A szabályozó haóságok eljárásjogának modellje a határozatok jogereje és végrehajthatósága tükrében. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 ELŐSZÓ...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabályozó haóságok eljárásjogának modellje a határozatok jogereje és végrehajthatósága tükrében. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 ELŐSZÓ..."

Átírás

1 A szabályozó haóságok eljárásjogának modellje a határozatok jogereje és végrehajthatósága tükrében Dr. Kovács András György Lezárva: november 1. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 ELŐSZÓ...4 I. RÉSZ A SZABÁLYOZÓ HATÓSÁGOK ÉS NORMATÍV AKTUSAIK A piacszabályozás, mint önálló jogterület A piacgazdaság fogalmának jogi-közgazdasági értelmezése A piaci kudarc fogalmának értelmezése Piacgazdaság kontra piacszabályozás, a piacszabályozás fogalma A szabályozó hatóság fogalma Történeti elemzés A szabályozó hatóságok jogalkalmazásának tartalmi elemzése A szabályozó hatóságok normatív aktusai a magyar tételes jogban Szabályozó hatóság jogtudományi fogalma és a tételes jog A JPE szabályozás lényege Jogszabály és szabályozói normatív aktusok különbsége... 85

2 A Hkt. 87. (3) bekezdése alapján elfogadott alapelvek bírói értelmezése A 8001/2004 IHM tájékoztató, a 2003/311 EC számú ajánlás és a hatóság "Módszertanának" bírói értelmezése Javaslat a normatív tartalmú ajánlások kodifikálására II. RÉSZ A JPE ELJÁRÁS DOGMATIKAI ALAPJAI A kiinduló pont: A klasszikus közigazgatási eljárások dogmatikájának alapfogalmai Közigazgatási hatósági ügy, közigazgatási eljárás, közigazgatás eljárási jogviszony A hatósági ellenőrzés Az ügyfél fogalma A közigazgatási ügy fogalmának értelmezése a JPE eljárásokban és a JPE eljárások adatgyűjtési szakasza Az Eht. szerinti JPE eljárás, mint közigazgatási ügy definiálása, az eljárás körülhatárolása A JPE hatósági eljárás Az ügyfél fogalma a JPE eljárásokban Egyeztetés az érdekeltekkel jelentős ügyekben, és más szűkített ügyfélfogalmat kompenzáló jogintézmények A Pp. szabályai és az Eht.57. (2) bekezdésének funkciói A JPE határozatok végrehajtását szolgáló eljárások Jóváhagyó határozatok a Hkt. és az Eht. átmeneti szabályai alapján Jóvhagyó határozatok az Eht. alapján Díjmegállapító határozatok Számviteli szétválasztási kimutatás jóváhagyása III. RÉSZ JPE HATÁROZATOK HATÁLYOSSÁGA (JOGEREJE), VALAMINT VÉGREHAJTHATÓSÁGÁNAK EGYES ELVI KÉRDÉSEI Jogerő és végrehajthatóság klasszikus értelmezése Közigazgatási jogerő a magyar jogerőirodalomban Jogerő és végrehajthatóság fogalma a tételes jogban Javaslat a közigazgatási jogerő modern értelmezésre JPE határozatok jogereje és végrehajtásának problémái A Hkt. alapján hozott JPE határozatok jogereje és végrehajthatósága Eht. szerinti JPE határozatok Jóváhagyó határozatok jogereje A jogvitás eljárások KÖVETKEZTETÉSEK A SZABÁLYOZÓ HATÓSÁGOK ÉS NORMATÍV AKTUSAIK

3 3 5 A JPE ELJÁRÁSOK, MINT ELJÁRÁSJOGI MODELL A JPE HATÁROZATOK JOGEREJE ÉS VÉGREHAJTÁSA FELHASZNÁLT IRODALOM JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE BÍRÓSÁGI JOGESETEK JEGYZÉKE HATÓSÁGI HATÁROZATOK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE...439

4 4 Előszó Ennek a dolgozatnak a célja, az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.) alapján eddig lezajlott vagy folyamatban lévő Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának (továbbiakban Tanács vagy NHHT) piacszabályozó tevékenysége keretében hozott JPE határozatok bírósági felülvizsgálatai során szerzett azon tapasztalatok összefoglalása, amelyek a klasszikus közigazgatási eljáráshoz képest a közigazgatási eljárás jogi dogmatika és gyakorlat újragondolását teszik szükségessé. A tanulmány be kívánja mutatni azt, hogy a közösségi jogi irányelveken nyugvó szabályozó hatóságokra 1 vonatkozó speciális anyagi és ebből adódó eljárás jogi szabályozás gyökeresen eltér a magyarországi klasszikus közigazgatási hatósági eljárási modelltől nem csak gyakorlati, de alapvető dogmatikai megközelítésben is, és ezeknek az ellentmondásoknak a feloldására milyen kíséreltet tettek a magyar bíróságok. A közösségi és nemzeti jogrend illetve jogdogmatikai felfogás ütközéseit a közigazgatási eljárásjog legfontosabb jogintézményeinek és elektronikus hírközlési jogi szabályozás sajátos jogintézményeinek bemutatásán és ezek gyakorlati működésének elemzésén keresztül kívánjuk feltárni. Egyszóval a Nemzeti Hírközlési Hatóság szabályozó hatósági feladatokat ellátó szerve a Tanács 2, mint szabályozó hatóság eljárásjogának jellegzetességeit fogjuk vizsgálni, melynek során szükséghez képest a korábbi hírközlésről szóló évi XL. törvény (Hkt.) alapján álló szintén közösségi jogi szabályok által meghatározott kezdetlegesebb szabályozói tevékenységére és annak tapasztalataira is ki fogunk térni, legalábbis azokra, amelyek az Eht. szabályozási rendszerében a jövőre nézve is meghatározóak lehetnek. Elemzésünk során a közösségi jogi irányelvek következményeit is számba vesszük, és kísérletet teszünk egy-egy 1 National Regulatory Authority (NRA) 2 A Tanács a piacszabályozásra vonatkozó szabályozói jellegű hatósági hatáskörök címzettje. A Tanács ugyan a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak egy szerve, azonban a Pp (4) bekezdésére is figyelemmel ő maga az a hatóság aki az ilyen tárgyú határozatokat hozza. A Nemzeti Hírközlési Hatóság más szerveinek, így a Hivatalnak más klasszikus közigazgatási hatósági hatáskörei is vannak, így a Nemzeti Hírközlési Hatóság, mint közigazgatási szerv nem csak egy szabályozó hatóság, hanem más közigazgatási tevékenységet is végez. Tisztán piacszabályozói tevékenységet tehát a Tanács végez, így őt tekintem a továbbiakban szabályozó hatóságnak.

5 5 részkérdés közösségi joggal összhangban lévő értelmezésére abból a célból, hogy reméljük: azok a gyakorlatban is hasznosulhatnak. A tanulmány módszertana induktív, egyes gyakorlati problémákra adott eseti válaszok elméleti általánosítása. A Tanács JPE határozatokra vonatkozó és azzal összefüggő eljárásai alapján levont következetések nem csak a Tanács szabályozói eljárására vonatkoznak, hanem olyan általános dogmatikai összefüggések bemutatását is jelentik egyben, amelyek általában a szabályozó hatóságok eljárásainak dogmatikai alapját képezhetik. Ezért szükséghez képest az egyes tételek levezetéséhez a modell működését más szabályozó hatóságok eljárásait (elsősorban a Magyar Energia Hivatal) bemutató magyarázatokat, keretes írásokat fűzünk. Egyes fontos, de nem közvetlenül a témánkhoz kapcsolódó összefüggéseket is hasonló módon, külön keretes írásokban tárgyalunk. A tanulmány közigazgatási jogtudományi mű, 3 ezen belül döntően a közigazgatási jogi gyakorlat (pragmatika) oldaláról közelíti meg az egyes kérdéseket. Ennek megfelelően a témához tartozó hatályos jogszabályok tételes jogi, szaktudományi értelmezésén, és a közigazgatási, illetve közigazgatási tárgyú bírói döntések pragmatikus értelmezésén keresztül, az így levont következtetésekből próbál meg egy jogtudományi, dogmatikai elvi értelmezést adni. Az elemzések és következetések során a közigazgatási jogi dogmatikákon belül a három klasszikus dogmatikai megközelítést az egyes kérdések taglalásánál folyamatosan érvényesíteni próbáltam, így mind a közigazgatási aktustani, a közigazgatási jogviszony elméleti és az alkotmányos alapintézmények, intézményrendszer felőli értelmezést is elvégzem a dogmatikai konklúziók helyességének ellenőrzésére. Emellett szükségszerűen egy újszerű elemzési módszert is bevezetek, alkalmazkodva a vizsgált terület követelményeihez. Ez pedig a közösségi jogi szempontú értelmezés, amit szintén - talán indokolatlanul leszűkítő módon - egy közigazgatási jogi dogmatikaként kezelek. A közigazgatási jog elméletén belül a közigazgatás, a piacszabályozás és szabályozó hatóságok doktrinális (eszmei) értelmezésével, filozófiájával csak jelzésszerűen foglalkozok, ez egy külön tanulmány témája lehetne. Ugyanakkor a tanulmány maga is közvetít áttételesen 3 A közigazgatási jogtudomány egyes területeinek osztályázásában Tamás András által használt megközelítést alkalmazzuk. TAMÁS A.: A közigazgatási jog elmélete PKEJÁK könyvei, Szent-István Társulat 3. átdolgozott kiadás

6 6 egyfajta, a szerzőben kialakult doktrinát, amely számos olvasmányélmény alapján alakult ki. Ennek részletes bemutatását azonban a terjedelmi korlátokra figyelemmel mellőzőm. 4 Ugyanakkor a közigazgatási aktustan, mint a közigazgatási jogalkalmazás gyakorlatának alakítója, önmagában is egy doktrinának tekinthető. Egyesek szerint ugyan idejétmúlt elméletről van szó, 5 azonban Magyarországon csak az 1960-as évek óta került be az egyetemi oktatásba és vált a közigazgatási jogászok gondolkodásának egyik sarokpontjává. Az aktustan, mint elmélet már a XIX. században kidolgozott elmélet volt 6, azonban azóta is folyamatosan alakult 7, és mégis egységes, általánosan elfogadott aktustani megközelítés nincsen. Jól mutatja ezt a tényt, hogy ahány szerző annyiféle csoportosítással és osztályzással találkozhatunk. 8 Noha ezeknek a csoportosításoknak vannak közös elemei, a tanulmány megfelelő értelmezéséhez szükségesnek tartjuk megjelölni, hogy a magunk részéről önkényesen a Berényi-féle 9 jelenleg is oktatott aktustani osztályzást és fogalomrendszert használjuk azzal, hogy ha szükségesnek tartjuk az eltérést, vagy a többoldalú elemzést, akkor ezt külön jelöljük. 10 Nem célja ezért a tanulmánynak a szabályozó hatóságok aktustípusainak feltérképezése, noha ez egy. A szabályozó hatóságoknak és tevékenységüknek szinte definitív eleme azok az aktustípusok, amelyek a hagyományos aktustani dogmatikai keretben nem illeszthetők be, alapjaiban feszítik szét az eddig jó viszonyítási pontot jelentő klasszikus aktustani dogmatikát. E rombolás nyilván élvezetes tevékenység lenne, azonban egy új 4 Eredetileg terveztem egy általános, az alapokat is lefektető filozófiai jellegű bevezetést, azonban ennek a témának a szakirodalma olyan széles, hogy a tanulmány szerkezetében jelentős torzulásokat okozott volna. 5 TAMÁS A. szerint egyrészt aktus a határozat meghozatala (eljárásjogi mozzanat) és maga a határozat is (kettős természetű). Igy az aktustan nagyvonalú doktrina, amely nem precíz, és erős benne a redundancia. Nem a jogviszonyból levezetett (azon túlnyúlik, így nem tisztán jogi természetű osztályzás), hanem az állami főhatalomból (impérium) levezetett elmélet. Mivel ma már nem a szabad belátás alapján működik a közigazgatás, hanem jogilag szabályozott módon, ezért idejét múlt is egyben. Tamás szerint csak a diszkrecionalitás követeli meg az impérium fogalmát, ha impérium nincs, akkor jogilag kötött eljárás esetén nincs specifikum. Jogszabályok ugyanis jogviszonyokról szólnak és ilyen módon rendeznek jogalanyi kapcsolatokat. A normatív értelemzési tartomány ezért egyre inkább a jogviszony és nem az aktus. TAMÁS A. i.m MAYER, O. ( ): Deutsches Verwaltungrecht Berlin ( ) 2. kötet, első kiadás 7 FORSTHOFF, E.: Lehrbuch des verwaltungrechts I.rész München-Berlin (1961) BERÉNYI S.: A közigazgatás hatósági jogalkalmazó tevékenysége, a közigazgatási aktus (kieg.jegyzet) Rejtjel, Budapest, MADARÁSZ T.: A magyar államigazgatási jog alapjai kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, TAMÁS A.: i.m KALAS T.: In Közigazgatási jog Általános rész II. 1.fejezet. Bibor, Miskolc, In: Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész (szerk. Fazekas M.- Ficzere L.), 5. Átdolgozott kiadás. Osiris Budapest, 2004, BERÉNYI S. XXI fej Megjegyezhető, LÉON DUGUIT ( ) teóriáját nem tudjuk figyelmen kívül hagyni a szabályozó hatóságok elemzésekor, mely szerint jogi aktusok három fő csoportja: 1. jogalkotói aktusok 2. státusz feltételeket megalapozó aktusok (jogalanyok alanyi minőségét határozzák meg), 3. jogokat és kötelezettségeket meghatározó aktusok, amelyek az alanyt jogviszonyokban definiálják. In: TAMÁS A. i.m Az aktusok második fő csoportja különös jelentőséggel bír a szabályozó hatóságok esetén így ezeket a határozattípusokat külön aktustani csoportként kezeljük.

7 7 megközelítés alapjainak lerakása nélkül nem láttam értelmét ebbe belefogni. Egyrészt az egyes szabályozó hatóságok is mutatnak bizonyos eltérő sajátosságokat aktusaikat tekintve, 11 másrészt ezek az aktustani problémák szoros összefüggésben vannak azzal, hogy az aktustan alapja a jogi értéktan, amely a jogállamiság és alkotmányosság fogalmaihoz köthető. 12 Az előbbi körülmény azért indokolta a mellőzést, mert megint csak egy önálló kutatási témát képezhet a feldolgozandó anyagmennyiség, az utóbbi pedig azért lehet a mellőzés indoka, mert a piacszabályozás, és a szabályozó hatóságok tevékenysége már elvi szinten is felveti a jogállami és alkotmányos keretek szétfeszítésének lehetőségét 13. Ennélfogva egy új aktustani dogmatika kialakítása komoly alkotmányjogi közigazgatási filozófiai szintű elemzést igényelne, melyre nem keríthettünk sort. Ugyanakkor kényszerűségből a konkrét témánk tárgyát képező eljárások aktusait részletes elemzés alá vetjük, és ennek során egy új határozattípust amelyet a hagyományos aktustani osztályzás nem ismer - kénytelennek vagyunk részletesen is bemutatni. Ez pedig az absztrakt kötelezettséget előíró aktus lesz, amely számos egyedi más klasszikus hatósági aktusok esetén nem ismert jellegzetességgel bír. Azonban hangsúlyoznunk kell, hogy az aktustan, amely a jogilag kötetlen állami főhatalmon (impériumon) alapuló közigazgatás dominánsan jogilag kötetlen tevékenységének leírására szolgált a XIX. században, most a XXI. században úgy tűnik épp a szabályozó hatóságok kapcsán nem hogy idejét múlttá vált, hanem feltehetően újrafogalmazást igényel, sőt követel. Ez szoros összefüggésben van azzal, hogy piacszabályozás és a szabályozó hatóságok tevékenysége, megint csak fogalmi kritériumként absztrakt felhatalmazásokon alapszik, a jogi kötöttség egyre oldódik és ez a modern állam (vagy azok közössége, mint az Európai Unió) jogalkotásának egyre dominánsabb noha csak egyik - jellegzetessége. Ez pedig nem csak a jogállami garanciarendszer már említett válságához vezető út egyik lépcsője lehet, de indokolhatja, hogy a normatív értelmezési tartomány a jogviszonyelméletről újra az aktustani felfogáshoz csússzon vissza. A tanulmány felvállalja az alapozás szerepét egy ilyen későbbi 11 Ilyen a Magyar Energia Hivatal árfelülvizsgálati kérelemről döntő határozatai, amelyek közigazgatási jogi aktus jellege is vitatott jelenleg a bírói gyakorlatban, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatok, és ezek módosításáról szóló határozatok stb. 12 TAMÁS A.: i. m Már a hatalommegosztás elvét is megkérdőjelezik a klasszikus szabályozó hatóságok léte, mert normatív szabályokat alkotnak, egyedi döntéseket hoznak, sőt jogvitákat bírálnak egyszemélyben, de a jog uralma alá rendelt állam három konstans eleméből legalább kettőt is kikezd, mivel működésük súlyos beavatkozást jelent a magánautonómiába, a tulajdon szabadságába, a piac liberalizáltságába és szabadságába, noha épp a piacliberalizálás nevében teszik ezt. Lásd erről TAMÁS A. i.m SÁRKÖZY T.: Információs társadalom és jog. In: Információs társadalom és jogrendszer MTA Társadalomkutató Központ Budapest,

8 8 munkához, amelynek kutatási irányait, az itt kidolgozott eljárási dogmatika is nagyban meghatározhatja. Ennyiben tehát egy előtanulmányról van szó, amely döntően a jogviszonyelméleti összefüggéseket ír le. Ahogy Tamás András 14 kifejti a közigazgatás tényleges működése, funkcionális lényege nem mutatható be a jogviszony elmélet keretei között. Kifejezetten spekulatív jellegű a közigazgatási jogviszony tételezése több területen és így nincs jogállam sem, noha a német közjogászat e misztifikumot, a jogviszony és jogállam összefüggését mégis alapnak tekinti. Több szerző 15 is úgy látja, hogy a jogviszony elmélet, különösen az anyagi jogviszonyok tételezése meglehetősen funkciótlan a közigazgatási jogban. A jogviszonyelmélet ennek ellenére a közigazgatási jog korszerű dogmatikája, mert az aktusok már jogviszonyelmélet keretében is leírhatók, ezért a tanulmány szemléletmódja döntően ebben a dogmatikai felfogásban mozog. A jogviszony elmélet anyagi, eljárási és szervezeti jogviszonyt tételez. A tanulmány egyáltalán nem foglalkozik a szervezeti jogviszonyokkal, a szabályozó hatóságok fogalma kapcsán éppen csak utal ezekre, e kérdéssel már más szerzők komolyan foglalkoztak 16. Anyagi jogviszonyok csak annyiban kerülnek említésre, amennyiben azok az adott eljárásjogi probléma megértéséhez szükségesek, így például a JPE szabályozás lényegének bemutatása nem mellőzhető. Emellett anyagi joggal a hatásköri szabályokkal összefüggésben foglalkozunk, bár a szakirodalomban a hatásköri szabályok besorolása még ma sem nyilvánvaló. 17 Nem vitatom magam sem, hogy a tanulmány időnként erőltetetten próbál meg jogviszonyként leírni olyan viszonyokat, amelyek csak nagy nehézségek árán lehetséges és talán nem feltétlenül szükséges. Azonban ebben az a cél vezérelt, hogy a jogállam és jogviszony összefüggésének bűvkörében gondolkodva van bármiféle értéke e tanulmánynak, hisz e területen jelentkező kihívások épp az alapokat kezdik ki, és nem sok értelme lenne egy teljes paradigmaváltásba belemenni, hisz még is csak egy PhD értekezésről van szó, amely nem kérdőjelezheti meg a tanulmányban művelt jogterület létjogosultságát és módszertanát. Emellett a téma eljárási jogi, tehát egy olyan szűkebb terület, ahol a jogviszony elmélet létjogosultsága ab ovo eddig nem kérdőjeleződött meg. Az már egy másik kérdés, hogy a tanulmány élésen rámutat arra, hogy a jogviszony elmélet a 14 TAMÁS A.: i.m Lásd erről pl. MADARÁSZ T.: i.m Lásd erről: FAZEKAS J.: A szabályozó hatóságok jogállásának alapkérdéseiről. In: Jogi tanulmányok , az Autonóm Jogállású Államigazgatási szervek ELTE szakdolgozat kézirat, 17 Az Áe. és a Ket. is beszél hatásköri szabályozásról, ugyanakkor a többségi álláspont szerint maguk a konkrét hatásköri szabályok már konkrét anyagi jogi normák. Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész (szerk.: Fazekas M. - Ficzere L.) Osiris, Budapest,

9 9 szabályozó hatóságok eljárásjogában nem problémamentesen alkalmazható, és nagyon úgy tűnik, hogy a jogviszonyelméletet érő fenti kritikák épp a szabályozó hatóságok eljárásjoga kapcsán válnak ezen a területen is aktuálissá. Ami az alkotmányos intézményrendszer és a közösségi jog felőli megközelítéseket illeti, ezeket kifejezetten az egyes konkrét elemezések kapcsán ellenőrző funkcióként és gyakran esetlegesen használom, a témától függően, szükség szerint, és nem törekszek teljes ilyen irányú dogmatikai áttekintésre. Fontos azonban megjegyezni, hogy a közösségi jogot a tanulmány nem kezeli külön jogterületként, hanem, mint sajátos joganyagot integrálja a közigazgatási joganyagba. Azaz a szerző meggyőződése szerint a közösségi jog nem jogterület, és főként nem jogág, amelynek tételes jogi szabályai önálló vizsgálat tárgyát képezhetnék, hanem az többek között a közigazgatási jogi normaanyag jogforrása, ezért közigazgatási jogi kérdések enélkül nem is tárgyalhatók, önállóan pedig nem is érdemes tárgyalni egy tételes jogi elemezés keretében. Az egy másik kérdés, hogy a közösségi jog és a nemzeti jog viszonya nem problémamentes, a koherencia és konzisztencia zavarok e jogforrási szintek időnként párhuzamosságok 18 esetén olyan új problémákat vetnek fel, amely jelzi, hogy a jogrendszer működésének egy egészen új modelljéről van szó 19, amely minden bizonnyal komoly kihívást jelent a társadalomtudományok minden ágának. A dolgozat módszertanát tekintve esettanulmányok mélységét elérő és ezeket összegző (szintetikus) megközelítését alkalmaz. A dolgozatra általában nem jellemző az összehasonlító és történeti megközelítés kivéve egyes szűkebb témaköröket. Így például rövid történetiösszehasonlító elemzést adunk a szabályozó hatóságok fogalmának meghatározása kapcsán, valamint a tanulmánynak van egy részletesebb jogerőtani része, amely kifejezetten használja a történeti és részben az összehasonlító módszert is. A dolgozatnak témája szoros értelemben tehát közigazgatási eljárásjogi téma, de van a második részben egy jelentősebb kidolgozottságú, akár önálló tanulmányként is megálló jogerőtani rész, mely a szabályozó hatóságok újszerű jogérvényesítési módszereinek megértéséhez mellőzhetetlen volt és egyben alkalmas volt annak bemutatására is, hogy új aktustani megközelítés is elkerülhetetlen lesz. 18 Például a nemzeti Alkotmányok és a közösségi jog viszonya a mai napig nem tisztázott. 19 Itt sem a közösségi jogot tekintjük új modellnek, hanem a nemzeti jog és közösségi jog együttélését, amely döntően a közigazgatási jog területén teszi szükségessé új doktrínák és megközelítések kialakítását.

10 10 A téma jellege és saját nyelvi korlátaim miatt, valamint külföldi tanulmányút híján az idegen nyelvű szakirodalomból döntően csak az angol nyelven elérhető szerzőkkel foglalkozhattam és ezt is csak a témához mért szűk keretek között, noha a jogerőtani és egyes elméleti részek megalapozása a nemzetközi szakirodalom áttekintésével meggyőzőbb lehetett volna. Látni kell azonban, hogy jómagam nem főállású kutató, csak egyszerű jogalkalmazó vagyok, aki érdeklődik az elméleti kérdések iránt is. Ezért tanulmányomat- noha dogmatikai alapok kidolgozásáról szól inkább a jogtudományt hivatalosan művelők segédanyagának, vagy sokkal inkább forrásanyagnak szántam, amely mint információ ritka és nem érdem szerint csak a lehetőség okán hozzáférhettem - és ezért hasznos lehet a teoretikusan felkészültebb kollégáim és a közigazgatási eljárási jogtudomány számára is. 20 Általában közigazgatástudományi kérdések, főként szervezetelméleti összefüggések bemutatására csak a javaslatok megfogalmazása során, a megfelelő intézményrendszer, elsősorban a bírósági intézményrendszer elemezése kapcsán kerítünk sort. Végül nem foglalkoztam részletesen a téma közgazdasági hátterével, bár tisztában vagyok a közgazdasági szempontok jelentőségével. A közgazdaságtan fogalomrendszerének használata azonban a téma jellegénél fogva nem volt elkerülhető, ezért szórványosan, a piacszabályozás és a szabályozó hatóságok általános bemutatásánál és ott ahol az anyagi jognak is szerepe volt az értelmezésnél, közgazdasági kérdéseket is tárgyalok. I. RÉSZ 20 Tisztában vagyok azzal, hogy egy PhD értekezés esetében alapvető követelmény a történeti és összehasonlító megközelítés szélesebb körű alkalmazása a nemzetközi szakirodalom felhasználásával. Mivel erősen közösségi jog érintettségű témáról van szó, ez annál is indokoltabb lett volna. Azonban a tanulmánynak a közösségi jogi megközelítés csak egyik és egyáltalán nem előtérbe helyezett jellemzője, ekként más tagállamok egyébként bőséges tapasztalatainak feldolgozása megint csak külön tanulmányt igényelt volna. Ennek ellenére a következtetések levonásakor ellenőrzési céllal - felhasználtam nemzetközi összehasonlító tanulmányok eredményeit is. Pl. LAROUCHE, P.: Competition Law and Regulation in European Telecommunications, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, (level-playing field), Final report for PTS Study on NRA appeal system under 2003 EU electronic communications regualtory framework, Cullen International SA Revised March 2006., Hogan&Hartson LLP and Analysys Consulting Ltd. Final Report for European Commision July 2006 Preparing the next steps in regulation of electronic telecommunications f_ecomm_july 2006_final.pdf

11 11 1 A szabályozó hatóságok és normatív aktusaik 1.1 A piacszabályozás, mint önálló jogterület A piacgazdaság fogalmának jogi-közgazdasági értelmezése Azt mondtam a bevezetőben, hogy közigazgatási jogtudományi műről van szó, azonban ezt a témánk általános összefüggések között való elhelyezése előtt szükséges tovább pontosítani. Nagyon úgy tűnik, hogy a közigazgatási jog, mint diszciplinán belül új jogág önállósulásának lehetünk tanúi, különösen a közösségi jogi rezsim alá vetett jogrendszerekben. Ez a terület pedig a széles értelemben vett versenyjog (közösségi jog szintjén a közösségi versenypolitika) és a fogyasztóvédelem területe köré csoportosuló állami feladatok összessége, egyszóval a piacgazdaság szabályozásának, közvetlenül a gazdaságba való állami beavatkozásokhoz kapcsolódó jogi diszciplina. Értelemszerűen az állam minden tevékenysége mind kiadásai, mind bevételei (adózás) tekintetében befolyásolja a gazdaságot, a piacgazdaság normál működését. Ezért az adózás, az állami kiadásainak hatásai mind a mikroökonómia, de különösen a makroökonómia tárgya. 21 Az is evidenciának tűnik, hogy a piacgazdaság működése feltételezi az állam létét, az állam szükségképpeni feladata a piaci csere lebonyolításához szükséges jogi feltételrendszer kialakítása és fenntartása. Ha pontosak akarunk lenni, akkor úgy mondhatnánk, hogy állam létezhet piacgazdaság nélkül, de fordítva ez nem igaz. Ennek jogtudományi vetülete, hogy történetileg a pénzügyi jog tekint vissza régebbi múltra, melyhez képest különült el a közigazgatási jog, amely az államhoz köthető pénzügyi (gazdasági) kérdésekkel foglalkozik: az államháztartási joggal, az adójoggal, bankjoggal stb. Ha azonban azt a kérdést tesszük fel, hogy meddig tart a piacgazdaság jogi kereteinek biztosítása, és honnantól beszélünk a piaci viszonyokba való beavatkozásról, amelynek már piactorzító hatásai lehetnek, akkor már elbizonytalanodunk. 21 Lásd erről többek között részletesen STIGLITZ, J.E.: A kormányzati szektor gazdaságtana KJK. Kerszöv Kft. Budapest, 2000.

12 12 Példának okáért a magyar Alkotmány az alapvető társadalmi- gazdasági berendezkedésünket meghatározó szabályai között, a 9. (1) bekezdésében piacgazdaságként definiálja Magyarországot, melyhez szorosan kapcsolódik a vállalkozás joga és a gazdasági verseny szabadságának alapelve. Az Alkotmánybíróság értelmezte a piacgazdaság fogalmát a hatósági árak és árszabályozással összefüggésben 22 és megadta a jogi szempontú releváns értelmezést. Az Alkotmánybíróság szerint az ártörvény 19. -ának alkalmazása nem az egyedüli alkotmányos lehetőség az árak szabályozására, más eszközök is a Kormány rendelkezésére állhatnak, törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján szabályozott keretek között. Az Alkotmánybíróság határozata az árak szabályozásának és a gazdasági verseny és piacgazdaság korlátozásának alkotmányos korlátait szélesen határozza meg. Eszerint az Alkotmány nem kötelezi el magát a piacgazdaság semmilyen tartalmi modellje mellett, az gazdaságpolitikailag semleges. Az Alkotmányból közvetlenül az állami beavatkozás nagysága, ereje, még kevésbé annak tilalma közvetlenül nem vezethető le. Önmagában abból, hogy a versenyszabadság nem alapvető jog következik az, hogy arra nem vonatkozik az Alkotmány 8. (2) bekezdésében foglalt tilalom, tehát törvény a verseny szabadságának, a piacgazdaságnak akár a lényeges tartalmát is korlátozhatja. Különösen szükség lehet a piacgazdaság körülményei között is akár közvetlen állami beavatkozásra is, ha például az éppen a verseny érdekében történik. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint alkotmányellenesnek csak az olyan piaci beavatkozás minősíthető, amely fogalmilag és nyilvánvalóan a piacgazdaság létét szünteti meg, pl. általános államosítás, szigorú tervgazdálkodás bevezetése /2004 (V.26) AB határozat (Magyar Közlöny 2004/71.) 23 Megjegyezhető, hogy az ún. maastrichti kritériumok, a stabilitási és növekedési paktum előírásai az Európai Unióban egy egyensúly közeli vagy többletet mutató sufficites költségvetések felé terelné a tagállamokat, ez pedig azzal járna, hogy a tagállami kormányok nettó hitelezővé válnának. Ezt a sufficitet pedig a tagállamok kénytelenek lennének vállalati kötvényekbe, részvényekbe fektetni, amely egy sajátos mindenre kiterjedő államosításhoz, kollektivizáláshoz vezetne. /lásd: ORBÁN G. - SZAPÁRY Gy:A stabilitási és növekedési paktum az új tagállamok szemszögéből. in Közgazdasági Szemle 2004/ / A feltételes mód azonban indokolt, hiszen a nagyokkal (Németországgal és Franciaországgal) szemben a túlzott deficit eljárást a Bizottság felfüggesztette. Ugyanakkor az Európai Unió versenyképességi stratégiája szempontjából meghatározó paktum önellentmondásosságra jól rámutatnak a fentiek, hiszen a neoklasszikus monetarista napjainkban mainstream közgazdászok a liberalizáció élharcosainként a hagyományos liberális nem beavatkozó állam mellett foglalnak állást, miközben épp ezen nézetek megvalósítása, ha más úton is, de elvezethet egy olyan sajátos államosításhoz, mely tendenciát az Alkotmánybíróság fenti határozata a piacgazdaság megszűnésének és ekként következményeit tekintve az alkotmányos berendezkedés ellen lévőnek vélt.

13 13 Az Alkotmánybíróság tehát nem foglalt állást a piacgazdaság valamely tartalmi modellje mellett, amely nem is csoda annak tükrében, hogy e történeti és különösen közgazdasági kritériumok alapján értelmezhető fogalomnak sem gazdaságtörténeti, sem eszmetörténeti, sem elfogadott közgazdaságtudományi értelmezése nem létezik. A nyugati kultúrkör közgazdaságtudományában nagy általánosságban a piac tanulmányozásának két fontos megközelítése létezik. Az egyik a szerkezet-magatartás-teljesítmény (structure-conductperformance) amerikai indítású paradigma, amely iparági szervetek elmélete néven is ismert, 24 és amely leíró jellegű áttekintést nyújt a piaci szervezetekről. A másik a köztudatban is ismert egyensúlyi árelmélet mikroökonomiai modellje. 25 Ha a jogászok elképzelik maguk előtt a piacgazdaság mibenlétét, mint a jogállam egyik definitív elemét, 26 akkor az egyensúlyi árelmélet alapján álló klasszikus iskola által kidolgozott és neoklasszikus iskola által is promotált versenyzői piac fogalma jelenik meg a szemük előtt. Egyrészt köztudott, hogy azt a nézetet, hogy a piacok mindent megoldanak, továbbá, hogy a megoldás egyértelmű és optimális, Adam Smith képviselte először a "láthatatlan kéz" elméletével, és ezt fogalmazta meg egzakt matematikai formában és ezzel Nobel-díjat kiérdemelve Kenneth Arrow és Gerard Debreu (1954). Nyilvánvaló azonban, hogy ezek a tételek csak szigorú peremfeltételek bevezetése esetén érvényesek. "Akkor, ha az informáltság tökéletes, vagyis mindenki mindenről, ingyenesen tökéletesen informált, ami nyilvánvalóan nem igaz, mert az információ hatalom, és a nyereség azé, aki jobban informált. Továbbá akkor, ha nincsenek monopóliumok, mert a monopóliumuk egy bizonyos határon belül tetszés szerint emelhetik áraikat, és még ronthatják is a minőséget. Akkor, ha nincs környezetszennyezés úgy, hogy ennek hátrányait másnak kell elviselnie. Akkor, ha minden tudományos eredmény mindenki 24 COASE, R. H.: Az iparági szervezetek elmélete. in A vállalat, piac és a jog (ford: Meszerics ; Handbook of Industrial Organisation) Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, CARLTON, DENNIS W., JEFFREY M. PERLOFF: Modern Piacelmélet, Panem, Budapest, Említettük, hogy a jogállam fogalmát meg sem próbáljuk definiálni, mert e fogalmi tisztázatlanság nem befolyásolja a tanulmány mondanivalójának igazolhatóságát. Annyi azonban megjegyezhető a modern állam a polgári állam keretei közt definiálható és a német jogirodalom, tehát a kontinentális jogrendszerekben értelmezhető kategória (így egy jogi tanulmányban, már csak az Alkotmány 2. (1) bekezdésére is figyelemmel releváns fogalom, ezért használjuk ezt a kategóriát). Ami felfogásunkban leegyszerűsítve jelenti a tulajdon szabadságát, szerződések szabadságát (a piac liberalizáltságát) és az állampolgárok egyenjogúságát (demokrácia, vagyis liberális társadalom). A szakirodalom még különbséget tesz a liberális jogállam (a piaci viszonyokba való be nem avatkozás), a szubsztantív jogállam (amely az állam önkorlátozását helyezi az előtérbe /Georg Jellinek/), formális jogállam (procedurális jog biztosítja /Habermas/), demokratikus vagy szociális jogállam (minimum természeti jogelveket feltételet, a szolgáltató állam felfogása /Radbruch/)között. Emellett a szakirodalom beszél még adminisztratív államról, amely a közigazgatást működtető államot helyezi a középpontba, ennek egyik aspektusa a jóléti állam eszméje (D.Waldo, Keynes, F.L. Ward, R Pound), amely a demokratikus jogállam fogalmába olvad bele (a jóléti állam eszméje ugyanis előbb létezett). Az angol-száz jogrendszerekben más a koncepcionális megközelítése a kérdésnek, ott a jog uralmáról (rule of law) beszélnek. Ez utóbbinak a kapcsolata a piacgazdaság a vállalkozás és verseny illetve tulajdonszabadságával ugyan megközelítésben és módszerét tekintve teljesen eltérő, de eredményét tekintve hasonló, sőt még hatékonyabb is.

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL n Párhuzamos vagy integrált társadalmak Beszélgetés Rostoványi Zsolt egyetemi

Részletesebben

KÜZDELEM ÉS KÁOSZ A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZEKTOR ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁVAL ÉS FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN EURÓPÁBAN

KÜZDELEM ÉS KÁOSZ A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZEKTOR ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁVAL ÉS FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN EURÓPÁBAN KÜZDELEM ÉS KÁOSZ A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZEKTOR ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁVAL ÉS FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN EURÓPÁBAN Kende Tamás Budapest, 2006. október Konzulens: dr. Valki László egyetemi tanár 1 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai Tam János 2013. december 12. Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Tam János: A gazdaság és a szociális

Részletesebben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája Ercsey Zsombor Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben Doktori értekezés Témavezetők: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

A vállalat mint tartalom és a társaság mint forma a globalizált üzleti jogban

A vállalat mint tartalom és a társaság mint forma a globalizált üzleti jogban PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- és JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA M E T Z I N G E R P É T E R A vállalat mint tartalom és a társaság mint forma a globalizált üzleti jogban DOKTORI ÉRTEKEZÉS témavezető: Dr.

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ!

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra. Stratégiai

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8. Róbert Péter Nagy Ildikó: ÚJRAELOSZTÓ ÁLLAM VAGY ÖNGONDOSKODÓ POLGÁR? A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár DOKTORI ÉRTEKEZÉS Glavanits Judit A kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusai

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon

A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája Bencsik András A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon PhD értekezés tézisei Témavezető:

Részletesebben

Ferencz Jácint. Doktori értekezés

Ferencz Jácint. Doktori értekezés Ferencz Jácint Az atipikus munkaviszonyok komplex megközelítése Doktori értekezés Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Témavezető: Társ-témavezető: Dr. Hágelmayer Istvánné, CSc.

Részletesebben

BŰNÖZÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN. Alkotmányos büntetőjogi dilemmák az információs társadalomban

BŰNÖZÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN. Alkotmányos büntetőjogi dilemmák az információs társadalomban BŰNÖZÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN Alkotmányos büntetőjogi dilemmák az információs társadalomban Doktori értekezés Szerző: Szathmáry Zoltán Témavezető: Balogh Zsolt György Pécsi Tudományegyetem Állam-és

Részletesebben

ALAPÍTVA 1866. TARTALOM. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

ALAPÍTVA 1866. TARTALOM. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata ALAPÍTVA 1866. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata TARTALOM Tanulmány HORVÁTH M. TAMÁS: Csendes fordulat.................................................................

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola DR. SZŐKE GERGELY LÁSZLÓ

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola DR. SZŐKE GERGELY LÁSZLÓ Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola DR. SZŐKE GERGELY LÁSZLÓ ADATVÉDELEM ÉS ÖNSZABÁLYOZÁS. ADATVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER AZ ADATKEZELŐKNÉL Doktori értekezés Műhelyvitára szánt,

Részletesebben

IMRE MIKLÓS A SZABÁLYOZÓ ÉS FELÜGYELŐ ÁLLAM * (AZ EURÓPAI UNIÓ PERSPEKTÍVÁJÁBAN)

IMRE MIKLÓS A SZABÁLYOZÓ ÉS FELÜGYELŐ ÁLLAM * (AZ EURÓPAI UNIÓ PERSPEKTÍVÁJÁBAN) Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 IMRE MIKLÓS A SZABÁLYOZÓ ÉS FELÜGYELŐ ÁLLAM * (AZ EURÓPAI UNIÓ PERSPEKTÍVÁJÁBAN) Bevezetés Témaválasztásunk

Részletesebben

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete Sulyok Tamás Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete PhD értekezés Szeged, 2013 Sulyok Tamás Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete PhD értekezés Szeged, 2013 SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori

Részletesebben

A MAGYAR ÉS A FRANCIA KÖZPÉNZÜGYI SZABÁLYOZÁS ÖSSZEVETÉSE

A MAGYAR ÉS A FRANCIA KÖZPÉNZÜGYI SZABÁLYOZÁS ÖSSZEVETÉSE A MAGYAR ÉS A FRANCIA KÖZPÉNZÜGYI SZABÁLYOZÁS ÖSSZEVETÉSE Készítette: dr. Török Tamás Pál Szeged, 2013. (Kézirat lezárva: 2013. november 30.) 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Kutatás tárgya, módszere...

Részletesebben

DOI 10.15774/PPKE.JAK.2013.003. Apunak és Anyunak

DOI 10.15774/PPKE.JAK.2013.003. Apunak és Anyunak Apunak és Anyunak dr. Békés Balázs KÖZVETLEN ADÓZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Lehetőségek és korlátok a tagállami jogalkotásban DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr. Halustyik Anna, tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Dr. Görög Katalin

PhD ÉRTEKEZÉS. Dr. Görög Katalin PhD ÉRTEKEZÉS Dr. Görög Katalin MISKOLC 2011 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Dr. Görög Katalin KÖZIGAZGATÁS-EGYSZERŰSÍTÉSI TECHNIKÁK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Statisztika Tanszék Copyright Sugár András, 2011 2

Statisztika Tanszék Copyright Sugár András, 2011 2 SUGÁR ANDRÁS Statisztika Tanszék Copyright Sugár András, 2011 2 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola A piacszabályozás elméleti és gyakorlati aspektusai a közszolgáltató szektorokban,

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Dr. Szilágyi Bernadett Debrecen 2013 DEBRECENI EGYETEM MARTON GÉZA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Készítette: Dr. Szilágyi Bernadett

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Készítette: Vörös Gyula Témavezető:

Részletesebben

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat)

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) Jellinek kötet bevezető tanulmánya 1/20 Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) 1.Élete 1851-1911 Georg Jellinek ősei apai ágon a szombatosok szektájához

Részletesebben

A KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG HATÁRAI

A KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG HATÁRAI Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jog-és Államtudományi Doktori Iskola CSAPÓ ORSOLYA A KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG HATÁRAI A közösségi jog hatása a magyar szabályozásra az irányelvek

Részletesebben

1. A témaválasztás indokai, célkit zések

1. A témaválasztás indokai, célkit zések 1 Bevezetés Jelen értekezés elsődleges célja, hogy megkísérelje az elektronikus média jogának alkotmányos kereteit megvonni és azokat alkotmányjogi tartalommal megtölteni. Az alkotmányos kereteket autentikus

Részletesebben