelése A Megyei Szociális és Gyámhivatal tevékenységének rövid értékelése A jegyz& gyámhatósági feladatellátásának tapasztalatai A jegyz& szociális hatósági feladatellátásának megállapításai Városi gyámhivatalok ellen&rzése, cél- és témavizsgálatok Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, szociális intézmények tevékenységének ellen&rzése Szociális intézmények ellen&rzései Panaszügyek tapasztalatai A szociális és gyámhivatal els& fokú hatósági tevékenysége A szociális és gyámhivatal másodfokú hatósági tevékenysége A Ket. alkalmazásának tapasztalatai A szociális és gyámhivatal tevékenységének hatása a közigazgatás korszersítésére, valamint az ágazatpolitikai célkitzések megvalósításában A szociális és gyámhivatal kapcsolata a szakmai tevékenységet irányító f&hatósággal A szociális terület tekintetében az ellátórendszer változásával kapcsolatos feladatok Összegzés Mellékletek...363

6 6 Bevezetés A Közép-dunántúli régió megyei közigazgatási hivatalainak évi tevékenységét meghatározó körülmények A megyei közigazgatási hivatalok évi tevékenységére a min"ségileg változó, öszszességében növekv" feladatellátás és az egyre növekv" likviditási gond volt a jellemz". A hivatali feladatnövekedést jelzi, hogy megyénként differenciáltan, de összességében mind az ügyszám mind az ügyiratszám növekedett. Jól példázza ezt az ügyiratforgalmi statisztika, amely Fejér megye esetében ugrásszer/ növekedést mutat az összes ügyirat tekintetében (1. sz. melléklet). A min"ségi változás abban a folyamatban érhet" tetten, jelent"sen növekszik az ügyek bonyolultsága, sokrét/sége. Ez jelzi, hogy az ügyek intézéséhez, különösen a hatósági közszolgáltatások biztosításához, lényegesen nagyobb körültekintésre, szakismeretre van szükség. A hivatalok évi tevékenységét alapvet"en az Európai Uniós tagságnak való megfelelés, az ezt el"segít" képzések lebonyolítása (ROP által finanszírozott), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket) alkalmazása, az országgy/lési képvisel" és az önkormányzati választások informatikai feltételeinek biztosítása, a közigazgatás korszer/sítési lépések végrehajtása, továbbá a jogszabályok által meghatározott feladatok, hatáskörök ellátása determinálta. Kiemelten vettük figyelembe az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium ágazati stratégiája évekre szóló fejlesztési kulcsterületeinek kijelölését is. Ennek megfelel"en azt kívántuk elérni, hogy a közigazgatás legyen: er"s, cselekedni képes és tettre kész, költségtakarékos és hatékony, megfelel" mértékben decentralizált, szakszer/, átlátható, ellen"rizhet" és megbecsült, a felesleges szabályoktól és az indokolatlan állami beavatkozásoktól mentes, a min"ségi fejlesztést központi kérdésként kezel", az autonóm civil szervezetekkel korrekt, kölcsönös érdekeken nyugvó, együttm/köd" kapcsolatokat ápoló. Mindezek a szakmai kihívások dönt"en a korábbi években is jelentkeztek, mondhatnánk, hogy stratégiai célként történ" kiemelésük még aláhúzta egy-egy követelmény fontosságát. A stratégiai célok megvalósulását szolgáló feladatok bekerültek a hivatalok munkatervébe, így a mindennapi tevékenységünk részévé váltak. E helyen arról a társadalmi-gazdasági környezetr"l is szót kell ejteni, mely a régióban, a megyékben m/köd" államigazgatási és önkormányzati szervek tevékenységét egyaránt befolyásolja.

7 7 Közép-Dunántúli Régió néhány területi és gazdasági jellemz#je A Fejér-, Komárom-Esztergom- és Veszprém megye alkotta Közép-Dunántúli Régió Magyarország úgyszólván valamennyi tájképi sajátosságával és szépségével rendelkezik. Területileg az ország második legkisebb régiója, ( km2), azonban itt él az ország lakosságának 11 százaléka, millió f". Iparosodásának köszönhet"en mind a bruttó hazai termék tömegében, mind pedig a GDP-ben Budapestet nem számítva az els"-második helyet foglalja el Magyarország hét régiója között. A régióhoz tartozik a Balaton szinte teljes északi partvonala, európai hír/ üdül"helyekkel, a tóra néz" sz"l"hegyekkel és a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal. Szintén a régióban található a Budapestt"l alig 40 kilométerre es" Velencei-tó, melynek tájképi szépsége a Balatonéval vetekszik. A három nagy múltú, hajdani királyi város, Székesfehérvár, Veszprém és Esztergom, a magyar államiság bölcs"i, s egyben vonzó turisztikai célpontok. A régió településszerkezetére a sokszín/ség a jellemz". Egyaránt jelen vannak a nagy lakosságszámú városias települések, nagyközségek, ugyanakkor els"sorban Veszprém megyében gyakori az ötszáz lakos alatti települések száma (101). A régióban összesen 4 megyei jogú város és 31 további város található. A községek száma 366, így összesen 104 település van. A régiót nagyfontosságú vasútvonalak, közutak és autópályák (M1, M6, M7) szelik át. A térséget északról és keletr"l a Duna, Európa egyik legfontosabb vízi útja határolja. A szerencsés adottságoknak köszönhet"en egyformán fejlett az ipar, a mez"-gazdaság és az idegenforgalom. A foglalkoztatottak 43%-a az iparban dolgozik, 12% a kereskedelem, szolgáltatás területén, 7-10% az egyéb nagy foglalkoztatottságú területeken. A foglalkoztatottak aránya magas, országosan 3. helyen helyezkedik el a régió az aktivitási mutatók tekintetében, amely 58,3%-ot mutat. Ennek megfelel"en viszonylag alacsony a munkanélküliek száma, a munkanélküliségi ráta 6,3%-os. A régió két nagy európai fejl"dési zóna metszéspontjában helyezkedik el, nagytérségi pozíciója ennél fogva kitüntetett érték/. Az európai gazdasági folyamatok közvetlenül érvényesül" hatásai lehet"vé teszik a Közép-Dunántúli Régió tartós és folyamatos megújulását, fejl"dését. A 2000-es évek elején a fejl"dés üteme a régiók között már a kiegyenlít"dés jeleit mutatja, de a Közép-Dunántúli Régió ipari, mez"gazdasági és idegenforgalmi potenciálja a legjobbak között van.

8 8 Fejér megye területi és gazdasági jellemz#i Fejér megye a Dunántúl keleti térségében Budapest közelében részben vonzásában - helyezkedik el. Északról Pest megye és Komárom-Esztergom megye, keletr"l a Duna (mintegy 50 kilométer hosszban) határolja. A megye déli oldalán Tolna megyével, nyugati oldalán pedig Somogy és Veszprém megyével határos. A megye természetföldrajzi adottságait tekintve három jellemz" tájegységre bomlik. A nyugati és északi oldalon a Bakony és a Vértes, a megye középs" részén a Velencei-tó és környéke, déli részén pedig a Mez"föld tájegysége található. Fejér megye közigazgatási értelemben is nagy tradíciókkal rendelkez" megyék közé tartozik. Fejér vármegye az államalapítás korában, Szent István király uralkodásának évtizedeiben alakult ki. A királyi vármegye rendszert felváltó nemesi vármegye a XIII. század második felét"l ismert, s három évszázadon át látta el a közigazgatással és igazságszolgáltatással összefügg" feladatokat. Székesfehérvár török megszállása (1543) utáni id"szakban a megyei adminisztráció felbomlott. A magyar közigazgatás szervezetében a nyugati részeket Veszprém, az északi területeket Komárom megyéb"l igazgatták. A megyei közigazgatás és igazságszolgáltatás újjászervezésére 1692-ben került sor. Kisebb területi változásoktól eltekintve ett"l az id"ponttól kezdve Fejér megye változatlan közigazgatási egységet képez. Fejér megye 4358 négyzetkilométeres területével az ország közepes méret/ területi egységeihez tartozik (az ország területének 4,7 %-a). A népesség szempontjából is a közepes megyék közé tartozik, hiszen a lakónépessége f", amely az ország lakónépességének 4,3 %-a. Néps/r/sége 98 f"/km 2. Fejér megye településszerkezetére jellemz", hogy tizenkét városból (közöttük két megyei jogú város), és 96 községb"l tev"dik össze. Az elmúlt 15 évben a városok száma jelent"sen n"tt, 1985-ig csak három volt, 2004-t"l tizenegy, 2005-t"l pedig tizenkét város van a megyében. A községek közül tizenhárom visel nagyközségi címet, mindössze hat olyan település van, ahol a népességszám nem éri el az ötszáz f"t. A községek 60%-a az f"s lélekszámú kategóriába tartozik. A megye tehát nagy lélekszámú településekb"l áll. A városok közül a legnagyobb lakosságszámú a több mint 1000 éves városi múlttal rendelkez" Székesfehérvár, amely a vármegye rendszer létrejötte óta megyeszékhely, és ma is megyei jogú városi státusszal rendelkezik. Lakónépessége a megye lakosságszámának ¼-ét megközelít" f". Székesfehérvár történelme során mindig kiemelked" jelent"séggel bírt, hiszen minden történelmi id"szakban fontos történeti és gazdasági funkciót látott el. Jelenleg a regionális székhely szerepét látja el. A megye gazdasági helyzetére jellemz", hogy a f"bb gazdasági mutatók tekintetében az országos átlagnál kedvez"bb képpel rendelkez" Közép-Dunántúli Régió iparilag fejlett legnagyobb megyéje. Az egy f"re jutó GDP nagysága alapján a megyék rangsorában ötödik helyen áll, amely mutató az országos átlag 98 %-a (Budapest torzító hatása e területen jelent"s). Az ipari termelés növekedési üteme minden évben meghaladja az országos átlagot, az egy lakosra jutó ipari termelési érték Ft, ami az országos

9 9 átlag több mint kétszerese. Az ipari szerkezet tekintetében a gépipar, a számítógépgyártás és a gépjárm/alkatrész gyártása kiemelked". A megye ipari termelési indexei az elmúlt években jelentkez" csökken" tendenciát követ"en ismét emelkedést mutatnak. A változás jelent"s mértékben a multinacionális cégek gazdaságpolitikájának tudható be, amely adott esetben bizonyos termékcsoportok gyártásának áttelepítésével jár olyan országokba, ahol kedvez"bbek a gyártás költségfeltételei (alacsony bér, kisebb adó.). Ezzel ellentétesen érvényesül" tendencia, hogy els"sorban távol-keleti cégek európai hídf"állást létesítenek megyénkben. A fejlett ipari tevékenység mellett magas szint/ mez"gazdasági termelés is jellemz", hiszen Fejér megye az ország egyik legfontosabb min"ségi búzaterm" területe. A megye mez"gazdasági termékszerkezetében a kalászosok termelése mellett jelent"s a kukorica és a kertészeti kultúrák jelenléte, továbbá a terméktermelésen kívül kiemelked" a mez"gazdasági nemesít", illetve kutatómunka (Martonvásár). A megye idegenforgalmára jellemz", hogy a kedvez" történelmi és gazdaságföldrajzi adottságok ellenére az országos vendégforgalomnak, bár egyre növekv" arányát, de összességében csak 2,8 %-át bonyolítja le. Ez jelent"s részben a nagy idegenforgalmi centrumok (Budapest, Balaton) közelsége és a viszonylag kisszámú szállodai fér"hely miatt alakult így. A megye közlekedés-földrajzi adottságai jók, három autópálya, egy gyorsforgalmi út érinti, és rendkívül nagy tranzit forgalmat bonyolít le. Székesfehérvár és körzete az országban kijelölt tíz logisztikai központ egyike. Székesfehérvár emellett (Veszprémmel együtt) fejlesztési pólus is. Mindezen kedvez" adottságok ellenére a megyét strukturális ellentmondások és problémák is jellemzik. A megye gazdasági fejlettségét tükröz" kedvez" mutatók dönt"en az ipari fejlettséghez köthet"k, így az ipari termelés csökkenése jelent"s kihatással van a megye egész életére. A megye túlzottan iparosodott gazdasági szerkezetén belül azonban csak mérsékelten érzékelhet" a tudásigényes innováció vezérelte gazdaság irányába való elmozdulás. A megye országos összehasonlításban kimutatható viszonylagos fejlettsége a kistérségek és a települések szintjén fejl"désbeli eltéréseket mutat. A 10 kistérség közül csak a székesfehérvári tartozik a fejlett kategóriába, 6 a fejl"d", 3 pedig (enyingi, sárbogárdi, abai) hátrányosabb helyzet/ kistérségnek min"sül. A megye 8 települése (0,07 %) tartozik a társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott, valamint az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések közé. Közülük 7 a hátrányosabb helyzet/ kistérségekben (enyingi kistérség: Mez"komárom, Szabadhídvég; sárbogárdi kistérség: Alap, Alsószentiván, Igar, Sáregres, Vajta) helyezkedik el. Az átlagmutatók tekintetében fejl"d" bicskei kistérségben található a minden szempontból lemaradó Óbarok leghátrányosabb helyzet/ község. A fels"oktatás mai képzési struktúrája nem mindenben felel meg az igényeknek. A m/szaki képzés hiánya, a közeli fels"oktatási központok elszívó hatása csök-

10 10 kenti a kutató-fejleszt" szakemberek megyében maradásának, letelepedésének esélyeit. Az utóbbi tíz évben azonban lényeges javulás következett be. Fejér megye vendégforgalmát az egyenl"tlen területi eloszlás, az átutazó és a kiránduló forgalom magas aránya, a rendkívüli szezonalítás, az alacsony fajlagos költség jellemzi. A megye szállás-fér"hely struktúrája kedvez"tlen, a szálláshelyek jelent"s része korszer/tlen és alacsony komfortfokozatú, és hiányoznak a kiegészít" szolgáltatások. Környezetvédelmi szempontból nagy gondot okoz a csatornázottság alacsony szintje, valamint a felszíni és felszín alatti vizek ennek következtében fellép" szennyezettségi veszélye. A fenti körülmények bemutatása révén látható az a társadalmi közeg, ahol a megye államigazgatásának tevékenykednie kell. Fontos hogy ismertek legyenek azok a megoldandó társadalmi, gazdasági problémák, amelyek megoldásában az államigazgatásnak is közre kell m/ködnie. A hivatal tevékenységér"l a megadott szempontrendszer szerkezetét és tartalmát követve adunk számot. A Komárom-Esztergom megyei Közigazgatási Hivatal tevékenységét meghatározó adottságok Közügyek a megyei közigazgatási térben Komárom Esztergom megye megoldásra váró közügyei a települési és területi önkormányzatok, valamint a jegyz" és a területi államigazgatási szervek egész országban érvényes feladat és hatáskör szabályaiban nyernek megfogalmazást, melyeket a megyét jelent" közigazgatási tér lát el speciális vonásokkal, a következ"k szerint: Térségek kialakulása Komárom-Esztergom megye két vármegye egyesítésével jött létre. Jelenleg tíz városa és hatvanhat községe van. A közügyek intézésének térségi kapcsolatai az egyesített megyerészek járásaiból (esztergomi-dorogi, tatai, komáromi) és azt követ" városkörnyéki igazgatás vonzáskörzeteib"l fejl"dtek ki, a következ"k szerint: esztergomi, dorogi, tatai, tatabányai, oroszlányi, komáromi és kisbéri kistérség. Az egyes térségekben a települések száma 6-16 között mozog. Az esztergomi és a komáromi kivételével valamennyiben egy város található, amely mint korábbi járási-, illetve jelenlegi megyeszékhely a közszolgáltatások vonatkozásában hagyományosan térségközpont szerepet is ellát (Tatabánya, Tata, Esztergom, Dorog, Komárom). Természeti környezet, infrastruktúra A megye és benne a térségek elhelyezkedése a hegyek, vizek, utak találkozásánál rendkívül kedvez". Az értékes tájak, védett területek száma viszonylag magas. Jelent"s felszín alatti vízkészlettel, jó min"ség& ipari, mez"gazdasági, kommunális vízellátással

11 11 és tartalékokkal rendelkezünk. Emellett kultúrtörténeti emlékekben is gazdagok vagyunk. Infrastruktúránk úgy b"vült, hogy ez megfelel" ellátást tesz lehet"vé a számunkra. Az országos közutak közül az M1-es három kistérséget érint (tatabányai, tatai, komáromi). A távközlés terén legjobban ellátott a tatabányai és az esztergomi térség. A lakásellátás kedvez"tlenebb az országos átlagnál, 100 lakásra 256 lakos jut. A lakások közm/ellátása viszont folyamatosan b"vül. Kistérségek Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya Vezetékes gázt fogyasztó háztartások aránya Tatabányai 97,6 81,3 23,4 Dorogi 94,1 71,4 49,8 Esztergomi 96,1 64,9 44,1 Kisbéri 88,2 22,4 45,2 Komáromi 93,6 67,2 50,7 Oroszlányi 99,4 86,5 23,7 Tatai 89,5 53,5 51,1 Összesen 94,9 68,4 38,8 Az adatoknak megfelel"en országos átlag feletti a szennyvíz csatorna ellátottságunk. Megfelel"nek ítélik meg a tisztítási és szennyvíz elhelyezési koncepciónkat is. Több településen helyi rendelettel szabályozottan m/ködik a folyékony hulladékszállítási közszolgáltatás. Elegend mennyiség hulladéklerakóval és szervezett gyjtéssel rendelkezünk. A helyi hulladékgazdálkodási szabályokat az önkormányzatok 74%-a megalkotta. A helyi köztisztaságot és környezetvédelmet is több települési önkormányzat szabályozta. Jelent"sen csökkent a levegt porral terhel ipari üzemek tevékenysége (tatabányai, dorogi, oroszlányi kistérség). A még m/köd"kre pedig komoly légszennyezést csökkent" beruházások történtek. Sokat javított a leveg" min"ségén a gázprogram, csökkentve ezzel a lakossági és az ipari kibocsátásokat. Az ipari parkok és az új ipartelepek zömében környezetbarát korszer/ technológiával készültek. A megyében nincs olyan település, amelyik semmilyen településrendezési eszközzel nem rendelkezik. Településfejlesztési koncepcióval rendelkezik 53, település szerkezeti tervvel - 12 településrészre - 50 település, helyi építési szabályzattal - 83 településrészre kiterjed"en - 71 település. A települések jelent"s részének közötti viszonylag új rendezési tervei vannak. Többen egy-egy nagyobb beruházás kapcsán készítik el az új helyi szabályokat, a magas költségek fedezésébe bevonva a beruházó építtet" t"keerejét is. Korábban gyakorlat volt az is, hogy a megyei területfejlesztési tanács a céljelleg/ decentralizált alapokból adott e célra támogatást. A kereskedelmi üzlethálózat átalakulása során mára kiépültek a nemzetközi áruházláncok. Ezer lakosra kiskereskedelmi bolt jut. A városokban lényegesen jobb az ellátás, mint a községekben, ahol magasabb az egyéni vállalkozásban m/köd" boltok száma. Vendéglátó és kereskedelmi szálláshellyel legjobban ellátott a tatabányai,

12 12 az esztergomi, a komáromi és a tatai kistérség. Ezek idegenforgalmi látogatottsága is jónak mondható. Az emberek megtelepedésére alkalmas jó környezeti feltételek közfeladatokban testet ölt" védelme ellenére nálunk is jelen van a por, a zaj, és egyéb szennyez" anyagok kibocsátása, melyek az ipari tevékenységgel, közlekedéssel, talajgazdálkodással függenek össze. A rossz közlekedési technikák, elkerül utak, véd és szankcionáló beavatkozások hiánya, valamint a fizet" autópályák következtében els"sorban a tatabányai, tatai, esztergomi, és komáromi kistérség leveg"jének min"sége rossz. Az elkerül" út megépítésével nagyban javult a dorogi térség helyzete hasonló eredménnyel járt az esztergomi bánomi elkerül" út, illetve a 10-es út táti elkerül" szakaszának megépítése. A felszíni vizek szennyezettsége is jelent"s gondot okoz a közfeladatot ellátóknak. Els"sorban a tatabányai és tatai kistérségben az Által-ér és az Öreg-tó vízmin"ségének és mennyiségének stabilizálása vált szükségessé. Sok feladatot jelent els"sorban az esztergomi, de komáromi kistérséget is érint" árvízvédelem hiánya, amellett, hogy a 10-es út táti elkerül" szakasza hatásosan oldotta meg a település árvízvédelmét. Megoldatlan szinte az egész megyében az érzékeny vízbázisok védelme. Nem került sor a korábbi ipari tevékenység okozta tájsebek rehabilitációjára sem. E tevékenység miatt néhány helyen szennyezett a talaj és pusztulásnak indult az erd" állomány. Sokszor lobban fel vita (els"sorban a dorogi és a tatabányai kistérségben) a veszélyes anyagok biztonsága körül is. Jelent"s a talajpusztulás is és sok az illegális szemétlerakó, megoldást nyert a dög-kutak korábbi helyzete. E területeken az együttm/ködés és együtt gondolkodás még alig segíti a közfeladatok megoldását. Terület, népesség, néps/r/ség A megye lakosságának létszáma f" körül mozog. A lakosság 60%-a városban 40%-a községben él. A népsrségi az adatokat tekintve a kisbéri kistérség kivételével 100 és 250 f/km2 között változik, a községekben 100 f"/km2 alatt van. Átlagosan 99 f" lakik egy négyzetkilométeren. Ez megfelel a NUTS II.-es régiós besorolásnak. A legnépesebb a megyeszékhely, Tatabánya központú kistérség. Ez 90 ezer f"s lakosságával a megye népességének 28%-át adja. A térséghez tartozó települések közül kiemelkedik a megyeszékhely (73127 f") a többi település egy-két ezer f"s kistelepülés, közülük a Tatabányához közel es" Környe község a legnagyobb (4500 f"). A kisbéri kistérség a legnagyobb területen fekv", legtöbb települést (16) magába foglaló, de a legkisebb lélekszámú térség (21641). A kisbéri térségben 42 f" lakik egy négyzetkilométeren. A többi kistérségben f" lakik. A lakosság korösszetételében a korábbiakhoz képest - öregedési folyamat mutatható ki, az öregedési index tíz év alatt húsz ponttal emelkedett. Az aktív ún. középkorú korosztály (30-50) aránya ugyanakkor még mindig az országos átlag felett van (42%) A 60 év felettiek aránya átlagosan 18%. Az élve születések aránya mintegy 10%-al alacsonyabb a halálozási aránynál. A legtöbb id"s ember Tatabányán (13119) és a tatabányai kistérségben (57808) él. Viszonylag nagy az esztergomi kistérségben az id"s emberek száma (10 298), a többiben f" körül mozog. A városokban átlagosan tízszer annyi id"s ember él, mint a falvakban. A születéskor várható élettartam különösen a férfiaknál - rendkívül alacsony (66 év).

13 13 A megyében 2001-ben volt jelents a népesség elvándorlása, de ezt a hatást kiegyenlítette az ide letelepül"k száma, így nem történt népesség fogyás. A pozitív érték/ vándorlási különbözet a KSH adatai alapján azóta is töretlenül fennáll, így a megye lakosságszáma az elmúlt id"szakban csekély mértékben még n"tt is. A viszonylag nagy vándorlási mutató els"sorban Tatabányára jellemz", a többi város és a községek lakossága többsége már néhány generációt felölel"en helyben lakókból tev"dik össze. A lakosság összetétele legállandóbb a nemzetiségi falvakban, és a kisbéri térségben, az iparral rendelkez" városokban a legváltozóbb. Az alapfokú iskoláskorú lakosság (6-14 év) aránya átlagosan 9-10%. Az alsó tagozatos (6-10 éves) korosztály száma kicsit több. A megye lakosságának képzettsége az országos átlag alatt van. A fels"fokú végzettség/ek száma a 25 évesnél id"sebb korosztályban 10% körül mozog. A legtöbb fels"fokú képzettség/ az esztergomi és a tatabányai kistérségben lakik. Alacsony a középiskolai képesítéssel rendelkez"k száma is. A lakosság egészségi állapota rossz. Id"nként el"fordulnak TBC-s megbetegedések. A komáromi (Ács környéke) és a kisbéri kistérségben kiugró a magas vérnyomásos betegek száma. A dorogi és a kisbéri (Bakonyalja) térségben sok az idült légúti megbetegedés. Emellett elgondolkodtató az is, hogy a megyében az egy lakosra jutó orvosi kezelések száma az országos átlag alatt van. Az egészségügyi alapellátás keretében az egy háziorvosra / gyermekorvosra jutó betegek száma a dorogi (1632) és a kisbéri (1660) kistérségben a legmagasabb. A megyei átlag A vezet" halálokok az életmóddal és a táplálkozással függnek össze (keringési, daganatos, de jelent"s az alkoholfogyasztás miatti máj-betegségek okozta halálesetek száma is). A szociálisan súlyosan hátrányos helyzetek jelents része a roma lakosság körébl kerül ki. Számukat illet"en nincsenek megbízható adataink. A megye lakosságának körülbelül 3 %-át teszik ki. Viszonylag csekély számuk mellett gondjaik élesen jelentkeznek. A 40 év felettiek többsége írástudatlan, a év közöttiek ugyan írástudók, de kevesen végezték el a 8 általánost. A fiatalabbak között van már, aki rendelkezik közép- vagy fels"fokú végzettséggel. A legtöbben a tatabányai, oroszlányi, dorogi és esztergomi térségben élnek. Többnyire "k a korábban megsz/nt szocialista típusú nagyüzemek alkalmazottai, jelenleg munkanélküliek. A megye lakossága soknemzetiség. A lakosság 3,5 %-a tartozik valamilyen nemzetiséghez. A magyarországi szlovákok több mint 1/6-a, a németek 8%-a lakik a megyében. A szlovákok els"sorban az esztergomi és a dorogi térségben, a németek a tatabányai és oroszlányi térségben laknak. A cigány kisebbség nagyobb arányban az esztergomi, a tatabányai és az oroszlányi térség lakója. A korábbi intenzív ipari termelés munkaer"-igénye a tatabányai, dorogi térségben lengyel, ukrán és görög nemzetiség/ emberekkel színesíti a hagyományos nemzetiségi összetételt. Gazdaság, foglalkoztatottság A megye az ország egyik legiparosodottabb vidéke. Valamennyi kistérségben m/- ködik ipari park, zömmel a kistérségi centrumokban (összesen 11). Az ide települt gazdasági szervezetek többsége gépiparral foglalkozik, ezen belül az esztergomi és a tatabányai kistérségben közúti járm/, illetve járm/alkatrész gyártással, de emellett figye-

14 14 lemre méltó a híradástechnika és az elektrotechnika térnyerése (komáromi, dorogi, tatabányai térség, ). Sajnálatos módon a térségek innováció orientált gazdaságpolitikájában a helyi kis- és középvállalatok (vállalkozások) még kisebb szerephez jutnak, mint a térségi kötdéssel nem rendelkez multik. A vállalkozások ösztönzésében jelent"s szerepe volt a klasszikus t"keösztönz"knek (pl.: adócsökkentés, e tekintetben a helyi rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálata megtörtént). A tanácsadás és technológiai transzfer nem anyagi jelleg/ támogatás, még kevésbé jellemz" a megyében. A vállalkozási aktivitás a 90-es évek második felében másfélszeresére növekedett. Jelenleg a tatai: 98, tatabányai: 93, esztergomi: 79, komáromi: 74 a legmagasabb, a kisbéri: 51 a legalacsonyabb. A mez"gazdaságban foglalkoztatottak aránya a komáromi kistérségben a legnagyobb (10.5). Itt meghatározó Bábolna, amely mind a növénytermesztésben, mind az állattenyésztésben az iparszer/ termesztéssel ér el kiváló eredményeket. A mez"gazdasági tevékenység még a kisbéri kistérségben jelent"s (9.1). A munkanélküliségi ráta országos viszonylatban jónak mondható (7,5%). A munkanélküliek összetételét illet"en a éves korosztály rátája a legnagyobb, viszonylag magas a 45 év felettiek aránya (2,7 %). A munkanélküliek közel felének nincs szakképzettsége, 1/3-a csak 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A foglalkoztatottság szempontjából a legjobb helyzetben a komáromi térség van, az elmúlt id"szakban sokat javult Dorog és Tatabánya térsége. A munkanélküliség az oroszlányi kistérségben a legmagasabb (5,7 %), de magas a kisbéri térségben is (5,1%). Ebben a kistérségben található a 7/2003.(I.14.) kormányrendelettel közzétett társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból legelmaradottabb települések közül öt (Aka, Bakonybánk, Csatka, Csém, Csép). A munkanélküliség a komáromi kistérségben a legalacsonyabb (3,8 %). A lakossági foglalkoztatásban továbbra is az iparnak van jelent"s szerepe, hiszen az alkalmazottak több mint a felének ad munkát (48%). Ez az országos átlag (37%) felett van. Köztük jelent"s számú a képzetlen fiatal munkaer", akiket az itt megtelepedett külföldi munkáltatók alkalmaznak alacsony bérért. A multinacionális cégek nagyobb számú távozása szinte valamennyi térségben komoly szociális feszültségeket eredményezne. A mez"gazdaság (7 %), a szolgáltatás (45 %) foglalkoztatottsága, viszont elmarad az országos átlagtól (54 %). A foglalkoztatás folyamatosan b"vül, éves szinten több mint 1,5 %-kal. Legjelent"sebben a pénzügyi tevékenység és a kereskedelem tekintetében, leginkább a közösségi és személyi szolgáltatások rovására. A foglalkoztatottak átlagkeresete 10%-kal elmarad az országos átlagtól. Háztartásaink havi kiadásaiból legtöbbet élelemre, közlekedésre, hírközlésre és lakásfenntartásra költünk, legkevesebbet üdülésre, pihenésre. A megváltozott munkaképesség/ek foglalkoztatása régiós átlagban jó.

15 15 A megye térségeiben élk legfontosabb közszolgáltatásokat befolyásoló közügyeinek összefoglalása: Az értékes tájak, védett területek száma viszonylag magas. Jelent"s felszín alatti vízkészlettel, jó min"ség/ ipari, mez"gazdasági, kommunális vízellátással és tartalékokkal rendelkezünk. Emellett kultúrtörténeti emlékekben is gazdagok vagyunk. Átlag feletti a szennyvíz csatorna ellátottságunk. Elegend" mennyiség/ hulladéklerakóval és szervezett gy/jtéssel rendelkezünk. 3. A rossz közlekedési technikák, elkerül" utak hiánya A felszíni vizek szennyezettsége, árvízvédelem hiánya is jelent"s gondot okoz a közfeladatot ellátóknak. A megye területe s/r/n lakott. A néps/r/ségi adatokat tekintve a kisbéri kistérség kivételével 100 és 250 f"/km2 között változik A lakosság korösszetételében a korábbiakhoz képest - öregedési folyamat mutatható ki. A megyéb"l 2001-ben jelent"s számú népesség vándorolt el, de legalább ennyi jött is, a lakosság identitástudata gyenge. A megye lakosságának képzettsége az országos átlag alatt van. A lakosság egészségi állapota rossz, azonban az egy lakosra jutó orvosi kezelések száma az országos átlag alatt van. Gyakoriak a szív- és érrendszeri betegségek, az alkoholfügg"ség, jelent"s számban fordul el" TBC-s megbetegedés. Valamennyi térség Közigazgatás: Környezet-, víz- és kulturális örökség védelem Valamennyi térség Közigazgatás: Kommunális igazgatás Tatabányai, tatai, esztergomi, dorogi kistérség Közigazgatás: Közlekedésigazgatás, közútkezelés és - fenntartás Tatai, esztergomi kistérség Közigazgatás: Környezetvédelem, katasztrófavédelem Valamennyi térség. Közigazgatás: Ügyfélbarát szervezeti megoldások Valamennyi térség. Közigazgatás: Szociális intézmények és szolgáltatások Tatabányai, dorogi, esztergomi, oroszlányi kistérség. Tatabányai, esztergomi térség kivételével valamennyi. Közigazgatás: Oktatási intézmények fenntartása és fejlesztése Valamennyi térség. Közigazgatás: Családsegítés

16 16 A szociálisan súlyosan hátrányos helyzet/ek jelent"s 10. része a roma lakosság köréb"l kerül ki. A megye lakossága soknemzetiség/. A lakosság 3,5%- 11. a tartozik valamilyen nemzetiséghez A megye az ország egyik legiparosodottabb vidéke. A helyi kis- és középvállalatok (vállalkozások) kisebb szerephez jutnak, mint a térségi köt"déssel nem rendelkez" multinacionális cégek. A munkanélküliségi ráta országos viszonylatban jónak mondható (5,3%), de a multinacionális cégek nagyobb számú távozása szinte valamennyi térségben komoly szociális feszültségeket eredményezne. A foglalkoztatottak átlag keresete 10%-kal elmarad az országos átlagtól. Esztergomi, tatabányai, oroszlányi térség. Valamennyi térség. Kisbéri kivételével valamennyi térség Közigazgatás: Innovációs tanácsadás, régión belüli kooperáció támogatása, kockázati t"ke támogatása, innovatív képzési politika. Valamennyi térség. Közigazgatás: Képzés fejlesztése, Az Összefoglalóban bemutatott legfontosabb megyei közügyekben visszatükröz"dik a területi államigazgatási szerveknél az elmúlt évben lezajlott regionalizáció. A megye két területi államigazgatási szerv régiós székhelyét kapta, ezek a Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága. A Katasztrófa védelem regionális központja is Komárom-Esztergom megye lett. A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal tevékenységét meghatározó körülmények Veszprém megye területe 4493 km², mely az ország területének 4,8%-a, lakóinak száma közel 370 ezer f". A Balaton északi partjától a Kisalföld pereméig a Bakony hegységet magában foglalva a legváltozatosabb domborzati viszonyok jellemzik. Erre, de a közelmúlt történelmének terület- és településfejlesztési politikájára is visszavezethet"en aprófalvas településszerkezet alakult ki. Bár a lakosság 60%-a (mintegy 220 ezer f") a 14 városban lakik, csak a megyeszékhely népessége haladja meg az 50 ezer f"t, a 217 település 46%-a 500 f" alatti, 26%-a f" közötti. A népességszám csökkenésének üteme megyénkben is lelassult, de a természetes fogyás szinte megegyezik a korábbi évivel. (A változások összehasonlítását a KSH rendelkezésre álló adatai alapján, a I-III. negyedévi id"szakra vetítve végeztük.) A lakossági szükségletek kielégítése szempontjából így természetes szerepe van a kialakított 9 kistérségnek. Ezek történelmi, földrajzi lehatárolása azonban nem tekinthet" lezártnak, a közigazgatási szolgáltatások telepítését is befolyásolja a fiatalabb városok (Balatonf/z", Devecser, Badacsonytomaj, Berhida, Herend) térségi szerepkeresése. A fejlesztési lehet"ségek b"vítésére kihat, hogy 10 ezer feletti a regisztrált munkanélküliek száma. A költségvetési intézményeknél, a legalább 5 f"t foglalkoztató vállalkozásoknál 82 ezer f"t alkalmaznak, ez a versenyszférában egy évvel korábban 0,8%-kal, a

17 17 költségvetés területén több mint 3%-kal volt magasabb. Gazdasági-társadalmi szerepe kiemeli a közúthálózat fejlesztésének igényét, a kistelepülések beköt" és összeköt" útjainak korszer/sítését. Több év eredménye, hogy a várpalotai elkerül" szakasz kivételével négy sávosra b"vült az M8-as gyorsforgalmi út Székesfehérvár és Veszprém között. A gazdaság élénkülését szolgálhatják az ipari parkok (10), de komoly várakozás el"zi meg a szentkirályszabadjai volt katonai repül"tér közlekedési, ipari, tudományos szerepkör/ hasznosítását is szeptember 30-án a regisztrált gazdasági szervezetek száma közel 48 ezer volt (számuk csekély mértékben csökkent). Nagy hányaduk foglalkozik (27%) a gazdasági szolgáltatásokkal, ingatlanügyletekkel. A befektetési lehet"ségek kistérségenként eltér"ek: a Balaton-partján (de a háttértelepüléseken, pl. Sümegen, Tapolcán is) jellemz" a sportturizmus, az idegenforgalmi hasznosítás. Történelmi borvidékeinken érezhet" a sz"l"kultúra megbecsülésének emelkedése, növekedett az épít"ipar termelési volumene, hagyományos a gépipar fejl"dése (18% termelésnövekedés), árbevételének 2/3-a exportból származik. A kedvez" id"járású balatoni szezon a belföldi vendégszám és a min"ségi szálláshelyek iránti igény növelését hozta. A évi Uniós pályázatokon a sikeres pályázók a költségek ¾-ére kaptak fedezetet. Az önkormányzati szférában meghatározóak a településrekonstrukciós, informatikai, elektromos ügyintézési, a kutatás-fejlesztési szociális ellátó intézményi célok. A vázolt tényez"k, adatok szükségszer/en befolyásolták a közigazgatással szemben támasztott elvárásokat is. Elég, ha utalunk az építési eljárási ügyekben a bevásárlóközpontok létesítéséhez elengedhetetlen hatóságok közti együttm/ködés fejlesztésére, az útépítések, kerékpárutak kisajátítási feladataira. Közvetlen társadalmi elvárás az ellen"rz" hatáskörrel rendelkez" szervek munkájában a hatékonyság javítása ban a választások évére általában jellemz" közéleti élénkülést messze meghaladó kihívások között, csökken" létszámmal és feszített költségvetéssel kellett ellátni feladatainkat. M/köd"képességünket a szakmai színvonal alapvet" megtartásával, kollégáink fokozott áldozatvállalásával meg"riztük, munkánkat az önkormányzatok, ügyfeleink bizalmát érezve végezhettük. Munkafeltételeink alapvet#en adottak. A Hivatal létszáma a január 1-jei 74 f#s engedélyezett keretr#l az év végére 65 f#re csökkent..

18 I. Törvényességi ellen#rzési, törvényességi felügyeleti munka 1. A számszer> tapasztalatok értékelése Fejér megye: 1.1. Az önkormányzatok törvényes m>ködését befolyásoló tények, körülmények Fejér megyében évben is kiemelt feladat volt a törvényességi ellen"rzési munka min"ségének további javítása. Külön figyelmet igényelt a október 1.-i önkormányzati képvisel"k és polgármesterek választása következtében az alakuló ülések törvényes, a jogszabályi követelményeknek megfelel" lebonyolítása. Már a választást megel"z"en körlevélben hívtuk fel a jegyz"k figyelmét a polgármesteri munkakör átadás-átvételével kapcsolatos feladatok végrehajtása, annak kell" id"ben történ" el"készítésére, részletesen kitértünk az átadás-átvételi eljárás tartalmi elemeire. Külön kiemeltük a polgármesteri tisztség megsz/nésére, a megsz/nés miatti járandóságra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket illetve azok alkalmazását. Részletesen ismertettük a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. tv. Nektv. módosított azon rendelkezéseit, melyek a kisebbségi önkormányzatok alakuló ülésére vonatkoznak. Tájékoztatást adtunk a helyi SZMSZ-ek felülvizsgálata nyomán szükségessé váló aktuális módosítási igényekr"l, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir"l és az önkormányzati képvisel"k tiszteletdíjról szóló évi LXIV. tv. Pttv október 1-i hatállyal bekövetkez" módosításairól, és kitértünk a Pttv. egyes rendelkezései alkalmazásával kapcsolatban felmerült kérdésekre. A évi kiemelt feladatok végrehajtása mellett a jogszer/ m/ködés helyzete az arra befolyást gyakorló részben az önkormányzatoktól függ", illetve tevékenységüket befolyásoló tények az alábbiakban foglalhatók össze. Szervezeti, személyi jellemz#k évben a f"osztály törvényességi ellen"rzési tevékenysége során Fejér Megye Önkormányzatának, valamint a megye 108 települési önkormányzatának (2 megyei jogú város, 10 város, 15 nagyközség, 81 község) m/ködését vizsgálta. (2. sz. melléklet) A megyében a helyi önkormányzatok száma évben nem változott, jogállásukban sem történt változás. A beszámolási id"szakban a október 1-i önkormányzati képvisel"k és polgármesterek választását megel"z"en Nádasdladány polgármestere elhunyt, Mez"szilas polgármestere pedig lemondott. A helyi választási bizottságok tekintettel a választások közelségére id"közi választást nem t/ztek ki, ezért a fent megjelölt két településen az alpolgármesterek gyakorolták a polgármester hatáskörét. Az önkormányzati választásokon a települések 31 %-ában (34 településen) választottak új polgármestert (Alap, Bakonycsernye, Balinka, Baracs, Besny", Csór, Daruszentmiklós, Dég, Ercsi, Etyek, Gárdony, Gyúró, Iszkaszentgyörgy, Kisláng,

19 19 Magyaralmás, Mány, Martonvásár, Mez"falva, Mez"szilas, Mór, Nádasdladány, Nagykarácsony, Óbarok, Perkáta, Sáregres, Seregélyes, Sukoró, Szár, Tordas, Úrhida, Vajta, Vál, Vereb, Vértesboglár) és a megyei önkormányzat közgy/lése elnökének személye is megváltozott. A munkakörök átadás-átvétele a törvényességi ellen"rzési f"osztály területi referenseinek helyszíni jelenléte mellett a Pttv. 13. (5) bekezdésében el"írt határid"re problémamentesen megtörtént. Ezen tényt a 26/2000. (IX.27.) számú BM rendeletnek megfelel" jegyz"könyvek is tanúsítják. Negatívumként megemlítjük, hogy néhány településen (Gyúró, Mez"falva) a jegyz" az átadás-átvételi jegyz"könyvet nem készítette el" kell" alapossággal. Az újonnan megválasztott polgármesterek és képvisel"k részére tájékozottságuk biztosítása, jogaik és kötelezettségeik ismeretének megszerzése érdekében az önkormányzati feladatokról, a testületek m/ködésének szabályairól, a törvényesség követelményeir"l és az id"szer/ önkormányzati feladatokról szervezett képzés keretében részletes tájékoztatást adtunk. A október 1-i választásokat követ"en a megyében az összes képvisel"testület megalakult. A lemondások miatt megüresed" képvisel"i helyeket a helyhatósági választásokon szavazatot elért, és a listán következ" jelöltek töltötték be. A képvisel"k a törvényes el"írásoknak megfelel"en letették az esküt. A beszámolási id"szakban a fenti megállapítás alól Bodajk nagyközség jelenti a kivételt. Az összeférhetetlenség okán lemondás miatt megüresedett képvisel"i hely betöltésekor az önkormányzati képvisel"k kislistás választási eredménye alapján következ" képvisel" a részére írásban átadott eskü szövegét hiányosan, illetve saját gondolatával kiegészítve mondta el. A képvisel"testület az esküt nem fogadta el érvényesnek, így a képvisel" a képvisel"i jogait sem gyakorolhatta a beszámolási id"szakban. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Ötv. módosításáról rendelkez" évi LXIII. törvény hatályba lépését követ"en az Ötv a már nem tartalmazza az eskü szövegét. Ezen jogtechnikai tévedés miatt fennáll a jogi szabályozás hiánya. Tekintettel arra, hogy sem az Ötv., sem a helyi önkormányzati képvisel"k jogállásának egyes kérdéseir"l szóló évi XCVI. törvény - Ökjtv. -, valamint Bodajk Nagyközség Önkormányzatának a Képvisel"-testület és szervei szervezeti és m/- ködési szabályzatáról szóló 8/2003. (V. 15.) ÖKR. rendelete sem rendelkezik az eskü szövegér"l megállapítottuk, hogy az új képvisel" esküje nem törvénysért", így érvényes és képvisel"i jogait is gyakorolhatja. A kifogásolt döntés ellen írásbeli törvényességi észrevétellel éltünk ban a megye több településén az önkormányzaton belül jelent"s feszültségek alakultak ki. Sajnálatos módon az ellentétek kiélez"dése egyre növekv" tendenciát mutat. Az újonnan kialakult, illetve a korábbi feszültségek a testületi ülésekr"l készített jegyz"könyvekb"l is érzékelhet"k. A konfliktusok megel"zése érdekében folyamatos kapcsolatban állunk az önkormányzati vezet"kkel. Remélhet"en munkánk eredményeként a települések polgármesterei, a képvisel"k, valamint a jegyz"k között kialakul olyan munkakapcsolat, amely biztosítja az önkormányzati feladatok végrehajtását.

20 20 A képvisel"testületi döntések szakmai megalapozottságában, a törvényesség megtartásában az önálló felel"sséggel bíró önkormányzati közigazgatási vezet" szakmai felkészültsége és stabilitása meghatározó. A jegyz"i fluktuáció az el"z" évihez képest alacsonyabb volt, míg évben a jegyz"k 17,8 %-a változott, addig évben a változás 10 %-os. Jelenleg a Megyei Önkormányzatnál f"jegyz"i, valamint 1 jegyz"i és 2 körjegyz"i pályázati eljárás van folyamatban (Pázmánd-Vereb, Zámoly-Gánt, Etyek). Az álláshelyek rövid id"n belüli betöltése várható, mivel Fejér megyében a jegyz"i pályázatokra többszörös túljelentkezés a jellemz". Fejér megye dönt"en magas népességszámú településekb"l áll, ezért nem vált általánossá a körjegyz"ség, mint komplex igazgatási társulás. Számuk a településekhez viszonyítva minimális: 2003-ban 10, 2004-t"l 9, 2005-ben és ban 8 körjegyz"ség m/ködött, valamennyi körjegyz"séghez két település tartozik. A választásokat követ"en a képvisel"testületek felmérve anyagi helyzetüket, mérlegelve a évben várható gazdasági megszorító intézkedések hatásait 6 településen döntöttek körjegyz"ség létrehozásáról, melyet mi is szorgalmaztunk és hozzá minden támogatást megadtunk. Pázmánd-Vereb, Balinka-Nagyveleg, Zámoly-Gánt települések képvisel"testületei a körjegyz"ségi megállapodást aláírták, és ezzel párhuzamosan meghirdették a körjegyz"i álláshelyre a pályázatot. Pázmánd-Vereb, Balinka-Nagyveleg körjegyz"ségek január 1-t"l, míg Zámoly-Gánt körjegyz"ség április 1-t"l kezdi meg m/ködését. Balinka-Nagyveleg körjegyz"jét január 1-i hatállyal kinevezték. A körjegyz"ségek m/ködésének törvényességét az együttm/ködés jogszer/ és hatékony biztosítása érdekében a f"osztály fokozott figyelemmel kíséri. Komárom - Esztergom megye Komárom-Esztergom megyében az elmúlt évben a törvényességi ellen"rzés alanyai nem változtak. A megyében sem a városok, sem a települési önkormányzatok száma nem változott, továbbra is 10 városi, 66 községi és egy megyei önkormányzat m/ködik. Nem módosult a körjegyz"ségek száma és összetétele sem, az évek óta m/köd" 10 körjegyz"ség változatlan formában folytatja a tevékenységét. Jelent"s változás következett be azonban az önkormányzati választások következtében a polgármesterek személyében. 28 községben, egy városban választottak új polgármestert, de új elnököt választottak a testület élére a megyei közgy/lés tagjai is. A polgármesteri tisztség átadás-átvételén a megyei közigazgatási hivatal vezet"je, illet"leg a községekben a törvényességi ellen"rzési f"osztály munkatársai részt vettek, a polgármesteri tisztségek átadása, a jegyz"könyvek elkészítése megfelelt a jogszabályi el"írásoknak. A jegyz"k körében továbbra is megfigyelhet" a fluktuáció. Ebben az évben Esztergom és Nyergesújfalu városokban, Környe, Vértessz"l"s, Neszmély községekben és a Dág-Úny körjegyz"ségben neveztek ki új jegyz"t. Az els" esetben a kinevezés az el"z" évben hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtott jegyz" helyére történt, míg a második városban a tisztségér"l lemondott jegyz" helyére kellett kinevezni új szakembert. Környe, Vértessz"l"s, Neszmély községekben közös megegyezéssel

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ MUNKAER-PIACI PROGNÓZISA Készítették: Finna Henrietta Fortuna Zoltán Hajdú Csongor Szabó Imre Veres Gábor Felels kiadó: Veres Gábor Budapest, 2005.

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

! "! # $ $ % " $ & "

! ! # $ $ %  $ & ! "! # $ $% " $ & " 60 50 40 30 20 10 0 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 % A mezgazdaságban dolgozók

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 27. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1.1. számú melléklet Lakosságszám a 27. évi statisztika alapján 1.2. számú melléklet Városok és községek népessége 1.3. számú melléklet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Aba 100 1,8 % 4000 2 Adony 300 Ft/m2 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a %-a 1 Aba 100 1,8 % 1000 4000 2 Adony 300 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5 % 4 Alcsutdoboz

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Egészséges települések

Egészséges települések Egészséges települések Jegyzői értekezlet, Székesfehérvár, 2013.11.13. Dr. Pásztor László Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési osztály E-mail: fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj.

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj. 32 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Balatonakali 2009. március 2. Pátka

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA AZ ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEGALAPOZÁSÁHOZ

KISKUNLACHÁZA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA AZ ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEGALAPOZÁSÁHOZ KISKUNLACHÁZA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA AZ ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEGALAPOZÁSÁHOZ Elterjesztés Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzata Településfejlesztési Bizottsága és Képviseltestülete számára

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna megyét érint tevékenységérl Eladó:

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO,

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, BUDAPEST A vnag VALTOZÖ TARsADALMI-GAZDASAGI KEPE: A GAZDASAGI :tlet SZERKEZETENEK

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012 Elfogy a szándék, fölcserélt otthonok, alatta a föld rég futóhomok, s hová a szél hajtja, ott ver tanyát az, aki

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben